Page 1

Jii 17 (186)

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КРАін, ЄДНАЙТЕСЯІ

На Ha~. КОЛГОСПНlІків, праціп;пшів МТС і рад­ rоспів, .лягає ВИСОІ~е і відповідальн~ зандання: ДidТи. країні біJIьше хліба, оночів, ЮlрТОllлі, М'ЯСІ'І, МОЛОіШ. жирів, технічних культур. Від ц!)ог·.] за~lежиrt~ даль­

СЕРЕДА

20 ЛЮТОГО

19.\6

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ:. КП(б)у:' ТА

u

РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ

трудящих

КИІВСЬКОІ

ше зміцнення могутності НRlПUЇ ліпшення ЖИТl'Я нашого нар;щу.

р.

Ціна 15 коп.

ОБЛАСТІ

f>атьківщини і

по­

(Із звrрнспня !(QJГОСПН:lI;ів ГO~TOBCЬ&OЇ оБJаеті.) ",,'Ч'

НОВИМ виробничим піднесенням

Указ Президії Верховної Ради СРСР

ПDО скликання BODIOBHOї Ради СРСР

ВІДПОВІдають •

Президія Верховної Ради СРСР на підставі статті 55 Конституції СРСР у х в а л ю є: Скликати першу сесію ВерховНОІ Ради Союзу Ра­ ДЯНСЬКИХ Соціалістичних РеспуБЛіК іl березня 1946 ро­ КУ в м. Москві.

Шоо ми знову жили заможно й ку ЛЬТУDНО

Секретар ПрезидіІ Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН.

u

Велике тrудове піднесення

У ВеЛflКій Димерці прой наша дружна і наполеглива

ШJІИ

Мітинги КОЛГОСПНИКіВ,

Ilрисвячені ПРОМОВі товари-

ПО НОВИХ УGШХІВ, ТОВАРИШІ ПОДРUС UНИКИ!

раиону

на промову товариша Сталіна

Голова ПрезидїТ Верховної Ради СРСР М.КАЛІНІН. Москва. Кремль, 15 лютого 1946 р.

колгоспники

ПРiJЦЯ над тим, щоб

ша Сталіна і блис!{учіЙl1е- сівну площу ремозі блоку

ШВІ!Д-

НОВИll1И виробничими

ше відновити ДOBO"~HBY liО-

і

комуністів і сталих ВИСОКИХ

піхамн

ус­

відпов;дають на про

ДОМОПIIСЯ мову товариша Сталіна кол ypOj!;aїu.

ГОСП ники сі.:1ьськогосподарсь

nезпартіііних на виборах ДО Колгоспники зоGон'яза:IIІ' {,ої.артілі. ім. ЛеНін.а, с. Опа Верховної Ради Союзу РСР. ся в найближчі дні ПОВllіс- наСІВ. ВСІ СПОВllеНl .одною В дні нового патріотично Петровського, зібрала з 1 га В переповненому примі- тю вивершити (lіДГОТОВЧі ро Д~М,к()ю-своєчасно 1 добре

го піднесення, викликаного 802 ЦНТ. картоплі

історичною промовою това- га по 580 цнт.

та з 2,5 щенні прав.'Ііння сіЛЬСЬІ<О!'ОС боти до виходу

з

в

поле, в І nІДІ отувати~я до ве:ни, 31б­

гектара. подарської артілі ім. Юрона стислі СТРОhИ і на ВИСОКО:VIУ раТIІ.ВИСОКИИ врожаи зерно­

Рlїша Сталіна і блискучою Колгоспниці ланки одержа- зібрс лися бригадири, ланко агротеХНІЧНОМУ рівні IІровес І ВИХ І г~род~ни.

перемогою блоку комуністів ли, як додаткову і беЗl1арТіііних, починає сьо 350 цнт. картоплі. годні свою

роботу

н 1рада

оплату, ві,

І1еrШIІМ ти вершу піСЛЯВОЄНI1У

виступив на мІТИНГУ голова

Ланка МаРії Литвиненко, I<ОЛГОСПУ тов. Онашко.

передОВИКіВ сільського гос- з краСИЛ:ВСЬ1<ОГО колгоспу

подаРСТВ1 нашого

колгоспники.

-ВелИJШЙ

Сталі!l,,~ска-

вес-

,В змаганНІ

няну СІвбу.

льових роБІТ

.

ЦІ С,)ЦIЗЛlСПІЧсіОIО землерооl Jld 11 Ю\ ,'ЛЗf1іІ Базир, з ве- Кращою відпов)л,.JIО на внсСТВI про спіі'l досвід RИ~О' ,.rrИКОf,II:VIЄ[JCЬ;{ОГО колгоспу туп дорогого вождя буnе ім. ~1-0i п'ятирічки, RИРОСТИ

досвід боротr,би за _П дви, ла щення ПРОДУКТИВНОСТІ гр;) ТИ ма lСЬКО. о

твариншцтна,

В НЯ!Іруженій "раці

б УТО

з 1,0-

перші зчачні ус:п;хи у

ВідБУЛ. ОВі сі.'ІI>СЬКОГО госпо' Д3l)ства

раП'lНУ, зру:іновзно

j

ГО фзwистськю\И

загарбни-

ками.

t3jДНОВЛ~IЮ всі КО.1ГОcrти.

