Page 1

НОВЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ досяrНЕННЯ РАДЯНСЬКОї КОСМОНАВТИКИ Вченим і конструктора:м, інженерам, технікам і робітникаJ\f, всім • • opraHI~aJJI1lJ\1,

що браJИ участь у створенні автоматично І. стаllції «Л уна-9)) і sдійсненні Аі' якої посадки на Місяць

КО.;lеІ\тиваlVl

1

Дорогі товарищі, друзї!

При розв'язанні проблеми

Наша Радянська Батьківщина вписала нову чудову сторінку В історію освоєння космосу. 3 лютого 1966 року вперше в історії здійс-

м'якої посадки

ляють

учених

і

конструкторів,

інженерів,

на Місяць радянським вченим і конструкторам довелося йти невторованим шляхом, розв'язувати зовсім нові для космічної техніки питан-

техНІКІВ і робітників, колективи й організації, що брали участь у розробці, створенні, запуску і забезпеченні польоту автоматичної

Місяць автоматич-,

ня. І сьогодні ми з радістю і гордістю можемо

станції «Луна-9», всіх, хто своєю самовідданою

ної станції «Луна-9». З поверхні споконвічного І супутника Землі успішно почато перші радіотелевізійні передачі·. Здійснення м'якої посадки.

сповістити увесь світ, що радянські люди в наполегливій творчій праці справилися і з цим найскладнішим завданням.

працею зробив можливим нове найважливіше досягнення космонавтики - м'яку посадку автоматичної станції на поверхню Місяця.

нено

м'яку

посадку на

на Місяць -

.

це видатна перемога радянської

науки і техніки, яка є після запуску

штучного супутника Землі, першого людини в к

Знаменно, що цей науковий подвиг ЗДlис-

першого

нено напередодні ХХІІІ з'їзду КПРС -

польоту

г

ві-творцю, народові-перетворювачу!

ричної події в житті нашої J;lapTiї і всього ра-

осмос першо о виходу космонавта

,.

Слава радянському народові-герою, народ\>-

і сто-

дянського народу.

Центральний Комітет Комуністичної партіЇ

.

го

Хай живе Комуністична партія Радянсько. . оюзу натхненник І оргаНІзатор УСІХ lІа-

С'

з кnрабля найважливішим етапом в ОСВОЄННІ І

Радянського Союзу, Президія Верховноі Ради

ших перемог на благо Батьківщини, в ім'я тор·

космосу.

СРСР і Рада Міністрів СРСР палко поздоров-

жества~комунізму!

/llштрА.lыlIJ11 JlО.llfТЕТ ІіПр('.

ПРЕJlfДТЯ ВЕрховноі' РАДИ СРСР.

РАДА ШJllСl'Р/л CPl'J>.

а----------------------------------------------------------------------------------------------------------D

«Луна-9» передає зображення

Рік видаННIІ 27-А

п роле'гарі всіх країн, єднайтеся/

.МІ

17 (2401)

• •• МІСЯЧНОІ

ВІВТОРОК

8 ЛЮТОГО

Після успіш.JЮГО завершення м'якої п,осадки на поверхню Місяця з станцією сЛуна-9» встано,влено надійний радіозв'ЯЗок. 4 лютого З станцією було проведено чотнрн сеанси радіозв'язку загальною тривалістю 3 ('одини 20 хвилин. Під час дих сеансів з станціїодержаНQ телеметричну інформа­ цію, яка підтвердила нормальне функціонування її бортових систем. За кома.ндою З Землі 4 лютоrо о 4 годині 50 хвилин за московсь­ ким часом станціll сЛуна-9» почала огляд місячного ландшафту

1966 р. Ціна

коп.

2

повеРХНІ

nepe,ll,ачу ііого зображеННIІ на Землю.

.

ОАержувана з станції інформація обробляється і вивчається. )'cnішне Івиконання П.рограми станцією сЛуна-9» є результатом nOCJli,ll,OВHOrO ,ви,конаН,НIІ наміченого плану дослідження Місяця. (ТАРС).

ОРГДН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

МІСЯЦЬ, якиіі ВІН?

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИТВСЬКOJ ОБЛАСТІ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

Народне rосподарство Україви

I\ООференці.я,

••

·меноов.і

ва великому ПІднесеННІ

U

ЕНТ,Р.АЛЬНЕ

статисти~не

у-n­

ра:в.lін'ня при Рад.і МіlнісТlрів

УАС:Р ,підіби.l0 }ОН

.піДСУМIКIІ

в ююнalН­

Іплану

РОЗ'ВИl1КУ

Деj)жа.~НОJ10

РО'ІЮМ збі:Ь[jШИ'ВСЯ на 20 ,проц.ентWв.

1964

ро.ці

Пі:д,вищилась

1965

~i.

оплата

пр,аці

КО.l­

це.нтів,

~родукціясіЛЬСЬ,IЮГО

гос­

пода.ріСт:ва -".-- 107 npoueHT:'B. РіЧllш;j ,пла,:'! ПО заг.аЛЬ'НО\IУ об­

'РОц!, і 6і.m,ше, ніж було зібрано в ·наЙ<бі.~'ь1ІІ !lрожа,й\ному 1961 ро­ ці. ПО.lіПШИ.l0СЬ

ри.н.ницт:в,:,

ста,НОВ,ИіЩе

Поголі'в'я

в

тва­

п.роду,ктив­

<юї худоБІ! ,вреспуб.lі.ці на к:нець

СЯГУ 'ВИlроони:цтва і б:·.lьшості най­

1985 РО·КУ ст;шови.lО по всіх кЗ'"

Р.аЖ.lllOв,ішИ\х

тегорі,ях

,вироб'в

перевююна­

ЕО ,в ціЛО~IУ ,гто УРСР і всіма

06-

.1астя,\1И реопу,б.ліки. За \1 и.нулє' семwріччя обсяг :ва­ :ювої продукції 'зр'с бі,l'ыll ЯК 1'3 М проценти, З3М:СТЬ 77 процен­

тів, передбачених ,П.lа,ном. За цей пер':'о,д ,вироб.l,ено IПР;ОМlкло:воі

ПР'О:ДУКU!ЇЇ

.понад

річ,ки

м.!,лья,рди

ки

':і

на

заlвдаlН,НЯ

зз-вершальн.ому

бу.l0 створено

се~и­

кар?ова.ІЩlі~. ро'ц!

се\I'И'Рl'Ч­

БЛ'ИЗЬ'I<О 600

зраЗіК~В 'НОІВИХ ТИIП:.в \lаши·н, меха.1':3М:'В, ,а,парат',в та ,:ншого тех НО­ .~огічноro vстат.КУВЗIННЯ і гюна:І

200 нових '.різ:них тип',в ПРИ,lЗД':в

;JДЯКОНТ'РОЛЮ та а,3ТО\1аТllзації вироБНИiUтва. OOBO€.HO виробни­ ЦТВО 146 НОВИХ ВИ;;L';в продукції. В

lІаро.д,не

жено дів

.ГOCНloдa:pCTBO

б.1И:ЗIЖО

і,

500

впрова,д­

ТИСЯЧ

ви,на,хо­

раціоналізаторських

пр·опа­

зи,цій, ЩО сприяють теХН:ЧНО\1У ПРОl1ресовіви робнltЦ тва. ВИ:КОІН3JНО річний план ·підвищен· H~ проду.ктивнocrі лраці і зни­

ження собівартості Iпроми<:.10ВОЇ ПРОД~1Кції, зросли ,прибутки. Да ••lі що :на

цсу УРОР позіДОМ.1ЯЄ, оонов·і здіWС'lення рішень

берt>3Інезоro ЦК

(19б5 р.)

Пленуму

КПРС .з,абезпечу,валось даль­

ше змі[JJнеНIНЯ еК<О1номіЮf КОЛГOlCпі,в і ,радгоспі.в. Обонг !Валової продук­ ц-ії С:Л.ЬСhКО,ГО ГОСПQДЗ<РСl'ва. за по­

ГJер~ні.ми д.аНИ\1Л, збklЬШИ'ВСЯ по­ рі.вияко З 19б4 р<1КОМ .на 7 'П,ро­ цeM~B. У \1ину.l0\1уроці В8.'JoOВИЙ

ДОХОД КОJlгос.пів порів;няно з 1964

92,5

lКар(Юв.а,н,U/я

У 14RtIYlPOMy. році' ()УJЮ ,Прове· Незваж'аюча на ,посуху в п:;вден­ д,ено аннЖ~іІ ~ержавнlfХ ,роз­

господарств:

ве.шка

ро­

г,ата Х\'д06а 21 \lільЙо().~ 320) тисячі ·,го.l;,В, свині 18 .мі.l.ЬЙО­ нів

-

905.5 пюяч; голів, В.,вці і кози 9 ~Іільйоні,в 340,4 ТИ1сячі ГО.,:В.

Значно з'6:JI,Ьши.1ИСЬ держа.вні за­ купки Iпр,оД}жтів

у ми~н'у.lО I1У села одержа.1И

Т'В<lJj)И·Н.н.ицтва..

,р,оні

75,9

тр уд',ВНИЮІ тисячі трак·

ТОР"в у 15-СИЛЬНО\1У 06ЧИС.l'Єниі, II тисяч ,вант3JЖНИХ автом,об'лів. б.ШЗЬКО 20 ТИСЯЧ зерно.збир·аЛI>НИХ. СИЛlосозби,ра.lьн11 х. б~рЯ!козби pa.Jb-

них і картоп.lезБИ;Jа..1I>Ю+Х кО'мбаіЙ·

8,4 тиснчі ря:.JJКОВИХ ЖН.Иlва­ рок. 23,8 тися'чі Пl.lугів, 30.6 тися­ н,ів,

чі ·с"валок.та ба·гаю і'нших \1ашин. Поста,В.lено 5.4 мільйона TOНlH \1і:нер,а.1ЬНИХ

д.обрив.

Серед.нf>ор:чна б:т·ни,кі:в

і,

ЧffС€.lьність

СЛjlжбовці,в

му ГОСlюдар,стві УРСР близько 13.4 \1іЛ'ьйсYftа зб;л!>шИ.l~'(·Я за рік на

у

ро-

народно­

сТ'а.Н·ОВИ'.13 чоло'в:к і їоо тисяч

ч{)ловіIК.

З 'початку 1965 р,оку встанов­ лено держа.вне п.снсіЙН(8 забе:!пе­ чен·ня колаО!1lНИIК:В. Чисе.1ЬН:'СТЬ пенсіонер:'в,

с:ю

за

я.кі

'рахунок

одержують

,кошті'в

пен­

центра­

насеЛена.' _і,д цього С'11І2Іовить

Назусrnрі'Ч

на

ТИІСЯ.Ч спеціалkтів з вищою. і се­ р,е.JIНЬСЮ Оf1еціальною осві·тою. , у м'тах і селз,х реооуб.лі/КR :33 рахуно'К деptжаіВ'НИХ кошті,в. а та­ каж кошті-вробіl1Никhв та С.1УЖ­ го

ІЗ

к:редиту

ДОПОМОГОЮ

державно­

;введено

екоплуата~

В

цію житлові б,,!LИlНКИ ·загальною П.ющею 13.2 \1і.lьЙона '~BaдpaT' них \1.етр:,в, або .на 435 тисяч к.ва.драт.них \1етрів б:.lьше, ніж у 1964 .році. Kpi~l того, .в кошоспз-х споруд,жено 100 тисяч житлавих

НаlСе.l'еин,я У,країнської РСР н,а

І сіЧіН'Я

1966 року ста.НОІВИ.10 4.5,5 чо.лов.ік.

Успішне 'В'lІконан:ня ВИТІКУ

HaJPOД·HO·ro

плзнів

роз­

,господарства

У

за верща.l.!>НОМУ році семи.річки, говориться .Н'З!ПР:ИlК·:lнці повідомлення ЦСУ УРСР. С1'.ворює необ­ хідні

:п.ереду.мовн

ДЛ,Я

дальшого

ll(pисН"оренюго Зp<Jста,н,ня 'еКОІн.оміlСИ і

За

ку.lьтурире<;пуб.lіЮI. (РАТАУ).

--*--

С'КЛЯ'IJ,И:МИ

11і000!JI)влею

замети,

ши,\jк.ах,

с,ніжишки,

немов

ви­

шелестять

ІПО

ПРОСЯТЬСЯ

·110-

;ристь для Г'IJспщаРСlІва

ють,

ПРIІ!6М,но,

ЯІ\

Інічний

меТI!ЛИI\

на

восні.

