Page 1

"РОJl@тарl вёіх краТи. єднайтеся!

&6>r

'.

fОЛОСУЮ'l,и за 1(андидатів ОЛО1(У 1(омуністів

nr- '

НЕдrля

і безпартійних, виборці голосуватимуть за те, щоб росли і міцніли морально-nоліти'l,на єд­ ність радянського народу, наша соціалісти'l,на демократія, щоб радянський народ і надалі був єдиним і згуртованим•

26 .чютого

1950

р.

.N! 17 (607)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИівськоl ОБЛАСТІ

Ціна

15

Із 3Beple.11I ЦеІТРІIЬІОГО партіі (біlьmО.I!llв).

коп.

Сількорівські рейди

лампочку ІллІча Дням&' ва території нашо­ го колгоспу вперше

засяя­ ло електричне свІтло. Агіт­

ти в.еС8ЯНУ сівбу - наше соціалістичне зобов'язання ВІ честь виборІв до Вер­

пункт У цей вечір, як нІко­

ли, був переповнений.

сіда про тяжке

ховноУ Ради СРСР. Головне сілько­ ріВСЬКИХ рейдів, які прохо­

дять згІдно рішення бюро райкому КП(б)У,через стінн! газети, бойові листки, ра­ йонну газету .Стахановець" широко популяризувати до­

свід передовиків, нещадно викривати недоліки і цим активну

до­

помогу всьому району у ви­

конанні взятих зобов'язань.

бі

сІвби була визнана за кол­ госпом ім. ІЦорса, ЯКИЙ. хоч сьогодні, готовий

почати сівбу.

роз­

Наслідуючи

приклад передовиків, вивер­ шують за раз підготовку до

Бе­

в

Жінки

ГОСП ники славили

виступах

у

велику·

своїх

партІю

Хід ремонту тракторів і інших і культурне життя. машин по МТС, які змагаються між собою -діти мої. МеНі 88 POKjB. Звернення Центрального (Станом на 23 лютого, в процентах до плану) Понад 50 з них пройшли V

