Page 1

ГЕРО'

nР()ЛБТАРІ ВСІХ , KPAlH, ЄЛНАНТЕСН/ м

180 (4700)

ГЕР О Я' М

П'ЯТНИЦІ!

ltJ!J(

17 JIИСТОПАДА

. 1978 ,. 2 _011.

б'агатьох переДОI!!И-

fA3ETA

ського

поче~ну

Н4БИ2UЄТЬСJl до ф1llimy третІй рІк десятої

n'JI-

Аае, ціпому по райоиу темпи зростаННJI П}ЮДУК­

н. ,ом;рною

І з ЯВИ'1а~.я

прО~еитЦ.

щено

будівельникам.

чити,

пуснзють

нІж

праці,

осооливо

Так,

.

ЗО- .'

СРСР,' в1н

продукЦії

що

760

на.

тисяч

в;:tвічl

передбачалося

темпу, взятorо

нити"

пла-

що

нове

Пl;:tвищене

зобов язання буде вкнонаliе успішно.

цеху

М.

ЧУМАЧЕНКО,

секретар партбюро деревообробноrо КОМбіиату.

Ве

темпt.

натхненній

Н,QВИЙ

сутніми,

••

Отже, необхідно усім пам'ятати, що У нввІіпв1й п'Jlтирlчці

поставлеио

а8ВДaиRJI п1ДJИЩИТИ

продук­

тивність праці У промисловості ва 30 - 34 арб­ І{t!ити, а 8 будtВИJЩТВі на 29-32 процеит!!. І . трудові RолектВ1ІИ райоиу повlІИИі ввести у йоrо

ВВКОИIJIВJI с.ш · rlДВJIЙ BКJ1810

НИЙ !\остЦ'ль У заліЗ!!INН~

полотна. По. рейках н.а п()о ром Вj(ОЧУіМ~СЯ ilагоин 3 вантажами' . )1Л". 6pa'!,HЬ01l

на . М і ТИfl~У ви-

ступили

.

.

з

НПРС, перший

промовами

ЦН

. сенрет!р . . YHpaїH~

Компа·рТіУ

Перший секретар ЦН В. В. щербицький, члек ВНП, Голова Державної; Політбюро' ЦК ВКП, ceK~

ради член

НПРС,

НРБ Т. ЖИВНОВ 1 1 ретар ЦК ВНП О. Дай. . По.1'Jітбюро ЦН : нов, . J'lНИЙ ОЧОJtює делегз.-

се!\рєтар

НПРС

ЦН ; цlю НРБ на торжествах

А П, Кириленко, ~ з нагоди віДкриття пере~

!!'Ний очолює радянсьну' прави, делегацію на торжес\,вах На М1ТИНry було оголо. з нагоди вlднриття Ьором- шено вітаЛЬБоrо JIИСТ~ ної переправи. Першого сеl\ретаря ЦК

Учасники м!тингу з . пlд- ; ВКП, Гол~ви прийняли

.ві-

ради

спорудження І ми

Товариш!

поромну

І

Державно!

НРБ

товариша)

розцвlЧуБЗННЯ

І\ИЙ пором

. <Герои

MO~CЬfl

ШИI!f

переправу

гуд!<амн судна, я}{! СТОЯТЧ

ІЛЛічІвськ від- у порту, Міжнар{)дна MOP~ сы\a поромна перепрач

-

к!лька

хвилин І ста.'1азо .1!'іДУ.

пором

••

І

аа

аа

еГе-

(ТАРС'-РАТАУ).

І

••••

ФІ

'ІІі

ТІ

..

11

'1

СОЦІАЛІСТИЧНА ' ІНТЕГР АЦІЯ В ' .111 П""!.JlЗСЬ

експлуатзu!g

проводу 'С<>ЮЗ'_

110. пройшовши 2700-кlлометро,ою

що бере початок

кого

О.ІЄ!! Слі:жу~ ' ~І)дій овтоnit'}nриє'мст8й 09034, Працюючи на l1вТl)бусних Шlршрутах міста і ра­

йону, він постійно домагається виконання і nере­ eUK()HaHH.'l

плану

nерr"f'зень

На фОТО: О. СЛfЖJ!К.

пасажирів.

І

г ... "·

Г"луб. пали~'ніка'и:.ноlO магістраллю, 3 ОреНбурзь-

гa30KOH4'H~aTHOГO, 1'0401Н-

но,

СПlвдр~жностl.

ГВОПРОВ'll

.Союз.,

. СПОРУА-

Д.'1Я

на.мі-

З початку деснтоУ п'я-

;:tlтей, підвищенню Ух тиріч!\н ми вже досягли яност! 1 П.ОЛіпшенню ТОР- певних успіхів у БОРОТЬгіJJЛі цими товарами. ко-

/5і за поліпшення

Я:НОСТі

го

а~ортимен1'У:

десять

лектив фабрики ~итячого

верхньо- виробів

трикотажу

у.СПіШнОї реалlзаul~ . програми соцlалl~ tkO. номlчної IHTerpaui1_

компп.кс"ої

НаприкінцІ

року

та

ОНОВJYення

За

ЗУСТРІВ одностайни~ схва- МІсяцІв НИНІшнього POI\Y ,;уеиням. · УСі ВltрооJШЧНИ- ::~~':или 7~7 'iiiёii;;;""'!t-

, ваДХОАжевв.

голубогопа.'Rsа • країни РЕ8 sиач..

аер",а.!

ЧЛеН'В

-

РЕВ.

е n К- і но

збlльwеliО,

а

пот{и

посту~

't"ОЮ. ПlС.!'!А енеРГОСИСТt:МИ «МИр:t.

П090 110R~Дt'ий · 110 "РОЕК1ноі' по.

~ито" газопроводу • Бр~"рстведикою будовою, яка аl-

метрІв

Ра-, суть СВІЙ гідний вн,'а.:! в ,.:!ержаВНИ~1

заХО;:tН по збільшенню ви-' чених зав;хань.

товаРІВ

чеННАМ

.Дружl\.a •• 410Х

тужностІ -, 15 мl.'ЬАРД;В "уб~ на

рІ., '

-

(РАТАУ).

60'

ди l\IIHiCTP1B СРСР «Про, УСПlшне ВИ1<онання

ро6ництва

РОJlЬ у ' SMlu.

жениl! с",'ами І. коштами· C'e~H І Н08010 MarlcTtia ....o БУАе

ОДНОСТ АЙНО СХВАЛЮЄМО :~~ ~~Еt:Ь~От~~;Іі~~~~і' Постанову ~ентраЛЬНО-1 ки запевняють, що вне- І .~87 тисяч ~ПРОбj'В з ro HO;.llTeTY КПРС І

4lгpas · lаЖJlИ'У

ненн! еkОН<І!lічннх . зв'.'кl;' СОо цfа.'1lстиqннх ~pa.ЇH •. Нова ra:soвa рl"а стала п"рекоил.и,им CBiд~

Щ~. пlш"о 8 "ра ,ни соц,аJl'СТИЧ-, еТIІЧНОЇ

иафтопровоау

ФОТО П. Голованя.

Візувати 'боротьбу за pauioHam.He викорнставня кожиої робо~ої хвИJIИИИ. Адже на ХХV з'їздІ КПРС Геиер8JIЬИНЙ секрета]) ЦК КПРС, Голова ПрезиДІї

ивцтва

БриrаДИРIl

.ІІН! відзначк~

.

Через

у 'кож·

підвщєRВJI ефективиості всьоrо сусп1львоrо вироб­

КОЛ:ЙНИl\ і в;

праЦі рцян-

трипалубний

иій будІвельнІй орrанfзації ' є ще чнмало иевиmука­ них резервІв. Треба тlnьив по-справжньому opra-

стоять перед країною, немає іиmоrо шляху, крім JIIвидхоrо зроеТ8RВJI продуктивності. !Іраці, різкоrо

Леон:д

МlCT дружби, ЯI\ИЙ І Bo.rrrapiї.

Варна крито!

техиолоrічноrо обладнання, зміцмення трудової 111&-

щоб успішво РОЗ/l'язувати І соціа,льн1 завдав_ня, які

робочJX~ рейс пором <Ге­

зєднав . береги ' наших І Відбувся мІтинr, ва братніх держав~, я!(ому 3 промовамИ вистуТепло зустр:нутl при- пили член Політ/5юр6 ЦК

ну :

партІЙНИм, профСПlnКоввм І комсомоm.СЬКRм opraиlзaц!Jlм слІд ретельио проаиалізувати стан спра., ввJlвити І усуиутв перешкоди, що rальмують зро­ стаиня темпів продуктивностІ працІ, мобілізувати УСіх трудівивкІв на вишукування нових резервІв По хращому використаиню виробннчих . потужностей,

Верховиоі Ради СРСР товарвіп Л. І. Брежнєв ва­

. провели в перший

М і ТИвг

сьних і 60.'!гарсью{х, 6уд!В€1ЬнИ!,ів с!'Ворено потужнутран~портву артерію,

Щоб відвернути заrpозу зриву рl'IJIИХ цлaиIJI, від­ став8RВЯ треба подолатв JlкнаЙШвндше. Дла цьоrо херівнвкам промисловвх пІдприємств 1 бу дlВJiицтва,

rол.ошував: .СДЛJl Toro, різноманітні економl'Пfі

Т. Живков 1 А. П. Нири- КИ~П.1Іавно відходить Ві, ленно перерІзають стріч- п:рса.Його п. роводжают~

колективи

заводІ,

Іл.тW!

ІлЛlЧ шднрес.'JИВ v СВОЄ- J!иtь на 6УZlівництві, забн. му привітаЮlі: 43авдякн .вають СIL'd!l'ОЛіЧ,ний срібо

завершення

Усі воц ие вЬОвап 1 виробви'ПІХ· манів. ВцlЩl­ ~ по місту ірайову вІдставання 110 гевПідрцвt1t дїцьностl CКJJ8дaв 4 мільйоRИ 410твсJIЧ Rарбован­ ціВ. НаЙбіm.пry заборrованість jXOJlYCTBJlR 3880До6у­ ~1виий комбlиат і 'f}teCT «БроварВСільбуд ••

кожному

* •

тис}!ч рои. ШИnю~..

Варни.

номпленсу.

СІ1МК-580, БМУ-35, РБУОБJIМiсцевпрому та 1Joп1.

дисциплІни. На

на

таль ний лист Центрально- Т. ЖИВR~Ба радянським ' jj му Номітетов! БНП 1 вl- 60лгарсью~м учаСНИl\ам та.льниЙ лист ЦеНТРально- будівництва . ПОРОМНОГ() му Комітетові НПРС. комшtексу Варна Іллі~ Начальник будівництва ЧlвсьІ<. об'єнта рапортував про При.крзшенН'Й. тrpanoрЗf

ПМК-15, 38110добудівний КОМБІнат і трест «Бровари­

також

деСJПI\И

несенням

Однак, поряд :І правофnапоИRIIИ HIUd'l1C'1')e. І,сать орrанізацій, Jlкі систематв'ІНО не ВJllCовyюn. завдань по п1двнщеивю продувцввостl праці, а QДНО'lасио І планів будівельно- монтажних робіт,

працІ

в

ки. ·Це дає Пlдс.та.ви за пев­

більше,

Зараз працlвнини

ароБJLJQI В8rОМJIЙ внесок у здійсиеНВJI

підвищенВJI

прийшли

передового

першій ПО.'10ВИН! п'ятиріч­

на

жи~елів.

трудять~J'!· не зни-·

жуючн

обладнання з

продовжують впроваджуІ!!а·ти комплек~ну систему якостІ · продукцІІ, завдяни

намічених завдань. Вови точно за rрафіком здllJПl 11 еКСІІnyатаціJOРJlД в8ЖmпlИХ uaродиоrосподарськвх qб'єктів.

заПJlанованого

переправ,

в:дзна"у.

Важливо відзна-

К)'РС

чівсьn.

61ЛЬШИХ у свіТі поромних ЧИСТО

' .'

Прац;вникн

.

рякам, паРТОВИJ\а;ч, :Jа,1ізБУ;Х:ВЄ.1ЬНЮіН, за.JI13'1 нич:нина:'l1 - усім , ХТО' FlRЧНR..ІіИ, . 110l\ери, l\иря:m, Створював цю одну з най- житє"l І.'!лічівсы\a уро-

.

