Page 1

п РО.lеmар1' всіх країн,

Є/l.наilmесл,!

НОВЕ

Орган

Броварського

Комуністнчної

райониого комІтету паРТIІ

України

та районної Радн депутатІв ТРУДЯЩilХ Київської оБJlасті

Рік видання 26-й

.N1! 17 (2284) НЕДІЛЯ

9 ТРАВНЯ р.

1965 Ціна

коп.

2

u

НЕМЕРКНУЧИИ подвиг Н ИНІШНЮ можна

Це -

весну

назвати

по

гічна

пра.ву

весна д:ваддятиріЧчя нашої

і

ТРУДОВlIІМИ

радяиського 1945 року».

«9

тра'вня

довгим і важким був наш !lLIIЯХ дО світлого Дltя Перемаги. Майже чотИ(ш ,роки йшла неба­ чена ті

щодо

БИl1ва

масштабів на

і

за,пеклос­

величе~наму

сыа,німецькомуy rrРОС11я.гався від

радян-

фронті, який Льодовитого

океа,ну до Чорного мо'ря. СYlворі ви'проБУ'В аIН;НЯ , що при,пали тоді на

нашу

долю,

не

похит,нули

ЯСКРАВИЙ

ге­

роїчний рЗідЯН<СІЖИ'Й народ і 'його доблесних воїнів, не ослабили їх віру в справедли.ві<:ть своєї опра­

пере­

ряд блискучих насту­ операцій, я,юі навесні 1945 року заВеРШИЛИСЬ ПОВlНим розrромом гітлері,всыоїї армії, падінням Берл,іна та беззасте­ режною кЗ!пітул,яцією фашистсЬІКОЇ Н~меччини. Радянський народ і ЙОГО армія відстояли першу в світі соціалістичну державу, гід­ но ви-конали овій інтернаціональ­ ний обов'язок, ВИ'3'ВОЛlІІВши наро­ ди Польщі, Р'умунії, Бошар:ії, Чехословаqчи'ни, Угорщини, Ал­ банії і Югосла'вії з-під ярма гіт­ ле~іI!СЬКИХ окупанті,в.

подвигами

народу:

остаточно

провели n;JЛЬНИХ

велИlкої Перемоги. В пам'яті на­ родній, в історії людсыійй ні'коли не зітреться дата, вИ'карб}'ІВана раllНИ1МИ

iH,iцiaTlIJВa

йшла в руки Радя,нсЬІКОЇ Армії. В 1944 році наші Збройні Сили

зна'мE'lН'НОЮ.

вilдблиск

нашої

перемоги видно сьогодні на пра,порах соціалізму, які гордо

HapQД,

керовациil Комуністнчною майорять у рящі країн Європи і па'Р1'ією. Азії, над далекою, але БЛИЗЬКQЮ ви. У'же В rl'руднetвій битві 1941 ро­ 'нашому серцю революційною Ку­ - м ИНУ ЛА війна являла собою ку під Моса<'ВОЮ РЗlДяиська Ар­ бою. В піСЛ'ЯВОЄНlні роки утвори­ не тільки боротl7бу між дво­ мія завдала МОІ'!утнього удару по лася світова соціалістична систе­ ма арміями. З першоro ДНя вана німеЦЬІСо-фаШНIСТСIll<ИХ загарбни­ ма, я,ка є вирішальною силою су­ стала рішучою БИl1ВОЮ м~ж но­ ках_ Це була їх перша велика ча<JНОСТЇ. вим сусп'ільним ла(Цом соц;іаліз­ поразка в др~й авітовій війН'і. Прorреси'вні люди всієї землі мом і породженн,ЯlМ крайньої ім­ А через рЇіК у ПРИВОЛЗІ>КИХ степах по П'ра'ву зв'язують з нашою пе­ .періалістичної pealro:iї фашиз­ було оточено ,і рО3!1ромлено ремогою нинішН'ій розмах націо-) мом. Ця 'вій'на вия,вила незапе­ 33О~тиоячне YlI'Pупуван.НЯ ворога . нально-визвольного руху, крах І речну перевагу економФчної, полі­ Битва на Волзі знаrмооувала со­ колоніаlЛЬНОЇ системи ім-періаліз­ тичної та військової організації бою корін-ний перелом у ході вій­ му, пі,днесення наступальної бо­ соціаJliі,сти,чного суспільства, непе­ ни на користь paд~Hcыогоo Сою­ роТЬІ6и міжнародного робітничого реборну життє,ву СИЛУ ма,рюсист­ зу. класу проти капіталу. cblko-ленінсыкїї ідеології, ясюраво ПїCJJЯ пораЗКlf фа ш ИСl1Cь'К ИХ Організатором і натхненником продемонструвала, на що здатний полчищ на КурсьКій дуві стра тевеликої ПереМQГИ була Кому,ніс­ тична парті'я, я,ка об'єднала зу­ силля армії і народу на 'повний розгром ворога. Вона здійснюва­ ла

ПОВС~КlДенне

кері.RНИЦТВО

йовими діями військ героїчною боротьбою невтомною

роботою

бо­

Як

з

трудящих

мале,ньких

у

СТРУМОЧ1кі,в

утворюється бурхливий та'к з ПОJ1JВигів ,мільйоН'ів

йон'Їв

радянських

у Президіі Верховноі Ради СРСР Напередодні Дня

потік, міль­

і

людей

ВИНИК

веРНУВ

нашом'У

народові

мир

і

Пе.ремог,а далась нам нелегко. Багато славних синів нашого на­ роду

поляrгло

на

полях

боїв.

СЬОГОдіні, вшановуючи перемож­ ці,в, ми с.хиля€мо свої голови пе­ ред

па.м'яттю

тих,

хто

віддав

своє життя З3 честь, свободу і незалежність соціалістичної Віт­

при цьому

відвагу та геройство

ського Союзу

фашистськими нагороджені

2-й

-

18

загарбниками

у

період

Великої

Вітчизняної

віЙН

(ТАРС).

роджуються всі учасники війни, Збройних Сил Союзу РСР.

партизани,

весь

особовий

скла

------з СВЯТОМ ПЕРЕМОГИ!

Вроварський ,раЙ!ком КП УrкраЇ'ниі ВіІІК1JН:КОМ райоН'IFОЇ Рад деlIIутаті'в трудящих 'ПОз'дОРОВЛЯЮТЬ У'часниuciв ВелИlКОЇ Вї-ТЧИЗНЯlfю вШни і всіх 'І1руді:ВНJIIків ' ра'йону 13 20~рі'Ч'Чям: історич,ної пера\lОГ Paдн,HCЬKOIГ~ Союзу у ВеЛ' JIIкій Вітчи'знЯ'нїй , війні над фаши!ст сы\юю Німечч~шою . ,

Бажаємо вам ~iЦiH()OГO ЗД{)Р, ОІв'я, ща,стя і но&их j'С'піхів ІВ прац на БUIaJГ() н'ашо'ї :рі'ДНQ:Ї БатькiJВщИlНИ. ВИКОНКОМ

РАИКОМ

РАДИ

УКРАІНИ

РАИОННОІ

ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ

ДЕНЬ

20 років минуло з дня пере­ можного завершення Великої Вітчизняної війни. Пройде ще

піднесений иастрій, бо кожен розуміє, що перемога, остаточ-'

торичної . Перемоги рідної' Комуністичної партії, на честь

на

чимало часу, а день 9-го .трав­ ня 1945 року назавжди залн­ шнться в нашій пам'яті_

роками, незабаром. Раптом нічну тишу порушує стрілянина. Стріляють з усіх

Я перебував у той час у військах І-го Українського фронту. Ще 2 травня ми зна­ лн, що Берлін 'в наших руках, що його гарнізон капітулю­ вав. Але на околицях міста і на пІдступах до нього бої ще

справа. Виявляється вогонь ведуть танкісти, артилеристи, піхота, стріляють навіть пора­ нені 3 медсанбату. Це був са­ лют на честь історичної Пере­

героїчного радянського народу. Стихійно виникали мітинги. Бійці на руках несли своїх командирів, під керівництвом яких пройдено великий бойовий шлях. , Таке ж радісне піднесення

внконуватимуться.