оБИдІ)і

П 11rOPDRMa ОПDНТЬОИ за

З

додаткову

оплату, 31

цнт.

Глибоко схвилювала

кол

КиllУСТ:I.

веСlІяноl

Сівfjи

ськогосподарського IНBeHTa ря, Іздові вивезли на поле

j

, ,~

-,

КО.\[ О.ПН І!{І 1.

п

,,' ,

О" ІВШІ

XClT

. ! Оllла! у

СlЮ,СЬ'{ОГОСI1Q,1dРСЬЮIХ І " :,3

'"

на

готовлене Вf1сокоякісне на-

сіння.

С. БЕ3=.\1:::РГН·1і~І, rOJOBi1 С'J,j·ЦИ.

Г. ШВАЧКО.

Зобов'язання

тваrин ни ків З великоюра.дістю зустрі

D03trnBl'T вIJ~,ыl'вщинии 01 fi З

гною,

всю площу ярого посіву lІід

б

ли

промову товариша

Ста-

\lеД8ЛЛЮ" а до JIесний ТРУЛ,інз колгоспники світильнів-

га.

в минулому роЦІ долаТКО6У сказав:

П 10' IІ.І:1IЮВОЇ

аР1:IЛ('И ранону ЗРUСlа . б' , 19 '1С t) РІ" Ільше НІ)/(

lІОНІ\д 2і00 возів

госпників гоголівської пргі V Великій Впчизнянilі ві(\111 Лаllка Насті Бурди, з руд l П ської артілі ім. КоМінтерну. л Ім. етроlЗСЬКОГО ІІ[Ю,ІО 1941-1945 p.p.~. СтзхановЮІНСhІ<ОГО колгоспу ім. ВоВідбувсн мітинг, на якому ва това.риша CTn.TIHa. В "(Ц ка зоБОВ'Я~"JІ"СЬ ВllРОСТlll .~" .. _Н' ". І 'І І<ОЛГОСПІІИКИ О)", но"""аи" но вІрошилова, ЗlOрала врожзи госпі ІЗідпувся ~lіТИііГ. ВІД В цьому РОЦІ високиіі ВN" ,,' '-1 ци6у.Ті в 625 цнт. з гектара. ' t'Jтали історичний виступ вож криваючи ЙОГО, УЧ3СЮil< жай картоплі--llО 450 цнт. 10:2 стахановські ланки ВітчизняноІ 81111Н!, I'О.10ва дя і з06nВ'Я1алися відповісКО,;І10ст в рзйону одержали артіЛі тов. Гончаровський з гектара на площі ІЗ 3,5 ти на заклик любимого Ста-

маШИННО·ТР'lі{ТорНі.

СТЗІJЦії, ЗnУДОВ'IНО 65G9 Щ1.

цнт. раННпОЇ капусгектара і одержала, як

500

КОЛГОСПНІ ко-

НОВІ зобов язаrтня в ПІДГО валі закіflЧИЛИ ремонт сіль-

району. ~ Ч~рвониі1 прапор", вирости зав BiH,-турБУЕ;ТЬСЯ за !іай товці до

УРО,Кі1Їк,

" , наикращ)

tlIДГОТОВКУ /(0 весняни~ по-

.,

З ПОЧУТТЯМ найглибш()ї ІІа ла 110 998 цнт. столової морк швидшу відбудову ГОСІІО-, вирощеННі B~HCOKHX врожаУн , СІ'" . дарства, зруrінованого н - в.~.яли на сеое КОЛГОСПН!!І<,И ДЯКі1 РIДНО\1У Т1Л ну :~;I Віl 3 КО-l\!ига г,-,ктара ДІЛЯВ бзть;,івське піклунання 11 ро І КlI В ~) І'а. Ко Ігоспниці лан- меІtЬКИМIІ Оі_УІ,аНТаМИ, jL');:f; І СІ 1,,1 ~ЬКОI'ос~одаIСЬКИХ 31 т трудівників КОЛГОС[lноі зе~1 ! ки одеРЖ:1ml, як додаткову про те. щоб ШІ 3 іОву ЖІІ' .1~И ІМ: :ЛеВlІІа та ІМ. 2-01 лі РОЗПО:З;Д1ТИ\1УТ,Ь СТ,jхаНО;!ОIl:ІЗТУ, 4,9:) I.lНT. моркви. ли заможно й I<УЛЬ1УРІJ(J. 11 ЯТИРІЧКИ.

щування ВИСОКИХ

за

,_

за

перевиконання

RрожаЙІЮС1 і.

.

.

,)' LП!Ш!~()

\l\Т(' і ~ на.

заКІНЧИЛИ

" 0 -оома Р1;1ОIІУ.

.