цеху

надlсла- В3J'mши

ното РЦЯНСЬ!іИМ 1 бощарсьним БУД : і3ельнинам, мО-

: .'1еюив М. І. Васька., J11\ИЙ . першим завоював почесну

нар-

.

НРБ.

Л. І. Брежнєва,

У MICЬHOM~ ~Maгa~iHl на

13

і

Під на;хихаючим вражен- r }r<:'H О;,;е:':СЬІ. ! в.аFIтаж3.~ НЯМ від теплого Вітально- ; Ю! :l1}! СРСР В::Р;,о;rить у го послання ТОв.3РНШа : перший РО/5счиЙ · рейс.

:ЦіЙСНRТИ; приз. газети «H~Be жнття~

.'

ІJIJIiчlВСЬК) - варв:у.- 14JПiстопада . в циі

-

тами СРСР

вlдзначають­ номуністів

.

міцвtю'!оrо . братеретц

ського 3!tJI1ЗilН'lНОГО поромиоrо ' споjyj~еиИя ' м1Ж-пор­

процента

20,6

по- І мо

НОМ.

за все по­

(Т АРС).

Містах відб~·,';;~I:СьУРОЧИСтіперемов:Н . l!!і.акритія: - Мор.

ВlfРобів З почесним п'яrи-

перевинонує, дер- І

виробили

турбувмвся про аабезпе'lеиня зростаиня продуктвв­

сlm.буд. 110 вироБІтку ва OAHoro працюю'lОГО ДОСJlrП иавіть рівня МJШynорі1JИRХ показивків.

порти

1 ДІ>­

ІЗДУ Il\I. Т. васы\a і В. Д ..онуф­

3

державним Знаком якості

переДОВіБУД1веnьвl оргаsізації ПДБП-2, rоспроз­ РaxyJJковабуАівеm.во - моитажна дільниця тресту cYXOO!lCniJJKa,., СПМК-509, Даривцьке ремовіво­ буд1$!Jlьве управJIiиия тресту «Укррадrоспрембуд.,

ра:tmlwtихремБУдУправr.Jиня, .які перш

яноУ

сягнуто таних високих pe~ зультатІв. РОбlТНИни ви­

в процес! нало- . ці

П.lани.

бованц!в.

І

цим І господарства СРСР В. Н.

JШВостей соціа.1JіёТRЧНої ' ЄКо:Нсмі.mої tВTerpaIIЇї ~

цеху, і р;єва. Вони здобули пра­ но~ить; во ставити на виготовлю­ зван~я нолентиву І ваНіЙ про;хукціУ своє нлей-

МільйОНів

Дуже відповідаm.ву ponь у реалізації плащв еко-

нагороджені

поод()о

C:JIЬCЬKorO

поромнапереправі;-ііа:- зв' язала два- 'іорвоморських

10 Вона, 6vигад ном. уністичноІ пра­

і дотримав С.1108а. З ' початку п'ятирічки було ВИПУ-

;,а ' минулий

НаГОРС>Zlжених

кормо'Вир06ни- і РСІБ!jВ· МіНіС .ТР.

Яскравим' уособлевRJIМ

зако- і номуніСТИЧНОЇ.l1раці. З

по;х· іЄЮ.

! НонституЦіУ

карбованцІв.

відведено

вва~ати

Мв'язавшись

MlcJUU;- " ilедедаио~ержаві ПРОДУRЦії на 66~,1 тВСА'!!

робин'lОЇ

!

раДJlRСЬКОТО і (іоnrарсі.КОГО- наРОДіВ,-' щИрокїіХ- мОЖ:

програму трьо; роні.п·я- : ~•.. КУ:бОН Я'l\ОСТl ~ наЙliраІ тиріЧFiИ до першої річниц! , ЩИ: J сшхlв доо~вся ~o­

аростанню продуктввgnсті

району

і ву .можна

стійно І жавн!

конструк­

сільсьного 'будівс

Урочисте відкриття поромної переправи IЛЛlчrВСЬН-8А РНА

І

!і комуністичної В!lСОI\Є

ВХіька иродувТDи1сть иеrаТRВВопознаЧИЛ8СЯ ва JUlКовавИі завдавь 3 реалізації продукції і BaJJOBOfO

Dpoдy1mDвості

.

ВIL'\пrелом. . І Мєсяц . .. Вчора на ВДНГ СРСР

і 110-ї ріЧRВці вІд ДНЯ на-І року 9 процеНТіВ. родженн~ В. І. :Л:~ніН8, Значні з;хобутни 103 Нар?дж~ння u.eI патріо- : ВИР06НИЧНЧКіВ. яким rrpи­ . тичної .іНіц:атив.и ПО п~а- і сваєно звання' ударників

3

цій (во,7,процента). з , Іх вини район У' цілому ви­

рОсту

raraplHa,

цтва

зобов'язаивя і n"утником, замість перєд­ І' цlаJI1сmчве виконати . п'ятврічху- до: бачених на нінець 1978

. . Нолектив І КПРС яюш 1967 РОI\У

110 росту продуктивності такі колективн: за­

ПромисловіСтю

цe~' холодильних! деревообробвоrо ' хомбiRату підтримав по- і І чин МОС!18!1'11в: узяв со- І

'. н.а. нню р,шень ХХУ

.оду' ~.eTMac(98,2), заводу залізобетонних кон­ cTpyqil (88,3), ШИJIоремонтноrо (51,3), дослідно­ будІвельних

в області ко- , застосуванню

, '1еГЛИВОІ, роботи. ПCl ~.~o-' ся колективи

ЦJ,1I(I~'. праці у, промисnовості і будіВНИЦТВі ще не IOCJJJ:_ 3ВDn~иованоrо показника ва цей період. НаарD4JД, у жовтв1 не виконаnR передбачених

добlL1lВCJI

Горо­

нов; Герої Ра;ХЯНСЬКОr<) Союзу Ю.М. ГJ!азкоо, В.' І. РОЖ:Ієс'!венськнй І

пр &Ц і

JleKTHB

В, ШДJSЩеИRJI ПРОД~'ЕтивноС"і праці.

еИсп!!р. .еитаm.ноrо З8)10ДУ

r

камер

:3IПОРУVОЮ ДOCJП'неВИJl усИ1хів і!оCJlУЖИ,ло п,лаИОМlр­

Jle

В.

ленк..t!: заговом космонавтІв. 586 нолеюlШ!В прац1~-

.

Першим

.'ІХИ. БІJJЬПIiсть колективів промислових піДПРИ­ ємств І буд1вельивх орrаиіЗ8цІй міста і району до­ JJorJIllCt відрадИRX успІхів у . виконанні державних п.ааиі,екоиомlчноrоі соцlальвоrо розвитку. Додат­ ково '. ~~ аавд8ИВJI а початку року вони реа.r.!зуваJШ продуtщlї ва , 2мlльйоии 315 тисяч карбованців.

ності праці,

В,

батко, М : М.: Fу"l\авишни­

Першим в області

продуктивності працІ

1іоміЧJtоrо розвитку

Сою~у

встанов-

НА ЧЕСТЬ ЛЕНІНСЬКОГО ЮВІЛЕЮ

Нарощувати темпи

аирofiВJЩтва.

СРСР: ;д3іч! геРо! Радян­

!мені

АРТЕРІЯ ДРУЖБИ І СПІВРОБІТНИЦТВА

Третій рів • р.1В уд& РВ О

.tipaJЦ.mщiIеиаSS

нагороду

зоряний вимпел

НКЦТБа

МІСЬКО! І РАИОННО! РАД НАРОДНИХ Д!ПУТАТІВ КИІВСЬКО! ОБЛАСТІ

11;0

ВРУ!'

-

ництва,

ОРГАН ' ВРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ)" КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКР AtНИ .

~С)~"':"м.lченИЙ !Ілав ·

уртНС'І'е

RИRів рільництва, . тваРИН-І Ю. В.Романенко.

3 17 КВІТН" 1937 РОКУ

аuдЦ)

1!!!;:tБУJ!ОС.

чення почесної' .нзrорo'дiJ nеp€ДОВИIi3М .. Україин t Бі_'10РУСії.Внм!!ели вру­ ЧИ.1И льатчиюн{осмонавти

ЮріJ'!

ВИХОІИТЬ

З Е МЛ І

ІОв С!.'1ЬСЬ.К(}ГО господарств.а ця осінь стала особ:!нво пам'ятною: вперше Ra.Йнращі з кращих o;:tep-

жа,lИ

ЦJaa

-

космосу

да ВК­

Знаном якос-І МОГ. моди. .У настynному:

тІ. ВІД зага~:ьного ВИПУС-І

І ку

np°.:!YKUJl 34 проценти.

це

снладає

Зараз і почесним п'ятиКУТНИІіОМ виробляємо

моделі із

гу у ві;J;ПОВlдності зростаючнхзаПИ'rів і

45,

І

241

що сходять

РОЩ

ти

передбачено

асортимент

OHOBK~

внроблЮо!

ваної продукціІ. не менш. ян на 65 npoueHriB, щоб ВИnУСl\атидля НаШих ра_ ;:rянськнх дітей яRомогз.

з нонвеЙЄРНIL"{ ліній. Те- І більше HpaCI:fВDfO, Mo;mcr

пер

праці RНИКИ

творчої І го

.'ТаБQра ТОРії РОЗРОБЛЯЮ. ть ио.ві зразни дитячого о;(я-

j

1

добротного одягу.

Н.

КИСЛЮК,

днревтор фабрИR~


!М' Л етonяр8. ОJteИelIІ noлtnшевu· lIIteICТf 1fII8!rt. . . 3нw aeer!, .. !'&1ta8 МИХЗЙЛOl!ича Аврашка Лому доручают. най- 1IItJ1ИWe на аarаJt.иу оцІ. !добре вІдоме на меблевІй окладвlшl роботн. Rожио- !СУ. фабриці виробничого де­ го разу Оле'Кс1й МкхайЧастка ЙОГО вєшаблон­ ревообробного об'єднання. ЛOl!ич справляється 3 ии- 801 працІ. розумової І фі­ ВІн КОРИСТУЄТЬСЯ заслуже­ ми якІсно, в СТРОК. Бlль- зично!, є і в НОВИХ тум­ іНИм авторитетом 1 в ко­ лективах вИробни:ч-никІв.

ше ТОІІ'О, вносить конкрет-

бочнах, І

!НИХ працltlникlв.

параметрІв нових вироБІв.

ЦіЙfIа

У

ЇXJНЬOMY ставлеJfНI до ,рядового робіТНИіКа значною мІрою відбива­ ються його неабиякі тру­ дові здобутки. Адже в нас

НапрИ'Клад,

Олексія

з

аа десаІ. и1с:JЩ1a

ПVП

МІСЬКОІ

правом

ДЕЛЕГ АТІВ

ОРГАНІЗАЦІІ

nAPTIRHOI

Завод nорошновоУ металурr1t

.

КОНФЕРЕНЦІІ

можна

Св:тлотехніЧний завод Завод пластмас Деревообробний комБІнат Завод залізобетонних конструкцій Дослідно-експериментальний аавод Ремонтно-механІчний завод Фабрика верхнього дитячого трикотажу Друкарня Заводоуправління будматерІалІв Шиноремонтний заво.:l Виробниче деревообробне об'Є;t.иаНК1І Дослlдно-експеРЮ1еl\тальний завод бу ДКОIІСТРУКЦій ХЛібозавод ПоБУТКО~1Бінат Заво.:l нестандартного КОМУН!.'1ЬНОГО обладнання Худо;нньо-оформлювальний комбінат Завод торговельного машиноБУДУВ<lИНЯ Молокозавод Райоб'єднання ~С:льгосптехніка. Гоголівська стрічноткацька фабрима Літківська фабрика ХУДОЖli.іх вироБІв i~leHi Т. Г. Шевченна на.тІитянсыийй коМБIКОР~10ВIJЙ заво;:! аавод металокпнструкцій Промком5:нат РСС

він утверджує

СУМЛІННИМ

ЦЯ продукцІя

виготовля- ментальний комплект ЦИХ

ставленІНЯМ до роботи, са- тИ'Меться за проектом l.н- меблІв ОлексІй Михайло­

мовідда1іістю.

Загальновизнаm М. АВРЗТIJка

СТИїуту сУкрдlпромеблl..

успІхи

Нонструктори

поясню-

вклали

вич ви·готовив майже пов-

в' нІстю власними руками.

