Page 1

,...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ПРОЛЕТАРІ ВСІ~ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ОРГАН БР О В дР С ЬКОГО МІСЬКОГО КОМ І ТЕТ У М І С. Ь К О Т І Рд П О Н Н О І Р АД Н А Р ОД Н И Х

І Газета вихоцить з

квітня

17

16

* ~ 180 (7261) *

рuку

1937

КОМ УНІСТИЧНО І ПАРТ 11 УКР А ІНИ, Д Е П УТ д Т І В К И І В С, Ь І( О Т О Б Jl д С Т І

Субота,

15 листопада 1986 року

* Ціва 3 коп.

.л истопада-Д еиь працівиипів сі.льсьпого господа рства

і переробної· про.мисловосmі агропроJJtис.лового по.мп.леnсу В ного

річчя СРСР, «Жердівсь­ кий•. «Плосківський•. «Авангард• і «Русанівсь­ кий•. Більш як на 2 тисячах

обстановці всенарод­ піДнесення,

винлина­

ного рішеннями XXVII з'їзду партії і підготов­ ною до святнування 70річчя Велиної Жовтневоl соціалістичної революції, ми відзначаємо День пра­

8

гектарів звану

цівників сільського госпо­ дарства і переробної промисловості агропромисло­

вого КОМПЛеlІ:СУ. . Нещодавно трудівники району достроково вико­ нали

плаІJИ

продажу

жаві овочів, зерна, через

В цj.лому

затрат

і

дукції. .За останні

Ження дукції.

собівартостІ про­ По провізорних да­

no

дажу дер~авt

Пе­

молока

ський•.

.

ко­

·

сПлоснівський•,

імені Щорса, .Імені Докучаєва, імені 60-річчя СРСР, племптахозаводу сРудня•. Це дало можли­ вість 12 листопада в ціло­ му по району виконати план

продажу

Через

f

Так, в районі вперше одержано урожай кормо­ вих буряків по 646 цент­

молока.

нерів з

виконано

лого

ціІ.

В більшості господарств району проводиться цілеспрямована рОбота по

~ впровадженню

досягнень

науНово-технічного про­ гресу. ·інтенсифікації ви­

роuництва. І це стало од­ ною із

складових досяг­

нень. Добре дувала себе технологія

зарекомен­ інтенсивна вирощування

озимої пшениці. На кож­ ному з 5000 гектарів во­ на

дала вагому прибавку в середньому по 10,5 центнера зерна. Понад

-

40-центнерний

урожай

зерна з інтенсивних полів одержано

імені

в

Кірова,

радгоспах

імені

60-

.

року,

а

також

кар­

·мових буряків, зернофу­ ражу соломи. В цілому на кожну

умовну

голову

. за­

готовлено по

25,8

ра

одиниць, ·що

кормових

на

7

центне­

процентів

більше

проти минулого року .. По­ передні розрахунки пока­ зують, що в цьому році

буде одержано від кож­ ноУ корови понад 3200 кілограмів молока. В ра­ йоні виконаний план при­ росту великої рогатоІ ху­

доби.

КолективИ

госпо­

носять ще належної від­ дачі, техніна винористо­

одержати

майже 38 мільйонів кар­ бованцІв прибутку, що на

вується

не.

на

туЖність. жай

повну

Малий

овочів

радгоспах

по­

уро­

одержали

«Зоря•.

в

«Жер­

дівсьний• і «Літнівсь­ кнй•. низькі показники в розвитну

тваринницьної

галузі в радгоспах «За­ плавний•. «Красилівсь­ кий•, низький процент

збереження госпах

телят

в

рад­

імені

Мічуріна,

«Літківсьний•.

«Зоря•.

не доведене насіння до належних. посівних конди­

цій

в

радгоспах

сБоб-

4 мільйони більше плану.

рицьний•. «ЖерДівський•.

Сьогодні з великим задоволенН-!ІМ я називаю

«Плоснівський•, сЗаплавний• та імені Докучаєва.

тих, хто особливо відзначається на ниві

ватори

Недостатніми

суспіль-

ведеться

f3Иробництва, .Лю-

·темпами

комплексна пІд­

наступного

всіх птахо­

в раД­

ріпа, імені Щорса, імені .Цонучаєва. Стоять на ди­

В цьому і сеН'рет їх незмінних досяГнень. Серед ЩІх Герої Соціалістичної Праці директор ордена Жовтневої Рево~ люції радгоспу сПлосківський• П. Ф. Волоха,

во погожі осінні дні, 1 їх потрібно винористовувати для мансимального вне­ сення аміачної води, фас­ форно-калійних і органІч­ них добрив, вирівнювання площ під ранньовесняну

нlвський• М. З. Пильтяй і овочівник радгоспу «Зоря• К. Т. Дяченко, кавалери орденів Леніна

культур. Невикористаних резервів і можливостей у нашІй роботі немало, і привести їх у дію зав­

бригадир радгоспу «Руса-

-

сівбу овочевих і кормових

оператор радгоспу-ном-

бінату А. Д.

дання

«Калитянсьний• Верпека, тракто-

керівників,

лістів і всіх господарств.

спеціа­

колективів

рист радгоспу імені Щорса М. М. Пампуха, опе-

Користуючись наrодою, щиро вітаю всіх працівни­

ратори машинного доїння

ків

В. Є. Дяченко, Є. С. Строк~ч. А. П. Топіха з радгоспу сПлосківський» та багато інших. Велику вдячність ми

єднання району з профе­ сійним святом Днем працівників сільського господарства і переробної промисловості агропро-

висловлюємо

міста

трудівникам

Бровари за велику

допомогу

у

вирощуванні

мислового

комплексу.

Бажаю

,

вам

вс;ім

нових

колекти­

вагомих

здо-

бутків на шляху здІйснен­

та спорудженні значної кількості об'єктів на селІ. Найбільш відЧутну шеф-

ня рІшень партії, вино­ нання Продовольчої про­ грами країни.

ську

допомогу

селу

колективи

надають

А.

заводів

БЕРЕЗОВСЬКИИ,

голова ради

Р АПО.

участю активу комlсіУ,

І також

lвструкторlв

а

ор­

ганІзаційного відділу Міськкому Компартіі Ук­ раіни. Завідуючий органІзацІйним ВіДДІЛОМ МіСЬККО· му партіІ О. М. Іщенко

інших це

докумен'l"ів.

нещодавно

велась

Про

яtення

мо­

стажу,

ва на нараді, яка відбу­ лася в обкомі партії. На ній йшлося про необхід­ ·ніСть підвищення антивс ності членів ревкомісій,

їх в

бе;шосередню первинних

роботу

парторгані­

заціях по змІЦненню бо­ єздатності рядІв партіІ.

-

Обов'язок

комісіУ,

-

.сказав

членів О.

М.

розповів про завдання членів ревкомісіІ 1 УІ ак­ тиву, які випливають Із

ревіряти

прийнятого на

з'І­

сплати членських внесків,

І)вlзійну КОМіСіЮ КПРС,

але й звертати увагу на такі питання, як проход-

XXVII

;щl КПРС Положення про

Іщенко.

-не

лише

пе­

правильність

кандидатського

робота

ментами

над

доку­

вищих

пар­

тійних органів, з листами і заявами номуністів і

безпартійних, правиль­ ність збереження пар­ тійних документів, вияв­ ляти факти тяганини й бюрократизму.

