Page 1

... .,.,. -

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ИРАІН. ЄДНАI1ТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ

-.

30-1.

..,,,,,.

.NiI 17 (2863) СУБОТА

8 ЛЮТОГО

р.

1969 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО

Ціна

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

коп.

2

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

;.

.Нuз)' сmріч 100-рї'чцю 3 ,4IlЯ uаРОЛJlсеllllЯ В.

КНИГИ ІЛЛІЧА­ В кожну СІМ'Ю

~Icuilla

1.

3 СИбіру -

Під таБИМ девізом розгорну­ да ПРІУпаганду творів В. І. Ле­ ніна і літератури про нього liііі.lіотеБа села Прив і л л я Слов'ЯНСЬ!,ОГО району Донець­ !іОЇ об;Ja,сті.

У вагу сідьських

ТРУ,1івни­

ПРlІврртають розгорнуті в liіfi.lіотеці I\НИЖl\ові виставки «Життя і ,1іЯ;Іьність В. І. Ле­ ніllа», «Л~нін-засновник І\а­ муністичної партії і Ра:\ян­ ської держави», «Життя Лені­

J;iB

Рад

організаване

паРНИl\ове

КРF\ЩИХ

фабрики, на ЯКИХ були висуну­

сприяє

Броварського Панасови­

В радоспі «ВеЛИКОДЮlерсЬІШЙ»

путати райради висунуті ДОЯРl\а

3

l\Омсомолка Надія ОлександРів-

кі.'lькість теплиць під поліеТИ;Іе­

КОЖНЮІ

POKO~I

збільшується

на Литош, ланкова Марія Гна- новою пліВБОЮ. Уже Зозуля,

Павлівна

Мишкоріз,

радгоспу,

Тl\ацької

Іван

голо-

СТРІЧКОВО-

сількор.

ДОБРЕ СЛОВО дев'ятий рік очолює птахофабрику

Ка.lI1ТЯН· Во.l0ДИМИР

Д~штрович Кудренко . Багато доб· рих справ зробив він Д.1Я тру дів­ lI!шів се.13 і як керіВНИJ(, і як депутат сі.1ЬСЬКОЇ та районної

-

Рад депутатів ТРУДЯЩИХ . Дуже перешкоджало нам без­ доріжжя. Тепер до се.1 а і через ПРОк.lадено дорогу

покриттям.

.

Од на'l\

.'

покриття

Спо.1УЧУЄ

mщею автобу~ний

Риштування

з

Лише торік в абласті ство­

ВИІt.laдач історіі, директор ве­

Схі~но-Сибірське книжкове ви­

чірньої школи робітничого се­

да,вництво готує до

1ОО-річчя

лища Тельма К. К. Бочило. Він вивчає історію революційного

з дня народження ніна.

В. І. Ле-

ганізаціі, унікальна збірка фо­

ОПАЛЕННЯ

ПЕРЕМОЖЦЯМ - ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ І ПРЕМІЇ

газом.

Несучи 'l1P}',10BY вахту на честь сторіччя від :ІНЯ наро;~ження В. І. Ле;ніна, БУ:lіве.'1ЬНИlіИ бригади П. ,1ІоББа значно переВИБОН}'ЮТЬ НОР­ ми виробіТlіУ на ClПОру,1женні теп­ М. ЧУНЯК, аГРОНОМ-ОВО'Jівник.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР розглянули підсумки соціалістичного змагання областей і районів за підвищення продук­

з

сто·

-

ха·

1968

тивності природних кормових Уfідь В цем серед областей Ч ЕРН І П ВСЬКУ

році і визнали перемож­ ОБЛАСТЬ, серед районів РОГАТИНСЬКИЯ Івано-Франківської області та УЖГОРОДСЬКИИ район Закарпатської області.

Переможцям присуджено

перехідні

Червоні

прапори

пашетиле н о В}'

' П;Іів"у, а.1е ,вона не

довговічна.

Відзначено. що значну роботу

по

підвищенню продуктивності

природних кормових угідь проведено в колгоспах і радгоспах Ніжин­

ського району Чернігівської області, Солонянського ровської. Самбірського - Львівської, Костопільського та ОВРУІ\ЬКОГО раііону Житомирської області.

прикмета Калити. Ро­ СТУТЬ ІІ-l,аві 6уJ.ИНКИ робіт.ників, Ї')1 дирекція птахофабрики ДОПОМОГ.1а будівельни~1И матеріалами. Ізаро· бітки в нас непогані.

та;ка

риса ,нашого

керівника, як уміння

підійти

людини,

нею.

поговорити з

не звернешся уважно

до

вис.1ухає ,

З

до ЧИ~І

т . K~~д;peH'Ka допоможе,

по·

радить . А КО.1И так, то й працю­ вати .1егше. Мину.1Ого року госпо­ дарство

розрахува.l0СЯ

з

держа­

вою по всіх показниках. Продано державі багато овочів, МО.10ка, картоплі, яєць, ~І'яса. В ЦЬO~IY за­ с.1)та і нашого депутата,

І. ОСНАЧ,

виборен.ь.

-

НеЩOl;ЩВIІО радосп прщбав 2 ти-

сячі Бвцратних ~eTpiB нового ПОБjJіве.1ЬНОГО )laTepia.1Y Сlшопда­ стю.а виробництва однога з \)изыilхx зава),ів. Цей ПОБрівельний .матеj)іал виготовлений ІІа Бапроновій оснаві і може СД"ЖИJ

ти ),!'l\іДЬБ<1 сезонів.

тою "РУ-О,6». При liого допомозІ бортова машина розвантажується

четвертого відділка радгоспу

за

«JIiT-

дійове

сільськогосподарських культур в нинішньому році. Тепер вони ак­

народження

успіхів

11(1

дог.lJlді

і1<\ саДЮІ доііllваЮТI,СЯ Г. ІLРУБ,

t

1'. іІ. lір)'к, Т. ТовстеНБI1,

О.

І\у:и, \ІІІК, М, Се.1ЮБ, )1 . .:lИ;JУН,

О. Забl'Р('іliна, М. lіру" та інші.

В ОШІ

311:1'1110

3~liHHi

ПР))РDІШОЩ 10ТІ..

заВ:І:lШIЯ,

роботи віД\Іінна.

П. КУЗЬМИК,

Вивчивши рішення жовтневого Пленуму ЦК КПРС, робітники

с~щіа.lіСТИЧIІ(' З'laгаННJI за гідну а},сrріч c.laDHOЇ дати _

ІіраЩIІХ

та і я"іСТI,

В. ЗАБЕРЕЖНИИ,

головний агроном.

Дніпропет­ Ровенської

ДОКИ хороші ДОРОГИ ківський. взяли на себе високі зо­ бов'язання по вирощуванню всіх

сторіччя від ДІІЯ В . І. Лl'lIіна.

КП

(РАТАУ).

в садах МіІІуріНСЬІ,ОГО від­ ді.1Ііа радгоспу «Ве.1Ш<ОДЮІер­ СI.киЙ» розпuча.ШСЯ обрізка Дt»Н'D, збір гнізд гусешщі. На роботу виходить ВРСЬ СК.lад бригади. Між .'1анкаМIІ і робіт­ РОЗГОРНу.lОСЯ

ЦК

України і Ради Міністрів УРСР з видачею грошових премій.

тивно

готуються

весняних

льових робіт. Велике напруження

по-

панує на

вивезенні оргаllіЧНIІХ добрив. Для цього створена загальнорадгоспна бригада, якою керує Микита Ми-

хайлович

Пастушенко. Воиа що-

денно доставляє на поля нашого відділка

200-250

тонн

торфу.

Торф цей старанно приправляється мінералыимии добривами і амі-

аЧllOЮ водою

3

розрахунку 20 кі-

лограмів на одну тонну. Механізатори

робкор.

до

виготовили

при-

стрій до трактора «Т-74» з лопа-

ШІП1ШIIIIIIIIIIIIПІПlDIDПlПllDIIIUUlIIIIIIІІIIIIIIIIIIІІIIUПIIIDIIIUIШIПlIIIIІІIIIIIIІІПIШПlIIIUlРI

три

хвилини.

Велику АОПОМОГУ подає нам рай­

об'єднаиня "СільгосптехнІка •• Амі­ ачну

воду

його

транзитом,

шофери

прямо

на

завозять

поле

до

ка­

гатів з торфом, де і вносять її в компости. Багато водіїв працюють

на

транспортуванні торфокришки.

Минулої неділі, 2 лютого, ко­ лектив шоферів і механізаторів провів недільник по вивезенню ор­ ганічних добрkв. Робітники вирі­ шили

використати

хороші

грунто­

ві дороги, доки нема снігових за­ метілей.

На транспортуванні добрив си­ стематично

норми сандр

перевиконують

денні

радгоспні шофери Олек­ Якович Н)рченко, Василь

€встратович Гайдак, Анатолій Петрович Гаliдак, Микола Мики­ тович Тарасеико, водії з «Сіль­ госптехніки» Іван Павлович Шпак,

Василь Леонтійович Висоцький та

інші.

paJ(....~pHa

ПОlдобаЄТblСЯ

з

організації

рено понац 200 нових бібліо­ трк та їх фідіалів, сотні пере­ СУВОІі і пуниів видачі ІШІІГ.

дс­

маршрут.

новобудов

є реферат

Вчитель з селища Тельма бере участь у створенні збір­ ника «Ленін і Сибір», який

l.l.1іч)"

твердим

се.l0

історИ У сольської

Пк же потрапили ці листи на сторінки міської газети? Rопіі з них приніс до редакції

ПРИСВя<Іені

ниця~и

теuдиць

.

кори'стов)'ва.'!и

Г. МЕДВЕДЕНКО,

село

0.1-

на на та,кій же площі.

фабрики Віра Тимо- В} ЗЬБе МІсце. Дос! Д~Я цього ви-

:РЇУJЗна Харченко .

ську

ви-м о'палеllНЯМ, буд}'ЄТЬСЯ ще

МУ~ійович'

роБІТНИЦЯ

еКОП.'l}'ату­

ЄТЬСЯ ОДИН геБтар теплиці з газо­

Микола

Пономаренко,

сільради.

