Page 1

r АН

о Р

І Р (91~ Р СЬ КО

МІСЬКОІ · І

МІС Ь КО

РАЯОНН~ОI

Р, АД

КОМ І ТЕТ У

НАРОДНИХ

КОМ УН ІСТ И Ч Н О І , ПА РТ ІТ

ДЕПУТА ,ТІВ

Газета ВИХОДJt1'Ь а 17 · KвI~JI , 1937 · року. ом 179 (6635) • Субота, ІЗ ЗАСІДАННЯ РАДИ РАПО

Цими ва , l[ке

аае!.ІаНВI[

агропромиtJЮВого

були

заПРQшені

реди

1983 року .' Ціна

ке,рівниJtи

та

епе­

:ькогосподаРСЬКQrо ВИРОбниuтва. Основним

вжити

невідкладних

заходів­

ненню

переглянути кормові раціОни, організувати диференuійовану годівлю, ті.'1ЬКИ-НО розre­ лен!!х 'корів, раціональніJpе використовува­ ти концентровані КОРми,"ір.же у радгоспах «Краснлівський:" «ЛіТКі~'КИЙ", «Русанів­ ський:. уже внтратили поJjоliину їх наявної кількості, а в радгоспі імені Докучаєва -

НИХ, було: підведеННІ[ , пjдсумкіВ- , роботи господарств району за жовтень і AeeJlTb міСяuів нинішнього року і завдання иа ли­ ~топад.

Виступаючи :1 l1Ь6му питанні, голова ради Р АПО А. В. Березовеький детаЛЬНQ проаналізував стаи В!lробниuтва ' і продажу • ержаві продуктівТварilННИl1тва. Він B~a­

92

"

проценти.

,

на те, що радгоспи «Літківський:,,«Го­

ствах

допустили '

вони

мають

низький

госпів зробив

їй

лися

з

воlО.

жодної те.1иЦі.

Допов ідач

проана.'1ізував

також

вий

С.' ПасічниА . у своєму, внступі аналіз виконання планів виробни:

перед державою,

доведеними

-

.'Інше

стан

і

схвалено

соціалістичні

1984

два

,

Уже другий

, .'11 ес,Т,рОКОВ А,' А

V

"

рІк на тва-

ринницькій фермі· племпта-

(СозаіlOДУ , «Рудня:. ФУНКllіо-

О.

пер10~.

адачі 'продукціІ

Темпи €Tьel[

, ДОВГОДОВУВ, аНlІ !І ванням I~ , JайиJtТI квалlфl- траншеях

ве , 8ЦІІ- блнзько ІЮ ТОІІИ

, СУМІшей, .~~aBI ~',~

syJOТЬeЯ, ,ЩОAJIJI ва аавод

Петро

СЛЮ- під возить

-

до

пchlli'l1НП&

кормоцеху

феРМ!"

вже

п alдпpSВU6тьC:J1 18м... Еще

строку

ПрацюlO'ПІ у

рl'ІВІІЙ пJUUI продажу " МО­

ао...

На

DyJIКT ,піпша вадп.пnова 8рС)дyвцlя. Доетроково 'CJIINUIВDCJI 3 своіив pi'IВII!IJВ ао­ бов' JlЗIUIВJIМJI тако. 'Па­

PВlllDlК1l

рaдrоспtв

достроково

ка· вlдпоа1дво мввв.

. биватися . хlв, йти

294. 163 1

фото:

коlППІХ

eнt

;Відзначили

одвів!

да П. Ф .. РеЗJlИ1lеНКацО-

ДОВГО­

рам.

",

теllJlИцІ. радгOcпt-JfоМ6l­

'ватІ ,.ТепJlИЧИИЙ.' брнга­

Н.

Фото А. Козака.

ЖОВТВJl колектиВ ІІОСТО­ JfоІзда-814. , Замість 88ПJWIованоУ YCTaR9BJ(R мо­ басейнів

авангардІ змагаи-

ПОЛ за фарбуванням вІ­

eoцiamcТJl'lJd зобов' Jlз&вu Dчесть cBJlТaBe.IIJIКoro

воJIiтиих

успl-

ня. '

На

ввковав

вІдрадних

В соціалІстичного

.'УДВОВ dlJ1ЬШl ~eпlшво

су­

мІжними будlвеnьиими професІями маляра І шту­ катура. І це дає їй мож­ лив,сть систематично до-

сПу­

x.-с:ьХвй., cAвaвrapд. п lмеи1 Юрова. Вови аа деСilТЬ місJЩlв ' ПРОДaJDI . поll8Д рі'IIIRЙ ' пJI8В МO.llO­

43

оволодІла

-. - <О , •. _

' 10 JПIe'!Oпада в paAOH~O-

професійне

~доповlддlO «Н!роджена

строково,' з хорошою ві- му " Бу:ztяику кrльтури ВІД- революП,і€ю:. виступив на­ етю, вИКовlUiа вдвl'" булие~ ' урочисТ1 зборн, .пр~- чальннк районного відділу

знаком

міліції:>

та

комбінату;" 1ІКЄ

року,

в'

rpY,ll:Hi

виступила

виготовити

план

речі,

бригада

панад

сіЙ.orО

рІ." '

'J'Пf'l'єт.сь.

ЦJl

бригада

і

кп

'

кадрІв,

. ; 4-_3АРІЧНии.

НО~ИR МАГАЗИН. Міське

риство

споживче

тО..,­

рВЙспоживcrit.1lКИ

.вl.tJ;крнло , у lІриміщ~JПIt

просторему ЖНТJfовоrо

Тут , ПJ)eДСТ8В.JJено

кий

виБІр

ВЄ.1Dl-

м'ясних І ко ...

, басRRX, . виробів, ркБННХ. овочевих І фруктових кок­ сервlв;сокlв пnодовольчих ПожвавленНю ' сприяло

та

IJIПJtiX товарів. TopriВJII

впроваджеRRЯ

прогресивного

мето)!:}'

моnбcnyrОВ)~8RRЯ

'

цlв.

Л.

ЄJЮномlст

са­

по~

ГОРБАЧ,' спожввчоrо

,

за

прези­ Обкому'

працівників

,

ріалів.

пl.tJ;ВЩЄJlm'l , ~фе­

товариства.

бу­

та, промбудматє- ,

ПОЧВШУ

продукціі

PO~BRТКY , на­

здЦtСВЮ8-

,ТЬСJl

річниА

третіІІ 'квартал 1983 року за найвищі виробннчі ' по­ казники . , нагораджеІіа По­ чесн_ою грамот?ю комбінату

профспілки

перспективщ ' П.ll8JI .

освІти,

ннх пане{lеЙ .

До

8JЩе~­

родної

І ООО кубометрів стін­

ДІвництва

«Відміинl!1С

ви­

цьоrо

формувальників uexy Ngl, де бригадиром А. М . Доли­ на. До цієї дати колектяв бригади також зоБОВ'ltзав­

«КИlво/5,шромбуд:. дії Київського

свято

грудним

H~ честь 20,річчя за-IiОДО6у­ повнюється

Всесоюз­

будхику М 7, що на ву. m1Щ '50-рІччя' ВЛКСМ, IІОвRй магазнн ' clJlЬCЬKo­ rоспо.tJ;арСЬКIJХ продуитів.

«Сім тижнів y~8PHQi пра­ - з такою· ініціативою

I\ІI'lНОГО

8ВЙШО8

у

увпа

coцl.a,IIЬHoro

8PIlJ'~

ці:.

ся

році

!lереможцем

йові

niJIr.o-

ДIqIIDЩlr

кому peMOtmlo-буд1веm.­ вому управn1RR1 тресту сУкррадгоепрембуд., КОМ' COMonкa НадІя Довгопол

првttмam.ввІ

народ­

RПРС ре8.иізУвТье. у ра­

,С.ІМ:

11

BВXOIWIO,

чальному

.v ......

о"

А вчора roСПОАарство JIВЙЖ8 ва' два мlCJЩI Р.

01JOJDQo

вlддіn

Головна

СО- Іван Бабич. А

Ковшун,

Хорn1кова.'

тується на те, як у cв1Tn1 рІшень , XXVI з'їзду

І'ООІІ ,npo;........ '" ".. . . .. л фермі працює цілий меха- Пl'ш'!аЦиЮь"К~" u спло~всы\DD. е жаві' 5885 тоНв '~reBc~eHH"M тварин .а ІД,-КlЛОГJUlЩll_~2нцентратів, , "і;·,.. а'" ·,J~и1'6I, ' В',-кт-оРо,_lр_"' .А~''',а:_;н " 3 _~OJlO~ Р_ ва 214 тонн, ,СТ1Алове утриман~я. зараЗ.~ахуно~, Ч,~КОРМИ пов- нізованн!! загін. Вантажнть док. , бц.meв1ж торік &а та- у KOpMOUexy ПІДГОТОВЛJl, Ю поr;ЦаЮ""fi;~. Приготу- Іх в снлосних та сінаЖНIІХ. , _

ВІд­

ному соціаn1СТИЧНО1l$У зм.­ raииt.

8а ' "eeяn, м1сJЩl, RJI- ми К()РМОВИМlІсумішами лос, сінаж, ' буряки, сіль, ловей, Костянтин Хміль та ТОlлеиі до ЗГОДОІІуваНRJI r:y~o " jJQиу, 9P~e,~a все, поголів'я худоби. Особ- інші мінеральні .дОМішк~. Микола Пономаренко. . міші ИЗllаIlТ!lЖУЮ/ьcJI ' 11 ~ , J PeвoJnoцlI, " ~ : ", , На кожнІ І ОО КІлограМІВ . КОРМ(')Рl'>ЗАавачі, , на ' ItКJ!x ~9I~ :..;;.r~ ' ~,., ' . е ".'""ОСЛ, а його РQЛЬ . ' такого корму дoдaETЬC~' На . пlдвезеннl КОРМІВ на ' ,. f ... 5

ІОІЙ

І.

