Page 1

~

СУБОТА

5 березня

2005 р. N217 (9626)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

8

Дороrі, чарівні жінки &роварів і &роварщини!

Від імені Броварських районно·! державно! адміністраціі та районної ради, усіх чоловіків Броварщини щиро і сердечно вітаємо вас з першим святом весни - Міжнародним жіно­ чим днем 8 Березня! За доброю традицією ваше свято відзнача­

Від імені БроварськоІ місько1 ради та і1 вико­ навчого комітету, від себе особисто щиро ві­ таю вас зі святом весни , світлих і теплих nочут­ тів - Міжнародним жіночим днем 1 Уявити світ без Жінки неможливо. Саме на їі святій Вірі, щедрій Любові та безмежній Ніж­ ності виростає і тримається жипя. Із високим іменем Берегині пов'язуємо ми святість батьківської землі, мудрість та само­ відданість материнської любові, вірність коха­

ється тієї неповторної пори, коли пробуджу­ ється природа, знаменуючи відродження та оновлення жипя у вічному плині часу. Жінка ,

як і весна, несе в світ особливу і високу місію природи - жипя і любов, ніжність і непов­ торність, мудрість і турботу. Сама природа поклала на вас відповідаль­ ність за майбутнє людського роду, наділив ­ ши великим і прекрасним даром - бути ма­ тір'ю, берегинею жипя. Всю себе до останку ви віддаєте своїй родині, плекаєте дітей та

онуків, дбаєте про затишок у власному домі, добробут у суспільстві. Низький уклін вам за безмірне терпіння, за щоденні турботи, за світлі барви душі, за добро, що ви творите в жипі . Від щирого серця бажаємо вам міцного

голова

голова

райдержадміністрацїі

райради

важкі

роки

двох синів, один з них трагічно загинув ще в дитинстві.

бабусю з дне~І народження.

На­

родилася Берегиня роду в селян­ <.:ьк ій родині в с. Свиноїди. !\:!ати

J\ Іотрона Йосипівна поралась по гоиюдарству, батько Пилип Іва­

ІІОІНІЧ був столярос.І, будував ха­ ти людям. Сім'я Онопрієнків ма­ Аі\ Jес.Ілю, господарство, жили ще

в Старому Селі,

за Десною.

На

початку ХХ ст. паселилась біля Бакай, на Товпиці. Ганна закінчила чотири класи сільської

озера

школи, уміє читати та писати. Добре пряла полотно, вишивала р ушники,

плела

мереживо

для

r) ушників . Але особливо любила допо~1агати батьку, була першою

псщічницею у всіх його справах . У 1930 році сі;ч'я вступила до колгоспу. Ганна Пилипівна довго працювала в польовій бригаді. Пі з ніше ії направили від колгос­ п у на сільськогосподарські курси

до ~1 . Воропаєва. Після їх закін­ чення завідувала сепаратни!Vr пункточ. За високі показники у праці управління колгоспу деле­ гує ії на І обласний з'їзд колгосп­ ників-ударників соціалістичних ланів Київщини, що проходив у КиєвІ в 1939 році.

Син 1\·Іихайло закінчив з чер­ вони~r дипломом Борисоглібське училище,

військових

працював у

частинах

на

різних

льотних посадах у містах Клин, Омськ, Новоросійськ, на кордо­ ні з Китаєм. Михайло Микито­ вич був ЛЬОТЧИКО~І-ВИПробува­ Чеl\1,

освоїв

більше

20

типів

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

Марі• fриrорівна ОВДІЕНКО, І\ерівниІ\ літературно-мис­

тецького об'єднання «Кри­

ПіЛL:відтнкті) ІІс1Тріарха1у.

:ІсІ

домашнього

вогни­

ща, храмом добра і любо­ ві. Ви плекаєте в собі і віддаєте ближнім усе най­ краще , чим наділив люди­ ну Всевишній: тепло сер­ дець і душевну ніжність. природу щирІсть і житей­ ську мудрість, беззаст е ­ режну відданість і вірну

любов. Щастя вам , здоров'я на свято і на кожен деньІ Ваш народний депутат Укgаїни Юрій БОИКО.

1

_j

Феномен

в

«Княжицьке>>:

моделлю

то"у,

1.

Юлії

що

як

ВИНВИЛrІСЯ .\ІіІ(­

НіШОЮ Д)'ХО~І. НіЖ будЬ-ХТО ~~ '!ОЛОВіКІВ украіІІ<.:І,КО­ ва

духовІІіІ

с илrІ

жінки

не

первИНr!.

3ГсІІ\<ІЙмо

геніильну Лесю Укр<Іінку; феномеІІ<Ільно мужню націоналісгку Олену Телігу, розстріляну ні~щнми JJ Бабиному Яру; убиту за ЗіІГадкових обставин у 70-х роках ХХ ст. дисидентку, талановиту худож­ ниЦІо Аллу Горську; Украінку з великої літери поетесу

Ліну

Костенко,

AY~1rІJO , що так . l3псрше

в новітній історії України на ност Пре:vr'ср-міністра ~J іlТ­

нашу

сучасницю,

чия

творчість, якби шпорка не укриїнка, давно була б удостоєна НобеліІJської пр ем ії ... І все ·ж це винят­ ки.

вердж е но

вищого

влаДІюго

ешелону.

Крі~І

<.:с1~1оі

КrlНДИДсІТ) РУ

ЖіНКИІЗLіМіІ 10 В . Ти :,шшенко

IJ/rlHOB<111Y !Олія

І3о­

лоди"1ирівІІіІ nроголосила Н е:JВ И'ііІЙІІу 3іІ :.ІМі<.:ТО:'-1, але реальну проГ'fЮО\-ІУ уряду. За ноноr ·о ІІfЮ~І,ЧJ<l нро­ голосув<Іло 375 деІІуІ·атіІJ, а :~ ними і вся УкрrІЇІІ<І.

Новий уряд на чолі 3 бе:ктрашною енергійнено леді 10. •Іскас надважка чоловіча робота, нка ІІ<: ­ одмінно ощасливить український народ. Лю/\И ·. ВДЯЧНіСТЮ 3І'іІДУЮТЬ, ЯК ]0. В . ТИ~ІОІІІРІІКО раз О,\1 :1 В. А. l0щснко.'1 біля кермrl урнду в короткиіі строк розрііхувалися :> пен<.:іонсра~Іи, як прюІу с и ­ ~·ІіІІ'І!іІТІВ

!ІР

Ш~рРрИВіІТИ

ll0Дr1'1)'

новий урнд норалус

C'Лl'KTjJOPIIC/)111

HilC

добри~1и ІІЛ<J-

/0. ТИ~ІОІІІЄНКО, В урнді 0;\НіІ ЖіІІКrІ -

1\ЮІИ снсн:І· ДІНЛІ.ності. Усиіхів йо~ІУ !ІіІ бл,ІІ'О в сі .'t

культури

Іlri~JI

ОксіІ!ІrІ

ГJіло:Іір .

Ко'ІІеІІтарі

украЇІІс:J,К ОJ ЖіІІІ\И В <.:усІІі ,\І,СТІJі

'\НІЖ('

:\ІіІІістр . \rІЙІ!і. !'оЛІ,

3іІПропоновану

Прl~:J ИДРІІТОІ\1

тощо . Вірю

Антоніна БОРОДІНА. вчителька ЗОШ NQ 10.

нями

директор СТОБ

1. ІІаврнд, адж<~ наше сус­ пілІ,<.:ТІю Лl>Сі ЖИВ<' (ІІа рівні

ти

~rудра, актив­ на , доброзичлива. Сельчани її люблять, поважають Ja щире серце. Вона виписує періодичну пресу, багато читає, знає, ЦІка­ виться політичним життям на­ шої держави, вболіває за май­ бутнє України.

миру та злагоди, береги­

Тет•на Микоnаївна РУДЕНКО,

«УІ\раїнська ідея»

ченого

людина привітна,

Завдяки даній Богом мудрості ви є запорукою

ниця», президент культур­

но-просвітющькоrо центру

:--rатеринську любов до нього.

--

мога правди.

МООіЛК<І, КО~ІУСЬ <'КСКЛЮ:ІИВІІИЙ «1'-f<'[К'CДt:L», KO'Ityct, Пr1ЛіЩ НіІ БіІІ<ІМr!Х ... ІVІ<сні квітка в горщику (ІІІК<> ­ дую : \[)і:ІrІНИХ КВіТіВ, ЯК ~\Лr1МіІІІИХ ЛЮ;\еЙ), КІІИЖКсІ , КіІ[УІ'ИніІ . ІІrІЙr·оловніше, щofJ І\С було щиро.

Для українськш·о жіно•юго заІ·алу, ГіІ/\<110, JМі­ нитьоІ мало що. Погляш,мо на склад новопри :ІІ·ІіІ­

Пилипівна Лисенко

Саме ваша невичерпна енергія і тепло зігрівали помаранчевий Майдан , ви рятували демократію в Ук­ раїні, захищали їі високІ ідеали, вашою підтримкою і турботою здобута пере­

: I~I!Bв~~~~~JI~!mв~~niEii.[89. 1!~9~ •в!~~prqiiІ•• ~• ngpв99~~~;;ІІ~Ш·~VJ~g~!l~ ~~ ~~ ~~9~~~~-~~··· ·

село з повагою і ВІ\ЯЧНістю за її

Ганна

ка.

2. Який найкращий поgарунок жіRці на свято?

ПІ політику~Іу. :3агіІло~І для нашої історії винятко­

Ганни Пилипівни у

ка- мати, дружина, донь­

Чи зросте у зв'язку з цим роль жінки в українському суспільстві?

нагороджений ~1едаллю «За бо­ йові заслуги». Онуки стали

вано·! :vrами

якого

'l

ПОЛіТИК !ЮН і !

захоплюються :v1узикою.

символом

завжди була й буде Жін­

1. Уперше в нашій gержаві Прем'єр-міRістром стала жінка. /

Тимошенко

Довелося виростити й племін­ ника Валерія, сина рідного брата Панаса. Хлопчик залишився без матері у п'ять років. Нині со­ ліст хору ім . Свєшнікова у Мос­ кві. Але щороку їде до своєї наз­

життя,

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

різних літаків. Закінчив військо­

юристами, лікарюш . Правнуки Дмитро та Володюшр професій­

Відродження природи співnало з прагнениями тп сподіваннями українського суспільства на оновлення

З повагою-

ву службу В ЧИНі ПіДПОЛІ<;ОВНИКа,

ЩJ

гарний

Бажаю вам завжди бути коханими і чарівни­ ми, відчувати себе щасливими доньками, дру­ жинами, матерями, що й поєднує у собі святе слово - ЖІНКА!

дочку,

авіаційне

захисту,

вами завжди крокує Віра, Надія і Любов. Зі святом вас, дорогі жінки.

війни Ганна Пилипівна пережи­ вала одна з дітками. Виростила

Аей Г<tнна Пилипінна Лисенко із Рожнів. До села, до рідної хати J 'їхались діти, онуки та правну­ ки, щоб привітати дорогу :>Іаму,

соціального

ро квітують ваші долі нІжністю, гармонІЄЮ, лю­ бов'ю та вірністю.

