Page 1

3 ОФІЦІЙНИМ ВІЗИТОМ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЛТЕСЯІ .м

182 (3884)

19 листопада в Москву з офі­ ційним візитом прибула партіЙ­ но-державна делегація Республі­ ки ГВінея-БІсау на чолі з Голо­ вою Державної ради респ уБЛіКИ

СЕРЕДА

21 ЛИСТОПАДА

1973

2

Ціна

р.

заступником Генерального сек­ ретаря АфРИl~анської партії не­

коп.

залежності Гвінеї і островіВ Зе­ леного Мису (ПАІГЩ Л у їсом Набрало:vI. На Шер е :vIетьєвсько:vIУ

ВИДАННЯ 34-й

ОРГАН БРОВАрськоге МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАІНИ,

МІСЬКOJ І РАИОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО! Під врожай 1974 року ництві такої

важливої

про­

дукЦії, як картопля, наш рад­ госп

у

наступному

рощуватиме

роЦі

1200

її на

ви­

гек­

тарах. Механізовані ланки зобов'язалися одержати на кожному з них 200 центнерів бульб. Уже тепер готуємо мЩну

основу

під

урожай .

Площу виорали на зяб. Біль­

ше

гектарів

40'0

заправили

гербіцидами. Ще раніше ви­ готовили 34 тисячі тонн тор­ фО-Мінерально-аМіачних доб­

соЦіалістичного цтва

і

змагання

транспорту

праЦівників

за дострокове

промисловості,

виконання

ського плану на 1973 рію> колектив експериментального заво­ ду нестандартного комунального обладнання зобов'язався вико­ нати річну виробничу програму до 28 грудня. З метою підвищення ефеКТИВНОСТі виробництва накреслено ряд заходів. Вирішено збільшити випуск виробів, що користу­

гати,

виготовляємо

на

культур

хлібороби

нашого

зразу

3а осінній ~Іеханізований

ж

'включилися

ти

доставку картоплі

період спеціальний загін

вивіз

.на

під

авіато,ри.

)\Юlандув&нням

їх на машини тракторист Василь

тимемо кормові культури. На ко­

стою транспорту, , виконує по пів­ тори-дві змінні норми .

Ви.мзені ОJ)гаlНічні добрива слі­ дом розкидаються по полю і при-

розсіває добрив,а

на за­

плаві Десни. Навесні там ' висіва­ жен гектар вноситься по ;ІОГРЮlів

фосфорних

і

200

кі­

стільки

каліЙIНИХ добрив.

,

В. РУДЕНЬКИИ,

головннй

агроном

Пух ів­

ського ППР.

прохаННЯ:\1

ж

транспортом

не справитися

з

цІєю

нам робо-

тою.

В. ЗАЄЦЬ, головннй агроном рад­ госпу «ГоголіВСЬКИЙI).

АТОМНОМУ БОГАТИРЕВІ лення турбіни потужністю 500 тисяч кіловат для Ленінградської атомної електростанції. До кінця року підприємство випустить ще о,щну таку турбіну для ленінградців. У цій п'ятирічці харків' яни відправлять серію подібних машин на Курську, Чорнобильську

(РАТАУ).

Піхотинці,.

Бісау!».

(ТАРС).

листопада у НреМЛі Відбу-

зв'язків між НПРС і Африкан­

лися переговори між членом По-

ською партією незалежності Гві­

літбюро ЦН НПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР

неї І островів Зеленого Мису (ПА'ІГН), а також деякі питання

М . В. Шдгорни:vI ,і Головою Дер жавної Ради РеспубліКи Гвінея-Бісау, заступником Генерального секретаря Африканської партії незалежності Гвінеї і островів Зеленого Мису (ПАІГЩ Л . Набралом. у переговорах брали участь: з радянської сторони кандидат у члени Політбюро ЦН НПРС, секретар ЦН КПРС Б . М. Пономарьов, заступник

міжнародного становища, які становлять взаємний інтерес.

міністра

канської

закордонних

* * *

Від іменІ ПреЗидії Верховної Ради СРСР і уряду СРСР 19 листопада у Великому Нремлів­

ському палаШ було

дано обід

на честь партійно-державної .де­ легаЦії РеспуБЛіКИ Гвінея-Бісау

на чолі

з Головою

Державної

ради республіки, заступником Генерального секретаря Афри­

справ

партії

незалежності

\ Голова

жавний комісар в питаннях ос-

Б. М . Пономарьов, іНЦІ! офіцШ­

віти Мануель

ні особи.

Сатурніно Носта,

член Вищої ради боротьби ПАІГН Жоакім да Сільва.

Шд час обіДУ М. В. Підгорний і Л. Набрал обмінялися про-

У ході переговорів, які проходили в атмосфері дружби і взаєморооуміння, були РОЗГЛЯНУті питання розширення і поглиблення відносин між Радянським Союзо:vI і РеспуБЛіКОЮ Гвінея-

мовами. Промови

Бісау,

зміцнення

і

розвитку

19 листопада відбулися перегов(}ри між членом Політбюро ЦК КПРС, міністром закордонних СПРlrВ СРСР А. А. Громико і міністром закордонних справ Канади М . lПарпом, який перебуває в Москві на З'аJПрошення Радянського уряду з офіційним візитом. У дружній аТМОСфері ів дусі В3'аЄ~lорозуміння було розглянуто актуальні міжнародні проблеми, якіста.новлять інтерес для Радян­ CЬK~ГO Союзу і Кан&ди, а також питання ,радянсько-каJНадських від­ НО'СИН. Було підтверджено взаємну заінтересо,ваність у дальшому розвитку 'всебічного співробітництва і добросусідських відносиіН між

Радянським Союзом іКаІ надою.

*

ви­

роби великих новобудов дев'я­ тої П'ЯТИРіЧКИ. Архангельськ, Нижнє-Намськ, Норильськ, Ма­ гадан, Харків, Суми та багато інших мІст, в які ми адресуємо продукцію .

особливо

великим

ки

над

дустрії

виконанням

ентузі­

замовлення

автомобілебУДіВНОї

НамАЗу.

на цю новобудову відправлено

промислових

Цими

днями партію

світильників. Л. ГЕРАСЬКО,

товарознавець

тротехнічних

ін­

достроково

велику

заводу

виробіВ.

*

*

А. А . Громико дав сніданок на честь міністра заКОl>д~НН'ИХ справ Канади М. lIIарп&.

*

*

пада біля )IОГИ.lИ Невідомого солдата і покла'в вінок.

братні респуБЛіки Радянського Союзу. Тепер ми виконуємо багато замовлень на різнома­

З

(ТАРС).

ПЕРЕГОВОРИ А. А. ГРОМИКО І М. ШАРПА

ПРОДУКція з маркою нашого

свою

ній обстановЦі.

Міністр закорд(}нних справ КаlНа.ди М. Шарп побув3ІВ 19 листо-

заводу розходиться майже в усІ

електроосвітлювальні

М. В. Шдгорного і Луїса l\aбрала були вислухаНі з великою увагою і перерива­ лись оплесками . Обід пройшов у теПЛіЙ, друж-

Під час сніданку А. А.Громико і М. lПарп обмінялися друж-

Замовлення Камf\Зу

нітні

Президії Верховної Ра-

з гвінейської сторони -член ди СРСР М. В. Шдгорний, член постійного секретаріату ВИКОН- . Політбюро ЦН НПРС, перший кому ПАІГН, державний комі- заступник Голови Ради Міні­ сар у справах збройних сил стрів СРСР Н. Т. Мазуров, кан­ Жоао Бернардо Вієйра, член Ви- дидат у члени ПОЛітбюро ЦН щої ради боротьби ПАІГК, дер- НПРС, секретар ЦН КПРС

*

велетня

Н& Харкі.вському заводі іМені С. М. Кірова завершено виготов­

-

німи ПРОМО'Вами.

азмом працювали наші робітни­

І!!!!!!! ~ ~!!!!!!!!! !!!!!! !!-! ! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!~!! !!!!!!!~~!

Смо"е.нську атомні електростанції.

бо СВОЇ:\1

пілота

а

про-

з

райоб'єднаННfl

могли нам вивозити добрива,

Екіпаж

автобази доставляють у поле 500 тонн і більше добрив. Вант&жить не допускає

тепер

в поле.