-

розробку чимало сил, але

Це властиво Авраш­

ються, зокрема, особливо- коли виготовлявся дослlд- ку, - ГОВОРИТЬ його на­ стями характеру. Але не ний зразок, Олексій Ми- парник В. С. Нулеба. тІльки ними. ПрофесіЯ хайлович глfFНУВ на нього Якщо вІн береться за сталяра одна з

основних

пІд

ІНа

фабрицІ.

ру. І виявив . деталІ, якІ

меблевІй

'Критичним

кутом

зо-

якусь роботу,

Олексій Михайлович до потребували вдосконалентого ж зайнятий на виго-ня. Диван - ліжко спро-

товленнІ

ЦЯ. Олексі 11:

Мнхайлович

ентували на ніжнах, а пlд-

щедро ділRТЬСЯ своїм

них вИ!роб\в. ВІд його пlД-

локотнИRИ

свІдом з товаришами. Ви­

ходУ до

рІзними

лежить меб.;Jів.

енсперимеИїаль-

обов'язково

прагне довести Ії до ){ін-

справи часто

за-

зовнішній вигляд їх компактнІсть,

запланували

за

розмІром .. Це

обернутися

,дальнІсть за справи всього колективу, а посилює

меблІ, ються

'Ії '1'а

глядl, тому частнни одно-

висока

важлИ'Ба

вlдповl-

тою иервів

обставина,

-

щО О. М. Аврашко

ко-

ного

Член

RПРС. вІн попає приклад

значною тра-

І сил.

розміру

плутати.

ТВОР-

О.

Адже

О.

легко

М.

запропонував

М.

Аврашко удостоїв­

ся честІ бути обраНl~М до

як вІдомо, 1Тродав розІбраному ви-

го призначення, але

мунІст.

'Товаришам

СОКУ активнІсть він прояв­

дрІбниця, а.тІе на практицІ І ляє І в громадських спра­ для покупця вона могла б вах. Це й зрозумІло:

зруЧ'НІсть. Отже, на ньому

лежить

до­

складу партІ!.

м!ського

У черговий раз

рlз-

н:сти фабрики

пере-

му

право

Разом по району

комІтету

КОМУ­

представляти,

Аврашко

разом

з

Іншимн

товари­

lliа~и,

перви~у.

партор­

чого став:tення до вироб- ти пІдлокотники, а замІсть, гаюзацІ!!> H~ ХХУІІ кон­ ,ничих обов' язнІв. Передо-, нІжок, Д:JЯ спрощення І ференцl1 MIC.~KoI парТlЙ­ ІВИЙ

столяр

завжди

на

передньому кра'! боротьби за втІлення в життя plшень ХХУ з'їзду .НПРС. за технІчний прогрес, за,

технол()Гlчного

процесу

11 ноХ

полІпшення конструкцlІ, подав Ідею виготовля:rи І щитовІ опори. ОчеВИ!lНО, коли виріб представимо

НН8И

дІя проса

зв'язана

з

-

ВИНИ

мlліацина, встановили науко­

ві спІвробітники кафедри органічно'! х1·мії Оренбурзьного медичного Інсти­ туту.

Про те.

що

круп'яна культур.а

ло.:\ і є цікавими властивостями,

давно .

Так,

шують

наприклад,

яйценосність,

стосування

с:екреuри партБJOРО.

зБІЛЬ­

в

корм

додають просо. На круп'яних заводах при обдираннІ

проса вІдонремлюють

":rwпиння І висІвки. А при одержаННІ із

проса

рослинного

масла

ВІДстою­

ється згаданий Вllще мlліацин . Як ви­ .явилось, саме в вис!вках міститься основна доля мі.тІ l ацину носІя сти-

мулююч'ої сили зерна.

=-

100,9 101,5 100,4 100,0

91.5

87.9

100,6

100,9 102,6 101,7

100.0

100.9

62.3 100,1

96.6 101,6

35.0 102,0 109,0

102,5

101 ,8

93.2

100.3 101.5

103.4

101.7

95.8 96.8

56.8

101.7

lО1,О

81,2

69.6

101.8 113,5

101.5 100,2

91.2 101.8 100,5

94,0

103,0

100,0

100,7

67.0 107.6 108,5

100.4 104.9

103.4

101.2

100.4

106.4

108.5

101,9

102,9

100.0 103,9

103,5

101.3

102.6

100.2 86,0 113.3

101.8

103.2

102.1

101.4

104.8

100.0

102.1 100,7

111 .0

114.8 98,8

101,2

вв,3

101,3

103.1

106.4

орг.ні •• иіО

в

93.4 10] .2 103.9

СП

59.7

1UЗ.8

76.1

БМУ-35 Разом по lІі1сту <!

В Т. ч.

79,1}

85.7 93.5

~РОЕарисіль6у.:(~ ГlМН-7

.

рацІОНі

'!

lW!!!FN

!

85.3 1 00.1 107.9

78.0

ПМН-8

10:!,5 98.5 80,9

ІІМН-9 Ш.1h-Z4 СПl\IН-50В СПМК-509 СПl\IІ\-303

118.1

79.1 101.7 68.0

~rпраВ:ІjIlнr; механізації БУД:SНіщтва С:П1\ІН-1 тресту «ТеnлицяrеХ,\lонтаж. СПl\ІН-2 тресту «Теп.lицятеХ.\10нтаж.

119:2

РБУ оБЮlісценпрому Разом по селу

152.7 97.6 103.8 92,3

100.0 101,7

12() 1

120.1 106.3

105.8

РаijШЛЯХбу дуправЛіння

!I!!!"!!~:!!!2!I!!!E

1:26.7

100.5 110.0

lJ БУ тресту ~ У!;!lРd~госпр~мБУ:rJ

Разом по МІсту І раЙоь.~

ТІ

1038 1rJ8.2 85.0 94 .6

104.0

1\1 j-і-:jва

Трест

81.2 101.0 106.7 119.1 103.1 59.7

110.2 1()3.2

ШБУ-50

Оренбурr. т

100.2 100,2 103.1

100,0 101,3 101.8 100.6 102,2

101,1

БЗІ~Н ІІМН-3

В. ШИРЯЄВ, кор. ТАРС.

&

101,0 100,1 102,6 101,7

II,1Бfl-2

рення білка в організмі людиии.

&3

СЗZ2

&

цих речовин

.

Досліди проводились на одНІЙ Із ферм Оренбуржя. Починаючи з мl-

101,0 100,2 100,2 101,0 94,6 100.7 100,0

Госпрозрахун~сва Б~ІД РІО-4

• • • ~ • • e~~~~~~~e~~

тварин дає змогу одержати 20-30 центнерІ'!! м'яса. додатково від ~ожної сотнІ телят. Мlлlацин можна одержати на зви­ чайних ма.СЛQЄкстракц!Йних заводах. ПРОСЯflе масло придатне І для харчо­ вих І лІкувальних цІлей. До речІ, вчені - медики та·кож встановили: мІ­ ліаци.н здатний стимулювати УТВО­

В1Д?МО

кури

я,кщо

во­

.. с) .

ш,УН-15

сячного в:ку в корми БИЧRЗМ вводи.'!!! міліацин в дозІ 1 міліграм на кІло­ грам ваги тварин. В результаті бич~и доба·вляли в вазІ на 11 процею;в більше звичайної. А ось екон.омlчнl п!драхунки: за­

lНаffвністю в ньому кристалічної речо­

,,'"" .r"",

~.Іостопоjз;:r-814

в ЧОМУ СИЛА ПРОСЯНОГО ЗЕРНА Стимулююча

.е ~ ...

оргаНlзацЙ.

О. СОБЧУК, rО.lfОIИВЙ економІст об'ЄАВаиви, ваступннк

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~

1'1811

ПОКАЗНИКи вкконанвв ІІнроБВИ1J"Х П,1lIUlІ" булllІ'!.'1ЬНf·Ч'f срrанt~l1n'JIМИ району за десять МіСЦі, 19'і8 року (, nР',Щ(!Нtах)

нцали йо­

унlФlнува-

•• ".I"IІI.

'.І.

РОЗГ)lЯД8-

МАЙСТЕР "ЗОЛОТІ руки"

- МихайловИЧА

повним

комІсІя

(а 8JIOI'OТ8X . . МIUIY) р

наборі меблІв

назвати майстром сзоло- колектив освоює виробни- йому почесного П'ятикут­ тІ руки~. Свою репу:r ацlю цтво дивана-ліжка Д-226. .ника. До речІ, експери­

О.

187$_ роау

зараз наш ти·ме 3 метою присвоєння

РОЗПОВІДІ ПРО

цінують ЛЮДИ'НУ перш за все за вмІння працювати,

а

n

о It А І JI 11.11 R виховаИИJl IІRpобllИ'lRX 08&1. ИРОМВСJlОI1lllВ Jdюrpnме'l'lllМR

нІ пропози·цl1 щодо полlп- для передnокою, який не­ lнженерно-техніч­ шення конструктивних І забарам Державна атеств­

серед

d

, . . . ,.

хоа08

!І!!! -~ І'!

10:2.3

112.4 89.5

102,3 82,1

1I

& !&!S

~rі;~~~Ш;~~;::о~f коли взятись ГРОМАДОЮ n~;§~;:~ip::~~fft:!J§,

НА ПУСКОВИХ ОБ'ЄКТАХ

ження нової ИонституuіУ

Сі>СР, JHTHiBcbKa сіЛЬ, - ку І участІ в цІй справІ ванІ на створення нестерп- спиртними

ка

Рада. її

liомlтет,

виконавчий колективІв підприємств ~ ної .Об~тановки для ссне- 1978 році

напоями.

мання

правил

В спиртних напоїв.

У JIітківській

продажу

3а участю працівникІв

депутати, гро- органІзацІй села система- цlаЛlСТlВ по вигоrовлен- дільничн : й ЛІкарні в ста- адмінІстративних органіll Ma;:tcbKlcTb п,роводять тично розглядаються на НІ? зеленого ЗМІЯ •. На се- ціонаРНIІХ І аМбулаторних району, дІльничного ynoB-

значну

роботу по зміЦ- сесІях

Ради,' засіданнях сll Ради. визначено ФОР-І ~ мовах ліliувалось 12 жи- новаженого вІддіЛУ ВНУТ­

.ненню соціалістичної за- виконкому. посТійннх ко-І ми учаСТІ кожного депу- телІ!' села, а П. П. Шибі- рішніх справ П. М.

Jюнності, успішно

борю- міс~й, органів

громадсь-І

ться з анrнгромадськими кого самоврядування. проявами: пияцтвом, ал- 1"'8з У кварrал у J!l!Ki;I."'; коголізмом, самогонова- проводяться загальні збо-

рінням, дармоїдством, ху- ри громадян, на яких подlганством. Не ВИllа,J,hОtlU ряд з Іншими питанням!! райвиконком

на одному під6иваються

З ДОСВІДУ РОБОТИ !І!J",u,tаН1Л 1"1'11-\ НАРОДНИл

мендації rромадських ор- ДЯТЬСЯ вечори запитань 1 гаНlзац;й пройшлв пов- відповідей на праВОВІ тениl! IiУРС лІкування від мн. Для протиаЛКОГО,1Ь-

ДЕlІ)'ТАТІ8

...

алкоголІзму і зараз .nоб- ноІ пропаганди ВI1КОРИСре працюють 1 виховують товуються стінна преса,

.

Пlдсум~и тата у цlll спраВІ, CTBOP~- своїх дітей.

із своїх зас;дань схвалив соцІалістичного

ЗМ(!lаннн

HU!·1JYH.H

3

Н(!Рuд.:IІХ

Іва-

ка, Г. М. Чуняк іlO реко- ніни в селі частО прово-

U()-

Дбає

про

Місцеве

радіомовлеНltА.