Комітету партїІ до B~lx ви-

Броварська мтс

борців викликало нове піднесення трудовоІ активнос-

зався

перевиконувати

Бобрицька мтс

Відремонтовано

Трактори

88,3

Лущильники

100 100

Сівалки

мене за старих часів у важ-

Ві,цремонтовано .,~~ 73 75 80

~~~~~иватори:~

кій роботІ на панів і кур-

кулІв. Не знав я тоді

дості У своєму

ра-

житті.

Не

життя то було, а муки од-

Ні - У злиднях

що-

'

і

темрявІ

ПРОХОДІJЛО життя хлібороба.

Діти моІI Напишіть вели·

денний графік і вивезти на r Хід підготовки до весняної сівби в 2-ій та кобм.у СтаЛіну вІдІ M~He спа' си І за ламп()чку ЛЛJqа, сп аб 300 t б лани онп до рив,. З3 еЗ· 1 4-іЙ б.ригадах колгосп 1, "Червониu прапор·, І сибі і 3Н мою щасливу стапечити на всій ПЛОЩІ по 20 J v

центнерів зернових з гектара. Його приклад наслідvють інші бригади.

с. Красилівка, що змагаються між собою (Станом на 25 лютого, в процентах) 2-а бригада (бригадир т, Шибlка с.)

березня виконати квартаІ1Ь' ~і';;'Р~:~Т~:~~Н:Я

план м'ясопоставок реманенту сількори с. Літак на чолІ ний Вивезено гною в поле 3 arpGHOMOM т. ПашкІвсь­ державі. КонкретнІ з060- Заготовлено пташиного посліАУ кою А. та агротехнІком т. в'язання взяли також всі Костенком О. Вови ор­ Інші працівники тваринництRО.lГОСПІИК А. Теплюк. І ганізували взаємоперевlрку ва.

.....

-КОЛГОСПППІ<а Степана Іва-

НЮ

новича КирИчок.

Ф. Костира,

100 69

11.

БУПІ.ІТег ІІU.ІГОСПУ ,ЖовтеIЬ ••

Русавів.

300

СемІнар секретарІв

Зійшла капуста

між обома колгоспами села -ім. Калініаа та ім. 18-го партЗ'JЗду. Крім пІдготовки до сІвби, сількори також ознайомились з тим, як тва­

практичних

гектар розсl вається 1,5 цент­ 36 парникових рамах висад- ще вера мінеральних добрив. б жена ци уля Д/ІЯ вигонки А. Федоренко.

-

рість. Гучні оплески всіх при·

4-а бригада сутніх вкрили слова най(бригадир т. Tt:TepYK п.) старішого нашого виборця

100 100 83

С. П.lОСlе"

Підживлюємо озимину

парторганІзацІй

Городня бригада

колгос­ ка, в БО-щавель. В стільПочав свою роботу семі­ пу ім. Ілліча дала слово до кох pa~ax висІяно насІння І нар секрет.арів первинних

З'явилися· парторганізацій. ніжні сходи. На семінарі буде прочиринники виконують взяті партз'їзду почала піджив­ ростити і надіслати киянам Д.'Ія посІву інших овочів тано 22 лекцir в тому, числі зобов'язання. Близько ЗО лювати озимину. На кожний перші ранні свіжі овочі. В забито гноєм та грунтом про підсумки 1949 Сільськопорц дали

пропозицІй

і

сількори керів­

никам обох колгоспія, ви­ конання яких, безумовно, поліпшить як підготовку

до

весняноJ

сівби,

так

Бригади колгоспу ім. 17-го

12

березня-дня виборів ви- раННЬОl каIIУСТИ.

120

зеленого пера, в 24 -редис- с. Бровари.

с. КIIІЖlчі.

і

Громадськість

утримання тваринництва.

Численну кількість недо

В дні всенаРОДИОІ

села

підго- мадських працІвниць.

рам.

~ .. зав,

господарського року

В. Миколаєнко.

дання первинних

організацій,

партlИНИХ

історичні

рі-

шення лютневого Пленуму ЦК ВКП{б) про післявоєнне

і

піднесення сІльського гос­ школи пода рства; Статут ВКП(б)­ ЦР.Й за все повиннІ бути непри­ втілення організаційних

лікІв у підготовці .в.о сівби товки до виборів Верховної численний актив надає ве- миренними до будь - яких принципів організаційного викрили учасники рейдІв по Ради СРСР ми з законною личезну допомогу ШКОЛі- порушень закону про за­ будівництва партії; про між­

