Page 1

ПРОЛЕТАРІ .·ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ! ,.

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

квітня

17

На.. трибуну

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

*

року

1937

РАД

Н ИНІШtНШ

тощо?

3

чить

склад

міськкому партії ~одив роботу у дуже ""'!1~кавий і досить склад­ ний час у час після ·довгооч~ку.ваного

вого

Н'Вітне­

року

1985

вітру

змін.

Все ло

суспільство

настроюватись

дикальні

змі.ни

-

Ціально

розвитку

,

uд а

ІНа

ра­

у

со­

як

економ1чн о м у

ЩJаііни,

тич·ному

поча­

тан

і

житті.

сnрава

Але

очІку.вати

цих змІ,н, а Інша пос·ерє~дньо брати •в участь. При цьому лише

у

відчувати

без­ них не свою

му

висновки, мо­

значалася

показники.

все

не

кому партLї ХХХІ мІсь­ кій партконференції за­

транспорті

1

ро•поспішні є

якщо

не

суті

вони.

якого

ці­

Ну.

плаІНу

з

показника,

все

ярлик

ти,

я•кою

немає

-

значить, і

цричо­

важли:во,

бу·дь

зна­

га·раз,д.

ною досягнуті а

погано.

•н·е.довго

Тут

приши­

розібравшись

у

А в цей же час провід­ інструктора органі­

до

я•ких

невелиІmх

заційн.ого віддіJІУ ціюlІВ­ лять чисто партійнІ пи­ та'Ння,. і забу:ває він про виробничий принцип бу­

кументі·в,

дlвницт•ва первинної організації. Тому я

го

ві'Таю

кого вів

задуми

про

інст,руктора,

арганізацІю

та­

який би

з

усіх пи­

у

-

.вдали.ся.

Оцінюючи

прожитий

час. слІд зазначити, що пltд 'керівництвом М'іськ­

ком.у паутії було ВІf:Ріше­ но Цілий ряд питань. Водночас не можна не бачити великих І малих проблем, розв'язання ЯКИХ З об'ЄКТИВІНИХ ЧИ суб'єктивних причин вия_ !ВИЛОСЯ не ПіД СИЛУ Мі•СЬК­ КОМУ па,рт!ї. Думаю, на ХХХІ1й міській зві,тно­

виборній навколо ватися

партко'НференцІї них

вся

буде

1

буду­

розмова.

Не прете•ндуючи всебічність аналізу яльностІ

на ді­

міськкому,

хо­

ті·в би ЗУJПИНИТИСЯ 'На де­ ЯКИХ питаннях, без вирі_ шен<НІЯ

яких

неможлив.о

ро.зрs.ховувати

~нашому

на

прогрес

життІ.

і1І""'Оста11Мм

часом

• деть.ся чи•мало

ве-

дискусій

з приводу роботи пар­ тійних апаратів, їх спро­ можності реально вплива­

ти на npoцecu. що вІдбУ­ ваються. СьогQД•НІ вже прнйн.я:т.о !І)!Шеншя про ·НОВУ

а.паратін.

C'llp)'IKTypy

Особисто я-за таку струк­ туру. Разом З ТИМ HOBO-

>tV

складу

місьикому пар-

1 ії

пот,р!бно добитися тога, щоб створений від­ дІл

соці.алЬІНо

-

економіч­

иото розвитну не ввібрав у себе недоліки промис­ лово

транспортного

і

сІльгосrm!дд!·лів, вся дІ­ яльнІ.сть нких зводилася скорІше до статистичних, ні·ж

до

організаторсЬ<ких,

-

відділу. вати

як і ТИ'КУ

е·кономі.ч н о г о

Буде

ІНа

.він

живу

црацю­

спра.ву

чи,

ранІше, на статис­ підмі:нювати від­

1

пові.дні слуЖ'би виконко­ му? А щоб цього не трапилося, пропоную об­ гОІВо,ри:ти 1 зат.вердити йо­ г.о функціональні завда.JН­ ня ·на

плеяу;мІ

1 певну

захищеність

натиску

від

апаратних працівників об­ ласного комітету партії, не-ріДко

зловживають

зби,ранням особливо по

Н А

МІИ

!ІНформації. телефону.

погляд.

.правильно.

які

nервиН'нІ

(шкіл, лу

якщо

райлікарні.

ЯІКі

tальні,

буде де­

організації

внутрІшнІх

що).

відді­

справ

вирішують

виховнІ

то­

соц!­

завдання,

повністю бу\Цуть у денні

жити

ве-

інструК'Тор!ов

лог!ЧІНОГО ВlДД!Лу. ЗВОЛИТЬ

дещо

ідео-

Це

інструктор~в

аргв!д­

посередньо залуча.ти до СВОЄЇ ВаЖЛИІВОЇ РОООТИ номуністів з первинних.

У

цілому п,ри

турі

ж,

в·важаю.

будь,якій

струк­

працівники

повинні

брати

апарату

за

основу

своєї діяльності первинну партійну організаЦію і црацювати ·на неї, тому що це основа нашої пар­ тії І саме тут відбува­ ються вс! процеси.

Данині ня

до

такого

ставлен­

первинних

ми

не

аІНалітичних функЦІй. Та чи могли .всього дві людини, скажімо, глибоко

добилися 1 тому нерідко ІНаШІ 3агальні проблеми

проанал•ізувати

звести

що

Піроцеси.

в!.дібуваються

мисловості,

у

про­

торг~влі.

до

цих

пір

намагаємося

до

поодиноких

овипадк!в.

У тезах доповідІ мІськ-

апа­

причина

цьо­

відсутності

чІтких

займалися

ленням

полІ

вироб­

рішень

що

і

пропо­

знаходяться

діяльності

цих

у

комі­

сій. Одне слово, ЦК КПРС показав нам в цьому

чудовий

і

треба

його

приклад

наслідувати.

ву

МОЖУТЬ

гонитви мо,

як

НЕ

МОЖУ

головне

-

ки

завдання це

важливіших завдань.

партійних

для

якого

по­

стІйно не вистачає часу. Про проблеми у комсо­ молі ми нарешті за~во­ рили

у

повний

правда,

мо,

поки

що

голос,

замовчує­

це

дзеркальне

відображення, тільки більш гіперболізоване, партійних проблем.

Причин явищ

у

иризисних

молодІжному

ру­

для

досягнення

Але,

у

винних,

на

рівні

полягає

вихованні

ського

дІяльність

комсомолу

міськкому

потрапл.яє

ріодично хоча гальних

рівні все

б

рисах,

первинної і

по

риторичним мовляв,

справи,

комсомол?

цехових

й

поп­

і

запи­

ну,

як

А

у

організаціях

цього

Мені чити,

закін­

плечу

танням,

інодІ

на

товариським

лескуванням чисто

то

нерІдко

починається

чується

за­

не

буває.

можуть ЩО

запере­

КОМСОМОЛ

-

самостійна організаЦія і пІдмІняти її не варто. Дійсно, не варто. Але спрямовувати

діяльність

доборі

комсомоль­ молодих

комуністів,

спроможних

очолювати

молодІжний

рух.

Однак

донині

переважає лення.

у

нас

блаженне

уяв­

що

сам

молодіжний

по

собі

висуне

комунІстично

лідерів.

наше

завдання

вчасно

наЦілити

що

лише

і

покри­

тикувати

комітети

комсо­

молу

упущення

за

З МОЛОДДЮ.

в

А

ро­

кри­

тикувати-то потрібно у першу чергу себе, свою

безпрщщипну позицію. Поки що у міській партійній організації ми працюємо

-

лом

з

комсомо­

нашим

трохи

резервом

краще,

ніж

з

вариством-

боротьби

тверезість,

але

І тим же підходом.

з

Житель села Гребельки

за

Батьківщина відзначила цю людину

На

обхідно про

що

у

постійно

день

для

нашої

ви-

широкІ

становлення

і

молоді.

в

роботі

міської

пар-

мірі залежатиме від ор­ ганізаторської і політич­ ної ролІ нового складу мІськкому партії. Однак успІх у нашІй загальній справі буде лише при на_ явностІ прямого 1 зво­ ротнього зв'язку-вищо­ органу

міської

організацІї

з

партій­

первин­

ними організаціями мІсцях.

секретар воду

на

партбюро

за­

пластмас.

ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНАМИ ПАРТІ"f .liauroмy

'Ч·Леlіів

місті

бюро

стаJІи

в

зуст.річ1

міськкому

Компартії Украї:ни на.nе­ редодиІ зlіаменних дат в житт1 нашої ираU!и з ветеранами - иомуністами, чшt nартІйний стаж 50 І бІЛьше рокіВ. На цього-

річніt\, Я.І\а в!,дбуnася на­ пе.редодlіі 71-х роновни Великого ЖовтlіSt, пер­ ший сенретар мІськкому

JІИ

па!Р'fії І.