«СІльгосптехнІка», щоб допо­

картопляні плантації двох відділкі'в 12 тисяч тонн ВО,lо<димира Григоро'вича Курного ТОРфО-f1НО'ЙОВИХ компостів. Кожно­ уже підживив у с і посіви озимих го дня шофери Жулянської спец­ культур на Піlощі 570 гектарів,

Сулима. Він

дирекції

літака сідьського с подарської авіа­ ції

}lа'Йбутні

звернутися

до

в

автом,ашин у су:проводі почесно­

у дружній обстаНОВЦі

орга ­

Нористуючись нагодою, хо­

орюються. На розкиданні віД;lна­ чаються тракторист райоб' єднан­

вносити

насінного

:VlOжлив і сть весною прискори­

Фото А. Козака.

ють

зосереди­

створенні

нізували перебирання посад­ кових бульб і затаровування їх у контейнери , що дасть

ня «Сільгосп'Гехнік~» Володимир боротьбу за високий УРОЖ&Й на­ Кушка. 5 тисяч тонн вже внесе­ СТУПІНОГО року. Велику увагу в но в грунт на Пolощі 50 гектарів цей час приділено удоб,ренню по­ під каРТОП,lЮ. лів. Мінера.lьні добрина допомага­ радгоспу

чоловік.

ВО:\1У картоплесховиЩі

~,lJ.ОБРЮGМО ПО.JIЯ пізніх

25

фонду. Нрім таких сортів кар­ топлі, як Островський, Су­ лев, Гатчинський придбали 1 ОО тонн· насІнної картоплІ Чарівниця. У ці дні в зимо­

реалізаЦії викона­

чу

збирання

забезпечити

Особливу 'Увагу ли

На фото: електрозварювальник Олег Кривошлик та слюсарскладальник Іван Жулінський перевіряють якість газової голов-

завершення

мінеральних

lЦОб

навчається

но на 101,3 процента, а по номенклатурі товарів - на 104,1 процента. ПродуКТИВ'НіСТЬ праці підвищилася проти запланованої на 2 проценти. Запорукою цих досягнень стало соціалістичне змагання. Во­ но весь час називає нових переможЦів. У жовтні першість заво­ ював колектив механозаготівельного цеху, яким керує Микола Олексійович Гошкодеря. Він утримує у своїх руках Перехідний :~ "іервоний пра,пор підприємства.

Після

агре­ два за-

крили курси трактористів, де

Ре зультати роботи переконливо говорять про те, що накрес­

ки перед відправкою замовнику.

комплек­

широкозахватні

добрив.

.'1ені заходи успішно перетворюються в життя. -ДеСЯТИМісячне

Зокрема,

туємо

двозмінну роботу потужних тракторів, при радгоспі вІд­

.

завдання по випуску валової продукЦії та її

організаЦію праці ла­ механізацію трудоміст­

вантажувача

ються великим попитом у споживачів. а саме: опалювальних КОТЛів, чавунних труб, пересувних котелень та інших.

ае ро­

Сулоєв;

картоплі.

народногосподар­

ки трудящих Москви. Вулиці, по яких їхав кортеж

ле.

ких процесів на вирощуванні

будівни­

ний обійшли стрlй радянських воїнів . Високого гостя і осіб, які при­ були з ним, вітали представни­

рив і тепер вивозять їх у по­

вати нок ,

Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ «Про розгортання

виконані

СРСР Л. Ф. Ільїчов, заступник Гвінеї і островів Зеленого Мису голови Державного комітету Ра- (ПАІГН) Луїсом Набралом. ди Міністрів СРСР по зовн,іш.З радянської сторони на обіДі ніх економічних зв'язках М. М . І були член ПОЛітбюро ЦН НПРС,

Продовжуємо удосконалю­

Ще на початку року під час обговорення Постанови ЦН КПРС,

І

прикрашено:vIУ державни­

д і в Збройних Сил

19

ОпеЦіалізуючись на вироб ­

моряки

державні гімн,И Гвінеї- Бісау 1 СРСР. Луїс НабраЛі М . В. Шдгор­

го ескорту мотоциклістів, були :'vIИ прапорами Республіки Гві­ прикрашені державними прапо­ нея -Бісау і Радянського Союзу, рами Гвінеї-Бісау і Радянського делегацію зустріч'али член По­ Союз у , вітальними транспаран­ літбюро ЦН НПРС, Голова Пре­ тами «Ласк,аво просимо, гвІней­ зидії Верховної Ради СРСР ськ, і ДРУЗі!», «Хай живе І міц­ М. В . Шдгорний, кандидат у ніє дружба між народами Ра­ члени ПолІтбюро ЦН НПРС , дянського Союзу і Республіки секретар ЦН НПРС Б. М. Поно­ Гвінея- Бісау!», «Бра терський марьов та інші ОфіЦіЙНі особи. привіт представникам героІчно­ На ЛЬОТНО:\1У полі була виши­ го народу РеспуБЛіКИ Гвінеякувана почесна варта трьох ви ­ дpO~1 i ,

РІН

льотчики,

елек­

МИРТ

в ДЕЛІ,

19.

(ТАРС). Індійський

н&род розглядає офіційний друж­

ній візит в Індію Геll~рального секретаря ЦК кпрс Л. І. Бреж­ нєва, що починається 26 листопада, як важливий вклад у справу дальшого зміцнення і розвит­

ку плод~творнихвідносин, що ГРУІНТУЮТЬСЯ на рівнопра;вності і

взаємному комі'тету

д(}вір'ї, в

(ТАРС).

заявив член

політичних

питаннях

і техІніки. Саме Радянський Союз величезною мірою СПРИЯJl ство­ ренню 'В Індії національної в.аж­ кої індустрії, насамперед чорної і КОЛЬОРОВ(}Ї метаЛУI>Гії, па. фТОВОЇ і НафтоперерOlб:ної промисловості, важкого ма;шинобуду'вOOfIНЯ. Для здійснення наших пла.нів, ві,дзначив мініС'тр, жи'l'Т6'ВО важ­ ливим є збереження і зміцнення миру на землі. Ось чому індійсь­

ПJ)И уряді Індії, міністр сільсько­

ка громадськість з такою увarою

го господарст. ва Ф . А. Ахмед.

поставилась

ДО 'недавнього

закли­

Наші н&роди, продовжу'Вав мі­ ку Л. І . Брежнєва. на Всесві'І:НЬО­ ністр, ось вже понад два десяти­

річчя успішно спіВJюбітничають у

му конгресі миролюбних сил у МОСК'ві І всемірно бор.оти{:я за з&­

гальний мир і безпеку, зароаряд­

різних галузях політики, екон!)- ку напруженості міки,

торгівлі, культури,

науки

між

великими і малими.

країнами,


ЗВІТИ І ВИБОРИ У ПАРТІИНИХ

ОРГАНІЗАЦІЯХ~§~~~~§§§§§~§~

ЗА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОГО НОЛСlПИВ радгоспу «Требухівський» успіш­ НО ~щвершує третій, виріш<.lЛЬНИЙ рі\( дев'ятої

п'птиріЧI\И. Робітншш господарства виростили в середньо""у по 30 центнерів зернових з кож­ ного гel\Tapa, в то""у числі по 33,5 центнера озимої пшениці, по 174 центнери картоплі, по 240 центнерів овочів, по 570 центнерів KOP:VI0вих буряків,

76

центнерів фрунтів.

ристаНі рсзерви для дальшого піднесення сіль­

СЬІ\Огосподарського виробництва і, в першу чер­ гу,

Тваринни­

ки на 635 тонн збільшили проти :ШШУЛОГО ро­ І\У виробництво молока, на 81 тонну більше продали державі ",1' яса.

Такі насліДІШ

трудівника:VІ

господарювання

радгоспу

жавні плани

успішно

продажу

ДОЗВОЛІІШІ

виконати

дер­

сільськогосподарської

продукції за 10 :\lіспЦів нинішнього року. Ці дані назвав у звітній доповіді на звітно­ виборних партійних зборах секретар паРТКО:\ІУ радгоспу М. П. Грінченко, які нещодавно тут Ві;tбу лися. - В досягнутих успіхах, - Сl\азав він, значна чаСТl\а праЦі партійної організаЦії, Яl\а нараховує в СВОЄ\1У Сl\ла;Н 102 ко:\туністи, об'єднаних в семи цехових парторганізаЦіях на правах первинних, трьох -віддіЛI\ОВИХ і двох партійних групах. ПаРТl\о:\l радгоспу, пер­

винні і відділкові парторганізаЦії подбали про те, щоб вирішальні діЛЯНI\И виробництва очо­ лили

комуністи.

