Page 1

СЕРЕДА,

r'leta. ІВХО"" 8I1т•• lе37

8 17

Офіційний

polCJ

IЮНIVОіМУ Відбудеться

Р.а,ди наіРОДНИХ

СЕСІЯ

чет'

депутаТіrв

з

JIОрЯіД~О,М

денним:

за

1. Про підсумки роботи 1994 рік та заходи по

стабіJIlзації соціальво-еко. иомlчноі обстаиовки в мі­

IІlськоl

сті У

РАДИ

.році.

1995

(ДОПОВlі,дає В. М. Гринь).

Про викоиання бюд­

2.

березня о 1О-ій г()ди­ нів малому залі Мі,СьfИШ-

2

1995

РОКУ.

жету

за

рік

1994 1995

прогноз на

та

рік.

(ДQПОВіДає Т. П. ТОЛМ8чова). 3. Про зміни та допов­ нення ,комплексиоl програ­

ми «ЕкОЛОг1Я'2000 рlю~. (ДОПОіВіДає І. 3. Пет­ ренко).

Про звl.льиeиDJI від СJшати платежІв за розмl' щен.ия відходів виробничо'

4.

і l1ромадяимlста. (Доповідає Т. П. Т.ОlЛма­ чова.). 6. Про затверджеивя переліку об'вктів кому­ нально! власності Бровар­ СЬКОI MwbRol Радн нарОД. них депутатІв, що пlдЛя'

гають прнватизаціl у (ДОПQВLДає

го господарства.

ІНов).

(ДQІювtдає І.

1995

ВМАаче~

В. ЧУШl'

3ГЇДіНО з Указом Прези­

Голова місько! Ради О. ІЩЕНКО.

Про надання пільг в

onодаткуваиві п1Дпрвемств

.IrpaВобудlВНorо заводу .Ст.рIЛ8» АиатOJliя си.ло­ вича Ющука особливо ие потр1био. Ним зроблено и~~о багато як АМ КOJreКтнвy пІдприєм­ ства, так І ДmI міста.

Ава~_ю СILII08ИЧУ,

-

назвати вас корtинвм бро. варчаввном було б вели· ким перебiльmенввм. У мшто-супу,mвк стOJJJЩi

УspaІин привела вапіа дlЯJ1ЬНa натура. У той вмент, КOJIВ ви внріШили .ввставитв- свою кавдвда'

ва iIlp.ecтвжну посаду

rrypy

директора хоч 1.Лежачо­ ГО.,

але

,заводу,

JlКНМН

почуттями .ви керувалися?

У велиюJ.й. чи ,маліЙ

-

ОI1lр&іВі

людина

в

пєршу

р;ерг.у ду.має про себе. Але

оомуоь

СОРОМИІМіОс,я

ОО!ВО­

рити пр,о це /ВГОЛОС.' І як­

що в неї ВИlCТlaчає ІРОЗУ'МУ, зрештою, lC'OIВiClТi. не дуте вже

замикатися

1110 rroДi все неї, Іі ~ля

на

,собі,

·гаразд і ~ля оточуючих. У

M~MY послужном.у с.писку

бу:ли і керівні ІРCJiI3Ш'а

посади,

т.ов·аришt.в,

водилося

не

позИ!Чати

АнатоJIlю Силовичу,

-

пнтаивя по ходу. чи Г.ОТУ· єте ви соБІ заміну? - Я .иа,дто люблю за­ 'ВОді, .колектив, щОб не зай­ маТИШІ цим. Ал.е дaJв.аЙте ·УЯlВимо

на

.ПИQЬМООО

чаю

хвилину,

ЧИ

YCIнO

.«наслїіДНО!ГО

що

я

призна­

принца»

Чи не зіпсує це його? Отож, МОЄ завдання С,ТВО­ ірИТИ ,тку атмосферу, щоб весь утравлінський персо­ m,л вмІв б,рати на себе вLДІІоlВlДaIЛЬН:і,ОТЬ, пов'яза-

гроші

ДelНта,

МJeнu вдається чи Ні, ,СУДИ.

знаю,

,виганя,ти

ються

не

.мене

я

Збира­

... Значить, немає

-

що.

за

3ароБLтна плата пра­

цівників -

вищих

у

.

одна

Броварах,

з най' ваго.

мим .приварком» в реалі­

зація за досить поміркова­ ними цtиами ПРОЛОВОЛЬ' ЧИХ,

ПРОМИСЛОВнх

товарів.

І це в умовах :кризн. Але пе

просто

доповнеR1lll

до

ваших в1дповlд8.t. А тедер пвт8ШIJI: кому сл1д вlдда. ватн в руЮl виробництво

.старlй rвардП:. ЧИ, як

-

ще KeplВВВКLв називають,

((червоному директорату., а, .МОЖЛИВО,. молодим рнн­

коввком? У

дям

з

першу

.головами,

l3:іДПОВіДа;лЬНОІСТІ. можна fi\1ати і в душу

чергу

лю­

почуmям

30

.АДже jpOКі·в

.старої людини;

кот·

,ра ме сприймає нового. І я не буду І х·валити себе,'

своїх

колег.сусіДі.в:

наlС

М'О!Жна IвіДІНЄСТИ 1 ·до «.ста­ рої гваРД1ї», «'червOlНОГО дирекгорату», але наш до­

свід дає МОЖЛИІВість .втри­ М'arrи

промИ1С~СТЬ

конкуренти.

--

І вони У вас в? 'l\ак. Але поки що з

більшим .задоволенням купують !Нашу проду:кцію, часro-гусro минаючи Оде­

СУ,

Дрогобич,

,мІста

'ЯЮЦО не на висотІ, /1'0 бо­ Дalй наПJDa!ВІУ. А це в умо­ ІВах кризи не "аи !ВЖе й мало,

Наші

lМожливі

З

шають.

Іх вWIякYє,

ІНО­

дифLf\ацію

щею,

як f\ерівницrnво

КО'­

нього

самперед, непередбач.у!Ва­ нашого законодав.

HiCTh СТІВа,

коли

МіОІЖе

лективом. Адже у цій 'спраВі -

ГОЛOlВне бути не

кожного

кро­

Місто наше невели. напеJlНе, більшІсть

ке і,

броварчак ,знають, як не· просто вам було доводити,

що необхідио перепрофl­ люватн виробництво ІШ вигот,овлення:

,сучас іН н Х

кранІв.

НіЯ,

Все це хоч і не дав· JaJЛе і,ClТорія нашого

lПіДПРИЄМlС'l1ва

~

потрібно

дума,ти не ті.nьии про деНІ>

СІ;ОГОДН1ШН1й, 'І1рашніЙ. І не

.а й лише

зав­ за,во­

ду' а й Уf\раїни. Чим біЛЬ­ ше ,МИ вироблятимемо ,н:ранї,в. тим вищий буде eKOНot.\1Ii. ЧlНИй

потенці'ал на­

шої f\раїни. Адже за них .у всіх ираїна,х СНД мож­ На вимІнятИl. нупити будь­ Яf\У

,сировину,

проду.кЦію.

Саме в ДJ:I0iМY Я !Вбачаю lП.атріОТИЗМ. і ~ООІЛИ б ми 1На·м.агалися

Ще мо-

13

чим.

-

А яка б це

-

ПожеЖНі шланги, в

яких

П!раЦЮІВ'ати

а

вже lПишеться' ч~га у ,моєму

на

є веЛИffа потреба на

З!!ІВИС8Є ІВ пов1Фрl. УЩJa.Lні на.магаюТІ.ся ЛИШJe' прода­ В<liТИ ПРОдУІЩІЮ, а ме на· лагОДЖувати ЇЇ виробни­

цтво. Хотів би поділитися ВРaJЖЄШІЯМ

про

Наша газета

ВОіНИ там ,ВИКОНУЮТЬ доп.о.

мi~ ,роль у фУНlЩіОНУ­ ваню економічнОІГО

те:х;иіЧИі

характеристи­

ГолО\В:Не

-

те, що ми

закласти'

ма,кCИJМУМ

в

ЯКі вигооовляються на Ук­ paїНlI. ІЦО б :там не і'ов:а­ рили,

але

ще не скоро ми

ЗУіМіЄМо віДНОВИ'І'И3ІВ'~зки 3 деlржавамИі, Яf\і ут,вори.­ .nись на ,руі1НІаіХ QOJюзу. ОДін,і потяглися до С1fJЛlЬні­ ших с~1діБ·, іНШі ВИlЯсня­ ю'І1Ь стосунки Із зброєю ІВ

руна>Х. Тому

!ми можемо

ВИf\ористовувarrи 'I1l ІШІоі, ·Яf\і ВИГОТQВляються на ав-

- Т,Оізаводах

'У:f\·раОСни; маємо cmJ.Йме:тал 1 багато ЧОГО іНШОГО.. РОЗУмІю, що си. туація це не нормалыІ,' ~e .вона .сувора реал·ь­ HLcTb. Нещодавно я побу­ ,BaJВ

Іна

аналогічному

державі, то ми

ди

чи

консервативна

своіми стями.

за

СПОЖИВ'ІВМи яко­ ВІрою-правдою

служать до.-l0-15·лlтвьо. rOBiкy.

а ви

прsктнчно

кожного

року

пропонуєте

НОВі Ух

зразки,

Можна

нього

ком,пл.е.ктуючих,

б . мали не /Ге, що маємо, а т,е, чого IlfalРТИЙ трудо­ любивий !Народ Уf\раїни.

досить

не

-

~олентНtВу,

продукція

IНЬOГlO

кн.

зуміЛи

надходять

пІд­

!l ту­

комплектую­

Чlі аж із ЯпоНІУ, :не ЮllЖу­ ,вже

.про

[нші

КІраІни.

Отже, виходячи із ц1л.Ьіності, економічної годи,

і /Не

До­ ви.

страm]{а,ють.

-. Анатолію Снловнчу, вкщо ви побували ІВ Ав­ стрії, то, звичайно, не 3 ТУ·РНСТII1fRОЮ метою? -

1

у

пРОіНДексовано,

але

них

за:ощаджень

громадя­

нам республіки й буде ви­ дано компенСаЦіЙНі серти­

GalМICTЬ грошей ~TЬ ~aJК 3ВlaНі .компенсаційні ае.ртифtк.aт.и, ЯНd. !М0іЖНіа

ФіКаТНі. ЙОN номінальна ВCl\Pтість 1 !МЛІН. f\рб. Згідно 3 Указом Прези­ дента, компенсаційні сер­

ВИООРИlcrra.rrи

тнфІкarrи не ,МОжна

ДЛЯ

прmати­

зацІІ де,рЖlВЛa.c.нlOlCт1.

Нампе н с а: Ц і Й ний сертифікат, що дає IПраво грОмщцянам ,придбати дер­ QКаБне .МlaЙИО, МИ

вищава.­

тимемо у КВіТІНі 1995 р., riоrвідlQIМИВ на брифіНГУ голова праВЛіння Ощад­ банку У кра.ІНи AmroліЙ НQлеаников. - СьоroДНі. 'згідно 3 Указом Президен­ rra від 24 ЛИСТlOlII а да 1994 р. .N2 698/94, ІВ у<Ста­ lН!оваіх Ощадбalнку црово­ диться IЩДексaцlя ІПО !ВСіх вщах /Вкладів (якщо були

3аЛИlШКИ коштlrв iНJa 2 січ­ іНЯ 1992 р.). Вклади буде

зБІльшено ВQни

<РазіВ.

2200

J1

зрост8JIШЯ

до iНjДeкcy

споживчих цін

рр.

1992-1993

ІндеІОС

встановлювали lНJe ми -та­

кий кОефіцІєнт

MtнcTarry,

іПіДкреслив

ристовувати

Б1атиза.ціІ,

ВИf\О­

:роздержав­

ленні об'єктів

малої rrри­

незавершеного

будівництва J. аJ3тозаlП.р:ав­ них стаlНЦій, які відпуска­ ють пальне тіЛЬЮІ насе­ леНІНЮ. ДлоЯ аерТ:ифіщ,ТіВ запроваджено обмеження: . вони дійсні до 1 червня

1997

ІРОКУ.

МЛІН.

,сертифіщ,.тів.

ГолOiSa .П!равліІН,ня Ощад­ баНf\У повіДОМlLВ, що не­ оБХWIo mИГQТОlВиrи 185,1 яку суму.

пОf\И

А

що

на

ІІідра­

ховується.

ВЬн додав, ЩО за пра,во бланків

сер­

тиФікатів бо,рюТl>СЯ банк­ нотна ФООРИliа Нацбанку УкраLНИ і ПОЛіграфічний l\омбінат «Уf\раЛна». Кому' віддадуть

,перевагу,

та·

КОЖ ПОf\И щО невідомо.

Людмила

Rолее:ни­

СТУRАЛІНА,

«ВІДОМОСТІ», 24.02.1995 р.

ков.

На суму

вигorrовлення

пере.оЦінюватимуть­

ся iВLдпQВlJ,дiНio

меха­

не

ПI>OlіндeItCова.

ДОМінуюча

фу;нкцlя. Так. !В'ОНИ ЧJa,сти­ ну своїх IroIШтІв

'&'

ють

ме .по­

знайомився з Bwre.м. бу.

РОДИННЕ СВЯТО

!інвесту­

,розвиток

ВЛJa/CIНИХ

!Виробницт:в.

НanрИ1КЛа.Д

же.

виробництв,

У ПУЩІ-ВОДИЦІ

банк «CdмJnіріщ» має .май: десяток

Я.f\1 ДOIIlомагають Й()Му ви­ жити, залучати клlєНТritв, КОТРі вважають, що /в разІ

6aHKPYl1011В:a: 3аЛИШИТlЬСя 1Н 7 лише ~ргтехніl\la, КОМ. п ютери, а дещо

су.Т.ТЄіВе.