вавий ним

.

РИТМІЧНО ПРАЦЮЄКОРМ,ОЦ"ЕХ Ромаи

рвйоllНlJМ

иої освіти ' за ШДСУМК8МІІ роботи у 1981-.1982, иав-

.

нує кормоцех: який забезпечу. високозбаЛllнсовани-" О складу яких входить си- сарі-оператори

това­

ка народиої ' освіти СРСР

1983. ,

ТРУДОВА ВАХТА 'И' ПJlАВ РІЧНІ ., . ' -

пеД8Гоrlчноrо

вареьким

с

"

nенвя

ділом народної освІт. заслуженого вчителя Ук­ раїиської РСР,' BlдMfнRВ­

зоБОВ'ЯЗ~НJiJI

років.

квадlфlКац1ї вчв­ та "бласне вlдд1-

На ' йоrо сторl·икахро30

і ,«Краснлів­

по тваринництву на зим овнА період

' удоскона­

ленвя TeJJ1в

повідавться про досвІ .. роботн завlдуючоrо Бро­

На засіданні радн РАПО було розг~Ю{у,

,

lвститут ,

віддІл обnас­

риства УкраїНСЬКОї РСР.

недодавши

завданнямн

«Плосківський:,

ОЗ8Гnавлевий I5з>Х­ . випустиJJИ Кв.­

ївськнА обласивА народної освlти, ,

районного вироб­

r.

радгоспи

живої

то

Особливо багато втрачено продукціі, MI'!HYJlOro місяul'! під чае , переведення ху-

Так

ВЧИТЕЛЬ

пет, якнА

РО.!tючоеті

тнсячі тонн овочів . , Успішно справи­

7,5

СЬК/іЙ:', імені Щорса, «Ве.lикодимерськиЙ:" імені Докучаєва за .жовтеньне осіменено

невико­

І

техніки , до , весни.

начальника

заборгувалн

~аI!И" lI!)говіРНI;ІХ зо60В'Jlзань перед держа­

і

КЕРІВНИК, ОРГАНІЗАТОР

цтва і продажу овочів та картоплі. , Він по­ відомив, що господарства району дуже

ський:..

надої!) молока

підвишенню

-- - - -- -- -- -------- ------=::.:-:::=---=-=--====--- ----:- - -

ничого об'єднання плоооовочівн,ИЦЬКИХ рад­

ваги. У радгосп~ «Пухівський:., «Плосків­

,"ачие зинжеЮI\<І

по

niZIrOTOBui

Заступник

'

приріст

заходів

земе.~Ь, по

Більше уваги' необхідно придlлитн виро­ шуванню. нетелей . В одинадцяти господар­

ГФJ\ЇвCltкнА:., «Заворни.ькиА:., імені Докучає­

«PYAHJI:' '

ЩОб швидше надолужити прогаяне, слід

культур, підготовці площ під кормові бу­ P~KH, горох, люпин, картоплю, овочі, здійс­

повсюди

s

НОВИНИ

стили недобір молока у радгоспах «Зоря:.,

імені ~О-річ\lofl СРСР.

:ільськогоеподарських оргаНізацій TOUl.O. Розглянуто ряд невідкладних питань еіль-.

М , та ,племптахоаавод

,

2 ІСОП.

--~--- ~ -

справ на інших діл"иках clльськсrОСПОJlар­ СЬІ«>ГО виробництва. Ще , багато треба spOo' бити по засипuі й очнстці насінн!! !lРИХ

доБІ'! на осlнньо-знмове етійлове утрим ання. Крім перsліче.них господарств, допу­

об'ЕднаННJI,

ІІіалісти , у,адгоепів і птахофабрик, районних

"",

Аистопада

12

Роботи у хліборобів .ще багато·

JlНnrи в!д6у.'іоеl[

~айонн<Жо

УКР А ІНИ,

КИIВС' ЬКОIО;6 ,ЛАСТI

' року

першого

здача пред'­

ПРИСВЯЧЕНО ВЕЛИНІR ПЕРЕМQ3t , Колективи художиьоl самодІяльностІ мlета ВКJПOчилися у Всесоюзиil:й ОГJlЯД

дlяльиої

художньої

СВЯ'lений моги

творчостІ, 40-рі'l'ІЮ

само­

прп"

пере­

радянського

иароду

колектнві

у ВеЛИКіЙ ВіТчизняній війні. , Огляд започаТRуваЖJI

Ініціативу бригади фор­ еейв1в для двох ' тец.1JJЩЬ ВИКОНКОI!(У МІСЬКОІ Ради НЗЗа сумлінне виконання рО!lНИХ депуrзтів. , площею 2 reктарв.рОДИИХ депутатів Л. Х. Чер- службових обов'язків окре­ Для учасників урочистих муВaJ1ьни~ів , лідтримав, весь

творчі колективн xyдo~ ньої самодіяльності заво­ дІв еRспериментальиоrо торговельиого машинобу­

ласного

грамотами об­

управління

внут­

явлення

3 в

цьому

98 пр6щінтам і бlm.lПВЙ обсяг роБІ,.. і ра. ' е~~еИ1 Д~ю ~аДЯНСЬКОl 1.11- внутрішніх справ А. І. Кри­ рішніх справ, виконкомів дорівнює DOрт~~а про здачу ба- Лlщі. Збори .ВІДК~ИВ голова Венко. міської і райоиноіРад на- повні@тю відсутній брак: '

В.

ВАЩЕНRО,

__'l&.llЬ~

моетоиоїзда-

814.

ненко. Від

IM~Hi учасників мих працівників міліuії та , народних

зборів були покладені квіти городжено

дружинників

~ пам'JlтниJtа В. І.· Леніну. бездоганну

РИТМ ВОГНЕнНОГО

КОНВЕАЄРА

' На ВИСОКИХ - mвидностях ведуть обро6кумета- соцІАJТ!б!И'П!ifх

1ГУ , прокатннки

Донецько-

нІна. Сьотодні

ryт одер-

ну

нздплано'

ЯКИХ зливки

, lliл.п:

жаН0 10.тнсячну, зпочаг- ' відкрила тонну

вої прод; кцlї. ' 'І',!м самнм струкцІя,

П)'ш<Тів

своіх за

«За

службу",

на-

корінна

концерт.

В. ПЕТРУХНОВ, капітан міJllціі.

колектив

С1а, сима.'!ьне

дода'ІJ{ОВИХ

комбінату..

".

В. ПОЛІГУШКО, rРОIІІЦСЬККЙ кореспов-' Д~BT. ,

печеfi,

ІЩТУЮТ_Ь , вІдразу шість тонн металу " - 'о' вдврє61.1ьше . нІж paHILI!e. Ро:'!, в нення успііу BHO~""Ь аа- роб.'ІЄ'НІ' ' рацlоналlзаrOjJа, ". 'МИ ' пІдйомники ' для пере

ДОВОДнться водсьНі

зокрема ,

новатори: Вони. мlщення ПОДОЕЖИ.'1Н

ЗЗЕзнтаження обмежува.10

масивних зg~гб"

так T~OK. ' ІншІ ДопомІжнІ ме-

рекЬн, вдалося забезпечити ман- зване розкат не поле. яке ханІзми

оснащеННJ(

раХунОК

зборів був даний святковий

РІД Н і й

до " приснорення ДО потрІбноІ T~MnepaT) рlі,

І(олентиввиконав один з нів з~~ами' зsтомаТИК!і, агрегатІв.

roловнlіХ

медаллю

кра І н

зобов'я- нагрівальних

ГО заводу імені В. І. ле- зань. рону

м

на-

доnoмоглf.l прак:

можливостІ тично виключнт? паузи

Ij

наЙПС'Тj;о;нішого стана . І техн()логl'іііОМУ r.poueci.~

Значнлй внлад у досяг-rепер в ОДин прvхlД npQo

{РАТАУ),

дування імені ХХУІ з'їа.­ ду КПРС, порошкової ~e. талургН ' імені 60~рjччя Радянської України, церев{)Обробного комбlиату

виробннчого

об' єднання

(lБроваримеблl.. : грамІ ," -:::, , пісні

У про­

періоду

Великої ВіТЧИЗНЯ)40ї ' -вlй-

ии, уривки

розкр.ивають

з

п'єс, що .. о ...

геРОІЧНощ

подвиг ' радянських JI,юдеll:,

воїнів иа Фронті І народ-

них з

В

месииків у бо?онбl

ворогом,

і

І

п снпро

КУ ~a:Т~~~Ba . Ко~уністи'!о Г. AliДPIGHKO.

'


І ef6p,

1- 12. :r1e'JЩ4' 'ТQВЗ pOilJ

JlеГRИЙ .t'І'Иа<

.~ fIЄ­

здригаю'lJlСЬ, метри

«!Ортом. иа-

Bfin, 8fJдO В брак.

всім nодoБUтьсF. МО" flP!скlпливість ., ви

.1д~1!

зн.чени1. якості. Адже 8<3 ЇІ зниження зміна втра

l!('Іnьорово1

RлеЙонни. На відмітці 2( Аделя RсенофонтіІlна ау машину.

Інуратно

НОЖИЦЯJl11

'lItдрізав

Jt3s

продуkЦlю ~ lТtд1t{)R'. Після підготовни до на· МОТКИ

Н9ВОГО

рулона

ВУ' легкий натцС1< даль.

І так Ісі

ДИIf робочого .

'на

ne·

вісІм 'го­ ЧАсу. А II

клейонки.

поступатися

.робіт·

ради

не·

ЯКЩОХО'l~те. плІна.

nюдиии.

