Page 1

~~J!

.N2 181 (42/:SI:S) ВІВТОРОК

1_6

му

ЛИСТОПАДА Ціна

тар

р.

1976

коп.

2

(1976

КПРС,

р.) Пленумі ЦК боти як заводу порошкової ~

Генеральний

Центрального

секре-

металургії, так і

Комітету

n'Іеханічного

свідчать відрадні результа­ ти виконання обома підпри­

хідності

робничих

<<виявляти

турб?Т~І n~o

8

державними

виробничника готувалися

планами передбачається

ос-

! РІШЕННЯ XXV З'іЗДУ КПРС-В ЖИТТЯ! !

країиі

такої

свої

зими

для

* * *! ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА Залаелі частини,

зокрема

сnря:-.!овуючий ковnак галь­ мового барабана, для зерно­

ходиться. План десяти міся­ цІв, в тому числі третього кварталу,

колектив

ви­

во

висівного аnарату

ме;:алокерамічних виробів на

нових сі­

валок з державним Знаком якості, що їх виnускає кіро­ воградський завод <<Червона зірка>>,

корпуси

підшипників

для транспортерів

вугільної

промисловості ці та ба­ гато інших виробів з метало­ нераміни для тракторної, номбайнобудівної, автомо­ більної та інших галузей промисловості товляє

нині

нраїни

виrо·

нолектив

друго-

го цеху заводу

порошкової

металургії.

Дружні :в

в роботі,

змаганні

завзятІ

лресувальникРІ

цієї однієї з провідних ви­ робничих дільниць на під· приємстві. Відповідаючи нон· нретни~ш

мову

справами

на

Генерального

ря ЦН

НПРС

Брежнєва

невого

та

секрета­

тов.

Л.

рішення

( 1976

про­

І.

жовт­

року) Пленуму

Центрального Номітету Но­ м,·ністичної партії і n'ятої сесії Верховної Ради Союзу РСР дев' ятого металокераміки

раніше

скликання, вирішили

на один

день, ніж

конав до

завдання

цям

дуІ:Щії на десятки тисяч кар·

бованців. Слово їх з ділом

не роз-

прикладом

КОМУНІСТКИ Несучи

трпову

вахту

на

честь 60-річчя Вепикого Жовтня, працівники .гоголів· ської стрічкаткацької фабри­ :ки з · кожюоІ дне~І беруть все :вищі рубежі. Десятимісячний план по випуску валової про·

дукціі

виконали

на

105,6

процента, а по pr 1ізації на 104,9. У .'Іистснці соціа· ліетичне ю1агання набрало ще ширшого розмаху. Натхне­ ні

рішеннями

На

жовтневого

noni

і в теплицях Овочівники

радгоспу

« Нрасилівський"' нинішньому

урожай

тур.

зультатів у На

вони

щоб

досягти

високий

городніх

Тепер

про те. році

усіх

виростили

році

у

куль­

дбають

наступному

ще кращих

ре­

праці.

полях

в

теплицях

господарства ведеться підзю;ове садіння і сівба ово· чевих культур. Добре орга­ Rізована ця робота в обох городніх

відділка.

Володимир

бригадах третього

Тут

тракторист

Тимофійович

що

переджовтневого

Ціалістичного рекЦія,

партком

вручили

со­

змагання, і

ди­

завко;vr

металокерамікам

перехідний Червоний праnор та

грошову премію.

Багато

старань

і наnолег­

ливої праці вкладають в ус­ пішне виконання підвищених

nо-ударному

лективи рошків,

та

інших

пресах

малої потужності, і · Ніна Рєзнікова, що обслуговує

Це

безпечує відрадні

виявити

Споритиметься

бота

Завод достроково

нав

nлан десяти

тому

числі

ге

дру­

ЦН

НПРС

Брежнєва

шення жовтневого

та

рі­

( 1976

ро­

металокераМічнІ

шись

:високу nродуктивність nраці,

бездефектний

випуск

nрО·

ви­

роби з nершого nред' явлен­ ня. На трудовому календарі Ніни Рєзнікової останні дні nершого року десятої n'яти­ річки. Випереджає Час і її подруга по робот! Антоніна. Серед бригад ,цеху nеред у

з:\tаганні

.

колектив

яким

керує

член НПРС' ВІктор Зобов. Він виконує змінні норми на

достроково

nішно

nочали

60-й

рік

майже на

100

строково завершити річну ви­

зустрічний

Михай.1івна Острицька, Ольга Трохимівна Ступалендо, Гали­

соціаліс-

на Іванівна Лебідь, кожомоп­

робничу програму, паан

та

підвищені

тичні зобов'язання. Свій

ПОСИ;1ЬНИЙ

ВІШад У

дострокове здійснення вироб­ ничих завдань робить колек­ тив і нашої зміни, випускаю­ чи щодня бі.1ьш як 65 ти­

no

сяч

метрів

стрічки.

високопродуктивної

праці

цибулю

мостовим

спосо­

1000

квадратних Одночасно йде їх

розсади:

переорюєтьёя

підготовка ля,

на

регній

до

грядки

і

вироЩування

вносяться

зем­ пе­

торфокришка.

Механізатори відділка продовжують роботи в nолі на майбутніх овочевих плантаціях. Вони вже під­ готували 4 гектари ріллі для підзимової сівби _культур

<<зеленого

шпинату,

конвейєра»-

салату,

моркви-

проривки. цибулі-чорнушки тощо. Висіють Хх пере):\ са­ мим настанням морозів.

з

тка.1і Галина

Усіх о'б' єднує єдине прагнен­ ня достроково рапортува­

СП)ИЯТЛ!Ші

зростапня

уwю-

ці

nродуf:тнв-

зафіксовано

простудних

'

зростання

!

захворювань.

Підготовка до зими-важ-

зоНі різко зростає юл:о>к'сть

лива кампанія. Проведення ( .... , н на належному рівні прнне-

захворювань, особдиво простудних. ВіJ~:повіц:ю збіль-

будуть винагороджені стори­ цею. Адже тепло цеху _ це

що

саме

в

цьо;ну

ее-

Холоднечі

хворобам

ее вагомі плоди. Всі затрати

добре . самопочуття робітинка

ТйоrЬ особисті тр3"Jдові усш­ хи, норrнальна атмосфера

сока

психологічна

в колективі

виробнича

Це сприятливий

~ добре розуміють, що бороть\ ба за теппо в цехах nозитив-

і

ви­

активність.

грунт

для

дострокового завершення nланів листопада, грудня та

\

но

~

ні nродуrпивності сусп'льної праці. Аsтввву участь у цьо-

ка якість роботи в другому році ювілейної п'цтирічки.

rну Gеuуть не ,;:"ше па:;тШна ~ пІJсфсп!лксзз о:::нан::з::,:r!ї, а

<<Щоб заділ,

позначається

на

1976

зростан-

на

в

цілому

і

висо-

створити належний добру гарантію для

винні вийти на більш високі

рубежі,

зробити

все,

щоб

nеревищит·r планові намітки. Зрозуміло, робити це треба

не на шкоду ефективності і

І заводі. Останніг,у ч:::с·:нт тут здІйснено І>оипле::с заходів, спряmован:;х

року

виконання п'ятпрічки в ці­ лоІІіУ, в 1977 році ми по­

) контr;олю за З<:еJ;е:Ееннлм \ стабілм-!оrо ~;;к;~с:>.~''.Іату в ( кожно~Іу цеху з · :заду. [іобре · підготувал!Ося до 3!!ЛІІ та( кож ва рет.о:пно-'!сх;ші •шому

j

\

на підприємстві в 1975 :;ю- ~(

якості, а насамперед на ocнові їх nідвищенНЯ>>. Ці сло­

шдвищеRня

ва

тов.

Л.

І.

Брежнєва

по­

кудьтури в:!ро5и.щтr:а. поліпшення сап:таrн:о-r • гієнічннх у;нов п:r;аці. По;н:тно поліпшено ро:'іоту заводської

винні бути дороговказом для господарників на нинішньому етапі боротьби за втілення в життя накреслень XXV

впорядковапо душові.

жовтневого

їдальні,

відRрнто

буфет,

з'їзду

Цілком очев :щ ю, що про-

ведення

підгстовс:и

до

на високоюу рівні позитивно

На фото: ІІІемор'а.::t Сл:н:и АЛІіІа-Аті (І\азахсиш РСР).

(1976

матеріалів

р.) Плену-

му Ц:К КПРС та п'ятої сесії

зими

,

КПРС,

Верховної Ради СРСР дев'я· того склика~rня.

i~~~~----·~v-v-~~~~~~"""~~~~

річних виробничих планів. М.

ПАВЛЮН,

майстер зміни.

Бригада з другого

В.

М.

Павленко

висаджує на nолі цибулю мостовим способом. Уже посаджено близько 2,5 гектара, а всьо­

відділка

го під цією культурою буде зайнято 6 гектарів. У теп­ лицях також садять цибу­ лю,

nетрушку,

РУ та

На

іншу

всіх

вивезення

шпинат,

селе­

городину.

відділках гною

на

триває

поля

rx

nід

овочеві ку.'!ьтури. уже доставлено на майбутні плантації майже 4 тисячі тонн.