Сі·че.нь п:ри;ніс багаТІ) с.ні,гу, а

ЛЮ'ТІІ'Й

lІ'а,ДOJlУЖУf)мсфоза­

14

-

град}"сі.в

,пока~зує

теJ).,ю:метрза 'ВЇІШЮІ, а в теп­ лиці -сшра,вжня весна. Теп­ ло, прИ'G~но. ВЗДОіВЖ стелажів у ;lil1ltЬOМY (j';ulзі ЙД'ть агро­ hom-.овочЬвник радгоспу Ант()­ ніна

Во.ни

Та й ще

ти,

а

цю

Трооа жиму.

Р·ОКУ понад 2 \1:'.ТЬЇJlOНИ чо.l0В:К.

жаві.

А

дер­

І\-ОІЖ'

-

Ipaдwrь ат­

необхідно підживИі­ Іменше

полив,ати.

.ретельно 'ДОТ'ІЩ­

теМlпера;турнО'го

оrіркироСІТУТЬ, ЯІ\

ре­

3

·во­

Сере.Jiн,ЬЮ':І1ісячна гроша·ва заро­ б;тн.а плата j):QIбі!1Н1Н1J(~В і CJI-уж,6о;в­

ві,д продажу хутра <:танови­

ДИ. Ссm()lВИ"М гудина суцільно, пок'рита ЖОВТИМИ квіточка­

.ців 'і Ha-P~ДHOMY "го'сподар'стві П~СР зрос..lа 3 87 'Т{арбованців у

тиме понад

ми

ванців.

господа РСl'в а

тисяч карбо-

(РАТАУ).

-

Іишу IlІе '/JбіДН!>!>\lУ

столі BJ ИІ.\І ку з'являються ('тра­ ви ііЗ св:іЖ(lЮ зеЛС;fffIЮ?

,~іткїівча/ни в Уlіру еИ.1 С:НIІ'Їх ~foOЖЛИ/ВО,C'fей

на.магаютьrл

з'а.:\ООOJlьнити лrЩИ'Г насе.'1РННН.

,У ci'Uii ·,вЦпрамеНIJ

І,ИЯ,НЮІ

2-60І) !ltілогра,мінзел('нrrї

булі; .ВlІ'роще.ноі 3.-'!Jча

ци­

в теП.1ИUЛХ.

її ,проде/віКУЄТЬСЯ.

рики

у

·('1пепіаЛЬНIІ.

По­

КОРІІ!СНУ

Л.1UЩУ

ПРИСТО·СІІ­

теплиць.

Наші теп.'1И'!НИ'I\И,

більш

пер У звіровод:j,в гарячі дні.

на

ванlІ'Х ящи"ах, чим 'з:uіш,ш ИЛИ

нами, ~Ba.Hi.BНO,

J}o.H/HI, -

Iваж.ТИВIJ: 1\0.lи

ПашкіВСЬІКа

Ось ЦЮ ГрJl,;.lкуз ,росли­

-

ПIJ."іт­ IІlера;)'є'уm .

ПРИібутки

-

робі'Г.ниця теплиці lвані·вна І\о.стеНіКО.

у,взжн·оогляд;J,ЮТЬ

лізоваllЮГО СОЮЗ.ного фонду со­ ці.ал,Ь/ноro· забезпечення КО.1ГО,сп­ lІІиків. ста/новила на І січня 1966

500

на

чали ·ви,рощувати цwбулю і ііу­

г.рк.горі-вна

і 'С':та1рша Ана.стас.ія

МУ:&а.ТИ

Доход

«.1іТІ;.івсьшіі»,

грі'Гис.ь. І ті ~к.peMi зірочки, ЩО Ifort'pailI.1ЯЮТЬ У .відушиЩ' ПРН1м'їщеННЯ,негаино 3НИl\а­

ноБУ'РIІХ лисиць і норок. Те­ ХУ1'ра

сухі

РаДГІIСП

РО'3ІПові',J,ає агрон'о\м, J1111:: д.ві теп.1иціI\О:РИСНОЮ П,Ті!ЩСЮ в 620 l\~цратlНИХ метрів. РоЗlм.~р невюикий, та і З1lТРД'­ 'Іина доглц :незначні, а 1;0-

-

ну 'рослину.

На ТєтєрівсЬ'кій звірофер­ мі Житом'ирської облспожи:в­ спіЛIКИ У'ГРИМІУ€ТЬСЯ близько 171'ИСЯЧ голубих песців, чор­

здача

з!їздуПJJРС

-

над

пів.нічниЙ

беззвуч.но ШL,'J;ають на

с()к.і

Фабр.ва %77.'l'а

Почалася

X.~III

С'ті.ками,

телли.ці

гсшиrrь

8Fre1p які

')lи

будин,кі,lІ.

М:.l,ьЙона

астр.О:НОIМИ і геофіЗИIЩ

-

в ТЕПЛИЦЯХ - ВЕСНІ\

,дОСЯ.l'нуro ІВ

галузі наро;:що'Ї освіти, !Нау.ки і КУЛЬТУРІ!. :в 1965 році IHa.pO.]jНe roClП'о~а,рс,т:во о,д:ержа..l0 ,понад 196

і

Сlirпери-

ЗlНИЖeшtя

lВ~pax)~y

БС\ВІ3ИІ!іа. дaJIЬШIIX ус:п.~хj1в

наУl\ово,\lУ

---------8---------

рік. бі.лЬoW ·ЯК 200 'NЇЛtAootШ ~p­

БСіВIЦ:В

безпрецеден'Гному

іil'женер:к і 'Кос...Ч{):RaВТИ. Т}"Т відбра,ся ціlкава РОIЗ,ЩlВа прю пр,И!щїу ПРИ'РО~іЮГ'} С}'ПУ'l1НИ!І:а 3mші, ,про по.1ыии ДI~ Мі'f'ЯІ\if, НИ.нішні маіЮУ'l1ні·. (ТАР(').

LIipi&i!itxttilк !ІІа .ряд Т{J8гt;>ЇIВ иаP0дlНDl'O . COCNК",Ba.н.R6I. .ЕК08о.м.і.я

цін

IІ1риmячена

м'як.Q\[У лримісяченню рцянсы\її а.втоу!атИ"IНОЇ rтаі:щії.

-

у 1Щ)ЄС"К-Онфере;нціlВЗЯЛИ учаОtь вчеllї

ГО'ШІН ИlК':'В'

l'apO,дiH0f10 ЛСЮПQдарст,ва ресіпублі­ 'Ію-східних 'раЙ'о,нах, ва:ювий IзбїIР пер'еВИЩ~:IЗ ЕИ в 19б5 році. У лов:доv.леlrн,і зерна в роопубліці ГО.SОРИТЬіСЯ. що суспі,.lыt'йй .про­ збір у 19б4 'році і СТанОВИIВ 31.5 п,шениrц! дук-т (.прод~;кці'я '.всіх га.lузеЙ ма:: \lі.lьЙона ТОН,Н. ОзИ'мої Tt'p і ал ЬНОГО ,в и рО'бни,ц тва) у 19би з:бр'ЗlНО ,15,6 ~1:Jlьй,она ТОіШ, ма,й­ році ст·ановИlВ ЩОДО 1964 ~OKY же 'в 1.5 раза більше, ніж у 1964

108 IJoроцентj:в, нац'ОIНdЛЬН'ИЙ до· ход 108 процентів, проду~~:,я вс:еї .п ром и,олово<сті ІЮ ПРО'­

до

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННЮ

У Моокві, .на ЦeJI11j)aJlЬІНій ,студії теле:ба,чення, відliулась п'рес-

цвіте, нал,ивається ЖИТ­

тєдаЙНИ)fИ ~ока.ми землі.

веОЬ

іКмеl\ТИВ

ЯІ;

і

радго·с,пу,­

каж~ Ана.отасія IlocTeH'KrJ, т\()'гують 'свої 'ГРУ:\СlВіПО,1ару:нки ,Ylате.рі- ВіТ'Чи.1ні ,ІІа чес:ть ХХІІІ з'їзд ІШРС і ХХІІІ з'ї'зду К(}мпартії Украї­ ,ни,. Огараf)МОСЯ, щоб •.'10 жі.но­ Ч{)ІГ·о. евята В-го березня­ в.ідпра,виrnи в перші KЇtв.

ма.га.зи!ни

цеНТ,lfери І.

с,в.іжих

Києва ·огі,р-

МИХАИЛ ЕНКО.


в парmорtaltіза'Ц1~ЯХ

НА ПОРЯДКУ

за.вжди етаНаша партія вить в цеfl"I1р ,св(}єї ув.а'ги '1ж­

ДЕННОМУ­ EliOHOM-ЧНА

РОБОТА На ці заіга.ll>норадrocпні ,від­ к,рнті п,а;j}тійні збори '.ІІІ' за.пра­ сили ро6іllни,ків і спеціаліст.ів сі.1ЬСЬКОГО ,rocna:la,pcTBa. Вс·іх

їх заllilка:вн:в порядок денний аБО'рів: «3аlВда;ння па'ртаргані­ заlЦій ,в насті

підвищен'н·і

ГОСПQ<даj}CТі~а

му зниженні дукції».

рентабель­ та

дальша­

'СОО б і,ва.ртост і

наша,j

'ра.JГаспу.

,ре­

багатотnраЖJнаї

газети Пt.>Т[Ю ІванаВІІ'! КJ,за.ll,­ чук.

Уч,асники зборі,а га·.1Ов,ниЙ зоотехнік рад-госпу С. Шмат­ ка, гадов-ний аЛРОllа~! П. Кузь­ мик, ,керуючий відді.1КО\! і\!е­ ні Ю;:юва А. Га.1ИЦЬКИ,Й, бр:ита­ дар О. Си;юренко та і,нші,-ПО­ СИ.1аючись на місцеві прикда­ ди, ,вносит! кон,кре:гні пропа'Зи­

цl.ї

па питаlННЮ,

яке

ми

обга­

л<р,ийнятаму ,рі,шен.ні

запи­

ворювали.

у

сано:

і 'далі

ПоОліпшувати

ека­

HaMi'tHY ,роботу в гасподарстві, СТВоОРИТИ бюj}O економічного аlналізу, практику,ватисt.>міна­ ри па

людину,

ви.вченню

с.исте\IИ· опда­

ти ,пращро.біl1НИК'В, шамісяця підвоОДИТИ підсумки роботи тва:РИН1НИIКПВ 'по ві:иі.1к,ах, звер­ таю'!и· у,вагу ,на сабівартість

її

інтереси,

повсЛ>Кденні еапити. Це д(}бре розуміють комуністи Лух:ів­

партбюро

в

поступали

,,\()в.ільну та.зин1'в.

'СИlI1на.'1И

!Про

,неза­

роботу

окремих

~a­

ось

пиrrа·н'ня

ЩJ'O

І

д1J1льні'Сть торговельних точок

радгоспу

«Великодимер­

Г, є

завOOR'ГЬ

т(;ваj}И<СТВУ,

товари

3

яке

дО ТQГO ж

вельна тмка

засїда;н.ня

36при·

вець д. І. ;КОН ОН'ЧytК ,Ї 'Ш).ста­

щ,скати

з

п(щя

питань побуту,

РЯlДкува,ння

зору

так(),ж

Тf}ргівлі,

ВПО­

терит(}рії

села

ТОЩО.

В ці

дні,

кми

ширше

ПLДГОТ(Івка

ДО

50-'річчя Радян-

вї,'J;шаче-ння

('ькоЇ

все

ВДiLДИ', 'КЮIYlІЇ'СТИ .вирі­

шили~l)(ііл'ізув.ат1l

кість

І1ухіВ'ки і

гpo~aдcь­

Р()жівки

на

впорядк):в,\іННЯ ('і.т.

Нещодавно

на

партбюро про

засіданні

це

ипша

~I();Ba.

Було' відзначе:но, ЗОNРЄlма, що ,комісія сільrы\її Ради поfiла­ ГОУС'l1РО,Ю

працює

ще

недо­

ста.тньо. Ось, :НМІри:клад, шля­ м.і,стки --ззне А ба.lfі,

хи,

J1ИЦЯ~

не

дало

назв,

ву­

двори

не

прон},>мерова.н.і. Да.ті

так

бути

КУЛЬ'ТУР!! -села, муністи,

має

іне

~о.же.

вирішили

С'тати

КО­

'преДМе'Г()о'1

.