РІК

машин-

ліна

новими

Мудрі слова великого Ста успіхами в

І

виробничими

підготовці

до

-- сторичиа ПРО\10ва товаРІI ,тіна запалили КОЛГОС[ІН!\!,'В весни. ша СталіН(І-- це програма бо . . Пр~щіRНИІ<И тваринництва 'Іа нов т В роть6н РІ'ДЯНСЬ;ОГО НiJРОДУ " І РУДОВІ ПОДІН!ГИ. , взяли на себе нові, підвиІ

" ,за даЛЬUllti'l розкп,т нашої ці дні артіль вивершила під· щСНі зоnов'язаНН5І. ЗавідустаНЦІЯМИ 2 .Ь ге.І<таРІВ І ДO~}I~;~a І JJєреВИКОН,lIIИЙ річний план любимої Б3ТІ,l\іRЩИШI. У готовку ДО весняної сівби. вач /\1ТФ тов. Бартош П. процеНГІВ ДОВОСННОІ ..)') І(О:! І П 545 відпові.:.(ь ІРІ Зі1J{.IИК вождя Ді\В слово добитися удою , • тр:)\{ І ОрНIІХ pOOIT. О га Зерно" "Я 11ОС'ву 3"СI!па е ГОСllіВ ПОЗНIСТЮ ОСВОІШ ДО' , , 15 " я буду пrацювати так :{ав "...,Jl І " l 'f1 , молока 110 1400 літрів на ВОоlІні посіВІІі площі. В С!ЛІ"lоранхи на _ -ти СИБЛЬНИИ ЗЯТО,як 61ІВ ворогів на фрон перечищене та переUірене І<ОЖНУ ФУРf\ЖНУ корову, а р в~роолено В СЬКОГОС{lОдаг)Ських артіШIХ, т р зкто А рига- 1'1', К " 1500 " . ~ І 66 Ф ДІ Г. да:'.IСЬКОГО. Т рактовіддам усі сили рідній на схожість, повністю ві,l,ре дояr ка остяна ".-по раиану ВІДОУ ;~()aaIJO ep~1 Б .. МТС І літрів. ТеЛЯТНИЦі зобов'язаIICT ,роваРСЬКОl ве ..lИКОЇ рогатої х\'''оби 56 ван справі Відбудови КО,1ГОСП монтоваНllіІ сіЛЬСЬКОГОСIJO_ -~, , r)\і'ЯI( виконав два ріЧНИХ І МіСЯ ЛОМОПИСЯ ВИСОКОГО свиноф~Р\I, 4') В'ВUСфЄ')\I, ~a" Н С>06 ного господарства. дарський реманент, ];3 поля приросту живої ваги телят ' , ' , вдання. а проц. ви63. птахоперми, 0')гаI1130В:1НО ' 600 І' 'за~ере)j'еНfjЯ всього молод Ф f 36!' КОІlав рІЧНУ НОР\IУ трактоВиступила ланкова Олек' вивезено тонн гною. • \ '.9 і.оне ep~I, с l1ас І... , , ; ," ,. МТС: Ф . К І JlЯКУ ве,1ИКОЇ рогатоІ хуV p~I:Г It,cl,l\ • еДIР ор-, сандра Лень, наГО!Dоджена r . ТОПІ ~ 'доои.. В ГАЦЕНКО . Д обрай врожай ВНРОСТИJІН НlИКО. 1 . \ ''\.

..

-оо

9()

ho-гракторни,,,1И

-,

f:

:

КО.1ГОСПНИКИ

артілі

свиноІдськоТ

ім. Ленjна -

по 1:2

аос'

'

зує,

о

к'в

ока

вІД lІевичеРПНI перед ви. І резерви п -І

яю

ЦH~,' зеР,I~Н.ИХ п3 гeI8I<~'1pa на має КОЛI'оспне ВИРОБНИЦТВО.,\ ВСІИ п,~о.Цl. О ,..) цнт. ПР~ЩЮlOчи так ЯК передоI1шеШ1Ц1 з геlПJра

3 усього ' ,. ~ масиву зjr')рав лі гкіВСЬІ<Иіі пики, Ko:к~a ланка !І орига;;:<1, КОЖНИИ колгосп МОЖС ВИ КО.НОСll ім. 18 Пl[JТJ'ЇЗ,1У. "" РОСТИПІ високии врожав. З на'!!IО IJеРЄ[1И[{ОІІ<JЛIІ {І,13НО Н' . М'1'С ві завда:IIIЯ (10 в~ю,{,аїІн()сті" !ІНІ В j{олгоспах І 1 разернових і ОRО'lевих тур

заЗИМСЬКН(1

ПЕРЕlJ,ОВI1Й r

ПОР Д. дян С ь_ к І Й_ У І{ Р Л Ї Н І ~_,. _ _ РМ10Н ВJмДБІсУт~ОІ3и~Ю(~J,?IАСЯ НО\іА КОНСТР.УКЦІЯ ~.........

