Page 1

І

,___,_)

.N'2 17 (8498)

Ціва ДОГОВірна

ГАЗЕТА БPOIAPCW«fl ІІСWІОЇ ТА РАЙОНКОї РАА НАРОДНМІ АШJТАТ1В

---------~·----~ портфель на тен.:~увати парлаvrе:Jтарія здатні 3--

ТоІІка зору

Хто потрапить

зізнаюся:

ЩІ­

людини.

кот­

мене.

у

ра за останні гінтора Д\1п.Jбувала чн сятка років не іЗ сотню разів н« по­ дібних заходах, перша зу­ стріч кандидатів у народ­ України гю ні депутати

виборчому рському Б акру гу .J\"Q 20~) із ви'·орця­

неоднознач­

залишила

ми

враження.

не

зустріч

сама

По-перше,

затягну.ТJ.ся

вже

надто

в

на

СПЇЛКУКlННЯ КОЖНОГО наН­ ДИДата із присутніми

в' н;,уванні

mt-

шe 15·:11а ХВИЛИН<ІМИ. НІ­ ж ;це бИТО й небаг:но,

із

14

стріч прибуло

за­

15

претенден­

Р-f'єстрованих

депутат­

на. стриманнн

тіl!.

HJ зу­

що

врахувати,

сліД

ЦілісІ-юго

По-друге.

:1~тrріч

про

враженнн

линих

звинувачень

і

ме.жуоІ

лише

не

ОПИН11ЛИСЯ

КаЖуЧИ.

но

:.·міння

Тобто,

ях.

із

ватисн

снід

є

самих

ІШм­

цього

слід

життєвий

;,о­

неоднакоьи­

них

у

·:н.1ад

r.~и. Звісно, одні уже в хо-

цілком абсурдні за­ я цьому Пр~

лися

не

самов!Jевненість на

мальну

прете!І,'\ентів

ос;ремих

місце

в

парламенті, свою

~юнстрували

при

Зрозумі.'о. щодо тради­

ця

ності

:штономізацією

реформuю.

Нриму,

стан.r;сr;ням

тиса при

ТаJ\ЇЙ

їх кіль­

дидатів

до

кості)

нерівнозначний. реально

пре-

кан­ неви­

причин

конання

І!рийнятих

ховною

Радою

Вер­

України

ян

Позитивним,

назвати

можна

не.

на

ме­

те,

що

в

відпо-

давали

го­

висловлювали

рантнJ,

доброзичливо

товність

одного

до

один

ставитися

. .У фойє буд'инку нуль­ у кандидатів обмінювалися­

підтримки

дєпутати

зважували

враженнями.

бачу мож­

кандидатів

серед

я

<<Не

виборців:

із

го

одно­

-думну

почув

раНЦЯ,

Не ба­ ливого депутата_ у кожного ж, чу!>>. Що своя оцінnа свій підхід, ділових якостей цих лю­ дей. Особисто я того ве­ себе для відкрив чора кілька яких

претендзнтів, недооціню­ раніше j:v~eн

вав. тані

що І пер~нонаний, ві;mриття зробили й

інші

мої

земляни.

НЕБРАТ.

В.

суботу,

Сьогодні, в 12-й годині

в кінотеатрі

<<ПроІ"етей>>

відбудеться

із

виборців

зустріч

чергова

кандидатами

в

нарl•дні

про

силала­

що

ситуацію.

ся в господарстві. Нерот­ її зміст. У нагадаю ко

еконо­ тяжним мічним становищем керів­ ництво АПН «Десна>>, до і радгосп входить якого вирішило «ЗаплавниЙ>>, з

зв'язну

вдатися

неординарних

до

до його дій: приєднати << Заворицький ,, . радгоспу Піі!­ стати мав ВіН І собним господарством Мі­ внутрішніх Ністерства с.прав України. Ці намjри еконо­

ряд

пораджуВсіЛИ

мічних і юридичних проб­ лем, які ніхто- не взявся дослідити. спішність.

робилося,

До з

того ж

все

акою

дуже

.. .

ось

І

у <<Зап­

госп-:~

Актовий

рrць'\І.ОЇ

да~:~но

знову з;;.гальні рад·

працівникіБ

зборІіІ

1ал Мон­

серє'ДНЬОЇ

вже

це

насторо­

жи.'Іа робітників лавІЮМУ>>.

по­

мабуть

ШКОЛИ

не

na-

сятки

йо:vІЛення працівників рад­ господарсько ДіЯ,1ЬНОСТі,

фінансовоі

-

ПрСJ.ВОДИ-

ревіЗіЙ1\ОНТрО.'ІЬНО ЛО МіністерНе управління ства фінансів України. повністю буду не Я переповідати

донументів вони

не

один

1.міст

цих

зайняли

бо

десяток

ар­

фактів, ~ід але кушів. зачитаних ревізором Г. Г. багатьом Ільницьким.

Про nодІІх. перехопило по там ті.1ьrш не згаду­ в'\.1с.:~я:

;;а

>Ші

І-і''ВЇДОМО ,юслуги

вщпускалися дуюи.

безслідно

НОМУ

і

тонна:vш

нафтопро­ зникли

не­

матеріалів,

дорахувалися

також

трак­

рефри­ причепів. торів. картоплезби­ жератора, рального но:v~байна, п;;угів іншого. чого багато і

мільйони про йшлося радгоспних карбованців грошей, яні зникли неві­ домо

перевірки

ЯКУ

сотні

дівельних

логічним, але виглядало з озна­ почалися збори антами

техніки.

до

шкур із 1слят, чимало бу­

збори на Цього разу nредставнии і прибув в України ПрезидентQ районі Броварському Хос;а Л. В. Слободянюк. на перший погляд не все

:>

зап­

частин

с1ів села.

госnу

най~:<енувань

нуди.

ронні особи. ознайомлення Піrля

покарання.

лася

поніс

не

дальності

Ціалісту

кожному додатнову

незаконно

туральну

спе­

виділено

було оплату

праці

на­

-

по телят\. Із таким госпонайміцніше дарюванням господарство

можна

пу-

стити з торбою по світу. І хоча генеральний ди­ <<Десна» АПН ректор П. М. Талавіра обурювався,

:v~овляв.

керували

так

радгоспом <<шалено.

ЙОГО

до

питання

З

радГОС­

Але

«ЗаворJ.щьний>>.

ПОМ ідеї,

це

<<Заплавного•>

повернулися

Прикро те, що ніхто за

Так, торік у господарстві о;1ержали лише 49 телят най­ від ста корів. Це нижчий поназник у райо­ відпові­ Та замість ні.

фіна н с о в о ї

«ЗЛИТТЯ•>

цієї прийняли прогляда­ якою

не за

люди

не

ство,

з

госпо-

перевірки

діяльності

тільки

а й

верхогляд­

економічна

не­

Характерно, доцільність. що за цю навіть іД.ею ні­ хто і словом не nрохопив­

ся

на

зборах.

голосно

Зате

одно­

проголосували

за

<<Зап­ існування дальше самостійної ян лавного>> господарської

одиниЦі_

зборах На попередніх багато хто згадав про но­ лишнього

справу. підпри­ ємству <<Б.роварсьІ:ий nо­ доведеться буткомбіІІаТ>>

кращому випадку на кіль­

ви'tрат

ка АНів ро.5оти. Тож зно­ холодиль­ доставJІJІЙ ву майстру кланяйся ник, В. В. Мехеду: «Зробіть, адже на дво­ будь ласка, рі літо, nродукти нема де зберігати ... >>. поспішають. А там не через мовляв, Зайдіть,

Не.fJіВНИ-

дире н т о р а

П. Я. Пр:щина, який кіль­ на останніх років nрацю­ вав у сусідньому радгоспі

головним <<Жерщвський>> інженером. Люди просили здібного повернути його,

П. Я. Процика директором госпо.:~арства. Зал зустрів ріш€ннп.

це

Хоча багато хто розумів, що звалив на себе Петро Янович що

в

не

nопереду

нього

і

нелегку,

ношу

з сум­

одна безсонна ніч,

від сільськ'J­ ! подv·­ господарства. .:~алені

-

глава

сназав

доведеться

госr:юдарству

залізти ги,

які

банківські

бор­ вже

ніхто

зараз

не спише. як це було ро­ коли ми ків п'ять тому, під фанфари намагалися Продовольчу винонати програму. UЦо з цього ви­ .ми вже бачимо. йшло думають

торську

про

так

роботу,

всі

не

Однак далеко її

докладати. багатьох еиt\ликало

великий те,

що

в

ОшуІ\аними

подив цю

<<ЗаплавнrJ'\JУ))

залиши.~йс,; яні

люди,

прості

щиро

трива­

в

вірили

тих,

чеснісь

nорядність,

керує.

ними

І вина в цьому не тіль­

ки

ян

там

ку ди

А

лише

один

і

диви:Іасп

<<СТара

працювала

голов н и й

гвардіЯ>>

головний

бухгалтер, женер,

Він

Згонют11

Г.

працював

рік.

господар­

директора

ства М.

інші

ін-

сnеціалісти?

Адже там роками не вів­ ся

матеріальних

обЛін

Цінностей, не проводилнеР чином

ревізії

списувалася

відпра

належним

цьована

на

тра-

... Прикра історія

пилася

не

у

Рі1-

і

комори

них :v~атеріальних Gлзr.

склад­

Недаремно

До

перспустк,~·

шно;::.пу

радгоспноі

дирек­

ності, а часом і ТL!Т1Нічні яні доводиться зусилля,

диреfО't)р­

авторитет

сьного норпу.су. Цю !Іиса. ба1·ато х1о ду, на жаль, безиере­ як розглядає,

11 )-

райдержадміні с т р а ц і ї Він, Л. В. Слободянюк. мабуть, мав на увазі, що

ни ;ь;{о

же

ян

малося: впав

хто

заздриш,

нс~:ит.,

кандищ,тури

свої

люди,

вал іДолу_

не

ннсvвали

виn!ядом

ним

лий час

ЯновИчу

серйоз­

цілно\І

Із

посаду

МИКОЛАЄВА.

Н.

а ваганнями, і нівами й з таблетками можливо

<<Петру

ОІІІУ-

кавих споживачів.

призначення

оплесками

прнє~І­

vcix

для

новина

го

про

а й за Звичай­

Що не .кажіть, на

генеральний ди­ <<Десна» АПН ректор зачитав П. Талавіра М. наказ

чи

витрат,

судових

стер,винуватець.

комусь

він

покриття

на

договором

за

но, 3бИТКИ .відШКО!\У€ май­

місяць ...

іЗ

Не

експерта, праці моральну шноду.

виробництва, <<Заплавний..,.

часу

тисячу кар­ як тільки

201

оплату

на

1

позивачці

замовнику

вгодив

тер­

) Іодала

виграла оренДІюму

собі, Тепер

мільйон бованців.

у

pot:y. .

май­ на недбалих вона Броварського до стрів уявіть І. міського суду.