·ІІІ

працівники

;Іавка. Відбулась ві,lliверта, ду­

шевна. Іюзмава члеН'rв паproю­ іJЮ

3

прод.авцями

іншими

прац-ївника)lИ торговельної ме­

За<проше;ні

това.рwші

розпо­

J)Ї'Я

а

давн!)

тшкож

по.ділили'Сь ТИІ.'tI :на­

болілим, що заважає ~lТися

Їм ТРУ­

щеroр.аще.

Прмавцї сіЛl>магу Д. ·П. МаРЧеІНКО та г. С .. Різа.ненко дакладаютьв.еіх Clti1, щоб 33.безпечи1'И ПУХ'Їlвчан не-обхі~ни­ ми т()ва.ра'МИ. 11ла,1f 1965 РОКУ во.ни перевиконали. Та покуп­

тут

нове,

fia.ртбюр(}

щ) .вЖИТ'И

роботи

ваРСIiКОro

заводу

Па.Р'І'орга.н.ізаці'я

КИірзових чобіт. В ч()му ж CllIрава? Веі ха­ щ() діють .на терито-

••••••• ,,.ІІІ ••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ням, 3В'.Яl3aНИМ

не .БтСтан<Овле;ниЙ ХOJнщильник.

дОО·рООУТУ Т,рудjвни,ків села.

Нераз .вже через це псува­ ли'Сь

д.

Шана

праUЬОВИТИI

PYHal

дить моеа про CJlJOC8pR Пми­ па J.ано.ича Нечмтаuа, .сі •

А. .ціА, партіЙЮtА і робітни­ qиі комітети, товариші по ро­ боті. ВСЖІІ побажa.nи йому мlц­

один

/Юг0

голос

здоров'я, ДOlН"их рокі. )КИ,ТТА, 'кових ІІЄЛИКИХ уміхів У праці.

характеризують

його такимн словами: «Майстер на всі руки». І справді, золоті руки У цього кадровoro робіт­ ника, АКИЙ працює У нас з Ані.

СТ'8С)реННIІ

Наказом jl.иректора радгос­ пу за 'багаторічну і СУМJlіниу працю ПИJlIІПУ Івано.ичу ого­