Нашим же 6aarKaIМ це все не ПО:ТРібно, бо вони пре­

красно живуть, пе.рекла­ jЦаючи ГРОШі з 'рахунку на J)IaIX~oк.

Незважаю'ІВ

-

що .заробlтки .снть

виоокl,

на те,

у вас до'

відносно

не.

багаТІ) у вас працює .моло­ людей ...

днх

Така вже

-

політика

нашої держави, що лег­ ше 1 ,ВИігіДНіше перепроду­ !ВаТИ

(ВИГОТОВЛеІНе

.ilНшими,

нІж ВИJPOбляти його ClaiМИМ.

Ми можеміО заспокоювати

що це триватиме не 'вІчно,: але

ІВтрачаєТlbСЯ

IlЮмІчвнй

час,

еко.

потенціал

Укра-

·пови.treН

жити

Активну

.гу

к,раще

~РЖlaiВі

КОТ. ра

ІНа

не

пpmrмає

складах,

ся. ХО1Ча J1IOIВинн1

продукцію, а

пилом

.реаI1IІзуєть­

[торгу6lalТИ ,ми

ВЧ'ИlТИСЯ, З пова-

110Ю с'NI!ВИТИСЯ до цього не.

у

родинному

I1laiCIНJOЮ

сII1JLIroю

с,1.м'ї,

06-

ОБяті

організованому об­ піtmер­

ських о!рга,нiзraціЙ, взяли ДВІ. бareТОДіТНі родини з нашого

району:

l{a;рда­

іП'OJIiЬцевих Із Тіарасlвки :та ПопJJ.aВCЬКИІХ з Гоголева. ЦРОХQДИЛо воно в одному

3

'J;ущових

caнaTopijjB

у

ПУЩі-ВОДИці.. Приємно, що та.кі свята >СТ!аЛИ тра" диціЙними. . ба,гаТОДітні сім'ї могли lН,е лише по­ сruлкувшгИіСЯ,

ПОlдlЛИІТИСЯ

проблемами і СВОї,ми на,д. баннями ІВ сімейній педа­ гoг~цi, а й взяти участь у багатьох цlRавих КQlШУ,р­

ли на святі

предстаВНИf\И

з БроваJ)ЩИНИ. У овій -сі­ мейний дитячий будинон сім '.л ПОІІЛіа,ВСЬf\ИХ, у Лf\ій ВИХОІВУЄТЬСЯ

дев'ятеро

ст,ру, ШОf\,

багато М'Яf\ИХ маГНіТОфОН.

iI'P:aНеля

ВQлодимирівна та Леонід МиколайоlВИЧ з.РОбилИ усе Д.'ІЯ того,

щоб Зігріти ше­

стеро сиріrr,СЬf\ИХ доль,

дарува.ли їм

по­ любов і тур­

боту тан Іса'мо. ЯК .і трьом своїм

дІтям.

З хорошим настроєм по· ве,ртала;ся зі ·свята і

сім'я

Rард.а.польцевиJC. ВОШі теж були нагороджеНі люст­ рою.

подаРУНl~ами.

рОіСrТЯХ

!Ведення

В. ЮХТА,

домаш­ мето,дист

НЬОГО ·госпО!Царства.

центру

ВИJJШБ­

ної роботи ,районного .ВіДДіЛу освіти.

ЧИМaJЛО ПРИЗів завоюва-

ЩИРО ВІТАЄМО! Колективи газети «Нове ЖИТТя» каРні

Тепло ЗДОровлять

і мІської ДРУ_

з ювілейними

днями

на­

РОДжеввя гарних

1 сумлінних праціВННRів Бровар­

СЬКОї

ПОПОВИЧ

друкариl

НаДію Артемівну і

оБХіДНого с.ус<ПliЛьcтву за­ НЯТ:'М. Але всьому ОБОЄ

mкуроЛАДСЬКОГО ЛеоИіда Олексійовича. Шле.

м.kще.

мо вам, ДОРОгІ НадІє АртемІвно і ЛеОніде Олек­

Іитерв'ю провів

М. ГОМЕНЮК.

Ді­

тей, Іпривезла ЧУДО~У лю­

оах, ПОЗМJalГШГИСЯ в премуд'

rrой, хто .іщробляє iIIiOmріб­ ну

учаcrrь

J1IaICHOMY

11НИ. Тому ІЛ твердо пере­ ноіІаний, що у першу че.р­

Сказати, що не зу_

м.І'В /Викроїти час

I1РОМадян

ніЗму. Ім ,відводиться важ­

спеціалізоване вндаииЯ:, але' бодай керотко про Йо. го

і

РЄСПyбmЦі. Як і годиться,

Це. З'ВИЧaJЙОО, приємно.

-

,MЇtC,Цe

роль баНК1в !В АлМІііЙСьШй

неглalclНа блQКНОТі.

:ПРОСМ'СТВі !В .A:вmpiY.

Кранн -

могла

У.країНі. Але lПоltИl що /ВСе

IОІСтан­

так, щоб ,бу ло добре ,меНі,

-

прол:уіНа.­

нову

нашого

,крана,

на.

Галич.

недорО'биЛими

·важкою

'ТaJКОЮ

партнери

ВВlі чливо .посміхаються, але гРОші В.КЛlalДiarrИ lНе іІІОСni­

лива, 1Щ11е .ну

ІфоДУкції.

ти дру,гий nOCT.pi111 «Ав:ро­ рІО> і ,ВQНИ залишаться нІ!.

ГОЛОВНЕ­ ВИЗНАЧИТИ стр А ТЕГІЧН)1 ЛІНІЮ

ку 11iJ:~леглих, а ВИЗІНЗ.JЧИТИ ст.ратегічну .цінію.

На,сf\іЛЬf\И це l3Оіни

те ,мі,сце .ПУ.СТЩVІ не БУ'ВЗЄ, його ~ідразу ж з·айм;уть

ВИpQбнИЦТIІЮ

fj,клади

вLдділення ОЩЩЦбa.нlку бу­

ло б ~рішwrи проти іСтини;. Але б JCOiТ\i.лося ~т~ОВитипартнерські зв'язки, розпочати спіЛьне

бути продукція?

ЛИlЮІСТЯМИ.

наСf\іЛЬf\И

'l\O ВlaiС .віднесе назад. Овя­

1

до'

ликими потенціЙНИМИ' .мож­

і,

Ча,с це течія. а ,Щ)ЛИ не ,ГРебти проти неІ,

Наші інтерв'ю

кантр()Л;е.ром

ти .nідлеl1ЛИМ.

соБІ, І під'

леглим пе.репочниок •

.

ДО lЗарплarrи. Мені ХOТilло. ся реалІзувати себе як ке­ рівника /ВироібнИЦтва з ве­

вибрали

було б дати j

Аодатков_х

сертифікатів

7 ..Різие,

3. Пerrрен­

но).

5.

В.

договірна

ПОЧН8УЬСЯ у квІтні

роцІ.

го упрaвJIllDIJI комyиam.ио­

щ.ва

Ко.пенсаЦія вкпадІв насеnеННIІ в Ощадбанку

де

Цредставлятн читачам иamoІ газети директора

"N'g 17 (8605)

ГАЗЕТА 6'ОВ1РОЬИtiX IІlСькаl УА РАионноі РАА НAPQHIX AllJТATII

верта сесія дJВадця:ть \дРу­ гого Сf\,ЛИf\8ННЯ МlСЬНОЇ

відділ

БЕРЕЗНЯ

1

сійовичу, уєі сво! иайкращі Вам щастить та й щасТИТЬ!

побаЖання.

Нехай


стор..

2

Середа,

1

"АГ AДY€MO

березня

р.

1995

сВ О В Е

ПРО ПОРЯДОК

(

ДАВНО меКі ХiJIчeтьcя ЧИІТ<lIЧatм про

цю

оо

ПOf.lllЗJ~

,ЗaJRIOНIOIм

mY',фl!Я

ІВ,І!Д

1993 ІР<ЩУ

ВНI8CIeImЯ

НИІЙ

1995

IВИ3НІаІЧеНІИЙ

УIн:ра,YiНlи

CJЯlЦЯ,

Ч!ИCЛJa

на:СТУ,ІІlЮГО оо.

змJJи:

і

КОІІІІУ

У,~JYiН!И

ДJ:ючИІМ

rr~ЯДО!(

~elмель-

аOOlНlC{)І'вИМИ

ВНlеСІІ\ІаІМИ

у

Ч'аIСТЮІІИ

СYJМiИ!

ріЧіИ!ОЇ

ірОіЗІміpL

lj12

ПO\Ц<lIтну, .

ІІІОДjaНІНІЯ

розраг

перераху1НJOК

суми

земель'НіО!ГО

І!ІО'дlaТк\у на фаlW~О

1995 piil( з IНІа,раОСIQl8а!НfOIУ

ауми.

вуваиня

датків

пл:а_

оБCJIYго~

плаТВИJdв

м.

по­

Бровари.

пі(Щр03Д\Jл'1В п~ї jJJ{Ieneнщi:X

є

yurpa:в:лmня

а'У',циту, що ~'l'lЮЯ ЛШlJie n!еревJtPНlatМИ фiНlШt­ сІовюІ-l1ooпIoIщa!pсы\оІїї дlмЬІ!ІІОС!11Іі

пli.ЩПpИ1Є1МlС11В,

о'ргaJII1JВщ1й,

~'єroТIiB

D1\Щп\pIreiМJН1И!ЦЬ'lЮІ H~'. У

Д1МIЬ-

.IJIOДIa!'11КОВЇJЙ

'ЇJНICII]e!{-

Рі!К дJOIЩYменТalЛЬйЮ neревіірffiЮ 560пl~и­ ~, або 65 rпpoц. ВіІД

1994

загaJllЬill!OlI

1IIИi!dIВ. лено

1!iIm.IIrocт1

IItPи

В>И>ЯІВ­

ООІІ\І001'0-

ФВО'І1Ва :на 480 пiUЧrrPиєм­ ~

Іі

оргЗJН!JJзщ]ях.

'0Од!аТ!СУ вaP'IliCiТЬ

~МІИ

ВО'ГaJНIQВ\Л,еню

lН1а

48

іН!ОІ

ClYми.

цроц.

8ЇІД ооrnль­

Це

з.YJМIO'ВЛеН!О

1ОІОНІ00000ому

'IIOCrrь,

на

по

беЗіщдС'таJВi-,

Б.i:ДlreCеІІІНЯІМ

lІІІа

ІІО­

lВаір­

1ВJiд!шJКЮ1д!YП!laJН1Н'я. ОСІНО!ВІНІИІХ

послymХ

НІИІЧОГО

CJYIМ

дOOaIМ'ffiI!Y

това.рах,

аобах,

по

д!Oбam:л:е!Н'У ІМЛІН!. .ІІІРб, ,

6240

або

дaJТlКty

ДOНJa~

3a~

НleвИірОІб­

'ПіРИі3ІНІа,ЧJeIIIIIIЯ,

ф!lНІаіНісУЮТWЯ:

за

ВЛIOOНlИX IfOO\ШТ!ІВ<, Ill!el3IНaJ11111JЯ1М

що

paiXynIOК

аг та4roж

ПOДaJТК'ОІвого

ЗaJIЮН'Ода:всТ!ВIaJ.

В

дoдamQВO

переві!ДOIНJaipa\XO.,

l!Iщніо

3326 МЛІНІ. ffiPб. ІІО­ )$1І1НІУ ІНа діОх.од, або 26 Цроц.в!:Д зооаLЛЬІІІЮ'і QY.МИ ~. ОаНІ()lв.ни.ми П!рИ'ЧІИ1Нla\М1Иl

пopty:ШеН'Ь

IІ!ЕшраIlЮМJJtpНlЬОТЬ

"ЯНlа

Є

ВiJ)дJнieC'eн­

C'OIOOJвalP'l1~CiТb реалJ1-

ЗЮіВа'1ЮЇ ПlО

1ВіИІТраІ11а\Х

В~ДjJЮ­

п:рОІЦевти

'IЩРиr

IВЛIа\ClНlИІХ

ОіСНIОIВIНlИХ

за,соБЬв),

пов'lЯ:З'ВІНИіХ

3

робі\Т,

JНlеБИіроБН'и­

сфероЮПІ~

(Іремонту

титлового

]Jff,

ДИТЯЧИХ

оо

М<alЛИХ

-

сум,

фQНi­

CIaIДII'JJВ) ,

а

Щ!QПpИЄмeтвaJX

не

IJ1Iiд'І1ВеМЖе­

ІІepвm!IН'ИIМИi

{І@~Я

ДOff'Y -

ОН-

за

!КpEЩИ1'l1Oм

ДjЛ,я

оанюamИJX за.rrо[]О!ВІlliеІНІІІІЯ

оm:го,вИlХ

$ ' ~oJI1ТраіТИ

ІНІЮ

П{)

КIОіШ'l'іІВ,

C''l1p'axy.oolН'­

нредиrriiJв.