Досить сказати, що 25 з них працюють меха­ нізаторами, 21 в тваринництві, 15 спе­ Ціалістами сільського господарства, 8 пра­ ЦіВНИl\ами середньої ланки.

На ПРОТЯЗі

бувалися

звітного періоду регулярно

збори в

партійних

від­

організаціях. На

них обговорювалися різноманіТНі питання гос­ подарського і внутріпартійного життя, масово­ політичної роботи тощо. Всього за звітний пе­

ріод проведено ня

21

партійні збори і

43

засідан­

В центрі уваги була організаЦія СОЦіаЛі­ стичного змагання серед трудівників радгоспу за ДОС'tрокове виконання завдань п'ятирічки. При цьому особливого значення надавалось контролю за виконанням взятих зобов'язань, висвітленню наслідків змагання

в стінгазетах.

Доповідач докладно аналізував стан вико­ нання комуністами партійних доручень, наго­ лошував на необхідності більш чітко виконува­

ти обов'язки членів партії, посиленні відпо­ відальності їх за стан справ на очолюваних ді­ лянках виробництва. Приклад в цьому відно­ шенні подає номуніст М. І. ПрудниЙ. Очолю­ ваний ним відділон NQ 1 з рону в рік домага­ ється найнращих наслідків праці в господар­ стві. Ось і цьШ'о рону урожай зернових по його відділку одержано по 35 центнерів з ПЛОЩі 500 гентарів, пшениці - по 39,4 центнера на ПЛОЩі 275гентарів, картоплі по 200 цент­ нерів на ПЛОЩі 230 гентарів. З теплотою говорилося в доповіді про інших які

сумлінно

нання своїх обов'язнів,

ставляться

зокрема

до

про

вико­

члена

партному О. Д. Гребельника, ДОЯРI\У О. М. Новбасинську, бригадира І. М. Норнійка, по­ :\lічника бригадира І. П. Грінченка, шофера П. І. НУЗ:VІенка, про тих, ХТО постійно несе в \!аСИ живе слово агітатора чи політінформато­

ра Г. Д. Власенка, Л. Н. Нольцова, В. Я. Шибіну, І. П. Гладкого. Разом з цю!, у доповіді було піддано крити­ ці тих номуністів, які ще не йдуть в авангарді соціалістичного змагання, не подають прикла­ ду для безпартійних, нерегулярно відвідують партійні збори, не виступають на них, а деякі навіть порушують трудову дисципліну.

В своїх виступах номуністи доповнили допо­ відача. Зокре""а вони говорили про ще невико-

продуктивності

громадського

хи

в рільництві

-

наслідки самовідданої пра­

ці всіх трудіВНИl\ів відділку, партійної органі­ зації, яна постійно спрямовувала зусилля ко­ '.Іуністів на

достроковс

виконання

високих со­

ціалістичних зобов'пзань. Він стурбовано гово­ рив про створення належних умов ;VJеханізато­ pa~I

для

ремонту

сільгоСпінвентаря.

Вслику роль У вихованні HO'YIYHiCTiB, пІдви­ щенНі їх активності, згуртованості відіграє цілеСПРЯМОВD.на робота цехової парторганіза· ції. Ось СЮlе чому як ДОlПовідач, так і висту­

паючі наголошували на посиленні ВНУТРіпартій­ ної роботи в первинних парторганізаціях. Вці­ лому вони значно пожвавили роботу в світлі

рішень ХХІУ з'ї3;.\у НПРС та ХХІУ з'їзду НП Унраїни. - В ПD.рторганізації винзаводу нараховуєть­ ся 8 комуністів і 2 нандидати в члени партії,

- СКD.зав комуніст О. О. Оснач. - В нас ре­ ГУЛЯРНО ві,'1буваються партзбори, на яких по­ діЛОВО,\IУ обговорюються антуальні питання життя колективу. На першому плані виробни­ чі

питання, та 'УІИ не пропускає""о жодноr:.о

ви­

падку порушення комуністом партійної чи тру­ дОВОї ДИСЦИПЛіНИ, всі мають партійні доручен­ НП. Доведений план заготівлі соку із яблу!\ :шачно переви!\онаний-маємо ЙОГО 1454 тонни. На ДУ'УІ!\У

партко""у.

комуністів,

підвищсшlЯ

тваринництва. Доярка О. М. Новбасинська сказала, що в наступно,!у, 1974 році, бороти­ :VІеться за те, щоб надоїти по 4 тисячі кілогра­ ,мів ~lОлока на корову. Для цього є всі можли­ вості - заготовлено достатню кількість добро­ я!\існих кормів, а раніше їх бракувало. Член партко:\!у керуючий першим ВіlЩіЛНОМ М. І. ПРУДI\ИЙ підкреслив, що досягнуті успі­

номуніста

директора

радгоспу,

В. М. Вови не всі члени .парткому, а тим біль­

І

ше КО'УІуністи, добросовісно працювали в звіт­ ному періоді.

Янщо в рослинництві ми маємо

деякі

то

успіхи,

тваринництво

ється вузьким місцем. ВИКОНУЄМО,

у

нас

Щоправда,

але порівняно

з

залиша­

плани ми

іншими

Добре працюють . дозорцІ цеху лиття ' заводу пластмас; яких очолює електрослюсар ударни", комунІстичної праці комуніст Микола

господар­

На знІмку,_",омунlст М. М.

ства'УІИ маємо низьні надої. Тов. Вова донлад­

Нові

подарством в наступних ронах п'ятирічки в 1974 роЦі трудівники боротимуться за одер­ жання 35 центнерів зернових з гектара, в то­

жено

850

гектарів.

Питання дальшого

цтва,

механізації

вдосноналення виробни­

трудомістних

процесів,

по­

ліпшення масово-політичної і виХОВНОї роботи,

зміцнення партійної і трудової дисципліни по­

потужні ших

рушували у своїх виступах номуніСти М. І. Нривошея головний інженер, П. П. Мить­ !\о пропагандист, І. В. Федотов робітни!\ будівельної бригади, Г. М. Журинок - голова сільської Ради. Виступаючі танож наголошу­ вали на тому, щоб партном суворо стежив за всіма комуністами статутних ви­ ~юг, Домагавея створення в усіх цехових парт­

організаціях .обстановни високої вимогливості, ності до них, посилення відповідальНОСТі за до­ ручену діл ян ну роботи. В прийнятому рішенні комуністи визнали роботу партко""у за звітний період задові,%­ ною і накреслили завдання на четвертий рін п'ятирічки. Збори обрали новий снлад парткому і деле­ гатів на \!ісьну парт!\онференцїю. Сенретарем паРТКО:\1У знову обраний М. П. Грінченно.

БУДівельної

стрії УРСР.

Протягом дев'ятої

Серед них

рік (Нрпвий Ріг), вісім прокат­ них станів, п'ять коксових бата­ рей, елеватори на 4,2 мільйона тонн тощо. Загальний обсяг на­

О

(Фотохроніна РАТАУ).

о

рення

яскраво

ілюструють

чис­

дового досвіду в народному гос­

хімікатів.

ЕКСПОНАТИ

Манлая,

нопія

знімни

біологічної

Сіднеї,

яку

його

малюнків, стаНЦll

заснував

в

мандрів­

експонати

«Будівництво»

подарстві УРСР. ся

з

-

павільйону

Виставни

деякими

з

пере­

Познайомимо­

.

них

-

дань,

розповідає

інженер

павільйону А. Г. Сизоненко, можливе

лише

впровадженні

при

-

широкому

передових

мето­

дів організації праЦі, прогре­ сивної технології на кожному

об'єнті.

