Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕС~Н

КО М У Н І СТИ Ч Н О J ПАРТ 11 УКР А ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН БР О в· АР С ЬКОГО МІСЬКОГО КОМ І ТЕТ У МІСЬКОТ І РАЯОННОJ РАД НАРОДНИХ

Га;wта

uихuдить

а

*

17 Іівітнн 1~37 року

t7

f70U~)

*

Середа,

29

січня

до свята загальних

з ·д о б у т к·и

зборах

радгоспу

іні'Ц!ативу

nередових

імені

60 1 рі,ччя СРСР п1дrг.рИІмав

Ножен день

пі;{-

суІІІерництва,

го

приєм:сm ІtраІни nровести

Номунlсті-І'іний

~

суботнин,

Радгоспники зобО!В'яза­ JІИся nідНhи до 15 люто­ fо з помlтнИІМи економіч­ кому.нІ.сти·чяоІ .:!ИТИСЯ З нізатори

ля

день

п.раці

'ВИВезуть

тру-

.

nо­

-

а

зобов'язаи­

щадцятоrо.

ПрацівниКів нЩІект~у наДихає на подолання но­ вих рубежів nриклад ni)a· вофлангових соціалkтич­

ор['анічних

ного

:vюлона.

воєн.

КОЛЬЦОВА,

цює у службі ремонту по-

ду

бутової радіотехніки Ана-

філіалів.

толій

завжди

Івакqвкч

У довнка.

механіків

А. І.

трудиться

щоб

ко забезпечувати сільське

ра-.

На знімку: А. І. УДО­

тах,

За цей час він став май-

послугамн

діосервісу.

У.довика

С'fром високої

ЮJаліфіка-

населення

сільських

ВИКА:

повкіС'l'ю і доброякlс­

Фorro

М.

Семинога.

радrоспу.

-

оnера­

машинного

доІння

змагання

торів

пра. ці'( а юJНі очолю~; бр~га­

пІДан­ і

бов'язання по ІRРОда.су м'яса державІ. Яоtо зда­ но 468 тонн при ЗОСЮв'а­ занні З50. Труд-оІІе с.у­

сщІалісти·ч.ні

десятиріччя

резерви

цро.дуІmПІИостt

лютого,

ия

Два

ко.ристані щення

nодарства

вико.нано

шісmаДЦЯ'Того

У день свята пра,І.U бу­ ;{е перераховано v Фонд МИру 2000 ІКарбОВаhЦіВ. Це бу.:~е нашим вкладо:v~ у справу всенародної бо­ ротьби за майбутиє без

хвилину. бО;рються за ЗМІІ.цне!і'НЯ тру Д<>аоt ДНС­ ЦИІПЛlНИ, вкшуную.ть ие:аи­

nриблиЗіНо

ножна доярка надаІть від норови по 10,5 кіл-огра."а

диспетчер

рад-

де

;{обрив, ІЦ<> бі.1ьше норми,

Н.

КПРС,

ЯКОО'11і СВОЄІ працІ.

механа

з'Уаду

твариннИКів

пv « Вели!І(одимерс•кІІІА• цtцють кожну !РобОчу

рахунками .сnецlалІстів, зав.цання nершИх двох мі­ сяців року ло молоку бу­

nро:цу,к­

Зокрема,

тонн

500

в

ВИСОКОЮ

ТИВН1СТЮ.

а

трудового _nрисвячено­

гоооу « :Sелинодимерський• все новими здобут­ камИ. За поn~еднІми nід­

НПРС.

успіхами,

. XXVII

радує

приСвяченн.й XXVII з'Із.цу

ними

коn.

3

На,І.Jихають

праці На

Ціва

ПЛАН ДВОХ МІСЯЦІВ РОКУ ДО ДНЯ ВІДКРИТТЯ XXVII З'JЗДУ КПРС

Готуємосs

нолектІПІ

*

року,

1986

О. А. Семеног, Є. М. МаткіосьноІ, М. К ТеІJУ­ люк, Н. П. Терещенко, Н. Н. ШкІндер. У тому, що ра;:vгооо успішно

спра­

вився торік Із зобов'язан­ нями по виробництву мо­ лона, Іх зас.1у.га надзви­ чайно вели·ка. Всі трудІвни'Ки радгос-

У заверwалЬІКому п' .ІІГИрtчки

році

колеиrиа n~Jqpиa

rtерниф'Во

серед

гос­ і

зо­

телят­

ниць О'ЧОЛЮЄ 1\. П. Євту­ шенно. Добившись торІі< 768 грамавих середньодо­ бових nриростів тварин, ·вона

не

знижує

темnів

рОботи і в ста)!l'О'ВОМу ро­ цІ два.надцятоІ ІJІ'·ятирt·ч­ ки.

npame

Ніращих

домоrr~

ще

.результатІв,

ан·

конати своІ завдання ~о дня вІ:д'RJ>ИТТя іПа<ртІй-ного форуму.

М. ДІДУК, зоотеDdа-еелеІЩІовер.

'

У міськкомі Компартії України, виконкомах міської і районної Рад

народних деnутатів

та мІсьkкомі ЛКСМУ

ПЕРЕJУ.СОJВЦІ, З.МАГАННН ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ СЕРЕД

КОЛЕКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ,

БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ, ПОБУТУ МІСТА І РАйОНУ ЗА Працівники nромисловості, будівни­ цтва. транспорту, зв'язну, сфери обслу­ говування міста і району, втілюючи у життя

соціально економічну

програму.

яна була висунута XXVI з'Уздом КПРС. наступними ПЛенумами ЦК НПРС, го­ туючи гідну зу~.:г~ XXVII з'їзду • _.JUJPЄ . .н.,нружено· попрацювали о~щц вино­

,. нанням планів і соЦіалістичних зобов'я­ зань 1985 року. Тан,

nриріст

промислового

виробни­

цтва у порі.виянні з м-инулим роном tнлав 8.3 процента. Продуктивність прн·

ці

зросла

на

5

nроцентів,

випущено продукції на тисяч карбованців. Ра:юм з ци•:11 окремі нрнЄІ.VІС1:ва

працювали

.6

понад

мільйонів

промислові неритмічно.

nлан

767 пі;\ Не

вt~нонали річкого плЗJну з денних -техні­ но-е,коно,мічоних поt<аЗ!JИНів досJідІю-екс пери,:v~<ента.lьний завод будівельних Іюн­

сrру!!!цій, заво,:J,Q9удІвний слідно-ексnеримента.1ьний

.Ію~1бінат, до­ :щвод. д.ру нарня, ЛІт:кіос.ь·на фабрина художніх ви робів. ' Ііижче своїх . можливостей працювали будівельні організації .. Обговоривши підеумни соцІалістична го змщ·ання за рін, бюро місьнному

ретар ко:vІсомольсьної організації С.

Сергієнко).

М.

·

·

План реалізації продукції винонано на 103,8 nроцента. І} О nродуктивності....._ праці на 104, по випусну товарів на­ родного споживання на 111 процен­ тіа.

Третє місце присудити колективу ·за­ воду порошково'і металурrії імені 60-річ­

чя

Радянської України

(дирентор

О.

r:.

Большеченно. сенретар партному М. Л. Рубальсьний, голова профному В. П. Бондаренко. сенретар комсомольської організації К Ф. Рнмщ>чун). . План реалізаЦії ІІродуtщії винона1ю на 101.3 процента. 1.0 продуІ(тивності праці -- на 102, rю внnусну товарів на­ ~одноr·о

с.:пожинаІІІІн

---

на

І

05.7

nро­

цента.

Перше місце серед цехів підприємств першої підгрупи присудити колективу цеху nресових виробів заводу nластмас

(начальник В. Ф. Осипов. сенретар но.рторганізації А. В. Марченно. голона цехкому К Навська, сенретар камсо мольської організації Г. П. Іллюн). Планове завдання винонано на 104,2 процента. rю продуктивності на І 00.8 процента . ..Здано продунцІї :J першого

НомпартП України, виконкоми місьної і районної Рад народних депутатів, бюро

пред'явлення

міськкому ЛНСМУ постановили: Переможцем соціалісткчкоrо змагакин

rрупк Присудкти брнrадІ Г. М. Бицько­ го з велккопресово'І дільниЦІ цеху .М 2

серед промислових

пІдприємств першоУ

підrрупн

колектив

визкати

фабрики

верхкьоrо дктячоrо трикотажу (дирек­ тор В. Ф. Хаменушно, секретар партій­ ної організацІї Т: О. Мtтченнона. голова профкому Р. Ф. Чешулько. сенретар номсомольсьної няк).

на

План

організації

реалІзації

104,9 процента.

С.

продунцІї

по

М.

Воз­

винонано

продуктивності

працІ на 111 5. по rиробництву то­ варів наро.:~ноrо споживання --- на І І 2

.

процентІв.

Друrе місце присуднтк колективу за­ воду атомlкієвкх будівельних кокструк­

цій (директор С.

. ретар .1а,

М.

Махновський.

сен­

nартійної організації Г. М. Нрмо­ голова профко·му В. М. Дмух, сен ·

98,·5

Перше місце

заводу'

nроцента.

серед бригад

порошкової

цієї nІд·

металургії

ІменІ

60-рІччя Радянської Україин. План випуску продукЦії винонано на 107,1 процеt~та, по продуктивностІ пра ці на 107 .1. здано продукції :J нер­ шого пред'явлення 98,2 процента. Перше місце у друrій підrрупІ про­ мислових підприємств

арисудкти

колек­

тиву Калитянеького ексnериментального комбікормового заводу (днрентор -є. С. Монастирецьний, сенретсч> па,>тійної ор ганізації М. В. Новальчун. голова проф ному І. Т. Ніноленно. сенретар номсо­ мольсьної

План

організації

Т .. Ю.

Петрова).

реалізації процунції виконано на 102 проценти. по випуску тоРарів на родного <·tюживmтня '1<1 L00,2 про . цент:~.