На

:щцrrpИЄJWствlі

61

opmн,іза,цШ Д/O!PfYШeНIНЯ

Т!а

ВОТaJНlJIВlЛlellllі І

і3

lIIIapa.xyJВIaJн:­

!КІі ПРИJбу'l1lЮОО/ГО ~ОДй.mRY аз за;рООї''l1IIIОIУ ПЛІа'ТИІ роБЬТ­ H~bВ та СІЛ~БОіВцLв. По '()Іообоів'ИіХ Paocy;JII!(IaX ІІЛI'а/Т'ДОЩ)аI1'Кавю

'НI<ijpax'O-

ВаІН!О ~arrкy 55 МJI!H •. Щ>іб. та Лен1і 76 МLЛІН. Iq>б. за 1Нl00000чa!C.НJе перelра~ Х)'lВlalНlНЯ []JpИJб,УіТJЮВЮro по­ дат!\у

!f1POJма!ЦЯІН

3

Нla!pat-

ХОВаіНО 133 IМЛIIJ1. крб. пен1і. ДiQlНlajpаXNlВlaIНlНiЯ по ПlОдaJТ.I{IaiX j, 'збораІХ З ГlPD­ МJaIдIЯfН

О'ЮЛ I'аід1а1ЮТЬ

З'НJOIВ!Y

без

ОIJIеЦiJаль­

в.і.щпо~Lлыlоа'lil..

12

нрб. Д{)

МLЛН.

ПОРУШНiИJ!(1в

-

За~ОІНІУ

ПіОІдІа Т-

3IaIJllOlllOiдaiВIOTiВ'a'

IВlliДІЮВЇІЦНІ{) ДО

CIТ.

ІІ

~краIЇНИ

ЖlбiУ

УlRра'Ї1НИ»,

6100

Цриrrя.rnryтo

-О'фаІТИlВJЮУ

до

адм.Ї'lІіі:­

на

я,!{ИОСJliaWIlalДelНО

Н!рб. СІ'І1ВІаіХ

По

СЛ'УiRбoв.их оуму

193

ДВОХ

оaJб, штра.­

МЛІН.

rrlIд!ПіРИЄМ-.

'1\ШlТер1аIЛИ до

І(рб.

IВ'ЯдlГIlOlВliJДaJlЬ'lliОі­

·51 О на

олу­

ClaIН'lЩій М\ЛJНI.

c'l1Ї фіlВ

7

ЗLЗIC'ТOJсова-,

фiJН1аНС{)ІВ'ИJX с;у,му

:п.

(, ПіРо

ДержаilЩУ ,[]Oдlal'l1НlOIВ'Y

ІНІО

Су­

:адJМ'ЇJНiЮТlpa!'ГИlВ:Н:ИХ

СТЯ>ГНlЄ'llьаклlCllЛІЗ.,

І(О'ВОГО

пер~-

IJIРаІВОІОіХІОРОІНІН ИХ

otpr<llНlbВ.

Упрaв.tіиня

JlilЩlВlевwтями

ли

де

Bhт-

МааЩУ,

був

з-ІП4':І!

МJe,ЩCIeCТp'Y

щ~

обслуГQВIY_

І10ClгІіІтал:I,

a~

була

Иlе­

'II€йIIДiJТНJa,

дів­

'OOЛIДaJту.

обслуго­

а

ПІО'l11!М

МТС,

у

~и вeLЛlИ;

бtyВ

ooill

:х:а'l'ШІІУ, за'"

ЖИlJIIИ. Мають (У'ЖІе OIНJ'II'IIВ 'J1a lЦIJIaIВНY~bВl. РощИІНІУ Ко­ ЗWPffillКtв У оелdJ І1іОІВІаЖІа­

Ма­

ють

це Вerepa.1І'И,

не

'НІИХ,

Л1liШ.е

за'

а й

те,

ЯІК

fI!PI'aJЦbOIВИ'

ших

людей.

МIaJO'rЬ

,ВJIIЗ.ЮJre

011ВО: ЩВ1 НJiOOЧJ!(;Иi щоб с,а:мим було МОJЮJЮ d

читачів

армии

МолодЬІХ новобравцев-ребят. Там пропши МЬІ зака.пку суровую, ПревратВJIИСЬ в XOpOIDВX солдат. солдаТа наука нелегиая ее тяжело постиrать.

Гимиастерку ОТ ПОТа ,солеиую Много раз ПРИХОДВJIось стврать. МЬІ привылв к порядку н точиости, Научились с уставом дРужить. Несмотря ва известныe ТРУДlЮCти По.пюБНJIИ армеАскую ЖИЗНЬ. И всем нам немножко взгрустнулось, Как стояли в прощальиом строю,

ОставJJJIJI в полку свою юность и солдатскую CJIYжбу свою ..• МЬІ давно возвраТВJIИСЬ :из арМШІ. На граждаике дРугие. дела. Но закаJmа ва про'lИOCТЬ армЩіская В жизни очень иам помогла. И МЬІ скажем н СЬІІІУ, н виуку, Как Hacтymrr положеllllый срок, чтоБы шли за воеЩІОЙ наукой В наш гвардейский прославлeиJIый полк. АНФІМОВ,

ty'ЧaJaНIИ:К Вел,!ilIСОЇ В11ТЧИ3~fDН:ОУ !ВіЙНИ, ЗіlдС'т~вціl.

Зв'язок віків Вогоиь та пИл довкола, ще КИДок

гуркіт скрізь та крик.

А час вже тяrие польовий зв'язок Від Кандагару в 41-й рік. І з-пtд руУи та техніки шматків Повзуть в и.1чиу імлу і крізь роки, Поєднуючись з юи.1стю батьків НеВИДИМі, але. міцНі ДРотн. МоЖJlИВО, знову жде за рогом бій, Тремтять, звисають з каски иа вискн,

І1ідхопJllOЮЧИ кожен позивний,

СУХі стебельця КОВШDI. Вже рація стоми.пась ледь дзижчить, Одне бажllИИJl впасти б ва траву ..• Вогонь запалений в очах БJIRЩИТЬ, Але зв'язок живе, і значить, я живу І «Афганець. палить жаром, обпіка, Пісок пустелі На зубах тріщить' .. ' На смак СJlИМоика. надто вже r1pкa Душман чи німець в арику лежить? І тяжко стопre зрнтий небосXИJI, чується,

хоча

не

на

виду,

Рух гepoYIJНRX тих мamии ПО таиу'!ому Ладоги льоду. И здається, що незримо, кожен крок Весь довгий шпх буть пору'! 1 батькам, І крізь '!асн ЄДИНІІЙ ТОЙ зв'язок, Що здатний віддавать наказ cepЦJIМ. ЖИТТЯ сплелОсь з Д6рогами війни, Назад уже ие буде вороття. Восьмндесятих воlви років За кого віддали евоl життя?

офіЦ8р

ВіталІй ІВАПІКОВСЬКИИ, :BK?}1H!-!IIrepНЩLOOIIaJii'C'l' •

GaiIJIafCY,

~

СВИ­

l*-

~OJIИ НУЗЬ'МОІВИЧJa ЧИМІа­ JI,ОО Г<JiPOIД, CЗlДОЧО!(. До1l!0001аІ1а:ють

їм

діти,

aJJIіе

бlііЛьше []jQjJlaЮТЬСЯ ClaIМіІ. Не за\чин'яєтыІя хвФр'l1НJa У

ЦИХ

!МИЛ'ИІХ,

прИJВi'I1НlИlX

то ~,

заХОДЯТЬ.

'оо

су­

OДНJi

за

. ,

СІМ Я

ІІІОІр'аі,ЩОЮ, 1J1Іі1Ш щОСЬ по­ {3,ИlЧИ!іТИ ЧИ ЗlaiТеЛ€фо.ну'Ва­

ти fl!OfМIj"Cb ІІО'11рі\ООIlO, й пpooro 1JIО!ОО.М10НlїlТИ. зиpeнiI\JИI

yJCILм

aJбo Ню­

()IДНlaIl\lOlOO

рІаІДі'. А це ~aJВIНO П!JJiИ6ИіООЯ Д!ОІ НІИХ rnjpII!ffillЬІН'НІЙ собаіЧlКа.. МI'a/PIl'Я I:OOIНJ!IВIН1a даlЛ:а;

йому

приmyJIЮl!(,

ХIOЧ

ШИЮТСЬ:ІШХ

замрбіН'ИIК/iJВ,

ВіjЩ1бyJДOIВiYJВ1aЛи

З1РУЙНlOIВaJН1е

ГO!CIIIOДaJpClTВO,

mродИJЛИ

і ВИlXJOIOO!JI'И сИJН\iJВ, а 'ГelПІ!W зaJбезПlеЧ'УЮТЬ СВ'Ою CdJМ~

ЧИІМ МОЖ'У'ть, ще й 11111llziим ДО!ІЮМaJгаilOТЬ. Все раб­ JlJіІТЬ разом" п~,ують QЩWНl oДlllQ'['O. Так у них ведеться ще Зl\ЮЛ'ОІдУ.

Серед

IIIaiЙЮlЮЖЧИІХ

рeлi1.:к9Jlй J\JoIзJ1vpIИ!llВ -\ ЧOJI1О1В1jJlЮВ! Н1а!І1oproдИ1: ор­ дellliИ « Ч еРВЮlfЮУ 3/!JpкH» , «, ВeJlіН!!(ОУ ВіJТЧ,W3I!1іЯІНІО'(

вtilЙlни» , медаurі «За Оіб\()­ 'P!DIНtY C'J1aur~,» та ~~ ш~. А поряд іНа:г~()ІДП .щру'ЖИІНИІ:

OfPде'ІІі

В~ТЧІИ!3.

няНlОЇ- іВЇJЙНИІ ІІ СТУIПI6НЯ і МJeдaiJlЬ «за ЛlejpемІОlГУ нщц НJ!JмеччИlНlOЮ ,у ВеЛIИ!l\JiJli

ВітчИ31НlЯІНІЇJЙ 'ВІ!й.'IН 1941 -1945 IJJiOН'ЇlВI». На іМОЄ заlIJJИJl'аНI~, ЩО б;ви пооаЖіа!ЛИ с'У­

ЧООIfї!Й МОЛОДі,

МaiPUJя І,в:а­

ty !них єав:!й ПlООИJI{. Що вже Добра д\УЩаі! ЗЗlЙiдеш

iJllіІВ!Н:а

l1P ~ОЗИjpellll\lЬВ іЇі B~

lY,cbaro, ЯJ!( '!ІІа ;lQOВr:Ї!Й ни1811: L pa.дoQТ1, d ОМіУ'ТКУ,

JВlI\ЩJI10, що roauощИІНІЯ,

гoorюда.р.

ІВ а

хат!! ГЗірн:а у ДВар1 ~

Нlіооro з 'Них не

~ИТЬС'Я

:на

оВlОЮ

:цо­

л:ю, J!!ОЧ QyЛа, ВО'НІаI, lfICI! 'Ї: Є lІІeJl,eI1l\lОЮ: 'То JВliJЙ'На" 110 б~я, а теоор cmaрІють, х.вqpolби. та :ве!Те­ pa.!НlИ

не

'В'IlpalЧla!QТЬ

мU>щy, I3ІЇJpИ ІВ М<іЙ6yrImJє, AКlоУ тепер багаІтьом не ВlИ!Cl'МlЧає. ЗроБИiJ1'ИJ все, ЩО

~

Л'ми

~:ЦИIJЩ(Щ:

Y!НIJ)laIIJнy

ВИl3IЮ­

іВі'д

фа-

ВЇlДjП!QВI!urа:

У !НiaJШ!й ailм'ї буll'l'О

ІГа

ЛЮ6cm,

тejpПі'Н!НlЯ

що_

' ЗДОЛaJГИ

помомlИ

!ВCIl

. 'ГРYIд!НJOJЩі.

oroт баЖ'аіЮ МОJЮlДИіМ з6ереіГ11И! це СВітл.е ПOlЧW'ТТЯ ~ ~()ІІЮ ДОІЮ!IVЮ1Же І1ОІрИl Пlеpe!Вlel~

пуТІН.

Тож

0iIl"l'И!­

У роки війни передова ко.пгосПНИЦJI з В. ДИМер­ ЮІ Дуня Безсмертна ра­ зом з tвшнми односе.пь­ '!аи&МИ зarнкyла від рук

Но иавеки остаиется в памяти Наш гваРАейсК8Й прос.пав.пеВіВЬІЙ полк. БЬІЛ для вас ОН н- домом, н ШКОЛОЮ

О.

16 17 (8605)

ДaJВаиre

ХООМОС:я

lJIi~

що

~Віа'НЇІВІНИ.

ЗlН'аЄ,

ВІ!Щ

,~

ЦИІХ

QЛІЇІВ

вom ж

Ч ООО

Ма­

бо

ЗialЛeжJИiТЬ

щ~Яі.

П,

КУДІН.

__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Оіііііііі;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;іііііііііі;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі___

МЬІ давно возвратВJDIСЬ из арМШІ,

І

ХОІрО-'

roaпo~

. ОтслуЖШІИ ноложеинЬІЙ срок.

КОЛОНа суне -

що

ЧJeC~

ПeJЮiOllleРИ

~~ Аавно возвратились

У

JlJ1-

~aufIИI двох син:Lв, вцрос­ 'ТIИJIИ j; ВИВЧИIJIІИІ їХ, qщpy­

ти ІЮМepJlа, а, ба!ТЬіКО та брати за,гИіН1УЛИ НІа. aиmї.. ПОЩЮСИJлаая на, Ф.P<mт і ВlО!На,. ПrСЛіЯ зaJ!(DИlЧeнJНЯ ~CliJВ Мleдoeorep 18";pjIЧ­ на ДiJВЧИlна [JJРИ;ЙШJllа у

У И

ГОіЛО­

іГООПО\Ц/аPCТUЮ,

ша була СИРО'OOlЮ, бо ма­

из

Воб­

мають

~і.ЛЬіКа ву:л!И1СЇІВ бдок1Л. Є У МаРІї ІIВСllНlїJlШiИ та Ми­

C!ItПJИ

щастя.