Овочівники з осені закла­ дають основу високого ізро­ жаю

городини

у

другщ1у

ро­

ці п'ятирічхи.

М. СИБІГА, агроном-овочівник го спу.

рад·

!

!

ти про завершення особистих

по-

бом на метрах.

Беручи

ІіИ О.1ьга Гуть, Любов Хан, Тетяна Гуть та багато інших.

Зразки

Олефіренко nосіяв цибулю сівалкою СЛН-АА у відкри­ тий грунт на площі 10 гек­ тарів. У теплицях цього від­ ділка робітниці вже посади­ ли

процентів. таІ\ож

стосується, дослідно-експери-

ліnшенню умов праці. Адже

\ и пости HЩJO;:(oilE·o :-·о:•т:<о.JІю. ~ Це гарантує з~і·;~:зш.• ;;ення

ДЯТЬСЯ

-115

для

~

Г. АНДРІЄННО.

дсІ\.lадають усіх сил, щоб до­

. СРСР,

на деяких nід-

Зауваження

r створили потужну <<тешюву ) завісу>> на за;;од~ ПtЧJОШ:<оЕої 11G!16Шс·:ов:ши ' мета;Іургії.

карбованців.

НеЇ ПрИІ\ЛаД, СЮІОВі;rдано тру­

Ради

усіх

створити

~ шується сугн втуат дорого-·

тисяч

ниць, бригад і змін, значно підвищивши виробничі те~ши,

Верховної

ні

\ ціннего po3u•roro -!іЩ.

від

цехів, діль­

сесії

якості.

nриємствах до зими готувалися у сповільненому темпі.

за-

стане зима. МедиБи встано-

виконати

казув моло:~а ко:пністка Ніна Антонівна Булавка, яка вико· нує змінні завдання на 112

:колективи

поліпшення

пості nраці в кожноr.rу цеху,

дня народження нашої Батьківщини. Вони за пер­ ші дні роботи після відзна­ чення 59-ої річниці Велико­ го Жовтня реалізува.'Іи про-

дукції

Знака

На жаль,

е"зат.епатором

ви

вили,

nлан nершого року десятої n'ятирічки. порошковики ус­

105-110 ·процентів.

Паенуму ЦК КПРС та п'ято і

Суворюн

грошової премії.

здають

за

ного

господарнииів, я:.;і зобов'яза-

з

виконують нор­ 125-130 nроцентів·,

собою

на

ефеf;тпвності

Брежнєв

холодиль­

Генерального

місце

вони

потужності.

спря~ІОванпх

за присвоєння

ним камерам :КХС-2 держав­

видачею

\!

прису­

заводу

,ІJ''КЦії, ми на

великої

Змагаючись між

дедалі

! \

зма­

ку) Пленvму Центрального Номітету Номуніетичної пар­ тН і п'ятої сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скли­ кання запалили людей ваг­ няної професії на нові тру­ дов! ·-здобутнй. Зобов'язав­

преси

вносять

ментального заводу. llpикр о також відзначати, що не у всіх цехах заводу елек­ тротехнічних виробів передового підприємства міста дотримувалися пунктів заздалегідь розробленого nліjну-графіка. В першу чер­ гу йдеться про складальний цех. Наприкінці нинішнього року необхідно поснлнтн контроль за роботою по по-

в

кварта­

nромисловості

І.

кож­

гійніше розкривати пласти нез айїІІаних резервіВ>>. Особливо важливо розширити і поглибити пошук невикористаних резервів виробництва наприкінці першого - на початку другого por;y п'ятирічки якості. У цей період треба закріп~Іти успіхи, доснгнуті у nuточнс;ііу році, підготувати ~Іlцний фундамент rнайбутн;х здобутків.

колективу

Л.

у

зокрема,

соціалістичному

Промова

вікон,

протягів

нлиБав усіх трудящих <<енер-

третього

nризеве

ліквідацію

.~аціоналізаторських

Леонід Ілліч

вико­

місяців,

ганні колегія Міністерства чорної ·металургії Союзу РСР і ЦН профспілки галу· зевої

теплотрас, засклення

ся

nраці,

виробництва, якості праці.

сятки тисяч карбованців. За досягнуті успіхи у Всесоюз­

дили

на-

Тут

про ревізію

до

пропозицш,

за­

комбінату.

вчасно подбали

творчrстю

ро­

дерево­

ному цеху. Це особливо важливо з огляду на те, що робітники ко~Ібінату борють­

nідвищення

діль­

.

взимку

підрозділах

мас>>, все актпвн:ше вкдючаються у всенародний рух за комуністичне ставлення більше

лу, і додатково до завдання виnустив nрщукції на де­

ному

«живою

у

обробного

ЯІ:е

Володимир Ілдіч Ленін

звав

!

ко­

рез у ль та­

ти.

секретаря

на

виробничих

ниць nідnриє~ктва.

тов.

працює

трудяться

цеху залізних по­ інструментального

ка,

яка

'

За nрикладом nередовиків

соЦіалістичних зобов'язань комсомолки Антоніна Глад­

пресувальників,

про­

виготовив

10~ тисяч карбованЦів,

:веде

випустити

додатно·

значно більше поnереднього річного зобов'язання. За до­ сягнуті успіхи, ян перемож­

до

завдання

1

достроково

досі зобов'язалися, викона­ ти річний план і додатково

в

цеху

збиральних комбайнів <<Ни­ ва» і <<Нолос», деталі для

\

виробництва,

особливо важ:ко виконаw план-графік у стислі строки.

!fв!kтерність,

змагання,

до

на шиноремонт­

специфікою

т~ла!Іт. І тоrну учасншш со-

щащстичного

також

ному заводі, де в зв'язку із

виробничої

макси3Іаі!ЬНО

здібності,

\

Зі справжньою зац1кавле- \ ністю турботою про кожного ~

обстановки, в якІй би Божен радянський трудівНІш мав змогу

перШ.ІJГО

року десятої п'ятиріЧК;'f·

на У

створення

програм

житло, __УDЮви

воєннл значнЕх коштів

ОРТ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITE'f)' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

єnтствами де~місячних ,ви­

більше

пращ 1 пооуту людеи>> кожному підприємстві.

нашій

РОКУ

1937

Про це

:Комуністичної nартії !'адянського Союзу Леонід Ілліч

Брежнєв наголосив на необ-

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА КВІТНЯ

ремонтно-

заводу.

в

парку

28

rероїв-панф!.1озцlв

(Фотохроніка ТАРС).


Звіти l stt6opu 1 профспілкогих організаціях

Працювати краще, ініціативніша З тих пір, як було утво­

гу і райсnоживсnілки завою­

рено Броварський райком nрофсnілки nрацівників

вали перші місця в області.

Особливо велику роль в і­

держторгівлі та сnоживчої fіоолерації, минуло рівно три роки. І теnер nісля звіт­ но-виборних зборів у місце­ вих

організ.аціях

голова

nрофсnілки

О.

-nолягає

.

в

райкому

М.

Кацалал,

тому,

що

вона

проходить в обстановці ве­ ликого трудового і nолітич­ ного nіднесення, викликано­ го рішеннями жовтневого

Пленуму ЦК КПРС і n'ятої сесії Верховної Ради СРСР. Підсумовуючи свої досягнен­

.ня

і викр ив а ю чи недоліки, повинні зосередити усю

ми

свою

увагу

на

виконання

тих завдань, які ставить nе­ ред працівниками торгівлі

Номуніетична

nартія

і

Ра­

дянський уряд на період де­ сятої п'ятир ічки. Слід від значити, що ко­ л ективи змішторгу і райсnо­ живспілки усnішно виконали

плани

дев'ятої

взяли

добрий

ту.

п'ятирічки старт

у

За дев'ять місяців

ц :вники

n.'!ан

змішторгу і

nра­

виконали

товарообороту

проценти

і

деся­

103

на

продали

понад

соціа­ яке

сприяє передачі передового досвіду 1 навичок кращих працівнянів молодим , nідви­

nроведено

районну звітно-виборну профспілкову конференцію. - Головна особливість нинішньої конференцІї, наголосив

діграє індивідуальне лістичне змагання,

щенню

професійно-технічно­

всі

нерівни­

гових об'єднань 1 рад­ госпробк оопів по-справжньо­ му борються за ритмічність

виконання планів і соціаліс­

тичних зобов'язань усіма магазинами. Так, наприклад , ко.'!ентиs гастроному N2 22 (директор Ю. І . З убенко, профгрупорг Ю . Б. Строй) із місяця в міс;щь не вико­ нує п ланів товарообороту . За останні роки в системі райспоживс nілки багато зроблено для nоліпшення умов праці, nобуту і підви­ щення

культури

Однак

є

торгіsл!.

чимало

уnу­

план

біт, в окремих магазинах не­

процента

має обігрівання і відсутні по­ бутові к імнати.

і

nродали

nонад

завдання

т оварі в на 774,5 тисячі кар­ бованців. Беликою заnорукою досяг­

Поряд з виконанням ор­ ганізаційн о-ви робничих зав­ дань райком профспілки ба­

нення цих усnіхів nослужи­ ло nоліnшення організації соціаліст ичного змагання.

