Page 1

/

ОРГАН

БРОВАРС~КОГО

МІСЬКОІ

Гаsета виходить .•

17

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

квітвв

року

1937

КО МІТЕТУ

РАД

КО М·У НІСТИЧНО І

Д Е П УТАТІ В

НАРОДНИХ

·

ПАРТ

цев, М. В. ЗимJІНІ.в, . І. В. ·Капітонов, К. В. Русаков. Москвичі 1 гості сто­

tоціалістична Батьківщина. · Нинішнє свято особливо знаменне:

лиці вітали Іх бурхливими, довго не

країна готується в:дзначити 60-річчя

Член Політбюро ЦR RПРС; МІ­ ністр оборони. СРСР, Маршал Ра дян ського Союзу Д. Ф. Устинов об'їхав війська, поздоровив уЧасників параду

t

!р11!а 65-у річl'!ицю Великого Жовтня

стихаючими

утворення СРСР. · 5 листоnада в Мос:кв1, у Rремлів­ ському Палаці з'їздів, відбулось уре­

чисте

річниці

засідання,

nрисвячене

Велиної Жовтневої

65-й

із

виголосив, промову.

nідрозділи· різних

;:і~ння керівни:к:в Номуніетичної пар­ ті! 1 Радянської держави. 3 доповід­ дю •Продовжуючи сnраву Велиного Жовтня'> вист:fnив член Політбюро ЦR RПРС. nерший се:кретар MMR НПРС В. В. Гришн.н.

родів

військ.

По­

тім на Rрасну nлощу вступ!{ли арти­ лерійські І ракетні підрозділи. Стихли звуки військового оркест­ ру, Іх змінили мелод!У труда11оУ Москви. По брущатцІ вздовж стІн Кремля щ:юйшла святнова · колона

листоnада на Rраснlй nлощ! сто­ тщі нашої Батьківщини відбулися військовий nарад І демонстраЦія пр~дставннкІв трудяЩих. На Центральну триf;rну Мавзолею підняли~я товариші Л. І. Брежнєв,

7

машин. П'Йтнадnять стрічок 3 ІJЗ.ПИ­ сом:

теся!'>

«Пррлетарl

мовами

ммли задоте

всіх

краІн,

єднай­

народів-братів

колоtся

зображеного на'

М. С. Горбачов,

Герба

Ілюмt.н<JІщн:й

обра­

СРСР.

уста­

новЦі ... Тут же лозунг:. •Хай живе на­ ша ведииа БатьківЩина!•

В. В. Гришнн, А. ·А. Громико; М. О. ТІцщ1ов, К. У. Черненко, П. Н. Де­

Гранд!І?зющи. ,є

•Ічев, В.- І. Долrих, В. В. Кузнец~в.

Б. М. Пономарьов,

І

Стрункими рядами перед Мавзоле­ єм nройшли слухачі військових· ака­ демій, вищих вlйсько.вих училищ,

соцІалі­

стичної ,револЮції. Бурхливою ова­ ц:єю, стоячи зустріли учасни:ки засl­

Ю. В. АндJЮпов,

свят01'd

шень Краї.ни: Рад;

М. С. Соломен-

ємств.

· . масштаби;-

звер­

Тlлькn-. з -noч~TJ\.Y

одинадцятої п'яrffРІ~ки в ~~~~-'---~о-

nродОВС)ЛЬЧОt nрограми 9Р~Р, а те-.

темпами

ВеЦJіими

розви­

Сибіру

стала

пат­

р:отична Ініціатива провести 18 грудня комун;стичюій суботник,

продовжувати

л:топис

Бать­

135 · всесоющих ударних комсомоль­ Іх адреса вся краї­

ських будов. на.

·ну площу країни трудова Москва. У колонах пройшли правофлангові Всесоюзного соціалістичного змаган­ ня на честь 60-р:ччя утворення Сою­ зу РСР. 'І'рудящl Пролетарського· району вийurли на демонстрацію разом із своїми гостями посланиями •.сіль­ ських трудівників Наро-Фом:нсько­

Іх

славний

ми будуть в!дзначенl в ньому понаД

На всю широчінь з·аnовнила гол.ов­

Щдмосков'я.

райо­

кІвщини Жовтня. І червоними рядка~

присвячений 60-рlччю утворення СРСР. ·у ньому візьмуть участь більш як 4,5 мільйона москвич:в.

райQну

різноко-

Над ІіолоН'ою Гагар!нського

традиц!І нова

струмочками

ну .району науки макет першо­ го у світі штучного супутника 3емлі. Повінню кумачу заповнила Rрасну­ площу юність. країни. Ім. молодим,

річ ювілею :країни.

чудової

·

~орови~ .· тнанин· була nРикрашена колоща· ~ сТрьохгорки•. Понад 200 м~лІоЙОВ'Ів метрів за рік випускає їх прославлене підnриєІІtство. Джерела цlєt ріки .__ у братерствІ народ:в· СРСР.

1

ретворення столиt!;! у зразкове кому· ністичне місто. Вони в авангарді со­ ц:алlстичного змагання за гідну зуст­

колони

Пер. вносять ~агомий вклад · у ІІ реа• J!і3ацlю.' · . ,

Сходу. На Rрасн:й площІ трудові ра­ портИ _ІІюс.:квичlв. які борються за пе­

столиці

· '

оформленнІ

-~· А.·І"ТІ."'.фіІ:n:ваr р:ереважає колір урожвRнаfс ниви ~ в руках у демон­

. Далекого

Продовженням

розвиваютьс."!-

странтів· золоте стиrле колосся. Вч~· нJ академіJ брали участь у розробці

Прискореними

трудівників

коп.

с1лщ..awt9_cс:n~рськоІ: анадем і І. · l)teal

ваються про}і\уктивнl сиди

.

1

В яскравому

ЮЗНИХ pecny(S.nlк CTaJt() JIO 11Зlf.Y . близько 300 промислових підпри­

· оплесками.

2

дружба І' ділове· співробітництво кіц· ніють

nрапором Жовтня

могутиссті вуст­

У роз :кв! ті сил

О Б ,.[Ї А С Т І

СереД(J,19 листопада 1982::·~~:.· Ціне

179 (6427) •

У братерськ~му Союзі, • ПІД

УК РА ІНИ,

11

К И І В СЬКО І

У день 65-t річницІ Великого Жовтн.; москвич!, всІ радянські лю­ ди. р~ор~чи про сьогоДн!шн! звер. шення,- з~явили про

. наро,!ЦІJ

re.

що

дружба

Радянської Rраїни дає їм нов1 си.ли:, -esepr!ю ,в боротьбі за втl­

ленця

!! ~'М'.я рішень XXVI з'їзду КПРС,. ~ів ·комуністичного ·будівництва.

давня

(ТАРС).