Перше пн

місце серед цехів ЦієІ підrру­

присудкти

колективу

механічного

цеху дослідиого заводу металококетрук­ цій і техколоrічноrо об.падкаккя ·(на­ чальник цеху В. В. ЩоТІнін, голова цех­ кому А. Т. Філіnов). План по продунтивності праЦІ вино­ нано на J 04,2 процента. Перше місце серед . бригад цtєі під­ групи присудити бригаді В. С. Шевчу­ ка з Гоголівської стрічкоткацькоУ фаб­ рики.

План по продуктивності праці виНОІ!а 110 на І 03,7 процента. Переможцем соціалістичного змагання серед будівельних _орrанізацtй міста ви·

знати колектив ПМК-5 (начальник О. І. ПІІріжон.

секретар лщУrІйІЮї організацІІ

Н. В. Тніl'ІеІшо. голова профному В. Н. Трнстан, секретар номсомольсьної орга"нізац\ї Н. Н. Буртова). П.1аtІ по генпідряду винонаний на l 00,6 процента. власними силами - на 1 00.6,. 110 продуктивності праЦІ - на І ОО ,З нроцента.

Перше місце серед бригад міських будІвельних організаЦій присуджено ко­ лентнв.у комплексної бригади шляхово· будівельного управління .М 50 (брига­ дир В. Г. Сушно). Обсяг будІ-вельно. монтажних робіт виконано на 126.6 nро­ цента. із оцінками «Відмінно• І «добре».

Переможцем соцtа.пІсткчкоrо змагав­ ня се,ред будівельних орrакізацІА райо­ ну_ визнано колектив

· райоккоrо

шляхо­

вого ремонтио-будівелького управління (начальник В. О. Гречон, сенретар nарт­ Щ)ГС:ІІі:ІаІ!ії В. Ф Нечиnоренно, голова профному О. Н. Черноусьно. -секретар ю)мсомоль,·ьної

організації

А.

В.

процентів.

н;;

1О 1 ,8

по

продуктивності

нонано на 142,3 процента. по продук­ тивності nраЦІ на 160,2 ~цмrа з оцінrка·ми «Відмінно• і сдОО.ре•.

Ііерше місце серед копектиаlа тран­

спортвих

ПіАприємств

пркс.удuн колек­

тиву ВроварськоУ ·автобази .Ni 2 (дирен­ тор І. О. Лазаренко. секретар парторга· нізації С. Г. Єлістратов, голов·а nроф­ ному В. І. Януша. секретар комсомоль­

сьної організації С. Ф. Хоnта). План no перевезенню ванта)Jdв виконано на 100,9 процента, по продуктивності праці

102,7

процента.

.

-

на

·

Серед пІдпраємств

сфери обслуrову­

ваккя перше місце присуАкти колективу міськоrо упрввлівив торrІвлІ (начальнин

А. Г. Гороховськнrt, секретар nарторга­ нізацІІ О. І. Мала, голова профному В. Г. Гильченно, сенретар номІтету ном­ сомолу О. В. Турський). План з това­

рообігу -.виконано на 105,5 процента. Перше

місце

tepeA

комунальких

слуаф присудкти комбІвату комукаль­ них підприємств (начальник П. Н. Вась­ нович. секретар nарторганІзацІІ М. В. Пасіна). План з nрибутків виконано· на 100.3 процента. надано послуг населен­ ню на 117,9 nроцента.

Колективам-перемоЖЦЯІІ иоrо

змаrаиия

праеуджеио

coцl.aalc.'rll'l~ перех1ди1

Червові прапори ІІІІСЬІUСОВУ КоІІJІ8.РТІІ УкраІни• аикрJПСОмЬt вtеькоІ ц район­ ної Рад народких депутатlа, иtаккому .ЛКСМУ.

Сте­

Цехам 1 бриrадав присуд•еио аІUІІІе­ лк міськкому КомпартlІ YxpaiJIJI, анкон­ комІв мtеькоІ та райоиво1 Рад иароАВJП депутатів! ІІіськкоиу ЛКСМУ.

105 1 О.'і

Бюро мІськкому Ко'МпартІІ УкраІни, виконномн міськоJ та районноУ Рад на­ родних .Деnутатів, міськком ЛНСМУ ви­

наннон)

ІІлан 110 генпідряду виноІ-щио на процентів. власними силами на

1985 РІК

qраці

процента. . Перше місце серед бригад будівель­ них органі;Jацій райоку ПрІJсуАжеио ко­ лективу бригади пересувноІ мехакізоаа­ ної колони .М 8 тресту сВровврксіль­ буд• (бригадир М. Т. Блохін). ()бе- нг б·J д\г.ельно-монтажних робіт ви-

словлюють уnевненІсть, що трудящІ міс­

та І району кожний на своєму робо­ чому МіСЦі ДОК.Падуть yciJ: ЗусJІJІЬ ДО виконання nланІв І соцtалістичивх зобо­ в'язань- першого року дванадцктоt ·u'i·

_тнрІчки,

гІдними

трудовими дарунцми

зустрінуть XXVII з'Ізд Комунkтц'ІtЮІ партІJ Радянсьиоrо Con~


2

*

стор.

сі.чня

2.9

року

1'986

сНОВЕ

ЖИfТJІ•

AQТCNdЙ Ьlи0ВJ111 Ра.ц­ ~~еиво

веІМЩОввй саю­

-

сар.екщц&ШtІІІІК досаІдио· ексаер•еиruьвоtо

воду. , ~аиия:

аа-.

DвробІІІІ'ІІ 388вlв вивоаує ва

ti0-120 ароцеитlв. КрІм тоrо,

робі'ІІПІВ

_ ства

Jdдпривм-

провоДІІ'І'Ь

ветосу

rромадську ·роботу. Одне

Іа

СПРАВІНІ rОСПОААРІ Із nомипховою

дУ1ІКОІО

rрупа . вароА­

цро те. що

ного J(()llft'pOJIIO nри сlпь­ ськlА Рцl иародmп: депу­ tатlв поВІівва займатиси

11ВПІе ~- coцlaJІJ>­ npaвrrepy • зJ'СТРІча­

ROI'() ТИСJІ

дово.Ц.Wrься

уже І

не тах

Такий пІд­

PWlo-

хід, ак у кpanmml води, вlдоб.рurає нед.uекоr.-д­

иість ~ црацtа­ и1СІСЇ'В. вк1 не бажаІоrь. об-

. тяжувати

себе

заАвиІІи

турботами. _ А з lнmOrO боку ци дУМВа аж нІяк не

на

корнсть

керlвюІкlв

ОІфе1ІІІХ

.пtдприаrСІВ,

У.t:ТЗ.ЗОВ l орrапjзацІй. Не бажаючи, що($ народн.І ..до­ зорці ВИ!НОСИЛИ С1'4!Т'1'Я З ІхньоІ хати, тобто з очо­

кожного

з

них

ки вl,Цчу.rІний. І в тому, що nlДприємства І органІ­ заІЦІ~ КаІJІНТИ досяrли в

мннуuюму,

J]()['аних ПОJКЗ.знНІКІв, в .слуга

ців.

І

народних

І це цІлком

мІрІо,

ролери Оголем

адже

в полі зОру такІ nитання, як

хІд

викона'Ння

народ­

НQІГОСІІОдарських планів соцзобов' mань, ·nошук

вnроваІЦження

у

і і

t

змІцнення громадсько­

ССІІМНМ

намагаються

J!ГИ дІЯЛЬНІС'І,'Ь

втис­

'ГРУ'ПИ у

заGдалеrlдь визначені ра.м­ ки, нааq>еслити своєріДний nростір дій та 'ВWlИВУ •.

rr

який обмежується ми свІд• І сдо•.

ЗО9СІм

Інше

ще у }(алИ'Тl. rpYIПf

точка­

станови­

Ту;r члени

наородJНого

контро­

лю црн селШЦRІ.й :Раді nо­

ч..vtвають себе nовноnравни­ ми ГО<:ІЮдЩ>.Я.МИ станови­ ща. ·мають можливість впливати на вирhuення

всІх nитань. ти

не

Інакше й бу­

могло,

адже

Іх

дl­

ялЬІНlсть nЩпорядкована Сn:іЛЬНlй меті 'фу'ДОВИХ !КО­ ЛеRТИВІВ досягненню

органІзованості, :nю.рядку ~ ЧІ'І'ІКОІ беЗІІеребlй:ноІ роб0ТИ. Досягати цього нелег­ ІІСО, адже складом

гpytna за сво\М невелнка. Вона

об'єднує лише

19

пере,др-­

ви·К!ов ввробнИЦ'l'Ва.

акти­

вістІв 'І'РQМаДСЬRОІ'О ЖИТ1'111 села. Аще вiiJUtВ чи не

Прwюмv J«>-

гп.ибОко і всебічно.

_ .......

Ось пише два цри:Кпа­ ди. У n~шому n~річчі минулого року група НК · щm селищнІй РадІ прово­ дила рейдову nеревірку разом з J.ишнми орГанами самоврЦЦ·УІВЗНН.Я

-.

nеревиконання

Ці

сJЮВа

сьогоднІ,

честь,

.наnев­

но, дооре відомі всІм. Лю­

бНJІИ Іх свого часу nовто­

рювати

t

ІКе.рlвнини та

rcr

лов.нl с.пеціал1етн ок,реии·х

nlд;poздlnlв .тресту сБро­ вариnромжитлобуд•. АЖ. врештІ, настав

час

nока.

ся Ц)>GГО девізу на ділі. І

·

ний .lfІЖенер

Ц>есту

Куровськи.й,

головний

1.

І.

Ін­

жене;р БМ:У Н1 35 в. О. Кутовий, началь:ник ПМК15 Л. С. КривошлИк та Іос замОвннки з вІдділу кшітальноrо будізництва мlськвикон;кому, .райпобуТ­

леmоатлетичний

1

1ШС

вати

оорущникн

сЬОі'ОднІ

тут

'111lі'/. що під Ц"rеа

цьоrо

закладу

\J

ріаЛами

та

в:vвькl

ІМlсци•

ють,

Інструменrа.