аа

н&йдрібнlши-

яка

лягла

на

питала Аделя

Як тlївна і піс.'tя не! паузи віДПОllіла:

сказав.' партД •. жаю

слово-

5СТУП

Rсенофон-

недовгої «Я вва-

в

пластикатv

обирали ком.

І

ставnеНН1І до праці. 1 відповІД8льність за якість продукціІ. Rоли ж вона стала про(5уджуватися у

RомуиlcТОМ

стала

у

год, нІ особливих привілеІв І прав. Вона . знає одне право трудитися краще за інших. як ве­

Ксенофонт1Хвни, лить Ій ~OBiCTЬ, закладе­

бути одн1Єю

Із основних

на

нашим

рис' ri xapaкт~py? Можли- способом

во, в той грозовий nеред-

соціалістичним

житт я.

Тому

що

вона

занономірно.

МІ( ознакаМИ визнаЧИТIІ Щ'єнннй "!ас. коли батько. ,сортнІсть і Jlирlаати 6рак. ХіРУРга!!lац1йноІ '!астини.

своїм

yr

ва'таж­

була

нача 1ЬНИRа

А.

. Радісно.

Завдають

-

Побі,rтьше

тичтmго

вістр

б таких.

не

му на операціІ. якІ робив ретельно. *'& еЬ!!ість. Чи. можливо, тодІ, RОЛИ ева-

по­

atдмlвиому

1 ЦО

'nJIJI

серед

'

Так, .наприкла:а:, аа

підпри- тичиий ПОЧНН

W1-

nереДЩІJlrХ

J(o~Iн8'I'Y

i~e­

з Узду RПРС.

JПd

СамоЙло~а. Мос1tФВського !!,ироБНИ'lоt:fj B~ тєвого об єДнаннl'І .~1'11., в'орошиловградсьиоУ ор­ .цена .ЗнаR ПnШ!lНИ" !'ри­ Rотажно! фаl'iт>иЮl lхекl

RI

ХХУ

виробів па роsгорнули

в роздрlб- ЗМ!lгаиня

сопіаліСТИ'ПJе

за збtJlЬшеИН1l

снnада& 51.2 процента. НайважливІшою заnорукою. в досягненні наших успіхІв посJtYжнло шир0ко розгорнуте СОЦlllлісти"!-

CIJO.

.Честь

і слава

працІ..

~.УВ,аги. з боку цІХ

його одноro ДО п'lІТИ мf.it!.Й(IJJI•.

дуже бага'ОО одиниць. 'у з~'язку

профспlлновоУ

Ц~'-'

та Знак JП(0~1t рі ИРВ1р[ ~

'комсомольськоУ органі- делі і nо!!ести 8аціЙ. І це дало вІдраднІ вагу ПJ!O.t\уицІУ

Ц JЦQq ІІІ баwiвтe 11,І ~

адммстр. а. - нам. І"!, ено, ..на Дtlдa.ткав!) 8!тео. " , партійсwати lt~aмiR8,

пІдприємства.

ilО!.

...'І8о

"",:,.' по ВИ~J1toВliНоt -itpoІІ~',

Розвиткові

'ПРИдlnЯЛОСЯ

IUtOre вее 110'"

ВИХОДЯ'М' TO!'f1, ate иайближчим 'Iat()1lf У ,цо­ вому ПРИМіщеннІ ' фабyяtки стануть 110 ладу но!!1 B~­ робнич! потужнooтt.inf пІд девІзом зможеr,fО lЖовес:Т1fе6~ ...

\.

ке 8магання

потр

ее...

.дlaтивою у~аРНЦИі!l cnн­ надцяТ<!У п ЙТlфl"!1(И .,я Qд~остайно ПіД'WI!щ,JUt схвалений ценt~JUoИИМ НомІтетом юtРС ла~Jо­

Довелося

обсязІ товарно! ародукцІ! 1964-1965 рони .

цмч.ара,.

8е ·робтm.

докласти чимало старань, творчоІ Ініціативи І професlйпОУ майстерноетf: щоб вийти на вищу сходинку соціалістич н о г О

нелегно.

q-

виробів І' державним Зна- вания та npи~ияли mдвя­ ком якостІ у загальному щенl зобов ЯЗ!lННJI на.

В. ХАРЧЕНКО, J'POмадський кореспов­ ~eц,

У

етані

Пде.нумІв

них цінах . на 359 тисяч IИnyс!(у в"СQКО~К~СНИХ то­ нарбованцl!!. Питома вага варів народн<'ТО спожи­

'0_. ...

..об

р.)

(1983

приє'мсnа J.'08pntiи~Рd заі«>nlв, спрям()!'І#ІНИХ ,,~ аКТИlІlззцlю ТРУnО80ТО периіщтва, 'І'а niДIІUЩ.НКJI ефективностІ' виpo6!ulЦ'l'ве. ' "

заГ!lЛЬНУ суму

партій­

8УСІ" ~AYIQdJD . . . .., "мті_ ОАВах ~ qtЦr Потрlби8,

1I!J'!t00'

тепло uривlтали кО.лектиl'! фабрики з присуджеяням за третій квартал другого місця серед сrtОРlnнених пІдприємств 'YHpaIHcь~T РСР. . Завоювати друге місце

трикотажних

ataщва ~TPyxцtl ...

_.

у

го

галузево]

За 1О мІсяцІ, серцевин_перового

%.

~IIBa

внесок

ськогn ном!тету

ного року одинадцято! п'ятирlчки наш колектив домігся вІдрадних успіхів І з усІх техніко-економіч-:. них поназникІв. 30нреМа. додатково до плану виnyщено 22 тисячі одцниць

цП. яка виявила Ій до­ вір'я бути представником

прямоту. принциповість. те!!арJfськість_ В одній 1 flй же змінІ працює вже

ПРОМI>І..слоlW' бt.тJыmt:l

на/іflЯ »JlПРFl'Ь лист()па~о­ вого (1 PR2 Р \ І чеТ>'еRЄВО­

змагання

ударник комуністично! вагою в колективі.. в пер­ праці. переможець соціа- винній партійній організа­ на ХХІХ місьній ній конференцlL

л.егкоJ

ємств міста. області! рес- нолективl!J !(Р~ф:ЦJ - I~­ публіки. новського БJ~ои.Ц!IR~~'"

оточуючих. Тому й великою

Однак ДОС8г,нут! ycn.i~1I

сті УРСР О. Я. Rаrьяяёtl ко та голnва реСllу6лІкан

було

Так, стрІмко біжить час. Вже промайнуло 20 рокІв праці в Броварах. Виросли діти. Син оф!­ цер,Радянської Арм!У, служЦ:гь за НОРДОНОМ. Дочксі; отримавши вищу освІту, працює І живе в Rиєві. Та не міняється в Аделl Rсенофонтtrвни ха­ рактер, її Ідейна щ!реко­ наність. ставдення до користується

від· Г. О. 'Н" 11Імар та' IНlиl. ' .

бр()~аРСQI{j

профСІIІлки Г. К J1еnRЧУ* ЦИ RПРС, кnлентивmд..

мІсце красить людину.

праці,

пlnнеrеню!

r. r,

WВ3'fКИ

Н. С. ГijН.ри.,.w.,

трикотажники 66у }'Ічня вжё не' ЗЗI1(')VloItIЬНIІЮ'l'ЬЦ­ .цю Великnго Жовтня ших, правофланговпх, Напередnднl свята мІ, Щnб . зро('іити я кnме;га

цex~'

що

06стаlЮвцl Сер.юк.

святкували

к.'Топоту

скептикзм,

в

ВІ-ІСОКОРО ~pyДOBOГ() І п.олl·,ТепЛlnК

Вітера:

-

роду

.. 8М1иу до 50 lIроцект1J дll1Ulна вІД IОрl 10 років. Одного разу КIі . . куЙовu.,

... 8uoa

~·~T

внесок

ПХВ

як вона, І в цеху ста,'1а б легшою І результативнІ· шЬю спі.льна праця,­ відповІв він. Трудова бlограф!'я Аде· лІ Rсенофонтіївни пере· конливо доказує рІзного

.... Ва"!ит., _ Aдe.lfJl що базувалася в Білій ліс тично го змагання за !(сеJtОфонтІІвиа ПОК8'""Є на ЦерквІ. брав сво. шіст- 1982 рІк. ванесена в кни-J ry Пошани заводу. )taлtlпомітнlСRnадочкн І надцятирічну дочку-стусмужки на It!!OPOTHHt сто- дентку медичного технІкуПоважають n І цеху ва РОIl. нрасивоl клейонки. - для першого сорту цей IC,VCQK не годиться. ВУЦ8

цеху

неодноразово

І членом за· BOnCbKOrO ттартійнnгn бю· ро. Шс "'!я (')дного ИРJ.lТИ Ч ного вист'.'Пу А, К ПО лотняк на зборах я запи

члени

поннття зрілому віці за велінням дисци- серця.· Вона не шукала Н! свідоме. чесне теплого містечка. нІ ви-

І совістІ. Аделі

ГОIlОРИТЬСЯ,

ВТК гостро відчула,

вІдповідальність

пере-

обов'язки входить Іпt роз- Яне ємке. я б 'фасування СТОЛОВ0! . нлє- красиве і сучасне Йон~и. тан •. ВИЗJIачення' СПОJtYчення. В це П сортностІ. JllRocTI. А це входить І трудова

IIJII

•.

}{омунlсти

нонтролером

ДИIІЛЮСJ'l на цю статеч- в моєму житті? -

n

~ержавнt, партійне. І'к-е IJfMara8 И& тільии особиe:roI відповІдальності. зібраності. JlисокоІ профе-'

тити

тані коМуністи?

подія

.лотиян сортувальнице.ю слова: «Робітнича соІіі Іаводl пластмас. В вість •. Робітнича совість ...