ветера,н~в.

вІВ

С.

Руда!< розпо­

.ветеранам

про

успіхи

І п.роблеми в роботі місь­ І<ої

парторга,нізаці.ї,

зультати,

з

якими

ре­

зустрі-

С·ВЯТО

трудов'\

ветерану sу,

ИОЛеіК­

В

розмова

уро•шс.тіЙ

за

участю

обстанов­

ці І. С. Ру~ак &ручне орден Вітчизняної війни

II-ro

ступеня

І<омун!сту-

дня

І.

Проведена вoRL була в селищі Калиті з Ініціа­ тиви жіночої ради та ганізації книголюбів.

СотнІ

калитян

зібрав

ярмарок, який відбувся в будинку культури. Се­ ред

товарів,

них

тут,

дитячі

-

лредставле_ в

основному

вироби.

Це

різні

серветки,

випалювання

на

кондитерські

дереві,

вироби. Виручені гроші збирали в спеціальні скриньки. Тут же за бажанням

грошІ,

могли

передати

книги,

з

адресу

му

Иосиповичу

-

щуна. мавич

Синиць­

Відбулися вибори ради вете,ранів паtрТІіУ. Ії голо­ мностай:но

В.

Луцяиа.

І.

обрамо

Ю. ЛИПКАНЬ, .ветеран

Вітчизняної В.

війни

Онопрієнка.

парті.ї.

акцію

Сам

вне­

милосердя

Вінтор

Єфре­

виховувався

в

школі-інтернаті. Иого сім'я передала в дитячий фонд 25 карбованЦів. книги.

Свої

Володя

антивісти

визна­

чилися 1 серед учнів. Ро­ ма Сімутін приніс 12 книжок, три Іграшки-гри,

Соломченко

подарував

У

книги.

74

цілому

ність

за

відзначені

актив­ учні

7-б

та 9-б класів.

У

таких

працівни­

І

ни

молодІ

числі

ремонтно-транспорт­

ного

підприємства

ща,

котрі

сели­

102

внесли

карбованЦі, робничники

а

механічного

також ви­ ремонтно­

цеху

радгос­

пу «Калитянський>>, на рахунку яких 77 карбо­ ванців.

іграшки

ЗРобила сім'я В. Є. Они­

з

кому,

вою

в

Юхи­

80-річчям

народження

у

сок

а

ор­

дІти.

Д. Дольниио­

пам'ятну

зв'язку

ТИВИ міста і райову. По­ тім •відбулася заІ.нтересо­ ва'lіа

а

Великої

на рахунок Всесоюзного дитячогоо фонду Імені В. І. Леніна і дорослі, і

ВОРУШИЛІН,

R.

на­

АНЦІ Я МИЛОСЕРДЯ

думати

тійної організації багато, і їх вирішення у значній

ної

багатьма

даному

завтрашній,

П РОБЛЕМ

го

ветеран

Фото

МОЖЛИВОС'f1 t<ОМСОМОЛу, яНі відкрилися останнім часом

знімку:

І. А. ШУЛЬГА.

кампанІйським

Вважаю,

Шульга

городами.

то­

одним

Іван Архипович

зустрів війну ~а західному кордоні. И:ого бойовий шлях проліг через Сталінградську битву. Визволяв Україну, Білорусію, Польщу. Радість перемоги від. чув на Ельбі, коли нашІ війська зустрілися з амери­ канськими. На рахунку снайпера-прикордонника 76 знищених фашистів.

питанні не треба чекати ще однІєї постанови, не­

пе­

у

пер­

у

активу.

самовиявлення

тії

ке­

комсомолом,

полІ

пар­

найбільш

партійному

рівництві

та

страте­

мабуть,

користовуват~

міськкому

мо­

мети .

гІчної

сі чимало. але одна з гоnовних незадовільне партійне керІвницт в о комсомолом, І якщо у зору

спіл­

виховання

лодої людини (молодог.о комунІста), і всІ види ді­ яльностІ потрібні не са­ мІ по собі, а як засоби

боті

роботи з одне з най­

скажІ­

господарсь­

ка дІяльність ВЛКСМ. забувши при цьому, що

переконаних

обійти

питання молоддю. Це

роботи,

зараз

активних,

кампанійський nідхід

ДО

будь-якими

Однією з перших

ТраДІщШними

коn

3

зно­

СКОТИТИСЯ

за

формами

рух

Такий знайомий

ДО­

розванта­

дlлу І в той же час дасть змогу сn1вроб!·:r.никам Ідеологічного віддІлу без-

що

Ціна

випадку

комсомолу

особливо

МіСЬКІКОМу.

До ре.чі, це дасть

які

*

організаЦІЙ виховне необхідно.

протилежному

мог ли дати постІйні ко­ місії з виборного активу,

фально

не

не­

роль

У

комітети

головне

що

й

головна

МОЛОДІЖНИХ у політичне, русло просто

напрямІв у роботІ чле­ нів мІськкому. А їх

сти відповідальІН!сть за нооі~нІ кроки, за спра·ви,

але

до­

відводилась

uсновна

зицій,

зрушень,

їх

питань.

рату.

більше десяти. ЩопраВІДа, тоді мені не зрозумілі функції со­

них

позитив­

будь­

окремих а

ж

які б

до

тань. При цьому ІНього повинно бути

знову

у не

причетність

вирішення

пLдготоВ'КИ

парт­ гаря­

роль

Наша робота часто зводи­ лась

сn·рави.

зростаюча

членів виборних орnанів міСЬJ(ОЇ пар.тійної органl­ зації. І це дійсно так. Поряд з тим. думається, прО:Тягом року у роботі членііВ 1 кандидатів у чле­ ни міськкому партії бу­ ла відсутня системність.

ного

че

12 ~истопада 1988 року

ПЕРВИННОЮ

робилися ско­

;На

От

вл'Яв.

Субота,

"онференції .місь~tої napmlftнoi vрганізаціі

XXXI-l

зв'язну,

*

.NQ ІВО (7673)

ЗМІQНЮВАТИ ЗВ'ЯЗОК ••• 1 nрацювати спільно

КОМ У Н І СТИ Ч НО І ПАРТ J І УК РА І Н И, Д'ЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

ся

ПІсля ярмарку відбув­ благодійний концерт

колективу

художньої

са­

модіяльності. Виручені гроші за продані квитки в сумі 170 карбованців також

передано

на

раху­

нок Всесоюзного дитячо­ го фонду імені В. І. Ле­ нІна. А всього внесено на

цей

рахунок

бованцІ ги

та

39

іграшки

вихованцІ

чих

кар­

Кни­

одержать

одного

будинків

В.

653

копійок. з

дитя­

Києва.

СОЛОМЧЕНКО,

голова первинної ор­ ганізації книголюбів.


0 0 ее оо о о о о о оо о ооо оооо-оооо Ооо~-. о ооо

о о о о о оо о о о о о оооооо оо о о о о оо о оо о о о о о ооо о о о о о о to о о е о о о о о о • о о ао о о t t о о о о о о о ооооооооо оооо-м о о ое е о о о о о о о о оооооо о о о е о о о о о о о ее о о о е о о о о о оо ~о оо о оо о

нове

сторінка.

2

життя

Л ИСТОПАДА

12

РОКУ-+-

1988

eooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooeoooooooootooooooooooootooooooootttotooooe.ooooooooooooooooooooooooooooootooooooeoooooooooeoooooooooooooooo~·

ЛЮДЯМ НА ДОБРО Така вже вдача у Люби, Гвоздевої: до всього Ій є діло, звинла вона жити турботами інших. Хоча Люба во.на лише за вLном. а за суспІльною з-начи.містю роботи.

яку бов

все тому, що умови життя в них, на жаль, далекі від нормальних. У буІДинн,у 298-а. налри­ клад, взагалі немає гаря_ чої води. умивальники не п:ра.цюють , А мешнають

ге її обрали депутаТО'М мІ.ськоУ Ради народ-

них депута~Ів. Дія.льн.а. црющнпова, школи натегорична в судженнях, ко-

СБМУ-6

з

колективІ

тре<лу

~Брова-

риrпро:мжнтлобуд"' тетом надІйного

ша.

dВториrов.а.ри-

шінн!Я 6іJІизни Отож неважко

таннми

,,юдь:мн

снІльни

uриЄІмяо

1

лими

З

завж•ди

rврацюва.тн,

легко

спМ.ІІ.у:в<і'f'Ися.

тата

Ст1лькн щиростІ. }{евимущеності у її носмtшцІ. Саме вона викликає на

відвертість. мІ·нно ми

З

нею

подlлншся

і

людей

немає. уявити,

з

питаннями

наболl­ до

депу­

звертаються.

Тим

більше, що !Вона сама мешкає в одному з цих будинків.

