Page 1

Зи.мів.лю худоби- під контро.ль

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.N9 181 (4082)

zромадськостіІ

СЕРЕДА

12

Аби

ЛИСТОПАДА р.

1975 Ціна

За

коn.

2

ЗАСНОВАНА РОЦІ

1935

не ТІ НеДОЛІКИ

n'ятирічки

в

радго с пі

<Русанівський:. значно зб ільшн .1о ­ ся дійне стадо корів, з росло ва­ лове виробІ'!ицтво мо.1ока. Ті.1ЬКІІ за десять місяців його одержа: :о на 515 тонн більш е , ні ж за в і д­ nовідний пер іод мин улого р о:,у ,

ГАЗЕТА В

JЮКИ

а

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

на

сто

гектарів

сі л ьг о с пугі.JJ,

nрипадає 1168 центн е рів. Ко лек тив молочнотоварно ї ферш1, д е бригадиром Герой СоціалістичІ : ої Праці .М. З. Пильтяй, першІоІ у

р~Іоні почав вироб н ицтво мо л окА

11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!1!!!1!!!!!!!!!!-J на nр оми с.п о в ій ос н о в і . Це да .1 о можливість кожній доярці об с лу­

XXV З'ЇЗДУ КПРС- ГІДНУ ЗУСТРІЧ! * *

щ

о

е

н о го

з ~аrання

у

т р етьо­

м у кварта .1і заве р шаль· н о го року п'ят и річки ко­

.теrія

.1\Ііністерства

~~·я­

сомо.точної ПрОМИС .10ВОС· ті УРСР і рес 11у б .1ікан· с ь к и й ко:~~ітет п р офспі .т · ки прац і вни-к і в ха р ч о-вої пр о ~исловості пр rІ с у ди· .1и йо~ІУ перехід н ий Чер­ воний прапор і першу грошову пре~tію . За до,сягнення в и соких пок азник ів no в и робни· цтв у і nро да ж у м ' яса

Сьомиt!

рік

праuює

електрозварником

на

заво~І

'І'ОІ!rовельного машинобу дування В. М . Полуян. За uei\ nеріод ВалерііІ Мико.лаRович зарекомендував себе cne· uІалістом ви с окоrо роз р я ду. активістом громадеакого життя . •ахту,

DРИ

На

Нині він усnішно виконуючи змінні

високііі

якості

знімку:

JI:VЯH.

член

несе nередз ' їздівську трудову норми на 120-125 nроuентів

ро іі оти.

КПРС

електрозварник Фото С.

РЕКОРД ДІ.І І Ь НИ І( І

В.

М.

ПО·

Приступка.

Тваринники радгосnу к о нкретними ділами ви­ правдують високі на­

rоро:rи. За сяць

минулий

виробдено

завданн!!

рцrосп

визнано

пере­

можцем

амагання

росту свиней

серед

району.

Наnередод н і свята Е·е· л икоrо Жовтня у радгос­ nі відбул ися збори ро· б і тників, інженерно-тех. нічних працівників та

1640

це н тнер і в м'яса пр~ nла· ні 1360, nеревИконано

державі за т р ет і іі квар· тал і дев ' ять ~Іісяців

господарств

мі·

no

одержанн:ю

середньодо6о•оm · рогатої

по

255

nри­

та в.еликоІ

ху.:tобн,

бр !!r г дах буря.ки згодовуються не·

оч ;ш t енюш від землі. А коли б Ї Х Е Є ті.1ЬКИ П О ~!ИТИ, а і ПОдріб·

ІІІП!і , о б\іЇШ аТИ Н ЮІИ січку , ТО КО· rо~и з апе тит о~І їли б таку даEa11J~V .

J\\rЇнул о

ч им а.~о

часу,

HЇJCJD aEO Б1!ГОТОВ..1 е Н Н Я

як

Пійла, бо

с:орчоае х ще н е з акінч или ре ~J О.Н· т-і:ат;І . П рац і вн ики сп еu іа ліз ова­

ІІ.о ї

nересувно ї

ІІ nс тсв:~шІ

м е хк о.(Іони

нов і

кот.~и.

N2

але

Б

д.овr()

диак

xy:t:>Gи , як оІ в же є б1 :1 ьше тр ьох

.

У

цшому по ра.:~rоспу

47 ~логра~1ів проти ~шн ул ого p CJку і становлять 3032 к і.1 оr ра .'-ІИ. Одна 3 nричин цьо го _ з~о•е::шеrr ня кількості кор мі в і п огір ан:rrr:я · іх якості в зв'язку з н е с n рІ І Я ТЛJІ-

вим

Г

Д

, и по одними умо в ами.

менше, ніж

: о .1ш.

т :: с~ ч

О;:r н а к

двІСТІ

тел иць

п орув а.1ЬІіОГо в і ку нема де роз~і·

СТ І ІТІ І.

Е ночі

ХС>./ІОДНО,

а

МО·

Л'1;ТІ~І\ і до с і зн ахо д иться надво·

ri . П rа вд а , за rа з п р истосов ують

ІІр!І)Ііrценн я

дл я

\ІО;о,на

цю

б у,lо

rа;ІіШ е.

еrп о

тещщь ,

робот у

а ле · ж

ви к онати

с к а з ати , що для відnо·

Trcsa

передбачали, заІ,ла.l !І

кормів і на стіР!лСJвий п е ріод, а .1е : ЧІІ н ку ТІнринників створені неnо·

npi!

правильно\ІУ

вп к о рис т а :ш і,

хк nідрах ували спец і алісти, ї х ви -

стачить

до

nолови н и

т ра вня

· rar1 . i

на-

ступного року. в р а ц іон т епеr входить п'ятнад ІІ ять кілогра~rіп буряків і стільки ж силосу, n'ять кілограмів сінажу і чотири січки, 250 гра м ів ком бі карч у на літр м олока, ііагал о м дес ь б л н:>. ь ­ ко 9,5 кілограма кор '.Іов и х одІІ­ ниць . Ві д дача віс і м кі ло гра ~оІів ~·о .~ока від корови.

Звичайно, можна надоювати більше молока, якби по-господар­ ськи,

як

рекоменд у ється

в

у~оІОви.

д у ш~ві

установки,

Ф

ІІ!дІІR і дуал ь н І

ша . и

для одягу,

з.1Gезпеч е н і сп ец одяго ~І. У кімна· ті Е і.:!<ІОч и н ку газети, журнали.

.\ \ nжн а под и в и ти с я телепереда~. І-І з фер~Іі обл ад нано кабінет про·

r:

і.1акторію, а .1е ::іІ І 113 ЗЮІКу .

Т ак

останнім

рус щ;і вс ь кі

часом

тваринник,и

ро.н10ча.1 и зим івл ю х у доби . A6ji 1 1е ті не;щдіки , н а які м и зверну• .111 ува гу , зо бо в'я3ання ВИКОf!УВ3• .тщ· я б ще краще.

Г.

КОСТЮК,

Д.

СОЛО·

ВЕй - члени ро11корівсько• rD nоста на фермі, М. ІВА­

по сти ­

нові Пле н ум у ЦК Комп а rтїі ;') "к ­ раїн и npo nроведення з имів .1 і х у -

НИЦЬКИй

працівник

газети «Нове життя».

===========~=~~~ = ============ }'КРАТНА

надоєно

кі ,1ограмів

вже

ху.:~оба знаходиться на стійлово· " ' У утричанні, але й досі не opra·

F:о:!І І ІІе посл уж и .~и ста_ли П ІJ ?· 46 КОрів ІІЗДОЇЛа 1791 ЦЄ!!ТІ! С р і T il(T!ll. l ОСЬ Я К И!< ВЖе МІСЯЦЬ ІХ мо.1ока. Віра Іванівна Шевче І :І(О , , .1а:~:tё ть. Віра Панасівна 1\о с т нр я _ 110 І . Б : .(ра ;:rно , шо господарстпо yrt.· 1769-1744. На й ви ш о r о н адою на 1 ПІІШІО в ::кСJ :; а л_о nла н ове. з авда!!: корову 4734 к і.~ о r ра~ш _ до ~ ня по п о rо::Ів ю в е л ик о! рог а тоt

!;ІадоЇ Н.! КОрову ЗМеН Ш !1.1ІІСЯ На

службовців. Б урочнстш об с тановці голова рес­ п у б .l і к а нськоrо комітет у профсп і.1 к11 В . В . Горбу­ н ов в р уч и в к о,,ективу поч е сн у иаrород у . Пере· хі.J.ний прапор м і ськко· му Ко~шартіі України, райвиконкому і міськ­ І'Ірофра:rи ер учив ч.тен місь кко ~І У Ко~щарт і і Ук· раїни Ф. д Буя .~о .

доби, г о т у вати корми . Прикро, але ф аrп, шо в п е ршій і цругій

Від

о

трудова пер·емоrа Ко .1ектив paдrocrry і~Іе· ні Кірова досяr нового тр у дового успіх у . За РІ і дс у ика ~~и соці а.1 і<:тич­

говувати no сорок і більше к орів . Так, Євгенія .Михай .1 івна Бож 1 , 0

билаІ!я Над і я Іванівна Б езпала .

д н а

-

БАМу

моло­

ка в і д корови.

І. С'fІ:ШАНЕН.КО, голова робlтІЮму профспілки.

Рапорт спужби доброго настрою Виконуючи рішеН1Ія XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду Комnартії ~·країни по да іrьшому по.~іпшенню організації обепугавування населення, колектив працівників Броварського райпобуткомбінату

Дільниця обр о 01rку п.1астин цеху J\1 З завод пор о пн;ової ме-

та .1 у ргії (~Іайстер діл~ниці здоб у в видатн у тр удову пере)ІОГУ - напередодні всенародного свя0. В. Милован ович) У п е ред~вят- та 58-ої річни ці Великого Жовтня рапорт ував про дострокове впко­ кові дні ДОСЯ\'•13 р е к о р . (НІІХ тем- нанн~ державного п'ятирічного паану. За nеріод 1971-197 5 ро­ nів виробництва: протяrо\І ж11втня · її КО:ІРКТИВ відшлі1J у вав 700 nm~crин, що перевищ у є

п .lанову

НОР)ІУ на 50 шт~к: . U соnливих УСПІХІ В досягли шл~~ува.1Ьники Ф. А . Стовп япькии, Є. А. Не~,едов, В. д.u Андр~щенко, ! . n. Боико. Вони и стали пере-

ків надано на селенню міста і сіл ~rільйонів 278 тисяч карбованців.

дні

впроваджує

дільниця

нові

методи роботи. п. ЛИТОВЧЕНКО, заступник

профспілки.

