Page 1

всІх краін, єднайтесяl

Газета виходить

17

3

1937

кnіТllЯ

П'ЯТНИЦЯ, 2:~ ЛИСТОПАДА

року

І!НЮ

РОКУ

ЦІна

.N;, 1R 1 ( НО90)

коа.

Орr.и &p" ••pC"Horo 8ІС .. НИ08lJ Но. парт.' Унраіни. • ІС"НОЇ. раlОННОі Рад наради_ж А.п~аТl. Н_ ••с..иоl ~~~~~i.

ЗВЕРНЕННЯ •

Більше місяця минуло з тих пір,

як

-!t'.іарня. Сьогоднl за рівнем техиічного закладів

прийняла

arK

р,ї,

тепер

ТО

у

ниївсыйй апарат

інститут

чи

педіат­

уЛЬТРаЗВУКОВИХ

вже

про

лікарні,

до­

ПУСКОВОУ

за

моніторна

установка,

життєдіял'ьністю нритичному

вигляд

палат,

коридОРіВ,

при

вого

корпу­

підтримці

начальника

з

усіма

коли

Тому

ж

віДчутно вище

працює

j-,K

га

щення.

тепловіддачІ бу­

ло lЗинористано вінонНі рами іншоУ кон­ струкці'і, що обійшлося і 25 тисяч кар­ бованців.

Замість

лінолеумної

!lїДJ!ОГИ

в коридорах ааС1'осовано покриття гігієнічне та ДОВГОВічне (затрнти тисяч

карбованців).

У

три

ра~JИ

БІЛЬШ

-

27

дорож­

че обіЙшлися стеЛі із перфорованих де­ норатиlЗНИХ плит, хоча передбачалися тепер

вже

заборонені

санстанЦіЄЮ

під­

вісні стелі із азбоцементних листів.

Во­

діУв «швидкоУ допомоги» та автотран­ спортників явно не задовольняла б за­

планована

ширина

під'їзних

З,,'1 метра. Ії розширеНІ/Я до

, влаштуванням ;.:гуваЛ0 цІв .

стоку

води

36

додаткових

шляхІв

5

метрів Із

також

тисяч

-

кош-

карбован­

в

Нієвого

профілю.

Додайте

сюди

підви­

~цеНIІЯ цін на будматеріали та дизельне пальне, що, звичайно, не враховува­ лося у кошторисі 17 -рІчної давності ... Таним чином, перевищення початкової кошторисної вартості об ' єкта вилилося 140 тисяч карбованців. Але, пов­ ;рюю,

і

міськвиконком,

і

найсуворіІІІИМ

позаду,

же

оути'!

--

.

вона

Цей малюк, яннй мирно спить на рунах найдорожчої людини матерl:-­ Мансимко БІлан. ВІн тисячна дитина. народжена цього року у нашому місті. На фото: завідуюча мlськнм бюро ЗАГСу Л. Є. Фроло&а вручає молоди",;

стано­

ІОН'

батькам арматурннку з~воду будІвельних конструкцій Івану Мннолайовичу Білану та його дружині швачцІ виробннчо-торговельного _трикотажного об'єд­ нання Надії ІванІвнІ посвідчення про народження їх енна. Хай росте здоровн," і щасливнм ще один мешканець Броварщинн! Фото В. ГОРОДНЬОL'О.

теж

оренди. ВіДмахнутися

питання

ми

збудована

найдорожчого,

що

від

не

в

всі

ви­

впрані.

ім'я

бла­

маємо,­

ДІтей. 'ІИХ хлопчиків і дівчаток, бать­ К/1 яких трудяться більш як на 220 підприємствах і в організаціях, у всіх радгоспах Броварщини. Тому міський

lJиконавчий трудових

комітет звертається до

нолентивів:

шкодувати кошторисної

всіх

допоможемо

будівельникам вартості

НОВА

на

якої

спорудженні

відчутно

І

колективів

і і '''.J ханням

перерахувати

1L-.::sабюджетниЙ

.N9 749801

міста

фонд

у

у

МФО

дві

які допоможуть колективу монтажного управління М борги .

О. виконкому

народних

конструкцій. ~a свої кошти він передплатив • на лікар­ ~ 100 примірникІв «Нового життя». Отже,. з нового отримуватимуть місцеву

газету.

Редакція «Нового життя» висловлює щиру вдячність голові кооперативу ЄЛіферtю Зотовичу Комарову. го­ ловиому бухгалтеру Якову Пантелійовичу Горошаи­ ському та іншим восьмн членам кооперативу .МАК» за цю благодійну акцІю. Журналісти міськрайонкн сподіваються, що ЗІ~ЬОГО акту благодlйностІ81зьмуть

середня,

Для

дення

з

ігор.

бінат

ношти,

має

мо­

старша

класу

-

і

ше­

кожної

ладнано їдальню, ню, кімнати для

відділенні

об-

спаль­ прове­

Дитячий

ком­

великий

зал,

басейн, Ki~lНaTY

для мед­

сестри,

пральню

кухню,

та інші господарські кім­ нати_ На подвІр'ї є ігро­

БУДівельно- ' З5 погасити

ві

майданчики,

навіси

ІЩЕНКО,

міської

закладі

ясельна,

першого

стирічок.

спецІальний

321499

груп:

лодша,

вплинуло

району

дошкільному

шість

міськвиконкому

в Броварському

Агропромбанку

голова

і

пісочниці ,

тощо .

Для харчування дітей держплемзавод виділяє кращІ продукти. З них

Ради

депутатів.

хвори:и

приклад

трудові

колективи,

кооперативи,

передпла­

тивши «Нове життя» пенсІонерам, яких у містІ і ра­ йоні налічується більше 33 тисяч, Нагацуємо, що передплатити «Нове ЖІІТТЯ» ДЛіI пенсіонерів, малоаабезпечеНIiХ сі мей можна. перераху­ вавши гроші Броварському раЙОllIl0.',1У ВУ:JЛУ зв Я:JНУ ІІа розрахунковий рахунок 00042BI04 у БРОВ(іРСМ,о­ му відділенні Промбудбанку МФО ~!214:~~j. Для Hb~CO на

кожного,

приємства. хідно

хто

заповниТи

розповсюджувач!

районнІ'

отримуватиме

радгоспу,

преси

Rі;щіЛf'ІІІІН

газету

оргаНі:JаЦії.

КВИ1'аlЩlї, Т<і

ДІТЕЙ

ДЛS1

старань,

вміння,

групи.

у

дитсадну

приділяється ховному

і

вихованню

НIі

І\е

НОІIІТ<\рі.

"COI,,:l;lj)\'I'Y·'.

:!а

рахунок

нооперативу. роБЛЯ'І'\> і

під­

lIеоб­

громаДСЬJ;і

[Н·Р",!;.!Тіl

Ї\

кухарі Н . М. Топіха та Н. М. Литовченко чотири рази

на

смачні

день

поживні

М. Г. Гаєр, В. і. Малюга,

медсестра вихователі

Т. М.

Фесюк,

С. С.

ри,

музичному

тут

ке·

їх

співати,

вивчати

та

декламувати вірші. Не стоять осторонь цієї спра­ ви

і

вихователі.

Словом,

Наталка Федоренко, нотрі

часточку

навчає

танцювати,

прийшли сюди працювати після закінчення школи, віддають

«Перша

кажуть,

акомпанемент піанІно ПР' : з дітьми різні ії

линно, Н . В. Білан, Н. В. Глуш!{о, няні О. С. Виш­ невська, Н. Т. Нияшенко, а також Ольга Осьмак,

щедро

дітей.