Тим-то

ми

прагнемо,

якомога повніше показати все нове, що з'являється в промис­

ловому будівництві, познайо­ мити численних відвідувачів з досягненнями

науки

і

техніки,

з усім, що найближчим часом зможуть використати в своїй практиці будівельники України, братніх республік і країн ... Увагу групи робітників з Харкова та спеціалістів з Угор­ щини

привернув

ду-автомата для

манет

заво­

безперервної

приготування

дії

цементних,

вапняно-Піщаних та снладних розчинів різних марок. Проект

яльності,в Австралії.

його розроблено

Речі і документи радянсь!\им го

передав

внун

велино­

етнографа.

(РАТАУ).

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

ституту

ученими

ін­

«Діпроцивільп ром­

буд» у співдружності з фахів­ цями номбінату «Нременчук­ буд». Перший у республіці за­

Boд~illiTOMaT

Середа,

споруджується

21

снюва тиметься

лнстопада

у

1973

здій­

безперервним

або циклічним

способом.

процеси компонентів

завантаження видачі готової

від до

Всі

СУМіші будуть повністю ав­ томатизовані. ПОТУЖНіСТь заво­ ду 1 ОО тисяч кубометрів розчину на рік. Обслуговувати­ муть його лише три чоловіки.

З кожним роком

все

приділяється

більше

механізації

бетонних робіт. Зонрема, у ве­ ликих масштабах впроваджу­ ються номпленсні методи. Ши­ роко застосовуються автомобіль­ ні та гусеничні нрани, вібро­

буннери та металеві естанади. Стан «3600» заводу «Азов­ сталь» у Жданові. При зведенні відстійників тут у снладних гіД­ рогеологічних

умовах

стосовано метод

було

_"4-

«тинсотропМlї

СОРОЧНИ». Це дало змогу

змен­

ШИТИ товщину стінон утроє

-

З

до 50 сантиметрів. Одер­ жаний енономічний е Ф е к т становить 120 тисяч нарбован­ ців. Будівельнини вивчають ме­

150

тод ждановЦів і беруть його на озброєння. Треба сподіватись, він швидко набуде поширення на багатьох об'єктах дев'ятої п'ятирічки. А от ще один манет. Це установка

Виконання намічених зав­

ник в останній період своєї ді­

морянам металопласту.

галузь

ленні

Гвінея, привіз в Одесу незви­ чайні енспонати. Серед них особисті речі М. М. Міклухо­

зях промисловості.

у

ні, вперше в нраїні освоїли пе­ реробку використаних виробів

Океанський пасажирсь!\ий лайнер «Шота Руставели», яний побував на острові Нова

меться у В;:'гонобудуванні, хімічній, електротехнічній та інших галу­

вкладень

становитиме 32 мільярди кар­ бованців. Цю грандіозну програму тво­

ЖИТТЯ»

НЕЗВИЧАйНІ

смуги 3 полімерним покриттям. Металопласт широко застосовува:ти­

найбільша в сві­

-

На Первомайсьному хімічно­ МУ номбінаті, що на Харнівщи­

гання

сталевої холощнокатаної

інду­

ті доменна піч потужністю п'ять мільйонів тонн чавуну на

Є. ФЕДЯЙ.

На металургіиному заводі «3апоріжсталь» імені С. Орджонікідзе

хода і в

трудівників

п'ятиріЧI\И в республіЦі перед­ бачено спорудити і ввеСТИ в дію понад 800 важливих об'є\{­ тів і виробничих комплексів.

принциповості, нритики недоліків, непримирен­

Львові. Приготування розчинів

уваги

Широка, вп~внена

дотриманням

«ДРУГЕ

і технічно доснона­

утримує цю першість.

Одержана поліетиле н о в а КРОШНа удвоє дешевша звичай­ ної .сИРОВИНИ. ДО нінця року З неї буде виготовлено десятки тисяч метрів труб для водопо­ стачання, МіЛЬЙОНИ нвіТНОВИХ горшечків, флаконів для збері­

2 стор.

«БудіВннцтво»

ТВОІ~ЕННЯ

ліших підприємств. За обсягом промислового буДівництва Ра­ дянсьний Союз вийшов на пер­ ше місце в світі. І впевнено

з поліетиленової плівки. Синте­

о

павільйону

Люди старшого по!\оління пам'ятають, якими знаменними подіями в нашій нраїні ставали ,пуск Дніпрогесу, Магнітни, Харнівського тракторного. Тю{ ми починали ... Тепер щороку в дію вводяться набагато більше

му числі озимої пшениці 40 центнерів, 220 центнерів !\артопЛ'і з гектара, якої буде посад­

тичний матеріал перепускають через дробарку і перемивають.

Фото О. Красовського.

еКСПQнатн

КРОКИ

ПОЛІЕТИЛЕНУ

На фото: агрегат по виробницт.ву

Фото В. Бендика.

но розповів про завдання, що стоять перед гос­

ТЕХНІЧНИй ПРОГРЕС І ВИРОБНИЦТВО

-

ШМАТІ(О.

~~.~~,

пітальних

одержано перший рул()н металопласту

І

Миколайович Шматко. І добрнй приклад у роботі показує сам голова. ВІн - досвідчений спеціаліст і чудовий рацІоналізатор. Цього року уже вніс 7 рацпропозицій, спрямованих на екоиомію електроенергії. IОконо· мічний ефект від lІого НОВ08ведень поиад 2 тнсячі карбованців.

для

приготування

холодних бітумно-нунерсольних мас тин. Новин на зацікавила бу­ дівельників Дніпропетровсьна,

Запоріжжя, Херсона та інших міст. Проект розроблено та впроваджено на комбінаті «Він­ ницьнпромбуд». Продукт и в­ ність установни 12 тонн на зМіну. Обслуговуючий персо­ нал два чоловіни. .Витрати бітуму зменшуються в п'ять pa~

зів. Економічний ефект стано­ вить 70 тисяч нарбованців. - Ми зупинилися лише на кількох новиннах, - ГОВОРИТЬІ на закінчення А. Г. Сизоненно.

- А їх у нас Десятки, сотні. Приємно, що передовий досвід, досягнення

науни

і

техніни

ус­

пішн.о впроваджуються не тіль­ ни у респуБЛіЦі, а й за її ме­ жами. Про це свідчать і чис­ ленні відгуни радянсьних та зарубіжних спеціалістів, які, побуваВШf\ у нас, безпосеред­ ньо на промислових об'єктах, запозичили. для себе багато ко­ рисного з ПРаІіТИКИ українських

будівельнинів.

М. НОВИК.

р.

о


•*•

3наїЮ.\lтесь: Раїса Остапівна Стрідкова, Га .l!11lа Ф".l.орівнз Тср.1ЮК і Марія Васи­ .lіlШ3 П!l!lДюра - кращі доярки Пухівсько­ го ра,1,г()спу-пле~lптахорепродуктора. В тре-

1ЬО\IУ,

виріша.%НО~IУ

році дев'ятої

п'яти­

рі 1 11Ш ПОНИ зобов'язалися надоїти від кож­ ної- закріпленої за НИМИ корови по 3800 кі­ .1огра~lів ~Ю,10ка. Високі зобов'язання ТРУ­ ;tіl1l1lщі

[шко'нують з честю.

На

зні~IКУ:

зліва

-

направо

доярки

Р. О. Стрілкова, Г. Ф. Терлюк і М. В. ПИН­ дюра.

Фото

* Відзнака за відмінну ТРУДЯЩІІХ

Четвертий рї!( СЬІіа слуаіба в

всі

освіт!! до

пуннтами,

із

і відзначають,

що ВИКОНlШМ Броварської міської Ради депутатів

ці до нового навчального року і домоглися кращих пока:1-

. 2 школи на 1680 УЧНlВських і\lісць, 3 дошнільні заклади на 700 місць. Додатково об­ ладнано 7 навчальних набінетів, 2 їдальні на 340 місць. lIаД<.шо 25 І{вартир вчителям, 99,1 процента випускни­ l(іВ 8 ItШtсів продовжують навчання.

нинів у змаганні.

У Броварах збудовано

ми

інших

а

дитячих

установ до 1973-1974 навчального року виконком об­ ласної Ради депутатів трудящих та обласна рада проф­

змогу

затримки

народної освіти і обкому працівників освіти, вищої школи і наукових установ і нагородили грошовою премією.