Тиха травнева ніч з 8 на 9. ВІйська відпочивають перед вирішальними боями. У всІх •.••• .••••••

. *.' ' •.

~

......._ ........._

перемога,

яку

ми

чекали

видів зброї_ З'ясовуємо, в чім

моги.

панувало в усіх містах і селах нашої неосяжної Батьківщини. Радів, веселився народ-герой, народ-переможець,

славлячи

Фашистська Німеччина велику партію Леніна, героїв­ капітулювала! фронтовиків. Іх обнімали, ці­ - Перемога! лували, частували. . Ця звістка, наче блискавка, Декілька днів тривало свя­ то Перемоги .. _ розноситься ,по всіх підрозді­ лах. Важко, дуже важко опи­ М. БОЖКО, сати, що було в ... і часи. Ви­ генерал-майор запасу. гуки на честь натхненника ісм . Б})овари. ..........._ .............._ ........._ ............_ ....._ .........._ ............_ ................- ......._ ............................_ ............_ ........

-

ОфІцери ставлять частинам нові завдання, вимагають до­ повіді про те, як ці завдання

(Фоrохроні,ка ТАРС).

Радя

IОВІЛЕІЇНА МЕДАЛЬ

стор.).

тривали.

ФОТО Є. Халдея,

Героя

Президія Верховної Ради CPC~ на ознаменування 20-річч Великої Перемоги встановила ЮВІлейну медаль «Двадцять рокі перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Нею наго

НЕЗАБУТНІЙ

Парад Перемоги на Красній площі в Москві 24 че})вня і945 р. На фото: кИ'нуті до підJК~ЖЖЯ Мз'взолея знамена переможеної гітлерівської армії.

присвоїла звання

радянським воїнам.

31 тисяча 399 ті учасників.

КП

на

~

Указом Презндії Верховної Ради СРСР від 6 травня 1965 POK орденами і медалями СРСР за бойові відзнаки в боях з німецьк

чизни.

(Закінчення

великоrо свята радянського

-

вих завдань командування на фронтах боротьби з НІмецько-фашис ськими загарбниками в рокн Великої Вітчизняної війни і виявле

могутній ва,л, який змів на своє­ му шляху чорні сили реа'кції, по­

авоБОiLJ.у.

Перемоги

роду Президія Верховної Ради СРСР за зразкове ~иконання бои

на фронті, партизанів,

тилу.

(Фотохроніка РАТАУ).

Мал. Г. Малакова.


вони СlV.CІ.ливо ипт.ли

Так 22 червня

1941 року. напала

на

Ворог ніс чималі втрати. Та

Цей

й

-Пригадую

з підрозділів нашої по бойовій тривозі

!

пункту.

Бій годин

почався після

наші

через

кий

початку

бійці:

виходить,

страшний

вовк,

не

... На

світанку

гітлерівці силою до трьох ба-

Як відомо, гітлерівці розраховували на легку перемогу, вони навіть підрахували, коли

тальйонів піхоти почали атакувати наші позиції.' Але успіху не добились. Довго ТРИ-

і о котрій годині будуть в то-

вав

тут

му

рогу

не

місці.

Та

все

запеклий вдаЛОСR

бій.

міцно

палкий заклик, особистий при-

утримували

кожен

рідної

кожен

ру-

метр

клад запалювали

землі.

ливі

і

!)ішучі

заЛЯГТІІ.

ручного

коМСОМ4ілець

бійці

30 зни­

кулеме­

і

командири,

неймовірні трудно­

щі, відстоюючи довірений їм рубіж. 700 солдатів і офіцерів, 10 танків та іншу техніку залишили тут гітлерівці в ті па­ м'ятні дні.

...24 роки пройшло з початку війни, 20 років з дня її пере­ можного завершення. Та не за­ бути тих, хто відзначився в перших боях, хто віддав своє життя

за

честь, свободу

залежність

любимої

i~ не­

Батьків­

щини.

Вічна слава Їм. П. МУЗИР, полковник у відставці. м. Бровари.

Спиридонов.

Три доби тривав бій в цьому

'Районі. Три доби не заплющу-

Во-

ні на метр. Душею бою були комуністи і КОМСОМОл'ьці. Іх

відстою.вали

та

кулемета

батальйону гітлерівці

загарбників

навідник

очей

просунутись

гарно було на картах, а на ділі не те. Наші славні воїни біж,

щив

червня

23

Раптом

кулемет. навіДНИ1(а

до

були

фашистських

його

RK

вогнем

примушені

та-

литний.

іншому

ріділи.

підпрвз командир Нефедов, і зиову

малюють.

війни. Бій запеклий, кровопро-

чи

сильним

гляд мали ВОИИ! .. А як раділи

населеного

декілька

ряди

Семенова. Та ие надовго.' Під

перших гітлерів-

ських . солдатів, що ми взяли в полон. Який жалюгідний ви-

зайняв оборону недалеко від

прикордонного

наші

замовк станковий Опустилась голова

нашу

Батьківщину...

Один частини

...

почалося * (СПОГАДИ ФРОНТОВИКА) *

день ми запам'ятали на 'все життя. Фашистська Німеччина

віроломно

вали

пер~носячи

всіх на смі-

дії.

\~~~~~~~~~~~~,~ ВІРНО СЛУЖАТЬ

НАШІ ЗЕМЛЯКИ

СПАДКОЄМЕЦЬ КРАЩИХ ТРАДИЦІЙ До призову на військову службу Володимир Нилов пра­ цював у Броварах на заводі ТОРГО'вельного машиноБУД'У,В'ан­

мінною рисою молодого матро­ са Є те, що він, не шкодуючи часу, дуже баг:lТО допомагає

ня.

спеці,альності.

3ар,аз він -

НОМОРСЬКОГО

своїм

~la1'poc Чор­

флоту.

варишів

своєю

СЛУ'жбою

і

_~

..

пова ,гу

ною.

то-

в

·навчанні.

~_~~v

__

Від-

__ rl

! Бorаm ~iB~~!f1.exa~I!y!~:!!.~"н< ..-І r

жуть,

ріс

8:'1'- топлю. ТУТ

ЧИl:JIІ'Яіна віЙ.на, моло:\иіі СушКО разом ,3 бlliга'ть~(а ВОЇIН.ами РадЯІНСЬКОЇ AJ)iMiї піПШЕ захищати рідну Ба.тыівщІІну.. Він

від;анача~ться в

мольця В. М. Нилова за хоро­ ші у,спіхи 'в бойовій і політич­ ній підютовці. У березні HO\lY було

присвоєно

!

І

'

цього

свою м,аЙстерність.

бере

активну

участь і в І'ро~!адській та спор­ швно-масовій

член бюро

роботі.

Він

-

КОМlСо~!Ольської ор­

Про комсо\юльця Володюш­

ра

Нило·оо

можна

впевнено

оказаТІІ, що він є спаДКОЄ\lцем хороших бойових традицій на­ шої частини.

Р.