У 1933 році вона одружилася із Микитою Григоровичем Ли­ сенком, котрий теж працював у колгоспі. Та перед війною він тяжко захворів і в жовтні 1941

Відзначила свій 90-річний юві­

сфері

квітне ваше материнство, не згасає родинне вогнище на довгі і щасливі роки, а поряд з

&ЕРЕrин• РОДУ

Тож

культурі,

здоров'я, миру, злагоди і мирної долі, нат­ хнення і мудрqсті, оптимізму і удачі. Нехай

Леонід ВАЙСФЕЛЬД.

помер.

ної. Ваша воля, енергія, таланти відіграють особ­ ливу роль не лише у розвитку міста, а й усієї держави. Вашими чуйними, дбайливими рука­ ми примножуються національні багатства в промисловості і будівництві , створюється ат­ мосфера тепла і доброти в медицині, освіті, настрій та затишок у сфері торгівлі, побутового обслуговування, наданні комунальних послуг. Свято 8 Березня неподільно належить Жін­ кам. Цього дня всі чоловіки чекають з нетерпін­ ням, аби ще раз освідчитись в глибокій повазі і щирій любові до вас, наші неповторні. Хай нІколи не в'яне ваша врода. Нехай щед­

З повагою-

року

Чарівні :Жінки!

Дороrі 6а6усі, матері і сестри, дружини, донечки і внучки!

ІJНКТИ ЛИ·

!ІН' ВІІrІСЛіД()К . Ідіі·іLНеІІІІ}І IIIИ!JUKOI llfHJI ' f>rІ ~·ІИ 1 '(~11;\ерНоЇ ІІ<>ЛІП1КИ 1\ УКрrІІНі, Trl Й ТО ЛИШ<' 1\ КО!ІТЕ'К­ СТі СВJ>lІІІЕ'ЙСІ,КИХ І'\'ІІДРІJІІИХ IIJIOЦCLII!. А вті~І, шанов11е жіноцтво, добре ІJ()дуУІаймо, КОЛИ

МИ ЗНі!'ІИМіІІІі:

КОЛИ ПН Є 'ІІОUІ буДІ..-ЩО Пере­

верШИТИ ЧОЛОВіКіВ 'ІИ КОЛИ ІІі\ШОЮ СИЛОЮ С'І'і!С НіІ­ ШіІ «слабкість», дана Богом?

2.

Як якій: комусь ІІіІрфуr.ш, комусь золотий лан­

цюжок ('!ИМ ВіІЖЧИЙ, ТИМ К[Jі\Ще), комусь «Крута»

ПPp<'KOIIrlllcl : ІІі/\ІІИІІі : •.Н,І'ІІІ(І ' 1/ЮСТ<' ролІ, ЖІІІКІІ сус піЛІ,<.:ТНІ . Г)l) ЖіІІКrІ . \ІОЖt' ВС!' і <.:К рі \J,

11 llri!IH>\I Y ІКТИІ'сІС

,\l'

ЖіІІК<І-К< ' ріІІНИК,

Trl\1

.'. rІВЖД\1 ІЮJJЯДОК

ІІ<' лю\JилсІ ()дс ржувати 110;\сІ­ рункіІJ. Найголовніше в <.:внтксн1ий дС'нЬ ночути добре <.:лово нід дітей, дру:~ів, трудоІюго колекти ­ ву. А взагалі чудовим подйрунком для жінки є кві­ ти , теплі cлoJJ<l, любов і Шrlll<l людські!.

2. )/

1 литинетВсІ

(ЗакіRчеНRЯ на 2-й стор.).


N~t7

(9626)

s.оз 2.

Я :закох,ша у І\ВІТИ, адже ІХ все життя вирощує бі·

ля хати ~юя с-ІюІа-вчителька. А тепер і в ~1ене в ІlіІЛі · саднику буяють

нарциси,

чолові!<. подарував ~rен1 на

(Закінчення. Поч. на І-й стор.).

<<Піцца Челентано».

-

тва, куди людина

красоЮ.

І

сьогодні

жінки, напевно, будуть грати ве­ лику роль в управлінні державою. Жінка 1\Іі\ТИ, господиня, дружи­ на, помічник свого чоловіка гідна ІІр<щювuти Hil керівних посадах у виборчих і uдміністративних органах нашої держuви. Я гадuю, що будуть вирішуватись найбільш гострі жі­ ночі соціальні питання. Впевнена, що наша сучасниця здатна займати лідируючі позиції в державно~ІУ уІІ· равлінні. Найкращий подuрунок -·- це здоров'я і ,\обрий настрій ~юїх рідних і близьких людей. Від свогu чо :\о·

2.

Ваnентина Микоnаївна

швачка ВАТ <<Софія».

СУПРУНЕНКО,

І. Я пишаюся, що у нашій країні жінка, нарешті, сягнула таких ви­ сот. Тим більше, що це Юлія Ти­ мошенко героїня По~Іаранчевої революції, для перемоги якої і ми, броварські трикотажники, зроби­ ли свій внесок . Адже жовтогарячі шарфи, шапочки з с:и~ІВолікою Ющенка <<Так'», «!\Іир вам!» тощо виготовлені у цехах нашого підпри о'!ствіl . А ЗНіl· ченитий светр з по~Іар<шчею і паІшсоч RevoiLІtiOІІ, н ЯІ<О~ІУ !Олія І3олоди"ирІВІІсІ !'явилась НеІ телеL'КfJі\ІІІ у

вчителька почаТІ\ових класів

ІІ е ре,\іІ'ІІ «:1 КсНІсІЛ )'».

\'_-\JU(J .\l' IHIX V 'IHIH Н с І,\ІІХ<ІЮТІ , ЧоЛОі\ІСТЮ , бс\Ж.і11\НЯ~І Гlj)il·

ТсІКсJЖ

pu ·JpUOI<it

ЗОШ

NQ 9. -

І. На иою ду~1ку зрозуміє

жінку

так. Ніхто не

краще,

ніж

інша

жінка.

2.

Я жінка

і

не хочу

8

Березня

з алишатися бе з кштів; квіти, пода ­

ровані •юловікоч, пов'язую із пал ­ кич

КОХс1НШІ~1.

і\<ІfЮFІіШІ

НеІШИХ ,).JI JciJ;I .

'/ВіІГОІО;

ПІ!Іс1'\ІІ1 .

КВіТИ,

5-02-86.

3АПРОWУЕМО

18.00 Тижневик .. наше місто " 18.З5 Т/с « Солдати » 20.ЗО Тижневик .. наше місто"

21.10 Х/ф

[j]@~~~0GJ& НЯНЯ на дому з 8до

17 rод.

6-97-17.

Xto al«<iiwo. яасn.орІИ "а fr.t'І ІСИРИJІЕИКО, ІКОІІНКО, nрошу mep&yJи

У міському краєзнавчому музеї по вул. Гагаріна відкрито виставку воскових

Тел.:

,

Ja вииаrороАУ· 8. (067) 482·08·95.

17 00 Найкр~ЩІ КЛІПИ 18.00

19.20 Мультики 20.ЗО Тижневик « Наше місто "

березня

18.00, 19.00, 20.00, 21 .ОО, 22.00 Новини 17.00 Найкращі кліпи 18.05 Мультики 18.55 д/с «Дика планета" 19.30 Т ;с .. солдати " 20.25 «Шосте почуття " 21 .20 Х /Ф «Влада дракона "

УТОЧНЕННЯ

У " НОВОМУ ЖИТТІ» В NQ 15 ВІД 26 ЛЮТОГО 2005 року в оголошенні об'єднання «УКООПРОМТОРГ "

МАШИНІСТІВ КОМПРЕСОРІВ 4 - 6 кваліфікаційних розрядів.

про проведення продажу з аукціону нерухомого

(персонажі Книги рекордів Гіннеса),

м;~йна,

1З березня. з 9 до 17 години.

розташованого

обл, м . Бровари, вул

за

адресою:

Киівська

Кутузова. 127 . другий аб·

зац слід читати так: «Стартова вартІсть теплопункту становить 40200 грн. в т. ч. ПДВ.".

Тижневик . Наше МІСТО,

18.ЗО Т ;с «С олдати .

21.00 «Кримінальне чтиво" 21.25 Х/Ф «Ефект метелика ·" НЕДІЛЯ,

17.00 Найкращі кліпи

УТ-1 ську

07 . 1О Новини Європи 07 .40 М. Поплавський . .. я . українець'" 08.40 Джерело здоров'я 09.00 СІльські вістІ 09.З0, 14.15 Для ТИХ, ХТО вдома

10.05 О . Гавриш. "Білий ко· тр на ка.лин1"

11 00, 15.00 , 21 00 ВІСТі 11 . 15 МелодІя двох сердець 12.25 Вітаємо вас .. ІЗ . ОО, 14 . З5 Служба розшу· ку дітей ІЗ.05 Наша ПІСНЯ 1З .55 Абетка безпеки 15 .15 МультфІльм 15 .50 Дитяча ЛІНІЯ 16 І 0 Я ЗДИВУЮ СВІТ

16 .45 Художня nанорама 17 . 15 Людина і закон 17.45 Украінз. День за днем 18.30 КВН-2004 Вища ук· раїнська лtга У перерві ·19.00 ВІСТІ 20.40 Лото «ТрІйка". «Кено" 20 .50 ВечІрня казка

ВІВТОРОК,

·

8 березня УТ-1

06.00 Згадуючи Ф

Ранев·

ську

07.15 Енергопанорама 07 .40 М. Поnлавський. « Я . украtнець'"

08.35 д/ Ф «Жінки революціІ . 09 ОО Сільські В ІС ті 09.ЗО, 14.00 Для тих, хто вдома

09.45 Танцюють зірки кіно 10 . 15 О. Гавриш. «БІлий ко·

ЕРА 2З.ОО Енергопанорама 2З.25 М. Поплавський ... я

ку ДІТеЙ

ІЗ.О5 Модна лінІя 1З.ЗО Сnіває Б. Сташків. "Пісня - моє життя •

14.25 Фестиваль 16 .00 Святе письмо 16.25 Межа 17.00 Концерт «Для вас , ко­ хзні!"

моєї мами»

українець'"

1+1 07 .00 Золотий грамофон 08.00 Х/Ф .. люблю. Чекаю. Лєна»

09.45 Х/ф «Дівчина без ад· реси))

І 1.40 Найрозумніший ІЗ.І5 Т/с .. моя прекрасна нянька"

14 .ЗО т;с .. людина-амфібія" 1б.ЗО Концерт .. хороші жар· ТИ~>

18.10 Т/с «Моя прекрасна нянька"

19 зо тсн 20.00 ТСН . Проспорт 20.15 Криве дзеркало.

