Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА ТН,

ЄДНАНТЕСf11

П'ЯТИРІЧКА: ПЕРШИЙ

•.e_ _ _ _ _~ .м 17 (4331) СУБОТА

УААРНИЙ РІК

29 СІЧНЯ р.

1977 ЦІва 2 ,..

іІІіаІ

коп.

ЦЕНТРАЛЬНЕ СТАТИСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УРСР ШДБИ.ло ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО

;; ...._ .

ГОСПОДАРСТВА РЕСПУБЛІКИ В

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 8 КВІТНЯ 1937 РОНУ OprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

широко розгорнули

соцlалlстич-

не змагання за успішне виконання плану першого року де-

сятої п'ятирічки і добились ноУ МІСЬКІЮМІ КОМПАРТІІ УКРАІНИ,

ВИКОНКОМАХ

МІСЬКОІ

ТА РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Про підсумки соціалістичного змагання колективів про.неJlОВНХ підприємств, будівельних оргаНІзацій, транспорту, зв'язку, торгівлі, побуту та комунального господарства 6Р8варського району за ІУ квартал і в цілому за 1976 рік ВКЛЮЧИВШИСЬ У Всесоюзне соцІалІстичне ~магання за дострокове виконання завдань першого року десятоІ п'ятирІчки, працівники промисловостІ,

будІвництва,

транспорту,

,в'JlЗКУ та сфери обслуговування міста І ра­ йону в переважнІЙ БІльшостІ успішно вико­

нали державнІ плани та соціалІСТИЧНІ зобов' я­ ааиня за IV квартал і в цІлому за 1976 рік. Річний "лан по обсягу виробництва вико­ вано на 102,9 процента, по реалізації про­ ~YKцiI на 102,2 процента, по продуктив­ ності працІ на 102,6 процента . Понад завдання вироблено різноманітноІ продукціІ на суму 5,7 мільйона карбованців. З. рахунок зниження собіварТОСТІ продукції досягнуто економІї понад 1,6 мільйона кар­ бо,анцlв . План по прибутках виконано на 105,8 процента. Обговоривши підсумки соціалістичного зма­ rания за IV квартал 1976 року серед під­ приємств промисловості, будівництва. транс­ порту,

зв'язку,

комунального

господарства,

",оргівлі та п()буту, бюро міськкому КОі\шар­ Українн, виконкоми міської та районної

,11

РаJЖ lІепутатІв

трудящих

постановляють:

ПЕРЕМОЖЦЕМ у соціалістичному змаганнІ ПРОМRСnОВИХ пІдприємств визнати ко­ аектив СВІТЛОТЕХНІЧНОГО ЗАВОДУ (ди­ ректор В. О. Проценко, секретар партійної оргаиізації М. Л. Хлипа, голова завкому црофСПіЛКИ Г. П. Мовчаи, секретар комсо­ мольсько\: оргаиізації Р. І. Кирій) . План реа­ JlізацlY продукці\: за IV квартал виконано на 101,5 процента, продуктивність праці скла­ ,/l&e 100,8 процента. Понад завдання вироб­ ~eHO продукції на 358 тисяч карбоваНЦіВ. Вручити йому перехідний Червоний прапор міськкому Компартії України , виконкому

f.eN

мІської

Радн депутатів трудящих та

занести

наilайонну Дошку пошани.

РУГЕ мІсце присудити колективу ГОГО­ JI1 СЬКОІ СТРІЧКОТКАЦЬКОІ ФАБРИКИ (в . О; директора Г. П. ЛеБІдь, секретар пар­ тійно! оргаиізації В. С. Міхеєв, голова фаб­ ричного комітету Л. о. Звєрєва , секретар КОМСОМОЛЬСЬКОЇ організації М. Г. Таран). Rвартальне завдання по реалізації продукції виконано иа 104,4 процента, по продуктив­ ності працІ иа 103,1 процента . Понад зав­ і/Жаиия вироблено продукції на 221,0 тисячІ J<арбованцlв. Занести його на районну Дошку пошани.

ТРЕТЄ мІсце присудити колективу ВИ­ РОБНИ'ІОГО ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБ'ЄД­ НАННЯ (директор А. П. Качан, секретар партІйної органlзацir М. Ф. Кирик, голова профкому

Ю.

А.

НР.ПИJlНЦ,

секретар

KO~~CO­

мольськоІ організації Г. І . Горбатенко). План реалІзації продукцІї виконано на 103,5 про­ цента, продуктивнІсть праці - на 100,3 про­ цента . Понад завдання вироблено продукції на 116 тисяч карбованців. Занести Ного на районну ЛОШ!<.У- пошани.

ПЕРtМОЖЦЕМ у соціалістичному змаганні

ееред

будівельних органІзацій

міста

визнати

.олеитив ПЕРЕСУВНОІ МЕХАНІЗОВАНОУ КОЛОНИ .N9 15 (иачальник Л. Х. Черненко, секретар партІйної органІзації М. І. Кисіль, голова мІсцевого комітету В. В . Кандиба, секретар комсомольської організації П. В. Де­ рев ' ПИО). План по генпідряду виконано на 102,7 процента, виробіТОк на одногс,> працюю­

чого складає

103,8

процента.

Вручити йому перехІдний Червоний пра­ аор мІськкому Компартії України, виконко­

,іу міської Ради депутатІв трудящих. Занес­ 'fИ на районну Дошку пошани. ПЕРШЕ мІсце серед органІзацій сільських lудlВе.ІІьиикlв присудити колективу ДАР­

НИЦЬКОГО РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ тресту сУкррадгоспрембуд. (иа'lальник В. І. БєЛіК, секретар партійної орrаиізацlї Н. І. КорJПdна, голова будівель­ Horo комітету В. І. Вn.ClНКО, секретар ком­ COMOJlЬCЬHoI орrаиlзац1ї Б. В. Сом). Завдан­

..,. N,

РОЦІ

1976

ТрудящІ РадянськоІ України, Капітальиі вкладеиня на роз­ говориться в повідомленні ЦСУ :виток сІльського господарства УРСР, натхненІ історичними по всьому комплексу робіТ ста­ рішеннями ХХУ з'їзду КПРС, новили 4,9 мільярда карбован­

пе rеипІдряду виконано на 119,8 процен­ JиробіТОК складає 101,8 процента )

Вручити йому перехідний Червоний пра­ пор міськкому Компартії України, виконко­ му районної Ради депутатів трудящих. За­ нести на районну Дошку пошани. ПЕРЕМОЖЦЕМ у соціалістичному змагаині серед орrанізацій транспорту та зв'язку ви­ знати

колектив

АВТul1ЩПРИЄ1VIt;ТВА

(директор В. П. Прохорчук, секретар партійної організації Г. о. ПнлипеНІ<О, голо­ ва місцевого комітету о. Н. Черноусько, сек­

09034

ретар комсомольської організаЦіі .8. І. Чер­ воноаисьиllЙ). В IV кварталі план по переве­ зенню вантажів виконано на lU:; ,8 процента, по перевезенню пасажирів на llU,9. Вручити йому перехідний Червоний прапор міськкому Компартії Укра ї ни, в иконкомів міської та районноі Рад депут атів трудящих.

Занести на районну Дошку пошани. Серед організацій сфери обслуговування (ТОРГіВЛЯ, побут) ПЕР111~ місце присудити

колективу РАИСПОЖИВСПІШ-їИ (голова П. о. КотеJlЬНИКОВ, секретар партійної орга­ нізації Л. Т. Дегтяренко, ceKp~Tap комсо­ MOJlbCbKOЇ органlзац;ї Н. М. JtyroBa) . План товарообігу

виконано

на

102,~

процента.

'

Вручити йому перехідний Червоний ~рапор міськкому КомпаРТіі украіни, ВIІКОНКОМу ра­ йонної l'ади депутатів трудящих та занести на районну Дошку пошани. Серед комунальиих організацій міста ПЕРillЕ місце присудити колективу РЕ­ !t!UnJ.nu-ь,у .цJВЕ..JіЬt'lU!' О ОУ ІН" АО.іІНtiя

.м 4 (начальник А. о. Бойко, секретар пар­ тійної організації І. С. Биков, голива місцев­ кому В. Н. Горбaitчук, секретар IЮ~lСО ііІОЛЬ­ ської оргаНізаЦІі 1. .:S. Хатам) . П л ан по ре­ MOHTHO-ОУД і вельних

113,0

роботах

виконано

на

процента.