голови

\:екретар парто:ргаиізаціУ;

1. МОВЧАН,

1

голова місцевкому; н. БУРЯК,

! І

завкому

5

В. КОВБАСИНСЬКИП, директор побуткомбlнату; А. СИЗОНОВ,

широко

у виро б ництво

поtлуг на

Щоб підг отувати гідну з у стріч наступно:~~у XXV з'їздові :КПРС XXV з ' їздові Компартії ~1 країни, працівники служби доброго Н'Істрою .>обов'язалися до кінця ааверша,lьного року дев'ятої n'яти­ і річки нцати трудящюt району надпланових побутових nослуг ще \на 210 тисяч карбованцІВ.

МОЖЦЯ)ІИ перед с вяткового соціалі с тичного ю1агання .

У ці

району побутових

і

ВІД~~ІІг\ •tt~HHJI ДН .Я JJ АДЯН(~ЬКОІ ~ІІ.JІІІІ.ІІ Позавчора в районно,ІУ будинку культур~ зі· бралися трудящі ~Іі с та на у рочи ст ий вечір, ПРИ• свяченwй Дню радян с ької ш л щн. 3 до новіддю

npo тр удові бу дні і звитнЖні чальника

порядку

Б А Л\ у пар ті ю д п фма н ом етрів .

На g:ото (зліва Е:1право): п ередСJВІt ки виробн ицтва Ігор Федик

Ва ,1~рш Лещинськии ведуть н а.1 а дку диr]шанометрів. Фото В. Миговича.

(Ф о то х роніка

секретар комсомоJІЬськоІ оргаиlзацП. д;

громадського

fвано - Франківський при .л2до б уді н ни й завод на три м ісяці раніше

строку виготовив дл я

подвиги охороннів

виступив

райвідді .~у внутрішніх

заст у nник

с прав по

на­

Пtті­

тик о-виховній роботі С. Н. Новаленко. За дорученням м і ськІ\ о му Кочпартії Украіни , виконкомів міської та рай о нної Рц деп у та т ів трудящих другий с ек ретар мі с ькк о му Компартії України А. Д. Грязєв тепло nоздоровиt працівни­

ків мі.1іції з традиційним святом і найбільш до­ стайню! вручив почесні грамоти. Бід імені міськкому -комсомо.'!У з вітальною

пrош1вою ви с т у пив перший секретар міськко~ІУ ~- Ііраїни В. '1. Лохов.

JliCM

Поrі\І н а ча .1ьнн к райві ,цілу внутрішніх справ Д. Г. Нозак групі ветеранів міпіції вручив \Іедалі « 30 ро!іів П е р е чоги у Ве.'!икій Вітчизняній вій­ ні 1941-19..!5 рр.» і «За бецоганну елужбу в органах МВС» та значки « Від)Іінни•· мі~Ііції». Серед на г о род іІ\ е них Б . О. Дятлов, В . В. до­ м а ко, О. О. Бойко, Г. І. Сив u чов, А. І . Батюк, М. В. На ліс ·г а багато інших. Багато співробітюшів ві;(значено почесними грамотами, грошовиlІІи преміями, цінними пода­ рунка~ш.

Після урочистDі частини відбувся ко:~щерт.

РАТАУ).

ДО УВf\ГИ ВИБОРЦІВ Вибори

депутата

до

мі см; ої Ради

депутатів

аам1сть ви?улого. по виrюрч о иу сн; руrу .М

57

трудящм

відбудуться на

виборчій. ДІЛЬНИЦІ, яна розт ашована в Ленінській кімнаті жит· лово-бущвельнщо

кооперат иву

вул . М. Лагунової , 7а).

<< Ю вілейний>>

Голосують виборці виборчого округу М

М . Лагунової, будинок

.N2 7а.

(м.

Бровари

' 57, а саме: вулиця

Виконком n-tіськради. !R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

ДО ВІДОМА ДЕЛЕГАТІВ ІVПС ЬКОХ RОМСОМОЛЬСЬКОІ К ОНФЕРЕ НЦІї

. Броварс~~-ИЙ міськкош .. Л~СІ'І1~ доводить до відома деле· ГВ!ІВ ХХІП 01 Броварсько1. nнсн;rн ко~Ісомольської конферен· ці1 і запрошених , що. Іюнсгеr~пц;я •;lдбудеться 15 листопада 19Т75 року о 10 годин1 в прн;;шцеІш і будинку культури заводу << орrмаШ>>. Початок реєстрації делегатів о 9 годині. Місьнном ЛКСМУ.


ІІ!О ПОКАЗАЛИ ПЕРШІ ЗАНЯТТЯ

з'явилось лише чотири слухач!. НезадовІ льною б ул а явка слухач ів н а nе ршому занятті також у партійних органі заціях ре~юнтно-~е-

автоn ідприє:v~ства

ханічного заводу,

ідеологічного життя

активістами

<<Тdргмаш » ),

І. Ф. Дру жинін (управлІння тр е сту <<Бровари«Літк івсільбуд >>) , П . С. Богданов (радгосп ський ») . Поряд з nозитивним виявлено ряд недоліків у підгото в ЦІ і nроведенн і перщих занять в системі політичного та економічного навчан· комбікор :vюня. Так . у партійній орган ізації у чавого заводу (секретар К М. :Кирилов) тирьох школах на першом у зан я тті було п р исл ухачів. сутніх у середньому 50 п роцентів праЦі по програмі А в школі комуністичної «Соціалізм і праця» nершого року навчання, де проnагандис том С. С. Беспа ло в, на заняття

Переважн а пр опагандистів. склад як існий члени партії. які зарекочаст ин а з них мендували себе здібними організаторами ви-

робництва,

(завод

П. І. Рижов·а

лургії),

Партійні організацн нашого міста та райо·

ну, керуючись рішення:vtи XXIV з'їзду :КПРС, :КПРС :Комітету Постановою Центрального « Про роботу по добору І вихованню Ідеол огічних кадрів у парт ійній організації В ілору· прове л и сії>> та інших партійних документів, підготовці по певну організаторську роботу до нового на вчального року в системі полі ти чної й еконо:v~ічної ос ві ти комуністів, усіх тру~ комплектацію здійснено дящих. Своєчасно всіх ланок навчання із врахуванням диференційсваного підходу до слухачів. більш по вного вра хування їх ідейних заnитів, рівня !н диполіпшено Значно підготовки . віду альн ої

09034,

райоб'єднання

холодильни кі в, говельного машиноб удуван ня. радгос пів імені Щорса , імені Юрова, «Літк1в-

тети до nочатку навчального року не nовн істю та еконо мІ ч· обладнали кабінети політичної радгосnу парткаб і нет Зокрема, ної освіти .

<<:КрасилівськиЙ>>, ПМК· 15 та в ряді інши х . Слід відзна чити, що окремі партійні ко мі-

До початку нав'Іального року nарт~йні ор· rан :за ції заводів порошкової металург і ї, т о р·

ський » . :Київської пт ахофабр ики зразково обл аднал и кабінети п олітос віти, забезпечили їх устатк уванням, наочн ими лосібнеобхідним

nрогра·

по

шкіл основ ~Іарксиз~ у-ленініюІу

лl.тосв·.·т и .

ну nол і тосв іти обко~ІУ n артії та у ву зах ~tіст а

Згідно рекомендованих календарних п .'!анів

нови й на вчальн ий рік розпочався своє часно в

статньо прид іляють у ваг и пі.:~готовці п ропаган-

nа рторганізац іях у перший день занять п обу·

п 'ят ирічки , внаслідок онре~Іі керівНІши шк іл

усіх ланках систе~ІИ n артійної, KO:vJCO:vJOЛ Ь· ської та еконо'І1ічної осв і ти. В 53 nсрвннних

вали nредста вники мІського КО'І1ітету шtрт lї. П еревіркою встановлено. що в білnшості па ртоrга н ізацій за няття пройшли орга ні зовано. на в и с око:vJу теоретичНО)ІУ і методичн 0 , 1 у р :в ні, р п шкової металургії н авчання ро;зпо <r алося

в

м аркснз~Іу·ленініз:ну, ноі праці. 13 гуртках ко~t сомопnсько-і r олі тос в іти . яки:vІИ охоп.1ено 975 чолов: к . l{o;J;eн т еореn ропагандист обов 'язково по в 'я.зувіІв д ' я.пь ні ст ю з nракт ичною тнчн і по,lожє нн я підп риє:v~ства, знайо~1Ив з тюш з~1 іна:vш, які

тресту

тії всеб ічн у nepeвi JJк y пrоходи ть

за Bi ..lhшe. 11і ж :1а всю восьму п'я· т11 rічк у. АСУ ТП доз воляє вивес-

автотра нспорту в І< а р\:р і. У ці й п 'нтн річuі не т іл ьки різ-

За чотнри rоки де в 'я тої п'ятиріч- дослідний зра зок авто~Іатизованоі кн вІJrдено в дію більше чоти- с исте)Ш, я к а к оо рдинує роfіоту р ьо .~сот т акнх с истем - в 2,5 ра- чотиrьо х потуж н н х ~ 1\Ск а ватор-ів.

в

якого

уваги

центрі

мобілізація тр удящих на ус nішне викон ання завд а нь де в ' ятої п'ятир ічки та г і дної зуст річі

кн й р і вень ід ейно-теоретич н ої підготов ки. зм і-

Укра їни .

т:І Ч3І;JІ І: ІІІ, а грега ти і навіть ВІІ ·

роІін 1щт ва на оптимальні режимfІ роботи. Як ж е діє така система? Даваї1 те заї1дечо в пrокатний цех четалур гі іі ного за воду. По велико ~ІУ щюкатночу стану швидк<> \ІЧ І1ТЬ розжарени й лист. Як встиг-

н 1·т :: тодині простежи т ;.; за точдопуск ів н.а дu,[і,ержанням НІІ\І тn в1 1:и ну листа п р и такому темпі ? lle за вл анн я у nе внено вирі· шує АСУ ТП .