сплатити

через

історія сtЖ

nець не увірвався

цтва). І ось

Цій історії далеко не стr)­

дарсько

кондиu.ійне.

--

зам:овшщі

у

Поки

агрегат

зanpaвif'l'H

що

ло,

не

що завели його в глухий у залі кут>>, та багатьом від цього не легшало, бо всі добре зрозуміли. що у АПН спеЦіалісти і

актом

все

фреоном. І заnравляли, звичайно. його у Тільки ,вистачало

(Свого

У "Заплавному'' зробв.пв свій вибір метрів квадратних плівки, де­ тюліетиленової

сі.н.ня

Тяг.'ІаСЯ ця

помиляєтесь_ і от А бу­ Бо лише й поtрібио

назад

сотні

Із перевіреного на­

із квітня минулого

зрозу­ ний читач .відразу міє: немає там 3аnчастин, а ремонт .складний ...

організатора

ЧИБ ТаКОЇ НіЛЬНОСТі ЖИТе­ Прийшли сю;щ ЛіВ села. не тіJІьн;І робітник.и рад­ госпу. Бо до.1я господар­ ства цікавила всіх жите­

за ..

ПЛіІІі

сипки.

Сі.•н.rоспві дділ.

«Мін.ськ - 4>> лодильник до .майстерні побуткомбі­ нату, що на .вул. Ш.-Ален­ хема. Ну· що ж; досвідче­

тиждень ...

депутати України.

Еконояіка і життя

им: читаБагатьом чам. напевне, ,,апам'нтав­ ся м:атеріал <<Чи вибереть­ із борго­ ся «Зап.1авний>> ;Лі?>> (Нове ЖИТТЯ>>, ~0 йшлося в якому

r·від­

rornoдJ.pc•в·'' ра­

ВИІЮНа.ІИ

йону

тричі довелося носити хо­

СВОГО об­

<<МіНУСИ>>

СИ>> Й

держав:

ку льтуг

зер.нових чить; що

Пенсіонерці Р. В. Борщ

«плю­

аналізували

шанси.

підго­

Мільйон за ••• тяганиву

груп

члени

зустрічі

ня

ярових

і

закінчен­

нісля

де

тури.

ку71ьтур

АиаJІіз даних

Озимі ,ввійшли в зиму розкущеними. Обслабо

в майбvтньомv .

і

насінняl\t

насіtшевоl ної районної ікt:nекції npo якість пере­ ярових ві.реного насіння

добрива площ. Фосфорні внесені на удобрену ІШО· на щу на 49, калійнІ 73 відсотках площ.

толе­

себе

лодарств зернових

товці його до сівбя.

.розра­

у· .повних

грунт

ху.иковнх нормах фосфор­ добрива. В і калійні ні ;1в'язку з .відсутністю кош­ тів їх внесено лише на 37 відведених процентах

навіть на найнеnриємніші запитання, п:дступні й ярлик наклеїти спроби пово.:~или

внесекия

забезпечили

прірву.

в

ни

земельною

Укра\іш.

оптимальні строки посія­ ти озимі. А головне -не

бачення дини. її реальне причин сІючування Украї­

що

стеження підтвердилн,

на 35 процентах площ їх необхід.н.о буде .пересіва­ ти і підсівати. Тому нині особливу увагу с.-Іід при­ забезпечению гос­ ділити

в .кращі

зу~іли

вони не

лю­

комnетентність

і

них і:> м<Jйі"5утнім суверен­

що

те,

пов' яза­

пи~ а нь.

:.(ійних

бу­

кандидатів

мене.

<<все­

обізнаність'>.

сподіва­

на

котрі

вагань де-

будь-нних

бе:3

:Ji

макси­

про

кажу

було

Ян

хоч

що

відnовіді.

та~<:і

падай. І самі окремі ви­ борЦі, .з чиїх вуст зрива­

Найго­

мабуть.

ловніше,

Rого були котрі дава­

І ~творцями• й кандидат~:.

зустріЧі.

культури?

дИНе\.',

такого

відчувалися.

ж

все

театру

ли

скажу:

,1умки,

є,1е:v1енти

вже

раііонному

в

розмова

спіс1КУ­

людьми,

петентність,

Н

натегорі­

вагоних

різних

обрае~­

кандид:нн,

Щ()

1\атегорич­

вс~_єї

такої

мо:~1ентів,

поназала

LІ~о

Отж2,

реп­

кинув

виборІ\lВ

nевні

називатиму.

не

цІ,ому

присутніх

і1

хтось

відь, із якої можна було бачити і глибину інтелек­ ту,

відсотків озимих

35

Складні завдання сто­ хліборобами перед ять району в нинішньому ро­ не секрет, що ці. А~е

запитанню, своєрідному лунала відП•J­ ян тут же

відь, ііОЧатну зустрі­

Загинупо

яномусь

прозвучатfі

ло

кq.ндндати

го­

янихось дві

післн

питання.

причин

зроз~::-.Jілих

ЗНЯТИ

остан

в

момент_

нuсті

об­

прізвищ

й

депутатську

кан:.\Н,\<ПУРУ

нс;нст::J.та­

від

враження

претен­

МОЖУТЬ

ділпючи

загального

стrх:уються

що

МОГЛО С!\ЛаСТИОІ іЩС Й ТО­ му,

окремих

цією

канди­

а не з~·стріч, Ліку: <<Ц'" театр абс:ур.:~у! >>. Не роз­

влас­

анти1Іатій.

симпатіlІ

ни

залі

ниеловлених

ду~'!НИ,

ної

денти

чі

на­

у

чи та ч~:-.1

Причому

манд;;_та.

ського

аби

мислячі

,:(ини

м;)ж-

уни!\нути

ToVIy.

реально

... Чере1

сІюдівається.

щось

хоча ведучий -- Г()­ виборчої лова окружної час й об;.1сжив комісії

часі,

<<завоюють»

ній

них

із

лосів

свою

їхнііІІ грJ'­ їм са:vшм. Внлю­ підтримки. ШlМ у передвиборну чивш»сь

кожен

значну

<<ПаГ.С!Х:'{•>

дано.

не

просто

го­

частину

адже

даТІ! - аутсайдери, бо без не ви5орів них у день не Щоnравда, оСіійти~.:я. що :~абувати. ~южва

таний що Poзyrv!iiO. суі)єнтшший, хоч і у~юв­ НіlНДИ.:\<JТіН Hd ний. ПО.:\іЛ «СЛа5НИХ» «СИЛЬНИХ• нзври.:~ чи (Подобається І

боротьбу,

го.'Jосування,

результати

ді передвиборної наvшанії й со­ з,1атні перебороти р:н1' нзливість. і невпевне­ Іншим інші... а н.ість. цього

на

вплинути

може

це

віть

"сильний" чи "спайкмй'* Одразу

нанди­

5

не це ;!атів_ Решта, пк прикро, r;Gpa.l<l для себе на­ Але роль стати~.:тів.

у nарламент:

віть

мансиму:.І

ну

4.

МОЖЛИВИХ

ДУМКИ

З3НОНІВ,

бага­ депутатів збігалися то в чому. Але варто бу­

техНіна

Але останнє історії за

хай

тощо

слово в ці!J залишаєтьс1

прокуратурою.

Г.

ПОЛЯКОВА.


·ПОНЕДІ.ПОК • 28 --·--- ________

--

O.SS

_____,!!

ОТ-З

19.00 СьоrО.дНІ.Інформоційно ПfЮГfХ•'-•

«ЮТаР-nлюс•

ЕН-БІ~

-----·------------

УкраіІЮМQ••іі 6пок:

УТ-1

20.00 ~ча nparpaмa сКарусе,...,.. 20.45 АИ:11-ЕН МОО.Ор. оmяд(Великобри­ ТОНІЯ)

21.00 Хроніка катостроф. Документальний l.fiiC/1

21 .ZS Прем'ера 1'еІІ8аІріаяу •Wmlxм ч-а-. 1 eephl (КанаДа) 22.1S АИ-11-ЕНМіжнор.оmяд 22.30 Музичний автамп 18.30 llporpoмo пере.!РЧ но вечір,

АнnІомоениіі 6nсмс

Aw:JW:.

23 .ОО АJЇІ:11-ЕН. Міжнар. огляд(Великобри· ТСІНІЯ)

Анmомо.нмй 6nсмс

23.30 ЕкООіОУічнийоmяд(США) 23.SS ПрограмаnередоЧно завтоо

18.3 S 0-БІ-ЕС Вечірній ІІИП',Ск

ВІВТОРОК • 1

УТ-1

8.00 УТН 8 .І 0 сN\и з тих ІІСНИХ зір, ""' з тих чнстмх вод- .. • 9.00 Доброю вамздоро~~'я. Відnавіді но ЛИСТі-1

9.30 Му,. .., . . _ . ' 9.40 сr1ісенний вернісОJІСt. 2 частино

І 0.4~ Худ. фі-. ~МудрІІІЇІt. 2

12.00~

2 .І 0 КонЩ!рт камерної музики 16.00 УТН І 6.1 О Освітній канал дІ1Я школярів. Ооюви І

~і обчислІОВОІ1ЬНОЇтехніси. Понsптя доnоміжюrо аnrоритму. nос­ rцдоано nобуnово аnrоритму. Фізико. Моr><ітні мостивості речовини. До 135Р.,чя Шолом-Аnейхемо. «Хлоnчик Моm• І 7 .И осnооорем но землі 18.1 О Чарана реrато. Чостина2

r

18.40 Ф.нонсовий оmяд І 8 50 У ореіно nередІІИ(юрно 19.00 УТН 19 .І S cfармонія •иття і ча:::у.. N'и<ono Колессо

2он

Украіна і світ 20Л РЄІ<ІОЮ 20.40 На да6раміч, дІnІІ 21 .ОО УТН 21.30 Gюрткур'єр 21.4~ Вnерwе-екранІУJ.Худ.-­ .воrм.нІ 6ар 1116'18-. 2 -

+1-

22.40

2 3 .І ~

~ораnь. Tpиnn.a..a ~тура

Р-,оюеище. ЖкmІ і смерn. УСПІ!НСЬІСОf'О

a::hopy

7 .zo Чос ділових ЛІОдеЙ

8.00НОВИНИ 8.l0 Веселі нотки 8.40 Прем'сроху&~

сІ:'ІросІоМаірІ8 9.30Люд.~ноізокон 10.00 Му-.,..._

t3.00Вicn 13.ZS XY~to

УТ-1

8.00УТН 8..10~·· 9.1 о ~авмИ ()(ЛІ\Ц 9.ZОСелоі~

--

І .. О 1О сПісежнй І!efJНieou. Зчостино 11 .1 О Худ.,..,...._ «<lccn...t6apa6oHIJ8t,1 eephl

12.00 УТН 12 .І О Худ. -re-+1- сІІоrнtН~

-.2СІ8ріІІ 16.00 УТН І

6.1 О ISarcrrocepiii-м худ.1"8ІМІфіІІ.м сНЬnо, крім тебе». 45 eephl І 6.45 Дnя дітей. сВуnио 17 .І) «Свіч<що• І 8.0~ Т елефльм •Гіркий кепих щоетя» І 8 .3 О дІ=nутатс.;кий канаn