гато ува ги приділяв оздоров­ ленню і організа ції зм іс тов­ ного 1 культурного дозвіл­

Підсумки

ля. У ц і й работ! його надій­ ними пом ічниками бул и nо­ стійно д іючі комісії , Особ­

ться

роботи

nідбнваю­

регулярно,

nрисуд­

жуються nри зові місця, за­ стосовуються моральні І ма­

теріальні стимули . За nід­ су мками роботи у треть ому нварталі колективи зміштор-

рони праці і техніки безnе-

значити,

102,4

що найкращих усn!хі.в у виконанні державних завдань добиваються ті колективи, які nрацюють за методом самообслуговування .

ників торгіsлі видано

щень . Ще відстає механіза­ ція розвантажувальних ро­

виконали на

ших мІст. у яких взял о участь 750 членів профсnіл:ки. Добре nрацювали також комісtr: організаційно-масова, житлово-лобутова та охо-

Цій справі велику увагу приділяють у Семиполківсь­ кому, Гоголівському, Боб­ рицькому радгоспробкоопах, універмазі імені 50-річчя Беликого Жовтня, об 'єднан­ ні громадського харчування. Однак не можна замовчу­ вати й недоліків . Треба від·

завдання товарів на 687 ти­ сяч карбованців, а nрацівни­ райспоживсnілки

Обговорюючи звітну долов!дь, делегати профспілкової конференції підк реслювали,

ки.

що не

ливо хочеться відзначити ро­

боту

культмасової

комісії,

яка nротяг ом звітного nерІо­ ду орган ізовувала екскурсії

села .

до міст-героїв Москви , Ленінграда, Волгограда, Києва, Мінська та багатьох ін-

го рівня 1 п!дтягує відста­ лих до рівня ·передовиків.

ки і голови місцевкомів тор­

жавної торгівлі 1 споживчої кооперації робитимуть усе , · щоб поліпшувати і добробут, і настрій трудівників міста і

-

Дев ' яносто

наших

Для оздоровлення nраців-

95 188 -

наторних путівок,

сау

за

методом:

вання ,

процент ів

магазин і в

працюють

самообслугову-

сказав голова Бе-

-

ликодимерського

радгосn-

будинки відпочинку, 27 на туристські поїздки і 217 - для дітей у nіонерські табори . Крім того, чле нам профспілки надано 8910 карбованців грошової допо-

робкооnу М. Д. Теплюк . Це у повн ій мірі позитивно відбилос я на наших досягненнях. Дев'ятимісячний план товарообороту виконали на 102.5 процента і nро-

маги.

дали nонад завдання товарів

Отже , тепер і новообранаму райкому профсnі лки, і

на 62,3 тисячі к арбованц І в. За nідсумками роботи у тре-

усім господарським керівнинам , і комітетам nрофсnіл ни

тьому кварта лі ми вибороли перше міс це в районі. А це переконливо св ідчить про те , що наш профс·пілковий комітет nо-сnравжньому керував органі за ц і єю соціал!стичного змагання . ·

nотрІбно розробити ефектив-

ні заходи, сnрямовані на збереження державної і кооnеративної власності, на noліпшення організації соціа-

лістичного змагання , на підвищення

культури

торго-

вого обслуговування

щих,

успішне

трудя-

Завідуюча

Гоголівським

галанrерейн им

ю.

П. Деревець

магазином

говорила ,

завершення

що Гоголівський радгосnроб-

річних nлані в товарообороту і підвищених соЦіалістичних зобов ' язань.

кооп, який раніше від ставав, nеревикона в дев 'ятим!сячний nлан на тисячі

Працюючи

sиконан-

карбова н ц і в. Усnіхові сприя-

ням nовсякденних завдань, усі ми nовинні пам' ятати сдова, з якими до лрац івни-

тайте про це. Працюйте краще й ін!ціативніше . Рівн яйтеся на передовик ів. До

ди метод самообслугову вання і гласн іст ь соці алістичного змагання. Щоб nоліn шити торгов~ обслуг о в ування хлібороб і в, nотрібно :краще організувати роботу трансn орт у, не допускати порожніх рейсів і регулярно за возит и т овари до кожної крамниці . - Про фсnілковий fіО м!тет зм:шторгу , - nідкреслила товарознавець О. О. Клименко, всю свою увагу сnря l'tюв ує на поліпшення

цього зак .тшкає вас, цього чекає в ід вас nартія 1>.

оРган і зації с оці алістичного змагання. П і~ сум ки роботи

ків

над

102

сфери

обслуговування

звертався з високаї трибуни XXV з'їзду nартії Генераль-

ний секретар ЦК КПРС товариш Л . І. Брежнєв: «Товариш!, від вас, від вашої праці

жить

багато

в

чому

за ле-

і добробут, і настр і й

радянських

людей.

Па м ' я-

Хочеться висловити

впев-

неність, що своЄю іІатхн енною працею працівники дер-

колект и вів

магазинІв

під-

биваються що мі сяця , а відділіВ' -' ~t ; ()кремих nродавдів

-

щоденно. Показники nе­ редовиків елі в ставля ються з показниками відстаючих .

Сеnед nрав оmлангов и х йду 'РЬ

колективи

N2 37

і

~Іа газинів

N2 3,

Я КИ~!!! керу· ють Л. В. Т рю;оз. К І . Б о н­ дарева та Б. М . П роскурк а.

-

N2 42 ,

Приємно

-

с лухати.

зауважила завідую ч а Кr:яжи­ цьк и м

nромтоварнюt

~тага­

-

зином М. М . Лисенк о, делегати

як

розnовід ають

про

свої усnіх;и у виконанн і

n л а­

нів і соц : а л істич ни х зобо в· я­ зань.

Але ,

мі ське

не

на жаль ,

споживче

викон ало

го nлан у.

ч ин

наше

т о варн етво

дев'я тюt і с я чн о­

І о б'єкт ивн и х n ри­

для

цього

н емає .

В ин а

т ут nа;~ає у вел ик ій ~t i pi і на

профсnілко вий ко:>t і тет. який своєчасно не зу~tі в мобілізу­ вати

ВСЬОГО К О.1еКТ ИВУ пр ила вк а на

n ра­

ЦіВНИК і В

n о;ІО­

ланн я від ст аванн я. І в нас є ВС і ~!ОЖ.'!И ВОСТ і ЙТИ Се ред nередов и к і в

.

Завідуюча л і тк і всьsи м кафе О. П. В ік аре нко і за­ ступник директора комбіна­ ту

гnомад сьІ\ого

харч у в анн я

Г . М. Ли п'я вк а наголо шу в а­ ли на необхідності п оси лення

боротьби за

ян і с ть

роботи

буфет : в, к аф е, ро б ітн ичих та шкільних їда .1ень . П ро трудові ус nі хи с воїх колекти­ в і в розпов і ли т е х нолог прем­

ко мбінат у К М . Овч ар і на­ ча л ьник

госпро зрахунко в ог о

РБУ П . М. Б абійч ук .

У

роботі

л рофсn і лковоУ

мнсЬ еренu і ї взяла в истуnила

ва

з

уч асть

n р омов о ю

обко му nроф сn ілки

Цівникі в

д ерж т оргівл і

1

голо­

nра­ і

спо­

живчої кооnераЦії К П . Вл а­ сенко.

Деле гат и прий н яли розгор­ нуте рішенн я щод о nо л і п­ шення роботи н овообраного ра йк ому n рофсn і лки і усп іш­ ного вик о нанн я річних зав­

.

дань товарообігу.

Відбу вся nленум но воо б­ NJ.ного райкому профсn і лки пра ці вникі в

1

держтор гівлі

споживч ої кооперац ії .

во ю nайкому обрано 1-\ацалаnа.

Г оло­

О . М.

А. КОЗАК.

~···························~································~ ... _6,' ·"·--;:'

Подолати відставання У центрі уваги nрофсn іл·

nраЦІ

ває

значною

й

чання

комбінаті , стояло nитання подолання долушеного

комnлектни х

про

відставання .

rолова

Доnовідач

організаційного бюро

Б. А . Ляше нк о розnовів про

!ІЛJав офла н говнх з:~о~аг ан ня . n е вною

в :;ца чєю

ф о рлtу в ал ьні

трудяться

бр и гад и

з злізобе т он ни х

З

ко нструІ : Ціи,

Д об ру

славу

здобула

й

ко~tбінату

nе­

бригада арматурників Б . й.

Л еоненка . На ред

тпв

nотоках

у

змаганні

веде

~юнтажників,

д ііром

брига­

М. П . М урга.

ру .:~жvючи КО~Іб і нат

робів .

к олек­

де

Сnо­

Б і л оц ер к і всь кий

гу~1С>·ТеХНіЧНІІХ

вик о нує

змінні

ВИ·

норми

:вироб:тку на 260 nроцент і в . По-ударному трудяться й м онтаіІі ники з бригади М. Є . Щ ербаня. колективи В . П. Г ав;ІИги та В . В . Булаха. які зводят ь у Бі л і й Ц еркв і ко рпус н их

у

заводу

в иро б : в

та n і .:~nр иємства

1-\оростен! Проте

ді вн ий

в

а збо-т ех ні ч·

й

НіжинІ .