Мк .. ~t:іJОди. мир.ноt праці. І немов

W.Р·-~Дження ; цього повз три­ буни nропливаютЬ панно «Продо­

·

УрJ)ЧИСТl збори, nрисвяченІ 65-й р1чни;ц1 Великого Жовтня, відбулися 5 J'!истопада в Rиєв! .. ~ доповіддю npo 85-у річницю Великої Жовтне­ вої соц:ал.істичної революцlУ висту­ ПИ!! член Політбюро ЦR КомпартіІ Укра:tни, Голова ,Ради М:н!стр!в УРСР О. П. Ляшко. 7 листоnада. Над пл<Jщею імен! Жовтневої · революції лунає перед..звlн КИЇВСЬКИХ куранТІВ. На центральну трибуну пlднlма-

ються товариші В. В. Щербицький, О. Ф. Ватченко, І. Ващенко, Ю. Н. Єльченко, Б. В. Качура, О. П. Лщпко, І. О. Мозговий, В. О. Соло­ губ, О. А. Титаренко, О. С. Капто, Ю. П. Коломієць, С. Н. Муха, Я; П.

Член

~нtРаїнк

1

уряду

ресnубл.Іки..

.Бровари.

7

JІИС2'0иада

ЦК

Ko"f[[Iapтli

соn!ал!стичному

вІйськами

виконіVИН>Я Державного плану еконо­ м:тrн:ог() І соціального розвитку-СРСР

кома'ндуючий

Червоноnр<Ц!;орного RиївQЬ~rо. війсь· кового окрУ,:У генерал армії І. О. Герасимов об'їхав війська, поздо·ро­ вив

їх

зі

святом

!

виголосив

пр,омо­

ву.

Карбуючи ~ок, стрункими рядами пройшл.м Хрещатиком п~дрозділи різ­ них родів військ. Починається святк<Jва демонстра­

ція

.

r.

Погребняк. Кияни і гості столиці тепло вітають керівників Компартії

ПоЛітбюро

України,

трудящих

столиu!

головну

площу

довикІв

виробництва,

культури.

УкраІни.

стуnає

колона

діячів

.

На

пере­

нау:ки

! ,

Почесне право Пронести на демон­ страції перехІдний Червоний пралор 1 ЦR КПРС, Ради . МІністрів СРСР, ВЦРПС і ЦR ВЛRСМ, яким стотщя республІки відзначена за досягнення високих результатів у Всесоюзному

1982

po~~q.

змаганнІ,

вольча nрограма ...., сnрава всіх ! кожного», «Киів місто-герой, м!сто-трудівн.ик»; «Rожнlй робоч~й годин! найви·щу віддачу».

усп!шн~

на 1981 р~к. надано Герою Соц.:ал!стйЧиоt ПраЦІ машиністовІ еисиа~а­

·

жає

тора спеціалізованого будІвельно­ монтажного управл~ння тресту •БУд· механізація• Гол·овкиївм!ськб·· ду

П. о,· Чумаку. На сВятково прикратених маши­ нах тематичнІ П·а.нно. «65 · tюкlв Радянської

з'їзду «СРСР

влади»,

-

4:Рlшення

XXVI

-КПРС винонаєм.оl•. 60 років». На Фотостеr:дl

- матеріали, я:к.l виражають суть зовнішньоnолітичного курсу нашоІ :краУни: мир, розрядка, ІІІрибо-р-кання гонки озброєнь, усунеи.ня загрози вІйн!и, співробітництво

мІж вароnат

ми.

Помття иир

·1

прЩІІ ие~.

Дем'онстранти

транс.паранти.

Іх

досягнення

, н.есуть .

лозунги:,

трудящих

1 адянсь­

тематика

відобра­

кої України . в братній сім'ї народів СРСР. ВагомІ подарунки Жовтню

.

приготували

трудівники

республіки:.

Про дострооюве завершення Завдань двох 1 більше років п'ятирlЧ!КИ вже рапQртували близько .12 тисяч тnу­ дових !({)лективів І 27 5 тисяч труд.ІІ­ щих

. .

Свя'І'Кова демоострац:я стала пере­ конливим свІдченням беззавітної в~р­ ностl трудящих м:ста.героя Києва

ленІнсь:rим заповітам, справі кому­ ·Нlзму, ІХ рІшимості в:ддати всІ сили 1 енергІю втіленню в життя величних ·Вакреслень

партії,

(РАТАУ) .


.

.

2 .~.... -*--l-0 ~ JtlcМI!tl' ·ti8 CNI1

IIIJRXOM · ЛЕНІНА, ..

..

.

-

ДОРОГRІО КОМУНІЗМУ ·---------------------------------.Саапма. . .оветраців :.o -\f ·-~

• , · • •- .·· -

3 caitoro раН!(у 7 лис-

·

топада до центральноУ ма· r!tт;alil *'id1a.' вуііиЦ! Га-

r~plJta,

ІІQ'І&ЛІІ

~ХОАJІТІІСА

КН!Кз1

ШкіJІ,

згерmет..

уста-

на

ху·

tr&sao. ff'UCtrtpatr-

тах можна П;РОЧИтати "!'аоорти про вагомІ труд().

·вІ

УРСР. СвятКова

демонстрац!JІ

ноrо м!ста.

За

трад;~щ!~

фер!ері.

бt<mPaф!t, .JrR у

крtп.ІІІИ'ВІ

ВОJ1И, . вlд6lfJ!ac"

1<:'1'01'111 И'&Ш'ОІ іrоаІви.

·

Я

6.,

aycтpl'I&JO orR 1 сВО6му житrt. н-ай-б!льwе ме&! ааnа.м'.в-

-

Так; до :tня п•рац!вник~І аsтомоо!льноrо траНСПО'!)· ту 38 аод.:їв сnравилис• з

фла.нгових

го змаганнл-&~ктор П@'!'-

JІf)Омttt.ІІНІІ учи! шкІл. Наче червонІ маки. розцвІли праnори наJІ свя-rковою колQною м:сь-

У nерших рядах свят· ковоУ колони свІтлотехн:чного заводу з червоним.и стр!чками на грудях Ідуть орденоносцІ, вете-

иий похl.д .трудящих мІста вІ~ивають най-мо:юдщІ

Ровйч ЮрченкQ , Микола Іва•нсвич Норн\йко.

1.

,

Тут вм!ють ие лише доб~ вчитисл, а 1t uІиаво, вІдnочивати .

дівник.!в

Нопектив ФІзкультУри иа· .раховує 600 yqmв. Активну

І(()На.и.нІ

nрограми

ньо!

участь у ви-

ттородунц\я

школи N!

биаати

атаки ·

Але м"

в6J)ora...

""а·ли. що с•.О.е

"'

'"'

"""

І

'!

бежем. Лише nона-д nлаи

в~,... іючатку року П виrо-

· ·

нар-

Лрохоnять шкІл ММ З. Головн І й

колентиви По

маr!страл !

базІ Sровареьного

воrо

доглядають молодІ посад-

нової мeranyprll;

атомІ·

н!євнх · будівельвих . нмструкцій, .R'Rol вlдміННQ

noaniUtOIUК иа ,.rотІ.ВЛІ/ с!аl.

,.

ВаЖJіивІ ·'! 1!U.лаавя потрібно зи~1ІІ'іУВ8ТИ nnaцІsникам c!Jrьc,K()t'i) rocпo.tapctila. У nІднесенаМу настроХ nрийшла на

сsкто оперtтор по В!.дІ'6д!ЗJtl вел1!І(о'f ooraтot ХУ· доби ордена сЗнак ПаШа· ни·• paдrocny ІменІ Юра-

ва Ольга ЯкІана

Сепюк.