неод­

ЗрозумІ.тю, гово­ Любов Іванtвна -

-

радоща­

рить

печалями.

ІВLдразу

ВСІХ

ЖИТЛ'()М

не

І від:ве\)'І'о діляться люди з нею своїми тур-

забезІПечиш, але елемеятарІНе, як скажімо, про­

ботами, знають:

вести радІоточки, виrrи та,нсофо;н

ЯJ<

щюблемами, бо І як това.риш, і

депутат

вислухає,

по-

одИ1!

на

два

встане­ хоча б

бу•дИНRИ,

по­

радить, допоможе. '11реба дбати про га.рячу воду, сказати, що 1tїльниця у зробити моmна і потІРІб­ Любові Іванmнн не .з лег- но. ВІд цього залежать цих. Це ГУІРТОЖН'І'НИ на не лише настрІй, а й пра· вулиЦі Київській у бу- цездатnість людей, мІнро-

дІШJках 296-а та 298-а.

В ВЕЧЕРІ до

вересня міста на­

дійшlІо п·овІдо.м.лення про те, що на АЗС-2 порушу­ ютьс.ІJ

пра·вила

пального. це

вІдпуску

Ми

вирішили

негайно

перевірити.

По приїзді на вел<Х!ь чайну

АЗС-2 до­

спостерігати зви­ 'Картину кінЦя

кварtалу:

довгим

а-втотранспорт

ланцЮжком

кіл~а

в

де­

.рящіІВ стояв уздовж

вулн·t.tl, чекаючи своєї ч~рги. Б!.nя заправочиях KOJIOИOJ<

впра-ВІНО

за.пра,внти

мобіJІЬ

і

пlісля

- Давай талони. «Ну й сервіс~>, -

йти

думали

ми.

кол.н

ще

через

У АЗ задравлЯІв пальне АІ-93 в бІДон, канІетри 'Га бак, з·н.ятий з вантаж­ ного автомобlіJLя, яні зна­ ходиJІи.сь

в

Довелось

дня.

Хоча бІля віконця опе­ великими

лі.тера­

ми було написано «АІ-93 В

зу

ж

все

ж вирішили

ЧеірГу

і

ПОСіПОСТе­

за роботою. nрнве,рнув

тома.бі·ль жавним

Одра­

увагу

ав­

У АЗ-452 з дер­ номе.ром 05-54

опо,ряджува­

•Натури,

ЛЯрИ

ПЛИ'ТОЧНИКИ,

одночасно

ють?

Або,

можна

Ма­

працю­

скажімо,

якісно

малярні

як

винонати

роботи

у

107-

ювартирному будиffіКУ на вулиці 60 років СРСР, коли

там

дене

і

досі не· підве­

хоче.мо

ближче

по­

ВИЯ.ВИІЛИСЬ ЛіКаНСЬКОГО

ВОДіЙ респуб­ навчально­

курсового ·комбінату С. В. Попов та оператор АЗС А. К Хильно. При пере­ вірцІ

зано:нності

оператора та водІя

А. С.

в

К В.

діях

Хильна Попова

обрала тану, щоб дарува­ тн лщдям ·радість.

лів, двигуни

тозаправочних

працю­ марки

станцій.

з

лошення,

шляховим листном

покида­

ли те.рнторію заправачної. Деякі з вод!ї·в, не вірячи

ав­

У С . В. Попова разом неналежно оформленим

АІ-93, та прочитавши ого­ неохоче

з

праців­

кружляють

Перший

С·Н!ЖИІНІКН.

сніг\

Як

іВа.

Фcrn> А.

Козака.

доnомоги,

nожежних

нови

цраку.рора

чальник

міста

на­

Борнсnі.Льського

уцраБІЛіІННЯ

.РІШе'Н'Ня

постачання

про

А.

К

за

втратою

звільнення

Хилька

з

роботи

довір'я,

але

дога­

ну.

При

ДОПОМОГТИ

перевІрцІ

в

і

шляхових

HOJJlYЄ

ний

все

С.

В.

листах

той

же

Попов.

BИ­

Питання, колективному

носно ланс

підняте листІ

прийняття нашого

нової

Та

туальне.

повідав В'Сім: <<Бензину немає, що я можу зроби­

фекальних центральної

ти

н1зац1ї,

школи-Інтернату,

ти?>>. Та

доруче.но вІ.діділу ВНlУ'ГРіШ•ніх- справ. ·

ось

дру.гу

че.рез

хвилину­

<<опе,ратор-реrу лю­

вальниuо>,

ст;рlчний

зупинивши

транспо\)'1',

зу­

дав

комаНІДу негайно пlд'їжд­ жатн до колонки з бен­ ЗИ/НОМ АІ-93 вже зтаду­ ваному У АЗу-452. Через декільІКа сєІКу.нд його во­ дІй несмілнво пІдійшов до авrrомобіля, в якому ЗІ!Іаходились .прокуратури

працlв·ники І впІ.вголоса

запитав:

-

Скільки потрІбно? Двадцять.

ВІідносно оператора А. R. Хилька цронурату­ рою було порушено дис­ циплtяарне

його

цроваджеtНня.

;виnравдання,

що

nальне цієї марки вІн не вІдп~а;в через несЩ)ав­ ність колонки, до у.ваги

не ВЗ!ЯТО.

А.дже в журна­

л·L слюсаря незадовго до ·подій з,роблено запис про те. що всІ колонки пра­

цюють

без

збої•в.

Та

й

бІідон, канІстри заповню­ вал-ись Ш:ВІІ,Д1<о . Тоді

де

аж...

одИ11,

ав­

па,днов·і:сть. ЦьоМІУ сnри­ яли безкоmролЬІ'І·іСТЬ і воедоо.воле·ність з боку адміністрації республ1канськаго

натчально-кур­

сового комбІнату та tлаб­ кий НОИ'Т,роль за роботою опе,ратор'l·В на АЗС-2 ад­ міністрацІєю Борисп!JІь­ сьК'Ого

чання

уnра:влtнн.я

поста­

нафтопродуктами .

Ю. КУШНІРЕНКО,

ІПОМІЧНИК

міста·.

прокурора

ба­

неефективно,

них

року.

Побудо­ порошко­ комплекс очисних

пущено

її

поліпшити

в

надій­ госп-

стоків від райлІкарнІ,

будівельних

заводу

виробІв,

також полІпшить тарно-побутові працюючого

ак­

а

саніумови

персоналу.

яні

при

до­

споруджеjjнl

самотІчного робітнинами

колектора діJІьннці

Київського

спецІалізо-

ваного управлІння Інже­ нерного буАівництва (на­ чальник дІльницІ В. П. Мурач). Зараз складено графік, згІдно з яким їх мають лІквІдувати. А саме:

виконати

лячні

~ипробування

.._,.

від

~

гІдрав­

ко~

незадовільна.

Ці

му­

лові майданчики буду­ ють уже другий рік, 1, як видно, не будуть во­ ни здані в енсплуатаціІе

!

в

нинішньому .

Тож

через

було

переван­

добу

надходить

вод

затримується

недоробки,

дозволить

відкачування

ланс

з

За

до 30 тисяч метрІв ну­ бічних стоків. Через від­ сутнІсть цеху механіч­ ного обезводнювання і недостатньої площі мулових майданч и н І в янІсть очищення стІчних

Дійсно, прийняття но­ вої каналізаційної насос­ ної станції на наш ба­

на­

дуже

Введення

експлуатацію ність

на

управління

станції,

цього тут нШюму дІла не­

у

від­

каналізаційної

сосної

rомобі•ль. Аналізуючи цей .випа­ док, можна зробити ви­ сново:н, що він не ви­

питання.

ваний заводом вої металургії каналІзаЦійних

О~ О. КРАВЧЕНКО,

ве,дюься н.а незадовіль­ ному рІв:ні. І це в орга­

адресою.

боліле

Він дійсно зроб­

начальник виробничого управління водаканалізаційного господарства

значно

певною

поточного

Мене, ян керівника управління водсканалІзацІйного господарства, дуже турбує 1 Інше на­

Допоможіть нам\ 3 повагою колектив каналlзацlАноі насоскоУ станцlі .N9 4.

має. Облік па:ли:ва навіть в бухг.алrrе,рії комбінату

за

усунен­

Після прийняття колек­ тора ВУВНГ прийме на баланс нову станцію Ng 4-а .

шої санІтарної зони, за цей час його розкрали, а біля насосної влаштували стоянку автомашин.

беНЗИІНу, ЯІНИЙ, ЯН ВНІДНО з по.Ірй, що розгорнулись, ві·н П'ОDИнен був достави­

ПерооіІЖУ цих матеріал:!rв

після

таженням.

прочитано­

і

топада

НаМ.