ЛОЩИНІН,

секретар парторганізації

Д,о'бlре також працюють 'ГраІ,ТОРИІСТИ Іван Нау:меIНК(}, К(}с-

військової

меХМІізатор ПOlве-р'нув- 'ТJI;НТИlН КРfJЛЬ, Г'РИІГоріи Сушк'о

ТР1JJКТОIJЩУ БРИlгаду, я'ка 6 .ниlНli стежать за Яlкkтю. В р-о,боті

Першого Українського фронту

ОI~Н:ОЮ з переlДОIВИХ в радг(юпj

пройшла медична сестра, стар-

і

ДваJДця'ГИ~іччя Ве.'1ИКОЇ Пе-

В АЖКИR шлях воїна-переможця під час Великої -'й .• ІТЧИЗНЯНОІ

БОЯИ р::в;няють,ся на C'EOJlO 6ри-

механша1'О'РИ. ш,'1jзнача-

голова

ВІ

ни

З

но-монтажного .N't 39. Не раз

Вlиськамн

Федорівна Орлова,

працює

.

СІльради,

старшим

&ОЙОВІ

ДНІ

управління

Німеччиною. 1941-1945 рр.». Брала участь в боях з ні­

виносити поранених з поля бою,

мец~кимн загарбниками і служ­ бовець ДаріR Антонівна Остро­

ІИ доводилось

не одному воїиу вона зберег-

ла життя.

ший сержант запасу Варвара

І. ТИМКО,

"

ремО1ГИ

СКУЛl>птура раJtЯНСI>КОГО воїна-переможця, BC-ГаНО8лена могилі раДЯIНСЬКИХ BOЇHlB, загиблих при шту'рмі Берліна. (фОТОХРОНі,ка РАТАУ).

СПОГАДИ ПРО В'

гадира.

н,а

частини.

І ТрУ'ДИТЬСЯ ніlН Тall{, JШ{ вою- яри;х, п,jIД1flО'ГОІВці грунту і сава'в ,на ФРОlнті. В OCTalНlHli Рf)КИ )1)11Н1 Н'і каР'Т'ОІПлі ВОІНИ 31н.аЧ1Н'О . В 3іСИЛЬ •JI арюнович очолює пе-ре>ВИIКОІНУЮТЬ Н(1РМИ, пиль'н'о

~ «Г~голіІВІсь'КИЙ».

~

після

ві,н продовжує Відосконалювати

ся Д(} МИіріНОЇ праці хл,іБОIJ)О'Ба. та Dнші мехаil:l!ї,зат~ри. На сів:б,і

,

високе звання

відмінника. Але й

і ті. За MYJКlНlicTb та бroсmраш- 'ІІОМУ з 140 ге,ктшрів. ність в,tдзна:чении УРЯ'Д{)lВИШИ нагор(}да.ми. Ш,сля ])озгрому

неодноразово

ганізації підрозділу.

l}(}о()Ті меХ'1litrїзована ЛaJНlI\<l Ми'К'ОЛИ Бреуса, яка зобrm'язалася ВИІЮЩ}1вати ЮIJptOOiплю без за­ 'трат IРУЧlН'ОЇ п.раці і Ізі брати ,ІЮ

І ДОСТа!ВJШВ БО~!І1рJlJпаси .на фР-ОН- 130 ЦВ'Н'1lHepiJв бульб на к(}ж­

! І вuрога '

ВІ!КО­

MaTp'oca-KO~ICO­

ВОЛОДИ~!ИР

YKlpa.Ї1Ha». лі'зні культури та. садИ'Гь кар- t

А "оли почала<;ь В~ЛИlка

~

І

і ба!Гат.і!В к,олиШ'нШ ярих і швиr,~КИIМИ ТЮ\ІПа~1И еіє

комос.п «Ч~р.в'Оіlfа

t

! !

зобов'яза'НН'Я

честю.

заОХОЧУ'вало

~_~.~

нізатором Василь .тІар:,оlН,О'ВИЧ льOtвих рОО(}тах. Вригада перСУШІ,О. На й{)!го очах, Я~, ка.-, ш(}ю зак~нчила С,fв,бу ра:НіНl:'Х

з

Ком,андування

на­

І '

Свої

нува в

безДОl'анною

працелюбністю,

полегливістю

_ .. __v_ . . _ .. _"'_ .. _ . . _._. __ ...

освоєнні

включився в соціа.l!стIltЧ.не З\l3гання «Естафета бойової сла­ ви» на честь 20-річчя Перемо­ гн IІ<1Д фанщстсь"оІО Ні,\lеччн­

чення важкої, але почесної віЙСЬКіОАОЇ спеціальності. Він завоювати

в

ОДНИМ з перших Во.1'ОДЮ!ИР

перших дні,в після прибут· тя в частину Володими'Р Мнхай­ ЛОВІІЧ аюrивно взявся за вив­

3

зумі.в

товариша~1

Варвара Федорівна

нагороджена орденом сЧерво-

яка нині

ної Зірки», медалями сЗа від-

бухгалтером

вагу», сЗа

розрахункового столу будівель-

ВЗЯТТR

Берліна» і

сЗа перемогу над фашистською

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~

НЕМЕРКНУЧИЙ

подвиг

родної безпеки. Перед лицем силення

лізМІ}'

агрес.и.в,них

КомУ.ністична

дій

по­

імперіа­

партія

і

Ра-

Зайняті ТВОРЧОЮ працею, ра. І д~нський уряд {>облять усе '!.eo~д.янські людн . наполегливо бо-: XlДHe для . ЗМІЦнення Зброини~ НИКІВ внесли вкл. ад УСІ нароД.и І ступив до розгорнутого будівни­ рються за мир І дружбу м;ж усі.' Сил СРСР І гарантуваf!НЯ без багатона.цJонаЛь'НОI раДЯНСЬ.КОI сІ- цтва КО~IУНістичного суспільства. ма наРОДЮIИ. Але на зе.~lлі ще не І пеки РаДЯillСЬКО.ГО Союзу,. Д:'l~ м'ї. П.lіч-о-плі~1 З веЛНIКІ!'\1 російВ єдиній браТіній сї\!'ї ра'дян­ перевелись паЛI"I' в··н І' . І посилення обороноздатносТІ ВСІЄІ ІН и. \lпеРlа:. . . . СЬКИМ та ІНШИМ~ народа\lИ І СЬКИХ народів розцвітає У:краї­ лісти США та їхні партне , {)П!ВДР)"ЖНОСТІ сощзmстичних ри по ItpaTR. СРСР .НIlIЛН Т~УДЯЩІ УкраІНИ. Іх 'І на невід'ємна і СК.1адова час­ (Закінчення .. Поч: на І ' стор.). І ус.пішно здійснює історичні рі­ ~. розгром ГlТЛ('РIВСЬКИ~ заг.арб-І шення ХХІ І з'їзду КПРС, Прl!­

u

TpYДO~JI

собою

І

раТНІ

~одвиги

явл.яюТl,

немеРКНУЧІ.. СТОРІ НІШ

ТІІН(І

могутнього

СРСР .

Трудящі

в Лі-І н~шої роспуб.Jіки за минуле два­

ТОПИСУ СВЯlf.\еННОI боротьби ,з·а ІСТОрlllШУ долю наШОІ БаТhЮВ-

дцятиріччя відбуду.вали і збуду­ вали нові міста й села, споруди­

!Цини

ли

великого..

-

Радянського

велетні

індустрії,

Союзу. Сини Укра ІНІІ бились на І ~!,iї, від,крили ВСІХ фронтах, у партизанських загонах і в під<tіЛЬНIІХ організа-

великої

а.греСІІ,В·НИХ

міжнаРОJtНу

ГОНКУ'

~ОЯЧЧИllа

блоках

загострюють І'

обстано,вку,

озброєнь . '

бомбардує

ведуть

ВІ

д' з

А А

Н ~ ЮЧИ

сл·а.вне два­

А \І,ериканська І' 'Д'ЦЯТИРІЧЧЯ Перемоги над. фаН' мирні

І села Де\lС'кр,аТIІЧНОЇ

міста, Ш!J<~Т;,ською

Республі-І СІ>КИИ

народ

ІМ~ЧЧИНОЮ,. ра~Я!l-

~д6иває пІДС) м!<и

хі­

K~!.