колонах

-. І та 81JИ-1ЄЛІ ·' ... середнІх

нИкІв,

кранІиникІв, елю-

бувсЯ

-

видів

молока.

У . Ае-нь

cв.lrt'a

1

xoqy

вІДзнаЧити nQдруг по ро• боtІ, J<аЖе Ольrа ЯкІвна~ НайвагоміІЩtх усnlxla у праЦі· .ао6Н8ІієтьсJІ

()_.,.. І•ан:•на С~. Jlo.

Іі 01~ ·· щ'6.ап.о• іїРJІ·

. JІ6tfй

nерший

вІ

ПІJаво

ЛltiWI!intJІ буtу.

Y')t08

ІJраЦІ, ІЮ:

·

.З tфн.i!TaJtмlиrot _CJJotoм ДQ броварqан зse1)f8CTJ!e11 tonota · tilt)Іtllft(diiІC(I~

Jitoи1Д . Х•РІt6Іо•и• . ЧtР·

ненk~; 31ifll8~ ГІМІІ Ра-

та

устанQв

надан<J

м:с-

nереможl}я-и соці ал!-

nереДав:

бригадири

ра та АнатолІ-« ІллІч Ше• лест. Ух коле кти ви вi.!tм!нно n·оnрацювали І:ап виконанням зам овлень для Ни єва. У рІк йоtо славного 1500- рІччл ба· гат~ новобудов столицІ nорикраси.1ися виробамІ'f

.

броваРЧіІН. Праnор

деревообробио-

го комбінату дов!.рено нес· ти кавалеру орденІв ТРУ•

дового Чер воного Пpancrра 1 :Жо вт невоУ Револ!О-

1\fашинобудування Імен: XXVI з'Узду ЩІРС , .орпе:іІа сЗнак П ошани ~ рад · госпу ІменІ Н!ровв . :мое-

к:в uexy хол одильних на. мер ГригорІю МvсtІ!ови· чу Гри:uику. З КQІR'ним роком на Іmмбіна тІ РQЗ·

ro заводу

tЬпоtзщі

торговельного

М. 614.

ПМН

М. 5, АТП-09063. оайпо-

завооду сТоргмаш• щироко n!д· трималЯ . інІцІативу - пере-

jО!И:Х кодентивІв Моенен

розгор-

-

нrtи J'Yx за гІдну зустріч 60-Р!Ч'f.ІІ утвоЬен-ня СРСР. ПриємнQ І>Ідзначити, що

Toj)rмaW\BЦ!

сnраВJІ.ІІЮТЬСЯ Із 3обСІв'ІІаан-ням. ·

ycn!WHO ВЗЯТИМ

У колективІ .автотранcttd~'l'нoro п!дnриєІ\о'ства 09003 понад тr>ис::та rtPa-

u!•І'fикІе бо):)Ю'І'.,с~ зs ви-

tоке

зе&Н1!Я

•Ударник

ц.:І, бригадиру верстатнк·

ширюється

виробництво,

nолІnшується як~сть продугтJУ. Проходять святновІ ко-

лон и буді вельних opraнiзацІ й. райоJ;Іної л:карн!,

центральної

станціІ,

. ки.

дослІднQУ

райс:льгосnтехн!-

.

Завершується святковий nохІд ТРlдящих м!с-

Та .

В :н ще раз

nepeKOH·

ЛИВО npoдeMQHCTPYBBB віддан:сть бр()варtfаи Іде-

алам -Жовтня, Іх _ nрагнення зробити вагомііІІ вклап у винонання nлаFІ:Р nap-

тІ І.

М. ГУМЕНЮК.

,Вручення сеідоцте

Наrtере,цодиІ 65-t рІч· н. '1'. :KplJr totO, ІІма~іt llf.'iiliЬiiJUli HKll! . велико~ ЖовтнеиІ)t А_ptAoA!f_'l _д-.Іі ))•.A,litiet.~ .• .. .·ltlnlitlt ' Щlcfwo_ ._ · ••• ОJІідЧd ~~.а. lterot r:~:.:-~= І :~::ча~~ соц:ап:стично! оеволкщІУ д(> ))&Аt>н~~ . . Іі1ІАІJ'У . tMttt1W•Ь' _ .-а. . І&'Ійhttв1Ні ttte~<ІiffiiO _ _1\'1 віДД\· ·Oit_• .,_ · · .· · · .•кrtpirц_І* cnpaa вІ.а6улося вруче!JМя . еВІ· сІ'і"аі!. HaffaeDM мi-illlfPI ІІІІ,-fР1·· ......... •• І u.................... у.... .· . . . . . . . . . .. !І· oit·-'"-11 ·сРоР fiPYM· ntІІUНіІ _ · • • ~с~~~-'." ~· ю ~J .- :· .· ~~ ~tu• ..••~t~tІr *Ід­ доцтs nереможцям соцІа· и "і· . ·· atotoi"•ltt@= ае= · ·. .U.tOfli.'Y СЩИ!боі(ІJ aiti.• . ·if&liO'IUII, df»tje~aвлeнo л:сти<mоі'о змаrан~я ta кІв мІіt nlt 1t -~" · · · ·, • · -- ddots'lllкll! ~-~~- 'jtЦiJtjiiІІ 4С) fitltб(X)AiiМtU ........- . ltli'мljl третіА ивартвл, JU>YI'OГO .за б~ЗАЬГ8І!!Іу . Oh)'$ ~·- ~-·· tt .. . 11.r . .. . ..• А fi . • ' • . ~~~- . . . :vАОЄrоекні щё1 І1АtІіаки ""'·: ІІі• 1'& ·\'0 ..туn .. · .. etal!шn., . ІНtк мJAщt~•;Jtlflhillf no-uwmr• . року хt -т n'ятир!чки tiopo занесення !t н-а мlськрв ­ Чаль~ ~.itiAtfбto •tAAIJJOІІMii '· .й ~нёrt:flt'ro.P " itl.\U*IA_C!вltfl Держам~~ МІІіі ·. .. . . . .. •.· · : , '

.

.q,ocBITHIR.

Ідуть

Гриrор!й Імнович Вищо-

етичного змагання-колен'І'Іtвам е.ксшфимеитально

----~ ---------.----~----~~--~--------м-~---------.·. Baropoa~ :. cfl'ltІІiotJ.~~ ~::,r,~~.::.· о._r.нму

'8.

У святков:й колон! Ja· алюм: нІєвих будІв~льних коисtрукц:Іt

BO::lV

с вятко -

nромислойих

,та ЛенІнграда

<

и

ки та те.х:нІки.

--

JUUJY.cк .

очолити

нолоюt

Р-І-"

J

nамt_ьа W_ · е .к, Mt.rrr_a ПіuІ.ава qtii(O, &rаf!) ).'klбиtt:.OJa '1 tflmoмr · toc:ao..aJ)C1'fl 1(,118 . ЙО-

ва.нь продукц - nОЖНІ тонн ви-робІв la залІзного nорошку екОНо· тисяча

у<mлище.

буткомбІнату. РобІtmІ'Ки .