водить

НУ

свого СЕ рця вихованню ді­ тей, докладають багато

ду-

ріВНИКОВі М. М. ДИТИНі Вона у великому залі пі if

страви. дитсадком

ЧИМНЛ()

уваги

естетичному

як

належить

готують

Завідуюча

теРПіН ­

ня, щоб Х.10ПЧИКИ і дів ­ чатка почуваЛIl себе, Н!{ вдома, були доглянуті, нагодовані. Починаючи з молодшої

скрипка»,

на її остаточний кошторис), доведеться тільки-но зданий об'єкт ставити на ка­ пітальний ремонт. Ному це III~гiДHO? Н· ще раз звертаюся до всіх рад тру .'l()вих

ОСЕЛЯ

у центрі села Плоске виросла красива двоповер­ хова споруда. Це новий дитячий садок держ­ племзаводу «ПлосківськиЙ». На його будівництво і обладнаиня rосподарство витратнло 900 тисяч кар­ бованцІв. А звели днтсадок будlвельникн тресту «Броварнсільбуд» . Нова оселя для найменших плосківчан розрахо­ вана на 165 дітей робітників, Інженерно-технічних працівників і службовців держплемзаводу, а також ~рудівників сільських установ.

від­

перевитрати

лікарні у сумі 140 тисяч _карбованців. Пам'ятаймо, що це не перша і не остання новобудова (на черзі спорудження поліклініки на 1 ООО відві­ дувань). Значить, не викл;.;)чено, що історія повториться. І якщо :'VДівель­ нини принципово ні на йоту не Ь. :ІС ТУП­ лять від заПjJограмованих у npoLHTi недолінів (як, наприклад, вІдсутність внутріШньої АТС на дитяЧій лікарні,

Приємний подарунок Х80РИМ нашої центральної ра­ йонної лікарні, В Яj,ій лікується більше 700 40ЛОВік . зробив кооператив «МАН:.> -« Монтаж алюмінієвих

:J лІками

своїм

фІнансове'

Подар 'унов

:>ОКУ паЦіЄНТи ра:юм

колектив

із

упраВЛіННЯ,

теритоРlаль­

-;.V-бу дівельне об' єднання « НИЇВОБЛБу Д» . йшли на це свідомо, Адже мова про

запевняли.

наодинЦі

умовах

встановлення

Нрім того, ДЛЯ зручностІ пацІєнтів було :замінено сантехнічне обладнання, встановлено спеціальні (на замовлен­ /lЯ) вбу доваВі меблі. Прикрасили НаБО­ бу дову і вітражі I~} кольорового алюмі­

під

погіршують

є,

зменшення

}

:юбов 'Н ­

міськвиконкому

колективу

JlІкарня

для

мали

надпланових

тільки

все

лів і нонструкцііі . Тобто вчасно виправ­ Л1!ТИ недолІки JJроек1'У в бін його покра­ так,

їх

\

,

перед не

ЛОСЬ: з переходом на орендні відносини вони· почали рахувати кожну КОПіЙКу_ І тому наприКІНЦІ року ПРЯМі :ЮИТhИ

ПРОВОДИТИ

застаріЛИх

розпалі

гарантійні

залишився

цього

::НІміну

праг­

ІІе

бажаІІНЯМ.

У

була

рішення

робіт

ніхто

буЮвеnьники

якісь

матеріа­

Х(lДі

t

пов ­ ністю компенсувати його не під силу. Нін зміг виділити лише .'50 тисяч к"р бованЦів на невідкладні передпускові роботи. впорядкування території та л'l'L. Сподівання на дотацію із вище­ СТОЯlЦИХ організацій теж не ВИІІравда­

8ирllllено і по­

інстанціями

веду'!

об <.кта

боргом.

уп­

(не враховуючи додатнові корегування документації). '-'- Uтож, відходячи від КОJІІІШlIЬОЇ прак­ тики мансимального упрощення будь­ якого об' єnтa (від жит лового будинку

було

самої

власним

Навпаки,

Тепер,

3-5 реків ;затрати на

до атомної станції),

вигляд

відшкодування

БlVJУ-3;)

про,'!нту означала б нонсервацію об'єнта і відсунення строків БУДlВНlщтва на

в

ме­

І

контролем.

равління В. О. Нутового' зумів застарі­ лий типовий проект (1973 року!) при­ вести у належний стан. Щоправда, ін­ lliOrO ВИХОДУ тоді і не було: переробна

годжено

І

дитяча

,

піДганяли, СТИМУЛlOва.1И.. Головним чином. в уСНіЙ формі. бо здача важnи ­

сів. [ тут треба віДДати н"лежне буді-­ вельникам БМУ-35 тресту «Бровари­ промжитлобуд». Нолектив дільниці В. В. Павлина

я

на

витрат.

відомо,

за

напруги

брати

,ання

ультраClВУ­

ковий інгалятор, бронхоскопи і т. д. Це одне. Але далеко не баЙДУЖИЙ '~a­ леJ.lЬКИМ пацієнтам та їх батькам і :10В­ нішній

чого

часу

організму

СТаНі,

як

нотрапити до

яка

естетичний

куди,

обладнання:

в

нова

l{()мфОРТНіСТЬ і надійність будівлі ;\.I~I lІайменших наших громадян. Не кажу·

lІе

ДИТШІІІ

хворнх

це один з кращнх

-

області.

СІіЮІ((-НЬ встаНОВЛеНО Щі ба:Jі райлікар­ ні. Є там чимало сучасного імпортного

сліднус

першнх

оснащення

Так, якщо раніше Малюків для обсте­ ження Бнутрішніх ОРГанів треба було І;с):\lІНІ

ЩАСТИ ТОБІ В ЖИТТІ, МАК СИМ КУ!

міста і району

колеКТИВІВ дичних

/ооо-й МАЛЮК БРОВАРІВ /990 РОКУ.­

трудових

ДО

'.

колектив

пра­

ціВНИКіВ дитячого liомбі­ нату все робить для того, щоб його вихованці змал­ ку не хворіЛlI, загартову­ валися, були б благород­ ними, добрими, розумни­ ми.

А.

Г АВРИЛЕННО.


стор.

2

листопада

823

1990

р.

«Н О В Е

Ж И ТТ Я:t

.NiI 181 (8090)

ХАРАКТЕРНОЮ прн"ме­ тою останніх РО"і В в істо­ рії Броварів стало нала· годження друЖНіХ зв'яз,

"ів з "раїнами світу . Во· 'іі1

вже

простягнулися

<Рр а нції.

Австрії.

до

Австра­

лії .

А минулого тижня до нашого мї<:т<! :іG\віт<!ли <!мериканці. Це представ­

НИКИ міста Рокфорда із штату Іллінойс підприє­ мець ДеНіС Джорсон і Френ"лін Біч член

міСЬ"ОГО

правліНня:

(ПО-

Американці у Броварах .іМ94mіідРУ*ОІІ ;, наШО:'llV

Ч:І~Н

"ому) .. Ці

IIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111 r Присутні

:\Іісьnвинон­

шановні

«Динамо»

і

РИТОРії їхніх міст . Особ­ ливістю лі"арні в Рок­

християн-

баптистів

відвідали~

встановити

СТОСУНКИ

з

одним

із районів Ниєв а . Та аме­ риканцІ

визнали

за

Ух

вибір

Бровари.