цілому

заводnбу·

комб і н ат

дев'яти:v~І­

с ячни й nлан ло обсягу буді­ вмьно- мон тажних роб іт ви­

:к она в лише на та .

Як

д ач ,

nроцен­

89,7

nідкреслив ос н ов ною

т акого

долові· nричиною

відставан ня

є

п,1и нні сть к ад рів (за

велика

7

м :ся­

Ців н ин ішнього року зв і ль­ нилося 68 будівельників ) .

Кnім того . на ко~1б!нат і ще сл або ведеться боротьба з nо ру шник ам и

труд о в ої

цилліни,

зок ре~іа

ню: : ми .

На

з

дис·

л рогу ль­

продук ти вність

2

стор.

о

деякими

республі к и струкЦі й. недоліків

на

вnли­

що

не­

виnравлення інЩ і ативи й

за

проявляли

ми

організаЦІ н н е бюро спілки , будкомітети .

на

50-річчя мул яри

металокон­

Для М ?ЛО

де­

бульв арі ім. ВЛКСМ, Із ПМК- 8 С. К. Коробе нко, М. Л. Б аб ко, 8. П . Ш е вченко, О. О. Те пл юк. П рацюючи

nоста­

об ' єкти

трудят ьсІІ

спорудженні

в ' ятнпо•ерховоrо бу­ дин к у в Броварах,

заводами

н аnолегливо. і!

з ава~>'

о чолю в а н і Ю. М . Шn аком. А . С . Л у шник о в им. В . Яценм:vr , О. М. До л иною.

мірою

не з адов іл ьне

кової конфере нції, що від­ булася на завадобудівному

Добре на

методом

в о ни

проф­

як

Злобі на,

виконуют ь

вироб ітк у

нор­

бі л ьш

на

І 5U

про це нтів.

Фото

П.

ГолованІІ,

У обгово ренн і до повіді в и­ ступи ли

делегати

конферен­

Ц!~ Б . Б . Булах, Б. й . Лео­ ненко, М. А. Гаврилець , М . Т. Маслю к , М. П. Мур­ га, С. Д . Д авидюк. Ножен з них розnовів про роботу своїх потоків, дільниць, про недоліки в діяльності будко­ мів nр о фспілки, назвав конкретні

шляхи

усунення

недолі ків. Н ач а льник

легат С . мив

К

номбінату .

де­

Ч а рчіян ознайо­

nрисут ні х

із

з авдання­

ми . які стоят ь пер ед колек­ тивом на наступний р!к, з

лерспективnю

бов ої баз и

1

ро зв итку

уч ­

підрозділів к ом­

бі нату.

У робот! конфер е нц ії взяв уча с ть голова обкому пр офс пілк и В . М . Н овиков . На зав

комб : на т і, зо кр е ;-,та ска­ він . ро з роб л ен ! ум о ви

соЦІ а ліст и чного між б ригада ми,

змага нн я nотоками,

відділа ми. Але орган І зацІя його н е н а н алежному рів· ні . Бажає бути кр а щою ! гласнІ ст ь.

Потім делегати обрали новий склад об'єднаного ко­ мі тету профсnілки заво;~о­ будівного

комбінату, до

яко­

БУДУЄТЬСЯ ШАХТА МАЙБУТНЬОГО ка маса породою.

Гущина закінчили прокла­ дання двокіл ометрової nід­ земної магістралі . Закінчи­ ли на nівроку раніше на м і­ ченого, забезnечивши високу янІсть роботи.

транспортери nонесуть її до головного відкотн ого ство ла. П отім навант аженн я в снІnо­

Ні, не в лав і n рацюв ати­ муть шахтар і . << Ро зум ні• ав­ томатичні комnлекс и за й ­

РУБЕЖІ ДЕСЯТО! П ' ЯТИРІЧКИ.

ві

в а ння . Оn ератора м зал иши­ ться тільки контролювати їх р оботу з сn е ціального nуль­ та, встан овленого н а від с та­ н і, в штреку. Н а обслуго ву­ ван ня такого ком n ле ксу nо­ трібно буде ли ше шість ро­ б: тників на зм і ну. Ведення гі рничого госп о­ да рства н аба гато полегшить і нова сх е ма відпра цювання

лав. На «Довжанс ькій-Каnі­ тальній• ви й мання вугілл я І лрохо ~ ження

доnnміжн их

виробок вn ерш е сум і щують­ ся в єдиний nроцес. На-гора

В. J:іJШДИК, rромадський кореспондент.

гілля,

видаватиметься

як

не

звичайно,

НОВЕ ЖИТТЯ

чист е

в у­

гірсь-

о

суміш вугілля з Потужні стрічкові

підйомники, зв ажування. На зба гачувальній фабри-

створити

П о вним ходом ництво

на

nрацю

Вівторок,

16

т е.

іде

будІв-

адм і н і стр ативно-

побуто вого ньому

к омбінату.

р озмістяться

к абінети,

В ліку­

лла валь ний

каф ет ерій ,

інш І

об'єкти.

БІЛя освітленого озера сnо­

руджується

залізничн і ваго ни, а порода - у відва л . До речі, у ша х­ ти не буде традиційного те­ рикона. В ідход и вуг лезбага­ чення буд уть використані для засиnання балки. Усе. що робиться І ще бу­ де зробле но н а «довжансь­ кій- Калітальн ій», спрямо ва­ насамnеред.

мак с иму м

К):'льтурно-nобуто ві

ці, облад нан ій найбільш до­ сконалим и м ашинами і ав­ том ата ми , ма са пройде nро­ ц еси ід о крем лення , сорту­ ванн я і очи стки . Бугілля че­ рез сnеціальні лристрої-на­ громаджувач! потраnляє в

не,

них

верхні.

басей н.

РІК ПЕРШИП

полегшити

для

в игід і nід зе млею, і на nо­

валь нІ

муть місце на одній з най­ важчих ділянок в угл едобу­

го ввійшло 15 ч оловік. Оч о­ лив йо го В . А. Л я ш енко .

о

-

ПрохІдники бригади Героя Соціалістичної Праці Якова

щоб

гірників,

листопада

nр оф ілакторій .

На будівницт ві шахти майбутн ього вже ви конан о вели к ий обс я г робі т . Пройде­ но д оnоміжн ий ст в ол , к іло­ метри nі дземних виробок.

Споруджується збаг а чуваль­ на фабрика , котельня , комбі­ нат.

П оспішають будівелnники.

За короткий строк вони ма­ ють

освоїти

карб ова нців вн~ад~нь,

об єктІв,

125

мільйоні в

к апітал ьних

спо рудити

ряд

оснастити шахту. А. КОВАЛЕНК О, кор. РАТАУ.

Свердловськ В о ро w и .1о вr ра дс ьк оі об,1асті .

1976

року.

о


З перШОГО пред'ЯВЛеННЯ Техніці- надійне зберіганн~ У

КІЛЬКОСТІ­ ЯКІСТЬ

Є. І. Гуназа та начальник цеху .1'.'9 1 І. Є. Писаренко внесли проnози-

жнивах

роЦІ на

цесу обробки втулок, ~о да-

урожай всіх

1971

ментальному

го

заводі

розпо­

впровадження

лення

продукЦії

виготов­

і здач)

відділr.ві технічного лю

з

nершого

систе­

її

nред'явлення.

Здійсненню цього складного завдання

nульс

дала

відчутний

постанова

ЦН

ім­

НПІ:"С

«Про досвід роботи

женню комnлексної управління якістю

Ції~. Відnовідно

системи nродук­

товлення nродукЦії все глиб­ ше

входить

у

виробничу практику.

Партійна

профспІлкова

1

організації, заводу

надають

значення боротьбі за невnин­ не

поліпшення

якості

nро­

ності, надійності вироблюва­ них товарів. І саме застосу­

зернозбиральні

сяць замість трьох ві,~речонтова-

кю1оаини на каnітальному ремонті в Березанській сnедмай-

но п'ять тракторів. Нещо;щвно з радгосnної майстерні виїха:1и д.1я

змонтовані в цехах м 2 1 М 5, що дозволило nідвищити продуктивність nраці

ти на фермах, інші nоспішають вивозити добрива на поля. А частина робітників залишається

стерні «СільгосптехНІки». ешта доставлені до центральної майстерні радгоспу. Іх встанов.'Іено на лінійку 3 твердим по-

р(}боти на фер\rах ще :~ва тракТ(}РИ Т-74 і ЮМЗ-6. За кермю1 їх досвідчені механізато-

шліфовку

труб.

Вони

nершого

пофарбована У білий колір.

зол

монтники

Якісного

виго-

продукЦІї на кож-

ному робочому місці і здачі

А. М. Бреус, В. Ф. Петренко, токар цеху М 1

її ВТН Це з першого nред'явзначний здобуток

слюсарі

соціаЛістичне

змаган­

ня МЇЛ\ колективами цехів за невnинне збільшення nро­ центу здачі nродукції з пер­

шого

nред'явлення.

ви-

го очолює слюсар

Головними з них

дів

ма-

вич Соловей.

можна

говорити

здобуті

про

успіхи,

в цій сфері.