Тимко,

Ольга

робіТНЮ,

комсомолець

Пилипович

ва

телятниця

Бєлоусовим,

в ОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ча Білоконя, кандидатами в де-

тівна

цих досліджень

Є.

і

Результато'f

Тут проводяться тематичні ве­

О,lИН Г~liТap за міНСЬБИМ зраз'ком.

гоголівчани назвали свого нинішнього депутата до облас­

Павла

шовиків

ЯlШИ жив uісля каторги на по­

областей

26

республік.

тографій.

ЩИХ

голову

вав в архівах РЯДУ

згадуваного в листі Бєлоусова.

.му Bi:l:\i;IKY ПРОВОДИТЬ'СЯ бу,~івни­ .1Иці. цтво ще однієі теплиці П.lащеlO в

ті кандидатами в депутати Рад 'шйантивніші праЦіВНИки. Кандидатом у депутати об­ ласної Ради депутатів трудя­

Ради

ним членом ус.ольської соціал­

демократичної організації біль­

КПРС, велика іменна картоте­

теПДИЧIlО- Вана оuадюватим~ься ПРJlРОі~НИМ

rOOOO:lapCTBO

різко-му збі;Іьшенню виробництва Відбулися передвиБОРНі збори овочів, }' ТІ))'(У чисаі і ранніх. У робітників радгоспу «Гоголів­ радг(}спі «І\,расидівсмши» уже ський». а танож трудівників фующіОIlУЮТЬ СОIІЯЧllі теп.lиці на Гоголівської стрічково-ткацької двох гектарах. На дюIІІтровсы\--

ної

область).

О,lИН з них, датований 29 лип­ ня 1911 Р., написаний актив-

Г.

поїЗДl\ах

)'

по країні. Шукаючи нових ма­ теріаліlВ, побував у МОСl\ві. де­ нінгрці, Києві, Полтаві, Одрrі Ризі і II інших містах, працю­

І\а активних учаС'ників цієї ор­

r АЗОВЕ

ТЕПЛИЦІ- НА Добре

HF\3BF\HI IMEHF\

райвикоНІЮМУ

правило, ПРОВОДИТЬ

Рішення жовтневого Пленуму ЦК КПРС перетворимо в життя!

березня - вибори

до місцевих

(Іркутська

f,ію ~T СО.'1ЬСЬБОЇ партійної орга­ нізаціі. Свою віДПУСТБУ він, ЯБ

Газета вмістила також лист В. І. Леніну В. А. Анісімова,

ніНСЬІ,і читання.

16

ському

РУХУ в Східнаму Сибіру, істо­

дові» та інші. Склцено рек,о­ меН,1ац;ійні СПИСКИ творів В. І. Леніна та спога:lів иро ІІЬОГО.

ПРИК:lад с.lужіння на!)()­

-

чори,

(Прес·к.1іше РАТАУ).

Не відомі раніше листи, на­ діслані з Сибіру у Париж В. І. Леніну, недавно опублікувала газета «ЛеніНСliIШЙ путь», що виходить у місті У сольє~Сибір­

селенні в селі Усольє.

на

Плакат художню:а В. Іванова «.1енін"мислитель».

у Париж, Леніну

М. КАЦІОН, Нещодавно в Москві огляд

зразків

промисло­

вих товарів народного

споживан­

ня

кращих

проходив

безпосередню участь в ОСВОЄННІ виробництва цих товарів широко­ го вжитку. Серед них друкар

року. На ньому полівlні.ІІ­

М. І. Ситюк, технолог А. Ф. Федя­

ХJlОридні скатерки з різнобарвним

шев, бронзової медалі удостоєні слюсар І. П. Бабич, бригадир електриків М. М. Коган, началь­

1968

рисунком. пластмас,

ку

які

випускає

одержали

завод

високу

оцін­

ник дільницІ Л. С. ВарфоломіЄв.

і схвалення.

Головний комітет сягнень

СРСР

народного

ІІагородив

дипломом

розробку

третього

Виставки до-

за­

підприємство

швидко облетіла цехи, ,ll.ільниці, бригади. Люди залишились задо­

ступеня

нової технології і

медаллю

нагородження

воду і передових

за

впро­

вадження у виробництво скатерок.

Срібною

Звістка про

господарства

і грошовою

премією нагороджені ті, хто брав

виробн~чникlв

волені тим, що їх праця належно оцінена.

Але колектив що

ця

наГОРОАа

заво,ll.У

вважає,

поклаАає

на ньо-

го велику відповідальність за дальше поліпшення якості товарів народного споживання і розши­ рення їх асортименту. Робітники і службовці зобов'язались труди­ тися ще краще, ципліну праці.

зміцнювати дис­

...........

керуючий

НОВЕ

r АЗОВЕ

Майже на ДІВа ,та

графік

р,обіт

відділком .

РОДОВИЩЕ ТИЖlні ,виnе,реди­

БРИіГада

маЙСТJра

До l00-річчя з дия иароджеиня lQрія КуреПіlН'а на б)1рО'Вій \N2 3 П<облlllЗУ се:ла Мі.~ьки ПРИЛУЦI>КОГО В. І. Лені,иа підприємство Ао веде ijJ'айOlНУ Ч~роніrіIВ~l>к()і О'БЛ'асті. вИПуск предметів широкого вжит­ Са,ме з цієї све,рдлов,иНоИ 3 гли­ ку до

13

мільйонів карбованців на

рік. У цьому році їх випуск зро­ сте на

1968

31

процент проти минулого

року.

Л. РОМАНЕНКО.

'БИ1НИ 3.050 ,MeТJpi'B ,вда!рrFВ іМОР}"11Н.іЙ ГЗl30lвпй фонтаlН. ДQБQIIIИIЙ дебіт СВЕ~МJlСіВИIН'И

-

м,іЛЬЙI<JIН

;р'Ї1В ,го.лубо<ю Іпали'ва. Це

куБQ.\lет­

J!ooa

га­

зова IІmоща :на, ЧерніlJ'іВ<ШИlні.

В. КОТОВ.


Про затвердження складу Дільничних виборчих комісій, спільних по виборах до обласної, районної, міської, сільських Рад депутатів трудящих, Броварського району Рішення М

винонавчого номітету Броварсьної раііонної Ради депутатів трудящих від

29

(Закінчення. Поч. у

.N2.N'2 15, 16).

ПО РОЖН)ВСЬКlй ВИl.iUРЧIй ДІЛЬНИЦІ ~1!

56

Г(щова Ді.1IШIІЧ'IIОЇ ВJlборчої КО\IЇlcії Голік Ва,сн.1Ь Савович вїІ;\

КО\I\їlkТJI'I,ІІОЇ

ві;ці.lка ,:.?lіl'Кn"КНl~вВсС~,кКОI:'И~~, и ,

,

слрга'lІізаціі

Строй J\\ИКО.lа ДС:ІІІІДОВИЧ

Орl'l ні'{аllії

ІllНlllіВllІІкій

ОСl1і!ll.

спі,11-.11 - ві,!

ВІІІЦОЇ

ll!1,O.lll

і ІІ"УІ\ОВІІ:\ YCT~II()I\ [l) ,іПСІ,J;оі СІ.'-

реДIІЬОЇ ШIШ.1И. Коваль Трохим

--

Хар.1ампіЙОВИЧ комуністичної організації

від

Стрельченко Пав.~о

I\i.t

профссіііllОЇ

ра,доспу Пухівського радгоспу.

Васи.1ЬОВИЧ

комуністичної

зази\lсыогоo

ві,:ці.1КJ

ра_l.ГОСПУ

Радченко Софія Андріївна від робітників та службовців 3а-

ні Кірова.

Biддi.~Ka

радгоспу

Суворин Дмитро

"

Ді,IЬНИЧНОЇ

виборчої

ріВНІ!

ві:1 організації щюфесііі-

-

Погребняк Петро Архипович _ від робітників та службовців Троєщинського ві;щі.lка радгоспу

Члени комісії:

МИКО.lаЙович

від

-

с 1\ жБОВllів Троє-

ні Кірова.

щоі ІІІКО.1И .~. а н~уко.вих установ ТРОЄЩИНСІ,КО! 8-РIЧНОI ІІІКО.lІІ N2 2.

Дідик Га.1І!на

га

ЩНІІLІ,Ю)ГО віДJ:і.II;а радгоспу іме'

ноі CIlІ.lhИ IІр,щівників освjти, ви-

i:Vle-

ро,.,.!

1969

Гриценко Ольга П3І1лівнз

організаціі комісі ! ШУМСЬКІІ ВіІ,lснтина федо-І робі 1ІІІІкін

і\lені КіРОВ3.

зимського

Сеч)(" гар

лютого

3

ЛУI(іВllа _ від i~lelJi Кірова.

За,СТі ПlНІІК ГО.llJ<ВИ Діm,НІІ'ІIІОЇ ПО РОЖІ BCbКl й ВИ БОРЧlй _ від комуністичної організації робітників та с.1уЖбовців Троє1 І' СІ' , І· Макаренко Є'в '0ДІЛ ЬН И ЦІ ом 58 "аз ІІМСЬКОГО . . ЩІІНСЬКОГО ві,n:ділка радгоспу і'.IСІІі ВII,о'орч'о'l' 1(·0.'. . . . . J ВІДДІлка радгоспу ь" кія І\8а.Н;Iв>на. - від 'Ко,пеКПI1ВУ ВЧІІГО,10ва ДільН1lЧНОЇ виборчої ко- імені Кірова. "ІрО на. те.'Іів і .технічних працівників місіі Строй Анатолій ПаВЛОВIІЧ -Черепанова Свіг.1ана Л1ИКО.1аїв-

Сом

від

Т

Га.lина

робітників

РОЄЩІІНСЬКОГО

та

службовnі-q

ві;щілка радгоспу

і\lені Кірова.

