Page 1

5

сІ! .....

ПР()JlЕТАРI ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТ!~Я!

ОРГ:АН',Б"РО'8А'РСЬКОГО, МІСЬКОГО' КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ

ПАРТIJ

УКРАІНИ,

М1СЬ;~ОI}'I;:'РАЯОННОI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ , І8СЬКОІ ОБЛАСТІ

=

Гаае.таввходт'8 ':17" квітни 1937 року . ' ом 180(6636) • Вівторок, 15 листопада 1983 року • Ціна' 2 моп.'·

"РОJСТIJIІ;УВillІ",Я

ОДНИМ своІй галузІ

І" листопаАапlСnR .uвеРШ"rlНR програми' епlnьного

~!Ожцсм ного

Всесоюзного

оргаНізованІсть пІдприємства

соціалІстич­

борній

на

звІтно-ви­

партІйній Іюнференції, 'ЩQ

"liоксандр Аnександров. (ТАРС).

багато, зро­

!РИ3 3АлиmИВСJl . у ІІ.ІОСКОМУ

вих бригадах. якІ,'наДlлl'ста.m тут, первинною Jlанкою вирМни­

використання І

резервів,

піДвищенню тех­

рІвня, виробництва,

ПромовцІ хІднІсть

пlднреслювзли

дальшого

необ'

пІдвищення ,

молодого, опера­ машинного ДОїння

мІСяць

.аНаходить' свою прописну ВIОВдєна Жовтн!воІ 'Рева­

.,пюЦlУ раДгоспl' сПлоскlвСЬRЯЙ •• ' , , ,roro"як

1f~ ~a:

tt.lдсумнамп р,о(іо,ти

доІння

~; IIJIO~KPf'9·T. Адаменко. за' мlс!яць ВGlна . ~aдoIJla 'на 'КC!lжНу КОрову В ' серед­ ньому 'по 645 Нlл6граміВ

моло,ка, '.• л~вІв1,UИ ,c~peд­

нь6д1!ІБОвиП,~ надій за ,нею,

, Щttрадних "Рl!зу~та'rlв

~a і тsаринниця радгоспу іменІ UЦopca комсомолка В. ГолОв'анова. Вона ус­ n1 шн О впора.irася1з деве­ деними

завданнями і

П(l

юлоrpам1в

доІла

на­

від КОжноІкерови

536

MOJIO-

Ш.

,

,

Г. СЄРІКОВА.

IВerpyктop

ІСомсомопу.

CTBO~HO:'ТPII .1.1\8КІI

м1cьКJtoм:y

пcrмогу

вени

цlа'lізованl

з

цим

своєчасно,

завданням дотримавши

технІчнІ вимоги. БІ.'1ьше двох тижнІв

.-

машинно

, ,На,~аводеБУl\іВ и о м У випус~ ,gtJ8oY, п,оt,реСИ8НОІ ' ПРОдУКЦІІ па

20

ВоНа, JlОСяr­

': від

за·

тального обсягувир06ни~

..

Цтва:'

~,

це' ПJlИТИ

р,О3М1р'Ом

.ц.nя

: перекриття ' 1,5 Х 12 метрІв

,багатоповер"ови,Х

_ПРОМИСЛОВИХ споруд,

ти , ІИПУ , .Т.,

маJlОПОХИ лІ

ферМи .!Іоежин'Ою

ри, новІ ,КОJlени заJlізобеТОннl

пJ1и­

24

мет­

та інші

к'ОнСтрунцІІ.

Сtред нОвинон І СВіТло­ ,zтронюінl 'панелІ.' Іі ви-

1'ІУси ' освОєно" вперше В ,країнІ.: За~т6СУllання !І нарtJДНому' rоспедарсt~1 нових

'RQнструкцlй

жує'

MaTepia,~OMICTKICTЬ,

nолlпЩуЄ'

зни­

apXiTeKTvpHo,

планувальне рІшення· при­

,

мІщень. На черзІ ' освеєнн<іІ:~и, пуску нових конструкцІй,

,

-

Б. ,ПОЛІГУШКО, rмовиий T~0.l10r.

соціалlстичне~Ма.

\

за збільшення, ВІ'!'

го цеху, яним керjє" І. І.

НОМ,'у'нІсти

їм

ПРИЙШ,10

та­ вІдзначається

кож нІл~на 1'рантористів. р'емотнини підготували стойки лап НУ,lьтиваторів, два комплекти сошників

зернових сівалок.

Іх

~a~ у снладі лаНКDВОГО Миколи Івановича Янубовсьного

та

слюсарІв-наладчинІв

В1нтора МИНО.1аЙовича зда­ Рогача І Дмитра Оленсан'

но для реставрації в спе­

Дровича

Дяченна,

майстерн! працюють

<lСІльгосптехніНИ». На мІсцІ .'laГОДЯТЬСЯ плуги. борони, зчІпки, сівалки та інші знаряддя. Три

ве­

на

Вони

ремонтІ

сl­

ва,1ОI('-

повністю

плуги вже поcrав.1ено на дити грунтообробнl

поживи,

тисячІ тонн та

успІшне

еиконав­

Т-150"

виконуl9ТЬ

Високеякісне СИJllвСЬКИЙ.

вІдпевlдальну

роботу трактеристи О. О. ня у радгосnах • Ве.trико­ Новалець, М, О. Ножура, J%RмерсьНиЙ., ' .Лухів­ М. І. ГаJlаЙ. ВtJНИ працюський. та багатМх Інших. вали в" Заверичах, РуДНі ши

договІрнІ

Мершун та

,Зобов'язан­

пом1'ІВІІК мєхзarову х1м1l.

Анато.'!!:

ЮрІй Хав.

Г.

ЯЧНИК, брвrадира рaйcJarосп·

багато

інших,

норми

винонують

колектив

.ТРУ;ДИТЬСЯ

тепер ще з більшим зав-

зяттям. .f{ожного д'ня при

планІ 450 тисяч uогонних

рисну ПJlещу теплиць без иоеlй ве.l1!КИХ

капІтальних

КУЛЬТУРЬІ>.

КОНСТРУЮЕаJlИ

paдгecnнl умІльці.

в вому пIJl.~УМКУ

одии. Зате сте-

за-' Jlажl довжиною

трат,у радгоспІ ",Декора-

ТИВНЬІе

-

прьхо'Ди,

метрів резсувнl

до п'яти

_

~ожен

• dцe­

,'ОБЩ,.' і

прибаЮіУ врожаю. Н~вlЩ­

капеJ l1 іlРЮЄТЬСЯ

-теп­

Ре- на котках. Легенько штов- ЛИ'lних господарствах обтеПJlицl хнув. І ось' !lн _ прохІд І ласті.

S c;ra-

поп~речний.

Прибавка аа-

(ТА.РС).

ЯІЧ

:а.М1Ииl

більщ

120 процентІв."

Н. ЧУПРИНКА,

ИR'ІаЛЬRИХ

відділу.

плавовоrо

метрІв стрічни здає на На фото: передова тна­ склад по 500 тисяч мет- ля - багатоверста т н и'Ц JI рів, постІйно добивається Г. М. Осьмак за рОбокращо І

якостІ.

Останніми днями одна

' Фето А. Koaaв:L І

rою.

ОПЕРАТИВНІ ДАН,І двепеТ1Jерськоі сJtyжби раАСlЛЬГОСПУПР.Вn1ИU

про середньодобові надої МолоКа в rосподаРСТВd району 38 13 _стопада 1983 року ,

(Пе,ша rрафа -

надоєно молека (кІJlеrpамш) (+) абе менше (~) nерівняно 3 13-ХІ. 1982 DOНY, '!Ірет" - ± Д'О . зав­

-

біJlьше

~ання)

~ПJIоскlвськийа

'

ABaнrapд• \leиJ Юрова

cpcr

',{екі 6~J)lчч"

15,0 2,9 9,7 8,9

Пухlвськкй>

~,2

lleиf Щорса

8,0 7,5 7,1 6,6 6,0 5,8 5,7

РусанІвський'

ЮЗ cPYAMJ

:БоБJ)Ни.ьХИЙ> (ВeJIЦОАимер~скиh

<ЖеРАlвсьхиЬ

.

, Туц. Майже Ііа трети-! рІй тепЛиЦІ, 'ік звичайно., критего 'гр;нту ну вдалось зБІльшити ке- 'три-чотири"

Іванlі!на

у ТОЛПЄI(Іна, Гадина Гр'И'rо.

,--ntДГРУПIІ

-------~-----------------_$!!!-5\1O'I!"..,.c;...: ......ci~'.!III'iii."_. І \~І<РасиJlі.еьхиь

Рослини 'на колесах

поназують

Ольга

пІдприємств

на керову, друта

ВИВО' Ударно трудяться ЧJlени Тепер ЧJlени загону родю- 1 ось уже тиж,ltень органІку из ПОJlГ мщанІз()ваиtJго загону чост! зосередили свої си- зять радгоспах «БОбри-. радгоспу сЖердІвськиЙ. райі:іЛЬГОСnXіМ1І на виве­ .1И У імені Декучаєва, значне перевиконуючи до зенні органічиих де брив ЦЬКИЙ., По 13( у гe~noдapCTeax району. «НрасиліВСЬКиЙ. і' сЖер- ведені завдання. При, плані 350 ТИСяч тонн дІвський., де зайнято на -140 тонн поживи від щодн! вони вже, І!ідтранспорту­ вивезеині торфокришки та транспортовують вали пІд урожай наступ­ гною 17 тракторів ЮМ3 на ПОJlЯ радгоспу' сНре

343

цей

полаго­

Дів заrів рОДЮЧОСТІ

ног" року

друтої

Ремонтнини донладають зусиль, щоб до нінця грудня

3авою~'2ШН

Броварщини перIirе;мlсце; як на

·U,

велине ,зна­

прецентІв

У

трантерному

госпедарства

ііё:МбlRа,Тl

ПРkmJIЯЄТЬСЯ

родне

пуску високояк1снихто. варів народного с-nоіки. вання_ Вона зоБОВ'SЗі1'.!lttil 'значну час1'ИНУ сіродук­ цП ВИПУСТИТИ за рахуи('нс заощадженої пряжІ: , у трудов,ому суперни­ цтвІ зразни ВИСОК,оякlсно!

промислових

й по' готовності, їх с!вн! машини та Інвентар, деться ремент Інвентаря. лінІйку антикорозійним Для' цього створено три вкрито В. ЧОРНОМАЗ, спецJa.'1ьнl ланки, до скла­ мастилом, трахторної Особливою стараннІстю. бриrадир l1:I яких увійшли пе три бриrади. якІстю роботи CJlJOcapi-наJlад'іИКИ. На до- І високою

п:ро,цукціs

'чеНliя.Зараз

'_

ПtJ 'завершенні 'ОсіннІх ПО,1ЬОВИХ реБІт механіза­ тери 'радгоспу «Нрасилівський. поставили всІ сlльськогесподарськl машини й знаряддя на зимо­ ве зберІгамня.' Справилися

парку

t)ИОВJlеиа

полІп-

мІчних показникІв. 30крема додатково до плану виготовлено ПРОДУКцП на 221 тисячу карБЬванцІв і реалізовано Ії на 156 тисяч нарбованцrіС" НайвагомІШIІЙ вRe~OK у' загальнІ трудові ЗДОQУ'rКИ

цехІв

РЕIІОНТ,НIIКІВ

10.983

у ході суперництва д()6!:ц'­

переДQеЧх

переджовтневому ,'~оцlалl- рівна _АнатІєнко, ГаJIИi.rа стичному змаганнІ: серед Миколаївна Осьмак ,'та

груП!t', ТВ!іРИН

при завдаНні J(IЛQграми. , ,

вплинуло на

____~--_----....".--------------- .. СтасІОН.

,.