За ВИСОКі показники в поданні шефс:,коі допомоги радгоспам і птахофа(JРlІка~l Нровар­ ського раиону визнати lШk> ~lVІUJ:t\.цJ!:lV1 серед і

організацlН

шеqнв

колектив

lИ\\.. fiЕРИМЕНТАJ!ЬНО1' О ЗАdОДУ ТОР­ ГОВОГО МАШИНОоУД}'ВАННЯ (директор І. 1'. Arапов, секретар партійної організаЦІі В. І. CyxlВlН, голова завкому Б. 1:). Ковта­ вець, секретар комітету КО?lІСО;'ЮЛУ о. М. J,щеико).

Вручити йому перехідний Червоний прапор міськкому Компартії України, виконкомів міської та районноі Рад депутатів трудящих. J:iідзначи'l'И хорошу РОООТУ в ІУ кварталі

1976

року колективів

заводів:

метаЛ>,РГ1J, експериментального шииоuудувания,

порошкової торгового

дослідно · експериментального,

КаЛИТЯНt:ЬКОГО КОМОіКОРМОВОГО, деревоооробного комбінату, го

днтячого

ма­

хлібозаводу,

сІльському

господарству найважливіших видІв технІки виконано.

За рік у респуБЛіЦІ стало до

ладу БІльш як 30 нових вели­ ких державиих промислових підприємств, а також велика кІлькість ио:вих цехІв і вироб­ ництв . Збільшилися ПОТУЖНОСТі леrкоІ, харчово! і м'ясо-молоч,

програма дальшого СОЦіального ної промисловостІ . Стали до ла­

розвитку , піднесення матерlаль- ду нові пІдприємства по вироб­ ного І культурного рівня жит-' ництву товарів народного спотя

народу.

живання.

Національний доход становив КапітаЛЬнІ lІкладеННJIf в на69 мільярдів карбованців (у родне господарство за рахунок фактичних цінах) і збільшився усіх джерел фінансування ста­ за рік на 3,5 мІльярда карбо- нови:m 17,9 мІльярда карбо­ ванЦіВ; продукція промислово- ваНЦІВ І зБІльшилися порівняно сті становила 104,1 процента у з 1975 роком на 2 проценти.

вІдношеННі

до 1975 року,

тому числІ : виробницт, во

в

Реальні доходи в розрахунку

засо- на душу населення

зросли за

бів виробництва (група «А » )- рІк на 4 проценти.

і виробництво

105

Середньо-

предметІв мІсячна грошова зароБІтна пла­

споживання (група «Б » ) -102 та роБІтникІв

проценти;

продукЦія сільського

господарства та.

1976

і службовців

роЦі становила

У

ка.р­

139,7

108,3 процен- бованця проти 133,5 карбован­ ця в 1975 роЦі. Заробітна пла~ За рахунок підвищення про- та з доданням виплат і пІльг із

дуктивності

суспільної

праЦі суспІльних

фОНДіВ

споживання

одержано БІльш як 80 процен- збільшилася з 183 карбованЦів

тів приросту національного до- до 191 карбованця. Оплата пра­ ходу. цІ колгоспникІв зросла на 7

ПродукЦіЯ сІльського

госпо- процентІв.

дарства в

ВИШІати

і пільги,

1976 році становила 1 27 ,6 мільярда карбованЦів, що одержан населенням Із суспІльних фондів споживання, стано­ на 4,5 процента більше віД се- вили 16,9 м!льярда карбован­ редньорічного

виробництва

11 ЦіВ і зБІльшилися

деВ ' ЯТій п ' ятирічцї.

Річни й план по Обсягу реалі-

зації

промислової

за

рІк на

0,8 мільярда карбованЦіВ .

продукЦії

РоздрІбний

товарооБОР01

перевиконано. Понад план її державної 1 кооперативної тор­ реалі зовано на 1,4 мІльярда г!влІ становив 38,1 мільярда

карбованцІв. ПрИРіСТ

виробни- карбованЦІв

і збільшився

цтва пор ів няно з 1975 роком рівняно з 1975 РORОМ становив 4,1 процента 1 досяг мІльярда карбованЦІв.

по­

на 1,6 Річний

рівня, передбаченого на перший Rлан роздрібного товарообороту рік у п ' ЯТИРічному плані . Про- виконано на 101 процент. 06-

ДУКТlІвність

2,3

процента.

праці

зросла на сяг побутових послуг, що нада-

Прибуток збlль- ються населенню, зріс

шився ма й же на

У республіці

3

в

проценти .

РОЦі ській місцевості -

1976

на

7,8

процента, у тому числі в с!ль-

на 8,2 про­

одержано третій за величиною цента. за всі п опереднІ роки врожай ДержаВНі І кооперативн! пІд­ зерна , на й вищи й урожай цукро-

приємства та органІзації,

вих

госпн

бурnків,

волокна

льону-

довгунця , картоплІ, овочів ряду

іНШИХ

та

сільськ о господар-

ських к ультур.

Вручити йому перехідний Червоний прапор міськкому КомпаРТіі УКРаІНИ, ВИКОНііОму міської r-ади депутатів трудящих. ~анести на раионну Дошку пошани.

ПJДПРИЄІІІСТВ

вих успІхів У господарському і культурному будІвництвІ. На основі зростання економІки І під, вищенР.я ефективноСТі суспільного виробництва здlйснювалась прийнята з 'їздом партІї

ЩВ. План поставки

У МИНУЛО:\'1У

роцІ

і населення

364 тисячі нових

них квартир та

житлових

врожай- площею

нІсть зерна становила 27 ,9 центнера з гектара, що на 13

'Впорядкова­

ІНДJ.fвідуальних

будинків

18,8

кол­

збудували

загальною

мІльйона

квад­

ратних метрІв, що дало змогу ПОлІпшити житлові умови 1,6

проценті в вище від середньорічної врожайності за дев'яту п'ятирічку. В державнІ ресурси н аді й шло 14,9 м!льйона тонн з е рна. Вико нано встановлений 06-

мільйона чоловІк. Введено в дІю нові загаЛЬНОСОЮзнІ школи

сяг закупок худоби і ПТИЦі, молона, яєць і ВОВНИ.

кІЛЬКІСть Інших БУТОIВИХ об'єктів.

Вало в ий доход колгоспІв ста-

новив

ЦіВ

на

215

тисяч

учнівських

мІсць, дитяч! дОшкІльнІ закла­ ди на .95 тисяч мІсць, лікарні

на

11,4 тисячі ліжок

Тривав дальший розвиток на-

6,9 МІльярда карбован- родної освіти, науки

і збіЛЬШИI ВСЯ

і значну

КУльтурно-по-

і культу­

порівняно з ри, полlпшувались медичне об-

1975 роком на 3 проценти. Набула дальшого

МІжгосподарська

Слуговування населення і оргарозвитку нІзований вІдпочинок трудящих.

кооперацІя ,

тривало створення аграрно-про-

мислових підприємств нань.

ЧисеЛЬнІсть

населення

раїнської РСР на

і об ' єд- року стаНОвила чоловІк.

Ук­

1 січня 1977 49,3 мільйона (РАТАУ).

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~

фабрики верхньо.

трикотажу.

Серед будlвельиих організацій спід відмі­ тнти колективи мостопоїзда.м 814, БіVJ.~ • ОУ коопсП1JIКИ. , ШЛИХО-БУДівельного управлін­

ня-50, СПМК .ГоловтеалицятеХОбладнанни», раишляхрембу дуправліиия.

Відзиачити хорошу роботу колективів 88лlзничннх станцій Бобрик та Бровари. Добре справились з виробничими завдаи­ нями змІшторг, комбіиат громадського харчу­ вання та раИпобуткомбіиат.

ВіДМіТИТИ,

що

неритмічно

працюваля

заводоуправління будівельних матеріалів, мо­ Jlокозавод,

ремонтно-механічний

завод,

шино­

ремонтний, підрозділи тресту «БроваРИСіЛЬ­ буд., будІвеЛЬНі органІзації завод обу дівного комбінату, СПМК-503, РБУ «ОБЛМісцевпрому •.

МІський комітет Компартії України, викон­ коми міської та районної Рад депутатів тру­ дящих висловлюють впевненість,

міста і району кожен

місЦі докладуть

що трудящі

на с в оєму робочому

всіх зусиль

по успішному

вuконанню завдань та соціалістичних зобов ' я­

еа.и~

1877

J)olQl_

Ва гошllї внесок у виконання соціалістичних зобов'язань КО.!СІ;­

тиву радгоспу ~П л осків ський»

по

виробництву .молока вноси-ь

д?ярка K~TepиHa Григорівна Харченко. ЩодоБОВі надої .моло~ ВІд кожно! закріпленої за нею корови перевищують 14 кілогра.н і~.

На фото: К. Г. ХАРЧЕНКО,

Фото М, Семинога.