колгоспах .новий шлях", гордістю відзначаємо. що Ї піклується про відвідуван- гальне обов'язкове навчан­ народне с. Бервиця.-повільно ре- в нас в районі завдяки нев­ ня і успішнІсть кожного вя. ПО бюрократичному. інших. монтують реманент, нестача

городнього

чl.-погано зберІгають гній; У колгоспІ ім. І-оУ п'ятирічки цього ж селз.-не закінчена очистка мало заготовлено

насіння, добрив;

у колгоспі "Нове життя". с.Мокрець,-парникове господарство в незадовільному

стані.

3

учня, оточує батьківсьБІль­ ким піклуванням дітей-сишовикlв, радянського уря· рlт. І як наслідок. у Семиду створеНі всі умови для полках немає нІ ОДВЇЄІ диті'того, щоб всі діти шкіль­ ни шкільноrо віку,яка не відного віку вчилися; забезпе­ відувала б ШКОЛУ. зростає чено перехід на семирічне уСПіШНість учнів. Так саобов'язкове навчання. ВІд­ мо активно допомагає ШКОповідальва і почесна праця лі громаДСаКість сс. Кулавчителів-полум'яних патрі­ женцІ, Калити і ряду інших атів нашої Батьківщини дає сіл району, де первинні томному піклуванню

насіння; у кол- кого СталІна,

госпl ім. Кірова, с. Завари-

вини

і

кол~

Леніна-СталІна за заможне

Комуністи-ініціатори соцз~агання

сівби колгоспи ім. Леніна Зав. фермою т. Какун та ім. 17-го партЗ'ІЗДу. М. зобов'язався до 12 ЦІнну ініціативу РИЯВИЛИ

розгорнулася.

дівчата, юнаки і літні

ШИРШЕ СОЦЗl'/jАГАННЯ НА ЧЕСТЬ ВИБОРІВ

Організовано проведений ті серед колгоспників. сіЛhКОР!ВСЬКИЙ рейд по всіх Комуніст-бригадир перетрьох колгоспах с. Княжи­ довоІ У колгоспі ім. Леніна чІ. ПеРШіСТЬ У змаганнІ за бригади 'І. Фесюк К.Зббов'я· більшовицьку підготовку до

минуле

старІ дореволюцІйнІ часи j радісне сучасне сама по со­

завдання учасників

надати

ВсеСОЮSlоі КОJIIУlістичвої

СпасиБІ СталІну за

1'.."....-.....;.....-

Успішно підготовптись і по-більшовицькому п ривес­

самим

KOlIlTeTY

бригадира чим далі тим

вели­

партіЇ

більш кращі пзрторганізаціІ, сільради

Пікожа М. та її сестри аг- наслідки-невпинно зростає ронома ПJкож Н., сповіщає кількість учнів-вІдМінників.

сількорпост з колгоспу Школа в нашій краІнІ .Більшовик", с. ~елика Ди- оточена любов'ю І повагою

школу є і

в нашому

Сигвали сількорів заслуговують на виключну увагу партійних І радянських органів, прав.1інь колгоспів. Викриті недоліки повиннІ

вого року в с. Семиполках, наприклад, утворено 15 ко­ м!Сій сприяння обов'язково­ му навчанню. У складі кож­ ної З цих комісІй-депута­

бути негайно усунені. Тіль· І ти сільськоТ

Ради.

члени

відвіду­

вання учнями школи, які надходили з шкіл. заві­

ІЮНКРЕТНІ

І

ряд

ЗАПИТАННЯ

М. Романенко-начальнику

райвідділу кіНОфікації: Ко­ дуючий райвідділом народ­ ли, нарешті,у колгоспnЖов­ ноУ ос~lти т. ГолІк. Це

було на руку всіляким око­ замилювачам, які ці зведен­

тень" приІде Кінопересувка?

Адже два

місяці

вже,

як

кІнобудка устаткована І

НІ надсилали. І. КовбасинськиU. Не можна більше мири­ с. Требухів. тися з тим, щоб хоч одна

*' * *

Т. U'резубу директору Броварського молокозаво­ ду: Чому ви Офіціально по­ точний облік дітей шкіль- нанню закову про обов'яз­ відомили, що Лебединець ВОГО вІку, дбають про те, кове навчання, повинно бу­ знята з роботи на молоко­ про загальне ти негайно усунено силами пунктІ, а вона ще й досІ навчання не Bci€ї нашоУ громадськості там працює? Г. Васюк.