дні пе­

ні люди світу рішуче засуджують здо?утих за МИНУJIl роки. ЙLtуЧи

В'єтнам,

розпалює

полум'я 'вида11Н.ИХ

ДОСЯrnень

в

e~OHOMI~-

нові інститути і ВІННИ в Індокит,аї. Всі прогресив- ному І культурному .БУДIВНИЦТВІ,

школи, театри і музеї . з великим піднесенням

В ці вони

"

агресиВ1Ну

поттикv

леНIНСЬ'1<11>М

~YPCOM,

розро6леНИ'~1

амерккан- ХХ, ХХІ і ХХІ І з'їздами КПРС,

ці.лх .• Б:nнзько двох з ПО,10ВІІНОЮ І ре1'ВОРЮЮТЬ у життя ріUlРИНЯ ських імперіалістів, Вlf,:l-Ізгають трудящі СРСР під к,еріВНИIЦТ.вом ~1l.:')IЮI.!lIJ l'ру~ящих УРСР. За ге- березневого П,ryенуму ЦК КПРС партії успішно РОІЗМ І ~IУЖНIСТЬ, виявлеНІ у Ве. , ПРlІпинення їх втручання в спра- Комунkтичної .1ІІІ(іЙ Вітчизняній війні, наГОРО-1 до.баваютьс~ ~альшого розвитку ви народів, я.кі борю-ться за своє розв'язують коріННі питання РОЗ­ джеllО ?рдена~и і медал.ями, по- ВСіХ галузен СІЛЬСЬКОГО господар­ соціальне і національне визво- ВlnКУ н·ародного . гo.c.nодарс!ва, нзд

ДВІ

ТИСЯЧІ

УДОСТОЄНІ

Ге'роя Радяисько~о Союзу. р АДЯНСЬКИ~ народ дав,но

заГОI в

рани

Зllанн!!

НОВЕ

9

війни,

ЖИТТЯ

травня 196~ року.

збільшення

створюють

виробництва

матеРІально-техНІЧНУ

'І базу комуністичного суспільства. продуктів землеробства і твари'н- лення. • РаД~Н('ЬКIІЙ Союз стояв і стоПолковник Б. БУRСЬКИХ. уже Iі1щтва.

відбу ДYiBalВ свою економіку і .нині

2

ства,

ІТЬ

на

сторожі

МИРУ

та

міжна-

(РАТАУ).

хіжко. Старший матрос, вона разом з моряками Балтійського флоту відстоювала кOJIИСКУ Великого -ЖОВТИR місто-герой Ленінград. Майже всю війну пройшов партиз~кнми дОро­ гами народний месник Михайло

Антонович

ШутіцькиИ. CuBHO

80Ю8а8 і колншній СОЛАат Му­

сіА Петрович Герасимеико, який до

останнього

часу

очолював

БРIfГЦу будівельників.

До 20-ріЧЧR ВЦИКОЇ Перемо­ ги партІйна і nроф(віJlкова ор­ ганізаціі встановн.ІІИ .fIa людно­ му місці художньо -оздоблений стеНА, на RKOMY портрети всІх учасників Великої ВіТЧИЗНRНОЇ війни, що нині працюють в нашому колективі. Тут фото texhika-бу)!.llІеJlЬНИка леАтенан­ та запасу Івана lваиовича .Бар­

голіка, майора запасу ТимофІя Михайловича 'Висоцького і ба­ гатьох іншкх колишніх воїиів РаДЯНСЬКGЇ Армії. Тих IІ.НЇв не змовкие слава пі)!. т.аким девізом відбула­ СІІ зустрitt XOJlнontix фронтови­ кі8 3. колективом nРilціВНИКіВ нащого УпраВJIіННJl. 80НИ вис­

-

ТУПИJlИ З спога)!.амн

про

те,

RK

ві)!.стоювалн честь і незалеж­ Hlctb рідної Батьківщини в грізну годину війни. Л. секретар

НИКОНОВА, парторганізації БМ)' 16 39.


У БІЙ ЗА БАТЬКІВЩИНУ

-

w

Чимало

І

певне, відь

телеглядачів,

пам'ятають

письменника

Ленінської

на­

розпо­ _лауреата

премії

С.

С.

Смірнова про дівчину-тан­ кіста Марусю Лагунову, що втратила в бою обидві ноги та зуміла знову ста­

ти

до

лав

Радянської

Вона

«Від душі вдячна вам, дорогі діти, за ваш лист, за теПЛІ слова привіту.

Ар­

З Броварами зв'язане моє складне життя, смерть моїх БОЙО!lИХ товаришів. Тому

мії, про дівчину, яка за до­

лею своєю була нібн рід­ ною сестрою «справжньої людиии» Олексія Маресьє­

хочеться краях,

в

вийшов до Дні­

р,айоні міста

Х~ІеЛl>НИЦЬКОГО.

У

Пер€'яслав­

Марії

Ла­

гунової ставало щораз більше бойовОго доовіду. В бригаді про неї уже. говорили: «Це наш таНІКОВИИ ас». Вона м,ала справжній

у

навчанні,

бойаВІІЙ

авторитет

у

шити коную

навчальний ваше

надсилаю

при

Бажаю успіхів завер-

рік.

Ви­

-

прохання

своє

М.

ваших

зроблю

успішно

фото».

ЕРЕМЕНКО, вчитель.

Нижче ДРУ1(УО!О уривок з ста.тті С. С. Смірнопз про бій за Бро,вари.

* * *

... БатальЙон пра

я

першій же нагоді. вам, діти, великих

ва.

Лагунова брала участь в бою за наше рідне міс­ тО Бровари. Юні краєзнав­ ці Броварської 'восьмиріч­ ної школи .N! 3 вирішили листуватися з Марією Іва­ нівною. На наш лист швид­ ко наДlишла відповідь 3 міста Хмельницького, де зараз проживає т. Лагуно­ ва. Марія Іванівна пише:

побувати

що

На ЦСЙ час за русі Ла.гунової дцять атак. Бій

стап

П.1еЧЮlа Ма­ БУ.10 двана­ за Бровари

тринадцятою.

Та",~іСТIІ, як і ЛЬОТЧИКИ, трохи маРНОl!ірні. Якось на ПРНівалі ше перед Броварами вони за'1>е.111 веселу РОЗМОВУ, і

у танкістів. На її рахунку бу­ ло

багато

ниця~;и

і

роздавлених

вогневих

фашистів.

точок,

Невдовзі

гусе­ гармат

бри,гада

одержала наказ взяти Дарни­ цю, район міста Києвз на лі­ ВО\ІУ березі Дніпра. Ви'коную­ чн

ІІзказ, бригада

КІІіі

ту

бій

бі.1Я

почала

н-аселеного

важ­ ПУНК­

грудях

хтось

н:зп,івжаРТО\lа СJ<азав Марусі: - ДИ!ШСh! Тринадцятьчисло

в

із

нього

нешас.lи,ве.

У відповідь вона, ОІіЮЧИСh, заперечила, що на брокі її машини стоїть номер ІЗ. та ЦС не зава·ДІМО їй ВОЮl~ати. А капіТ<JН МитяЙ'кін. шо ОПlІ­ ІШОСЯ

тут,

сердито

Д~~рниці!

у

дваДЦЯТІІ

серця

0pJ.eHI!

Л,lЄТЬСЯ

.кров.

І :!нову марять про походи Іуди й К,аїна заброди. Та знайте, палії війни, Що є У ~ютері сини!

Федір м. Бровари.

ПЕТРОВ.