Зараз

відділові лю

технічного

заводу

здають

є нерит-

відділу

400

сі.'Іьськогосподарських

ціальний загін ремонтників. Ио- дарських машин до першого бе· М

а

D

ихаило лко-

Добре

nрацюють

резня

що

вої

вирішили зробити це до Нового

••••••••••••••••-•••-••••••••••••••••••' року.

НАУ1КА

Ось

часом

не

на

КОЛОС ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ

слід

цих

вирішених

nродукції

ниви

nо­

nро­

Першу плазми

з

дів

культурної

ків,

овочів,

поріг будівельного ком­ мріяв

Хлоnець

.NQ 2. стати

тех­

стило його, мисне

сті,

ніби нав-

nеревіряла

гартуваJІо.

допомагала

ІІ!ети, вчився

і ця віра

долати

невдачі.

А

потяг до знань мав великий, ще з шкільноУ nарти.

І дое!

в пам'яті той

страшний 1941 Не класні світлі

нати

бачив,

про

рік. кім-

сльози

до

nоставJІеної

1 працю-

вав за себе й за бать-

-

нваліфіJ<ованим спеЦіа­ лісто;.r?». Він, не заду-

ВІРНІСТЬ МРІЇ рили виховувати молоду зміну. Сам Анатолій Гаврилович вірний своїй робітничій професії.

муючись. відnовів: <<То­ ді. як вашою роботою будуть захоnлюватись інші, а ви, ретельно оглянувши її, зможете

І

талій

рідному не

nідприємству.

уявляє

без

удосконалити!>.

нього

життя. Цього навчає й

І Ана-

го. Тому дою,

А.

стійно працює над під-

о чол ю є

Петренко,

-

ось

ті

бутків. труд

ветерана

цтва

ле­

в.

1.

Леніна•,

ви ІІІ ступеня, нагрудних знаків

-як

неодноразового

пере-

наставником

Анатолія

·

Уміло nередав багатий

і кров люд-

рети майстерності, чим

виробничий досвід, сек-

ставника, nовернувся після військової служ-

вперед.

Цьо-

го вимагає й від учнів. Адже дослідно-експери-

би Леонід Мрихін сюди ж,

йти

ментальне виробництво

на дослlдно-ек-

це

-

спериментальнии.

безперервний

пошук нового,

І.

-~

За дорученням робітників четвертого відділка радгоспу ((Гоголівський» О. Розовпк зверталася із запитанЮІм у справі налагодження автобус­ иого зв'язку населеного пункту

Зоря з селом Гоголевом. Працівнюш служб експлуа­ тації та безпеки руху автопід­ приємства 09034 обстежми пропонований маршрут через Гоголів Зорю Велику

Димерку. Встановлено, що ді­ лянки дороги мають дрібно­ шлакове покриття, при проїзді по якому піднімаються хмари куряви. Крім того, проїжджа частина занадто вузька, особ­ ливо в районі заnізничирго переїзду, 1ам же відсутні троту­ ари.

З

оглядУ

на цІ причини

автопідприємство поки

може

відкрити

16 листопада 1978 року

що не

ав!обусного

спопучения за вказаним марш-

деnутатів трудящих,

рутом.

відповідь,

Жителі лися

до

* • •

с.

Нухівки

редакції

на

скаржи­ невпоряд­

кованість вулиЦІ Щорса. Зо­ крема, йшлося про те, що ок­ ремі громадяни захаращують проїжджу частину, смадаючи на ній будівельні матеріали, встановлюючи

додаткову

заго­

рожу.

лови виконкому

НОВЕ

ЖИТТЯ

С.

І. Товстен­

що з жителями

вулицІ Щорса проведено певну роботу

по

їжджої

та

впорядкуванню

пішохідної

про­

частин,

які прилягають до їхніх садиб.

Вулицю ровано.

Q

надійшла

у якій заступник го­

ко повідомляє,

Q

висипано

1

на­

Адже

на­

nоколінь?

бульби,

теж

не

цибулини.

живЦі

вічні.

інстит:·ту

вдалось

підібрати середовище, в яко~>ту життя пилку ставало у мільііа­ ни разів ДОВШИЛІ. НІНІ ВІІЯВИВ· ся рідкнй азот з те~шсратурою мінус градусів. У такій МаЙЖе KOCMi<JHiii <<ВЗШІі» ПИ· лок вnадає в анабіuзнні\ стан, nовністю зберігаючи свою жю­ тєздатність. На дослідних ді­ лянках, наприклад, повноRагий колос

ПОВІЛЬНИИ.

На копію листа, надіслану до виконкому районної Ради

ХОЧ ЛИСТІ\ НЕ БУЛО НІ\ДРУКОВІ\НО ...

Вівторок,

~

змагання.

удоско-

для

196

рядом

можця соціалістичного

збе­

скарбницю

Ціалістам

100-річчя з дня народ-

ження

май­

Як

цю

ключ

-

1

честь

<rHa

до

землеробства.

рігає свої заnліднювальні ·влас­ тивості nротяго:\1 кількох днів, а іноді навіть годин. Після тривалих експериментів спе­

ювілейною

медаллю

мільйонів

Вчені звернулись до nилку, який зберігає всі властиаості і особливості маіібутніх рослин. У звичайних у:'>Іовах він збе­

виробни­

ливо вчиться, щоб що-

на-

-

здо­

відзначений

нінською

80

перевищує

сіння.

Самовідданий

дня

Наслі-дуючи

Тільки

ступних

передумови

високих трудових

Тепер

площу,

регти

завжди

завод.

nраці, гордість за свій

планети.

культур:

бутнього

високої якості. Чі тк а організація nnaцi, твор­ чість, дружба й згур­ тованість колективу

~

Q

яку

Сундук

СерrЩ

методів

СРСР вони займають

Нолекція

брига­

орденом Трудової Сла-

nершим

надійних

гектарів.

і nродукція,

вищенням робітничої майстерності, наполег-

став

зла·

ції радянські селекціонери створили· понад дві тисячі но­ вих сортів і гібридів сільсько­

зроблено­

виготовлювана

no-

Гаврилович

вже

вихованЦІв. А ще nрищеплює їм любов до

нині nенсіонер

-

вона налічує більш як 240 ти­ сяч зразків. :на · основі колек·

яка налення

и .й бі ка . .nолишю ро тник,

які

мріяв днями й ночами,

-

йшов

щиру

слідно ексnери м е н­ тального заводу, дов!-

ПРО ЛЮДЕй ХОРОШИХ

яко­

тивши себе у славний робітничий клас, син воїна, який життя поклав на nолі бою з фашизмом, вnевнено

труднощі,

Якось новачки заnи­ тали свого робітничото вчителя: <<Ноли можна 'Вважати себе внсоко­

І Ана­

толій ріс людиною наполегливою, цілесnрямованою. Звичайно, вчитися було важко. Але він завжди вірив

у свої сили,

вдяч­

заслужив

ne·

не

Вавилова

флори

господарських

ність учня. А зараз А. Г. Петренку, nере­ довому робітникові до­

слюrарР,І.

Життя ніколи

І.

nлодових.

континентах

Раїса Красівська і Оля Іщенко - швеї ательє N2 4 Броварського побуткомбінату. Якістю їх виробів завжди задоволені замовники. А це для дівчат - найкраща подяка за їх чесну, су,Іtлінну працю. На фото: Р. КРАСІВСЬКА та О. ІЩЕНКО. Фото М. Семинога.

звірячі

М.

у

рQслин·

самперед, із збереженням того величезного багатства, яке яв­ ляє собою знаменита колекція: світових рослинних ресурсів, зібрана за десятиріччя експе­ диціями вчених ВІРу на всіх

машинобуду­

1

пір, як юний Анатолій Петренко переступна бінату

бачив,

імені

Проблема

вання.

викрики чужої мови стукіт кованих чобіт чув тодІ в рідному мі­ сті. І ось теnер, nосвя-

тих

інституті

консервації пилку зв' язана, на­

Ц. ЩЕРБАК,

торгового

створено

Ії. основу становить закон· сернований пилок тридцяти ви·

Знаком

: відділу

рослин

ництва (ВІР).

. зародкова'!:

RолекЦію

Всесоюзн.ому

уnрав­

НАРОДНОМУ

-

ГОСПОДАРСТВУ

нічного контролю заводу

ську

століття

минуло

м. ВОРОНЕЦЬКИП, головний інженер.

в

Ч ВЕРТЬ

·

а трудшниr;и

технічного

увагу

начальник

серед­

ньому 93,1 nроцента виго­ товлюваної продукції з nер­ шого пред'явлення.

Т

року.

1977

безвідnовідально

якості~.

контро­ у

Всього в радгосnі треба. було

виро-

Це дасть ;,~ory ~значно збільшити випуск nромисло­

Вже

стані

Петро Пав.'Іович Шевчен- окремі деталі і вузли зняті з них лістичні зобов'язання рr'.Іонrни-

го (1976 р.) ~пленуму ЦН КПРС: «Треба-.. •. ва вчитися ефективніше боротися за nідвищення ефект!Івності•.

Нині на nідпрFс:мстві ши­ риться

рі -

на розгор-

здачу

на рівні вимог дня. Це бу­ де діловий відгук на заклик з високої трибуни жовтнево­

токар

майстерні, роз-

на тракторнюІУ

відремонтувати близько

руху на

бригади П. С. Білоуса З цеху .NQ 1. .