Г. - АДаменко одержала 1$.5~5, J(1.~()rpaMiB МOJIO­

J(a

тичний ,почин

,одержано

зробив колентиg:~аІ(Ь1!О-, ударнрї працІ

' Ha'~KO­

рову до 20,8 Кlлог~ма. А ""BC&oro' 't!lД"'заіфіirлёііБІ

рахунок

цього

з праВОфJlангов~ TKцu,o КНХ бригад, яку ОЧОJlИ.l!a

шення, усІх texhho-еконо-' гання

';ЖЬв:rНІ. НнМ. сrа.л.t оле­

,Ратор ;ЩWИ1jНQГО'

1(0мунІстка ГаJlина Григ~ рІвна Смирнова, перціеlO вІдгукну лася на пат'рlО­

тивно

Зl4а r;ан-

:"~,iI-~ леремqжця

Ма ГОГ'ОJllвськlй стрlчкоткацькlй фабрицІ з почат ку нинІшнього рону продуктивність праці зросла на 4 проценти,' І за

весь приріст вироблюва- пІдприємств нашої' кра!­ ноІ продунцП, Це пози- ни І включилася у все'на­

це' стало ,вІдомо' пІсля

: штаб' 'по -прове­ ' ,. суперющтва , на­

'-

переможців

ДJlЯ

денІіЮ

управлІння.

На нонферевцlї виступив Ч;fI!R ПОлІтбюро ЦІ{ НПРС,' l1ерший секретар ЦІ{ НомпартП ' УкраУ~и В. В. Щербицький. (РАТАУ).

За прикладом

.ращого

на

чого

редовикІв.

Q~'Щ()І , ПрацІ "М. З. Пи:т.тяЙ, ,,1Істановл~ий'

'paJroНy, ще

по

зміцненню дисциплІни на всІх дІлянках, поширенню досвІду пе­

~K()Tpe ~же' перехідний

.,ора

~

Інтенс;ифІнацП

1фИЗ іменІ, Героя Соцlалі­

ЛНСМУ

KOMYH1cTf'!!_

ТРУДОВА

ТЕЛЕТАЙП

М1~ЬKKOMOM

авангардної ролІ

.'lИвоважливим є 110силення, пар­ тійного впливу в госпрозраХУЙі(tJ­

нІчного

відбулася, цІ досягнення свід­ чать про lІап'олеглнву І цІлеспря­ мовану роботу по вдосконаленню виробництва, внхованню людей, Разом з, тим паРТШllа органІзація

має' ще

бити по мобілізації трудівнинІв на

повніше

з~агання.

Як БіДзнача.10СН

П'р~8nIННR пcrnьотом І НQсмонавти Воnодимир Ляхов

,

Підвищувати ДИСЦИПЛіну,

3

технllю-еКОlЮмІчних показниках, Два РОКИ пІдряд ВИХОДИТЬ пере­

IlOlI&>ory ПР08еIlIНО вfАЩtреМn'ННR, lатом.тичмогован­ ТІЖJЮtо корабnR «Професс-18» ,віА ПlnОТОI.НОГО номп­ ~mccy «J:аnюr-7» ~ :«С~Ю3 ',T~9,».' Розстинування 'А,ХІІІ норабп" НОНТ~О~tt;ll!аnи епецlа"істи: Центрv

__~

НАйНР АЩИХ У пІдприємств є' НИїЕ­

ський ,~aBOД «}{омунІст». по­ чатку п'ятИРІЧки вІн успІшно справляється з планами по всІх

на' ор61тІ'

комСомольський

3

<rt)l'()J!!ВCЬXlb

,«Зор,..

.J1ітхівсьпЬ

,

~ЗаПJIавиий> .імені ,МічурІха '

+2,3 +0,2 +о.з

+0,2

-1,1

-М ±О

+о.з +D.б +D.б

+0,1

+0,9 +0,3 -1,2 :1:0

.,;.fJ,7 -0.2 ' ....0,5 ' :1:0 _~'O.l

-":",,Ц

-0,3

~,5

+O,~

-О.б

,5,5 5,2 4.,5 4,3

-0,2 +0;5

-,0,3 -0,1

-0,1

;.,...0,8 ,~0,4

іменІ Доху.аева

,З,2

-о.з

З,1

-0,9 +0,2

~.3

-:':"0.5

~,4

«3 аВ'ОJ>IПl&JCИb 'По Р~ОИI

:1:0 -0,5

+0,1

...0,'


=

ди

пrОДОВОЛЬЧА rwor,АІІА: НІЩ ІК"А.

" ..........

ЧАС ВИПЕРЕДЖАЮТЬ ПРАВОФЛАНГОВІ у

с~рцевянному

ОДІJVі',1ДЯТОУ нолеF.'ТК1!

!Юці 'ЦІ

п'ятирічки

I..I'I1!1~.

рець.

місяця

Гнатсііи'і Шуриrа_

ножного

риТмІчно,

добива-

NJЮЧИИХ

ФедІр

ЄТЬСJl .се кращих результатів_ Тан, за десять мі-

До6иас. вJ.драДИИХ ус­ піхів і нолентив ШИН0-

сяців додап:ово

ДО П.'1ану

ремонтного цеху, яним не­

ВИПУСТl!В nРОДУКlЩ J.l1І. тисяч нарбо)!знцlв І реа.1ізував її !Іа 57 тисяч. Значно перевинонапо t завдання по ІНшусну вирогів. l'теСТОRaJJИХ на держе.вниЙ 3нан яност1.

рує ВІктор Іванович гоІ''''ІОА. а napTHtHY органі­ зацію, очолює Валентина Миколаївна Солдатченко­

100

Неруючись

.YlaJ"UlКa

реШl~"*

камер

фЬ.,о А. КOWtL

ХХІХ .місько, ПАРТКОНФ~"ЕНLLІІ

допомагати но господарству.

баrато

та

вино­

~амодіяльності, ще й мамі

номсомоль-

уваги

придІляти усіх транспо!'Тних :!І8.собlВ,

ВИRонаНІ,ію замовлень, я-нl що безпосередньо

зв' язанІ з

реа.'1ізацlєю 'ПР()Д~ВOJIhчоІ

програми. Тан, НflПРИ~ н.1ад. дІЛЬНИЦІ! щин атмосферного ТИСНУ. якою !\ерує -ТІмара МиколаІllиа

заСТОСОВУЮТhСЯ

сІльському госпnдарствl.

Працюючи

.. Часть

І

ків ТІ' ятирІчни.

по

ДЛІІ по- тирlЧI\И. Велпно

сьного

машинобуll.У. RaHHII заслуговує змІни

«А.

'10.111

з

училища третій рік Т!J)ацюв

raHHa

закінчення

Це Н!lбагато бі.1'JЬШf1.. нІж довому ТРИРІЧНим вадав

топонрl'tшок,

планом. з попеptд-

тресту

но­

}-спішн()

На

ООIl'JIIЗ&ННR нонати

МИ

ТОН

дІльницІ

ЮТ$>

ат-

Аяато.'ТіЙ

CkYMIH.

Єl'Ітихійович

робітниці

SЗ.1ЄН-

в . не~найомому місті, сере)l; чужих людей.

Та !! спnгадах неодмінно поверта­ ється вона ДП Ми.'IОЇ. серцю ВOlIині 3 її .'1ісl!.~1И Й озерами. ЧУДQві пеl\­ зажі, які з дитинства в!Ои.'1И мрій­ ли:ву ripOORY дівчину, прnБПIИЛИ

зр!')·

lJuкeиер: И() орІ'8В1зaцtt

rорожами • два-три' ди. l'адянсьнl артилеристи вміло вели вогонь по во­

}-краУни nlднlмалась ВОР"

pory. . Ух'

ВИ3JолеННJI.

RОРЄnУU.lUtники

жовтні

Малиновського., В берез· ні 1944 року раДRИсьні

з літа 1943 рону. був мІЦний горішок.

ловнІЙ

ра

1

пІ!!,

полосІ

-мав

,8

то- стрІлецької

проходив

"ри- лінlI

з'єднаних

око-

глцбони-

ли

JЦlрнреl!UЯ JIК,~~,J!иро-б,НJIIЧИХ

питань,

.1410 j ~ж.'1ИВЦІ··lІlJ)·· -:ких

та гро­

1

загинули

в- боях':"

53538

імена геро­ стрl­ Ув, що полягли В БОРОТhБі соцlалістичноУ майо- з ворогом ()нопянца. 13 ВІтчизни. Ніколи не :за­ воїни 49-У гвар­ ростуть стежки Д~. Іх, мо­ на околицю

Херсона увІрвався .1'JецькиЙ батальйон

1'8'

Г. Т.

дивІзії,

(номан' ги.'.

КАЗАХСТАНУ

-

СЕЛУ

області

дивіз1У (командир ПОЛКОВ-,'1ися

за

наш

армІї

завдання

р1дний

3·го

Херсона

'УнраУнсьного Ваше

столиця

Батьківщини

нашо! війни,

роз­

-

згадати фронтових

Моснва са- друзІв, чия від.ага. бойо­

224 гармат.

капіта- нІ

М. НутеПО1lЗ ,закрі-

орденами

ме

1

медалями.

прикладом

325002,м.

'Уооях 'проти гітлерів-

пІд

ТюлмсубаськиJt'

l!аі\б!ЛЬШIІ продунтор

енерго!юста І на пІвднІ Кзu~с.,.ану пІп· П"иємства П О1!ПШИ'1!1 .. станція «ВаАновкв.. В':! !-'

чаннІ'!

аrг"'пrnАН!С'.·()~ОГО І на ЖIfRНТh

ItOМЦ;1ексl'

_ОIlТНЯ на

C'TnVMo:,>\

.1ІІ6ПI .ІІ. ! ..61'"

ПРОЦЄRТ,

121

тійноі ItОВфереИцir.

. '

.в. ·IJ:DlриаВІСО. , ,

К'Р О Н ДО злочину

JIJI І yrryщenJl tIjК

t.

JPOO

канні СВ9УХ г,o~... оООв'язн1в. ТоМу' ·.')lМ

самовпевнено

ira

останньому

11.

J

_с14ащd

ком1сl! мІсьнвикORJCQм.у ,О

боротьбі :І Щ.МИ Иtra'tИl-.