випав

Вони

особливо

розмова ,

подякував

Я"ЩО цього захочуть бро­

"и між містами. допомогу

варчан!!,

лІкарні.

приїхати

до

сказати :

на­

СПівроБІтництво

гості

номіки,

Вони

на

цінують

нашу

"ому

О.

М.

голо­

місь,,·викон­

Іщенко,

Першим

М.

головний

лі"арні

Ф. лікар

П.

В.

бутнє

У

був

май­ і

подарунок

від міста Рокфорд нашІй

дитячої

дитячіЙ

Ш"урен"о .

-

лі"арні

фі з­

спорту,

еко­

і

'органів

правопо­

На фото: символічиий ключ від Рокфорда; Деніс Джорсон і Фреиклін Віч (у цеитрі) під час відві­ дання днтячоі лікариі.

баптистам.

співробітництво

допомогу

Нирилю",

-

внеском

галузі

А. ВОЛОШИНЕНКО.

євангельсь"им

християнам

за­

СТУПНи!, головного лі"аря центральної районної лі­

карні

-

в

нультури,

рядку. Сподіватимемося, що ці зв'язки будуть плід­ ними для обох сторін.

дру­

вірцям

голова

"ультури

щО люди на УкраїНі най­ більш віД"риті, гостинні.

тарєв,

присутні

медицини.

ВИСНОВО".

ва Місь"ої Ради П. В. Гон­

були

У той же день був під­

Після відвідин Радян­ сь"ого Союзу . багатьох зустрі чей америкаНСЬ"і зробили

встано­ стосун­

писаний договір між Бро­ варами і Рокфордом на

«Ласкаво

желюбність і хотіли б допо­ магати нам і своїм одно­

якій

американцям

за їхнє бажання вити побратимськІ

просимо!» .

на

ними за"ладами. Двічі побувал!! у дитячій лі"арні. Там відбуладружня

кар є "рупним спеціалі­ стом з операЦІй на серці . Він має велике бажання,

жемо

цікавилися Щ1ШИМИ меДИЧ­

ся

здоров'я. О. М. Іщенко сердечно

шого міста. На що ми мо­

кра­

ще мати зв'яз"и Із о"ре­ мим містом, а не районом Ни є ва.

тами лікарнІ. Деніс Джор­ сон помолився за їхнє

хворих, а й безробітних, усіх тих. хто потребує допомоги. А ГОЛОВНИЙ лі­

Ниїв , інші міста Радян­ ського Союзу . Під час цьогорічного візиту їм за­ дружні

Гості також зустрІлися з медперсоналом І пацієн­

форді є те, що лі"арі там турбуються не тіль"и про

цер"ов

євангельсь"их

пропонували

паратІв, якІ Деніс Джор­ сон і ФренкліН Біч вру­ чили П . В. Шкуренку.

"увальних за"ладів на те­

громадяни

сво єї "раїНИ на У"раїНі не вперше. Минулого ро­ ну на запрошення футбо­ лІстів

"онтейнери медичних пре­

з обох сторін

розповіли про систему лі­

Фото

два

М.

Семннога.

-----------------------------------~-- -". ~----------23

безстроковий

договір

пр()

створения но­

вого спільного радянсько-австрійського підприємства «Фроніус-ФаКeJI~ . Ного засновники броварський завод «Фа­ кел» та австрійська фірма «Фроиіу·с».

одержати

иа

початку

Про

дні,

tWJ·,

тижні) приємного, "орисного спілкування 3 партнерами «Фроніуса» . Та"а дум"а не лише у мене, а й у решти моїх "олег, які теж побували в Австрії . А саме: технічний директор «ФРОНіус-Факел» О. Номісар, бухгалтер Л. Мос"алснно, представники служби сервісу Д. Бо­ гатир, В. СЛИНЬ"О, Я. НИЖНИ" та пере­ "ладач В . Богославсь"иЙ . На цій відо­ мій фірмі ми набули не лише теоретич­ них, але й практичних знань , причому

иаступного

апаратами.

проведені

в

Австрії,

Це

-

року. Щоб швидше ~аблизити цей деиь, rрупа робітників та службовців иово· створеиого виробиицтва їздила за досві­ дом на австрійську фірму «ФРОНіус» (місто Вельс), що відома у світі своїми зварювальними

на

відає директор по торгівлі С.l1ільного підприємства «Фроніус-Факел. Євген Володимирович КРИВОШЛИК:

Як тоді ж повідомляв директор заво­ ду «Факел» А. Козленко, першу про­ дукцію на иовому підприємстві плану­ ється

Австрію ...

в

Наша газета уже пнсала про те, що серпня ц. р. у Відні було підпнсано

розпо·

були

дні

(майже

два

навчання

Буду

мали можливість ознайомитися з усім зварювальним обладнанням _«ФРОНіу­

Навчання радянсь"их спеціалістів бу­ ло організоване дуже добре. Чіт"ості, організованості, пуннтуальності австрій­ ців всім нам треба вчитися і вчитися . Пан Латнер, начальник експортного від­

фірми

«ФроНlУС»,

секрети

мар"етингу,

"омерції,

а

та"ож

роз"ривав вчив

сервІсним

обслу­

відвертим:

у

наших

аВСТРІ'"

висо"ий рівень технічних знань. Тан що навчання у Австрії всіх нас дуже зба· гатило.

Склавши своєрідний екзамен . ми одержали дипломи. Виїзд другої групи у Австрію тридцяти РОбіТНИ"іВ

нам

тонкощам

сервісного

та

апаратів .

ських колег нам було чому ПОВЧИТИСfl, Але порадувало мене й те, що і бра· варСЬ"і спеціалісти показали досить

са » .

ділу

установкою

говуванням

«Фроніус-Фа"ела»

обслуго­

січні

вування.

наступного

планується

У

ро"у.

А по"и ЩО ми споруджуємо виробни­ чий цех свого нового спільного підпри­

Справа в тім, що на -нашому спіль­ ному підприємстві працюватиме спеці­ альна служба, я"а :іайматиметься про·

-

ємства.

нм. ее

м аловідо.vі С/1l.Орінки

у зеї /{ві

Одержавши на"аз бернатора, справни"

історії

ступного

у

його

ДЕРЖАВНОМУ му­ М. Толстого у Мос ­

зберІгається

Д.

ці/{ава

крупним

Nq 390

калі гра

з

ви­

веденими

з авит",ами .

У

верхньому

правому

"УТ"У

об"ладин"и гриф « ЦіЛ"ом се"ретно». Внизу: «Поча-' то : грудня 14 дня 1909 року . 3акінчено : листопа ­ да 28 дня 191 4 рону » . Останній нає

РЯдО"

здивування:

викли­

вихОДИТЬ,

стан ЗДОРОIl~ Я вели"ого російсь"ого письменни"а тривожив ПОЛіЦейську владу ще чотир!! рони піс­

його

смерті.