~iIв,

н!у!роо,

СІВІОЄ

.воЮ Ж~~aro І(М­ іГоопу... llipaщювan,и фрон­ ТОІВИJ('И lНJa: !PI~ іРІОБОТа.Х у с. Шев.Ч6JIIJIOВe, де оо­

Уl1rра,УН:<:Ь.ffJИЙ

3tyСТlpіIЧ

ней,

ІЛІОДеЙ:

рицьКd,й

ПlJ)aiЦЮВIa:Л!З.' в

П-ІЙ

IМIИIНJa:ЛИ

OIIIj'IКia<M,

etrtpaШНIі paItИ aIйtии, 81 во­ НИ 'НIYЦ3\aIJШ П~ та

КО!ІІІJЮМ/l,

зем­

юну

я.l(а

бо:(.

1W'0НIТ1o.

ЗаІОIliЧИJЛ.ас.я ВелИЮІ. ВiJтчИi3НlЯ!fla. .в~. У 1947 pOlЦi МН!!(ола та MarP!tя rrриУmли !НІа .Бровар­ ЩИНІУ. МИJI(!()Jlа IWзЬІМО­ ВИЧ 'П!pIЩЮВaJВ 'У ~ЙJВИ­

1943-1мІУ ПlїІД Ом1ЛIQЮ

З'У-СТpIїJв

НІа!

До 50-річчя ВеАu"оіПере.могu

Фронтова

ЖИ!ВlИJМ.

BYВ8.JIВJI платників по­

AaТJdB:

р1С

Перший

ПOJlIRОІЦН:ИІ!(

НОіГО ДОі3іJЮЛу 'і' були IJIРИ­ ТЯГЩТl ~O a!дlМ1~Н!іlстратИ1Вма

Iwл,ИJ

rю.раiНJ€IНИЙ ,

т ЯЖlI(О

(З,а

ІІilдl1iPИ!ЄМIНlИЩЬХОЮ

д.!ялыlllс'l'юю

ВелинJa,

вlЙIНla.

етал,jJНlГра~,

РeйJдa.ми ВИЯIWJ.ено 141 ГlPома'ДЯ'НlИНІ'аІ, ЯlКJt зайМla/­ ЛіИІСЯ

ОдІРУЖИЛИІСІЯ

бій МImОіЛiaJ Н<JIЗ/И!peНIlЮ приіЙ'НІ/f,В У lЩpuцтаос. СНІ­ ЛИ ОуulИ 'НlejpїIВIНIl', ДjOB,e­ ЛЮlCяв1дступаlТИJ 3 боями ПІіІД

Clпї!­

p!OOJI1y-

ДИi'ГбyJдиJН'н,у

ПOЧlaла'С'я ЧИ3\НlЯна

1994 J}LI( 887 ІММ. ~рб.

'l1pаJНlc:ПОJЛуваIНlНl1

мен.'NIМИ

OOIrpa1ВoмilpllO

С'I1jl!ВlalJlJНІЯ

mrnkTaJIhHIOII1O ОC'НlOlВН'ИlX.

(вu"щраосу-

'I1OiPI'CJВeJIbHi О'рiНJa. ~ЗіТИ oдi~

II!!ЩlЧбаІІ!НІЯ ообі.'В, !!ІІа

lНJa

3aJ00QJJв1,

НИіХ

І"У

;00

( МJ()НI'NIІЖ'У

Н!ЗІІ1laJГOДжеwt

па~

1ВаІНІНЯ.

аум

'П\РОІдУІІЩіУ

XlalPaJlII'OO.PY

ЧJОЮ

<lIМ<:\РІТИl3ацiйнll:

ноУ

!реЗУJLh''МmЬ

рок

!МaJ'l1еpjJaLЛlіІВ,

Дея.Кі ГaJII1iGIЩ![

в

Iiipкqry

са,м,е лiЮБQв та В\ір­ 3берегл.и зatКiOlX'alНlИX.

II1Lcn.

Творчість наших

JIJИВaJ) , аум ПІО <J\P€fJW. ос­ !l!aвНiИD{ ООіооБЬВ ІЮНащ 'УСmlНlOOliЛeНlі 1}f000~ТИlВИ та

'Jl!ИiКifВ

~

до

м.rI!НI.

12986

найб~ЇJ

НИМ

До­

д!ООІІ~оааIIЮ

б!QДjЖету 1СрІб.

poБiImИJ,

МЗІ'Г-

ІЦЬ'ОМІУ

.fllOрушffil!ll1Я

ДЗi'IlI\QВI01

РІК

С'ИlJIИ

цш Заа>еєQ'l1PaБIaJН!() 860 11IJIIa1'fl!mlЮi'В П!ОдaJ'l1НIЬВ. за

СИ!РО'1ЮІО

ІВЩО

буть,

!НІа БОГj'іClЛaJВЩИНIj., а, ЙОГО дlPужИНJa, МарLя Imн/jjВlНlЗі .на;РОДИJlаIClЯ1 ~Y BapOOflffibR1ЇJЙ О'бл,а<С"I1Ї.

Мl()lЛОІДОМ1У

ІНСПЕКЦІІ М. БРОВАРИ IООН1ОВНИХ

л ю­

Н~нМЮiВlИІЧ

ЛНICJТIJJв,

~,

ки. Але lЛюбов МIЇiЦНlЬЛ.а і оБМИJИІаІЛ'И ї1 RyuIJi,. Ма­

Ч,И\НJa" її ПіРО1МеНИiCll1Ї- ОЧ і: ,'3а1 ООJlИlГЛООOl!(Q В дlYШУ

ДЕРЖАВНоl ПОДАтковоl

,іЗ

Микола,

ДOlВГОIЮ,

ПІДСУМКИ РОБОТИ

().,дНІИ!М

зН'.ал'И

poiR'ИI.

ФІРоН'Т.

1994

НlelМОJЮДИІХ

де

3а1!l!l!НrЧeНlНlя

reprtiJНlнЯІМ .'~ f(<JIl)()ІТlrИХ

IpЄlН!ldilB з Ш'€IВЧ\€'НIIroIВ()I, І!ІOfДpY'ЖiН.ші ШJI'ИІХ ЯtrOIЇ 52

ШВ

ЗА

уже

ДО

війни 3 !рОКИ. обоє з 1ІІОе­

Дей любов, д.руж6а', по­ lВам, '!1ytpбота, IOaJЄMopo-ЗУIМї!к:ня. Це амм'я НооiИJ-

У

Управліиня

За­

«: Про

crrлalТИ

ведеться

ЗlВiїlт­

~O

Зi&ТИtШaЄТЬІС~

XYJНiКIY ДР ПC!jЦa'l1IЮIЮУ ~H­ сrrе1ЩЬї, ДjO 15 ЛИ!ЮliЯ про>-

М!і­

Т'ИІМ', що ВНJеаеІОі!Я

ДOOOlJНlEnllЬ

бюджет УіНlpta,Dни; іНіа рж » не IfI!PИ!Й'Н'ЯJТИIЙ,

ПіІМя

НИМ, фіG'И'ІН'ИІМИJ осюбаІМ'ИІ ~ 15 ~Я 1: 15 л.И'с 'JIOП1aДЗ>. У ЗІВ',язк\у з 3аКООІІ «Про

Зa!Irotн

Держа'В­

нaamювa\НІOlУ У 1994 році.

М'НІ pdJmШmН ЧJaСТJIiaIМIИ що­

15

та,

« Цро

, ЩОМ'і!СІЯЧНІО

до

ЗаllЮНУ УlR'ра'йJ!И «Про ПJIIа'l1Y за I3е1МЛЮ». 3е­ lМ1eJ1Ь1Н'ИЙ пqдаl'ЮК CIМ:a~­ ЄlТЬСіЯ! ЮРИІДИІЧІІІИ!МИІ оооба­ ІІ$)ЯЧІІЮ до

зеМIJIЮ»

Н1ОІГо ПoдamкY. ЮрJWilЧllli Оісаби ОІІЛ'!lIЧУЮIТЬ IIOДWГOlН

16

«Про

IlIJОIПЮІВlНlеНІЬ

за

ДВОХ

Y'!(IJI:a'YliIН'

С/їМ'ю,

наРОДИJlJa1СЯ 9 ПOOlум'ї ВЇІЙІни, aure й сьoro,щн:і мате БY'l1И lОО'ірцем ДЛЯ MIO'JI{)tl1/i', бо Є~НJaЄ Сіе!.Р'ЦЯ

ПОДАТКУ ту

фpo!Н!'OOlЦy

l1OOIJIjjТaJJ1Ь,

І!раІЦЮвaJIJa

ЯJ1W.

СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО

ВQiI зем.леlЩРИICI'l1j"OOJчі, ЯІ!( юpиiДИ!'ЩIJ оооби, 'l1aIК і фіl'3:ИJЧJНl1., ООВИН!НJL ОПlJl1alЧУ'вamи зeмJ&Jl'ынІиІй ІЮДаІ'fIO!(. 'I1epм1lН1 0WIJarl'И ooмetJIыніо­

фр0lll!11СІВ НІЙ

РООПOd3lJJclти

Ж И ТТ Я:t

фашиСТіВ.

Біля

Cliльськоі

середньоІ mкоJlИ Ій lІов.пено lПам'я~.

вста­

Пісня про Дуню Безсмертну Тужиш, УкраІио, В м:ири1 дні 1 HO'li, Про зamб.пих спогад Смутить иaml ,o'li. Димерко страждальна, У війну пала.па, Скільки у моrи.пи Рlдииx ,заховала?! дуню наша рідна, МІШО· ти прожила, Бо рука фашиста Віку вкоротила. У житті короткім, Слід ти зamoпила, А діВОчі коси

Доня донОсила. Довелося раио

1І11У'" ЇІ УВелИІН!іІЙ

ІІІРОІЖіИВаІЄ

роль ІЮВИJННlї :вilд!!Jr!paJТИ ,оіIЛЬ'С,ЬJCі Ради, ~OJI'И, 'aJ!(-

І'І'ИІВ се:ла. РИlСIJЮ

б

тИІ В гою

.Біа~~:i

~oo

«Rlнигу РОIJ1Н1О

ЗaJIlИlсаJт.Н

З'alCLЛ,УЖJeНlИІХ

ЖИ,ВI8!Л ' И

напрочуд

Кінець

легка.

війJDI

уже близько, Вериуся додому я. Знайду Вам гарну иевістку­

І буде дРужиа сім'я.А зараз прощайте, мамо, Бо вже Aoropa свіча, А завтра вставати рано ... Хай оБМJDlа Вас печаль •.

Дуже хотілося спати, И не знав цей безвусий

солдат

Про те, що заГJDIе завтра,

Що

змовкне його автомат.

Плаче і досі мати Був віи У неІ один.

Не повернувся з бою Найкращий у світі сви.

про

веrepalНlіІВ,rrOlм\ilClТИl1'И:

Будеш,

Хода

ІЮ­

дlзaril

ЇХ фOlroцpaфі~, 3\ilбa>aJТИ цilImlВii оrrоГJaДИ, ЛiИlСіТИ' до рі~нИІХ З фpoнrry. На БYlдИІНІІ\аХ, 'ЯІ!{ це б'уUlО .рaJНIllшe, ЗlaJIl{рOlIЩЩИlТИ ТaJOOrИJЧКИJ «~yт ЖИ\Вое ве­ Фера'Н1 ... » ІIМ'elНlalМИ 0005-

села',

сЯ пишу Вам" мамо, Не в остаив1й раз, Обіцяю, люба, Все буде гаразд. Тут не страшно, мамо, Неоо все в зірках, Красиво у горах Афгану,

уч;нШв

де

БOlЙО'Віі i:TPY'ДjOBi З!В~ен­ ~я

л~t

лист

11а

ПaJм'ЛТl»"

(jy:ло, '6

Останній

з до

IВЧИll1eлJіlВ

ЛІНІЮ

IJIPIa'lllil•

CJaJПI

ш~Ола.х

'С'лJщ

Б>еІ'І'ераlН IвUlЙ!НИJ /1

140

'Beт~НlilВ ~ЇЙJDИ, з ІНИХ 36 '!іН1ВІaJIljlДи. Воі ю!ни! вже i!ЮXИL1liОГо B~ і ,IJIОІ11РООУЮТЬ ymги до се· бе ~e іТ!іілl>КИ 'РіW!JИJX, а й [1рома\ЦС'ЬІЮіІХ орІ'аІІІ!!ООІці1Й. У цейn;epЬод ОІаOlблIИ\ВоУ

Голову зложити. У серцях у иamиx

Дуню, житиl Іван ГНИДЮК,

ДИМерЦі

'CЬiOOo,цjlliїI

:ще

ЧИ,

Ч'ОІМ'УСЬ

В

ни.х

~ТИ! ІВОІНИ

ву­ Пlро­

ПРОЖИlВlЗ.llOrГьJ

в OOТaIНIНli,

ПРИПИІНИJЛ\ося

ро,I(И

і_JuW'ВІ8.lи-

1НЯ учаl(111іИ1Кїв .вІЙКИ ВДО­ 'ма учнями.. .Аідже Дехто з .ветераІНlііВ ~e 'може пе­ ,реClУООIТИlС'Я lНla. дaur,~ В!Щ­ ст а.нь

Чlерез

ЗsьанО,

І1!ОIРaJНIе'НІНlЯ.

Ч:a!ClТИ\На

нєте-

ра!НlіlВ ПIO'l1Pе~'Є CblOlI1O\!1JНli j, М1аlТ'6рі:аль'НОІЇ ДЮIlЮМ,QIГ.ИІ.