госпо­

пор ош­

таЙла. Тепло П03j1.0JЮllИЛИ ЙOf'о

лошена

робіт-

апра;ВIГВСЯ

На фото: М. Охріменко

кореспан.з.ент,а О. Сульді,на.

~~~~~~~~~~~

ВУЛv.IЧJIих

оОвалодіння

ЗНa.lШЯI\И!,

тут

йому ~ришепи.1И .1юбав да пра­ ці, зві-дси 'він о.з.ер·ж'аR путі,вку

R

ЖИТТЯ.

А

С\І\.JIаJЮСЯ

во;{а

lІе

таl{,

як

п.,а,ну,ва:юсь. Не дума.в ніКоОЛlI І.ван [ванавич про в.іЙ'с.ько'ву спeuі'альність, та війн,а', я,ку Р03в'ятзала гітдерівс.ьк:а Ніi\fеч­ чи,на п,роти ,нашої БатькіВШIІ'НИ, при,м·у~и.lа ,8ЗЯТІIiCЯ .за :Юрою, щоб разом з міЛЬЙОН'аIМИ Т3'КИ'Х,

.'ІЮЄТЬСЯ. яl{ ні,ка.1И. Иаі\lУ і ін­ ШИі\1 \чаСНИIКЗ\l Ве.1ико,j Вітчизня.ної віЙНІ! В'ручають юві­ .1t.>Й,Ну ме.з.,а.1Ь «20 p.oK~B пере­ ~IOГI1 \' Ве.ll1ікіЙ В',тчизнЯlН~·Й

ві,Й'ні

і

незалежність

ЗВУКІІ

ПРОЙlден~ 'ве,шкий ВсьогО'

бдиокучи,х тимчасових

вість чи'Ста парті€ю, честю

було:

перемог, невдач.

-

і ,в.ажки-И і ра.д~щі і гiipKo'l'a Але со-

о'бов'язок перед

H3IPOДO;~!

'виканЗоНО

з

...

,1

барабана

вино­

сять п,ра,ПОР.:IJР\,ЖIfН.И. Кома:н­ дирft заюнів раПО';JТУЮТЬ П.ро гaTa~HiCTb почат!! .1ї'ніЙ,ку.

До

50 - річ

чR

ТI1.1ЬНИJКі'8-.

ПОЧИlнається церемонія В'РУ­ че.ння .\1 еда.l ей. 3,l11амува,вши поди.х, слухають ДІТи, 'в'чИТМ'і, ЧНlс.~енні ГОсті ,виступрай,віЙ· с!ж/юмзо М. МоО.l0чка, хвилюючі с",о,ва~,ві~повідей

ОСЬ 'вже декілька ,рак;'в Іва;н І ва НОВ'ИЧ у запасі. Мажн,а,

здається, і·;В:\діПОЧИlвати. Та ні,

'ВЧQрашні-й фронтови'к ,не "юже -сидіти без діла. В"н lЛ.раlЦlO€ Б тШ же llЖо.~~, де ба,гатаро.кі,в то.му поОчин,а'в 'ви!в'Ч,ати азбужу. Сьагадні т. Крн;вюшлик ~ви-

.1ЮТОro 19б6 раку.

,не

знаТlf,

що

та.ке IBi,їLН-a, не чути Віи'бу~-і'В а'!Jіаційних 6<шб і арти.1Є'Р:ЙСЬ­ ки.х сн'а,ря,д,',в, ,не бачити зга­ рищ ,війни і трупі·в за.гиблих, сьогадні,ш.ня .l;:ні.й:кз ззпа'м'я­ тається

[

н,адовго.

КОЮІ

вошлик

!.взн

каже,

нець. цієї

ЖИТТЯ

нагородже­

них. Оса6.1ИВ{) уваіжні учні. У,м, 'Пошастило

ІВJНО'ВИІЧ що

школи,

IВ~H

ще

Кри­

,вихова-

сз,ме

Ч.8т,а сповнюються

ця

ШКО.13 д'а.1а ,ЙОМУ перші зна,н,ня

і путі,вку ,Б життя, юнаки і дів-

гордістю за

рі.1Н'У школу, за 11 В'чите.1<ЇІв. До речі, про .ВЧИ11е.1:'В ,і пер­ caHa.l шка.lll. Не .всі уч:ні знз­

.1И

ПРоО їх

~'К.lа.з.,

минуле,

ЯКІ\Й

іЗ ,ро.згрС\м

ЩXJ

вніс ,кожен

той

з ;ни;х

не,на'вис·ноговорога,

В,:'ДСТОЮЮЧИі аав-оюв'ан,ня

,Вели­

кого Жавт·ня. Не з.нали, :Hallрикла"", дітн про. те, ЩоО тех­

,"'р,аці,вниця Гадина Я-Кlівна, Вят­ кіна в раКI! війни, бу.1·а со.l­

ІВН;ГОТОВИЛИ

........ б:.1Ь-

ШКО.lИ В.,аса П«диповн'ча Миш­ ка і 331вуча цi€,Ї шко.~·и, колиш­ н.ього

ме.'llll~аціlВника :!іІа

ТІ Кml'l!,Д:Ї

фрОіН_

Степанівни. Оста­

пець.

І

o~

раЙ'в-ійськком

назвав

П[Jізвн:ще ди,ректора .шКО"И Ва­ СИ.1Я ДеltИlOO8и,ча ПИ'Нlдюри і поздоровив 'йою :з .високою lІІ'а­ го·ро.ДО'Ю. В прим;щеННl продуН<ЗВ гріом оплеоІОі:в. Разом зі -всіма ·на'го.РОдІЖ:еним'и 'Василь денисс:внтч пройwов в Іраки віЙ,ни IвеmfКИЙ бойови.Й Ш.ТlJIХ, я!{ .~i МИ, SiIIIдЄ QiHY ,миру. Пра це ВІН говорив. у OBO€My СХІВИ-

І

:

і

І :

ІНа

к.lI1іЧУТЬ 'Н<З ПО.lJjвиги. А що о.з­

прз,вив

начає

П,ровідJНIfХ

кому русі тут, неД<З.lеко ві,д lІ.а'llЮГО .раЙону, учні чули ,не раз. l-lео,днораЗDВО j}OЗ'Повідала СІ\>І i<ll иlв а РоОзтвдД,ltиlЦЯ ВрО' .ті бу· ремні ДІН:" А сьогадіні, коли !р<з,й­ ВЇЙСЬіК'IЮМ іОР}'ЧИВ Оксані Гри­ f.O,рі в,н і юві.lеЙну медаль, і ,во­ .н,а, ХВИ_1ЮЮЧИСЬ, ще і ще ,ра'з ЗІ1адала пра патріатичні сп·ра­ ви н,а'родн!!х месн.и.ків, її IВI!1ХО­ ваilщі ніби побачили ово.ю в-чи­ те.,ьку .в г.111601КОМУ ТИ:JIУ ,110рога при IВИlІюна.НlНі осоБJPНtво ,ваЖЛИlвога бойового за,в'Дз-ння.

Вага'то tloв.oro почуди 'в .цей вечі!р діти, <багато про що.

.113-

lІ,аJ1ИСЬ. Дізнались 'Про підпідь­ ну роботу j па,РТJfза'оськ.ідіі ди-ректора заочио-і серед!ньоі

,ПОДВИГ

для

,в-ас,

KoMy,",aJjыoroo

IlЯ у,рочиста дінvй.ка. Про овою ГОТО&lfіС7Ь ЗЗl8'ЖJди і В нас.,ідувати

йшлося

,ПРИ'КJI<ЗД

у ЧИCJIенн·ltх

усьому

ста'J}ШИ.х

ПРНlВlirrан.-

*t* •

н.ях .дітей, у 'піснsr~ і' Вilpша.х'lі шо їх ВИilюна.11t колекТІІІВ 4-А та учні іншиlХ кда<Сі,в. СПРЗІВИ баТl>Ків на ПО'ДilИГИ кли.ч-уть! Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

м. ~РОВ<lРИ', вось,~ирі-чНla шкода

N2

З.

дні'п:ропет­

несТЗlIfДа.р'т.нo.rо

обмщнання

tКіЛl>Ка 'І1руб,

від­

ва'го.иtв

t&OДO­

в яках

і над­

,планова, ,про.д~ція

ЗНI3,НІ!іЯ!М,И, tдот,р~муЙ.те диcuип­ ді.нIИ, ЩН!1Щепдюйте собі любов др праці, ГО11У,йтесь дозахисту

нашої m06имої Ба.тькЗ8ЩНlННІ. IВел!lК.e. ·ви.хо.вн,е зна>чеННІЯ має

іКОМ'У'нальник,і,в

ровс.ьказа,вод

ді'l"И?

ЦЬОГО перші

В остаlнні дні січня на a'lIJ~­

су

ВЧИТОСЯ, ,вчитнся і \ВЧИтис.я, як заlЛовіда,в Імі"!. НалолегЛИI&О оволоді.в-а'Йте

МоООКВI!"

роков<И'ми. ,в результаті за січень зеl<о,немлено 3,4 то.нни ста.,і.

СОВИЧ, звертаючись до УЧlfі'в,­

пз,ртизансь­

ЦИМ 'Сває-

ще дасть економії БО тисяч карбова;uці'в. Щоб доБИТИСЯ ЦЬОГО, на ,підn,pИ€МС7ві :.з іпер­ ШIfХдікrвнов-оro 'РОКУ за~ро­ :вад;жено у вироБН\щТ&О цівну 'раціонадізаторську пропози­ цію: метадевv втулки· .і КОІнуси в ТeJreвіЗ·іЙНIІІХ 12.,юа,н'а.тfыихx ,а,нтенах IпочаJlИ замі'пяти, ,ка,п­

НІІ

в

З

впqра.1ИСЯ

Пі,ДТріНімаВlшипаltШн

одержа,lа ювL,ейну :медаль, ІВО­

Тимченка

зз:кі,ичується

Перемоги.

чїв і деll.іН.l'ра.д.ціз, колекти.в за.ВОду зоООв'ява.ося :J1РОТЯ·ГОМ .року зекономити 40 тонн, ста­ ді '113631гата ~НШIfХ ,матер.іалі,в,

Спра,ви ваш'll'Х батьків j .1 ЬдіЬВ , оказ.а1В ВаСИ-1Ь ДeH~

'рів'ни

зз­ оле­

часно_

обстано.В'ці

гаря'че а,пдодув'ад-и їй. Про участь Окса,ни т,рнго­

оОдержа!8

якою

3ЗJв,да,н ням

мії.

КOJIИ

за!вОІД

п.тющі

ДЬОі!аf(О:llУ ~истулі.

[ ті.1ЬКИ сьогадіні,

І

ВИ'Л'уску

н.а:вигатовлення

д:,в.н·н:цт,во

3350

зн'ач<ноО

ВИІ«>нз..1Н П.1а·н

ціалЬІННІХ ма,тога!баритни:х сві­ TII.тЬНl~K]в «3ЇРOЧlКІЗ» ддя 'НО&О­ го .київськогО' унів-ерма.гу, 6у­

.1Ю\l,'несцеН11НlIХ с.ві·-

Це

січн.і

ма'вденн!я

.з.аТ(JМ, СЛУЖИ.lа .в ЧеР!lюні.Й Ар­ жію~а 'в у,РОЧИlСТIIН

Радннсьної влади

ЯКИ'М

2 НОВЕ 8

горна

любююї

Вітчизни.

шля'х.

Ї941-194іі рр.». Цій :ПО-­

дії присвячена УРоОчиста .1і­ ній,ка ,піоне;кької д.ружини. Під

я.к він, 'в·іJLCтоюваїи 'честь, своо­

боду

у

пра­

~.~.~.~+~~~.~

Справи батьків на подвиги кличуть до

ви,роБНlИ"lОЮ

РобіТ/шкн

...........

Фото нештатнаго

зробltв Іперші ,краки на шляху

з

,зав.давня.

шкільних свіТItЛIiНIІК;'В, побуто­ ВИХ дам!п т.а і,н:ших елект ро­ Те'ХінічIНИХ ,ви.робі:в.

це.нта.

за роботою.

шко.1')',

ше

пе.реВИКОllа.1И

грамою січня. Пла.н вилуску п,рОДУКll.l.іїв ПОВНОму асарти­ менті виконано на, 101,5 про­

НОР:\111.

цю

карбо­

50

В. СЕРИЙ, ГOJIoвa робіткому рад­ rooпу і':ІІelні Кірова.

ра6:'І'нИ'ків заводу мектротех­ ніJЧ:НIІ.Х 'ВИlюбів. Ідучи назу стріч п,аlртій'НИМ з'їзда\!, ,КОО­ лекти,в підп.рlин!ства успішна

ІІИЦЯ весь час переВИJ<ОI!!УЄ

занJЇНЧНlВ

гро­

Bpyqfila

Шана рукам nрацьовнтнм!

Минув перший м:сяць 1966 рсіКУ. Плідннт\! він був д.1Я

КО'v1уністичної партії і ра­

роки

і

сумі

Упевнений старт п'ятирічки

Охрі­

був і Ba;!;~ К,ри,вошлик. Тут він

ПОДА ка

шова яреміА • .анців •

• ••

трудової

СЕРЕД ТИХ, хтО' У .з.(Jво€нні

ПИСАРЕНКО;

член КПРС,

KOJlH У нас • раАroenі захо­

перших

ти визначні події 'в житті

З'v1іниі

поліпше.нням

0. • • • • • • • • • • • • • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _........

Нещодавно колектив радгос­ пу віA3flачав 6O-річqА т. Неqи­

народу,

3

продукти.

дарстаа. За що не віЗltМеТЬСIІ ПИJIИІІ lаанович, що не зро­ бит" все А·К 3. з.а.одського

менко. Щоб гідно зустрі-

л.янського

надалі

приділятше )100ТУ Bci~ питан­

Бро-

Марія

3абезпе-

IпотріБНlМIИ

,магазини

'Сько!'О ':МСТ 'й до ЦЬ(lГО часу

Тривалий час не.ма, .наПРИl:.JI3Д,

вахти СЮlOвіддаrю працює

зачищиця

етво­

това,рами.

паJ)OO!е.

J(овоїметалургії в дні пе­

редз'їздіВСI>КОЇ

ЩО{)

у,мови для

роооти, безпереоб~іін(} чу,ват.и

К()иlleЙера.

пластмас

заходів,

Але з вини керівни'Ків Бf)О1!аР­

на зад ()волеНИl.VIf, 60 часо~ тут відсутні дуже П<угрі'6ні речі.

••••••••••••••• 11" .................... ' •• ••••• •

цеху

другої