Втім,

я,,­

що згадати історію таєм­ ного розшуку царсь"ої Росії, то там можна зна­ йти ще цікавіші факти. Напри"лад. таємний полі­

цейсь"ий нагляд за титу­ лярним радником О. С . ПушкіНим було знято ли-

згадавши, аа

зо­

словами

щt'

одне

ше

IJ

через

ІН75

38

р о ці,

РО"іВ

тоОт( І

після

за ­

гибелі поета! Я" же з'явилася на світ ця поліцейсь"а справа? Приводом для П відкрит­ тя

стала

телеграма

туль­

сьного губернатора Ф. Ф . Нобеко з грифом «ЦіЛ"ОМ се"ретно» від 14 грудня 1909 ро"у, адресована "рапивенсь"ому повітово­ му справнину ГОЛУНСЬ"О­ му . У телеграмі наказува­ лося у зв ' яз"у З хворобою Л. М. Толстого щодня надсилати губернатору

:\ веРТ<і:IG\l:Я

« одержання

11/\ 1(!іХ

T~,

щО

відомо­

стей і AOHeCt'HHH та"их .. . аж ніЯ!і н" понннні підля ­ гати

рrnголосу'> .

МаПуть . ту льсьний гу­ беРII.ГОР "ерувався зов­ сім не людинолюбством до яснополянського

старця .

110ГО «турбота» ви"лика­ на була перш за все С:ІУЖ­ бовою необхідністю: в ра ­ зі смерті своєчасно

"ладНі заходи

письменни"а вжити невlд­

попереджувальні з

метою

недопу­

стан здоров'я графа (в разі необхідності се!(рет­ ни.ми телеграмами»> . При

щення безладдя й іншої нрамоли. Навіть після смертІ Толстой викликав у 'царсьної адміністрації не менший страх, ніж за

цьому

життя.

«детальні

відомості

увага

про

справника

ня

ретними

«у

. '.)С­ 16 віД­

доиесен-

губернатору :

відомостями,

писав ГОЛУНСЬ"ИЙ'

-

тільки

нервово

що

він

з'я­

розладнаний

слідок сімейних

вна­

непорозу­

мінь».

Протягом

ресня тор

липня-ве-

ту льсь"ий одержав

сень

губерна­ сім

доне­

крапивенсь"ого

справника про виїзди гра­ фа Т()лст()го i ~ ЯСНОЇ по-

"Вро « Маю

-

сувалося,

Jlію!ря

Маковицького,

Справа

.

ретельно

хвороби

домашнього

.nраВИR

"анцелярським

почерком

підтвердив

факт

що,

П.

гу­ на­

графа инфлюзнца с ложнением печени». грудня Голунсьний

і

"анцелярії тульсь"ого гу ­ бернатора « Про стан ЗДQ­ ров'я гр. Л. М. Толстого». Всі написи на об"ладинЦі с прави зроблені чорною

фічним

рапорті

крема,

.1.

тушшю

дня

Толстого,

маловідома справа

ля

дажем,

ляни

і

його

повернення

граф Лев Ми"олайович Толстой здоров'ям настІльки

прізвища'

доповісти

Вашому

П ревосходительству,

вже

що

поправився,

може

що

ВИХОДИТИ».

ПотІм в листуванні

ПОЛіцейському настала пів­ річна перерва. Очевидно, здоров'я автора «ВОЙНЬІ и мира» не викликало особ­ ливої тривоги . І тlльк!!

червня 1910 ро"у справник відправив у Ту­

23 лу

рапорт,

відав,

що

в

за

я"ому

допо­

одержаними

відомостями граф Толс­ той захворів , перебуваю­ чи

в

Серпуховському

по­

віті. «3а Зібраними ж сек-

чальства .

ГОЛУНСЬ"ИЙ

дительству:

Толстой

ник

вирішив

ІІІИТИ

справ­ надалі змен­

('ЛУЖПОВУ '

запопад-

супроводжую­

ливість,

і вимога губерна­ тора щодня доповіда,W про самопочуття гра.,

очевидно, стала необов'яз"овою. Схаменувся він через три тижиі. І бу­

цею їхав

таємио від сІм'ї невідомо нуди».

очевидно,

го

Ж

-

ще

стареча. не

висловив

щення

але

визначена»,

свої

припу­

справни!\.

Через

здо

ровий». Заспокоївшись,

чих його людей. При від­ сутності Голунсь.кого за письменником стежив йо­ го помічник Виноградов. у рапорті від 5 жовтня він повідомляв Нобе"v, що граф серйо:nю захво­ рів. «Хвороба в графа, точно

9

жовтня надіслав на ім ' я губернатора телеграму з ЛЗlюнічним текстом: «До ­ ношу Вашому Превосхо

став

до свого маєт"у. : В НИХ с"рупульозно зафі"сова­ ні всІ пун"ти перебуван­ ня Льва Минолайовича і

честь

стан здоров'я Толстого . Виконуючи в"азівку на­

два

дні

пивну надійшла ва шифровка з

в

Нро­

терміно­ вимогою

щодня телеграфувати про

ЛО

чому

здивуватися:

Толстой пропав! 30 жовтня 191 О ро"у на стіл Нобе"о лягла те­ леграма Голунського «28 жовтня Толстой залІзни­

дня

ви­ То­

наляканий

справ~ик ПОСПіШИuВ ВIДПP.t; вити 1 детальнии рапор1'-' про обставини вІд'їзду Толстого, прагнучи запІз­ нілими трохи

ВіДОМОСТЯМИ зменшитц

свою

хоч ви­

ну. Одна" наступного дня


ЕН О В Е

Ж И ТТ я.

23 ли.стопада 1990 р.

(Франція)

Ензарх всієї Украіни МНТРОПОJПIт Київський і Галицький Філарет 6 JПIстопада освятив місце спорудження і

~IВ'JlаКIІ

перший

камінь

майбутнього

мА на 'честь пресвятої Тройці у

кефальну церкву, порівнявши її 3 г.lлкою, що від­ ломилася вІд живого дерева і позбавлена тепер

хра­

Броварах.

його благодатної сили.

На

Благословляючи

прохання віруючих міськвиконком вндіJПIВ ді­ лянку для будівництва поблизу районного будин­

початку

тижня

на

листопада

у

Броварах

офіційна

ку

спорідненого

із

фран­

цузького міста Фонте­ не-су-Буа на чолі 3 мером Луї Байортом. в ході зустрічі було підведено підсумки дІ­ яльності дворічку

план

і

негаТИВltO

ВИСЛОВIfВСН

[ІРО

україIJСЬКУ

намІнь

майбутнього

ФІларет з молитвою водою, побажав, щоб

спорудження нової церкви' во славу Божию

культурн.

І!ОЛИТ

перший

храму. екзарх всІєї Уl<раїНИ освятив усіх мирян святою

. А перед ЩfМ у церквІ Петра і Павла митрополит Філарет провів урочисту ліТУRrію. Вона співпала 18 святом Ікони Божої МатеРі «Всіх скорбящих Ра­ ~iCTЬ». У своїй проповіДІ екзарх всієї УкраїНИ в і Д­ ;~aB належне БОЖіЙ МатеРі. закликав віруючих д(\ І ' ромадянської злагоди, братерства з усІма народа­ \ІИ . дО вІрності єдиній святій сОборнІй І апостоль­ ській православнІй цepK81~ У зв ' язку з ц"!м МИТРО­

перебувала

делегація

181 .( 809О)

"ВО 'СЛАВУ .БОЖИЮ СПОРУДЖУЄТЬСЯ... "'

Броаарu Фонтене ...су - Буа

Протягом

..м

3 C1"QP.

допо­

магало воскресити людсы<i дуШІ до любовІ , добра . збуджувало в

них вІру.

Цьому

не

і

мирне

почуття

освяченому

життя.