В. ДОСВІТШИ.

4:Вроварнсtпьбуд•

Галь. Адже саме з виик

пlдn~рядкованоІ йому ор­ rан1заціІ невиправда'Но за•

ТJІГУЮТ.&СЯ роботи ПО вве­ ДеННЮ в дІю громадського

ЦеІі"І1Ру ІРадrос'ПУ·КОмбіНа­ ту cTetnJUII'lШfй•. На цьо­ му об'ЄКТІ. МНІfуJЮГО року :виконано

J)Іали І •механізми. Не (уу­ ло необхІдноУ КІЛЬКОО'І'і _с.пецІалlстів 1 rробlмикtв потр16них nрофесій. КріМ

біт

значну

частRНу

зроблено.

водооостачання,

не

ро­

Чимало недолікІВ

результатІ

робіт.

житловому

само з в

_

сИС'І'емі, не n~ано сміт­ тя з будІ!ВепЬних майдан­ чиків, неякІсно виконано оодобтава.льнl роботи.

Не вІд,стає. в1Д тих, хто !КИДає

спова на

наЧаІJІНіИВ. ПМК-8

вітер,

1

тресту

сТеп­

все ·чекають

не

ІКОJІИ ж на­

реШТі вст:уDИТЬ в дdю дав­

но обіцяний центrр

.

громадсЬІКИ.й

. Словом, .названі КІ:Ч>Ів­ ники 1 г.о.ловн1 спецІал1сти

забул.и !Народну ;ЦУдрість, яка

твердить,

що

слово

не горобець: вилетить

.

-

не впіймаєш. Отже, п.ерщ НІЖ ЩОС&

ГОВОрити,

СЛІд

подумати, а якщо вже дав

СJІDВ.О, то дот,римувати АО­ го.

В. МИХНЕВИ'І, 38ВІдую'ІJІЙ

J1038.11Jt'U·

иа . вlДДІ.JІом 8111еькоrо ІООіІІlтету вародиоІ'О коитрото.

Є. М. Фельдману

таввм

nроведено

на.рпумння

сумі мlсяЧ'.ІІИХ

в

nосадових

онладlв І зобов'язано ВЖК·

них

earoJIOВICOII

•11117CJCY

порушеІІІUІ ШТ8'1'11СНС01111"

ДІК'цаmd• а

"._

сТорп~аш•. ІІк JІОаІдоІІВІІ 1 ВWIO­ aJJd ре.цакцІІ секретар

80JU

партІ$rоро аІдuрваісТІІ& П. Лохоа, JIIICТJB nae-

. В.

.........

з·~-·~-­ J врвеаевв•

АМЬtЬ

пІдроздітІ. ІІоеа,ци ІІе,ц,працІвВІІ;в 1 JСОІІlрви­ ка rypтoJICII'I'lCy своро.еві. ·На od6, ІІВІDІІІХ у пору. Шевві ,ІІІ'Т&'DІО·ВОШторне.. ROI двс'цнmrІии, иак.паде­ ИО двсцвпnІварвl l 11&~ piUWd СТ8111евІІЯ.

***

На JQ»II'l'JI'f8RЙ иатерІu

•У ТJІІІаиl DPIIDIIeOb ( •НО8е 8В'І"І'D, ~ 206, 27 І'Р)'.АВ8 1985 pciiiCf), 1

акоиу Ішаос. про при­ ІРІСКИ o6carl8 UJЩIIUII8 робІт та ашату 111Трафl8 аа

вееаовчае:ве

ІІІІ

тарв ,аересумвми

008ерІІеІІ­ мe­

x&Jdan--• ICQO&aJUI М 7 та .Н 8 :rресту •Бро­

варисІаб;rд•, 118Аіс.пав вІАВаеІдь 'КерfІО'ІІІЙ трес­ '1'011 В. І. Ставкевn.

восЦІІ JасаерІІнехІІмо­

ІІD, ЩО ІСрІІ'І'ИВу ІВ3И8КО

пиеу ·•·

tІDpa ІДІіІв1· eJODPO'IU8

С11'ЦіJІ. raiВCW' rІа

ро. ІаЕ•ервсмuві'ІІd apaцtмrww" 11111 adlwnl цІ аос•-. •18-

11'1.

:ra ........-...

.,._...

тІв

становить

пише

:66.2

nроцента. Рlвень мехаНІ· зацlt иав8итажува.пьних робtт· становить пише· 57 цро.цеm1в.

це

На фабрицІ. маютЬ міс· зІtа'ЧІІt втраtrИ робочо­

го

часv

чЄ!J)ез

наданна

вІдіnуСТОІК без збе.реженн·я заробt~оr п.пати.

·

Томv головн.оrо інже­ нера фабрики В. І. Боби­ нова зобов' вз.анс в nпа.нах ка 12-'У п'ятирічку nеред­ бачити Ряд заходіВ по ІІР~

· науіК'О.80-'І'ех­

и1чкоrо прОгресу:Y.Ja,py ад.м.lкkmращJ.І nJдприємст­

Ва звеРнуто

1 На

необхt:д­

нlсть здІйснения заходів орrанІвацlйuо - профілак. ти'ІНоrо

тою

. xajpЗJC'l'epy

за.побіrання

РJОВаіtНЯ

· серед

з

ме­

захво­

цра.цІвни­

Ків фабрики. Групу на­ JЮІАНОГО КОиtr.ролю фабри­ КИ зобов'язано ПОСИЛИТИ контроль

за

виконанням

:ьсіх цих заходів.

ВНІПЗд11(1В.

роа-

шта'І'ІІО-ВОІІІ'1'рВСІІОІ'О

за­

рік, Внас.пlдок

1985

ВИСТУПІВ:=======================~

-cs;yno

'1'11 .8113ва&о

матерf.

иа. ВИХ

m1

cCтop~JIJIOro вов2РОЛЮ• •1ще110 Іq)ИТИ.... llat'fi)IU Dpo

, рисвоІ

державі

збІmdв

ню в маІІб)"'NІьому оодіб­

roooo-

wтати>> Під

ЗЗJЩаКИХ

аЛЬНJІХ

звернуВ

нер1'Вникtв

ІПОІІередиьому

.

ти заходів по иедоцvщеи­

ес РоздутІ ·у

огопо­

шено догани. З метою ЧаС'ІІRОЗОСО Вlдluкод.У'ВШfJНЯ

rосnо­

СЛІДАМИ НАШИХ

Же ЦИХ иl­

'!WдІіВннки

дочекаюrься,

.недоробками

про.

А

ЛИ"Шого•

бу­

тимчасовій

1111.ZQЮздiJJY.

йому

;Від ІІ()ЯІСНеНЬ ко.

еІюплуатацtю

no

ваноrо

rоловюtм

цих

догани,

уваr,у

свою і

п.Ідпорндко­

tКОму ні холодно, н.1 жар­

Т\РЄСТ 1). Так

мекrrроенергІєю

водиться

дарств

началь­

бЄздlяпьність

oronoct8

спецІапІстам

бе3кОИТ.роJІЬ-

ПДВП-2 С. В. Севастья­ ІЮІВУ та начаЛЬЮІКу B1Jpo6. нwrо-теХнlчнQrо 1dддJлу

Ім· своєчасно І 1 ІІ>JІІЩИПо­ воr оцІоmоІ, 11е притяrуІОТ'Іі

ролю

і

головному Інисенеру

н~ОІЮ­

npo11>ecy.

цьо.rо ріВень механtзац1І і ЖJмnлеІІІС'НОІГО скорочен· НJІ .ручно.І працІ замJсrь заnпановаJНиі 77 nроцен­

звl.ТИ.

допущенІ

црнСІООреншо

планованих на не здійснено.

неnравильні

за

11\РНПНІСКН

. нlСІІ'Ь

сЗаворицький• 1 сБоб­ рІЩький• часто не даюrь

КомІтет народиого хонт­

по

тех.нdЧ!Ноrо

вк.лючив иеви.

КОН'фОЛю

сюсо.rоспода;рськкх ку .пь" тур, керЬІники .paJti'OCIIJlв

ОКОЗМІІШЮвачак.

сУар.

• ... рО рО33о

СJІИПОВІ:•

також

Цро'rе, ·як всrrа.иовпено перввІ:ркою, . ;рщt заходІв

що· цро.

Тому на засІданні мІ.Сь­ ІЮІГо .коміте~ народного

ВВRіОІlано

ност1 nрац1, ЗІНвжаІО со61варт!Оnr ~.

гlЧІЮrо обладнання. Сло­ вом, с.липові• роботи ІІО·

ІЩХ буряІОв та і·НШИХ ово· чJІв. Знаючи про фа.ити .пере~~ру~Чення зS1т1в ltPO сі'вбv І вроисайнІ.с.ть сtпь.

до вІдпОвІдалЬності вин­ них, а МОДІ й 1101'УР8J0ТЬ

нання

nлан. по росту ЦJЮДУfmІВ­

коканий монтаж· технмо­

ІК&рrом1,

nотужнос.

гІ.й, механІзац1І вий.бни­

иЗиню плану. Olqptм цьо­ rо. постU!но дІючий ІSу.дІ­ ~ьний по'І3Д М 2 в аК'l' . прІійому обсягів викона.

родИЛИ

Jroмnneиcl

щОО ввrrравдати

nральнІ 1 хІмчИС'm(И, Цей об'єRТ теж nланувалося Ще МШіУ ЛО­

на

сьогодн.І

через

цpoeJmJI

цтва, модеркІ.ЗаЦІІ ОбЛад­

ни.к І ntдрядна орrаиlзацlя аключипи у звіт по ВННD·

каnусти, помІДорІВ, С'1'0ло­

·

нові

розцІнки. Цю суМу замоа­

рання

ник ПМК .N.! 8 А. В. Галь шукає існуючі ·1 неіскуючJ. о6 'ЄІН!rНВНl црИЧВНи

1 .:Н·а

ГО року. Проте на Іrерше сlчн·я цього ро.ку зали­ шилося ос:воІти майже

І

!Кінцевому

негативно ~

зна чнлось

вета.