'r.2**,.:,.......... ...~,?1ІІИііі_.:і,;А_р-'. .Cf:Ь_,_.L_•.

вої металургії. Тут освQ.о єно виnуск 600 наймену·

ttf)o трудовІ здобутни Олекс андра ·. Норсунf!, Н атал!t ЛавровоУ, Андр~я Ковал.ьчу!(а надходять _1!1

'tMJJИR по 715!5 ..,_. ІІ ft.J)щtJJU Rtt.t~JQ'· JО'І'Ь ОиисІІt . Х.!Щтон6~ Singfllнto. Bixto'D Cteaa,

idf.

ц!вни-к!в заводу nорошко•

РобІтничу сІм'ю :tоnовнІіли 24 молодІ електрозварнИки . t'apm В-І-дгуки

перед.жQВТневого

основних

cnop!JІII'&'

з!І; ВірменІї, Молдав\У. ~люди вогняноr П·РоФе· сІУ•. Так називають п-ра·

МІСЬКИХ М 8 та

сар~в 1 нонтрольно-вим!Рювальнкх .приладІв та автоматики. В цьому роцІ від·

икцтву

продУкцІt r.,:·~a.

зв'я.зки n.!д

мит-ь краУнІ 2 тисячІ тони 432 ""НІ навчаєтьсл у· прокату. Тут широко .1 • МПТУ м 4. Во.ни onaito-- -,;nроваджуються у ВИрОО• вуюТь пр<>фесіt бу~вел~;- _--J!ицтво досягнення нау·

nІ,nnрИємств.

мІ~ по вироб-

НІ

Союзу

ними n І.дnриємствами у Рос!йсьн !й Федерац!І, Ес· тонІї. Латвії. ЛитвІ, ГРУ·

к-Рtжують

mк!Jt

М 9.

60-р!ччл

РСР. ТІснІ

ки лІсу, виготовляють та розвішують пmакІвнІ. У

'ІІТКПХ:

зобов'яза•ННЯ

три.муються Із

Мар!я ТрохимІвна ШдгорІіа. д~ти вивчають Флору та Фауну Рідного нраю .

Дост'Р()КО&о 8Инонано пла.в

десяти

честь

л!с·ни·

ке ._лІсництво. його очо~ вІдм!нник наt>од·нОТ освІти, вчителька бІолог:т

е6моЛ~ ааІЮДІІІ uорош-

1

ЛІСТИЧ1f\

оргаРlзовано шкІль -

Рlк 1982-й Істор\10 вашоІ краІни м рІк ООФІЧЧJІ Союзу

І1раШО6

vc·

n!шно вююнуються соц а -

КJ)ОКуЮТЬ ЮНІ П)>ИРОДQЛЮ·

цтва

завА&ВНJІ

нористовуються · вироби заводу nластмас . Тут

м:ста

цього додавалр

ваи сил. ваиtде 11

У багатьох галузях на-

4. 5. 6.

би мІсьиоr СШ М 7. На

~еаІJІ<!млє!jІі{в

,..

'"

'ГУ' ВИ·РІШУ.єtt.Сlt ,д6JLI1 ре-

ки взИмку :иолод.І І ком-

інсh~кцп іисnеіщ:І В. І. Буцький нагород-

лише

наш!й краТнІ. але й за РУ·

Воии

2.

з!брали

нолеК'І'иву

заводу здобу-

ла визнання не

мІсьноІ сеt>ед ·

висо-

Ватьк\вщи· старанню

ножного члена

ПродQВО.'ІЬЧО}

беруть старша·

класlfИіRИ

удостоєнІ

ких нагород ни.· Завмни

род.ного госг.-о дарства ви·

~аіО'По шефе~ доп-омоrу. Длкуватн..'Іуть тваркннн-

заnароЖеЦь, · нkп~ктор

рани праuі. Великот ВІт· чиз.ияноУ вІйни. 65 ТРУ'·

~5 rектаJ!!в.

вони ви.ко!ІуJС)1'11 P1<3Sl IJ заlіІовnеІUСІ anil teJІa, 11 •

·r.,

соu І ал:стично-

сМтко-

тов.1енQ на суму пuнаJІ 200 тисяч карбованців.

бІ.1tьшість колекТИJІіа :иjета 1 -райQНУ.

. .._.·,._.tts.t... ··".

n·рограмоJО

· талнея АИІ . народження наіІІоУ краtИІJ fli;t час &!А·

РСР. приАийття ПроАО-о во.ІІьч<Jt nрограма. Н~ ви1юнавм·М цьоrо ваЖJJН-

·.

виробничою

двох · рокІв . Серед nраво-

мовІ буряни v ра;хгоспІ «Н"'асил:всьний• на площ!

во.ікщ!І. І

ii~IRdJtit*

значно nе.ревинону· планов! зав.даин.tt.

обробили

ии. Не бу.nо урО'J.ИСТОстеА. ііасто довоJіИлоея ІНд-

tat

вони ють

Ж~втеВJt

t

npiJG:мiis їiltfl'lia : иЦіЙЬалJ ·.tl- ·tt . .

.•

номун!стич:ноУ nрацІ•. Bct

ють щю ми.нуле. сьогодеи -

зм!стовно

до мІкрофона

M~tнo.tlaйoвJN!

.fa

та

,апрt>шують

У його

..

.

Союзу

коі середньо У щкQли NQ

ветерuа пaJ)'Jit. 84!J1ZCO! ВІtчИЗІМВоf вftrfи Пе"1Jа

е:.м.с)• ·--· . .

-

дЯJІсьного

да'І))'мtи cllrТJ. ЛysaJOТJo заІСJІ8tИ, uvaвицt иа честь pt.дRQf FeoиуиІ~ТІ\'ІИОУ парт!!, Вели· ноЇ\& Жовтня, ра.дян~RО·

rо •JЮду. ДИКtОРІІ .tr!caJI-o раІfоІнОІ'о pai!mroвJJe~mlt

t

трудвщп у Броварах

.

1111. майбутнє tфа!ІJИ, рІд·

.ttбКtІІfі

.

.

!ІОВ иtета. Як ~ ., веJІИЧнlІ

пІ,дrtрJМ.ІІста,

.

..

JЦЮІІІІСJІОРS

JIO.Мimt~&

,

' •

'!"руnящих · мІста розnо'lи1!-StТЬСЯ худОЖНІМИ КОМ-110 акц!JІМИ, я~\ р.озnов!да-

6P6&tptraiDI, ttpe~T~JI

-

.

йонну Дошку п~щани.

І0 nеред nи·в

в!tальним

сJІ~В{)м

nрисутнІми висту­ д·Рvrий . cetф&rap

мІськкому nартІІ І. С. Ру­ дак.

П!с.'Ія

в,ручення

сві-

доцтв nеремоЖЦі соцІап!­ стнtіного ЗМ!ІГІJЯ.Н# ефото­ Графува л ися бІлЯ nам'ят•

ни ка

В.

І.

Л ен!цу.