зм'цнення саrиричнІ листки «НОМСО­

досвід ліТl\lвців в органl- за село, виборчий округ, раНЦ,1І І I'I!OMCiДCb~.HX ак-І громцського правопоряд- ~,ОЛhСЬКОГО прожектора~. зації роботи в цьому пи- вулицю, будинок зразко- ТИНІСІJВ. t ,:гую,)}н; V~И,J,И І ку в сМІ 1 т(')варнський 3Вllчайно, у роБОТі вlі­

тіШНі І рекомендував міс- Buro

порядку .. На

сьо- ЧдСНІВ ЦІІХ ГРУll до"нdJliJ- суд, який очолює Дllрек- конкому

сІльської Ради

цевиilt l'адам Рi:lЙОНУ ор- roднішн!й день у дlТ- ють СІЮG'lClСНv ЛІ~ІНДUВУ- 'Тор будинку культури народних депутатів ще є ган;зувати його вивчення. ках нараХОll'уєrь~н 1 8.1'- в(!ти ІІОГННЩ(! (;a.\IOI'UHOBi;I.- О. Я. Савін. На засlдан- істотнІ неДОЛіки в оргаНіОдра.зу ж піс.тІЯ опубл 1- лиця, 1 виБОРЧIІИ округ. рівн)!. оа lV МН;)!Ців 111І- нях товариського суду, зації боротьби:'l ПИАЦТ­ куваннн в пресі постаио- 162 Інди.відуальнІ будин- ніш нього РШіУ ІХ НClЛJ'lУЄ- якІ проходять безnосере~- вом ДllіnродзеРЖI/НСМ. рудЖI!NNЯ

Tb ' .~

СІ

КrJ}r!lлексу

бll{J(І(jН/l'іОАIУ

Сnобрдс­

оn'єа­

НО Nlі( .. Азот» . РІого nОТУЖ­ Н:СТЬ- 4:їО

ТllСЛЧ

ТОНН

а.l!іок.lI на р:·к. Будівельна­ ки nоча . 1U nЦCKO-H0.10дO·tнї

роботи. У ю,;і;UI'(ЬОМ!І рац,і кшmл('кс видасть першу продукцію. На 3Н.Ї,IfКУ: одна з гоТО­ бllХ дїЛЬН1ЩЬ нового комn­ леr; r у.

Фото А. Запари. (Фотохроніка РАТАУ).

о

2

стор.

ви ЦН НПРС сПро захо- ки, якІ удостоєні

і

саМогоноваj.J:ННЯМ:

ЦЬШ'О rься 14. Jшше :ю ЖОНІНВ ньо 'на виробничих дIЛЯІІ- окреМі питан"я RИІІОСЯН,­

дИ по посиленню БОРОТh- високого звання. В НИІІ;Ш- під Ч(!С рев.:!у ІІШIВіІено Ь ках радгоспу, 8 установах ся на розг ляд виконкому би з пияцтвом 1 алкого- , ньому роЦІ рішенням за- гро.\1аднн, ню &іИМClЛИСН і ОРГlІнlзац!ях села за і комісій без достатньu'! ліЗмом~, в се,11 розроб- гальних зборів "ого було В~fГ(JТонлеНIІ}lМ са.\191'0НУ. участю значної кількостІ піДГОТОАКИ, не все зробле-

лен! і З;:!\йСНЮlOт~~.я ~OH-I при.своєно буДинка:\~ жи- Lеред них М. І. J\~аСijЧ, жителів, РОЗГЛflдаються но для змІстовного прокретнl заходи по 11 вико- теЛІВ села О. М. І ресн. Н. 1. ФСЩСНКU: О. L. H~- справи про випадкн пи· ведення КУЛhТУрного від. нанню. При сlльвинонко- П. Г. Ільченко, М. С. Но- рона, М. n. l:авченко та яцтва літківців У громад- починку трудяших 1 осо6мІ створено комІсію, до стенка, Є. В. Савченко. ІНШІ .. Іх lIРНТЯГНУТО ДО ських м'сцях, Факти са- ЛНRО молодІ. СК.'lазу якоІ увійшли відВИКОНКОМ сlЛhСЬКОЇ Ра- BIДIIOB_Д~;IbHOёТ1 . чере;з '10ГОНIJВlріння. 1'lльки за Виконном сільсько! Ра­

ПОВ.ЇДilльні

працlвникн

ди

народних депутатів

і

наро,J,НИИ

та

сІльсыl~нH

останній час на цих зас!-

ди, депутати

ІВ'lенко.

но.

І

вся гро­

апарату, головнІ спецlа- комісія по боротьбі з пи- товilрисыіии _суди. .1аннях бvло рrНг.";.Іч'· ... n. мздrьк!сть Лlток 8ирішу­ л:сти радгоспу сЛ!ткІвсь- яцтвом І самогоноваріиВелика руоота ПРОВОДИ.: справи грnмадян Т. Ф. ють ці питання правильКИЙ.,

кн_

кращі

Питания

громадського

о

,!ир06нични- ням разом з партІйним і

роБІтничим

ться в СЄ;11 В, ОРГ<lНlзацІI

змІцнення радгоспу розробили 1 за- ХРОН І ЧНИИ правопоряд-

твердили

о

заходи,

НОВЕ

В.

П.

Погиби,

ком:тетами j шкуванн~ ОС1О, ХВОРИХ H~ І. Ф. Нороля та Інших. І спрямо-

ЖИТТЯ

алкогоЛІЗМ.

I1

громадян, що зловживають

о

ЗмІцненню СОЦlалістич-

ноІ.

закоиності

сприяє

П'ятниця, 17 ЛИСі'опада 1978 року

С. БОЧКОВСЬКИR, старlUНЙ Інструктор райвиконкому.

о


.

"'~" m:nremnyJ ~_!!!ІІ!!!~!!!!І!!!!IеІІ!!!!ІІ!!!!!_~"'!!!ІІ!!!IІ!!!ІІ_-"'-"'--"'--"'''',,'"'DИS1 ~ в n Р " и р . о JI. и ва1е РИJJЬце ПеК ТІ" Б Д Р о .. "PfIRОНМ~ШИСЬ, Іжачка. ЩО зat'рози 'v

818 . ,

. '

.,

:.....ii5---;;а;illiiilliiа;;;;IОіііIOiii. . . . .МіІМі1_ _ _ _IііііІІIІіІІ_ _. . . . . . . . .IІІІ;і_ _ _ _"

-

.Ч ес

фло-

рядка?

,.исJ'!Ч з НИХ залучено до fPOСЛИ'~НИЦЬНОї діяльності ,lfIapoДiB СВ 1 ТУ . Між тим,

повне знищения. Це загроза не тільки росли­ нам. а, насамперед, лю­

повне зникнення. ГоспоJ;apcbHe освоєння земель

життІ нерозривно поов'яза­ на із рослинним свІтом.

них загрожує

розорювання

.;....

n~c худоби,

. або

Ось

будLВНИЦТВО комора

8овсім

ненавмисне

MO~YTЬ щедра

матеріальних

кими осІннІми

. ..

зеленl

пМарва,рськи

насадження:

на перс ТЯНlка,

та Інші.

І

це

нулому

пlдбіл

цибулини рослин.

.1,

у

багатьох

нра!нах

видана

t!!ITY' киита.

si

зелених

за долю

.Червона

природної

дІв

5&&&181І&

заграло

гнІ,БаЄТЬСЯ,

яка в

тупає

Нарешті

ми- ; звалило

його

й

промеи~

ностІ завдавали вони вліт-

куІ За.раз їхній тонесень-

н і жна-

НИЙ

перІод у

старих

:;в;рятко мок диних кабаніБ... Поволі

nOBOJIOH-

минає

са-І не

завжди ми

в-уємо

погожий

~икарнсто­

мажлиВ'lСТЬ,

побути на

щоCS

природІ, помк­

мІсяцІ . смІливо: ло до розлогоУ дуплисто! осІнній день. Десь поряд І луватися УІ чудовою вро­ з нею.

вО'Втузилось подає голос непосидюча ПОКИ витяг-, сойка. Працює пташка з

І .'10 свою здобич на нижню і раннього А

поряд су- І до

дою. ПопередУ довга з~­ ма . І якщо видався по~о­

ранку і до п і з-

незатишно; ГІЛКУ І почепила на гост-І нього вечора.

му 381Rмирає до на.ступної

весни.

Це

враження.

•••

ньому сонці сироїжки, бо-

лише · перше і ровики,

ма.слюки .

дуба,

жий

день,

то

Прилетить прогулянку до

набере

мІсце.

жолудLв

одержите

навко-

вий день.

!!Е

!!Е

!!:

Ж!

!!і !!!І

g

!z

Оглянеться

Готу- ло- чи ніхто

-

Ось з-під купи І ється біЛlка до зими, зби-

здІйсНІТЬ

заряд

лісу~ Ви

бадьо­

не бачить

С. ПЕРЕХРЕ

і зариває свІй скарб в si

SiI!llSi&

СТ

с. Княжичі.

ш

!!

!!!

ВІКТОРИНА "ПРИРОДА мовІ БАТЬКІВUlИИИ" 1.

цІкавого ви знаєте про нього?

Якому видатному українсьному

,радянському

поету

належать

ці

5.

сло­

Той, хто moбить паростки І<леновl, Хто діброви молодІ ростить Сам доетоJи moдської moбові Бо живе й працює для століть? · 2. Назвіть авторів BIДOM~X картин­

пейзажІв «Граки прилеТіЛИ.,

«Ранок

у

осінь».

сосновому

бору»,

«Золо'!а

КолокоJlЬЧИКИ мои Цветики стеПИЬІе! Что глядите на меия Temho-голуБЬІе? И о чем звените вЬІ В день Bece~ мая, Средь некошеиой травЬІ Головой кечая? Хто автор цих рядків?

3.

4:

Який птах прилітае: до нас пlз­

яІше за всіх, а відл:тає раніше? Що

ПИСЬМЕННИК Ч. Айтматов

якось

знавства,

справедливо

ріЯ"

відзначив,що нали люди-

Вузькою

лІсовою

стежкою,

не по­

trl І шаючи, нрокує літній чоловІн. Іно­ ді вІн зупиняється, обходить те чи Ін­ ше

дерево,

уважно

придивляється

до

І/Ього, чомусь посм і хається, нlбк роз­ мовляє З добрим другом. ІнодІ низь-

11:0

нахиляється,

ро,згортає

пожовнле

_

J'Iистя...

Ю, це не грибнин, 1 не мисливець. Це ліснин. Хоч сьогодні і вихід­ І!ий день, та Федір Янович Сулима аже зранну на ногах . 3нову його по­ 'fягло до

невеличкого

де

два

понад

тижні

озерця

тому

у

лісі,

в і н спосте­

ріга,в цікаву картину. А сталося ось що. Одного тихого сонячного дня п і з­ lІьоІ осені, проходячи біля лісового

озерця, Федір Янович замилувався І!еличавим нрасенем-лебедем. За со­ ·РОК крон і в від

нього ПОlJажно

ПО водІ ГОРДИЙ білосніЖНИЙ

плавав

птах.

-

Звідки взявся тут леб!дь?Т чО­ му один? Адже лебедині с і м ' ї не!рОЗ:Іучнil , • Мабуть, хворий,- вирішив Федір .якО'вич,- не може лет і ти , в і дбився ІІ!І!Д леБІдни!). Та тільни він спробував махнути РУКОЮ, ян леб і дь з шумом !lJдірвався

від

1Ііх крилах,

синяві

води,

злетів

закружляв

і

на . могут-

загубився

у

неба.

ЗДОРОВИЙ лебідь - самітник Незро­ зуМІло тільни, чому ж він одиноний?

1'а ще загаднов і ше стало потім ... Птах повєрнувся і протягом тижня І[\лавав на тому ж плесі . В і длітав ли­ ше на короткий час, нали ЙОГО хтось lІІа, полохував.

д.овго ламаll голову Федір Янович, 11Іамагаючись пояснити собі дивну по­ !lедінку цього одиноного птаха . І, на­ рештІ, розгадав таємницю, В за рос­ лях м і ж густими чагарниками таїлась

його

знеСІ! ,1ена

відлучався від зміцніє

Востаннє

для

подруга. неї

Т Л€біДЬ не

да.'lено,

дальшого

Фед і р

Янович

ДОКИ

вона

польоту.

бачив .

ян

пя щаслива пара загадкових птахів з радісним нленотанню! пІднялася високо в небо, повернула на південь.

о

П'ятниця,

17

Багато

цІкавих

лісових

пригод

траплялося за довгІ роки роботи , Але

ця залншила якийсь особливо хвилю­ ючий спогад.