Приходько,

У радгоспній

ташонаній

бів з nершого nред'явлення,

цеху

М. Л.

е-

двигуни

і здані на зберігання в радгосn- ків на нинішній рік. Окре~ш\1 ну комору. пунктом у них зазначено: за!\інУ госnодарствІ створено спе- чити ремонт всіх сільськогоспо~

ління якістю nродукції, за вироблення нового nідходу до виготовлення nродукціІ

2,

вкривають

ко, Петро Андрійович Онищенко, Микола Васильович Вірич та інті.

комnлексної системи

В. З. Ва­

цеху М

nереби-

мІцних nідвалин для вnро­ вадження на nідnриємстві,

~. Г. Монятовський, члени

силенка з

комбайнів

блемах. Необхідно активізу­ вати боротьбу за створення

цеху

1нструментального

зернових

ри Петро Ананійович Рябпіі та. розвантаженор і АН'РІ.І"І Денисович .тІитовчеш;о. "

рали своїми рука'ІІи їх . господа- чохлами з nоліетиленової плівки, госnодарства, знаходяться соціа~

лення.

ки

слю­

Ng 3

бригади стоJІярів

р

яких вони nрацювали. Кожен ву-

для

Найближчим

пред'яв­

сарно-складального

.

товлення

зосередити

з

Два

на тракторнеtмУ стані, щоб ще і машини , на криттюІ. Гу~ІУ ще раз оглян ути

сталий рівень бів. Постійно

електрозварники

трудівни- ри жатки.

в 4 - 5 разів. Номплекс nроведених заходів створюt: сприятливі

чому від сnоживачів ще ін­ коли надходять рекламаціІ.

лення

техніr,и.

будинку механізаторів

нологічної дисциnліни.

якості виро­ здають про­

перевикону~

ки nолів. Одні з них заводять двигуни своїх ве.'!етнів для робо-

nередовиків, які постійно nерев:1конують виробничі завдання і забезпечу ю т ь

дукЦію

проценпв. Робітники значно

Кожного ранку сходяться біля ги, сіватш, культиватори, чоти- Так, наприклад, за минулиі! мі-

ставляться до nорушників креслярська-технічної і тех­

ло змогу конкретно виявляти

вироfіпку

не вибирання кутів У nолицях торгового · устаткування

контролю

да­

нор\tи

стати, які забезnечують якіс-

ники

вання системи бездефектного про.цукЦії

Змінні

безnечення цехів сировиною 1 матеріалами. Деякі nраців­

гання за nідвищення доброт­

виготовлення

інші.

ремонтовані й nофарбовані nлу- ють nаан по ре\rонту

мічність роботи виробничих nідрозділів, незадо·вільне за-

дукЦії. Все ширшого розмаху набуває соЦіалістичне зма­

свіжою фар- і

ні здобутки.

тання

великого

іржі, пофарбована

рів У стійках торгового об-

тивно вnливають

адміністрація

хороший й ІНвентар очищено ВІД бруду та Жинь та Василь Іванович І ~лии

сільськогосподарсь-

в~ти ІХ ?оооч1 органи протие~оЗІЙНЮІ бпумнюt мастилом. Вщ-

усього колективу. Однак ми ще не nозбулися всіх недоліків, які нега-

повсякденну

ЗІбрали

на же вся техніка встановлена на борщ та Петро Се~Іенович Серс.. . '" - · у · на~шне зоер1гання. .СІ машини да, то карі р 0 ~,1 ан Михайлович ·. "

десято І

працівників господарства зосереджена на турботі про майбут-

умов.и

до виснов­

1

ків настанов ць<>го важли­ вого партійного документа система бездефектного виго­

роЦІ

номн. РаціонаЛІзатор В. Н. Брик розробив оригінальний штамп для перфораЦії отво-

та

партій­

них оРганізацій і колективів nер~дових nідприємств nро­ мисловості Львівської обла­ сті по розробЦі і впровад­

.