Самоосвіта-ефективний метод навчання ----------------·-.1 Ц ИМИ

днями вІдбулась районна науково­

методична

КОНференцІя

пропаrанднстlв

ПОJIіТичноІ та ековомічної освІти ТРУДЯЩИХ ва

тему: .Camoocblta-освоввнЙ метод оволодів­ на маркснстсько-ленlнською

ПОВlддю .Пропаганднст

-

теорlєю~.

дальшому розвитку полlТИ'lноl

самоосвlтв як

основиому методу оволодlиня теорією.

революційною

Учасники' конференцll розrJlЯНУЛИ

З до.

* *

ПО€ДНУЮЧИ ТЕОРІЮ 3 ПРАКТИКОЮ

І прий­

иялн рекомендаціІ пропагандистам, методич­ ним радам, кабінетам політичної освІти, В яких внзиачено конкреТНІ шляхи пlдвищеННJI

органІзатор І керІв­

НЩ( самостійноІ РОботн слухачІв по внвчеи­ ню маркснстсько-ленінської Teopii~ виступнла секретар Міського комітету Компартії Украї­

(ІЗ ВИСТУПУ ПРОПАГАНДИСТА ШКОЛИ .ПРАЦJl КЕРІВНИКА. О. А. ТРЕТЬЯЧЕНКА З ДАРНИЦЬКОГО РБУ)

ефектнвностl І якостІ парТіЙного навчання. формуваННІ! 1 розвнтку інтересу до поJJlтич­ ної самоосвіти.

ни Л. І. ШЕЛЕСТ. Потім працювали секцll, де учасники кон­ ференцІ! Жваво обrоворюваJlН доклад І рефе­

На закlичевня присутиІ

ДOCBtд ПРOIJагандистськоІ ро­ виробничого

ПОДНВИJIися новий

документальний фІльм .Вогиl JJридиlпров'я •. Ннжче друкуємо виклад доповІДі та окре­ МИХ рефераТіВ.

раТ!І. 58 пропаганднстlв подl,11ИJJНСЬ досвІдом своєї роботи, ВВCJJОВИJlН цІннІ пропозиції по

зують

причиии

щень ,

пропонують

теоретичних знань з життям ві­

ти якість

діграє

виконання

Актуальні завдання пропагандистів Наша партІя завжди надава-.

аа великого

значення

ХХУ з'Уздові КПРС Генеральний секретар ЦН НПРС товариш Л. І. Брежнєв підкреслив:

-

це єди-

на надІйна основа для розробІ<И правильноІ стратегії і тактики. Він дає нам розумІння Історичної перспективи допо-

іМагає визначити

заводів

по-

торгового маі.1.і:lнобудування, деревос5робного комбінату, радгоспу-комбінату сКалитянський~ іменІ 50-річчя СРСР,

же

тичної

всіх

господарств ЦJлеС~РЯ.МОliано ви­

навчальних І практичних зав­ дань, рекомендацІй для само­

ховують У KOMYНlCTIB, особли­ во молодих, потребу й навики самостійного вивчення творів Маркса, Енгельса, Леніна, ма­

напрям соцl- терІалІв

освіти

формах

мІста

й

полІ-

району

ХХУ з'їзду

КПРС.

кожний

до

слухач

занять

при

пІдготовці

використовував

цІ класиків марксизму-леніНIЗ­ МУ, важливІ парТійні докумен­ ти, повсякчас турбується про дальший ро~виток І в.Доскона-

ною

лення

теорією.

марксист-

навиКІВ

саМООСВІТИ.

Систематичною

і

вдумливою

сько-ленlнського навчання трудящих свідчить, що основним методом оволодІння рево.люційною теорією є самоосві-

роботою над ПОЛlтнчною кни­ гою характеризується д1яль­ ність В. С. Новаля пропа­ гандиста РЕМ.

'1а. Зараз у нас створенІ В'\ необхідНj умови для глиБL'КОГО вивчення трудящими теорії й політнки партії: достатній бюджет вІльного часу, необхідна література. В місті 1 районі діє більше 100 БІБліотек, 15 кабlіНетів політичної й економічної освІти, в яких налІчується по-

Творчий пІдхІд у роБОТі Із слухачами мають чимало на­ ших пропагандистlв. Але само. стійнІсть у вивченні першодже­ рел для багатьох з них ще не стала головним методом освіти. Мають місце факти, коли на теоретичних семІнарах слухачІ не працюють систематично з

сиків марксизму-ленІнізму. Останнім часом в міській партійній організацІЇ проведеІНа значна робота по підвищенню дієвостІ й ефективності

вольняючись ранІше одерж аними знаннями. ОкремІ пропаган­ дисти, слабо володІючи мето­ дикою роботи над першоджере­ лами, обмежуються тим, що

марксистсько-леНіНСЬКО!

дають

над ЗО тисяч томів творів кла-

'ІОВ КИ

комунІстів

І

пlдго-

безпартlй-

них розвиткv в них навиків по-

-

політичною

ти той

лІтературою,

завдання

ЧИ

задо­

законспектува­

інший

розділ

праці

без попередньо! пІдготовки до

.лIТИ'lНОї са~lоосвlти. Основним цього. ТаКІ явища спостерІгаю­

вмістом самоосв:ти слухачів на сучасному етаnt є творче ви·вчення матерlал!в ХХУ з'їззу КПРС. актуальних проблем '1eoplї й пол : тики партІї в т!с-

ться в партійних організацІях радгоспів «ГоголІвський., іменІ Щорса, ремонтно-механічного завщ~у, ПДБП .N2 2. Звичайно, широке впровад­

ному зв'язку із практикою муні етичного будівництва.

ження в теоретичне навчання методу полІтично! самоосвІти в

ко-

навчальний

процес .

Пропагандист повинен умІти знаходити зв'язок теми з жит­

стійної в

ВИКОРИСТОВУЮ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРОПАГАНДИ

роботи.

цьому

ЦІнний

досвІд

мають

пропа­

напрямІ

гандисти В. С. Ж,цан()ва (завод порошковоУ металургії), І. А. Скубенич (сТоргмаш.), А. В . Войленко (завод будІвельних вироБІв) , І. І. Рибка (радгосп «Плосківський~) й багато ін­ ших.

пра­

навчається понад 13 тисяч комунІстІв, комсомольцІв І безпартІйних, БІльш як 18 тисяч чоловІк оволодІває економічДосвід організацІІ

будІвництва.

А. П.

Факторович у своєму рефераТі

ви для

заСТОСУRання

набутих

причнн,

в

вІдзначити,

роботі.

що

породжують

Зокрема,

брак

викликало

ЩО з тривогу те, що на будівельні об ' єктн стаnи поступати неякІс­

використанням форми практич­ них завдань значно активізу­ валось навчання. МоІ слухачІ

ні вироби вІд ДільниЦІ промис­ лового виробництва. З метою

негно-технічні

ця браку слухачі

-

майстри,

виконробя.

lнже­

працівники

і

своєчасного

виявлення винуват­

запропонува­

службовцІ управління свої: ви­ ли завести слисток сигнала., • ступи обов'язково пов'язують якому зазначати вид продукціІ, з конкретною роботою

нашого

дефекти,

коли

1 вІд кого

по­

радгоспів «~оря., імеНІ ~Щ~о­ тям, інтересами слухачів. Тіль­ трудового колективу. Так, стар­ ступив вирІб на об'єкт. ТакІ ли­ ший IНlконроб дІльницІ ом 2 ко­ стки розглядаються виробничо­ ва, сРусаНlВСЬКИЙ. , СЛlТI\lВ­ ки після цього готувати свІй муніст В. Д. Ткаченко на од­ технічним віддІлом управлІННІ! ський. й Інш.их пІдприємств і виступ, розробити комплекс

ально-економічного й полі тич- Взяти, наприклад , роботу про­ Horo розвитку на довгІ роки пагандиста із радгоспу сПухlв­ вперед, правильно орієнтувати- СЬКИЙ. Д. А. РІзаненка. Він ся в міжнародних подіях.. наполегливо добивається, щоб Зараз у

глибокому

Приємно

значній мІр: залежить від про­ па:анДиста, вІд того, як він змо­

організувати

упу­

як полІпшн­

завдань.

сприяє

знань в практицІ .

УКРАІНИ Л. І. ШЕЛЕСТ)

Ідейно-І рошковоУ металургії, пластмас,

теоретичній підготовцІ комуВІстів 1 безпартійного активу., політичнІй освітІ широких мас трудящих. У Звітній доповідІ

сМарксизм -ленінізм

ПРОП'іrандисти

слуха'lами

анапІ­

окремнх

Саме це на тему сД!яльнІсть керівника засвоєнню дільниці по підвищенню ЯКОСТі нового матеріалу, створює умо­ ПРОДУІЩІІ. викрив цілий рЯД

практичних

(ІЗ ДОПОВІДІ СЕКРЕТАРЯ МІСЬККОМУ КОМПАРТІІ

процесу,

боти показує, що велику роль в забезпеченні тісного зв'язку

1

Більше уваги слід приділяти характерові навчальних І

ному з занять поділився

ня

навчального

забезпечує

нує

Згідно навчально!