Раж.ні'Вlськоі 8-ріЧ,НОЇ ШКО.111. від комуністичноі організації ПуСеl,рета,р ДЇllЬоНIІЧ'НОЇ <ВlJборчої хінського радгоспу. КО\lі'сії Бура МН'ко.lа ЯКІІ~~ОВИЧЗаступник голови Ді.1ЬНИЧНОЇ

О.lександріВllа -

ПО ПОГРЕБСЬКІй ВИБОРЧІй на - від професійної спі.11(J1 праПО тро€щинсы(й ДІЛЬНИЦІ .N2 60 цівників освіти, вищої ШКО:Ш і наГО.lОва Ді,lЬНИЧНОЇ виборчої ко- укових усганов ТРО€ЩИНСЬКОЇ В ИБОРЧІ й ДІЛЬН И ЦІ Н2 63 від 'робіт,lшк'IВ та ,С.1\,ж,бов.ціIВ виборчої комісії Боцвін Ра іса Ле- місії Негода Степан Андрійович- 8-річної шкот! N2 2, ГО.100а ДіЛЬНИЧIІОЇ виборчої корож.ніIвісыогоo ,відд:.1,ка 'радгоспу онтіївна - від організаJlіі профе- від робітників та службовців ПоЯкуша Петро Іванович - від місії Михайленко Олексій Тимо, «ЛіТ'К~ВIС!>КJlіі». сіііної спі.1l<И працівників освіти, гребського відділка радгоспу іме- робітників та службовців Троє- фіїіович -- від комуніСТIІЧНОЇ ор· Члени комісії:

Батюк ,МИКо.1а

вищоі школи і наукових установ ні Кірова.

І ваНОВІІЧ

від Рожівської 8-річної ШКОЛИ, . .. ви б орчО!.. С екретар Д ІЛЬНИЧНОІ РОIЖlні,в-

робіl1НIІ'кі:в 1 а С.1\ жбовців СІ>КОГО вkІ.діЛЮі -ра,дгоапу

«Ліl'кіIВ-

Ж уравель Л ю б ОБ В аСИЛІБ.

... КОМІСl1

ський». на - - від робітників та с.lужбовЗахарченко МИКО.lа Андрійович ців ПуХівсь'КОГО радгоспу. -- від комуністичної організації Члени комісії:

PO~II~BCb](O~.O

відділка

радгоспу

Шеверун Олексій АндріїІОВИЧ _

«.Т]IТКlвськии».. . І від робітників та слуЖбовців Пу· Л~сенко СОфl5l .Ф~дOtР'IВj!а --, хівського радгоспу. вІД колективу вчитеmв І теХНІЧНИХ Лдамкович Яків КVЗЬМОВИЧ

п'раlЦ.і,ВIJiJlків Рожн:,в'сЬоКОЇ

8-річ-ної від робітників та с.lуЖБОВ1lів lIу

ШКО.1ІІ.

Ор,!!,инська Марія Григорівна --

хівського радгоспу.

голови

Дільничної

виборчої комісії Некрашевич Анастасія Олексіївна від колеl(ТИ·

щинсыгоo відділка радгоспу іме- ганізації Троєщинського ні Кірова.

нівського відді.lка радоспу «ulil- від робітниКІВ та с.1) жбовЦJВ

Онищенко О"'-га ПаВЛІ'виа - Вl'д "и р о б"IТНИКlВ та С,lУЖ боs' ЩВ Тро Є'-

.

В оо ОРЧОІ

ДІЛ ЬН И Щ .NiI 57

ГО.l0ва ді.1ыІІчІІоїї виборчої ко-

місії Петренко Кузьма Євгенович ~. від

комуніСТИЧНОі

. П ухшського

організації

радгоспу.

'J Д' ..Jаступник голови 1.1ЬНИЧНОЇ виборчої КОМІСІІ Дідусь Ольга

Володимирівна

- від організації професійної спіЛКIІ працівників освіти, вищої школи і наукових ус· танов Пухівської середньої ШІ,ОЛИ. .. б . Д. С

,{JI\lСЬКОГО

ні Кірова.

ШКОЛИ і наукових установ Погреб-

комісії Сагайдак Ольга МихаЙ.1івна - від організації професіїIІІОЇ спілки працівників освіти, ВИЩОf

комісії Мельник Марія Миколаїв- організації професійної спілки прана -- від організації професійної цівників освіти, вищої школи і спі.1КИ працівників освіти, вищої наукових устаиов Троєщинськоі

СЬІЮЇ середньої школи, Члени комісії:

8-річної школи J'& 2.

І(овтун Михайло Федорович -

від

робітників

та

службовців

3асгупник

вн(]орчоі

наУКОВ!IХ

Ді.1ЬНИЧНОЇ колсктиву

Олександра Іванівна -

І(алениченко від робіт-

IIИI(I'в та с.lужБОВI'I·В , 3аЗИМС'-I(ОГ() u відді.1hа радгоспу імені Секретар

І

Ді.1ЬНИЧ!lОЇ

Кірова.

виборчої

.l\1арія

огре )СЬКОІ

Іванівна

працівникін

__

від

торгін.1і

Погребського радгоспробкоопу. І(

.

равченко Марія МихаЙ.1івна б" б' 11-

ВІД ро ІТНИКIIJ та С.,уж ОВЦІВ 0гребського відді.1Ка радгоспу і'lені Кірова.

с 1ужбовців ТРОЄЩИНСЬКОГО відді.l' ha

р

О 'ПV "lеll'l КI'РО!lа

адІ' с

Секретар

.

І"

Ді.1ЬНИЧНОЇ

.

робітників та С,lУЖ(]ОВllів Пухіп·

ІІа -

від організаціі професійно і

спі.1КИ

праціВНlІків

Заступник

Приходько

Антон Іванович

-

виборчої

ГО.10ВИ

КОМІСІІ

0.1ек-

освіги,

б'

ро 11'НІІків

та

від

службовців Троє-

щинського відділка радгоспу іме-

ні Кірова.

Грицеl'КО •

-.\\,'Ірфа

"

...

ВІД оргаНІзаЦІІ

працівників

про

ЯК'I'.II·Вllа,.,

ф.....

освіти,

еСIIlНОI

ВІІІЦОЇ

.

СПlЛКИ

ШКОЛІ

І' IlаУI'ОВIІХ )'СТ3!IОВ ТРОЄЩИ!lсько'l' ' 2. Періста МаРI'я Іваlll'вна ВІ', ....

8-річної ШКО.lІІ N2 робітників

та

службовців Троє-

щинського відді.1ка радгосп)' імені

Смоленська

Тстяна Григорівна

Васильєва Надія Андріянівна-

від організації професійної спілки

працівників освіти, ВИІцої ШКОЛИ і наукових установ ТРОЄЩИНСЬКОЇ восьмирічної школи N~ І. Забродський

йович -

Володимир

Андрі-

від організації професій-

ної спілки працівників освіТІІ, вищо)' IIJ І, о Л И !• наукових устаllОВ

Троєщинської 8-річної ШКО.11! N2 1. Голова виконкому Броварської районної Ради депутатів

Литвиненко Надія Трохимівна-

трудящих п. БІЛОІ(ІНЬ.

від організаціі професійної спі.1КИ

Секретар виконкому Броварської

Пиидюра Гаина I\УЗМlівна n~д робітників та с.1ужбовців І Іу·

від робітників та службовців 3а-

сандр ВаСи.1ЬОВИЧ

- від робітникіп та С:lужбовців Троєщинського

працівників освіти, вищої ШКО.1И і

XlВCI,KOГO радгоспу.

ІІі Кірова.

відді.1ка радгоспу імені Кірова.

8-річної ШКОЛИ

зимського відді.lка радгоспу i~le-

Члени комісії:

Грисюк Ольга Іванівна

- від робітників та службовців . Тро ЕЩИНСЬКОГО . . ВИЩОІ ВІДДІлка радгоспу Т імені Кірова . роє-

ІІІКО.1И і наукових установ ЩШІСЬКОЇ 8-річної ШКО.1И.

Дільничної

І(ачура

виборчої

школи і наукових установ Троє-

виборчої Кірова.

І(

Кірова.

Ді.~ьничної

щинської 8-річної школи N~ І.

KO~liciї Шафорост Галина Ссргіів-

,.\ Члени комісії: вич - від робітників та службовравченко ,. ихаї!.10 О,lексійоців Зазимського відділка радгос- вич -- від робітників та службовШабаліна 1\\арія Васи.1івна ПУ імені Кірова. ців Погребського відді.1ка радос- від організаціі професійної спіЛJ(И ну i~leHi Кірова. . .. . . екретар IЛЬНИЧIIOI ви ОРЧОІ Члени комісії: праlllВНИКlВ ОСВІТИ, ВИЩОІ 111КОЛИ 1 K?~liciї Га~ьчук Га:1ИН~.. Костфян~~!І(овпак Гордій Гордійович _ від ВИБПООРЧТIРйОД€ЩlлИьНнСиЬцl(ll~_ 61 8HaY.KOB~!X YCTal~~B І ТРОЄЩИНСЬКОЇ Нlвна -- ВІД оргаНІзаЦіі про еСIІІ· робітників та С,lужбовців Зазим.... -РІЧНОІ ШКО.111 "'~ . но! спі.1КИ працівників освіти, ви- ського Погр е бняк ,І\'ар)' О"йl'саl"ДРI'в відді.lка радгоспу імені ГО.10ва Дільничної виборчоі ІЮ1 Я .,~, ,'щоі 1ІІ1(0.1И і наукових установ Кірова. місії Коваль Гнат Фе.10ТОВИЧ _ ІІа -- від організації професійної Пухівської середньої ШКО.1И. . .. іт І ищої Мельник Ольга Григорівна - від від IЮ\JУllістичноj організаціі СПl.жи праЦІВНИКІВ осн f, В Члени комісії: робітників та с.1ужБОl1ців Зазим- Троєщинського Biддi.~Ka радгоспv_ ШКО.111 і наукових установ Троє.. 8-р'ч . 'О 111 ",с ~eo 1 В исоцька Софія IBaHiJ3HII - від СЬКОГО відді.1ка радгоспу імені імені Кірова. щIІІIсыоІ І НОІ ШІ,. " СІ,КОГО радгоспу.