Створений

обласного

відділу

Комбінат працюва тнме ритмічно Я. Левченка про виконання держав­

ного плану і соціалістичних зобов'язань за дев'ять :\1іся­ ців

1973 року. План по випуску валової продукції ВИІ{она110 на 101 процент, по продуктивності праці - на 102,3 процента, по випуску збірного залізобетону на 100,1 процента, по будівельно-монтажних роботах - на 100,6 процента. Від впроваджених У виробництво 58 рацпропо­ зицій еКОНО:\1ічний ефект складає 52,2 тисячі карбованців. . Поряд з ЦИ:\1 Є ряд l'Іедоліків.

Завдання по реашзаЦll

товарної продукції виконано лише на 98,1 процента. Ню!· бінат працює неРИТJ\lічно, велина П.1инність кадрів, непо­ одинокі випадни порушення трудової дисципліни.

Зобов'язано дирекцію комбінату вжити всіх заходів, щоб усунути неДоліки і річний держаВНІJI\ виробничий план

виконати по випуску

всіх

основних видів продук­

ції.

На СВОЄ;VІУ засіданні

ВИКОНКО:\1

Броварсьної

поліпшенню

винористання

вантажного

Аlісьної

автотранс­

порту в Лlісті». Передбачено занільцювати доставку :ІІОНТНОГО фон.:\у і готової про.:\укЦії шиноре:\IОНТНОГО

оперативного

краще

ноордину­

,ре­ за­

тощо,

повідомляли

про

попросили

вати

внутрігосподарського управління

період

жнив

му

господарств

управління

виробництвом на базі диспетче­

ствам,

допомогу

сприяв

дового

організовував

поширенню

досвіду,

транспортними ОаЙнами.

господар­ пере­

маневрував

засобами,

ном­

Широно

винористову ю ч ~ диспетчеРСЬНОl хлібороби району вчас­

i\lОil;ливості

служби,

но завершил!! носовицю і обмо­ лот хлібів, одними :3 перших в області

ВlІнонали

подарсьний на

план

народногос­

продажу

зер­

Державі.

Тан само високоефентивно діє диспетчерсьна служба і на :Jбиранні начанистої. Робота всіх 52 нукурудзозбиральних агрегатів перебуває лем

яl(

керівнш{ів

тан

і

під

районного

сільського

контро­

самих

госпо­

управ­

господарства

сільського господар­

ративний

контроль

ШВИДIiО і беа врат збирати вро­

шинно-тракторному

чувати

безперебіЙНУ

роботу,

жай.

но-організаційної районного

зано посилити контроль за роботою громадських вихова­ телів, відділ внутрішніх справ поліпшити роботу заго- нів юfIих"'дз'ЄржинЦІв У школах міста, відділ 'народної осві­ ти вести належний контроль за виховною роботою се­

ред учнів шкіл, 'ос6БЛИБО з дУгьми;' схильними до правопо­ рушень, житлово-експлуатаЦійні контори вирішити пи­ тання про забезпечення звільнених організаторів по робо­ ті з дітьми за місцем проживання.

• Q

Середа,

21

листопада

1973

р.

ма­

парку.

3

Низьна

забезпечеНіСть

внутрішнім

фонним зв'язном.

теле­

(СкаЖіМО, на

початок року його мали лише процентів колгоСПіВ). Недо­

49

статньо

ються

поки

що

задовольня­

заявки

на

радіостанції,

пульти і приставки, комутатори

диспетчерського зв'язку та ін­ шу необхідну апаратуру. На нашу думку, велику до­ помогу

в

ління

удосконаленні

управ­

сільськогосподарським

ризації

повинні

подати

на

міс­

цях у порядку шефства про­ мислові підприємства, учБОВі і науново-дослідні

заклади,

про­

ектні організації. Вони могли б виготовити необхідну доку­ ментацію,

оснастити

наочне приладдя, господарства техніч­

ними

засобамn

нення

цих та

зв'язку.

деяких

Здійс­

інших

за­

ходів, безумовно, сприятиме дальшому піднесенню ефектив­ ності колгоспного виробництва.

(РАТАУ).

ЛОСЬ ЗМІНЮЄ

ПРОПИСКУ

За десять років КОJ1ективу ферми вдалося при~

гасити у підопічних лосів іНСТИIНКТ недовір'я до людини

і

виробити потрібні людя~!

умовні ре­

флекси.

Щовечора лосеве стаодо, за виня'Гко~! малят, заJ1ишає ферму і розбрідається лісом. А 'вранці на заКJ1ИК сурми зн()ву пове,ртається до загонів.

Доїння J10СИЦЬ

--

це також досягнення. І на

фер){і вже є свої рекордисти, які дають по п'ять літрів МОД0ка на добу. Більше того, йде підго­ ТОВ1,а до машинного доїння тварин. Але, мабуть, тов&р,не

молоко з лосеферми­

справа неблизького майбутнього. Набагато ближ­ че -- виробництво м'яса. За вионовком спеціа­ .1істів, лосятина·- надзвичайно цінне дієтичне_ м' ясо, що має винятко'во ,високі біОЛ{)fічні якості. Воно міс'fИ'ТЬ бага'го більше мікроелементів, міне­

тячої бібліотеки, спортивної школи. За літній період оздо­ ровлено 2484 учні, в ТО:\1У числі в таборах праЦі і відпо­ чинку 450, в пІонерських таборах - 550. НО:\1ісія постійно проводить профілактичну індивідуальну роботу

метою усу­

допомоги

ються.

диспетчерського

ня ПідліТНіВ підпоря.:\кована робота будинну піонеріВ, ди­

роботи тощо. З

ходом

робіт, за виконанням планів. Налагоджено подання оператив­

по виконанню постанови ЦН НП України «Про серйозні недоліки у запобіганні бездог лядності і правопорушень сере.:\ неповнолітніх в Українсьній РСР». Справі вихован­

нення недоліків номісіЮ у справах неповнолітніх зобов'я­

за

та райоб'єднання «Сільгосп­ техніна» . Це дає змогу забезпе­

ГРО:\1а.:\ськи,\!И організаЦіЯ:\1И проводять певну роботу

організаторів позашкільної

і

досвід

ства на Харнівщині підтримує зв'язон не лише з усіма кол­ госпами і радгоспами та рай­ об'єднання «Сільгосптехніка», а й з підприємствами, які прий­ мають і переробляють сіль­ 'сьногосподарсьну продукЦію. Тут здійснюється чіткий і опе­

Виконком Броварсько'~ місьної Ради Депутатів трудя­ щих на своєму заСlданНl віД:\1ітив, що міська коМісія у справах неповнолітніх спільно з дитячою кімнатою мілі­ ЦІї, від.:\іЛО:\1 народної освіти, КО:\1СО:\10ЛЬСЬНИ:\1И та інши­

Одночасно відзначено, що ще недостатньо ведеться ро­ бота з дітьми за місцем проживання, немає звільнених

нові диспетчеризації, в Дніпропетровській, ТеРНОПіЛЬській, Харківській, Миколаївській та деяких інших обла­ стях. А на кінець цього року нові служби почнуть діяти ще в 500 колгоспах. Однак з незалежних від нас причин роботи дещо стриму­

роботи, що провадиться в цьо­ му напрямку в колгоспах і ра­ йонах Миколаївської області. Диспетчерсьна служба Єла­ нецького району -- не єдина в республіЦі. Оперативний зв'я­ зок з усіма господарствами ус­ пішно здійснюється в Підволо­ чисы'lIуy раїІОНі Тернопільської області, в РЯДі інших областей. Наприклад, диспетчерський пуннт Вовчанського районного

робіт,

схвалення

заслуговує

0,23

увагу

диспетчерських служб у 2086 нолгоспах респуБЛіКИ. Він роз­ рахований на 1972 -1975 роки. Тепер створено близьно 500 служб. Найбільше господарств, де здійснюється оперативне уп­ равління виробництвом на ос­

ральних

всіляного

поширення

одну поїздку.

з діть\ш, ЩО схильні до правопорушень, особливу приділяє трудовому влаштуванню підлітків.

Отже,

Тим-то

Поліпшувати виховну роботу серед підлітків

ми

систе­

господарством.