Любить Федір Якович

ліс І його

мешканців. І навіть у вІльні години він часто заходить сюди, немов на приємну бесІду з друзями. Іноді 'при­ гадуються йому перші тяжкі .після­ Бовнні рОI\И, коли доводилось ліс об­ новлювати, бо фашисти безжаліСно вирубали веЛИ'fезнІ лІсові масиВи. Безлюдний, наче насторожений, стояв тоді ліС . Навіть спів птахів рід­ ко було чути ... А зараз? .. Зараз Броварський ліс прекрасний. Він вабить до себе в. будь-it,ку пору року. ТисячІ бровар­ чан відпочивають у лІсовій примісь­ к і й зоні. Відпочи:ваю'fЬ. дихають чи­ стим повітрям. І приємно відчувати Федору Яковичу, що є 1 його частна праці у створениі приємних умов для дозвІлля трудlвник!в м!ста

...

На

його

обличчІ

завжди

лагідна

посмішка. Посмішка ЛЮДИНИ чуйної, доброзичливоІ і щасливої. Cal\!e тан, щасливої. Бо за щастя Федір Я;:ович вважає мати улюблену роботу. У свою професію він закоханий ~o­ справжньому

ще

з

молодих

pOНlB.

Турбот у ліснина за,вжди багато. Але це його не засмучує. І т і льни КОЛ!1 трапляються прикрощі, йаго обличчя хмурнішає, на душІ робиться боляче. Це

буває

стрlчати,ся

тоді, КОЛИ доводиться з недругами природи,

дозволяють вою

. За

соБІ

глумитися

над

зу: ЯНІ

жи­

красою.

сумлінну працю л і сни!!а Федо­

ра Яновича

Сулиму

неоднораЗr)В(') на'·

городжуваJJИ грамотами, I1OTr) фото вміщено на Дошці пошани. Та най­ більша нагорода ДЛЯ нього ~ дбай­ ливе ста,влення кожної ппиnnди. без якоІ він свого життя.

ТІа

Н. ХОЛОД.

фото : Ф,

ділянці

листопада

лісу.

1978

люпинн Д с.) не мислить

Я.

Сулима

на

своїй

о

птах

.'IОВИТЬ

комах

на

ди~.

гов,орить Ма- дерева , кущІ, доглядають

-

-

ТрохимІвна .

розширення знань

з

На

їх.

при-

Цlлоріttно

стежать

за

чистотою ци){ вулиць. Бі­

на з ди.тинства, з самого, роди спрямованІ багатопочатку свого виховання' численні бесіди з шноля-

в в:ровНіЙ спорідненос'!І з природою, тоді

рами, тематичнІ вечори, робота біологічного гурт-

ля шноли учні розбили алею номсомольськоІ сла-

ви на ВЛКСМ.

честь 60-річчя Навесні ВО'НН;

можна

ка .

посадили

50

впевне.но

сказати ,

Напринлад, у

Нlf.н і ш-

що у зрілому віцІ, У зеніті трудово! діяльності її

ньому роцІ провели бесіди про заПGвіднини Ук-

не доведеться агітувати за бережливе ставлення до природи, вона сама буде внутрІшньо готова до

раїни, про «Червону книгy~, декрети Радянської влади про природу, основ-

цього.

Провідну

екологічному

дІтей

нl

в

положення

нової

юних

школа.

мІській

середнІй

школІ М 7 . ПРИРОДOQхо- ституціІ СРСР, У яких І ронною роботою K~P~~ відображеНі питання охо- і ДОСВlдчен~ педаГОГ . бlO рони й раціонального ви-, л~г МарІЯ ТРОХИМІвна , користання при,родних баПіДгорна, яка закохана в; гатств країни. природу 1 робить в;е для І

І долюбів.

- однолітнІ 1 багатолітнІ квіти Й. рослини, яні H~ поширеНІ на. БроварщиНІ: беладонну, коJ!oплю, рици-

ну. Третій р і н п і дряд екс­ тематИна І позиції юннат ів сьомоУ

Різноманітна

того, Щ. Об свою ЛЮООВ пе- шкільних

редати учням.

За

Люблять працювати шнолярі і на дослідній дІлянці, де вирощують кар­ нон- і топлю, буряки, У теплиц~

ви,хован,ні тур Б О ти

відіграє

у

роль

яблунь.

ножним нласом закріпле­ ні онреМі ділянки.

вечорів ПРИРО-І шноли на виставці квітів

Це

«Ленін І

завойовують перше місце.

Стало вже

Оксана Ниценюк, Лариса

-

Наше знаЙ~мство. з . природа., «Хліб нашо! АктивІсти при.роДоохоронМаРІЄЮ ТРО~ИМІВНОЮ ВІД- і Батьківщини» , «Золота ної роботи у школі­ булася в каБІнеТі «ПРИРО-І осінь»

й ін.

дa» ~ який ~ютопає в зе- : традицією леНІ: До реЧ1, КВІТИ, виро- І відзначати щеНl юннатами, чите в кожному

кожної весни Томашун, Олена Геля, Те- . «Свято пта- тяна Пирга, Тамара Че­

ви поба-! хіп~, а восени класі, в нвітів». Тільни

«Свято цього ро-

пура, Лариса Нрат. Створений у шнолl

-

t

кор.идорах школи. У каlЩ. HeТl - : наочНІ ПОСібники, таблиЦІ, ст~нди про природу. нашої Ва тьк І ВЩИ'ни: «При,рода - в~ен~роднии скарб», «ЗапоВ1ДНі М 1 СЦЯ р;дного K'pa~~, ~Halll,! пернаті ДРУЗ1~. Цшавии

ну учні школи передали до лісництва 70 шпанівень. Екснурсії до столичноІ го ботанічного саду, в заі повlднин АсканІя-Нова, нультпоходи в ліс розширюють знання учнів про

пост , «3елених патрулlв~. Але практичною роботою його учасни,ни не займа­ ються. Номсомольська 1 пІонерська організації не змогли ще налагодити його роботу. Багато попереду цІна-

ють д.ля нього. ВИР1ЗНИ З газет 1 журнаЛІВ, я'Ю роз-

руть участь у біологічних олімпіадах. Перемож-

помагати у збираннІ на­ с.іння лlкаРСЬІ<ИХ рос:::ин,

с!енд наво».

«нрочитай! Це ЦІ- природу. Ножного року вих справ Діти винористову- природолюби школи бе- ни можуть

~ов : дають ~po

,1

твариннии

р.ослинни~ цями цьогорічної

СВІТ

наШОІ

олімп і ади

стали

у учнів. Во­ і повинні да­

міської І заготовляти год і вниці для учні І птахів.

Слід

акт и В ї-

планети. Поруч СТІН- шноли: десятинласниця І зувати роботу 1 шнільним нівка біО:lОгічного гуртка Валя Си.нько, Валя. Най· І фотоаматорам, потурбува­ «Нолосон~. цан (9 нлас) та СВІтлана тись про озеленення

-

Ми намагаємося не Шнчун ( 8нлас).

обмежуватися

навчаль-

ною

яна

програмою,

редбачає

;

пе-

знайомство уч-

Шнолярі

лиць

шефи

-

Гагаріна

і

50

ву-

І шкільної

років

ВЛНСМ. Шд час суботни-

нів З оснавами приро;tо-, ка вони висаджува.1И тут І

Фото А. Козака.

року

Який

льоту І чому? 6. Який птах не будує rnізда 1 ку­ ДИ він відкладає свої яйця? 7. У більшостІ співучих птахів сш· 'вають тільки самці. А у яких птахІв сп:вають І самки? 8 . ЯкІ дерева цвітуть до появИ листочкІв? ОпишІть одне з ни,," 9. Хто автор цих рядКів: Как молоком оБЛИТЬІе, Стоят садЬІ вншнеВЬІЄ Тихонь ко шумнт. 10. Хто і коли заклав дендропарх Соф!ївку в Умані? Чекаємо ваШ!1Х відповІдей. Пра. вильнІ І найб:льш цікаві з них бу­ дуть опублікованІ у наступному ви· пусну сторінки «Клуб друзів приро­

ва:

не

"1

лІсІ,

у ЛИСТОПaJдІ життя У НЬО-І шились на скуп. ому ОСІН-І- і поспішає в потаємне І рості на наступний трудОо

що

!ііі

молоді дуб­

І просторІй гал"винІ ПОМІ-І гa~TЬ "1 спляч:ку. Хутрові і кИіЙ п~ск наЧ~БТО посилав ЗВlрі тхори, норки" ~танНlЙ ПРИВІТ минулого горностаl, ласочки - одя- ЛІта. Снрізь вирує життя,

стає у лІсі. Здається, що І ри!й сучок.

М. · КИРИЛОВА.

'!!

осінь

Холодно,

можна не хвилюватись.

флори.

Si7'!

поки

на І ному місцІ. Ворсу,ки заЛf- чиних комор У

Золотокоса ча-, ми.

прощається

ви­

насаджень,

яких

нечко, !ЮНИ проростуть, І зазелен,!ють на мІсцІ еой­

ки.

ступала по броваРСЬКіЙ і ЛКПИ. Довго зе-мл.1, тепер, у листопадІ,' БІля дерева,

кожний з нас

розповсюджених

Але вони не прonадуть. НавеснІ, колн притрlє со­

хмарами. І бок І нlбп бореться з НИ'М, гаються у зи.мовє вбран- І ск!льни Цікавого можна

все навколо

ріВНИця

!t!lіти, не залишаючи на-І го, й ста-rи на захист ши­ роко

І

барва·ми.

виривають по'Ви;нен не забува-rи цьо­

еlиия, ВIfКОРЧОВУЮТЬ коре-

кориету-

. Та ось РОЗі'рвалася ця сі- хоче звалити. А він Mlц-,' ня. ЗанінчИ1ВСЯ гіи у оле-І п~ачити ~Iд час невели­ ра зав!,са, виглянула сон-І но сиди'їь у зе~!лl. БІлка нів. Починається шЛЮб-І КОІ. ма,ндр;вки .. Жаль, що

слюбителів - к оленціоне-І Це сосна, конвалія, гори­

ють

злякати ли-

си:цю. І хоча у неі мало 'ворогів, хитрий звІр все­ т8JКИ ХОЧі! пересидІти день де-Небудь у .непомlт-

(НОТАТКИ НАТУРАЛІСТА)

.. "

несених до «ЧервоноУ книги~, є й такІ, що ро­ стуть на Броварщині.

~i.в., які свідомо знищУ-І цвіт ,

зар8>з (можна

зима,

Стелються сизІ, холодНі, чаю біл.ку. Вона обхопила тумани. Небо вкрите важ- І передніми лапками гри-

Серед назв росли, н, за­

"ів, трав. Нерlдно на проrулянцl у парну, лісі, скверІ можна зустріти

!жак будLдля

Н1Єсподlвано

І ~

але не безмежна.

ЗМІНИ-'

,.и умови росту дерев, кві-

наступає

8а'l'ИlМЄТЬСЯ авОУ'ми запаса­ ми. Правда, не всІ ехо­ ванки знайде пі,д снІтом.

.

ПІДприємств ~ житлов~х благ, джерело нашого селищ, ШЛЯХІВ або ЛІНІЙ здоров'я, радощІв . . Вана

С!.'М!ктропередач

л1совl маси,ви

П роща u осІнь З' олота осіннього сонця, подекУ'" 'І ~~~~ MC~;~K~06aH~~H::' . ' n,

найбагатша

_

оригl-

.

дині, адже вона у своєму

ви- При.рода

НІ,та.ким

1taльнJfМ спОСобом зБИ'рає на колючки вельний матеріал уте.плеННlI гнІзда.

ня побачило свІт І в Ра­

'Ра Землі вклю~ає в себе дянському СОКlзі. Це З~О тисяч ВИД І В рослин. список понад 600 ВИДіВ Б 1 льше двох з половиною рослин, ЯКИ'М загрожує

багатьом з

залишають

кидатись. , Що це? Фlзза- У вологах заростях ярl.в

"

ботаніків ,

ШВКДКО чимчи-

ore.t< .цtJmI

день носнть вона ЖОJrУд1. xot!ae Іх то 11 одному, то в Іншому мІСЦІ. А коли

тя І починає у нІй пере- а60 на виеохлю: болотах.

За приблизними Пlдра-, У 1975 роцІ та,ке lІида]!­

~уннами

вІн

orruе JI1IeTJr.

кує ДО куп'и опалого лис- 1 тримаються на узл.1ссях

_.

Е Р В О НАК Н ИГА....

.