роБО'lоІ

ючи на БроварСЬНlЙ фаб· рицl i3epxKьoro ДИ'JlЧОГО

їІ плечі. - Яка головна

Протяг.ом оДинадцяти ну. акуратну жінку. p<)кtll !1рацюв А. Н. По. гордо прозвучали у

але

неЗміцнілих руках матір І молодшу сестричку? Чи,

ше не ·можу.·· Нривитиду- трикотажу

чесио вароблених грошей. Ні. . '

lt6трlби(!),

__....____

свій

перейти

ко.лгоспі біля Джамбула, .ПереЙти в іншу зміну yтfIIIмуючи на СJlоІх ще однаково. що сім'ю втра­

г

ходить інколи

шість тис~ч. . а й більше метрів

пропозиціЮ,

інший колектив віДПОl!lц:

К

вичою' совістю

clйності,

назахсьному

зно­

шею.

. . .оду.

Ж И Т Т Я»

тав

ildсця на склад цеху над·

,uдаиня,

трудилас".. в

..

zdJщі І'мінн 8. !х робочого

ecJ1cn

Е

чає ttарБО.'аJщl. Сцочат"у Mo~e. тоді. КQ.[И. працю·

JУДИ . конфлікти І -е май· намо ~трами 8Itlни. Але іиа~, ,!,ашіЙ _РУЛQa.l . aU1iTL Gсобис:ге илеЙмо. ІІ МОЛ,О ІХа напаРЮІЦ1І 1 підопічка ВаJJентина Лисенко схлаПИлЯЄ

'•.:,reмиоти

Jpозу, 'lIfЛtному

1 nlчиль­ Mi.tO, ..

!lально! машини, РЯ8

lРугим

_

УПРUnbillяjaну­

~ИR,

8

f1IItAUlrA.JII··U'X '....... nАРТКQНФVЕНЦIJ . ._ _ _......_ _ _ _. . .

РОЗПОВIАAlМО

даль

сН О

~~--"----~--------~$~~----~--------------------------------'_ЗЕ~~БFБF------~"----

!ІИ!'ОМ1 !!очее-"

11

f.4. Вощr КflМllJlе~ '1 іооТ)'1ОТЬ II;O'I,pp~ r.-

. результати

10.'''' ППIpOItОГО • .....,.

"ності працІ виконано на За }'a:ty!fOK ltO(~Jrp&~.&104.8 процента. ro введе!fНЯ в діІ) JIePX .. За ронн нинішиьoJ...п'.І- виробничих n()'fY1tI.юе~1

ro,у пlЮ'-УКцho'

ЦQY

Н. _мк)": комп~ 18JlЬВВЦJl Оnеиа Кр.ее..

~ упaкywц...w І_а ЦІп.. Нц1я

Bane8-

r ........

Фото О. ПОJIІ1"",

ЕфективнІ добрива 20

еьхому

На високих швидкостях

Ье nсова фІрми

«}leJlol\lsJ .0 15-

ие 8магання очолюють екі- го ансамблю піснІ і танцю па&! сеАнер!) керченських «Льонор. Свій ювілей ар-·

Ф Ва високи:; mвиД1tО-

!'исn 'fОП

daoebl

осІння путина. Соцlалістич- річчя Поліського дераавно­

тисти ві~sначили святковою

.Леніна та програмою І' творів. пІДГQвисокоефективних органі"!­ етях ведуть о б ро б ку металу H~ jl;обрив ~a~y'i1> 110 на­ прокатНики..--Донецького 8а .. Імет 1 Травнв. Іх риболо- товлених в різні РОКjI. Во­ ступноі в.еСJllІноі поеівноl ВОЖ! імені В. І. Леніна. вецький флот уже відпра- на увібрала в себе всі бар­

колгоспів Імені,

ецеціа.1!ьиі СПОРУ". по су­ Тут, одержаnо 10-тисячну вив на шінню пташиного nOCJli~y. І початку року тонну надЩQ

стали

ДО

ладу

ІІА

П1~-

планової

ПРО.1lукції.

ми: раціонально ВИIt(IРИСТО­

ВУЮТЬСЯ IІII\ХОI\IІ, від них надійно захищено наВІО­ nишнв

,

товувати

сlючоУ

З'IІ'ЮДу

рмлlзуе:

про­

унІфІкації бавовно­ технІки

колектив

.УзбеКСільмаШJl.

Тут почали ~;аlllИН,

ствах

як!

виробництво З)lатн!

працю-

5а.rи в різних міжряддJU..

До

на

маwбаВОВНИЦТ!30Jl но

~a

рахунок

s

мащнн

«Союз­ наміче­

сиоротитн

кІсть найменувань

нос:іючо! тєхніЮ! ниЦ1t,

та на

кіль­

бавов­

з6иральнот' Д~~TЬ

пропагандистом .ІІкorо вареRО.'Іектив.

миряни

перед космонавта-

ми Зоряного, ціJlинниками

ф Грампл&стинка «Шені гостями Олімпіади-80.

Полісся» стала,

своврід­

(РАТАУ).

у рамках Тижня рево­ ційноі слави, який прохо­ напередодні

свята

Великоro Жовтня.' оу rypТDЖИТКУ тресту "Брова­ рисільбуд» відбулася па­ м'ятна зустріч молодих будівельниКів з

ветерана­

о~и- І МИ партіl. війни і КОМСО­ ~олу,

ністичиоУ праці. досвlдчених і чуйних наставии· пІв, "!удових майстрІв своєІ справи І HOBaTopl~ · в!І·робництва. якІ покааутІ> заnаnюючий ПРИRлад сумлtнного стаВJlеиня ДQ .••

понання

за5дань І

своІх ()~c'fJIX

rp0l!fanCIoKJq"o-

ручень.

Серед ИP4UUIX

назв!!,.и

1I.tJ 152

npoцєJtlГІв_

ка).'

.

НО}!! IЮбов'язаНИJl ~

І ие.lfегнІ, аnе ми впев.нІ

у

своІх

ftO~1 намІчене

KOМCOмoп~.J(O-

молодІжиий

біВ на 170 тисl'ІЧ xa~ ванців. До кlНЦJI n'яtЯ­ рІчнІ' плануємо у 'I'PR І'а­ зи зБІльшити випусх пу. дунціІ поліпшено! JПI<,e,t (11 'IHneKCtlM .Н. (и01l. .-

KOJleK т.,

силах

1f.естю,'· З ,кО.ним

даватимемn

....;

виконаємо

ІІС&

11

рокЬм

краУнІ

все

бригади хомyнlстиtщо! бlJ'IЬЩе І б1mtще lIобl)(J'lltпрацІ, ЯНОЮ Kep~".- них ДIfТЯ'М'І обнов. ЦЬО.му стер В. М. Єрмо,..єва. СПРИЯ'l'",.ме швидке освоєи­

Зврм на УІ труповому ня І рацІональне внкори­ календаРІ Л,lQти1! .198:4 стання, новІтнього 'l'Єxrro­

рону.

.lfori'JНOro

обладнанн.,

усІ ентузІасти руху за комунІетичне ,ставлення до працІ з чест~ дотримаJПI свогn с.лова - БІльше

~ригадно! форми ортам­ зацlУ І сти МУ люваНЧR праці. високий ентузІазм усІх вирабl;!ИЧНИRіВ.

Приємно 8азначити, що Т>озвитак І IJдо,Сконаl1еИRIІ

ста вирnбнн~никll! тува ли

ра пор·

про ДOlтрокове

в'яза.!JI,ницl зок, '--О. А. С,

.

за­

вершення особистих річ­ них планів. Серед них .....

І.

3УСТРIЧ.3 ВЕТЕРАН'Л}ІП ПАРТІ! див

\

- :..+

КОМСОМОЛЬСЬКий ТЕЛЕТАЙП

к!нця.1

ун!ф!кацlї

і

Казахстану, учасниками та

ПідприеМ-1

об'єднання

фольклору, збирачем

з успіхом ВИСТ)'Па.тІи жито~

З ПолІсся"

пути на

одну.

п'ятирічни

одна 'УС:nіШНО

про-

місцевого

талановитим ~OMeHдyвaB себе

Тепер замlсть двох сіва­ Замість ДВОХ лок бавовницькі госпа-І • дарства змож.уть викорис­ СІВ8J10К-

J"paмy

тонну

Ф В Азовсько-Чорномор- ним подарунком Всесоюзноі

середовище. .

пункти ви

"ПІснІ

БОIl'язань. -

.масова

переробнІ

десятитисячну

Т1'1)І дуJЩiі.

.хОфабрицf Імені Каліиіиа самим колехти!! вихонав Глибоць.кого району Черт­ ОI\ИН 8 головних пунктів вецькоі області. ци)( роз~ своіх соціалістичних . 80-

в'язано відразу дві пробле­

8авдання НИМ .п'ятикутникО" продунтив-

тирlЧRИ у нас вирІс ці., передбачено виreт.ови,", вагін nередови~lв виpnб. ПОІІад Зllвдання 10 ТИtJ!1l ництва. ударнийlв Иf)1tf- штук трикотажних ВЩ'&­

C~..~aвa КiDimnco.

ф Пона~

-..

по аростанню

. Н.

С. Пома­ Гайnва, О. Т.

голове

комІтету фаtJрнКR ,ер­ ньото ДИТJ!.'Jtlro тажу

Про . партІI 11 KOJIO;ltЦlO ~ KOMCOMOJlbCb-· присутній І виступив ее';­

ІСІІХ 4Юередків.-ре6ет,.~ tt"&P ~Оl\fсомольців

У ті

З доповіддю про lсто- дааекі 20-ті роки будірію Леиіиськоrо комсомо- lІeJlЬИИIСИ слухали З велиЛУ перед присутніМи ви- кою увагою. БеТl'рани та-

СтУПИJlа секретар Q038.cтa- кеж

!рр.