ПИIІЦТ!lО 1 злочиннІсть ними, антисуспl~lІ~q нерозрl'ІВНО пов'язвнІ мІж явищами, де GЦСo1lУХОIУ,,­ собою. .Тому законо~ nасв робота пластмаеlJl1U' передбачено, що скоєння злочину

станІ

в

нетверезому

є обставиною,

обтяжує вину,

дехто

злочину

АКа

по боротьбі 8 ПИJЩТJO. І алкоголізмом.

На мпнтаННJI,

робота

ве,llетвс.

СКОЄИНJII приємстві

намагається

Іи- побували

JllJ(a • . и, rЩI­

з tlсоба.... 1!10

в медвит!!ерез­

рання. Саме так, папе.не, меДІН7мр8зиикаnЩСIІ

на­

1

залІзка

служити-

для мо­

ДИвl;11У

навантаження

lOeJt"",

ЩО змагаlOТЬСЯ мі. еоБОlll, І J .~

ЩО колектив СБУ -6

51А!

-

ще більш

бf!РЄ3НЯ Ні!lЩИНИ. 67 воУнів удо- складанні а}!хівного ФОН­ звання ДУ .Це пам ятаютьФPQИ611\цl :)95-У стоє#l . ~c6ftoro

" поставлена

ПИЯЦТВУ

дир полковник В. Ф. МарМи ведемо пошук фРОl\' . Інколи галов) 1 295-У стрІлецьно! товиніВ: що мужньо боро­

ПриднІПРОВСhКИЙ

. 88

Херсон, парк,

ПPUКРИ- і лився на OC:~l?OBl ПРОТИ сьних загарбникІв на те- Палац культури тенстиль­ мІliliИМИ села Антоновftи: -Переrtрв- ритор1І Херсонської обла- нинІв, К.!уб «РОДJiна •. <? ЦИТРОН. дротяними за- ва основних сил ПО'lаж&сь сті загинули 341.34 р'адян-

ЕНЕРГЕТИКИ

!цI/IНJI наДІМ'!'Ь ДОllеpmеиоt'ti,

!IНОСті .приміщеиВ.lJI" І Ір_*, О. І .. ЛаlЦОКО '!'І М. 8. B.eo~

:,V~ ~СQtих JlОl'учевЬ.'~

чо'ловіи. Безсмертні

Першим

ТP~

.. '

селон на.

11't'I,oro

гордяться, ЩО І! іх бриrаДІ 8 сзій пмуга кращи виро'иn'l"';"'~ " деП}'тат Mic·bj(oI J'ади, молода кому­ HJlX . поп,а" И'8МlIИО f r~ ,Hl~~!!!: JlК~ ар...~а~уitесТ!t!иТьсJl 10 Сагал,,; делегата ХІІІ Idбut ..... і

ми проходами. вались ВОНИ ПОJt~:Ми

РІІ& верхн.ого

f "имl 140 Оlll/БJrJ8"JI\tJWdS._ . .

І ВДЯ'І!!І ім за хатерииеыT тУРб!)­

Форсування· ДнІпра.

на Ц.

З.раs· ГО'!'У8?ЬМ Жt' l11{а", М""

ТТ, IІчасну ПЇ)l;ТРИМIУ,повсяк,!!;еи_у науку. Жіпки, 11 1:8010. чергу, рцlJtи )"Спіхам Ганн., А. тепер наlіть

12

ворога батаЛlotс.и

ГОЛОJВJ rpyиa ~

иаJlо,цногоспо!ареькd об' 8Т - ' ~

СачеНltо та Інші.

Сою- товиRи.. лотіа­ Героя' Радянського зу. 'l'иёячl ' бійців 26 наМатеріали ВИСИ1lайте Heдa~eHOBiд річки ДнІп- Шд безfiерервним Jk)rнeM цtональнОС!'ей нагородже- адресою: Перщий УІ' рубіж

IJРОВОІИТЬ

КОJlТРО:rю тРесту.

10С!lі)lчеI'lИМИ. майстрами, О .. , П. ГнилуШІ, Н. С. райtoвсыt,' В. І.

М1с'1'8.. 'УсвІ­ лютувала двадцятьма ар- ва нмітливІсть неминучість тилерІйськими залп~ми Із стійкість 1 зараз

'У ніч на року

1І0б"овіJfЬиоі !&l'ор"І ~У8Щ, .,.~. nI уча.сть ,реЙ.. аl~пtреJI,.&" .-

пр~ особливо ба.та­ фронту, визволи.'1И l"ICTO. повісти честь визволення пам'ятний епІзод МИНУЛО! щоб На

знахо-

n.чаllЮIХ і

поразки, гіТJ1єрlВСloиl ВОIl­ ки грабували місто, пого­

1944

.

"1".

IIТИ,' ~bliX"nt.

81JfКати Ганні' і 1I@,ryJtt1l ! ема."

свій «автограФ» невтомні РУ!tИ ваА­ NОJIодшоі І БРИГ&JlИ О. І. Па.щеВIО, ЯКІ з.. праЦЮI нарів!'!! • таХІ.1

Антоновну. Н\ндїйку і ви­

Слобід­

'"* ut

раДИJrа, Ш1JШ1~ . . , . о. . . .

ти ПОТJlібl!i

во" фабрика І!ерхпьо~ mnf)Т'O трикотажу. Всю.lИ ~СТИГJr' МJ[IШ1ИТІ

Херсону. за Mle:ro. газетні рівцІ. в райои1 X~pcoнa приеметва і вІ1\СЬН,О81 сійсьного народу та інших фіУ, документи, нашо! вирІзки. ці матеріали бу­ 1 примІських . (:lл спо- об'єнти, щоб перед 8ід- братніх • народІв багатонац10нально! \ Бать- дуть винористан! при руджувалась ворогом ступом знищити Іх. ще Це

CТlJIB пРИХОIИТU JIJOІИ J СІІоїц хапи.lМИ. Всі lte'lopJ1, JJПЇDi І

вІть свмоm ,рі IIPiCB~ виБОРЦJIМ. Багаn'О. "Оlf~могла,,,,

та авторитетна

у боротьбІ за ВИЗВО- лодого поколІння. Бажа­ муж- но до спогадів, надруно­ ,і1дІйшли дО .'ТОВНО виганяючп мешка!'!­ лення Херсонщини примірни­ З8в'lІзалисJ. 1501 ців із будинків. ВОНИ мі­ нІсть й героУзм проявили ваних в ДВОХ Обоpnна riT.'Ie- }{ували nPOМИСJlОJJі пІд­ сини 1 дочки великого ро- ках, прикласти фотоrра­

вІйська

«ьорисnіЛЬ:t,

Мо 10 Д.,

На ',' фронта~' б:1'ИЗЬКО четверто! годи­ ськІ воїни; ни ранну. 13 березня во­ Белиної Вітчизняної IIH~" рожа оборона бу ла прор­ ни захищали БатьнІвщи1ty· вана. Радянські вІйська близьно ста' 'тисяч' жит'е­ зайняли при міські села пІв Херсонщини:· Із них Циганська

POVJa.

правдати саме cn'JlHiHHJlM, иику, зрозумlлоУ B1JtJJotllдJ розраховуючи, ЩО ЦJI об- не мрІІмалк. Н. """но.

"комога менще 3авдати рмрущен& жит.чо вим

фронту пl~ КОМ8НДУllан- кварплам ням генерала армІ! Р. Я. домлюючп

І роаповід" lі,чш, IJ

JrIC-J, коли вriерше до неі, деПу,,'"

ник А. Н. Дорофєєв), що Херсон. Шановні ветерз' ВХОДИЛИ до складу 28-У ни війни, відгукнІтьсnl

спостережнини­

бої за визволення земель правш!ли вогонь з Херсонщини. На "рам- рей ТОЧНІ!І в ціJПo, 6ережжі ХУ наступали !llйсьна 3-го УкраУпсьного

аеропорт

6,)

березня ря- дІйськоУ

йшов третій рІк Велпкої ВlТЧИЗНIІНОї вІйни. Над окупоеаними гітлерівцями районами ПІвдня У

ТІ У важ1tі Х8ИJП1НИ.

Житлові БУJltlнки в Броварах, мf.a­ нро,цний

.,.

НІ eJlOBO, його віра не ДIt8n .~

ryр!'Ожll'1'­

напружениі рм,

відповідальнІ!, робота.

ПАМ' А Т Ь

• ПІД ХЕРСОНОМ

розгорнулись дилися

своєму

11

!lаlбіJrЬше моїМ ,еві!...

-

IІзЮв. Ві11 ~lівмьнИJt. ВОТІ/ иtt1y'J8

' ...

2.

року

справжню любов до поетичного С:І"-

. c.QЦ:'~JrРИJl.

__..._ _ _- - -. ."W-IIIII!. .

1943

поsднанні із молодечи~ запалом, 1\0помогЛО Ганні швир;ко &JlаптуватИСJl

. .: ..:-,Т: моСКАЛRК,

---II

І оволо­

дінні прОфесійними навичками, ЩО,

хороший бити' ЇТРlш'иtt 88ді.1'J на на·

вуmіан1заторяик

иомf'І'ИJlll І

ливості, і нап"лег.'1ивість

Тlр!п;.'Іад І! роботі показу- сту1'ІНИЙ' рі!.н.

мосферних щии, комуні!'Т

вf)U)a8Y

сумлінні сть, і прагнеННJI ДО СЩlавед­

~OHY ви· і

МОЛО,D;оІ ;ІІіз­

справами.

у колективІ

ав-

руБІж,

1983

r

первах. буває, працею, і rpош,lсы;;

рийшовши на

дост,)(ж!'~

спеп;іалізова­

чин'f і нелегк"ю, як це завжди: п~­

~,іпш'ко які ст" продук- lIесь коле~ти. пlдприtм­ ціУ. На адресу ~аМ()Jlникtl! ства доклада!!; максимум тепер відпраВJlЯЄТЬСЯ ,старlІ.НЬ І TB()P"~I ВИНАхід­ БІ.~ьшє 50 процентів ви- линостІ. щС':б державний рОбіВ ~ r!О'іЄСНИМ п' JIIТП- NЛ.Н і соцІВ.'JістичнІ зо­

КУ'НЮіОМ.

-

«ВроваРИПРОМЖИ'!'lІоБУХ:t.

ЦіЛКОМ sаПОJ!нені дві

комунІст Ра-

JiІми РОl\ами, набагато по- дес1fтимісячний

8

НО14У будіве.'1ЬНОМУ УПРІІІ1!інні М 6

.,аї.1 Петрович Те.'1егІн.

noplBHJIIHHi

оу

суперництвІ

ШОJ)('хувальиик

новими .-руsJl1fИ

ку. А вранці

прОфесійно-технічного

Сагаль штукатуром

атмосферного АнатолІйовичем Барино­ ТИСНУ, БІ.1ЬШ ЯН 9200 ВІ!.рочн!!х намер та 68 тенн JlИМ . 1 rумотехнlчюп: Jlи!Ю бlв , .в lяди. дуаJ!)НОМУ труб'.'."0 намІчено

G\.'I І ШСJlI

Сленсандром

сяч' ШИН

що

ааДОВ6J1еIfllЯМ '!итас ram 11&, зечорах !ff!1'e)t

улюблені вірші

Так само жодноі віJtЬиоl ХІІИЛИ'!!­

нолентив

и.