··8

рі»

І7 . З5 Чекай на мене Т/с «Зцілення лю· бов'ю" 20 ОО Подробиt' і 20 20 Інтерспорт 20.ЗО Т/с .. кармеЛІта" 21 ЗО Т/с «Оnери. ХронІки забІйного в ім ілу .. 22.40 Спецпроект 2З . 15 Mtc Інтернешнл 00 .50 Х;ф .. клуб перших

18 .55

23 .30 Х/Ф " фатально жІнка " О І 45 Концерт .. щастя вам жінки!" ІНТЕР

06.05 Мультфільм 06.20 Т/с •Слідчі ВМФ" 07.05 ВВС. Жива природа-2 19.00 , 21.00 Вісті 19.15 Золоте перо 20.40 Лото «Трійка" ><Кено" 20.50 Вечірня казка 2І.ЗО Футбол. Ліга чемnю· нІВ. ''Челсі'' - цБарсело­ н<:~"

2З 45 Д;ф "Жінки револю· ЦіІ"

ОО 20 Футб ол. Лtга чемnю·

НІВ "МІЛаН" · " Манчес· тер Юнайтед " О 1 25 Футбол . Лtга чемnю· н1в Огляд

1+1 07.00 Золотий грамофон 08 .00 Х/ф " Ровесники " 08.45 Х Іф « Королева бензоколонки"

І 1.30 Єралаш 11.45 Криве дзеркало. "8 Березня" 1З.І5 Tje «МОЯ nрекрасна нянькан

14.ЗО Т/с .. людина-амфібія " 16.30 Криве дзеркало . .. в Березня " 18.10 Т/с "Моя прекрасна

КИІВ

06 45 07 15

Вщсвп

1З З5

2U 10

БережІТь

себе'

07 20

1І. ЗО А Демиде н ко

Вtсник роботодавця

07 .З О СТН·тижневик 08 .00 СТН-спорт 08 .З О Музика 09.00 Це було недавно 10.00 Х/Ф .. сенсацІя "

нянька • 19 .ЗО ТСН

20 .00 ТСН . " Проспорт " 20.15 Концерт "Love Stoгy" 22.ЗО Х/Ф «Закони приваб· ЛИВОСТІ,,

00.20 Х/ф .. нальотчиці" ІНТЕР 06 .05 Х "ф "Бет овен-2" 07 .25 M tc Ін rе р••с:шнл 08.55 Т. с .з •.• tлення nю· бов·ю .. 09 .55 МультфІльм 10 15 Т с ··КармелІТа" і 1 20 Х: Ф •Службовий ро· ман,,

14.ЗО Концерт "Баб и, впе·

ред'"

16.25 Х/ф ·· На б t лому кате­ рі"

18.00 Ключовий момент 18 .55 Tjc «ЗЦІЛення ЛЮ· бов'ю" 20 . ОО Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.ЗО Концерт " nісні для ко­ ханих»

ОО 40 Хіф "Аеропорт"

.. скажу

12.ЗО ки·ш класичний

13

КОНІВ>>

ОО Містз-побратими Ки­ єва

М;с

.. тиммІ

та чарІВ·

НИКИ »

14.10

К . Бужинська ... з, свя·

том весни'"

15. І О Кольори туризму 15.ЗО Моє життя · музика 16.00 Економічний вісник 16.30 О. Крюкова. «СПІваю

08 ОО Полундра 1 08 .ЗО М/с «Харрtкейни » 09.00 Мультфільм 10.00 м;с .. муміі поверта·

2U.30 Тижневик " Наше МІСТО •· 21 .00 Вій с ькова таємниця 21.25 Х/ф ·З а жменю дал а ·

ються!" 10.ЗО Рятуйте, ремонт! 12.00 Концерт «Хороші nic· НІ•

1З.ОО О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф •Легкий поцілу·

не для всіх, а для кож­ ного••

17 .ЗО, 20.ЗО, 23 ЗО СТН 17.45 Телепрес -клуб 18 .ЗО Місце 111д сонцем 18.50 Шлях до усnІху 19 10 І . Бобул «ТОбІ, єди· НІЙ!>>

20 15 ВечІрня казка 21 оо 5 хвилин 21 І О Згадай мелодІю 21 ЗО АрсенальнJ 21 45 Х;ф "Зокохан1 серця ..

2:: 45

Доброго вечuр:J

15 Т,'с .. телефuн 110"

16 .00 Крісло 17.00 Рятуйте, ремонт' 18.ЗО Х/Ф • Травнева

20 .00 ЗЗ квадратнІ метри 20 ЗО Історіі у деталях 21 ОО Концерт .. хороші ПІС· НІ "

П ·СТуДІЯ В Стрельниково оо зо КрІСЛО

0 І ЗО ХІТ· ТБ

кия-

пол.ц"

·

5

ІІЗО,

08 оо' 19. зо 20 оо' 22 05 Час спорту 07.25. 08.25. 12 10, 19 .20, ОО.З5 Бtзнес·час

1800, 2300

КИІВ 06.45 Відсвіт 07.25,13.З5, 20 20 себе' 07.З0,17.ЗО , стн

07.45, 08 40 , 19 .00 Муль·

вого nризначеннЯ>>

15.15 д/с •Війна на морі• 16.45 Х/Ф «Шість ступенів вІДчуження»

20.15 20.45 20.50 22.00 22.15

20 ЗО,

23 ЗО

В3М, ДОНЬКИ І СИНИ»

12 ЗО Мультфільм 12 45 Квіти С Ротару ІЗ 40 Mj c "Тим мі та чарів­ ники "

К. Бужинська ... з; свя·

2З.45 ХІТ-базар

ТЕТ Об.ЗО, І1.ЗО, 1800, 2З . ЗО Дивись' 07 .00 М /Ф .. джек у КраінІ Чудес"

08 ЗО МульrфІJІьм 09 ЗО Істор ІІ у детамх 10.00 Х'ф .. милий. любий. коханий, єдиний,,

12.00 Концерт 14.00 М/Ф ,.трю з Бельвtля" 16.00 Х/ Ф "Агент у мінІ· СПІДНИЦі" 17.30 М ; ф " Три Панька" І8 . ЗО Х /Ф .. коханка з Мое·

том весни !"

15 ЗО М/с "ТатуйованІ при· бульці з БеверЛІ·Хtллз·· І6.ЗО О. Крюкова ><СПІваю не для всіх, а для кож· НОГО"

17.45 Т/с «ЮЛІЯ" 19 .00 І. Бобул ... тобІ , єдиНІЙ »

21 ЗО Х/ Ф .. графиня Wepe·

КВИІ)

ОО ЗЗ квадратні метри 20 .З О ІсторІ·І у деталях

20

21 .00 Х/ф "Примадонна Ме· рі" 22.ЗО Група .. несусвітні шах ра'"

ОО ОО Шоу В Стрельникав а О 1.00 Історіі у деталях

01

зо ХІТ-ТБ

5 елемент Скарбничка

VIP · 5 елемент

Кабінет Х/Ф •Автостоянка• О І ОО Грошова злива Докладно ХІф «Весtлля у сезон

10

ЖІНОЧИЙ ПО І' Л ЯД

дощів• О І.ЗО Х/Ф • Найчарівніша та найпривабливіша» 02.55 Концерт · 03 .50 Х/ф «Капітан Не мо"

НОВИЙ КАНАЛ 07 .50 М /с .. світ Боббі" 08 .20 Tf c .. дім чарівника» · 08.55 Т/с "Відьми з ДЗВІНИ·

рІВ »

Рекnамиа аrеицІ• «ЕКТk>

6-64-27

.. снщанок

~ ЮІ

12.55

5

КАНАЛ

07.00, 08 ОО , І9.ЗО, 20.00 , 22.05 Час спорту 07.25, 08.25, 12.10, 19.20, 00 .35 Бізнес-час 07.45 , 08.40, 19.00 Муль· ТфІЛЬМ

Дjс "ПрироднІ дива Євроnи•· 15 Д; с •ВІйська осоЬли,

09 15

воrс при ЗrііJчен ня "

1З 15 Д/С " Війна у ПОВІТ\) І·• 15. 15 Д/С "НеЙМОВІрНІ nри· ГОДИ на ВІДПОЧИНКУ"

16.00 , 21 ОО Закрита зона 17.00 Х/ф "Автостоянка" 20 . 15 5 елемент 20.45 Київський час 20.50 VIP · 5 елемент 22.00 Кабінет 22.15 Х/Ф "З мене досить'" 01.00 Грошова злива ІСТV 05.00 т;с •Циганська кров"

05.45 Т/с "Голова Германа" 06 .15 Х/Ф .. обмани » 10.00 Tf c "Даша Васильєва Любителька приватного

.. чудовий .,

Реnортер Сnортрепортер

Х/ф «Мистецтво

Спортрепортер Х/Ф « Землетрус " СТБ

06.00 Т/С « ПристраСТІ ПО+ Т8ЛJЙСЬКИ ''

07.00 08.10

Іхні звичаі

Очевидець.

Неймо·

вірні історіі

Х/Ф

09.10

.. оперативний

псевдонім »

ІЗ . ІО

Кремль-9.

Берія

Вщ

Лавр ента1

арешту

дu

розс трІлу

Т /ф

14.00

день,

на тра·

.. таємниця

ГІ~)СЬКО І

М1 ф

чарІв,

Г;)J\ЯВИНИ•·

.. синд(Jад

ЗавІсо

туманІв,-

Х:ф "ІнДІанець у Па·

РИЖІ"

1З.З5 Х/Ф .. обмани" 17.З5 т;с .. таємницІ слщс·

Х/Ф

"' Божевtльtн1й

або

Одруженно

Фігаро·•

З5 М .ф

ЗО Х' ф ·• На вщсt<JІІІ уда· Факти Концерт

19.00 21 .00 21 10 21 25 00.00 00 . 10

ВІ»

'1 15

РУ "

10

ЦІ»

09 .З О Х/ф

Х:ф "НзйчзрІВНІШа JJ найnривибливІш~ '·

12.45 1З 05

небезпеч·

21 .00 Х/ф «О сінь у Нью· Йорку 23.05 Х/Ф .. весілля у сезон

10

ДОЩІВ "

08 05 08 40

Особливо

ний

ICTV 05 15 Об 05

метьєвD. "

2З.ІО Споживач БережІТь

08.00 " 21 .00 5 хвилин 08 .0 5 Згадай мелодІю 08 50, 21 10 Музика 09 1О Х/ф .. закохаНІ сер ця " 11 00. 18 .З0 ЧОЛОВІЧІ ІСТОрІІ 11 ЗО А. Демиденко "Скажу

14 10

КАНАЛ

розшуку·2"

20 .20

зона

1З.15 Д!с .. nрироднІ дива Європи" 14.15 д/с •Війська особли·

о 7 оо

ТЕТ

06ЗО,

ніч ,

або Утоплена•

22 00 0 С 23 ЗО Шоу

ни' ОС

НОК»

Любителька приватного

сталевІ акули"

Муль т ик

19.45 Концерт М . Задорного

18.45 Факти. Вечір 19 .20 Т/с .. даша Васильєва

11 15, 21 .00, 05.20 Закрита

МІС·

18.ЗО Т ;с "Солдати"

19.20

тва "

09.15 д; с "Аргонавти" 10.15 Д/С :•ПідВОДНІ ЧОВНИ ·

.. наше

ТО»

березня

1800. 1900. 2000, 21.00. 22.00 Новини 17.00 Наикр<JщІ кліпи 18.05 МультфІльми 18.45 Т -'с .. дика планета, 19.25 Т /С ,с олдати" 20 25 ·Очевидець" 21.20 Х ;ф .. весілля найкра·

тфільм

Дивись'

07.00 М /с «Сnадкоємці дра·

ВЗМ , ДОЧКИ І СИНИ»

13.40

13.10 Х/Ф «Бепавен-2" 15.00 Я все про вас знаю 16.00 Х/ф .. на білому кате·

дружин"

Березня "

ЛІр на калині~~

11 . 10 Мелодія двох сердець 12. 1О Мультфільм 12.25 ВІТаємо вас .. 13 .00,14.15 Служба розшу·

·

Т/с «ЗЦІЛення ЛЮ· бов'ю" 09.05 Мелорама 09.З5 Tfc «Кармеліта" 10 .З5 Концерт Вtтаса « ПіснІ

08 .05

Тижневи к

18 .00 .