немає,

р88 rcptxя, ~K, ЛиняЮЧ1 вайцl-б1JrI'lЮt боЯ'Ться ЛИCl'onaда. Вони

новЄ

ЖИТТЯ

це

території. Все

спnиятиме

вихованню

в д іт ей береЖJIИВОГО став­

лення дп природи.

В. ЧИРКОВСЬКА. оа

Q

Q

3

стор,

Q


ВОВOClJlЛJ[ МАЛЮКІВ

. СПОРТ .

СПОРТ

,

Дo~14KeBa t.JJужба . . • С)'50ТА . I~ J!ИСТОП"Д,.

РУКАВИЧКИ культури

nq.

ПРОХОДЮІИ .

: рами. Рі~Н"М3.Н l !НИМИ д l "­

~ ми ' .;tеЗ(')J'ган І зуuв

атаки

ЄДИНКИ ЮННХбоксеР1В . "~I

вИборювали

XaPCO~~&Ka ОБАаст~. ;ч~БУР(JШ1Cl1.>

.

Ф'ва4дuтячuа садок, збудманutl в СЄАі Новогригорівка ~ічгс/j1СОго . раtlону. Ногогосnoдаря.чu стали більш як ~() дirгй трудівн.иків . КОАгосп У ~4() років Жовтн.я~.

шост І.

.

о

З

!

і

по.1Я.

в~стynИJ!И ,на

:N?

;4.призе.р респу Б J! і­

ВI Л!)ї ' Цёрl':ВИ . , Р.в- : І<г-НСЬІ<!!Х змarань В .

Су-

зом· з ними . за перемогу ' ;І ! lН.. . ЩКJ)ЛИ · М · 8 . ;щагалися -13 маЙСТР і В . 1'У- І Ю .· Вергу;н . ·Ю. ' В О Йl-(О.· · УЧ­ кавички з н.аШО1'ом ~с:rа; , · І ніБ . Негода, І. · РжаннСере;І . гос~й хорош! , цин . В . Чернець.

вольові

техн ї }(у

в домос- заними . , б.,'!ьше

}(ористь .

У'спішно

сери з М І с.Т Києва . Борис- ' :1И

PATAYj .

.

І

: (· ВОЮ .

Н ::1іСЬКОГО комсомолу. ІІЗ"-;!І.КХ · З"f!tа",ИJIIХй. lHЦII~PO­ .1Н участь 73 . ;\!crЛt-;1 ; · 6 ->н- і ваР'lани : виn-ускни.ки Ш}(С>­

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ '"ЕПРУТ

У llИХ ;' ~атаин~.

пр!'!св,яч,ЄНКХ. s.o-р!ЧЧIOJle~

'/!4 ' зн.ї)(ку: . нЬвиtl

диТJ!чиt2 садок.. Фото О, ЗборЩвRа. (ФО!охр<)иіка

: призера пеРШОС'! і УРСР .06J!at- ' О .' Бузиись}(ого . . Точним

1іоїРаJIИ ДСТ'сСпартак" ! >дa~M ' BIН УЖ~JI '}ІРУГОМУ у вІдкриТіЙ оСрб.истїЙ 1'І!Р- : paY1i.:ll за.К.: НЧ.D БІй H~

так нази/jаєтьс.Ч

-

IlРJlЗИ

третини тику

JUioc.Ti . ,B!:!~()AY І ПереМОЖіІЯМИ в пори.!!· 1 8инах l дливу так-, ку ВЗГО!lИХ }(а:tегор і Й · СІа. проземонструза .'!И ,,!И Є. СБO€в. В . , Пав.'!ИК

'.-ми. якІ надіЙш.1ИСЮЗИ. юнак!в І ЗІ вчат . які за- учасники пеРШОстІ 'СРСР І (СК сСХі Д". м . Ки~в). '~rони правохристиянсь- к!нчlt.'!И вузи в цьому рс>- - спаl'так;вецьз . Б 1J!!'JУ+О . .ШИбрю< '- ·С. Сидоj:lb!'.

ХІОС СМ, ЩО в~р;хять У цІ. досІ не мають роботи. ~ Цер}(ви Є. СБОЄJ І член ; В. Молода (<<Спартак~. 'rа}С· 3'!ЩИУ саРМlЮ за:\~с- 3- тих. к ому nощасти.'!О ~I СІ10рrивнс>го клубу «Cxi;r. 1 Б . ЦеР~Ба) . С. Пінч)'к 'ry ПіВ,:хня .'}івану" . при знаЙ!І{ робоче м: сце. май- іі з м: ста Ниєва . ner>e~o- , ( сТрудс>ві ' рез~ви"'. М-: 'Бо- ' ПРХМіЙ підтримЦі JзраїлІР же ПО.l0вина ви!\онує . ро- ~ я~a.tаються . загострити боту . !Іка не В І .:ІІ!С'в : дає · обстановку на півдні краї- ЗДО6ут : й !\В31 ! сЬ : кац їі. ' О. Вонн пl;Х.:Іа",и запек~ТОRГОЛЬМ. Дуже'

JlOMY артилерійському 06- Тяжке становище CTpiJlY ' hac-е4енІ пункти ється . .на . ринку

жеuь . першостІ . }' РСР 1978 ро"у О. ' ШиБРи.к. Сз:\!е вони разС>м з учнем б!,оварськоІшколи М · 7

І І ; і

РИСПj~,ь). О . МЗ:шлятин. В Степко!!' (СК «Схі ;І»]. А:Пуun-ар (<<Буреві сНиН..... м . hи'fв): Ю. Б6ЙКф.

збер:га, І. НозІ янчуком по заК!И~ , В . . Теплюк , (ССпартаН • • поаці ченн і змагань були наго- і м. Б~ЬваРи) ..

КJIеЙЯ. Нфар. Ха~п!ам . ШвецЙ . ТІ.'ЬКИ у вересні родженІ . сrrе іІіаJ1ыщ1і1 .. ПіСj!яза1і!нчеНЮI , фіРamаЙ~аJ!b-Фухар. Серед ЦЬОГО ро!\у . б.1ИЗЬ ;,О 3 .5 І праза~ш МІСьККО!o:tУКС>М~О-! на,'ІьнихБОЇВ . секрета.р хирноrо иасе.1еиня є ТИ.С~ЧІ чолов. :к о;херж~.'ІИ І мо.л у . і тов!.риства ' ССl1~р. і. Mi-tЬК. nOMY. ЛН.'С. l\.ІУ.В.... , ДЯ-

жеРТВИ .

ПОВ І ДО:lf ,1еНН !J

прп зв , !'!ь- так.. .

ЛІССАБОН. Слідом за HeHH~ з роботи. 3гортан-

,uена.ЦіоНал і за:ц; єю

промисл ових

ПРИСУТ1іl на :m.ar~нн"х

ряду ня В,Іr; обництва призвело : г",ядачl

п; дприємств

ПОР'!'yrа л ьськІв.1аСТі

до тогс ЩО В " ш' ...цIЛ О~f',У ..У І вересн . в веш! ОФ , U І Йнобv ;rо зареєстров~н~" • " ' . n.> 108. тисяч повнІс тю безробl ТНИХ . Це на 25 тисяч <;0.10В ;" б і.1ьще . н ~ж р!к

"а·

...

Ц ' РЬЗIrОРЯ;Іже н ня Пі'а по!!еРFlеЮfЯ ·}\О.'1ИШН l м ха~~ . .ВЗ.1ИНИХ зе:\lельних yrlдь ., на ЯКИХ п : r .1Я рз-

.мюцП бу.10 ств ор ено T O~Y. lКолеК1І-і~FII ГОСПО:13РС Т- ! РИМ. В І,а .'!lї

.

~та:ЛIf,

І ЧУН І ГО:!О!lНИЙ cyдJ11l 3~:.га.нр ... В . . Кури,'ІОІІ~arС!l'0:"

св:.~ами ! дили· п. еремо;,;ц}'В' ' трз.'1Оі

11

І

зах оплюю. чих , ПQЄ;] . ~К, IІ ,._таМ1І. /жеЩl:1аМИ ' ЯКІ провели на , рин·зіучнІ і подарунками.

..

'

М.сько!

,. .... ....

шноли ,

.

1

і

ЦRИ~И

21 'П"ове"еИНЯnO"fбних ' . ,

О . Нузьми.к .ІВ . Нррж. ' :" . ... ... ХлопцІ здобуJШ впевнеНі з.'1а!"З.IІЬ є. хорошою , шкопере~оги .. у . ' П6пере;ІИlх і ЛОЮ . 1!';х~нqналеНЮI , СПОР-

боях . аіе в Фlна,'І!' все .ж І.ТІОНОІ, и.а.йотерНОСТIЮН~ ЗЗК і Н- поступи.'!исЯ: своІм C',M'J- бою;еРlв •. ~Щ!ИllЄ .. ПОПУЛЯ

~i . С і.1ЬСЬКОГОСПО;Іарсь- чилась т ра:ш u:й на щор l ч- никам . Впевнену,.riеремо-І ,ризащ! цього . 8И.1У . сп~ ХІ , к оС!!те р ативи . Н О ВИЙ F.a кампан : я п п зби ранню гу у . фінальнЩ грі ' з;:t06ув ! 1У • . ТОМ~!!И~lШен:о ~роБИ иаl:ТУП на аграрну рефор- . кошт і в у d)O H;I І{ омуніс- наш земляк ~ _ , перемс>- І ти . Іх трциц, Й;нимн. . МУ.. .Пlзкре с лює га зета : !Ячної ла r:-т ' Ї . У ка с и ra- жець . ресriyб.nlКЗНСЬНИХ І Б. ЛИСИИ,

еДІаРІУ ". на· руку реак-: зети

<t Y H ; T ~

'" І · ,ижневи" змага1іЬ В.ТеПлЮх, JIIНИЙ 1Iil,Йстер спорту. __.._--,....,....__._---,._ _' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,D;lЙНиМ сил ам . . я Xl Ha~la - : ка п·;п ~Р:н а щ і та» нагаються ще б і льше за- І Д : ЙШ J!О ПОЮ;І 13 м j ЛЬЯD­ І'острнти обстан овку в = : в 125 м і .1ЬЙ ОН : В л ! Р. KpaїJiI . зве с ти нан : вець : О с таточн і Д~Hi Кf!~Ш~Н: І .ll;емоnратичнl

иорт уга , Т1ЬСЬКОГО на ;:ю;ху . ! ~YH i Ta». МАДJ?!Д. В ісп:!нські!\ З:Jо ста н ня ПРОВІ НЦ1І

Барселона , май·

!Л.1ИБУ

же п і 8тора міСЯця триває

преСІ!

СВ ' ,J;чать про аВ Т О ::Ш1'ету 1 К О',:ун ; стичноJ

в Іта .'! і ї .

стр. ай.н пр. ащвник ; в б.ен.зо- / . ТО. КІО . За заправних с . т а н ц 1 Й . заБР У ;Jнен ос ті Страйк

вибухнув

2 ве- І ст(')лиця

ступенем

п о в і тря

ЯП ::J Н !Ї

зай~!ає

ресня п і Сля Tor o. ЯН П l д- : п~nшем і с п е в коа ї н !. Т ут прнємц ! 'В 1 Д~10ВИ Л ИСЯ за- І нал і чується б "'И З ЬКО 30 ,ДОВМІЬНИТИ

J1ЯЩНх

про

заРОб і тноІ

:j:[apiB

вимоги

тру- : тисяч

Т :.1ЬНИ

О ф і ЦійНо

П і ;Івищення ! за оеє с тр оваН!lХ же р тв за-

пл ати. Сіоа й - : брузнення

iт i lIT,pКoVlaB

ві jних '

ряд

профсПі JiОК

ВІн'Ц П. ' ПАРИЖ.

нав коmШ1НЬО­

П!,О- , го сеое J овища . ЦИ :vI!' !ІНЯ­

ПРо- ," ми грула

жите лі в Ток і о

: звеРН У.1ась у с у .1 З позо-

'

Серйозну ; в о м. ВИ:vIагаючи в ід в лас-

с.турбован іс'!ь . фраНЦУЗЬ- 1 тей к омпен с ац ії ШКnДИ, Ж>їгромаДоьЮ~стl ВИК Л И- запод і яної Ум хворобами. К1і Є • зростання безро б іТТЯ ' як і вик л инан l отр у єнням серед випускник і в . вищих : атмссФери J{.a.вча ,ТlЬНЯХ заклад і в к р аї- і газами.

':ИИ .