і недільні Дні, довести коефіцієнт використання парку ван­ тажних аВТО:\10білів в 1974 роЦі до 0,7, за рахунок вино­ рllстання автомобільних нонтейнерів скоротити простої години на

місце

поліпшує

управління

воду по Ниївській області, організувати ДВОЗ:\1інну роботу автомобілів на вивезенні вантажів із залізничної станЦІї в ДБУ-50, поліпшити використання автомобілів у суботні

автомобілів під навантаженням і розвантаженням до

оператив­

важливе

належить диспетчерській служ­ бі. Вона допомагає приснорю­ вати вирішення виробничих пи­ тань, раціональніше розподіля­ ти функції між керівниками і спеціалістами,

на

міністра

господар ств а

"УРСР М. М. КО3ИРЄВА. В організації здійсненні ного

викли­

сы(гоo виробництва. Нашим міністерством було розроблено план створення

прокоменту­

заступника

сільського

не

поліпшується діяльність управ­ лінського апарату, підноситься ефективніСть сільськогосподар­

служби в Єланецькому ра­ йоні Миколаївської області ми

господарств,

наючи їх до райцентру.

оперативний раЙОННИїІ штаб по­ стійно !(онтролював хід зби­

ління

Ради депутатів трудящих розглянув питання «Про захо­ по

ра­

Диспетчерів,

дарств,

АВТОТРАНСПОРТУ--ПОВНЕ НАВАНТАН{ЕННЯ ди

це

шефсьну

ВИКОНКО:\1 Броварської :\1Їської Ради депутатів трудя­ щих на своєму :Іасіданні :заслухав звіт директора ааводобу­ д;вного КО~lбінату І.

з

автотранспорту

механізатор!!

прапора

ганізації оперативного уп­ равління сільськогосподар­ ським виробництвом із за­ стосуванням диспетчерської

--

них

Сільсьногоспода р -!

спілки присудили м. Бровари ДР"УГЕ МІСЦЕ з вручен­

иям перехідного Червоного

диспетчерським!! череа

пуннтом

мав

стами

кореспон-

дента РАТА"У про досвід ор­

вати збиральНі роботи, ШВllдше виправляти неув'язни, досяга­ ти висоної продунтивності пра­ ці. В разі поломни агрегатів,

3а досягнуті показники у соціалістичному змаганні, за та

своїми

Повідомлення

зв'язон

СЬІШІ\І виробництвом і диспет­ черсьюrм пуннтом районного о(j"ЄДНaJШЯ «Сільгосптехніни». Оперативно працювала ця служба у дні збирання колосо­ вих нультур. Радіозв'язон з нолгоспами, бригадами, ланна­

ЦІН та громадсыстіi пров8ЛИ значну роботу по підгото13-

дошкільних

•*

пуннту У Вовчанську є можли­ вість проводити оперативні на­ рад!! з керівниками і спеціалі­

ФАКТ І КОМЕНТАР ДО НЬОГО

госпо­

прямий

управління

партш­

НІ!Х органів, :1а аНТИВIІОЮ участю профСПіЛКОВИХ організа­

кращу підготовку шкіл,

ДільниЦі

мають

lіонним

TPY~~­

ЩІІХ, установи раЙОНIІОї освіти під керівництвом

виробl!!!чі

дарств

ну шкіл, дошкільних та інших ДИТЯЧИХ закладів народної навчального року

.:\іє диспетчер­ Єланець](ому

районі МИІіолаївсьної області. :301 допомогою 460 раДіоста.нцШ

та об­

ласна рада профспілок розглянули підсумки соціалістич­ ного змагання районів і міст області за кращу підготов­

1973 -1974

Бендика.

Диспетчерська служба району

підготовку ВШЮНКОМ обласної Ради депутатів

В.

Якщо мандруватимете по Костромській облас­ ті поБJ1И;JУ села Сумарокове, з ва"и "оже трапи­ ТИСЯ не~~вичаЙне. :~ хащів вийде лось і 1'ицьнеть­

('п теплою мордою у 'вашу ДОJ10НЮ. Не знайде в ній ласого кусни Х,lіба ~1 сіллю -- одійде оБР:1жений. Напевне ЛОСЬ цей буде одним i~ 45 гпдп-, ванців СУ)lар()J;ОВСЬКОЇ ппсРферчи, икі ПРОХО;ЦІТЬ, .. тут

«курс

одомашненни».

Органі:lував

і

ОЧ():ІИ'В феР~ІУ

випускник 1і()СТ­

ромського інституту «ItapaBaeBIJ» Анатолій ІІав",-

ральних солей і BiTaMjHiB, ніж ЯЛО,ВИЧИІН~. І ще l>Дне

дуже

важливе:

природа нагородила лосиць

:Jавидною

. плодючістю. Якщо У корови поява

двійні

рідкість, то для J10сиці після другого

--

отелення двійня

--

звичайне, явище.

Інтерес до лося як кандидата в домашні тва­

'рини зростає, і Іне випадкClВО у Сумарокове при­ хЬдят'ь ЛИСТИ від учених Канаоди й Аляски з про­ ханням поділитися звіра.

..

. . .

. Д(}CBiдo~

На 'фото: сурма кличе лосів на обід.

(Фотохроніка Т ЛРС).

пович МихаЙпов .

НОВЕ

ЖИТТЯ

црируч~ния ЦЬОГО

Q

3

стор.

Q


БІЙ пияцтву І ДАРМОЇДСТВУ

ТРУДіВНИИИ ПухіВСЬИОї птаха­ фабриии

з великим

трудовим

пІднесенням працюють у ниніш­

ньому

роЦі .

В

середньому з

КО)lШОГО гентара вони Зібрали по 20,9 центнера зернових, по 132 центнери картоплі, план де­ сяти місяців по виробництву

яєць виконаний

на

центи. Більше

3

продано

план.

За

понад

про-

163

мільйонів яєць

підсумками

соЦІаЛіСТИЧНОГО

Багато в селі сумлінних тру-

Всесокщ:юго

змагання

в

зи­

мовий період 1972 -1973 рокіВ колентиву присуджений Дип­ ЛО:'.І другого ступеня Виставки досягнень

народного

мотоцикл з

коляскою,

до·

ярка С. Д. Загора ГО;ЩННИК, пташниця Г . П. Середа -праль­ ну машину, Є. І. Середа без­ коштовну путівку в будино!< від­ починку.

провела

народної

добро-

дружини,

пра-

і

ГРО:\lадських

організа-

,РЯМRУ виконкому сільсь!<ої Ради і

Степаненка.

всіх депутатів трудящих , пар-

17

листопада

с!<иртувати

солому,

ПОВіТРЯНі

змії,

1973

проводити

А. О. Петренко) затримує роз­ гляд матеріалів про пияцтво. 'Гак, районний відділ внутрішніх справ направив на розгляд товариського суду 11 справ, з яких протяго·м 9 місяЦів не роз­ глянута жодна.

Незадовільно ротьбу ЇДСТВОМ

може

тов. Поповський. ці села

стри,

наближення ДО проводів

.ql~"..,...,.

..

земляні

на

опори

столяри,

роботи,

суворо

призвести

до

запус!<а­

трагІчних

ПРАВЛІННЮ БровАрсы(JJ

иа­

РАЯСПОЖИВСПlЛI(И на

постійну роботу ПОТ Р І Б Н І: інженер-електрик по сиг-,.налізації, електрики по сигналізації,

Броварський РЕМ. 'gl',~.,."...,.~~..,...,.

..

-C',.."".wrt:" •

вантажники на базу,

_~

водії 11-111 класу, робітники буддільниці. За довідками звертатись на адресу: м. Бровари, вул. Київ­

ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ!

ська,

наближення до обірваного

смертельно иебезпечно. Проводи

найчастІше

Адміністрація.

обривають­

Будьте особливо обереЖНі на вулиці, біля будин!<lв, пІсля або під час вели!<ого вІтру, снігових обвалІв з бу­ динкІв. ВіД вели!<ого вітру І снігопаду часто відрива­ проводІв

між

електролінІєю

та

Броварському ВНРОбннчому управлінню водопровідно­ каналізаційного господарства

ТЕРМІНОВО

бу­

Прн виявлеНнІ оБІрваних проводІв, що лежать на земЛі, або звисають, виконуйте такі правила безпеки: не доторкайтесь до проводІв,

10

метрІв,

сповІщайте про обірвані проводи диспетчеру

мережІ

по

телефону

19-3-88.