ці не завжди йдуть з магааи­

ський".

у

ро.­

зооов'Я!зало, пра­

ірИТИ їм належні

06ладна.НIН,я

опален.ня

споона за­

потреби всіх

цїІВник.ів прилавка 'в 1966 ]ю­ ці працювати краще. Вwpіше­

ЮменІКО. Пркміщен;ня !Не­ зоу,д1}ване,

А ця торго­

М.аЄ

6риrади.

'в ,~arазині, де пр(}давце~ ,Ма-

віли IПlРО свої уепіхи .в 'роботі,

.пР'ЩЮ6

ві~дален<ої

plfIГOiPii

ності,на.ІІІРWКлад, смі. УМ·()13И .для

де

біт.никЮ, ЩО мешкають на 'те-

Їінших TOJ!aJPЇВ ,перш(}ї неоохі'Д' Хоро.щі

TkHe.

.щов.оЛЬНJlТИ

чаJlЬПИ:К T(lвap~B г. П, МшtaJl. Звили 'праці.в~ МСТ трап­ ляютьея ·перебої в завезен.н1 й

режі.

газйни,

тУрііO'fивсіх активі·стів. Е······"·

прошені :всі

були

,

але ;в.із, як 'ка­

жуть, і ,ни:ні 'Там. ПрИіМЇіщення

веJIJfКИМИ

за.В,,\ань

па,ртбюро

маг а.зИін·а

. .fiальоха,

перебоЯ!Ми,

В РClжї!вці тривалИ'Й чае не БУЛ1} В fi!J)О~ЖУ гасу, але ПІРО це мало Т}'1рбу'вались і прода­

І. ЗАБОЛОТНИЙ,

парторганізації

сп()ЖиВtЧQ\fУ

На

щюдукції.

секретар

peМJ)НТ

1НІінесен,() ;на ·ООГ()Вl)!)Єння.

мни пра,гщ'ТЬ .неВIІ­

Да;вно точаться розмови .про

ріі ,птах$6РJIIКИ, піДіІ()іРЯДК~­ 'Вані Spо.варсиюху ,хісь'КОМУ

сы\її птаJЮф(ll{jpИIJЩ і пор.sд 3 'РО3'в' язаннЯ1М .вир()Оничих

розгоprrається

еко<но\!'ст

дактор

ДJlJНСЬКУ

пра­

3 допо'в-ід.1Ю ВИ-СТ"1ПИВ ста.р­ ШИЙ

ВІДВЕРТА РОЗМОВА

Номуністам­ до всього діло

ІВ іМ.ИНУ\lIOlМУ місяці добре 1l0'ТРУДИЛ.ИСЯ 'не дише ро.бітни­ ІОИ l1ру6lюro, а, й інши,х цехів ЛU)Щ1.РИ6мст,ва. В пе.редз'їмів­ ОI>lЮМУ соціалістичнО'му зма­ ганні IвіДЗ!ilaRаються :робі11Н'ИI<И дистопрокатно.го цеху. При Л.nа,ні 2ЗО TOНlII. ІВОНИ .виnустидн 24() тонн покрitвельно.го листа. Відм.і:НlНОВИ.КОНУЮТЬ сооі 060в ',язки м ашиіН іст IПРОКа.тного стана Микола rqрохівський і терміст дмнтра Пристy:nко. Вони пильно стежа,ть за тим, щоб ПРО:Д'уйЩія була висока­ якісною, Іне булО' .ві.1ХО\дУ тон­ кого пок.рівельиою лИс113.

А.

ГАВРИЛЕНКО.


ВЕЛИКЕ па;рникове Д<І;рс'ГВО

"зє

1ООгекта,р1в

Н<І;

roeпо~

наш

рад'ГООП.

ооочев'ИХ 11

культу;р повкн,ні ~иростити ми

ВИСОКIJJJкі.с.ну розсаду. к.p~M ТОІГО, ООJtlДв.іооючівницмЙ БРRГа­ ДИ ;на 103 ТelК11арах :вwрощ)"­ 'Ватимуть(}мчі

беЗРOlзсад,ни'м

споообом.

Члени паРНИ!IЮВОЇ уже

брИrгади

аараз зус:грічають

B~c.H)".

Дляна· с поч· алася Г~lJ}яч:ароБOr­

'J\a.

~.."fг~'1:~r Парниководи зустрічають весну 11

веде,но

котловани,

110Ж .

д'оводитрся

ЗЗраіз їх вдруте очища'fИ. (Г)"Т працюють усі 40 парнIfКО'ВО­ дів. ,JiJожного дня допомагають ,Н3ІМ 40-60 {}:Юі'l1НИl\ів '3 овочів.ницЬІКИХ 6.Рlfгад. Щоб прискорити ,очищення КОТЛ'аванів,

'кож.нНі

лаlщі

ПіДГ<Yl'()влен.о

'33'вда,ння.

ну іх довел{)сь 'рем'GН'ГYJIt&ти, і 3 !ЦіЄю 'роб{)1lOЮ yc-пішIЮСПіра­ lВились МIWIiЙJЮ . Пet)ЮП"l

я".і ОЧWСТИ.іШ

Касьян, ,Мих.а.Ало lІеТРОВКЧ Куце.нкО і ВаеИль IlиiJип{JrВІІЧ МаIOCИіМООк,о. в.о.ни пмarодили

' котлова' нив

;на

ра" кожна. 3а MIfЬ-~M )"пораютмя ЗРClботою і! і.нші

500

і @СКJ[ИЛИ ці Р3іМИ. IB~peoмм­

.lюrки.

Але

тільки

JH'

'I1QrВ&HO така

ЦИМзaJ!­

,Нlа

'РУІ\,

'Н!~гoдy,

гоrп,ОД<1РСТВ'О

пrrrріfiно

9

незважаючи

г·оту:вали

ДІ)

('ез/]ну.

ТИ'СяЧ · рам,

По

кілограми

3352

кожну

корову

ВРОМРСl>JiJиіізз,вщ ХG.l·ОДИЛЬ­

НВІ

,ни'ків

л IОдниа , lІ'ка

ся

на

б

'виroтo­

3 3

тисячі

кубомеl'рі.в 38МJIi та ТJreJl1li тонн біOlП&.1ІІ!ІВа. Тепер ПО пот­ ре5і t3aКЛ<1'ДraЄМ{) Їх 'в <mIЩ8ні

ні КУUИJКИ

8

J)O.'Ni,pox.

саПТlfМЄТРЇВ.

.на

ІВи, гОО'ОіВЛЯЄМ() іх

на верста1іі

«ІГ -9»,

.я;кИіЙ прlr'

iROди'Гься В дію елеК1'РОДВИГУ­

НО\(. Пj)O}~УКТЮltflіеть іЮго АУ­ же висо·ка.

-

тИСЯЧ

45--50

.

-

хорошому

ста,иі .

бз.гато снігу, В'зяте ,

є

На

поля·х

а. все це, .разоМ

заlПО'Р:УКОЮ

,висо-кого

аро Ж аllO.

Зараз

IK{).OOKTItВ

посилено

~т)1єт.ьІ()я

радгоспу до

,веон,и.

Поряд з l,нши.МI~ рооотаl~И оса6.лив.а у1Вага зосереджена ,нз. .заготі·мї і ви;везенкі ДО'б­ рив. Хоч січен-ь був і нес,rr.JШ ­

ЯТЛИВНЙ, та все ж п ід час '~fi­

снігопади зав.да ,1И :радгосп у ба'гато к.1ОІпот у . За.несло eHi'ro~ кот­ .1оваIН·И. Під ,за.~ет,а,ми апи,ни­ .1'ИСя 'пар,н,икові ра 'МИ, біо.пзли­ во. Та цеllе зляка.lО ,POOЇTH1!tЦb, тут працюют.ь.

то, і з з:н,а,н:н ям сп р З·В н, тут пра­

цюють десятка ТРУД::вJtиць на·ва:нта'жують гній, lIJoРОВОд,Я'ть заБКВКІУ біО'пали'ВОМ іК!отлова­ ніш. То д() одні.єї, '1'0 до другої ланки підходить брига(!tlf'Р -

н,а

в

мить,

31\ВДl\ННЯ

,в і ;:щов ідає :

ПРО

оргаlні,зз.цію

зби,р;ан:н:я

і.нших

ДOIВ01ГO

f ТeJClfOlЮl"ію

8.рож.аю

зерновИ'х

та

з

ура.ху,ваIИlЯМ

д<ювіIДУ,

ні способи усунеmtя ИerIОЛa.дo8l.,

ДІ)

сівби

розс.а,ди

цим 'за.вД3lн.нmr

Р3lмооборOlТ та : надра.нніх помі­

ЛJlються !рабі·тнwки .па. р,нИ"к,ооюї

бригади 'PMI'OOIJY «Велика­ дю.еРСЬІКIІІЙ». Вже за'кла,ден{)

700

pCIIМ

-

значно

більше,

ліж плаrНу·ваulИ ЩІ цеи час.

3аВNLн,ня дня -негаяти ЖОДІЮЇ ~QДИ11fИ на виращенні j)ООСа;ди.Тим більше, Щ() 'ПОгода не балує -вима.гає ПООНОГО на.пружен.вя. Дооре працюють Iпа'РНИІ\(}ВОДИ Кірав­ СЬКОГО .відділка, я"і пе,реl!ИХО­ ,Jt8ЛИ

завдаllНЯ

по

:tакладанню

юрuв,

які

висіємо

15-20

лют(}го .

Воя Рliзсадаран,ніх КУЛЬТ}"Р регнійні

8Х 8 ред

в

торфо-.пе­

.горшеч"иразміРI)М

С3lнтимєl'РЬВ .

,H<lci пня

пе­

вweі,в.а.ннямоОроОляється

за ' "етОДОМ · Воронової гартовуєтЬ1С Я 'J1a

-

за­

відбирається

тілу,у:и 'ве.1ИКИХ фРі1IЩЇЙ. П.

КУЗЬМИК,

головний

агроном.

ДУ ш.лQ !К~ 1І'яmе ІЗ дому.

Та 1Ij)3IIlIIJlOCL тalК, щ~ 'в 'Т0111 вечі'Р я іП~ КООІООМGЛЬСЬІКИ'Х оцра.в.аХ lООВІІ!ВеІІ б}"D ітп: J.I GY-

_

Отже, для ,нас

,ве с на ,В:Jt:e

п()чала·сь. Тепер перепочиН!ку .н·е буде доти, .пОI\И Іне зм()же­ ~ ;с·к.а.аати: «СІЮГ0 еЛl}ва,Вїт­

чизн<), ~О'Г· римал и! ») • О.

ГОНЧАРЕНКО, парникової

Щорса .

!ОІУ

Il\.омба'Йнj;

а

в()сени - І\ар­ геl;;ПIР~В зе.рно-

Bi'l1j)y

іГУ:АЇНwI

iдl{)-

:І1(11'УЖJlOlГО

тра:шоор.а. Ц~ Nех'ШЇ'3аТ()Р МИ' :tа·іЬю И3iIUlЛЮЖ:WЙ IРООЧИЩ~В AOJЮI'Y. Таий він є, цей МИ'­ x.aйJю: .JlIQЩO tI03П()ЩJВ що 'ро­ бwrи,

'l1()

cnpa в у

JII) 1сі1ЩJl.

-

весь

час 'МаИ{llрі,в че'рвО<ниіі ВІІІМІІІ'М. А :каIРТО'ПЛЮ Миха,іілn

'Н<1. 63 тектарах. ' ,П'ротлго.lof' ·МИ:НУЛОГОj)IЖ)'

:ti6paB

зa.вввaнIНJI

,ню)l,!l1нНQ

даведе

пoR3аВ j)о3П.<mї!ДаТИ ·Ми­

'TpaiJtll1OP,

!На.

Яlкому

у

Миха:ЙЛа.

-

'11<1 буль­

іlm зєрно.ВО-

IJIРацює

МJIIX' айло Накалюж,нии, , ВИРО,­ бив багато ,reKT<LPkB )'Mn'BHOЇ ора.нкИо :ПОНАД '3аIВДaJtНrЯ.

Наш 1'рудівник, наш ша­

-

ноВJm1Й Миха:ЇІJJiО Феодосійавич, - 'таlК 'кажуть )' ра.дГlюп, і :Прll Т. rНа:калюж;н~rо. І

Зз,служен()ю повагою '1І('РI1С­ тується 'в К()Л(,КТJlJві ~fеханіза­

'rop- уміл ец ь. М.

~}'KK

14аJCИ, 1І1'І18іХИ і СС8ІІЩі, щО ·ЗН1И· ЩУЮТЬ ,шЮJJ:НJfКі'В С3іді.в. . Добр_. та _kT. УРОЖ&О. КолектlІВ заropі.в . .Відомо, я:ку ро.тІЬ вщіг;рзє хім,ія ІВ боротЬібі ·за :пj.,IJJВ;IfЩeJ!JНЯ IПроду.К11fВНості

за\lJleробства.. При лраЗИJlWО­ 'Му 9И1ЩpJfС"І'8аНі _ доорИ1loЗ ;не тіл~н ~ють ,МОЖЛ'JlJаість з6іль­

Uly1В1і'ГИ I8РОЖа.йн,ість сільсЬіК.О'­ rootIoIдIaj)(:ысхx іКульту:р,З :й по­

лшш)'в3ІГХ і-х Яf{їсть. Саме про це і йде .\fOII,8 ІВ Д8lllііі rКlНlII3i, нanнсаніtЙ onеціалicr.а.ми сіль­ CbКorocnoд:aPCliКlU

наукОІВО',дО-

керівник

СМАЛЬКО,

робкорівського

поста.

Рз.дгоеп

",.БоБРИЦЬКIІЇІ » . а

що ~РЗlПJLЯЮТЬ1СЯ [JuJt час ,робо­ ти,

теХ'!fіIlШ

бmпекlli,

жеЖlні зз,хо,д,и,

ні

'ТeX;Hi~H}

я,ким'!!'

а

д.8lні

n.рО'·ТИlПО'­

також

основ­

Tpa~pi'B,

аlгрега'l'УЮТЬСЯ

в

зби,раль­

машИІНИ.

П. П. САВКОВСЬКИЙ. Ат­ лас шкіДНИКtв .nЛОА08RХ і ягl.­ НИХ

кул"тур.

(Російською !мо­

вою). В цьому атласі· .на_

льорО'ВИ'х

Т' аблицях

105

КО­

зображен.j

:н,а,Й'більш IРОЗПОВСЮDJЖені ШКЩ­ ЮI1КIІі 'п.тюдових і !!Гіди их tIf,8,CЗ~ д,жень; :П lЮlПуля,рнім формі :вн­ клtЗдено ЇХ 6іолагію, а Т8Iroж заходи 'боротьби з НИ1оІи. Крім того, ВІ атлас'Ї iQШОСatН.ї, Ї зобр.а­ жеllі, найrоловніші КОР IlОИ і КО-

шин ДЛЯ КОМ'ІІЛ.ексної меха:ні­ зації ІвироБН,ИЧИrХ ,процесі,в . До­ СКOlнало

с.Щщн.нх і реопуб.лЖ·и.

уч6ових

за·КДЗіді·в

Є . О. ВАТУЛІЯ. Яра пшени­ ЦJI. А'8."І'ІОр знаА-о~rll'ТЬ читачів з 0От8ІНічною та бїолorічlЮЮ О'ообл'ивї<стю Кіращих сорті3! Яtp()IЇ 1IWен.иці , lta}\К'Oвo oonptyVl~ ТOB~ aJr.poтехнічнL заходи j;ї mf.РОЩУВIІІIНЯ