, За

ЗАВЕРШИВСЯ ЧЕМПІОНАТ КРАІни

зав С' ювання , по З-6и р анн ю к ошт : в . п т{ше

шК і ;:t.11ИВИМИ

профСп і лковими

(ТАРС).

Сорок

перший

чеМП1С>­

Вищу Jt1ry покине . ДИІ­ пропетровсьюtй сДніПро •.

нат країни з. фуТболу За­ вершився. Тбіл і ські }Іина­

його зам ін"ть lІі;храз'у три

м і вЦі стали переможцями першостІ : СрібнІ ме;халt

команди : «НРЮlа , Рад. (Нуйбише!!) . .« СКА. (Рос:­ tob-на -До,ну).сДинамо • . (м ьнськ) . У 1979 у

зав о ювали чемп і они мину л ого року......; ки!вські дина;vt l вц l·. . «Вро~за.- у

pow

вищІй л і з І. !!иступатимуть 18 }(олектІШІв. (ТАРС).

;:J;онецького сШаХТ.ар~.:

__ ...... _.-...

•••

• •

•• • ••

• ••

а.

..

,

За рецептами бамівських кухарів roc-

Своїм «підсС>6нИм

подарством.

rp~ами.: ІТельменІ ', :" папС>­

. наз~аlQтьі })Оттю-орлilКОМ.

Н У:'l ;нари Удальні (ta~I,Bс ького селища ·, Ургал -, дa~

_1екосх і дну

3 . Jlососем.. .

України.

Jll'}\1

галушки

І · посланці будуmьУр.

тайгу ... ЩОРО- . гаЛ,односrай;l'l в

оЦіни1 :

ку вона lЦeдpo 'обдаP9l!У~

апетит<но . , смачно.

грибами. І-\ Л ЮНВОЮ.

брусницею, ри.60Ю.

Восени 0о6!тнини

WОТОІ!лиють їдальні овочі

р<ж,," . різиомані.тних страв ...... дал.екосх і дних і нацlо-

До сс>­

иаJ!ЬНИХ українськихготують · кухарі на cHi,lta-

на зиму, JlКa ' в цих мІс- нок. обід І вечерю.

НОВІ ВИДАННЯ "ДНІПРА"

цях

довга,3

морозами.

!lелИJI<ИМИ

Тому

В·

треба

· їдальні

nlлlнlї

працюють

роздаЧІ з п6а:

S~л'одимв;р Попов : «І ЦЕ опові дань «Поруч з то- засолити огірки І пом1до- НИМ штатом обслyrовуюНАЗИВАЄТЬСЯ 5УДЩ. бою'> . «Ді вчина МОЯ хо- р и. напусту. А в цьому чого персоналу . НаВіТЬ в

~POMaн , В . Подоsа .при- І роша~ та роман , «Альма- р оцІ будуть . і мариноваНі rодини - спІк .. н1хто\збу­ с.вя~ениЙ робі Тничому ' матер •. ~OT I M б).'ІИ рома· яблука . І с[к· з брусиицІ . 'іНве.пьНиЮв ие СТОЇТЬ" 3 :к.ласу ,Haj,Il0ro : .сьогодення.1 ~и про ВІЙНу - «Полки '!им·онни,ка. . варе, НИЯ 3 . ціJlНОСОМ бl льUI е п'ЯТИ РоЗПОВ і даючи

про ТРУ-

ІДУТЬ

на

перел р а в р .

.D;О$ИЙ колектив заводу, ~Сильний п омсти не жа· щО В ".П." авл яє ста .!"ь . , ав- ! дає ... ПР..О сьо.г.. одення РаЦ'

'1'ор не тіЛЬіШ показує ВИ- ДЯНСЬКОІ ~'pM ll' - ,

роБНИЧі

проб.1еми .

-

РОБІтника,

а й менІ до рожча». про слав

радянського

JlКI

ХВИJlИН.В

11

роб і ТН и ки ,

жодній ну- .

В. SДОВ,ИН,

кор. ТАРС. . itо..доМа.·шНЬому 3 Схtдна . дlЛЬНИЦЯ ..ВА)\1у.

з брусницею і . картоnлею. , печеня

затишиому І

. свl,л()му зал1 мІсць !!ИСтаПРОПОНУ- . . чає. для вс і х. . ..

.'llнарн ІЙ книзі .. Вареники

У новrшу TMpl. ге Р n ЮI I.

нашого сучас- І виступають

Страви.

йгід . .

ють в бамІвській ' -ІдальнІ.

«чеСІ~ не зустрінеш

р.озкрива~ Г.'!ибокиЙ внут- ний роБІТНИЧИЙ .клас. Р1шній . світ

Рlзно~іаН ітНих

П·JlТНИЦJl.

Смище . Ургал .

9.40 10.30 14.30

ЦТ

'!UrYKI!ITbc ••

сур"а'!I!. . те.JI~Ф~.JIЬ" .!fa

ХУ)l.ожиНI

.:І8.І!)о1l11l · тtiчuІ. .

ф l ,. iJo-КОllu~рт.Гра. О.JIег

\0.25 Музм чна

.П" СиБІру , І Да",кому СХ04У' . Докумеllтиьиl

10.!5

Каган, .

фl .ом!! . І! оо IJ І8и08

.

ПРОГРАМА UT програма .Час •. 8.35 ГI .. иКТJ\ ... . 8.53'), MIкKoIcыIlMyy ILY·· 9.~3 .l! .• w 8ас. батьки' . 9.55 .Ра.!tИ І житт~·.

8.00

17J!ИСТОПА.!І.А

ПРОГРАМА

! .!S

Протяrом ТРЬОХ ди1.В иа ' шзиlНИМН 1ТОЧР.~и У:1!­ раЙ~ноr.О · БУJ:l:JII,НКУ

.5РОВ.1l0134

14:89.. . .

!5о45 «Шахоs. ШКО.JI~'.

"о!!сер!аторіТ.

18.50 •.Соп і а "

lст~ ~ ннА

спо~іli

,,:итrJ( J .І.О.бро6'".т B.aprtAY» , Бесі4а . ·

fl!О.,озих - IH)(~!t ••!!iB. за.кі н чt!: 8. нl., - : К!:).8ИНИ.

.

ПРОГРАМА

УТ

ДОВ"

.

П~Р!.Іпусковlднl , ІІа

11.40

12.10

6

1<л . УlLlІаї"СЬfа л і тер~ту­

ра .

« ,\\атерlалндл

на

"му

шина.,

.Наша

...!.

• .ТВОIJУ

БаТ.1L18-

Юрій . ,БедзВк . .• ПОВЕРХ ' СО' РОК ' ДР"ГНй

В ітчизняної

вІйни. ( , . . - - - - - - - - - - - - - - -....- - - - - - - ,

яка гартується в наш мирний час

..! -. -,

Пе.:lагОrlЧlІвl ко.. ект •• )(paCB .. 18C~KOY сеllе4JI~оТШКОАН 8ИСЛОВЛЮ • . ГJlиliОl(8 CIIFlYTTI ' 8ЧlІтеJlІ.М ' 8; М . хрипуву

есрlliниА

~~.,.

el#

: Совет""иа"ог. ~on:

депутаТОIl

8е.!!.учи ОГ.,ядач

наРО!1 ;po~

с ~IBaT , Р О С,І Є . » . (~~e~O:Ba a3~H . опеР ~і А. Р «Петро

ху_о""н l .

! ел еФI.І ~ м

Перwиіі.).

Пр о грама . Час' .

21.00

21 . З О 3 у стр і ч 1з заС .ч",еним аР4 ТНСтОм РРФСР А. Мироно8ИМ 8 Конu е ртні А CTY.:lI1i Oc~aH.i1!O. По за.кl н_ е НlII - МОВКНИ .

-

проrРАМА

УТ

10.00 1(. т :' НО'ИИИ . \0.15 Худnжнitі ' те"ефl"Ь", «СтарІ горобцІ • . 1I . 2~ ' К; . Т . KOHUEPT ма!lстрl. мнстец .. . Державного ака­ Д'МІЧНОГО театру опери І.

бlлету)'РСР

ім.

Т.

paAoRBoro

КН~8СКОЙ области .

. І"нет.', 8h1X,) :!.Kr ма , укр.мнСКОМ Азые.. ~ ._.,.: #,...,' ..i1- "'" ~..,:. ;';".....,.....,.".,.~

І.

НАША ' Аl1РЕС":' 255r!20• .' '.. . . БРnВ 'РИ

. ..

".

,ул , K!lT~C~Ki, 154..

-..&f'" • ...,..... ~ . .

1

ТЕЛЕФО~И : ре4,,,тора -

«ДІІнамІка.

Р03. АзаНН8

,ада.'. (М.). · : . 10.10 .. Ре"МlОuIЙнІ I1IСІІI., (М . ) . 10.40. 11.40 8 ~" . «J1lри"а М . О . Не.расо"а'. (М . ) . 12.10 СТУ4ентам . заоqВИl(ам. Виwа мат."ат"" •. 1 "урс. с Ллошнна І, пр"ма • про­ сторІ. , 13.25 ' .«Еt.т~тичиа свІдомІсть

14.15 , 15.15 15-.45 18.1! 17.00

і

дl.J1ьнlст~'.

-

Екран

.rll

І

естетична

(М . ).

лl"арю .

lІатоrеиеs

'

• ЕТИОJJО­

Ii~ ci8' " (М.).

14.05 • Пь.зl1 Я. см. Л Акова •. 1'4.35 <Наш СН' . (М.). 15.05 .КlнО І сучасніСТЬ' , .Po3.j 4VMH МОЛ04ИХ>. (М . ) . . 16.05 .Шахоn шко л а •. (М . ). \6.35 ХУ40жн l іІ фl"ЬМ 1з ~y60 ' тнтрами • Dрнборканнс 18.00 ,

.,еrеие,ого

3

ре4ача

5.

8у,I,.

бутнІй

(М . ).

Фlзи"а

. • Розбlр

«АналІз КОНТРОЛЬНИ1l. при .кмет"ИкН тlо IІрислlВНИllИ. cTyneK,1 по­

рівияНн •. ·конструкцl. . Нl1 мецька мо.а. .§ 7. , Mail~

краси». П.­

«Рідна прироаа' . (М.). Дл. ти". ХТО 8СТУП'.

8а.

. ро.6lт.

серцlІ."(М')" «3I1;1.lІомство профе,сIЕIО". «д\еТa:JIісти'. (М , ) .

«За ,аконами

80ГН·Ю'. І серlА . (М.) , Екран студента - sаочвк"а. 1 курс. АнглІйська мо.

40

до.

машнI11І.даи.. ВI.:Іпо,141 на JlИСТИ' , (М . ).

Приll1

керуют.

та

ai..vtl нк.ами~ .

ротьби. (Алма-Ата). Ве_ірня каз'11а . (М . ). іІ «К "уб · K I HOn(lJlOp~",e Сюїта балету О . Г •• азу..

-.

,

нова ' « Пори

ріжУ".

Ви к~

HY~ симфонічний оркестр Ц,,,трального плеба_еНН11і

pa.:llo. (М . ). Ху дожніЙ фIЛ.М • Пр о ЩО не дlзиаlOТЬС~ , трно) ИИ' • ДОІlдкова сл у ",ба . І ВсесоlO3НОГО

.,

Редактор

заруб і жного фlл~ХудожнlіІ телефlл"м

Є. ФЕДЯl1.

поJ1lклlвщl,

кмеКТИІ УкраїНСЬКОГО на­ уково-досл І дного

розве4е..... меніння

.а:otIн бюро, А. І.

т

•• к01

І

І нституту

wтучного

ве.'1ИКОЇ

секр.,арю

втрати го

-

п. арт- ,

в І Д41ЛОМ ПРИІ04У

см!ртl

Ао-

матері

СЕМЕНІВНИ.

Ko .~e&TI!8 уиlвермаrу

зulдую'lldt rоспо.цар-

. ху­

глибоке

завідуючому Самус,нку 3

ТЕКЛI

осІ­

poraTo1'

ВИСЛОВЛЮЄ

спl8ЧУТТЯ

двірники,

ра А­

СПОЖИ8сПі.l1М;И 8иr"' О8ЛlOе глнбоке спів_утт, проnавце-

е,твом ; сантехніКи.

19·З ,8~; "сгупмн.а pe.:lak'Topa -

It

І

. ' "1,1І. LОl""оле"н.