-

наяття.

собору

благоденствен­

-

проголосив

наостанок

митро­

полит ФІларет. ВІн таl<ОЖ пообіЦЯВ. що МитрополІЯ допоможе

броварським

необхІдними

для

вІруючим

і

, буДІвництва

коштами .

мlсы<иІ<онкомуy

ТроЩької

церкв!!

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО .

авто-

за останню накреслено

роботи на 1991 роки . Так, в ре­

-1992

зультаті

тісних,

друж­

Ніх контактів 300 бро­ варчан і така ж кількість французьких гостей познайомилися із життям простих JПO­ дей, культурою та іс· торнчнимн -пам'ятка­ ми

ДВОХ

8еJlИКНХ

наро-

.

дів.

Доброю традицією стали обміни молодіЖ­ ними делегаціямн, ор­ ганізація

дітей. кн

і У

відпочинку

Міцніють

зв'яз­

між сім ' ями. найближчій

-

спективі

пер­

•••••••••• 1111181111111111111 •• "" ••••••• І •••••••••••••••• ,.",.".,І"".".,

проведен­

ня Тнжня французь­ кого кіно у нашому місті, а радяиського­

у Фонтене-су-Буа. Планується, що до Франції внїде одни з художніх

колектнвів

Броварщнни, а до нас прнбуде театр маріо­ неток.

Обговорено питання

повlдомнти, що гості відвідали виставу Кн­ Ївського театру опери

та балету, печери І музеї Кнєво-Печер · ської Лаврн, етногра­ фічний музей під від­ критим небом у Пере­ яслав - Хмельннцько­ му,

зустрілися

мн

.N.! 5

учия­

середньої школи та робітниками

заводу

М.

з

.Торгмаш •.

БАffДЕЦЬКИИ,

завідуючий міським вІдділом культури .

цілком з

сеl<ретно

прочуханкою

натора

все

ж

від

НОН так т и розширюватимуться

до

лії .

Завершилися історІї

міста

пеРШі

заОЧні

в

училище

гання броварчан із жите­ лями

четься

подякувати керів­ клубу атлетичної

мІста БендІго. У змаган­ нях взяли участь 4166

лі

ма.JiЮНів .

ців

ЯНі

подолали

умовні

I<lлометри.

Завдяки

Тижню

ров'я було роботу і в

ріЗНІ

спортив ­

непорозу­

вплив

Черткова.

З'ясувати

Не довІряючи БІльше дилетанту Голунсьному, тульсм;ий губернатор до-

ку

ручає

пада

З

точно

в

інтимністю

Губернатор

зв'яз­

Із

йшла

Петербурга

вІдповідь .

пропонувалося

ДОІ< смертІ го ла

надІ-

У

на

графа

ній

випа-

Толсто­

і перевезення його тІ­ в Ясну Поляну П l дго-

період

які

у

ЗАВЕРШИВСЯ

занять

учнів міс­

1160

Тиж -

культурно-спортив­

ннм

святом

тичному

У

легкоатле­

манежі,

та.

назваиим

Вагомий внесок в ус­ пІшне проведення Тижня

вам та активІстам

навчання ,

міські

об'єднан ­ ня футболістів. велоту­ РІІстів . любителів бігу , гандболістів , атлетичної

за­

залучили

регулярних

справжню

влаштувати

любительські

участь

день

чи

пlдвальному

провели

десантник~,

.до

речі,

ВНСЛОВИJПI

де

вище

всім

колекти­

фізкультурним були врученІ

торнчні

пам ' ятки м .

їх

А

тим

часом

із

надходили

Але

найбільше на

наших

вожнІшІ хунками

вІСТі.

За

мінь

У

• зеленого

відвідання

протягом

людей

двох

говорити про в цифрах, то

тижня

до

фізкультурою

земляки

кілька

дололали

за­

залу-

раЗіВ

Броварами міст

і

БенДіго.

дружби.

ГО.'JOва

гаЦіЯ,YlН, сlм'ямн, . порід­ нення ШКОJ1}f .N9 9 з од-

прапорІв

відбулося. становив

себе

кійно» .

Не

тихо

і

забув

ко сказати і «ніЯI<ИХ заяв

і

при­

чоловІк,

3500

тримав

СПОРТ­

..

не що

близно

ЧИГИРИН,

мІського

комІтету .

натовп.

МіЖ

своєрІдний

О.

деле­

по-

відстань

створивши

На завершення вlзиту був підписаний протокол намІрів про обмін ку ль­

за

сприяли

чеНі 21905 мешканців міста . пройдено понад 252 тисячі умовних кіло­ метрів . Тим самим наші

з

ком.

підра­

зма­

життя

також

А якщо ре з ул.!>таТIІ

сау­

ви­

а

зближенню

ни спорткомплексу .Ме­ талург» , а особливо масаж березовим віни­

турно-спортнвнимн

ска­

заочні

держав .

континенту.

справило

ЦІ

спортивне

міста.

вра-

три­

журналістів .

що

гання були корисні тнм , що внесли свІжий стру­

Киє­

колег

но­

Можна з певністю

нять

ження

задоволені

знайомством.

зати,

ва .

Аста­

все

дуже

вим

захоп­

приховую ­

мету

ни

За трн дні перебуван­ ня у Броварах австралій­ ські друзі озиайомилися зі спортнвною базою (і,

.еезення. пово

ОпІвдні третього листо ­

у

гімнастики .

вав

важно.

Нобеко».

вихован­

і пе.і\агогів .

більш як

здоров'я .

грошовІ

для

на

представники

спортнвних шкіл. На свя­ ті були 1 гості з Австра­

вальної технікн для оздо­ ровлення дітей та насе­ лення міста , оглянули Іс­

зумів

прекрасний тренувальний зал. Тепер ту,ди прихо­ дить багато молодІ. Значну роботу в цей

наван­ «Весе­

церту,

ним із коледжів м. Б'ен­ діго. Судячи з YCboro, і австралійці, і броварча­

' }'кркон­

ми

ДЮСШ та військовопатріотичний клуб «Юний до

Відповідально ПІДІйшли до 0здоровлення дІ­ тей в ·СПТУ-4, школах

мІння

с тарти»

єв­

Переможців

артисти

лення), розробкамн по впровадженню обчисJ1Ю­

очних змаганнях взяли і позашкільні заклади-

здо­

ні змагання, працювали сеl<Ції. оздорОвчІ групи ,

днІ

Фізичні провело

Активну

аl<тивІзовано в школах, де

проходили

незважаючи

неабияИ\ таження ,

Ng 3

••••• IIIII.II.I.,IІI.111.' 1111r.IIІЩ

ген у Гредунову. який · ра­ зом з юними помічника­ приміщенні

олімпійського

резерву ,

австралійського

9~Ю32

НавіТЬ

NgNg 8, 9. 10. 4 .

зма­

спор­

секцій та оздо­ груп. Окремо хо­

гімнастики ЖЕД

мейна

м. Тули капітану фонВернеру вІдшукати слід Толстого з ДО, помогою прОфесІйного сищика. Ви- ' 61 Г> упав на помІчника

різноманітних

тивних ровчих никові

губер­

поліцмейстеру

ПіДЛіТКОВі

нагороди. вітали

депеша

надійшла.