коМІІJ.JІексу

ВІВеСТИ В ДіЮ

це в

Bte

1

водастІчні труби.

6удlвн~ві

помвину

біТ. во ПМК не проямяє на. лежноr :внмоглИІЮС'І'l до субІІІlдрядНнх · організацІй.

абИ.fІR. Зо·

ІКреІМа, тyrr цро'І'ltКає дах

лише

__ 3а'ІІЛЗІНОВЗНИХ ро­ Крім того • .керlвНиqr­

обсягу

труби системи опалення та номено

А. В..

,te,

fІіёаасj'Юм

n' я­

тІ. ЗавдІОСИ впроваджен­ ню прог.реснаних тщоло­

рики 6tльш нІж на 14 ти. сич ха~. .Все це

них робіт

··

!КОНr:рольноrо

тажних уюбtт :на бу.цJ.вни· ЦТ'ВІ оипаду ~l:кор.мtв ВасильJОlвсЬІJЮІ mахофаб.

рицький•. з вини a.rpDIН0.....01 1 бух.гаmерськоІ олуовб дапущев.о. розход­ ження у, звітах цро зби­ урожаю

вершальнОІ"О РОКУ ХІ

ІПРОВеденого об­ Ж>И~ю Держ­

сталося ~

ус­

т~ічкн з усІх основних ·ТЄХІНЬЮ-екОНОоl\11 'ШИХ ПО· казкихІв, ЩЮТJИ'СМ остан­ ніх двох раків освоєно

банну, ВНЯВJІено nриписки обсягів будtве.пьно-мон.

цтва

лtк

nрацю­

1

Відс.УтнІй иалеИСRИА об­ 1 в ;paдrocnl сВоб:

ц1

цього зобов'язує Хх дові­ g' я товаришІв ло роботі.

вельнl кОяст:рущіІ. мате.

того,

цро

час

сlл~•

·

нtсть.

ПІд

обм.Іру, Ласною

верхнього

'J1РИкоrrажу

n1шнс виконаІНо nпаии за·

робці проеJС1Ио-~· ноІ документацlІ бУЛО за. вищ~о вартість будtени.

баrн механ1з:м1В. Тобто. овІдомо nерекручено зВlт­

Olt-

На фабриці дитячого

звіти

еІСІІІНМ

них ~тур не вказано; а nоказано .пише rодн.ни с ро­

щоб Іх не бум. До

ми. За допущені .недолІ!Ки

ку

·

С3Наюrть

зо.

.мо­

тористtв-маШВНіСТ18 пJIOPU

xapaК'J't!IP, гпас­ невисока, :конт­

ролери

окремих

на

nосІау 1 збцрания

рІвн!

цього УК іще бракує..

радгосnу

144-ква.ртирни'й будинок.· Тут і досі не .працюють лІ.фrн, nостачання ~ДИ/И­

ви­

ни замовника і rемідряд­ ника на об'єкт · несвоєчасно постаСJаnись будІ-

lllpalmЩl

звітносrt.

'Jtt)eМa,

но уроокай ооимоrо жвr&. 8 обпіноец JІВСТ&Х ~

фо,рмн і методи роботи. А

дис­

сАванrард• 'ПО nepeвJ:pцl забезпечеНІ!fя nрацівнИКів будІвельноr· бригади мате­

здано

час бУІд18Ни­

на

рек.руt'ІеИНя

щах ва:нижено валОВИй збір 03111101 ІШJЄІDЩІ, ВИ· кн, вJІвеа. ro!POxY. завище­

;црзорцям

Липень 1985 року. ОnlльНИ'Й рейд групи НК і

ШтелЬмаха допущено пе­

за.стосо~у.

верховий !fість Іх

же

JIIU(OHa'J'И ·рlзН'ИХ .робіт майже на 400 .тисач кар. бованцlе. Причина в то­

що

Треба nовиіше

nроведена

нов.пено. що в .paдrocnl сЗа!вqрицькнй• з вини rо­ ловкоn> 8ф<)ІІІО.Ма С. С.

Це

rpeмi nеревірки носять По­

.динку (замовни·к сКиІвишяхбуд• М

за.п.ншнлось

q>осто.

яка

в цих госnодарствах, вста­

ставить

ципл1ни були nритягнуті до .вJ.дп.овlдальност1.

.nри. сІльрадІ

ревІ.ркою,

КОЛО

Працювати

уже й

сТІРаrцlІ n)Дnриємс.тва. Піс­ ЦЬОГо

в ;pa,дrocuax с За­ ворнцькн:Ь 1 сБоб,риць­ хий за мниуЛИЙ .pLD. Пе­

а•Іа'l'НВЮти, тим гостріше вІ.д'ч,уІВають J!ОНИ ТО'8И· дсжладанп.я зусиль, бо ис внмоrн.

посlваих

сlльсwюrоспод а р с ь к и х

о;рац.юють

щоденно

об.п1к

наnопег ли вість

ДІЙ

..липові•'

збирання урожаю

1

оцtвку

допусtеають nе­

рекручення.

. иу..льтур

зан:ня.

оона'Іає,

ля

сПра

.іілощ

nробл.ем, ~ераще ВИЯВЛRrВ причини Іх внни:кнения, ЗНЗ:ХО'ДИТИ IWlЯXK роза'ІІ·

перевІряючі надІслали для !реагування адміНі·

mуата.цlю

ІЮІВИІНен бути зданий в четвертому "ІСВаР'І'алі ми­ нулого раку. Проте на

·На 'Іе.РІ"ОІЮМУ засІданні

радгооrrу-ІООМбінату с&­ литянський• il'tJeнl 50-річ­ чя СРСР. Це ДООВО.Іt.ІІЄ

Н()81

осіб, якl

комІтету народного ·кон.т­ роJІІО РQегтRІУ'ТО. питаннл

У в~остt з ними не

Jам.ені 50-річчя МатерІали рей.цу

11\РИНІUР>ВУ

ОИО381ИJ11088Ч81

вання, .nрацl.анивами ад­ мІнорганів, членами груn НК радгоmу сАва.нrард.. , •шмбіІJЮрмового заводу,

.· Проявляти

ропю за достовірнІстю об­ Ліку І звІJmості, сувору І

органами

с.ький• СРСР.

тисяч карбованців. Низщ тут і якіСТЬ вико­ наних робіт. Чимало недо­ робок у G',Даном.у в екс~

манеж

·

РАД­

КОНТРОЛЮ

дарсrrв на ПОСНІІІеНН.Я ІЮНТ•

самовряду•

жІfТТІЯ

100

коМбlнату, якщо об'єкти, заnлаяова.нl до· здачі мн­ нулоr'О .року, так 1 залиши­ лися в. манах. . ~ема,

Ради,

ГрОМЗ'ДСЬКОt'О

Чим 61льше

ПО ВИКР­

Поtурають

моментом у

ристаНІНЮ. робочого часу ·в брИІГадl озеленення рад­ гоопу•комбінату сКаJІитян­

зати, Я!К вони дмри:муюrь.

ось тrr вапа.ц доага мов­ чанка. А ЩG м:огJІИ, при­ міром, ро:mовlсти голов­

пІ.Дn.ри-.

ОХОШІІОВаТИ ·широке

сл. о·в а вітер на ІІлЗІН ЗаRQІН. Внко· нання його обов'язок,

сіямн

·гlвлl. nобуту, охорони здоров' я, г.ромадськоrо харч.у1ВЗЮІя, ди-сцНDЛlни

У МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО

nока·

ІКерівннкамн

діяльності кои'l'р()ІІерІв в те, Що вони доЩ>е взаємо­ діють 1з ПОСТійнНІМИ КО)ІІ·

цтво резервІІІІ, ПІ(Міnшен'Ня дІ!Яльності заклмls тор.

А. І.

Фото М. СеІІІивоrа.

nосадових

9

• ВЗJІМИвНІМ

фото:

вЩцові­

емс,тв.

І

виробни.

жн·е з- цих цнтань. вивча~ лося nІд час nеревірки

тим

рано

на

nроведено

осІб. а Ще n'ять -

з С. П. Тtрим~и

гр порядку.

rоре-хер.І:вники

дальностl

торі~ конт­

на чолІ nостійно

йоrо

а вай­

oA&oro

ЧЕНКО.

Пkля них

;цо

rрупі

доаорцІв

активвіших п •.певів.

.

дО'ЗОрцями

ІJРИТяrнуто

38ВОАСЬк1Й

а11810ТЬ. а

.мин~лий

перевlJЮІК.

16

захоно­

люва:ноrо ними колективу.

такІ

р~к

за·

дозор~

дору­

Aoro

иароДJІІІЙ КОВ'І'рО­

пер. _'V

.брИІГади. Всього ж за

році, ие­

1985

-

народвих

на засІДаннІ бюро груuи бyuro мсловлено ·громадський осуд маЙІС11РОВі

досИ"І.'Ь-та­

освовВих

•еn

ТО8. Ст8111С1е8J111

JIPUUWIOID.

ІІОІІІАо­

Maтeptu

rіаетв 4)6!'080реІІо ва опе­ ра......мt иарQІ_ а _,~.

....... 8Clx

~


сНОВЕ

ЖИТТЯ•

січня

29

1986

*

року

З стор.

У міськкомі Компартії Украіни, виконкомі районної РаАи народних депутатів, міськкомі ЛКСМУ та райкомі nрофсnілки працівників сільського господарства /

ПЕРЕМОЖ.ЦІ - .·ЗМАГАННЯ ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ СЕРЕД КОЛЕКТИВІВ РАдГОСПІВ І ПТАХGФА&РИК Р~ЯОНУ . В '1985 РОЦІ

Виконуючи планові завдання ·1 соціа­ лістичні зобов'язання 1985 року по ви­ робництву і продаЖу державі сільсько­

Нолектив радгосnу зібрав з кожного гектара по 247 центнерів картоnлі, що на 53 центнери бjльше, ніж у 1984 ро­

господарськоІ

цІ.