ВИП'lщено понад 700 ти- муністом

'!етверо,­

ки в неі не буває! тепер.

похвали

1

сlльськогосподар-

IС'1'игала

ІІ&.Ь

них велика і· др)"жна.

}{а:'Тініна. достроново за- першою в цеху вийшла верш!!.lа план трьох ро- 'на рубіж ТРЬОХ rИ1В п'я­ треб

батьків

!

I!сміхнулаСIІ, радію'!:}!,

під девІзом

слав&,

Пас

_

в

праці., набага~о випередил!! 'JйС змІн" «1:)., якою керує майстер Петро Ми­ НО.'lаЙоВич ДУДІ«). ~OHa

.....

.ааpe6eТOJO.. 4юtot _. М.· rwии :

Cbr:a органІзацІї пlдпри- грами. ремонтують шини ємс.тва стаnи особлН!ю ДО тракторІв, причепів,

спілнова

'1еетю 8~

..

вне-

П.lенуму ЦН НПРС, адмі- сон у приснорення

'! ..eJII пр.

·.......8101

н1rтрацlя. партійна. проф- нання ПРОД080ЛЬЧОЇ про-

ваrомий

~OIIY8 -

рl'lJ(И.

Вони теж роб-

р,) лltТь свІй

:t

бистнй иnаи eepцe8RRВO~ ,.ку

f школІ Ганиа ВЧИЛ&СЯ майже ва OI\Ifi п"'" Jlтірки. Іула активною 16М­ соМОЛRОЮ, брала участь в хv,цо!tИiй

(1982

.KOMyнtCTВ'pJ()1

прatt.t 'вІВ'

/IOCfJIOJOlO . . . . . . . . . .

ва. З початку року ро­ біТIІИlШ цеху виготовили надплаНО80Ї продукціІ майже на 70 тисяч кар-

рІшеннями бованців.

травневого

;.~.~'!!IY. .І'..""JI()В()УПJlаст",. . .....•. .' Y*IfIIOy І вJltО1СI!" ,

кpIW, f~fnь::

Мусіївn

Надольсьна,

>

cY1Dtl; Ko1ltYldet М. М. 'fJp... . ПOllee$lЄ o8J1В8

ИеtJWбo.

Антоніна

nnmopeMCHTHCrn

за. оду І'рацюt

Гlжр

-

племре- трифlнац1І сlльсьноrо

~еликl під- пода рства

rOt::-

}{азахс,з,ну

сільсьногоспо; введено в дію близько 10 дарського вироБЧИПТI18. :3 тисяч к!домеІрlв ЛЕП.

Ч)riмкен. СIl1\иї І ТИСііИСЬКУ l:і!аі\()ф!lUiJ~~" ~ {!!{J'!aH,y року

А,ІЯ е.1е'к-

'.

(ТАІ;'С).

стаllина зм'яrшнтьпока- що мІркував

заводу

зварю.льнич не

1

.

ПJТаЄТМlІ.е '·В.

, CaMco~eHKO,

- Д,

ноли!! не-

на

звикли

. Ось

повіЛОllnЕНЮI

відЛОl1дати.

"oal)' ІІІ

тверезому стані побив на- fJJt8CTМlC так

чальника

змІни. За сво! nOчув.ю'rЬ

'IIJ1ЬМO - ..'

.••сті

ДІІ гРомаДЩlflИС!імсонен- медвитверезника

..

.l'оС1!

М,

-n.

р .. " ....... п" а Вобко, _Г. 5: ПоЩщу1С " 1<0 "ув СП aB"".!.,",~ .. uK - 1JrпJ1.. Адже, пеб""'utD1l. 8, раuий 1 :!з.ра~ .fJід{fува. •• !lстановлений~ДОМ етfЮК lЦ~a~~aДi~: ' ; ПQкарання. . '\ .' 118 .lхто 1- .е зraдe... '. ,

=:

,.

emo-

ПодІбне ВЧИНИJ1И І

.

.

..

сар цього ж ПІдприєме.ТІа . Не ro'JYТ!o ~еJПd T~.... В. М. Нросноже!С та, 31'8- ш1 зрозуМІти, 1110 " .рювальник М. П. НElУШ. 'tлтu таке. ЗJIО, J!X О., .

Перелік З.l!ОЧИflіВ, ~J(.оє.тго,можна TlnьКJJ eт.~. 'них працівниками. заводу ИИМЯ. ЗУСИЛЛяМИ. . TOW пластмас, можна' бfло б нам разом потрlб1fb ~ продовжити, але вже 1 на. шувати ВИХОВНУ '.~

веденІ принлади насторо- ВИЖИТИ ПРИМИРJJQе' ~

.. -"'-' -лення доасlлJQCИХ nмp : ~lб~~с~ИМ~рп;gо::~ч~:с~ пор~·іl!ен&, ст,о РМ:".

на території підприємства атмосферу загаJl_ноrо ое,;

б осо амн

НЯ·А · щО

в стан думає

1

'о. і

з

\Щ;БГU

ПРИRОДУ голова кnмlсН по боротьfij з пняц~ом і

алнor~ денно"

1МОМ !

Іj'mгп

ду. нетерпимості

сп "н Н- рушникІІІ

В. д. В\11

\

ру­ ('.11-'-

хаш !іа 40че IJ~ ШО./U-

H~PM

до".

СО1{ЦлІо

СТИJiНОГО співжиття.

В. шиховцоtlА\ '8~'1~-І!ЬНИК кабl~ npe~лактикк 1bePP:1'-'!ика, 8J1.J11цЦ.

"64"-

Л8lтеваа!


«Н бй

J

!.-'

І.

дІ

ti. 1f{ и t

ПРОХ()-, Серед ,BeT~paHI8

ДИ'і'Ь перший , ,період .ІДЗliачаєtь~з • С1Ійл<'J80ГО утримання ху- майстер маШИННОfО доби в, раДГОСПI імені Нй корІ. комунІст Щорса. ,Ннні-

тут щодня

одержуЮть l!ІДkОРОВИ на

півкІлограМ8 МО,Іока більше. нІж Т,орlк, ,8 З по чатну року надІй становнть

3600 кілограІОв. За nonереДНіМИ nідРахуи!(а~. річне зобов'я-

Jia кожну

зання одержати по 3900 J\ілограміІі молока до кінця року буце значно перериконане. Радгосп наближаЄТЬСIІ

також

до

завер-

щення ~авдзння по реалі~aцiY МО.1QІЩ державІ. НО-

ферми

Crapamro

POOO'r1

працює.б~га

а

вже

зарекомендувала

J{opl1'1

родючість ' .МІсячниЙ (fагадували

норів входять нормові бу_:

себе працьовитою тварин­ ряни З розрахунну по

тІ) l'IрtJ)ХІJtяє уваги Ifa~TaB' ницею. З початку ниніш­ JJ01и­ кицtвy MaftcTep машинно­ нього 'року дівчина на, Г. І. доУннй ФеодосІя доУла по 4000 кІлограмів Шамрилеико, яка 8Іддала Андріlвна Маrnт8Jtяр. КОТ­ молока від - корови. Напо' роботІ у тваринництвІ ра вже надоІла по 3800 легливо трудяться май­ Майже ДВ8дЦJl1'Ь ренів. За иlJ20rрамl! Молока від' ко­ стри машинного Д01HHJТ цей перІод !Іона, "І( на­ рови і ВИJtонала річне зо с корІв комсомолни Ольга стаВНJЩIІ. передала ~!lІй бов'язання. ХІмІч та Світлана Шкаба­ дос!!ід ке одній МОJf(lД!Й Поруч з ветеранами ра. 3а Іх плечима по теарииниці. навчнла май­ ферми. яtd працюють по два-три роки роботи на стерності РОЗДОI(')!lАТИ И()­ іо. 15 І біJlЬше ронів. фермі. на яну ПРИ,Йш.'ТJ( рів. 3а плІдну І тривалу стаJЩНИО трудяться моло­ П1СЛ1! закінчення школи і роботу на фермі Вать ків­ ді тваринниці. Це. в пер­ вже здобули шану. про щнна иаго~дила ЇІ орде­ шу чергу. комсомолка них говорять нк про пра­ ном Леніка. Зобов'язав­ ВаJlt!нтина -Ткаченко. Во­ целюбних. старанних. Щ ') шись одержати В ЦІоому па п" праву в:еажається це так. судіть самі: Ольга роцІ по .5000 )dЛ/)Грамtв правофланговою трудово­ записала на, свІй рахунок МОЛОКА від корови. Гали.. ro суперництва молодих більш ІІК по 4000 кіло­ И~ Il3affOOa !іаб.1JИжається MaftcTpiB машиниоМ доТн, грамів молока від корови.

ro

,ПоВ9ртають

переважно наставниць. цей Ц(жазник. Прагнення Валентини - до кінця Дівчата забезпечують від­ року надоІти ПО 5200 кІ­ радні успІхи всього колек­ тиву тваринників радгос­ лограмів молока. Як і Валентина Ткачен­ пу. ко. пішла стеЖНОЮМ!lтері у досягненні цих ycn1І комсомолка Олена Ли­ хів,' значну роль відігра­ сенко. Вона лише торін ють також висонопоживні п1сЛJII закінчення школи норми. Нииі' І! РlЩіон для переступила поріг ферми;

• • МОЛОДІ тваРИННИЦІ УСпІШНО

1.5

,

кl.Іroграма і по 200 гра­ мІв концентратІв на.1 кі'

лограм

надоєноr:o

молока.

по 25 Иілограмів або зелено'і маrп

силосу, О:ІЇЇ;;ІОї

солом'яною сІчкою. Цього НОРМУ ножна корова з'ї­ дає 5 Юлограмів за день.

цП порушених під час гір­ ничих робіт угідь запро­ понували місцевим госпо­ дарствам вчені Львівсь­ ного сільсьногосподарсь­

у раціон входить така ж нільн1сть сІна. А взагалІ ааГО,товлено

стІйловий

,,'

~a8~&~1

8DWA

laroМИ%

р83у1Цо-

ного інституту . .науковці.

на

зимовий період

студенти нНЦтвом

БІльше. ніж торін:силd'-­ су 7500 тонн. сіна 1600. сІнажу 1400 тонн. Є також вдосталь СОЛОМІ!. Закагатовано

т"тlв У пріцl. ва­

.

городжена

хом .Ударник Х

п'ятирІчни., по­ 'lес!'!ими rp8M()Ta-

МИ. НОВИХ здо­ бутків досяrла робітииц! у тре­ тьому році одиНIlДЦЯТО! п'яти-

річки.

за

ви

ПРАЦІВНИКИ

HOToBapHof

одержала на

шин

-

гея

ти

там ~іБЛіотенарем у невеличній сільсьнІй чи­ кІВСЬИИ/і. виЙш.'1И пере­ тальні. Робота нудною можцями передж('!втнево­ менІ видалась. Майже всі го соціалістичного зма­ КНИЖІШ перечитала. Янось rання. 3а десять мину лих прийшла додому. а бать­ місяцІв вони добилися ко. бачачи мій настрій.