вріаНItХ

ООН<ЗJC

ремyб.1f8cи. В окремих iPOOJti~ лак брОШУірк 'Висвітлюються l1кта;}ЯfЯ Жlс!'ll1l.ИlЦ'l'Ва ярої :пше­ ниці та боротьби з її шк~lfИ­ ·.к.ам·к і Х'ВОр06а·м ,и.

:Г. М. ,КУіКТА, С. О . КЛІР· ПВЩО, М. Г. БОНДА/РЕН­ КО. Н08а ci.lw:wtorocnoAapcbКa техніка. ,вітч\lЗRlllШi· ДРOtМИCJIо­ вість рік У Ірік знnуокае все бі.nьwе 'КОМІХ 'I1parКropiв та ін­ ШI!Х сільськоroсподаРСЬЮI1Х мз-

оволодіти

новою

тех­

нікою ї 'В1I«:ОКОІПРОДУ'КТИ~1Ю 'ВІІ­ КО'Р·и:стат,и її ОСНОІ8Іне за.в­ д,ЗfliН1Я,яке сroїть Ifин і .пере!!. меХ18нізаторами. Автор:и ,ИlНИlги зиа,ЙО~fЛЯТЬ З нО'вими КОНС'J1Р'УJЩіmм,и машlrn j. знарядь, що ~астосо.вуються урілIiНИU'l1в.і і тв ариНlНИЦТВі. Досвід внрощу.вання високих врожаів на сортоділянках Ук­ раї,ни. Ко~ектИfl а.вторів. (Ро· сіЙСь.кою 'Мовою). добрі ()()РТІІ і ПOlВНOIUіНlИе насі'НИЯ OДНlH в ва.ж.ли'Ви.х факroрі:в піД'l3I1щeнwr

ку комба.й1ні·в до IjЮбoтн і до­

ні

ф()зпї'кі:ровується

·врожаю

топлю. 312 вих 'сltосив -На'калюжний своім: « ОК-3» в МИНУЛОму і році . на Й'lГО ]>fiм6а:йні

lПере­

Г.1Я..1. за ю!'Ми, о!1ItСУЮТьс.яріз­

lJIідrOr1'ов'ка

ВИ'СОІ:ого

.lкИЙ \11eriи Ш'.op1f і IГЖlВ на­ вкр}'ІГИ ln03єпу. В rralKY :lЮГG­

О1,ропшготов­

розса.ди ран;нь(}і ка.пусти . Йде сермньої IКr3JП)'СТИ ,пьд пе.ршиrЙ

заПОРУ'Кil

.збирає « )І,рY'ГlfЙ хлі'fi »

Вз_у и.ін Jфацює

жай ~pt.Jl3CаАНИХ овочеви·х куль­

!розсади. 3 НеіПог· а .II'О C<l1Ij}aB-

СТЄ>Мю.РіЗКJIIЙпівніч:IJИIЙ

)t():зері, !В.'ІМчtу

тур, треба,наСaJмперед, ВИ{}ОС­

і н,еобхі.дну

це

&Сіх ,овочевих КУЛИ)'р .

BЇ'rep ск-ошува.в ,рЦtmЬКtfЙ сніг,

У /К'aбmі. 30Jюrі

рам. На ,ПетРОВСЬі:ОМ)" ві ,ці~lКУ при·crrу·пили Д(} піКір у в.ання

своєчаСІНО

ДЗlМ. Адже ХQроша 'р()зсада. -І

30.;lОТІ РУКІІ

сi.rrьськосоооода.pc.ьюtX

культур

lІілыістьь яюkноі

,доведетьс.я

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

хшо, 'коли' :я :сів ІПОР}'Ч з ,IfИ\М

,м . Д. ,Г АЛВНКО, !І . с. ГОН­ ЧAJР , М . ·В . ТУДЕЛЬ. ДоаіА­ ник комбаіінера. В юtllGЇ ~eтb­ ся ІПРО ек.оплуа.тацfЙні noк.al3ники зе.РIІЮВИХ ,ком6а,йнів і Ж>а­ ток, п і~БИlрачі'в, комбаiиfі,в .дЛЯ зби,ра'Н1НЯ кухурудзи й СИJJIос­ ІНЯХ ,культур, цyкporв.lfX буря­ кі'в та льону . Розповідається

за МИСЛИ·Вlшись

ДНЯ

;немало

.'.I.I•.• I_'_'_'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'~·

JlОIt,

Рес.пуБЛЇКatНське ВНlдаВ'Rицт80 «У·рожаЙ:. :Вltrryст:ило 'і>ЯІд но­ вих '1<!IfИlГ дл·я тру.лі·В\lfиків сел·а. Ось деякі з них.

брига,дира.

.впевнено

житгя,

КОРИСНІ ПОРАДНИКИ

воді·в. Тільк и ·на першом у від­ Д,: лку ,потр і·бно заК.1ЗСТИ З ти ­ сячі рам. - Під силу .вашому IКО.lе.к.ти­

а=================================

'I1fI'И

культур, ми :юбов'sзa.лись !ООс­ Ь,"()Ю ,і JЮCЄЩ! ,ОАержати ,виео­

в

... "'.11І .....................................................••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••

яких за,пере<чень і швидко. Велwке зtЗ, вдання у ,"ариико­

-запитуою

та jmпих

Оце . РООЧJIIЩМІ доpory до а(lфальту, що біли Сеюшю­

Г. МЕДВЕДЕНКО,

10 зау;ваlЖення і в;казі'ІЩИ ,во­ жа,ка -,ВИКОНУЮl1ЬСЯ без будь­

рив.

пеJЩIO

-

громадськиіі кореспоНдент газети с Нове життя».

дос.відчен,а 'юрод,ннця Г адин а Федорівна Куліш. од'Ни .~ :по­ раду .даІСТЬ , UНrШИІМ сама П01l<а· же, як Іпот'р:ї'бн.о .робити. ТОМУ-

Федорі,Вlна,

'ВИ'СТ3·.

раlН'!іІЬОЇ капустн т,ретіА лис­ ток за.в'язуєт,ься . РOЗfIочаl1lff п,::кі,ровк у . Посилили 8JfГOТ08' .1еНIНЯТОіРфo'-'l1НОЙовнх fЮЖИJI.­ них горшечк.в. Опориться 'Робота 'n<!р.нmф­ водів , я,кі IHecYTЬTpJIДaвy Івах­ ту на Ч~ТЬ Iпарті.йJiнх З'їз,д~в.

Велике паlрюг.КО1зе господар­ СНЮ першого ;відді,lка. 'з,а,RЗЯ­

І

KOJ!eIКТ.II'Вy

ОI1'РЗJвді , багато зробленО'. під зоо Ірамами чЇ11кИми ряд­ КЗJМИ зatЗe.liе.иіли СХQДИ .роз.саДIt

Січ,не,ві

ву виконаl'И та'кий о·осяг ро.б і т?

Щоб одержати дорїДнийвро­

, нашого

YM~H­

ВИrКона'нО'.

па'РНlfковода ,~!

які

Обов'я;зко.во, <Ш.1н,

-

добрив. ЗАЗЕЛЕНІЛИ СХОДИ РОЗСАДИ

сячинка. ,відтранспорт~ва.'ш ІН поле 8400 тонн місцевих доб­

Міся,ч.ник закінчився, Зrленакопичен,н;я життєдайних со,ків

4 -

1lecJЮCЬ

чає. Зна.q,ниЙ обсяг tpQбoIrи вже

В

,нь{)і,

K'J)i3L

няв

горїЧН:IfЙ Iв·рожаrЙ почалн 'В ,ра,д­ госп і ІЩе ,восени . Вже :під пше­ ниlцю та жи1'О' була внесено щоиа,Й.менше 15 rисяч тонн лною і.т.орфу . ОЗ:Jiмі ,".ос і ЯЛIІ &'Іасно, доб і:рними .раЙонова.н.и­ Шlсорта~и нас·і,ння, пос і-ви П : ДЖИlвил'и. .мінера.1I>НИIМИ доб­ [Jl!tBa,:-.ІИ. Пшениця і жито ,на всіх ПJЮщах' в;вій'Ш,1И .в зиму

K'phl :В1lJЮlЦ}ТoВ&ННЯ· ,р()зс.ади на 4·5 il'8КТа.ІЬ IЮхідорrв, 6 paJfНь.oї 'КraliYСТИ, 5 серед­

~ СeJЮ Бобрик.

настУПІ

л,яють щодня в ПО'.1е сотн і танн

к'ультур.

!'tIaд~ :ВliCiвa~HA .огірків.

8

Чудово 'Р03ум~ють труда· рі ptЗДl'Oооу .:гоголі'всыІй>>,' що найголовнішим, ва,ходом 60-

Дбат.н I1РО добри,вз. під ЦЬО­

пompуДWl'ИlСЯ і ,нам, ларник,ова-

пікіру,ван.вя

зе~ді ПРОД{)IRЖ ується . ДесЯТ,КIf автомtЗшин і траКТО'рів 'Д()ста.в­

Зl'puIOВИХ

на,дра.нн·і помідори, при<:тупає­

бригади радгоспу імені

ЩОБ БАГАТИИ БУВ УРОЖАИ

врожаю, зЬКірема

зобов'яза;нlШІ б)"л() пере11lюрено

ТУ IВЄСJl'()Ю зібрати ПО 8 кілоз-лід 'к,ож;ної

Для

в

дорі,в, 100 -ОІГі;:ж~в, 300 ЦeJfIIнерЬвк,а.пусти. . Щ о б це

зелепу цибулю J цали в .мата­ ЗlШlи Юс.Т&. ,На.томkць ІЮеіяли

·ВIfКОij)И()ТОВУЄ~Ю торфО- перemій­

Гоголівчанu

ус.ієї

':\Іах уже зі,Йшл.а. рання !Капус­

Ольга

Фот·о А. Коз·ака.

О»ОЧ1ВЗ

бригадир

кіРу&lІНЯ. ВИІрооцено.і :J)03сади з Іцїеї шющі .виетаЧИ'rb на 6 Гe'K11ap~B·.

трудівниц" радгоспу імені Щорса. На фото: О. А. САЛАИ.

цeнтRlWiв

мощі ;посіву, 1! '\10М)" ЧИСлі ІПО 180 Ц~HT.нepi·B .ломі­

ли lIі,ц час ~P)ТOГ,() paM()()r{)()Ipra-

'200

та, ·ми приc:ry'IIає~ю до П пі­

п'ятирічки взяла зобов'язання надоїти від корови не менше 3500 кілограмів молока. І так, беЗУМОIIfIО, буде. Адже це сло­ во ОДtЮї З наіібіл"ш завзятих

ню ІВ;ИСОКОro

1ІЬ&Ї 1IWlYC'1'R' брн:га.д& щ.оту· вала JOOII'JЮВ&НИ ні 1600 раМ. А IВJЮЗ.ВO,-омШ теплиці, JИUІ ММ 100 кваАР31'НИХ метрів, не~АМШО I3Юрали ВRiрощепу

l\олюtтив ов()чJвlJlИ1t1в рад­ 'гоопу дав слоВ'о 'Д()биl'ИСЯ в іни­ .нїJIiiВьoмy Ір<щі - першому ;році 1IrООІО.Ї П'Я'I'Ifpі'l'J(И - по .125

ра­

ЗУПИКИJlа­

ротьби за ,ВИlCОКIfЙ врожай є 8Неоон.ня д06pll1В. Це не в МaJJ;Ї·Й мі.р.і ,і торі,к СJJoI}ИЯЛО вирощен­

.для YU~R lКуо.иків з 'ро.аIIWpoВ&1НIЮ !j)озсоадою р3,н-

кащ'1ету.

кий ,у:раDЙ овочm 'у закри­ тоху т,ру;нті. :юк.рема, 1Н&\lj'Ги­

Ооwчевих КУЛЬТУ:Р. У

то­

Ky6IfKi8 ga, день. ТаіЮС'Їкільюос11 1ІIІ!СТ:JЧЙТЬ Іва. Гl!юта р.

при плані ,6 к,іЛ()Г,j)atМ.Ї·В.

наеішн:,

ю)т л{)в.а.ни, :висіва.IJМ{)

Андріївна на першиіі рік кової

:

наі!4

3аГ0О10влено у .на'С

молока

досягнутому?

д@().може

ви'ти іх.

а ,вже

рік Ол~га Андріївна Салаіі. А в цілому від групи 802 центнери. Та хіба е виас така

'l'ИCJNХ

2

своє

до-

надоїла

У

рам П()ТJ)Юн,() за.мimrrи короби та IВIf'ГOO\0ВИТИ 500 нових тр­ .нИJкови.х рам. Наш ше.Ф :-

пері(}д ми лраЦЮ.ва.'1Иr не ПОІК­ ладаючи

усі нивні ;.е­

рeoiJ'кні ·IWроби.

·маЄІТЬСЯ 'ПаJ)JI1ИIКlJза б РИТА­ да. Весь l{),ci'HHM-ЗИJ'.I()ВИИ

Слово Ольги Андріївни на

Пол.щмr­

8.520.

Уже efl\равплися 3 ЛИМlі лан­ І\И Тетяни ЄлисеівuJИ' Кришин і ГалИJНИ Л'з;врінівНІ{ Ст.(1г.н1іЙ,

В сilчні лооавалю~а·.10 (щі,...

гом }'!Сі lПідготовленіз осені

конк'рет,не

рами

Восени у Tpeтbwy рамо(}БOlра­ т.і ~ИРОЩУrВaтимеr"О цвітну

IВj>OжаЙ1ності

,р.ізнш(

сілЬСЬіК'ОіГООІІодарськИ1Х

культур

та ,поліпшення якості о~ер·жа­ ної JПро.д;Уllщії . Нау,каю і прак­ тикою даведено, що сіВlба \до­ б1рнш,r н.асі'н.няtМ Ifайбільш уро­ ж,аtЙlfИх rрайotюва,них со,ртів .та

гі6р,ИUJ,і'В ІПРИ однаКОІвій а.гро­ теXlН.їцї І затратах Іпраці l!IIae n,pqдyuщії на. 2(}-3() процентrв 6ільwе, ніж пр!!' с і:вб і зв:ичаіі­ lIfIШ rНl8C Їllmiям . У збj.pНИlку в.июві,тлЮ€ться до­ свіщ po6orrк державних roрто­ ,в,lІ!Іробу:в:алыlхx дільниць, ,aJГ~ rexні'ЮЗ внрощу:в:анlНЯ ,ряду по­ ЛЬOlВНХ

пуб.лік!!',

кулl>1'УР

по

'ІІі.\lіщен·і

оон.а·х

'P~­

етапі·

про

c.npa·

ПОСТЗіНОІВІКУ иасіН'ницькоІ ~И ,в КOJLгоопаJC ,L р.аіЦГООПlа,х. !

НОВЕ життя 8 лютО'го 1966 року .