I~ З І"

І І ~ :, llUIJЛ в

МІСОІОЇ роБОТи ... фt>ТОIІ"рес" "иде~t • . ,... 19 , ~ , б7 ..

1I

подар~' нкового

л:

І

..

ДМИТРУk

вІд41лу ПРИ8I'JАУ

,.",к01 . ІТРОТН смерті iJ бать"а ІвАНА ОН)'ФРІИОВИЧА.

Га.зета ен.одить

19',4·47;

прn"исл оll<X ТІ

.

,.,..,.,...,:JA...... ·"'w·""''':-'''''~...:'"",оС'''оС'#~'''''''''''''' І' ~ ,~...,...

oe~eдy. I'J'J)'. м

гаsети . • ГlР •• ДЗ» ,

......... . . , . . , . . " ..,....., ...

'

P OK,'

D ~ТННUЮ оу ОБСАГ n.5 фn'l1 ату

.

..weкc.61'964. Броварська друкарня Київського облуправління - в" справах :' вкз_иuі., п'міграфlї с i .:_ii~її.;-.::ii_. ';..;.p.~;;:.:. ~~'aI'a • .154.

да·

знахlДКИМ"

19.00 • НаР04иl ' меЛО.l111"(М ' ). 19.15 Лаvр,.тИ Державних Пр'е~ мllі СРСР 1978 РО"У в Га,.о лузі наук .. І технІки. (M . )~ 19.45 Кубок СРСР ; вільноl бо.

22 .05 •. Е 'ран

Новій

<lкl

8а.'ькими

11.30« Поез і . St. СММ"К08а» ; 18.00 Екран СТУ4ента - зао.нн­ І(а . \ ILYPC. ВаШІ мате ма· ти .. а. сП"ош"на. ОсновнІ 20.15 за4&.1 на плоwнну'. 20.:Ю 19.00 .Київськ. орбіта •. 21 30 19.30 ЧемпіОНІТ СРСР 3 , ,,ОlLею: . «Сllартак ,- Дннамо" (Ри· га). І, .2 пері04И. У перер­ вІ - ае.IРИА ка,ка. (М.)'. 21 .00 Кониерт Державного снМ . 21 .40 фонІчного оркестру У3' беuь.01 РСР . (Таш.евт). 22.55 21 .30 ЧемпІонат СРСР , хо".еlO, «('"'парта,,» еД И И а м О» (Рига) . 3 lІерlод. (М . ). МУ' .

час дієслl8 .

меиинкн.

'I.lПО ' IIJllл.CJ.Itaoro ьмсг. осек.р eT.pI .. nl. и.1~Y сі. lЬ'ЬКОГО госо·..,nаРСТ8а. кореспов- І У .. 8IBTn .. . . - , .. . ,

41, іТ'

Г,

ИИ .

-~JiI''o''#>'''~ ' .J1I'"''''''';''#"''''' ...".,. . . . . . ,. - ':'' ' ,1 00'# .Ос>Q'!'''~ь4.', ... .,..,~~~#~.:r-.,.~:'''..,.....,...,. ..... ~....".,...".. .., , ......,.,.....,..:-~~~G#4',

орган Броварокого горкома

1С<1, ММ.УRи., ст. ическ'.. ОА. аар.тни. ~краИRЬІ. ropoJIr"cr~ в

'.

.

,.......".....,.~~

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» -

.

господарспа .

Ф2 !!! И3 М "" . полlтичниil

Ш~8.'НU . ... .... 12.20 ,СторіНКИ таорчостl. . ..~ е ((.артет Г8арнерІ». 2 се· . ген Л'ТЮК. . рі •. ·'.: '2 . ~0 К: і . • Се.'о І .люJl .. •. 18. 45 . , ·J1ЮА"Н. та П спра8а». 13.35 К, · Т . ·' Вист у пає Черкиloll 1-7.15 . І( • . ! . .• ІнтеРК.lуб.. . н.рО4ннlІ хор. . . 18.00 Кони.ру ОРlестру 8ap1l4' 14.30 К"вА . Т . . Респу6.'іканськиl or~ . ИИ1l .· IHtTpYMellтl8. . ".4 ·творчост1 молоаи. 18.30 ДOЇi}'-М~~Ta.'ЬH"A . ФІ.JIЬМ ко.,оозиторів У'Рlів" ~.8""слав ·, .П а ... о.вч ГуСимфо!! ·і_нніІ 10НIІ'РТ. бі.н"'" "ipyp.r- . . 15.45 К . Т . ДЛА 4lтеЙ . «Катру. 19.00 К . . т. I;;Ф"I'М,аЦІАн. про­ снв кlноЗ ал· . грама eBICTI ~ ; " ' UHpKoBa програма. , 19.30 К. т .. В . Косе'нко , .С8Iтав­ 16.35 17.30 К. Т . «Вперед . орл.т • .•• кова M~Mi. . Балети. вв­ Репортаж із . занят,. ce"u.II стаilа .z:(ерЖавноr'o а"а4е­ юних ~лак~истів . мі'lНОГО 'театру IІlІери та 17.50 М. Саєнко . €. Рижа .... бад~ту УРСР І", . Т . Г. ...1 вl«нкА біЙ' , Вистав&. • Шевченка. 19.00 К . Т. ІнфОРМlціАна ПР04 20.00 ресА),бol1lк,всыL.. о' JJ.a грама «Вісті • . .кості. .в,утт. : вІд зра­ 19.30 ПРОДОІ"'~НН~ внставн е,.... зка ')1.0 сеРl1lиоrо ,иробин, . ' _нвlі бій' . ЦТ"'.. . " У 3lfЧНИЙ фl .,.М .СтарО! 20.45 К . т '- .Н. a06paHlq,' .Іlти .• ; 20.30 М виннІ марші І 8альсИ' 21.00 Програм. еЧ.с'. (М . ). ZO.45 ,«Ha .І0бракlч, діТИ ! '. 21 .30 ху;ао.нl. телефlJJ&М 21.00 Прог рама .час •. (М , ) . . сМ0" .10.118'. 2 серІ • . · По 21.30 ХУ40жніfl телефІльм .МОе s~\иченнl к.т. НОВН­ .11.0.11."3 серія . По закІІІ4 чен нІ - ". Т. Новини. ПРОГРАМА НА О&ЛАСТ~ ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ •• 10 НаУКОІО' ПОП~JJярнl фlл~"н 11 . 00.)І(Н'Т1І вауки • . (М.). . .До пl4ніЖ.8 вог"IО·. \1.30 Студектам - заочни,а м . 1 «Електроніка ~ агрох\мії • . ~ypc. Нариска re~M~Tpl •• 8.40. 9.40 6 ".11. «І. С. ТургеНЄ8. .Кривlлікlї. . 12.,0 , 3'1«Бежин луг •. (М.) . гал]'на хіміА. «ЗагаЛ.НІ 331 9.10. 1\ .10 )'ЧИАМ ПТ)' . ~13ИI( • . "оиоміркост і хІм І _них прОо!

12.30

І Л . М., ХріівУ. sприи.lУ nepe.i9atH01 'смIiРТI ; ,УХИloOl д .,!}! . санітарок на;:J;ає· П~рші сво'! . твqри ЮрІй І Книга виЙш.ла . в серП .. . ' ... терl І rься rурт ожит. ОК. . Бедзин присвятив моло-І4Романи й ПОВ 1 СТІ~ у ВИ. ПОJlІНИ СТЕПАНI8НИ . ;аіжній , темІ , . збlрки да~ництві <Дн І про... r~______________~-------1 АдМІнІстрацlJl. ".

сі .'.С.КОГО

. Н і ка'расу а :

1'6.55

.11.311,

Д,.. ма и()чОk».:

стороЖІ, прачки ,.

коУ

80!l!!С ХУІІІ ст.

- '

ка!!а .,1 Дніпро ДОllби. І 1.3~ "l\lІіти" ФотоетlО.І . 1( . 'Т. Шкl",~ииll ' ек!!аJl.

,uЗВНlЩ1;Вl с:Дні ПРОJ> в се- 1 яка ВИТРИ~fала суворе ви- шиноремонтний за80Д, .. В1дДІJ1 ' кад-рІв. }:Іі1 ·.с Романи й !іОВ;С1і. та пробування в роки Вели'. AlжirtвiCTpiJdll.

сжрем~м видаННЯІІІ.

«По ,,~· зе.~ І В,.СТІВОЧН,q 3.1.'1"'. ФраНЦ У 3ЬКJlіІ JЮI;

По .

. I~ . OO К. · Т . НО' Н~ И . . 10. 10 К . т . 'СТОРIJj,и творчостІ.. Дмитро Бе J13И" . . . 11 .15 .Т~ .,еп"ст на ударнlА бу-

~тф~::.иJЩ,

t'~-

.Раа-

'0, 19.35, М . · ,\\~со~гсь"иА . «КаРтии. ДР)' ЖИНІН . t(И 3 8иста_ки» , 17.25 \', Г,,3:іі з!.с: ~'! у жеNНЙ 3I'ТИ(.' 20.\0 .1('· Д" ,,","11\ те.1ефіЛЬМ Татар:ьк",ї АРСР Р . Il}ра. .КаМI .ма • . 4 с,рl.. гімов. (Канн.) . 2! .00 'Пр ,rрама «Час', 15.00 НОВ К НИ'. 2130.З пісн~1О по житт'" ! 8. 15.У СВІТІ твар " н' . . ВС,СОlOзиий тел,~онк~',,~ 'І 19.15 Прем ' єра ,філь~у-опе~~

Т5ір . ПРО . робітничий клас . цтва. про ІнтернаЦІональ· ~B~.ep~.'a:HO:;P.,.:.~'--. 01О:м, 'Брав.ари, 'ПРОМ8УЗQЛ. ну СОЛІДарНІСТЬ трудящИ'х .

про,рама

ILO~I · пошта' .

16.1! .Моtп. 1.- lІоск,нчl. . ров ' ." 16.45 K!!MuepT 1(0.~е"ти,l в "у. 1~ .55 . М ''' !МЧНJ!А абоием~нт"; 40жиьоl Само:.I •.,ьностl J1Ю48іг 81В 5~TXOB~H. Пе.. мІ.• ; 1І1 1 . рца,а 2. 1! .ОО HO~""H . 13.40 «1(0.,0 ,итанн.· . .J 18.15 м'у льтф і.JIЬМ «.Зl'JJIотиА і 14.30 ХУ lIО)l(ніil ф і .JI~М :.11. JI, ~ осел. . ., т е :! .Др у г м і il , l(o .'ЬKa~. ' 13.55 .ЛЮ· 4нна на зем ., I • . К ! Н04 18.35 Кою .."'Р' 1<Імериого хору п"'. оГр."а · 0."0 ТР У !1і8"и~l. €p~.lal!cь~oї .:Іержавно' "а у

'. . mИВО~!!"О.ТRОIJY заilОАУ що иа промисловому НА . ПОСТІИНУРОБОТУ ПОТРІБНІ: вузJI1, п-р.ем і є/О В с есоюзноrо кон- ман «Поверх сорок дру. . . КУРСУ ,. ВЦРПС І Сп ілки І гий. - СХВlІльована роз" на~аJlі.ник. вlцlлу . поета'l8ИJIIІ. , cTapJ;ttl . щжцеРВ-ПОТРІБНІ: письменників СРСР 1972 пов і дь про трудовий под- конструктори, CJПOсарl, ' еаектромовтерв,~JlJlPl, саві.ТlJрКИ. -1974 рр . на , кращий l.виг радянського р?бітни- роБІтники. lІєх с IЗолу., · pQбl'1'1ПЦQ18 lЩ!1ІореМОВТ. б 1 вийшла у ви-

зоо п аро

. 11.25 .Рух без . н~б",пеки" 11 .35 Тираж «СПОРТ.JIОТ"' . 12.10 Пошта програми «3,100.

Бика. І ум І льці-буді вельники . і н, Ца. й роман вІ ;ІзнаЧ,еН!іЙ женери - ми сл ителі. Ро-

, Книжка

(М. ).

z,;.!O

З/t\АГАЮТЬСJl/t\АЙСТРИ ринrу

(HД'~

c()ro.. oureRB.-.

-""";'1

.

. '

~..... ...,...,....,....... .......:--,..,..

І

Зам . .54159 - . 11.~OO. . .

180 номер 1978 рік  

180 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you