ПраіВдаl, Jl18Ж1не

CUJl1ід ВlїJддaJТИ на­ ~

pajlЩ'ос­

ПJf ' « ВеЛlИJIЮIДИlм.elpc:bl!('И!Й » Івану СaJМ\ііЙЛIОIВИЧУ СооіЮ­ !(ІУ, Я'~ИІЙ lЦ'OIpOlКY на:щає веТ€lpaI!l'ЗіМ МОІ1У

пolсилы'у

зерном,

допо­

овочамИ,

фруктами,

дертЮ,

IIOp'Т:01М

rl1ЛЬіГОJВИ\МИJ

за

'i1P'aJН!c­

н:ами. ОПlасибі йом,у усіх на'с, ·8eTepaiНli!B.

ф­

ВЇІД

СВЯЩeJIIНlИЙ НИ!Ніі

обов' ЯiЗIQ)( догляд rratМ' ЯI'I'Н'ИIRaI!WИJ /ВііIЧJЮ'ir ЖИВYlщИіХ

3Іа слаJIIIИ'. В()ІНИ 3ІаІВЖІДИ по­ IВИWНі qy,11И в ЗJpШ3II{IOmIому ClTa'НIi, а ОООбливо 'l18П1~, 8 ДНі ПЇ!д!ГоI'l1О18ЮИі до юві­ лею.

Bi!дJд1aiМ1()

ж

Н1!lЛ ежн:у

ШaJНIY 'ТИ!М, ХТО БOlJJiOlOOЯ і ПlЩ>еМ'.іIГ фашИOlМ ЧУІМУ

ЧЛеН! !(JI~ «Прол.jjoo!(»

ХХ {,;I!'OJI\jIТТЯ. Хай буде _ЧИJC'I'a d БЛ.a.гotpOlЩНQ Н1аша ООВіІоть IfflPe,ц ВlelТ€lpalliaми ВоіlЙНlИ.

BpoJВapCI>JCOГO бtY\ци!нIR'y 'l1варчостl ШIЮJI!~.

Іван ГНИДЮК, ветеран ВJiй1н'и ~ '!Ера'Цl.

Юп

ОНАШКО,

'


.В О В Е

Ж И Т Т Я~

У·ltaIЗ Црезидеита

в..rna:c,HIICjТb

Селяни О'Іlримуютьсерти­ фі.кат документ, який засвідчує Iliраво НОншого праці.вник·а чи ПЄ:НСіGtне;ра

коле~тивну

Н1!- середню земельну част­

ку tВ даНІОМУ ..\10СПОдlaРСТВЇ: В ,НЩіТУ,рі .земл.я Інаірlз.аєть'

КalМИ ч~р'et3 ·визначення .зе­

го_

середніх

-

часток

НОQfШ.о­

.ея

Тобто КОЛГQiСПНИlК чи

праЦltВник

:радгоспу

шість

держаlВНИХ

ILРИlрlвнюються

колек'І1И1ВкИх)

госпо­

час:тку

када:crr.рових нако.вих

тор .Зі

(од­

працїіВНИК

своєю

землею; ДЛЯ

згод;а

цього

не

потрібна. Тож у 'ЩІКИЙ С,ПІ::>сіб Указ сприяє роз_

ця частн'а буде lН·eO~HaKO­

БИТКУ .фермеlрст,ва. Паювання землі

-залежно вІд ,рdВНIЯ

На­

,стати

І1!РИКJJa.д, у За.карпа:т:ті чи ПрииаРІ12~і. Буковині, де ~ ,щt~,ть

створювати

чи ,інший

.нолективу

за родюqі.стю).

3еltJ,Л08забез.печеності.

від­

ХіОІЧе вийти з ГОСПOJдlalРСтва

В :рiJЗНих господа:рства;х вою

гос­

хочуть

ГlOlдарювати,

у.м.оВІНих

·гек'Мфl,в

ч;ле'Н!аМ

як.і

ФЄірм!WCьні ГОСП(1lЦа;рств'а.. Причому. якщо меJQа.нlза­

ДіО

члеНами ГОСПОДЗIРСтва зе­ мельну

тl1м

оюобитись, ,са.мостіЙно гос­

IМа.є .пра.ВО 3 іншими

OДНla!КOBY

лише

подарств,

(біЛЬ­

дарсТ1В на

lВизначают:ься.

ТИ

3бе1режутьсякращі 3 них, ПЄJ)'e.т,щрившИіСЬ іВ акціо­

КОЛГОlСІп,н,ик.и,

ф€\p>мери~

lПіДЦРИЄМ'СТIВа

.«лже­

()(J'римують

ли­

рет,

·за'слоном

,може

на

шляху

що

чимало

нращих

КНlЯ, :земельнІ Ч1аК:тки

мо­

сільаького~що,д Іа Р с ь ких

ЖУть бути НlВ.lВІТь ідО

га.

угідь ПРИXlО!lІИЛИ вже lРі3/Ні

'Лан, в IсередН!іх школах С·. СеМИILОЛRИ, В. Дим,ерна, Н:рак::,иЛЇJвка H<liДB!PHi туа­ лети не обеЗЗЗJра;ЖУiflалися,

Д.о ЮШIlкових інфе.кЦіЙ'

зуєть.ся

.вкишечнину,

організм ЛЮДИНИ'

а

в

.пoтtPап­

ВОJЮГеприбираіННЯ

вими

а

пpotдyJljтами,

таК'ОЖ

за

Qрудни.х

ІВОДОЮ,

ДОІПDМОГОЮ

ІРУК.

Це.

про­

ВDlДИЛОСЯ без ВИlНОРИіСтання де;з.розчи.нів, неянj.сно. В школах с. Семиil'ОіЛН'ИІ та }{,расЩlівна були /ВЩСУТНlі

ллє із зараженими харчо­

Н!аісам­

IЩред, }СВОроба ВoткJrнa (lВlрус.нИЙ гелаТ'иrг) , C'a.JLb· МІОнелЬ!ОО, дизеНТЄірія, га­ с~оен:теpoJroЛі.ти, черев­ ний тиф та ~,нші. Ііс.цують три ШJl:ЯХИ бо­ porьби з ЦИМИj,НфоенЦіЯ­

умови для .миття рук шно­

,.,н.

Т<ljр.НіИМ !ВИіМОIГ,ам. чаlOТО фІксувалися

НайДl~іUl'ИМИ

Л~Lв, канаЛJi3lаЦіЙн.а. СИ­ отема не .працювала. На ~рчо.блОlЦі Великодимер­ ської середньої Ш}(l()ЛИ приміщення для :миття по­ суд;у не вil.дfЮВiЩа.ло ,ооні­

,мо­

Ж~ бу.тн ТІ заЮОІби .або ІІіРИЙОМИ' БQpOlТьБи, ЯНlі :здатНі з.нешнодити або із.о­ ЛІІОва'11И ДЖlЄlрело ЇJнфеКці'і

-

це

по-перше,

нлад,

(В. Димерка, ГОГОlл1в). Сантешtіна.1В с:таром.у КОР­ пу·с.і Ніа:лИТЯНоСЬКОї серед­ H~OЇ ШRОЛИ' .nоотребує за'мі­ 'НИ ЗЛ'ИlВні БЗlЧКИ в туа­ летах .не іІ1ІpalЦЮЮТЬ. А Ха'рч.обл,он Ру.саНIІваької

по-,друге

проведенням

дезин­

феКції і .ПО-.третє -

сriю­

!рИТИ несцриЙ.нят,лИІВ'Ї1СТЬ до lНфеRцї,і: людям шля­

СШ ,бу'в :масова заселl8НЙЙ

хом щепЛ\ЄiНtНя, за.гартуван­

f'ризун8JМIИ,

ня,

JJlЯд

ПОВНlоціНIНОГО

Х!а,рчу­

зафLКСОlВано

пруше.нь,

ООіНЮI.

лися при

З минулого. ІРОНУ нііль­ Ні,СТЬ киш~ОІВИХ ·і.нф~нціЙ

ПРИГОТУВ2lНні

IfIУНJМ1a,МИ

насаМlПE!jред

JLОВИЙ ля

СеlМИ.полни,

·могли

розповс;юдження

.

ві.Д.носиН2іми,

'І1Оір.1н

лекцій

прочит.али

в

УЧ:НlШСЬКИХ

та

т,рудових

~OJ!.ектива,х

ЛІ­

карі шн~рвендис.паІНСЄfра. Але, на жа.ль, ·ffiлькість хвqpих на венеричні за­ ХIЩРЮВіа!НіНЯ З!XJ\С\Тає

з

не­

БУ·ВalЛіОіІО ІІИ3ИДк!;стю. З :початку Цf>0IГO ро­ НУзaJpe.єст.рqвано

пона!Д

.B~lB сИфі.iI:lСу. pDiЗПОВ!іла l"ол.овнИЙ лікар . шкijpіВ€!НдиопаНіСejpа Н. С. В1JюООродова. Нав.іть

40

НІаіС, лLRарІВ,такий :нJe­ С1РИМlНИЙ :ріст ХВQроби приголомшує.

Медики

будуть

іІ1ІОЯСIНЮЮТЬ це

.заІГaJlЬНИМ падінням МО.ра­ ЛІЇ, Юll3ь~ .piIВHeM куль'

т·у,ри, '~о.зБJipливІоСТЮ У CIl'iarl'~ВИХ ЗІВ' ЯЗШlХ, безду-

'11Р2нсфОР:\1У­

П€IPеТІВQРИТИlCЯ в

:~;r:Є:~~'селя~~~~'С;:~

які М'їЖ собою буд.,y:rьпо­

шені

ОДИН

У

стати

ГОlСпо­

даіРЯІМ!И .на ній. . }{iJлька слів ПJptО питан­ ня, яке. без сумніву, ці­ Н!а~ить місьних житеЛJіІВ У

.ну.пуючи

QДНОГО

рефо р м а

.решті, ,зможуть вла'CJ:lИка:ми зеМЛі,

ЛialНJ(и)

IJЗIa'ТИСЯ,

Уназу

Президента !НlaЙБІльше

біЛ.Ьш

су­

перечок ~виНtИ"ає щодо двох питань. Перше: яна ДОІЛЯ' епіткає ·lюлrОСПИlі збережуться 'вони чи роз: ООлятьс,я.? І друге:. що бу­ де з .риннIQIМ землі? . Противники . зеМ'е,льної !рефОРМІІ '3'а·,лякуют:ь ,оелЯІН ТИіМ, що приватизацІя .зем­ лі гцризведе до :РOjз,валу

.страв

та

с,то­

не деЗИНфі­

того,

~K

постановами

держ.а,ВJI10/І'О

са

-

якусь

..

й,тиме ванНіЯ

Відзначу,.

що ПОНlЩ,ц

B!.дCiQТHl·B

110дa;pcТ'l~a?

продукцLї

ЗаXtВOРЮВан.ню

те,

що

сприяло

:нес,воєЧlаюно

та

нуватись

вже даю'l1b црисадиБН1і ·гос­ подарства Нalсел.ення .і ЧСЬСТ.к,а цЯ постіЙНО 3'ро­

НіШНЮ

ІНа

Н'е>с.табі.ЛЬНііСТЬ,

!НИ­

фю.

.:....

ян

роз 'яс-

,до­

неповно були проведені НlеобхіДНd IliрофілаКТИ!ЧJНі

заходи медичними іпрЩilВ­ никами на М·іСЦНХ. 1'taн, .не в.Сіконтакт.ні

з

хворими

були сво~часlНtO обстежені' з :мет.ою раннього IВ'ИlЯlВЛен:

нязаХІВорюваJШtЯ. мфl

. Не в

.пРОВОДИІЛося

суб'єктом

цікаво

Вершкове

ІНФЕКЦІЙ

масло . ПеРші ваlНн,я

.ЗГ2ДRИІ про !ВЖИ­

MaJCJIa

з ,риту,а;JIЬІН'ОЮ

мerrою .моЖ'Нз. з,найrn іВ Біб­ ЛJiї .(;.юоu іріік до н. е). У даlВНіЙ Греції, Рим[ та l'еРМаіНії ВИКDРИСТОВУ,вали його .з лІкувальною ме,тою.

Наприклад, шкіри

ян

мазь для

обличчя'

та

волос:

ся_

згаданИХ сіЛ ,велися на ду­

Ян харчовий ,ПlродуКТ Й·ого !Стали IВЖИlВати у ltpai" їнах Північної Є:вропи. У Хll СТОЛіТТі його вже ~и­ возили із С.кандИШІІВії. А коли З'ЯlВИВСЯ Мoajpгa­ 'РИІН. котрий вва!Жають за­

же

Мінн.ином

ОІБІстежен.нясечі

та, }{Ірові

кOtНI'Гак:тних,

ПpolВOДИl­

не

JJJaICb ca!НtїТaJр.но-ООВіТНЯ ро­ бота серед іН'аселен.ня та інші профілантиЧ!ні захо­ ди, котрі в окремих сІ,м',ях НШЗЬКQМУ

piIВНi.

До цього ж ЛЮДИ lВt3aгa­ лі tCiтали ,слабкl:шИlМiИ іі фі­ зично і духовно. менш СТtійними до будь-яної, ін­

фекЦї.ї. В ЦЬ<JIМY не оотан­ ІНЮ рмь lВі'ДЇI1Рає економіч­ ний СТан ЮРllJiJни і уражен­ ня

. ЦVIЇCцeBocTЇ

радіOiНlYклі­

дами, 'ВНа/CЛlідон ЧlOIl1O іму­ нітет

населеlНiНJl

фекційних

ІІІРОТИ

.XlВQРоб

ін­

змен­

шився.

У .зв·язку ,з ЦИlМ тою

аКТИІВІ!.зацї-і:

d

·з ме­

Lмy.ИlНоУ

системи, покращення само­

ПОЧУТ:ТЯ закликаю

заЛlежн·о IВlД tВiKY

.JIICix,

не­

ic.тaJ!1Y'

туванням ОРvaJНiJЗI:~tу і

'lGPa-

~ій НotРНіЙОВИЧ lван.ов. А.