ти. Слухачі

школах,

якими

Для

формування у

слухачІв

вникають

питан­ робо­

в суть

сДНіВ якості •. Я назвав лише кІлька

при­

кладів Із своєІ пропаrандист­ ської: дІяльності, які в тІСному поєднаннІ теор1У з практнкою

приносять віДчутний ефехт. УмІле, послідовне застосуваННJI методІв практичних завдань ви­ кликає Інтерес у слухачІв до оволодlиня поЛіТИЧНИМИ 1 еко­ номlчними знаннями,

(ІЗ ВИСТУПУ ПРОПАГАНДИСТА ШКОЛИ .ПРАЦJl КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОГО КОЛЕКТИВУ~ Г. П. АКИМОВА З РАДГОСПУ-КОМБІНАТУ сКАЛИТЯНСЬКИИ. ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ СРСР)

керу­

інтересу до самоосвіти необхІд­ но активніше використовувати технічні засоби пропаганди 1 наочнІ посібники. Хотілось би вІдзначити роботу в цьому на­ прямІ пропагандиста заводу по­ рошкової металургії Е . В. Бе­ резкІна . Мало, або зовсІм не

програми

і після стають предметом обго­ ворення пІд час проведеННJl

ЗАНЯТТЯ ПРОХОДЯТЬ АКТИВНО

це інтереси цеху, підприємства. Творчо проходять семІнарськІ в

вико­

плани.

чl,1ьне мІсце вІдведене ням якnсті всlє! нашоІ

ма теріалу,

ють В . А. Нлименко (завод по­ рошкової металургії), А. А. Ри­ бакова (свІтлотехнічний за­ вод), В. А. Рожко (завод пласт­ мас), А. Д. Гребельник (рад­ госп сТребухlвськиЙ.), П. П. Нудін (ШевченкІвська середня школа).

Тка­

ченка з місяця в мІсяць

сприяти кращому його засвоєн­ ню. В них повиннІ знайти мІс­

заняття

будівельникам

трудовий успіх. ДіЛЬНИЦЯ

практичних завдань. Вони ма­ ють не лише відповідати зміс­ тові

сво!м

досвІдом виробничої: діяльно­ стІ, вміло аргументуючи еко­ f{ОМіЧНу основу справи. Безпе­ речно, такий підхІд до навчан­

ПартІйний

комітет

нашого ки оперативного аналІзу дl~

пІдприємства придІляє належну увагу

застосуванню

ності

колективу.

активних

Не менш цІкаво й ефективио форм 1 методІв проведення за­ пройшло внвчення теми сОрга­ нять

на

основі

само(;тlйної

ро­

нізацІя праЦІ

керівника

1

спе­

боти слухачів як однієї: з важ­ ціалістів пlдроздlлів., де свіЙ ливих умов підвищення ефек­ реферат старший Інженер С. Є. тивностІ 1 якості навчання. З Шапрудько доповнив самофото­ свого досвіду можу сказати, графІєю робочого дня за мі­ що дОбре себе зарекомендува­ сяць. Ножний слухач викори­

ла на практиці

така

активна

став з цього заняття багато ко-

форма навчання, як робота слу­ рисного, а також було вислов­ хача над рефератом по реко­ лено ряд ЦІнних пропозицІй по мендованій літературі. Семі­

нарСькі заняття завжди прохо­ полІпшенню трудово! дисциплІ­ дять цікаво, всІ присутНі бе­ ни на пІдприємстві. використовують технІчнІ засо­ руть участь в обговореннІ того Треба сказати, що великою би пропаганди пропагандисти чи іншого реферату. популярніСтю серед слухачіВ шиноремонтного, ремонтно-ме­ Як правило, слухачі виносять користуються реферати Е. О. ханІчного заводів, нестандарт­ дореЧНі пропозиціУ щодо теми Приходька, А. І. Мойсеєнка, ного комунального обладнання, виступаючого, розкриття Уі змі­ А. А. Сухобруса, Л. О. Венець­ заВОДОбудіВНОГО КОМБІнату, рай­ сту, актуаЛЬНОСТі І значимостІ . КО!. Тут вдало використовують­ об'єднання сСільгосптехніка Наприклад, Л . А. Нагорна по ся теоретичні положення ви­ радгоспів ІменІ МічурІна, іме­ темІ сДlяльність керІвника по кладу теми з мІсцевими прикла­ ні Докучаєва, .ЗаворицькиЙ~, плануванню й економічному дами, з діяльністю свого трудо­ дуже Ці­ вого сЖердівськиЙ\) . ПотрІбно шир­ аналІзу. пІдготувала колективу. Безсумнівно, матеріал, по що ше практикувати самостійне кавий цифровий така форма навчання розглянули роботу сприяє перетворенню виготовлення наочних посІбни­ якому ми набутнх радгос­ знань в активну життєву пози­ КіВ, щоб піднести політичну виробничих підроздІлів ну-комбінату, вивчили показни- цІю слухачІв. самоосвіту на вищий рl·вень.

•.

-

(ІЗ ВИСТУПV ПРОПАГАНДИСТА ЩКОЛИ .ПОЛІТИКА Ішре МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМ В ДП. Г. С. ВЕРТЕГЕЛА З РАДГОСПУ ІМЕНІ КІРОВА) переконав­

ського народу на наступне п'я­ тиріччя. І так по кожнІй темІ

ся. шо ефе.,ТИ8нlсть політично1'0 й ек(')ном:чного навчання У

навчально! програми були по­ казані відповІднІ дІафІльМи.

.лого

час пІдготовки до чергового за­ няття слухачі намагаються до­ повнити фрагменти з дІафІль­ мІв конкретними прикладами з радгоспного виробництва , райо­

за

ро.,и

СТСЬ}: Ої

своє!

DІЯЛЬН0сті

пропаганди­ я

значнІй мІрІ залежить вІд вмl­

засоБІв

використання

технІчних

пропаганди.

Насампе­

ред , вони доповнюють теоретич­ ний матеріал. викликають У елухачlв Інтерес до теми. а та­ }(ож робити свої узагальнення

1

висновки.

теми

Так . при вивченні

.ЄднІсть теорії.

пол\тики

1 практики в дІяльносТІ КПРС. демонстрував діафІльми з'їзд КПРС.

.хху

(спецІальний ви­

:пуск) І .По РадянськОМУ Сою·

Хочеться

ну, В. Н. та

сказати,

що

пІд

областІ. Вдало це роблять З. Легкий, М. Т. Щиголь. Н . Щербак, В. Д . Суханов ІншІ.

Переваги застосування технічних засобів пропаr:анди оче­

виднІ.

Проте слІд

потурбува­

Слухачі мали можливІсть ще

тись партійній організації рад­ госпу . методичній радІ при ка­ БІнетІ політосвіти міськкому

ти партІйного з'їзду. осмислити велич тих рішень, якІ стали

парТІї. щоб Ух було БІльше і щоб вони вІдповідали тематицІ навчальних програм шкІл.

ЗУ •

раз згадати неЗ::Jбутнl днІ робо­ бойОВОЮ програмою

... ...

о

2

стор.

дій радян-

о

о

на

фОТО:

пропагандист

нlнlзму по курсу

НОВЕ ЖИТТЯ

«ПОJllтика

о

ШКОJlИ

КПРС

ОСН08

-

маРКСИЗМУ'Jlе-

маркснзм - ленінlзм

І

Субота,

у діі', л. Ф . ТАРАБУХІНА з днт.чої .lкарнl 8ИСТУП" пІд час секціАню: занять. Фото М. Семннога.

29

січня

1977

року

Q

-


!а високий урожай другого року n~яmuрlч,КIt Спочатку

кузов дання буде перевиконане. На Ми­ 75 гектарІв пІд огІрки , капус­ Васильович Духно. за ту та ІншІ овочІ доставлено по Михайло Петрович ЗІн­ 55 тонн поживи, 70 процентІв

свого

розвантажив

автомобіля

хайло ним -

шофер

ченко. потІм ІншІ водІУ. І жен зразу ж без затримки

ко­ ви·

якої становить гній.