-

ко зrосл о ч исло :18ТО~Іа ТІІ:Jо ваннх

систем, але й з' я в1м ись п ри;щи rю· во нові. Вони одночасн о уп р авляють як технологічним и проІtесам и. так і виробннuтвом у ніл о~1 у. На Себря кі всько му LtемеІП1Іому з а воді (Во., гоrрадська обтсть) т ак а АСУ стежить за пеrер обкою сиро·

в инн, вилалом кл інкера , по ~1 ело •.: цемен т н ої ши хти . П ри ц ьом у вона о пер атив н о змінює поря док ви rобництва р ізних м а rок uе м енту. п ід наванта розподіляє ва гони

жен ня , соrтує заяв к и з ураху в а н-

за мовника і хол о .\f пл ану. заводського

маши· еле[(тrоtІНО ·обч ислюва.nьн а 1: а. В її пр истрої заnам'ятов у ван-

ням п отреб в иконанн я

н і д.,я п еrе творення розжаrеноrо

за рік на ч отирист а

ня з~nнсані всі опер аuії, необхід·

К. БUИl'< U ,

вип уск

В наслідок

с.,яn у в тон кий лист. В ході ро()о ти стана вим ір ю в альна маши·

зав\д~чнй кабІнетом по.11ітпчної освіти міського номітету Компартії України.

nропаганди· с тов н е р озкриття т е:vJн пок азал и сти О. І. Єрошен ко ( зав од порошко во ї м ета-

системи

uент р

<< !11оlк ови й»

Но~•ПсtРТії

XXV з ' їзду :КПРС і XXV з'їздv

домен них

~~ ваІ1Т~і!;енІІЯМ

бу та

п овинна

госn 1 ·Ко:vJо: н а тІ <<:КалнтянськиЙ>> І~н' Ні 50-р і ччя СРСР, у радгоспах «Русан ів ськ иЙ>> << Л і т·

к івськ 1ІІЇ •>, са н е п ідс танці ї та в інших . ' В ис о-

печей.

слабо пов'язували теоретичний матеріа л з пр<1ктнчн ими · завданнями . В ідзна чено рлд н е:)олік і в у провеJенні П "Р·

вчання,

рад-

<<hрова рисІл ьбу д >>.

Автомати зовані сист.с~Іи почали

ст аJІ u іїІ, складню! хімічним ви- «nробувати » себе і в б удівн Іщтві. роІ'ін Іщт во~І . п рока тни ми стана м и, на тра нснорті. Н ан р! Іклад, в Яку-

бюро необх ідно та Партійним комітета м на своїх зас і даннях чи найбл ижчим часом зборах обговорити пі дсумки пе рших з<Jн нп . дальшому по накреслити конкретні заход и й економічного н апіднесенню політичного

ст ал и ся за роки нин і шньої п 'ятир ічки, по· Заслуговує відзначенн я о р ган і зований ч аток за н ять в снсте~1 і політичної та ек он оJІ!і ч ної о сві ти на з<Jвода х торговельного машивиробів , хоелентрот ех нічних н обу д ув<І ння,

електро-

теплових

ен сргоб.1о:<і в

днетів до занять. Н е інформу ють їх про В І І ЕОнання колективами планів і сощюбов'язаю,

КО\1у н СТІІ'І ,, Q,·новн де гурто к по п рогр<В1і ної ~1оралі>>, в :;а га лі був н е ni.Jroтcв.1 f.'HІ 1 f'І ,1<> Ленін с ького уроку. в ре ;;у .1 1,Тсtт і до ие ..-;о~·і1 ІІ І ' ренос ити :1а н ятт я Н і! іНІІІІІЙ ;(снт,. У рлді п п р· т:йrтх о рганізацій н е по но І;.l "н о СІ<Л<~ J M ? 'f<)· дичннх рад. які :vJ <HOT J, спринти зн а ча о:v1у Г. J· ліпшенн ю ходу навчання .

17 школа х основ 17 ШІюлах ко~1 уні сти ч-

л од!:;lЬ Н!і:Ів.

Вонн впев нено керують роботою та даної товщини.

ших занять у С І! СТе .\1 і КО\>1С f1\111Л І>Сьііої по ;І 'ту П сtрт '.іін:й орr~І1 '.<а І ІіІ осв '·П! . Н а прнклад. рай,1 ік арні п р оп а га н .1 11 ст l\1 . О . Огіі1. Я!і ІІ Й в ·

n ри високій явці слухачів . Так , на заводі по·

промисловостІ

г алузях

БІд! ІНХ

Із а н алізу n ерших занять можна 3 1юб итп висновок. шо окрем і парт і й ні акти вісти н едо·

Ни єв а .

.

ста,,о дл я .нас уже звичним.

с ан:вс ьки й•>, « Красил:вський » та інших, Я І< і й П ОІ"ІН І. 11 е спромоглися ст во 11 .,. 11.и кабt.НС'ТИ 1-1 0• "

:мах « Ін женерна праця >> і <<Праця кер і вн ика» · u nро в шли переПІдготовк у на к ,у рсах при б удн н·

4 теоретични х семі нарах,

ue сполучення букв 1 на д8Є наказ виконуючим меха~ І А ~то- нІ зм ам з мінити рооочу те м пера ~І <ІТІІ :;о ванІ системи управЛІння туру, зменш ити а~о збІл ьшити все тис к на стальні сля.,и - слов о '· , проuес ами тех н о.сюпчними наі"Ікра І Іt и іі т<, ХІІОЛ<>І ІІ І!rше ви коrнс товуються в npu- вста н о вити ·. гі<ши й ре жи м для одержа нн я лис· АС У ТП -

дивує позиція партійних ком ітеті.в та бю ро ком· ремонт но-механі чного. б:кор'І1ового заводів. юtішто ргу, радгосnів <<Ру·

шиноре монтного ,

семіна рів і

теоретичних

nроnагандисти

ЕО~І: діапааон ефектиnпості

«Заворицьки й :~> , на племлтах озаводі <<Рудня>>.

набінета:vш nолітосвіти на гро~1адських Заса-

дах ,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

оформлення кабінети політ и чної та еконо:v~ ічв радгосп і п ластмас, н ої освіти на заводах

зав Ідуюч і

і політінфор~аторів,

бІтку . Вона неодноразово виходила переможцем конк урсу «Кра щи й за про­ фес:сю,. , 3 честю носить високе звання ударника комуністи чної npa1.11. оt>рана Фото В. Бен і:\ ика. ЧJІеном комІтету профспІлки сво6'І' змІни.

«Авангард» в день занять на віть не був n і дготовлени й зовсім . Потреб ують n евного пе ре-

никами та літерат у рою . Н:ерівннки секцій районних семінарів про-

л ага н дистів

заводІ пластмас. На перЄ)І.• на Ливарниця НІна J<Ol'IИCTI\:0 lf\la.II!IOe з '.Узді вські й трудовій вахті на 120 пvоц..: нтtв пt>рев~конуе зм ііжі норми вир&­

радгоспу

«Сільгос n техніІ{а>>,

своїх трудових колективів .

uе)1ен ту зріс

т н ся•І тонн,

Р. дХМ ЕТО В, ко р. Тд РС.

·

~::V!!±JІ!!z~J~oJII!!!::~~~- ~~1!!!:- ~~'-!!!~~~I!!!Ide~~

це· Го· вариrпа Л. І. Брежнєва у збІльшення виnуску Т 1:\ЛІІЬКИ~ голІв~ькоJ стр:ч· повинна стати n'яти· пРодукції та по,1іnшен· Фсtбр ики.

котк.~u".коt

ст р умоч;

Бе . <к , нечни:vrи

шовк оRии

т е че

К іІ\1И

n опк. Заходиш У п рим 1 щення І вt.1разу п~-

т раn .1яє ш У царство бt-

не· ,,..х н иток. Вони Мі ріади н а че струни. стру н

б :лосннкних,

-

р іч кою . я кості і .еФек~

н о.

урІз·

кольоно ~1 ані тнен ня рової га:vJи стрічок. про те. щоб ї х ня продукц і я

ще нористу валася у попитом більш им

вносить

якості

ня її

комсо:vrольсько

д І жний

мол о·

.

кол ектив . я ки>~

керує по мічник м а йст ра І. П. Ти щенко .

д :вчата

Др ужні

-

ді· працюют ь у нас . думка~щ І ван литься

чити. І. П.

-

n е рЕ:йшла п ра-

Є\І стві

п тюдовжу є

Т ищенко ,

цюв а ти на чотири

що

стати за мість трьо х. Те п е р у неї багато по-

н і шн :й р ' к \1И в:·) Я .lИ таt{ОЖ зустрічний п,1а н.

нІ вна новачк і в .

сл :до вниць.

Н а нн -

р1ІТУІ і .

цьО)1 У

с

в

ра з У ра з доторка ютТьх· п альtr!

ся

тк а ль .

л ікв'до· обр!іВИ . n pLJc y·

в правні рvки

в уІ<'ть к ують

ни тк и, 6 '11н·к а-

Двом аз·

спnжива ч : в. ~

·

стр1чдоолю ва льни:v~ · викори с товукюІ. яю

ют ьс я У в зуттєві й про· мн с.1овості, уж е при·

Держ·а ~ний u своєн·Іи п ' з~· " якості. Н а атес· ·

уже знону сnіває, а стрічка ТЧfТ hСЯ і тчеть·

ш і в и роби . Н:ол ект ІІ в освnїв n :дпрноІ стна

ся . С nит им етр до сан· тю1етра,

~е т р до

м е т·

кожни:vJ роком все до в тли"" ' до~Іu и~

ра . З

шо вк о я ІІЙ

ст ає

пот і к

та ц і ю готуют ься й ін ·

вироб ницт во

вих

б а н т ·: в .

ат·

стр і чок І ба н-

ласних

т ів. н а

к ап рано·

· е np : :v~

1

· аб ри нІ

ви го· ·

стр1 чк и

гогол І вс ьк их с тр ;чок. у

Т<J вляютhся

йnro ни ні f.lТН hОМУстP()[t! анов ІІТ І І \1е дпвжина

ОЗJобленн я од я гу, " та·

м і лhйони

52

м етр і в.

12 м іт, йон ! в на м е тр ' в б і л ьш е . н іж у 1970 ро пі - оста н нhІ)-

Це

для

ка п елюхів.

брюк ,

кож для промисло впг о при : ; н а чРння .

ход я ть

в а н ня

своє

І u укров1и ВОСТ !.

пІдІ-іоле кт · І в р; ч к и . n р ІІ Є\І С Т Е<і ще в Г 11Vд-

яке раїнс ·· · :е

року з а ·

М!~ НVЛОГО

в~> rннив

n laH .

п ' ят и р! ч НІі Й

І те п е р трv .1 и tь·

ся в р~х ·v'нок дес ятої .

с gі й Спr я мп н vІ<'чи погnя,'., у десяту п 'я-

твр і чнv . я к а за сло н а· МІ' ГР н еrально го с е к· ретаря ЦК 1:\П РС то·

А

б

зна-

з а иосv ·

n ро\ш сл о· б

то v ло vк· вес і лля бе~

рі з н обмр н н их

І

які

~й у .поліграфічн u

мv році Н0СЬ ~10Ї n' ятИ · н'

наставкиця Ось І зараз

nІ в А ю т ь І

ветrю!м авто· ~ тується ритетом. На ПІдприєм· ~ етн і п рацюють її У '.І е· я ки х дпбре

и и ц! , про

шо п ро о днv з Ось н и х каже l\l a piн Фас·

тове ць :

- Мп з Плахотнюк одн их

на

с т річок .