ЯкуБОВСЬКОГQ

ст.~ення ших

Р. ЧЕПП'JIЬКО. профСп1J1Ко.о"

поставили

- Пе~.д

lІар".е..,.

~

В. І. ~aceBlto.

На 3.IС~НЧellRJI 8Уt\ТPічІ КОМСОМOJНoпl ЩJlроееРllе!l­ во привіта... aerepqllt партії 3 C'JSТOM, . . . .

тутної комсомольської ор- .~ОМСОМОJIМ,ЯМИ завдан••, ПИ IммlПIІОГО ....ОІ)ОІІ•• t ганізації гуртожитку ін- я~і необхідно Р9 зв 'ЯЗУ.Ra- ЦaJIЬШИХ )'саіхl • ., ~­ женер БaJi:ентина Балова. ти у світлі вимог XXV) РОllнlй справІ - •••3'JIie. Спогади ветеранів пар_' з'іЗАУ партії, наC'l')'ПВJIX тич_ому ВВХО."'" ....

тіі І. Н. ВашкатОва. О. І. ПЛС'НУІІСів цк КПРС. Неrоди,

П.

М,

Ферієрі,

На

зустріЧі

.ете»аиіа

лоці


,.:

е_

ІІІ

,е JШСТОnВдв 1983 'року

r

ее.

~

*'

'стор. А

8И К О Н АЕ М О 3О 608 ' Я З АНН ІР О КУ! О

____. . . .1_-. .

"

"'дсу,МКИ ро«5о", Т8оринникІ8 ,айону Іа

НІ НІХ '18611'ЕІ:І

J'

npl,lІl1ще,

_ 5893 5854 5100 5530 5395 5369 5347 5200 5198 5126 512.4 5099

5оа.ар Н. М. (<<П.лОСКіВСЬНИЙ.) . І8aJtчyJc Н. В. (іменІ 60-ріЧЧiJ сре.

Т.оиі'l:8 Н. М. (<<Плоск1ВСЬКИЙ~)

Строкач Є. С. (<< ПлоскіВськиЙ. ) ItopeTeIIКo К. П. (<< Плосківський~ )

КУЦР.ІJllІЧ У К К . . Г. «<ПЛОСКіВСЬКI1Й. • )

Строка,. г. А. (<< ПлоскlвськиЙ.)

Федоренхо о. І. (<<Плоскlвський~)

ПИВОlJар Н. А. (<<ПлоскlвськиЙ.) ItО"У'8ККО О. г. (<<Авангард.) Ткаченко В. С. (ІменІ Щорса) :Миронівська Т. С. (<<ПлоскlвсьЮfЙ.)

l\fогклька Т.Б. (Імені Щорса) . Луцько О. Н.(lмеНІ вО-рІччя СРСР) РадЧенко Н. Е. (<<Авангард.) ЩВКOJJавнко О. Р. (<<П,nоскlвськиЙ.) Остапчук А. М. (ІменІ Щорса.) ' .Адаменко ·г. О. (<<ПлоскlвськиЙ.) Леснк О. М . . (<< ПлосківськиЙ. ) Шамрнленко Г. І. (Імені ЩОJX;а) ЗІнченко Н. Г. (<<плоскIвсы\й>>))

5019 5013 5012 4968

4960 4904

4892

4830 4799 4790 :Мlщtнко О. П. (імені 60 річчя СРСР) 4758 Рогач О . .Г. (іменІ вО-рІччя CrCP) 4738 Лисенко Н. В. (Імені Щорса) 4697 Н~чипоренко О. І. (<< ПлоскlвськиЙ.) 4690 МазуркевllЧ Г. В. (<< ABaHгapд~) 4621 Абаt:умоваМ. В. (<<ABaHгapд~) 45.88 Негода я: Б. (.AEaHгapд~) 4588 Щиголь О:М. (ІменІ Юрова) 4501 Яковенко·С. А. (Імені Юрова) 4429 ЄРКlиа Г:'П~ (<<АFангард.) '4396 Корlиt'ВИЧ' Л. М. (<<Авангард.) 4377 НикиnіJJ~ Г. М. «<AFaHT ард.) 4377 Антонюк P_.~ П. (іменІ 60 річчя СРСР) 4376 Дубина Н .. ' П.(lменІ Щорса) 4358 Стецеико А. · О; (ІменІ вО - рІччя СРСР) 4318 FOJJI~Ha М·. Ф. (<<ABaHгapд~) 4311 ABpaMrHKO В. В . «<ABaHгapд~) 4311 Дужик Н;, І. (~ABaHгapд») 4297 ~JUfМеико М. К. (ІменІ Кірова) 4288 Петренко ·Г. І. (ІменІ Щорса) 4287 Карпенко П. І. (<<Авангард.) 4242 Пасіка Г. С. (ІмеНІ Юрова) 4202 l;JaвlJIOBa В. А. (<<Авангард.) 4J89 rYJta Л. Ф. (<<Авангард») '. 4] 69 Авох1ва Л. Х. (<<Авангард.) 4169 Аидрlящеико Г. Д. (<<Авангард.) 4140 Ноеок В.С. (<<Авангард.) 4140 1'8R!OK В. п. (<< Агангард.) 412~ Запорожець Т. Н. (iMeHt 60·рlччя СРСР)

4121 Мегед. Т. А. (lfI!eHi Щорса) 4118 Рогач Г. .М. (ІменІ БО-рІччя СРСР) 4117 Щиголь Р. І. (ІменІ Юрова) 4114 Мельниченко' М. І . .' (ІменІ БО-рІччя СРСР) 4110 Москаленко С. Д. (Імені Щорса) 4071 Барбои Н. Ф. (\менІ Кlро!!а) 4057 Червецька Г. І. (Імені КІрова) 4054 Артемчук Є. В. (lм!нІ . Щорса) 4045 Бt!SROpовайна Г. М. (<<Авангам») 4005 Швачко В. М. (<<Авангард.) 4005 2J(цива Л. І. (ІменІ 6О-річч'! СРСР) 3998 Хlмкч О. Д;. (імені Щорса) . 3958 Дw:!OK О. ·r. (<<Авангард») 3947 Царик Т. П. (<<Авангард») 3947 Jbiтвивеико О. Т. (ІменІ КІрова) 3940 Жеребець Н. М. (ІменІ вО-рІччя СРСР) Барбов Н. М. (ІменІ КІрова) Яиуша Г. П . . (іменІ КІрова) JIвeeвкo Л. L (іменІ Щорса) Михaйn1цива Д. П. (ІменІ ЩQрса) J;оидареlЦ(О О. І. (ІменІ КІро.,)

НІевчеико В. І. (<<РусанІвський.)

lЗ8р

І

"pl•••=8,

rосповІ РСТ80

Rnимась Г. к. (ППР «Броварський.) 3доровець К. І. (Богданlвська) Омельченко С . М . (Київська) Баре.кк Н_ І. (КиІвська) ~ О. 1. (l\иївсioU) Вqай О .. Д. (КиХвська) В_Онч Л. д. (ппр ~poaapcь) Ло:п Н. М. (Богданівська) Ма,..еико Л. Г. (ппр ~БроварськиЙ.) ІСо,менко З. П. (КиУвська) Шумевво Г. О. (КнІвеька) Р1ааиеико М. І. · . ,(ППР <Бров/l.РС~RЦЙ.} Г. І. .. (ППР • Вроварсt.киЙ»)

.

R.uulac.

ц В. (Вогдан1!~Ь1<а)

трудову

. ~~ТЬ

1·2 $.5 .1165

І

ва­

}gg~

J

вахту

66-х

ва

РОКОВIUI

Вemncоі. Жовтневої со­ peBOJlJOцl.і. Шнрокого розма­ жу набрало соц1ат­

ЦtаJI1сти~ої

1186 ,

стичие

1200 І

змагання

рвиник1в,

тва­

завдякн

11~8 11~0

'10му бarато колективІв досигJ1Н вови рубе­

1010 1217

дуктів тварннництва.

госпі

за жовтеиь roспо­ дарства району прода­ J1Н державІ: .оnока 6.526 тоив при ,авдавн1

пожннвних

116<1

1255 1~в&

1111

1065

1061 1351 995

M'JlCa ~ 2.218 тоив прв аавдaJЩ! 1.950; Jl8ЦЬ 23 IІІI./ІЬЙО­ Q 257 DCJl1l штук

.1030

lовВ

при аавnанні 21 мІль­ йон 790 тисяч штук.

1063 1314 Іов0

801

984

Завдання

984 1006 1108 944 331 931 1021

на листопад Ще

1160 995 923 923' .923 960 1136

стоять

перед

тваРlIJIJIИКами

.

rocпо­

царств району передостанній

иии1, у мІсяць

п'ятирІчки.

допустили

Там,

вІдста­

трlбио ІВЖИТИ~_ них заходlв, щofi JlВЛО:_

nyжити ' прога~:t~1fI:.~ одмtиио: .внкон~··1t3й,:

888 981 903 І

м'яса ЯЄЦЬ

4.fI09. тоив; : - 1.900:-1'онн; . 23 мільйони.

поголів'я

0.1 .

НУРИЛЬЧj"Н

та А. О.

тварин Хамбір.Та особ_'1ИВО

23 кІлограми бl.lьше про- одержує піЙло. яне готує дують нас успіхи

ти вІдповІдного минулого рону.

Тепер вони

періОду

в кормоцеху Петро МихаЙЛОRИЧ ВаРJJЧ. А розв/)-

спрямову- зить

його

ЛQка

ВЮ;Qнати

раніше

на

півтора

' СТРОКУ. рjДIlИ

й

ра-

наймо­

лод ших тваринникІв. Ком­ сомолJi.З Ва.1ентнна Соло-

Номсомолець ~ей ще пІд час 'виробничоУ

праl}ТИКИ залюбки пра-_ . цюв.ала на ферм! . Кмlтли­ Ра. {:Таранна. вона в!дразу uикликала . симпатію у

- членІв иолективу. Пони .. ЩQ .:.,"ааля rrpацює на пlд-

КО.lентив.