комісії Машевський Іван Степано-

установ

сереДНЬОI ШКОЛИ. Негода

ГО.10ВIІ

КОМІСІІ

i~Ie-

Секретар

ПО ТРО€ЩИНСЬКlЯ

1

відді.жа радоспу

НІС агога ван .те-

щинського ніД;l,і.1ка радгоспу імені панович - від робітників та Кірова. службовців Троєщинського відділІ(овтун Лідія Василівиа - від ка радгоспу імені Кірова.

. наукових установ П огребської ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ JIi 62 Лисенко Га.1Нllа ПН.1ипівна І(лимась Ганна Минівна - від середньої ШКО.1И. від рОбітників та С:lужбовців Рож· робітників та службовців ПухівУлещенко О.lьга Гнатівна _ від Голова Дільничної виборчої ко· . . ського ра 'lГОСП)' місії І(осяк Борис Фсдорович -НІВСЬІ([)ГО ВIДДI.1ка радгоспу «Літ,. робітників та с.l"жБОВllів Погреб- від .. , ... • .. J КОМ"llіСТIІЧНОI оргашза!llJ ювськии». ПО злзимсы( й ВИ БОРЧIй ського ві' "ілка радгоспу імені J . ........ ТРОЄЩИНСЬК()] О відді.lка радгоспу l\t · І' Я '1НIІК арІЯ Рl1гор,нна від ДІЛ ЬН И ЦІ .N2 59 Кірова. . . К' робіТНl!l-.ів Г 0.10ва Д'1.~ЬНИЧН01.. ВІІ б" Кравченко Марія Макарівна - ІмеНІ Ірова. ГО.10ВИ Ді.lі,IШЧНОЇ . га . С:IУЖ()'.)lщіс РожнівТІ ОрЧОI ко3аступшш СЬКОГО ВI,'J..J.I.ll,З радгосп v «,' ітків- ~Іkії Риженко 1\\ИКО,13 Іванович--- нід організації професійної спі.1КИ· СЬКИЙ». IIp' .. .. внборчоі комісії Мигашко Васи.1Ь ві" школи . б" " ком)'нісТl!ЧНОЇ організації 3а- . аЦІВНIІЮВ ОСВІТи, ВИЩОІ П (] . П е грович - ВІД ро ІТІШКІВ та ПО ПУХ) ВСЬІ(І й ВИ БОРЧ) й

. ...

КОМІСl1

ву працівників торгівлі Погребського радгоспробкоопу. Секретар Дільничної виборчої

у- працівників освіти, вищої ШКОJlИ

хівського радгоспу.

від:tі.1ка

радгоспу імені Кірова. З а с ту n ник Д'" голови ІЛЬНИЧНОІ

Жадан Михайло Васильович _ Негода Варвара Савінна від Тро€щииського відділка радгоспу . . порганізації професіїшої спіЛКIІ імені Кірова.

від робітників та с.1ужбовців Рож-

кіВСЬКИI'I».

Заступник

наукових

установ

ТРОЄЩІІІІСЬКОЇ

районної Ради депутатів трудящих К. РІЗЛНЕНІ(О.

N2 1.

1ІІІІІПІІІІ00luпmпlllllllllПlllUІUПllllllllllUІІШШППІІІІШППlІІІПШПІПRПIllПlllllllllllmmппшmlllПllUlппmlllllmmllmlllПlllUlUПlllUlІІПlllll11111II11D111111f.

• u • • • • сеМІнаРІ паРТІИНИХ аКТИВІСТІВ

На

В районному ВПИН!,У ри відбувся

семінар

БУДЬТ}'-І вариства «3нання», К}','lЬтосвітніх

секретарів

закладі,в.

критики повинна СУВОРО' каратиtя аж ДО зняття

3 поса,'\и.

Нині пі~ контролем слі,'\ т'рима­

ти зимівлю ху~оби, культурно-по­ Голова комісії по роагля,'\у перГол(}ва районного Бомітету на- буто'ві ум,ови тваринників, які'сть сО'нальних справ при райкомі КП ро,'\ного БОНТРОЛЮ І. Ф. ДВОРНИБ прО','\укціі (особливо 'молока), заг, УБраїни О. М. дон,'\ар РО:Jповів з)'пинився на HOBO~I}- положенні тrвлю ,'\обрив, Ре<МО'НТ техніки, роз­

парторганізацій ра,'\госпів, птахофаБРИl\, пі,'\'П'рие~IСТВ, установ організацій району, а також ССБ­

Центро" maCOBO-;fJlOлітичної роuоти в агітпункт. На агітпункті мають чергувати агітатори, ~leTO­

про роботу парторганізацій райо-

про органи наро,'\ного контролю і

горнути бороть,бу за ефеюивне ІВИ­

ну по ,'\ОТ]JИіМаІIНЮ ВИlIlОГ Статуту

защання груп і 'Постів.

Бористання

ретарЇ'в цехових

.'\ичне керівництво якими снюють політіНформатори.

}ШРС.

парторганізацій,

паРТJiрупо'ргів і голів груп

та по-

Тов. Яхно зупинився

стів наро,'\ного контролю. Семінар ві,'\'крив ВСТУПНЮІ c.ТJo­

ЕОМ секретар раЙJrОМУ

ІШ Укра­

їни В. Г. демIПИЦЬКИЙ.

з,'\ій­

на не,'\о­

.ТJiKaX в п'ере,'\виборній роботі, які мають місце в Калині,вці,

Веди­

кій Димерці і інших седах. Необхідно щотижня ПРО'ІЮ,'\ИТИ

MaCOBO-'ПО.'Іітична робота па'рт- се~lінари агітатарів і політінфОР­ організацій в П'еріо,'\ підготовки і маторів, орган}зу,вати клуби мо­

Він пі,'\Бреслив, що- головне

в

Добре працюють в оправі ПРИ-I.lія.1ЬНОСТі наро",\НИХ ,,\озорців йому В партію uарrорганізаціі за- по,'\ання партійНИlll і госпо,'\ар­ ВО,'\ів П,lастмас, порошкової :ІІС- сы\І органа" ,,'\опомоги в пе'ре­ талургіі, заво,'\обу,'\івного Бю[біна- вірці ВИБонання рішень, по.1JUП­ ту, радоспів «штБівсы\и>>,, «30- шенні кері,вництва, в боротьбі аа 'РЯ»,

«Русанівський» і інші.

Слі,'\ ретельно готу,вати

П'і,'\несення економіБИ, поліпшешні

людей дисципліни_

,проведення ви&орів до місцевих ладого виборця, І,}-,'\И запрошува- в партію, перевіряючи їх ,'\іішві іДіввість, гласнkть - необхідРад - така була тема виступу ти юна'ків і дівчат, що гол'Осува- політич'ні як'О·сті. Пї,'\ час ПРОХО,1- ні умови ефе'ктивної роботи на­ на се'міна'рі завідуючого

пропаганди

і

атітації

'па'ртії О. П. Яхна.

.

ві,'\,'\ілом тимуть вперше_

райкому

Виступаючий

,..

'ПОВЦОМИВ, ЩО ою ро pall'КOMY

1J'П

1t

ження каНЦИД>llТСЬКОГО стажу

не 'родних

Гот"ючись до 100~річчя з ~ня ВИlщnсжати товаришів з ПО.ТJЯ зору,,.

f

J

р Ж Н Я Іа 0,'\ е н

В.

І . ,lе 1J н' ІНа,

ство'рити народні ленінські

УІ,раїни виробило П'.'Іан пі,'\готов- ди, слухачі-в яких

по

Не ' ".'авати "ІМ "'ор':чення. J СЛІ,'\ чш\."скати про'строчення шко- " "

контродерї>в.

Іх зусилля

.,. 00-

можна )laють оути СПРЯМОВaJНl ПРО'ТИ ман"

"

кан~и-!

2-річній ,'\атського стажу.

"

"юрократи м

О

'з У,

ро ба ар з

з

ю-

вання народних коштів.

часне

}'статкування, за -своє­

вивантаження

таl\ОЖ за належне ня трудящих,

вагоньв,

а

обслуговуван­

якісне харчування

школярів, чітку роботу ме,'\ичних установ і т. д.

3аві,'\)'юча оргв~,'\ділом раИ1КОМУ КП Ук'раїни д. І. Шелест вказала на завдання,

я'кі стоять

uе'ре,,\

'паРl'групами і секретаРЯ:llИ цехо­

вих парторганізацій. ни:ювих

Саме тут, в

партколективах,

варто

наЙ·більше приділяти уваги вихо­ ванню

комунІстів,

дотриманlНЯ'М Bcїh'la тії Статуту І\;Пр.с.

СЛЇ>ДJкувати

а

членами пар­

Учасники семіна'ру

з велик,ою

lаІ ,,\0 виборів, кожна парторгані- ІПРогра.мі ознайомити з біо,графівю Всю,,'\и мають діяти школи моКерівники з{)бов'язані по,'\а,вати увагою заелухали лекцію «Образ зація П'l}виннамати свій план. 'вож,'\я, ЙОГО наifважливішими "ра- лодих к,омуністів. всіляку :\ОІпом,огу групам і пос- В. І. деніна в українській ра,'\ян-

Хід підготовки до вибо'рів зале- цями,

наwбільш

а'ктуальними

При

РОЗГ.ТJяді

персональних там, РО3ГЛJцати їх пропозиції.

жить ві,'\ рівня організаційно- IПроблема'ми ,JrО'мунkтичного бу:\ів- С'прав слід підхOlДИТИ ~o комуніГРУІПИ і пости вибираються на партійної та maCOBO-ПО.'Іітичної НИЦl'ва. стів чуйно, об' вктивно, але разом ,'І'ва ,роки. Вони створюються, зокроботи на місцях. Слід а,ктивізуЕфективна форма 'П-олітично-ви- з тим ПРИНЦlfПОВО. Треба пам'я- ре,ма, і при сіль'ських Ра,'\ах. пати ,'\іядьні-сть груп

політінфОР- ховної роботи

маторі-в, агітаторів, організацій то-

* 2 стор. *

-

нінських субот.