СОЛОШЕНКО,

.ліка,р--еп1де..'VIIЇОЛОіГ . Бро­ IВa,PIQbKOЇ санепіДСТ8ІНції.

'Н1а

цыoyy

lВичер-

.пують·оя.

с.п.рatВДi, вважати, що ЦІЮl'О ДtOiC.иrгі>, ЗіНіаЧИТЬ заКРИТfi оЧti на . цроблему. Одним меДJflЧНИМ lJ!PaIцLв-

.у БроварахВllJlВJlЄИО но-. иина,м ·з ,нею lНІе воорати­ Сіа В!lЛ.інфекцlі. Наші - ся. во :ж HeOQxiдiНe .не ливедуть

нині

Це

ливості

JI.ИВОСТЄЙ

:РDзподі:ляти

ЯКІЦО

Тепер ІЦОДО маЙ'бу'І1НЬОГО

llIIе фіз!иlЧtIщ ао Й ·МIOilJIaль-

не ОЗДОровлеНiJ.я ІС,Усrttль-

вершновоro !Мас­

ла? Він «;наРОДИВСЯ. У ФраНЦії .у 1870. іР. йoro винайшов ферм:ер d хімік

Меж Мур'є, !ЯНОМ·У

9УЛО

шкода викидати ТtВaРИl1Шiий

ЩИlР, і, ДОІДЗЮЧИ ІВ НЬОГD .рі3номаНіотнї ПРОДУIQТИ, од~ржу·ва;в ЩОСЬ схоже на

вершJ«JiВ;e

Й'0І.\10

Мlасло.

(,ВіД лаТИНСЬ}(l()І1О

-

га,РИН~

що

ХВОРЮВ8ІНЬ У 'ЮJlЬНОх ШJ«)-

шк.ола, церква.

Н. ГРИЩУК.

Гоголева

---

Г.

ГОТУЄ'МОСЯ

С.

аще нкою вона

знаємо.

Два

ЬalЧYlріН.

. ДР IВeСІНИI, буде не

11J>aКТОрИ г·о­

'ЮВ.і до весни, 'l\р8'l1iй снла­ даю із частин, зarкУПJlIЄІІ:!ИХ

на

баз'і.«УКJРЧОРМЄ:Т». ДQ речі, мій ОПiїlВlрозмо:в­ ник-доовіДчений MexalНi­ зarrqp,маЙіСТtЄ;р Н'а ,всі ру-' ки. Сам доброті1Ю іРЄlМотує осі весни

У

пl,д:готоlВ!Цi

lНал~QДИВ

oiвaJrny,

до

з~рнову

нультивarr ю Р

КРН -4, т2, інші поctlRНІі та грунто0/5робні машини. За c.iJМ'єю закріплено для .норИСТ.у,вання зе,мелынхx

гек­

24

yl1ilДь.

З'

них 'Юрік восени фе,р.мер засія.в .пшеницею 1 О гекта­

,pdiв. Щоб ВОІНа добре заро­

Але Іх _.нем·а· КудИ ТіЛьки

оказаlВ

Ні

з

Р,роте

-

ЧИlМ,

фермер.

ДalPЄlMHO

зак:іємо,

д'одала

-

якої ilVЮРОКИ З реалізацією ві·д них МІОЛока" бо дер­

жава його НУlІува.ла.Тепе:р же .ні. Тому його на по­ IiYTНiliX, ян Rажуть, до­ .Qтавляємо у Київ. А по­ ки

завезеш

туди,

то

·воно

снис:а.є.

.сільськогосподарс.ЬКі

.м.ашини.

(ГаІРИ

.тиме,

ДРУЖина фермера Мотро­ На МихайЛівна. ....:.. Оім'я має л'ять дійних HotpiB. Раніше 1В0ІН'а ,не мала ні­

За.думала меРіВ

,на

зеМЛі

родина

но.віЙ

споруди:ти

щення

для

фер­

ділянці примі­

утриман'Ня

ху­

доби. a;JIe будiJВельних ма­ теріалів lНем.а. Пра:в.да, во­

На у Брова,рах і Калинівці

оо неЙмовф.но високих Ці­ нах нупила Щ> 1 ООО штун

шлакобл>О,нїlВ. аа транспор­ тування

їх

веЛОСq

у

ГогОЛІв

,Зat1лarrити

до­

Т2!КОЖ

не.Малу суму грошей. Фер­ мерам Довещеться ще біль­ ше

I]JtOзношелитися

і

за

складений проект нової .забудови ~a :проведення ДОІ неї нової елекТlРОЛїlНШ От бачите. нуди не біДкав.ся

дах є тільни ка\1llй, ТОІН'На ,Я~DlГо НІОштує

правді сказати, тепер дер­

холестерин. Найбільше йо­ ·го .в продуктах, ЯКl одер­ ЖУЮ'l1bСЯ Із '1'ВаІринпmx жи­

одна п'ять

мlлiЬЙОН1В ~арбо:ваНlЦіВ. Це' у десятюи ра. ДQрюжче

нинь,

усюди

жава

-

нлин

ферме,р.

нас,

за­

По

фе'рмеРіВ,

гра­

.А!мерини, . ,насл~дуючи здо­ ровий СПОcd'б жит;м, ВіЩ­

риво .можна .ВНОСИТИ оосе-'

ни .під зяб, а лідживляти

бує, 3ІВ.мість того, щоб до­ помагати. СУдіть з Ь}І:>О.ГО факту. 'Горін восени .наша Сім'я на приймальний

мовляються від верш.но.во­

ним .пшеницю

рі'/}. Ось чому жителі ба­ гатьОО!:

го

·IQpaїH

d

.ма.с.ла

Європи

;вживають

та.

НііІЖ IраіНіше. Але це доб: весною

рекомендуєт.ЬСЯ.

:РOlс­

не

оскІльки

линну олІю та маргаtpИН.

еф е 1l.ТiY не буде. Коли зим.ою було трохи

що виробляють найбіЛЬшу нілы\lcтьb іВершКОВІОІГО МаіС­

pi1aJLj.в, С1М',я фермеРів ви­

Ц!.ка'ВО. що у Дана та Нідер$нда,х юра,їнах, т:ри

чвеРті

жиріІВ

ЇХ " .споживає на.с

(.за

'На

СРСР)

СПОЖ!fll2oННЯ

lВеЗЛа !На поля

по

нема

ко­

-

річне

.Тож

6,6

вагу.

!p~

за.своюється

А

ор­

ДООВіїідчені

ГООПіодині знають, щD у ТliCTi та для обсІмажу.вання маргарин .нєзаміlНlНИЙ.

О. ХАНІН.

а

у

Бсрисподі

:'lдала

ТОНН до,ріДНО'ї пшеіНиці, нам

заплатили

за

веї

сті.льки грошей, що за них І тонни _пально-ма_ с.тильних 'матеріалів не ну­ пиш.

На

такій

ЗСінівчил-ась

сумній

ноті

моя роз,мова

l.з фермером Г. С. Бачурі­ НИМ.

Але земля не гуля-

усІЯ НВіШа. с~м'я: я, дружи_

більше ВЖJlВ.a.ТИ ,рослинних легше

Ч'Оімупрацювати

Б,уває ж таке_ ВGЛід ЮI,фm G.a однимзаХВQріла

.

М:е\ЦІИКИ

НІа

пункт

А. ·ГАВРИЛЕНКО.

СпасиБІ .. nікарю!

нг на час КDЛИ маргарину- на 14 від­ COTН!tв .мешuе. Це о,д·на з причИІН ТОЮ, ЩО полов1llНla населення країни має над:мІ!.рну

тонн

машинам.

У

rверШК'DiВОГО

M-aJсла досяг.ло людину; ,в ~ой

150

.Мате­

iМrЇсце.вих добри.в. Тецер же

JНll!lCелеlН'НЯ,

маргаIРИН.

Д8.Н\ИJМИ

лишнЬіО!М:У

паЛJиmю-мастильних

що.

мніЗм'ОІМ.

ПО\бувала з л·екЦіяlМіИ\ цро Ніебе.зпеку IВЕШejpичиих.·оо­

'11hН ;розпочав ,розповіДЬ цро СВОЄ жит·тя фермер із

naЛЬНDlГО. Правда, на .скла·­

ГPOМla!ACЬHi

CКJaiaaTВI

(УНlРdнфqрм).

ВИ'І1ра'І'И!В .для цього ба,га.то

!питМИf!

ОРГ8lНізаці'і,

на­

ук.

юмер

чеНКD

_МІНІЇ

УlGраї:НИ,

сЕ!:РЦЯ є

kaP-БеНіe,pDлог Н. А. .РадроЦі

НАН

доктOjр 'економічних

1

ства. Своє слово у цьому

ЦЬО'мУ

витку села Інституту еко­

,НОlмі.ии

,воротам

0ди'Н для судин

!НЮва.л:ьну :роботу. Тан. лііВ

НDВИХ

со­

"КРУТИМОСЯ, як БІЛКА В КОЛЕСІ",-

lНiе їздив. ,за ними,

Сучаонамедицина :вва­

. жає,

на'

відділом

ціаЛЬJно,е.нономіЧtІЮГО роз­

засадах сучаСіНа переробна І1!ром.иСJЮlВі'сть, ВЇДПlОIВІДlна

ILовеpтialВся

жирі:в та МаІРГ2Ірнну, який

уже

QфqРМУ:ВаЛаСЬ

д.обривами. на ·Скл,a.дplX.

Іперла,мутр, же,м­

за.відуюч,а

за ОІДин'два

«олеум~

чуг).

ЛЮдмиЛа ШЕПОТЬКО,

ми Мі1ськи!Й с.поживач. Звичайно, таний резУJllbтат щоб

.ноопе,J)taти­

ни будуть ПРОДaJВатись.

замель:ної ,рефор­

Пorrрібен ЧIlJC.

до сільсьно­

ВУ, куп'Ити акЦії акціонер­ ного товариства, якщо во­

ГОЛОВНИй ВИІІ1раш,

дила, її необхідН!о . весною l]ЇДЖjИlВИТИ IJ\'II.НЄjралblНими

жир і .~peЦbKOГO «,ма,р­

-

чи ,вступити

ГОСПОДЗJрсьного

я.нИЙ, на ,МОЮ думку, 01\РИ_

Назвали

«олеомаргаринюм ~

ILрипадає

лі.Кlajpі в ;склу CtВОїхмож-

1l1РОДУ.н­

ХОД.

3\1J 1 остає.

ПQJВН'ЇЙ

,с.ВОІЮ

.можуть

ГО,РОДJ'lН

ч'и IJЮДИ'Чів, !Тан і' Уіх зе­ мельні паї. МО>Же мdСIЬКИЙ житель стати·.Й фермЄJРОМ

здешЄlВЛefНtН'я.

ОТіРИМа&МО не

незважаючи

Ч2С.ТИна

зако­ ТО,гО,

успаднувати' ян- цриса.диб­ н! .ДіЛян.ки своїх ба,тькJ>в

TOIВaiplLB ПОСТУІІІQВО збага­ ч.уватимеТlЬСЯ, йтиме його

рони.

:вИірОБНИ'

норм, передба,чеіНИіх нодавством.' КРі'М'

~YJIЬ:ТJa'l1I цих ~ій lі ТIЩНСфOjpмацШ, модеРНіі­ аа.цП ІРИНІОН ПродоіВОЛ~ИХ

має ВЩ

(ре­

й 'міс.ьні жителі ІВ' ,:vгежах

по-'

.вІІв, і модер.нізув,аТІІ 'ВИ­ роБНИlцтво, ДоБИJвaЮЧИСЬ ЙО.\10 здешевлення. В .ре­

Це -

ЗtaJпасу

ду.ть,. з.о~рема. отримувати .землю під сади_ т,а, городи

з,буватися ~ не.д.балик чле­

реалізувати

оох 'і Iра,д1'Ос.пах

.колго.с­

ІІІа1Нсера оргaнl:зу.вали ро. боту телефоиу довірц: 5-14-51. Але наші маж-

може С'l'ати чуДовИІМ фо.: ном ДЛЯ JJiOШНlренНlЯ СНІДУ. ТИМ більше,: що перша «ласті.вка. уже Є:'

онов­ пере­

дЄtРжавноог()'

де

змушенІ буідуть

ствах,

·в

ваінНЯ. Адже ,Нil в ШНОЛ.і, l1ІІі .в сІм'ї . цим Шfl.'laJНlННМ lН.е IПtРИДіЛяється IНlїяка

Вое це. ,вважає На'І1а1ЛЯ . СеменіІВна,

КООПЄіративи

сєрeдotВИЩі,

Ц'ІІІЮ' .СІ«1!РОЧУЄТь.ся, а ІВ присадибних ГОІСПОд,аір­

оскільки

ла,

.

у

вони

землю

ЗЄ}рВJfИЙ фонд), з яких бу­

БOlPOТІ;>Ба за ,вижи' НОіНікуренція, то

беJРУ'l1b на себе всю повно­ ту госrюДСііР'СЬКИХ фуннцій. Нюtжеrн коопеpatrив буде самостійно .ВИJpішувати, що ЙQМУ (ВИlроблятИІ, як

лах, ІВ училищі фiз.ИJчної культури. ПptаІЦіВИИlRИ дис_

-

іПіраЦів­ земельні ·та

ві ,нолективи, а;ле LВ леному ВИ!ГJLя.дЇ. яКі

ХОВІН11стю, IвlДсуТНіСТЮ си_ \С,теми стaroeвого БИХО-

ув.а.га.