вже

пооува,в і

нічо·го зі мною не сталося під час тринадцятої. Давай, Ла.гуно­ ва. підемо разом в цю ,атаку. Він нііКОЛИ не забув,а,в своїх обi.L~янок і 28 вересня 194З ро­ ку. в день цього бою, опинив­ СЯ в машині лейтенанта Чу­

макова. його веселий, спокій­ НИЙ голос ПРО.1унав у Ш.1е~!О­ фоні Ма.руоі:

- Марусе, ми повинні бути першими! давайте в:n е:р ед' Спочатку все йшло добре. Командував танком капітан Митяйкін, а лейтенант ЧУ\>Іа­

Ану,

трохи

пра поруч,

-

но,

десь

поруч

приховалась

друга гармата. Т,анк раптом сіпонуло, мотор захлинувся, все наповнилось Їд'ки.м ДИМО~І. Біільше нічого Маруся не пз­ м'ятала. Вона прийшл,а до пам'яті в польо,вому госпіталі. У неї бу­ ло ампутовано обидві НОГИ, перебито 'ключицю, і ліва рука здавалася мертвою. Все :все­ реДИfI'і було ніби СТИСНУТО К.ІІешатами, і голов,а тріщала від болю. Біль заБИlра,в всі сили душі і т,іла, і в·она навіть не

могла

ти,м,

що

за,ми,слитись

з

нею

над

сталося.

На літаку її доставили до Су,м, з~іlдТИ до ульяновсыа,, а згодом до O~ICbKa. Тут мо­ додий СМlіливий хірург Вален­

ТІІна Борисова робила їй одну операцію за од,ною, намаг.аю­ Чl!сьврятувати її ноги, на­ сК'іЛЬЮI це було МОЖЮІ'!J.O, щоб потім вона змогла ходити на пр,отезах. Саме см,іливості і І!·а,полег.lивості Борисової, я'Ка іноді йшла на РИСК всупереч порадам старших і обережні­ ших xi.pypriB, Ла.гунова зав­ д,ячує

КО.lИ

тим,

вона

ЩО

прийшов

піШ.1а

по

день,

землі

без

~IИЛИЦЬ.

Та до цього дня ше треба було дожити, пройти крізь багато фіЗIІЧНИХ страж,дань, через довгі місяці мораЛЬНI!Х M~K. Почуття безнадії і без­ виході все частіше і сильніше о·горта.1И дівчину, і тут знову добрі, чуині ЛЮДН. її старі друзі ПРИЙIІІ.1И дО неї на ви­ руч,ку в нзйтяжчий \!ОШ'НТ її життя

Фото~!Онтаж М. Захарова. (Фотохроніка РАТАУ).