у

Всесоюзне

продукціІ,

включившись

соціалістичне

змагання

Переможцем

овочів

.

сільськогос­

ниць

постаиовІШИ:

процент. зма­

rаввІ ,:еред госпо.царств району по · збіль­ Шев:ІІІО u:робввцтва і продажу державі аизиати

колеК'ПІВ

ва

профкому Т.

М.

М.

серед

rосподарста

тонн ВНІВЄЗеИо Іх

становить

КО)І{ІНИЙ

орисуджено

перехіДНі Червоні п,ра.Іq)И міСЬоНК.<JМУ партіУ, ВИJКОН.НОМіУ ,райОН!НоІ Ради народ.. них депутатів, райкому црофспі.'ІІЮІ цраців.нНІІ0в сіnьеькоrо госnодарства 1 місьtс-

НЬОдоООв1 прирости -

мІв І В3R'1'ЦХ зобов'JОа'Иь-на 65 ГрЗІМІВ. Переможце~~ еоціІUІk:твчІІоrо зм:аrаи­ u еере.ц брвrад ио 88,РОЩ)'88ІІВІО мо­

п:о.-аа ІІІІJВ8ІІО &СNІектвв брвrа.цв рад1'ОСП1 ..еві 60-pi'IU СРСР. (~ИГадиР С. Є. ВабwІ).

·План lV нв~у 1985 .року по ви-_ рощуванто t передачі . радrоспам нетелей виконано на 100 процен.тІ.в. Серед-

иьодобоеl црирости Qrанов:Лять на вирощу.ванн:J. не737 rpa-

тел.ей по fфнrаді

мІв, що бІ:JІьше П118:НУ на

ІІ'ЗЯТИ.Х зобое'mань

Перu~оsцем 8

-

114 грам!в 1

на 37 грамів.

соц1u1с'ГІІ'ІJІ8му зма­

_rаввІ. еере,.ц брвrа.ц ·атахофабрВІf' визиаво JСОJіекrвв брвrа.ци КвівськоІ атахосрао­ рвкв (бриг~ Г. І. Таран). .- .ПереІІІОЖЦеІІ в с:оцlа.піствчвому ама­ УМв1 сереА

вомсомо.пьсько-110л~

6JЖra.A ВІDВ8110 JСОЛектв:в брвrадв .Ni 6

1611вСькоІ птахофа6р811 (ІrерівнИІК Ю. В. ВЗ!КаJІ. rp:ynкoмropr О. А.

Бічен.ко).

кменrиви бригад- оореможцtв сQІЦіап1'СІ1'Н'ЧНІО:ГО змІl('анн.я наrороджено Почесними J'РІІІМ<Уl'ЗМИ. мі-ськкому Ком:n8ІР­ тІ.І УаtраІ.ни. ви.кои.кому район.ноІ Ради ки nрацівІІШСІв сільського господарства,

ра.цrоспу ІІІеві Щорса (бригадир В. В. ~і:н:). План lV JСВарТалу 1985 року

.пt.всJ:,jКИй•. сЛL'NСtвськвй• ·на кев.иконан­ Н·ІІ, ·nn.aнlв nродажу державІ молоха,

по зиробняqrву

молока

внкоиано

на

120 nроценrrів, соцlал.lстичні зо6ов'я_зання на 107.6 цроцента. Надій моло. ка на корову· по брИГаді єтанови'l'Ь 877 кілограМі!Jв, що більше кварта:nьиого ма-

ну ;на зань -

105 к.tлоора.мdв 1 .взяrrих зобов'яна 15 tdJюrpaмl:в.

Колектив мо.почвотоварво1 фермв ра.ц.rоспj •Зоря• (~иrадир А. В. Дро-

по

712 rра.міВ, ЩО 97 гра-

більше манового показника на

ко~ерек~:~~~Уа eo'n\fв..tc---..r au-....-_." ·- ~-" rаиві .еЕІРЄд ІІопочвоrоварввх ФеР8 ра-

йову по абl.пьІіІенвю вврс)бІІІЩ'І'Ва 1 ІІРОдажу д'=РЖаві ІІО.ПОU 8 lV .aap'ful 1985 року 111113Ваво: Ко.пек'І'8 мо..по'ІІІ0'1'08&рвоІ ферu

бот).

П.л.аи

lV

ІОВарrалу

1985

роиу по

виробн.иqrву молО'Ка !ВИКОНано н.а 128 щюц:ентtв. соцІмІІСтичнІ зобов'язання на 127 процентІJв. Надlй молока на короtВу rпо бригадІ становить 682 кlлогра.ми, що б1льше . ІІІІВарtалЬ1{0І'о JШ8ИУ

•Ававrар.ц• (директор Е. О. ІJриходько.

секретар

opra-

тисячі тон;в, що

72,9

по 22,3 ТОНІНИ на

КолеІ(ТИВа.М-переможцям

секретар парткому К. П. Задорожній. rо.лова 'фофІюму В. О. Жуков, секретар ИОМІСОМОЛЬ!СЬІКОУ OJraRl:зaцl.ї Н. -1. ЛИИ,Ц,Я).

Я. Заrлкнtь,к.а).

комс.омольсЬІКОІ

гектар pi.JI.nd.

Дмитри­

району

се~а.р

Річний -план вивезешrя орrанl"ШИХ добf:ив копе~m~в rоооодарс.тва вшrонав на 37 цроценrо.lв •. При плані 53. тислчІ

тон.нк

збlльшевmо ввроб111Щ"n18 і ІІJЮJІІажу дер­ жаві ІІ'аса ІІІІІВІmІ КOJiea'fl8 ра.цтоспу

ра.цrоспу

Руденко.

0.

В.

Я. Kлemro. голова профкому В. Г.

!'.

КорКІ.И,

голову.

(директор

В цt.пому по ~иrадl на вJдrодlвлі ВРХ одержано на~і в район1 серед­

орrаяlзацlІ Н. ф.

нlзац.l·У Н. М. Ши.lіца).

лока. План продажу його. деРжаві вико­ нано на 104.4 процента. Товарність мо­ лока становить 98,8 процента. Пере11ожцем в соціапІстичвому ама­ гавві

ІІІеві Щорса (директор Г. С. Пасічний, секретар парткому В. М. Тетянич. голо­

SОМ1тету ІЮМ'СОІМОЛУ

му

на

110 процЄШ'dtв.

(Диpf1t'r0p І. І. Риtіка, сецрета'Р nарт~-:

109.4 процента. Надій його від корови становить по 3495 кілогра~ мів, що ·на 132 кілограми більше. ніж у 1984 році. На 100 гектарів сільгосn­ угІдь вироблено по 1668 центнерів мо­

·Ці. План продажу державі зерна вико- '

картоп.пі

умовну

.ІІО8ОМУ прироаrу виконано на 112 цро-

т. п. TarLnь, секре-

. цроцен:rа, що більше ·порlвн~о з 1984 роком на 17533 ТІЕSЧ1 шrу.к. ВІд ·ІЮЖ· ноУ ·.курки-несучки оде):»Кано no 250 urrri~Жцea 8 . еоцІ.ІUІkтrІвому •агаввІ еере;.ц J'ОСІІодарс'l'В району во. ІЦ. вВщевню JIOAJO"'IC'l'i rpyвrlв ІUІВватв ... л-тва. р..____ ,.......,.nv" tм-6Q..ni-· СРС.Р ~ ....... r ~--

виконали на

ІіОМсомольськоJ органІзаціІ В. Г. То­ піха). · Крлектив радгоспу зІбрав з коЖного rектара зернових по 43,1 центнера, що на 5,1 центнера більше, ніж у 1984 ро­

еоцlапІстичвому

7942

••-

аврощувавию 1

цен.т18, еоціапісrич.ні зобов'язаннdІ -

КOJieiC'l'lla КвJіІеІ,воІ

:fеолехrив nтахофабрики вИJ<онав річний план ВJЧХj6нJЩШа яєць на 108,1 nроцекта, цродажу Іх державі на 106,5

ченко, секретар парткому С. Г. Малю­ га. голова профкому В. І. Верстак, сек­ ретар комсомольсько! органtзаціІ Л. Ю. Соловей). План виробництва молока тваринники

. П. І. Погорілий, голова М. Р. Рябченко, секретар

в

на

са.нlвський•

(д~К\ОР П. Ф. ВолОха, секретар nарт­

Пере~~о.це11

22

ово­

~

жаві авць 8В3В8ТИ

Клименко).

Переможцем в соцlапІствчвому зма­ rавв1 серед господарств району по збі.пь­ шевию виробиицтва 1· продажу державі молока визнати колектиа радгоспу •Ру­

сіль­

801 Ревоmоц11 ра.цrоспу •Плос:ківсьхий•

251

державі

rr

Переможцем • ео.апІствчвому Ulaгавв1 . серед. аrахофабрвк райоку по

та,р КОМСОМОJІЬІСЬКОІ

з 1984 .роком на 2124 тонни кормових одиниць. Загqтівлю кормів на зимовий період для.. худоби збільшено_ порівняно· -з 1984 роком на 36 процентів. Це ста­ новить .по 20,2 центнера кормових оди­

і пта­

Переможцем у соцlа.лtстичвому -зма­ rаввІ сере.ц rоспо.царств району по збіпь­ шеВВJО виробиицтва і про.цажу .цержаві аериа анавати колектиа ор.цева Жовтве-

нав на

роком на

виконав на 108,5 процента. що на 398 тонн більше. ніж у 1984 році. · Переможцем в соцlа.пlстичвому ама­ гавві серед rосподарств району по збі.пь­ ~евmо виробнвцтва і. заrоті.JJЩ._ кормів дп rромадськоІ худоби визиати колек­ тив радіоспу •Ве.ІDІКодвмерський• (ди­

.