іНЩі

маючи

або збережуть' сво'і ~iPyдo­

нині

ще б було розпочати це по системі, яку ООILРОЛО­ НУООіВ нам учитель Порфи­

і

МеханізаlТOРИ,

МiIlЙНОВНІаї' 6УІЦУТІЬ об'єд­

40

сМьсь.когоспо­

ДЗtрс.ької

ноопера.тив­

НИХ Зalсадах, тоБТQ разом. Як ,реально ~рефОlP!мува­ ТИМУ.'ГЬ!С'Я ~ОіЛеН'l'ивні гос-

,годують.

(Га JffiIРЧtDблОКUВ у ~раси­ лІВІці, В. ДИіМеРЦі, НaJЛИ­

пiJШJIо' на спад.

на

отримати

У процесі земельної ре­ фQрми зберігаються землі

соби іВцроБНИЦ'l'lВа. Але БМьшість с~лян. очевИJДно. будуть пони ЩО ',ГОСПQl­ да,рюва.ти.

міста

про,дуктіів?

.0снlльКи НОВі ~ООПЄjpа­ orЯIВИ будуть Діяти в рин­

ники,

що

з

ДЛЯ вирощуваНlНЯ сільгосп­

ЦРОдуКЦlЮ.

JljO/ВOMY

Іре­

ФОІРМОЮ. ЧИ Може людина

вла,ОНОСТі на ·ЗЄ!;'\fЛЮ .та .за·­

УIC'lїХ

.поки

lС.трукту­

ри, заСіНовані !НJa ПlриватніЙ

ТtВа1РИННИНИ,

ВДОРОВ'Я, зайнятися загар­

т:і та проведеНіі вilдповіДR~ оаніТЗJPНі заходи. за~ворю­ ВaJННtя ІНа віру,сний гЄ'шщит

,ефеRТ'ИННil

!ЮЛГЮіСпlв. які, МОВЛЯіВ. ·на·с

ЩО ДОПОМОЖЕ зупинити СИФІЛІС? 59

(6РИ1Гади,

на земеJLыний Пlай. При ОБГОВQренн'і

H1TapнoIГo ліна.1РЯ була при­ ЛИН'єНа експлуа:тація шнlл

,спонукати

'іНфе.КЦії.

посУіД

~олOtВlН;ОіГО

В. дИМЄJРК2J, К.раСПЛILвна, Rали:та, І1оroлilв та Руса­ ніІВ. с.аме тут деРЖaRНЮЮ

.зу.МОВНО,

теХ'нологіЧtНlОIМу"

КYiВЗJВCЯ 11ОЩО. І лнше ліс-.

є

санеПli.дCJ1'yжбою району виявлені Інедоліки. що. бе­

що допу.сна­

збеРIГ&ННd :про.дуктJ,в,

.в нашому раІЙ.Оlн1 цродов­ жує збіЛьшу;в,а~ись, зокре­ ма ХБ.'ОІроба БоmКlна .та ди­ зентерliя. НаЙбі.JI1bШ у.р~жеНJИМИ Нlalооленими

·Дуже Іп~ре­

бої ·в подачі lНe тіЛlbНИ га­ РЯЧОї,а й ХОЛОДНОЇ ІВQДИ

пе.рерваТи . меmн.ізм .передatЧі збудника. .на/ПРИ­

ративи

р.

1995

Земельна

.невеликі :вироБНИЧі коопе­

в '·язані 'l'ОО'аірНQ'І1РОшqвими

АНТИСАНІТАРІЯ-ШЛЯХ ДО КИШКОВИХ них ,Х!Воробналежать .Т1і, цри яких збуднин ,локал і -

.ВИЖIИIВ'Y"fЬ.

березня

сфера ТОіРГіВЛ'і тощо.

lВиступаf'

коЛгооп, хоча вже й меа шою Мll.рою, oНJiж ,раніше одержа,влени.й. то тепер -

неРНіі, паіЙові товариства, ' аІсоціації тощо. І:НШlі зму­

ше \ДОХОДИ. У.каз .гapalНTYЄ

Лікар застерігає

.

гос.под~

flIраВ·ОIJРи.ватIНОЇ. іВласностd

.ст;ає,

\розбазСііРЮва,ння кол'госп­ !ІІ'ИІХ .земель. Адже не сен­

,населе_

0,5

колГ,Olcпів. 3розу,міло, що ІВ НИНіШНЬОМУ ·вигляді не вс'! оiJIЬСЬКОГОСПОдalPCькі

ЩО& НАСЕJlI &УВ (ОСООІАР

.дарських Iп1Дприємс'l'В, .при­ вuracнює,ться їІХ -працlв'Н'и­

земельних

.не

(.пен_

с;1льськ,оJГ.осп()­

ме.л.ьних .паїв.

сягатиме

райОННі чи 05mсИ;і .НtalЧаль­ нини, ставши буцімто, ферм~рЗtми, . хо.ча цю зем­ лю продовжую'l1b oбaJ!ОібЛя­

.1

Середа •

!ЗІВ нзну З земельною

.СіЛЬСЬ}(l()ООС·П.о·І]ідприємств_ переда.ЄТblC1Я з

у

зе­

роз;раXlOJвaiН1ИЙ на

нинІшні та

-

праЦіВНики

деJ>ЖaJВНоІ

частна

чатку

Пер~у.Сіі.м 'відзначимо, що зrtдно з У.К'alЗОМ .ае:м­ лю IliРИВal'І'ИізУЮть безпла:т­

ОІОНІе;ри) дарських Зем.ля, що

.середня

поеТllJпне ЗДійснен,ня зе­ меЛI>НОЇ ,реформи. 1~OiMY зе­ меЛЬН'і ЧtВ,ІСТКИ в ,НlaJTypi, тобто !на території, спо­

радикаЛI>НИХ

ню селяни

меЛ'ЬНа

У.каз'

екоНомі 'ПIJИХ перет.ворень_

JЮЛИЩНll

де

іО, а 'ПQ й більше гeн:тpilВ.

фOj~И у сфеРі сіЛЬ'СІЬ}(І(),­ гoc~oгo tВИро6ни­ ЦTвa~ СIliРЯМіСIВaНИЙ на ,рез, лІзаціЮ ПРОГOJюшеіНІОГ.О

.кyJpcy

Д<ljptс.тва;

стор...

3

17 (8605)

А на Х€lРСОНЩИНі є ГОіСПб­

«Про

Rell!dДКoJIaIдНii оох:оди щодо ПРИСКОpemlЯ земельноІ ре­

НJИм

ом

ОО, 'син. Висо.ка

темпера­

ТY.lра.

ГDlJЮIИШЙ

сильний

біль, остуда. ЗмушеНі бу­

ли ВИКЛинати

12

О

ночі

«ШВИДНУ~ допомогу. Ми дуже ВдЯЧНі бригаДі у склаДі молодого JLіНа.ря

В. М. Кеуща та 'фельдше­ ра В. Г. Корж, які .дy~e у.важно оглЯ5іУЛИ .наіС, ·по­

Д/аЛИ lНеоб~lIдну

дОпомогу,

дали

поради

шого

лінування.

щодо

да.ль­

Як ·добре, що є т·ані чуйні уваЖНі, знаючі ;і доБРООИЧЛИlВі спеціаЛісти

нк! вкладають

вс/Одушу,

які

у сcrюраву люблять

людей і ·гоrrЮlВі о БУДЬ-tЯНіЙ ИСlрі

могу

прийти

їм

на

допо­

.

М. СЛЮСАР, ,робїотнин птаХОфабрики «Киі1ВСЬJ(ia» •


4

СТОР..

Середа,

Сnoрm

У С'У'М8ІХ з 11IЮIOro.в

RaI.P1.

з:имава ~

р.

'1995

сН О В Е

ІНІИХ IВИlДI3іХ 'ПJIOOP8IМ!III. н.а,. rrepяIНIai crraла qpIIбним IIJIIИOO.PQМ на IlQИCI'l1IIIIЦИ

16

по

lУІРО'ШЩ1:

iЦPQXOДВЛIa З

березня

1

alilJlыlmM

20

«Т().

ІЮіДО\ІІІаВ­

Ук­

5!RМ

~ стИіІІІеМ. ІІ ЧJaJQ 18 ХІВ. 52 ООКІУ:Н\!QИ. Учен:ь БУФИ Сщmй Хохич: пе­ PeМ:Jr в rOНЦI. !на 1О Шf

JlIИЖIН'ИX rOНJOO( серед ІОНаІІІІІВ rraJ Дl!вiЧа;т. ;у ~ В3IЯJIИ !уч.а.сть 15 К'ОМаІНІД.

та

Вiiбqpoв

«~»

на

ЧЕМПІОНИ З БРОВАРІВ

,тра.гедlіЯ. «Ве.л,ИК'О­

~epoыноу>>.,'

тут

ВIщ.щhmRY

М!ftryip1lНla

сropDl1lOOlВlй

цув

m

~ ЗanL­

34-!рЬ'ИШfЙ

сторож

AlкаТOlЛIІЙ .Забережн,ий. Оtl~ТИlВНІа груш Y~­ ntlJНIНIя

д~I

ноУ

ОJropaНlИ,

ла

ІНа

оож€:ж­

~

місце

встаЖJllJИJmi:

Н'Н!КІН'eнпtя

виІз~­ цриіІ'ОІДИ,

іІ1ІРИЧ'Н!НОЮ

:ІЮжeж.l'

очевИlЩНlO,

ви­

ст&Ла,

'llеобере!жНіlОТЬ

поТЄІРПl.Лоro

цра

кyJp!IШl,

'НОТРН!Й рр ТQI'O Ж nepeбyУ ,нет.веревоміУ

18a1l

I'oouoдaiPC"l'tВ'Y"

тatН'i.

3а!І11Д!1.'ІІІО

зБИ\'l1lOlВ, а.ле l1OUJJOIВНIE!

pooirm.Tt тя

- 'у л.1rr. пllШJIa з жит­

Jl1ЮДН!Юі.

воН1а

лише

І

заnmtула

'щpeG

парушила,

те,

що

ел~

IН1ОІрМИ

nPOТJlIllOOlOeЖ'НQІ

бeзnїeнIи. 'Цретя ОМф'1'Ь у lВotrI.II!l, й 0IIId!

зафliКoolвalНla '11lЛЬiКИ

в

ра­

IНН!НІІ!шНІЬОI'О

рсжу'. Та чи 0C\ТaJННIЯ? І. diR<Шeнrrop

цінах

У ЮllШОіМУ !Мliclтіта. ра­

ця C"l'рашн.а роо.1фа111аІОя 'у

8

відпо'.lВllКy'.

·познаАО•• МОСН й:оЦ!: є

у iН!aJIIalГOд;жeRllt cJ.МJeЙН()І­ го життя. Але' Яl!CИІМ чи­ нам? У oroJl'lЩ1 ДiOOmТ­

ньо

~

mme

А.ЛІе це же

не

людина

могла

І

у

доooмorти

б

ваша

гавета.

крlcn:а-mжка:.

м.

Броварн.

вул.

АУДИТОРСЬКА \фІРМА

нув

МQ­

~

АНВан.з.m.жка.

Наша адреса:

JJ1жкa

Киtвська.

по

310.

сАНАЛIТИК.

ВИКО­

DОВВВЙ комплекс aYДВTopCItВIIX Пое.пуг: щ!деввя бухгuтереькоroоОJJ1вy; ,

-

rщpeІзЩ.

Як би ~ Qy.no 0іР­ І1аІНІІВ'УІВМИ тану OnIYlИ«!\Y' у вашому wc.т.i. Це бу­ м б Д,УіЖ)е 3іРУ"ІНІО AJ1Я 00iМ'0'l'НLX жнremIIв M'lCm тfa райану.

.МЕБЛІ.

року; м'вкl КYTO'IКВ ДJIII куш; CTctЦ­

1004

магаани «Меб.пl •.

~. ВІД-'

iК'OЖНIaJ

,ПІДПРИЄМСТВО

пвеьмОВі та обідні. шафи двота . трндвериt, тумби дШl те.певlзорів та tи.; пухоВі та вaпlвпуховl КОВдРн. ПОдуІІІКІІ. ватинові матраци. moeтри Іноземного виробництва. ' МеБJli набудь-JIКНI смак з доставкою на адресу покупцв: Форма розраxymdв будь-вка.

GН!aЙOМO'l1В.

те зщциrrиюя Rl

поетавовка бухгuтереькoro об.Jdвy а виборОМ вalбiJlЬm вростого 1 eкOВOllll'lllO ввr1двoгo варіанту

бухгu!ерСЬКОro об.Jdвy ва

пlдпpивмствl;

B8ID01IIY

аудиторськІ пое.пуrв по ПРВВВТll3aц1! даткообвn:адевию.

та

-

Запрошув до

BaaЄMoвнr1днoгo

по­

співроБІтництва

аудиторІВ. реВіаорів. .бухгuтерtв. соввх І ІIDПВX епецlaJd.стlВ.

юристів., фtиан­

. Наша адреса: БроварсьКИй фШ1&tJ «AвaJlітик­ Кредо •• _ву.п. Гагаріна. 28. кімната 104. Тел,' 5-85-31.

Тож почву а c~e. JПO­ двии. 011 добре ВІдома гІркота саиотвостІ. мев1 65 рокІв. ,ВвсоJOlЙ. Про­ живаю у Броварах.у маевому буАВВКУ, aвl­

оренду в м. Бровари првм1щеввв ПІД офlеи. а та­ кож окремІ будlмі ДЛІІ внробllИ'lllX та сuадсьних ПО!)Jеб.