3


.Наш

Ч

IiОItIiУРС

Редакція тя»

газети

оголошу€

щий

"Нове

конкурс

нарис,

фейлетон

і

но

ТОЖ

РОЗКАЖИ

НА

!

вої

10 крб.;

чи- ~

Поряд

ПРО

Cb,K.Q.'v\Y ЖИТТІ,

ror>Гмашівців,

і'НIILIIМ

гї.'1;НОЮ

ПСУ<'

ГО;JИТЬ,

а

про

застосу­

не- \

альне

кого,

ків

стимулювання

розпові.в

читачам

і

С>l.lа-ти

еконО­

аТИЧНI те-:-А' '

ХОЛGдиАЬНИків

ЗНІ"ІКИ .' -

торій

на

картини

'.

Останній матеріалів

строк надсилання . з помІТКОЮ « Н а.,L

нім.

б

А те nрийдешн€

«Л ев'ять

і

сер,

Він ;поставив за СВОЇ:-А сце·

на'РЇЄ'\1

у-

фільщ цього

не

чека€

редакцію,

ні

задоволь~яють. конкреТНОІ,

по

суті

ав­

Чита~

вичеРПНОI

справи.

як­

що вжива€те заходів, то ска-

~

ВИ.ну.ватця, то назвіть його, як-

~

яких,

якщо

винуватця

встановили

«покарано»,

то

уважних,

чуйних

керівни­

ків, котрі оперативно реагують на

порушені

газетою

питання,

одержання редакційного нага­ дування відп()відають голов­

ми € на,.адуван·няпptO ,публікування в газеті критичних ви-

розгляду

на м.ісці потреби.

HeMa€

--

такий лист,

пар-

...

.

КІНО

Івідповіді,

ших нових матеріалів. них щиро вдячні. ф

ро'зпо.sі,дається

д:вох дітей -

І

біль­

Будемо

за

Фі.lЬ:-А ,під .ц,і€ю назюю постав. Ka,pT~",i

переважна

ний лікар району т. Іваненко, диреКТGР змішторгу т. Бес€д­ кін, ,.олова Бо,.данівської сіль­ ради т. Кар,пусь, начальник рай,відділу міліції т. Степанен­ ко, голова Семиполківської сільради т. Шевченко, завідую­ чий райсоцзабезом т. Дяченко та інші. 'leKa€MO, шановні читачі, ва­

«РАНО-ВРАНЦІ»

В

1

шість. В короткий Te~MiH після

зокрема керів'ни-

кам для вжиття заходів. Таки-

вань до друкувати

j

котрі дають вичерпні, зрозумі-

Водночас тійна Qрганізація, дирекція , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,", , , , ,

небо»

ні

не

Т

про

.1.н:'В ()одного рок"», -виеТІ.'.f1И6 на ЖИІТТЯ eї'~'ї С~И'р'нових - 38ичай] студії «ТаДЖ\llкфіЛhМ» я.к р~жи- Н'Clї робіт.НИІЧ<ОЇ 'С::-А'Ї, де бать~а і

. Р' Ф ото н е \1.E"НlJ.le (стві написав на'чальник її 03\11<Р ' ~ 13х 18 С\І ~ В. лРадзивіл. ЮДИ НА живе прийдеш-

І се.1а.

"Чисте

скажемо,

!>і ЙдутЬ. з редакції, тих, що адресуються

Д,аIНИЛО ХраБРО.ВИIJ.I:iКИЙ, за сце-

кожоому підпрИ€м-

зразу

нази,ватимемо імена начальників-відписувачів. АКИХ одиниці. Зате

,нарі,я.ми ЯіКОГО було ~нято, к:,но- :Іено за cцeHapi€:-A Віри Па'llОВОЇ.

про бо 'гато" '" . . ~ ТІ' І' доцільніст-ь таких лабора-

т,ру.JЯШИХ \1:0а

ПОВІ­

лі

"ПЕРЕКЛИК»

IHTe.1TeНl.l::I, ~ вів. Про перші кроки діяльнос-

заходи

ту, яку листоноша несе до редакції. А ось доля листів, кот-

..

створена

ВЖИТІ

редакції,

скажіть як. У майбутньому ми

листів, з них 186 надруковано. Решта послана керівникам відповідних організацій для розгляду на місці і підготовлена до дружу. Частині авторів дано відповідь. Досі миroворили про пош-

НОВИНИ

передооик.::в, ції праІІі .і трудови,х нормати-

та

гран.не життя

воді

громадському

житті.

...

()

\ІОЖ)ТЬ tJЗ.;r', лабораторія кaYКOllOf організа-

портрети

,ви;юБНИtцтва

~

в

j8 ciMeI!HO~"y

робітни-

тора

що

Одержуючи

IJозповів

про

заходи»

жіть

виробництві,

оплата»

П.

І

відповіді

268

ступів, а також лиtти і КООії листів, яких з певних мірку-

в статті

L

І

вигляд:

у січні fl'tдакція одержала

На ці статті редакція' одержу€ відгуки. Називаються нові імена шановних нашнх броварчан, які Е зразком для інших на

грун-

боти

чаСВl.10уває.

фотс,·г.:-Ааюри

такий

то

на економічну тему продукції - вища

багато

СК'РlfЖЗIІ:.lО серце .10 д.рузів і ~ міст Богданівської птахофаб­ Р"'.1IНІІ;Х, хто на. po-БС'Ч,:шу місці ~ рики А. Мі'>Oillниченко. На за­ не

матиме

вона

газети цифр,

ВОГІ} ШЛЯХУ молоди.МИ людьми.

ПIJислали

автори

лів про передовий досвід ро-

..

в

мовою

Ковальчук

листів

ПОЄ,JЮ;·] «Більше

по ,gЕ".1:IНКОЮ,

говорити

кодимерський"

механізат()рів

т()вних к~аліфікованих матеріа-

АК-

.настр:ЇI

Я

ного

домити

П РОТЕ,

куточку

у минулому PQut. Старший економіст радгоспу «Вели-

ників,

ЮТЬ ПРАUЮ І НАВЧАННЯ. , вання акордно-преміальної o~Водн'о'час .приперч.и і ТИ'Х, ~ лати в радгоспі. про ..м&~еJ16. хто

сатнричному

«І сміх, і сором». КЩО про пош.ту

~

~Обов:язані Heгa~HO розгляну~и

всі керівники присилають І зрозумілі, ділові Biд,n()Biдi. Ад­ І же відповіді Зіразка: «8живаемо заходів до виправлення І становища» чи «Будуть вжиті

ниць, шукачів легкої наживи. Такі матеріалн редакція публі­

за вели«е добро» (листоноша з Зазим'я М. Киріе'НКG), «Слід у житті» (ветфельдшер радгоспу «Требухівський,. М. Семе,нченко). Це злободенні хвилюючі матеріали .на теми виховання, най,вищого покликання людини чуйності, ,гуманності, доброти, теми вибору житт€-

ВИХОВУ-

ТИВНУ УЧАСТЬ 18 ГРОМАД-

будні

торів, порошковиків, буді,вель­

СУ-

БЕРУТЬ

~Д rnaЦJ~!lIIЬ

інформаці€ю. про

;тарниководів, ШИНО.ре·монтників, тваРЖІників, раціоналіза­

,JORPE

ДIТF:V1,

з

ховувати» (8!lТОР народний суддя С. Кравчук), «Спасибі

І

дінкою егоїстів, "рубіянів, п'я­

KY€B

залишились ,в пам'яті читачів і та«і матеріа­ ли, як «Нашу зміну HIf,M і ви­

з'їздам

СТОРІНК,АХ

ЖИ, ,КОТРІ BIJ.MIHHO ТРУ. ЮТЬ

наступним

трудові

МІСТА.

бобричан. Небезслідними

адресо­

З.\\АГАННЯ.

ЧАСНИКІВ НАШИХ РОЗКА·

J.ЯТЬСЯ,

подарунки

готують lІартії.

5 крб.

ЛЕй З СВОГО KO.1[KТlII8~', ЧИ

п'ятирічки,

які

J'OId

автори обурюються негідною поведіНКGIІ.' тих, хто ви·падко80 ·заАия. місце в керівному кріслі чи за п~илавком. пове­

ІРШДДІКщ~т!lIД

вони почали перший рік но-

ГАЗЕТИ ПРО КРАЩІІХ лю· СЕЛА

ЛИСТІВ,

виборювання у тися, центнері.

tаlQlЙ' mи,иli HaГOJl!JC роб"ть у CBO€MY виступі на минуло­ річнJIЙ досвід. О.очtвнккам району € чому ПОВЧИТІІСЬ у

вів промислових і 'будlвельних організаціІ!, радгосп.в і птахо­ фабрик, з яким

фоro.

В,КЛЮЧАйСЯ,

В иЕ

доставлених

про ~

~.... i. ....." !laceJlellllll С1Wl8ці,

Д'овий ентузіазм серед колекти­

кра­

дві першнх і- по 15 крб.;

ТАЧУ',

"IJ

. . ..

ваних редакції, ми довідува­ лись найчастіше про той ТРУ­

мії:

пи по

HOВtl18o ~

ЧИМ жив 1>аАо" У lIeIJ час,

За найбільш доскона,1і роботи присуджуватимуться такі пре-

три других три третіх -

MIc~

Ааючи

радувало і що турбувало на­ dJИХ чнтачів? Розкриваючи конверти щой­

жит­

на

ХАРАКТЕРНА пошта І с-н.о,о,.о .ття» з . . . .84

туЮifнІ

Позмагаємось ~ ~ fJ~J'jJ ~]

1_

ИМ

...............................

~

.................

з ВСЕСОЮЗНor ВИСТАВКИ ХУДО*НЬОГО ФОТОПОРТРЕТА «СУЧАСНИК»

іпі,'l.l,іт,кз .дльошу і

«ПереклИіК». В ос- ЙQГО маленьку с&тру Надю зв'яІ ТВОР\.' покладено ЗІ. ЮТЬ і РОЗІ.l:-АіШIЯ, ,Ї J.овір'я, і по·

• f:C:BY .. де тим врожайнішена УСПlхи ~ спраl!flЮній еп;зод час',в В~,ик()ї Ч\.·ТТЯ обоВ'Я3К". \ і злети. чим частіше ми огля] Підсумки конкурсу будуть" В;ТЧИЗЮI'!юївіЙIНИ бій, що Йо· «ЖІ НКИ» .. датимемось в минуле. Ось чоопубліковані до Дня преси. .. му агроном радгоспу «Бобго в:в ~~іr1З-Ж ptЗ,.1;Я\llСЬКОГО та,нка, Ва,жка до.тя росі.ЙсЬоКИХ Ж:НОК, ._"_________ ,,. __ , _ _ , І)ицький» І. Міщенко, розповія.киЙ о,пи8иllC<Я в ТИ.1У ворога. я-кі -втр·атили в роки дру'гої CBi'ftO__________~____________________________,B~ ~йки ~дниХ і бли%к~, стаконкурс»

до

-

1 травня.

~

«Х И

І СЛ/ІХ, І СОРОМ -

У'

ІІЮІ,

нас,

-

\юнст,Р\'Ю гьс.я

-

І

в

-

к:носеанси

-

ТИ.11!.

Скрізь так'

/1.IЦlеР'lallllна

СП'ВЧУВ<J€

-

Не

гроші

-

ОГО.1С/ШУЄ

в

ТИ~О».

г.1Я.1а:ч:в

ЯСНО.

-

.1а

випа.1К!lХ

кіномех",,:.к • Івав Дра'НИ8, ПРIІХtOдьте пх:,JЯ 'I'Нти. Дс>к!ІУА.1е

ж

Іне

дЛЯ ",!'ЧН:,В:О

«Нака·з

ОГО.1·0,

СИТИ в"і.\1 П'JаціВlІика:-А торту», Нев:да€'~~,оro.10шуваЛI1 Й()­ го- 'ІІІ не ОГО.10Ш\В3.111 П'Jац:'н,

ника:-А ї.1а.1ыli ./I.~ 3, що' б'.lЯ

зава.'!)'

хо.10.1и.1I>НII'К:Н,

а.1е

'не

,копійок,

Ст;льки

ШКО.1а

що

к-ош­

напере.1, окаже:-АО.

на

цей

«ПО';>fiДОК»

З:-Аішт'оргу

т. Uимба,l:' - Не:-Аає \' ~ac та,ких по­ РЯ.'lк',в. Кожен ,:-Аа" праІВО ,взя' ги

котлетІ'

й

без

па

з

гара'РО:-А

РоБИТIf

ra,;:m,';JY.

таlке,

чи,без

та

ще

ПОП8/*;J.ЖеYtня, Топорко­

не

:11 а.1·а·

ОднОіК

r

It;pQIe. •. цtfм

ЇDaDИР ,не об·

цього

\lеЖИ.1а(ь. Кр,':-А з'гадано,го «уз~­