nерш.ому

ких культур. Нині го.'!овна увага бою. Механізатори nочали nокри- трудівники виконують на 120- · 130 ·

~~~~а~~~У ~г~~~т!Jе~~нт;~~:

контро­

«Русанівський»

у

n'ятирічки.

ло ~ .. тисяч кар.бованцІв еко-

торгово­

бездефектного

радгосnу

Ції щодо вдосконалення про-

ексnери­

машинобудування

ча.lося

ми

Добре nопрацюва.'ІИ трудівники 1 шин та інвентаря. Та вже май- зварники Вштор Якович Недаи-

Технолог

прогрейде·

дала

пилком, тому. І

пшениця.

запнлсна

занонсервованим рік це далеко не ~тсжа.

Новий метод дає мажлиність розв'язувати пробл~му тр11ва­ лого і надтривалого зберіган­ ня

генетичних

линного світу ну ступені.

ресурсів

на

Hpi:-.r

один

гpa:vr

якого

рос­

нкі,·но вшuо­ цього, пилок, містить десят­

ки І сотні тисяч·~тайбутніх р'>С­ лин, зручний для транспорту­ вання в спеuін.пьюІх <<'терТhІО­ сахі.> кріопротекторах.

-

Успішні досвіди

по консер­

ваЦії nилку зробили створення

турних

Q

нових

рослин.

3

стор.

можливим

ВІІдів

куль-

(ТАРС).


~

............. --..........,. .. ,._- __ _ '

'~'··.#ІІ>•.І•·:.,._,..;,. ##.#.І~-

~

(Продовження. Початок в М

Ноля скористався очима

вільним

nостав пагорб.

рухоме

~

хів. у інших

'

~

себе уваrи, ретельного

180).

-

танки

шипи

на

Так, останнім часом у га·

зеті з'явилося ніJ'Іьна цінавих ~rатеріалів секретаря парторганізації хлібазав 0 д у л. Атаназевич, в яких вона

ньому.

нишпорити

по

занутнах.

Ет, на столі залишив, підвів очі на Нолю. Збігай до крайньої хати. У світлиці планшеі ...

-

Хлопчин вскочив

до хати, й ніби

дяснув над головою. навколо

захиталося

... Синку,

-

Різний

удар

в

-

розповіла про дружний ко.1ентив молод.их виробничників,

грозовий розряд

-

потилицю

...

синку, живий?

.'Jовний

Зараз ми ... зараз. На nодвір'я. Рукою nритримуйся

за мене. Отан .. .

~ш інформаціями

Номбат рі'Gніше заводив стереотрубою, почергово роз­

- Ага-а! - мовив протяжна. - Ось вона, розг&дна! До танкової розвідни вдалися. Я знав всл!пу вони не сунуться. Нуди ж лізти жодної вогневої точки не ви-

~

нашу артилерію почути. Щоб взяти на приціл. А ми nо­ :-.ювчи:vю. Почекаємо хай їх більше висунеться .. Ну, ::~ійте. номбат обернувся до зв'язківця. Проберись до лівофлангової гармати. Бо ще nальнуть по таннах. А виявити зараз себе значить загинути. - Нотушну брати?

слузі:

вогонь віднривати

лише

по

Чи засікли? -

сьної лікарні

винурять

.

-

.

:\!Щному сніжному насті.

-

червона

над Головою

Хлоп•шн звалився в окоп на підставлені руни артиле-

·

Я від номбат а, -

-

вуст. огню зараз не ВіДКрива те... Вмолившись на купі nлащнаме·rів, Ноля

п оруч

стояв б оєць 1 стежив за ПОДІЯМИ · . р аптом ВІН рад1сно вигукнув:

-

·

·

пl'дбилиІ ' · · Пt'дбилиІ·

нього

· вrрно

Він

колосков

захищаи

боях

Тож

·

ЛЮО~t'ть її,

парт!·;·

· справІ

r'деям

'•

~

дав

майор

Костянтин Гнатович

ко "СО "Олець

В аси •ь

"'

~

.,.

жувати справу батьків. На закінчення

концерт.

.:. маuуть,

допов дав в н,

у важких

Хорошун. від імені майбутніх солдатів обіцяв з честю продав-

Метрів за двадцять до СП Ноля почув голос Грибано-

-

· учю

У

ньому

tuколи

та

вечора відбувся взяли

участь

·

вокально-rнстру-

по телефону. Ще б гармат. У нас, я вже штабу пові· ::~омляв, одну батарею nовніс~ю виведено з ладу. 3 чим

ментальні ансамблі сільського будинку культури t:Юність:. і

ТУТ ДО ТеМрЯВИ ТрИМаТИСЯ.

t:

?

· lKTOplЯ». ... Одержали

В·

ОфіЦер був дуже сердИтий, бо ніби й не nомітив хлоn-

ця.

військкомату

и

- Я до гармати, - кинув, ви б ігаючи . .п.оля за FІИМ. Грибанов повз швидко, і хлопчин зразу відстав. Наблизившись до вогневої точни, почув лише кілька слів, сназаних номандиром обслуги офіЦерові: - ... одним розривом обох: 1 навідника, 1 nодаючого.

повістки

Володимир

з

рай-

Єремен-

ко, Микола Лестовничий, Олексій Степко, Микола .Биба, Олексій Руд~нко, Юрій Жим-айло та

інші. В добру путь, хлопці! 0. ДЕНИСЕНКО,

(3аRіИЧеRНЯ буде).

.

С

.

П

довгий

..

свят.

принрашати

орієнтуватися

ервано1 та

місто

у

питанн!'х

виробництва. побуту, дозвtлВ

т на ля. они програмую ь · ашої газети 1 ступн випуски н · Пншіть, ми з нетерnіННТ!~І

чекаємо ваших повідомлень.

вони виправили свою помил-

ну і надіслали відповідь.

М. ПОЛІЩУК.

праці в сучасній радwнськіА літературі.

· . q ."...;;r-~~.,. • .... ~ ~~..,."'

11.10 16.40 16.55 І7.2S 18.30 · 19.00

і

ІО.40 Учням

ствознавство.

НА

10

ОБЛАСТЬ класів СусnІль­

«Суть

..

каштаЛІстич·

ної ексnлуатації•. (М.). Спеціалістам народного госпо· дарства. «Ленінський сти ..1и керІВ•

н11цтва

колективом».

(

(М.).

Німецька мова. М.). •В походІ за якість• Фільм-концерт •Вятські Екран К. т.

.

наспіви•.

студента-заочника. І куре, По сторінках журналу

«Сонцеворот•.

(Ленінград).

«Палітра•. Репортаж з Держав• ного музею українського образо­ творчого

І9.30 К.

т.

мистецтва.

Чемпіонат

СРСР

з

хокею:

днем:..

16.40 к. т. •Наш сад•. .

рrдну

.

мужньо

призовника..

у відставці

nовинен бути...

не менше,.

· служtть

Наказ

Ці, по яній наче постьобали розжареним прутином. - Німцям зараз не до мене. А в номбата я під рукою

-

М

ПРQГР~~А ц'І'

розповів

х щали

подиху

леніна!

зав на дві пропалені смужечни на хлопчиковій гімнастер·

отня суне

-недопустимо

..,_

tзовнuкІв.

тайся додому.

- я , ма б уть, назад про б иратимусь, - сказав хлоnчин бійцеві, бо більше нікого не було в окопі. _ Заченав би, _ nорадив той. _ А то ж ба ... _ вка-

-

ні проїхати,

стіл, ян у дзеркалі, відображають його, допомагають

ВІВТОРОК, І' JІИСТОПАдА

щою, багатшою.

і

на на

В

довелось відстоювати рідну Вітчизну. Тепер вона стала: ще кра-

. фланговІ.

і

-

не лише в центральній його частині, а й допомагати ue робити мешканцям перифе­ рійних вулиць. НовИй день приносить ноб А исти ві успіхи і тур оти. л" J що лягають на реданuшнии

10.00

ТО:\Іашини. Набираючи швідність. танки nовзли на наші

с'

міста.

нІ пройти>>. Наш читач звер-

ПРОГРАМА

дмитро Тимофійович Бобошко,мені мати дала наказ: до остан-

поблизу наших передніх позиЦій. А потім знову пагорб нагадав НолІ рухоме колесо ав-

ва.

цегла, дрова

9.30

рідну країну, з перемогою повер-

По сиrналу головної гарм·ати вдарили

вулицями

яке бореться за звання зразкового. <<Чого тільки не побачиш довкола, - пише він.. - nісон, глина, щебінь.

з

нату: протягом лічених днів

розповідає ветеран війни та праці

uОЮ.

·

···

ми

бровар·

,. ~"' Є х лапчин сночив на ноги. з ВlДСИ нeo.rupo НИМ ОН 0 М В 1n бачив два фашистсьних танки, що смолянисто диміли

ПОЗИЦ!l.

Но-

броварча-

Симфонt'я

.Nio 4·,

Редантор Є. ФЕДЯП.

С. Рахманінов.

лихолІття за u nерший концерт для фортеnіа· t.. - - .......................... .. Вітчизну, як мужньо боролися з но з оркестром. (18.00 НсJини). : ворогом 19.00 «Людина І закон•. t МОСТОПОІЗДУ М 814 : - Ко.лu я u'tuoв на вшну, - 19.30 к. т. Концерт артистів балету. f

nерепочив. і "'

на пол

пропозиції.

до

зустрічаємося

1

·

ки

й

·

таної

про те, як односельці у грізні ро- 11.10 тІ<,;.:: 1'У~~~~~а~і~ 0 Рф_дІІ\'и;б~~~~

прохрипів, бо в горлі сушиЛо.

В

до

лінів.

а

В. Д .. Джежел.і.й.

Жадібно новтнув води з фляги, при.ставленої кимось до

·

зали-

Варто прислухатися хоча

пройтися

середньої

О. В. Андрущенко в хімчив1·ддати належне стцl.. С.Т'J·д " п nацt·внинам райпобутномбі·

молодь села. Першим виступив голава 'виконкому сільської Ради

ристів. Майже не розрізняв облич: від морозного вітру в

ОЧаХ ВОЛОГО.

''

води в армію

знову вперед.

-

Л

газ~ти,

•Крила Рад• ЦСКА. В перер· . редача І. ві вечірня казка. (М.). У залі були иагатолюдно. Зr_- 15.15 •Навко.10 світу•. Дослідження 21.45 •Телевізійний прес·клуб». бралися 6 · 'ерани війни та працr, 15 .4о ~~~~~~ид;рацею людина•. Тема 22.45 Інформаційний випуск •день за D

затьохкали нулі. Далі просува.вся перебіжнами. Просночить кілька метрів - припаде до снігу. Замовкне нулемет

1J.

виступи.

ти сво~х пращвниюв.

ще раз оглянутися довнола,

9.00 Новини. 9.10 к. т. ГіМН&СТИК@-о tJ 9.30 к. т. Мул~тФІJJІоІ'ІИ сРозтрІnаииА Г(:Іробець» «ЙІ!К~·альпініст». 10 .00 к. т. сна·wа· 1\Іоrрафія. І>ік І918а. Нещодавно в приміщенні Зава- 11 .00 к. т. •Клуб кінttnодорожеА•. рицького . сільського . буд~,нку 14.00 к. т. документальнІ фільюІ ·со· •rдr l вечtр no. ціалістичних країн. культури 14.45 •Композитор л. Бетховен•. nе-

н оля повз по слщу, пронладеному в сюг у по П е ре д н·lM

пляма. Тільки хлопчик парівня-вся з ним

ватися, не реагувати на кри-

нин С. Я. Шульман пропонує

И

р

1•

<<3"аш;ав-