...

~~~~~~.~~~.~.~.~.~.~.~.~.~~~.~.~~~.~'~'.'~'~'~~~~~~~-

ПАМ'ЯТ АеМО ПРО ЗАГИ5ЛИХ

ВИJ1w~ає.

Через фронти, вогонь і дим Солдат вернувся в рідний ді\І. Ще не прочахла навіть зброя, А він дбайЛlVВО під горою Вже оглядає ярину. І лише з·гадка про війну­ Чоло У ран,ах рубцюватих. ЗРОСЛІІ сини, Радіє мати. І батьку весело в душі. Горить калина на межі, Немов ЧИЯСЬ сміється доля. Си,"и вертаються із поля. А м,ати стала край воріт, Бентежно ди,виться у світ. У серці матері неспокій, Бо та,м, за 06.рієм ВИСОКИМ. Шугають чорні круки знов, Людей невинних

Я

а так,ах,

Дрібочуть батькові навстріч. А мати тулиться до пліч, В об'ЇЙімахвоїна ридає тугу

на

Вона розвернула- машину і понеслася вперед. Німецьк,і гаР\lати КИНУЛІІ'СЯ врозтіч, і танк, Kopn~'COM відкинувши

в4Йни.

І на обличчі свіжі шрами. Синочки босими нога~1И

І

ГрЮІНУВ

марнові.ра:

командував МитяЙікін. Т,ам ні-мецька гармзта Jlаuш\! до­ шкул.яє, п.рIlСТj'1КНС\!О ЇЇ.

є у МАТЕРІ СИНИ На

СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ

-

веРНУIВСЯ

гармату, пронісся через арти­ .1еріЙськиЙ окоп. Та, очевид­

РОЗПОВІДЬ ПРО

ков став до кулемета. Вони першиоМИ вир~ались на позиції фашистів, і Маруся бачила, як роз·бі,гаються і падають під кулеметни'М вогнем гітлерівці.

БРОВЗРIl.

Солдат

Бровари

визволяла

р.обітни.ки Ліl1f.Ьвської шве'йної фабрwки урочи~то відзна,чають 2О-річчя веЛИIКОІ Пере\!Оги над фашисТ'Ською Ні,меччиною. Комсо­ мольц'і

,після

роботи

.biH-1

лах буде покладено траурні шистсЬ1КИ~1Н окупанта~!и виступив КИ. Фабричний хор ВИВЧИВ пісні офіцер запасу В. С. Шибіка. періоду Вітчизняної війни та піс-' МИ, МОЛОДЬ, свято бережс\!О

ні про мир. • На фабриці ві.ll:бу,1ИСЯ ТІ' збори ~РУ';ЯЩІІХ пр

впоряД,кува­

ли ~югили загиблих воїнів і інших жителіВ-О.ll:носельча'н,

І....

.:'

н,асадили

УРОЧИС-

..•

исвячеН'1 цlИ

'

спогади про своїх дідів, баТl.>кіп і. братів, шо в жорсток~х БИітвах ВІДстояли для нас мир ІовоБОДІ'.

знаменНlИ даТІ. З спогадами про боротьбу радіяаськo\fХ ЛЮJ.еї't з фа-

секретар

Н.

ФЕДЧЕНКО,

КQмсомqльської організації.

дерев, 'NBiTi'B. 9 травня на могиНа фото: М. І. Лагунова. ~==~==================================================================~~ Не

за,буваються

ЖИТТЯllВОЄ

хвилини,

трималося,

як

на ,волосині! А х,вилwн тих за вісім рокі'в перебування в а'р,мії не злічити. Саме тих років,I'О.1И :ви­ рішувалася ДОЛЯ Вітчизни-матері, доля чвертьвікових завоювань Жовтневої революції. Отже, і твоя доля і доля діток твоїх. Твого сьогодні ,і

ЯК ВЕЛ/ЛА

коли

кажуть.

ЛИ ворожого підр·озді.lУ, розташо­ 'ВЗlюго поблизу у лісі, мимо пройшли. А батальЙOlН ...

-

ВпраіВО

раптом

і

вліво

скомандув,1В

-

,вогонь!

начаш"ник

завтра.

штабу, коли «під руками» вияви­ СИРОТІЛИй в останньому JШСЬ Інімці. ЗаlВ'язався бій. В хід пішла і бою батальйон р,адянських солдаті,в походним маршем рухав­ вогнепаJ1ьна і ХОЛQдназброя. Троє ся в напрямку села Чорної. Дозор­ рс\дянськи,х солдаl'і,в Сl'ри.БНУЛIІ в ці, шо Йшли попереду, не поміти- ОКОП і звідти продопжували вес-

О

ТІІ 'ІЮГОНЬ.

Проте

СОВІСТЬ

Ряди ворожі

троє

виявились

рідjли.

«відріза­

ними» від баllа,1ЬЙОНУ. ВиЙти з УКРИТТ1Я важко. Тоді офіцер поси­ лає

до

одного

своїх

з

з

СОЛД31Т

метою з

пробраТIІСЯ

ВИКЛlІкати

СТЗJ!-ІКОВОГО

на

воро'га

вогонь

куле­

мета і тува'Ти

під йоro прикриттям вря­ ТОІвариші-в. Але солдат ...

не дійшов.

Тоді старший лейтенант Ф. К. Бендебера сам вцрушає. По дорозі несподі,вано на:ки'нувся на нього !Юрог і удар'ОМ n.ри,кла.да по го­ Лl()ві 3ІваVlИВ на землю. ФсШИСТИ обезброїли його і по,вели .до свого Ш11абу. Та допомогли воїнові І'міт­ ливість і риск. «При мені ж ,гра­ ната є! прома,йlнула ДУМ1<а. :.... Пі,д гj.мнастеркою, до брючного по­ яса прИ'кріillлеН1а». Якась мить -

і

&она

ОСЬ

ПОVlетіл.а

зір,веться.

під

ноги.

Hi~!цi,

Ось-

ГЛЯНУlВши

Оlерті в очі, дали втікача. Скорн­ ('Т<JВШИоСЬ

нагодою,

в

протилеЖ1НИЙ

б-і'к подався і Федір КУЗhМlIЧ. Тим і врятувався. разі,в Бенде-бера водив бійців У розвідку під час ВітчивНЯ,llОЇ війни. ПРlfВОДНВ «язи!<ів», достгв­ .1ЯВ цінні BiДO~ICCT'i про розташу·

14

·вання і боfюві МJжли.востіворога, розвідкою боєм зчиняв паніку в тилу

ворога,

викликав

на

нього

артилерійський вогонь своїх віЙСllК, примушуючи уцілілих ряту­ ват.ись втечею. Недалеко від

м. Орла після однієї з таких роз­ відо,к гітлерівці заЛИШIІЛИ в се.1і чотири танки, аIВ110м.аШИНIІ, боєпри­ паси. Шістнадцять смілwвці.в, крім того, Зlахопили в полон к·ілька фашистів. Бул,а в нашого земляка Ф. К.

Бендебери і така зустріч з ВОРОГО:'І чер'в,ня 1944 раку. Гвардійський

17

ПОЛ,К, ІВ ЯКО~lУ він служи.в. нзсту­ ПЗіВ у нап,РЯ\lКУ м. Шауляя ЛІІ­ товської РСР. Попереду в п'51ТIІ кілометрах за лісо\! - швидко­ плинний Нем ан. КомзН'дуван!!я пол:ку послало шіcrь воїн'ів на чолі з КoQмандиро\! спЄ'ціаЛLІІОГО взводу

пр-снита,nКОlВlIХ

рУlll1l!ЩI,

старшим леїпен-антом f)еilде(ісrОJ:) ви,від,аrrll піДСТУПIІ до rіЧ!(ff j умо­ ІІИ переправлення 11;) тоіі бє'rrг. О 10 ГОДlші ра!іКУ rоз,віДІІIJЕIІ з'явилися на бере.зі. В "і.1!,КіІстах метрів пере:правлявси ІІа тоі'! бер"г противник. Komall,1,I-j) п!дпрз !1!ІП

(Закінчення на 4-й стор.) .

МАТЕРІ

На фото: Федір Кузьмич Бендебера Яківною та сином Вадимом.

_3

своїм внуком Вітею, дружиною Оленою Фото А. Козака.

в баГllі лежав І мерзнув у заметах, Шд небом спав На зраненій землі. 3дриг'авсь, як ніч Тривожила ракета І міни рвались В димовій імлі. Лежав без сну, ШинеЛJlЮ лиш укритий, Страждав від ран, Без ласки, без Тeflла,

Ішов на смерть І вірив: - Буду житн! Бо поруч Ти Зі МІЮЮ скрізь бул;) ...

Мико.qа

МЕЛЬНИК, учитель.

с. Вели:ка ДlI~lерка.

НОВЕ ЖИТТЯ 9 травня 1965 РОКУ_

3


БУНТОВ У О ЛЕКСАНДР році був призваний у

1940 кад­

НайдовшіЩ

Олексія

шлях

,війни

Саламатіна.

Із

ТІШСЯ.

в

своєю

саМОJiiідкою після перемоги над НімеЧЧIlНОЮ він брав ro дня :війни вступив у бій участь і в ВІННІ З і м,пер і а ліс­ з німецькими ~агарБНИ'ками, бо тичною Я,понією. Другу перемо­ Порт-Артурі. частина його стояла на кордо­ гу віщзначав у ні. Нерівний двобій, а потім ГеРОЇЧНИIЙ шлях с.клався в Ми­ гіркота відсту;пу, вихід з ото­ коли Жилка. Згодом в,ін став