у змаганні Шl честь вибо

рів до ВеГ)ХОАНОЇ Р,: "уІ еРСI' t

,.<,

.,

-

КОЛГОСIІШllm Ярж)линещ,ко

."\

За

)Іва

р

ФІЛЬТРА для

.. l ,

роки

п;с.~я

ВЮf30

І-ЮГО

ТРАКТОР-

МОТОРА

Конструктори Харківсько , " ['-, П'" ,1ення ОВСНLЦИflИ в;д 1!'їме l ll) 10 раI!ОНУ, \аМННСl1l,- OQl,Ib 1'0 ТРЯКТОРНОГО заводу т.т. ської оБЛ:JСТI. доБИЛIJСЯ ~н('ч КИХ загарБНИJ{іІЗ R о.J.lзсгі НіІ<олеНІ<О, Лінчевський за"ОНУ З новою СИЛОЮ РОЗІ'ОР " Р" збудоваllО більше :-ЛС)Г) бу

КУЛІ,- l"'Є'J"\:,СЯ С()ЦI'а."I'стичне'змаган НИХ УСIlIХІВ. Ll 1 ,

КО.1ГОСІI

іШОН

[твер-

ДИIІків ДJlЯ

житла.

ТіЛІ,!\!І

кінчили проектування масля

t3 . шив П.lіlll засипки НЯС Н!JЯ, 1101'0 фільтра для мотора "ПРО,:lетарськнй 1ІІ.1ЯХ", літ, ІІН . . O~O проходить. ПІД зна ремонт Сі.1ЬСhКОГОСПОiJ, 1 Г СЬ - за 1945 ріК ДЛЯ lі(),'1\ДОf31і гусеничного трактора. Нова КО,І ІІЄПVRЗЛОГО ПО,J1tтИЧНОГО. о' '. се.1ЯIJСЬЮІХ ХНТ та !і1IJ;ИХ к'вський колїосп ім. Калі!!і ' ", кого Інвентаря. l) ЧИС,,11 н('р l<онструкціН фільтра ДОЗВО на, свіТIІ.lь!!іВСІ,Юlіі i\l. Ко- І трудового ПІДнесення вик ших пі.'J.І·ОТ\JВ3І3СЯ до сівби ГОС.ІОдаРСЬІ{ИХ БУДIRС:JІ>, лнє НРОМИRати ЙОГО не зні J іСторичною про- КОJ1ГОСП r1t'щ-~'ожеІIЬ "держава віДIIУСТ. ,. 'jil',J (',е.1Ямінтерву' т1. інші. /{О.lГОСIІИ ,IIН;3IЮГО С се, ЩНОЧIl мотора, СlІрОЩУЄ ДОГ МОВОЮ товариша таліна. А· ,:' .. t " . ' \~,' , району ОД:ІІНІІІ З пеРШ!lХ n ла нт()н.81,н, ІМ. іl{JЛОl0- Ііа "І 1 :VlіліОIl 7'20 ТНСІ;'! кар ляд 1 рактора. Випробування області ВIІ;{ЩІ<1ЛИ держаВНі ТоваРІІші колгоспники! ва, "Новий ш'[ях" Т3 інші. бованців гріlUМИ і 700.000 ДОС.1 і.:;,ни х з раЗКі в даШі хо постаRКИ :іеРII{}, Kap:'OII,'1i та Буде~ю ж працювати, не Тепер в усіх КО.'lГОС[(1Х, кубометрів лісу. роші результати. <

овочів.

жал,ючи сил,

Видатних УСllіхів ;{,m,lОгm; ся в минулому

роні

стах:

-

над

виконан-

бригадах

J{().JJГССІІIJИІ{\!

ІІЯМ СТflлінської Ilрограми мо

ранно вивчають

ГУТНЬОI'О

ку, lІереЛOfJEКИ

розквіту

нашої

ста,

агротех!!і­ о(j~!іlIIOЮТЬ'

НА

20 ДНІВ

РАНІШЕ

СТРОКУ

новці КО.носпів !3роварщи [)ап,J{ЇRщини!Зустрівемо пер ся досвідом СВОЄЇ роБОТIJ. f1 На 20 днів рян'ше СТР()I,наЦіЮ другу паперову ма ни. шу піс.1ЯUОЄННУ весну У раЙОНі праllЮЮТ!' 98 агрогурт т<у колектив ЗміїВСІ,КОї llіі шину потужністю 700 тенн Ланка Паті Ярмо.1еш;0, :5 і'сеО.і{)і)ОЄНllі, проведемо її І ків, в яких Н1вч3t:Ться "овад перової фабрш,,:н, ХаРI{іВСЬ, ' ' кої області ЗДiJВ в ~К(I1ЛО цигаркового паперу на РІК. великодимерсь(,()ї артііІі іМ. і\РУЖНО Й організовано! 13000 чоловік.


_..

2

r:TAXAHOBELlb .

,

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

ЖИТТЯ

Уміло й пrавильно свою

орга­

роботу ком­

сомольська організація Тре­ ('ухівсыlїї середньої школи.

За перше півріччя до ЇІ лав прПіінято 15 кращих, дис­ ЦИfшінованих

піклувClННЯ

борів у Верховну Раду СРСР. Комсомольці т. т. Сом К., Криласова Н., Бо рисен!<о Ф., О!<сюта О., Бо РИСПО,lець Г., Бабич М. та

учнів.