СІІНУ .1а н нину. І те

згідно я кого тр r ба бу-

до

Ба гат о д~вно

100 т и ло в ип :.ттІІТИ ш о я к<> в 1ІХ м е тр :в сяч

у че ни ця чин ська.

Надія Литош і

і\'\ <ір ' я

-

б

·

в икона ли свої особи ст і n ' ят и річки. С еред н и х . КО\1ун :.сн:и моло.11 Фа стове пь.

ко,н· омол-

Ос ттщька .

Н аш

ки Катернна M eн}t; era. О,1ьга Тн:vrко. 1-\ад :я

л екти в

КИ\сtИ

r оту є тh СЯ

ц1· є·1- ·

п .1Н ИІІ іr ні

:JоІ)оя'я -

ДО

В" сказа ти . шо :І<JRдан оста нн ього

ро ку

внt< он nє ,1 о

nen стр і ч~>н - л ед h Hf го1 о нний його ~ тп н б vт О:tн е с .~п но . сф Р р'І. за стос .> япння стр ' чпк -

~tv з ПУнf;ті я :юnоR · я · С>а н " П Р J1Раба чР но .10-

Тому й рі :1НО\1~н ' тна . нарош.v ють їх вн роб· н нu т во. В еликий внлал

б и тися п: дви t11 е ння r:,ю· з п р;щі дукт1Івності до одно го струм очк а

.1 0

І гра-

внJ:ІІа . Ми· ли ного кrnі ·

п о п е ре.1 н і п ' д·

п'я тирі чки

:юдої к омун ' стки

зн .·І"" Р. нно·J·

15 г руд· раннr; и ппють ni.lcTa·

н,.

Багато в мо·

публі ки ,

·~і .тп,с 1, кої

річ н нй зан ня. в н их перР дб ;; ч а.rу ось п ла н А.1е

робіт·

б ·~r<н 1 , о х

н ,ї дУ ;І;е се рйозної. ро

n арті ї . Н а

п о дії в.1я .1и

ВИКІ' <tа ТІІ

\1П.1О:ї І 1 і\, ро нес

В'н -

ник

ті вкою до Німецької РесДе :v~ократи чної

рі:щої Но-

соп іап іr-тн •tн і

ня.

У u~ xv Ші зус тр і ли ·

ся з ' .;1 іkтео .\1 з\І ! ни « ь •> ~І . Г. Та)ХН·:о м

п рацю 1 ус піхи в соц і азмаганні ліст и чному Н . І . Л ито ш була удостоєяа .. ,.,ядов их наго· род І п ре мі йа вана п у·

~ад ськи х с.nрав. Вона - депутат районної 1

по-

З .І'стрі ти

м у н :с т ич но ї

ви h·о н ;сшо.

С в і тлана ЛуЗа сумлІнн у

н : щь . а .1е п ' J час роз

тру довиші

к ~-; ни кю1и XXV з ' їзд ,

"есть ,

ко·

В !1 СО·

стріч о к . Т;ш у кі.%ні сть бГІі r;ца в а;е вигот св и О r<І>е. І з устр ічнииu ла .

прик рі плена

неї

С к Dо ~1 н і

т рудолю иві . ~ уже рооіт н нць

Петрович.

1

10 Г J') У .1НЯ . В О.1Н О·

~1 о ви с п ІJilH.l ?Є в•J;.; же н ' кn .1 а

rош

ві ,lJ fІ ває ть

rя п ро кожно го чл е н а R ~ ormг a .1 11 . . і .l чу я нєтh ся. шо в ' н дrбре зн а є лю·

~п 1"1

-"' ·

.

''' 1 є

ц : Н І' R <ни

j

П ' 1 РСІ Ж;JТ J І ї х . T и :vJ же л ю.1 11 п.1 а тя ть І йo :vJ Y.

рщпо rі.1 Ь npo п о •r ав ~ ві н п ро т е. п ов':t rт 11 1сння

~

Csnю

0 Р 111 ''·1У

rroo f; nl eKT1І H, я!;1 І:vJ Kl'·

r vє то R. т 11 ll1<' Hiio . н о·

r ІHh

:зз11ння

ко

депута·

П ро себе НадІ я Ли•

Г рІі ГОР ( •fНІ Ч д об

ро :; нчлІІ но

Рад

г і в т рудящ их.

З)~ ІН ••Ї л юд н І нІ і юvм

· VІ\' Н І с

П о \1Ї ЧН 1 І;.: n ві Т І І ч ноrп . VІ <JйстріІ в усьо~І У допо· М <J га є брнrадир Н а,1ія

го ворила

мало,

nim, шe про п одру г . . На

ф абр ику nРІійшл а п'ят· д!вчи· н а дцят ир і чною з а кі н чення ною п іс л я ·

яосьмирrч к и.

с·

n очатку

була уче н и цею . пот ім стала до самос т ійно Пранюючи , верс т а т і в. :>доб у ла серРдН ІО освІ · ш кол ! в еч і рній ту у

б'

..

1 Т

ро 1 фн~чо 1 молод · ут, нд оа Л<!Ва >Р~~ІП ад!У . n !.РСвстуНnила

н ем ає й ше І ва н і в н І але як на· т р нд Іrяти, вона корнеставни ця

С в ітл іІ но ю П Р<!llЮЄ \1 0 в ерс та та х ,

~~Л~f{~овна jj:aн~~o ~~~~~ М і!UН! Н а \1 И ,

за

ЖИТЬ

в

завжди

з да є їх

~

л юд и .

в : дз и ваються

· · .~ ~

'

на· І

n о рядку .

леж но ~tу

ВІІчно роблять необ· х І дні оп ера ції, І ч ере з

кіл ьк а секунд вепстат

Над J я Ів а-

РЕПОРТАЖ

о с н ов и

н иток

вер-

тка:Іі всі маііже кo:vtn.rr eктv п рацюють у

це ху.