19.00 Yl1i І 9.1 5 ГlаліТИЧНІ<Й борометр І 9.3 5 Но :щобvпя дІ=ржовноі премї Украіни м Т. Г. Шевченко. сАвтОfJХJФ•.Микой­

ооОсадчий 20.l0 РЄІ<ІОЮ 20.25 Му,..,,..._•Прмrодм•кароді8СТІІІ•. 2 eephl 21.00 УТН 21.30 Gюртхур'єр 21 .45 Вnepwe -екранІ Yr. ХУА· те.nе­ . . _ •Воnс-Ібара6анм». 3 ce-

pitl

2 2.-40 І rnsrre, і грішне. ЄвгеН.. Мірошниченко Н .15 Тестральний копуо;ик 0.1 о УТН

ОСТАНКІНО Ронково раЗМtІ>«а Роноо:

-

SJO і ..~s

u.lOcephl

·

14.00 НОВИНИ (з сур~ ~~ 14.ZS 1'1Wlриємеца. 18.00 Фіпьм-ко т сАлеrро»Oltp(f Nll15 14.SS Діnовмй ІІЇСНИК · 18.15 ,lРс.фільмн:JРри~номоійоолоні» 1S.1 О <:права 18.4S КиЇ8СЬ«D nоноромо 1S.ZO Прем' ера му•Ф-У•ТамСо19.os cX.iano» nрооонує іkрt CJI-hl) 19.1 s Митниця 1S.~ О Між І-І(]І.М, дівчатомс. 19.ZS Телефільм 16.10 Рок-урок 19.3S Прем'~худ. ~«Сан­ 16.50 АзfіІКо В/ІОСНИІ(Q та-Іар6ара». 285 cepitl 17 .оо новини 20.ZS Візитко. Оксоно Марченко 17 .ZS сЗа куnіа:Іми». Міжнородно nporpaмo 20.30 Привот·ТБ nредаавnяє: .дітвора•. 17.s о florooo •Новини з-11ідnарти• 21.1 О CNN 17 .5S ===тuефіІІ..му 21.40 Гlриват-ТБ nредаовляє: сУх, ти!», 18.50 За рядкем ~токоnу .Ось• 18.SS Темо 22. tS ~П<ий зв' я:Юк 22.20 CьOroS»<iнoa.oronнi 19.40 . . . . . . .20.00 новини 22.300Т-З 20.4S Боw:жд 22.40 Приват-ТБ nредаовляє: .Життя серед · 21 .оо ФІ-.- рuсисера Л.І"ІчоІмІна. JКИТПІ», .коеспкі зуарічі» «Серце не камИ.». 1 eephl 23.1 О ФП.ми ВІД LерrІЯ Івоново 0.30 Про-відео 22.1 S Прес-екслрес 22.ZS сЯкоюво ношевіауІснеrься» O.SS ОТ-З 23.00 новини

s::: --n:; е

ООІІJКЄННЯ) І 0.3 S Шкільний екрон. Основи інформотики і обчиспІОВОЛьноі техніки. ПриКПQдНЄ nрограмне :юбе:.1ечення ЕОМ

11.00 Му.... , . . _ 11.10 ХУАотеІІІф'-сІІоІ-.1~ HIJ8t,3eephl

.

І2.00УТН 16.00УТН 16.1 О &аіа.осерііІ- .JrYAo 'ІUІ Ф'­ сНЬсто, крІм тебе». 46 серІІІ Гnuри звуюо чорівН

І 7 .20 Освітній канаn дІ1Я школярів. Фізико­ МОТ€МО1'И'+ІО ШКОІЮ. Піде)мкИ мате­ мотичної олімпЇQ/»4. Українсько літч:ю­ туро. Т. Г. Шевче>«о-куооJІСНик.До

180-річчя вщ t»411 ноРQІІJІСЄння Велико­ го КобЗЩJІf

18 .20 Крупним fliiOН&ilt 18.50 ФіНансовий оmяд

о Заrребельноrо РЄІ<ІОЮ На да6раміч, .... УТН Gюрткур'єр &ne..--811p811YJ.Xyд.--

20.3S 20.40 21.00 21 .30 21.45 . t&- ......... lapll6'111818.422.40 МоnодіжжІ

crv•- .rapn

-

23.40Хуа.те~~ІфІ-сІІоІн8НІ6.116'ІІ

0.3S

-.5серІІІ УТН

10.l0Джем

1O.SO П~-експрес 11.00 1-ЮЬИНИ(з~ 11.20 crop~~-'nl wi».Xyд.nuiкepi-

1 S.OO СусWІ nonooнen 1 S.30 Том-тем новини 16.00 Вибори-94: nporpo.yo кон,циоото. Дор­

іkрt

18.00 телефілtм 18.1 S СтуWя сУкртеnефільм» nредаовляє:

14.00 НОВИНИ (з сур~ 14.ZS Підприємецр ts.20 Прем'срому..'ІфІІn.мусТамСо­

'І'U

«Просто Mapisllt

18.SO Фyroan. Iliro чемnіонів. •Crюproo

G1

(tv'кххво)- сБаосеnоно• ~оюнія~ У ne~ -19.4S В..ІрнІІ кшка

23.4) 18 .ОО

2250 23.00 новини 23.1 О Мокоwо 23.45 Футбол. Ліго чежІіонів

18 .S; 19.00

ОСТАНКІНО

ва

18.00~

18 .s s f<i.tonoнopaмa

19.40 ........ . 20.00 НОВИНИ 20.4S IJonO сМП.йоtо 21.15 XYRo,.._«'ta po--

.,.....IIIII

23.SS Фуtбаn.На~ УТ-2 І

6.008101

ЕН-БЮ

УкраІномо•Іміі 6пок:

20.00 ~ча nporpaмa сКаруаа» 20.4S АЙ-11-ЕН. Мжнар. оmяд (Великобри• тоніА) 21.00 Довкіппя. ЕкОІіОУічна nporpoNO 21.2S f1peм'cpantJМCepiculy •Wmlxм n~. 3 сері• (Канада) 22.15 АИ-11-ЕНМЬкнор . оmяд 22.30 Муз>'Чний ОВТОІЮТ

КОМЕРЦІИНИИ КАНАn

Інформоцjйно-публіцистичний ви~к nрограми <J'lюди дІ1Я людей• Телеюзета -20.00(Діловий вісник.ІV\іdя Свгтrю

на Сході. Кеннет Коупле.щ. Діповий вісник)

Анmо-ііб-:

23.00 АЙ-11-ЕН. Міжнар. огляд(Великобр"18 .ОО Аноt-к. r!P~~':' телеt<~нrі ЮТоР ,-

CtyAitl d"РАВІС•

20.00 Анонс nрограм студrї сГ равіс» 20.0S Рекл().WіЄ агентаво .r ровіо

7.00Нова~ія

8.00 Все<:віrні новини Ей-Бі-0 11 .ОО Худ. ntаеФіам сСанrа &арбора». 2851286 серІІ

12.40 Селянське nитання 13.00 ВІСТІ 1 3.ZS Худ.t&-сАннаІК~ 14.4S Мy. .nt-n)'JI..ТII 14.SS Теnеrозета

~8:~~rm 2([4S сКиіе удується•

21.QS 1V-МоІСПер 21.1 ОХ= сТН.ІІОІ- ~онhІ) 23.40 т С1)'діtІ сРУПНІІ•

0.00 Діловин вісник

1s.оо Парапепі

tS.IS КонЩ!рТ 1S.30 Том-томновини 16.00 Вибори-94: f1P9rpOМO КОtЩІІДОТО. Го-

лосіівський 1!14боРчий округ N\14 18.00 .Оранта». Дуковно-nросвіrниtt>КО

18.30 ~музико 18.4S Киівсько nонорамо 19.0S Тепефіпьм 19.ZO Точказору 19.3S ~.худ.те.nефІ_.у«Саніа-11 ар ІІ•, 287 серів 20.ZS Наше I!DIIO 20.S S trДnя заrапьноrо добро.. 3оmужений C!PfИCf Украіни І. Kywnnep

21.4S Селоі~ 22.30 сНезобуіні•В. Блакктний•. Ten~ 23.1 S ~ тЕ111Єфее!мнопь сРОІЮІ+ 01 Сnсівутича». Заmочний КDНІ.ІЕ!РТ

7-іі КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАІІ 'Ц,.ОО Інформа~~ий виn-р: !J)ОІ'рОМ4 сЛ1001481110де10

ІШ Теnеrозето

.

--.

YXPf. cflioiAМQII, f1ЮІСИНЬСЯ»

.

юнія)

.. ютаР-ПЛЮС•

-

·~·"""::'-:!.

7 .zo '-Юс ділових mодей 7 .so ПоіХDІІи '

••·1cepill

ПQЄ!:~ 22ЛНОВИНИ -.2серІІІ

18Л О-БІ-ЕС Вечірній виnуск

19 .ОО Сьоrо,qні. Інфор;.оацjйно nрогрс»Ю

СnоеутичО». Вечір ЦІ<ГОНСЬКОfО ро­

6.20 Потрібні... Потрібні ... (.JO <І>орм)"Іо-730

S.ZO Ранково раЗМ<НКD S.30 Ранок 7 .4S ОrІІ!Щ рмнсу нерухсмості

22.4S ХУJІо . . _ . . . . Q •

&ap6apa•.286cephl

СІудІІІ сГРАВЮt

---

22.ZS

(Аіі-Сі-ТІ-89

18.30 Прогрс»Ю nередач но вечір. АнQнс АнmоМО8НМіі '-=

20.00 Анонс nрограм студії сГ равіс• 20.0S Рекломне агентаво сГ ровіс»

16.10 ... Др 16iaapwi 16.SO Технодром 17 .оо новини 17.zs .І]абірикт 17 .so .ІJ.окУменти і дапі

mнія) 2 ) .3О Еконсwічний оrляд (OlJA) 2 35) Програма rrередоч но завтро

~

Авансцено

7-tii

не комінЬ». 2 серія Прес-експрес

1S.SO ГТк:ні Г. ЗаІ!ОІІОКЮ на вірші М Рубцо-

Анrn:ІМОаний 6пок:

23.00 АЙ-Тl-ЕН. Міжнар. ОІ11!ІД(Великобj:>~­

МІЖНАРОАНА КОМЕРWИНА ПЛЕРАДІОКОМПАНІІ «ІСТV»

wонсу

20.SS НОВИНИ 21 .40 Фільми режисера Л. Пчаnкіна. сСерце

....

ТОН ІЯ)

cepitl

20.2S Tene"'YJ:'нan сПраво• · 21.2S Худ.фІІ.м~ 22.4S Міжнародний теnефестиволь «Р<»ЮІ+

18.00 Прем'Ера худ.1"8ІМІфіІІ..му

11.00НОВИНИ(3~

Укроїномовнмй.бnок:

20,00 Д~ча nporpaмa •Карусе-» 20.4S АИ-11-ЕН. Міжнар. ()r~;щ!Ве"и'с:,,-,, ..

dlJлlox до ринку.