*

Jt ..-.тбіІuа .1982 року

ЖМТТjі

HOBf

І стор.

r сьоrоднІ~ДЕНЬ РАДЯНСЬКОІ МJЛІЦІІ І І О Б О В'' И 8О К , . І

І СЛУЖИТИ

L_

---·-

Народжена революцією

Між 65-ю річницею Ве­ ли~оУ

Жовт,невоІ

соці.а­

лістичної революцlІ І рlччям

ції

раJtянськоІ

мілі­

лише три Д:Ні. Ці

-

· д.ва

65-

свята

крокують

руч.

по­

/

Важко nереоцінити пра­ цю тюдей, як! стоять на сторож!

t

закону

правоnо·

рядку, ОХОРОНЯЮТЬ СПОНіЙ ти.х, хто будує нове су­ спільство.

У сучасних умовах ще б:.-1ьш зростає значення nравоохоронних

.

о.рганlв

внутрішнІх сnрав допома- якостІ розслідування. Ця га&: І дІйове соцІалістичне -.1юдкна є nрикладом у

змагання, яке ведеться на дотриманні

честь 60-рtччя утворекия і СРСР.

Переможцем

ТИІКИ

вІддІленні!:

карного

роашуку, де вtдпов!да,льни.м за роботу _ заступник начальнина карного розшуку А. І. Гаврилюк.

норінення

В

!НШИ<Х життя

активну,

злочинності

т.ільк·и

та

п-равопорушень з радянсЬКQГО су:

спільства. сnраву

на­

І

цю

можуть

ті,

в

кого

с:йні знання

міліц!І

нелегку вести

профе-

nорівнянні

з

25-28

існує. січня

стають

шень.

минулИм

екзамени

за

на

На

шлях

н:м

піонерів.

І

мадян. А в

н:ч з

непrідкупн!стю

1

28

Юнотеатри

ф:льм:в.

на

кож

ви­

ля

з 29 січня в районІ св!тло.-

справед-

буДJнІ

ТІльки

nрацІвнин!в

в

Існуванню

МРЕВ.

• тенант

В.

інсnектар

М.

в

розкрили

·;_'5,

З" .•~5."'жовтня

Дзюбан, злочинів, .процесуально Ух не-

заrоріn-или,

nовнолІтніх, каnІтан Р. П.

справах

власнинам

п·овер.нvли

вкра):!ене.

Листоnад, старшИ'й іа1сnекІнший пфнклад. 4 бе­ тор-дознавач, старший резня б.'І:Изько 22-ї годи­ лейтенант В. Т.

дІльничний

сrарший

·

Куртсва,

інспектор,

лейт~нант

І.

ни

дільничний

М. Т.

інс.пектор

Будко зупинив М•а­

Г. -шн·ну, я·ка рухалася з ве­

Ми.сько, старшина М. В. Піх;новсІ>к.ий, сержант М. В. Дяченко, молодш!іЛ сержант О. О . RoМ•ок та багато інших.·

. майор

нашого

А. І.

в.ІддІлу

Ба тюк

та.

далеко ..

старший лейтенант А. к

,

Подібн:их

прикладів . Із

vo.""·", які євій бага.,.ий буднdв м!дІц!І можна lian "'""' • вести багато. Один лише ' служ6овий 1 життєвий до- сldдЧнй слідчого віДДІЛен­ евІд передають .молодшим

tьваршп.ам. · :Краш!й робот! и.И!К.lв

міського

' праців-

..

..завод!

ю

що

в

коле-ктивах

житловому

1

·масивІ

працює

гро•

Голов­ попе­

не

участь 37 активІстів, предс~авників різних пІд· приємств та установ 1\'Il·

ст~:~о·

атмосфера· - нетерnи­ до роз-крадачів со­

ц!ал:стичної мало

в!,дношенн.і

ста.

У

власностІ,

v

rr:раuюють

і

час

цьо·му

ня

старший

д!лу внутрішніх справ і нада:71! до-1-mадатимуть

всІх зусиль, щоб забез­ п~ч.ити спокійну nрацю І ВІ,цаІОЧІfВО·К трудяЩИ?С·

лейтенант

:М.

мілlцlІ в. м. Найда · за місяцІв , закLнчкв 40

ОМЕЛЬЧЕНКО,

начальник міського від­ ділу Bllf1'plmиlx справ, пІдполковник мlяlцlі.

9

-вІдділу нарн·их ctlfpas при внсок:ій

Тут

екзамену

.цо не

від

роботи

приходять

У

ІнсnекцІї nред· rромадськос;rі.

органІзовано

не чергування,

ко не послаблювали пилЬностІ. Саме ·

чора сио'UІи

.

частіше скоюються злочиии:

ilpot'И

ПОІруШеНО

спокою.

,

Але

патрульні

старший сержант мілЩП В. А. 1\рю­

нов та старшина мілІЦІї М. В. Шкур­

тако! пори, коли м1сто спочивав, най·

Так було і цього разу. Не встигли правоохороіщ! ступити кілька крокІв І!улицею Короленка, sш помІтили

НХ

справу.

. ·

каартирну.

.

двох nІдозрілих громаДян. Sийшовmи

речі І насторожено оглядалися на. всі

би в будь-sіку хвиuиу· 1'01'081 пр~йти

боки. Така nоведінка невідомих вида­

лася мІлІЦІонерам nідозрІлою. Зачувши

nрохання

патрульних

'4'J·

пинитися, злодІї, а це були саме во­ ни. прискорили кроІ\о а потім кп~улися

бІгти.

··

~ Фас!

·

-

.

ско:ман.цv.вав е~ии 3 мl·

вtддІленнж

nатруm.во-u9~овоІ

спуж,

s

на допомогу людЯМ, встуttІі1'И д1!о­ . бІ.й 31 злочщщем. хулІганом. можна

назвати багатьох JtaiDJ!x hраІ(івІІикІв, ЯкІ з усІєю до

виконання

сумлІл!іІс\'ю обов'я:зкІв

автора.

ЄТtв.Іtйт'ЬсІІ

радянського

мІлІцІонера. Серед них комсомольцІ М. Д. М?sча:е, А. Г. KfJtlдa, В. І.

складаються будні ма.дськоrо активІста.

t

к І

·

\З душею представники

•.-

ст: М. Г. ШКОЛИ · Ng

пран,юють громадськ~

Качор, учитель иачальНИІ( ~- громадеькоУ Інспекції в

щоден­

визна~енІ

· до

иихо: · справах

неповнолітніх,

вання . сво1х дlt:ей. · дея!{Іr .л . .А. Шеверун

ради

громадсько­

сті, щ . яких обговорю­ ються nитання орган:за­ цІї роботи з неповноліт· німи

ня.

Громадська . fнСПекцнt ва -

прац;внищ заводу

працює в тісному контаІ(-. цла.<;тмас, В. С. Ті з комІсією в. сцравах л~ м. Скворцова, неповнолітніх при винонкомі міської Ради народних депутат:в, nедколек-

кож

матерІали,

йшли до нІх

що

та­

наді­

в:дділу внутріш­

справ нА пІдліткІв за правопорушенІНя, 1

скоєнІ

на батьк:в,

що нес)о'МЛІІІ-

иа

-

БондаренІю праЦі!! н и­ ці ремонтно-механічноr() заводу та багато Інших.

І<оли рОзглядаються з керівниками І тренер:;аа.сіданні недбайливі ми сПортивних секцІй.