райо· був порушений.

ні. Ще ва ПОЧI)ТКУ навчаль-

поставив­

і дитина шкільвого вІку не зокрема директори та заві- відвІдувала школу. Все. що дуючі шкіЛ забезпечили заважає неухильному ви КО­

мерка, у нас в городній всього народу. Яскраві прик­ щоб закон бригадІ зараз зовсім немає лади такого піклування про обов'язкове

порядку.'

безвідповІдально ся до зведень про

становище,

Але, на жаль, не всюди у нас так обстоrть справа. В окремих селах, як Велика димеркз, Княжичі. Гоголів, Літки, є діти. що H~ відвlдують школу І з цим ганебним фактом примвр~лися не

на селі-колгоспами і Ух керівниками, інтеЛігенцією. Радами громадських праців­ НИЦЬ. комсомольськими ор­ ганІзаціями. сІльрадами. Всю діяльність школи по­ винна взяти під свій БІль· шовицький нагляд вся парт­

ки при цій умові можна І батьківського комітету. вчи­ тільки керівники сільських організація району. вважати, що сількорівський тел.. близько 50 колгосп­ органlзаЦ1й,але і директори І. Шульга. рейд проведе ВИЙ успІшно. ВИЦЬ аа чолІ з Радою гро- та завІдуючІ шкіл, які перш ООlретар раlllОJll1 КП(б)У.

с. В· Дlllерка.

**

* М. Лисенко-голові колгоспу ім. ЛенІна: лив

Хто

завІдуючому

Дозво­

колгосп­

ним млином Гороб'ю І. бра­ ти, крім гарнцевого збору, ще по 10 копійок за помол кожного со КІIІЖlІЧі.

кілограма

зерна?

П. Купрієнко.


--------------------------------

СТА

Х

А

Н

О

В

Ь

U

t=:

26

лютого

року

1950

------------------------~-

12 БЕРЕЗНЯ 1950 РОКУ-ДЕНЬ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Наші кандидати в депутати Верховної Ради Союзу РСР КОРНІЙЧУК Олександр ЄВДОКИМОВИЧ

ТИЧИНА Павло Гриrорович

Кандидат у депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР від виборців КиївСЬ1l0го сіЛЬСЬ1l0го lJllборчого 01lругу НЕ 443

KaHallaam у депутати до Ради Національностей Верховної Ради СРСР від виборців КllївСЬ1l0го виборчого 01lругу .;'\1 34

В роки в1йни та в Поет-академік ПаВ,І0 пісЛявоєнний час Олек- Григорович Тичина на­ сандр написав

Євдокимович родився в 1891 році в ряд глибоко селі Піски, ЧернігівСь­ партійних п'єс: "Пар- кої області. тизани в степах УкраІСвоє трудове життя

ни", "Фронт", "Місія Па.вло Григорович Ти­ містера Перкінса в чина присвячує розвит­ l(раїНу БІльшовиків", "Приїздіть у Дзвонкове", .,Л1зкар Діброва". Тов. Корнійчук Дійсниіі член АкадеміІ наук СРСР та Академії наук ;У·РСР. Він веде IlЛОДОТВОРНУ роботу 110 редагуванню

ню творів української

і

кові українськоІ радян­ ськоТ літератури. Широкі маси читачів не тільки України, а й всього FJадянського Союзу, знають, висо­ ко цінять і шанують поета·академіка Пцвла

видан- І:)игоровича

класиків Иого літерату- турні

ри-Шевченка, ка, Сковороди

Фран- дені на багато мов на­ та

ін- родів СРСР. Вони ви­

ших.

ховують

Тов.

Тичину.

видаТНі літера­ твори перекл а­

Корнійчук

не

тІльки видатний письменник і вчений, а й полум'яний держа~ний і громадсько·політичний діяч нашоІ країни. Він Ч.'lен Центрально·

ПОЧУТТЯ

бові і відданості

.'1Ю-

соцl·

алістичніи Батьківщи­ нІ, партlІ Леніна­ Сталіна. Життя Павла Гри го­ ровича Тичини сповне­ не багатогранною ді­