і

,і ••• і •• і j .,IIIIIIIIII ••• I •••• і ••••••••••• о

клуби за місцем прожи­ вання . Саме завдяки ЇМ близько 500 дітей та їх ба_тьків відкрили дорогу

можли­

вість проведення ДнІв Фонтене·су-Буа (і нав­ паки) у двох містах ­ побратнмах. Прннагlдно хочу

і

зробили

такОЖ

про

••••••••••••• ••••

спо­

Нобе­

про те. що про неко­

ректну поведінку поліЦІї не надійшЛО» . І, як на нього . ' «ЧИНИ поліції ви­ конували свої обов'язки

чотири дні Толстой на аЗ-0МУ роцІ життя про­ їхав залізницею 511 верст , 325 з них уже хворим. Не мог л и йому

.

зразково» .

СлІД сказати. що Ясна Поляна , її мешканці і відвідувачі й надалІ зали­ шалися під таємним на ­

глядом

/ -

полІЦії .

ступного тульського

тувати

відділення розшуку П. }f{емчужникова. Останній

МІСЦЯХ

полІцейської охорони

завдання

недопущення

начальника

усПіШIЮ

вико­

нав :

на третій день знай­

шов

хворого

письменнина

на стаНЦll Астапово. І полетіла 2 листопада те­ леграма: «Петербург. МІ­ нІстру

внутрішніх

справ .

Першого ввечері Толстой перебував на станції Ря­ зано-Уральської дороги Рязанської губеРНії ра-

ЗОМ, з лікарем Маковиць­ І<ИМ дочкою Олександрою. Хворий

температура

со-

ро/(. Викликані лікарі . Зараз туди виїжджає дру­ жина два сини. Причина від'їзду з дому чисто сі -

в

«найближчих достатнІ

загони

для

вІдкритих

демонстрацІЙ і протиуря­ дових чи протирелігійних вистуПів його однодумцІв і ПРИХИЛЬНИl<ів» . НРIМ того, губернатор попере­ джував,

графа вання

не

що

«ДО

смерті

~опереднє охорони

звертати

на

пересу-

не

повин­

себе

ува­

гу».

Виконуючи наl<аз міНі­ стра. Нобеко негайн о ви­ кликав до Тули Шістде­ сят охоронців із Єфре­ мовського і Веневського повіті в ським

і

ра з ом

загоном

з

туль­

організу-

допомогти

І

шість

медикаментІв.

3

Москви

надісланих

одним

прихильників.

пу дІв

У

із

його

неділю

листопада 1910 року о 6 годині 05 хвилин сер­ це Льва МИl<олайовича

7

перестало

битися .

ще

десять

нер. Станція . І<У ди пови­ нен був прибути поїзд з тілом Толстого . також була під наглядом . Сюди

сорок

таємного

пристава .

направили

кількість

КИ

охоронців

у

Кількості

ста

Офіцери

бу'ли

також

три два

До

ще

міської

СЬКОї

а

городових,

пристави.

цію

значну

жандармських

справники,

налися

чоловік. Туди ж для під­ кріплення губег-натор ви­ І<ликав з Чернського і

і

унтеРОФіцерів,

А згодом із Тули на стан­

загін

охоронців.

і відомий уже нам ПОЛіЦмейстер фон-Вер-

Нобеко направив до Яс­ ної Поляни поліцейського наглядача Мойсеєва для

відбув

ПОВІТІВ

. Прибув

ж

Шекіно

на­

похорон

дня тульський губернатор J..)UГЩJO~ІЩЬКОГО

Настали тривожні ДНі. пов ' язані з похорон а ми Толстого. Насамперед

спостереження.

Так.

пІсля

два

станові помічники

них

три

приєд-

чиновни­

ПОЛЩії

і

два

kihho - поліцеЙ ·

охорони .

ВСі

сили

роззосереджені

визначених

місцях.

у

Пере-

(»)'І, ClВ

тут

і

виnuную'lИЙ

обов'язки віце-директора департаменту поліції Н. П . Харламов.

Ще один дуже важли­ вий захід з точки зору охоронців здІйснила полІція :

всі

написи

жандарми

вІрили.

на вінках

ретельно

пере-

Тенденційних,

протиурядових

лігійних

не

і

протире­

виявили.

І ось траурний поїзд прибув . Як зазначав у своїй доповіДі міністру внутрішніх

натор

справ

Нобеко.

проходження .

канні тіл'а в ких вигуків,

губер-

«Під при

час

опус-

могилу нія­ викидання

у

телеграМі

кому

вав днІ

крапивенсь­

справнику

«мати

В

спостереження

бами,

які

наказу­

найближчІ за

осо­

приїжджати­

муть на могилу Толсто­ го» І доповідати йому про всІ події щодня. На цьому ми закіНЧИМО

цю розповідь. В основі її документи.

-

які

збері­

гаються в цІлком таємній поліцейсы<йй справі з та­ кою житейською назвою на обкладинці «Про стан здоров ' я гр . Л . М . Толсто­ го» .

В . ЧИСНИКОВ, майор міліції, І<андидат юридичних

наук.


стор . •

4

23

«Н О В Е

листопада 1~90 р.

роботи історичного ку льтету Київського жавного

фа­ дер­

педагогічного

інституту. Особливо після того. як члени обєднання прочитали для студенТІВ кілька лекцій, поназали фіЛЬМ,

організували

ви­

ставку.

В

за­

результаТі

ходити

літню

прантину

саме в «ШанІ~.

СЬОГОДНІ

якнай-

швидше

ЗМЩНіТИ,

стати

ноги.

нують

Пошуновці

створити

тодичну

базу

нласом

з

Теплим ,

пла­

свою

треба

ЕНТУЗІАСТИ Розповідь про об'єднання

С

ЬОГОДНІ

їх

"

А

Н

Аи

но

імену­

інформацію

.

про

на» І-\ИЇRСЬКОГО обласного відділення ФОНДУ мило­ сердя і здоров'я Україн­ ської РСР . А ще вчора вони були військово-істо­

також документів, зброї часІв Великої ВІтчизня­ ної . Вони ж розкопують

ричним

ЇЇ,

пошуковим

вами

вже

-

ля

є

кімнату

у

у

і

разом Тоді

пошукові

вирушали

за

21

серпня

ку.

коли

рахунок

виконкому ,стійна

-

затонула

уродженець

БУ{lа само-

русло,

тому

тому

вів

те,

даЛІ

розви­

події,

мені

розпо­

Євген

.-

Чорновол:

Відразу

могу

йому

звернулися до

зйомочної M~ 60 Віктора

ровича

експедицІї Володими,

Гринька.

-

вІн

Іалі.

магнітометром .

знаходять

всю­

піДтримку

і

привертають до себе ува· гу.

Зараз в об' є днанні­ шість пошукових загонів, вони створюють інформа­ ційний банк даних. В ньо­ го заносять імена тих. що безвІсти пропали. а такоЖ тих. кого було встановле·

Спасибі

пішов

назустріч

роз копки,

головно-

пошуково-

нують і хлопці Білої Церкви, Борисполя. І вза­

ди

за­

як

інженера

свої

танк

намагався

допомогою

пошу­

монту

нам

надіслав

спеціалІста

визначили

із

приладом­

Так

мІсце

ми

знаход­

ження під землею «само­ ходни ». Вона виявилася досить глибоко . На цьому місцІ

думаємо

встановити

пам'ятний знак. До речІ , ходять чутки, що є данІ про подібнІ «заховання» танків у районі · ву лиЦі Маяковського. Звертаюся з проханням до бровар­ чан : кому щось відомо про це. будь ласка. повІ · домте

вувати

і

тіж,

ДТСААФ ре­

ДЛЯ'

паса­

перевезень.