му, ВИХОД•ИЛИ З аВТОМОбі­ Л!·В й переnитували і са­ мого опе,ратора, який від­

очам

лише

немає побутової кімнати, душової, ніде поїсти. Нрім всього цього, рік тому зняли парнан на­

сцрит­

до

райлікарні.

ня всіх цих недоробок. Графіком для цього ви­ значено строк до 17 лис­

респуб-

устаноои,

санепідем-

та

споруд потужнІстю 22,6 тисячі метрів кубІчних на добу зараз працює

порушень.

не.ріВнІШа

впорядкувати

лений з велиним порушенням технологІї. Але логіка підказує, що одне другому не за­ важає, достатньо переключити стоки з старої на­ сосної на нову 1 для колективу машинlст.lв та операторів будуть створені більш-менш нормальні умови працІ. Зараз же вони незадовІльнІ, у . нас

курсового комбінату «Украгробуду» було вста­

чи

вою

Справа в тім, що у 1982 році наша станція була визнана аварійною, і через два рони тут же, поруч, розпочали будівництво нової . За планом вона мала почати працювати у листопадІ 1985-го (так обіцяв начальник ВУВКГ О. О. Нравченно) . Закінчили ж її у грудні 86-го, але донині нас в

навчально-

ряд

І які

Нормальна експлуатаці){,_ нової · насосної та колектора буде можли­

Шановна редакцІє! Колектив каналІзацІйної насосної станції Ng 4 виробничого управління водсканалІзацІйного гос­ подарства (ВУВНГ) звертається з великим прохан­

лономуненерго>> до нової станції.

сувору

лІканського

станції

пит д- нь ням

колодязІ,

тернторІю

неї не переводять, мовляв, з великим браком про­ нладено самостічний колентор від бази «Ннївтеп­

профІНом не дав згоди на авіІЛьнен-ня. А. К Хильну оголошено

ПИТАННЯ

та

оперативних МІІЛІЦіУ. Можна було б повірити, якби на власні очі не ба­ чили, як декІлька «Швид­ ких ДОПОМОГ» .ВіД'ЇХаЛИ ВІД АЗС Н! з ЧИІМ. Після р03гл.яду поста­

демонтувати

монтувати

,нини міліЦії вилучили за­ пноку з вказанимн імена­ ми T<l НІЛЬІКі'С'І'Ю ЛіТ;Рl·В

своїм

з,радlє

сьоrQДНі її маленька То­ ня цьому біJІому дИІВуІ Люба вдоволено посміхається. А сніг припо­

прос!ли;

ШляховІ листи тут не є бланнами суворої звіт­ ності. Підписи на всіх службових осіб, включаю­

матеріалЬБ

вікном пухнасті

тримав швидкої

ПQРЯ­

Т>Ильних

за

легкі

резервуар! іВІ!н дІЛіЯ сnеІl)Машин:

закону

пр"О

що

лектора;

шення

паливно-мас­

вона .

Хилько мався до Іншого: мовляв. цей бензnн в

мого

док в!!д[Іусну

подумала

Щ-асливі? Закохані? Обов'<Jзново. ЩасливІ і за~оха·нІ. Несподівано помітила,

Ми

ДЛЯ СВОЇХ

За декілька хвилин під'ї­ хало з десяток автомобі­ яких

перестj'Іпаєш

працювати

новлено

пальному

коли

мож­

щасли·ву

повиннІ рошує зе-млю, будинки. Перший Іскрис­ так, дерева. щоб радІст.ь новоселІВ ні­ тий сніг. Н. ГАМАЛІЯ. чим не була з-атьмарена. Власне, І професію я собІ На фото: Л. І. ГвоздєІ

тепло?

пору­

ІНа

мить,

ту

'Раптом

виконані

ЛЬІНі ;роботи, коли на них заміс·ть трьох мІсяцІВ вІ.д­ 'Нодиться місяць, І шту­

встановлено

ють

З чим

СНО

було

АЗС.

сп,ращ1. пQріІВJНЯТИ

подвір'я ще схоже на буІдіВ·елЬdіий майданчик. - Цікаво, які люди жи_ тимуть у цій квартирі,­

ЧКП, який стоя-в біля са­

приміщення

І на

комунІстка. ПосуДіть самі, діJІиться дуМІнами трудtз­ ниця, ЧИ будУТЬ ЯКІ­

-

БЕНЗИН ...

бу:в чи ,не єдиний спосіб пІ.ідтримати на те.рнІТ"Орії АЗС належний порядок.

рігаТИ

да

авто­

пуенна сn:ромоЖJІ~сть АЗС. З прНІМіЩеІНJІJІ ви­ йшов оператор і · взяв на себе роль регу лювальни­ на. В такій ситуації це

СТаТИ

СЬ'()·

над внрІ­ інших пи­

нафтОJІрОдУІКтами прийняв

салонІ.

знайІQМНТИ'СЬ з водієм та «хазнїном» станції. Ними

більше. ніж дозволяє пРо­

ми

дек\JЛьна

mили.н ми під'їхали до заправО'Чної вже автомо­ бІлем nроJ<ІУ,рату.ри, то

Машин прибуло значно

нет~.

турбує

Ві·длочнвати

трудового

ратора

по­

Зацравивши автомоб!JІь, змушенІ були. поки­ :НУ'J'И АЗС. Але наші пе­ ре-дбачення не підвели. І

ДіЯЛИ

водІї автомобілів. Мабуть, кожному хотілось якнай­ швир,ІJ.Іе

І ІМІмат у сім'І.

одного з ос-

Т\1Нні-х днів прону,ратури

це

тань працює Л. І. Гвоз­ паріг нової квартири, на­ дєва. Та депутатські обо­ повненої світлом, лункою в'язки у неробочий тишею, запахами свіжої час. · А в!І)анцІ Любов Іва­ фарби, коли ти господар і тytr сімейнІ люди. Улвіть ІНі·в.t~а поспішає на робо­ одночасно гість ... ЧИІМ вимірюється час? майстерність, собІ, 'НаІвіІть ДИІГИНУ ви­ ту. Свою ІfУІПати нІде. Та й те. що З!НаННЯ І ВМ1R'НЯ В·ОН'сІ ВІД­ Годинами, .роками? Час улюбленій справІ. ЛюбСІВі ІваІНіВни Гвоздє­ н.а шість сімей одна ну­ дає не завжди вої ВИ.МІ!І)ЮЄТЬСЯ будинка­ хн~ з двома газ-овими Та, на жаль, членів бригади МИ. Ось і знову дім у тій плитами, .якІ до того ж _роб<Уга приносить лю- завершальній стадії. ко­ несrправІНІ теж неперя­ малярів док. А біля будинку дям радість. І з цим на­ ли на шибках . уже виrра­ зайчики, а 296-а м_айданчина для СУ­ полегливо бореться моло­ ють соня~ні

вино:нує, давно ЛюІванШ!на. Уже вдРУ-

ристується

У ее

годнІ депутата, ШеІнням цих та

ти

в

хотів

би

запита­

керуючого

трес­

том <<Броварипромжнт­ лобуд» В. І. Ткаченна і начальника Київського спеціалізованого управ­ лІння інженерного будів­ ництва І. І. Христинчен­ ка, коли ж нарешті вони

ження

завершать

цих

споруд­

об ' єктІв?

Но­

ли мІсто вже зможе ко­ ристуватися усІм комп­

лексом очисних споруд?

ТЕХНІЧНУ ТВОРЧІСТЬ-В МАСИ Від<5улося чергове за­ сідання м!>С.ЬКої кооми­ нацlйної технічної лодІ

йшло

ради науково­ творчостІ мо­

(НТТМ),

під

заступника

яке

про_

головуванням голови

ви-

'КОНкому мІської Ради на­ родних депутатів, голови

мІської планової комісІї В. М. Гриня. На ньому бу ли розглянутІ питання

СПТУ-4 і в мІському ко­

розвитку

uроаналІ.зувала

ності

творчої

молоді,

актив_

органІзацІї

гуртків, розвитку тивно-технічних спорту

рошковоУ

на

спор­ видів

заводах

металургії,

nо­

в

м11'еті ДТСААФ. Ноо_рдннацt<йна роботи, намітила її піднесення.

М.

•Рада підсумки

шляхи

ГРИШУК,

відпов1:дЗJЛЬний секре­ тар мІської коорди.на­

цІйн.ої ради НТТМ.


оо о о о о о о о о о ооо о о о о о о оо о о ооо ооо о ооо о о о о оо ооо

+

ЛИСТОПАДА

12

to о оооооо о ооо оо о ооо о оо ооо о о о о о о оооооо оооооооо оо ооо о о ootoo о t о о оо ооо о ооо о о ооо о оо о о • о о о о • о о оо о о е о о о о о о е оое о ое t о. о о оо о оо о о о ом о о о о оо~

нове

РОКУ

1988

життя

сторінка.