рову частину Ра~янської Аірмії.

Службу ніс відіМlінно, а першо-.

чен,ня, захист столиці Украї­ ни Києва. Знову віДСТjЩ по­

зом

з командиром ,взводу

з

заГИI

і

боротьба з

ВосеНIІ Ар'мія

зв·ільняє

Уlкраїни,

вливається Олександр

дир

Лів,обережжя

і партизанський загін

в

діючу

армію.

Бунтов уже коман­

в,іi!lJд:ілення

520 полку 167

стрілецької ДІІвізії. В його від­ ділення

попадають

НІІ Микола

жердівча­

Жилко і Олекс'ій

звіль'ненні

сандр

Києва.

Та

нений.

Після

а,втомеханік'ін

м.арках

по

Микола ПІДІрівати

дот.

був

Він

ШКQДОЮ

на

великою

шляху

згодом

мене

машин.

Микола Жилко і О,lЕ'.;СЇЙ Сала.матін під Фастівцем за Києвом теж були поранені, і їх шлЯхи розійшлись. Після ГОClпіталя Микола Жил'ко в танковій ДИIВ,ізії став автомат­ НИІКОМ, Олексій Сзламаті,н водіє,м-механі,ком самохід!!oQ,ї гармат!!. Хоч доr;о;и їх були різні, та всі вони три сер­ жанти -кували і наближали день перемоги над фашист­ ською Німеччи,ною.

нагороджено

запитує,мо.

Зосередившись,ві,щповідає:

її

Це було на річці Буг. Ми Форсу,вали і заЙНЯЛIl плац­

:дарм.

Ні,м:ці

танки

і

в

КИНУЛИ

аВТО~lатників.

на

на,с

Стано­

вище створилось занадто скрут­

не, та ще й командир ,наш за­ гинув. Ком,андування ПРІІЙНЯВ сержант. Наша невеЛИКа груп­ ка кинулась проти танкін. Ну, і я одного протитанковою гра­ натою підір'взв. Ворог відко-

ланах.

бойоВ'і

трим,ають

ру;ках,

борючнсь

ВИС()J(ОГО

молоде

поб­ кермо

за

Купи розбитого залізобетону -

врожаю.

покоління

колишньої ставкн

своїй

І.

/(

(Закінчення.

під

Поч. на 3-й ·стор.).

солдата

з

дан,есе.нням

рівців. А всього за той деиь -

З6! орден.ами Черноної Зірки та Віт­

в

допомогли lПа,l1ріотам відстояти ви­ гідну позицію і зірвгтиворожий

плаlН по ~айняттю оборони 'lІа бе­ резі.

У HepVBHoMY бою команди,р ма\'ю не розпрощався з життям. На ИЬО­ го КОТШlІась кинута ,Гітлерівцем

гр.ангта. Долю життя і C~lepTi Іви­ рішувала МИТЬ. І саме в цю мить ФеJIJі'р Кузьмич відшroвхнув її автоматом,

а

наві.Вибух!

сам

ПРИlНишк

Осколки не

у

ка­

згчепи­

...

ли

Тепер він ,ві,д.стрілювався ,пісто­ летом і ЗНИЩИВ ним дев'ять гітле-

збираЮТ'ься смертоносні зграї лю­ дoiJд:iIB, тоді хлібороб ,BЇ'ДlКJlaдa€

'вбік Серп, а робітник Молот і рішуче беруться за 'зброю ДЛІЯ ПОМСТИ 2гресору. Беруться по неоБХЇlllllЮC11і, по зову Життя і тор­ жества Спра.ведливості. В ім'я МайБУl1НЬО>ГО! Отже, коли перед людиною св,я­ Щ€lнна мета, коли ,виборює овітло у темряві, то ,вона, природньо, пе­ реможцем стає. А переможець­ герой! Ф~вр КytЗЬМИЧ, наприк­ лад, 'крім Золотої .зір,ки Героя та орден? Лен~на, нагороджений ще

а

ПОВІСТЬ ПРО ПОДВИГИ МІЛИВІСТЬ і відвага укра­ ЇНСЬКИХ підпільників були безмежні_ ... Коли в Києві було пошкод­ жено телефонний кабель, німець­ кий комендант генер.аllI-маЙо,р

С

Еберга'рд наКlазав рОЗСТрlЛяти чо­ в чому не винних жи­

телів міста. Після того, шому районі' Києва на

як в ін­ другий

Ae!lb ВИЙШОВ З ладу телефон, той же Фотомонта"ж

Р.

(Фотох роніка РАТАУ).

Матусевича.

ся

l1ітлері,вський повісити

в

кат розпоряідИ'В­ Першотравневому

о------------------------------------------------------------

Т1\КЕ у вереСНІ 1941 року я І \11(1 товариш Михайло Єнько з М. М,алина ЖитомиРСЬКОЇ об­ ласті були поранен'і в бою поблизу Пирятина на Полтав­

НЕ

ЗRБУВl\ЄТЬСЯ

ііо,вич НовохаЦlЖИЙ і JЮГО дру­ жина Ірина Василівна сховали нас у СВОЄМУ будинк,у. Три дні

ня. Попали в полон і перенес­ ли неймовірні стр,аждання. У

вони переховували і годували нас, а потім перепраlВИЛИ через Дніпро. Через деЯ:КІій час мого това­ риша, іlllваліда з однією рукою,

М.

фашисти

щині

пі\д час виходу з

Чернухах лежа.1И

ні,

яка

оточен­

в конюш­

називалась

N~ 8. Поті,м були в у Лох,виці та Ромнах.

палатою

таборах

НаПlрик'інці Кlвітня 1942- року нам Івдалося втекти. Ми по­ трапили в село Вигурівщину Броварського району я'краG тоді,

коли

підпільну

німці

ви,крили

комсомольську

там орг,а­

нізацію, і нам теж загрожувала

смертельна

небезпека.

Ризикуючи

власнИ'м

життям,

житель се.1,а Олександр Сергі-

вбили.

А я

І

видужав

і п·ісля визволення з фашистсь­ кої окупації ще пройшов дов­ ги'й бойовий шлях.

Ві.ц.тоді минуло 2з роки, але я не забу.в своїх рятівникіВ. Т,аке не можна забути. І те­

Гітлерівці

гой>д1IJлись вартові. Невідомі

-так

називалась

хочerrься

ми

ПQlДЯIКУ

колгосп «ЗоРЯ»',

широко

РОЗl1а­

партійна оргаlНізація, безстрашними НІЗРОДНИ­

'месникаIМИ.

Епілог повісті ПIРИОВЯЧений ти,м

хорошим

Малииський район, село ШевченкОІВЄ,

в ПЇ!дПілЬНИ1ків, хто зycrрі,qав на вулицях визволенorо Киева дРб­ лесни·х .радянсь'Ких воїнів, а тепер працює на різних ділЯнках кому­ ністичнаго будЇіВНИЦ'ГВ>а. В. TEPEHTb€B.

_ _ _. _"'-'. _ . _.__ -....-..;::-::;.~=;;;.1..:;:.:;:-~.;;:;_=::-:;.:;:-~.;;:;-~::-::;.~=.:;-::.~.-::.:::-=.::-;;;.::-::;-=.::-::.~_~.___I НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

вул.

Київська,

ТЕЛЕФОНИ:

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

орган Вроварского РЗіЮJIIIIОГО\ комиrreта КЛ yKpall'Hы и ,районного Совета депутаТОВІ трудящихся КневскГlЙ областн.

158.

редактора 3-82, віДДІЛІВ партійного життя та масової роботи відділів сіл"ськогосподарського та промислового 4-67.

"'-"". __ ._._._._._._ .._..---.._ ...... __ ._v_._v_. ___ . _ _ БроваРСbllCа друкарня,

Кнївської області,

By.l.

Дя:кувати

l(иї,всЬ<Ка, 158.

~

~

-

4-47;

__

Зам-. 2813-3200.

за

'Героїзм

п'ри

захисті

Вітчизни, заздрити Героєві. А він, Федір Ку>ЗЬМІІЧ, Івід:повідатиме ЇI~I: «Так, Я герой ,війни. ЗахищаЮЧIl piдJIJ-Y землю від ворога, я посту­ II~IВ саме та'К, Я'к веліл,а совість, як

ВИМаГ1lJЛ1t

ЩІІНИ.

того

Ціною

інтереси

Батькі;!!­

власного

здоров"я

,д~лися мен,і сьогодніш.ня .щд M,II1p.H"~ небом, радість

праЦіЯ наших

дітей -j :вну;кі,в, щасливе завтра». Тож ха'й завжди воно буде со-

.

НЯЧlНИlм!

М. СЛОБОДЯНЮК.

До 20-річчя Перемоги <:> «Червонопрапорний Балтійський флот у героїчній обороні Ленінграда»-так зветься експози­ ція, що відкрилась у Центрально­ му музеї в Ленінграді. Представ­ лені тут матеріали розповідають подвиги балтійських про ратні моряків під час оборони міста Леніна.