Але це майбутнє. зумІло,

форма уже

ва

що

Х.IJОПЦЯМ

зараз,

робота

Зр~

НОШ ти

гли

триває.

яю

надають

можуть

про де

забути

Букрин виявили

Т:І

та

на

А

клубу

зусиллям

кова,

Ниєва.

могою

А.

до

федра

аромат­

приготували

клубу

Свято

любителів

спорту

го оргаНІзаціІ

тет

час

пошу­

кІв останкІв загиблих во­

ком

І

БІгу І

в

Іде

дощ.

цей

ВсІ в

иагороду

клуб

переможцем

ким

відривом,

з

його

ніру .

У

ме­

цих

стаВИJDf '

всІ

у

запнтання

молода

жіика

і­

ця (хоча

грудня їй ВНП08НЮЄТЬ­

21

ся 53 роки) вІдповідала відверто, з посмішкою і щиро діJDfлася своїмн «секретамн». На пам'ят!> про

зустріч

ЇЙ

вручиЛl;

квІти І сувенІри. А мн заПРОСИJDf Джейн до нас на проБІг «ПаМ'ЯТІ трагедІї Чорнобиля», яний вІдбудеться 26 квітня наступного

рону.

Г. голова

лів

ГОЛУБ,

клубу

бігу

любите­

«Еллада ».

голови

бу ли

окрасою

Підтвердили

тур­

неви·

в майбутньому, що плану­ ється

на

час

шкільних

весняних

канікул .

2 а підсум/{ами року тенісистів ми

ВИf{онали

рі з них

розряд і в

ліфікації . ніс це . в

спортивних

першу

чергу

тету міста. кавленості

спорткомі-

його зацІ· підтримцІ

і

першості,

весни

О.

женні

переможцІв.

Р.

Ту­

Бойко . О. Хан­ мІсця :3

займали по шосте

відпо­

жаль,

з

змаганнях

весняної

О.

гравцІ

у

виступити

пе­

шенням

няння

Колектив

Радгосп імені 60річ­ чя СРСР продає сад­ жанці смородини. До­ відки по телефону

співчуття КО

В.

Мар"

,,!>иводу

3

для

Отже,

на·

міс­

поріВ ­

до

бе ­

СОЛІСТИИ,

головний

економіСТУ

Олексіївні

В

суддя

пер­

шостІ.

агропромислового комбінату

Наталії

-

сил .

та

«десят­

провідному

прове­

нагород­

резня.

ни"> С . Гончарук І Ю. Во­ робйова, а пізнє 'оголо-

ДЛЯ ВАС, САДІВНИКИ

і

розрядників

Києва

пер­

Чернишов першої

підготовЦі

ступному році заплано­ вано провести масові ра­ йонні першості з запрота

змогли

те ·

з авойовує гідне мІс­ І тут слід .завдячити

денні

Шматов.

ква­

НастІльний

знаЙQмі

з

13

нор­

всесоюзної

лІгу

нам

Орг ­

помилки

вищу

шості

бігу «Еллада • .

врахує

при

. реможець

любителІв

зустрі­

масовості.

Іюмітет

свого виходу в

Н.е

місь­

вели­

шення не забезпеЧИJIО до­

статньої

паДковіСТЬ

На

РА ЧИТЕЛЬНА,

а

РОВСЬКИЙ, В. В . Клименко І

ВІдчули

з

участю

справжньою

сил

відно .

допо ­

одержаJDf

став

чі

любителІв

участь

нлубу

соняч­

Закінчилася друга осо­ биста першість з насті ль­ ного тенісу. Знов, як і на· весні, фейєрверн блиску­ чих технІчних прийомІв . азартні безкомпромісні поєдинки. Тенісисти мІс­ та стають все сильніши­ ми, а кількість їх росте . Ефективно провів пер­ шість Ю .· Чувенков, на цей раз без поразок. і

теж. взяв

ного

вlдпускалн

ЗНОВУ ТЕНІСНІ ОЕРШІСТЬ

ВДФСТ

пІдтримку

~а~тупник

хо·

проБІгу футБОJJКИ з авто­ графом Джейн . А пІсля цих змагань вона всІх запросила на зустрІч у

ко, якІ другого

А.

На мила

день

участь

учасниці

не

життя, І тренуваиня, і харчування кlиоаКТРНСl:, П родина, діти тощо.

а їх бу ло

за

години

Остаи­

стаВИJDf ЇЙ запитания. Іх цІкавило все і спосіб

похмуро,

тисячі,

ра міста О. Іщенка, який

Лю ­

час

жіики,

БІльше

міСЬквикон'

«Еллада~.

особисту

-

теплим,

квl

амагаllНяХ.

во ­

ща·

студію

Фонду І все

ним, хоча завжди у 1\10С­

провеДеІі­

мlсьнрада

профспІЛОК,

ек­

їнІв.

і

пошнодували

І

настрою,

проБІгу

вндався

та енергії мIСЬКСПОРТКОМі­

благородним.

спедиція під

не

ДвІ пробігу

здорового

доброму

рошому

вдалося

ня

едесна.

комбінату смерТі

її

внсловлює

ГОРБАЧЕН· м а тері

ОлександрІвни .

21-339.

Ії роботою

методики

про·

лісових трав,

його

Коли' бу ло

зацlнавилась

після

питайло.

енстрасенса

Ш АНА" .

кІло·

бігу О. Фурсова, З. Бі · лоградова та Л. Пере·

ОмеЛЯНІОна .

t t

з

ПОДО·

хвилину.

пригощали

чаєм

Вишня­

наш проблемно-дефІцит­ ний час є ' місце справам

чергова

ла

най­

иа славу, оснільки для ЙО­

ПОТУРНАК.

адоров'я.

рокlн життя .

коцуертну кІно .

способу життя І moблять бlrt Навіть погода сприя­

шес­

них вlдlгрlваєшся ду­ шею : добре , що зараз в

незахо ·

за

і

-

9

бігунів

члени

Бі­

пошуков­

звернулися

51

за

УсІХ

що

тримуються

вони

успішно

дистанЦіЮ

метрІв

важно визначитн місце знаходження останнів во­ їнів,

Юленька

яка

БІгу

Жінки клубу moбителtв бігу .ЕJJЛ8Да.. у жов­ 'тні бу ли запрошеиl у МоС!(ву на пробіг .Крем­ левсюtе верстЬІ., оргаи1затором Jll(OГO бу ла американська кіиоактриса, засиовниця аеробіки Джейи Фоида. Дійсно, чудовим вийшло свято на Червоній ПлощІ ДJJЯ ра­ дянських жІнок, Jll(1 до­

мати,

приз

учасниця

тирічна лала

Всі

донька,

Одержала

ним

С_

мІцного

КРЕІІЛІ ДJКEIH ФОНДОЮ

З

у своїх вікОВИХ були упризерах .

менша

територІЯ

фото:

AOBrllX

НІВКОЛО

-

ців було поховано остан­ ки 40 визволителів . Цього року вели роз­ нопни І на «нільцІ. обо·

рони

про­ се­

ля

На

Бажа(;мо стя.

Пилипчу­

Саратова .

батько групах

початку

«Шани..

:\

иародження.