Комсомольці допомагають учителям в

рОБОТі,

усій

ВИХОВНІИ

МельнічеНІ<О М. працювали

12-15 занять по

разом з своїми стар

шими наставниками борють ся за виховання в учнів ввіч­ ливості, за прищеплення ЇМ

ку л ьту рних мають

на виків.

хорОШі

навчанні

іНI[IИХ

і

є

Кожен

певне

доручення.

КО~!СО~10льців

7

КОМ­

виконує

громадське

в

прикладом д.ля

уЧНіВ.

сомолець

Вони

показники

керують

Ilіонерськими загонами,

МУ

зичним, драматичним і

Кожен із них

вій­

та

вивченню

вибори

ні ти

аl'ітаційно-масової в

підгuтовці до

робо

дня

вп

БРОВАРСЬКОN\;'у' Р.д.ЙОНУ НА 1946 РІК

Відповідно до

постанови \"Рllлади,

ю::і

затавровані

да

1942

",,'

ро;,),

'Ні

року .~2

Нешодавно МИ поверну язковій держаВНіЙ перееір 1945-1946 років, після терлися в село Зазим'я. ЗаВіЛу ці та таВlJуванню",- викон- міну, зазначеного в графі-

учнів вач броварського райвідділу ком

Броварської

раііОННОЇ ку-з а б о рон Я Є Т Ь С я;

була організована бригада, державного забезнечення Ради депутаТіВ ТРУДЯЩИХ в) забороняється користуяка художньо оформила rOB. Шапрзн Ю. і керівники ПОСТАНОВЛЯЄ: ватись неспrавними та забра ПРЮlіщення виборчих діль- сільської Ради потурбува 1. Зобов'язати керівників кованими під час держпере шщь,ШКОЛИ, сішськоТ Ради і лись !ІрО те, щоб нам нада всіх підприємств, кооперації. В

день виборів ли

квартиру,

забезпеЧИ.1И

організацій

га

устано!!, Вір!<и

і:РіваТНIJХ

мірами та вимірними

приладами;

комсомольці доставляли в нас необхідною кіль!<іС'Тю осіб, які когн[стуються ~!iг) ззбщюнSlЄТЬСЯ випуска­ rайцентр відомості .про хід продуктів хаРЧУRання, вида ·рами та вимірнюНІ IJРИЛ111а- ти З ремонту міри та вимір голосування. своїми силами ли грошову допомогу. ми (гиrями, ваг,н!и, міР::Ші ні прилади без держперевір орган:зували для

виборціВ

ВИСТУIJИ художньої діяльності.

ДОВі!ОIНИ та об'єму,

само-

П[)І;.lil- КИ та таврування

їх;

За пі!<лування, за чуйне дами тиснення. МО,10!<ОМ'р<1д) віДtlОВіДНО до ПОСНІНО ставлення до людини, я вис ми, термометра~!lI, e.rтeKTpn- ви РНК СРСР від 9-ІХ-34 організація ЛОВЛІоЮ сердечну П~ДНКУIЛічил~ни!<а~IИ та іНШ). ДОСТ"'\РОКУ та від 15-1--:-35 ркеРIВ

мольні

Велику участь ПРИЙJlяла КС\1- організація в ІІроведеll

1946 року

183'~ І-І ро \ 1І0передн,х РО!<I'в ; ,). л . . б) . міри та КОНТРОЛЬНО-ВИМІРНІ] !<ористування ВИМІРНИ. б • без тавра прилади,шо ПІдлягають о ов . ми приладами

тайського краю.

СЬКОВИМ гуртками. КОМСОМО лець тов. Рогач К. відпові Тепер КСМ дає за роботу комсомоль­ активно готується до свя завідувач" ської та піонерської кім­ та Червоної A[JMiI. Комсо у нат.

18 лютого

ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ДЕРЖЛ BH;'v' ПF:РЕВІРКУ ТА ТАВРУВАННЯ МІР І ВИ,~ЛjРНИХ ПРИЛАдІВ ПО

Не РНК С Ре~ Р від 16 ЛІІС10113- держтанром 1944

ватися в місто Барнаул,

Сталінської

З комсомольців та

ДОНЬІ<ОЮ

лею-своєю ОНУ!<Ою,евакую А

роз'яснен

l{онституції.

РАДИ ДЕП~/ТА1JВ ТРУДЯЩИХ

дочка Глущен!<о Євдокія Кононівна з своТм ЧОЛОRі!<ОМ пішли на фронт боронити Бать!<івщину, а мені,50-річ­ ній жінці ,довелося з Тхньою

провів

ню Положення про

ВИКОНАачого КОМІТЕТУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ

Коли почалася війна, моя

агітаторами на двадцятихат малолітньою ках.

ОБОВ'ЯЗКОВА ППСТАНОВА

Подяка за

Комсомольська оuгаиізипіп школи нізувала

ме

ПИШУТЬ

Р(іі\в!дділу держ

лозунги, забез,,:чення TO~.

гурп:и художньоТ самодіяль та кеРIВfJи!\ам

ності готvють виступи. Н". ПРИХОДЬКО,

\зазим'я.

rщmр р" .н:ГШ'.