го Комітету КП(б)У, яльнJстю на користь депутат Верховноі Ра- народу і Вітчизни. дИ СРСР і Верховної З юнацьких років вІн Ради ;У'РСР.

наполег- ди. Потім тов. Тичин.а П. Г.

Тов. Корнійчук є за· ливо вчиться І в той же час

Олекса ндр Євдокимович Корнійчук наРОдllilСЯ в 1905 році І! селищі Хрис­ ступником

пра·

рається

кандидатом

у

оби· члени

робітника·залlзничника.

генерального секретаря цює. Перші твори Павла Григоро­ ВУЦВК, далІ депутатом КиJвськоІ СпІлки радянськях письменників вича Тичини були надруковані а міської Ради, В 1938 роцІ-депута­ СРСР, членом Комітету по Сталін- 1912 році.

СОМQ;rьська органІзація послала тов.

Корнійчук бере (}юивну

тинівка, l{иІвської

областІ, в сім'і

том Верховної Ради УРСР, в 1946 Після ВеликоІ Жовтневої соціа­ ПІсля перемоги Великого Жовтня ських преміях. Я к заступник rO.1JO·· році-депутатом ВерховноІ Ради Олександр. Корнійчук почав учити­ ви Всесоюзного Комітету на захист лістичноі революціІ Павло Гри го­ СРСР. ся в школі, потІм працював на за­ миру і член комІтету 8сесвітнього рович Тичина працює в редакціях лізниці роБІтником. В 1923 році ком· конгресу прихиЛЬНИКіВ миру. тов. журнаЛів "Мистецтво революції", З 1943 року по 1949 ріК Павло

участь в "Червоний ШЮ1Х", У

Державнuму

:Jf\ видавництві України. Велику долокорнііі'іука на навчання до рабфа­ міжнародному русі боротьби могу він подає молодим поетам. ку при Киінському інституті народ· мир. Славний син і вихованець партії В 1929 році Павла Григоровича ної освіти. Потім вів вчився в ін­ обрано дійсним члепом СТИТУТі народної освіти, ЯКИЙ за­ Леніна -- (;талlНі:І тов. Корнійчук Тичину вірно служить радянському наро· АкадеміІ наук ;'у'РСР. кінчив в 1929 році. .13 1933 році в газеті "Правда" ІДе бу дучи студентом, Олександр Дові. За видатні :НІСЛУГИ перед нагороджено HaдpY~OBaHO вірш тов. Тичини П.Г. Корнііічук почав літературну робо· Батьківщиною його ту. В 1929 році перша п'єса моло­ двома орденами ']lеніН8, орденами "ПаРТІЯ веде" , який має величезне

дого драматурга "На гранІ"

була

Червоного

Прапора

і

З

1929

по

працював

сандр Євдокимопич

молоді.

чотири

ріК тов. Корнійчук удостоєний Сталінської

1932

редактором-сценаристом

ВиборцІ

КиІвського

ввборчогn округу И!! Корнійчука Після цього ли тов.

D КиІвській і Одеській кіностудіях

та в "Українфільмl". молодий письменник

дається

творчій

повнІстю вІд­

діяльностІ.

створює високоідейні і дожні п'єси: "Загибель

Тепер тов. голови

менників

В 1941 роцІ за книгу" Чуття €ди­

1940

році тов

Корнійчук всту­

пив в ряди партії Леніна-Сталіна. В

період

Великої

ВlтчизняноІ

ВерховноІ Ради

Вся громадсько-політична та лі· тературна діяльність ТОВ.

1943-1944

Тичини П. Г.

група наlІІИХ землякІв

чук працює заступником

го

комісара

народно­

-

пишуть наші земляки.

закордонних

справ

1944-1945

УкраїнськоІ

роках -головою

РСР, в Комі-

бі.llЬШОВИЦЬКОМУ

піJJ.ГОТУЮТЬСЯ до весняної сівби, що

березня всі, як один, віддадуть свої

СРСР і народним комісаром закор­ лоси за кандидатів

донних справ

-

Тичини

Ра-

*

вас, що і ми, готуючись до радіс­ свята,

Корнійчук--голова Спілки радянсь- шоІ країни, пишуть

1944

році

все

~праві

академіка

орденом Леніна,

розвитку