3

)ttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooootooooooooooootooooooootttttteoeeeoooooooooeooeoo6tOtttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooo~o~

Сьогодні під цією руб­ рикою знайомимо з пуб. пікацією ~Социалистичес­

wивалий час.

кой

мічаємо,

-

нидустрию~

~хо­

-

ної речі

інфляЦії,

супроводжує

життя

щезають з прилавків. Ьо­

міком С. Шаталіннм. Цо­

ступаючись місцем дорож­

даємо Іі скорочено, а для

чим. Так ось, якщо ті ж

пондента

тих,

помип­

газети

хто

з

захоче

прочитати

повністю, зазначимо: цей матеріал вміщено в .N9 30 газети від 30 жовтня 1988 року. На недавніх зборах ВіДДіЛ€ІННЯ . еКQІНОМіКИ Академ'И наук СРСР трашився такий епізод. Слово 'вЗяв академік

Вартість деше.ві

розрахунки

товарів вироби

·зро-бити

а

став

потім

на

сьогодні

це не.роз·в'язна провестн без

Ta.J(Y

зов­

скорочуватися:

на

у,вазі

і

такий

факт. КраЇJНи <<Спільноrо ринку>> більшу частину свого бюджету винqристо­ вують на фінансування продо13ольчої

акЦію.

Давайте уявимо, що вона все ж вирішена. Що тоді? Почалось би лави­ ноподібне підвищення Цін. Слідом за держав­ ною торгівлею їх підняв ,би. ,ринок, кооператори, індивідуали. Пот1м черга дійшла б і до тіньової економІки. Норотше, пі-

з

і

мати

знецінять­

-

одина.ццятій п'ятирічці в середньому лише на 1,1 проце.нта,

СJЮвом,

·втрат

ВРаХУІВа~ЯМ mфляції, ТО з'нсується, що фонд спо­ жива~ня збільшувався в

сіІМ

з:бережень

неминуче

практн~о задача

до­

акаде­

свою

інтерв'ю

-

ся.

Всі ми по­

що

рожчає. зрост·ає,

визнати

вони

уже

корес­

чу

ку•

особистих

яка

на{;

програми,

на допомогу фермерам. Зрушення в аграрному се~шорі, ріст його ефек­ ТИІвності залежать не від того,

як

мінимо го,

швидко

дотації,

як

ми

а

скоро

від­

від

то_

налагоди­

мо на селі нормальІНі еко­ відносин)'!.

.номічні

Отже, ви всякого перегляду

проти цін?

ЯІку

М'И

і

ВИJНеСЛИ

-

.явище

СВіТі

не

а

вого

госnодарського

НіЗІМу:

рефО(рми

но­

меха­

ц1іНоутво­

ре.RІНя, про .яку нині стіль­

ки говорять

1

сперечають­

ся. З обговоре~ня того фраnм·енту зборів і поча­ лася наша бесіда з ака­ демі,ком С. Шаталtним. - Станіславе Сергійо­ вичу, я уважно спостері­ гав за аудиторією під .час

вашого

~каяття•

і

не

сказав би, що вона була шокована, вражена. Хоча особисто для мене це но­ стіJІьки

виступів,

-F.ублікацій і в

вина:

спеціаль­

ШІХ

виданнях,

вих,

і

і

в

раптом:

масо­

~Відріка­

ріВІНЯ

ЖНІІ'ТЯ

еКОІНОМіСТ:!В

ДІШЛЯТЬ­

реформу

в галузі ці·н, зонрема роз­

дрібних, ж!Jмо,

інакше,

д'Ва

ніж, ска­

,роки

назад.

Так, .якщо виходити з тео­ рії, тут багато треба змі­ нити. І змінювати негай­ но. Але не .можна при­ ступити до реформаці.ї та­ кого

рощу

очима,

за•критИІМи

не

всієІ вин,

з

врахо.вуючи

сукупності що

склалися.

Що

-

обста­

ви

маєте на

увазі?

цію

Ост~! роки вияви­

шо.ї

нелегкими

для

е·КОНОМіКИ,

на­

На

доб­

робут народу вони впли­ нули не таІК, як хотілось

би. Я наведу окремі циф­ ри. За даян.ми Держком­ стату, в ми,нулій п'·ятн­ рі.чці фонд споживання в середІНьом·у став

на

щорічно

душу

зро­

населення

на

2,2 процента. В 1986 1987 роках поназник був таким 0,2 і 1 про­

J t

цент.

Уже

кладках

ація

в

по

цих

видно.

що

ви­

ситу­

споживчому

секто­

рі загострилася. Але офі­ цJ.~а хов.ує

статистика не вра­ о.щнієІ дуже істот-

нинішній і цю те'Н~е.н­

намічено

не

подолати.

стала,

а

нижчі

ве,рст.вн

за

все

- в!Jдчу.вають

ріше альне

оп­

гост­

матері­

ну

порівняно

з

ним

періо·дом

·року

21начно

відповід­

мннуло.го

зросла

кіль­

пенсації

до

Це

-

якості

пенсаЦію так, соціалЬ"на

не

розумі­

аморально,

непри­

-

хил на їх нористь знову

відомо,

Серещ

них

науко­

-

мозок

·LНТеІл'ігенція

нації,

її

мотор.

пЄІНІСісІнери,

А

яким

є

ви­

спробує­ на

ме­

карбованців.

не

як

економічну

ре­

готовий,

що.

і

пОІКласти

кісmи, щоб ~вLдно.витн спра:ведшrвість». Дарем.на пра.цяІ Не дотація зовсім перешкоджа~

розвитку

ти. Та:к, 10 жовтня цього року у радгоспі ~ПухіJв­ сЬІКИЙ» воr•нєм знищено

лодкої,

чи

гативно

лнти,

слідки

через

що

слід

ці

пі·д.кІРес­

су.м•нl

на­

сталися

передус1.м

байдУже

ставлення

в господарствах до збере­ ження соціалістичної

власності.

Що стосується

ВІ1Іасник1JВ

1ндивіідуальних

будівель,

то ванн

просто

Л•еrковажать 1 нехтують протипожеж.ною безпекою.

Як наслідок, минулого мі­ сяця 15 разі:в пожежн.н­ кам

доводипося гасінні

брати

участь

в

вогнищ.

Інколи

з небезпекою д.л.я

життя.

ка

До ЧОГО flРНGВОДИТЬ Та­ ле-гковажність 1 бай-

мом

повноЦІнним

В

ЗИМОВИЙ

залишиться

би,

що

ІВ

частина

свою

-

ГОНЬ

'Позначиться

З/НИЩИВ

теж

в

во_

ПОК,РЇ!ВЛЮ

будинку.

в

провод!Jв

Тут

несправІНості

електроосв1т'Лен­

ня.

Перелік

нг­

пожеж

і

при­

чин· їх виникнення можна б црод.авmувати і далі, але найстращніше те, що,

на

несправність піч-

проживає

Требухові,

ІJіРи.чина

худо­

че.ргу

що

житлового

кор­

ПР.ОДУІКfl'НІВНОСТі стада. ЗаІВ~ано та.кож збmків на 23 тисячі 550 карбован­ ц!Ів. Цього ж дня у рад­ госnі і·ме'Ні Щорса вог­ нем ЗНИЩ~О 420 ТОНН сіна. Радгоспу завдано збнткі.в на суму ПО!Над 20 тисяч карбованців. Буквально три тижні ТОМу, 21 ЖОВТНJЯ у СеЛі Семиполки. спалахнула оселя А. С. НононенІКо. Вогн·ем. ЗІНищено понрівлю ЖИТЛОІВОГО будинку. Нане­ сені збитки в сумі 1158 !Карбованців. Причина по­ жежі

селі

ПЄ/РіОД

незважаючи

.на

тра·гічні

теЛі району не

іноді

на.віть

'випадки,

жи­

продовжуКУГь

дотримуватися

правил

протипожежної без·пеки. Тому ще раз нагадуємо: Щоб уникнути по­ жеж у майбутньому, всім громадянам слід чітко дотримуватися

.

даному

ви­

Відраху­

В~Н.Я віД прибутку 1 по­ даток з обороту в тих галузях, які беруть дере­ вину за більш високими ОІП'ТОВИМИ Ці·НаМИ ДаІОТЬ товари із роздрібними.

і ЩЮ­ неї за

Але хіба стабіль­ ність роздрібних цін показник здоров'я еконо­ міки?

-

Ні, звичайно.

-

Ії ха­

іРИ

перш

споживання.

рив

між

А

ннІМн

за

запи­ това­

роз­

досяг

у

нас, за оЦінками спеЦіа­ лістів, кол.осаль.ної вели­

чини- 65-80 мільярдів карбооа.нців. І щосе.кущди, ПЇід!КіреІСЛЮЮ,

щосе.кунди

збільшується. Наша ено­ но·мtка хво·ра. Новий гос­ по~арсьний механізм по­ ки

не

с·кла,вся.