вити, ІХ до пунr.:ту

П~РЕ'В1р- НИІ,И 'yCT~oHOB, ПlДприє:-,ств,

ки Уповноваженого f',OI.fITe- оргаНІЗ3ШИ та приватНІ осо

Шапран ту 1.1 адресою: м. f)~ювзри- би

СІльради

со

РАИПРОМКО,ЧБІНАТ, дЛЯ

за користування

таврованими,

неза­

неспр.авними

()бов'язкової перевірки 1а та забракованими ЛІД час таврування за граф'I'ОМ. держперевір!<и мірами. та

ПАЛАЖКА

КОВБАСИНСЬКА.

2. Зобов'язати РаИТОI'ГВі.:"l \ вимірними І1рилздам~ .Пlдля

діл -тов. Фел.отова та Рзн-

НВВП>ШПО шд,ВИЩУВ5ТИ яНl~ТЬ навчання

гають штрафу в aДМIНlCTpa-

~~~~~~і(~~IІПJ' TOB~OBJ~(~~~:;~~~ :~~~~~y в ~~~:~~~ B:~aд~~~

В п()становах партії тз І 7-:1 IJl-:ола (tllректор ТОВ'I!<Ої почзт[{()вої ШКОЛП тов вагляд за користуваIJ.,::\1 в до судовоІ відповідальності. УРЯJ.У IІрО ШКО.1У зав'КДи і ПОІІ()В), 3авориць!<а середня Голота С;Н[ Ma.~() ГОТУЄІЬС! торпвлі та в інших Г(1Л\'ЗЛХ 4. ЗиБОВ'ЯЗ(іlИ голів ви­ ПРОХО1,IІГ!J ОДН1, центра;Н.flа І ШI{().'1iJ (шректор тов. Риж-Ідо УРО!<ів і Н(' Rимагає сум народного господзрства в r.:UH!<OMiB сільських Рад та ду.\IКЗ ~lli.l,BI!.!цH 1.1 _ ВІІ~ИГ:!ІІ- \ к()в), БРОВ:1[ ська середня лінни! lIДl'ОТОВIШ до НІІХ R Д раЙОllі м;раМI! ти виміР::ИШі голів колгоспів забезпечити В;СГЬ до· УЧl]lП, :~аое:!~~'І!IТИ ШХ().1<! (:tире:аор тов. Чер- учителів CB:.Jtї ШІ.;:u;JИ. ДИ приладами, З;,Т3[:РОВ3::п:·.1J! строго за графіком достав­ u5'!';кгивність в (Щі!Щі їх НЯХJ:ЗС:"IШt'i) та іНШі. ректор БоБРIЩIJ[{ОЇ 7-0Ї шко тільки держтавром 1945 та Ir.: y вимірних приладів для знань, пам'ятати, що Д;:РЖJ r !роте в о«ремих школах ли тов. Наумов УРОКіВ учи 1946 РО!<іВ. l1еревірки та таврування їх ва Зіщіі<аВ.1еl[а в ДІІІСНО пи- БОРОТl,Ба зз піднесення якос- телів не відвідує, не п~ре3. ДовеО"іІ до відома ке- до ІІУНКТУ перевірки, який сокіІ"І якості JlіДГОТОВКИ ВИ-І ті навча:шя все ще я!< віряе ЯІ<ос:ті вш,лаД,]іШЯ і рівник'в піДfIРИЕМСТВ, уста- знаходиться в м. Броварах. ПУСК;IИКіВ. І С"l!Д не ведеться. Директор засвоєння матеріалу. нов, організ.щ й та приват5. Нагляд за виконанням В рзйані є ряд ш!<і.l, ке-І ВигурівськоІ 7-0Ї Ш!<ОЛИ т. Керівники цих ш!<іл по- них осіб, шо: цієї обов'яз!<овоТ постанови рівннки і В'ІИтельсьК! колек ПотапеНI{О незадовільно ке- винні негайно усунути віда) обов'язковій дерЖОВНіЙ . покласти на Уlfовноважено­ ТІна ЯКИХ [10 дійовому 60- рує робото:о вчителів.Тут не значені хиби і І10ДClНIІЯ~1 !lС- . перевірці і тавруванню під І го в Справах Мір та Вимір

РіОТЬС;! ЗJ підвищення ЯІ\ОС СУIlРОВО.1.ЖУIOТЬ ви!<ладання стійної ДОПО.МОГІІ нчитеJI}іМ Ілягають всі Мір!! та вимірні І них Приладів. ті

IfClВЧ(fНlН[, виховують

гра

матеріалу

HaH'I[l.1bl!()ro

де-

ДОМОГТИСЯ

могних, iHiaiJТIIH!IHX і 8:Jlч-1 ~1О:іСТРУВ:'lННЯМ наочних при- ті

линих .lюдеіі. До Чllс.lа та-І

;1<1.'1.1,

ких шкіл н пе[JШУ чеРI-У ІІН

ТОрЄіІ!lЯ матєріа.1У,якиЙ IJРОЙ

І. РЕПАЛІ-ОК.

ЗdВ дувач Mo!<pei~ь-