Для цього є вс! МОJfj ЛНВОСтаранно . трудят ь с я ст! . НОРіуТl в вдосталь. на фуражири Михай ло Рак . фермі створенІ хороші МIІ!{О.,а На рпенко І Стаумови д л я роботи тварин- ніс .lав ЛитовчеlШО . Хлоп ·

J'!шС_Та майстри машин­ ·frotО'·ДОЇIJНЯ з спокійною ~ довІряють їй свої ;~, бо знають: коли на

цlонами_ Ще й зараз , нещо на -

тися у. рідному ··господар , ~~KOMITeTY комсомолу CTIJ1. Працювали на фермt ~tпу. І ми радІємо,

дворІ глибона O~iHЬ, у ра ' до агм!йсьноІ служби. ~ ~~ кожltим роком мо­ цІонІ тварин є зелена

\1а ·

армії остаточно перекона~

са хре с тоцвітної кормової культури перко. Сумлінно ставляться до-

м е х а нізатори .

Jr«щшає

колектив.

НинІ

.1НСЯ В пt);' 8і-1льностl o~ ~НlЙ вІк тих. хто пра­ раного іIJ.1ЯХУ .. Тому пlсл}r ~ ' !lа ферМі. сягає 33 служби

вlд-

повернулися

в років.

своє село. знову прийшли на ферму.

Л. СОЛОВЕП,

..оотехи1к селекцІонер.

_- -----:-----:-----------

виро~нпцтва І п'РОД!1ЖУ державі продуктів тваринництва господарствами рай'оlQ" за

10

місяц і в

1983

року (за Д?IIИМИ міСЬІ;огоінформаl\Їіlно-обчислюваnьноrо

994

центру

І1ержзвноі

стаТІІСТИКИ)

в.і2

842

-

t}$5

~"i: :І» ",.о

.. Со.

958 96$

".о

~"

~co

-'о::

865 1695

«ПJlосківськиit:. імені БО-річчя «Авангард:.

СРСР

• ,; і імені Кірова І!- і .імені Щорса

:!Е і "Пухlвськиit:.

1700.2

І.

<РусанII$СЬКИЙ:'

«Бобрицький.

«Жер.ltівськиЙ.

1952Q «КрасиnівськиЬ ~712 ',' еВеnИКОАимерcьuЙ:. 5182 е30Р"· 4996 І еЛітківськвЬ зsез

«Гого.лівськиЙ:.

225.7

~З,5

1834,3 с3anJlUНИЬ 3162 ' r імені МічуріНІ

2~2,8

\884.3 :

.:3аворвц"киЬ імені Докучаєва

222,3 221,8

5307 2029

і~еиі 5O-річ1Ul СРСР

220,~

2005.4

'20,5 1836,2 21~1

~'('e

І

3авдЯlШ злагодженl/t роботІ тварИННИКів ост ан- '. нІм часом стабl.1lзувалися надої молона. які почали . було падати пІСля переве· .. дення тварин на стіїmове утримання. В а гомих надо­ . їв добиваються зараз

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

о. ".• ! _~ І ппз «Рудня:.

226.9 226,5 228.1

СО.10Ш'Й. брати Василь Петро РяБІ . ·

--------~---~-------_ ..

Ю15

1014 1017 848 846 902

О.,

233.6 227,6

но працюють на кормо роздавачах механІзатори Мшюла Федорович На р ненко. В а СІІ .1Ь Петрович

2889

повlдаnьнl за годіВ,lЮ по·

"875

2зе,в

голlв'я. Корми завозяться згідно з графіком в один і той же час_ ДобросовlС-

кІлограмів МО.10на. що на

роботи

"=,, о-

iв!~~

~исонопродуктивно тру· диться у третьому роцІ одинадцятої п'ятирічни колентив молочнотоварної ферми М 1 радгоспу «РусанІвський!> _ 3а десять МИНУЛИХ місяців тг.аринники одержали . на кожну

зважаючи на те

932 803

І. ; •. С'-

П. лечу молодим

по

у жовтні гасп~ар ства району :noвиJЩJ продати держаВ1:- '

. lll'l'YX.

901 ·1029

Фото П. ТепJJ1OКа.

нинІв. ГодІвля тварин ці навчалися в одному ~iit.·' Валя, все буде . в проводитьс я згІдно з ра - нnасl. І вирІшили залиши- ~y. ІІ обрали' чле­

915

8697 3544

вІвсом та ін-

'tI соцlаJIIстичвt::~':ІОбов'язання. -' .

молока -

956 1017

Усе

"

місяцІ

серцевиииого

3910 S872 3849 3847

жай OJJійноі редьки

продажу продуктІв тва­ РИИНИЦJва дepJftaВI;---II8-

де

887 88.7

ваної ланки Петро Кузьмович Крас­ ников, якого ви бачит! ва знімку.

вания у виробництві й

року

90З

заб~зпечує

ють свої зусилля на те , Петро кQ стюк . який 1ращоб рІчний план по про- цював на фермі доС"луЖ-. дуктив rі о ст l ПОГО.'lін 'я та би .Б Рад яНС ЬНіЙ Армії І валовому вироаниц:гву ,МО- тепер знову повернувся у

тpeDoro,

932 893 909 909

що

виробітк), механізо.

Механізатори збирають високий уро­

фуражну корову по

вІдпов1дальи1шl

аавдаивя

посІвІв,

і \ перевикона·ИВIІIІІ норм тут вїдзна'ПІВСIІJJанковий

високу продуктивність дійноrо стада.

6.400;

1134 1107

ших куm.тур. ОсоБJrивою стараивісти

в ордена Жовтневоl РеВOJJюц11 рад­ .. ПЛОСІ(Ї;:.("!" RИЦ" продовжуют. годувати худобу зеленою масою

ін1. у ВИРОбиицтвІ прО­

ПТАШНИЦІ

14l.'

MlcJlЦ1

ферм

ШОГо району гідно вес­

єірохач Л . М. (<<П.лосківсьниЙ. l

..

минУлому

..,ц1виикн

roCIIOAlpcTaa

..

1983 · роКу----"""'НЬ--

8к попрацювали у жовтнІ

ОПfРАТОРИ МАШИННОГО ,ОJННЯ

мІсяцІв

10

3082

..

'І ' Радгосп-комбінат «I<~: ,

l

5101 4351 4241 3662 3598 3341 29513 2834 2500 2435 2385 2322 2269 2201 2127 2025 2025 1508 1398

g-=: .-~~ о

-tD "'с> <11

"

~

еЕ о .о

.'- ....о "'"

"

::::

+I'~ ~

+261 +113 +595 +180 +202 +343 -107 + 26 +185 +167 + 82 +180 +107 -101 -114 +273 +246 -590 + 17

~ »ї:'

""'"

.0.0>о'" .о" ~

...... ::"''' ~"'" D "

~= ~ <:.~

u~ l'\:

:ОМ

•'" "

• '" ":11 ...

.о .о

у

=:1 <:'0 с.

'" " .

15,5 91,7 9,9 35,0 12,4 86,4 12,0 55,2 9,6 90,9 1,8 8,1 7,8 92,5 7,9 94,4 6,7 92,0 6,8 90,8 6,5 89,б 7,2 85,4 6,2 92,9 5,7 86,6 5,6 88,6 5,2 89,5 5,0 87,6 4,2 . 89,1 4,3 85,0

oи~ "'оо'" " ... :;t

" "'~ :::t'O!:

,'ХІ:; ~

.:.-.-.... . .-

2509 319 532 352 1656 ' 204 969 )367 988 1199. 1176 997 1027 963 803 643 726 672 542

~ ~~ ііі .~~

~ е~

..3 ~... ~"

~

"g8 ..

О

» .з ~~ " - .о о g. со с

о

... ..

о

.

~ ~є

ес

.00

::t 0>-

= ",

.-

+18 +76 +18 +76 +31 -29 +17 +106 +97 +59 +175 +55 -41 -20 +84 +91 --246 +8

35 238 132 81 34 177 52 52 55 67 96 43 43 38 31 46 60 68

- 4 -25 -20 +11 +8 +22 - 1 + б + 11 +10 +21 +7 ± О - 4+1] +8 + 19 +16

Ш1Р с6ров,рськиЙ.

Ло Р-UРВ1

.

156

2531

t.

65 '

7;І

87,0

869

.:t:.33

256

+28

процеитаж

".laHY

-------

.

~

":11'"

~ tI~i --tI~ ---- '-'-'- -'---"'- - 96,2 +89 130 +3

; "І ':~ КІІЙ"

Богдаиівська. п/ф КиїВСUI lI/Ф СеМВПOJfJ(і8С~К. ~JФ

Продано • рі_иоrо

до

.

<>

"

:;

99,2 148,7 131.2 ]37,4 75,9 132,2 70,1 r 94,4 134,9 . 310,1 120,6 98,0 145.0, ..90,5 94,3 95,6 119,3 92,7 114,9 96,2 90,1 93.5 · 290,9 91,2 105.4 85,3 103.1 82,2 91.4 93,6 93.9 -90,8 137.2 .... 14,),' 57.0 ~ 70,9 108,7 ~2З

-

~18

200 193 214 179

+133

20~

±13

+22 +Н

~2,O

84.6 115,8 113,3 102,4 80.9 92,0

--133,9 . ,)5.4 іі9,9

SH,i 92.0


ВІТРИЛО вІтру,

~ ttтaxlB заМОЗRлtJ стоголосси.

trom

ПОХ\1УРий У задумІ

,-

:ryt'.