прове,'\ення де- тати, що виключення з па'ртії най,вища міра покарання.

*

«НОВЕ ЖИТТЯ»

Кожна Інар(цн>ого

*

спроба

ській літерат}'рі»,

.пку прочитав

член Спілки письменників

YJtpa-

їни, вчитель Шl\ОЛИ МІм. Бро­

переслі,'\ування варів Ф. В. Петров.

контролера,

*

затиску Субота,

Л. СЕРДЕЧНИй.

8

,лютого

1969

року

*


\-#_-;:;~::::-;:::::::~::::-#~

ВІДОМО, що однією з ваЖ.1/1вих умов успішного

проведення :шмієлі худоби є міцна кормова база Цього не скажеш про радгосп «:3і1ВОРIIЦЬКИЙ>~. Мину­ .'юго

літа

тут

не

аа пасли

~

до­

статньої І\і.lькості І\ормів, хоч I1рнродні у~юви до з воляли. Те­ прр

годують тварин

ІОН,СЯ :

а

ЧІ!

і

ОГ_lяда­

ЕИСТ<lЧ/lТЬ

дО

вес ­

НН? Р~.щіони у нас складені т:н;. щоб ДО 10 травня І\ормі!!

--

UlIС1\.tЧИЛО ,

-

розповідає голо в­

тий рік п'ятирічки,

ннП зоотсхніІ; радгоспу Петро Іванович Полгар. -- Коровам Д"Є,ІІО за день по 8 l;і .l0грамів силосу. 5 жому, 4 сіна, 3 - сіЧIШ, 300 грамів дерті на l;і.l0грам наДОЕіНОГО молона, пів­

Марія

В:lt' иліl)ШI

трудип,ся

3

ще

більшим 1:11l3ЯТТЯМ.

Прагне

переВИЩIІ-

!\і.10грама І\онцентратів на сухо­

rи МИllу.10рі'lІlі ;.1.0-

стійну і ОДИН кілограм на дійну ,;орову . В .1ЮТОМУ СІІЛОСУ доба­ вимо ще по два l{ілограМIІ і сі­ на по кілограму. Одержимо дві

сягнеllllЯ.

Тllсячі

тонн

ФО 'ІО А

жому.

вонароджених телят

утримують

надої на феР~'1і НIІЗqкі, в cepe~- I\аХ. господарству

станов-

.1ЯТЬ менше 4 нілограМіВ на 1\0РОВУ. У чому ж причи.на? Наша рейдова брнгада побу-

Кліток мало. дояркам до­

водиться одноденних те .1ЯТ

при­

в'я~зувати на проходах. Багат() ж Ішітоn ва .'1ЯЄТЬСЯ надворі по ламаних, яні можна леГIЮ пола· годити .

ПереАОВИЙ АОСВіА !'" . ............... j

ва.lа на мо.l0чно-товарній фермі першого відді,тша і перевіри·

Лі.!, Яl-.: тут проходить в

ТІШ0ВИХ

ріВНllІ\ах,

де

е Д· llIеl'е.Jl'ва з:вмі.лі жудо6:в

знміВ.'IЯ

Ч()ПІРИРЯДНИХ

ІЮ-

меха нізовано

новні TPY~OMiCТl\i напування, дої. Ння,

Р:ііІ

ху~оБIl. Все ПОГО.lів'я ро:зміщене

ТЯ»

\

говує на увагу поліпшення П.1е-

\

СЬІ\ОЇ

процеси Побува.1И ~1И і на МО.l0ЧНОприбирання \ TOBapHii.~ фf'Р~1і сусідньої КалиТЯНСЬІ-;Оl птахофабршш. Треба сnазати, що ці господарства розташовані в одній природній :юнl і мають однакові умови Д.1Я заготівлі І\ормів. Але тут справи зовсім інші. Вже той

птахофабриnи

П.lеМінна, lіерівнИІ\И

уже

вся

господар-

ства тепер планують вирощува· ПЛе':\1інних

вати їх

те,lИЧОК

іншим

і

прода-

господарствам,

Надією Свиридівною та Вірою Федорівною

Присняк Калини-

ЦІ В.lIТlіУ не марнували часу, а с~аралися створити на зиму

ну за день. А в інших !ЮрівниI\аХ надої наполовину нижчі.

~~.y, ПО I\ІЛОГР~МIВ буря~\1В ~ І,~Р~ОПЛ!,. по 3 Кlло.грами СІНа І

чеюю . Вони ДОГ.lядають по 26 І\орів і надоюють зараз по 4.5 -5,5 кілограма молона на кож-

теринарних тваринників

дояться робітницями

по наря-

дах.

На фермі не приділено ува-

?

МО.10ка ,

~ ~

,!;ІИХ тре~ину -:-::- макухи. ТЮ1У 11 деннии надlИ МО.'ІО!\а по гoc~oдapCTBY . СТ~І~ОВИТЬ 8, 1-~,3 КІлограма 1 І\~ЖНОГО

0,_-0.3

тут не підводяться підсумки ро-

На феРМі систематично підво­

боти, переДОВІІКИ не відзначаються. Ніде не видно перехідних вимпелі.в, покаЗНИІ;ів роботи доярок.

ДЯТЬСЯ піДСУМI{И змагання тва ринників, передовики відзна­ чаються преміями і морально заохо',уються. Над коріВНИКО"I,

Слід

відзначити

піДСТИЛI\И,

у

якої

таl\UЖ

без-

використанні

зараз

не

виста-

.ае . Тимчасом за осіННЬО-ЗИМ0'

вий період в радгосп завезено з

про~шслових піДПРИЄ:\IСТВ

1{0.'1еI\ТНВ

;J;ОЯРО!{ ЯlЮГО

завоює

п.ершість.

засвічується

червона

ЗІрна,

а дояр~;ам

За

попередніми

16. Кого ви знаєте з людей нашого району,

~

17. Які знаєте піДПР'ИЄМСтва Київської області, ім'я Леніна?

Родильних відділень на фермах радгоспу немае. Тому но-

:\lісцевих Pa;~ гіДНІІЙ подарунон.

ТРУДОВИЙ

Програмою підготовни

робіт­

справність

і

підігнати

індИВі-

. Шдсумки будуть підведені 15 квітня цього року. Перемож­

гваРДІЯ».

конкурсу будуть нагороджені почесними грамотами райко-

му л.кему та путівкою в республіканський табір

ін-

РЕДАКЦІЯ r АЗЕТИ «НОВЕ ЖИТТЯ".

п ЕРШОВI,lI. 3.

Надольська, М.

Воробей.

ОТ і цього разу чепурнів­ Ці познайомилися з лоезія­ іІІИ

чотирьох

рів: Надії ниці

"'1О.l 0;:\ 11 Х 1'~';IIIOPIIC­

молодих

Гамалій

,заводу

авто­

робіт­

-

В.

.'11І

N2

середньої

ШКО­

охорони

робітників практичним діям по ВИІ\Онанню заходLв ЦО в умо­

нім поряд"ом в цеху. Була поСИ .lена протипожежна служба. Основні дії розгорнулись по сигналу «Повітряна тривога»: робітнИІ<И цеху правильно І

вах

цтва цеху і командирів

мувань.

швидко провели операції по зу-

-

яких

застосування

навчити

ПРОТИВНИКОМ

зброї масового ураження. На одну з реномендованих ТІ'М

ми

і

провели

навча'ННЯ

з

робітниками цеху лиття під тис­ ком . Згідно тантичного задуму робіт.никам належало виконати до встаНОВ.lеного часу ряд прак­

ТИЧНИХ завдань

цеху

по

підготовці

до роботи в «особливих»

умовах,

*

одержати.

Субота,

перевірити

8

лютого

вань, щоб

форму-

дати їм можливість

По

ввідній

«Загроза в

цеху

нападу

спланувати свої дії.

противнина:<>

Нача.1ЬНИК цеху М. Т. Лижов правильно оцінив становище і чітко організував підготовну робітнинів до навчання . На заступника начальнИІ{З цеху А . П.

роботи по переводу ЙОГО на «особливий режим роботи». Формування ЦО були приведені в готовність і зосереджені у відведених для них місцях. УМІ-І

почались

Степанця було ПОl\ладено зав- ло діяли по управлінню формудання по матеріально-теХНіЧНО- ваннями В. З. Павленно, В. А. му забезпеченню. Майстер .Довженко, Л. А. Руденька .

1969

року

*

*

рів рекомендовано підготу­ вати .'liTepaTYPHY сторін!{у. І.

ШАРАlfUН,

керівник

Проведене

громадського

ків по сигналах і обов'язків по 1\0МП.lеюуванню формувань. ЗаВДЯЮI цьому кожен роБІтниl( "oHkpeTHO знав свої дії на рОбочому місці і в СJ{.1аді фор-

мета

«НОВЕ життя.

пинЦі

технологІчного

вання і відключення

устаткуйого

від

енергетичної мережі. Припинив­ ши виробничу діяльність і взяв­ ши з собою інднвідуал_ьні за со­ би захисту і інше маино ЦО. робітнюш під командою началь­ ника цеху організовано і швид­ ко перейшли в укриття. Навчання показало, що робіт-

*

та

В. Смиченко. З кращих тво­

літературної

певну

підго­

товну і знання по цивільній обо­ роні і можуть ВИl{онувати зав­ дання в найснладніших умовах.

ня цеху в готовність. З метою "ращої організації і пронедення навчання було прийнято рішення план навчання зазда.lегідь довести ДО керівни-

навчань,

Жуков­

студії.

1.

навчання Пости

С.