Зараз на транспортуваннІ рушив у зворотний рейс. торфокришки працюють деСЯ1'Ь П о тім ми зустр Ілися з го­ автосамоскид І в ЗИЛ-555 І ЛОВНИМ агрономом господарст­ Г АЗ-5ЗБ та два тра ктори ва Іваном Івановичем Стасю­ Т-150!{ з причепами. Роботою ком. В і Н не приховував задо­ транспортникІв керує агрохІМІк волення вІд того. що з вивезен­ радгоспу Валер і й Федорович ням оргаН і ЧНИХ добрив справи Прима . Незважаючи на неспри­ йдуть добре.

ТорІк

-

-

план ,

мн

перевиконали

сказав

Іван

Іванович .

ятливІ

фери

погОДНІ

й

ються

умови ,

всі

трактористи

високого

шо­

добива­

вироБІтку,

тру­

ЗамІсть тридцяти тисяч тонн дяться сумл і нно , з пІднесен­ на поля тридцять сім ням . НІХТо не хоче втрачати тисяч . У грунт внесено 26 ти­ марно жодної хвилини. Бо ко­

-

вивеЗЛ Il

сяч тонн. в'язалися

Цього року доставити на

переважно

пІд

зобо­ жен знає, що вІд його праЦІ поля, буде вагома прнбавка врожаю. культу- Особливо вІдзначаються водІ! Петро АндрІянович Лобко , Ми­ кола Васильович Москаленко, Михайло Петрович ЗІнченко , ГригорІй Петрович М оскален­ ко, Микола Іванович Шибіко , якІ доставляють за день по 20-22 тонни добрив при нор­ мІ 14-18. На 150-160 про­

овочевІ

ПОЛЕ ПРАЦЮЄ

НА ВРОЖАЙ

цент І в

РЕПОРТАЖ

Майже з самого ранну над ІІалем стоїть туман .

його тиском

І сніг пІд

повІльно

тане. Але й крІзь цю ледь про­ зору

пелену,

коло,

немов

видно далекІ смуг І темнІ ПІд ними.

що

повисла

молочний

нав­

фІльтр,

силуети лІсових великі плями по­

То лежать на нраях гІн

-

ри, сорок двІ тисячІ тонн орга­

осІдає, нІчних добрив.

!Супи гною І торфу, пояс­ .нює Інженер-диспетчер радгос­

Фа'Кти свІдчать. що старання

ХлІборобІв радгоспу увінчують­ ся успІхом. За двІ з полови­ ною

декади

сІчня

механІзатори

й автомоБ І лІсти вивезли на майбутнІ плантацІУ понад 8500 тонн

та

гною,

пташиного

торфокришки .

послlду

МІсячне

зав-

винонує

своє

завдання

водІй трактора Т-150!{ СергІй Миколайович Афанасьєв. Пере­ виконує нормн І тра1\ТОРИСТ Григорій Федорович Дяченко, який вантажить добрива лопа­ тою ТЛ-З. Спочиває поле пІд снІговою ковдрою. Але І в з имку воно працює на врожай. П. ТЕПЛЮК. На фото: передовий водІй П. А. Лобка; розвантаження добрив,

На цІй площІ , що

займає

вирощуватимуться

ступного лІта помІдори.

НІ нашІ механІзатори

1

82

роботу

От ня­

шоФери

У водІїв далека дорога, "аже диспетчер . За трид­ иlлометрlв

возять

ПОряд з досягнутими успІхамн райвнкоиком вІдмІтив І не­

достатню роботу деяких виконавчих комітетІв в організацІІ цІєї важливоІ справн. Так, виконкомн ШевченківськоІ, Богда­ нl вськоІ, ВеликодимерськоІ, ЗаворицькоІ сільських Рад не за­ безпечИJIИ внконання доведених їм завдань по закупівлІ моло­

ка, не зумlлн моБІлІзувати в повнІй мІрІ депутатів, актнв

ПЕРШЕ МІсце

стали

одна

за

В нинІшньому роцІ пlдсуМК1І по аакупІВЛІ лншкlв МOJIока вІд населення будуть пlдбиваТИСIІ щокваРТ8JlЬНО, переможцІ на­

городжуватимуться

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

иоrо К. 16.ЗО К .

16.00

ІО.30 К.

11.00

т.

Музична

17.30 К. т. ВсесоюзнніІ

ЦТ

ва

пошта».

К.

т.

сЛо

проrраиа

музеях

І

18.40 19.00 19.30 сРанко­

виставочних

залах».

ІI . 30 К. т. сПрирода І людниа». І2. 00 К . т. Спlва. народний артист УРСР М. Кондратюк. (Київ) . І3.00 К . т. Кіножурнал сХочу все зна­ тн ! » .

13.15 К . т. Проrрама сЗдоров·я> . 14.00 К. т. ЧемпІонат СРСР з хокею: "Динамо» В перервІ

(Москва)

18.00 18.15 19.15

К.

т.

Horo

23.10

ЧемпІонат €вропи з катання. СпортивнІ

фlrур­ танці .

(ХельсІнкІ).

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

9.40

І

10.35

катання .

стріч

УТ

10.30 Школа nepeJIoBoro досвІду. 11.00 Новннн. 11.15 ДокументаJlьнl фl.1ЬМИ. ·12.15 К . т. сСузlр · я». ПоезІя БI •• орусlі. 12.45 "Любителям оперноі музикн» • 13.35 сЛюдина І їr спра8а». 14.10 сЖовтневиА заспІв> . АНТОJlоrlя революцlllноТ та радянсько' Випуск 4.

пІснІ .

14.40 Гумористичниll ЖУРК&JI ДJl. дlтеll с€раJlаш» .Ni 8. 14.50 К. т. ССJlавою овІянІ». Н_кьо­ днlпровськиil трубопрокатниil В04 Ім. К. ЛІбкнехта.

аа­

15.50 Тележурнал сlнтеrрал». 16.30 с Ви иам писаJlН».

Субота ,

Учням

з

КJI.

2

19.55

22.35

ОВЛАСТЬ

журналом

11 .00

Екоиомlка

Читання . «Зу­

сМурзилка> .

сl льськоrосподарського

виробннцтва. сХім lзацlя сІ льсько­ го <осподарства в умовах спеЦlа .. lзаціі І концентрації внробни­ цтва». (М.) . Екран учителю : навчаJlьнl пє­ суспlльствознавства

8

у

лютому; ! 1.30 Навчальні передачі з хlмll у 3 чвертІ . (М.).

12.00

ПередачІ ДЛЯ

з

педаrоrlки

вчителІв

І

психоло­

початково',"

шко­

ли. с Про специфІчнІ способи мнс­ лення>. (М . ). ХудожнІй фІльм cCHl ronaJI».

15.25 16.00 К. т.

Всесоюзнн/! турнІр з мlиl­ футбола серед команд вищоl лІ­

17.10 17.20 19.30 19.45 20.15 20.30 21.30

<н : сЗоря> Кіножурнал.

сТвоє

К. т. ХудожнlіІ теJl ефlльм «Не­ беснІ ластівки> . За мотивами оперетн Ф. Ерве сМадемуазель НІ­ туш> . І серія. (21.00 Проrрама сЧас» ). К. т. МультфІльми для ,ll,ОРОС­ лих Із сер l Т • батько І сlм·я» . Ло закІнченні новнни .

ПРОГРАМА

(М . ).

2З.00 Музичний ського

не

13.30 14.30

фlJlЬМ

«Наспlвн

випуск

росІІІ­

«День

аа

ЦТ

9.00 9.10 К . т. ГІмнастика для дlтеll. 9.30 К. т . с Будильник» . 10.00 ССJlУЖУ Радянському Союзу!». І!.ОО «Роби 3 нами . роби . як ми, ро-

сlчни

краще

1977

нас».

року

(НДР).

поrода

на

завозити

завжди

НаУКОВО'популярниil товІ norOlIH».

Концерт Інструментальноrо трІо. К . т . Всесоюз ннй турнір з мінl­ футбола серед команд внщоl лl­ rи . Матч за перше-друrе м і сця. Інформацlllна nporpaMa сВlcтl>.

ГумористичниА

19.55 20.45 21.00 21 .30

фІльм

журнал

"Вар­

для дітеА

.Ni 9.

фільм

"ХлІб

музнчниll

пахне

по ­

К. ва

НА

т. Музична nporpaMa пошта». (М . ) .

"Ранко-

(М.).

К. т. Концерт Кубанськоrо народ­ хору. (М.).

ного

о

НОВЕ ЖИТТЯ

вий

І

13.30 15.00 16.00

підтримували роботі, спецІа­

му

IЗ.45 К.