І

смикати

треба зробити?

ного опаленн.я. Наступно­ го дНІЯ в оселі Н. П. Со­

год1ВІ1Іі

В

ЗМ•ЕІНШНТИ

дарсТВі там у 4-5 разів вища, ніж у нас. Треба

дужість окремих осіб, пе­ реконливо свідчать фак­

СіІНОСХО­ ЩО без

ц,іни.

риці,

але продуктивність цраЦі в сільському госпо­

ва,ти ут•римаІНЦів. Я вже нз кажу про проблему

400 ТО~~Н СіНа В ІВИЩі. НІріМ ТОГО,

вати па;дJКу

в нинішнІх умовах за та­ ку то.нку 1 чутливу ни­ точку, як роз·дрібні ціни, заняття наївне і· не­

смьської економіки. Си­ стема дотацій здавна іс­ нує 1 в Європі, 1 в Аме­

на Заході п,ри офіційному пі:двищенні цін в обов'яз­ ково~у порядну збільшу­ ють допомогу. Нрім то­ го, якось 'l'proa врахову­

підеко­

все збалансова.ність ту і пропозиіЦі.ї на

хи

ще

же

90

Ну 1 що. Знаєте, це тИJПова помилка. Чо­ мусь багато хто сприй­ має відміну дотацій тро­

навіть

тут

чать ціни і іНа меблі, так же?

продовольство досягла

називається,

ва

подорожчає

рактеризуКУГь

С·ЄjрЄ:ДНЬОГО

СТатку.

ростом

-

ДО­

яко­

уявляю, як це nрактиці. Ось,

напрнКJІад,

протнпо-

жежних вимог і правил корнстування побутовими

електроприпадами,

необ­

хідно пам'ятати, що ка­ тегорично забороняється залишати без нагляду ввімкнуті телевізори, ра-

-

бе·зпеІЧІНе. Що

ж,

по-вашому,

ни,

пральні

доручати

маши­

користувати­

ся ними .дітям. Це може призвести не тільки до пожежі, а й трагічних на­

слідків. Кожен власник індиві­ дуальних будинків пови­ нен також знати і пам'я­ тати,

що

однією

з

при­

чин вИникнення пожежі є також

робних

використання

радикальна якщо

не

вона

для

словесами,

ми

мо

запобігти

·тому,

що

Псльщі.

Бу­

в

зуміє­

вимогн до всієї радянсь­ кої еаюноміки. підніме її на якісно інший tтупінь.

Вироблена продукція по­ винна бути конкурентно­ здатною на Заході, тоді через п'ять-сім, макси­ мум десять J>ОКЇ'В ми роз­ рахуєІмося зі своїми кре­ диторами, в тому числі

цродунцією

само­

запобіжників,

но.вих

вироб­

ництв.

Припустимо.

А

<<Повзучий» ріст цін? Він так і

буде

продовжувати­

ся всі ці роки? ЕфективІних

мічних з

засобів

ним

у

нас

з.найдено. повинен

селях

поки

що

народ

платити

державі

еконо­

боротьби

А.ле

у

кінці

не

по

-

век­

це

кожного

яс­

року

пєфераховувати індекси роздІРі6них ціІН і в за.ко­ нода•вчому порядку зміню­ в.ати величину доходів населення

з

окладами.

Великим

випалили

твердими включаючи

чергу, я б уточнив: всьо­ го населення к.ра.їни. не обходІЯчи тих, чия заро­ бі·тна плата залежить від росту чистої чи умов.но

продукції.

І на закінчення бесіди, яку вів А. Євгеньєв, ака­ демік С. Шаталін ді­ литься своїми думками щодо ІІІерерахування ін­ дексу цін. А читачам на­ гадуємо: повністю цей

- жили ство

можете

У селян

кой индустрии• від

слід

р.

звернути

правил

увагу в період на

дотри­

протипожежних

в

тих

оселях,

використовується

опалення. гулярно тити

перевіряти,

де

вічне

Печі варто

сажу,

часом

шалось

зерна,

на бу ло б лю, щоб

не зали­ яке

мож­

кинути в зем­ з настанням дощів

одер­

жати врожай. Дощі обрушились

Африну

в

серпні,

на

минулому

але

стали

вони

небаченями раніше не­ щастями. Найсильніші за останні 50 років зливи змили родючий шар з десятків

мільйонів

гекта­

рів і посіви там,

допомогою

де

держави

з

хлі­

бороби все ж змогли за­ сіяти поля. На терито­ рії,

що

протяглась

від

Атлантичного океану до Червоного моря, понад 2 мільйони чоловік втра­ тили притулок, сотні аф­ риканців

загинули

у

во­

дах річок, які вийшли з берегів. Найбільше Дісталось Судану. Води Нілу затопили столицю республіки Ха р т у м. Як відзначає преса, nо­ дібної катастрофи Судан ще

не

знав.

Однак

усе

говорить

про те, що випробування африканців

головні чекають nопереду.

Слідом

за дощами у За­

хідній

Африці

масовий

У

поча)Jся

розплід

Маврітанії

і

сарани.

Малі

ненажерливі

ці

комахи

спустошили

по

йони гектарів ' Нігері і Чаді

міль­

4

полів, у прирекли

на загибель худобу, ли­ шивши її без зелених пасовищ.

Протягом стерігаючи

сарани, їй

століть, за

африканці

влучне

~зуби ві ся

спо­

понадками

дали

прізвисько

вітру»

шкідли­

-

комахи переміщують· разом з повітряними

потоками.

Підкоряючись

напряму вітрів, що дмуть з Атлантики, са­ рана, мігруючи з заходу на схід, дісталась до

багатостраждального

Су­

дану

три

і

знищила

там

при­

про­

електронагрівальних

висна-

сільське господар­ країн цього регіону.

Уганду, Иенію, Танзанію. Міжнародне співтовариство. звичайно ж, під­

<<Социалистичес­

ладів. Особливу осінньо-зимовий

у

1984-

30

ви

читати в

мання

і Вони

чверті врожаю. Величез­ Ні зграї вже з'явилися в Ефіоnії й тепер за­

матеріал

ц.

континент

1970-1972 1985 роках.

пенсії і стипендії. В свою

ЧНСТ·ОЇ

випробуван-

ням піддає африканЦів стихія. Ще пам'ятні катастрофічні посухи, які

не

но. Особwсто мені уявля­ ється ПЛОДОТІВОРНОЮ ідеЯ Га~рила Харитоновича Попо·ва, який запропону­ вав

САРАНА І... ПОЛІТИКА

довгожданих

нас

жовтня

діопрнймачі, магнітофо­ ни, електрокалорифери, пилососи,

за­

дівництво нов·их заводів пред'явить більш високі

можна.

на

мільярдів

до

в

не

дотація

волюцію

ВИСОКОГО

гос­

пов.ністю

зріВня.лі,вки.. Доведеться в.зяти 1 частн:ну фонду, цризначєного для людей і

нового

подивитися

як

зна­

звернутися

ні

чіпати

Не ;на

-

буде

даль з іншого боку. Нині,

А лкщо зробити на­

чить

країнах

Ну, добре,

мо

пустимо хоча б у чомусь обділити низькооплачува­

них.

не

ріШИJТИ свої проблеми.

по­

Всі

саме

Але нІкому воно .не

допомогло

щоб жодна

група

ст.раждала.

ж

Все ж у багатьох

-

·можлооо розподілити ком­

повторю,

разі

поки

не

піде,

трапилося

Зовсім не обов'яз­ ково. Ми в змозі рt!гулю­

те

цін.

Не­

му

захлинулась,

залишиться

нриrадати,

проводжувалося

ком­

неможливо.

рів­

подарського механізму су­

зарплати.

кість пожеж. В резуль­ таті їх завдано вел.икнх матеріалЬІНих збитків ян власникам будинків, т~к і радгоспам ~Пух!Jвський>> та імені Щорса. ЗабігаЮ­ наперед,

Закупо­

кредитом,

Якщо

деревина,

впровадженнJІ

вагу: скільки ми втрати­ мо на подорожчанні про­ дуктів, стільки нам при­ в

зниження

соціалістичних

рівно­

раз

за

реформа

Ціни перегля~ати треба. Але тільки оптові. Особшtво на сНІровину і паливо. Р{)ЗІдрібні ж, ще

ре­

при­

ДОРОГ А ЦІНА БАЙДУЖОСТІ У жовтні цього року в населених пунктах райо­

нев­

грузла в боргах.

ня житт.ІЯ народу, піді­ рвати його віру в нові ідеї. До речі, якщо

-

вона з самого початку пе­

плюсують

до

може

раз висловлював і Ден Сяопін, хрещений бать­ ко китайської рефо.рми.