«Літ­

у ГОСП(')Д$рстві

середньодо б о в' 1 фураЖRу корову. Пёрtщ у надоУ молока в n змаганні веде членИnРС

СН8зав: «А чи не краще б, дочно. тобі на фермі працюваТИ?l>. Тепер я дуже вдячна йому за ці слова. Він був номуні­ 'стом. усе життя працю­ вав трантористом. Я зав­

~.11I1ЬOмy по рад-

ви­

розмови

легатом Miq,HOI цартійноІ

точніше

рєдньому П(І гос-

надоІв

-

по

подарєтву. І ИJfні грами' МОЛОИЗ

.2442

кі,10-

на- -кожн'у

наук

порід

били

енсперимен­

виживання»

дерев.

методи

різ­

розро­

залІснення

відвалів для щі зокрема.

НОЖНОї пло­ Виявилося,

що швидше від усіх адап­ туються

піднімалася

Сороиун

до

до

незвичних

В

бузон. ЦІ породи дерев І

вер-

нущlв добре

ни-

грунт.

за(рlпmоють

дають

щорічний

прирІст 15-35 савтимет­ piB~' Співробlтнини кафеДРІ! землеробства інституту

Номуністи ВИЯВИ.'Іи високе довір'я бути

провели дослідження по залуженню порушених

цехової

шющ.

ЕкспернмеНі-И

казали.

партнонференцП. говорить Тетяна Миколаїв-

на.

сіль­

.

представнином

ферми другого

провели

«на

них

молоч- сьно! області. Працювала парторганізацІІ на місьн1й

радгоспу

kepb-,

природних умов БІла ана­ ція. груша. ясен, вільха сосна. скумпія. обліпиха.

майстерності.

мені

пІд докторів

М. Т. t'ончара 1. С. В. Бе­

нішньому роЦі У житті трудівниці сталася важлива і пам' ІОна подія - ЇІ прийняли в партію.

ва УСПІХ

кілоrрамі8 більше. ніж в ее- найвищих

226

Тетяна

дecRfЬ ми- віДДІлка

IІУлих МіСЯціВ Ф. М. Наконечна віД кожноІ КОр()-

сходинкою

Иастроєвість

зна­

вузу

сьногосподарсы-хx

....О81IАємО ПРО ДЕЛЕГАТІВ ХХІХ МІСЬКОІ ПАРТНОНФЕРЕНЦН

сяви на мІсці розробок роздольсы\го.. ЯворІв­ сьЩ)го; Подорожненсько­ го родовищ сірни. Нині ж тут знову. ян і багато СОНЦЯ ПРУlІкі ·СОСНИ. гор­ ,::tовиті ясени. гіллясгі вільхи. Програму рекультива-

реltьни. Яlіа змішується з

нормів

ландшафт" M:l-

донедавна

Роюв тому. ПОТЯГ.'1пся до

здано близько 3700 Joнн. .оо до цього rrОКЗЗ1іижа. Праг­ ня. Зобов'"за:ешись одер­ а Світлана скоро наздоже­ 4500 тонн норенеплодів. tfIt Трудові ycm.DI JtGneкти~ не. щоб до кінЩІ рону аа­ жат" у серце!инному ро­ не П. Нормн добре піДГОТО8JJЯ­ " NlаРИШlик1D примпожу- ПИСАТИ ма свій рахунок по цІ П'flТИPlчии по 4800 кІ­ 3авзятість молодих тва­ ються ЛО згодовування. . ть правофла}!говl соціа- 5200 кlлог]la.м1в M0J20ICI лограмІв молока вІд ко­ ринниць по множена на '. 1с'tи~е 8tfагання. вІд корови. рови. ІЖе перевеРШИ.'lа досвід А. ГАВРИЛЕНКО. ветеранІв ферми

fP

ПРИРОДА І ЛЮДИНА

110РУЧ ветеранів-

,

т Я»

що

по­

найбільш

ефективним є застосував­ ня з~рнобобових сумішей.

Це високе довір'я

На ВіДМіНу від чистих по­

ЗОбов'язує мене працювати ще нраще. 3а все я

сівів. вонн швидше рос­ 'l'YTb; сприяють утворен-

вдячна

ню

-

своєму колеюиву.

міцної.

А він У нас працьовитий.

вато1

дружний.

а.

Висоних

показ"

нинІ8 У роботі добиваlOТЬ-

значить,

його

ся моІ колеги О. І. ЮХlі-

дрібllОГРудку-

СJРУНТУРИ і

грунту,

підвищують

родючість.

Най-

-; б~7.~lU _" продуктивною

менно. У. Г. Шандиба та

перші рони

у

освоєння ре­

інші. . ~культивованих земель є У Тетяни Ми!\олаІВНJf ~~е)fЙа сівозміна із ви10.4 підростає .двоє діток.'" "рмцу.ванням доннина бlщо майже вдвічІ 3088 кілог.Рамtв молока жди гордилася ним ... Юля п'ятинласницJt r , _.дОІО. вино-вівсяної сумібільше. ніж в ее-'на кореву .-НомунlстИ' гоё: Ось пІсля цієУ щироУ відмінниця. Минолка навші та багаторічних трав.

rрупt

сягають Тетяна М"і(ОJIаївиа ;СОРЬкілограма. нун. яка,,'мержаЛА':lIО

госпу.

СУМJ21ни&

тру-

дlвниця

займає

антивну

життєву

пОЗИ1,ф\).

подарства l!ИЯВЮJИ

11:'"

соке ДOBip~. Обр~'~ працювати

кОНференцїї" У

Вона СЬК!lЙ.

. ..,ЛІтків-

радгрспl

ТРуДіВНИЦЯ

пра­

'!пен профсПlлко- цюв з 1976 року. ,3а час вого комітету роботи у господарстві во­ радгоспу.

ЧJl,еи

на' заВОЮll8ла авторитет

1

ради бригаmr. на- повагу членІв нолеК'l:;ИВУ. ставник М0J10Д\. односельцІв. А потрапнФеоДottя: МатвlIвна На­ J(онечна

сім

АИТЬСІІ

роніВ

тру­

На фо'l'О: майстер ма- ла на ферму не за ~OBciM шинного . доїННііІ радгос- з:еичаfiних обставин.

ма­ пу «30РЯ. Фео~осія

оператоРом

М

в1У!IН& НАКОНЕЧНА.

-

У радгосп

ат- су:>киЙ •• _ Jl4. _ ськоrо

.Літків-

розпОВіла во.

приїхала ;, Ічиян-

дІлок

-

Таня І пішла­ чається у другому класі на ферму. а Тетяна Минолаївна ба гана другий від­ то уваги приді.'Іяв вихо

радгоспу

«Літнів­ ванню

СЬКИЙl>. Як вІдтодІ змі­ нилося УІ життяІ Запам'я­ тався Ій і теплий прийом колентиву. І підтримна. і тані потрібні поради ве­ теранІв тваринництва Є. І. Юхименно. О. І. Мосна­ ленко. І. С. Нириченно. ЯК приємно було усвідом­ люв'ати. що ВlJКОНУЄШ важливу. потрібну роБОЗ'у. А бажання працювати бу­ ло велине. 'Сходинка за

нниги.

..

дітей.

прищепила

.

.,-.аси

Саме !l'аи: давайте по- ше

МіІЖУЄМО. Стаття

четвертий (<<Нове

,ід

12

'

В. Нелембет

ти

життя»

ом

161

жовтІ.! Ц. р.) при читаннІ

бажання

деякі'

зробила

n

ryртожиiRу

,

ви-

запере чи-

висновки.

'автор.

нувши кращу стІнну г~зе'tУ ник.. що

свято

В

БереЗИIІ. різноманІтними

інтереса­ нормальне явище. на яке Бажаєте про парторганізація зобов' яза­

Щоб своєчасно привІтати ми читачів. воУ1!Ів чи жІнок. до кож­ СІІОРТ. кі,НО. естраду. пое­ на відразу зреагувати.

буде цІкавим» .ної з таких дат необхідно зІю. музику.

уважном)(" кликає

.1

-

яні

перегля­

в районі «БудІвель­

видає

рада

тресту «Бро­

варипромжит лобуд •.

новий номер стІнні.ян.

А ян це робить «Byдl­

веЛЬRIJК..

__

~

про худож­ ників. артистів. будь лас­ на. Гадаю.\це н~серЙозно. ВlзьмемО. наприклад.