16.00 16.30 17.30

фІльм сКраІна наша Тюм е нІя> . 18.ЗО К. т. с Пісня. романс. валloС». Концерт Академічноrо оркестру росІйських народних lиструментlв ЦТ І ВР. (М . ). 19.00 сДокументальннй екран». (М.). 20.15 К. т . сВечlрня казка». (М.). 20 . ЗО с Кнївська панорама>. 21 .30 К. т. ЧемпІонат світу з хокею' м'ячем : зБІрна Швецlі _ з БІрна СРСР. (Норвеrlя).

11.15 14.00

К.

т.

степ •

сТворчlсть

16.10

К.

т.

сМн

Ху дожн l А І

17.00 17.30 18.00 18.15 18.40

прнро­

о

сЧук

12.10 13.05 15. 15

19.00

змаrання

Екран

в

трудовнх

колек­

(М . ). учителю.

з

НавчальнІ

лІтератури

в

пе­

лютому.

середнІх спеціальних навчальних закладів. Х І мІя . • Карбонатнl кислоти . Сии­ тетичні миючі засоби.. (М.) . Французька мова. (М . ) .

Екран cborolIHI>.

учителю. (М.).

Художнііі

ф і льм

.Хліб

фІльм

«Веселка> .

-як

навчат.

Музичний

пахне

по­

ХудожнІй сер і я.

фІльм

сЧас-не-чекає».

К.

т.

с По

музеях

і

внставочних

залах>. Де ржавниіі музеА об:>азо­ творчоrо мистецтва іменІ О. С. Пушкіна. (М.) .

закІнченні

19.ЗО Концерт

Київськоrо

камерного

оркестру.

20.15 10.00 К . Рік 20.30 1927·11». 21 .00 11 .00 Новини . 11 . 15 Л. Серrєєв . « Не зрадь себе~. Вн­ 21.30 става Львlвськоrо ордена Трудо­ вого Червоноrо Прапора а каде­ мічноrо Ykpa THcbKoro драматнчно­

Заньковецької.

СпецІал Істам HapoJIHoro господарства . • Організація соцl алістич­

І

ПРОГРАМА УТ т. сНаша біоrрафlя.

М.

ГеографІ ••

(М . ) .

РОХОМ ».

16.50 17.40

новини .

ім.

5 кл.

(М.) .

Степанчиково та його мешкан­ ці». Ф lл ьм - внстава Московського Художньоrо академ І чного театру СРСР Ім . М. ropbKoro. (2!.00

театру

МУЗВ4

11.45 І 12.40 )'чням 10 кл . І

Змаrаються трудящІ ЧеЛАбlнсько; об.,астl . К. т. Ф. Достоєвськиll . сСело

кІноекрана. снмфоніЧllоJ

Учням

редачі

ГeK~.

По

Новини

Новнни.

Horo

К. т. с Мамнна ШКОJlа>. К . т. сВнставка Бурат І но». Новинн . К . т . А . Баба)lжанян . Соната дл" скрнпки І фортепІано.

сЧасо) .

Полтавщини .

Концерт

тнвахо .

11.05

з

са­

творчостІ

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

«Давня,

дlтеil

фестиваJlЮ

художньої

сСвітовніі океан» .

Бровки» .

для

Всесоюзноrо

11.35 І 10.40

10.00

знайомимося фІльм

«ДнІпро-

І.

ки.

ЦТ

П.

ко.. ектив),

заводу Передача

с На добранІч . діти!». Проrрама сЧас~ . (М.) .

23.20

т.

Зап орізькоrо

21 . ЗО К. т. К . Т.

тварнн» .

К.

про-

сПартl ilие житт,,» • сКн ів музнчииll». сСоцlальнніІ портрет

22.45

К. т. Документальннй фільм «Го­ лодниА

!5.00 15.45

свІтІ

І вауково-технlчвиl

Музична, розважаЛІона

трудящнх

20.45 21 .00

казка».

•У

т.

шого

Н08ИНН.

давня

йо­

праця,

моді яльної

31 СІЧНЯ

ГІмнастика . ХудожнІй фIЛЬ~

йому

яку дарує

18.00 Реклама. ОrолошеННIІ. 18.30 сЦирк у зоопарку» . !9.00 ІнформацІАна nporpaмa "Вlстlа. 19.30 Концерт перем о жцІв 11 туру Пе""

місця.

т. т.

приносить

спецсталь> •

17.40 ДокументальнніІ

К. К.

поле .

грама.

16.ЗО К. т. Всесоюзниll турнІр S мінl­ футбола. Матч за третє· четверте

9.00 9.10 9.30

день

13.115 «ІнформацІ. nporpec».

ри».

ПРОГРАМА

громад­

М. ХОМИЧ, громадський кореспондеН!.

сСоцlаJlістнчний спосІб життя І добробут народу». (М.) . Фільм , концерт сКазахськl сувенІ­

ПОНЕДІЛОК.

на

ту насолоду,

виконував .

тором О. К. Антоновнм . (М . ) . К. т. Документальннй фільм • Швидкlсть». (М . ). К . т. сТурнlр СК». (ЛенІнград) .

-

ОБЛАСТЬ

9.ЗО сБlльше хорошнх товарІв». (М.) . 10.00 К. т . сВlзерунки». (Ки Тв). 10.30 К . т. "Очевидне - неЙмовірнє» .

11 .30

так,

господарства.

Програма

Новннн.

ПРОГРАМА

9.00

13.15

19.25

РОХОМ» .

23.05

не

для

ПІзно ввечерІ повертаєть­ ся Петро додому . Стомле­ ний, але на душІ радІсно, весело. !{ожен новий трудо-

ДОЮ:. .

Вперше на екранІ УТ фІльм «Веселка» . .На добранІч, дІти!». Програма сЧас» . (М.). ХудожнllІ

корівникІВ

важко. Все,

наставникІв.

корми

ської худоби . І він сумлІнно виконує П , ще й допомагає товаришам вивозити гнІй :І

сОрля» З ГеРОЕМ Соцl алlстично' Пр а ці ге н еральним а8іакон(трук­

за_тра> .

16.35

30 СІЧНЯ

ПРОГРАМА Новинн.

17.30 18.00

днем».

НЕДІЛЯ.

УТ

ТелевІзІАна школа механІзатора. -Слава солдатська>. Фільм - концерт сВеселl ритми» . К. т. Документальний фl"ьм сВоrненний ш л ях». К. т. • НаЙДОРОА<ЧЄ». Передача 2 - сКомунlсти» . М. Швтров . Телевнст а ва.

-

виходило

у моїх

воrника> .

с€ралаш>

краю».

23.25 IнформаціllннА

10.30 11.00 11.45 12.00

пок л икання» .

К . т. В е чірня казка . (М . ) . К . т. сДдресн молодих>. (М . ) . Екран зару біжноrо фІльму. Художніil фіJlЬМ сМинуле .. Іто».

І

Шпунтик. . "Веселі маАстрн». сНу, постривай!» Випуск 9-Й. К. т. сКлуб кlноподорожеЙ». Новинн . ' К. т . ЧемпІонат €вропи з фlrур­ Horo катання . ПоказовІ внступи. (ХельсінкІ).

леноrо

19.15 19.45

т. СИМфонlчниil концерт. Реклама. О голошення.

ДовІльна

10.00 К. т. Для школярІв. сПошта "Зе-

с Карпати>.

К.

Телеф І льм

би

29

НА

17.00 18.00 18.15

ЖІнки.

(ХельСінкІ) .

т. сМіжнародна панорама» . т. Мультфільми сГвннтик

(М . ).

10.05

riY

Концерт дитячо'{ художньоJ самод І яльності .

о

ФІльм-оперета. Новинн .

редачl

21 .00 Лроrрама сЧас». 2! .30 К. т. с КІнопанорама» . 23.00 К. т . ЧемпІонат свІту з хокею з м ' ячем : зБІрна HopBerli' збірна СРСР. 2 таАм. (Норвеrlя) . По закІнченнІ новннн. 10.00

футбола серед команд вищоl JlI<н: -Чорноморе ць> сДніпро». Маленькиil концерт. К. т. Інформац І йна nporpaMa сВlстl». К. т. сНаша бlоrрафl.. РІк

20.45 "На добранІч. дІти ! ». 21.00 Проrрама сЧас>. (М.). 21.30 Ф. Леrар. «ГраФ Люксембурr».

ЦСКА.

казка».

турнІр. мlиl­

1927-11>.

- тираж сСпортлото» . 18.15 К . т. сВ <ОСТАХ у каз ки> . Худо жи і il фІльм сДавня, давня Новини . К. т. сУ С81тІ тварин» .

знай­ Сюди

12.15 К. т. Зустрlq юнкорів телестудlt

сСlльська

nporpaMa.

' .00 Н08ИНИ. ' . 10 К. т. ГІмнастика. 9.30 К. т. "УмІлІ РУКИ». 10.00 К. т. сДля вас, батьки».