П:.1:ПРНЄ\lства

КОltelН·С:ГО» об;1а,хуван.ня. во·на :в

Топоркова Г a.lIlHa, я.ківнз ,.'Ііз­ на.1ась про цей неГЇ.'!!IИЙ ВЧИ­ но.к ще .'!о тота, я'к БУ.10 пив:­

т:и же С,":-АЇ шера,з обраху.ва­ J13. На ОДНО:-АУ о'5:.1Ї «зароби· .1а» 14 ,копійок' ... А я,кщо «заробити» по

здається,

С'Т:.НJКИ з 'КОЖ\lЮГО обід'у? Або

С\'ЧіН'::В3'ЄЖJ<СЬ,

ШО

.кгtCи,р

тОрroве.1Ь!ЮГО

шено на,кзз. Бі.1ьше того, нач що

Толаркана

В-:ТЬ

«~IИ.lу,ва.1ась»

.рою,

В:-А;щеною

в:к:ні

раЙо'нно·го

СО\lО.1I>СЬКОГО·

У

на­

,ка,рикату,

штабу

«КО'\І­

прожектора».

що

у .цент­

рі :l<lіста, біля yhibeP:-Аагу. думапе,

це

ДОПО~IОГ,10

касиру? Ні. Якось, віДlпус:каючи ~.l:,Єi'lTal,

вона

ПОВТОРI!.1а

вир Петре.нко.

«под­

Обрахува.1а, І

не рІО. а ,Jвїчі , - Шась багато ~leHe

ви

RЗЯ.1И

З

...

-

ПР2ВИ.1ЬНО

я

ВЗЯ,1а!

-

к:.1ька раз',!! повтори.1а Топор­ l\Оаа.

-

по

саТНРIIЧНО:-АУ

п,>,ивеj:нг'в .1Ю.1ське око

Іви

хоч

Ц(? я за кот"ету взяла.

п:вс-тіЛЬКlI?'

піС.1Я

:-Аа.10'

ВИILИ1гаlню,ва'нь

О.J~Я,l

\lешкаlщі\ll се.lа

за-в;дуючою

Б\'Д,ИІН,ко'м ку.1ЬТ\·,РИ

б\хга.lТе;->

B:'.lIn'CtBiB

ГО.1<)В·НИ·Й

з,ва,жи.lась

усп:шних

Т\'€ з га'рніРО:-А. А без Г~p!Hipy н'е .1a€:-Ao ... Поря-д.ок та'кий! Забігг,ючи

.

.'v\.

Черкяє­

в-ою Ран;ш' !lа,вали, щоб за:ту­ .1,ЯТИ ·В"'l\'на. ТИЖJ.ен.ь іава.111, ':\Ііся.ць ,д;ава·ли.

-

P~K?! Авжеж .

Р:,к

І

!lа.вз.1И! ..

терпе-ць ур.ва,вся.

Ясна р:ч. НУ. а кінофіка­ ТО;>11 ж ЯіК на це? Ру'ка\l'И

-

іно,га~1"И ех,валю·

ють 'nОЧII!1і ЩКО'.1И. Вдосконале.н_ .ня

,«Пра;ВIІ.l»,

ка.ЖУТЬ.

І!І\"Є .високої 01.І:1НКI1.

.-

Хи-т·рі.

оці.НКIІ

А

,вс'ВИ'

зас.1'У'ГО­

11:,кав.о,

якої

заtC.l'УГООУЮТЬ?

Зніс.но, неза.J:СІв:.~ь.НQЇ, Чи не пора ТІІ\І, ХТО в:д:пов:' ..1гlЕ за .це, ,ВЗЯТИСЯ за· .1:.10 серйозно. Ад'же фа.ктї'в ,про ло­ га'не де~ю:r.·струваIННЯ ,К:ін()фі.1Ьмі!\- .хОЧ О;J.Оа,в.1Я·Й. Особливо .панують 'безпо.рядки П!д. час д'еМПНСТРУ,В'ан:ня .1IIТЯ'lIi!Х i~)HO­ сеа,нСЇів Ло ки ж на. це ЮР''ЗЬ

пальці' .J:IfВИ-ТИ\lеться ра,йонної

J,ирекц',я

kiHO:-Аереж і?

В. ЗАБЕРЕЖНИЙ,

К. ЗАЧЕПА, відвідувач їдальні.

.... .................................................. ~

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київська,

чіста.

158;

робкор.

~

фільму ЖН·ТТЯ фабрик

Яросла'в.1Я. «СЕРГІЙ

БеЗ:-АежнЗ<

ЄСЕНІН»

CI~Hi'В'CbKa

.l-1Об09

до

краю. :-Аатері-Вітчизни ПР'С,НИ'ЗУЄ т,ворчі,сть видатного 'ра­ J.·3'HCbKOrO поета Сергія Єсенін,а, Uя те:-Аа червон·ою нит,кою прохо­ дить через н-овий ПСШНО\lеТ;Jаж·

,p'.J/H{)ro

НИЙ ДОКУ:-Аєнта.1ЬІНИЙ фіJJЬМ ':Сер­ гій

ЄсеН·і'н»,

Uентральній них ф;.1ьмі.в,

який

ств·орено ' на

студ.ії

документа,1Ь(РАТАУ).

"ШостакоrВИЧ слухає 11 У'Зи.ку». Фото В. АХ_lО:-Асва (Мос.к.ва,), YДOCТO€He ДI1IПЛО:-Аа І·го ступеня. (Фотох'ро.ні,ка

РАТАУ).

0=============================== НА ГО.!J;VВИХ ЕКРАНАХ

ПУНКТО:-А:

хо'пи'ти ,не .за·будь!», На цей К';J:OК

ясн() ...

вона

же.· .. и З8·БУТIt, та ОД:Я,1а при­

ПОВТОРЕННSI ее под ви ГУ» 20

думаєте

НС'ВИМ

художнього

фі.1Ь1:-Аі ,поКtaзано історію трьох робітнИlUЬ одн,ієї З

ВІВТОРОК, 8 ЛЮТОГО і 21.30 «НезаКО,НlнонаD<О.1жеll:», Перша програма. 1.1.00 _ Теле- І Ю.гославсlolКИЙ Х\'·.10ж'ніЙ ф:.1Ь\1

~If в. Шl<МУ. f)~.'lРУЧНl!К :-АО­

І В

Ше й 'зараз ВИСИТh на,кзз .1И;1екто,;>а .Бров,арського З\1,'IJI­ ТОРГУ за N~ 1135 ,ві,.1 23 груд­ 'ня. Зчіст його такий: за об­ важуваНtiЯ покупц:в буфетниці ча,й,но!ї lПетрен'КО Лі.'!:ї О.lек, сандр:.вні ОГО.1'ОСIПИ сувору .10гану і папере.1I1ТИ... UитуоlО

ви

становища? ДУ:-А.аЄ:-АО. Дирекція шкс" .1И, ходжuть чутка, Н:'би при­ ступила' доповнювати «,Пра'ВИ­

з,а.nер('чує

та,ки.х

ПІК

ного

не;J.И':-А€>і)ча!ниl.Н.

.1И.\lерчанин. «Товариші ді­ ТІІ, КС':-А)' жа.1Ь'lЮ грсшей,­

Ш<J ж ви ТЗ\і бачите? А ба'ЧИ:-АО! І.наді Ібачи'мо, я" ті"ьнз е,кр?,ні :-Аигне, і.но,.. і­ проскочить... З,;зте lІе ;'НО.1і, а

ряд·оп;:

Ді.1а, ,ді.1а ... А Івз-ата.1:, то всі .lюб.1ЯТЬ. }\\ене ;,нше

:-АаЙ,бут,ньо:.f'У В'ЮЮДИТИ з скрут­

ГРОШIІ:l\И!-

завж.1И,

ВI1·

KOi:~ ув а:в.

IІl'ДU.lн'р'lаНIlНО.1t

Про-па·ли

-

Де:-АОНС'Т'РУЮТЬ ...

остан,н:й

прндбати.

- ІІПО·'МO€:-А\ так. Зате тая Дllрещія по.1Юб.1Я€, щоб той

цікавить:

:16н,рай' І де\юнс грують ?

кі.1ькао г

штори

же Дра.ниіі спра,ВIiО П.lаНIІ

л і а л () І

Te\I-НО, хсч ПkО ВН-КО.1И' А в ;Н3'С ЯС-;іО, хоч rO.lKII

всі

,повинна

~'K же, так?'

запла·

3 ..

-А в нас зату.1еl1;. Яка р:,зниця' .Аби te:-АllО.

часто

ГРОlllі

А.1\'

«СI,Р',зь» в:кна заЧlІне:!і, щсб <:В·:Т.10 Іне ,npCHI1Ka.10 в к.1уб.

-

то ..1и:рек.u.ія ,р,;з,йонної K:HO~le,pe­

жі

Об\;JЄ'Н'? НЄ' IlIIтаЙ.

-

ск,різь...

1l0-МO€:ІІУ, якщо немає ста.вн;.в,

Б,·J.ІІНКУ КУ.1ЬТУ­

те:-А~Ю

«Ж:I1'!'КИ»' Iпоста:В.1,еного ,на .l'v1ocковськ:й СТУІДії і:-Аені Горького. У

- и - т РІ ... »

рll.

..10.1ЗЄ He.1lf'

СI9іЗh-ТО

-

дс­

івде:IЬ.

нас.

\lе;1ча,нин.

ВlІскак\'ЮТЬ з

,каже ДЮlерч~·

дитячі

-

и

.1а

візіЙ:н·і

IНОВИіНИ

(М.).

11,15 :-АУЗИІКИ»

«СТО'Р:Інки'віО.10нчельно·ї

(М,). 12.00 - «Го.1И, оч,ки, сеКУIІДІІ» (,м,). 12.20 «Чо'Т'ири ча;:>:,6ні :J:ЗRОНИКИ». теат,ра.1'ыийй ОГ.1ЯД. 16,45 - Наша афІша. 16,50 -

J..1'Я дCtшкі.l.lо!Ни.к:,в

і

(д..1'Я .10рос.1ИХ).

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО

Перша прог~ама. 16.55 - ДЛЯ ШК?:lярів. «ТОlва.РИ'lIІ Нене». Te.leВ'Зlина .нО'велar (М.). І7.3О - «Та\I, де працює ВеРХОВIІ.а Рада СРСР"

:-Ао.10.1ШIfХ І (М.).

18.00 -

«Ро'зпс,віді про те-

ШКtQлярів, "Ко.'ю'во,рот» (пере.даіЧ.а роїзм». ВИ'СТУП П!.ІСЬ:-Аеннн.ка з Ленінграда). 17,30 «ДЮЙ::-А.о- І С. C:-АИj)lюва (М.). 18.50 «Во­ вачкаr.>. Му.1I>Ти,пл:,каціЙниЙ фі.1Ь~I. скр,ееі'НIНЯ». ХУ.'lОЖініЙ фі.1Ь:-А (І і 2 18.20 - «древності. Ка.жЬоКОЇ чу- сер:ї). (Д.1Я .10р.ос.1ИХ), 22.15 д:» (передача з ЛеР·:-А;). 18.50 :... МО'.l·О,J,'ж,на пр'с-гра\lа «Ор-біта.».

«В світі ІН{;'ВИ!Х книг». «Скарбниця Д.тя 'вс;х».

ста.та

tI

«Пісня.

19.20 -

що

Друга програма. 11.15 -:-. ~Гo:

.1уби

нз,д

М:СТО:-А».

а'і)ОД ною». Музичн.а пере· \ фі.1ЬМ (,М.). '12.0:; -

Теле91З:Иrн.и;и

'д.1Я УЧІН,:Л

дача,. 20.00 КіIНОСТj}"Ч<~И:-АIIНУ- д,ру,гої .3:-А"НИ. «Тобі, юність'» лих літ. .,A'B;цe.нtHa». .)~уд.ожніЙ (М.). 17.,55 ПРОlгра:-Аа нзвча.1Ь· ф:.1ЬМ. 22.00 «Театра.1ьні зу- - но·го те.1ебачення. Вища маТЄ\;\Із­ стр:чі», «ІВ ,KOt.:1'i· друзі.в». Переда-: тика,. 18.ЗО М. МУСО';>ГСI>КИ,И­

ча '3 иеllтра.1Ь1НО·ГО БУ.1ИіН·К\, а,кто-

«Хс'ва,"-ЩИ!-lг».

Друга програма. 17.30 с!>ка, Ж)ВИlна» (,М.). 18.20 -

і:-Аені А. Лунача'рського ча з Свердловська).

ра

(М.),

«С'ЛЬ«Най-

СпеКТ3К.1'Ь Сверд­

::О:ВСсIКОГО театру опери та балету

(переда­

\IО.lО.1ЩИ,Й КО:-А;ПОЗИТО О». Те.lев,'зі·Й·

ний ф;.1Н:-А. 19.00 -

Ь. ТО.1СТОЙ­

«Ді.'юк». Пре:-А'єра te.le-візіЙнОГО опекта·к.1Ю (пере.да,ч.а з Лен':нгра­ да), 2О.ЗО «Світ CbO'ГO.J;Hi» (М.), 21.00 «Життя ;на сцені».

На'РQД;НИЙ рауокае'

артист

СРСР

(щ:редача

з

А.

Редактор

! •••• і'.".".".'".I'.".".".".'I.' .".".r,.,r.'I.".tI~

!

Пет­

В:Лhнюса:).

.......................................................................... .

«НОВАЯ ЖИ3НЬ:t орган Броварского комитета КП УкраинЬІ н районного Совета трудящихся Киевс.коЙ областа.

р.аЙонно~оl\

депугатов\,

3"82, відділів партійнOfО життя, MaCOBGЇ роботи, сіль­ ькогоспо)(аРСЬkОГО, ПРОА!ИСJlОВОГО та відповідального секретаря 4-67. І ІІДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу. , , ,

І

БроварСЬІ-;-а ДРУІ\ЗРНЯ, Київської області, вул. КНЇ8ська, 158, Темфон -

4-57,

Зз.:-А. 666-5198.

!

КИlВСЬКІИ ПТАХОФЛБРИUI на постійну рOJБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ такі робі.тники: слюсарі (бляхарі, саН'

техніЮI, по веНТlІляції), теслярі, вантажннки,

ТF.ЛЕФОНИ: редактора -

........................................ ............................ .................................... ..............................

ФЕДЯR.

€.

пташннці.

.

Звертатися 'у

..

Вl'.1.'ІIЛ

.

. !

,каДРІІІ і

і птахофабрики, Іхат!! іІ.8тдбуса-!

~ ми N~N2 І, 3, 41, ~'.II.II.II.II.II.'I.'I.".".'I.".··

·.1.11.11.,·. І.,· •.••• ~

17 номер 1966 рік  

17 номер 1966 рік

17 номер 1966 рік  

17 номер 1966 рік

Advertisement