17-И florщ:~

11.20 «1'~1аІіtііЬ.Худ. nuiкepi-.12cephl 14.00 НОВИНЙ(зсур~Щ 14.ZS ПіщJиємецІ. !S.lO ~ера му..'ІфіІІ..мусТамС:.

ЕН-ЕЮ

12.20Худ.фіn.м«Жарсnжиіі~ 14.4S ХуАо фіn.м сМмсn.._ -.'І'ІннІо,. 16.25 Відеомузико 16.SS сКиівкіно» 17.1 О Му,.тфія_

18.4S Киівсько nанорама 19.0S cXiana• nрооонує 19.1 S Звучить орrон 19.3S Прем'~худ. ~«Сан­

16.SO Заrодко •СБ• 17 .оо новини 17 .ZS ТеnерадіакомпаніясМир• 17 .SO Документи ідолі

9.ZO ФуJбоп. Лrо чеt.VІіоНв 10.10 ... Др 16iaapwi 1O.SO ПQЄ!:-еоссnрес

17 .ZS Худ. фіn.м «А3орі тут тихі...». 1

21.00 Тижневий оmяд НБА 21.25 Прем't:ратепесеріапусШтІn. n~ІІСІ». 2 сері• (Канада) 22.15 АИ-Тl-ЕН Міжнар. огляд 22.30 МузичнийаВТО/ЮТ

Анrnомовниіі бnок:

І*!Ц/>ІОІЙ виборчий округ N\15

н.sод>кем 16.20 ~срамуа'ІФІІІ..муd1n._.. 6удмнаюt. зо cepitl

8.30=::-м:~ІІІІУ

18.3) О-БІ-ЕС Вечірній виnуск 19.00 Сьогодні. ІнфорNОційна Пр)ГfХJ' ·,'

18.30 ІІрqромоnередачно вечір.АнС'.<С

14.И Телегозета

-..11 СІ8ІВ

18.os=::--=~

19.00УТН

19.15 ~ідискусі 20.1 S Концерт норо.ІtЮГО ортисто Укроінм

phl

8.40 =:ам.-:t 1Uефід..му

8.00НОВИНИ

- C1)'дitl•m-A-m~t 8.00 Проrршю nередач 8.0S Муатфія8.40 .Худ. фіn.м «Зак-м 11111106» 10.1 О «Чом ти не nрийшов?» 1O.ZS Худ. фіn.м «НародJІЦІНа учора» 12.0S сКиівЮно»

6.30 Формуло-730 7 .оо Ноеа лінія 7 .ZO Час ділових людей 7 .SO МуІІ..nнwуJІ..nе 8.ОО ВсеаІітні новині Ей -Бі-G 8.30 Без рет)\Uі . 12.40 СелЯНСЬІ(е питажя 13.00 ВІСТІ 1 J .2S Худ. фі.- «Кукарача»

9.30 Естродний KOIQ!pr 9.40 У світіТІІСрИН (з сурд~

8.ZO МуатфЬІ.м

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІСТV» (Ай-Сі-ТІ-Ві)

19.0S 1О років rpyni «Браво•. 19.2S Худ. фіn.м «КСІПОtІе>t 20.SS сЗнайомтесь» 21.2S Худ. фіn.м с&сжаеІ удари» 23 .ОО Мvз. фіnьм .Лісоповал• 23.30 сІ<Иівкіно•

18.SS~a

6.оо ВІсn

a::hopy 9.\S .Пісен-<ий вернісоu. З частино (лро­

6.5'J

·

~дпялюдей•

8.00НОВИНИ 8.l0 сСорокт

• МІЖНАРОДНА КОМЕРWЙНА

ОСВПНІ ПРОrРАМА ТА сm-А-ТЕТ•

18.ZS cllynьrop: екОНО>.І8rо но LШ1ЯХУ оо рин·

6.ZO Потрібні ... Потрібні...

8.00УТН 8.1 О Р-,оюеище. Життя і смерть Усnенського

І

21.40Худ..._сr.nавадруrСІ»

23.40 НОВИНИ УНІАР _J 23.S5 Анонсnрограмтелеком,онііІОТJР' '

С1)'діtІ«РУПНІІ» 0.00 Діnавий вісник

7-іі КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАn

23.10М1V

НОВИНИ США Гv'!ORLD NЕТ)

НОВИНИНімеччини (ZDF) 20.40 Реклама І 20.SO Еконамі'<Ннй рііджест (npc-poNO дnо '

21.SS1V~ • 22.00 БІ-БІ~ nредt.rааляє. сОб'ЄдНСІне код/ІІОВНХ лк::аей) ролівство a.oiOJI/ii» 21.1 О Пf)ЄС-ононс 22.30 ТорrНформ - 21.20 новини УН!АР22.SO ~~«ЧарвіЧСІІ'VІІн. Коміч- 21 Л Ре«ламо

1S.1S~ТІІ

УТ-2, УТ-3 І канаn сРОСІЯ»

!Jrnм ринку нерухомості

ЧЕТВЕР::

t i - «ІиАТІІІСІМЬк аа каnІ-

1S.ZS Там-томновини 16.00 ~94:nnnmcшn~a.

6.ООВІсn 6.l0 Потрібні .. Потрібні ... 6.30 Формупо-730

Ронково р)ЗМИ>«О

.-сІІ'ЕДА-;2 .

- :;.20

С1)'діtІ «fРАВІС»

14.SS Tenera:JerO 1 s.oo Гlapaneni

-11.00НОВИНИ(3~ 11.l0 «<'~'ni ........ XYA;wgDІpl-

сІОТаР-МЮС.

18.00 Aнoнcfl_ROfpoмтeneiCOINIOнii !ОТаР 18.0S . . . ., . . . _ 18.1S Реклама 18.l0 ~ фІ.м«3аrад~cnpa8CI» 20.l0 ЕВРОНОВИНИ jEURC)NEVVS, ФрощіА)

20.00 Анонс nроrрамстуд~і cfравіо 20.0S РеК/ЮІІ.'Ж! агентаво сГровіо 21.1 О сИтоrи• з Євгенсм І<Ж:ельовИМ» 21.1 s торгінформ 21.3 S Гlосrскриnтум. сЧас ринку?•

'ІОНСІІt

10.10 Рок-wсж 1O.SO ПReC-etcCІJ.!eC

'

nенд- ДіпОвий ві:ник)

18.00 Інформо~йний виnусх І"Ір()ІрОМІ сЛю­ ОСТАНКІНО

.

119.00 -20.001/]nавий вісник. Кеннет Коуn­

7 .SO Му•..-.пу...ТІІ 8.00 Всесвітні новини Ей-БЮ 12.40 Селянське nктажя

0.20 УТН S.20

г-- С1)'діtІ«РУПНІІ•

7.оо Ноеа лНія

ВО Ранок

7 .4S Orn!!ц рмнсу нерухоtЮСТі

СІудhІ сРУІЕНІІ»

"'і9.оо -zo.ootв~w~ ~.дrовий всник)

ОСВПНІ ПРОrРАМА ТА •ТЕТ-А-ТП•

.Ctyдhlcm..A-m•

8.00 ГlроіроІЮ ~

.......-

8.os_мv

8.40 ХУАо фіn- «Орден .а-18•

10.10«дущадо~

1ОЛ ХуАо .,.._ cTcno- repaii» 12.0S сЧом ти не прийuюв?• 12.l0 Худ. ....... «Іди ІД~і8мао» t4.SS ХуІ'офіn-•&сжо8іударм• 16.30~ко

17 .оо Му..Уфіn17 .30 Худ. фіn.м сРІnt8нмй моду,.,. 19.00 сЧом ти не nрийшvв?• 19.\S Худ.фіІІ.м«Орд. . ~• 20.4S Теnеnрезентація: сЦен тр відrючинку сФламінrо»

-

21.00 :..-=..ї~::-~ Худ. 22.4S

Муз.фіnьмсПояІ.fІ»

.ЮТаР-nлЮС.

18.00~Емтелекомnо*ЮТоР 18.оsМу... 18.1 S Сцена вропи 18.4S РеІСІ1амо 18.SO Худ.+І-.мо..-осrtwар'сро .І

23.30 Еконсwічнийоmяд(СШАj 23.SS Програма nередач но завтро

-

·;.~

20.\S Посереnник-ділавомусіІіту 20.2S РЄК/101>'10 20.30 ЕВРОНОВИНИ(Е:URОNЕWSR)~) НОВИНИ США ГvVORLD N НОВИНИ Німеччини (ZDF} 2O.S О РЄК/101>'10 20.SS Еконсwічнийдайджест(nрогра діпових лк::аей/

21.1S НОВИНИУНАР_ 21 .3 О РЄК/101>'10 21.3S ~~.Ч~80ІЙКОХСІ8 23.ZO Десятка 23.40 НОВИНИ УНІАР 23.SS АнонсnроrрамтепекомюнііІОТоР

-

МІЖНАРОДНА КОМЕРWИНА ПЛЕРАдІОКОМПАНІІ (Аіі-0-ТІ-89

•ICIV•

18.30 Проrрамо nередач но вечір. Анонс ~бІіок:

18.3 S 0-БІ-І:С Вечірній виnуск

І 9 .ОО Сього,qні.ІнформJцій>ю nрогрома ЕН-БІ-СІ

Украіномовний бпок:

20.00 Дмrвча nporpaмa cJ(apyocea» 20.4S МІ-11-ЕН. Міжнар. ОІ11SІД(Великобр.<­ танія)

21.00 За меJКОМИ завтра. Науково-ооnуnяр­ 21.25

ний ЦІ<КЛ(О!JА) Пpeм't:pa'I'8J'Ieceplculy.W..xм

"~· 4cephl (Канада) 22.1S АИ-11-ЕН . Міжнор . оmяд 22 .3 0 Музичний ОВТОМJТ АнrnоМО8НМіі 6пок:

23 .ОО АЙ-Тl-ЕН. Міжнар. оmяд(Велик• юнія)

23.30 ЕконОМІчний оmяд(США' Z3 5 S

Прогrюмо nередач на заотро


••

П'SІ1НИЦR•4

УТ-1

{Т}і

8.01.1

8.1 О

Концерт :юслуженоrо артмста Украі­ ни Яю Т абочННІСО 8.30 ,Lkж. ~ ..... сНезовершений портрет. еорrій Норбуrо 9.00 Фнинсовий 0011UI 9.1 О Канал .Д. І 0.30 Вони вінчались у Кмєві. "-o/'w.юrOIIIO І МиКОЛ0 Гуміпьов 11 .ОО N'оподіжна сrудія. сГapn 12.00УТН

r

12.10Xm.~dlont8tl~ н•.415серП

8.20 Фn.м- Jfr-. сГ<>диНю« капітана Ett-

!rf»роківоркес;:трусЕіоАн•

93S 10.20 ~зМ Tapcnyroю 10.50~~

11.00НОВИНИ(з~

11.20 .r'opll'l8.1ali.ula. ХУА- ~ аа.13серІ8

Казки дсканіі.Новаі \Ь.И ді:ж.фільмсБіпьnам'яті•

17 .OS д,т,=ьна p<J:JМ:)I!(J 17.30 Музичний фпьм сЗдрастуй, весна!• 17'5S І станедеревоnіснеоо. 18JO сКабзар» РядОІСза~ам.сІмерт· вим. і живим. .• Да 1~від дІіЯ ноення Т. Г Шевченка

18. 4S ові відомості 19.00 19.1 S дебатн·94 19.4S Пр8І'сро6сааІ~ОхуА­ ~«НЬnо, крімте6Іа.