Членам ревізійної ко­ місії і її активу з особ­ ливою ВИМОГЛИВіСТЮ СЛІД ПіДХОДИТИ ДО ПеревірОК правильності сплати член­ ських внесків. Важливо,

щоб ше

перевІряючІ констатували

не

ли-·

не.qолі·

них

заходів

порушників

впли­

статут­

вимог.

Голова ревізійної ко­ місії міської парторгані­ заціІ Т. М. Латипова озна­ йомила присутніх Із пла­ ном перебудови діяльнос­ ті ревізійної комІсії та її активу,

зосередила

присутніх ня

на

правильного перевірок,

актів,

;го

у

виконує

радгоспі­

«Тепличний>> овочІвник цеху

-

увагу

необхіднос­ проведен­ заповнення

оформлення

інших

документів.

В. ШЕВЧУК.

дат

комуністка Марія Микитівна Буран. Ії зна­

ють

як

одного

з

виробництва

1.

руче.ння.

N2 2

у

Вона

до­

канди­

-

члени

пІшно

активно

громадські

Компартії

мІськкому

України,

ус­

справляється

з

обов'язками голови цехо­ вого комітету профспіл­

кращих

сnеціалістів по вирощу­ ванню помІдорів. Передо­ вин сільськогосподарсько-

ки.

Мал.

А.

Костюшка.

ПОМІТНІ ЗМІНИ (

ТруДівники

радгоспу

« Русанівський•

успішно

виконали

план

овочів

продажу

державі.

вродила

городина

Добре на

по­

лях, закріплених за брига­

дою

Петра

Григоровича

~олов'я. Завдяки ударній праЦІ

колективу

дарство

над

госпо­

реалІзувало

план

100

по­

тонн

різ­

них овочів. ВсЬого прода­ но ЇХ 6500 ТОНН. Новими здобутками

во

вжиття

ву до

ті

майстер

авторитетом

зустрічають

в

своє

професійне свято 1 тва­ ринники. Вони достроко­

ки, але й домагалися від партійних комітетІв 1 бю­ ро

·

комбінаті

праці

ЗА~ІДАННН РЕВІЗІЙНОЇ' НОМІСІЇ У примtщеииt мJ.сьКІ(о­ .-у партіІ відбулося засі· дання ревlзійиоі комlсіі ІІІіськоі парторганІзаціІ з

ХорошИм

користується

агропромислового об'­

1 збиранні врожаю овочІв

від

курки-несучки

року

професІйної майстерності.

фабрик району добилися збільшення продуктивнос­ ті птиці. За 1 О місяців кожної

ряді

госпах «Пухlвсьний•. «Заворицьний•. іменІ Мічу­

На період зимівлі гро­ мадської худоби заготов­ лено 256 тИсяч тонн си­ лосу, що на 26,7 тисячі тонн більше проти мину­

м'яса, майже ЗО міЛьйо­ нів штук яєць. Поліпши­ лась якість виробленої на полях і фермах продук­

в

дарств нові- технологіУ на полях і фермах не при­

325 ди творчого пошуку, янІ 800 ' постійно працюють над своєї буря­ . удосконаленням

госпів . 4Авангард», сПлос­ ківський•. •Заплавний•, імені Щорса та імені 60річчя СРСР.

продажу І'!І'яса. За орієн­ товними підрахунками, до кінця року ще продамо понад план 10 ~исяч тонн молока, 1,2 тисячі тонн

очікується

Однак

зни­

готовна площ під урОЖ1(ІЙ

ків із кожного гектара ви­ рощено трудівниками рад­

план

цілому

ПО

-

центнерів. Понад центнерів кормовщr

В першій декаді груд-

них

в

ви­

трудових

ної праці. Це справді но-

гектара, а куку­

рудзи На СИЛОС

яєць.

ня буде

і за­ куль-,

тур.

ники району рапортувати­ муть про успішне завер-· шення річного плану про­ дажу

науков­

шити урожайність готівлю кормових

днів птахів·

8--'-:10

внесли

зменшення

А ГР ОП РО,М: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ

про­

лект}!:ви радгосІtlв сБоб­ рицький•, сВеликодимер-

нового

чима­

ці в кормовиробництво. Це дало можливість збіль-

успІшно ~а­

тваринники.

~дночасно

кормів,

вершуrрть перший рік п я­ тирічки

господарств

трати·

ло

дер­

року.

чів, що також забезпечи­ ло вагому прибавку про­ роки

порошкової металургії іменІ 60-річчя Радянсь­ кої України, алюмінієвих будівельних конструкцій, дослідно- експериментішь­ ного, завадобудІвного комбінату, СПМК-1 трес­ ·гу сТеплицятехмонтаж•.

З ростом виробничих показників в біль~ості

добилися

продаж

ревиконали плани

так тех­

минулого

нологію вироЩування ово­

картоплі, кілька днів

буде завершено фрукті1J.

впроваджено

астраханську

одержано 212 штук яєЦь, що на 7 штук більше про­ ти відповідного періоду

виконали. річний план державі молока.

продажу

Попереду в соціалістич­ ному змаганні йде ко­

лектив бригади М 2, де бригадиром Іван Микола· йович Соловей. Він від­ правив на державні прий·

мальні пункти

тонн

2619

молока при річному плані

2613 ·В дено

тонн.

на

прове:

реконструкцію

кор­

Нині він працюЄ

повну

потужність,

:ви­

готовляючи по 40 тонн цІнних кармосумішей за

ДеНЬ.

Це дає МОЖЛИВіСТЬ

одеряtувати

по від

нІлограмів молока кожної корови за

9

добу, що на ма біЛьше,

час

1,8 кілогра­

ніж за

цей

торік.

В

авангард!

соЦІал!·

стичного змагання оператор машинного

йде до­

Уння Катерина ФедосІївна Юрченко. Вона надоїла від кожної корови по 3827 кілограмів молока при

річному

3700

зобов'язанні

кілограмІв.

На

320

кілограмів перевиконала взяте зобов'язання також оператор

Іння

машинного

Марія

Петрівна

до­

Ві·

рич.

В розвитну всіх галузей відбулися помітні зміни. Про це свідчить аналіз

яскраво фінансо­

во · економІчної діяльно­ сті радгоспу. На кінець року очІкуємо 800 тисяч

карбованців прибутку.

господарстві

моцеху.

.

в

середньому

Ми щиро вдячнІ фам із мостазагону

ше­

.N!!

які провели благо­ устрій ферми .N!!. 1, збу­

112,

дували

сіносховище.

В. ДМИТРИЧЕНКО, дврек'l'Ор

радгосП)'.


*

стор.

2

лн('топада

15

сНО В Е

1986 poJ<y

ЖИТТЯ• )

ЛЮБИМО,

ми

8ІІСІ.!ІІІІІІ.JІІІІІІ~ІІІІІІl;JІІІІІіJІІlІ==•••••шоІП~ІОІІ(•ОІІІІ/іІОUІІІ•UІІІІІІІІІІІІutІІІІІІІіІІІІІІІ~ІІІІІІІ!ІUІUІП'ІІІІ'МІ'•ІІІІ~ІІІІІІІ:ІІІІІUJJUІUІІІІВІПІDВ-ІІ(іІІUІІІ.іІНІІІОІОUІDІІІМ!ІШ"Іw'r;ІІІ Я

СИРАВО ють

полум'яні-

хризантеми

,

руках хлібороба.