Іі,' 8і"vнароднииU

огляд

іl1rпрктор Ш~ А.

СтаЛіНИМ,

Голова Секретар

о'

ВJШОНКОМУ Раиради депутаТІВ трудящих

І. РОМАНЕНКО

виконкому Р(ійради депутатів

трудяших

В. КРИВОШЛИК

Ф. Рузвельтом і Генеральної Асамблеї орга--j3 У СТ Р іЧ цим вимогам

І У. Черч Л.lем. Вона

lІеред нізаL1Ії Об'ЕднаНIІХ наЦІЙ.

бачала вступ СРСР, ВІІСТУП товариша

ЯКОС

виховаНlIЯ.

і не f1~)актикують пов- учнів.

JJеЖI1ТЬ Ве:rиr,о - ДимеРСЬJ,;II.l.·: lО , li~ )!~

ПІдвищення

навчання та

через

Рада Безпеки на

іlfДО·

lIезійського народу. ЯПОНСЬ-

ряді за- і І-:НМ військам в Індоне:іїТ бу

Сталіна І що РаДЯIІСIJКИЙ Союз розбив·

2-3 місяці після кзпіту.lяці1 сідань обговорюва.l<J заЯdУ! ,:]а доручена .охорона по­ загарбників! Німеччини, у війну проти делегації Р3ДЯНСЬ!<GГО Сою-: РЯД!<У". IJ,e викликало обу­

на IlеРЄ.1Rи60РIІИХ зБОР,:І)( вп 'фііШIJСТСIJI\ИХ

борців СтаЛІНСЬКОЇ ви()орчої І заВ;J.ЯКIІ своєму державному ЯІ!ОніІ ІІа СТОрОI!і союзників зу про становище Б ГреЦії.

рення індонеЗійців і

округи м. ,~Лос!(Ви ВИ!<ЛИі\3В ;1ЗДові, пише: .Нинішні

ні СУТИЧКИ народу з японсь

ви- і умови,

!ІрИ

яких

СРСР

ПіСЛЯ ГОСТРИХ дебаТіВ о(,!()-

леннн "рав, Яlсі належали Ро

лови Ради Безпеки ,\\"ЇlI-::llа,

збрий·

закордоном числеННі Відгу-!60РН є актом виявлення до вступить у віЙ)JУ прот\! ЯПО воре!JНЯ питання про Гре- ІО!МИ 13 і"Іська~IИ. Британські ки. БагCJТО заруGі:f\Н!lХ га нір'я радянського народу І віТ. Серед цих yMOB-ВіДНОВ цію за!<ін'ІИ:ІОСЬ заисаю ['О В.Йсь[,а, які прибули до Ін­ 11

зет Оllуб.lі!<увз.!І1! т(:'!<ст НІЕ-

ра>lЯНСЬКОМУ

тупу товариша Ста:І1Н3 ІІОВ ніСтю аби \ викладенні. РіІ

З3ГClJ!ЬНУ увагу приверну сіТ, порушених віРОЛО~IНИМ Я!<ИЙ запропонував в:-\я І'И дИ І [10ззброєннн японців, були -ш риз:tі.lН ПРО~10ВИ товари нападом Японії у 1904 році, уваги заяву преДСТ3UН\Il( п' 131ягнуті У конфлікт і взяли

,1\іостаШ1-їf ШИРОКО Iн~rЕ',l:1Ва .1И ііnго зміст ..У !'а:зетах і нередзчпх рад останцій містя І'ЬС;! ВИ~.1J8люuаl[!l5J 1 !ljJИводу "РО~IUВИ в It ;ІО\[У і UСНОВ!ІИХ її l!Оложе!!ь. Га зе

ша Стз.1ішl., "рисвячені роз- в тому ЧНС1і повеР:ІеНIІЯ СРСР,АНГЛІЇ і ГР I2Ц!Ї.н ТаКОЖ' УЧСість у ВОЄННИХ діях про­ ІНІТ [<О Ві й зростанню еконо РаДЯНСЬІ{QМУ Союзові пів- представників інших r.:раїн, Т!І індонезіі"ІСЬКОI'О народу, \ііка СРСР. ДеЯКі американ денної чзсгина ОСТРОВ<'І. Саха ЯI<і € членами РаДИ 6Є311Є- Британські ~ійська ви КОРИ­ (ЬІ<і

ладові."

газети зазначають,

що ліна

і всіх

прнлеГJJИХ

ших РОСlііснО!х :І1дерів на '''''!,ТRЯ США під час ВіЙНИ". II~P~Д()ДHI IJI1(юріз 1.IJ.vlb т,1

'-!:1('.lt'llНі відгуки

ке знзчення, що вони l!Отре

таl':ОЖ І1рогрес наУІ<И

Gують старанного RI!ВЧРI1іlН.·

і З33.J,ilНіIЯ,

!lIIИ ТОRарише\1 СГ:l:lіНШI ана

JЛIІ('LЮі~1И

це rlрОМОВIІ товариша (>а.'І1 на, в Я[.;:()\ІУ в!н :~:ІЗllачзє, що віЙlі;] НlІннк:[а, як не,JИ

і';И.