повезла

сІм ' я

син,

ми члени об'єднання по­ вернулися з . поїздки ... Цінаво спlлнуватися з

з

перемож­

призи

собою

ків з

ПропозицІя львІв ' ян бу­ ла прийнята. Цими дня·

хлопцями

ко ­

«Ма­

головнІ призи електронні

Чотири

з

війни в райОні міста ЛЮ­ бачув (нині ПОЛЬЩі).

виділені

центром

до

кундомІри.

чи

вані останки . У селі Ве­ ликиЙ Букрин , ЩО У Ми­ ронівському районі, зав ­ ДЯІШ

жали бігу

принорДОННОГО

загинули

них ,

ТЮК, \:} кілометрІв Н . Лебедєва. Вони І одер­

музею середньої шноли .N~ 91, що У Львові, та запрошення на спільне проведення розкопок і переховання останків воїнІв - принордонникlв, янІ

на

пода ·

цями стали: на трасі 14 кілометрів В. Ники­

одержа­

з

ГРСі­

та

Абсолютними

з цього об'­

запрошення

«Факел»

квіти ,

(Гроші

були

про·

гіСТР·)· '

товариства

вони

же

вимпели

мерційнИМ

місьна

не в усій республіці.

-

приз

пов ' язка ' БІгу­

вручали

речі ,

об' єд-

знають

легкО

ножного

чекав

Переможцям

рунки.

qід­

охорони пам'яток М\сьний віЙсьнкОмат .

тому

було

ФІніші

моти,

творчо-

«Шана~

про­

вільно.

бігу

мате­

виробничому

ли

ній

на.

допомо-

зація «Інтермода •. Велику моральну

нещодавно

бігти

по

ди ­

мальовничих

стежках,

наголовна

ріально. ВидІлила їм пев­ ну суму і київська органІ­

Х ЛОПЦІВ єднання

по

бу ла

лісових

учасника

ТеплІ

пошуковцям

тримну

нладена

На

пошуно­

слова подяки почула від них на адресу керівників заводу ПОРОШКОВОї мета­ лургії та будівельних нонструкцій,

Траса

І

та

нІло· а дІ­

14 9,

двокілометрову

станцію.

потрібнІ

адже

-

ти

винорист~

і

на -

БІЛОУСА

Саі

загарбникІв .

Чоловіки бlглн метрів жінки -

старень­

Після

його

жирсьних

шистських

ООJlас ­

нам.

Не

ни

Наприк­

борг

мають

організація

своє

го

пропо­

в

автобус.

ла

«Шані».

комер­

кий

напря­

допомогою

нанli.Ю

кого-небудь. Не зацікавив . І ось нещодавно про цей трагічний випадок на переправі стало вІДомо

вели

з

ков. З часом річка зміии­

за

ковц і

одна

артустановка .

директо­

не

що

на . ЛютіЗЬКИЙ

ра Є. Чорновол. активнІ їх помічники Б . Линник, Л. Шарапов та багато ін­ ших. Причому свою допо­

б

діяльностІ.

лад.

дня

днем

БІгу п'ятий традиЦІйниЙ легноат летtlЧНИЙ проБІг на честь визволення Бро­ варів вІд німецько-фа·

виробів,

інші

ми

му

років

ціЙНИЙ дlфектор Н. Гаши­

де

керамІчних

Архангельська Б. М . Кли­

валися

броварчанам

переправи

танків,

загинув

об'єдн;ш­

дирентор

П'lВ .lЮЧКОВ, заступник

Десну

Про

ня

мов,

через

невга­

мовНі: О.

-

ентузіасти,

люди безкорисливі.

час

цікавити циJYI фактом хоч

як

це

під

опинився пІд землею . До речі , житель Пухівки А. Більський ще десять

організація.

Вони

хівки

РР,­

«Шана»

зареєстрована

грудня раЙОНі Пу·

13

міСьк­

поточного

рішеНlfЯМ

те. що 1943 РОКУ У

Так

експеди­

народження

створення

дізналися

плацдарм,

батьків. добросовісно ви­ грібаючи з домашніх хо' лодильників всі запаси . День їх

во

а

єднання

самохідна

вчо­ всі:\!

по суті бу ло ніде. у

про

прямували

У РСР

А ще зібратися

знаход­

техніки ,

про

Аг ­

704202).

(N~ ра

бойової

мріючи

Я

Бро­

відді .lеннl

місця

музею пошукової роботи. НОСЬ учасники об'-

військкомату

ропромбанку

ції

клу­

невеличку

рахунок

варському

ження

колишньому

приміщенні

'Іа свій

можливі

над їх голо­ своя покрів­

мають

спорядження.

ної організації

під час пошукІв . Kpi~1 того, пошуковці

абирають

апаратури

Щоб мати свої гроші, налагоджують' виробницт­

придбали

ють творчим вироб­ ничим об'єднанням «Ша­

бом. Сьогодні

та

сонячним

АТІІ ·

ІJO:IДОРОIІЛЯf:

Дмнтра ФеДОРОllича а вО-річчям

Херсона , Кременчука І Житомира, БІлої Церкви і Фастова, Борисполя і Ки. єва. А зІбрав любителів

кімнатою

зберІгання

розробляють

nОШУlСове творче

Ш

для

БоБРIЩЬКО/'О

сердечно

АТП · IО52

ни, Володимира і ратова. Ми.колаєва

ж осягати ази саперноі та археологічної справ), фо­ толабораторією,

.N! 181 (8090 )

зустріло наше осіннє міс­ то своїх гостей, які при­ їхали з різних міст нраї­

ме-

учбовим

(новачкам

Колектив

052

ТРА А ІІІІ"І

об'-

прагне

на

~оnектив

єднання

СОННЧНІ

Н'ІТІ',

раз багато бажаючих про­

Ж И Т ТЯ»

на-

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

ДИРЕКЦІЯ.

виховнОї

;;

• Новая

ЖН ЗНЬ ' орган Броварского городского кс " "тета КОММУННСТllческой партни УкраИllbl . город· с" осо 11 раі1 0 НIІОГО Сов е тов народнЬІХ депутатов Кнев ' CIIOH облаСТІ! . (На украинском ЯЗblие) . Редактор А . во.l0ШИНЕНКО. l Газет ? выоднтT с 17 апреля 1937 года . Днн НI.lхuда: вторннк. среда. пятннца, суббота.

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Кнївсь_а об.lасть, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: реАактора 4_03-76; ,аступиика реАактора, .IААI .. у партІАного ЖНТТА - 4-04.61; вlАповlАа.lЬНОГО секретар., .IAAI.JIY el.JIloCbKOro ГОСПОАарст.. 4-23-26, .IААI .. у промнс"о.остl І соuіальннх питань 4-02-112; .ІААI .. у .. нетІ. І lІаС0801 роботн - 4-64-81; .IААI"у раАlо­ IИф"РllаqlТ 5-13-91.

Броварська . Арукарвя КIІі.ського обласвоrо уоравлі.ВА у "-Ареса

"рукаркї:

Кal8CloU

06.1""',

спраВ87 видавництв, поліграФії І кннжкової торгівлі, 11.

Вро. . ,..

.ул. К8Івська,

154

І

І

І

ІІ

Індекс Друк кований

61285.

офсе'l'НИЙ .

Обсяг

аркуш .

Тираж

примірників.

Замовлення

Н.

529().

др)'.

159R()

..

#181 1990  
#181 1990  
Advertisement