од______випускаючи __ ____________ ~

~

~~~.-

СЬ1<ЯІ J\Р~-ЩJ трохи ni~1,l!-

міркуємо.

- це газета порівняно невеликого но; ____.-__________________________

Стіннівна

ААВАRТЕПОМІРКУЄМО *

!іУ ra;,eтy в Х!!ВР'І'аn?

футбол аtЮ хокей. Що ж І тут хочеты':І.. звичай­ нове може стіннІвка гурfИРИ рази нарік. Автор любиіронії. nриrадати тожитку написати стверджує: ' . після огляду но без газети вона переконалась. пана Шпака;, .ШеnЬМtН­ тМям цих видів С!порту. що такої кі"1ькос,ті номе­ ка-денщика.. JIIКИЙ читав коли вона виходит. ра8 <1'1 рів газети на рІк виста­ газети річної давностІ і три місяці. Справжн! лючить. ДумаєтЬ{:я. що з мав від того велику втІху. битеJl! футболу чи хокею цим погодитись не можна. ЧJlЖ мають втіху тІ. кО­ щоденио слухают. рад10. телепередачі. 'Отож ДР.ваі1те помірку­ го поздороsляють нес.ое­ дltВЛЯТЬСJ! часно? читають спортиsJY пресу. ємо. Мрім того. 8& перІод в Тож сиlЛЬКR потрІбно Газета • Будівельник. виходить раз в три, міся· три місяцІ можливІ такі випускати сТіниівок за ці. ВІзьмемо для прикла· події, яиl неоБХідно вн­ РІ!>?, оперативно. ду TP~ перші місяці року світлювати Питання настІльки сер-. ~ічень. ЛЮТИЙ. б-ере­ Знову запитаннй: Як це йозне, що просто вlдповізень. Загальновідомо. що ув' язати з так01О періо­ сти на, нього нелег!\о. поздоровлення з Новим дичністю. яку вибрав со­ Треба тільки усвІдомити ро!\ом fJ традиційним. 23 БІ «БудІвельник:.? Сісь що: стінНівка не полютого -.І День РадІО!­ Далі. стІнгазета сВуді- винна !'!иходити тільки до Стіннівка' 'виходить чо­

Ось І знову даВіійте по­

повагу до праці.

'ми.

нині

працівни-

B~~

~l8lilШ

~

і.ІШl\leННЦХ A~T~

порушенІ

розробка­

повертаються

та

парки

ростугь

танож у виробничих зо­ нах Переднарпатського.

М. Г. Довгань. ферма вдосталь забезпечена рlзноманітними кормами. добре підготовлена до зими.

сlрчаНОIІОСНОГО басейну Иq розгорнутих TepHKOHa~ вугільних шахт біля Но­ ВОВОЛинсьна і Червоно­

успіх.

спецІалісти. при широкому 'провадженні методів рекультивації. розробле-

Нолентив

настроєний на

rрада. Ян

свого

прямого

завдання.

ський оборот і на розши­

зроблеНі в третьому номе­ рі. не будуть останніми. Безперечно. зробити стІннівну ,нелегко.

реННJI

А зро­

газета

JIЬВiВ_

респонденц1У~

недостатньо

висвітлював

життя

нолективу.

тожитну. Перша ластівка Нарисним е те. що стат­ появилася аж в третьому тя .1 четвертий буде Ціномері. але і Ій не виств- кавим. започаТКУВ8ЛiJ чає конкретності. Пе:ено' дискусію. 'яку сЛід n1Ю ст! в тому. що газета. на­ довжити. решті. кине висвІтлюваТIІ І. МЕЛЬНИК. редактор rазе'l1l «Водо­ невластиву їй проблема" постачальник. цеху тину. а займеТЕСЯ тим. .N!! 13 заводу ПОРОlПI(очим їй необхідно займати­

сщ>Jill!а- ,".2.Х ме1'~ЛурІ11.

Кор.

РАТАУ.

ва еlльській сцені ЦИМИ днями в ТребуХі.

заВітали CbКOro

часопи­

колективу. А «БУДівельник., судячи 3 нореспонденЦ1І В. Келем­ бет. являє собою альма­ нах. який вида~ група здібних .1UOдеЙ, відірваних від спраВЖНЬОГQ »ШТТЯ

переда­ гентарів

Столичні артисти

тобто. Як­

стане

масивів

танн]( земель. П. ЗЛОТКО,

на буде видаватись регу­ лярно (1-2 рази на мі­ сяць) 1 на П стор1нках будуть розв'язуватись питання. ящ хвилюють що

лісових

республіки буде но 125 тисяч

бити УІ цІкавою і корис­ ною ще важче. Думаєть­ ся, щО газета виграв 11

свій колектив,

передбачають

них львівськими науковцями. УЖ~ в найближчі роки В. сІльсьногосподар­

ється. що перші кроки до

мовіддану 'працю. життя. побут. мріІ 1 сподівання трудІвнинів. А ян же «Будівель­ ник.? Він. читаємо в КО­

це Ж J.I~' ~ ~Ma.. ЛШ'Р

знову

садки

ки ферми. Адже. ян розповів неруючий відділком

І ЦікЬ.во висвітлювати Са­ сом свого

гур-

землі

понад

зелено:!

настроєм:, ,.,цо життя. Нині МО.l0ді по­

очах УІ читачів. ЯНЩО во­

лективу людей. ІІ завдан­ ня ..:-. глибоко. правдиво

:'І гентара.

їм любов до : промисловими'

В. ПЕТРАШ, Фото П. ГeМIIIВIL району, ЧернігІвиі «Зоря •. 3 рону В рік clnЬKop. _ _- _ _- - - - - -...-----------~--------r!W----ЗАПРОшУєМО ДО РОЗМОВИ

Ш!mного ДО!ННЯ у радгос­

центнерів

Змалечку: ~ Та!\

3 хорошим

трудяться

посіви. дають

ОО

артисти

ордена

Червоного

Ни1в.

Трудового

Прапора дер.

жа:вноro аJ18демічного театру Ім. Лесі Укра Інки.

ВоНй noназали виставу М. 3арудного сІ slдлет\ІІ' мо І, 8ітрами •.

У ronовнях

ступили

РО.1lI!Х ВНІІ

ааслуженІ

арт

..

~TK ресny~лlИ1і І. Дука, О. МелеШЮRа. А. Пазен.. 1i0, В. Б~сараб, Н. ДQ4 сенко.

І.

ПАl!І.1Іова

і

Іншf

і\In'ОРИ театру.

Сільські r.nядаЧ1 ' .:\яиува!ІИ

І

ЩИР<J

столнчним

ЦЙМ з3 майстерно .1ениЙ спектаl\.'1Ь.

ми~

постаs­

'.! ~П1іQ,


_н о в е

...

------1

ІЕСІДА НА, МІЖНАРОДНІ'ТЕМИ

ЯК РЕЙГАН "РЯТУЄ "ГРЕНАДУ Св!т таврує ганьбою амернканських

агресорів,

3. числа ультрареакціО­ нерів, що втекли свого ча­

~чннил~ кривавий po~~ii\ на

су з Гренади.

3 кожним днем стають вf'домими дедалі більше фактів про звірства амери­

ГренаДІ,розтоптали 11 ие,аJIежність і суверенітет. С;трахіТJlИВість цього зло-

ч"ну

така

очевидна,

що кан[ького воїнства на Гре­

rraBiTb найближчі союзни- наді.' В ході самої бандит­ "" США по віЙСЬКОВО-ПOJlі- ської операції вторгнення

tt'чвих блоках поспішили ВІдмежуватись від дій. ВаІ/Іінгтона, а багато з· них ~двозначно їх засудили. ./'+ Сполучені Штати Clпини~ь у щільному кільці Jl.iжнародної ізOJlЯЦП~ Це·

на острів загинули баrато с'отень мирних гренадців, включаючи дітей, жінок, стариків. Агресори дійш"и до того, що піддали бом­ 6ардуванню лікарню. При цьому було вбито іпоране-

»..асн.ом-ов.. но...•. ·.!l Р. од.емои.. С.ТРУ- но 50' пацієнтів. Тепер аме­ !;'іJJООбговореню(питания рнканські

стаиовище на. .' Гренаді Рейган

• •

надзвичайному

j амблеl

солдати,

називає

пленар- свободи:.

і

БЛИЗЬRОзима.

СВІтовевн

і

~д.,fиkтрauііРеЙга.напр'ИсОбі', право

tбраі

наи'язу!!ати

цtального

прочісують

призначення,

&.00 8.15

які

ву

з

деякими

з

попадався хвастовито

r.

Il~CTi .й територіаJ!ЬНОЇ . не-

,000рканиостІціеї

додавши

«Давно, 3 часів в'єтнамс\>кої війни, я так не відводив душу>.

визначатн Не дивно, що не тіJlЬКИ . економіч- серед світової громадськос­

ву і СОціальну систему. Ге- ті, а й серед тверезомис.1Я­ иеральна Асамбле!: рішуче чих представників політнч­

,шмагає

негайно

припин",- НИХ кіл США, у тому чис-.

'ХН збройну інтервенцію на острові й вявести s нього

лі в конгресі, наростає сер­ йознатривога 3 приводу

.сі іноземні війська,' Але Вашінгтон не бажає tlРНCJlухатис}): до голосу роІ)УМУ. Він 3.10'tИRНО ігн_оР'УЄ

непередбачуваних дій нинішнього господаря Білого дому. Про це відверто за­ явив, зокре~а, спіке.р. пала­

!!JЛЮ

ти, представників

ро

ї,вимоги

людства,

'Ш тнм

МИРQJJюБJiq.-

підтверджую: СІІІА

самим. аГРМЧ'1J1ft ~!~f\реслив, що

I<2!!СЬКОЇ окупації ГреНЗ4К. іАиl'itістрація.

ре'

Пентагон

С7ВОРНТИ

ще

має' !i~Mi?

одну

віЙСЬІ<О.

IlQliСю·. брехні, фальшивок·' і

намагається

Ціл.liстських дій У КаріБСЬ, .іСтИ те, ,хщу басейні та в західній (;41'. можна, f'ізхулі в ці,10му.3арубіж-

Ьіс преса, в ~!,~ериканська,

~з значна

.

-:1'~~ep Вашінгтон 3 допо­

,~убазу ДЛЯ своїх інтервен, Ir~j-!lепів

~epeTBopeHO

. висміює

-

ко 'юні ального . наміс- вались Рейг ан, ЙОГО' попліч­

~

І-

ники, ВОНИ неспроможні змити бруд і ганьбу, якими ВКР1!.1И себе США 8 ході кривавої розправи 3 rpeHaJl:

. уряд)'>, ДО _підбирають-

«гренадського

i!f.J:II.2!Y

якого

ським

мир

~4 жовтня 188З·року. ТодІ мунІципа.'Іьна

дорозі з ПР.усН до

І?озгнівана

рада m-.

МадрІда.' Природно,

що

до

вІйни немогл.о дійти, а'ле іспанцІ у та­

.,

.