батьки, то в більшості виnадків З{!Прошують::я представники з їх !rІсця

Багато п ї .цлітк!в, що стоя­ ли на обл:І>у, тепер па­ лІпши.чи свою поведінку,

роботи. Разом з дІльнич- стали активними членам;J нИ!lІ'І Інспектором ' вирІ· тІєr чи іншої секції. шу~ся

J:!Итан.ня_ про .нас

правлеин.ІІ

Багато

зусиль

доклалІJ

Л. П . Шевчешю

(завод

батьюв·алкоrо- громадські

ЛІків на лікув~ння..

можливість подати могу пІдлІтхам у влаштуванні.

Чуйие п!.дліт:t<а,

часна.

ставлення

товариша, верtа ми

вихователІ

це

пІд

девІаом

«60-р:ччю утворення СРСР ~ висо­ ку ефективнІсть несення патрульно­ постовоТ .служби'>.

Не можна не згадати І про таки!!

важливий фаJ;ітор у нашій справ!, як р!JJняння м-олод11х nрац!ВНИf(Ів

на

До-

свідчених м!лІц!онерів . Понад 26 ро• иІв служить в органах "внутрІшнІх спра!! стар~ина мілІцІї М.' Г. Толоч­ його добре славQт 0JоМ.КІJИ}ІоКа

nідтримка

І

вимоглиіІ~сть

все

А.

завод), В. М. спецРБУ),

(

Шеверун

(ремонт­

но-механічний завод). щоб n!дл.:тки- п·р<(вопорушнwки стали на шлях виправ-

лення і знайшли своє мі~це

в

житті.

старшого від·

металургії), (ремонтно-

Р.

ЛИСТОПАД,

Інспектор у сnравах неповнолІтнІх

з ·

батька-

вlддl.'Іу

те,

з

справ,

чого

міського

внутріШ!ІіХ капІтан

мlлІцІі.

б nрацездатністю, 1 Однак · якою якими бійцівськими якостями не во· лод!ли спІвробітники мілІЦІї, самим

членІв особового складу підроздІлу в

ко.

до своє-

порушникові,

.-

маханічний Власенко

суворе -заува-

розмова

ших. В нелегких буднях гартується їхній характер, зростає nрофесійна майстерність. Цьому сприяє І участр. змаганнІ

допоnраце·

корнсна

порада

ження

від· під·

З'яв.tІяЄтьсн Л.

Третяк. ·в. М . Шкурко та · багато Ін­

соціалІстичному

Б.обко, А. - ~

1'Ив~ми шкіл. адміН1стр'1- · Тісний зв'язок п;дтрп­ ЦіІІми нІдпри~Jмств. , . мує громадська Інспекція:

за місцем проживан­

Розг'лядаютьс·я

·. ::-. Jщ~е­

о;rавників . 6УЛИ~НІ-\?{ ra .бу- но, , Л. м, Несен, . .. В. І. динкових ко~Іr:,т:в..:. .. . . ~~теико, н. п. Гуса1СJ-

приємств,

.

гро.;

5 -

дання

nрига­

Д~UТИ чимало. . Виходячи щодня на охорону rромадськоrd йорид~. ~лени

з пІд'Ізду будинку, вони несли .ІКlсь

СЕМИНОГ. Фоте

участь представники дІлі в кадрів рІзних

ира.ц1жку.

.

М.

3 різних питань . Раз на мІсяць проводяться засі­

И;рИМ!JиаJІІЬR)'

nодібНИХ ПрИК.Ч~1 МОЖИа

автомооІля'.

Завдяки тому, що в р:-.- ·порошкової боті Інспекції беруrь В. С. БобІ·:о

11іЦlок/!рів своЄму_ четвероногаму дру­

гові.. За мwrь службовнА собака був бІля правопорушників. ТІ емушенІ були зуПинитися .. ПізнІше З'ясувало­ ё$1,. що гІ)омадяни М. І. С . , які вели паразитІf1ІнSІ сІЮсіб ·жи1'1'я, цього ве·

порушувало

початком складання нав.и'Ків практичного, во­

Щоденно,

rо.т·овІ ПРИЙТИ .НА ДОПОМОГУ Запtзн.Ілl перехожІ nоспlшми .евоїх домівок. НіЩо, здавалося,

nе]іІед

3

години прийому громадян та підлітків, їхнІх батьків

АРУЖИР

за ДQПOMQry у робот!. ІLра.цІвниня міського від·

вІльний увечері

кімнату ставники

това.риськJ

народних

снл&1JеИІСо

зас!Цгння Іfрщю'дяться на . нер рzмЬнтно-~еханічно• квартирі за участtо }Іред- го заводу. в. Н. Rоролен­

М

rонадlйними сім'ями за місцем проживаfіНЯ. У ро· боrі Інспекції беруть

ЦІ правоnорушення трапляються т:льки тому, репа моС'ТІ

лейтенант м!.dіц і'!

М. П. Тимченко і курсант М; В. Ва­

рони пр.авоr!орядку

вах неповнолітніх. не завдання!У -

пласт-

'"":-~-.'

вільних

ся затримаТИ. 'Інший на заслуговують автом.ашиrи! втt.к. Але не-

JІетерани

мас.

пеико; молодший

де­

трудові

д л І

мадська ІнепекцІя в спра•

лИІКою швидкІстю. ВІн суди. знав, що в цей день в У день свят.а хочеться БорисполІ ук,рали ЗІЛ- подякувати нашим nомІч· 130 1 був наказ затрима­ ІtИ'кам · - членам добоо­ ти злочинця. У машинІ

Особли~во "теплих сл-ів бул.о двоє. Одного вдало·

вдяч.ності

ган!зац~ях

в ен~а~1ен :ш!!'·•;) ~ІУ клас!

екзаменів проводить .старший !нсnекrор каnІта.н мІл:цп . м. М. \{ар­

но ставля:_ься

промвузда

ко!\.ібі-натІ, будівельних ор-,

. оперативно-слід·

є.цнуючи

розшуку, ста·рший лей- ч.І.- ·захоАИ.

цього року понад склали ек;;? ;~ени

Уже денілька рокІв при громадському пуннтІ аха­ на

·ч-Имало А. М. Гв·оздани•й І слід· 1 лисwлад!"було затрима-,

ЧЗЛ!ЬНИК віддl.дення кари<>·

фото:

діння

редження правопорушеdь людей, !мена яких хо- чмй В. П. Хряnа, не раху­ но більШе 60 «несvн!в'>. В основному на м~···ако­ серед пІдлітків, nрофі· чеrься назвати в цей ючись з особистим часом, завод!, деревообро . .: J:v~y І лактична робота 3 небла• СБЯ'І'КОВ.ИЙ д~НЬ. Це на- В·ИІІІВИЛИ ЗЛОЧИtН•Ц!В . І, !tО­

ro

На

·

мІліції аsтомобі-

виловненІ

мілl·

І . ре є­ Тшьки

. прнйом

лише

оод!І

в

на право уп.равл:ннн траJlспортними ~acoi'Sa~m, впдано посвідчень різних категорій понад· 4,5 тисяч! ~туН.

,

цим

ся також др:бн! крад:жки.

r.