організаціІ профкому

1984

ПЛан .продажу

Dfl)ell~

8ІАІ'О..цІаа1 .uuoi роrатоІ худоби анаВаво ІСОlІеК'І'І8 6рвrадВ радnІСпу ІІІеві Кірова (бриrадир А. В. Качу:ра). · ІІІлан lV нварт3111у 1985 року по ва-

гомва ~

Центнери овочів, що

НопеКl'l'И!В ІРа~ виробив

подарськоІ продукціІ, міськком Компар­ тІІ УкраІни, виконком районноУ Ради народних депутатІв, мІськком ЛКСМУ. господарства

163

ВЗRІ'ИХ Зобов'яоо.нь

и.а 172 КLJюrрами.

rІВВІ. eetJeA брвnд ао

·вrахОфабрвкв (диреюор І. І. Х.пюп.ка, секретар пар'l'!Кому М. М. . РОЗІ.'ОІРОК.

сек­

кормових оДИНІЩЬ, що більше пQР1вНяно

хофабрик району по збільшенню вироб­

ського

Стадни:к,

ректор· Є. Ф. Томів, секретар парткому М. А. Гальчинський, голова профкому І. Л. Дідук, секретар комсомольсько! дргаооації М. Г. Гаркавий).

лока, радгоспи «Гоголівський•. «Літків­ ський•. радгосп-комбінат «Калитянсь­ кий• план продажу державі м'яса. Обговоривши . пІдсумки соціалістично­

.працівників

М.

-

збlльmеввю виробвицтва 1 ,продажУ~ер-

ра.цrоспу

чів

не виконали плани продажу державі мо­

профспілки

гектара по

центнери.

Поряд з тим радr_оспи «Гоголівський•. сЗаЬорицький•. «Заплавний•. імені Мі­ чуріна, с~силІвСЬІКИ'Й•. «ЛіТІК!всЬ'КИй•

райком

JJ.

(дирентор

більше порівняно з

полкіВської птахофабрик, племптахозаводу сРудttя•.

державі

колеК'ПІВ

1\олектив радгоспу виростив з кожно­ го

кий•. сЗоря•. «Авангард•. «Русанів­ сЬІКий•, імені Кіро·ва, КиІвсЬІКоі, Семи­

продажу

зІІа­

ретар парткому М. М. Топіха, голова профкому В. М. Степанова, секретар комсомольсько! організаціІ П. М. Тя­ гун).

Найкращих результатів ~омоглися торік колективи радгоспів «Плосківсь­ кий•. імені 1Цорса, сВеликодимерсь­

і

визвати

•Зоря•

- 106,2, м'яса - 102. яєць 107,4 процента. Це більше досягнутого рівня 1984 року по зерну на 66 тонн. картоплі 5247 овочах - 443, молоці 3266 ТОНІК, яйцях - 20 міль­ йонів штук. фруктах і -ягодах на 127 тонн.

ництва

соціа.пlстичвому

на 181 ІСІІпоr.ра.и І

м'яса більше.

серед господарств району uo збі&­ шевmо виробиицтва і продажу державі

ка

радгоспів

в

виконав рІЧний

м'яса на 105,7 Про-

цента, план продажу його державІ на 104.1 процента. Порівняно з 1984 роком державі продано на 32 ·тонни

картоплі .ви­

.rавв1

добилися' добрих результатів. В 1985 році план продажу дерЖаві зерна виконано на 137,8 · процента, кар­ топлі 131,7, овочів - 103,6. моло:.

~

радгоспу

план виробництва

конав на 121,7 процента. що більше порІвняно з 1984 роком на 583 тонни.

за

гідІНу зустріч XXVII з'їзду ІШРС, ко­ лективи радгосnів і птахофабрик району

го зма:г.ання колективів

План продажу державі

Колектив

народних дЕЩVТ~, райКОМу профсmnм.Lсьнкому комсо.мопу.

Звернуіо yвarry оа.рт1йних комtтетJm І бюро, JreC)lВJIИoKiiв і с:пецlалlСТJів раДІГОСn1в сГоrо.пІаСЬкий•. •За:ворицькиrй•. •Замавн.ий•. tменt Мічуріна, сКраси-

рц,госпі.в сГОrоліовсьний•. сЛ1'11К1.вСький•.

ОадгосІПУ·ИомбіН8'ТУ сИапит$1Нськнй• nродажу де,ржа.вl м'яса. Місьико.м

-

КомпартtІ У.кра1ни, вн.кон-

ком районноУ Р.ади народних депутатJ!В,

~ комсомолу, раАко.м црофоnі.лин прац!шWКІв сільсЬІКо.rо гООJіодарства

висJЮВJІІОІІОfь впевненlс.ть, що партlйнt орган~. tсЄІРіВНИКИ rос:под~. вс~ трудящі

аrроорооопю.лового

кo.мRJJeJOCy

в першому ІРЩt' два.надщrrоІ n'ятирічки уС!ІІіШНо ВИКОН8І(U'Ь державні · ·mани і взятt соцtалlстичні ЗСJбо,в!яз.а.н.ня по Вй-.. роб.н.ицnву і цродажу державі сlльськоrооподарсЬІКоІ nродУІІЩІІ.

У ВИКОНКОМІ РАЯОННОІ РАДИ. НАРОДНИХ. ДЕПУТАТІВ--======-=---=========

IHI/l/ATIB'I CIBIIEHD проду'ІЩ11,

По388'10ра ва черговому зacJ..цERl ВНІСІОНІСОМ райовиоІ Ра.цв нІ!РО.ЦВП депутатІа ех.ва.пвв 1в1ц18'1'11Ву жие­ .пів села Требухова Jio рооширеа. вю особветнх аІдеобввх го.опо­ .царс'ІІа -1 збl.пьшеив:ю nродажу дер­

аі не іІІеиш, вк JІо

IIJ8

зна~- tpeaJJiaaцli завдань, пе­ редбачених Цродово.пьчою .програ~

n:оrраІІв IК8JP'fOПJI1 t~ КОВІІВОІ

Ccmtll првеа.цибвоІ GеІІе.пьвоt .АJдІІІІRВ. Крім 1'1'01'0, ва еаюrІвеавt ~ вадійде 100 іТОІІІІ JП1Д 1 100 тоа:

мою, рfmеаввми .кв1ТИЕ80rо ( 1985 року) і наступних Плеву~~Іа ЦК КПРС

1,

оокреа~~а,

тих по.пожевь,

иJЩІІВа 1 продажу державі ЛІПІІКіВ тварІІІІІDЩЬкоІ і ростDІІІІІЦЬКОі

У Дев'JІТвадцять років працюе ва ЗапцрІаькому JвеtруJІевта.пьвому

дІ

1.мев1

Бойкова

кращим·

підпрВЄМС'І88. св

3

реІЮИТОМ

.ці

плак.

стосарем

Справ.пвтв­ ск.пад'Воrо

техиtки. За його пропози­ цією було :вІдкрито заво.ц. курси Іd.NІищеввв каа.піфікацlІ працІJІІІВК1В

clilld

ремоВТІІІІХ служб. _фрев

ліиввм,

цеху

устаТК)'іВ8ІІІUІ ЙОІІУ ДОПО­ магав 3II8JIIIJI су-.асвоі

Цех

проІ1J)аМИІІМ

заво­

фрев ІІ'Ор МвколаІОВІІ'І Татарввов. За цей -.ае етаа

ВИМ

дос'ІрОКОВО

. освоів ввпуск .tвсrрумевAU веретатів ' 'ПІс:JІо-

першиlІі

ввиовав У

управ·

на

заво­

п'.ІІТВ,Річвий

цих

.цосвrвеввп

ве.пика заслуга

кавапера

ордева Трудового ч.о­ воrо Прапора , комувІета І. М. Татаривова. По ,.ці­ пах

RОмувіста

і

честь:

І. М. Татарвнов обраввй д~еrатом XXVII з'ізАУ КПРС.

-

На 31ИІ.мку: І. ІМ. Тата­ рвнов

(.пІворуч) в '1'0Варв-·

шами по брвrад1 О. О. Мавчеаим і Ю. О. Дубо­ ВВІСОМ (DpUSCI'fЧ). Фото В.

Двориоrо •

(Фотохроніка РАТАУ).

нИнішньому

ІРО'Ці

3-

прац.tвники сlльськогоспо­ дарсьхих п1д.прнємств ра.

йону взЯли

висОІКі соціа­

МУ

ра;"х оаочlв. . ІІІР~

ге'ІСТарі ви:росГити по центиерів зернових. центнерів xa,proпn.l, ·центнерів овоч.tв вtд­

харчування,

·ЩЛІТ<>rо грунту. В 1986 році державі передбача­ -ється реалізувати 86 ти~ сяч ТОІНіН молока, 25.7 ти­ сячі T'Ci!Ut м·'яса, 295 мLп.ь­ йонl.в штун яєць. чи:мало і.ншоІ

с1ль-ськоrосmдар- ·

ськоІ цродУJЩІІ.

'люючи накнл

Усвідом­

важливість ВИ'КО­

ПродовольчоІ про­

грами І створеНіІЯ в ~rpal-

.

раЬJІ­

В Е Р Н Е Н ·н Я

ні досrrатк'у

на

ріmеввІ

КОВКОІІ схвалва 1в1ц1аТІІJІу .-итепІ8

КОЖНО­

ни дали СЛОВО

25 160 150

.