47cephl

20.3 о г ромQІРЮ ~ юпередо.Фіі вК5оріІ 20.40 На АО6ранІч, дhиІ 21.00 УТН 21.30 Слорпур'єр 21.4S Саsmоеий вечірдаМжна~жі­ ночоrо дмя - 8 Березня 23.4S УТН

Фn.м-діт'Іv..\.сГодижнккоnітаю Енріко•

16.SO A:Ji!Jvю 111100іика 17 .оо новини 17 .2S НGВИНИ культурм 17 .J'J Люд~~но і закон 18.00 І"ІоІою 18.0S АмериказМ Таратут010 18.3S Полечудес · 19.40 ......... _ 20.00 новини 20.4S YIUI)'fl,__, •18 .,._.,ІрСІJСУА­

,_,t'-ІІУ«Каruк8іа~­ ............~Фі.-1«~

.,.._..

22 .IS ЛІ0дИно тижня 22.30/v.~

S.20 РанІ(()8(] размиt«О S.30 РОНОО<

УТ-1

CY&OTA•S

8.00УТН 8.1 О ді:ж. тепефnьм с,[Ью крипа ЛееІса М:І-

8.40 ~· Романси ю вірші т. r. ~а. ВнконуєSІ.Гнаnсж

9.00 ~в. ••• " ІЄІІІСD. Архіви. ЛІСW4.

!РІ~ 9.4S ГІекtСор(По.Т~куn.ТVРСJ 10.20 І свпе, і грШе. Е. ~ниченІСD

.... ...._.1

10.SSX"" .....~•-=:•....._ 12.00УТН

x."..=..aua-.81,........._

1118pQ= [ - · 2 с:ерІ8

16.00УТН

16.1 о тene1eJO«)l'el(] 16.2S Бnaro віаь з РісоМРеннерам 16.SS ..С.0Н.Н кnaptteno. Коніtурс:нQ 11»

..

13.2S Телетептр Роо. У. ~абкття

cPOCnl»

18.35 19.00

УІЦЮіІЮМОВНММ блuк:

юнія!

17 30 ~~ІЮ«. телефіпьмусfрМ;Фо. 18.00~,_

1830 Кощерт .Qео.овного анс.амбnю ТОІ+

~Ім.П.~

t8.SS І 9.00 сУ I1I?U1)'IIDX втраченоrоt. Рина Зелено 19.40.....,.._ 20.00 новини 20.4S Пpeм'tpaxyд.ti-Ydlyrotl•

.......

2230 новини 22.40 Гаnина ~вОсn:нсію 23.JO сТМСJІЧСІІ СQІСІ нkt.Музмчно ~

УТ-2. УІ-3 І -

4ІРОСІІ»

nparpa.w1 сЛюдидпя людей• Телеrо.1е1а

Англомовний блок:

сЮТаР-nЛЮСа

18.00 Анонс про~ рам те'лек~юніі Ю rоР 18.0S Му,.тфІпьми

'

М,..~діловий вісниІq

8.)0 Tenef03el'0 83 S І1раrрама •ІННОІІОЦЇА»: IAel нарQАНОі ~

9.00 ~.f'~iCIOJICerМ І 2-SS Teneraзero

t S30 ТёюпнФоом

.........._

DІР . . DО!ІУА­

48серІ8 20.1 О сВіОю а.А.мерсу. 2&.40НаІІІJf............. 21.00 vrн 2130~'єр

21.4S Apr'fiOiQ:Jн

........

22.4S ~:.:===:

МОКНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА

8.2S

~~

9.00 ~Н.-Міжюр. оmяд(Велнкабри·

zo.so .

Т. Г. LL8Net«a.X)OO)IН«r~

1 0.1 О Живе славо 10.4S .D,сж. фільмсТ воі, Ботwсівщино, 01н.о 1O.SS На варті 11 .40 Дооя гожаря 12.1 О Д,... маленької комnані

1 '.SS Т~'єри.ЛеСяУкраіІ«а.dv'tесіІІі т ~.ВИсrова S.OO ЗиЧwю щасrя j.OO УТН 1S.10 Cenai,..4 1 ь.оо Чемnіонат УКР.СJі~ 3 фо{Ібапу. .дІ<на­

ІЮ»~-·~· У перерві- Те­ ~

17 .4S Pwia мова

18.00Му.~ 18.1 сСвічQдО. 19.00УТН 19.20 nр..'ІрСІ6саа• ~•рІі"DО~А­ ~..ньnо,крІм1W68».

s

49серІ8

20.0S~'єр

20.1 S Peotllt:IOIO 20.20 т ' Сііпий ' 20.30 ~'"YcepR 21.00УТН.

21.2S t '1881\ИСD(оі~ 22.00 .ьез~.Ана~Vnн«:J~ 22.30~

23.30 Прем єра ~фі'ІьмусЛ. Тищен­ ко-музикант.~.-·· юn

ІсУкютеле#1-І 0.20\ІТН

ОСТАНКІНО

f)()O(CW!Нt41 . Усліх

19.00 Візиткu. ГонН()

! 3.1 О Пр&.~' єра .ІРк. фіпьму сІlідвадна одіс-

19.30CNN 20.00 Візитка 20.0S Каnітан'іІіАео 20.2) «fкООJЮЗИВ> 20.SS Худ. 4 " - «Ceнw1opna». 82,83

rерку-.

14.00 НОВИНИрсурдоnерекладЩ 14.20 ! ел~діокамnанія сМнроо

1; .оо К1І't(> МОІ-Щрівників

1 S.ЗО Шnаргалка 1S.SS ,.._.,~~---сКh.._

"'"-•'

--~аа

1'1p181r,A-(cuщ

16.4S Поюрома 17 .2S Жнве дерево ремесеn 17.30 ювини 17.4S~ 18Л ТепепоЦІІ

18.SO i'lorQoo

18.5S~

19.0S ~худ.tu-у.н21.00Нед;иі.~

21.4S ~йуік-іЩЦ . .

Z2.00Бол

22.4S~

22.SS ГlрQмено,qуМарііна.ІсDмv 23.40 КОбаресСМніночD o.ts ВеnнКо~ УТ-2. УТ-3 І канаn tІРОСІЬ

7 .SS tJP<iї'PQїiO І'ІІ!рЩ)Ч 8.00 LIOODoro ~. €вроnа 830 13еnйкмА ІІQКеЙ 9.00 9YJ8A cPocD 9 30 ІіПі1Jмм tO.IS АnЮти_ І 0.4S ~МажейІсо. Реnортаж! з сМаnоі Євіхnо 12.1S ХУА-~сЗаrохаІ-аа...,.

- ·-

12.40 Ш'к:n.оотак

в.оо ВІсn 13.20сНе~ 1J.4S Вечори у .[ЬN Г01CV111 14.0S ~ І1ер!Q)Ч 14.20 Т~с_ВювспtнсхеіІІ~ 14.4S сЗуаріч біІІ фоктанаа. Мрню '1Ю'

и.1sе'

16.00 Вибори-94: І1Ю!JХІМО_ІОІІМЮТО. Бо­ рнсгіnьсьІсий ..оорчий OICpyr' No 208

1 9 .os Хочу Щ(.~

19.1 О Р0ІС110ІоЮ , 19.1S Ху~~-

.с:.:.а-

1 3 .ОО Прем'сро му..'іфіІІ~ cJllф І сея кома~ Кустс»

-уІ<р(Ііtи м

ЮТаР Відеасхоn 17.Н Журнол01 І 7 .4S Відеосхоn 17 Л Petcлcwo 18.00 КазІGІСМиrоnкоео· 18.30 Уnроапінський бізнес 19.00 Відеосхоn

t 7 .OS

.._a;t..

-.-о

16.SOT~

8.1 О Рю,..,..на гімнастика 8.30 У неділю вранці 9.311 На ~ш-:-о;

сХтоІ•к?а

t 7.оо Анонс nporpoм теnерQАЇОІсDМООіі

21.SS ЗиМовМй EПIQR 22.00 tМістаt 22.20Xm..-..ci.I&OAI••-,._..Y ІірІJІ- 11р11 Jl' (CIUA) CryN8 «РnВІ. . 0.00 Дповмй ІІіое« . 0.10 ...... ...___. • , ..

:~::~~= 14.2S~

5с>1ЛІС>дн<l

серІі

22.00 ~насьаrадІіі 22.10~ 223001-З22.40 Масх:-Мдіа. Чнз 23 Л I:Jy, ~вже взагалі!

2} .s s'flPo.tiUiea 0.2S ОТ-З ..

7-іі КОМЕРЦІИН

.._,

t S.ОО Екран Індhі~коrо фІJІІtМУ

21.1 о lVNonep 21 .І S .Кнів неnоnіІмчнмй» 21 3S Торn.форм

1S.10C...01 ВО Зор.н'і чех 1630 Aвro-woy

УТ-1

·М.ОО ""---'-----а..-..моn-

~;~"

•f* , ·' -'

1 20.30 Попскриr1ум •Час ринку?• ! !0.)0 Т ('ІрІ : 21 1 О ІнфоrмоtJйний тжневи• .в,... ю"

і

Q'І:ІКА-ТVІ

і 21.45 'v~t-ЛсжлєР 1

np;;.cpo 'NМ1C8p1any aWmlxм

"~· 5 серhІ(Канода) 11.1 О Музич~ автооют 12 .ОО .В ефірі!» (on the air). Т еnефонне шоу ., ан:-nійськ010 МОВОІО

1} .S S ПРQJРОМО nереюч на ВР.Чір 14.00 іJерерва 111.30 ПparJXJМO nередач на вечір. Анонс

1130 t-ЮВИНИ УНІАР 11.4S х.".. ..,.....сЦІНар8DІ8у» 13.30 Прем'~

20.10 ~сЧосринку?». 2030Т ·

-

УТ гГ ~·-···-·"·

.-чvс;•Іі8і1Dф8С81.1'1.