автошляху.

тІл'ЬJ{И

мале

· Злочмн~стІ Проолемою .залиШаІ<JТЬ·

погРа­

м.айбуrн!

люди

по обл.Іку авtомототран-спорту.

Вони виховують

дитячоІ'

бували ж:нку. Протягом трьох діб Інспектори В. О. правоохорощ,ІІВ ~QХИ;МОВ, м. Монрий,

иашоrо міста є

на

Не

не­

недолІки

спр.и·яють

чоловік

праців.никам навини вод.~юія

практичнІ

дитячих

Ці

двадцяти

тут

. формІ

за дев'ять м!сяців сім ти.сяч чоловік

nриймати

монструють

Будинку

демонструють

було вчннен<У кілька к,ра­

від

хвилин. Трохи згодом

трудяться

пору­

це питання

закладам

що

реєстрац!йно-екЗа ·

одночасно

15

обхідно, напевне, зверну­ ти увагу культурно-осв!т­

Приміром. в БрЬварах

rрома,д.янС'Ькою мужнІстю, технічного заводу Серед

трИвогу

мІжрайонному

ки дозволило

працІвника ·діжок влаоного майна гра· нашій сnІдьнІй роботІ та­

поєднуються

Ливістю.

Особливу

п•рилад!в,

менаційному в!дд!.1С 'іЕі ДсріюІвтоІн сп екції з.:tстосуЕа'ІШЯ сучасної техн:­

1

кликають діти, яні у ви­ хідні Д'НІ І в вільнІ від занвть години нерІдко

роком з.чочинн.ість змен­ шилася. Але, . на жаль, во­

на ще

му

Сюди вІдноситься проdJ!лантика ?Лочинностl, бо­ \ротьба З пияцтвом, ху­ л!га.нство:v~.

м:.ськи.й відділ ВІНУТ· р!ШН!х справ за 9 міся··І.в цього JХЖУ добився непо­

стуnальну боротьбу за ви·

ведуть

·

С'"...,.,;, наnринлад, ви- М· ожемо розв'язувати т:ль""""v ки спІльними зусиллями іШІJ!а служба профілак- з грома;~.сьністю мІста.

лампочки

вечора

цейськ:й стра!.(\ У

контролюють . знання майбутніх во­ діїв. Рівно через п'ятнадцять хвилин результати готові. Так у Броварська·

третій ква.ртал цього роПоря.д з уе:ціхами. У нас ку серед вІддlлень 1 є й багІlто пРОблем, які

ганих ycrnxlв, Іі оnератив­ но-с.рушбов!й дІяльності.

що

сигнальні

виконавської

службово~ дисциnліни.

за

в тому 'числі 1 в суботу, до пІзньоГо

У класІ, де йде складанн~ екзаме­ нів, п·аtнує ділова тиша. Чути тількі! легкий цокІт тумблерів, сnалахують

дозволили

баг~тьом' мошщим правоохоронцям. стати вІдмІнниками бойової .1 політИ'І­ иоІ ПІДГО'І'ОВКИ.

їм було б

дуже

важко

охорьняти

громадсВRий порядок, СьогоднІ, в день нашого nрофесійного свята, ве­ лику вдячність хочеться вислоВІІТ'і народким

рошкової

дружинникам

металургії

заводів

імені

по­

60-р!ччя:

Радянської України, «Торrмqш», членам комсомольського оператJоівно­ го загону фабрики верхнього дитячо­ го трикотажу. Вони не шкодують ча­ су і зуси·ль для боротьбИ з тими, хто порушує радянсьНІ занони. Тим са­ мим добровІЛьні помІчвики разом з працівникаМІf

м!лІц!І

сприяють пере­

твореІtню БрЬварІ!! у м:сто культури,

зразкового

високо'!

громадськоr?

nорядну.

в. долотов, sаступІІІІК начал&инка підроздІлу rraтpym.ttб-пoC'J'oiloY спужби з по­

JІІтИІtо-віїхо~tноr работи.


4 стор._

* 10 JIИ<:тonana

І9В2 РОХ1

НОВІ!

ЖИТТ·Я·

------------------~~~----~~~~ ОГЛЯД ЛИСТІВ

«СПАСИ&І, ІІІАРЮ!)> У цl днl в редакційній nошті збІльшилась кІльн~сть листІв. автори яких nросять через газету по-

В. М. Строкач. Саме во­ ни, завжди чуйні 1 ~~ч­ лив!, свовчасно по JІВ кваліф!ковану медwnіу

...

дякувати тим лю.:~ям. кот- ~опомогу, pl· в рІзних життєвих c:J- хворого у

nl,ttтрималя важку хвили­

туаціях виявили до них ну добрим словом. А к:r чуйність. увагу, nідтри- ли вимагали обставиви. мали, доnом.огли. не відходи.'Іи від йоrо

Як І завжди, бІльшІсть лІжка й ка мить, не ш:Ко­ JІист!в-nодяк присвячен~ дуючи нІ сил, нl часу. JІіодям у бtлих халатах, с3ав~Я#(И зус~л.trям · nl• зокрема

завідуючому каря

уро.'ІОГіЧНИМ

Р. С.

ві;:цІленням медсестри

r .. І.

Чайк.овському

І

І<олективу

силівки

М. С. Зінченка.

вІддІленнЯ. ВІн зичить медикам 'до6- пише · . ,

сПІвтора мІсяця,

броварча~:~ин Ф. Ф. Тк.-~ченко .- довелосJ? ме ':І І · 1 ІПрОлежати У вІдділеІJН ва обстеженні. ·Потім Анатолій Іванович зробиз

рого здоров я. усnіх.в їх нелегкій . nраці, І ще

одна

у

розnовідь.

Із с ... · СвІтильного Г. Г. ПроцеНІ<'">. операцію. Пройшла вона Якось їй . потр~6но було успішно. Спасибі вам, до- взяти довІдку у сІльви­ .рогий лІкарю,

за

руки, добре серце, . дяюс,ть•.

Працівникам

)' · МІстІ

Пенсіонерки

до редакцt1

що

ЖПЄJІЬКа с .. ~ухова Н. В. АJщ!ух · писала

поруmеиRJІ

вала

голови

НачаJІЬвик автопІд• ІІJ)Иємства 09014 В. Р. Максименко повІдомив,

.N!! 6 8U'I'8

автобуса роJІЬ

ВирішиJІа

звернутисЯ

Жвтет.

иtста І.

І в бу.

J'IIKQ)!{

слова у нього можуть по­

Овчар, носельчани.

··

Сf;РЕД ННИГ

Любимов до

ва

вtuІлевии

н.

Бондар:

мопера­

1982 року rазеrи в. кі­

розтаmоваІПІЙ друкарні.