ного

Руки,

як1 звикли міцно трима­ ти штур~ал комбайна, руки, загрубілі цем 1 вітрами, стискають

це

-

ще слів

сусідство одне поета

щастя

1

сиве

виконали

-

могли

йону

Багато

дають

державі,

в

засипці

Радгосп

допо· ра­

насіннє·

Довга-довга вона у Ми­ хайла Якимовича Гутин­ ка

виконав

зимова

країні

радгоспу

мо, наїздив близько 680 тисяч кілометрів. Впро­

зав·

довж

цього

коли

періоду,

працює,

від­

машина

не

Бобричани знають його Він віддав роботі в сіль­ ському господарсrві бага­

Шля -хом

то

рони

щороку час,

відзначається

коли

в

завершується

збирання врожаю, ведеть­ ся наполеглива підготов­

нерів

і

доярок.

му

центнерів

хто працює н.ад збільшен­ ням

виробництва

ції

радгоспу

Радченко,

станіслав

усІ

продажу

держа­

і

ві

видів

всіх

пшениЦі,

рощувалася

що

за

нерів що

господарств

КАТЕРИНА

Rосахівська років тому

всього

своєї

перед

вручну,

та

пташпиця

не

·

виконувати

птиці

йшло на новІ, ні технолог!І.

стало

легше.

якого ви

пере­

прогресив­ Трудитись

З'явились

можливості рівномірного розподілу кормІв між кур­ ми, раціонального Ух ви­ користання забезпечецня

золотава

жито, вбирали

1

картопля­

ІПотім робота на авто­ ремонтній машині. Разом

бачите на

цьому фотознімку, представляє славну когорту тру­

з

долюбивих тварининків

гав

ордена Жовтневої Рев~лю­

цІї радгоспу •Плосківськвй•.

премії УРСР, очолюючи бригаду ферми, І,)обвть значний внесок у подарством

молочнотоварвоі збільmеІІІUІ гос­

виробнвцтва і продажу

молока

ремонтниками

допома­

механізаторам

дити

Лауреат Державвої

трактори,

лаго­

комбайни

та Інші машини. коли ви­ ходили

з

ладу.

Як потепліло· на серці у водія, коли йому ~ру­

держа­

ві. Очолюваний вим ко.пектвв по праву вважаєтьса кращим у цьому передовому радгоспі. Фото М. Семииога.

чили

новеньку

10

115,3

комплексу

слів

хо­

багато на

адресу а

та-

2

колектив

дільниЦі

по

ви­

прнс;воєно

комуністичної

робництву казеїну техніч­ ного. Десятимісячну про­

урочисто

граму

вимпел.

тут

перевершено

високе

відне

звання

nраці

вручено

і

відпо­

посвідчення

та

першому

році

два·

п'ятирічки.

тонни Цінних харчо­ вих білкових Добавок. У тиву

ПРИХОДЬКО, радгоспу

за

свята

дільниці

колек-

у

складі

М. І. Журавля. Т. А. Дмитрієвої, В. П. Глухо­ вої :га М. Г. Слєсарєва

ТРИ·

Переможцями

соціаліс­

змагання

стали

га­

зqелектрозварник П. Т. Куртов та апаратниця Р. В. Цибульська, моло­ дий комуніст, змінний майстер Г. М. Горковлюк, слюсар В. Г. Голенко,

високого проценту ;Jбере­ ження поголів'я птиЦі. 'Ytee це сприяло росту ви­ робництва продукції. R. А. Носахівська з ува­ ставилась

до

впро­

всього

нового,

прогресивного. І мітно відбилось зультатах роботи.

це. по­ на ре­

За сумління, високі по­

праці, у

Натерину

197 4

Андріївну

нагородили орденом Тру­ дової Слщш ІІІ ступеня, а в 1977 · орденом «Знак Пошани•. Орден Трудового Червоного Пра­ передової

Лого Л'І.та і нинішньої осе­ ні перевіз майже 450 перевиконав­

завдання.

близько 1 ООО

тонн сіна­

жу, коренеплодів. Зараз доставляє корми на фер­ му.

Досконало своєю

оволодівши

сnеціальністю,

шо­

фер є здібним наставни­ ком. Він щедро передає

свій досвід молодим вqМ-.. ям. Дякують йому за ІJаУ­ ку комсомольці Анатолій Білогуб, Віталій Коноп­ ля. Батьківщина високо оцінила плідну нращо М. Я. Гут}Jнка, нагородив­

ши водія орденами <.:Знак Пошани• і Трудового Червоного Прапора.· Це зобов'язує його трудитисп ще

краще.

Г.

АНДРІЄНКО.

на

грудях

цташниці

зоІJ-

змогу

сім

недавно.

Ним

було

Ціалістичних зобов' я зань в одинадцятій п'ятиуічці. - Більше десяти ро­ ків, розповідає брига­ дир четвертої бригади птахофабрики М. С. Сні­ царук, Катерина, Анд­ ріївна

працює

у

нашому

колективі. Вона наДзви­ чайно добросовісна тру­ дівниця. За десять міся­ ців 1986 року пташпиця одержала від кожної кур­ ки-несучки по 227,1 яйця nри план! 204. У неї один

з найвищих процент збе­ режецц~ птиці. І це не-

зважаючи

на

нинішньому

те,

році

що

в

вона

Вона виконала чималу роботу по групуванню ну­ рей за фізичним станом, слідкувала за рів­

надходженням

до курей кормів, води, а також за світловим режи­ мом у пташнику, мікро­

кліматом. - Заслуга тут не 1'іль­ моя,

-

розмову К.

'

втручається

А.

тех­

З

задово­

високоякісних ся

у

молочних

nередІ5ачаєть­

колишньому

цеху

створити

масло­

дільницю

по виробництву фасовано­ го сиру. Сподіваємося,

і слюсар-оператор­ нерозривна

ланка.

у

Носахівсь-

висоні~езультати.

Добросовісне відношен­ ня до роботи, взаєморозу­ міння Натеряни Андріїв­ ни та Віктора Івановича відзначив

і

секреіrар

nар­

тІйної оргаНізації птахо­ фабрики М. М. Розгонюк.

Не так давно на звітно­ виборних профспілкових зборах колектив працівни­ ків четвертої 'бригади об­ рав Н. А. Носахівську своїм профгрупоргом. Ду­ мається, що ri сумління, висока відnовІд~льність дадуть про себе знати і у громадській роботі.

1.

ма1"

внжrовськии.

також

У

залишається

турSота про поліпшення санітарно-побутових умов наших

праЦівників. ско­ рочення ручної праці.

Не можна не згадати і про ларьок, який на за­

мовлення заводчан ФУНІіІІІіІ цІанує на підпрІІ'І:мствf."' Тепер

двічі

на

тиждень можуть свіжі молоко­ біля прохіДної.

наші працівники

придбати продукти

В.

що в наступному році броварчани вже мати-

Тільки у зЛагодженій ро­ боті між ними можливі

відальність. І не підвела.

уважно

nовнішого

продуктах

пиця

менше вибракувала їх. Натеряна Андріївна взя­ ла на себе високу відпо­

номірним

і

лення потреб населення у

це

одержала гіршу партію курей, ніж в минулому,

ки

реконструкція

нічне переозброєння.

цеsfм

цьому не більш віддаленій персnективі створення потокової лі­ нії для випуску фасова­ ної сметани. Невідділь­

ра Івановича Клішти, бо від нього залежить робо­ та усіх механізмів. Пташ­

п'ятирічки

відзначено н усnіхи у виконанні завдань та со­

іде

купувати

nродукт у

зупинимося.