Кудрицький

нини цеху мають

в

пра,гнення

нюючих образів. Про це, зо­ говорили

но

У"ЩЯМИ об'єктів не менше двох

наївнІсть,

ський,

порядку регу.1ювали рух робіт­ НИІ{ів і слідnували за внутріш­

діль ­

дитяча

до створення чіткнх узагаль­

Них .виробіВ, Галини Підгур­ СЬКОї учениці Літківської середньої шполи, Валентини Захарової та Наталії Шаба­ ро вої учениць 8-го класу

групах заняття по вивчению інструнцій відносно дій робітни-

і

В їх поезіях відчувається щирість вислову, прозора

крема,

дуальнІ засоби захисту І інше майно ЦО; привести формуван-

з цехами

R РИ ТТJI

елентро'геХ,lіЧ­

Броварської

тів. Та", до ІЮ.lеI\ТИВУ при­ ЙШ .1Н М . Хомич, Л. Соловей,

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

НllІ,ів і службовців по цивільній оБОРОНі в 1969 роцІ передбаче­ проведення

~

, ~

РАйОННИй КОМІТЕТ /IKCll\~'

Мl!ну.'10Ї неділі, у прп:'tlі­ щенні редаlщії, відбу.l0СЯ чертове :засідання .'1ітератур­ ної студії імені Д. Чепурно­ го. З ЧlІтанням нових творІв ВIІСТУПIІ.ll1 В. Юрченно та 1\'1. Воробей. Майже на КОЖIIO:\IУ засі­ данНі :Іітстудійці прнйма­

К А . Петренко органіаувала

"Молода

РАйОННА БІБЛІОТЕК<\. ДЛЯ ДІТЕй.

РЛJI,ІСТЬ

Що поkазало

носять

«Лені.на не зміряти IвіКaJМИ І 'в ТИlсячоліттях Іне вмkl'И'ТЬ. НеВІМИРУЩИlЙ Ленін віЧІНО з .н'З\1И У серцях га.РЯЧИХ буде ЖИТЬ»? В конкурсі беруть участь учні 7-9 класів. Відповідj про­ симо надсилати до 10 квітня цього року на адресу: м. Брова­ Р'И, редакція районної газети «Нове життя».

НИ"

ІиТЬ до своїх :!аВ поетів , прозаїків та

що

18. 3 якого твору взято рядки:

всіх того,

::

ТОІІН тирси. В більшості примі- жаві за перший кварта.l птахо­ щень тварини стоять брудні, не фабрика ВИlюнає на початку бе­ почищені. І резня, підготує дню Вl1борів дІ)

!

нагороджених

орденом Леніна?

~

:::=============:= ~

1000 ми, план продажу МО.'lОка дер·

!

хто автор цього пам'ятника?

,

ве ЖlIТТЯ».

підраХУНl(а­

І

тих

10. Який комсомольський поет написав спогади Пl-і'О зустрічі В .•. Леніним? 11. Я кі революційні пісні иайбільш любив В. І. Ленін? 12. Назвіть декілька радянських КОМПОЗИТОРів, які створи.llИ пісні про В .•. Леніна. 13. Які ХУДОЖИі кінофільми присвячені життю і діяльності В .•. Леніна? 14. .які художники малювали В ••. Леніна з натури? 154 Коли був відкрнтий пам'ятник В .•. Леніну в Києві

цівнин редакЦії Гdзети «lІа-

в~!:, .lачується

всіх

9. Яка відома п'єса ро:щовідає про юність В .•. Леніна, хто

СШ'IЩії, П. Теплюк -- пра-

15 карбоваНЦІВ преМІІ.

~

своєчасна

її автор?

ЦІ

насінної

«Дуже

Е образ В. І. Леніна.

радгоспу «красилівсый:<>,' Н. КремІнська - Н<lчальрайонної

конкурсу:

багатств, які виробило людство»? 8. Назвіть п 'єси М . Погоді на, центральним образом в яких

Рейдова бригада: В. Буртовий - ГО.l0ВНИЙ агроном

,)

гп соціалістичномудваЗ!l1аганню д~я шдвищується на тваринників. Уже місяці І,I.10грама.

господарність

і

як

7. І(оли і де В .•. ЛеНін сказав: "Комуністом стати можна

МІЦну НОРМОВУ базу. Тепер тут щоб в зимовий період худоба K~)pOBa~1 дають по 20 кі.l0гра- ~lаЛd ХОРОШУ вгодованість і під­ МІВ СИ.l0СУ .аа дeH~, 10 - - .жо: вищувала свою ПРОДУl\тивність.

Там велина П,lинність надрів СІЧЮ~, а l\oH~e HTpaTlВ - по 300 доярок. Трапляються навіть ви- грамІВ ~a Ю.'Іограм надоєно.го падnи, ІЮЛИ окремі групи lюрів

спеціалістів - добитися

вічний,

тіЛlьки тоді, коли збагатиш свою пам'ять знаннями

році ~

зоове­

«Ленін

книга»?

П.lемінна група з 206 чорно-ря- ~1I n?рови _одер~ують наполови- завезти з Прнбалтшш 200 чор- ~

бих корів, ми розмовляли з пе- ну бl.1ЬШИИ рацІОН, багато про но-рябих теЛИЧОI\. редовими доярками радгоспу ~o г~ворить: Значить, на.'1I1ТЯНЗавдання нерівників,

девізом

Про ЯКИЙ роман В. І. Ленін сказав:

6.

що дасть значні прибутки. А в :Заворичах, за ВИНЯТІ\ОМ 11.1 е 111-

В корів'нику, де утримується ф~h~, що на опанас·іВСЬJ{ій фер- них. П л анується в цьому

під

2. І(ому (~ місltевих поетів належить роман у віршах «В .•• Ленін»? 3. Які КНІІГИ в ДИlннсrві любив В .•. Ленін? 4. Назвіть імена радянських поетів, які створили поеми про Леніна. 5. В якому творі I1Р-ОСТИЙ робітник сказав про В .•. Лені­ на : «Простий, як правда»?

!

групи, дійне стадо в основному безпорідне і малопродуктивне. І перспектив на його поліпшення не видно. На 1100 корів рад­ ГОСП має лише 135 ремонтних телиць. та й то не чистопорід-

конкурс

«ІІа. \! llреба Лені,на чигаги І 'В к.раll,J..ЩХ пра.г.неНіНЯХ ()воїх Не тільки "ГЦ)1Ва гь ЦИlТ!liТИ, А іі Ai,lo)1 ствеРЦЖYlвати їх » ?

~ ~

мінної справи. Ферма І\алитян-

оголошують

Нижче друкуємо питання

~

поруч

прогресивне

1. ЯКИЙ поет і в якому ,вірші сказав:

\

:1<tB<1AII.ЇO б :З<l[JО.ШЧIІТИ ДосВіД у с,юіх с у сіДів . Особ :IНIЮ :\<1(' 1У'

. ТІІ

ос-

гною . КОРl\1И завозяться в приміщення і СJ{ладаються на проходах . А .lе нормоцеху або І(УХні на фермі немає. корми до згодовування не піДГОТОВЛЯЮТЬся, навіть січка н(' запарюється.

~

\

все

життя».

о,m,. ,,,ор,,,,,,ам троба під- !

добн, щоб ПіДВИЩИТIІ ПРОДУIіТliвні<:Ть дійllОГО СТilД<J. 1~1 не

і

ЩОб відповісти на це питання, Бр'оварський райком Л кему, раЙОННа бібліотека Для дітей та редакція газети «Нове жит­

тягтися і швидше виправити не- ~

до.lіl\И у проведенні зимівлі ху-

народ

моральної чистоти, невичерпної революційної енергії, непри­ МllреННОСТі до експлуататорів і надзвичайно глибокої .ІІюбо­ ві до людей праці - таким ми знаємо В .•. Леніна. А хто з учнів Gроварщини біЛЬше і краще знає п.ро Лені­

~

1\01<.11\:1.

року радянський

1970

ІІа?

~

М. В. ЯЧНИК. ~

грамів ~lОлока на КОЖНУ. Однак І в lюріВНИІ,ах у дерев'яних кліт­ по

,

На фото:

РозраХУНІШ ніби й не погані. І ІЮРМОВИЙ раціон дозволяє на­ доювати зараз. коли більшість І;орів у запуску . по 5-6 кіло-

НЬОМУ

!

квітня

22

людсl'ВО\ відзначатимуть 10О-річчя з дня на,родження В. •. Ленllfа. -, геніального творця, заСновника і вождя Комуніс­ тичної партії і першої в світі соціалістичної держави. Великим, надихаючим прикладом для підростаючого ПОКiJ· ління є життя і дія.llЬНість В .•. Леніна. Людина КРИСТaJlЬНОЇ

хорошою

навчання

практичною

стало шнолою

не тільки для робітників, але й для нерівного

снладу

Об'єкту.

Набуто певного досвіду в орга­ нізації взаємодії між цехами і службами. Якщо говорити про досвід, винесений з даного навчання, то слід відмітити, що подібні навчання необхідно добре готу­ вати і матеріально

та технічно

забезпечувати. Тільки

при цій

умові можна досягти макси­ мально позитивних насліД"ів у

поліпшенні цивільної оборони в Цілому на об'єкті.

Р. ЛИТОВЧЕНКО,

начальник штабу ЦО об'єкту.

Завод пластмас.

* 3 стор. *


~іRlЕРl1mУРН/І ~mopiHH4 Фестиваль крокує по республіці

ЖИВОЙ И велии Не вида.1 я жIIвыM 1І.1ыІа,, Не С.1I,IХ3;1 его П.lа~lенноїI реЧIІ. Нп с ВЗРО:НlОіі .1юбовью в речах с.1ыуy Гn.l0C О нем че.lОвечиЙ.

Ці три поезії перші сп ро­ би на літературній ииві Надії l'амаліЙ. Дівчииа іде у великий світ ЖІІТТЯ, шукаючи свій яс­

Рево 1ЮllИІІ ВОЖДЬ, БО,ll>шевик, 8ДОХІІ0811.1 пеТРОГРЗ,J.цев 011 встречеЙ .

ІІИЙ ідеал. Вона прагие віддаПI юиі СИJlИ і поривання Щ'Ир;сть

Здесь ТРllБУllnЮ стал бровевик­ Потрясающеіі .1еllИІІСКОЇI р~чью.