СІУАІІ d'PAIICit 20.00 Jvoc~~ .Гравіо 20.0S Р61t110МНе оrентство сГfЦif»

8.00НОВИНИ 8.2ST~..tlмpt 9.SO Г~-ІІі1ийріс 10.20 3оо8<нй чех

•8.00 нtд.ля: . ..-- ···~

9.1S Муа.,.._ 9.30 УnроІ!ІІінс:іокмй бізнес ІО.ОО ....... -.М,.......... .rа-

tиІ

7.4S Му.-w+&-....,.._.......,

10.20

9.10Pem«МJ

1~.00 УХРТ'. сПісньмоя.~ CryJd8 сРУТІН. . 1930 -20.00~~.Діювийвіс­

s.JO Ранок

9.30 cCnopmal'QI 9.4s Доо:и всі і\ОООЮ ·І 0.1 S Ранкова зіркО

9.00~

18.SS Тепеrозета

ОСТN8СІНО

r

УкраінОмо•мй &юк:

9.30 ФЬІ-ь серП ..зат-а Небеапе­ . . . (КансrАа) 10.00 ~/lrжитГ_ Медичний аmяд

.,. pJIQQIIIO ta.n~

S.20 РОНІDІО ~

Ранковаразминса 1 .оо од/4НО 0111и духу 8.00 Без паузи 8.30 З ранкураненьrо 9.00 ГЬіrон

танін)

18.00 ІнфорІоюЦйний ltll1yOt nporpc:wн cJ1o.

УТН

Праграма nередач на ранок. Анонс

8.30 ~~L4йю nparp<W.a ЕН-БЮ

.

~-~17 .4S Торr»tформ

t~

,

21.20 Економчний до;;д!кест 21.40 Реклама 21.4S!:кon 21.SS Н ВИНИ УНІ.А.Р 22.10 р 22.1S ХУА-Фіам

ТЕЛЕРАдІОКОМПАНІІ •ІСТV• (Аіі-0-ТІ-ВІ)

ІВО ~~вnяє:сКороnі

а

c:)L!Et=N~. c._,,J,;'""~---1,

nporpcwa

О. t О Анонс nрограм телекажюніі !ОТаР . О.Н Еротичне шоу

.

1620 ......... --.ХУА-tіам

,., •' ,.

23-И НОВИНИУНІАР

Cryal8 d'РА&м:. І J.OO hdtc nporpoм cry,_ сГравіо І J .OS Р61t110МНе ОГ8Н1С1'ІО сГровіо 13.1 о tМіста. 1330 сЧос:місцевнй»~. від4.0ЗJ І J.SO Торr»tформ 14.10 ~НОВИНИ сНамеднІО(ПОВТ. t4.4S сКмів~іі»(повт.віІІ28.021 t s.os lV-Мamep tS.tO ~сЧосрннку?•~.еІд

Муз

1

ПРОІ'РАМА dІІОДИ ДМ ІІОдЕЙ»

1~

._..,..ньnа,

23.00 дЙ-Тl{Н 1/м•ц,, •f!"'\.. 1C'. ,' 2 3.3 О Еконсwvч1н1~1 VІ 1 Іti.L:. (С~/· 235S Проrрамоnє'редtН":

Іzo.so.,~g.

7.30 -8JO Ulіпоеийвісннк.Буnьте~

еІд20ЗJ

·

21.00 Вибір у жиrті Мсдич> "'' ""''';. 21.2S Прем'єрателесеріалу «ШШІХ>< nрава». 5 сері• (Кен ода) 22.1S АИ·ТІ-ЕН Мік•ч· r, , '-· , 22.30 Музични~ ''"''-"''. ·

Cryдhu сРУТІНnІ»

новини 17.2S~iдonl

/,. "''

АнrІІОМОІІНИЙ бпок: О-БІ-ЕС ВечірнІЙ виnуск G.оrодні.ІнфорІV()ційна nporr.xJмrJ ЕН-БІ-0

20.00 ДМПІ- nporpaмa «Ко~усеnь» 20.4> А~~·Тl-Ен ,fvнжнаr:.' оr;щ, 1 ь._,,,.,, · :

ОТ-З

17 .оо

19.00УТН

os •.,,_

18.30Праrрамапередач>ювеч•r-

сІдк-

19.1 о Хроніко мвс 19.2S ...._.,ера&

11

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАдІОКОМПАНІІ «ІСТV» (Ай-СІ-ТІ-ВІ)

22.40 Арт-і-шок 23.00 Кll-aaC811i1h~C-8DI'OO кІнематоrра­ фа. ХуА- 4 " - Ф. Траффо «Су­

18 .os l"1neeQ)

b.SO

ОСВІТНІ ПРОrРАМА ТА сТП-А-mа

Cryдitl «РУПНІІ» 19.00 -20.!ХЩпоеий віоІик. Кеннет Кауn­ ленд. ДілОвий вісник)

rрамо ~ІСОП8ІСrМІів Tepнo­

23.4S

СrуДІ. «РУПНІІ•

0.00 ІІілавий•вісник

22.300Т-З

18.SS

JN)

20.4> Рооюмо 20.SO НОВИНИ УНІАР 21.0S Прем'ератеІІ~«МоtІдруrа мама». 21, 22 серП 21 .S О Відеоскоn 22.00 Рекпома 22.0) ХуА-4"-«ЦІнарижку» 23.3S Віцеоскоn 23.4> НОВИНИУііІАР 23 .SO Анонс ПР<JГІХJМ теnе<омnаніі ЮТ оР

23Л Торmформ

14.SS Бізнес в Ро6о 1S.ZS Там-тамновини 16.00 Виборм-94 nparpa...a ІСОtW<,ІІDТОоВо­ nодаfХЬКИЙ вИбОрчий OICpyr No 217 та ІванКІвський вибОрЧий OICpyr No 218 18.00 Таланти твоі, Україно! 18.4S Киї!ІСЬІ<О оонарама 19 .ОО Візитrо. Ганна Безулнк 19.1 О Телеквочко 19.30CNN 20.00 Фешн-tmаб 20.20 Фуmол як фуrt5ол 21 .20 Віннер-до 21.30 Про-віцео 22.00 ВіннеР'fІkля 22.20 Сьоrодні на СЬОГодНі

'j k.:-t- ...

20.Н Відеоскоn

МІQf:!ІІІ1К»

23.0S ТV-Мжлер 23 .1 О сКиїв оолітичний• (Режисер Ілленс:оj

7-й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАn

УТ-2, УТ-3 І КСІНСUІ

1 Н.І

18.20 ХуА- фільм «ДапекоаІддому» , 20.10 Pt:o<NJМ<J 1 20.1 ~ (ВР()Н()ВИГ1И IШIONE'vVS ~; НОВИНИ США (WORLD Ntll НОВИНИ НіNеччини (ZDF)

xfe""

18.00 Інфорwщjйна~чннй випуск

l"'i1w:ww::i обпасrі

.,.., •

.,

Ctyдhl «fРАВІС•

20.00 Анонс nроrрамсrудІї .rравіо ZO.OS Рекл<WЖ! аrентство crраеіо 20.1 сПерnи» (ІндhІ) 22.2Sо Т . 22 .4S І . ційн~й тижневиккраін ОіД

11.И Бrо ворона 12.40 с:еn.нське nита~ 13.00 ВІСТІ

O.SS

23.00 новини 23.1 о Прес~кспрес 23.20 Музобаз

6.оо ВІсn 6.20 Потрібні_ ГІотрібН. .. 6.30 <J;>ормула-730 7 .ОО Ново пініА

ОСТАНКfЮ

г

7.20 Час ділових ЛІQЮИ 7 50 Гlоіхопи 8 .ОО Всесвітні ноемни Ev.-бi-G 11.0S Xm. ,_. t ' - cCa!na Іарбораа. 287 серіІІ

немJ6/ІАТ>

14.00 НОВИНИ (з~ 14.2sE І 4.4S . хроніоса 14Я . -«ООС 1S3S

1Ь. 1О

н.1 о

Муа1фЬІ-

8.ООН0ВИНИ

1S.10Муа,..__

1&.00 УТН

7 .4S

18Л «К-ІUІnаркма. Му,.тсерІап Внживожя: світ тварин (&>.ликобрита-

18.SS

~.РобІн-. Прем'єра тene-

19.2S cepkuly. 1 cepitl 20.1 S Кращі іrри НБА (США) 21 .1 S Віцеомоtр, По сторінках видань І1,Х) wоду

21 .40 Музична nсузо 21 .4S ФІп- Ь серП «X1nn-crpП бто:s» ~~:

23 .ОО АЙ-Тl-ЕН. Міжнар. orw.~ fВелико'Jри· таніяj_

23.30 Куnьт1f>ний калеНJРр Євро"' 2J.2S ПрогJХІМСІ nередач нп JO~'P" / t 7 .SS Реклама 18 .ОО Казки С Михалюво 18.30 Уnравлінський бізнес 19.00 ВЩеоскоn

19.1 О Рекпама 19.1S ХуА- фІт.м 20.3S «Курячий 6уnьйон» (дитяча nporp<WO) 23.2 5 · 2050 Рекл<:ІМQ 23.45 Кінотюкдень 2055 ПІJЄМ'єр-відео 21.25 НОВИНИУНІАР СтудіІІ «РУПНІІ• 21.40 Відеоо:оn 0.00 Ділов..й вісжк 2150 Рооюмо O.OS НІчнміі Іdноааа. 3 скар&.цІ С81~о yc3ancml- 215SXYA-+i23.20 Віцеоскоn 215u ~rп-.локдт~•оnос:сtІ»

~ ор".нформ

2НО НОВИНИ УНІАР

23.4S АнонсnраrрамтеnекоМlОніі ЮТаР 23.SO Ероr~чне W07

КАНАП

7 .оо ІнформЩйний виnуос: nporpa.... «f1o.

7.30~

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАдІОКОМПАНІ!І «ІСТV» _.,_. ___ .J_A~T;-Bi) ______ _

СrудІІІ сРУТЕНUЬ

8.00 -8JO~ вісник.Мут.~

ПРОrРАМА dІІОДИ дnІІІОдЕй»

8,1) П;-х)і(_(]М..'І~·І.•-·,:. _rj,•f 8.30 ,.1:.ЮІр«:О В.Щt~.ЛІJlІР,

830 [Іраrрамадпя ~ 930 Тепеrозета 93S ~. Реmамнісю*!m<

9.00

t 6.t o,......_lфtOICUI. х.".. ..,._

cl1pinAII•IIКd~ t7.40T~ t7 ~ НСІВІ1НО» І 8.2S ~3'J'СТ'Рі'о t 8.40 .око. І S.SS Тепеrазета СІУАІІ «PY1DIUЬ t 9.00 -20.00t[1Іповий віоtик. ОУН.Хrо во­ ни? ЦпоВий вісник~

.ss

СТУДІІІ сf'РАВІС»

20.00 Aнaнcnporpoмcrvlil ~граеЬ

~,.:

АИ-Т1~(Н .\'\vk:Нt.J~"' .:і.-'•·~l .. ;ІІ І1J).ч. н, •~

9.30 •k-oaunopocм». Mym.rcepian q 50 В......ео...,.. Са1 rворн ;Беr' ,., Ч)ИТон•• 10.2(1 ..ОМ'• РобІн:sан». Прем'~ра теле·

13.00 Jvoc~cry,_ сГравіо t 3.0S Р~оrентствосГровЬ t 3.1 О Xm.t~.мcl.rpaui-(Фpaмцhl) t 4.40 Toprkjlopм

s.zo s.so

•"v-..