ка, але й комуніста, кавалера ордена Трудової Слави. ІІІ ступеня Вікто­

ОРД-ЕНИ

~ри

засяяв

не

газинах міста. Звичайно, на

економіст В. Є. Джус. Зараз на підприємстві

метою

nереддень

пора

далеко

m

ною

трудиться

ва

році

ось

повний перелік їх. І все робить знову таки ~ nритаманною йому аку ратністю, швидко. Мину­

поживний

мільйони карбованцІВ. Досягнуто продуктивності праці

також ветерани праці

казники у

-

доби

муть

процента. Значно перевиконано і план по прибутках.

Самовіддано

агропро­

колективу,

вадження

Якимовичу.

нів на тік, кормів для ху­

на якій він працює і до-

цстопада. Крім того, заводчави з чеmю виковац зустрічвий план: виробв­

ли продукції на суму

тичного

в

Михайлу

Транспортування добрив у поле, зерна від комбай­

машину,

ЗУСТРІЧАЄМО 3ДО&УТНАІІИ

154

гою

механІзми, змінились і форми організації праці, утримання

Малюга,

товариша­

виконувалися

стали

Іванович

на 4 тонни і всього за цей час. nродано державі

ставила

На УІ очах відбувалися значні зміни на підпрИ' ємствІ. Трудом~сткі про­ цеси

гос­

«Авангард•.

·

ко­

ні ниви.

кож наших шефів ПМR-5, які допомагали забезпечити чітку І рнт' мічну роботу господарст­

Андріївна

розчаровувалась.

.

пра­

переробної

директор

район-

порах; адже усі виробнипроцеси

і

Е.

ми по роботі. Хоч і важ­ кувато було на перших чі

Дня

сказати

надцятої

собі за мету добитися ви­ соких нагород, слави. У неї було одне бажання працювати так. щоб не соромитися за Плоди пра­ ці

-

професій­

сільського

приємних

рад­

хвилями

яких

товленню товарної продукції та П реалізації колектив виконав достроково, до

переддень

четься

зібрано цент­

rio

лися.

прийшла 26 на Київську

птахофабрику. Не

придбання

промисловості

ви­

полями,

простори..

роботах

працювати

сезонне

очі <::марагдові

Андрій

багатьох

зерна,

Своє професійне свято працІввики мІського молокозаводу зустрІчають у піднесеному настрої план стартового року дванадцятої п'ятирічки по виго­

мислового

:На

ши

він

і

мастила.

стосується

харчування,

подарства

Ра­

госп виборов першість у соціалістичному змаганні

серед

трудівни­

матеріалів,

чи

цівників

40

року

то

ного· свята

відзначити,

нинішнього

нас

звер­

колгос­

собних господарств, по можливості виконува­

У

зерна.

Приємно

чи

якими

кормів для· особистих під­

інтенсив­

ною технологією. в середньому по

до

палива,

дують здобутки рільни­ ків, успіхи тваринників. Так, на кожному гектарі озимої

з

продуктів

сільськогос­

подарської продукції.

до­

в

за­

nального

тонн

пшениця

по­

приростів ве­

будівельних

Фе­

виро~

заявки,

-

ки

ме­

по

тонн

тваринницька про­

таються

дороwч Абакумка. голов­ ний агроном Людмила Іванівна Попова, які з ,{!ОКУ в рік добиваються новнх звершень. Ось і ни­ ні. Господарство успішно ннцтву

сотні

рахунку І

ощаджених

дянській Армії, повернув~ ся в рідне село. Хлопцю

тилися

оди­

дукція. Ось що нам дає перебудова в роботі. Дирекція, партійна та профспілкова організації радгоспу прагнуть, щоб

«Авангард•. Чимало ме­ ханізаторів, тваринників, спеціалістів відзначені нагородами Батьківщини. Серед них майстер машинного доїння Надія

план

-

даткова

трудівників

виконує

А це

ло на його

пі .. А відослуживши в Ра­

ми

гектара.

ликої рогатої худоби,

Численною є сім'я

ханізатор

кожного

надпланових

продук­

харчування.

Мануїлівна

із

працювати

милувався

70

кормових

ниць

визволення

механізатора, і він після відповідного навчання сів за кермо трактора. Як

кармозаготівельни­

ки одержали понад

стів і скотарів. спеціq.ліс­ тів і керівників госпо­ дарств та підрозділів. птахівників і всіх тих,

життя.

до серця припала робота

виростили і зібрали на кожному гектарі. В ціло­

трактори­

після

чав

лосу. Понад тисячу цент­ нерів кормових бурянів

ка до врожаю майбутньо-­ го. В цей д~нь трудящі країни славлять комбай·

свого

села з фашистської нево­ лі закінчив школу, пішов стежкою батьків nо­

для худоби. Заскиртова­ но 2500 тонн сіна, закла­ дено 10 тисяч тонн сіна­ жу і 11 тисяч тонн си­

яких

років

Пригадує, як уже в перші

перебудови свято

близько 400 карбованців державних коштів. Чима­

доводиться

монту.

як сумлінного трудівника.

хлібороби,

сі. А це було в 1978 ро­ ці. Береже її, сам прово­ АЯТЬ поточний ремонт. Він лише за останні роки зекономив на ремонті

потребує капітального ре­

стійловий період

-

водія

«Бобрицький•. Тільки на машині ЗІЛ-555 ~а час, коли вперше сів за її кер­

дання з усіх показників на по заготівлі кормів

життєдайної

\

продажу

господарствам

',.,' '

t

вих бульб.

кра­

корисне.

продукції

'

Ми рере­

план

картоплі

немов

підтвердження про два крила

людського

державі кожному

центнерів.

200

квітн.

А поряд тугий вінок Із пшеничних колосків. І

виробницт·

гектарі одержали в сереД· ньому по 270 центнерів бульб при зобов'язанні

під сон­ бережно

ніжні

по

ву і продажу картоплі. На

• в.одІя

Дороrа

агропромислового

об'єднання

в

директор

ЧУКАНОВ,

молокозаводу.

План виконаємо достроково

Трудівники &~rданівсьно~

nтахофабрики nродали дер­ жааі за десять місяців ни­ н.Іwньоrо року. 68 мільйонів 208 тжяч wтун яєць nри

n.n.aJfi

wтуи,

61

мІльйон 650 тисяч м'яса 621 ,7 тоннИ

nри nланІ 500 тонн. ьІд ноІІІНої нурни-несучки тут одержано по 203 11йця. Це

на 6 ІІЄЦ.. бІльwе тоrо, що намічалось.

В.агомий гальну

вклад

справу

у за­ вносять

пташинці Надія Семенів­ на Хилько (слюсар-оnераj тор Ф. Ф. Теплюк), ~ фина Олексіївна Вінник (слюсар-оператор В. К Литовченко), Софія Ти­ мофіївна БобщJ (слюсар­ оператор Т.\ Царик). Від курки-несучня вони добились за вказаний період відповідно по 238,7. 23U 1 220,6 яйця.

r.

1

О. ДЯЧО!_і,

двсп~.


*

15 листопада 1986 року

ЖИТТЯ»

сНО В Е

З стор.

ЩО В ТВОРЧІСТЬ ПЕРЕЙШЛА -1--DUІІІІІІІІІМІ''''''ППП'

ІІІіІіІіІІІІІІІі•]ІІІІІІDІІІІМіSІ-_ї;ІПіІІііІПІіііі~~~ІІІІіііІІІІІІІііІП-ЕВІІІІІіІІІіІіііІІііІІІІІІіІіІІП~-··ІІІUІІПІ.ІІМІІІІІІІІ-11-

(Сп ОЗДОРОВЛЯЄМ О вас,

варишІ.