- Однак задумана ре­ форма і не ставить своєю метою нікого обмежити, зберегти

по.чинати

Це

звек:ти

затРУІд~е.ння.

редбачає

можна

форму.

Але факт залишається фантом: біЛьша частина населення багатшою поки

ють:

лися

ПОПОВ'З'Ла

ПраВІДа, за майбутній рік

латою

на майбу'І~Ю

шла б ланцюгова ,реакція. Ви з,наєте, що недавно в нас у ·країні побував професор В. Леонтьєв із США. Шн вважає, що з підвищення цін взагалі

роІКу ПJРИблизно процент. Нрн.ва

в:низ.

А як6ї реанції ви чекали? Наскільки я знаю, С'ЬОГОДІНі багато на­ СЯ

'

кожно:го іНа QДИН

не

ших

не

СВОЮ ПОМИЛКУ"

юсь•.

-

але

Польща якраз і дія. в такому дусі, брала

кредит

"ХОЧУ ВИЗНАТИ

нюансів,

елем.енту

ла

Академік С. ШАТ АЛІН:

ПОШИреіНЄ.

момен:т!Jв,

важJLRВого

рннну,

беЗіК'інечності.

-

А тут стосувалося не ок" ре:мих

на

довзі дефіЦит знову візь­ ме нас за горло, знадоб­ ляться нові товари і так

В

в 'Науковому

ДІУЖе

ність

вув·ати треба технологію і сучасні потуж.ності.

заголовок Погодьтеся, саме по собі таке виЗІнан­ ня

днт, на Я.КИІЙ придбати найновіші технології і пабу-цувати заводи по ви­ робництву автомобілів і ·еле~rтронної побутової техніки. Звичайно, мож­ на зробити ... інакше повністю скористатися позикою для купівлі то. варів. На якийсь час во­ ни послаблять н<JІпруже­

до

С. Шаталі·Н і сказав фра­ зу,

- Я думаю, наважити­ ся і взяти на Заході к.ре­

ре­ чис­

ремонтувати.

П. КОЛЕСНИІі,

грожують

тримає

лод

100

вторгнутись

Африку,

де

в

го­

загрожує більш як мільйонам чоловік.

Прикладом

того

в

здійс­

нювані з допомогою СРСР операції по пере­

селенню

жителів

Ефіопії

з районів, які потерпіли Від СТИХіЙНОГО ЛИХа. Неважко

помітити,

що

держпожнагляду рай­ ніІДдіЛ:У внутрішн'х

шою

мірою

справ.

нищами триваючих регі­ ональних конфліктів та

в.і·ддіЛеННЯ

раною,

зона,

од­

нак,

іНСПЄІКІТОр

найбіль­

внутріполітичного ладдя.

Це

.са­

уражена

збігається

з

вог­

без­

й призвело до

того, що не було грошей на профілактичні заходи для боротьби з сараною. Таким

чином,

мирне

врегулювання регіональ­ них конфліктів, яке ви­ ві.і:Іьняє

державам

вели­

чезні людські ресурси матеріальні засоби,

і

-

дійовий шлях подолання негативних наслі,v.v':а сти­

хійного лиха, що обру­ шилось на Африку. С. КУЛИК, оглядач ТАРС.


-+ 4

нове

сторінка.

життя

12 J1 ИСТОПАДА 1988 PUKY

,-+-

'м ~о о о о о о о о о о оооооооооо оо о о о о о о о о ооооооом-мм о оо о ~оо о ом м ооо о оо~' о о.о о ом о мо оо о~ о оо оо о о t оо о о о о о ОО'-М о ооооооом о о о ~о о о о о о о о о о оооооо о о о оо ом о о о 0 о ооо 0 0 0 0 о оо 0 0 ом 0 0 0 0 ~

,

Ім'я Олександра Чернишова уже добре відоме чИтачам. Сьогодні

вашій

увазі

пропонуємо

кілька

його віршів з циклу «Посвяти».

Ф. ШОПЕНУ Шош:!На слушаю пласти-нки. Г ляжу в оНJНо на желтьІй сад. Летают пе:рвьt:е снежи-нни, На,д с-оннь1м садом вальс Н\РУЖа.

А. АХМА ТОВОЙ

ТЬІСЯКИ ЖІіІВут QДНИМ,

не свой,

И оторвать не

завороженньІй, в силах

взгляд.

Душа мечтает до наива. У стальІй разjІм ІНе брюзжит, А только мечетс·я пуГЛИ!В.О Где ЯІвь? llдe сон? Где МИ!ражи? Нак бу~о мир вдруг И2меонился, И ·ВСе На'ПОЛ'НИЛОСЬ добрОМ,

А может. я преобразился, Нак неожиданнЬІй зксп,ромт?! Накая ночь идет на убьшь, Накая музьІка звучит! :Неужто завтра зла не будет?­ Ответь

мне.

сердце,

не

молчи ...

на

то

юшка

чи

шати

колес

В вечность мчител наш поезд! Нас не манит рай 11рез Дорог Правдь1 нам поис.к! И, вкусив горечь слез,

Здавалась

казкою

Валентина

тушкована

хіба

тут

з

з

втримаєш­

собою

піджака.

коли

два

Не

що в

а

на

гриби

очах

чоботях

в

цю

ростуть.

То

чавкає,

спідниця

наче

Підхожу

до

внеоних

чую

1

ряддя,

поки

янийсь

сусі;щього

один

зо

два

-

по

нілометри,

до

цнми

критик

із

серця

тисяч

райо­

у

слово.

наш

і довго

і

з

і

корін­

гулею

на

два

кошики.

не зізналася нікому.

. -

дину.

що

юності

охрип.

стало

крину.

Talt накричавен не

що

Я горе знав.

Я не брехав ніде Про бідну хату, із якої вийшли ...

Хай чорна тінь на тебе тільки

біла

·

не

тінь

Осьо

мій

сад

моя

Там

Інша

впаде,

біла од

вишнІ.

-

висока

пісня

честь.

родиться нрику ...

із

В кутку квитка красивий • напис

-

єсть

Вишневий

раnтово).

Хай бу де танІ Де ж молодий акти11'? Чи не були ми вчора молодими'? .. Не ноnійнами внески

молодим.

-

13729256

образ

берегти довіку.

заплатив

Я

заплатив

-

літами золотими!

Микола

СОМ.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

Нагадуємо, що закінчується передплата на міськ­

участі цих самодіяль­ них артистів.

районну

солістка

газету «Нове життя•. Вона

проводиться

в усіх відділеннях зв'язку міста, району та сіль.

ТУ­

ськнмн

КАЛО у супроводі ор­

листоношами.

Вартість передплати на рік 5 НІрб. 78 коп., на В місяців - 2 крб. 88 коп., на 3 місяці - 1 крб.

кестру народних інструментів виконує

мала

бік

Горобець

Зеленобуйним був. Зеленооким. Іще динун.

ну. Рідко яке масове свято обходиться без

Надія

сироїжками

Я та•н співав

А

Що в день сумний ішов бадьорим кроном. Безхмарним був

«К а л в.

•Ой

до

Я н'е пишаюсь тим,

нашого

пісню

аж

випадково,

Зацьвірінчав ... (пронинувся руло-було ...

глядачів

на другий

з

зайшло

товариш

ансамблю

саду.

Ах, комсомол! .. Рум'яний молодець! Сякий-такий ... Загвинчений у слово ... Це

Ліз

сеJІа.

Іще первісний тип. Але щепив у полі грушу

<<комСОМол>>

сюди

Гляну­

Віра ХОЛОШВІП.

загвинчений

ку ль тури, хви.

того

повні

Оце лише вам.

-

Добре й сам кусаюсь. О. КАРТАВЧЕНКО.

знімку:

лісу

Щоб насмішить ... Воно було .~ є, Мов тихий звук,

Ноли надто я сердитий,

На

з

Тільки чого -

не

люють

з

материнкою

є прізвище моє,

Воно

нової

... грибнин.

міжряддю

листопаду.

r о

мною

трьома

та

несла

таки

У слові

вже

лобі пошкандибала манівцями додо­ му. Людям же розказувала, що при­

Листочку мій! Шуми і зеленій До серцепаду -

Все обніс паркаJНом, Обнопав садибу ровом Все належним станом. Не хотів би говорити, Але вам зіЗІнаюсь:

будинку

моєму

молодого

засови,

Велнкодимер с ь к о

план

Комсомопьсьиий квиток ~~

Буде радість в хаті. Побудуйте йому буду, Виросте собака. Стерегти cтapaumo буде Вас від злодіяки. - В мене є замки,

ансамблю

уяві

Я

соснами,

в дерево врізалася.