літератури

нагороджено

двома

орденами

Червоного Трудового Прапора, ме­

цаллю .3а доблесну працю у

ликій

Вlтчизнян!іі

війні

Ве­

1941-

Київського

N2 34

виборчого

висунули Паnла Гри­

горовича Тичину кандидатом у де­

Окружна виборча комісія КиІвсь­

**

Палко вітає своІх землякІв

кого виборчого округу

-

літ­ реєструвала

12 ківчан воїн РадянськоІ Армії т.Бон· го·

"Невтомно боріться, товаришІ. З8 но-

наші земляки- на варті мирної

воІни Рад.янської APMїt . тт. Права· го наРОАУ".

в

Національностей підвищу­ путати до Ради Верховноі Ради СРСР. бойову і полІтичну під­

вами:

*

-

Виборці

тету в справах мистецтв при Раді -Всім серцем радіємо кожно· ві успіхи У зміциенні колгоспів. МИ',. Міністрів УРСР. З 19·16 року тов. му усПіхові тrудящих міст і сіл на- воїни, будьте певнІ, ПИJlЬНО стоімо ких письмеаників України.

-поета

праці і щаСТIІ

нашо·

Павла

.N!! 34

38_

Григоровича

Тичину кандидатом у депутати

блоку комуністів і дар Б., який закінчує свій лист сло­ Ради

безпартійних".

Г. в

1945 рр.".

воївів Радянської АрміІ тт. Дави­ ного дня всенародного денко В., Малюга І., Строкач І. більше і БІльше будемо

-

займається

украіВСI>КОУ радянської

У листі ва Ім'я редакціІ "Стаха­ лов І. та Кузьмик В.-Запевняємо округу

,,-Ми певні,

і

Уряд високо оцівив заслуги Т08.

ПривІтання землякІв

роках тов. Корній­ -що БРОВ8рчани по

УкраІни

пись­

-СталІна.

П. Г. характеризується тІсним зв'язком З народом, довІр'ям паро· ду до свого поета. R 1931 році трудящі м. Харкова обирають тов.

війни (з 1941 110 1943 рік) тов. Кор· палко вітають трудящих району з вати свою нlйчук перебуває в Радянській Ар. 32-0Ю річцицею героlчвої Радянсь­ готовку. мії, як бригадний комісар, веде на коІ Армії. фронТі велику полІтичну роботу. В

заступник

-

радявських

Тов. Тичина П.

висуну· Тичину ПРИJначено директором Олександра Інституту літератури АкадемІї наук

Ради Союзу Верховної Ради СРСР. Тичину п. Г. членом Міської

вовець"

Тичина

Спілки

творчою працею.

дІяльність.

В

Соцlа­

лlстичн01 Республіки.

443

КиІв· "Платон Кречет", "Правда", .Бо­ ського сільського виборчого округдан Хмельницький", .В степах гу N!! 443 зареєструвала тов. КорУкраІни". Водночас тов. Корнійчук нійчука кандидатом у депутати до З 1938 по. 1941 рІк Олександр Євдокимович був головою Спілки радянських письменників УкраІни.

на­

премії. суджено Сталінську премІю. був прийнятий в ряди парті! ЛенІна сільсь.кого В 1939 РОlй Павла Григоровича

ВИСОКОХУ­ СРСР. ескадри", Окружна виборча комісія

веде велику гро~{адсько-полIТИЧRУ

ТИ УкраІнськоl Радянської

рази вої родини" тов. Тичині П. Г. при·

Євдокимовича кандидатом у депу- УРСР.

Він тати Ради Союзу

працював

родним комісаром-міністром осві­

Червоної І виховне значення.

постsвлена в Киівському театрі для ЗіРЮI та кіЛЬJ(ома медалям". Олекробітничої

Григорович Тичина

НацІональностей

до

Верховноі

Ради СРСР. ВідповІдальний

редактор

С. ПОГРЕБIUСЬКИЙ.

~.----------------~------------------------~--------------,--~~~----------------------------------------------~~. І\иlвська оБJI., м. Бровари, 8Ylf.. Юрова~ Друкарна райгазети • СТlхаво!)еиь· Т.р.-2500 6И 01473

17 номер 1950 рік  

17 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you