шановні

з

то­

достроковим

виконанням

плану

стар­

тового року п'ятирічки по виробництву 1 реалізації молока

щення

надоїв

ливість

дало

мож­

господарству

до­

строково за 10 місяців виконати річний план ви­ робнИІ\ТRа реалізації

щених ·праву

зобов'язань

по

вважається

по-

зання, Н. А. Назарчук 1 Ії напарниця по групі Н. М. Чолоч. Вони надої­ ли по 4228 кілограмів молока від кожної коро-

дружжя Остапчуків: Ана­ толій Миколайович і Лю­ бов

Тимофіївна,

які

до-

містечка· та в Інших люд­

місцях

Щорса.

радгоспу

Іме­

З початку ро­

ку

тваринники

по

3787

одержали

кілограмів моло­

ка від корови, що на 400 кілограмів більше порів­ з

дом

вІдповідним· періо­ .минулого

року.

Міськком Номпартії Ук­ раїни, викощюм район­ ної

Ради

татів,

народних

райком

депу­

профспілки

працівників агропромисло­ вого •комплексу 1 міськком комсомолу

продукції державі. ЗДано вже 5200 тонн молока при завданнІ 5160 тонн. 96,5 процента його реа­ лізовано

першим

Змагання

сортом.

за

виконання

успішне

пІдвищених

зобов'язань очолили комунІсти, правофланговІ трудового

суперництва.

Так, тваринники бригади ~Q 1 одержали по 3860 кілограмів

молока

від

корови.

Правофланговими

нагородили

радгосп перехідним Чер­ воним прапором. Підви-

дового

тру­

суперництва

успішне

виконання

за

підви-

глядають одну і ту ж гру­

рин. Наполегливо трудять­

пу корів. Працюючи по­ змінно, вони від кожної

корови одержали по 4328 кілограмів молока. Нині

ся член НПРС К І. Сяб­ рюк та М.

·

змагаються за ·те, щоб до кінця

року

перевершити

п'ятитисячний

4300

рубіж.

кілограмів

По

молока,

що значно більше,

ніж

торік, записали на свій рахунок майстри машин­ ного ДОЇННЯ І. Шамри­ ленко та її подруга М. І. Артемчук. Докладають всІ сили і старання, щоб перевико­ нати пІдвищене зобов'я-

r.

На

В.

сивими

їх рахунку на

би

818

хмарами

неба

ЦІННИХ

рови

ЛеНИХ

більше,

Значно

ніж

торік.

перекрили

по­

казник

минулого

надою

молока

року

конюшини,

майстри

і

По-своєму

радгоспі зобов'я­ на свій кілогра­

госпів,

року

мів молока від корови. УспіХ~( сприяло те, що

викопала

ки

господарства

нашого

роботі

успіхами

зустрічають

ропромислового оператори

по

комплек­ вирощу­

ванню нетелей першої бригади радгоспу Імені

·

60-річчя СРСР. Ще на­ передодні 69-ї річниці Ве­ ликої Жовтневої соціалі­ стичної революції ми конали річний план валовому

ви­ по

приросту

тва­

рин. У минулому місяці наш колектив добився

не

~

додатково

менше

тонн

800

продукції,

перевиконати

підвищене

зобов'язання

нинішнього року по надою ·молока від корови, взятепісля аварії на Чорно­

бильській

АЕС.

Працівники ферми зо­ бов'язалися зразково про­ вести зимово-стІйлове ут­ римання худоби з тим. щоб

створити

хороші

для

пе­

успішного

виконання соціалістичних зобов'язань, взятих на

честь 70-рtччя Жовтня.

Великого

А. ГАВРИЛЕНКО, громадський

кореспон­

дент.

діленню окремих телят у санітарну групу, по вста­ новленню

єдиної

нумера­

ціУ із метою налагоджен­ ня племінного обліку. По­ трібно збалансувати ра­ ціони так. щоб добивати­ ся середньодобових при­ ростів не нижче . 650 гра­ мів, вирівняти теличок за

фізіологічним

станом,

привчити їх поїдати висо­

коякісне сіно. Усе це ви­ магає від нас, і особливо від операторів по виро­ щуванню нетелей, відпові­ дального ставлення до ро-

НІХТО не байдужий

кар­

чився

великим

концертом

Слухав пісні про хліб, 1 в очах Іскрилась радість. А в серці теплИлось щось особливе, радісне, чого І можна,

хоча

здавалося б, усе так лег­ ко і просто. 320 тонн до­ бірного зерна .зібрав він нинішнього літа разом Із помічником Сергієм Боб­ ком. І цей успіх, здаєть­ ся, здобутий тільки тим, що не шкодував ні сил, ні часу для досягнення

не село Юрківку ,' де три­

Джунківська

валий час працював шо­ фером. Доля звела йDго

мою пташпицею

·з

вродливою Ніною. Вона мала добру усмішку і ча­ рівні очі. Запропонував їй руку. Та була ж вона з

далекого

від

нього

Нажуть: кохання сильне в розлуці. Іван розумів любов по-своєму. «Разом жити, поруч трудитися

Тепер легко. А було? Не пригадується хліборо­ бові, щоб працювалося неохоче. Усе в радість. Мабуть, тому, що зма­ лечку вабила земля, що друзі підібралися в брига­

краще.

Та

тають,

постійної

ініціативні,

які

люб­

лять землю і яким робо­ та до душі. Він народився у Ста­

...

вищенському районі на Ниївщинl. Ріс у селі, вчив­ на

колгосп­

ному полі. Звідти й пІ­ шов на службу в Радян­ ську Армію. А відслу­ живши, повернувся в рід-

се­

ла БогданІвки.

мети.

працював

реалізувати

тваринни­

День працівників сільсь­ кого господарства 1 пере­ робної nромисловості аг­

художньої самодіяльності.

ся,

виробити

планується

М.

-

у

брига­

лене.

ді

А.

Литовченко,

су

ку,

цю

підсумувала зроб­ Той день закін­

не

го­

залиши­

1987

механізатор

Нещодавно

висловити

говорить

ВАГОМИМИ

да, в якій він трудиться. святкувала обжинки. Піді­ брала останнІ сте(і)ла ку­ курудзи,

пе­ під­ рад­

включились у соцtалtстич-

радгоспу імені Докучаєва Іван Овсійович Джунків­

.топлю,

-

ловний зоотехнік

підня­

любить

та

місяця, -ЩО

редумови

- За прикладом редових колективів приємств, колг9спів.

силяпо­

недавно

люцерни

бабовозлакових

трав.

машинного доїння Є. І. 'rурупова і В. Т. Горобей. Вони першими в виконали річне зання, записавши рахунок 1_10 4200

МОЛОКОГіННИХ Зе­ зокрема,

державі

лися до початку

ще

кількості

молока

виконати до 70-річчя Ве­ ликого Жовтня. А за пів­

і

кормів,

інших

по

...

ський.

пІд-

достатньої

кілограмів молока ві,[{ ко­

того на 'зяб грунту. Лис­

пору

свій

роботи тваринників. вве­ дення в раціон для худо­

Мартинюк.

Догоряють клени у лі­ сосмугах і гаях, гублять своє останнє вбрання то­ полі, ·яких так багато на Броварщині. Опустілі гіл­ І;Ш дерев помітно виділя­ ються на фоні полатаного

топад

під

виконання

вищених зобов'язань, за­ провадження двозмінної

·

ви закріпленої групи тва-

ДОБРИЙ СЛІД НА ЗЕМЛІ го

лізації

контроль

ТВАРИННИКІВ

СІІОВО

про~Ідною тваринницького

няно

радгоспу ·взяли

тора

Такі · яскраво-червонІ «блискавки» з'явилися на стендах біля контори, за

н!