щого друга,.

21.45 Світ спорту 22.05 ТенІс. Кубок Девіса

березня

13

ЧЕТВЕР,

5-6

березня

12

19.40 д/Ф « Вольф Месінг "

СЕРЕДА,

ЗАВІТАЙТЕ НА ВИСТАВКУ

nри·

СУБОТА,

19.25 Т Іс ··Солдати" 20 ЗО .. nеревірено на соб, .. 21.00 Вітання МІСЬКОГО ГОЛО · ви з 8 Березня 21.20 Х/ф .. нові казки братів

9

.. морський

ВИД '>

ГрИМ»

Виставка працює щодня

19.25 д/ф « Шукачі nригод·'

18.З5 д/с ·•дика nланета "

Тел.:

яка триватиме до

:1-IOJX

17.00 Найкращі кліпи

18.05 Т /с .. вавочка "

НА КVРСИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИК ЗАСОБІВ КАТЕrОРІЇ 11В11:

((Парад феноменів))

від

11 березня

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 17.00 д/ф «Жінка у ХХ століт·

Нові навчальні автомобілі.

ловіки і жінки) розрядів;

кпіти

п·ятниця,

МІСТО

березня

8

з досвідченими майстрами.

фігур Санкт· Петербурзького музею

іІ

f\ІОБіІТИ TBO!J'IO, Оv"П1 ЦіІ\іШОЮ.

11 е рш .

Тел.:

ПО ·

ніжністю ;

iJ

ВІВТОРОК,

06.00 Згадуючи Ф. Ранее·

вклада є

Натаnія Анатоnіївна fАЛИЦЬКА,

HAWE

f10НЕДІЛОК, 7 березня

-

майстер своєї справи

часточку душі . Значною мірою саме такою "ш на~Іаrа· оюс:я зробити свою продукцію, призна'Іену для жінок .

І. Безперечно. Крі~І того, Окса­ на Білозір теж стала членом уря­ ду. В Україні жінка здавна елави­ лась своїм розтчом, кмітливістю,

справжньою

Торік

подарунок повинен бути своєрідним витвоJЮ:'-І ~шстец­

каний подарунок. А всім жінкам хочу побажати люби­ ти себе щодня, щохвилини. І тоді вас полюбмпь ваші діти, чоловіки, кохані.

еІшноміст кафе

І'ербери..

Березня розкішний і нез·

вичний букет, який довго милував зір. Тож будь-який

віка я чекаю, як завжди, якийсь надзвичайний і вишу­

Лариса Оnексіївмо ЛАНІНА,

тюльпани,

8

14 45

Х/ф «Донька д'Арта·

ньяна"

17 . 10 Х/Ф «ВесІльна вечір· К3»

розшуку»

11 ОО т;с " ТаємницІ слідс· тва,,

12 .05 К. Новикова . Ви буде· Те СМІЯТИСЯ

12 .45 Факти 13 05 Х! ф "ОсІнь у Нью· Йорку" 15 15 Конце рт ··З душею :< л юбuв·ю - н :JЗJІ:::Іжди" Ії 35 Т с ·· Тоємн иц• слщс · 1в;1·

18.45 Факти. ВечІр 19.20 Т/с .. даша Васильєва. Любителька приватного розшуку·2» 20 .20 Т/с .. леся+Рома" 21.00 Х/ф "Серцеїдки" 2З.З5 СОН. Секс·траффік 00.10 ЗІрки «Плейбою»

НОВИЙ КАНАЛ 07.50 Mjc «Світ Боббі" 08.20 т;с «Дім чарівника" 08.55 Т/с «Відьми з дзвіни· ЦІ ІІ

09.25 Х/ф "Сніданок на тра· ВІ І>

10 40 М Іф "ОстрІВ скарбіВ"

18

ОО Х / Ф

.. як

три мушке1е ,

РИ"

22 ОО 2< 20

Вtкна Д. ф

.. Роксолони

ХХІ

СТОЛІПs:І»

22 55 2З 20

Автостиль Футбол

ІтаЛІя

Огля11

ОО.ЗО Т;с .. nеремоги ' по · разки Moлrn Фландерс •.

12.55 Х/ф " Коала у кухні " 14.50 Х/Ф .. тонка штучка " Іб.З5 Хjф .. непереверше· нийн

18.ЗО Х/ф "Охоронець"

21.00 Репортер 21 10 Спортрепортер 21 20 Концерт .. за nрекра с­ них д;J.мІ" ОО ОО Спортрепортер ОО 10 Х · ф .. nодивися нJ м~ ­ не "

СТБ

07 1О Х/Ф "Як три мушкете· РИ"

11 .10 Х/Ф "8 Березня " ІЗ . 10 д/Ф « Роксолани ХХІ СТОЛІП~'>

1З 45 18 55 19 45 22 ОО 22 .20

Т /Ф "Ханума" Х/Ф " Зорро"

Х/Ф "Любов ' голуб~'"

Вікна д/Ф «Роксолани ХХІ століття" 22.55 Т/с .. меш " 00.05 Т/с .. nеремоги і по· разки Моллі Фландерс " О 1 05Т ;С "Паn-корн"


(ЗІ

N!!l7 (9626) СЕРЕДА, УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

06 05, 06.30, 07 ОО, 07.30, 08 ОО Новини 06.35, 07 10, 08 05. 00.05 Спорт Ої 05 Ера бІзнесу 07.55 Православний календар

08.40 Джерело здоров'я 09.00 СільськІ вістІ 09.30, 12.10, 14.35 Для тих, хто вдома

10 05 СІльський час 1100, 1500, 1850, 21.00 ;. ВІСТі 11.15Д/с .. терюн" 11.45 Спадщина тисячоліть 12.25 Вітаємо вас .. 13.00 Служба розшуку дітей 13.1 о АудіЄНЦІЯ 13.35 д/Ф «Із сяйва років

19.З5 д!ф •Тарас Шевченко. Заповіт» 18.25 Зелений коридор 19.1 О Центр уваги 20.25 Вечірня казка 20.40 «Суперлото•. «Трій­ ка". «Кено" 20.50 Мегзлот 21 .ЗО Футбол. Ліга чемпіо­ НІВ. ~(Ювентус» ~ «Реал,,

2З.45 Підсумки 00.20 Футбол. Ліга чемпю­ нів. "Арсенал» - •Бава­

рія" О 1. 25 Футбол. Ліга чемпіо­ нів. Огляд

1+1 07.00 Снщанок з 1+1 07.ЗО Tjc •Дорослі діти" 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 09.00 Tjc «КЛОН» 10.00 Концерт •Love Story" 12.00 Т jc «Романс нового росіянина" 14.00 Tjc «Моя

печзльних>,

14.05 Крок до зірок 15.10 Грані nІзнання 15.ЗО Не хлібом єдиним 15.55 СтудІя 5 16.20 Народна служба по­ рятунку - О 1 16.45 ФутбольнІ дІалоги 17.15 ПенсІйна реформа

ЧЕТВЕР, березня УТ-1

Доброго ранку, Укра·,_

но!

06 05, 06.30, 07 оо. 07.ЗО, 08.00 Новини 06 зs. 07.10. 08 05, 00.05 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календ<1р

Джерело здоров'я

08.45 09.00

Tjc ·Дорослі діти• Хочу і буду

Tjc «Клон" Tjc "Моя прекрасна

нянька»

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. «Проспорт» 20 15 Т /с "Романс нового рОСІЯНИНа»

17.ЗО Хай щастить' 17.55 Не все так погано .. 18.25 Енергетичне поле 19.10 Центр уваги 19.40 д!ф •Тарас Шевчен· ко''· Заповіт» 20.40 Лото «Трійка». •Кено» 20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 21.55 Ситуація 22.15 Діалог із владою

Сільські вісті

09.ЗО,

10.25,

1+1

14.З5 Для тих,

....JШ)5 Мультфільм

l0.40, 1ЗОО, 22.45 Служба розшуку дІТей

1100,

1500,

07.00 Сніданок з 1+1 07.ЗО Т/с •Клон»

ХТО ВДОМJ

08.ЗО Сніданок з

1+1

08.00 Т/с •Клон., 10.00 Х/ф •Щасливо, Жень­

18.50, 2100

ка»

12

МіС .. фантастичні при1·оди каnІтана Кусто.,

росіянина'' 14.00 Tjc «Моя прекрасна

11 40 Наша мова 11.50 Культура Киівської

Ру-

12.10 Класний журнал 12.25 Вітаємо вас .. 1З.О5 Абетка безпеки

,._ 1З. 10 Дорогами українців 13.40 Така мода 14.00 Телефортуна 15.15 КНУКіМ 15.З5 Надія Подорож у дитинство Подія

15.50 16.25

п·ятниця,

березня УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украі­ но!

06 05, 06.ЗО, 07 ОО, 07.30, 06.00 Новини Об.З5, 07.10, 08 05, 2З.40 Спорт

07.05 Ера бізнесу 07.ЗО Будівельний майдан­

чик 07.55 Православний кален-

,1

дар

08.45 Джерело здоров'я 09.00 СільськІ вістІ 09.30, 10.35, 14.10 Для rих, СТО ВДОМJ

09 45. 21.55 СІ11УJЦІЯ 10.05 т.ф "Боги nрюначали ІН3КШе"

1100,1500,18.50,21.00 ВіСТІ

живопису

Гарт ВІтаємо вас ..

ІЗ ОО,

І4.ЗО, 22.50 Служба

poJwyкy дІтей

Перехрестя 13 35 Mo1J1UCtpд~ ІЗ 55 Абетка оезпеки 15 20 Ес града 1G ОО X1u у домІ лазнІн?