І ось цими ДН,ямиофІц1йний акт. про мир між ЛІ­

паклав край «війнІ». його n1ДП~-, I8ЛИ .,nредставник цивільного губернатора пррвІицj ~ нИнlщнІй алькальд. містечка, з одного бону, І ге·

'Г'ра:.льний консул Франції в Малазі й віце-консул A.irьMeplї

-

.

з другого.

сНОВАЯ' жизнь>

-

oprl.

.'

.

ІШОА"

lТОРЦк,

.17

c:~a,

му·

чесТь

,

поради.

анЧу-

І6.?'І) ","ММІІ" в

руках

на"одів>.

Зустріч

16.45

школярІ. , Геро­ ПрацІ, бу­

Ем СоцlалістичноУ

'. ровнм

майстром

С.

Н. Уру­

СО8ИМ.

t7.25 Шахова школа.

Клас

роз­

р"дникlв.

17,55 Грвє Б. Тнхонов, (ба.н). 18.15 Ленlнс~кий унlврр'итет

КОЖВІІ~О.

КориснІ

Де(l.ВВНОГО ~'M6.,!'i 'пІснІ f танцю 8"",,"~ ДРСР.

I6.2S Док. 'фfльм .ДОЛІ миру -

XJlac.

пlс-

.Сі1АДКО-

15·40 KoIiI1BI"

І

І

. tмефlЛtJI '. . ....

мі.тьАонів.

'

.ДуховниЙ

свІт

~'IО.а.ини:».

мевl

&ее­

На прошсдовl п1дприємств~, будІвництво:

токарі.

lІ~тннча,

ВеРсrаТНИRИ.

ники, фор.мува:'ІЬНИКИ, жерстяники, художнини; техніки-топографи" те~нІни-геодеЗИСТ\і, му ляри, штукатури-маляри;

. ники,

паркетники.

пошани

украунсыІ,'

го ·телебаченн •. ТеJlефl.1ЬМ .Робочl гранІ алмазу:.. 18.30 Му" фІльм сМмодlУ озе­ Ра Дружби~. 19,00 Актуальна кам_ра. І9.ЗО л; Бетховен. Д_В'Jlта симфонІ". 20.<Ю Фото,т"д.Осlн)'~. 20.4,'; На добраRlч, дІти!

І,

субтитрами

таннlА ПОД8иr І,;.3{) Новиии,

сОс-

KaMO~.

.

/(омп" туриста. Ме"nlllУ оперети, Студl • • Змотиll КJlЮЧИIІ~.

15,35 16.20 17,00 18.00 IR. І, 19.15

пр~uівниць

СI ...сь"а

rодина.

21.(1(}

Вечlрн. Час.

21.35 23.10

ФI.,.ь", .ПіЧКИ-Jlавочки~. Новиии.

-

П'ЯТНИЦjI, І

8.00 8.20 9.05 10,4{) 11.00

казка.

ПРОГРАМА

ма ССОJlОДК8

І~,:Ю Кониерт "а ~"HCЬK"T пісні.

I~.!\O Актуаnьна ,к.мер •. І9.ЗО .11 маАгтернl ХУJl.ожник •• , О, Bac.~IH.

20.00

Кониерт.

20.4~ На

21.0!\ 21.3.5

Jl.обранІq,

111ти!

Чн,

ТемФI.,)'М 41(1И8Х'.

8

.Повrа

Aop"ra

2 cepJ ...

2? .~Q "ОВНИИ. . . 23.00 О<lн,,1 aKBapeJlI.

JlIРR1(ниl

концерт,

3АГАльноr;ОЮЗНА

If

ПРОГРДМД UТ IПЕРЕlIАчr НА киrв ТА ОБJlАСТЬ

8.00 ГІМНІістика. 8.15 Док. телефlJlЬМ олен"чоУ

,

сОсІІІ•.

.,ю/\о.і~.

8 ..З5. 9.З5 ГеоrР8фl •• · 8 IIJI.

9.1I~, 12.50 АнrJlІйсь", М08'. 11>.05 Учн"м ПТУ. ЗагаJlьна 61&0 JlorlJl. 10 З5. 11 40. ГеограФІ., 5 11... Н.05 Му,ик.

народl8 І.

СРСР.

'

Поesl" В. Лyr08С),КDrо., ТВО" JleHIRc)'". бlбJlllІте.,а. органl'ацllt І пар. тjйна л'теР8тура~. '

• n .1'тIА88

пеll,.. . . . ' pIIKI8. '., • PeBI.op~. . '.

живопн~ 20-ЗО-х

Осипова.

М.

ГОГОJlЬ.

15,20 Н08ИИИ. 15.25 К~ .... рииll концерт. 15.50 'fЗнl"аєтьс. KiHO~. 16.50 Фlл.м .Вес."н. ~"IMIlI... да_ або начальиик xnpy•• 18.00 .На .е',лl киТвс),кllt»·. 111d)ормацlйний

14.50 П'ятирічка -

Ten.'1D~.

17.Зn Тво. .емл.. f'08есиику. І~-ООТелефlл.м .ІІетер,н,,'.

14.05 Раа.нс."н.

BeceJlI старти. ФIJlЬМ .ПlЧКIІ-JIаВОЧIlН~. До.. теJlефlльм. Конперт . Державного ро­ cll!c~J<oro народного оркест­

справа ІІОЖ-

ВИПУСК.

18.15 П. Штраус. ІІа"ьс сН': П(lе­ красному голубомv ДуиаТ •• BMKOHY~ ВlдемськнА' симфо­ оркестр. Кдуll MaHJl.pfBHHkI8.

фIJlЬМИ.

мова.

нlчниА

16.10 С. Кап"исорнус.

KOMnD-

18,25 19.30

"емпlонат СРСР 'ХОІІ_. (МОСК8а )-ЦСК •• І З перlоJrП. У переР81 ВечlРИJl казка. еЧарl_ниl

.11и",мо,

зицl".· Виконуе сиМфонічний' оркестр ЧеХОСJlоваць­ кого

баВО8на-, с&у.

_КОМУ

17.10 СвІт поезlТ. r. Табl4Sе.

14.35

Док.

..

дивок,

12,10 13.20

Новинн,

Н!)ГО.

YKPAJHCbKOrO

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

18 ЛИСТОПАДА

І5.З5 РосlЙtька 16.05' Новини.

госпо­

свІтІ.

Новнни. Виробнича гІмнастика. Телефі.,ьм .Довга дорот. 8 ДЮlfах'. І серІ ... 11.40 WklJlьниll екран. 10 8J1ae.. Р"сlйська лlтераТУ1Іа. 12.05 Співае ~аС.,ужеиа артист­ ка Гру',инськоТ РСР HцJ Думбадsе. 16.00 Нnвини. 16. /0 Срібний дзвIНО_ОIІ. І6.ЗО Дnкvментальна кlнопротра..

Передача

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

ру Ім. М. Н.45 Новини. І4.80 Н08ИНИ.

у

10.00 10.15 10.25

Новини.

Ч.мпlnнатСРСР , хоке.,. .Тм"то,,> :- 'COKIJI~. 2 І З П<'Р;"l1Н. У п~р."вl 19.50

сlJlЬСЬКОГО

дарства.

2З.35 СьогоднІ

сВlтчиsно

18.00

2

радіо.

[6.15 Москва і москвичІ. 16.45 В гост"х· У казки. cIJlJlR M"POMtUh:». J,g,4,; СЬnГn4RІ у св'тІ. 19.00 КомунІсти .Манометра». Те.1енарис.

.слюсарІ-сан:rехнl·

конструкцій, форму-

Адреса реД&IЩIІ: 255020, 11, БРОВАРИ ВУЛ,

Кнев­

ТеJlеФОRН~ редактора -

-

19·4·47; віпоsіД3J1ьноrо

хореСlІонмнта

і_

.. atOвo~

місцевnrо

~II ...

КИІВСЬКА;

вальники,

екран:».

21.00 2[.35

Час. І ФIJlЬМ «Інженер граФтlо.;;.'

22_50

Нnииии.

2З.0О 11081110088 " .. ужба. .2З.ІО. ВечІрнІй концерт.

харчуваиия:

.

кухарІ, кондитери. кухоннІ працівники, навантажув1ільники, буфетники. продавцІ, зав. складом

.

продбази.

В iвm1 орrашзаціУ потрібв1: сторожІ, стрІльцІ лери,

електрики.

теси.

слюсарІ

вальники,

Бажаючі

з

воєнІзованої

комІрники.

по

ремонту

листоношІ.

.

охор()ни,

контро­

трактористи.

камене­

автомоБІлів,

навантажу-

;,

водій.

можуть укласти договІр по' оргнаБОРV

органІзаціями

«}{иївr4льБУДI>,

«Київnромбуд».

s

заводом «Радіатор», об'єднанням «Стахановша~о­ БУДІ>. АЕС,

управлІнням . будівництва Чорнобильсь'kоІ «БраТСЬЮ'ІісБУДI>,вироБничим об'єд­

TPfCTOM

.....

нанням «КомілісБУ~:І>.

.ЗадовlдкаМИ'звертатися працевлаштуванню

,

у міське відділения п()

населення,

яке

знахОдиtься

у.

,конторі ремонтно·мехаШчиоrо заводу.

IИJl~"С 6[ 285 ДруК виоо"иА Обс~r І' 4"VK081. ииl! 81'КУІО Тираж 125.55 IlDИМіDRИКIВ. з.ам. 1"nЗ,

КИІВСрКОІ ОБЛАСТІ,

,

154.

19-3-82: •• ступника оеа •• тор.. віДJlIJl)' партlАи"rо житт"

С~КJ't~Т~['tЯ. 8іддіJ1v ("i.l1b('~.KnГ() ГОСП('),1.:t[)стяа _ 118дIО\lО8llСНиа 19-3·05; вІддІлів IІРОИllсловосrl,

JN·!i7.

рІзноробочІ;

у TopriВmo І· підприємства rpoMaAc~Koro

токарІ,' покрІвель-

газоелектрозварювальн~ки,

ки, м~нтажникй; буДІвельних

rOPOll-

,),б6от"

рем:онтниКи.· електромонте­

ри, . фрезеруsалы;Іки,, свеРДJIyвальники. швеї-мото­ ристки, в'язал~ницІ, столяри .. штукатури. СТQЛЯРІі­ складачі, преСУ!laЛ~НИКИ, учнІ пресувальникІв, ро­ ~ітники '11 шиноремонтний. цех. роБІтники в цех по виготовленню Ізолу, nавантажувальники, монтаж­

БРОВ8f\СКОro roРОД<:lІОro

"'миrета К"ммунистичесК"J! партии УкраинЬІ, fжого и райоиноrо Совет. наРОДИblХ AenYTaTQII .-оА о6JIастн. (На vкраНИ'І(ОIl .aыel •. . - .PeJl8ICТOP Е .. ФЕДЯІ'І. Газета выоJlи'. С апреля 19.~7 rода.

~

симфонlчноУ

.-

.

18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00 МультфlJlЬМ. 19.00 AKTY8.JIIoHa. к.мера. 19.20 Конперт. 19.80 М, ТорькН·IІ.С Напередод- 19.45 Т_.,.ФIJlЬМ сПlдлlток~. 3 серlJl. ні •. Вистава. 21.00 Час. ~,~ На добранІ'!, )l;lтиl 21.35 МарlJl МИIІОJlаТвна Єрмо­ 21.00 Час. лава. 21.35 ПРОДОllженн. 8ИС'll&IІН 22.40 СьогоднІ у свІтІ.

образами,

flaPOM 1. ФраJ;щІєю

.

Пе­

неозора:».

Екран

17.45

. 19.15 Осlниій етюд. 19.25 А. Ха"атур"н.· БаJlе, • MaCKapaд~. Виста8а. 21.00 Час. 21.35 Ану. .JI,lвчата! Змаrаи ••

«Еле­

2.

КІнопрограма

МО"

.п."у В.,ас,и.1 lІ'а' OCTPOIII~.

Броварське міське вІ.ІІд1J1еввя по драцевлаmтy­ ваввю наСeJJениядово,tl;ить,tl;О відома, що ва пlJ1приємства. в орraиlзац1У І Ііа будови мІста на по-· cтlitвy роботу. IJ,О'J'lllБJd роБІтники 1 служБОвці та­ кп професІй та спецl8JJЬ8ОСТЄЙ:

Із

ип 'спосіб висло;вили .СВОЄ поняття про національну

·

Концерт

І8.3() Mys. фlJlЬМ .Ти ною насI/ИJlас.~'.

~~им був" n1дданий .у' ПарижІ король АЛЬфоНС0 ХІІ .

J!.: .ПРа'SЖНЬОї ~, рДІсть.

школа.

комбlнаторикн~.

редача

17.15

ДО УВАГИ ТИХ. ХТО ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ

після ОГОЛQшення їй вІйни

'~Te,,{Ka пІшла' на цеЙ крок,

4e~, 'емцІ •.

Новини.

справа

(ТАРС).

.(!спанtя). пІдписали. на Р .2ШТІ...