асвте.Мв с:. ТребухІв АО

лістичні зобов' юанн.я. Во­

2000 аілоІра- '

мопока вІА вожкоі короп, що

в особистІй впасностt селмав, 110 75 ldлorpaJI!в м'вса 1 37 штук &ЄЦІІ 3 /КОЖНОГО двору, 1110 4 вІ•

B8ЖJDIJIOr0

де йдеться про збlльmеввИ вироб-,

ТребJХОМ

еаtй JllleCOIC у

ЦJО справу дервавво1 118111. У вq111081у gщt ХІІ u'атврІ'ІІСІІ ІІОІіІІ . . зобоа'азалнса: реалІаувати ~ержа­

жаві .ІПІШІdв е1.пьсьJсоrос:по.цареь­ квх аро,цуктІа, ОАерЖавих а ВИХ.

НS,Цаю'ПІ B8JВJl'NWВO

тр_удJ.аВІІКJІ

внріШІШВ вроанти

в nродуктах ми,

учасни.ки

заrальних зборів грома~ д_.я,н се.па Требухова, беремо таю зобов'.язання: по­ стійно дбати ПРо розши­ рення особистих. піДсоб­ них ГОСІПОдарств, з61льши­ ти nродаж державі лиш· ків продунтlв тварІИПUІф'­ ва і ~JЩтва. Кожен жиrrель села, ЯЮІЙ має в

8С1х rромада f8Іов1 б~е nРGдано по 75 · КІМ" грамlа к' яса, 37 JU'l"YYC яєць та по 4 Jdлorpaw картоо:пі

з

КОЖ'НОІ

СОТІКИ·

присаднбиоІ земелькох ді· JlЯоНІКИ. КрІІМ ·roro, на за­ rоrlвелЬІНІ пувкти иадtй.це

1 ОО

тонн ягіД і

1 ОО

ТОІШІ

особистЦt щснос.ті . ,коро- ·

ранніх ОВОІЧ.ів. ЗаІUІИкаємо меПJКаJЩlа -населених пун.ктІв Бро­ варщипи наслідУВаm при­ клаД наших односе.іJЬЦІ.в

менше 200Q ldJJOq>a»lв мол<Жа. З кожноrо двору

В.

ву,

реа,nізув

дфЖаві

не

М. Ф. Рапко, П. В. Мепь­ ни•ченка, Г. І. KoJJl(a,

О.

Хромец.,

Р.. К.

Цах.JІ<), які в 4)еаmзувал~

1985 державі

.J)ОЩ вІД­

ПОВіДно

ІЮ

Фаміа

мол<Жа від коро~

6846, 4642, 4416, 4182. 4028 Кіло­

8Н.

Ми ап.еанені, що наше

~риекня знайде ГЗІРЯЧУ Щ!іrрнмку В J'POМ.1WfН усіх населених Вроеарщини~

nунктІв

- Це дозволить реаnІзувати держаВі 1 О тисяч

тони мо.пока. 1500 rоШІ м'яса, одна .м1льйон urryк яєць.

.

зНрве.я

обгово­

рено 1 прФ,вто ва aarUWDІX a6opu _rро­ Мад81 еела

8L

·

Требухо-


*

4 с:тор.

29 січня 1986 рс:жу

ЖИТТЯ»

cHOBf: )

нять після вІд

в цілому

cfty,

школи. Свій

принцип вання

.1а

дуже

"Щоб

1

навчання точно

ЛюдмН.'ІЗ

щоб

труднлися озиач~є.

nереда­

Не Можна

голова. А

це

арсенал

на·

такоr

наочності:

тут,

пркмJром, тут що вестимуть маси

хвалу

заслужену

мовtдданий

.,

.

а НЩО в окремих шко­

ІІХ лах ще сумніЕаються в переваrах навчання з

віку, .то ній

.Nl

Jt

РЕФОРМА ШКОЛИ -

переходу иа шестирічного

ко минув. І батьки, і вчи·

тепі о.дностайн.о вислови. пнся за цей nyюtt рефор.

Насамqеред в ус· nішному ~асвоєцні дітьми навчальнqІ

програми,

одержаннt знань,

необхідних

t

що

новних

одним

завдань

з

ос­

реформи.

Людмилу

читати улюблену книжеч­ ку. Все оформлення пе·

тільки

редиьоІ. а також навчаль­ но! І спапьноІ кlмнат.на­ rадує швидше дитсадок.

зу..льтаrrи

ра.

не шкільний клас. ЗручнІ

но: у школі з шестирlчка·

столики, ліжечка, іграш­ кн. приємні для ока зана­

МИ

праЦІОЮТЬ

другий

рік.

враження.

ІІlдсумки

нують

ще

ВСЬОГО

Але

ЛИШ

першІ

спостереження,

яскраво

nереко­

у" рравнльностl

но­

вовведенн*'.

З lнworo боку законо­ мірно стаІJиться запитан· ня:

чи

не

nеревантажую­

ться малята. чи не вtдбн­

r ається це на їх здоро­ в'ї? За партами все ж та­ кн шестнрlчки. Але го, ловна му,

воУ ·для

nеревага

що

саме

nрогра·ма

освіти них

не

в

то­

початко·

розрахована на

три

роки.

а на чотири. тобто наван­ таження збільшуютьсц лоступо~:о. Та й можли­ Іості дати учням мІцні

знання

збільшуються.

віски на вікнах

-

а

все це.

створює теплу обстаuов­ ку, Урок триває З.S хви­ лин, після кожного два~цятнхви.линна пере· рва. Да..\!ашнІх завдань

нею

так

на

Павлівну.

1

весело

про гу ляпках:

1

казок

З

цІкаво яких

Ігор,

-

nро гу ляпки

теж

ки, адже стільки ги непІзнанного.

уро­

uавкру­

Треба сказати, іцо Ган­

на Іванівна І Людмила Павлівна прагнуть якнай­ бІЛЬше ~асу з малятами на свіжому qo· лижах, санча­

nроводити вітрі. На

діти не одержують. Та й

тах. Ось 1 зараз всі ста­ ·ралися якнайшвидше ви­ пИти молоко (бачили б

уроки для шестирічок

мами.

-

скорІше захоплююча ГР!l. гра-подорож у світ знань. в який щодня ведуть вчи­

т~ька Га-нна Івані-вн.а Су. .1има 1 -вихователька Люд­ :\ІИ.Ла Па·влІвна ДворнИ'К. Ось урок·

такий,

приміром.

математики,

на

яко­

му нам довелось побvва­ ти. Хіба не цlк.аво було розв'язувати Олегу, Ані, Ігорю задачі, якt приніс ім Незнайко. Або всім

задоволен·

'1 ьн

школі М 3 такі умо­ створені. Для пlдrо

товчого класу відведено дві н1мна7и навчальну

сnальну. Мають вони окрем11й вихІд, цим самим д.'Ія найменших школярІв стr:орено затишок. Є тут

1

1 r.r.оєрідна

передня. дР на

б2!ГаТЬ.'\fа

ня.

за

:\Іалюн­

nрикладамн поставити

- вір­

запитан­

як навстрlч Ій тягли­

ся рученята

майже

всіх

, маленьких

вихованців. І цtиавп. А Ганна

справдІ

Іванівна при цьому по­ править того, хто 'непра­ вильІю сидить,- похва;шть старанного. Вона все по­

мічає,. все

вміє.

малята

.довірливо

ють ІУ.

3

дІстю

Вnевнені слуха­

неnідробною ра­

зустрічають

вони

t

зрозумілі

ти. прибирають за допомагають

собою.

л1.

готувати

скластися

ніби

не

кві­ не­

навчання

в

ШJ(О­

ма. Та це не зовсім так. ДІти заІ'Жди· знають оцlн ку своєї роботи .. Але тут треба сказати про неви-· черпну енергію. винахlд­ дивlсть, творчість обох педагогів. Головне, вва­ жають вони, зберегти в дитячих

душах

.1С!І\СТ!,

Rl~

ту

КlІЛькасо·т

тисяч

років

то.

МУ бі.1Я 11ЇІВНіЧНИХ Відро. гів Кавказу. Однак nалео· лІrнчна ексLІlедицІя А,рхео­

nровести.. кoriL'l'­

.1оrічно.го· му.зею АкадемІї наук УІКраУнсьноІ РСР розкоnада біля закарпат. ського селища Норолеве

стійбище, вік якого, як гадають, досягає мільйо­ на рокІв! У багатометровій товщ! землі на березІ Ти­ си

роокри:rо

не

менш

як

n'ятнадцять куль.ту;рн.их шарів - рештки с.т6я· liOR і поселень первl'Сних людей .різних nалеолtт-ич­

я·кі не виховувались в до·

них

нали.

як

нуля.

шкільних заклаідах, а при­ йшли за іІІарту від ба­

Нині

тут є

чальник €КСЛедиц11, завІ­ дуючий ДjрхеологlЧJНим музеви АН УРСР канди­ дат Історичних наук В. М.

кажуть.

та

инй.

з

куточки

бусь.

при­

пе.рУіКарнІ,

лікарнІ,

року муть

що

лнше дівчинка

наступного

Те!!Іе.Р

в школі працюєати­ уже два підготовчі

тих,

хто

працюєати-

ОсобливоІ

:_

турботи

вимагає підготовка вчите­ лів, батьків. Можливо.

ва)>то

прислухатися

цювати

відом

пра­

люди --з

роботи

в

дос­

дошкіль­

І ще одне.

Ноди

вихо­

вательок, .класоводlв не­ рІд.ко нРЗИВЗЮТЬ ШКІЛЬНИ­ МИ

:vІа'Ма:\'ІИ',

бокий

В

сn:равдt

лад

навести

з

Без

Є

ГЛИ­

любові,

· материнської.

шестирічок 3 приводу ся

ТОМу

з·мІст.

до

йти не варто. цього хочеть­ ще

життя

один

прик­

пІдrотовчо·rо

класу. Портфелі для шес­ тирічс>.к

--·

річ

необо·в'я;І­

В

не. стояти

·

На фото

чите, в

.

npo

дані селення

осторонь

до

Іааиtвии

вихованці

стає

Європі:

вивченнІ

Цен:тральній

я. ядловсьнии, ·кОр. РАТАУ.