До

на nідn ри·

. ою на n ерш

ві .rпна ·

П р11є~шо

в Е р с т АТ и п р о щА с т fl

П ЇДНЕ'Се-

с в іт л о і затишно

дбають про

т к<1 лі

~~~а~~~~· б'~~~~к~~~~: ЛІІ В V СRЯ ТК ОВ О,

г огол r вс1,ю

тнвностr.

- сказав Ми· ~1етра стрічки на Литощ кола Григорович. Во-

2.3

годину.

робо та у не ї

в з агалі ,

в Яр уках го ри т ь.

п родовжити

кщо

l\

fа рії про гс· Р І н н я . то можна тве рдо ска::ат и. шо в кпж· и цірук б ри га ди роб і тн н ої золот і · и, н е вr ru черnни и заряд душевду;;І ку

ної енергії. ж- Тому й внперед·

риатють Начд~ с. -1 го во· ь

Литош

JЯв

~ -

вюн вн а

не по-

и

шкодуиrте 1щедJ)ИХ сл ів для

nирил ю к,

ал

Люби :Кроль, Наді ї Л ил

r

уки, анни сНе.нчик.р адец ьк ої. :Кож· t ни на ткаля

щ об

того,

гі дна

п ро н е ї

ск азат и

Б щ 1 во . о ире те nлен асло с n рац я . н е легка в . аІ з 1· р гос тр ий т ре ба ..

"'

1 рук и сп ритні , 1 хист. Однак 1 люблю я За вжд и свою роботу.

ти .

здається,

не

ють.

що верстати

ш умлять , а

c n iвa-

т

ан . вони спІвають пісню, яка своєрідну п е р ет ворюєт ься у р яс-

на т х'ненної плоди ні nра ці стріч~-:от каль. Надія ШУЛЬГА.

~~s;;~~~...~~ ...l~·II!W.:з ·~·.w:~~...--~~

о

2

стор .

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Середа ,

12

лнстоnада

1975

року

Q


ТЕХНІКА ДЕСЯТОJ П'ЯТИРІЧКИ

Підготовці насіння ярих­ неослабну увагу класу 20394 центнери, або 51,1 У біль· п лану . до процента

вир обництва зерна. Багато гос­ вирощують

щороку

тур, зокрема озимої nшениці. Проте досягнутий рівень ВИ· рабиицтва зерна ще не відпо · відає наявним можливостям і які радгоспи, є завданням, одержують низькі врожаї зер· нових культур. А тому збіль­ виробництва шення його одне з найважливіших завдань труд ів ників села . Успішно ви ­ лише

можна

його

рішувати

вони

засвоїли добре Істину цю тр удівники, спеціалісти і керів­ ники більшості госnодарств ра­ інсnектури даничи За йону. район державної статистики, в иконав план з,ІІсtшки насіння основного

для

посіву, засиnано також повні· У насін­ стю страховий фонд . нєсховнщах зберігається 42977 плані при центнерів зерна

41390.

Тільки д ва

госnодарства

не·

засипки

на­

nлану

довиконали

яри х культур

с ін ня

-

створиmt постійни х

площі поNд 1_. rектарів по­

резуль­

радгосn

на 696. Вони не мають ріна мате· посів ного в наяв нос ті ріа-1у і до цього час у не вжи­ вають ніяких заходів для його підготовки, хоч збирання зер­ нових культур закінчилось чо­ місяці то:-.tу.

госnодар­ у лабораторії, ної на І листопада ствах район у ярих насіння було доведено першого до по с івних кондицій

з.ерноnмх

ни зрf:ІІ.ЖеНl.

Отже,

нем.ає

nФтрі!fн•

серйознСJ nодуматR вж е теnер над. Т·ІНІ, що(;) niд.ГCJТ?'ttaTM К&·

СіИМR ІІе ТЇJІІЬІtИ д<ІtЯ . ЯJЮІ'Ф ' ~·

ну, а й д-.11 пересіву та n ·iActІty

ози-мих

План сів іІ n

:tернов-их.

no· зернових (21.552 гектари) винен бути sкконаний обоІІ'яз­ господарству nотребу в

ти

ць ого д.1я фуражних

його

додатковий

no

280

виконати до

необ'єІ\·

І

3·а·

збіль­

фонду

страхового

шенню

110 кінських СНJІ,

очищати

фондів,

пас . З авдання району кі л ькості

nотужністю

ЛТЗ-150

перегляну­ слід насінні, ви ділит и зерна із частину

робит и

і

трактор

!.овий

кожном-у

ково . А тому зараз

в

необхідно

тонн

грудня.

сприятливі Вик ористовуючи в сю ­ nогодні у~юв и, nотрібно ди організувати очищення на­ сіння ярих культур, п уст ити в дію всі наявні зерноочисні ~ta · так аж nровести шини. Слід мі ж господарс ький обмін посів­ ного

о Іатеріалу.

Заздалегідь підготувати ~а­ n ер ­ сіння до весняної сівби шого pot<y десятої n'ятирічки, до висо к их по­ довести його відnові­ кондицій сівних да .1ьне і nачееве завданн я хлі· боробів раііону .

27. Якщо за другу кучаєва nоловину жовтня раїtон у ці­ лому добавив н асіння першаго класу близько 5 процентів від nл а ну, то у радгоспах «Аван­ гард >>, і~tені Мічуріна, «Бобрн ­ uький >> до цієї кондиції не до· кілограма , жодного ведено господарствах Мабуть, у цих

За даними контрольно·насін·

сівів ози!ІfІfх

ехоАі-в, а Іtа 2~ гектарах 11,4>·

бригад , про·

знаходять

адоскоrJалеJМtю.

роблять в і дповіJІних висновкі-в, JSка-змк особливих чекають або сувоf)их пооере.~:жеиь . раііону н.а У rосмдарств,а.х

тивні nричинtt на виnр авданн я СВОЄЇ діЯ .l ЬНОСТі у ціЇ! сnраві. Свідченням т акої безгосnодар­ ЩО у \)ад· ності Є ТОЙ факт, госпі імені Мічуріна до uьоІ'О ярих насіння час у доведено до n ершого класу лише 9 про­ радгоспі У центів від nлану. ~5 його ~tаю ть «А в ангард>> процентіn, у рад госпі іш~ні До­

601 на «Великоднмерськиіі» центнер, і радгосп імені Мічу­

тирR

завжди

те

їх

ло

we

часу

цього

до

подарств

s

нива.

культур

хороших

вІр••ть кожм вузо.11 Аввмх машин, всебіч но вивчають рекомt>ндацІї

мож ~1 иаостl і дають

Jx

місщ1х. на контролю ного гос­ ОJІ.нак окремі спеuіа ліс ти

Радгосп сnраві. у цій татів «Гоголівський», наприк .1ад, має 90 nроцентів першокласного nлемnта хозавод нас і ння яри--. :•. nроцента , рад· «Рудня>> 96, « Тре­ госп імені Щ орса 73,6 nр оцента , бухівський» і~tені Кірова все а в радгосnі насіння ярих культур доведене до кондицій першого класу. окремих в на жа .1ь, Але, господарствах району керівни­ безвідпові­ й сп еціалісти ки до органі­ дально ставляться зації підготовки n осівного ма­ nідгот ували не теріалу. Вони вчасно зерноочисні ~tашини, не

культур и зечлеробства. Значне місце у цьому нале­ жить насінню. Хлібороб знає: чим вища якість насіння, чим ~ підготовлене краще воно б до сівби, ти "t ., ,,у жніwими бу­ дуть сходи, щедріше вродить

ярих

до с.І гди

екз.а·

складають

Щf)

меиіr на но.1Іrои.ах у,.раінськ•ї машІІfЮаипро бн ої стаnції. Тут ретиьно пере­

м іський ко~tітет · і групи народ·

добре п ід готовЛе­

но всю необхідну насіннєочис­ й ке­ сп еціалісти ну техніку, рівники проду!І!али питання ор· ганізації праці , розробили мо­ ральні і матеріа-1ьні стимули, по­ використали раціона льно цьому Завдяки годні умови.

при постійній наполегливій r 1· піднесенні неухильному боті,

t

на фото, IQe немае 118 кемоайнн , трактори . оІ·

nоки

мов.елей

Пита·н ня ~І nідготовки насін· вeclffi наступної ня до сівби займаються партійні, радянсь­ кі, сі льс ькогосп одарськ і органи,

зу після збирання врожаю. До

цього було

агреrати

iиmt

нових

ме:~анізми

станом .

т аким

з

змири -1ис я

шості з них серйозно постави­ посівного до очищен н я лись зерна, організувавши йо го зра­

куль­

врожаї зернових

високі

aaAU".

n'ятиріч·

За рr>ки нинішньої

ки у радіе-спах і птахофабри· проведено ках нашого району по збільшенню значну роботу подарств

КИївеька &&.ra~tь. Цих маwии, яких ам бачите ио.. госn•нх І P•I'I'C11WJt.x ІЮ.ІRХ . Високоnроауктивnі

старший ного го

Г. ГОЛЕЦЬ, район­ агроном

уnравліннІ!

ДослідинА зразок шестир яд ного кукурудзозбира.1ьного комбайна, виrотов·

сільсько­

лен<>rо

господарства .

комбайновому

ХеJ)сонському

на

Фото А. Піддубного

заsодІ.

РАТАУ)

І

·

• отохрон ка • • • • __ • • • • • ... •.:. • І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!! --------------~~~!!!!~!!!~~~!!!!!!!!!~~!!~~~~!!~~!!!~!!1 Ячника в:;tі І вистуnи nepe;t робіТНИКа'ІІИ і Остра , І службовцюш пере.'І селянами nов і т у ,

УВАГА: ОПЕР АЦІЯ «ПОШУК•>

j

СПЕЦІАЛЬНОМУ

'V' ~

випуску «ВІдваги >>,

з якюш в і н часто ви· мітингах, на стуnав на засіданнях зборах,

присвяченому операціі <<Пошую> (газета

«Нове життя>> :М 133 вІд 19 серnня 1975 ро­ ку), було вмІщено рисунок з фото кІлькадеся­ тнлІтньоУ давностІ. Про цю людину, револю­ Радянсько! цІонера І борця за встановлення

\ \ сьогоднІ керівник червоних \ \ влади, розповідає слІдопитів Гоголівської середньої школи На- \ дія Петрівна Хоменко. Матеріал базується на \

!

сnогадах соратника

О. С. Ячника, товаришів ~

сестри героя, спогадах рідної по боротьбІ, очевидців страти. людей, яким довелося слу· хати його виступи. Крім того, використано до·