не змагання за те, щоб план двох років п'ятиріч­ ки по виробництву 1 реа­

державі.

Партком. Адміністрація».

них

партійна організація цеху тваринництва І в цілому Ьартком, адмІнІстрація

ської

й

уваги

батьків­

вимагають»,

-

міркував. З цим 1 при­ їхав до Богданівни. Тут потреба в кадрах не мен­

ша, ніж у ЮркІвцІ. Село хоч 1 велике, а людей об­ маль. Сім'ю ДжункІвсь­ ких

тут

зустріли

охоче.

Ніна Федорівна влилася в колектив птахофабрики, а Іван Овсійович став ме­ ханізатором. йому дору~ чили

потужний трактор, на якому він ор.ав, сіяв,

збирав ... Згодом Ніна Федорівна

На ФІнІwнІА nрямІА Старанно потрудилясь протягом десяти місяців нинішнього року праців­

різних областей України продано 10 мільйонів 900

ники

мільйонів

племптахозаводу

«Рудня•. За цей період вони виробили 18 мільйо­ нів 230 тисяч штук яєць при річному плані 20 Іі'ільйонів. Птахівликам

тисяч

племінних

реалізовано

761

яєць,

5

тисячу їх

торговельним

організаціям,

що

більше

відо­

на птахо­

фабриці, піднялася на ви­ щу сходинку. Вона була делегатом XXVII з'їзду Номпартії України.

-

механізатора

комуніста І. О. Джункlвського. Це Віктор Хилько, Микола Теплюк, Олександр Бобко та Ін­ ші. К/

1

Як

вони

наставник,

влlт­

лрацювали

на

Висока відзнака пра­ ці моєї дружини, зі­ знається Іван Овсійович, -наша спільна радість,

зернозбиральних

яка

корми

окрилила,

натхнення,

-

діти· пІдрос­

стала

досвідченого

додала

творчості.

ПоДІлена радІсть

-

ве­

лика радІсть. І видно бу­ ло по його обличчю, як він Людяно, по-доброму заздрить рість,

дружині.

почуття

Щи­

гордості

нах,

рювали

на

господа­

картопляних

плантаціях,

.

комбай­

-

пізніше

заготовляли

на

зимово-стійло­

вий період

для худоби.

Іван Овсійович по праву гордиться своїми учнями,

твердо переконаний: хлопці не підведуть! А ті, в

свою

чергу,

жають

дуже

-

учителя

пова­

люди­

ну

принципову,

нілись у карих очах. що чимось підкупають і схи­

ву,

захоплену

ляють до себе, І в пасмі чуба, 1 в легкій рухливо­

лишає добрий

сті його постаті,

прожитим днем вчить ін­

за

супутницю

плечах,

життя

вид­

широких

вузлунатих

ру-

'

ках...

Нрокує

п'ятиріч­

-

них

-

своєю сnра­

Людину,

землі, ших,

яка як

землю,

нова

ка. Нрокують у трудово­ му строю докучаївські хлопці господарі ланів.

Серед

вою.

котра

на своїм

любити

як

за­

слід

кожним

рідну

звеличувати

прикрашати СВОЇМИ

вимогли­

її

і

добрими

ДІЛаМИ.

Г. ПОЛЯКОВА,

Фото автора.

вихованці

продуктивності птиці вже

які 'одержали від кожної

подолали пташинці Уляна Михайлівна Лях та Марія

фуражноУ корови по

Іванівна Новшун. Вони добилися від кожної курки-несучки

відповідно

і

штук яєць.

252

245

Радують успіхи

по

наших

запланованого.

операторів машинного до-

Слід зазначити, що ра­ ніше наміченІ рубежі по

ЇННЯ норів нець і М. А.

r.

Ф. . Наба­ Музиченко.

кілограми

молока,

4503 що

.

802

грами

вих

приростів при плані А такі телятни­

тварини. І якби тут у нас були упущення, то про

ці, як Лідія Федорівна Герман, ·Натерина Семе­ нівна Оксюта, Валентина Олександрівна Харченко, одержали по 891 граму.

високі прирости і не мрія­

646.

середньодобо­

815

боти,

уваги

до

кожної

ли б. Велике значення в ор­ ганізаціІ роботи тварин­ ників

має

колективний

По грамів середньо­ добових приростів одер­ жують з початку ниніш­

підряд, оцінка їх праці за

нього року Ольга Єгорів­ на Трофимова, Віра Ми­ колаївна Мельниченко, Надія Іванівна Харченко. Звичайно, у великій мірі наші успіхи залежать

з бригади в бригаду кл<~.­ су кожного нетеля. Сти­

від міцної. кормової бази. А вона у нас є саме та­ кою. І в цьому році у на­

кінцевим

змагання,

но

пор

Понад

план

заготовлено

буряків, сіна І та сів,

11

кла­

силосу.

Та найголовнішою запо­ рукою результатів праці колективу є відношення людей до праці.

Робота нашої бригади найскладніша. У нас по­ чинається перший період вирощування нетелей. Ми одержуємо теличок 1015-денного віку із десяти господарств району, у

передачі

труд операторів по вирощуванню нетелей і моральне та матеріаль­ не заохочення. Так, у нас регулярно підбиваються підсумки соціалістичного можців

соковитих кормів на процентів більше по відношенню До потреб.

при

мулює

шому госпqдарстві надба­

39

результатом,

врахування

на

Трудової

чаються

честь

пере­

піднімається пра­

слави,

вру,

Ім премії.

Значний вплив на якість роботи наших тру­ дівниць

має

піклування

адміністрації,

профспілко­

вого комітету

про умови

праці та

побуту на тва­

ринницькому

комплексі.

UЦороку тут на належно­ му рівні проводиться під­

готовка приміщень до зи­ ми. Іх ремонт. На комn­

лексі є медпрофілакто­ рій, стоматологічний кабі­ нет, Ленінська кімната, кімната їдальня.

відпочинку,

більше запланованого. Не

яких різна ветеринарна культура, різи! системи

ють .rvоярки Н. С. Дани­ ленко, М. В. Риба. Вони

·нумерації. Молодняк над­ ходить не однакового і фізімогічного стану. Тру­ дівникам бригади нале­

що до їхньої справи ніхто

жить

ну

набагато

надоїли

ви по

від

від

них

кожної

4498

відста­

коро­

'кілограмів

молока.

О.

КОВШУН, диспетчер.

провести велику

ро­

боту по підготовці каран­ тинних приміщень до при­ йому ~оподияка, по ви-

Копи тваринники бачать, не байдужий, кладають

тоді й до­

усіх

зусиль,

щоб радувати Батьківщи­ славним

трудом.

В. ПРУДКА, комуніст, поІІІічввк брR·

rІДира брвrцн

1tft !.


4

*

стор.

листопада

15

сН О В Е

року

1986

8

Ж И ТТ .Я»

плАн .ро&оти

НОВИНИ -RУJІЬТУ-

.

РИ

8

~РОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО

ПЕРЕМОГ А БРО­ ВАРСЬКИХ ГАНД­

.

8

( 16-30

ВЕЗВИЧАВНА ВИ­

.

КОМПЛЕКСУ

.