05

І б 25 Пощя

УТ-1

06.00 Х;ф ·'ШахраІ на пен­ СІІ,,

07.40 М;'ф .. пригоди Незнайки та його друзів,,

08.10 КНУКіМ 08.20 Форсайт 08.40 Православний кален-

15.1 О 16.10 18.50 18.50

Т/с •Клон" Tjc "Моя прекрасна

нянька»

19.ЗО тсн 20 ОО ТСН. Проспорт 20.15 Т /с •Романс нового росіянина'' 22.15 Я так думаю 2З.20 тсн 23.50 Х/ф «Джиа»

16.30 Студія -5 17.00 Надвечір'я

Сніданок з

1+ 1

Т/с «Клон" Сніданок з 1+ 1 Т/с «Клон.,

Х/ф .. щасливиця" Т/с «Романс нового

росіянина., НЯНЬКЗ>І

15.1 О Т jc «Дорослі діти" 16.10 Хочу і буду 16.50 т;с .. клон» 18.150 т;с .. моя прекрасна нянька''

19.30 тсн 20.00 ТСН. «Проспорт" 20. 15 Т /С «РОМ3НС НОВОГО

ршни

Для тих, хто вдома Дзеркало Перехрестя

ВІКНО В Америку

бов'ю" 09 25 Спецпроект 10.00 Кумири і кумирчики Історичні хроніки

Tjc «Узурпаторка»

Чекай на мене ВВС. Жива nрирода Tjc •Привілей кохати" Ключовий момент Tjc •Зцілення любов'ю" 20 .ОО Подробиці 20.40 Т jc «Кармеліта» 21.45 Т/с «Оnери. Хроніки забійного відділу» 22.50 Кримінал 23.35 Подробиці 00.00 Служба розшуку дітей 00.05 Tjc «Лас-Вегас"

Життя прекрасне Золотий грамофон Прихована камера Х/ф .. космічна одіс­

се51')

Подорож до nланет" 12 20 Т;с .. моя nрекрасна НЯНЬК3>•

ІЗ зо

Х;ф

.. прибульцІ

в

Америці'•

15.20 Т/с «Агент національ­ но! безпеки-Ф' 16.ЗО НайрозумнІший 18.10 т;с .. моя nрекрасна нянька>•

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. «Проспорт., 20.15 Перший мільйон 21. 15 Х/ф «Смокінг.,

метьєва»

09.55 Музика 10.10 Х/Ф •Тарас Шевчен· КО"

12.10 Мерія 12.ЗО. ОО 15 Т/с «ПовІтряні ЗЗМКИ>>

1З.40 М/с .. тиммі та чарівники''

14.10 Телепрес-клуб 15.00 МистецьКІ обереги 15.40 Mjc «ТатуйованІ прибульці з Беверлі-Хіллз»

16.30 Без дієт і рецептів 16.35 М/с •Банановий зоопарк"

17 .ОО Молодіжна служба 17.45 Tjc •Юлія» 18.25 Поради лікаря 18.ЗО Чоловічі історіі 19.00 т;с •Усмішка ящjрки" 19.55 Бізнес-ситуація 20. 15 Вечірня казка 21.15 Дозволь те запитати 21.30 Х/ф •Поет і княжна" 2З.45 Чорний квадрат

Дивись!

07.00 Tjc •Прості іСТИНИ» 07.ЗО Т/с •Район Беверлі· Хілл з»

08.ЗО, 23.00 Деталі 09.00, 20.ЗО; 01.00 Історіі у 08.ЗО Tjc •Бідна Настя" 1О.ЗО Т/с •Наречена мафіі• 12.00 Т jc •Район Мелроуз" 1З.ОО. 18 ЗО Велике прання 14.00 МультфІльм 15 ОО Міс •ВесеЛІ мелодії .. 15.30 м;с •Велика книга природи"

Т;с "ПРОСТІ ІСТИНИ» І6.ЗО Т;с .. чи бо1шся ти

16.00

темряви?''

17.00 Т jc «Район БеверліХіллз'' 19.ЗО Tjc «Бідна Настя• 21 .ОО Tjc •Неш Бриджес» 22.00 Т jc •Наречена мафіі" 00.00 Tjc «Район Мелроуз» 01 .ЗО Хіт-ТБ

5

КАНАЛ

12.25,

20.45

Київ­

ський час

07 оо. 08.00, 19 зо. 20.00, 22, 05 Час спорту 07.25, 08.25, 12.10, 19.20, 00.35 Бізнес-час 07.45. 08.40, 19.00 Муль·

КИЇВ

07.ЗО Т/с •Район БеверЛІ­

себе' 07.ЗО. 12.00. 13.ЗО, 15.30,

09.00, 20.ЗО, 01.00 ІсторіІ у

17.ЗО, 20.ЗО. 2З.ЗО стн 08.00, 21.00 5 хвилин 08.05, 19.00 Т/с «Усмішка

09.ЗО Т/с "Бідна Настя" 10.ЗО Т/с •Наречена мафіі» 12.00 Tjc •Район Мелроуз• 1З.ОО, 18.30 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с «Веселі мелодіі•

вини

06.05, 16.05 Я все про вас знаю

07.00 Подробиці. Економіка 07.15, 08.10, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт 07.25 Ранкова зарядка 07.40 Уроки гарної поведін­ ки

Т/с •Зцілення любов'ю" 09.25 Планета Здоров'я 1О ОО Т ;с •Кармеліта» 11 .ОО Історичні хроніки 12.15 Т/с «Узурпаторка» 1З. 10, 18.05 Ключовий мо-

08.20

14.05 14.45 14.55 17.05 19.00

Кримінал Мультфільм ВВС Жива nрирода Т/с •Привілей кохати., Т/с •Зцілення лю-

20.00 Подробиці 20.40 Т/с «Кармеліта• 21.45 Т/с «Оnери. Хроніки забійного відділу» 22.50 Подробиці з перших вуст

2З.ЗО Подробиці 2З.55 Служба розшуку дітей 00.00 Tjc «Лас-Вегас" 00.55 Перша експедиція

06.00, 07. 10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.00 Но­ вини

06.05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиці. Економіка 07.15, 08.15, "2.10, 20.ЗО Інтерспорт

07.25 Сім'я від А до Я 08.20 Т/с «Зцілення

любов'ю" 09.25 Караоке на Майдані 10.10 Т/с «Кармеліта., 11.10 Імена

15.05.Джентльмен-шоу 15.50 М;с "КачИНІ ІСТОріІ" 16.15 М/с .. малята джун· ГЛІВ>>

16.50 N-кілометр 17.05 Т/с .. привілей кохати" 18.05 Академія сміху 19.00 Т/с «Зцілення любов'ю,,

ящірки''

09.00 Х/ф «Поет і княжна• 10.50, 21.10 Музика 11. 10, 18.ЗО Чоловічі історіі 11.40 Т/С •ДИКИЙ МіСЯЦЬ» 12.ЗО Т jc •Повітряні замки» 1З.40 Споживач 14.00 Дозвольте запитати 14. 15 Х/ф •Першодрукар Іван Федоров., 15.10 Мультфільм 1540 М/с «ТатуйованІ при­ бульці з Беверлі·Хіллз» 16.З5 М/с •Банановий зоо­

ни!

1745 Tjc •Юлія., 18.25 Поради лікаря 20.20 Вісник роботодавця 21 .ЗО Х/ф «Без правил» 23.45 Київ класичний ОО. 15 Х/Ф «Навіщо алібі чесній людині?.,

08.15 М/с •Пригоди Базза Лайтера із зоряної ко­ манди~~

08.40 Шанс 09.55 Бадьорого ранку' 10.ЗО Смачно Кумири і кумирчики Шанс. Model.ua Імена Концерт .. nісні для ко-

11 .05 12.00 13.05 13.50

ханих"

Городок Х/Ф .. к-911., Подробиці Інтерспорт Концерт .. звукова до­ ріжка у Кремлі .. 22.1 О Х/ф «Термінатор-2., 01.25 Х/ф •Пригоди Роккі та БуллвінкшР>

17.30 18.05 20 .ОО 20 20 20 .ЗО

КИЇВ 07.00 Мультфільм 07.25, 14.00, 19.00 Бережіть

книга

природи"

16.00 Т/с .. nрості істини" 16.30 т;с .. чи боїшся ти темряви?"

17.00 Т/с •Район БеверліХіллз.,

19.30 Т/с •Бідна Настя" 21.00Т ;с .. Неш Бриджес» 22.00 Т;с "Наречена маф11" 00.00 Tjc "Район Мелроуз.,

5

КАНАЛ

06.55, 12.25, 20.45 За київ­ ським часом

07 ОО, 08 ОО, 19 ЗО, 20.00, 22.05 Час спорту 07.25, 08.25, 12.10, 19.20, 00.35 Бізнес-час 0745, 08.40, 19.00 Муль­

замки''

13.40 М/с .. тиммі та чарів­ ники"

14.05 Х/ф •П'ятнадцятиріч­ ний КЗПІТЗН»

15.40 М/с «Татуйовані при­ бульці, з Беверлі-ХІЛЛЗ»

16.35 М/с "Банановий зоо17 .ОО 17.45 18.25 19.00

Подолання Tjc «Юлія .. Поради лІкаря Зірки світового боксу в Україні 19.ЗО Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної

ТЕТ

06 ЗО,

11 ЗО.

18 ОО, 2З.ЗО

себе' 07ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.30, 2З.ЗО стн 08.00 5 хвилин 08.05 Музика 06.30 Маленький інспектор дорожнього руху

08.50 Вісник роботодавця 09.00 Х/Ф «Комічний коха­ нець, або Любовні витівки сера Джона Фаль­ стафа.,

10.ЗО, 20.00 Музика 11 .ОО Економічний вісник 11.30 д/с «Війська особливого призначення,,

12.00 Х/ф «Моя любов., 1З.З0 М/с «ОхорОНЦІ ІСТОріі» 14.05 Навколо сміху 15.45 16.45

Т jc «Джек Холборн., В. Крищенко .. укра1на

у моєму серцІ"

17 45 18.00 18.25 18 40 19.15 21 10

зона

Хіллз,,

08.30, 2З.ОО Деталі 09.00, 20.ЗО. 01 .ОО Історіі у

10.ЗО т;с •Наречена мафіі" Т /с «Район Мелроуз" 1З.ОО. 18.ЗО Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .. веселі мелодіі., 15.30 М/с .. велика книга природи"

18.00 Т/с «ПростІ істини .. 16.30 Т;с .. чи бо1шся ти темряви?,.

Тіс

Гаряча тема Хіт-базар

Шлях до успіху Споживач Теле-прес-клуб Доброго вечора, кияни! 21 40 Х/ф «Ніколи не пізно»

2З.4"5 Один у кубі ОО 15 Х/Ф «За межами уто-

"Район

Беверт-

ХІллз),

19.ЗО Т;с "БІдна Настя"

21 .ОО Т;с •Неш Бриджас .. 22.00 т;с «Наречена мафії., 00.00 Tjc «Район Мелроуз .. 01.ЗО Хіт-ТБ

06.55,

КАНАЛ

12.25.

20.45

ки·Ів­

ський час

07.00, 08 оо. 19.ЗО, 20.00, 22.05 Час спорту 07.25, 08.25, 12. 10, 19.20, ОО .15 Бізнес-час 07 45. 08.40. 19.00 Муль­

зона

Дjс "Аргонавти"

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 1800, 2З.ОО Дивись! 07.00 М/с •Наїзники драконів,,

08.00 Полундра! 08.ЗО М/с «Харрікейни» 09.00 Мультфільм 10.00 М/с «Муміі поверта­ ються!•>

10.30 Рятуйте, ремонт' 12.00 Концерт «Хороші

піс-

НІ"

13.00 О. С. П -студія 14.00 Х/ф .. людина,

котра

судилася з Богом.,

16.00 КрІСЛО 17 .ОО Рятуйте

ремонт' 18.ЗО Х/Ф «Новий Одеон.,

20.00 ЗЗ квадрап<І метри 20.30 Історії у деталях 21.00 Концерт .. хорошІ жарТИІ>

22.00 О С П -студія 23.30 Шоу В Стрельникова 00.30 Крісло 01.ЗО Хіт-ТБ

КАНАЛ 06.05 Музика 09.00 Мультфільм

5

20.15 20.50 22.00 22.15 01.00

Т;с ·-Менти.,

19.55

т;с

16.00Т/с•Кенан і Кел» 16.З5 Tjc "Нові nригоди

Синдбада" 17.З5 Т/с «Таємниці слідс­

Кабінет Х/ф •Сила одинака" Грошова злива ІСТV

05 ЗО Т;с .. циганська кров .. 06 15 Т/с .. голова Германа" 06 З5 Служба розшуку дІтей 06.40, 08.З5 ЗОО сек 06.45 М/с «Роботаргани., 07.15 М/с •Кмітлива Шерон"

07.45, 0845, 12.45, 18.45, 2З.ОО, 02.20 Факти 07.50 Ділові факти 07.55, 08.55. 2З. 15 Спорт 08.05 Обережно, модерн! 09.10 Т/с •Нові пригоди Синдбада" 10.00 Т/с •даша Васильєва. Любителька приватного розшуку-2» 11.00 Т/с "Таємниці слідс­

22.05 Х/Ф "ЗмІна ролей.,

Репортер

07.00, 07 ЗО, 07 55 Підйом' 07.20 Мультфільм 08.00 Т/с «Флорісьєнта" 09.05 т;с «Не сварІться. дівчата!''