музею на ОстерщинІ. \ Усе це по зернятку зібрали гоголІвськІ школя- \ рі , nобувавши на місцях революційної дІяль- \ ності свого земляка. Зараз вони готують ма- \ теріали про О. С. Ячника для шкІльної му- \ зе~ної кімнати революцІйної, бойової 1 трудо· \ ( во1 слави.

\ кумеити краєзнавчого

~

J

Ячн и R

Олександр

у

вирІс

І

народився

ГоголевІ . Ш іс тнадцяти за наклеп­ ' Ків його ницьким доносом (бун­ І під· т : вни-к. мовляв, заарешту­ бурювач)

r

І

вали

до

засудили

ув'язнен­ тюре:11ного ня . Було це на світан· ку нового століття . 12 років ВИДЗВОНЮ• кайданами юнак вав по

пересиль­

далеких

тра к т а х,

ницьких

острогах, са~те

цІ

назематах . роки

І

визначи·

ли мету його дальшо­ Революц ій· г о життя . стала боротьба Hl сnравою . як ій самовід· Олек· служив дано сан др.

царських

За с тінки катівень

залишили

на

ni· т і.r· глибонІ рани. але д:рвали з;tоров ' я, не зmн1аЛІf волі. праг· н ення до боротьби. ute біЛJ,ШОЮ зробИЛИ НЕ'НЗ · ТРУ· ви с ть пп воrюгів він тут дящих. Саме познайо~швся шовиками.

став

люціонером.

з

біль·

рево·

п і.:t стичну революuію і Лен!на n na пopo~1

б іль шовицької парт і ї>>. до Яч­ Одн о го разу в і домий ни ка зайшов з багат:й о с т ерськ ий з вілF> нити

про ха нням

від контрибуц:ї. його запи­ Голова ревко~ту тав:

Ви за революц:ю чи проти н еї? Той зн:тився І . щоб б а гатсвої зберегти

-

ство, в ід повів :

~~..._"...-

-~~

Оленс а нд р ревному. закликав Семенович соціа .l : за боротися

в місті

Вдею, І вночІ

б і йц і

п а тру .1 ювали

з аго­ більшовицького ревно~ІУ і ну. Члени };о:rегії ком:сарів жили по .1о·

казарменому

на

женні, в будь-яку xвtf· зі готові б у:т ЛІІНУ зах и· зб роєю в рунах щати

революцію.

n с бот~'

Усю

орган і зову в алн

нерів· і спрямоr.ували б і льшовицьної Нttки О.:tин ­ О. оnг а н ізаu !ї ц ов , В . Пт уха і О . Яч­ н ик.

березня Нап рикінці У зв' язку з наближен­ НЯ .\ ! Ні:І1СІ\ЬКІ!Х вііісьК, до яких в.1алася Цент­ як 10 Рада , ральна <<СЮ1остш ­ рятівник:в

ної" України. но.1егі я гальну

повітова

пр ипинила ле­ революц:йну

Полум'яний борець Вийшо.вши з тюр:оvти після перемоги лютне1917 революц і ї вої Ячник С. О. ро-ку, стає

в

активних

ряди

Радянс ьну за борців владу. << Стзр н:vІ катор­ жнином•> нази вали йо · го

це

товариші

в

Т'ОКіВ!) . ПОЛО ВИ НІ У першій революцій· листопада Ол ек1917-го но1 · о було Ячника сандра пові· обрано голо в ою військово-пево­ то во го люційного ком і тету, а з січня 1918 ран у він

28

очолював

колегію

ко·

мі сар:в Ост ершинн. Про нього. оратора.

го

палкпго

nереконли в~

проп аганд и ст а .

зга­

д· . сп і вроб : тни к (нинІ п е н сіо· персона .1ьний Ом еля но · нер) Тнх 'н

вич Гайд vк. пам'ятІ мош <<У збереглися гарячі. ПО· лум'яні про:11ови, допо·

Середа,

12

листопада

1975

-

Звичайно, за

ре­

во .1юц:ю ...

- От і доб ре, - ус­ 0ЛЄ'J.;сандр міхнувся Ви, ба· С еченовн ч . г атії, в і t\ЮІІІ грабували і селян. а робітнrш:в рево.1юц' я

сьогодні

т рєбує ношт :в .

no·

Р обі т­

ЮІJ\И і СР .lЯНИ ПРО СЯТЬ вас по вер н у ти ї:11 награ­

боване. д!лова Легальна р еволюц'іі на д : я -lьн!сть О стерського ревкому і п овітової колегії ко:11і· сар і в

пr о.:tовжувалася

до б ерез ня 1918 р оку . ре­ У цей Ч<JС органн во люнійно ї влад в сп ря­ мов.vвали

свої сн.1н

придуш ення

на

контрре­

оогані :1 а· на волюції, сіль· і цію вол " : них СЬКІ!Х

ВОЄ.ННО·рЕ'ВОЛЮ ·

на 1\О:ІІітет ів . ПІНШІХ охорону І nідтри:vt ан ня

порядну. Було склика· но земель ний з'їзд. Час б у в тривожний.

року

роботу п: лля.

Ол екса н;tр бvв зай н ятий ц: єю

в п ід·

п ! шла

Ячник орган :з а·

п а рпвансьного

Н ай б .1 ижчют і загону . nо:оvІічни· найв 'р н і ши:vr справі ко~1 його v ц ій ста в брат І в ан. Люто ненавиділи во­ роги Ра;tян ськ ої в.-rа.щ nолу :11' я ного реВО-1ЮЦ і о· н єпа .

з на:ш,

що

не

б:>рсть с я склав зброї. rаі'!­ п ро ти ннх . Як ось ло да:ІІаки увірва.1вся хати. д е жи .1а сім·я Яч· брати. ннк'в (батькІt, - усhого 14 сестри

чолов ік ). 0 -1еt-;сондр н е бп бояв ся став т : t;атн. за .'IrJЛIO с і :~т'ї : б а н:штн ВСіХ. ~! O Г .ll f В ИНИШИТИ

В і н п vик ин увся хворим т11ф. Н епроше ні гості взя· ли І вана заложником і

на

поигро :шл и ,

шо

коли

Олександр втече, вир і· жуть сім'ю.

НОВЕ ЖИТТЯ

роз·

П о·звірячому

Реагувати на скарги

п равилися гайд амаки з

Від І вано:v1 Ячнином. сю1ої Нр асил!вки тяrлн до при в'яза ни-м його к інсько го

ТРУАИЩМХ тресту -комітет П артійний обговорив <<Б роварисільбу д»

а в

хвоста,

одн:й з хат на околиці Бпо вар:в жорстоно по· п ас:І1а· били вир:за -1 и

трудяших в у прав· т :в і скарг .'І ін н! і виробничих п:дJЮЗділах.

й

на с п ині

:vrи шк :·ру

Інж е н ер по п обу т у ч .1ен НПРС М. П росін. який в ист у пив з Ін­

Р У І<ах.

З : бравши останні си·

до рвонувся ли, І ва н двеuєіі , роз:vrетав :VІУЧИ· б:,1ьшс на тел :в , але сн.1и не вистачило. Ту т,

п орозі, його посік· бандити ш аблюm .

на ли

гаіі­

Один з м ;с це в нх

П ОВС)J Н \Б!ІІ І!СЬ

да:vrак ів ,

Г оголева, вихва,·тr: ·

до

СЯ СКрізь

« ПОД ВИ ·

ЦЮ1

зві ­ ГО:ІР>. Т ак тяжна до хати дійшла стка Ячнин:в.

п евний

Ол енезндр

в

пе реховувар,ся

час

курен:.

у

жив

житах ,

ВИС Т ЄїЕИ.lИ і

а.1е ЙОГО

r е тьм ансьні

схопили

розв!дннки .

за гін,

І\ар алг.ний

''(С ·

Я !\Ю!' КО:ІІаНJУБЗВ

Виш-

n ют'u.нт

ц ениїІ

н евськиft ,

ОТОЧІІВ

р ін!, . С.lеf;с андр

К\і ·

д овГо

в;;t с трі .1ІОВ3 ВСН . б ув ПО· р анє- ний і nотраn• :в до РУК гайда:ІІанів . Ра:ю:~І iH!l.II01!1 ШіСТ h:\18 іЗ а рештованшш

н а ра те .тт і

розстр:лнли Олеt;с а н.:t· Ячни­ ра С е :~І е н овича на

~1 : ж села ·

ш.1яху

на

О,щнці і І\аштани :~rи бі.1я О стра .

Т аІ\

об'р в а .1ося

ко·

ротке (ііо:~1у було вс,,о .

го

29

n аtн~

рок:в) .

н:ІІТТя

а.1е · ясн ­

рrво люціо.

ПО Не Ра. В : н ЗЗЛИШІІВ п а:~!'ять , добру собі зіркою спалахН\'ВШи на ери. н ової св ' танІ\У

Т rй

cn:1.1a x

ти ся •rах

в

ві;tбtІВСя

сер;tеІІь.

no·

нлин ав до боротьби но­ вих б : йІІ і в революції.

Н . ХОМЕНКО.

стан розгляду лис·

про

питання

фор:~тацією по uьo:vry питанню, допов ів. що п ор:вняно з :-.rину• лют

скарг де­

кількість

poкo:vr

що з :~т е ІшІИлась. О:tнак найб:ль­ надхо;::ить з ПМ Н-3, шс їх ще

СПІ\ІН-509. ПМН-7, ПМН-24 , Значну частину скарг є можли·

м:сці , але вирі шити на вісп, ц1щ не зай­ ві .:tnові.:tн: органи :ІІ &ю т ься . Не всюди на н алежно ­ проnаган;tа пра Е ова ~~v р'ннІ

роз'яснюва.1ьна роб ота, офор:~т:

лена

Це

аг:тація.

наочна

влаштування

житла .

Н<І:!ання

сто-

питань

на са :vrпєрс;t,

сується,

занлади ТО·

діт ей у ДОШКlЛЬНі

ЩО.

П ар т і йний комітет накреслив усунення

ш.1яхи

цих

Інших

та

н еJ ол'к:в. рекомендував встано· п;дрозді.lах дні І в tпн у всіх ві.:tв:;tувачів, прніі rшv га;оши

а.'1'.'ІінІс т рації .

:>?.?ав'яе1ав ТІІІН:

оnерат:-шно вати

пар·

і nрофсn:.•І конІ організації і

реагу­

преютетно тр удяш их.

на скарги

.К. ДАВІІДUВ.

~-··········~········

Бажаний гість у кожній сім'ї Су.tиіfІно працюю ть .m cтoнoшa­ .ttu на Тrю єщ инсьІ{о.ttц віddі.tкц

Никифорів >: а Єре·

з с>'я.>І{у О.tь ,·а

І ваніана

дсн/{о та Ганна

Коr;а л ь.

flc ptua з rtux орсанізцва.1а переd· п tor y пm1ад 400 прrі.ніnІІиКІІJ nepioiJu•mux вида нь, дрцга - noнad .'300, li{O у І!Ї Р.ТОрО ·U8а рази ni.1b· ше, ні.ж передбача.zось .

ЛІІСТОNОІІІі кожиіtі

родині,

гОС1 : 8 dопо.нога:,,І Ь

бажані бо

і газе т п срсс)п.І ат ц оф 'f'.щnu журн алів, своєч а сно доставляють їх. а також листи, п ерекази. по· здоровчі теле ,•ра,ни.

В. КОВАЛЕНКО.

3

стор.


Відповідальвість за самовільну забудову

Свято Жовтня вешп;е

свято

,1,о

відзначили

трудящі вс ього світу 58-у

річ:

ре,1атщії

надходя т ь

листи

І

ска рги.

яс; их і;(с т • ,ся про .1юдей, як і без· достатн іх за­

н)пу

конни х п 'дстав зводять будинки. прибудови, р :зні г о с п о дарсr,к; прн :~<~іщен ня. Роб:тник и рад­

теріал и

ВідкрИВ ЛЮДСТВУ ІШІЯХ ДО НО