тає увагу праЦівників служби побvту й номунnльного господарства на необхідність більш ретельно готуватися

час речей

ШуlІtан,

Мічуріна.

~Іагають людям похилого ві· ну. Та, на жаль, є в нашому повсякденні ще багато неда-

•1•в

зв'язківцем. Щоправда, «доріжка» ця ледь помітна на

-

О.

!мені

лишній nартизан

при~овп пк

гукнув услід офіцер.- Уб'ють!

Біля голови

е Д

Вцілили...

Боєць лежав обличчям вниз.

Г.

. ре-

нерІвники раиоб є::~«Сільгосптехніна» та

тичні

б

сатиричиїй до ірці << О· стрим пером» стала затрим-

благородним

цих шд-

деякі інші керівник~. Вони вважають за краще ВlД:ІЮвчу-

черствістю, байдужістю, верхоглядством. І тоді надхо;~ять на адресу редакції листи іншого характеру прохання про допомогу, скарги Так· темою для виступу в б Г

Є. м. Рашевсьна. М. К НуВ

До виходу метнулась хлоп'яча постать. Нуди. Дяченно?!

НИ~». нання

з міської

райву~лі

09034,

«Заворицьн!"й»,

стур ОВ8НОСТІ

рівЦів

.

цію з~ймають д!Іренто"ри радгосшв «Гогошвськии>>,

и

б

nриємстві

•... _,..___.~>......,,_,~_,,.......,.--.......4c"-.~>--..o~r·. -.......... ~-....~-~,.-~..".....,...., .:""# ."..,:...,.....,:t'"~~~..,.~·..:-,g 47.-с

nростояв нерухомо. наслухуючи. Вибіг з СП, незабаром

-

і

з::~оров'я».

з цими словами номбат похопився,

повернувся. Важно видихнув. -

т

[()ШТ

Бенди.к

щоб повернути мен і житт я

~

о

· П

.'ІЮ;!ЯМ, які здали свою кров:

гар­

б

р

«~ерд:~сь~ии»,

тельно вивчають н~жну скаргу, шукають_ ~ЛЯХІВ випра~;лення недощюв. Проте незрозумілу пази­

ОГЛЯД РЕДАКЦІПНО!

транспорту.

·

ХВИЛИН ТрИ-ЧОТИрИ, ЯН ВДаЛИНі ДОВГО ПробарабаНИВ нуле· -

у

завод!, ~~вод1 ме'!'алургв, " в

центральній раионюи шнар­ ні, автотранспортному ш::~-

«Зоря»,

Школи N2 З. яні охоче допо-

Боєць прожагам вискочив із землянки. Минуло, певне,

мет.

яні

Г. Медве;~енно

простим

на

приємств 1 організа~ій

•д ч в н н я 1

(с.

_

Пере;~а~.и об·

та

вчителька - пен с і о н е р н а О. Нрюнова ділилася роз::~у· мами з приводу безкорисливості й теплоти юних тиму-

Дякують лінарям

мати. Зразу хай підnалять праве нрило гайна, звідти усі танки. Там ялиці. Горітимуть.

н. Р. Мельнин. В. І. Матвієнну, м. в. Павлію, М. М. п ерерв1, Н · т · Сидоренна

nолю­

пострілу головно1

т

торгівлі. nобутового обслуговування. «У свої 44 рони, _ пише А. Гr.рдан, - я ра;~ію життю. ян в юності.) цим завдячую Л. Ф. Завоиській. Ю. О. Боровику, І. П. енна н Вольниченну, І . п · ост ·

Якщо незелиний шмат

ва·тимуть. - Не дістануть. - Діставати нічого, усе ян на долонІ.

с в

виступили

пuацівнинам

~\ ~

Даtі першу роту! гукнув номбат телефоністові. - На лінії. - Лейтенанте. бачиш отих двох, що повзуть на вас? - спокійно поЦікавився Грибанов. - Хай петеерівщ по· трудяться. Здо-гадуєшся, що задумано? Фашисти хочуть

нулеметнини

р~діоточкою

про людей, які потребують допомоги. Ось і нещодавно

Чимало надходить листі8, у яних читачі- просять висловити ·в::~ячність лікарям,

\

реагують

зв'язну. Нерівники

елентроенерпєю». Так! листи завжди nриємно читати, бо в них свідч€Н· ня туuботи про оточуючих,

про ви·

Гоголів), В: (с. Рожни.) ta іншІ.

~

Ноля nідвівся, притримуючись руною за стінну окоnу. Приклав до очей бінокль. На пагорбі було зараз два танки. Рухались вони під нутом з обох 'флангів.

-

тування

С. Перехрест (с. Нняжичі), О. Синицьний, В. Івнов, В. Харченко, В. Валерно (м. Бnовари), В. ХамбіР (с. Русанів),

~

.

до-

.

оплатою за корне-

них господарствах. З цінави·

глядаючи фланги фашистів.

з'єднаєш. Та дивись

помагу з

мент~льно~у nорошново1

своєчасно

передплату, запроnонує

залишилися працювати в рід·

- Позиція у нас - тільки металобрухт з їхніх таннів робити. зітхнув біля приладу офіцер. Рідно тане випадає. Все ян на долоні. Шкода, гармат мало ...

-

вела мову

завжди

із З~«МарІя

вручить кореспонденцію, пише вона, нагадає про

секретар

nусннинів шкіл району,

приклали морсьні черепашни.

Не треба. Дроту прихопи.

Васьковський.

чипорун

На спостережиому пункті Грибанов веадовив Нолю на дерев'яний ящин. У вухах у хлоnця шуміло, наче до них

-:

об'єднання

Оперативно

радгосп!

~Іісьнкому комсомолу н. Ни· І

чив обличчя Грибанова, хату з проваленим дахом.

вИрвало

виробничого

n.

Вдихнув повітря. перед очима прояснилася. Чітко ба­

явили.

інженер

про

Іванівна

радянського

::~еревообробного

розnовідає

рієнно пенсіонерна зим' я Х. Г .. Селик,

5оротьбу за економію мате· ріалів розповів у газеті го-

пано.

Тепло

критину на доелідн~-енспери:

товні статті наш активний ::~описувач В. Небрат. Про

Коля розплющив очі. У них щемі.'ІО, наче соді наси­

-

питанням

qypa.

сільську листоношу М . .І. Ки·

будівництва присвятив грун-

все

1

вив-

qення.

Номбат нриннув у трубну всього кільRа фраз і захо­ дився

запитують.

-

::~янують, сумніваються, снарІ кожен вимагає до

біноклем. Перед самими

а

прн·

\ - жаться.

що нагадував цієї миті гіr антське

колесо автомашини,

Що;~ень

носить їх пошта до ре-

~акцП. В о::~них аиори діляrься ра;~істю ту.удових успі·

\

ОРЛЯ_ТКО

.

ИСТИ...

]

а

'

І І, ."._,......,....,....,....."...."..~~###~..,." • ...#-~.q·~~~~~.."...._,._,..,._~~ . . .·· .

.J/11

.

завідуюча СіJІІ!СЬКОЮ біб·

JІ1отеиою.

•• термІново потрІбні кочегари : •• для обслуговування котель· : • и і , яка працює на твердому : 21.00 Програма •Час•. • : 21.30 к. т. Прем'<ра фільму-концерту t паливІ. : •СпІває Лілія Гавриленко•. • 3вертатися на адресу: Б : 22 .30 к. т. документальні телєфі .. ьми f про спорт. по закінченні - но· : м. ровари, вул. Щолнов-; вини. : сьна, 2. Телефон N2 19· 7-23. : ПРОГРАМА УТ ; Іхатм автобусами N2N2 41,: 10.00 дарна ДокументальІІі фільми сЛєген· • 120 до зупинки «РМЗ» : Пресня», «КронштаАт», • сОсетрово - ворота ПівночІ•. : Адміністрація. : 1І.І5 В перш: на ф~рані ~Т й док~ме:· ~ .............................. •: тальни теле •льм « а гови в • ~ .. м .... м . . . . . . . . . . . . . . . _ " : летень Усть·Іліму•. 11.40 Шкільний екран. Фізика для уч· Пересувиій : ні в 7 класів~ «Теnлові АВиrу-ни в : народному господарстві CPLP•. : механізованій колоні М ts : 12.10 •Театральна вітальня•. тресту <<Броварисільбуд>> : 13.35 Художній телефільм •Народжена :t НА ПОСТШНУ РОБОТУ : 16 .05 ~ев~~е~~~::,~·~~ І Ф~~~~~·аль худож- Ї ПОТРІБНІ: : ньої самодіяльної творчостІ тру· : екскаваторник, : дящих. Виступають колективи : кранівник на кран К-64. : Хмельниqчини. 16 .50 •Рубежі ІО·ї n'nтирічии•. : Звертатися на адресу: мі·: 11.10 Музичний фільм •Cniвas Фідан :сто Бровари, вул. l\Іеталур : Касимова•. : 17.30 Соціальний портрет колективу : гів, 4. Дніnропетровського ордена Ле· : Адміністрація. : ніна трубопрокатного заводу Іме: ні в. І. Леніна. Передача 2. 18.00 Рек.,ама. Оголошення. 18 .30 Камерний концерт. Колектив райвузла зв'язку ви· 19.00 Інформацій~а програма •ВІстІ•. сл:овлtеє глибоке сnівчуття колиш­ 19.30 Концерт молодіжної nіснІ. ньому головному інженеру раі!· 20.15 «Телевізійна школа мехавізато- вузла. зв'язку В. О. Попову з при­ ра•. воду тяжкої втрати смерті його 20.45 •На добраніч, дІти!•. матерІ 21.00 Програма •Час•. (М.). БІЛЬЧЕНКО 21.30 Художній телефільм сНароджена Катерини ОлександрівNи. революцією•. 2 серія . 19.55

к. т. Вперше на екранІ цт художній фільм •Тут наш дІм•. 1 серія.

..................................

...,.~o#ft~~..:.r--І-.".4.."#..,.1oC"..".~...,.'flll'7'..,....;r-Іc .,.~,.~~~,..C,.CI...._".zd"#oC'•I'...>C'~Q,.:.#I#.."•....,.#~.,.~~.,.....,;J"....;r"..,...,..#~# ·Jia...":!"'-..".~~~..,......:r'"...,.__

j

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• -

КоммунистическоІІ

nартии

орган Броварскоrо горкома

УкраинЬІ,

гор 0дского

в

раІІоввоrо

Советов депутатов тРУдящвхса КневскоІІ обпасти.

Газета ВЬІХОl!ИТ ва украинском ЯЗЬІке.

,..."~..,..QCI С #w:-:#~:0"....:=- ,.,".,,...,.<С",..:-~47

Індекс

НАША .АДРЕСА:

255020,

11.

' 1'4 •.

І

іРОВАРИ,

ву.л. Київсь'Ка,' І 54.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

вІдnоаІдального секре1 ар я,

деита .місцевого

І9·3·82: застуnника редекгоре -

віддІлу

радіомовлення

-

сільського rосnодарстве.

І9-3-18;

вІJІ.дІлІв

масовоТ роботи. фnтокореспондеRТІ - 19-4·67,.

е І"..c-:C'.,.;;r:--c-.,.-O'<C'-D '-!'"ІС.".4=С"о#'І

оО'

І9·4·47;

коресnов·

І

Газета виходить

V .~І:торок. середу,

~бе ниt~ю5 1Фсvботу,

аромвСJІовостІ,

l l

raз:~R ·.пр~'~:::'

1'47..,.....,."..,.

61964. Броварська .а.рукария Київського облуnраІSJІіИни ·в cnp·a$u вндавкиurв. аоліrрафіі і книжкозої торгівлі,

вул. Київська,

154.

Зам.

6712-10.874, -~

#181 1976