10.05 Т/с •Менти., 11.15 Х/ф «Охоронець" 1З.55

Т/с

«Кобра-11.

До-

рожня поліція))

15.00 Т/с •Неш Бриджес» 16.15 М/с •Справжні мис­ ливцІ за привидами))

16.50 Т/с .. флорісьєнта" 17 55 Т jc «Сабрика юна ВІДЬМОЧКа»

Т;с

.. малкольм

у цен­

16.00 Т,с .. кенан' Кел• 16.З5 Т;с .. новІ nригоди

ГОДИ на відпочинку'' 16.ЗО Страва Від шефа Х/Ф •Ця нІч" 5 елемент VIP - 5 елемент Кабінет Х/Ф •Південний цен­

ТВЗ»

19.20 Т;с •Даша Васильєва. Любителька приватного розшуку-2»

21 .ОО Х/Ф «Арлетт" 23.30 Авторалі. Чемпіонат 00.40 Плейбой

ІСТV 05.З5 Т/с .. циганська кров., 06.10 Tjc «Голова Германа., 06.40, 08.З5 ЗОО сек /год. 0645 Mjc «Роботаргани., 07.15 М;с «Кмітлива Шерон.,

НОВИЙ КАНАЛ 06.1 О Т/с «Нікіта., 06.55, 07.55, 21 оо. 02.00 Репортер

07 05, 07.ЗО, 07 55 Підйом' 07.25 Мультфільм 08 05 Т/с .. флорісьєнта., 09.05 Т/с .. не сваріться, дІвчатка!"

07.45, 0845, 12.45. 18.45, 2З ОО Факти

07 50 Ділові факти 0755, 08.55, 2З.15 Спорт 08.05 Обережно, модерн' 09.10 Т/с «Нові пригоди Синдбада" 10.00 Т/с .. даша Васильєва. Любителька nриватного розшуку-2., 11.00 Т/с «Таємниці слідс­ тва''

20.20

Кримінальна

Х/ф

рожня ПОЛІЦІЯ»

14.15 Т/с «Неш Бриджес., 15.25 М/с •Вуншпунш» 15.50 М/с •Бетмен - воїн з майбутнього'' М/с

.. справжні

мис·

ливц1 за при видами''

16.55 Т/с «Флорісьєнта» 17.55 т;с «Сабрина - юна відьмочка''

18.25

15.З5 М/с «Роботаргани.,

18.55

14.15 Д/с «ПІДВОДНі ЧОВНИ · сталевІ акули .. 15. f5' Д/С «НеймОВІрНІ nри­

16.З5

Т/с «Малкольм у цен­

1З.55 Х;ф "Арлетт .. Тjс»Кенан 1 Кел ..

16.00

.. новІ

пригоди

Синдбада"

ГОДИ на sідnочинку>>

20.15 5 елемент 20.50 VIP - 5 елемент 22.00 КабІнет 22.15 Х/ф .. ш,сть ступенІв відчуження» ОО.ЗО Ресторанні замІтки О 1 ОО Грошова злива

годи янкі в Африці» 2З.20 Автоnарк Зірки .. ллейбою .. Х/ф «Шоугьорлз»

НОВИЙ КАНАЛ 06 10 т;с .. нІкІта., 07 ОО 07.55 21 ОО Репор-

ICTV 05 ЗО Т •с ·Циганська кров·· 06 15 Т с -·Голове~ Германа· 06 35 Служба ршшуку дІІ ей 06 40. 08 ЗS 300 сек 06 45 М/с "Роботаргани .. 07.15 М;с "Кмітлива Ше· рон.,

07.45, 08.45. 12.45, 18.45, 22.50, ОЗ. 10 Факти 07.50 Ділові факти 07.55, 08.55, 2З.ОО Спорт 08.05 Обережно, модерн' 09.10 Т/с •Нові пригоди

І ер

07 05. 07 35 08 ОО Пщйом' 07 25 МультфІльм 08.05 Т•с "ФлорІсьєнта" 09.10 Т/с .. не сварІться. дІв· ча та!•' 10.10 Т/с .. менти" 11.20 Х/Ф «Сімнадцятилітні., 13.15 Т/с «Кобра-11 Дорожня nолщія,,

14.20 Tjc .. неш Бриджес., 15.30 М/с «Вуншпунш., 16.00 М/с «Бетмен - воїн майбутнього''

Синдбада"

10.00 Т/с .. даша Васильєва. Любителька приватного розшуку-2 ..

16.20 М/С •Сnравжні МИС· ливці за привидами»

16.55 Tjc «Флорісьєнта» 18 .ОО Т /с .. сабрина - юна ВІДЬМОЧКfJ»

тва,)

12.05 13.05 13 ЗО

КримІнальна РосІя Міс .. поганий пес., М,с .. джумандж"'

09.30 09.45 10.10 11 .ЗО 12.15

ДіЛОВІ ЛЮДИ Епоха ХХІ століття Д/с «Війна на морі., Закрита зона Страва від шефа

18.25

·Малькольм

центрІ уваги•

19

12.З5 Ви практично здорові 1З.О5 Х/ф «Таємниця вілли ((Гретта»

15.15 Скарбничка 15.45 Х/ф «Богус. 18.00 Закрита зона 19.00 Х/Ф «Жорстокий ро· мане•)

20.45 VIP ·5 елемент 21 ОО Закрита зона 22.00 Х;ф .. п,внІчна ЗІрка .. 00.15 Коктейль 01.00 Грошова злива

ОО Т с

.. менти"

ся з Євою"

07 ОО Перехрестя 07 З5 Т;'с .. темний лицар" 08 45 Х/Ф .. таємниці мадам

льоту•

16.00 Х/ф «НеймовірнІ пригоди янкі в Африці.,

17.55 Квартирне питання 18.45 Факти 19.05 Х/Ф «Охоронці., 21.00 Х/Ф «Вулкан., 23.00 Х/ф «Шоугерлз" 01.25 Зірки «Плейбою.,

НОВИЙ КАНАЛ 07.50 М/с «Світ БоббІ» 08.20 Tjc «Будинок чарівни­ ка"

08 55 Т/с "ВІДьми з дзв1ни·

10.25 Tjc "Леся+Рома" 11 10 Школа ремонту 12.05 Кулінарний бестселер 12.45 Факти 13.05 Нове КІНО·2 по-

ХХІ

14.00 Х/Ф «Зорро" 17.05 У пошуках пригод 18.00 ВІкна 18.10

т;с

19.10

Ціна любові

.. дружна

20.05

Х/Ф

сімейка»

.. втеча ..

22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт

2240 д/Ф •Роксолани ХХІ СТОЛІПЯ»

2З.15 Т/с «Меш"

00.20 Т/с .. перемоги 1 по­

20.00

Т С "Не СВарІТЬСЯ. ДІВ-

Ч3ТК31"

Спортреnортер

21 .20. 00.00

21.ЗО, ОЗ.О5 Кунсткамера

22.05 Х/Ф .. сімнадцятилітн"' 00.05 Швидкий гол' СТБ

06.00 07.00 07.10 08.00 08.15

Т/с «Салон краси., Вікна Принцип доміно Вікна У nошуках пригод

09.ЗО Т /с "Дружна СІмейка•·

1О.ЗО 12.40

Х;ф

.. втеча,

Ціна любовІ

ІЗАО

Д;ф

"Роксолани

ХХІ

СТОЛІТТЯ"

Х,»ф

.. ми

дивно зустрІ­

лися"

16.00 Принцип до""ю 17.05 Очевидець НеіімlJВІрнІ ІсторІІ

18.00 ВІкна 18.10 Tjc "Дружна СІі~еІІка 19.10 ЦінJ любові 20.05 Х;ф «Боні і Кл~нщ по· італіЙСЬКИ 1 >

22.00

Вікна

22.ЗО Вікна. Спорт

22.40 д/Ф "Роксолани ХХІ

20.00 Кунсткамера 21.20 00.00 Сnортрепортер 21.40 Х,'ф «РомеотДжульєlОО. 10 Х/ф «Дім мертвих"

01.45

Служба розшуку дітей СТБ

06.00 Т fc .. салон краси., 07.00 Вікна 07.10 Принциn домІно 08.00 Вікна 08.15 Очевидець. Неймо­ ВІРНІ ІсторіІ

09.20 Тіс .. дружна сімейк<J" 10 25 Хіф «БОННІ І Клайд nо­ палІЙСЬКИ''

12 ЗО Ц1на любові ІЗ З5 д/Ф «Роксолани

ХХІ

СТОЛІПЯ"

14 10

Х/ф «Каблучка з Амс-

тердама.,

16.00 17.05 18.00 18.10 19.1 О 20.1 О 22.00

Принцип доміно У пошуках пригод

ВІКНJ Т/с «Дружна сімейка.,

ЦІна любові ПІсні ХХ століття Вікна

22.ЗО Вікна. Спорт

22.40

Р Литвинова ... немає

смертІ для

мене,,

2З 50 Т с ·Меш" ОО ЗО Х ф .каблучка J і\мс

00.00 Сnортрепортер 00.1 О Х/Ф «Мисливці за головами)>

О 1.55 Усміхніться,

вас

ЗНІ­

мають!

СТБ

06.30 Ціна любові 07.З0 TjC «Дружна

СІМейка"

08.З5 Пісні ХХ СТОЛІТТЯ

10.20 Гарна квартира 11 ОО д/Ф .. дика nрирода" 11 35 Г Хазанов "Жив собІ

Ці'>

09.25 Тіс .. вишбон - соба­ ка-фантазер"

10.00 Усміхніться, вас зні10.30 За грошІ 11.20 МІФ .. дюймовочка" 1З .ОО Кунсткамера

14.00 Тіс .. сваха" 14 55 Х;ф .. Будь моім

тату·

СЄМ"

ВОНГ»

1 голуби.,

"Роксолани

IЄ[JДJMJ"

мають!