<:> 27 робітників Охтирського за­ воду Міністерства З'В'язку СРСР на Сумщині віддали свое життя в боротьбі з німецькими загарбни­ ками. На зборах виробничників прийнято рішення навічно за~ рахувати Їх у бригади комуністич­ ної праці на тій дільниці, де вони працювали.

Композитор Д. Кабалевський

створив

симфонічне

присвячення

«Пам'яті героїв Горлівки», які за­ гинули за визволення

го

міста

війну. не

9

у

шахтарсько­

Велику

Вітчизняну

травня воно буде викона­

перед

мітингу

учасниками

жителів

урочистого

Горлівки,

ро ченого до 20-річчя

приу­

Перемоги.

-0-

На голубих вкранах

ВИlве­

Це оди,н з епізодів геро-їч­ ної 6ороть6и КИіїlВськнх підJпілын-­ il\'і,в, навещени'й у докумеНlfальній пов'ості Софії Черня,к «Про'Мliнь у темряві», іІІипущеніil ВИ'д.alВНИЦТ­ ВОМ політичної літератури_ «Смерть німецьки'м. окупантам!»

ремоги,

МихаАло КУЗЬМЕНКО. ЖИТQмирська область,

дуть вітати, ЙОМ'У будуть уклі,нно

жИІВ ·ши6еНlЩЮ!:'.

сер,дечну ЛЮДЯіМ.

до

і ,виЙде

між люди. Його в котрий раз бу­

ли на дощеч.ках: «Ось хто заслу­

пер, в чае світлого CJ!IЯ1\З Пе­ іВ'ІІCJJовити

поставили

шибениць охорону. А BpaH[],~ по­ бачили Н€IЙIмовірне: трупи пові­ шених ЗНИІ<ЛИ, а на вірьовках

луже'на С1'ІВорена

цим

СВОІ відзнаlКИ до Ікостюма

<:>

парку 'кілЬІКОХ р,аДЯНСblКИХ па11ріо­ тів. До тіл стра,чених прикр~пили дощечки з написом: «Па,РТІІзан». Вночі дощечки зникли. Замість них з'явились інші, на яких було написано: «Жертви фашис11СblКаго терору:._

ЧlI\ЗIIfяної Івійни Д:P~lroro ступеня і к'ілько-ма медалями. Тепер, в день ,роКОВИН з дІІlЯ ве­ ли,кої Перемorина;д фаШИ'С11СЬКИ~1!І орд.ами, Т. Бенщебера прикріпить

колись

КИЇВСЬКИХ ПІДПІЛЬНИКІВ

тириcrа ні

мала назву «Вер­

СОВІСТЬ

ВЕЛІЛА

Ma~ невеЛlІ-ке пораН€lНIJJ;Я. За цей подви,г, котрий забезпечив нашим штаб віЙоськавої чг.стини, а сам з віЙСl>ка':\1 успішне фОРОj'IВаНlНЯ рі­ рештою тава'j>lІшів непом'іТ1НО Ileк!! Івночі, Федору КУЗI:JМИЧУ оен­ реплиlВ ріlК:У. дебері було присвоєно звання Село. BopOl1a немає. Та тільки Героя Рзщя,нського Союзу. кинулись вони шукати човен, щоб ПІСЛЯ віЙlНИ Федір· КузьВС11З1НОВIІ-ТИ зв'язок через річку, мич .павернУ'ВСЯ 1Іа Р'ідну Ук­ як 'зненацька П€lред очимгвиросли раїну і весь ч,ас прщю€ в сільсь­ ворожа авто,.\ЮШlІна і танкетка. кому ГОСПОд<>'РСl1ві. Зараз бри­ Бій! П',ять Івоїнів, що маJIИ на гадирам рілычоїї БРl-І-Гади Семи­ ОЗ~О€lІні гІвтомат, дві протитан­ полківської птахофабрики. ІНl!кше ков'і рушниці, дві гвинтівки. грана­ кажучи, 'як і багато 'колишніх вої­ т.и та достаl1l1Ю кількіс.ть боєпри­ нів, ,віІІІ оі6РЗ!В h-аЙМИРН1ішу і ,нг:й­ пасі,вдо них, запалили ~Іашину і необхіollJllішу професію хліборо­ TalНlKeтKY, ЗНИЩИЛИ ,кілька фгши,с­ ба. НаЙСИlм'вол'ічнішу професію, Тlів. яка дає жиrrя і сутністю сво€ю Відтепер роз:ві,щIlИКIІ не мали заперечу€ війни, і смерть! ОПОКlOIО. З'акріпившись в ,кана,ві, ... Вду,маЙся, читачу, в ці словг., яка вела до ріЧlки,ВОНIІ Іві,дбили за у зміст двох профооій, сіяча день шість атг,к, ЗНИШИІВШИ 150 життя хлі,бороба і оіяча смер­ фашисті,в. Збили раму «Фоке­ ті ~ СОЛLLJ.ата,кклрі випали на до­ вульф». Важко ІДОВОДИЛОСЬ в'ідваж­ лю oiД,нi€ї ЛЮДИНИ. Не СУ'мїсні ці н:ій п'ятірці. Проте мужність, CIlJIa поняття, а.дже люди·нг для щастя дружби, іВіДД3lні,сть Батьківщині родилlЮЯ! Та 'КОЛИ над її головою QДJHOГO

ось усе, що лишилось на місці

Вінницею, яка

На фото: юні слідопити Стрижавської середньої школи Вінниць­ кої .області ~ .своею вчителькою, учасницею партизанського руху МаРІЄЮ ТеОфІЛІВНОЮ ТУРОВСЬКОЮ оглядають руїни «Вервольфа». Фото Ю. Копита. . (ФОТОХРQніка РАТАУ).

ШВАЧКО,

я

Гітлера

вольф».

позаштатний кореспондент.

медаллю

жаЛІІ орден Слави 3-го ступе-

-

машин

висадили

_ А за ЯКІІЙ подвиг ВІІ одерня?

міцно

дот, ЗНИlщили же прихопили

«·За ,в,ід!вагу».

шко-

інозеМН'IХ

і

рати!'-!и

наших

-

професії, IJрищеплюють йому любов до матері-Вітчизни_

Нас зняли ПО11ім,

«ЯЮІ-ка»

стає

IІIIJ,і'рвавшись

на

сержанти

Вчать

лере­

просу,вання

нашої ди,віз'ЇЇ вперед. шість. Безумовно, ми безшумно вартового, а

тра'ктори

вирощування

ворожий

дот 'в ,nовітря_ За цю опера'l~ію

ранщи:ку л'ітакі,в. Далі -

ла

говорнть будь-що

пора-

автомашині-зап-

ні

Три

ЖиЛІКО, -

Олек­

госпіталю

на

бу,дь-ЯlКУ по,году п,ри будь-яких обставинах ,він успішно вико­ нує поставлені перед нам зав­ д,ання. Ми.кола Жилко і О,1ек­ сій Сада'матін ВОДЯТЬ потуvк­

Ми одержали завдання,

,в тут

Бунто,в був ТЯіКІ:О

шофером

-

гітлерівців,

Саламатін. Разом беруть уча'сть

у

кому відділку радгоспу «Боб­ РИЦЬКИЙ». Олександр Бунтов­ кращий шофер радгоспу. В

СЕРЖАНТИ

фашистами.

року РаДЯ!Н:hК:J

1943

... Минуло 20 років з дня Пе­

ТРИ

по­

підійшлопід­

ремоги. Всі три сержанти сум­ лінно трудяться на Жерді,ВСЬ­

лецької дивізії.

лону. Перебув,ання у селі Жердовій, бо не місцевий, з Курська. А дал-і паРПl'заНСЬЮIЙ

н,ас

рештків есесовців і власовці,в мене знову було пор.анено.

беЗС11рашним розвідни>ком стрі­

ранення під Б.ариші,вкою, по­ лон, Бориспільськи.Й табір для в'ійСUКОІюполонеНIІХ. Втеча ра­

До

кріплення. За це мене й наго­ роджено орденом Слави. Маю й інші нагороди. День Пере.моги зустрічав у Пра3Ji, але 11 травня при знищенні

НЕДІЛЯ,

-

9

ТРАВНЯ

Перша і друга програми. 9.45 Пара,ди військ у Моск,ві і Киє­

ві, л,риовячені 2()..річчю Перемог!! над фашистською НВмеччиною.

Перша програма. 13.00 -

КОН­

Ц€iPT за заЯ'IІІ<ЗМИ ветеран'ів

Вели­

кої B-ітчIІЗ6ЯНОЇ IlliЙни. «ГавQPять міс:м-герої:._ зіиний переклик. 15.00 -

14.00 -

Телеві­ Парад фізкУЛИУРНlІків, ПРlЮвячений ~річчю Перемоги над фашист­ ською НіlМе.1fЧИНОІО. Фут6ол: сCnа:ртаі<:' «Динамо:. (Тбілісі). (-М.). 19.00 Новий ХУ1дожній фільм ..Пої~д МИAlIОСЄ!lЩЯ:'. 21_00 - «-СаJIЮТ перемоги:.. Репортаж з Краеної ПJЮl.Ці. 21.10 На вог­ иlfК (М.). Друга програма. 19.00 Кон­ церт . Чер.вонопраIllОРНОГО імені АлексlИtJCPOВа ансамблю пісні і танцю РtlJlдіЯНСЬКОЇ Аірміі_ 20.30Художнdй філlJМ «Повість полу­ м'яних літ».

~

Редактор

€.

Ф ЕДЯ П.

17 номер 1965 рік  
17 номер 1965 рік  

17 номер 1965 рік

Advertisement