М()6()Ю)

t ВНеnеrозета . СІУДІІІ d'РАВІС»

1S.OO~ IS.ISlV~ 1 БН)І.() ~-=.об'Е)ІЮНе ко­ РQІІЇІІСІІІО a.ortQD t &Осоди»

:; .. Jн •

11 .1 О 1 2.1 О

серІсшу. 1 сері• Кр.1tці ІГРИ НБА. iCLLA, ВіАесмода Пс, сюрtнксх d>\LКC··t· · р.' ...::щ-;

сЮТаР-nлюс.

9.00~ка

9.1 О P001cwo 9.1S Му-.тфіІІ9.30 Уnровnінськнй бізнес 1о.оо Дмnчмі сеанс. Му,.ТФІn-•rа__..ексnреса. 2'...

t 130 НОВИНИ УНІАР 11.4S ХуА- фІІІ.м 13.30 Екаюмічний даііцжест 13.so Прем'сро'RІмсеріая_у ..мо. друrа-.19-22серП 1S.SOMТV 17 .ОО Анонс nparpaм телеоr:омпанї ЮТоР 17 .OS Відеасхоn

1 z.35 ,\\узи•,;,(] '1С',З<.: 13.05 Ф\n-13 cepiТ..xi.nJ't-CI'p/Y 6ПЮ3>О 13 .SS Проr»ОмО пеоедоч "с ве~ІL' 14.00 Перероо 18.30 Проrрама передач tiO ве·.:р д.,ю>н 18Л c&epкni».MYJ8tпeplan ТеорнжинсвітАмернки.Суnере'<іl>" вин койот (США) 19.2S .ОМ'• Ро6Ін3она. Прем'~ра теле cepicu!y. 2 cephl (Канада) 20.1; Стиль життя. ПубліlІІ'СТ>ню ПfJO'[Jt<ІL 20.40 Прихована камеро. Жорт·,~u\' (U;JA 21..00 Xm. 4 " - «СІо:JОННО»

18.5S

22.40 ~'Іузична rюуза Анrnомов ... й блок:

23.00 МТl-ЕН.Мжюроmщ(Ве!'"'·х.'''"'"І


8

стор.

4

Субота,

лютого

26

НАША ГАЗЕТА уже писала, що Бровари зай­ JІ1ають перше місце в об­ ласті

на

по

сифіліс.

rоловиого

захво­

:-~ахворюванн·я

вого

Перші

року

;;робити

на

го­

!\'Іісяці

но­

дають

що

й

Іюширюватпметьсн

такими

Трагедін ЩО

це

не

ознанами сифі­ ЯЮ.'Х ПіСЛЯ досліджень

що лісу

що

тири боти но

у

нас

зна­

ВРдемо

нітню

у

чо­

хворі

розшИІр~mи

нори,

прафвники

садків,

ті,

l:фері

хто

чування,

НН

уже

працює

довіри

захворюваність

Вваж<\ю,

що

причи>н,ою

є

нн

у

трагедією.

молода в

минулому

на

сифіліс,

мертву

страшним>:

правил

не ляти

ші.

і

щитину

численни­

кесарським

ро3-

Майбутня

мати

мо­

ни:І\1

озна-

лосіІ.

нам,

я.кі

раження.

Щоб

контингент

наВМ}.1 СІНе rвід

перехову,

л·Ік<:.рів.

що

діти

Нага­

таких

жі­

році,

фаю:

93,5

не

це

нка.

н

панує

місцях.

crjвupo пра'Вил

філіс.

кілька

Ви,

-

на мою думку,

розповіли про жінок,

mti,

на

тн

З

з

захво­

міцні

випад~ку

rто­

нерозбірлн­ зв'язків зі

.

виключить

од­

3

на

спілкн

-

Нагадуємо, диспансері

у

ШУ.ірвен­

працює.

ним

СВ 1 ІЄ­

• ку-

ФОНД

КОМУНАЛЬНОГО

СЬКОГО такі

РАНОНУ

державні

для

приватизації

праці,

Мале підприємство

<<Лада»-

Мале

«Силует»

Метою

підприємство цієї

приватизації

ни

пропонує

цього

публікації

конкретного

способу буде

які

є

товариством

с. у

об'єкту.

способу

покуnців,

.,"_,

визначен­

перелік

конкретним

шляхом

об'єк­

вання за адресою:

зазначених об'єк­

ФОНД

«>страцію

Бровари, вул. Тол­

КОМУНАЛЬНОГО

МАННА

оформлення

проводить

документів- про право

БРОВАР-

власності

та

можуть

адресою: •М.

Бровари,

на

4-02-99 4NOI!

з

до

13.00

.ЖМТТІ•

'"Іо. . .і

р.,.

•іеІоІLІ

ра6е-

-

8811Q,UJIX

16.00,

Ра.-а

Pu-.o А..

Газета

аахо.аать

ДІІі

святкування:

про

на

міста_

святковий

дня

-

8

МІНЯЮ

цеглиних

динку

перативу

радою в

питан­

Тел.:

Березня.

м-.

м

до

гуртожнтку

вул.

Гагаріна,

посвідчення

«Каштан»,

видане

з

заводу

Кодектив

бу­

лює

вичу

реєстрацію

Броварською

-

-

4-4К-ІІ;

~.......

. . . ІНс-МІ

8У68Іа.

................._ • - ..._,, .а......- а ._."... .,.

=• ... -.-.....

І

<.e&J181'&Jitl

celtiLІ.-x

-

«Торгмашу>>

масиві не

нових

на

чо­

nропонувати.

відді.JІу

статистики.

висловлює

Бр;:>в&.рсІ>КОГо

оренд!Ю·Го

ЛІдії

Вікторіоні

АТП-1!3262

Миколі

ВJІслов­

Миколайо­

МиколаІвmt.

міськ­

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Др,ао;

ксв,,нні\

Іuекс a..-wt. аркуш.

it285 . 06eJІr

І

Тираж

4-tl-14; Jal,u.!Aia: с.І.І~ , . . .....,_. -

dcrta І миопТ .............8,11 - 1-І$-81.

квартири в

,житловому

глибоке співчуття водію ТОПІСІ 3 приводу смерті його мат.ерІ

коо-

~ ...

~

на

однокімнатна ІІриватнзоваиа Короленка загальною площею

Броварськ.оrо

Колектив

будівельних

12-А.

про

на

щире сnівчу'П'я бухrа:л'!'еру БОІ:)КО Людмил·І з приводу nередчаон.оі смертІ 11 батька.

«Знання»

районного

авто­

35 кв. м, житлова ,площа 20 кв. м, кухня 7,5 кв. м. Довідки no телефону: 27 4-39-62 до 17 години, 513-80-58 nісля :17 години .

змінилась -

видів

доставляє

5-64-85.

,..._,. -- . _ ..,..

.._..-llt;

-.;rt!\.to........-.

«Проме­

Оргкомітет.

адреси

вперше

двокімнатну

Район

.~ДРІ!СА Р~ІЩІІ: 261020. Кaf8CI.U об.ааеn. 11. DJIO&a,8, 8J.І. К8ІІІСІоu, IU., т~-= ~ JІЦUNІІА, at.u.LIJ' OJC8Lw.....m.-.,

._.,.....; .

,.....,... .. ...... ....... r-... ........

зміну

апаратуру .всіх також

та

будинках

ПРОДАЄТЬСЯ квартира по вул.

1991 році за .N9 406-94-КООП ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ. '

вихідних.

..--

культури

ЗАГУБЛЕНЕ

за

телефон

17,

про

одно-

тирикімнатну.

концерт.

товариства

а

«СІЛЬГUСПХІМІЯ~

культурио-спор-

Обговорювалося

жіночого

організація

конструкцій по

ВОJІОШИНВНІО. ~ 17 -~ І'ШІ7 JІІІІІІ7.

н.•Іст~ ••.ааасІІІQ . .n\8 I\Jih88 •• CHJI8au 1'811818.

k

крІм

.,.,.,...tr

C:80Q.I,

комплексу

ня

nовідомляє

Вро·

консультацію

Толстого,

DDOa•n - •

88ІО,Іу;

рІзноманіт­

бенкету.

засідання

Адреса "Знання"

на ІЖит·

території

N - &110... 'tt't* .а•т-іs.

3_......... - - . . і

одержати

вул.

тнвно'го

Броварська

проживають

житло.

відбулося

паливну

техніки,

городи городян 1 всіх бажаючих куричий послід (рідкий). Ціна за домовленістю. Тел.: 5-23-58. БРОВАРСЬКЕ 'ОБ'ЄДНАННЯ

ре­

nареького району і виявили бажання приватизувати

своє

четвер

тей»

ло за державними розцінками.

якІ

домашнього

Запрошуємо всіх бажаючих в кінотеатр

РАНОНУ

t'ромадяни,

Ремонтуємо

пройдуть і в трудових колективах.

МJОЛОдість вічно не сходить з облrиччя, .роки вецуть Вас у сла'Вне сторіччя. Кодектнв оптової бази.

тракторної

Вирішено вшанувати жінок святковим концертом, який відбу,цеться 4 березня о 15-й годині в кіно­ театрІ «ПроІVtетей». Збори з нагоди жіночого свята

17.

СЬКОГО

вашого

ювілей­

-

Городяни, зверніть увагу!

ВШАНУЄМО ЖІНОК

прод~У У

м.

255020,

для

вІ­

5

16.00.

5-52-46.

чином:

тів проводиться в місячний строк з дни опубліку­ стого,

страв

Тел.

за конкурсом чи на аукціоні.

Прийом заяв на прнватнзаці'ю

Кирпоноса,

РЕСТОРАН «СПОРТ» замов.'lенни на виготовлення

:.;І'ІІає

r

до

13.00

5-65-25_

Броварах.

Після

надруковано

Тел.:

Калинівка. м.

(вул.

малозабезпечені.

Вхід вільний ,з

В. Днмерка.

визначення

приватизуватимуться

внкупо:п

у

.<<БРОВАРЧАНКА~.>

колишня Польова) 3 БЕРЕЗНЯ 1994 р. ЗА­ ПРОШУ€ НА БЛАГОДІИНИИ ОБІД. Запрошуються пенсІонери, інваJІІдн війнн та

,підприємства:

Мале підприємство «Краса» у с.

1. 2. 3.

тів,

КАФЕ

теплом

3 очей щоб ніІоли не наnали сльози, Щоб з.а.вжди веселі й здорові буш.'. Хай сонце Вам світить і зарі сіяють, Хай друз'і і рі;rн.і завжди поважають,

-

БРОВАР-

душевиНим

народження.