Тепер механюатор щодм перевиконує норми вир06l'1'­ ну. Він ранІше Інших при­ ходить на роботу. UЦopaHKY перевІряє свІй траКТО1) «ДТ-16. , щоб не пІдвів , бу. ва, в роботІ . ТОДІ поспіша8 на ферму. ХлопцевІ доручи­ ли вІдповІдальну роботу -

вІдразу

Спочатку було зІзнається Петро .

лісти

13.ЗО «Етапи великоrо шляху» Худож­ нlіІ фlJlЬМ сДепутат Балтнкн > . 15.20 К. т. ЧемпІонат €вропи З фlrур­

ПРОГРАМА

працювати

Проте мене товаришІ по

К. Т. сМузичнніІ кІоск». rодина».

• праЦІ

Радість

здається,

12.00 12.30

29 СІЧНЯ

Грамот амн міськкому КомпартіУ УкраІни

та райвиконкому, а також грошовими премlямн .

-

одною

сільської Ради

РУСАНІВСЬКОІ,

трудящих.

-

автосамоскиди .

СУБОТА .

внкоикому

-

виконкомів ЗазимськоУ В. Г. ПасІка, РусанівськоІ І. Т. Юрчеико, Рожнlвської - М. Г. Лисеико, ПогребськоІ - І. М. Негода, ПухlвськоІ - Д. А. Рlзанеико сlJlЬСЬКИХ Рад депутатІв

норми

иагата

розподІлено в такому порядку:

ТРЕТЄ викоикому РОЖНlВСЬКОI. ПереможцІ нагородже­ нІ грошовимн преlYI!яМИ вlдповlдио 100, 75, 50 карбованцІв. За високІ показники в закупІвлІ молока премійованІ голови

жодки . ДО

рІк

виконкому ЗАЗИМСЬКОІ

-

депутатІв трудящих, ДРУГЕ

як

пlд ' Іжджати

1976

ка вІд иаселеиия за

вони

його слІв,

clJl

ва проведеВНJI роз'ЯСВЮВ8Jlьноl роботи. РІшенням викоикому районноl Ради депутатІв трудящих першІ трн мІсця серед Рад району по закупівлІ лншкlв моло­

торфокришку з РОЖнlвського ТОРфОПIДПРИЄJIIства. Але встига­ ють зробити за день двІ-Три Як пІдтвердження

народно­

молока иа корову. Недавно підсумки закупІвлі МOJIока в иаселення за 1976 рік булн підведені на засідаинl викои­ кому районно! Ради депутатІв ТРУДЯЩИХ.

на курси механізаторІв ши­ рокого профІлю. УспІшно закІнчивши їх. влився в дружний колектив механі­ заторІв рІдного радгоспу.

-

сlльськп

виконали

цього завдання внеCJIН виконкоми Зазнмської, РусанlвськоІ, РожнівськоІ , погребсыtІ,' ПухlвськоІ clnЬCЬKHx Рад депута­ тІв трудящих, якІ закупИJIН вІд 1098 до 748 кілограмІв

після ШНОЛИ . Роки служби в рядах РадянськоІ Арма не змінили бажань юнака. ВІдслуживши. вІн поспІшив

транспорту.

успІшно

господарський план по закупІвлІ ЛИШКів сlльськогосподарськоl продукцІї в иаселення. Зокрема, прн плані 2300 тони МOJIока фактнчно закуппеио 3015 тонн. Вагомий внесок у ВИRонання

прийшов

херує вивантаженням добрив.

цять

в минулому році виконавчІ комlтетн селищноУ, Рад депутатІв трудящих району

Петро Смик. Тут вІн шов своє покликання .

на­

й доставляють сюди добрива . Дорога приводить нас до од­ ного кагату . Там застаємо ро­ бlтни'Ка Михайла Павловича Гамуряна. ВІн, так би мовити, J<ООРДИНУЄ

ПереможцІв визначено

!{ожного ранку поспішає на тракторний стан першого ВіддІлка радгоспу «Бобриць­ кий. молодий механІзатор

iIlУ с!{расилlвськиЙ. Василь АнатолІйович !{равченно. rентари,

ВИКОНКОМІ РАJIIОННОІ РАДИ ДЕIІ1"ТАТlВ ТРУДЯЩИХ

..,

23.00

К.

т.

Вечірня

с Д .~ло?

Будь

Концерт

каз ка.

(М.).

лас к а!>.

лірнчної

п і снІ.

К . т. Сторінки істо ри'IНИ Х бlо­ Художніll фільм « Васнль Суриков' . (М . ) .

rрафііі .

Інформацl А ниіі

випуск

сДень

за

днем».

о

3

стор.

о

-


дотримуйтесь правил пожежної безпеки! БЕРЕЖИ СВІЙ АІМ з настанням зимового пе­ Ріоду збільшується та поси­ nюється опалення ВіДПОВіДНО зростає

печей, а пожежна

ми»). ЕлектрозапоБІЖник фабричного виготовлення

попереджен­

разрахований на освітлення будівель (будинків, магази­ Нів, складів тощо), включен­

ня пожеж необхідно приділи­

ня прасок, телевізорів, прий­

ти

мачів, фотозбільшувачів та іншого. Але трапляються

небеЗlПека.

Для

основну

увагу

питанням

своєчасних ПРОфілактиqних заходІв. Перш за все. забо­

випадки,

ронити

жу перевантажують,

експлуатацію

не­

коли

електромере­ є люди,

справних печей. До початку опалювального сезону вони повиtlні бути перевірені та

якІ роблять це несвlдo:lЮ, а є й свідомІ порушники. Все

вІдремонтовані.

до пожежі.

Очистку димоходів від са­ жі

в, печах,

які

працюють

безперервно, проводять рідше одного разу на сяць,

них

а

в

для

не мі­

печах,

призначе­

сезонного

опалення,

не рідше одного разу на два Il\lісяЦі протягом сезону. В І'ромадських

приМіщеннях

відмітку про очистку .имо­ ходів та ремонт печей роб­ пять в спеціальному рольному щурналі.

конт­

печей та горючими

рІдинами. Забороняється за­ nишати діючІ печІ без на­ rляду, 118 та речі.

ставити впритул ліжІнші легкозаймисті

Ta~ де двть

димохІд

через

прохо­

перекриття

по­

вин:на бути вогнетривка пе­ P~ГOP0ДKa (роздІлка) не мен­

Ше 38 сантиметрів від дере1В'я.них конструкцІй. У жит­ nових

будинках

часто

ці

ються,

вимоги

громадян ие

викону­

тому

з

посиленням

уже

в

цьому

морозl,в

роцІ

згоріли хати В. Г. Топlхи з Плоского та А. Д. Рогач, І\. В. ОськІна з НрасилІвки. Тепер селах

багато

мають

будинків

водяне

у

опален­

НИ, тому можуть бути ви­ ~адки замерзання їх. Відl­ asрівати замерзлІ труби вlд­ хритим

вогнем

категорично

за<іороняється, робити це слІД гарячою водою або пlс­ хом.

За<іороияється користува­ тис'Ь некаЛіброванимн еЛеК­ трозапоБІжниками сжучка-

(

також

Не

може

призвести

думайте,

трапляються

що

пожежІ

тіль!ш

в

селах

району, вони бувають І в місті. Погляньте на наше мІсто в районІ нового жит­ лового масиву. Чудові ас­ фальтованІ доріжки МіЖ красивими будинками, адміністративнюш ма,газинами,

БЕЗПЕКУ ТВАРИННИЦЬКИМ ФЕРМАМ

будівлями, ДИТЯЧИМИ

шкільними

закла;:щми.

трапилась

пожежа:

червона

Не слід допускати надмІр­ ного нагрівання розпалювання їх

це

та

І

ЧЮІало часу, коштів

от

мчить

вати і обладнати зручний ко­

щоб надати помІч потерпілим. Але що це? Посеред доріж­ ки, де

що

автомашина,

веде

горить,

до

того

лежить

рівнИІ" Ще

місця,

як

трапиться

пташник,

важче

свинар ник.

виростити

Та досить

величез­

тварин.

наіі~lеншоі необе­

рржності у поводженні з вог­

на залізобетонна плита Міо заБИТі рейки. Псує ЦЯ гли­ ба зовнішній вигляд вули­ Ці, ще більше вона може наш,юдити,

HC~I

по­

жежа.

Будинковий керівник К К ГребіННИК нічого не ПРIIДУ­ мав кращого, як зробиТи склад газобалонів у пі;1валі будиНІЧ N9 10. що по вули­

-

і

пожежа

ЗНИЩИТЬ

за,критими

можна

і

бути на

зберігати

легкозаймисті

замок,

в

предмети,

робіТНИІШ

чити мІста

1

спокій села.