ro

гектара і псчав зводІІТИ на ній будинок.

БетІк ого

J-І-\овтнн,

якин

життя. Особливо урочІ' ~ - J пройш.1о святкування ЦІ ЄЇ заа­ менної дати у братніх соц іаліс­ тичних країнах. У стотщі lJол­ гарії Софії відбулася ~1асо на .=~е:-юн страц ія. В містах і ссс1ах

~·горщнни. НДР. П о:Іьщ і, Че­ хос .1ова ччини , Інuшх ~;раїнах соціа.1іСТІІЧної співдру; ; ;нссті пройшлн урочисті JUOlJ H і ве­ чори.

Уп ;> аБ.ІіІ•ня

господарства

Ч l~ . 1> ІІр ~іЕО Гj10.'-. 1~1ДЯ!І3\1 .1 cr;;; ;.r r. : І

\іі!ТіІ

ІІа

учасниюнш

ннст у п ив

секретар

Ге­

Португал ь­

Зо: :t::о Cl ilTt'ii

K t J:l0 .1 < < І l CТ i l il

бу­

З

ЖІІТ.10ТІОЮ

ЩС Ю не б і.lЬU!С

варо

~! СТр іВ.

Куньял.

в.е .1и чезне

Він

підкреслив

і сторичне

ана чепн я

jJ\овтневої революції, її l!ПЛІІВ на в есь хід сучасної історії. 1\Іи, заявив А. Нуньнл , п овш ші з.=~обути уро1ш ;з Жовтне вої рс­

волюцїі, застосуватн ї х у новііі нонкретній ситуації в ІІортуrа­ лії . У святковііі і урочистій об­ становці ;Jустрі.1н 58-у річшщю

У

о:;рСІІІІХ

с'ч'ю

або

право

Ж! І Т .lОВІ'

Ве.111КУ

~ІОЖС

бVТІІ

Gу .1 ::;ІіІІl!ТВ0 б у.l.ИН Jl .ї0.' 1.(l

іІ \ІІТ .'ІР !~. :!

ЯКОГО

ПЄ­

КО іІ\ І Іо !· u ч:н: ::а сі:-.1'ї . 0\'.l. і ШІІЩТ!JО

іІІДІІВідуаЛЬН О-

ГО ~ і\Т.'ІОП ОГО (>удJІІІІ;у на ВіД­

ру,

ВС .".СіІ і і'І

Афганістану

та

інших

I'JIO\I<I .l.HJIIIIІY

ІІііі

ді.lН ІІІl і

В обстановці трнваючої бо­ ротьби за свої політичні і со­ Ціальні права від значили 58-у річницю Жовтня трудящі І<апі­ та.1істичних нраїн. І\ом у ністич­ на преса Франції, Італії , Белт,­ гії, Великобританії, США. Япо­

КІ І

R уст :ІІіОВ 1СіІО .ІІ У

нії, · палко

ту,

країн , що

ро:звнваютІ, СЯ.

поздоров.1яючи

IIO JHIJi І;y .

історії

всього

ro

побачили

старої опори

ськоrо військового ок­ ругу знадобилося для роботи півдня : тихиJі куточок фабрики захо­ вав забуті війною ку­

во на

ньо

хто сюди

за лі за . рів

21.30

углиб

з щрн а С РСР .;а кінчснні

Наша

з бір на рії .

рн с

Москви ».

залізна зе мл я > .

16.4;) «U І ахоиа шкшtа» . 17. 1.:; К о ІнІ е рrннй з ал reлecтyniJ' « Ор -

ЛR :t .

фі.ttьму

приса­ гро~Іа· дянам П . Н . А ртю х, Ф . М. Шу· л я к , Є. В . Ф едько і інш им, we· зважаючи

м ають

н~

те,

що

n ост ійно ї

вон и

не

nрописки

в

селі.

З

~Іетою вия вленн я

ків

нелолІ·

іІ>дІшід уального

цтва

у

насе .1ених

буді вни·

пунктах

ра·

йону створен і районна і сіль· ська коміс і ї , як і вия в.1я ю ть на я вн і сть с амов і льних з абудо в­ ник ів у населених nунктах ра· йо ну. Кримінальн а відпов ідаль• ність за сю1о в ільн е будівни• цтво

вста но в л ена

частиною

статті 199 Кримінального кодексу ~' РСР і nередбач ає

2

п о карання

Т а к, наприклад, жителі Т а ­ расівкн В. А . Зелі нський, В. М . Чернічснк о, одержавши н ака з и

роботами стр оком

вин н и х

в иn рав ни м и

від

6

міся•

uів до одного року з конф іска ­ ц і єю н ез а кон но збудованоІ с п оруди .

сонце» .

міЛhЙО· теле-

рсволю-

цІ є ю• . (5 серіЯ). 21.00 Ін форм а нійн а nрограма сЧ ас» .

гра­

куль.

чим

ставала роз­

гора

смертельного

В. СТУПАК.

збі рна

О.

Калашникова.

1\.10 Фільм - конц•рт

новини.

•дзвеніть,

цимба-

ли» .

18.25 18.30

Для

19.00

Екран

Наша

19.30

аф іша.

з

фу т б о ла:

дітей . •Низка

музични х клю­

зб Ірн а

-

Швсйца-

фізико- мате ма-

Украї ни» .

Героя

Кінона-

Соці алі стичн ої «Ро-

2

2\.00 2\.30

курс.

Фізика. Юножурнал.

20.05 20. 15 nода-

студе нт а -зао чн ика .

сОJІ е НА ТКО ВечІрня казка Боюсь:. . для юнацтва . • Від 14 до 18• . Тел ежурнал « ХлІбороб• .

20.30 21.00

22.40

КиївськиА вип ус к. У перерві t нформаціі% ни: й ви пуск «День за дн~м».

П ' ЯТНИЦЯ ,

Івано -

~0.'!5 ~ ('апtрІ!•Іниіt об ' є кт нв». :!().:J(I

Проrрама « Час ».

:! 1.30 nроаовж r ння І З мі с я нів », Н~) R ини.

у

RИCTЗB Jt nepf' pвi

-

«ВСЬОГО

веч ірні

ПРОГРАМА нл ОБЛАСТЬ 9.35 і І О.4!1 для учнів 4 клас ів . му 3 и ка .

10.00

Дд я

Cnt' lli aлi cтi o

народ ного

nодар ст ва . О с н овн і nитання по .rt.арс ь кого законодавства.

І'ОС·

гос-

для

дІтеА

П~ем 'єр а музичної телевистави. К. Мілмкер. сГаспарон е •. •Та нц ювальни/1 заJІ•. По sакін· ченні новини.

9.40

документальних

теле-

ра•.

rІдну зу ст~~~рн~~/.т.ирічку 3авер шимо по-

16.40 «Па.'І Ітр а :t,

17.30 • На земJІі калінінськ Ій>, ТеJІенарис.

18.00 Но вин и. IS.Ifi «Загадки та Riдr3,1KH» . 18.30 •Cnlв as Нан\ Бре гвадзt> , 19.00 На за пи таннr~ телеr.'Іяд ачІв вІдпо..

17.10 ;~~7~~~~ 17.30 Концерт.

худоби

-

нови ни .

Прогр ама

RIO•

пере.

дач .

ПРОГР АМА і

НА

Для

10.40

учнів

ОБЛАСТЬ класів.

2

При•

родознавство.

\ 0.00

д.~я спеuІа.1 і стіа нар~д ноrо rocn~· дар ст ва . Осно вні питання гotnO• законодавства.

11.00 Юнокоме д Ія •Неnіддатл ивІ•. 17.55 Наш а афі ш а . 18.00 XXV 3 "ізду КПРС - гідну

sу.:т·

nporpec.y•.

річ. •М а р шрутами ( Ін ститут надтвер дих

метаJІів).

18.30 • Виставка Бураті но•. 19.00 Ек ран студента-з аочника . 2

курс.

Філософі я .

16.10 Наша афіша. \6.25 XXV з 'їзду КПРС -

«Вря-

добра

д ина » .

дарсь ко rо

фІльмІв. 11.40 с Шк ІльниА екран». РосІйська мова дJ\Я учн і в 8 класів. 12.05 сТелевізІАна школа механіsато-

~~:~~ :~о~~:~:к~ :g~::~чt» . Художній фільм тов а не ім 'я » .

Вс•Іірні

lО.ЗО Нов и ни.

фільм « Народже н а ре волюцІею ».

16.15

Художні/\ ф!льм сМои

22.35

10.45 Прогр ам а

14 ЛИСТОПАДА

( 5 сер і я) . 4 І .nn •-Казки О . С . ЛушкІнаа.

« ІІ а добраніч, діти!:t .

21.30

10. 25 Наша афіша.

ПРОГРАМА UT 9.00 Новини . •Ві с ті •. 9.10 Гімнастика. м ісщІв• . 9.30 Концертний зал телестуд\У сОр· рос ійського [ 10. 15 ~:;~Іос ерійниІі хулnжн ІА теле-

В нстава О дес hкn го :~~"'нничного те-атру ім .

ві дає ч .~ен - кореспондент АН СРСР В . Г. Афана сьев. Пр ем ' єра багатосерій н ого худож нього телеф ільму • Народжена р е волІОц І е ю • . (6 серія). І нфор мацій на nрограма •Час•.

ПРОГРАМА УТ

21.30 « Артлото » .

18 ·011 І'с к. І ама. О r·олошсння . : ~.;ІІІ І(оннерт. .. : ~:~:: k".фoh~~::~'.'" 3 . ~~~~~г~·~~

11_00

с:Н а родж <'на

про­

готові

І

Ф ото

Лраuі i; pиra .'HtPet коv,rоспу <ія • В . В . Анііріяш~.

І б .lО Концерт.

б а га rос ерійноrо

що

.ІЧ. К. Пол оз н аділ нв дибн і зе~Іельні д ілянки

ЩІІХ.

по радгос пу про виділення зе-

чів•.

шкоо'ІН . Зірк r1

про

стрічки,

І кулІ.

УТ

!:врошt

СРСР

пr•tн а

\5.05 •Ми 3Н а ііомим ося з nрІІродою • . \ 5.30 ~·ал~~~ровський. • Як r· apryв aл ac t<

нів•.

Г !JО~І адянюt,

ж и вають в населен о~ІУ nункті без проn иски. Наnриклад, ди · ректор ра дгоспу « Б обриuьккй~

металу.

І б. ІІІ І·І<Іша афіша . І ti . t :) « О р\..і т н ,;.~,ружб и». Іlі.45 Фі"'·" · кон 11 е рт с М уз и ·•ний р у11ок " .

14.10 докущ·нтаJІЬниИ rе.• еф\льм •Така

19.30 n pe ~« 'E pa

ділr.нк и

Київ·

Багато

ла

-

з

до бою ди ски.

афіша.

•;е•; н : о в ат

17.45 « ]шІоr і

університет

nр оти ­

зе·

копка, тим більше рос­

н огами

17. 15 РС(fІ у,,лікан~.: І• І\а

-

б удівництво, а у ви­ відм о ви за його ра­

n ор у шення

грана­

кулем е т,

сантимет­

під

llo

Іl.UO іfовюш .

11.15

UT

який

м і сце

мельного законо.'lа вства з бо­ ку окре~tих директорів рад· госпів. які над ілиють зе~tельні

дуже

ручну

глибшою

Потому за дв а­

Хок с іі : Ч LLP' .

10.55

м ал юнку

нати,

роками

ІІ РОГРАМА

18.00 І-ІОВ ІІНИ. 1R. I3 .. у ко .~.: ному 18.30 « Пісня- 7.~» . 19.0!1 • .n r нiн ch •~•

леметні

землю . Раз. другий, третій ... І сп оча тну по­ ч ул и г острий скрегіт три десятки

Оrляд.

і

дов бнули

с пр есовану

радянськ~

10.\,; •Обличчя друзів•. 11 .00 «r1o концертних залах

зна,

нікого

щось

на

... Саперам

са~ют ­

ііого

Е~ект ри ки

ви п уски

9.00 Н ов rо~ни . 9.10 Гі мнас 1 ик а . 9.30 «Вfдr·укнітм:я, су рм ач і! » .

б.~аго­

Як встановлено п еревірками,

ту.

ніколи не заве ла б буденна ви п адковість ...

у в і дв : дува­

ПР ОГРА МА

схоже

електро­

стояла

і,

~юп;е ,

літ е ратур а .

ЛН СlОПЛ ДА