порад

підготовчого

чу дом

у

в

Сулими

школярі, для них все же

Інсти•tуту

опорним

nапеоліту

Школа

КJJacy. Уроки з образо­ творчої діuьиос:rt у них - иайутоблеиішІ. Хоч малята вже КНІІJ

час і шляхи за­ дЮДЬІ.'\ІИ СхідноУ

археологіУ Акаде:v~Ії наук УРСР розглянула резуль­ тати досліджень палео.1і­ тичнаї експедиції 1 визна. ла вї:діюрите біля селища Нородевого СТ'ІйбИще унІ· каль-ною пам'яткою Істо­ рії. На думку сnецlалІс­ ті·В. цей об'єкт не має со­ бі рІвних у межах ЄВ!ра­ зlйсько.го континенту. Він

Інтересом

црис.лухаютьс.и

змо­

закономІр­

Єщщпи.... Учена рада

внизу ви ба·

аким

дають

тl розвНІтку nервісного ви­

жуть та.к багато аробwrи. щоб мІцно стати на н.оtи шестирІЧІКам. І бать-кам п~радити: без Іхньої ак­ тивиаї пІ;(три:v~ки зусилля школи ·марнІ.

запрошує

випусt(никіа_

та­

залишаєть­

ся казка. І ях радісно, коли nоруч улюблена ви­ хователька Людмила Пав. лівна Дворник _(фото вrо­

Вже

wої

стаnо

суботи

традицісю

nютоrо

кІес~окІІ4 середніІ4 проводкти щорічно вкnусннкків.

І

рі).

кова. Але кожно:~>~у ·:1 них l:tf\ .хочеться відчути ct·tit'

:1:1-

І

црацt

простежити

.робниц11ва поротягом три­ ВЗJІого періоду, ~ одержати

цІєї справи. ~ А вони мо­

Ганни

установах.

ВСІ.

rово·рить на.

ностІ й .мІсцевІ особливос·

ву. Чимало проблем, труІЦ­ нощІ•в у тих, хто УІ почи­ на-В, продовжує, 1 'В тих, хто пр~tйме естафеrrу. Учителі готові Ух перебороти. В І•:v~'я дІтей, Іх майбут-ньо­ го. Хочеrrься тільки поба· жати базовим піднриєм­ ~твам

до

повиннІ

саме

гу

ма~ематищ мають успІ.хи, І вихованtши•ми стали. РQЗІJочато вел•ику сира­

~е з шестирічками в но­ вому навчальному році в цій_ та Інших uпюлах. П1д· готувати приміщення -

мало.

знарядь

читала, а

читають

wox. -

Гладилін. ЗібранІ ко­ лещІІ кам'яних JJИJIO<ilв,

І

Минуло nерше ІПlврlч­ чя. І як змІни..лися · дів· чаТІКа й х.•юnчики з n1дго· товчого. У вересні одна

класи? Тож досвід вчнте­ ІІіІJ школи М З nовинен с1ати добрим уроком 1 Іf.ЛЯ

в фо;рм~ванн1 уч­

.ля.

лів. Робити все це допо­ магали. батьки. А скІльки ще потрібно? А коли вра­ хувати.

І

нlвсЬКОІІ'О кмективу дове­ лося теЖ nочинати з ну­

Інтериацtоиаль­

акварІум, Ьезл1ч, здаєть­ ся, різиомакІтних матеріа­

захоп·

~·pOHIR,

вва·

стоян­

при

мо·

а розважальна програ­

ДосІ

nершІ

Почи­

них

враженt{Я,

що

оформленні кімнат.

роди

труднощІ

арх€ологи.

ни и.айдавнLших цредкІв люди:ни з'явилися в євро· пейськІй частинІ краІни

баТЬІКаІМИ, ДlТЬ·

:\ІИ т.реба

терито.

украtн­

жалося,

сгалоч­

вчаться в основному дtти.

тир1чками

поливаїо·rь

же

на,

заради

людьми

рІІ СРСР внесли сЬІКІ

І це

1'Ий досвід пl.дказує, ЩQ з

Тож

акваріумі,

шиками. Не встигала вчи­

ulльнlсть nереходу на вчанц,и шестирlчок.

nросто

Хронод-огІчну nоnравку ІсторtУ заселення nер­

вІсними

ВІЗЬ..'\fе

скажімо.

думки Людмили Павлівни Дворник, яка має більш як n'ятнадцятирічний ст.аж роботи в дитсад/Ку. Вона вважає, що з шес-

телька

до­

речі,

Павлtв.н.а).

.кy роботу. Так. у ни:ніш­ ньому nІдготовчому клщ:t

-

створеннІ

про

.::to

ки•: обійшов, переnисав, і справа зроблена. Набу·

са­

вірили б), віднести чай ники в Ідальню. До ре-чі. працювати діти люблять не тільки на уроцІ. Во~и залюбки чергують - в Ідальн1, годують рибок в

обхідне для занять. На nерший погляд.

говорити

ДО

було? Важко.- Адже всім відомо. які кошти виді ляю1·ься для nридбання,

щали· своїх наставн.икlв, однокласників, не по­

ка:'tІк,

прикла,:tа:\tН

над

яким

ШкоJ'а не .. дитсадок. Безnеречно. Тільки при можна

поміркувати

з

ням їхні сини й Доньки смакували ним, ще й до­ бавки просили, 1 домашв1МJ! бу·терброда:'t!и приго­

гуртом

умов

не­

звичайних Історій не знає вона. Власне, всі такі

Не переконливо, скаже заінтересований читач.

належних

..

вересніfІ,

У ДІІ

перервах між уроками,/ заняттями дІти можуть вІдпочити,, погратися. по·

Звн'Іайно. про кІнцеві ре­ говорити

не

Важко

1грашок.

мисливці?

ЗА ПАРТАМИ---ШЕСТИРІЧКИ

міській' серед·

З час вагань дав­

Mlf W·КОЛН. В чому ж ці переваги?

труд.

neдa·rorи, пtд.rо'ЮВЧ1

·першоrn

Людмила

по­

педагогам за їх

а

.КЛ·ас1в,

для

двqх класІв. Говорю про це не лише для того, щоб висловити

стародавні

В1ДПОВІ­ Ухньому

знають своІх І:\1айбутніх ВИХОВаtЩ1В, ЗНаЙО:М.'WІТЬСЯ з батьками (QДИк з таки~

яку

вистачить

Де ЖИ.tИ

ЖИ'm'1. ЗІН8ЙОМС1\8а Іх З учителями. Уже за.раз,

вати. Тепер, людИ'Ні не. об113нан1й може ·здатися. мають

РЕПОРТЕРА

.улустнти й

шестирІчОК до Да.JІь:ІіІfХ змІн у

очност1. різноманітних ма· 'tер1ал1в для занять (не лище для уроків). tгра­ ШОf< щодня слід nоповню­

що

З БЛОКНОТА

n.иТ'ання підготовки самих

nостІйно

руки•.

що

вихо­

ПавлІвна:

працювада

nотрІбно.

ацравжнlіМ школярем. І ·BИPIШHJJif: нехай портфелІ ЗаЛНUІаЮТЬС.Я В ШКОлі, бр · щодН'Я носити Іх важко.

·

nідхід.

:snітаються

пер.

Пnос­

wнoni зустрічі

до

рідної

wкоnи, .учитеnів коnиwні П Ннмн nраву rор­ д_нться Пnоснівсьна середня. Ось і цьоrо року десятм­

А. КВІТНЕВА. Фото А. Козака.

no

учні.

ІUІасннни

wкоnи

:sаnроwу­

ють

виnускників на вечір. ВідбудетьсJІ він у суботу, 1 nютоrо, о 19 rоднно.

ДесятккnаС"Иннн ПІІІ)С· нівсо.ної середно.оr wноnн.

* * * ТрадкціІ4ні

-

чі

ніа

а

нпасннкамн

5

та

у о

еІдбудутІІоСІІ

І

а

wнолах

.1.

Но

rостмнно

коІІнwнІх

суботу,

No 5

ро­

десІІТМ•

середні:к

Тут

саоіх

минуnм:к

ннніwніми

мІсьннх

Но

вечорн-зустрІ·

•нnускннкіа

чекаюто.

вихоаанцІв

1 ІІІОТОІ'О, (у СШ СШ Но 1

о І18 rодннІ. у

17.00), Десятмкnкннкн

м·Іс~окот

середньоі wкоnн Но 5, вкпуснннни 11186 року

міс~окоі середно.ої пк Но 1.

wко­

Реркте, є. •єР4'. ro

•НОВАЯ ЖНЗНЬа-орrан Вроварсноrо rородСМО• RОмитета RоwмуимстичесноІ napru Унраивw,

rородсноrо к районного Со&еУО.В народнwх депу. 'rеТОв Киевеной обласrи. (На уІtJ)анисиом •awJte). Ред8fІ'І'ОР Е. ФЕДЯR. f"_,.a ВІоІХОДІІІ'І' С 17 апрела 1837 І'Ода.

.IЬJJJ вwхода: В'І'ОРКВИ. среда, nn~a.. суббоrа.

АДРЕСА РЕДАНЦН: ТеІІефонн:

секретар11,

аіАдІІІу

-

АІ-оаІІеннІІ

еоі роботи

255020,

редантора-

-

сіnьськоrо

1 02-79;

1 -О.о&-81.

Нміаська о6nасть, м. 6роварм, вуn. НмівсІоІfа,

1-03·71;

аІддІnу партІИноrожнттІІ-

rосnодарстаа

-

1·02-92;

1·04-61;

154.

аідnоаІдаnьноrо

коресnондента

місцеаоrо

ра­

аастуnннна редактора, аІ~~дІnІв промнсnоаостІ, nнстіа І масо-

"

ІнАекс Друк

д.руковвоний

13.500

61285.

офсетний.

а'J)куш.

Обсяг

примі.рник.Ів.

Замовnення

М

1

Тираж

370.

#17 1986  
Advertisement