БОЛІСТІВ

СТАВКА

листопада)

СВJІ'ІО ва честь Два працІВИJПdв аrропромис­

JЮвоrо воМШІексу ( 16 листоnада, Rапвиlвський

будинок культури).

НОВИНИ

КУЛЬТУРИ

ставка . юних Броварщннн.

·Цікавий Н.

З

цими

ний

музи11ній днями

концерт,

wколі

проведе:

присвячении

року Миру. У підготовці йо_; го

брали

участь

педагоги

и

учні.

Почався концерт вірша­

ми про ~ир. Шені І. Ша­ їнського <<У смішка• 1 Є. Птичкіна «Не драз· ните собак>> у виконанні учнів були

молодших класів тепло зустрінуті

глядачами. Сподобались присутнім фортепіанний дует у виконанні учня І класу Володимира Греч­ ка і педагога Л. М. Чу­ черової на музику Ост­ ровського буде

«Хай

сонце»,

також

концерт до мажор І. Бер­ иовича у виконанні уче­ ниці ІІІ-го класу Марини Вашкирової

і

видатну марка

подію,

стала

поштова

свого

роду

-

«Ві­ краї­

дзеркалом історії зитною карткою ню>,

так

гандистської

проводить клуб юних фі­ лателістів Броварського відділення колекціонерів.

колекції,

дина

вдосконалює

ність

мислити,

політичний світогляд,

гальний

і

прискорює

розвиток.

ціонування рок

розширює

культурний за­

Колек­

поштових ма­

широко

розкриває

вікно у світ,

пробуджує

інтерес до творів мистецт­ ва.

Проведення

філате-

-

од­

на з · найважливіших форм агітаційно - пропа-

-

«Збереження .справа

nрироди

всенародна•.

Вадима Булкота сЖи­ вопнс російських майст­ рів•.

Едуарда

сМир

-

Гайового

космосу• .. Вага-

то відгуків одержала ко­ лективна експозиція « Ве­ ликий Жовтень•. Пере­

ну

можці виставки нагород­ жені грамотами та nриза­ ми міськкому комсомолу.

виставку,

струвалась

шахово

бі

-

яка.

в

демон­

міському

Шашковому клу­

цими днями.

Відвіду- ·

вачі виставки з інтересом знайомились з експоната­

. та

тематики,

ча

широ-

вміла

матеріалу,

пода­

зв'язок

з

шкільними предметами. Найбільший успіх ма-

С. ФЕДОРЕНКО, 'Шен правлlвіІв Бровар­ ського ВІддІ.Лі!ИНSІ 'l'OBa• риства фіЛателістІв. .

Ва фото: у виставо'ІИо­ •У аалІ. Фото автора.

педагога і

виступи

Концерт

шої

хору,

групи

Глядачі і

нянський будинок культури).

Ве'Іlр-ковцерт сВародна Dісва супуТВВЦJІ твов• (2З листопада, Бобрицький будинок куль-

Дитnвй

смт.

виступ

вонального

У центральній район­ ній лікарні, а також ди­ тячІй стали традиційними конкурси

медсестер,

фельдшерів. завжди

Цікаві

тим,

що

Кощій. Ці люди' справжні

демонструють

ентузіасти,

теоретичні

ансамблю

з

nо­

стійно зайнятий своєю ро­ ботою. Але будь-які труд­

-

нощі

не

людям

перешкода

наполегливим,

тим, хто працює з підне­ сенням. І дарують ама­ сцени цю піднесе­

тори

ність

односельчанам.

піснях,

У

гуморесках,

які

доходять глибоко до люд­ ських

сердець.

Особливо

запам'ятався

всім вИступ ансамблю на Жовтневі свята. приніс не

Концерт

тільки хвилини

радості, а й викликав ви­ соке почуття Батьківщину.

гордості

за

П. КУДІН, громадський кореспон­

тичні

учасники

Га:аета

об.JІІІІСти.

навики

ян

с

В'І'ОРИИІС,

прак­ спеціа­

лістів, а і здібності кулі­ нарів,

кондитерів,

тичні таланти. саме

nід

курсів

час

І,

артис­

мабуть,

таких

народився

організувати

серед

робітнииів-медиків ставку власних nрикладного

конзадум сnів­

ви­ робіт

мистецтва.

І ось така виставка у жовтневі святкові дні

була влаштована у ленін­ ській кімнаті центральної лікарні.

Спочатку

·лися,

ва

-

,

сумніва­

розповіла

райкому

медичних

голо­

профспілки працівників

Ніна ка, -

Стеnанівна Солець­ чи знайдуться смі­

ливці

показати

на

;vt_})ІІІННском азЬІке).

Редаи'І'ОР 11:. ФЕДЯЯ.

вЬІХодюr

Дна вЬІХода:

(На

лщпе

знащ1я,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•-ОРNШ Вроварскоrо І'ОрОДСКО· ro ко-миіrета Комму-нистической партин УкраинЬІ, rородскоr0 и районного .Советов нароД!ІЬІХ депукиевской

вони

не

иолёг свої роботи.

дент.

\'атов

(29 листоnада, с. Велика

cena а )11! листоnада, РуднЯвський будІ.J•

(29

+

СІЮРТ

17 аnреля 1в:37 среда, пятница,

rода.

·

суббота.

суд

Адже

для

кожного

з

них

-

це

творіння душі. Але, як бачите, результати nере­ вершили

всі

наші

споді­

вання.

І справді. Кімната на час ·ніби розквітла від багатства кольорів виши­ ванои,

мереживних

рунків.

А, які

експонати

візе­

прекрасні

nредставили

майстрині- в'язальниці, з різьби no дереву, макра­ ме. Відвідувачі подовгу

затримували nогляд

біля

мережив-, ·зроблених на сnицях лікарем інфекцій­ ного відділення Т. С. Ра­ нюк. Різномаїття візерун­ ків, майстерність виконан­ ня, витончений худож­

ній смак робіт полонили ЧИ не КОЖНОГО, ХТО nобу­ вав на виставці.

Та.rtант

різьбярів

від"

крили колеги і в головно­ го санітарного лікаря ра­

йону В. А. Прокопенка, лікаря з тубдиспансеру В. М. Банадииа. Різноманітні . виробИ

представили

дитячої

+

СПОРТ

лікарні Т. Г. Бур­

рушники; килимок,

сукні, светри, жилети, ма­ краме, вишивка бісером.

А завідуюча дитячою

по­

ліклінікою О. О. Сорока nредставила акварелі.

Слід

би

назвати

реможця. Але лось: хіба це Найважливіше конкурс

його

пе­

nодума-. головне?· те, що

nодарував

учасникам,

дувачам хвилин

і

1

і

відві­

стільки радісних зустрічі з пре­

красним. Та не тільки це. Ножен побачив свого то­ вариша

по

nраці

і

з

ін­

шої сторони. І ніби блИж­ чими стали інтереси, доб­ розичл}fвішими

взаємосто­

сунКИ ., 'всіх учасників ви­ ставки. Тож зрозумілим бу ло nобажання організа­ тЬрам частіше такі конкурси.

пРОХодили

по

ручвому

М'JІЧУ на

працівники

Уно

.ІІІІСТОПада В

8

м.tстl

змаrанJUІ

лай, І. Я. Норотій, Р. Г. Торбовська, Т. Г. Кали­ ниченко. Серед їх екс­ nонатів вишивані сер­ ветки,

ПО

нашому

НЕЗВИЧАЙНА-ВИСТАВКА

ан­

дубна, а керує ним Ф. Т.