ПОЧУТТів

'nучезаРІІОЇI Il,].еll РОДІІИК Бьется МОЩНОЇІ ВО.1IЮЇ! океана ... 'nе 11І11 І вечно живоіі 11 ве.1ИК В Ш\lJIеїI творческої! ЖІІЗНИ и

О. інженер

колективів художньої самодіяльності

публіканському

цтва

'І'в

фельдшером на селі. Іду янось на

мене

су-

неться не то нопиця. не то сиир­

та сІна. А під копицею

(снир·

тою) пара ніг сопе . Ні

-

цею?

гунаю.

-

_ .

Та

це.

там

хверша­

8инохати

подумалось.

Дуватиме.

Місяць

не менше!

го·

Що

то

було б. а то ж,

не

в

пору

сказа­

ця» подіяла. бо до схід сонця прибігає наступного ранну до мене

і

тяжио-претяжко

стогне.

ОЙ. ой. ой ...

не

трапилось.

ПРИНіС

ото

сінця...

Скільни

там

ти.

не

в'язочку КУРЦі

-

більше.

Самі

мисчину

нячок

ренииів

Маютериу поставила

а

тан

Перша

nporpaMa

ВСІХ.

(М . )

9 4~ - телевізіЙl1і ИОВІІНІІ . І. "",'~OBO Г. n м розважальtlа ".рогра"а.Г

(М.) ерал

Навіть глена не до-

пив. А потім ... ОЙ. ой. ОЙ! .. Потім як ухопить штрина й

Гі~нзсти"а

Д.ЧЯ

( ~\) 10 ОО •

.ЛЮ;J.lІна і реЛІГІЯ» .. « ен

-

ЛЮТОГО

9

Перша nporpa.,a 900- РаІікова гімнастика ДЛЯ дітеil . (М) 9.15 Тедевізіilні НОНІІНІІ. (.\\.) 930 - Д.1Я ШКОЛЯрІВ. «БУДИЛЬЮІК» (М) 10.00 «Музичний кіо"к .. (М.) 10 ЗО .Графічні баilЮI ». Ілюстраці;

В . Сєров" ДО байок І

11 оо

Наш~ афіша

_

ДОРОГІІ».

11.05 -

ТелевізіilНIІЙ

'рад). 11.20 _

"рилова

нар"с

(М)

.Пісні

з

(КіР080'

«МалеНЬКllіі втіliач •. Ху·

в сутані в . Телевізіі\1\І11\ пуБЛЩНСТIІЧНIІЙ J,ОЖllіil фільм. ІЗ оо - .Шедевр» . Му· нарне . (М.) 11 ОО - ~уЗ:~Ч~"1 Тй~III~~ зична програма. (НДР) 14 оо ,,>СТ

(Казань-Донецьк. '. - М афіша. 1. 2 .0~ - .• РіК'ТіК.і.Т~I»~Інж~~::

тнпліК3ЦІЙНllіІ фl~.ЬМ.

1;:1 _ «На

1'11 красн» . (ХаРКІВ). І .

Рllдіанах УКI,а;НIІ' 14 ~З.ЗО ма

пср~дач.

(М.)

ме·

<tE"-69» 1425 ПРОГРdма перед а ч . 1430 - Для во;нів Радяtiс",ю; Ар .. і; і Флоту. 'ШЛЯХІІ баТЬІ(ів - дороги си·

нів». (М.) І;) оо

-

Московському

Ху

«~';J:.є:,.~:а ДОЖIlЬОМУ академічн",,;, l е згр у СРСР

-

П огра.

55

програма . Програма 14. Р І' оо кольо-

1030 _ .Зо· т е л"баченнЯ. (М).. а Р оного . . «Ів Франко І народн JtoTI IiЛЮ(ЧЛ>:~іВ). 17.15 _ .ЗаповіТ .міль, IІIСНЯ » ... . 1830 -«СВІТ со· йоltера' КltIокомеДIЯ. . . (") 19 оо - Музична проЦlал"МУ» '" іМ) 2005 _. «Майст· І'рама «Зорепад' , . б 20 40 ри МІІстецтв. (Л. г!шке llШОО • Пер«Флорентійські зуСТРІЧІ' ,ІІОГО. :катання Ф шість ЄВРОПИ 3 ІГУР ) (П е:

а.

)

(Ж IНКlI

хтось

до

дохтура

в

...

бачу

повертаючись

в

оточенні

руни в боки

стіл. та я навіть не доїв усіх­

НЕДIЛ5I.

СУБОТА. 8 ЛЮТОГО

«3доров'Я». j\\ОЛО ,il.і>hна

рецетну

Увечері,

му.

на

ція .Трест>. Телеві з іЙНJlЙ багатосеріЙ· Н"Й художній філь". (4 с~рія).

_'_.~

10:>0 -

неначе

пацієнт.

додо­

гурту­

витанцьовує мій

-

Ще й прИСПіВує: «Хо·

Тетяна

по

ярмарну

п'я-

Добрий вечір. товаришу хвершале! це пін до мене.І

с&ААКН'l'ННА

9.ОО

са·

пішов.

ва-

на! •.

_

-

Написав я йому записну, і він

з

..._

кажучи,

вас.

вистачило б. пода.ТJb-

угостила

хоч що їв. то й жалю не було б.

вчорашнього

дружина

погреба.

стану,

місто. щоб прийняв ... Воно якби

ж

і цибулею. ба­

картоплі.

вам

шу

І сів трішки підвечеря­

З'їв

не

мотуззям зв'язав і кілна в спи­ ну загнав. Так напишіть, про-

бодай не

казати.

сідало.

брехати

нувся уночі по нужді , коли це.

Що трапилось? Та

r;piM

ме з печі витягла. Рум'яненькі, з горохом і капусткою. Дак вже й не пам ' ятаю. чи два з'їв. чи два по два. Ой. ой, ОЙ! .. Проки,

дила

точно казати, що

БОРЩУ,

ДОВІльна програма.

дача з ФРН). Друга nporpaMa 18 55 _ lІаша афіша. 19.00 й

ер

Літ~' й

раТУРJlИЙ театр. Л. Первома СЬКИ Т• MaT~p'lI\ СОЛОДЮІЙ хліб.. 19.45 -« и· сяча труб». Фільм - концерт. 20.30 сНа добраніЧ . діти!» 20.40 - .опера·

ім

ГО)1""ОГО -

70 років.

"I'ИСВЯ'lсна юві.~ею теат"'·. г, «Клуб

liіномаНДРIВНИliів »

Передача, (М) 17.00(;\\) 18.00-

Псршість Європи З фігурного І(нання Ф І (Показові ВИСТУПІІ). (Передача 3 РІ) 20 оо - .Сім днів» Міжнародна про грама. (М.) 20.45 - Програма КОЛЬОIЮ

вого т<.>леба'lеннSI. (М) 2:3 І;) - «КамерІОН доброго настрою~. (Дніпропет·

ровськ).

Друга

пРограма

1613 Для Ш.·ОЛЯРІ·В . .ВесеЛI· стаРТІІ» . 1715 •'\ Програма переда'l. 17.20 - «SI - .Бе· рез а. . ТелевізійнніІ ХУДОЖНій Ф і.'ЬМ 1830 - Програма нередач. 1835 16.10 -

«Пісні

_

Наша афіша

Беранже:..

Фільм-концt.>РТ.

19.0[,

,Повість про перше кохання». Ху·

,,"ожніit фільм. 20.30 _

ПОНЕДІЛОК,

йонів

ОСНОВІІ

філософі;.

З~'Я1КУ

женJtй зртJtст УРСР

20.35 -

;і.ожніl\

фільм

",38\101'0

ЯК

розвитку». (М.)

левізійні вісті. 1920 Л . Первомайсь"ий ЛОДЮІЙ хліб.. 2005 lІець,,)

-

Б

ОО

-

момеит

19 оо

-

Те­

НаШІ прем'Єр" «Матер"н со Співає за слу·

Мор0308

«).-·.,змок

22

ансамблю

ПівніЧJtо-Осетинсь"о ;

(До

імпері; •.

Концерт

народного

АРСР

Ху·

Д~p танцю

(:\\.)

Друга протрама І() оо Для

10 JO -

-

Темвізі"ні Н0811\1И ( ,\ \) діиil. «Чудеса п"Jtрод'"

10.15 (М)

Програма кольорово го телеба чення . (М.) 12.00 Для дОUll<їл""иків і МО.'lОДШИХ ШКОЛИ ріВ. сВ('се.'1 е містрч1.\0» . .\r\УЗИЧlІо-таНЦI08dЛЬШIЙ ог ля..1. (М) 12 зо Т~л е візійні вісті. 1240-

-

«Береза» ТслевізіЙНIІА ХУДОЖllій фільм. 17 оо- Телевізійні ІІОВІІІІН. (М) 17.15 - Концерт латвійсько; народної

«51 -

МУЗИКІІ

АД РЕСА'. \

М. БРОВАРИ,

ВУJI. Київська, 154.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

комитета

І(П

-

УкраннЬІ

(Рнга). lї.45 -

Програма не

1730 .найбілыu'йй друг. МУЛЬТllllлікаціЙНlIЙ фільм 18.00 - Екран

П ершни•

С1 удеНТcJ · заОЧНlfка

курс

районного

раніч. дітиl.

Совета

ТРУДІІЩИХСІІ lС,иевской области.

Ііаже. лягай я лягаю , иаже, вставай встаю. Иаже. одягай­ ся я одягнувсь... А він все пише! Иаже. взувайся я взув­

ся ... Пише. пише. Потім дає ре­ цетку

і

иаже:

- Зайдіть в гаптеку і візь­ мете лікарство. Те. що у вели­ кій ПJJЯШці. пийте великою лож­ кою, а те, що в маленьиій пляшці. чайною. Взяв я ці пляшеЧI\И, а. ирім цього. півока горілки. два фунти иовбаси та чотири булочки в нрамннці. Вн­ йшов за містеЧI\О. сів під лісом. випив те. що було у великій пляшЦІ. І\овбасою закусив. По­ тім.

думаю.

де

1945 - ,Пушкін» . 20.30 - «На доб·

депутатов

b=====~=,===============1t

IНДEI(C І-азеТа

61904.