(lGШI ОЗI{Ю П()холОДI;ІИХ

,.

.

~TЬ

росах

BeceJtl аж за

неб6крyr.

~ ка межІ. де трав '

, пожовклий

щем ~ається ВіД шумовиння

ОсІння

-

.

Іще

І цвІт П вове мене у . лtто.

Я оcrанню sберlгаючи

пусте:1Я,

t ,мальви :rуляться до'

ва небо ... , ~ вдумуюсь глибоко в

n

суть. І крІзь розлуку я горнусь

до тебе.

блІдий. береЗ'f

Аватоntй ЛУЦЕНКО • .

возмечтали о

самолет арореху

между

нами.

~" МЬ:І уже ошибки

обид _

взах.'1еб,

Y1Re

сон,

И

перечеркнув

вдвоем.

' ~ 4УМать. Не думать. " Не думать о нем). ...' Sасни, - умо~яешь естество,-

~. привыайй зщ:ьщать без него. lyитyет Il'Oдкорка !І глаs не смежить.

a~ь Jto УТРа.' ·

як У попа . нечесанІ ко-

его

сІно_ . А

пастухи

череду

сонце

до

се-

обперло~я

смІливІше

В

(жарт)

ночах.

.Нарвемо 80"ОШО.

8веЗДЬІ

• ПО,ll.руrаИR 8 ••1fa

в бессонных очах.

(В.

TaтьllВa ЧЕБРОВА.

'о.аJllвсыt)..

Ой ке рви волошок

.o88ia.A--. працюв

"

активва

вональ­

поважають

колективІ.

Фоro

А 8аplіі'"

..

ДЛЯ ДІТЕ,А .,...,- - - - -

Доброго

На пасlцl

ранку

__

110бrюго

ранку!

Кл~ иахилився до ra!;lKY. Привtталась горобина, І лелека. І ' калина. Квітка квітці на світанку: - Доброго ранку! Ясне сонечко Із неба ПривІталося до Te~e. Ну а ти до мами й тата

- Е Ьj.'Jиках затиumо. Тепло 1 сухо... Стануть пІд зорямя Тишу послухать.

~e забула привІтатись?

І

дощик

Не брудни !І калюж! воду,

J{anaB' дощЦR

дуже-дуже Біля двору у калюжу:

-

Кап. кап ...

А наБІгли гусенЯ)а, Стали дощик проганяти: - Іди геть! . На жита

1

на ГОрОДИ,

,Чувш нас? Гратися не заJjажаЙ. Неси , людям урожай ре-ли-чез-ний!

, Марія Редактор

-

ВОРОБЕЯ.

Є. ФЕДЯИ.

перед

С":

1

крикнув:

плечах,

Ааа

в/о.Аа;;

вторннк,

I:pe;ц~, .- DЯТИlща.

ГОРО.ll.' Киев·,

8 . подругою в ЖJIIтlІ Можна сеjJед Мля

вовка пострІчать ...

ЧервонІть

прийдеться

З Оберемком квІтІв,

ЦІа·почкам Червоним

*

СІІЛЯТЬ . чи

цІ сказа.~И Івану. щоб по­

назав. а вони Йому за те

- цІпка вистругали ... мамо: засмlя .~ася .

су660та.

-

01%, аж

пІд хлІвом пташина.

-

*

А вІн каже. що як спить,

*

Бlг ла

пlдстрибую-

навпростець

через

мати.

ле-

Я

нІчого

не

втямила:

ваду. БосІ ноги пІрнали чого зажу~и,~ася мати І в ХО,10ДНУ росу. що збриз- яка-то рІдна земля? кала щедро м'якl трави . Та . ДИБЛЯЧИСЬ на неньку, В селі пахло СВlжоспече- 1 соБІ ПРИНИШК.~а. Спер­ ним хлІбом 1 парним мо- лася босими ногами H~ локом . ХотІлося їсти. вичовгану стежку БІля БІля хвІртки гомІн. лави І мружилася вІд за­ Видко . 'сусІдки з\бралис!! . доволення: земля. HarplTa

поговорити

перед ' сном.

«Мо' й мати TaM?~

дума.10ся.

Подалася

-

пG-

~a день сонцем . була теп­ лс!-тепла.

А. прибилося

-

МарІя ВОРОБЕЯ.

теляr-

майже край дороги, ПосмІхнувся в вуса. запитав

як маминІ доло­

ПIД- нІ, що гладили моІ коси.

стрибом.

престрого:

-

Рвать ВОлошки в житІ хто це вас навчив? Хто хлІба радгоспнІ так потолочив?! Пролетіли роки, збlг ли за водою ...

XJI~C. Фізика.· Дqброго

"ак

ЖИТПІ і TBOP'lOCTi_ НОВИНИ . Ц. Пуньї. <Собор Па­ ризької б(')і()~' aTepi~. Ба­

КИ

!дОРО­

ХВНЛИІІ на розМолод!'~на розва­ переД~lІа.

]5.25 15.30

летна

18.00 18.15

]6,55 17.00 17.1О

Доля чи недоля

'--

в кожноІ своя. І живеш .ти поруч

3 тихою журбою.

А з

отим

вусатим

-

подруга

твоя.

Новини .

ВОJlОДИМИР

ЯКУ1>ОВСЬКИИ.

-

«Запоріжсталі:>

ліки.

50:>_ 18,00 Науково . те .1ефільм

вистава.

популярний сlсторія однЩ

любові:> .

НОВИНИ.

Новинн.

Народні мелодії. Ро з повідають наші ко-

реСПОllденти.

18,ЗО Концерт_ Актуа ~oHa K~"I!P'8. Твоя' життєва П~ЗI!~

19.00 19.30 uія.

20.15 «Люб,;ю я cTpYHr'{. тарних дзв·н ... >. K')'J' перт. . . 20.45 На добраll!q, .r...~иt 21 :00 Час. . ' 21.З5 Перлини душІ народ. ної.

22.20 Тележурнал «CTapr:.. 22',50 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ ПЕРЕДА ЧІ Н,4 КИІВ

І

ТА ОБЛАСТЬ

15.40 15.45

Новини.

дивовижний

свІт при·

роли : Кінопрограма. 22:55 Ка~,ерний конперт. 18.1 О Концерт . иародноУ . ар­ 16.3n Фі.ryьм «Допит:.. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА тистки РРФСР 3. Долу- 18,00 «Київ:.. Інформацій.

ПРОГР АМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

ханової.

18.4~

ChoroJ.HI

255020. м . БJlРВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ. ВУЛ, КИТВСЬКА. 154. 19,З-82: ,аступник а

ое,ll.актора.

у . світІ.

lи.ll..КС

вl,ІІ..ІІ.lny партl!!Rоrо жнтn

ВlПnвlдальноrn ceKp.T . rl . ві,ll.ліJlУ cl .1h' .. кого ,nспоп"рства _ кореСПОН')1М!'1'а Mku.eMo радlОМОВllеИИIІ _ 19,3 ·05; вІддІлІв DРОМИСJlo()во~тl. і масовоІ P06UTII _ 19,. б~.

19,4,47;

8

кажу! Ми бачили . що но­ сить Іван . ну. той. Вовчо­ гірський. У торбах. Мати аж вlдсахнулася: - Як? І вІн вас не по­ бив? - Та це здоровІ хлоп­

19,00 Наш сад. 19.05 Честь по праці. 8.00 Гімнастика . 19.30 Телефі,lЬМ «Підліток:.. 19.40 Фільм-внстава «Ерех· 8,15 «Живіт. щасливо:.. І серія. ня на довгих Horax:>. . 8.40 В , Биков . По сторі!!- 21,00 Час . 21 .00 Час. ках творів . 21.35 Концерт у Вмикому 21.35 ПродозжеИНlI виста- 9 .З5 Науково - попул"ртеатрі Союзу РСР . ви «БрехНIf на AOBrHX . ний фільм «Співавтори:.. иогах~. 9.50. Наука і життя. ПРОГРАМА 22.45 CborOlIHI у свІті. 10.35. 11,40 Історія. 6 кл. . УКР AlНСЬКОГО ПРОrPАМА 11 :05 Російська мова. ТЕЛЕ БА ЧЕННЯ УКРАУАського 12.10 Фізика. 6 кл. 16.00 Нов.нни.. ТЕЛЕБАЧЕННЯ 12.40 Природознавство. Рос- 16.1 О Срібний дзвІночок. 10.00 Новини. лини полів і ЛУІС 16.30 Для старшокласників. 10.15Фільм-ковцерт сДнва- 1З. ОО Учителю - урок му­ «Товариш:. . ки~. зики . 2 кл. 17.05 Муз. фІльм «Земле «Танко- 14.05. Мистецтво 10.25 ТелефІльм Середньовіччя . Передача . І . моя, . земле1l'. ДI'OM~. 1 серllf. 11.40 Шкільний екран_ 10 14.35 Е. Хемінгуей .. Сторlн- 17.30 Гарячий цех респуб·

ТalteфОlПl: ре,ll.ЗКТОРI

припа-

-

...........81111!88-----------.. нІкуди тІкать.

ВІн syc!рІвся з ' вами

22,45

Адреса ' pep.aкuli:

Ой. мамо!

-

. .. УсІ стежини поза се- то ІІІ торби пІд боки К.'1а­ .'ІОМ оббіган!. дикІ грушІ де 1 йому теп.'ІО ... усІ перепробуванl, в усІ - Що то - рІдна зем­ шпарки заг.тІЯНУТО 1 все ля, загомонl.'ІИ жlнкR. побачено. Час додому. - І хто його надоумив Кури. певно . давно уже на таке? - ~адумалаСfl

щоб

устовського. 2~45 На добранІч, дітя! t 6.35 Новини. 21 :00 ,Час . вечІр 16.40 ЯК ковток чистоtвОоо 21.35 J'Ііrературний ди. Про народні промис- ' Павла Г.1азового.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» - - oprlH 5'pOBapcKOro rop0.ll.CKOrO

І

'

Де го­

Он вони. он! А геть! ла ластlв'ятком до рІдних Парубки й собі ~шну- . долонь. що я вам роз.