ЗАПРОШУЄМО В КАФЕ МАННА

і

із знаменною подією в житті

-

днем

Хай Хай

УваrаІ

щирістю

Вас віта€,МО, щастя й радості бажаємо А найбільше здоров'я міЦного Найдорожчого сжарбу людського. Троянди зі,в'януть колись від моро:зу, А Ви щоб цвіли j цвіли,

теле­

фон довіри. Запам'ятай­ те його 'номер: 5-14-51. У середу і суботу дзво­ нити з 13-ої до 15-оі, у п'ятницю з· 13-оІ до 14-ої години. Інтерв'ю провела "11, ГРИЩУК.

ми­

глибокою

таємо КОЛ€ИКІНУ Бадентину Миколаївну ій­ структора по кадрах оnтової бази райспоЖІІfІ­

мож­

захворюваНІня

щасливих

дошлюбного має

дonrttx,

час ніхто не в а,ю;Jі, І грає ЛІ1с, і 'h1вітІНе сад. На Вашім сонячнім порозі З'явилось мудрих 70. Щоб з.авжди ивіти запашнІі Ваш шлях життєвий. усте.1яли І щоб з.озулі ,навесні Сто літ щасливих на'нували.

Ві!ДМОВ­

життя

ДНЯ НАРОД­

Спинити

мо­

зберігає

ВірНіСТЬ,

3

Колективи Броварських районного та мІського відділів .внутрішніх справ щиро .вітають із 70річчям від дни народження ветераца органів внут­ рішніх ";справ, ПОЛКОВНИК~ ~іліцЦ у ВіДСТЗJ!І\і, колишнього начальника РВВС БУДЯКА Миколу Григоровича.

rарантова­

має

устої,

СНІД.

гігієни,

б.їлизну,

яна

ливlс1'ь

насе­

МИІЛОМ.

міняти

'Населення

'70-РІЧЧЯМ

--

...

НеріДКО

венеричних

водночас

мою

день

славним _ювіле~_м

ЖЕННЯ:Бажаємо міцного здоров'я, років у радості і благополуччі.

хво­

,:.;ого надійного партнера. Дотри.маІНJІЯ цих правид

потрібно

на

від

у

вокзалах.

о.собистої

до

статевого

дотримуватиСь разів

БУДЯКУ МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ Броварська міська рада ветеранів війни і працІ та :3бройннх Сил гаряче і сердечно вітає Вас зі

:rлава:ння. історія

партнері·в, винлючає будь-яні ~нтимні зв·я~~нн у стані сп'яніння,

громадських

Тому

рук,и

ЧаСНО

в

сифіЛі~

зміною

rюя.снюється

поїз·дах,

:~

ЛЯЄТЬШ! ,вj,д m:х статевих

антисанітарією,

С!{J]аД­

мати

На

на

ЯІЮГО

д:ружню

ріст

мjграцією

леншт,

з

то цілІ! слідство'!

-

ральні

різномЗІНіт­

~]кооі.в:

хвораго

дина,

працює,

також

норос•ти,

ні, непоп.равні фіаичні вади а:бо успадкувати сн­

можуть

на

хворих,

цьому

них дум:ку,

людей

рювань може бути та лю­

займається ·комерцією, - Останнім часом спо­

Rеликоrо

багато

на·с звер­ ВІідвіДЗІНІНЯ

наrадува:нням:

судити

Подібну помилrку, яна, ймовірНІО, матиме фаталь­ насдідки, допускає ва­ 1з с. Семиполон.

б.асе.йн:у

нутися

наших за-

нtв

прн­

рооважатися.

залучаємо і праціВІНикі.в ~1і.:Щії. А тепер ось ко­ ристуємося нагадою зв'яз­ ку з прєюою, щоб звер­

за­

не­

стерігається

здоров'n,

до rrісл:я

До

вда­

з

їх

туд.и

пріг­

фі·зичний ·котрі

тається

роби

Та­

не

r.:ereд

таюrй

зміЦнити

товстосумам,

Кожна

ha-

джерелО.'V!

назну

гарт,

і·нстр~·ю"О.Р

імена,

чепзеро

в!дсагка

людям,

одержати

в труд:нь1х буднях Свой молодой и радостльІй задор, Чтоб, нак и прежде, наше ДРСУ .бь1 Все у.ва.жали и ценили до сих пор! Пуанай не побеДJ-.!Т нас всех бе~щенежье. А будем мьr ;wуг н д.ругу бережней. И ничего, что трудню нам пона Умножим мь1 богатство ПМЮ

гомос::ексуалJ,ста, праців-­ ІНика ОдІНОГО З КИЇВСЬКИХ басейнtів., я.кого заразив

яни.х

джерело

у

не

нуть

17 (8498)

Не ра:~терять бь1 им сеrоДня

не

спортсме­

вання

вияв..'Іенпм про

Ба­

міназом стоп. А нещо­ давно направили на ліку­

виявити

винвле.них

так.

доступні

НесГІроста

запам'я.тав.

пацієнтів

мо­

жаль,

тепер

хuдять

на

Зараз

в

вища

'початнуючим

а

Ч!ІСОМ,

ЧИ1ІЮ!І!,

На

сейни

!1артнерів,

не

випадку

раді.

.ровt>ю.

рів­

нерозбірди-

rнqн_х

дерматоло­

зацікавленІсть

цьому

ніх працівників підприємства з ~5-річчям ПМК Прийміть :сердечні nобажання здоров'я, благо· получчя, удач, щастя. Низький уклін вам, ветерани за доблесний труд. Пусть MHON'J будет дней счастшrвьІх У ветеранов наших РСУ и ГІМН, МьІ славим молодьІх, трудолюбньЬІх, Не та'н извес1;ньrх и заслvженнLJ:.- пона!

Басеіін:И ж бо платні.

Прима

8

АдміністрацІя орендного підприємства «Бровар· сс.ка ПМК-5>> вітає весь колектив, а також :колнш·

га, якщо 1l кишені є гРо­

ками сифіл·ісу до на<.: з' н­ вивон номерційний агент одного 3 мал-Их підпри­ ємств. Серед своїх сек­ суальних

довідку

ЖИТТЯ:.

СОНІ 'ІНІ ВІТІННІ

них

обов'язково. пред'яв­

випадко­ з

r~JІ!д

від дітей. Виходить, зараз небезпечно відвідувати і басейн? Адже ходять роз­ мови, що в басейн тепер

шкірних ІІJЦ1ворюв3іJІЬІ. Яка ж причина? -- Дуже багато Вk'Пад­

Іюн

А

зроотає.

моралі,

яка

дуємо,

ос-новною

падіння.

важ­

чим

Нещодавно

раження

гітна Вона ється

тме­

5-14-51.

-

закінчується

ні

ПрuвQДяться лабораторні Окрім того,

ПОВі·ДОМЛЯЛОС<Я,

диспансері

фон

у

хар-

влаІWrовується.

на роботу. поглиблені дослідження.

зрозуміли,

закінчитися зв'язок.

п'ятьох

нва­

свіДомо ухнля.ла:ся віД профіЛактичного л•інуван­ ня, вважаючи себе здо­

дитячих

працює

же вий

t)C1aiOiiM

тином.

до:

громадс."tноrо

інші

"Іа!В

чнлися

що

стаціонару,

ді­

lVI<i.TH

ми фіЗИЧНИІМИ ПОТ""tЮр­ СТВаМИ. Вона перенеNJа тяжкі пологи, що за.кін-

підл нrають обов' язrково­ ;-.уу обстеженню. Це вагіт­ Ні,

дотримання

цями «історій хвороб>> ваших пацІєнтів, та вва­ жаю, що більшого осуду заслуговують ті, хто nеде аm:ора.;;:ьний спосіб: життя. Потрібно, щоб

з.aa:n

з

учили­

І"ро.мадян,

сифі­

лі~j'Івання,

народила

Чr.та~мо

приємствах,

Особливо

в!ІмагатІ:

гріх. До них може лише сп!вчуття. Да­ від того, щоб смаку­ пікантними подроби­

жаючи себе цілком :1;J;ОІ,:>О­ вими. Це, н.а жаш,, має непоправні наслідки аб,1

перехворіла

щах, війс~>кноматі, на під­ нонтингент

можна

жінка,

са•нrі:тарно-ос­ шкоJ!ах,

не

Нещ<>ІЦавно

обсяг ро­ ми широ­

роботу.

лс:щії

на

[]рацює

лі'нар.і, а потроївся,

патися.

жит­

остуnилнея

настуnне

спокутуватимуть

кий бути лека вати

те,

рс·к·tв

5

перенесеноІ'G

тичного

цю

Незfважаючи

:1аетєре­

тей, та ще й []рн вагіт­ ності уникають J]рс·філан­

закрити очі· на проб­

.lЕ'іІі:V. те,

тан,

вон '1

про

протягом

після·

статистику?

Вважати чить

П"!У.

раз

своє

СИФІЛІС ПЕРЕХОДИТЬ У НАСТУП

Чи можуть спеціа­ шкІрвенднспансера

сумну

ва

лікарів

ця

на

в

діТОр(1;tНОГО

зважають

темпа­

вплинути

все

Актуальне інтерв'ю

лідтзердивсн.

дісти

і

3д<>6',;н,rпого

женнн

лісу, ДіаіlНОЗ :Іабораторни.х

якось

тце

Ж:ШШ

в.іну.

неІ)езпечна хвороба. то і пока:щик 1993 року бу де перекритий. Адже уже до наr З·Вернулосн 15 з

ДЇ•ВОЧО. гідніr:ть.

HiR.

як­

ми

чоловін

НК

жіНоча

підстави

припущення:

дaJti

fІОІІЯТТЯ,

Го.вирю так тому, що білиність наших rІаЦі6Н­ тів жіrнr:и. ! він їшій в осьовному від 20 до 29 років, від ЗО до З!J р:'-

лено 61 випадок захво­ рювання rна сифlі!:с. Це 1Ірt.нрий рекорд. \;Іже у 1 gg2 році :vт.али 27 ви­ rr<Jдків. Окрім сr-.філісу, зареєстровано 195 випад­ !-юрсю.

нівелюю!ьсн

лікари

хвороби справді тривож­ на. За мину:111й ріх вияв­

кіз

жаль,

такі

ненеричні

можливо,

і тя

честь,

по

на

сеІ'суаль­ пегковаж­

попро-

дову.

Ситуація

виборі

nартнерів,

На

шкірвендиспансера Ната­ лю Семенівну Білоборо­

рюваності

у

сН О В Е

ність.

Охарактери-

ситуацію

сили

віrть ннх

захворюваності

зувати

року

1994

po6ar8

,..,...,...

.\.uма

-

4-Н.. \;

b'fkWI..

81ULIJ'

оёиаІоrе

УІІР&UІ-

у

І:ІІІІМU

-..~,....n 1 ~~~~--r 7VIIrt••І • .Uf81: ...,.......... ......_ . ... ~-Р" .,., 11:8,_,_

.......,.._ _.,

'""·

-.n1(1.'>24

#17 1994