виходин

у вlВТОРОlІ, четвер І суОоТУ.

ТЕЛЕ<І>ОНИ: редактора _

3-82. заступн~ка peдa~Topa. І боти) І фотокореспондента - 4·67. відповідального секвІд.цlяlа (партійногс життя. ПРОМИСЛОВОСТІ. маСОВОI ро- І ретаря - 3·18. вІддІлу сільського ГQсподарс~ва -4-47.

пив.

,даlв.ню.

на

ганок,

дім, і батьківське вікно .

в

тривозі.

ЯК радісно відчути гомін літ І ЙТИ по ще несходженій дорозі Своєї неосяжної землі. Як гарно жить, як .~eГKO, легко

4·27.

Зам. 349 -

6726.

тієї

запив

горілиою,

І крокувати виповнеНIІМ сил. І відчувати в праці вічну зміну, Любити СОНI{е, зорі, небосхнл . Як гарно жить! ЯК гарно ЖІІТЬ в тривозі!

Як радісно відчути гомін літ. І ЇІТИ по ще несходженій дорозі Своєї неосяжної землі .

ТИ ПРИНІС МЕНІ ПРОЛІСОК Ти приніс мені пролісок з .ТJicy І весну ТІІ приніс у долонях . І від щастя - і радісно ЇІ слізно Почуттями весни заполонена. ТІІ приніс мені повінь весняну, Моє серце, мов крига, розтало. Ти прийшов і промовив: кохана ... Пролісково і ніжно вустами. І чи в серці весна забуяла, Чи то пролісок раптом розквітнув? А, МОЖ .1НВО, це я покохала Вперше ... ВпеРlliе і чисто, і cBiT.ТJO!

закусив

Іювбасою. заїв БУЛОЧl\ами і пі­ шов додому ... А це ще на здачу взяв дві чвертки в І\рамниці і хворобу наче иорова язииом .

Таи брешуть, що дохтурі не по­ магають... Ходила Тетяна по ярмарку п'яна! ..

Записав Олекса РІА. Село Світильнів.

СJtішunкu ОДНИНА ЧИ МНОЖИНА? Учитель: лись Курт,

«Отже, МИ познайоми,

з одниною і МІЮЖ\ІІЮЮ . штаНIІ однина ЧІІ мно·

жина?». Курт: «Вгорі

-

однина, ВІІИЗУ­

множина!»

Моє Полісся Над Десною тихо вечір висне, В небі зірО\" хоч нижи наМIІСТО. На l'раlВУ опадають чиоті ІРООІІ, Пахнуть медом ЗО.10ті ПОКОСІІ. Солов'ї тисячегаМНIІМ хором

НАЧИТАНИЙ УЧlІте.1Ь: «Ви уже С.1ухали « Се · вільського цирульника?» Альфред: «Я ІІі, пане \ІііІ

учитель,

батьКІО ге шться ,ca:~I».

ВІДМІННИК

Між .1атаТТЯ~І качури х.1ЮПОЧУТЬ, КучеРЯВІ верби щось шепочуть,

Тату, я сьогодні одержав п'ятірку. - По якому преД\fету, Мишко? - По п'яти!

А Десна гойдає мрії-хвилі ... Це ж моє По.1ісся ніЖНО-МlI.1е. Це ж \10Я Ківітуча Y'КtpaїIHa Ще~l, і бі.1Ь, і пісня СО.10в'їна.

Діти пишуть диктант. Один учень штовхає сусіда і каже: «Ми

с.~авлять співом

вечорову

пору.

В. ЮРЧЕНКО. м. Бровари.

ЧАС ПОСТАВИТИ КОМУ

уже

ться,

так

час

довго

пишемо,

ПOlсТ'аIВИТИ

ВИКРУТIІ.lас·ь Тато ЖУРІІТЬ:

-

Виб'єшся

я

-

вчися

краще,

у .1ЮДИ.

А шко.1ярочка Настуся Косить очі в сіни:

-

А неграмотна бабуся­

Хіба

не .~юдина?

І. МИРОНЕЦЬ • с. Тарасівка.

здає­

.

В.ДОЛІН.

Є. ФЕДАН.

Ну й .1едащо!

Що із тебе буде? Говорив

Редактор

ЩО,

'кому»

Переклав з німе!{ької

............................................................................ ••• Іі' ................................... '111 •• ••• I ••••• " ,. . . .~

Броварська друкарня, к.иївської області, вул. Київська, 154, Телефон -

шукатиму

панської ложечии. Розколотив те. що в меншій пляшечці. ви­

Англійська мова . •ТІІПІІ піДРЯДIІНХ ре· чень.. Вища математнка. «Функці; o;J.Hif; з"інно;». (Д8і леКЦії). 1940 -

Програ"а передач

Я роздягнувся.

«Роззувайтеся» я роззувся. Слухав він мене. слухав-і зза­ ду, і спереду. Иаже. не дихай­ не дихаю. Иаже. дихай -дихаю .

редач

оргаи Броварскоrо районного

н

шов

маркснсrсько - леИЇllськоі

«Заперечення

і

.На добраніч, ТелевІзійний фільм.

діти!»

\о ЛЮТОГО

nporpaMa 17.43 - Наша афіша . 17.30 - Мілі· ці; ~'Kpa;HII 30 рокіВ. 18 оо - Теле8і з ійне агентство «Піонерія •. (ГО\lель) 18:30 - Ленінський університет .,іЛL· Перша

. . . . . . . . . . . . . . 1.11'1 •• '11" . . . . . . . . " '1'1 111.1 .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 . . . . " .. • . . . . . . . . . " ........ " , . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

НАША

А таии брешуть. що дохторІ не помагають . Ш.,()огу помогло І ш­

пирогами

моє

те иисляком. свіженыйй таииЙ.

причиною

хочу гарту, трудового гарту,

Жінка

слово

ні цієї ноші на десять обертів Не берусь

Я

Я вже готова до такого старту-

І штриг;а бог;у,щоначе правцем стало. І вяг;би їв, жалю не

значить здоров'я у чоловіка. Ме­ добру пару залишив . Запив усе

послужило

І-І езн ЗІН 11 Й, та О\Ірія.l!lЬЙ Прощайте, [lербll, СХIІ.1ені

piJ.llllii

рух.

iJ.Y У свій С[lіта нок.

Як гарно жить! Як гарно ЖИТЬ

чи

борщу з хлібом

...

Нічого собі «в'язочна сінця»

Ще lІе виміряні кроки,

«Раздягніться».

бачили!

Тели·

в очах бажання, впсвнсність

ЯК ГАРНО ЖИТЬ

сном.

сінця взяти

думаю норівчину

CIIII.

перед

на

дозволили .

мріять

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..!

ле. я. Ііужель Павло. В'язочну цю маю. дан

РАТАУ).

.............

.

синьооке,

Мої щасливі безтурботні

ших пригод воловина Иужеля­

під копи­

товаришу

Прощай, моє ДІІТИНСТВО

ото до міста з вашою ре­ цеткою. Зайшов до дохтура. по· І,азав. Той прочитав і иаже.

голови.

Озовися!

-

.....

СВІТ

І

:і~~~~Плі~а~~еени:~в ї~! r;~~:;::

тільни ноги.

Агов. хто

ганок,

Я хочу рук, міцних, надійних рук.

(Фотохроніка

..

І

вокально,хо,

вінок».

двором. иоли ба­ не. чи таки вага «в ' язочки сІн·

прямісіньно

присвяченому

.N!! 1.

і

Та я іду із прагненням ясним.

Гумореска РОКИ

закіНЧИJlа

школу

.......... _........................

І.1У У світ,

Прощайте,

Фото А . Піддубного.

".

ГРО:\1аДСЬКИМ

~lИстецтва,

в Обухівському районі.

реографіЧllУ композицію «Леніну

М. ВОРОБЕИ.

-

самодія.1ыогоo

На фото: група учасників народного хору виконує

с. Соболівка .

ні ру!>

~

Рес·

У КIІЇВСЬКій області вже відбувся феСТllва.1Ь самодія.1ЬНОГО мисте·

..

Та КЩІ не буду, я найперше хочу ЛЮДИНОЮ, звичаііно, буть.

-

фестива.lі

220

візьмуть участь у

НЮ·річчю 3 дня народження В. І. Леніна.

Та я не зупинюся, я не З казки.

чу

пісні дунають над містами і села~1И Украіни . Понад

r".1.icHi ТІІСЯЧ

Де ж загуби.1ась стежечка моя?

молоді

Надія

середню

І рідний дім, і батькіuське віКІІО.

життя дорога.

в

майбутні

технічних виробів.

на

І затре~IТИТI> збеllтежено ШІ віях. Простеляться стеЖИІІИ від 110роїа, У кожного мета якась своя,

я

додасть

нулого року

Фw

Прощайте, верби , СХIl_1ені

І ТІІХІІЙ сум заронить в душу ще',.

Працював

Надія

зус~ічаlOТЬЄR Jl.еякl невправнос,

НезнаниїІ, та омріяниї! давно.

ЩО

яких

риса І міську

Іду у світ, іду У СВІИ світанок,

ЯКБ И

Віриться у

знаиня і життєвий досвід. Ми'

1-ду у

прямо-це Д.1Я мене путt

не біда.

молодечий запал і оптимізм, до

Нииі ПР'ацює на заводі спектро­

електротех­

]\\ине ще рік, Мllllе веСІІЗ З тривогаМIІ, з надіями у мрія'Х.

кожного

зу, та І\е

молодої поетеси. І ХOlJа іНКОJlИ

П.lанах.

МАЙБУТНЄ

Сте)hИllа

безпосередність

,

ні'IIIИХ виробів.

Чекає

і

праці.

характерна

-

МЕЩЕРЯКОВ,

заводу

ті У створенні поетичного обра­

Адміністрація і профспілкова організація механічних май­ стерень з глибоким сумом спо­ віщають про передчасну смерть робітника . Федора Єгоровича КАРПЕНКА ВИС.l0ВЛЮЮТЬ співчуття покійного.

сім'ї

17 номер 1969 рік  

17 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you