16.00 Иоанни. Тележурнал «Спів16.10 Сl'!~ний дз.іночок. дружність:>. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА IS.Зо Телtфільм . «Я" при­ 18.45 Чемпіонат СРСР з ПР9ГРАМА ЦТРУЧНТІІ золоту рибку:о. хокею. «Кр.ила Рад:> 8.00 Новини. 16.50 Спіеає О. 3именкова . «Спартак:.. у перерві 8.20 Док. фільми. 17. IО"Щ. раз про Черво19,20 - Вечірия ' казка. 9.05 Концерт Великоrо дину Шапочку:о. ЛЯЛЬІо.ова «СОНЯЧ\lИЙ промінь у лиТIfЧОГО . хору ,ЦТ І ВР. вистава. стопаді,.. «Орлята вчаться літатн~. 18.00 Телефільм «Рr>біТІЩ:Jа 21.00 Час. 9.35 У свl'І'і тварин. . rOp;tiCTb~. 21,35. Фільм «Яка у вас 10.35 Фільм «Розлучаючись 18,30 Муз. фl:!J>~f . у~мішка?:.. І дитині::твом~. ' 19,00 Актуальна камера, 11 .50 Новини. -t~~ . 19.30 Чемпіонат СРСР 3 ЩВТОРОК, 14.30 Новини. - '-. ,,>' хокею. «Сокіл:. (Київ) 15 ЛИС;ТОПАДА 14.50 Док. фільми. «ТорпеД0:' (Горький). 2! І ЗАГ АЛJ>Н()СОЮЗНА 15.40 Перечитуючи 1(. Ра- _ 3 періоди . ПРОГРАМА ЦТ

Знання снла. Концерт Державного

мати усмІхнена простягла

цазустрlч руки. ТЕ)бе носить до ночІ, ренько моє!

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~OMJlT~Ta К" .... уННсТиqесКоА партин УкраинЬІ. скотои районного Совета , нарnпнОІХ l1епутатов екой области_ (На у.раНН I · КОМ и3ь1к~). РедактС')рl!: , ФЕдЯРІ, rвзета 8Ь1ХО.ll.НТ с 17 апреJlИ 1931 ,ода.

[

І

I

,

я

Н

Н

А

Q

.

В

О

П

0

8

І

!

І

І

І

на

ПОНЕДІЛОК,

оркестру , Міністерства культури СРСР. 18.45 Сьогодні у свІтІ.

скликати.

вІн

14 . ЛИСТОПАДА

17.00 17.45

Істи несе. дІд наш . на пасІцl Бджілок пасе. - ХОДІть-но . милІ, Агов. до хати! Стане надвечір

.Бджl.'ІОК

сить

кортить побачrпи. дорогоцІннІсть JJO-

жальна

ли .

Полем Оксакка

за­

А як же ти без па-

4ума.

продав­

вого авсамбmo і чудовJfЙ дeКJIaмa· тор. За це П щи­ ро

покрутив

з'я . . 12:50 П'JlТЬ

Дерій

учасвкця

дуже яку

12.10

цем в yиlвермазt Імеи1 5O-рl'l"lJl Bemucoro Жовт­ ия. КрІм 'l'oro, вова

-

ШКОДУ

забреJlИ'

-

он так же себя заклинает

Лариса

спереду,

перечливо головою.

виглядає чогірського Івана. чи так

Іван перестав ' смlятися.

Оно мудренее бессонных ночей. А если: Не думать,

И плаваlOТ

мl­

Он коло рІчки' молодицІ руками торбу. яка висІла

сусІдський МИКО.'Іа Із схованки.

в

стали . на

CTh"y парубки. що вели коней до водопою_ лячно оглядаємось . 'Іван злякано обхопив

гребуть

вже

наискосок.

не думать о ней!

-

по, пле-

одним боком об крає- лицІ тепер? озвався чак землІ. другий парубок І не мож""""А ми вареники !!Зри- на було зрозумІти. чи ли . Чи хО'чеш юшки? справдІ йому шкода Вов­

неба,

!r

I

рІжемо,

До утра бьr дожить.

fj.Alf& тЬІ. ВЧЕ!ра еще

свое

rt,

, вже

немо.

БЕССОННИЦА

.

лі. що дІяти. вкрай засМучениЙ . . - А справдІ. покажи торби цІпок новий ви­

пІдганяJOll"Ь

и само лет рождается из

лет на сто

, помудрели . ' uосветлели - аж в , r лазах рябит, -

Быи

ком. На цей раз Іван не сердиться. а закидає , голову І дивно TqK смІєт:ься: - Гл-ги-ги! - аж -ДОВ-

ла . бо

ВОСТОРЖfННО

побсіченим

ДІвчатами_, , Іван нерІшуче ог.r!янувся. побачив н:lшl цІкавІ

пlдводитись . Став на но­ ЛР! на нас. Ми вмить по­ та у торбах же (просто мІстка ги, нахилився за цІпком . вискакували з-пІд cMIxr) пІсок! - Іване. а скажи. що І перебігли до rYCToro вер­ - ПІсок? - аж пода­ Затамувавши 'пО­ в тебе у торБІ? озва ­ болозу. лося котресь. на що той дих. спостерlгали. як !ВClН .'Іися ]10 мене сусІдки. - Егеж. каже. що 3 спересердя щосили вда­ важко гепнув торбами об рив ціпком об мІсток. аж землю. став на колІна 1. Вовчої Гори. ХлопцІ смІя­ лися: '-'Висип цей. та на­ почав роз­ палиця трІснула І РОЗ.'Jе-' оглядаючись. бери наrпого. свlж!'Jrо .... тl.т:ася на шматни. . в' язувати мотузки ...

' - АЙ-аЙ-аЙ " .-бурмотlв ' розгуб.1ениЙ І не знав да­

Ми

как тЬІ стоишь

~ МЬІ уже ?тплакали

зв'я- 'тися

биться ще злішим. - ' А де твоя молода? - витикаємо голови з-пІд старого мІстка. що повис над висохлим став-

роз.сипаються

_ _ _ _ _ __

сполохалася якась нІчна

Іван сІдав в холодочНу yilд старезною вербою над ставком. знІмає дІрявІ че-

чах.

А. может бьrrь. я ПРОСТІ) вижу

КРИ­

-

4

куряви.

.си

вдрут

примиреньи,

осознали,

• ' МЬІ

ру

О всепрощеньи всяческих

километров

сви­

того воно6уряковІЄ І ро-

А рип , такий. як у сусІда Від саморобного протеза.

и

А . киш, киш!

______

ЯК МАМИНІ АОЛОНІ ...

його

ревики. "укавам свитии внтирає пІт на лицІ. Од

Д-ЗРОПОРТ ешивает всемогущий

СlІіаємо

-

за поли довго! сlро!

чить сердито І замахуєть­ ся палицею. РОЗлІтаємося хто куди, здІйнявши хма­

у нІжнІм сумІ sиркає

слухае

ськи~?

-

красу.

РипІння

бить над усе. Тому

зав шнурками чер~вики, перекинув їх через плече. Крутнувся на мІсцІ . огля-

другого

десь там, звl,цки вІн ман­ друє, є село . Вовча Гора.

невеселІ. При га! день спинився

розп'ятиЙ. мов

до

ти, ХОЧ знаємо добре. що

хати

ІМ1'рами сад стоІт!> Rлли нІмує,

дJПiііЮсь: волошка жеврІє

ПричахлІ, скрушнІ.

ryaw

ген.

села. що ледь-ледь мрІє БІлими хатами Із-за верб 'Таосонорів. Звідти., з-пІд даючись. перекннув че~ез зеленоІ ' завІси спогаду. друге плече важкІ торби_ бреде у моє Дитинство не­ Аж крякнув. ДалІ почав доумкуватий Іван. - Іване, ІваНЕ!, а чом тебе прозвали Вовчогlр­

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

_. * ff

аж

__

Юшку з вареникІв' вІн лю- потІм У сlJJЬбудї похвали- ко до своєІ череди!

Де)РОГА ПОВИЛАСЬ, покурlла мІж рІчкою та

. полем

Ж И ТТ Я» _

-

_______

Ці

-

.Н О В Е

?

19,31S; IІИI:II.

ний

випу~к.

18,2()

Науково

фільм

-

популярний

«Невідоме

про

вІ­

доме:>.

18.40 «... До старше:._

19.25 20.00 20.15

.

шlстна}щятп

Спорт sa тиждень. Вечірня казка. Міжнародна

ll.aHopao

ма.

21 .00 21,35

ЧаС!. Фільм

«Нам

чекати~.

22.50 22.55

н!кола

,

Новини.

Кубок СРСР з волей· балу . Фінальні змаrаИНIf. Жінки. «Динамо~ (Мо· сква) Меді" (Одеса).

61 285 L11'y][ ВИСОК"!! . Обс.r І .РУКО."

ни!! аркуш, . Тираж 12 М5 покмll . ннкlв Зам_ 4283, БРnИ8РО:tk8 4р\,каnня КИЇМ L' hКОГО O~JlA('H(')ro упраВJllння ' у СП"В8а% ВН4'""""Т8. ПОJlіrр.Фif І киаж.nв,,1 r,,~rIBJlt Д,lРРС8 4р,"",."I: 25!Ю20.

И . ~~nА'ПН ~ нїЯСЬКОї' ООllастl, ~YII. ккївсыt. іМ. Телефои

19-4-314

.

#179 1983  
#179 1983  
Advertisement