ICTV Х;ф «Адам одружуєть-

13.ЗО Автопарк Х;ф .. швидкІсть

Т /с

Діф

13.25

Березня.,

«8

та»

17.35 Каламбур. Найкраще 19.20 Т/с «Леся+Рома" 20.00 Школа ремонту 21.00 Х/Ф «Неймовірні при-

00.00 О 1.ОО

Х;ф •Любов

2З 15 Т/с .. меш"

Т/с «Менти.,

Т /с

Х/ф

11 20

СТОЛІПЯ)'

трІ уваги.,

16.ЗО Новобудова

14 05

Тіс

16.20

08 15

14.15

.. менти., .. зм,на ролей., 1З.І5 Т;с .. кобра-11 До-

10.05 11 15

1З.О5 Х/ф .. як бути?., 15.10 М/с «Боб Губко•·

05 50

"ТаЄМНИЦІ СЛІДС-

світу. Монте-Карло

00.00 Коктейль О 1.ОО Грошова злива

Тіф «Ханума.,

разки Молт Фландерс"

трІ уваги.,

трал"

06.15

СТОЛІПЯ"

17.35 Tjc

12.05,

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ 06.10 Т/с .. н,кІта .. 06 55 07.50, 21 ОО, 02.00

1З 15 Д;с .. водна планета .. 15 15 Д;с «НейМОВІрНІ nри-

17.00 20.15 20.50 22.00 22.15

21.20, 00.00 Спортрепортер 21 .ЗО Кунсткамера 00.10 ВІкна 01.00 Tjc «НіКІТа»

18.25

тва~'

сваріться, дів-

тва''

20.20 Кримінальна Росія 21.00 Х/ф .. як бути?., 2З ЗО Х/ф .. виття-4-, 01.25 т;с .. щит»

12.05 СОН Секс-траффік

.. не

чата!"

Любителька приватного

19.20 Tjc "Даша Васильєва. розшуку-2"

5 елемент VIP - 5 елемент

11.00 Т/с .. таємниці слідс·

тфільм

09.15 д;с .. водна планета .. 11 15, 21 .ОО. 05 20 Закрита 13 15

16.55

годи на ВІДПОЧИНКУ»

16.00 Х/Ф •Жорстокий ро-

ва"

12.00

5

1З. 15 д/с •Слідство» 15.15 Д/с •Неймовірні при­

17.00 Х/ф «Привид і темря-

деталях

09.30 Tjc •Бідна Настя.,

17.00

парк"

зона

1З.05 Х/ф «СерцеідКИ»

15.35 М/с "Роботаргани.,

Росія

тфільм

07.00 Т/с «Прості істини .. 07.30 Т/с «Район Беверлі­

12.00. 1З.ЗО. 15.ЗО. 17.30, 20 зо. 2З.ЗО стн 08.00, 21.00 5 хвилин 08.05 Tjc •Усмішка ящірки" 09.00 Х/Ф •Без правил• 10.40, 18.30 Чоловічі історіі 11 . 1О Молодіжна служба 11.40 Т/с •дикий місяць» 12.ЗО. 01.15 Т/с «Повітряні

Дивись!

жах,,

•Велика

07.ЗО.

нець, або Любовні ви­ тівки сера Джона Фаль­ стафа" 23.1 О Музика 23.45 Навколо СМІХУ

ІНТЕР

М/с

09.15 Д/С "СліДСТВО» 11. 15, 21 .ОО, 05.20 Закрита

2З.25 Подробиці 2З.50 Х/ф «Копійка.

06.05 Мультфільм 06.15 Т/с "Слід':і ВМФ» 07 .ОО Академія сміху 07.50 м;с «Чудеса на віра­

деталях

ТЕТ 06.ЗО, 11 .ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись!

20.15 Вечірня казка 21.15 Дозвольте запитати 21 .ЗО Х/Ф «Комічний коха-

2З.15 Х/ф .. дМБ·5., ООА5 Х/Ф .. к-19·

08.ЗО. 2З.ОО Деталі

17.00 Доброго вечора, кия-

20.00 Подробиці 20.40 Tjc «Кармеліта., 21.45 Концерт

2101 ..

Хіллз>,

О 1.ЗО Хіт- ТБ

парк"

музики

ВАЗ-

07.00 Tjc "ПрОСТІ ІСТИНИ"

15.ЗО

09.15 д/с ·Війна у повітрі» 11.15, 21.00, 05.20 Закрита

манс»

деталях

06.55,

s.оз

тфільм

18.00. 2З.ЗО

06.45 Відсвіт 67.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.35, 20.10 Бережіть

себе!

кJ."

себе!

07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.30, 17.ЗО, 20.ЗО. 23.30 стн 08.00. 21 .оо 5 хвилин

11 .зо.

ІНТЕР

07. 15 Бізнес-ситуацІя 07.25, 1З.З5. 20.10 БережІть

1+1

06.45 Відсвіт 07.25, 13.35, 20.10 бережіть

ТЕТ

06.ЗО.

06 оо. 07. 10. 08 оо. 09.00, 1200, 16.00. 18.00 Но­

КИЇВ

07.30 09.00 І 0.00 11 ОО

Кра,-,

Інтерспорт

07.25 Ранкова зарядка 07.40 Абетка-малятко 07.45, 14.З5 Мультфільм 08.20 Tjc «Зцілення лю-

Об .45 ВІдсвіт

18.ЗО КВН-2004. Виша ук­ ра·Інська ліга. У перерві - 19 .ОО Вісті 20.40 Лото. •Трійка" ... кено" 20.50 Мегзлот 21 .ОО Вісті 21.40 Світ спорту 21.50 Така мода 22.1 О Спортклуб 2З.ОО Людина року-2004

киІв

08.10 Х/Ф •Графиня Шере­

знаю

07.00 Подробиці. Економіка 07.15, 08 15. 12.10, 20.ЗО

рОСІЯНИНJ.»

21 І о Х/ф "ФаХІвець" 23 зо тсн 00.00 Хjф .. гарна nорада" О 1 50 Т /с .. дорослІ діти"

Служба розшуку дітей Родом з Украіни ЗІрки, на сцену' М1сце пщ сонцем

вини

06.05, 16.05 Я все про вас

12.15 Т/с «Узурпаторка .. 13.10 Ключовий момент 14.05 Усе для тебе

1+1

07.00 Т/с "П€черна дівчин-

ЧІТКО і ЯСНО

ІНТЕР

06.00, 07. 10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 но­

ІНТЕР

17.З5 Баскетбольний огляд 18.00 Антракт 18.ЗО Фаза 19.10 Центр уваги 19.40 Наша пісня 20.40 Лото «Трійка ... •Кено., 20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 22. 15 Класік-прем'єр 2З.ОО Пщсумки 23.45 Темник 00.30 д/с .. війна на морі"

07 .ОО 07.30 08 ЗО 09.00 І 0.00 12.00

2З.50 Х/Ф •Ерін Брокович•

11.00 12.15 1З. 1О 14.55 17.05 18.05 18.00

Ш:••J7.lfl?l";Jlf)?fJiifll)·······Г·.·•··.··•·•·•·••······· О 1 .ОО Перша експедиція

бов'ю,,

Хочу і буду

СІльськІ вісті Хто там?

КласІК-прем єр 13 ОО Спорт 1 ми 1З.З5 Милосердя 14 ОО Баскетбол. УкраІна БК ·'КиІВ" - .. сумихІм­ пром". У перервІ - Вісп 15.50 Парламент 16.40 Реліквіі та храми Ук-

16.50 17 1О 17.40 18.10

нового

Т jc •дорослі діти.,

дар

09.00 09.25 09.55 10 00 10 35 11 10 11 35 12 05 12 ЗО

«Романс

14.00 Т/с «Моя прекрасна

11 15 Бачу землю' 11.35 Французька мова 11.45 Майстри украІнського 12.05 12.25

Т jc

нянька''

СІ

11

ОО

22.15 Без табу 23.20 тсн

мент

ВІСТІ

11 15

15.1 О 16.10 17.50 18.50

16.ЗО Студія 5 . 17 .ОО Фінансовий огляд

·10 06.00

прекрасна

нянька,,

1З.55 Абетка безпеки

·

· · .· · · · · · · ·•·•·•·•· · · · · · ·•·•·•· · ·•·•· · · · · •·• •· • І•.·• · І• · · ·•· · · ·

17.45,

березня

9

16.45 Х/Ф "Ромео+ Джульєтта/)

19.00 Х/ф .. двійник" 21.00 Репортер 21 1О Спортрепортер 21 20 Х;ф "Ретроград" 2З 05 Бог<JтирсьКІ ігри

12.10 Х,'Ф .. принцеса

1

бІД-

няк"

14.00 Іхн1 звичаї 14.50 Своя гра 15.40 Т!с "Міс Марші" 18 ОО Телефtльr~ 18.30 ІндІйський захист 19.00 Т;с -·Марш Турес(ькu· ГО"

21 ОО Кремль-9. Опер.щя .. дот на" 22.00 Футбол. Італія 00.00 Х/ф «Викрадення за 60 секунд"


5.03 Шан.о8ні. КО.J.ВШ, npauj.lJнuцi.

Дорогі, прекрасні, чарівні жінки, кохані

Шановні жінки, працівниці ТОВ «БЗБК», прийміть сердечні вітання з нагоди Міжнародного жіночого дня

трикотажної qюбрих.и!

дружини, любі подруги, наші наддеснянські

Ви працюєте для жінок, стВорюючи їм

броварчанки.

8 riefeJWl.

zарний настрШ 6ід

fЗід щирого серцs~ 6іmаємо Вас зі сВятом Весни! Dоземно схиляємо zoлo6u перед Вашою сьогодніитьою дудрістю,розбажли&стю і

ваuшх щирих і теп..шх с.<ів, 'Lарі&шх noc.Ntiutoк і повс.чкденної турботи жодна

сІzрава не бу-tа б такою п.<ідною і вда-tою,а світ прекрасним. Do-t.ч щедро нaдi-ttua вас 'tуйністю і ніж,Іістю.Іzрш;ьовитістю,6мінн.чА-І щиро

модних обно6. 1floж прийміть наші

щирі, сердесті Вітання зі с6.чтом

8

тоАерантністю, захоп"tюємося

Вашим розумом і d3яmою красою.

Аюбшпи і щедро прощати. С!-lизький ук.<ін ва.« за безоиірне терпінн.ч, за щоденні "Щрбипи. за c&m-ti бар&t дyuti. За добро, що тВорите в житті.

Віра, С!-lаді.ч і Аюбо6.

3

повагою - адміністрація та профспілка ТОВ «Б3БК».

3

з нагоди

'Ьажає.Ало fЗесн.чного

поздоровлення своїм

Настрою, СОН!<'ІНиХ

жінкам-працівницям.

8

кожну годину,

'із Весною, ніко.1.и не

життя до ніг сте.tе троSLНдu, а .tюди- хf3а.щ і добро, щоб дo.A.SL

ніжних

Q.l;ACК. о:ОР;A.Q.l1fl~.

дороzи НЄ ЗНа.А.О, а МріЇ

- днем

радість,добрий

ceptA,$1X

злагоди у Ваших родинах.

Правління ВАТ

npa8..Uюul та чо.w&ки кo..uбlw:urцJ.

t<Комбінат «Тепличний". І Втрачене посвщчення ветерана працІ, се­

Щиро вітаємо

РІЯМ N'! 133749, видане управлінням соц1аль· ного захисту населення Броварського району

на ім'я РОГОВОі Ганни Ф€дор1ани. вважати не­

рідну матусю

ДІЙСним.

Марію Павлівну ШВИДАК,

І Втрачене посвідчення працівника ОВС, се­ рія УКО N2 045632 від 03.02.2003 року, видане на ім'я: ГРЕЧОК Олександр ВікторовWІ, вважа­ ти недійсним.