електро-

При виявленнІ оБІрваних проводів в м. Бровари та у селах Велика Димерка, Калинівка, КраСИЛівка, Требу­ хІв, І]огреби, Зазим'є, ПухІвка, Княжичі та ху тор Ди­ митрова сповІщайте по

телефонах:

19-3-88, 18-4-46.

У

селах ГОГОЛІВ, Плос!<е, Світильне, Русанів, Гребельки, КулажинЦі - черговому Гоголlвсь!<ої підстанції по теле­ фону

2-45.

У селах Рудня, Бобрик, Семиполки, Богданівка, Ка­ лита, Заворичі, Мокрець, Жердова, Бервиця - черго­ вому РУДНЯНСЬ!<ОЇ пІдстанції по телефону 2-46, 2-58. У селах Рожни, Літки, Літоч!<и, Соболlвка черго­ вому JI1TKiBCb!<OЇ пІдстанції по телефону

2-10.

При відсутності телефонного зв'яз!<у повІдомте про по-

ш!<одження місцевих електриків .

ПовІдомте Інших про небезпеку.

Громадяни!

В сі· м'ї, у школі, на вироБНИЦТвІ старшим і дітям ЯСнюйте небезпе!<у при пош!<одженні електрОЛІНій.

роз­

Броварський РЕМ.

ПОТРІБЕН

технік-механік на майстра.

ДННlЮМ.

не пІдходьте до проводІв ближче як иа

149.

провода

СЯ ПіД час вели!<ого вІтру, снігопаду І ожеледі.

перемички

екскаваторник.

Адміністрація.

забороня­

БЕРЕЖІТЬСЯ ОБІРВАНИХ ПРОВОДІВ ЛІНІЯ:

ються

Різанен!<о ,

19-5-83, 18-4-84.

механізмами,

ГРОМАДЯНИІ

Дотор!<ання або

Так, меш!<ан­

громадяни

те,lефон

Прохання до всіх жителів сіл і міста при виявленні не­ поладо!< негайно сповістити черговому енерго диспетчеру Броварсь!<ого РЕМ по телефону: 19-3-88. ~

бо­

дармо­ інспектор

Звертатись на адресу: м, Бровари, вул . Челюскіна, 2,

слlдкlв.

,...,....,,-? ..

проводить

з пияцтвом дільничний

ється.

Порушення цього

суд (голова

Броварській ремонтно­ будівельній дільниці на постійну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: шоферн, нормувальник, май­

року взято пІд напругу

висо!<огабаритними

залазити

клубі . ' Товариський

За

довідками

гляд

матерІали

громадян

на роз­

суду ,

Районна

коміс'ія по

боротьбІ

з пияцтвом та дармоїдством прийняла рІшення, в якому ви­

вул. Но­ Телефон:

Адміністрація. Броварському відділу народної освітн для роботи централізованій

телеl5аlfеннSI

кон!<ому сІльської Ради депута­

СЕРЕДА,

тів трудящих за:пропоновано на­

лагодити роботу ДНД, товари­ ського суду і штабу по бороть­ бі з пияцтвом і дармоїдством . Відділ внутрішнІх справ зо­ бов'язано надавати більш прак­ тичну допомогу виконкому сіль­

сь!<ої Ради де.путатів трудящих у боротьбІ з правопорушеlfНЯМИ. За пияцтво, дрібне хул.іган­ ство, самогоноваріння П . Пет­ ренко, О. Михайленко, Л. Ма­ шевсь!<ий, В. Пиндюра, О. Зоїн, Г. Писаренко, П. Висоцький,

О.

J{алиновсь!<ий,

Е.

Щиголь,

М. ПОКИДЬ!<О та інші притягнені

ності. Комісія вирішила в сі'чні перевірити,

як виконком

СЬКОї Ради здійснює за виконанням

с.іль­

!<онтроль

на креслених за­

ходів по боротьбі з цими тивними

нега­

проявами.

Виконком Пухівської сіль­ ської Ради депутатів трудіТЩИХ разом з партійною організацією господарства повинен

вжити

не­

відкладних заходів до поліпшен­ ня роботи громадських організа­ Цій по боротьбі з пияцтвом.

На засіданні комісії висппив прокурор району М. Г. Місюра та державний аВТОінспентор районного відділу внутрішніх оправ Б. О. Дятлов.

С. ТОВСТЕНКО, голова районноі комlсll по боротьбІ з пияцтвом, само­ гоноварlвиям та дармоіД­ ством,

заступник

райвиконкому

головн

Рад депута­

тів трудящнх.

У суботу, о в

селах

14

9.30 - Програма передач. 9.35 ВИНИ . 9.45 .Ваш сад • . 10.15 дожній фільм «Пропажа свідка •.

ВІДБУДУТЬСЯ

і

- Те _1 енарис. .РадянськиЙ 12.10 - В ефірі «Молодість •. «Ану, дів­ чата ' •. 15.25 - Програма передач. 15.30 - «Наука сьогодні.. 16,00 - «Об'єк­ тив..

Передача для кінолюбителів. Для дітей. «Творчість юннх •. Програма Архангельської студії

16.30 17.00 -

телебачення. 18.00 Новини. 18.10 '.\\осква і москвичі., 18.40- «Грай. мій баян •. 19.10 ,Світ соціалізму •. 19.35

- І(о.,ьорове телебаченн.. фільм «Дядечків сон •. 21 .00

Художній - Інфор­ маційна програма «Час •. 21.30 «Мо­ лод-ці' •. '\\О.,одіжна спортивна програ­ ма. 23.00 Новиии. Програма передач , Програма )'Т (4-А канал)

ЯРМАРІ(И

громадського

споживчої

харчування

кооперації

району.

До послуг покупців промис­ лові, продовольчі, госпо.дарчі товарн, кухні.

страви

Просимо

української

відвідати

ярмарки!

Правлінн!! Броварської райспоживспілки.

для на

на

школі-інтернату

дітей,

ХВОРИХ

ревматlJЗМ,

постійну

роботу

інструктор освітою, бухгалтер,

ЛФl(

з

медичною

бухгалтерії

ПОТРІБНІ:

економіст,

рахівник-касир .

За довідками звертатись на адресу : м. Бровари, вул. Тол­ стого, '17. Телефон: 19-4-41.

майстрів

19.00 - Інформаційна програ­ ма .Вісті • . 19.30 «Закон і ми •. (Во· lJOШlІловград) . 20.10 І(ольорове те­ лебачення. «У світі РОС_'ИН' . 20.40 «На добраніч, діти! • . 21.00 Програ­ "а .Час •. (М.). 21.30 І(онцерт. 22 .30 -«Старт., 23.00 Вечірні новини. Про­ грама

передач.

Програма

Наша

18.00 -

КТ

постійну

роботу

ПОТРІБНІ: головний

бухгалтер

електрик,

тесляр,

фабрики,

(9-11 канал) 18.05 -

афіша.

Екран

студента-заочника.

Другий курс. Вища математика. ФункціональНі ряди. За­ , " альні ПОНЯТТЯ. Рівномірна збіжність

функціонального ряду'.. грама

19.20

Про­

-

нау~ово,популярних

Фільмів.

Фільм-концерт «Н . А. Обухова'. «Театральна афіша •. 22 .20 -Ін­ форм аційний випуск «День за днем •.

20.20 21.20 -

ЧЕТВЕР,

22

ЛИСТОПАДА

(2-11 кана.!!) 9.30 - Програма передач. 9.35 - Но­ ВІІН". 9.45 Кольорове телебачення . • у світі тварин. , 10.45 І(ольорове те.,е­ Програма

.

ЦТ

Художній

фільм

Естрадниll концерт . передач.

15.25

Навчальна

1;:;.50 16. 15 -

«Дядечків

«Запрошує концертна сту­

12.10 -

-

Про­

15.20 -

Кінопрограма.

передача з зоології .

.РосіЙська мова • . 17.00 Для с;Си.rrьні, спритні, сміливі. t

школярів.