м8ІОСІІ домamвlмroeпо­ даретвом. . матерtальво забезпе'lеввА, IІІропоную вJдryкиутиС8 ,ДJJII ство­

СЬКА 'QМК-S. на постlIвy роботу потрІбні:.

peнвs сІм'! добрій. ха3JIЙJIоввтІй adвц1. забез­ пе'leвlй ЖІІт.пом t матерl­ lLIIЬио а розумною різвв­ цею

у

ОРГАНІ3АЦlЯ

Лист писати - паспорта

вmu:вв­ ІХ - БК

ва Броварсь­ JOIЙ рвlву30Jl ЗВ·ІІЗКУ. до

.Nir 842482 •

має

можливІсть

передати в

довІдки по телефонах: 5~31-58. 5-31-55.

ОРЕНДНОМУ

ШДП'ИЄМСТВУ

uаиово-еконо\lИвQrQ

~_

Мa.JlllPИ. ОшІата за доМомев1стю.

АдРеса: м.

ДІ.п

«БРОВАР~

,.

.

иа'lILllЬВИК

MYJIIIPH.

КадРІВ.

Бровари. вул. Будьоввоro.

Тел.:

5-23-80. 5-23-84.

,

віці.

аапвтaJIIUI

.дetPНmroIЖеж.наглядУ •

c.aJМIO'l'iНlot

illЮд'еЙ. Без~; ,во.­ н:и оот.ребіують ДOIЮМDI'И

ку

ХУТЬКО. ВlМІ!ЛeR1НIЯ

Ч'НІМ'а.ло

ом 17 (SGQ6)

ТЕРМІНОВО проводить розпродаж товарів аа знвжеввмв ц1вамн: кухомl меБJd з фасадом ІІІ натуриьноl дереВвин; меблеві ст1вкв П'ІІТИ на­ йменуВань; мебш ДJIII спam.вl; м'lIJd КУТО'lки Д,lJ'

А8вайте

Димерцl

~.

ТОРГОВЕЛЬНЕ

Читач пропонує

Смерть у ВеJlикlА

30 D. 35 ~

оовим 'на ~I

IIepШaJ

~дi8I

ОТfИЛем,

шн! 1 О Iitм за ~, Ірина;

Пригода

Ж И ТТ Я».

ТОРГОВИИ пропонув тименту:

до

. 14. від-

.

ЦЕНТР

«3ЕЛЕНИИ

продажу

товари

ПАПУГА.

СВІІТКОВОГО

асор­

фарфоровий посуд ~. серВізи '1в1ві та сто­

-

.пОвІ (ва в 1 12 персон). 'IIUIIКII. БJDOде'ІКа; п1aJП1; CJШ"""Й посуд стакаив. графвнв. вази~ крвштa.JIЬ;

ароматваоваи1 иаВо!

Крамlнальна хрошКа........................................... Jdrв

.набивжеВІЯМ весни і 3J1oAIA нахабlіє

3

БY\1ItЗl

fШМ,

явищем .pI!.щНd'С­ CЬOl'()IДНIJ

'1'()

це

е.пектрофевв

З~

і

.

\ІЮВИХ

ЖIfreJDIIв

БpQвapщиIIш. ось іще два. фaJ<т.иi, 1ІНІі М1ООІіІУІТЬ. oтarrи

,~

l'IIpaIвиJIын'

TairoIГO

,вш.

C!Ii1OIWY. . 'У

I\'JшжнЧQOC

У

будии­

GY .по ВУЛ. ~. 40, де мешюає ~ ДIPYIr'OI

ХРУіПИ

'1'арьов,

~

'IВИЯlВЛенІІ)

лученю МJaIIЮВ()І

CetIgPe. й

ВИ­

liIJJrOtPaIМiai

13.,5

OOUIОМКИ!.

У ГoroлeвdJ іВ дcnroвaло­ $m!I1 1QpI!Jя Шeвemя ви­ л,у'leЩ) 3,5 к,lJЛorpaooII пе!PЄ'МJe1IeнroII lМa.RIaВOiI 00лoмпm ш GaImXIOIМ роз­ Ч1ИНІВИіКаІ, 1оо rpaJМL'e оу­ ХІИІХ

·МJaIНJOВИX

цри..ma'д

ДіЛ~

гOJLimOк

як

3а вашим заиомевввм торговий центр вІдпУС­

ІНОЧІІ! до ПРИlЙ-

paй.лJ1НialPНJ1

зі

СТРУООМ roлIOIВНOIГO МІОіЗ1іІУ. rrpaaмою roJl'ОІВ'И

tWЛО

дOO1'alВlJIеІЮ

1IIU1iI_ _ _ n ..••__I__

н__

1І1ІІ

lІІull.

33-~Ч-

потрlбиl

иа

роботу:

opfaв1aaTop

ш

рова,

запрошує

на

по­

етUhIy ~oтy продавців .дm1 торrbш1 з лоткІв У

рвlОИ1 сТоргмашу.. ОJШaта договірна. u Звертатвеь: вуа. Kpaeoвcьвoro. 18. інжеиериии КОРПУС ааводу сТорrмаш.. І поверх. Тел. 5-30-83.

. . . .8

JIQIТТ'"

-

'КПUi'RМ

.IcІоп

і

~_

p~

48117U'*.

,

B.JIIWIIIX

А8ІІУ7&ТI8.

,~l'lr.lta'II!

.

ДІІІ

uxo.u:

~. . . . .

.

Тел. 5-4ЕН2.

'

та

'

ПРЕДСТАВНИЦТВО

ННТВ у Броварах швІ-

довувтЬС8 у зв'lІ3ку З реоргав1аацlею.·

З претеизlвмн звертатиси ПРОТlll'ом двох мJCllцlB

по тел.

5-68-55.

ЗАпроmує~криниЦJI.

pte'ЮIIШiI.\

пІзно

'дРа-ПOi3alВ1ljJaможуть

Лнщо palНliwe на.рном&­ ·f!I1Я CEUJeJt Нl3ШИХ земл яНIІ

IІ..:..n"IIIRn.n

У Heд1mo. 5 березц 1895 р.. Bpeдaкцl! гааети «Нове ЖИТТІІ. вJдбудетьси '1ергове засlД8НR1І .пlт­

студІ!

сКрИИІІЦІІ •.

Початок о

12

гoДВНl.

РАДА J<:03III!К"I'IIB редаіК'Ціі

J

.

ДНJ)et(lЦія

,н,ьо.l ШIЮJ1Н

,

і

• щнро

та

співчуття РІЇ:ДIfИМ '-~

ПlJlOфСПілкюва

оргаНізація

1\8

(\JJИЗЬКИМ

веЧіDИЬОЇ

по·

серед·

N! 1 з сумом сповіщає 1ІіІ)() CM~PТЬ IЮлиw.н,ього

школи.

1WI'1'1J1іота

У·К'IJIII(і.и,и

КИРИЧЕНКА ВаСИJlIІ Яковича СІІІівчувае РідН!Нм і близькнм покіЙtюго.

АдміНlістрацlя і пnoФtroм радгоспу "Літківський,. глнба· юо сум·vють з П.РИВlOду передЧ8СНіОЇ смерті ЧlІІЄlfа пРОФ· спіЛ'Кн. за'Ві:дУЮЧОЇ дитячнм садком СІНЧУК оІІlАIУ СтеПаиlвВk і ВИСnOВЛЮЮ1'ь глибоке, співчуття рlд.НИМ і БЛIІЗЬКНМ ПО·

.

КіЙ·IЮЇ.

.

І(олектив

Броварського.

ріЙ» глиБО1ко. сумує свого ІЩlщlВRНIШІ

у

Р)'ДОГО

про

право

на·

пlJlЬrв IRВ8Jdдa армІ! Ш' групи 11 .Nir 471073. ви­

дане 10.07.1002р. Броварським вlддl40в соці­ a.JIьJIoгo забеапе'IeIIIIJI ва Ім'lІ Pozдecтвeвcьвoro ОЛeJCСандРа ВuерIЙОВВ'lа. ВВАЖАТИ НЕДІВСНИМ.

.

,a.del"opIUlЦIT

-

8-18-81.

&,..арс.п

зв'ЯЗКV' зІ

МихаАJlа

піддРИЄМСТIІ8 смертю

Федоровича

вимовлюе

ДlУН,,, 1ІоР)'ІІ.'81:

ПОІКіАн·их.

Ред_тор А. ВОЛОШИИВИКО_

154.

І

e\'J................. II_ IJ .. ...,,.. с

If.

lнAекс811U.

Друк ВИСQ\tJIА. ковавий аJЖУШ. ПРlІмірникlа. ·3аМ08IieRIIЯ

ЛQeСа

"Mep~y·

/ooUI,ишнього

ТКАЧЕНКО Надll Михаl.. 1ввв щирі співчуття PЇдRНM І БJlИЗЬ~НМ

pe.aU8Pa 4-81-71; ZНU:Ч8.К. ~ IIМIaJ суспl ••ВО-D"I'І'ІІ".ro •• rт. - 4-04-11; ОгО икрета,1 -,4-11-84; ll,u" ..IIi:· сl.IоАКОГО ГОСUO,lll.Р'П. 4-112-12; ПРОМИСollоистl , ceц .......s ...Т.... .l8cт18 І "со.оТ ,о'отв 4-84-81; Іlмl.у

1'....'.....

о.рендного

і раптовою траГічною З81Гибел\lllO пnoд;a,вця' гастроному]І(9 40

Киі8.ка е6.lаsть, мо В,...,.. .ул. Київська.

глибоко СУ"УЄ

ба,гаroрічНlOГО JIOOисvвача. вчи, Ве.лвкої В'lтчизllЯНОЇ війни КИРИЧЕНКА ВаtlfJlIІ Яковича

і вжл\()влює глибоке кійНОГО.,

директоl!oll

Cn'AII .

ІН~......-и

ПОСВІДЧЕННЯ

215828,

га·зети «Нове життя,.

з приво.ду СМерТі кашoro 11еля·neИСlоиеJ)8. ветерана

orm-

НlНТИlClя й lН'ailIIIIi з 1В!l!I\m, ді­ ти. ~1ба, це ное nJ\ЦIOТaIВa ДIm CElPЙooнoro' ЗlatНеоо­ ~ООНІНІя?

_ _= a _ ••••

ВТРАЧЕНЕ

ТенфОВИ:

&РО••,СIоКI

Р. . . . .Р А. •ОnOIllИН~. ГаИТ8 ....".... • 17 КaJirМ 1987 ,еКУ.

бути

АДРЕСА РЕД."КIU':

га_ . , ........х . •1..к.І 'І'а

- ___

,al-еІ Р.... B~1IIIIt

88. те.п. ДJIII довідок: 82-5-80.

МАЛЕ КОМЕРЦПІНО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО сБАЗИС. повlдомuв про .пікв1дацЬо. Претеваl! првlМ8JOТЬСІІ ПРОТlIl'ом двох мlСвціВ.

УПРАВЛІННЯ .Nir 50. запрomyютьев на аВГa.JIЬиl збори товариства. JПd в1дБУДУТЬСIІ 18 березвв Ц. р. о 8 гoдввt в актовому aa.Jli адм1впрвмlщенвll аа адресою:, м. Бровари. вул, Кутузова.. 2-а.

ритуuу

Звертатися за ацрееою: м. Бровари.· вул. Шев­ '1еика. 2-8. тел. 5-86-72. .ВЕСЕЛКА.

. '

МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ' ПIДПРИЄМСТ.18 сЕНЕИ. повіДОМ.JIJIв про.lIiКв1Мц1ю. Пре~ прийм&ІОтьев протlll'ОМ двох м1евц1в. Тел. 5-4845.

УЧАСНИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - .БУДІВЕЛЬНЕ

.Похорон •• землекоп. првбирa.JIыІІІк uадоввща.

КООПЕРАТИВ

та може

_ _ _...._ _ _ •••

БРОВАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА тер­ мlВово

··

орJП1.вaл:ьввА: прва.

Чекавмо вас аа аДресою: м. Бровари• •у.п. КІ­

то CЬoroдн'l 8)Ife йде ~OН l!ІІа НІ.­ лограми. А це oorн:a.чає qдн'e IЮJIО RфК'OIМIa'ІІІіВ IШІІРІШ11Є і В Іх Ч'ИCJJiIi ЗІВІВ­

Спохопимось,

мa;J'I'Ь'НIOOO I3ІІМ1ЛemllЯ цeнrr-

ращынlox

Kozвoмy покупцевІ товарів понад 1 МJIИ. крб.

-

.д.У1РмаІНІУ •

гукати'. ПlІ~оІі

ПlLllоеоев' сКМЕТ.;

тить товари аа беаготlвкОВИМ розрахунком.

YtВaaW: ЯlШЦО lм'lJI\IщEйcынІх JЮВI~Jl'eНIНЯX ' 4i1гypym­ ЛІИі IКdUI~ ДІООИ ~ mpнoтиtIIЮ1'O

господаря,

«Русааа.,

жbro'l1 П8В'lОХВ та Kcmroтв (виробництВо Іта...

_.

З~ ра'RJIшe ІВ

Треба знати,

«Кока-.Кола., «Фа:іІ­

adвO'!e ваУТТIІ В асортвмевті;.

.nі!).

~

~

.Сamoте.;

та.;

3ІЗ!l'ЯIl'YЄ В своі тенета, все НІОІВИОС

-,

прохо.поджую'l1 иапо!

ОClсвг І ~y• Тнраж 5.329'

]1(9 949.

IOIlIAмro o,.....oro УІІРанlВВІ У СВ,IUIIIX .........., •• ПN......ІТ , . . . .кО8.Т торгl..l. . КІІТ8е.ка об ...87., •• &р..арв, .,.... к.тна....

...

#17 1995  
#17 1995  
Advertisement