Ти

КУНГУРОВУ

fЗttmpLL.kLKLl ЗLL'IUMO i3a.Nt. сХаіі зігріває і3а•иі сер•>-"- теп.1.о б~шзьких. рідних, АюбА.Ч.'ІLІх -tюдеіі.

зі святом

Щоб ви й ваші руки утоми

Щоб діти •tастіше воиіхались.

процедуру

тість посЛуг з прийому та

безпечення абонслужби.

обхідно придбати виробни­

ких побутових відходів. Звертаємо вашу увагу на основІ

ту та відповідно до рішення

причини

цього

ви­

Броварська!

1. Останнього разу тари­ фи на вивіз відходів перег­

міської ради ВУКГ, починаючи з 1 квітня 2005 року буде здійснюва­

За минулий період декілька

ти вивіз ТПВ з приватного сектора міста виключно за

разів

кошти

роки

тому.

підвищувалася

міні­

населення

на дого­

З.

на створення

Однією

чого

авrопарку,

придбання Крім того,

також проведена певна ро­

потрібен

али, запчастини і матеріа-

бота, яка пов'язана з вит-

тотранспорт,

Ж И Т Т Я

міської

" -

ma

газета

раЇІонної

раА, раuонної Аержавної uмінісmрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ

колекmuв

реь..акuії raзemu, Бровdрські міська і расюнна ралu, расюнна

..

держаь.: ,ІнІсmрашя

CJІдu~~muo про дL'Pfil<Juuy

р~сстрсщію Кі N 259 с•Ід 10. 12. 1997р. індекс

61285

планувати

ново І техніки. для роботи в

паливно-мастильні матері­

Н О В Е

суттєвих

монт, модернізщJ,ію існую­

вірних засадах. Для цього виробничим управлінням

із

спе­

проблем підприємства є значний фізичний знос спецавтотранспорту. Для своєчасного та якісного надання послуг виробниче управління вимушене вкла­ дати значні кошти на ре ..

заробітна плата, зростали ціни на

Броварських

І Втрачене посвідчення ветерана працІ, се­ рія АІ N2 689150 від 24.03.99 р., видане Киів­ ським обласним військовим комісаріатом на ім'я СЕМИСЬОРИНА Олексія Максимовича. ~важати недzйсним. І Втрачений студентський квиток КВ N2 00233545, виданий НПУ імені М. П. Драго­ манова·на ім'я КРИВЕНКО Тетяни Олександрів­ ни, вважати недійсним.

ний час немає жодна під­ приємство міста і Rкий не­

мушеного кроку:

-

дочки Валентина і Ніна та їх сім'ї.

І мир, сміх та радість жили

ціального програмного за­

фів на вивіз твердих та рід­

мальна стрімко

З глибокою шаною і любов ·ю

Щоб вдонzа у вас завжди було свято,

ратами

тари­

І Втрачений диплом про закІнчення УСГА. сері1 ИВ-1 N2 110717, реєстраційний номер N2 80 від 27.02.1982 року, виданий на ім'я ОК­ СЮТЕНКА Володимира Миколайовича. вважа­ ти неДІЙСНИМ.

Є,

Що ТОБІ нас приніс лелека.

ли. Крім того, ТОВ «Десна2" суттєво збільшило вар­

нових

два

ЩО ти

знаЛlІ.

ne

3 любов'ючоловік, батько, син і брат.

захоронення відходів для ІІІ групи споживачів. 2. У зв'язку із обмеженіс­ тю коштів міського бюдже­

лядзлися

і в спеку.

господарс­

розпочато

затвердження

І Втрачений Державний акт на право при­ ватної власності на землю, серія КВ, реєстра­ ційний N2 75 від 22 жовтня 1996 року, виданий Погребською сільською радою на Ім'я ДРО~) ДОБА Володимира Миколайовича, вважати не­ дІйсним.

в нашій хаті.

районного відділення НАСК «ОРАНТА» П. І. МИКИТЮК.

тва

віту, серія А N2 115466 та додаток до атестату, виданий 15.06.1992 року Броварською район­ ною вечірньою ЗОШ 11-111 ст. на ім'я ЛОГВИНЕН­ КО Людмили Василівни, вважати недій.сним.

Ми дякуємо Богу за те,

бажаємо щастя, здоров'я і сили.

Начальник Броварського

Виробничим управлінням

-

Був би поряд і в холод,

Милим, добрим, чарівни.м жінканІ

Ьажає..ио завждц бути коханцА-ш і 'tарівни..vш, відвіду!Зати себе щасА ивиди доньІ<аАли, дружина..vtи, A-шmep.ч..vut, що й поєднує в собі св.чте с.ю6о - Жінка.

комунального

І Втрачений атестат про повну середню ос­

наш друг і порадник, палкий захисник, Наша гордість і наша совість. Про порядність і чесність, любов до людей Твоя .мудра життєва повість. Лиш би тільки ти не хворів.

Людмилу Іванівну

Св.что 8 'Ьерезн..ч непод!Аьно на.А.ежить жінка~ц.

L

подарунки. 9іlож хоч.еmьси побажати Всім вам не8ину<tої красu,мо.І.одості, здороІ5SL,6ірної любо& і материнського щacmSL,ycпixi6 у прачf,достатку

дочку і сестричку

Здороб.ч, наснаш, А-Щдрості,

прекрасне, як і наші

настрій, посміиtки

дорогу дружину,

Прийміть найщиріші вітання зі святом весни, святом ніжності й любові, святом

пробудження й сподівання

жіно"Шх

і

.иатері. дpyж•LHLL, сестри. діб-tата. Воно несе

OCЄ.I..SimЬCSl Віра, нaёJiSl .1.юбоВ. %6ux здобуткіВ у праці, доброго здоро/5 я, сімейного бАагопО.І.Іj<t"ІЯ зи'ШУУ/Ь fЗам zo.L08a

збу6а.tись заВжди!

праці&шць райіХдді.щ

8imae..u.o

f3ac

8 Ьерезнн. - одне з най6аж ..ш6іишх сВ!<т -

за.tишає бас.

.А.UШ щастя 6ам дapyf3cu.a, щоб

ЕГГ ВАТ "Київоблгаз».

Ц&иро

CfiepeJnя.

вами завжди крокує &ч.на

до

жінок-трудівниць.

прийшоВ до ВАС

Від гор.ч бороншпь .А.-юлитба сВята,

Чоловіки Броварської філії

добрих, чарівних

З

Q-lexau nOplj't

Аегкою хай буде життєВа стежина,

AUXO

свята

жіноче

мо.tодість,щастм і .tюбо6. сХай

Здороб'.ч і щастя дарують Аіта!

riefeJuл

8

вітаємо наших милих,

настрій, якшІ

<]lрийміть наші 6ітаннм зі

сХай радість запоВнює

Із святом

комбінату "Меркурій»!

КЗАБК nередає щирі

святом 6еснu.

ВАТ «Софія''·

Прийміть найщиріші вітання

Броварського КП

добробуту.

повагою - адміністрація та профспілковий комітет

3

Шановні жінки, працівниці

комітет

б..~tаzопо ..{L)ЧЧ.ч, нacнaztL і

найдорож'ШХ .1.юдей. С!-іехай у &шшх душах і &шщх ОСЄ.І.ЯХ бІjSLЄ COHSL'tНa Весна!

Броварського домобудівного

та профспілковий

дні б, коханн.ч і

иагоди, у&.щ і Відданості найближ'Шх і

"Броварське рай ду,,

Адміністрація

noдpgzu, koлezu!

..~.юд.чм.

Щаст.« 6ам,здоро8.ч. і добра,родинноі·

Адміністрація філії

парторганізації ВО «Батьківщина".

CfJJauoBui

вдя'Іність за т6орчу добросоВісну прачю,яка несе красу

Хай на вашу долю поле щедро родить, Ще багато років щастя поруч ходить. Будьте на здоров'я й на добро багаті, Хай теп.л.о і радість не минають хати.

повагою - чоловіки Броварської міської

- Міжнародним

жіночu"и дне.и, а також

Хай легко працюється, гарно живеться, все можеться, вміється і удається. Хай пісня лунає у ваших оселях, Будьте здорові, щасливі, веселі.

Зu<tuмo Вам, наші любі жіНКJА_, не6и•tерпної енергії,&<tноzо коханн.«, заВжди залишатись здоро6ими, <tарібними оптимістками 6 сьогоднішньому жummi і н.адійною опорою у сім'ї і держа&.

Зі св.чтоАІ вас. дорогі жінки! c)(at( !!Ор.чд З вa.kl/.1 завжди крокують

Весни

riepeJuя.

приватному

секторі

міста

спеціальний якого

ав­

на да-

чому управлінню. Шановні мешканці міста - наші клієнти! Виробниче управління із зацікавленістю розгляне усі ваші пропозиції, про­ ханнR,

зауваження

щодо

введення в дію нових тари­

фів, а також організаціі ви­ возу відходів з приватного сектора міста. Вивіз відхо­ дів з приватного сектора міста є складною багато­ річною проблемою наш6го міста. Вирішити 'іі ми змо-

жемо тільки разом. Споді­ ваємось на вашу підтрим­ ку, небайдуже ставлення до цієї проблеми. Пропози­ ціі, зауваження приймають­

ся

за

тел.: 5-40-75, 5-96-72, поштою або осо­ бисто за адресою: м. Бровари,

вул.

Шев­

ченка, 2-А. Зі свого боку запевняє­ мо вас, що зробимо усе можливе для того, щоб ви були задоволені якістю на­ ших послуг і щоб наше міс­ то стало ще охайнішимІ

07400, Кцївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2. РеАакmор: 4-03-76. З~tсmупнuк реАакmоріі: 4-21-34. ВіААілu: сільського госnод&рсmва 4-02·92; nромuсловосmі і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu 4·04-81; бухгалтерія; npuuoм оголоwень 4·23·26. • Редакція не завжди nе>діляє nозицІ~а авторів. • 3а тоосність викладених факт/а eiдnoe.liJisc I!IOIROP. • Аистуеання з осиmача.чи • на сторінках zазеmи. • 3а з.чі.;m рекла.чu відnовідальніст .. несе рекла.чоаавець.

Начальник ВУКГ С. О. ОРЛОВ.

І Втрачене свідоцтво на право власності на житло. яке знаходиться за адресою: смт. Кали­ та Броварського району Київсько1 області, вул Шевченка, 23, кв. 27, видане на ім'я РЯБЧЕНКО

Світлани Олексіївни, СИБІРЯКОВОІ Людмили Олексіївни, вважати недійсним.

Правління та колектив Літківського споживчого

товариства

висловлю­

ють щирі співчуття голові правління КИЧЕНОК Тетяні Леонідівні з при­ воду тяжкої втрати - смерті матерz Галини Василівни.

Друзі та знайомі сумують з приво­ ду

тяжко1

смерті

втрат11.

БОРТЯНОІ

-

передчасно1

Любові

Олек­

сандрівни і висловлюють щирі спів­ чуття дочці Оксані та членам ЇІ сім"І. Земля пухом тобі, Любове Олексан­ дрівно. Царство Небесне.

ААРЕСА:

8

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформації Кuївської

облАержаАМінісmраuії.

Зам. Тираж

835

1860

прим.

#17 2005