переді

Скажу: ти мій, І повторю: ти мій Вишневий образ

гроші

Виступи

а

люками,

знайшла два великі, на сковорідну, почорнілі маслюки, три червиві си-

нонькн•,

в

ліс.

між

моє приймало «голкотерапію>>... То назбирала в· кошики банок, пюt:шок, плівки, прикрила все те двома мас­

спини

я

прочесати

Пере1шдати гілки

між­

до

го­

irпua.

я не захотіла, бо й так лісом наче стадо диких свиней пройшло, а тІло

пробасив

кошик

На базарі у СТОЛИЦі Умовляє дядьна Симпатична молодиця: Раджу цуценятно. Гляньте лиш, .яне хороше, Невелина плата, Не жалійте, дядьку,

греблася

ла,

ремінцем, щоб не заважав, і ста­ ранно взялася до роботи, розгрібаю­ чи румми під ногами. Пробігши на­ вкарячки

як

інерції

Думала,

села.

Прив'язала

вистачить,

по

тільки-но

будемо гнати

-

заскочила

Отямилася від сильного удару го­

соснових на­

вільне,

чоловік,

туди

Думка

ж :вилетіла з

ловою. Аж іскри посипались з очей.

ноги

Займай

пляшки.

. одразу

хати.

збоку сопіння:

Чого дивишся?

-

а

цілісінькі

вимальовуючи

зали­

натрапиш.

І я радію, бо

саджень

КОВАЛІВСЬК.f\.

3 різаних

А чи не приступити до будІиницт­

випрана.

мені.

корінців,

землі.

ва хати? Адже до цього часу живу в казьонній. Через те, що, "к казав співробітник, бабок мало. Тут ось стільки всякого добра! На nівхати

Ще й по торбині за­

грибів,

кажуть,

дарма,

Була то г.ра. Сміялись люди. Нотилось сонце з.а р~ку. А я дов•і'КУ не забуду: Весільні ДЗІвони били в груди. Стояли ми на рушнику.

-

Ма­

запахне тобі гриб­

кишені

ж

пору,

Я мила посуд в теnлій х.вилl, До блИІСку чистила піском. І хтось, мов староста в<:сільний, Ішов до м-ене з рушником.

РазрЬLваем тумань1! Ложь пронзая насквозь Обгоняем все ст,раньІІ Сту.к вагоНІНЬІХ колес -

лови,

ноли виходять

прихопивши в

шета...

І у рибатни МОЛQДОГО Сріблилоась риба у руці. Все почИІналось прозаїчно: Hиn'i\lla юІШ<а в каза·н!. Та все ж ця' зустріч біля р!чни

ДQрогой нам России.

від

А дощ с.іІЄться, сіється, мов з ре_

Лт.аХИ ШуГаЛИ над ВОДОЮ, Нупались діти у ріц'і

-

склянки,

і

тут

смеркання.

А

картопля

То

кошики.

пхнула

СПОГАД

Зто ТЬІСЯЧИ веj)сТ

до

вже й

лісу,

пудові

Анатолій ЛУЦЕНКО.

Белоствольє бе~з

марок

Тож встала ра~:~есеньно і подалася до

*

н· ю·ь

Зате на галявинах був справжній

ся?!

Т. Г. Шевченко. В т.рІfНа.дцять діт я став дорослиІМ, Щоде.нно в лрац1, при землі, Носив криваві мозолі І біrав по дорозі босим. В тринадцять літ у серці біль ЗапіJКся каменем по рідних, А на плечах всідались бІди Аж о:діж проп]кала сіль! В тринадцять лі.т я став двожилим: Худе лице 1 мужня Гі.дІність, А серце не скорила бідність, Лиш додала с.наги і сили!

С. ЕСЕНИНУ

Гимн поющей России! Ночь пронзая наенвозь Весь от. инея сНІНий Мчител nоезд Россия!

ранку

відпускники.

лісу,

різних

І вартують вони

маслюками.

Мені тринадцятий минало ...

Уже во мне свеча горит НесбьІВшегося счастья, И что-то тяне.т, как магнит. Н 11ооей нЗJдрь~вной с-црасrи.

ваг.онньІх

мотоцикли

подубіли,

голово1<руженья.

Та

і

самій

про гриби

з

'Николай НАЛИС.

Уже во мне овеча горнт Ночей ТВОИ'Х беС.СОННЬІХ, Ме'!'ель февральская на.вз:рЬІД, И . колокола зв.оньІ.

лісу.

роїжки при

машини,

буть.

травам,

*

до

від

скарб цегла, скло, дріт, труби різного діаметру, плівка, рубероУд,

самого

Мало кто з де1·ства ушел на Восток. Ветер раз,нес зМІеєrро,цньІе тучи, Смьши зловон;,е дожди под мостки, Нровью напое<ННЬІЙ корень могучий Ожил. как прещде, пуская росткі·!.

Огонь и музьrnа строки, Не~ри.мьІх сил движенье. ЛюбОІВь до бали и тоски

Стук

почимчикувала

я

і як було втриматися, коли по обид­ ва боки дороги, що пролягла через ліс, шикуються, мов на техогляд, кольорів.

СбиТьІ JіІа'Нідалом с ц~рквей нупола, Вас, uацапюв, за Н'У'сочек коврижки Ста~или к стеніІ\е, раздев догола. Смерть располалась по полям и дубранам, Угнан на Заnа,д надеждьІ ,росток, Прячась в хлебах и по вьІжженьІм

Зима и н.очь. Свеча гори-r. И времени тече.нье. Печаль струнтел из-нутри Стихами облегченья.

И nоля снеговЬІе

спокуси,

Втопта<НЬІ ·в землю тетради и Ішижки

*

СПОНУСА

несуть?».

А торік не втрималася

РОСТКИ

Б. ПАСТЕРНАКУ

До

сумках

ДЄ'Т'ЬМИ ...

-

див­

люся на грибників, які поспішають до лісу або повертаються з повними кошиками. Лише підсмію ю с я: <<Ідіть, мовляв, ідітЬ, можливо, що й знайдете>> або: <<Хтозна, що в тих

Александр ЧЕРНЬІШЕВ.

Нружат снежинки неІВ'есомо, Навст;речу музьте летят -

Стою

Цього року,, я вже спокійно

Брошена... Цридуманное слово?! А111на, встань И2 ІJР.оба, ІЮСмотри, Сколько женщнн одиноних снова Не с R,рестом! с ,ребенко'м на груди ... Б рошена... Болезненное слово, Но ЖИВУ'Че, черт его возь.ми! <<Милая• цридуманное слово.

44

коп.

я

чоловіка•.

І

Фото О. Мілька.

• ГО

сНова.я ЖИІЗНЬ• ОР·МН ВроваJРСНJОГО ГОРОдеКО­ К'ОМИТ.е'І'а НОММУНJІ:СТ<И.ЧеСJrоЙ Па.J)ТІtИ УкраЯ.ИЬІ,

І'ОродСКІОГО

татов (ни

и

районНІОго

Советов

И>ародньtх

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Телефони:

деnу.

Киевс.н~ой области. (На у~ра·ииском язЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газе'ІІа ВЬІХ'О.WИТ с 17 аnреля 1937 года. вьtх;о.да: вторнин, среда, пятн-ица, суббота.

-

4-0ir~61;

відділу роботи

редактора

4-04•81; ИfІІі'І~ІіоІ!а

заступника

секретаря,

соціальних

кореспондента

·--------------·----· БроВВJрська друІОарня ІQиївсьІОого общІсІЮГО уnра11:~Lння Ад~а друка.р!DІ:

І

Вроsарсьюого

сn:sчу'І"І'я

редактора,

відділу

питань

місцевого

ВіІІділу

сільського

-

мол,о~аsоду вислаsлює

гаGоз.ва;рюsаль!!rИRу

ТОПІСІ

Микол~

nриводу смерті його дружини :ТОП ІХИ Лі діі СерrІївни .

Реда1ктор А. ВОЛОШИНЕНІ(О.

Київська область, м. Бровари, вул. Київська,

- 4-03-76;

відn<··аідальноrо

промисл ~·ЕІОсті

-

255020,

Нолен.тИ!В

ЩИре

Миколайовичу з

4-02-92;

радІомовлення

nарті~ного

І'осподарства відділу

-

у сn,рава,х видавничтв. noJt'гpaф.ir 1 аСSЛасть. м. БроІJари, вул, КІСїаська, 15-4.

листів

І

154,

життя,

дРУ"

Індекс 61285. офсе'І'НІІІ/t. О6сяr

"'-23-26;

друІ(І()sаюІй

масової

15.565

S-13-01,

аркуш.

Тираж

nрим!рник:в.

Замовлення

N.

574В.

------------------------------------------НІfІІж~ї

тopri•SJti,

#180 1988  
#180 1988  
Advertisement