p01dB

14.•

12,0.; Народн, творчі СТІ>. 16.00 НовlІнв. 16.10 Сріб.ннЙ )І;!вlноЧох. 18.25 .lвтеРllлуб~. 17.25 ПРОДОВОJl),ча протрама

М. ЧИГИР.

Сто рокїв у ставі війни Жите~'11 мІстечна.фХар s андо.1ІУськlЙ провlицІІ,

~ра.НЦlЄЮ через сто

Річища вІд Десни

до гатки (нижня межа за­

народом.

пРItCJlУЖНИКИ' :Взшінгто-

fA.... л. ьмерія

I!~'IO~H,

I~,45 .Дисциплlна 110ставок: ~I­

18.00

.

ІО.І' "otilj.CI;T. 1I.1'!·1I~.iil!iI. 14.*11 ІІІ!'ІІІІИ.

Н"".

навіть західиа бур-

математична

ментн

. ане .•.• Місто

YKPAIHCbI(OrO

!ИКИ.

остріз.

If'~.!!ic.

8.2~. JJе'".,lІаша пІ~ .. е. 8.•$ ФIJl'" 'MoJlo~I,.

С81т.

ШкlJlьниll екран. 4 Музика. сРеВОJlЮI1Iі1н.

B~]aepTO розповів іОДlів: з .,і американська, яка під­ І\чіцних діячів держдепар- креслює, що ніяких кубин­ !1'[~IeHTY США Ч. Гlmлеспі, ських чи радянських військ я!~огоРейган направив. на на Гренаді немає й не було. Гренаду як свого тимчасОХоч би до яких пропа­ вс,С) повіреного, а фактич- гандистських вивертів вда­

но

у

11.40

; . Про цІ заміри гранично ЖУазна преса; в тому чис­

flп:а США. йому доручено, по суті справи, УПРЗБ.'!іння островом, у тому числі фТJмування так званого·

2

8.116

IO.I~ J2.~~.' уеJleфіЛ~М" .• РОСТ08-

ра вlдповlдаJlьностl 'nіДПРИЄМСТ8а' •

~~,r~.a «иеВИЗ,.начено довгий Але ці небилиці відкидає і Ч., ~

4nIJIJlITOII~.

,Ка'Іера' ДИJOитьси СьогоднІ у свІтІ,

10.15

час"ина BiikbK БИ!kьку' базу>; на яку, мов­ .,яв,

stа!llерний

серік. Час.

Jj).OO

ЧЕТВЕР, 17 ЛИСТОПАДА І ЗАГМIЬНОСОЮЗНА " ПРОГРАМА ЦТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

числі 'еі'!lО для того, щоб лі!!­ піДlфеслює, відувати... «радянсько-ку­

~JДА за"'!ишиться на ретро-

ТелефlJlЬМ

19.45 21.00 21.35 22,40

ПРОІ'ІРАМА

чого довести Вторгнення на

Ноаини. Срlбннй дзвІночок. РеспублІканська фІзико-

14.0~ ФІльм

на

rocnQJl.ap

оркестр' .Вlртуо~и "\оскви~.

до­

['1?~lIaдy було; мовляв, про-.

. тому

-

18.45 Сьоrоднl У свІтІ. 19.00 М):,.ьТфIJlЬМ. 19.10 Гра6 Держа_ний

:raraKTep свщі ttoл'іtики: '1~~Р~В.'1.ати ):'ряд,м який нех­ Адміністрація' РеЙгаІі, ,:...... t!&' !Ірам ІНШО\ держави, спrаву до увічнення амерн- ІІІ робить. рейганівська'

16. ОО 16.10 16.35

I~,05 КJlуб мандрIВ"ИJ[і8. 12.10 І. Тургенєв. сБєжин Луг~. 21.00 Час. IІ,О5 Разом дружна сІм' •• & KJI. 21.З5 Те.nе""льм СЛО8та 40рота .1).25 Док. ФIJlЬМ_ 12.46 ІсторІ.. 4 KJI. в дюнах~. І серІ •. ' / 11.55· Новини. ІЗ.40 .ШJlJlХ до вершини~. TeJle- 22.50 Новини. 114.3() Новини. нарис. 14•.50 НашІ Jl.ос"тне.н.. Док. 14.10 ШКОJlа господарюваННJI. 11 3АГАЛЬН'осоюзtiА фIJlЬМИ. 14.46 Ф. Купер. Сторінки жита пр.оГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ 15.30 Ян СібеJllус. СИМфонІ. І творчостІ. НА КИТВ ТА ОБЛАСТЬ .NIr 4. . 15.25 Новини. 16.25 Новини. 18.00 Но.иЙм. 8.00 ГІмнастика. В.15 Док. телефl.,ьм .Мн жнве­ 16.3() Я -. сьоrО)l;иl І , . .тр., Те- 18.15 Людина І saKOH. мо бlл" MopJl~ . . Jlе.конкурс-змаrани" ЦІ ко.'.- 18.45 Чемпіонат СРСР з хокею. 8.З5, 9.35 ФI,ика. 6 KJI. рів 'на краще знанни профе­ .Динано> (MOtKBa) .ХІ­ 9.05, 12.ЗО [спанська мова. сії працlвннкі_ полlrрафlч­ мlк •. У перервІ 19.20 B~­ ноУ ПРОМИСJlово,тl. . Чірн" казка. ~ ЧарlВНИ/l 11[- [О.М Лірика С.Є"нlна. IO.4~. 11.40 ЗоологІ.. 7 КJI. ран>. 17.00 Концерт ДержаJНОГО По­ 11.05 Наш сад. Jllського ансамблlO піснІ І 21,00 Час. 12.n,; Іст"рl •. 5 KJI.· 21.35 ФІльм .Молодl •• танцlO .Лj,оиок~. ІЗ.ОО В. Гюг". СторІнки житт" 23.00, Нови"и. 17.40У кожному М8.JIЮRКУ Т80рчостl. . 2З.10 ДовІдкова служба. Людина землІ.

неможливо

ue

поny.'JlРНИЙ

.Посади' дepeBO~.

сонце.

який

YKPAJHCbKOrO

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

сДержава

сИскра.t.

Науково

фlJlЬМ

17.55

конгресу

Томас О'Ніл,

ська

ти:».

при

права.

11.05 AJI" вас, бать"и.

B.stJ ФIJlЬМ еНам HlkOJlII 1(esta- 1'1.30

на дорозі>,­ заявив сержант

держа- ЦЬОМУ:

f:1И. у документ! пїдтверд"'~TЬC!:' невіД'Єllне право

fренади вілрно Є!ЮІО політичну,

Хантир,

Новини. Концерт.

8.00 8.2'0

американ­

І

- це ми». 9.05, ІЗ.ІО .НІмецька - мова. 10.05 УЧІ:І"М пт:v. ФІзика. ІО.З5, 11.46 ІсторІ". 9 KJI. ЛенІн­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА' ц't

1

JЄpBeнцiio США иа Грена- ських Го.10ворізів. «Ми Ід; як грубе порушення ЙШ,1И, знищуючи всіх, хто )4іжнародного права і не/Р'уванн!: сво60ДИ, незалеж.

Затока

електропе­

17.~5 ЛІричнІ. ме"одП.

Пмва:стика.

державн

'СЕРЕДА,' 18 ЛИСТОПАДА

wlстю голосів Генераль- за. рубежем, розповів ко­ :а Асамблея пр~Йня.'tа ре- респондент газети «Вашінг­ , юцію, в якій рОзцінила тон пост>, який мав розмо' ін-

JI І>

ДОІ!. 'теJlефіJlЬМ сМорю ж.tи вічно... • 8.35, 9.35 ОСН08Н РаДJlНСЬКОТ

іншнм орудують на Гренаді і. які

спровоковану

ПРОГРАМА авса м б

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА ~ИІВ ТА ОБЛАСТЬ

~

не

вольтно! .лінІї

гирла до насосноУ станц!І Деснянського водоводу_

року

сЮнlсть~.

p..орядки:" аіИ3М..'. і .нарАбсолютною ..ода. м'.уг.о. ДНі.їЙ бі- підготовлені для бандитськихПентаганом операцій ічнм

цьоrо

cRanepeJIO)l;HI~.

Про обличчя' військ спе­

:си:,о!О

JIИc:rопада

1

12.10 HO~HHH. 22.20 Внступ"

безцеремонніспро.би ці в, мародерствують,

е~lОіти

ДІлянка р. Деснн про­ тяжнІстю 3 кІломl'!ТРН, вІд

яких

'івтовариство . в особ! весь острів, ведуть справgoн катеrQРЮIН. о .в. іДі(ИНУ- жнє. полювання на гренад-

'"

з

«героями

«рятівниками:.,

обшуки,

-==

до початку періоду редач протяжністю 500 бороненої зони КИївсько! весняної заборони 1984 метрів І вгору за течІєю: ГЕС). ро"у на Канівському во, АкваторІя на' правому ВсІ перелІч'енІ дІлянки досховнщі інспекцією І лIВОI\\у березІ водосхо­ є. забороненими для про­ такий пере­ :вища від моста Патона, дІ') мисловоГ!'). щобительськu­ метою' збереження зимую­ встановлено лік . зимувальних ЯМ: ча! риби органи рибоохо­ Дарницького заJfізничного го- 1 спортивного риба,1Ь­ Район . БІля с. Букрин моста. рони встановлюють окре­ ства. Кожний рибалка '10мі умови, які визначають протяжністю 2 кІлометри щоб ви­ АкваторІя' :вІд' ПІшохід­ винен знати їх. 1 . 0,5 !іІлометра заборонені для ловлі ріі­ вгору свІдомо не ного моста до' моста Ри­ падково чи би місця,' засоби лову .. вниз від Батуриної 1'0порушником Пра· бальсм:ий острІв на пра­ стати кількість гачків на рибо­ ри на правому березІ і 2 вому березІ 1250 метрів вил рибаЛЬСТ,ва. ловних снастях тощо. Од­ кілометри вглиб водосхо­ вглиб водосховища. нією з найважливіших вища. А. АНТОНОВ, умов є утвердження, пере­ ДІлянка вище . риболо­ старший lхтіолоr і Се­ АкваторІя біля м. Ржи­ ліку зимувальних ям вецької Фази «ДеСН8:1> вІд редиьодшпр о в с ь к О І щева протяжнІстю 2 кІло­ місць масового скупчення .-Зеленої гаТКИ:l>. вгору за держрибіиспекц1ї . метри. риби, де вони пережива­ течІєю на в4ддаль 2 кІло­ ють несприят ли вий 'пе­ АкваторІя БІля НижнІх метри на лівому 1 право­ Редактор є. ФЕДИН_ ріОД існування. Садів в раЙОНі високо- му .берегах.

'.ЮМУ ·~~.iдaH.·Hi .гeHeP.a~.Ь... HOї проводять по1'ОЛОВllі. о'15Л8-

. ООН_

,

-

3имовариба.пка

Недалеко той час, коли вод(')йми вкрнються льо­ довим панцирем 1 по­ . чнеться новий. не менш ~ахоплюючий вид люби­

тельського рибальства зимова рибалка. Зимова рибалка має <480Ї особливості. Тому з

на

які

ВЖЕ

ж И т т Яі

1~-·1 ІЧ; ЛlІстів

\

БГЮМi!tj)(hка 4P~KFJr.H'A КИЇАСЬ"-(")ГО. оt\л ... (м()""О УПОЯВJ1іННJI v Сr:lозяах Аиг.,а"ЦИfJТR поnі, j.). ... фll і КНИЖ"(lR~ ,і rnnri~.nl Д 1 {'Н"С' я .ІНІ' 1\ '"ні: 2~;r)21).

м hТ'l"" >І'Н [.\МЇАськоі uбласТі • Тe.sефОIl !~+З1.

.

• ул.

К,.tiiBCЬKa.

134.

#180 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you