зе­

бущ1нки не n і длягають nр аво-

Того дня електрики Анатол і й f' убахін та Володим ир Суниця пі­ дііішли до останньої

ки

(ТАРС).

!3

пору шення

тр удящих гр о­ зд ійснив са­

За поз о в о м виконкому ра­ йонної, м іської Рад деn ута ­ тів трудящих та кий будинок чи прибудова до нього мож уть бути безплатно вилучені су­ дО\1 і зараховані в фонд міс­ цевої Ра ди де n утатів тр удя­

пожежн их і сан іт арно ·гігі є н іч ­ них прав ил . Точу з uю1 ве ­ деться рішуча боротьба . Збудов а ні в так иіі спосіб

я;; с В Іt д а єть­

мережі. У тихому к ут­ ку тр11кот ажної фабри­

видавництв.

ЧЕТВЕР,

до

д~путаті в

~tовільне

по­

гіна.

СХОВАННА

люд­

п родук ц:ї сус­ п \ льно · політичн а. соціат, но ­ економічна. науково- п опулярна,

і

водить

у

Рали

такий буди н ок зноситься

\І адя ни ном,

шкод у

і правил, не

розnоряджатися

тощо. 3а р ішенням викона в· чого к о\Іітету р а нон ної, місь­

б уді ­

в і.~ьних з абудовникі в Тарасів • к и М. Я. Гл ущен ко, А. М . Яри·

СМЕРТЕЛЬНА

д руковано ї

книг болгарсhкого

наносить

н ор~І

права

цю1 бу диrІком : продав:пи йо­ г о, ларуват 11 , зд авати в найм

устрою населен их п ункт ів , nри­

сн вн:;о :І кШІОІІ раЇІОіІНОЇ Ради

У r енерально~ІУ консульстві НРБ у Нн єві відкрилася вис т ав · на кни г болгарського видавни­ цтва :~ля юнацтва і JІОЛО:1і « На ­ радна ~1ладеж>>. С е ре,1 150 най~1енувань екс п оновано ї тvт

викликали сп :.11->ні

\!аЕ

лунок .

мель,

корн ­

ТІJЮЖІІВаЮТЬ

.1у а лh н оі· С:І }\ІІ(>ІІ :> ,

за

ВИСТАВНА :;оЛГАРСЬКШ КНИГИ

Особ.т1ший інтерес

право

діве.1ьннх

с амо­

в икори стання

і

пут ат і в 1' рудя щих с nра в и са м о·

розгл яда ­

новленого дозволу без зат­ вердження проект у , з істотни­ ~Ін nід х иле :ш ями від нього або з грубим пору шенням бу­

ІШ

план и

будинІ<И не

~Іадянин, який збудув а в жит ­ л он ий б уди н ок (д а чу) чи час­ тин у буди н ку ( дачі) без вста ­

п адку

рушує

сі.тьс J,:;і іі \Ііснсвості, є « Сві ­ :l < щтsо 1 :ро :н (>удопу іІІдиві ­

(ТАРС).

і дитяча

1".0

:1ОТІ І ! І ІІ,ів,

ства.

художня

ст в срд;:;у є

з до

вказа них

нових

са мо ­

т р удящих .

У на род н ом у суді перебу· ва ють на розг.~яді про без• nл атне вилуче ння і зара хуван· н я в фонд с ільсь кої Р ади де•

мають

як

будови чи пе ребу дови . Самовільне будівницпю

докумен ­

с удамн

на

У відnовідності з статтею 105 U ивільного кодексу УРСР гро­

вільне. Це стос ується не ті л ь ­ спорудження

влас н ості

права

ються.

к ої

nору ш ення~!

виз !І ання

збудовані

споруди

вель, а іі їх реко н стр укції , при ­

ступ~:ІІІІІ Jсч сm,І ІОЮ ділянкою. Т :н; нч .~ оІ; ущ'ІІТО\1 для забу ­

дружбу народів. Публікуючи матеріали . п ри­ св>tчені річниці Ве;тнної Н{опт­ невої соціалі стичн ої револю­ Ції . прогресивн а преса світу вІдзн'! чає. що Жо вт н ева рево­ .1юцІя с тал а перело~ІНІНІ мо­ в

ІІ' О

особистої

тр удя щих.

з

про

вільно

nрилягає

правил, розuін юється

ко ІІТ ро л ю

ll f'C.1.CTl! IJ1C11!1H

ІІ і С.1\І

ТОМ, підкреслює велич езн і за­ с.lу ги Радян с І, ного Сою:~у і ііа­ го Номуніетичної партії в бо­ ротьбі за мир, за · ро:1рнд1;у

ментом

ся

заКОН О М

Fll<jKOІJaHHЯ

І ю · бІ•діпспьно: о

ра­

напруженості,

11~

речки

з.:.Sсзнс •.;у­

і територ ії

шо

Р ади деnут а т ів

дарування, об~tін) нотарі аль­ но не за т верджуються . Супе­

Б уд івн иuтво, яке проводить ­

ро <>іт ІІІІ .1 nпь<:н \tі ськ им, ра ­ Ї1ОН ІІ ІІ.\! ilp.\ iTCi\ TOj)0\1 ЧИ or ra ~ н а" ІІ Лср~;ап: Іо t о а р:хітектур ­

дянський народ З ВСЛІШІІІ\1 СІ:ІЯ ­

міжнародної

путатів

ЗЄМЄЛЬ·

\ІО::; tІа RССТИ Т ЇЛЬ­

Дщг.'.l

Ост анн ішІ

вулиuі ,

та відnові­

вій реєстрації, а у годи пр о і х відч уження (кут І і вля-прод аж,

ІІ ід­

Забудовник у nроцесі будів­ ництва може вносити зміни в проект буд ин ку , але ті.1ью1 з .дозволу районного архітект о­ ра, а при збіль ш енні площі з а­ будови ли ше з дозво•1У виконком у ра йонної Рад11 де­

f'l'І\l!ЩІ'Е рО! ІІіr> !Ю r;ва.1ратних 1:ст р ів, :1 .т с ІІl'р сG уо ає в норм І I:J.t;S ~<в:І 'tР аТІІоІ· о Іtетр а на

Жовтн я народи Інді ї , Ірану. Пе­

на

раіівІІко : r;,о\І V .

садиби, а також всі інш1 умо ­ ВІ! , передбачен і договор оч, який склад а ється між забудов ­ ником і сіJІІ,ською чи селищною Радо ю депутатів трудящих.

додатк ову

ІІ.l<JЩІ',

.'(О:Н\ :>.1СІ <О 1\\' ,

\ІаЄ

на

т р уд ящих

ріш енн я

боку

ВИ ІІ адКаХ

ГрОШІ .'ІН І І і ІНУ, ЯКІ І іі

забудови

в і д 28 жовт н я І 9 ї5 року ui будинки безплатно в илучені у забудовни к ів і зарах о вані у фонд Жер дівської с ільської

В. Лугового

дальві ст ь за самовІльне бу д :вн ицтво.

устрою діля ІІ r;ІІ

К Н~драТІІfІХ

60

розпов: с ти про

порядок

в

непоодинокі. ми

району

бу­ дІІнок, зо бов' язаний ви конати весь необх іднІІіі обсяг б.ч~о­

П ,lО ·

ма­

райвиконкомі.

попрос11.1И арх ітектора

ють раїю ІІ ІІ'і ар хітект:J[JИ. Гро мадяннн, :•;ші1 б удує

[J;сі :ІІ.І І ОГО .1ii -

докум ентації на за• б удову і сам о в ільно збудува• .1 и житлові бу динки. За nозо• BO'vt викон ко ~ІУ районної Ра ди депутатів тр удящих рішенням Б р оварсько<о районного суду

радгоспу .

са:vtоуnрав с тво передано

О ск:.тпкн подібні випадки

V

диІІ;;у.

;у·чJаї нсьІ;ої РСР

Ч аС Т\1 \І і\

п ро його

вннен мати план забудовІІ ді­ лянки, п роек т жит.тово <о б у ­

осо­

в оrоб І :сті їr н.lаСІІості гр ом ~д я­ ІІ І І ІІа 'І ІІ І І ІJ;1j)І,ЕіКЯ ~ІОіК~ б у rІІ 0.1l l i l іJ;JІТ.10ШІЇІ бу .1ІІІІОК Ч І\ ЇІО ­ ГО

у присадибний фонд

1\о р н : йк у з аборонен о будуватися, а

!\рім свідоІнва, забудоr.нІІк І <О ­

ІІа ШО Ї

п рава х

G : :стої в .т а С ІІ ості жнт ..10ВІІЙ

ської Номуніетичної партії Ал:

ч;в

став і

д і :; яНІ'У

Г.

ад:~<~'ністра ти внv ко :~<~\сію при

раиви­

депутатів

* * *

1\онс тнту u'< ю СРС Р пс рс .lба-

)'рочисто від:тсt 'ІJ: Л ІІ рі чшщ:<J

нера .'ІhюІй

М.

конс; ому , куди було надіслано листа, запропо-

_1:! нок .

Ве.1ІІКОГU }І\овтня тр:у·;,.;Іщі Порт угал ії. В Ліссабані відб ув­ ся багатолюднІІіі мітІІІІГ, r; сред

його

сілнепкого

належної

нvвало в десятиденний строк nо вернути зай­

в

гос п у << Трсбухітю,кні\ >> снар жат~СЯ Hva Т Є , ЩО жите,ть сс.1а Т ребухова М. Г. КорнІНко с а:vю ­ ві.%Н <> З:сі~іННН : ;е ;щ'.11>НУ Ді Л ЯНКУ І!ЛОЩЄЮ L),4l)

ницю

ЗАпитУвАли...

мельних ділянок, не оформили

за рубежем Як

ЧИТАЧІ

nовсякденну

t 8.0fl Р еклама. Оголошеннsr. 18.30 Музични~ фільм •ГармонІ"•· 19.00 ІнформаціАна nр~грама сВ\ стІ • . 19.30 Любителям балету. •Східна JІе-

20.05 20.15

Кінож урнал. Веч і рня

і

к а з ка •Як п•в е н ятк~ череn ашка nІсн і сп\ва .• и•.

20.30

Т е.•ена р и с як і сть».

20.45

Проrр ама

•У

боротьбІ

sa

ф і льмів .

21.30 •

Прн

світл і с оняшникІв•. т е атр .

Літера•

турниn

22 , 20

!нформаuіі\ний

випуск

•день

sa

дне м :. .

rеtІда:. .

20.45 « На добраніч, дІти!• . 21.00 П рограма «Час ».

Редактор Є. ФЕДЯП.

---------~ •НОВА;~:===о~~~ \ Н~---;;;;;;---~-~;Л-;;;;;-;;.;о-;а~~~т;~::-;.:а:То;~:;:~-~=-~ -· · · · Коммуни стич сс коІ'І

п а ртии

Украшн,т ,

горолеко го

и

р а ионного

Советов де nутатов трудя щи хся Ки е вс ко" обn асти

Г а зет а вь<ходит н а v к~•и н с коч ""·" ~

2 :·ю020.

м.

вул

БРОВАРИ

Кн1вс ь на. 154 .

вшnовшал ьноrо сек ре~аря,

де нта

МІсцевого

ВІ дд І л у с Іл ьського

рад І о мовл енн я

r~сп_о~а р ства ,

19·3- і8, ВІДДІЛІВ м а сової роботи , фотокорес nондента - 19-4-67.

коресп он_-

nром исловостІ,

у

В І В ТОРО К,

п' я тн ицю

і

с ереду,

су боту .

О бс я г 0.5 фо рмату

газет и <П ра вда• .

~...,.....,..,...."...".., ..,...". .".."......... ~..- ...,...",.._,...,..._..,...,.._,.._,~..."..~,.~~.",.....:""~.,...,.~., .,.....,.,.,...,....."......"..".~..,...~...,..,., ~ .... ~ .... ...,.,....,.;?"~ ІНдЕКС

б19б4.

Броварська друка рня

Київського облуnравління в справах

видавництв, nоліграфіі і книжкоІІоі торrівлі, вул, Київська, 154,

Зам. 5712- 11 .122.

#181 1975  
#181 1975  
Advertisement