17.30 - «За мир і щастя на землі •. 18.00 - Новини. 18.10 - І(ольорове те ­ лебачення. Прем'єра документального телефільму «В країні древнього кедра •. і8.50 «Чехов і театр. , (До 75-річчя МХАТу). 19.30 С. Тупикова.

АВТОРСЬК!lіІ вечір (21 .00 - Інформаційна

програма «Час.). По закінченні - між­ народні змага·ння зі спортивної акро­ батики. Новини. Програма передач . Програма )'Т (4-А кана.!!)

Наша афіша. 16.10 «Щед­ рий УЖИНОК'. (Запоріжжя) . 16.45Для дітей . «Іскорка •. (Донецьк) . 17.15

16.05 -

Фільм-концерт «Гітара

шестиструн­

на.

. 17.30 «Міжнародне життя •. 18.00 - Для дітей. Телефільм «Юлька. Васька та іНШі., 18.30 - Реклама . Oroлошення. 19.00 Інформаційна програ­ ма «Вісті •. 19.30 - Л. ЖуховецькиR . «СправеД~ивість - моє ремесло.. Ви­ РОСІЙСЬКОГО

драматнчиого TeaTp'~'

'М. Лесі Українки . В перервІ «На-"": добраніч, діти! •. програма «Час •. (М.). 22.45 - Вечірні иовини , Програма пере­ дач.

Програма І(Т (9-А канал)

Звертатись на адресу: м. Бровари, вул. Шевченка, 21, школа-інтернат. Ухати автобу­ сами ЛГ~ І та ЛГ2 41 до зупинки «ІlJкола-інтернат». Адміністрація.

студента-заочника ,

На­

гранників і КРИВИХ поверхонь •.

19.30 _

Телефільм «Студенти, студенти .... 20.30 «Палітра •.

21.00 -

Художній фільм

Карамазови •. (1 серія),

22.20 -

Іиформаційний випуск «День за днем ••

колоні .Ni 8 тресту «БроварисільБУД:t постійну

Екран

курс.

ків і КРИВІІХ поверхонь площиною і прямою . Побудова розгорток MHoro-

«Брати

механізоваНlИ

ПершиА

рисна геометрія .• Перетнн многогранни­

Пересувній

Наша афіша. 18.05 -

18.00 -

Редактор Є, ФЕД;ЯR

роботу

ПОТРІБЕН економіст-претензіоніст, який зиає будівиицтво.

Броварський міськком .кп УкраїНн глибоке СПІВЧУТТЯ за­ ступнику керуючого трестом «Бро­ варисільбуд. тов. БолдовкіНу В. О. висловлює

Оклад 120 карбованців. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Металургів, 4, відділ кадрів. Телефон:

з

приводу

передчасної

смерті

його

.~ружини

Серафнмн

Дмнтрlвни.

19-5-68. Адміністрація. Адміністрація,

на

болгарської

естради.

:пілкова

Літківській фабриці художніх виробів імені Т. Г. UUевченка

11.35

Реклама . Оголошення.

Концерт

18 .30 -

техпрацівниця,

на

18.00 -

(Харків).

~TaBa

ПОТ Р І Б Н І:

вісті.

16.50 - Наша афіша. 16.55 - «Надій­ IІИЙ резерв •. (Херсон). 17.10 ~ «Пар­ тіііне життя •. 17.30 «Екран молодих • .

Броварській

Телевізійні

-

«Шкільний екран.. Іст О Р і я для учнів 10 к л асу . «Утворення і роз­ ВИТОК світової системи соціалізму .. .

грама

за участю підпрнємств торгівлі та

11.10

дія •

Требухів

Но­ Ху­

11.40 характер •.

СОН'.

годині

І(алита

ЛИСТОПАДА

2\

Програма ЦТ (2-А канал)

бачення.

24 лнстопада,

звертатись на

19-5-38.

ТЕРМІНОВО

передати

про згаданих

посаду

адресу: м. Бровари, ва, 20, ДОМ. 30.

У

с.пектора

до ад:.rіністративної відповідаль­

пільна-корисної праці, за рішен­ ням райвиконкому Рад депута­ тів трудящих направлеНі на ро­ боту на місцеву птахюфабри!<у . Однак, працюють вони погано, роблять прогули. Право і служ­ бовий обов'язок дІльничного ін-

смертельно небезпечне.

ти

за самогоноваріння.

По,гано працює також рада сільського клубу. Члени ДНД жодного разу не чергували в

На жаль, виконко:'.! сільської Ради не здійснював належного КОНТРОЛЮ за роботою штабу і гро:\rадських оргаНJізаЦlЙ села у боротьбі з пияцтвом. Незадовільно працювали добрОВільна народна дружина і товариський

Не тІльни дотор!<ання, а й роботи

,

перед зако­

Г. П . Пиндюра та В. К Пин­ дюра, які ухиляються від сус·

високовольтну лІнію ВіД Броварської ДО Требухівсь!<ої підстаНЦІї, я!<а проходить по землях радгоспів імені Ю­ рова І ~ТребуХІвсь!<иЙ».

Проводити

ном

громадян

тійної, !<омсомольської, всіх громадських організацій села.

БРОВАРСЬКИИ РАИОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ СІЛ ТРЕБУХІВ, КНЯЖИ~ Ім. БРОВАРИ про те, що з

!<орисною працею.

дальн ,ість

!<омандира

cY;J.y,

добитися цього, потрібна наполеглив'а робота у цьому нап-

В.

суспільно­

ського

і зразкового правопорядку. Щоб

Мал.

мешканців

ро!<у не прочитано жодної ле!<ції на те~1И правової та антиалко­ гольної пропаганди, про вІдпоВі­

ЦіЙ села по боротьбі з ПИЯЦТВО~I, самогоноварінням і дармоїдголова ВИ кан· 'СТВЮl виступив КО:\IУ с;ільської Ради депутатіВ трудящих д . А. Різаненко , Мешканці Пухівки борються за звання сеЛа високої культури

варить.

що

запросили головних спеціалістів птахофабрики, предпавників інтелігенЦії села, голову товари-

штабу

caMorOH

6

не займаються

Торговельні підприємства се­ ла допускають порушення пра­ вил торг,івлі спиртними напоя­ ми. Незадовільно працює місце­ ве відДілення товариства «Знан­ НН» . За десять місяЦів цього

вільної

3ноау Палажка

села

розширене виї'зне засідання у селі. На ньому обговорювалося питання про роботу штабу і гро:'vlаДСЬКОСТі села по боротьбі з пияцтвом, самогоноварінням і дармоїдством. На розширене засідання члени районної !<омісії

Цlвників торгівлі . Всього більше 100 ЧОЛОВі!< . ,з інФормацією про роботу

-

Робота штабу по бо­

Встановлено,

самогонова-

рінням і дармоїдством

господар­

села .

ротьбі з самогоноварінням за­ недбана. У селі виявлено 13 злісних п'яниць. За зловживання спиртними напоями покарано чотирьох чоловік, за дрібне ху­ ліганство притя,гнуто до відпо­ відальності 12 чолові.н. Виявле­ но 13 випадків самогоновар,ін-ня .

Днями районна комісія по боротьбі з пияцтвом,

ства СРСР, видана премія­ легковий автомобіль «Мос!<вич», грошова премія в cY:'tl1 2 ТИСЯЧі !<арбованЦів. Головний зоотехНі!< В . д. Дячок одержав без!<ош­ ТОВНО

суд

д і вників, чия праця ВІдзначена винагородами . Та, як не прикро, серед добросовісних труд·Івників є ще такі, що намагаються жити за рахунок інших, ухилятися від суспільно-корисної праЦ і , пиячать, займаються самогоноварінням.

механік швейного обладнання, швеї, вишивальииці. Приймаються навчання ські,

учні.

Під

ВИП.1ачуються

час

учнів­

Звертатись на адресу: с. Літки, Броварського району. Адміlllcтрація.

. . . . . . . . . . . . _••••• -._ •• _- •• __ . - . - ••• _._........

партійна

організації

експериментального

та

проф­

Броварського заводу

торго­

вельного машинобудування з глибо­ кнм сумом сповіщають про перед­ часну смерть члена І\ПРС БОЛДОВІ(ІНОІ Серафнми ДмитрІвин і висловлюють співчуття сім'ї по­ кіЙної.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18,

#182 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you