для

гаеОВЮ11{

о~вітлення не

ла~lПа~lИ,

іноді

М. СОЛОВЕН.

завтра,

сьо­

захаращення

ферм

післязавтра.

припущення!

У

без

скла. Заправляють Їх у при­

проходах

ферм

трактори. мають,

гноєм,

коли

горищ

соломою, легко ..

предметами

ма теріалами,

та

загромаджеННІ

снігом,

сміттям. електро..

несправність

користування

моробними

са.

електрозапобіжни"

І\атегорично тримати

на

заБОРОНЯ6ТЬСJ фермах

пальне.

ставити у проходах траНСПОРТІ

сільськогосподарські машини тощо. Уже в цьому році вна­ слідок такої безгосподарностІ сталися пожежі на фермах 'І Миронівському та Васильків­ ському районах.

Обов' язок кожного робітни­ ка, керівника господарства старанно вивчати і дотриму­

ставляться

Горе-керівники ду­

що

сіном,

займистими

«Заворицький», на­

кий» ферми не забезпечені первинними засобами поже­ жогасіння, запасні двері за­ биті або замерзли, захараще­ ні соломою і їх не можна від­ чинити. Гірше того, на ніч у

металевими чи аз­ бестовими ПРОlшадками, став­ лять на ясла, підлогу. Гасові лампи необхідно підвішувати

трудівникам

а

велику кількість пору­ шень правил пожежної безпе­ ки. У радгоспах «Пухівсь­ кий», «Великодимерський», «Жердівський», «Завориць­

рц­

захищені

фарби, лаки тощо. Наш з вами обов'язок забезпе­

не

ка~!И.

нерідко

міщенні, вішають на дерев' я­ ні перегородки, бар' єри, не

не

пІдвалах

димоходах

лено

по­

реКО~Іендується, а звичайними

завжди

рин,

в

проводки,

вог­

ви~огами

через відtУТ"'

щілини

нув і пошкодив будівлю. При перевірці ферм вияв­

відкрити~

нехтування

і

ність належноі прив'язі тва..

радгоспі

госпів та птаХОфабрик корис­

горищнІ ,

розпалюван­

ристування

ліхтарями «летюча миша», як

пlдвальні

для

виходів

то б не 1І!ИНУТИ біди.

повинні

трапляються

гас

ня дров, за~laзати тріщини й

приклад, залишений напризво­ ляще теплогенератор вибух­

туються

двері

легроін,

Небезпечні

цІ балони були ЗВ[;jТИ по­ жежниками е.вакуЙовані, а

сновки:

на фермах мають місце лишІ завдяки безтурботності, без­ печності окремих працівників радгоспів та птаХОфабрик. Випадки загибелі тварИIІ

доGа, госппдаРС1ВУ буде завда­ но великих збитків. Пожежі на феР~IaХ найчас­ тіше виникають внаслідок ко­

Ще

тор слід зробити з цього ви­

здаєть­

годні,

жежної безпеки.

кон­

Декому

ся, що немає нічого особливо­ го, якщо діючу піч чи тепло­ генератор залишити без до­ гляду, використати бензин,

феР'IУ, в ПОЛУ}І! загине ху­

He~,

ці Машинобудівній. Ще гір­ ше, що в підвалах не:\lає нІ вІкон, нІ дверей. Своєчасно

Нер:вника~1 житлових

поблизу них.

пра-

ці витрачається, щоб побуду­

ватися

поставити

вимог

ідструкції

про

на спеціальні гачки на відда­

трактора на вулиці, то вранці

правила пожежної безпеки на

лі не менше 20 сантиме1'­ рів від стін і півтора метра

потрібно

енергії,

фермах і в тваринницьких при­

щоб завес1'И, а в ПРЮlіщенні,

від фуражу, що є в приміщен­

де

міщеннях. Керівникам спЦ приділяти більше уваги реко" ~Іендаціям державного пожеж­

буде

корови

багато

дихають

прямо

ні, при обов'язковому захисті

нього, нічого не треба

стелі. Належного

тиснув

гають

контролю

теплогенератори

-

на­

стартер, і мотор

ного

старший

ли трапиться біда?

пе­

чі, що розміщені на фермах і

нагля1V.

С. ТРОФИМЕННО.

завівся. Але, !fK же бути, ко­

вима­ та

на

на

З УСЬОГО видно, що пожежі

інспектор

Держ­

пожнаrляду.

ВОГОНЬ-НЕ ІГРАШНА у числі багатьох причин виникнення пожеж однією з по-

ширеніших

вогнем.

є

пустощі дітей з

НасJtідуючи

товуючи нагоду, діти купують ці товари і для себе .

Деякі легковажні батьК'И,

за-

дорослих, лишаючи дітей самих, замикають

малята знаходять сірники, роз- їх у кімнатах. Це дуже небезкладають вогнища, палять іх, печно. Ігри дошкільнят з вогнем осmТЛЮЮіЬ темні .:хованки на j призводять до тяжких, часом горищах і в підвалах. трагічних наслідків. Слід нага-

ним дружинам шкіл ширше роз­ горнути агітаційно-масову робо­

ту серед дітей.

рослим

слід

Батькам та до­

завжди

стежити.

щоб діти не па вились вогнем. своєчасно втручатися, ЯКЩО по­ .'\ібне трапляється. С. МИХАйЛЕННО.

ХТІІ винен У тому, що дитина дати, що за таких обставин заги­ підпалила

будинок,

скирту сіна

нули

два

хлопчики у Великій

Редактор Є. ФЕДИН.

чи СОЛО~ІИ, ділянку лісу? Дl1мерці та син жительки с. ГоАдже це з нашого дозвuлу. голева. На жаль, подібні випадки при

потуранні

бавляться

дuрослих,

сірника~lИ,

Колектив

діти

ди

розпаJIЮ- непоодинокі, можна було б при-

ють печі і керогази, стежать зї!.

вести ще приклади, коли заги­

діючими печами, примусами, І'а- НУJlИ неповнолітні винуватці по­

батька

З0ВИМИ приладами, користуються жежі. електронагрівальним

обладнан-

ням. Іноді батько посилає дочку В ~Іагазин за

сірникюlИ

цигарками, забуваючи

і

при цьо-

Ра·

ВиСnОВnЮtr

ХОМИЧА Степановича.

Щоб не було трагедій, не слід теrорично Itl1M

заборонити

прилаl!ка

.

праців ни-

ВІДпускати

Шltі.тп,пятаїlI та учня\!

до-

Загублене свідоцтво N, 14 на право особистої власності на будову. 8идаliе БроварськоtO селищною Радою дрпу-

татів

ТРУДЯlllИХ

2 листопада

1949 ро-

ку на ім'я Безвіконного Павла С,ра-

молодших тоновича. ВВАЖАТИ НЕДІйСНИМ.

МУ, що таке доручрння ~Іоже за- класів сірники и цигарки. кінчитися катас'l'РОфОЮ. ВИІ,nриr- Юнацьким добровіЛЬНЮI пожеж-

(ФотохронІка РАТАУ).

міськоТ

ТРУДЯЩИХ

Івана

залишати малят без нагляду. Ка-

сина чи

виконкому

депутатів

глибоке співчуття старшому Ін­ спектору міського віддІлу ЗДГСу Г. І. Калюк 3 приводу смертІ Ті

у СПРАВ"'Х ОБ'ЯВ ДО r"'ЗЕ1И ДЗВОНІТЬ по ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

комм~~~~::еС:АИЗп~::Ив-у:::::w.6Рг~:~:сКкО:~ ~:H:o:~-~:~~ё~;--I-:E~~~~~e~:~.:~~:::~:~~~:::':~::~~I-~?Е~~;'~і~~J! 0.5 Советов пепутатов трудяшихся КИ~8скоА области.

Га.ета выпдитT на украинском ЯЗЬІке.

.,....,...,....".....,....,.~.." ..... ".."....,.....,.

ІНАекс

м

БРОВАРИ.

вул. Київська.

154.

денга

масово!

МІсцевого pol'\OTl1,

радlомпвлення

ФОТПКПDеСПОНДРНТ8

-

19·3-18; вІддІлІв 19-4-67.

ПРОМИ~nОlOзстl.

."...,..",...,.,. .. 4'"..,....",...,..".,..,,~~~

61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавниuтв. поліграфІЇ

і

КНН)l..КО1l0Ї торгівлі.

вул. Київська.

154

3u~i.

Обсяг

ФОDМ8~ТV

га.еТА .пD"ядя

417-10.800.

-

#17 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you