GаГ(lТ() І'юет НН1ИДЯТЬ ЛJl

до. КИ і вважати питаllllЯ вичер стовують

ін)[.!і II'НТ,lріЧНі П.lани Р адян неї островів. ;'у'года перед і ІІаним. (ького Союзу пере,:Lбачають бачала також передачу Ра І Теllер Рада БеЗііСі\И

та .,: IhЮ-ЙОРК тяіімс" !Інше, .,піД!Jести виробництво до ДЯНСhКО~IУ Союзові що "Внсгу.1 Ста.llна та і'l' :lаііR!!ЩОГО ріВіlЯ вироб- СЬКИХ островів.

яких

проти

було

індонеЗій­

. ців і ЯllOнські озброєні СИЛИ. РОЗ-,

Українська де.1егація

зз­

l{урі.1Ь: глядає питання про СТЗІІОВ!!: значила, що Сlановище в І ще В ІНДОJlезіТ, Ilі;Іннте де-: ІндонезіЇ загрожує мирові,

У зв'язку з опуБJl.кувзн r легаllією YKpaїHCbh:OЇ РСР. і що ДІЇ бриинських війСЬ!<

викликає ням цього документа

газе І

Світова громаЛСЬКJ дv'мка і проти

націО:13ЛЬНОГО

СРСР та .Известия" llИше:.Остан давно схвильована СГЗIIО[1I1- і іll:юнезiilців є

поставлене това німи

РИ:JIt'~1 Сталіним

донезіІ, метою

lJеред

ТИЖНЯМИ дехто

Шlма

руху

поруш~нням

щем в IHДOHe:~iї. ДО ДP~'їOЇ і основних положень статуту

ра- гався брати пі;{ суШ!іВ без :СВіТОВОї війни ІНДОllезія бу-, 06'Еднаних націй, щО ВІ-І!<О­ вчеНЮlи,-lІере- переЧНі прС!ва РЗ;l,ЯНСIJI\ОГО :ла колоніЄЮ Гол.lз"дії. 111;1.: РflСТnННЯ японських БІИСІ,К

ліз перш()ї і .аругої св тової ае;)[ІІ!IПI найБЛИЖ'IИ\І часом Союзу на l{:.ірільські ОСТРО ічас віїІНИ, КОЛИ ні~1ll1 n:':УIІ.У Д.1\1 ПРИДУШ\СННЯ шщ'ональ­ Вlііии і lfіДf\реС:IЮ:ОТІ, ,е \Ііс- ДОСНГllеіlНЯ зарубіжної нау- ви. де віДВЗЖіlі росіііСЬі<і ліО! вали ГолландіЮ, ЯПОlщі 3J-. ного РУХУ в Індонезії. не-

* ,,-

.х. У пресі опуБЛіJ<ована

ди затвеРДfl.1ИСЬ ще в ХУІІІ віці ... Опуб.1\l\уваНIІЯ угоди ук від 11 лютого 194.5 rO[<Y

хопили Індонезію. Ї()-~'Іілі()н: пр\!пустиме. ниіі народ Індоне:1ії Ul)РС8СЯ: Обговорення ЦЬОГО питав проти СВОЇХ J·ноБИТl'.-Іів. 11:с' ня триває.

нучиіі ре3У.іьтат РОЗВ!J І І,У ,.1адена на KPIIMCIJ!<iii К()нфе кладе край усім і ВСЯЮІ~І ля І<апіТУJlяції Яlfоніі ;ндо-! СВіТОВИХ еКОНU\fіЧіIИХ і ПО.1J реllllії глав трьох урядів !<РИВОТ.:1у~!а'JеНIlЯМ з цього незіііц: створили свій Д'~M0- і П1ЧНІІХ си.~ на l)аіl сучасно: уг(ца трьох великих держав приводу".

го МОlіОllО,lіСГ;I'IIЮГU каllіга І' ~ IiИТdНУЯХ Дале~()I-О СХОДУ

л~:~му.

ФраIlНУ·іь:.;а

,Пуа ле

Г;НСІ';]

Цн Уlода була 1l1дПИСflна 11

". '" У

Лондоні

у;.

кrаТИЧIІИЙ уряд і ОГОЛОСИЛИ

про свій !lамір до5ИТlIСН дер:

продовжує жавної

самостіі!іОсті.

ГО;І- і

Ів. БОРИСОВ. - - - - - - ..- - - - - -

Відпові;J.аЛЬJ;ИЙ peдal'~1()p .М. ДАШІ\()ВСЬК~JИ

!lil[1l" .1іl:ііf'JчаЮЧіі. '.IЮТ'іГ Г) 1~4.') POKV И. Н. свою [,юnnтv перша сесін ландія віДМОRплась ПІТИ Н.1Ьуl UJ~vd м. DjJJПJt>і, КШВСlJкuі оал. вул. КІрова. Друкарня раіігазетіі- ~СтаханОїЗёЦь-·-.~Т~е-л-е-ф-о-н---р-ед-а-К-Ц-IЯ-'-~-д-з-в-.-':':':Г-и-р-а-ж-.--:'1~5~:2~5----

17 номер 1946 рік  
17 номер 1946 рік  

17 номер 1946 рік

Advertisement