учасників

сlм'І

СПОРТ

б р о в ~а р ч а в и 3 1

...

кожен

Бобрнцька

.П е .р е м о r л и

Ввійшли до нього Т. Ф. Ходос, Н. І. Підірко, О. І. Герасименко, О. І, Сиоробагатько, В. О. Під­

хоч·

молодо!

+

за

односель­

«Журавочка

-листоnада,

Районний огJІJІД-коввурс сімейвих авсамбпlв (ЗО листоnада, Рожнівський будинок культури):

Яка б урочиста п.одія не в· Шевченково­ відбувалася чан

(2З

листопада,

с. Богданівна, бібліотека).

"Журавочка" самблю

ЗО

Читацька ковфереиціJІ •Комувlст поmтвч~ вий боєць І оргавізатор ІІ!Іас• (ЗО листопада,

nро­

Дарує радість

рар,ує

ласунцІв

нок культури).

ШТЕйНБЕРГ, педагог.

завжди

кафе,

Ве'Іlр-аустріч кращих спортсмевІв

церт.

му,

равок

·

ВJІМИ ІUКОЛв

цікавий і змістовний кон­

Н.

Налита,

Димерка, кафе).

за­

школи

·

год.).

Вечір-аустріч з ветеравом працІ, довркою. рад­ rоспу сЖердlвський.. О. Н. ФlлІпчвч (2З листо­ nада, Жердівський будинок культури).

дякували педа­

учням

19

тури,

«Где согJІасье доброе, там и счастье долrое•.

співала пісню Н. Струве <<Матерям погибших ге­ роев>> (керівник Н. С. Давиденко). гогам

Зустріч учв1в ІUКоли а 'Шеном Ради художив­ ків Украіни В. Ф. Б_урдою (21 листопада, Руд­

Вечір

стар­

яка

Пухівський будинок культурй).

Вечір-аустріч ветеравlв cena сЗа хруrЛВІІ . стопом• (29 листоnада, с. Гоголів, кафе). "

ансамблем народних ін-· струментів {керівник А. І. виступом

Raлwra, RиІв­

Teмa'l'R'DIIIЙ ве'Іlр сХва.па rруду, :пuа люди­ вІ, що вершить щаств ва землі• (21 листопада,

тури).

градського, Ірини Качано­ вої, Тетяни Башкирової, Тетяни Заєць. Колоритно була викона­ на російська народна піс­ ня «На горе то калина»

Стратілат).

~ваЛьиІ амаrавва з баскетбету (16 листоnа­

да, с. Рудня, с. Налннівка, смт. ська птахофабрика).

Райовввй огJІJІД-коввурс ~оввх авсаибтв (2З листопада, Калинівський' будИнок культури)~ Кlволекrорlй с.Алкоrоль, особвстlсть, адо~ в'в• (28 листопада, Калитявський будинок І<УЛЬ· тури, 25 листоnада, Русанівський будинок куnЬ-

учнів Оксани Шпиг, Оль­ ги Серветник, Ольги Дем­ ковської, · Дмитра Остро­

кінчився

СВJІ'ІО праці (16 листоnада, с. Гоголів, кафе;

РудиЯнський будинок культури).

школа).

О. В. Бойченко. Порадували

ТематіmІнй ве'Іlр сСп:ава ШборобсЬІdй працІ• листощща, БогданІвський будинок культури).

(16

ПeperJUJД .іdтературв сВ свІтІ КИІDІЮК . АJІТJІ· ЧІП:•. До 10G-річЧя з дня нароДМ(ення С. Марша­ ка (16 листопада, с. Гоголі!!, бібліотека) ... Be'llp вJдпо'ІІІJІК1 мехавІааrорІв 1 Іх · clllel. (20 листоnада, с. Гребельки, клуб).

До свята 69-У річниці Великого · Жовтня учні nідготували філателістич­

ми: приваблювала

лістичних виставок

лі

у великий світ''

лю­

здіб­

ли колекціУ Наталки Оме­

"МаJІеньке ві~онце

назвав її вождь

ваючи тему

діяльності

Всесоюзного товариства філателістів. Значну ро­ боту в цьому напрямі

болгарських комуністів Георгій Димитров. Розви­

завжди а

філателістів

Відгукуючись своїм сю­ жетом майже на кожну

концерт У диrrячій

Під таким девізом про­ йшла у святкові дНі ви­

серед

першість Укра­ команд· юнакІв

1967-1988

рокІв народ­

ження.

Шість команд з КИ­ єва, Одеси, Вінниці, Пол­ тави, Чернівців і Брова­ рів виборювали nершість. Вигравши у всіх команд, перемогу здобули юнаки нашого

спортивного

влучний

кидок

вирішив

долю поєдинку броварчан з одеситами, що · й nри­ несло nеремогу команді. Третій рік їУ тренує В. М. Харченко.

Команда з Одеси, гравши

нашим

з рахунком

26 : 27,

ВРОИРИ.

змагань Василь Маркович Х~рченко:

проводити

82f.JI.

КИtвс•иа.

зай­

няла друге місце, киави - на третьому. · Найбіль­ ше м'ячів n'ятдесят n'ять закинув у ворота суперників броварчанин Сергій· Турченко. Ось що розповів пІсля

із

В. О. Богатіковим в дев'ятому класі я nідібрав хлопців-гандболістів і створив

команду,

·

яку

почав тренувати. У мину­ лому році в республікан­ ському

чемпіонаті

серед

команд товариства сАван­ rард• ми вийшл.:~ на дру­ ге місце, а в цьому році

на чемпіонаті України у змаганнях команд другої

групи були третіми. пер

ст~ли

nершості

УкраУни

сильніших

команд самим

во

у

взяти

Те-

nереможцями

серед

юнацьких

ресnубліки. ми

завоювали

грудні участь

1986 у

Цим nра­

року

першості

Всесоюзного змагання між командами вищої і nерШої ліги спортивного товариства «Труд•. '

Г. БУЛЬВІВСЬКИR, громадський

кореспон­

дент.

Ре.цавтор Є. ФЕДЯІі;

сnравах · ІtВАаІtІІІІЦ'І'8, noлtr~фlt І ЮІІІІІСНО801 toPIUnl

оап8ст•. М.

про­

землякам

АДРЕСА РЕДАКЦІJ: 255020, НиІасьна обІІСТІt, ... 6роаари, ар. КмJІСІtНІ, 154. ТеіІ ..... ....., онм:. редакто...,. ..- _ 1-03-71; аІ•••пу ..,.. nap-riAмoro ЖМТТІІ- 1·0"1; а!дnоаіА&ІІьноrо секретарІІ, аіддіпу сfпьськоrо rосnодарстаа 1..02-12; коресnондента місцеаоrо раДіОМО8JІ8ННІІ - 5-13-11; :аастуnнttка редактора, ІІАдІІІІІ nрОММСІІОІОСУІ, ІІМСТІ8 Г МА~ • "_. а coaof роОот,~ - ~-~ 1 •

ВРОаарсrока APYJCaPWІ КНІ~~е~оноrо oOnacнoro .mавтвм у Адреса друкаРНІ: 2550:W, КІdвс:ька

клу­

бу «Полум'я•. Лише один

За домовленістю

-

старшим тренером Бро­ варської· школи - інтерна­ ту спортивного nрофілю1

1N.

Індекс

\.

6128/S.

офсеткиА. C.бclrr І АРfНО&аНИЙ аркуш. ТІІраа

APfX

14·.470

IJJ)w.ilpНJП(!B.

3амІавпенм :М

5625.

#180 1986