Ось ва

лист

ЦR НомпартІї України філІалом Інституту марн­

еизму-ленІнізму 1

ЦR

перша

частина,

з

друку

в

1977

роцІ, ця книга є хронікою найважливіших Історико-партійних І ре­ ;волюц!йних подій періоду

УкраїнІ з

ленІнське

нер:вництво

партійними

організацІя-

мИ,

розкривають

неухиль­

не посилення впливу Ідей ЛенІна на робітнинJв, соJt­ датів І найб!цнІшnх се­

лян. НадрукованІ у книзІ

матер'али

вІдобрчжають

також боротьбу більшо­ вицьких організацій за боротьби за перемогу Ве­ ІнтернацІональну. . ЄJt~Ість труд;І­ JІИКОЇ Жовтневої соцІалі­ революційниJt дій стиЧної революції і ' вста­ щих мас ~'країн.и з діями найбіднІших новлення Радянської вла­ робІтникІв. ди на Україні. Сюди ввІ­ селян та солдатів Радян­ йшли понад 4200 анот::>­ ської РосіІ. ваних фактІв-подій, що С. Гт'ЩЕНКО. ІІlдтворюють на широкІ!'%

3М а f

НА С~~:~ИВНІ

аННЯ

Шнол.а-Інтернат як учбовий заклад спор· тивного профілю за­

тверджена Міністер· ством освіти СРСР від

.·1

вересня

цього

наша

-

року.

не зви

чайна. Перш ніж ста­ ти її учне:v1. діти скла­

я:чної ни

n~дготовни.

повинн~

ряд

з

мати

обраного

Вороз­

ви.;rу

СП()рту.

У сім

ш:колІ

би,

в:ZLКРИТО

в~.дд!лень:

м'яча.

ручного

в:дьної

легкої

бороть­

атлет-Иі:ки,

плавання. боксу, лиж· ·не. художньої гІмнасти­ ни.

Незважаючи

9-У

своєчаско. '

.

на

я

забрати

щодня

вияе­

все-таки

здану

їзДити

Із

річ,

села

не дозооляє адоров'я. Та марно: ніхто не змІг ме­ нІ

дати

відь.

коннретну

Як

відnо.

бути далі?

М. ПЕЛИХ, мешканка Княжич.

наступного

неве,1ику

ку дороги

втрамбували

ЯКИМИ

д:лян­

в:11 за.'!ізничної

ВОНИ

довгими

Як

к~в

з

рзн.:ше,

вітер

змІ·

до

станціІ

незручно.

пущено

ка

народні

·

кошти.

буд!вельни­

СПМН-5091

доби,оатися

Зв:дни така байдужІсть будівельнwнів?

ВИЯВИ,lИСЯ

;:rля

.гравій,

Шали його з ПІСКОМ, І все треба починати спочатку.

стаІЩії, яка залишилася не заасфальтованою. К:т,ка ·сотень метрІв, а

у

Торін

Л. ЮРЧЕНІЮ, М. БОЛГАР, депутати сільської Ради.

вони прогрей:~ерували до­ рогу, висиnали її гравієм. Та ось минули весна, лі· то, а будІвельникІв не вид.'Чо Автомашини

РедакУОР Є

ФЕДЯй

ти

боАовий · 25 нашИх

ка.

на те,

ЩО . КОНТИ:НГЄ'НТ УЧНІВ і5ув ці.-жом новим, учи-

17.45 сКиУкькнА

СЕРЕДА,

в

І

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 •Чао. 8.45 Очевидне веІмоаІрве. 9.45 ФІJІЬМ сЧераоиІ днпур'ери•. По закІвчеиJІІ 11.20 Новини. 14.30 НОВИ/ІН,

кандид;атами

.

І.

Петухов.

щенко,

Р.

С.

uії•, сДІльииоrинА•. 15.35. Мамина школа. 16.05 Народні ме.tодіТ. 16.20 Стадіон ,ІІЛЯ всіх.

мишеня Листи еМальцен

5аsІлІо

пІслк Із сеяа

ае•.

фільму Ma.tьne•

Кіиозамальовка.

19.15 Сьогодні ськоТ

стра М.

-

мІяіцІі".

Дев• радивВиступ м1111·

аиут'!ІшнІх справ СРСР

О.

ЩnJІокова.

спартакtади Ун.раt.ни. А ос1ІНнlх-

. кан.І­ . -ШІЩ7П!

езми участт.. в. ресuуб­ змаганиях .. І. МЕЛЬНИЧЕНКО...

л1ка.нсьних

,

21.00 «Час•. · 21.35 ТелефІJІЬМ Ест\)адвІ

ЧЕТВІ!Р,

19.30 Концерт.-

ПРОГР.о\МА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 10.00 Актуальн• камера.

10.3~ КонцеотииА sая сДруж· ба•. Вистvпає деРжІІвниІ ахацемІчииА

чояоаІчиІ

хор

Естонсько У РСР. 11.1!; «СJІовn за вами•. Громадська рада УкІJаТиського '!'е· лебачtния. сСі.rіьrьк_их вІстеА• І сРобІтиичоТ rаsети• ІЮ впровадженню передовоr<> nосвіду. 12.25 Вистаqа цлsr .ІІІтеІ cCxas npo скомороха І царв Го-

роха•. •ІІ.!МІ Новини.

18.1& сСрібІfиІ .ІІЗ.вІвочок». 16.30 КІвопроrрама с Наш су<М.С• ннк•.

17.30 «ПРО.ІІОВОJІЬЧВ ПРО'l'ВМа - сnрава кожвоrо•. 18.00 сКорисні пораци•. .18.30 Сьnr<>диі день радRІІ• участь. мІністІJ

виутt~Іm-

камера.

Прnrрама. ВсесвІтньому

20.50 «На добраніч, ~•.nn •Час•.

~1.35 Тмеd>І-•ьм революцією•. ка· осІнь•. 22.4n НDІІИRИ.

дІти!•

конп~рт.

11 ЗАГ АЛЬМОСОЮЗНА

ПРnГРН.А

JІТ

І

ПЕDЕnАЧ1

екти

у

По

60-оІч"r

«Єдина,

ваJІіоИа•.

Про

аnrІІ•в:е1111ІІ

такої,!(

оеrпvблікансьннх

За

(HTRPi\13).

а;шесою

Т.ехнічннй вузол союзних магістра­ лей зв'яzБу І тещ!бачення .NQ 4.

·. · · ·:

'Колек'І'JІВ fПР•вліния торгівлі Бn:в:;;:::г:-=міськви-. ~

к:бр:ко.му з rлибоким JІJdnHJtOro пnацІнника І

сумом сnпвішае уnr>~sління

КІМНАІ{hКОГО

висJІОВJІІОЄ

rяибоке

Іеана

про

смерть

ко·

близьким

по-

Каспровича

співчуття

сім'ї

І

кійиоrо.

веТ!І-•. кo.1fe&<rR8H XY.It.OJIUIIOCIJ

І

Колектии Броварської районної лікарні rлибоко су- І s

-----

Іаако•Фран·

3і.ааРnатськоТ о6·

ІІУ'6.

· ·

І

пеоедчасвої

смерті

колишньої

саиітарки

__.,.._.....,..~

&о.;ек'І'нв

·

Sроварськоrо

....

..·,· ..

фІJІЬМ .8RJ:0JIRTЬ 8

nостІйно

JІІючоrо будівельного

nоТзда ~ висm>влює глибоке співчуття в~дію ·Тарану .,... маJІRру-mтума1"уру Н. М. Корзуи з првво,11у раптовоТ СІ\ІЄРТІ іх дочки ІРИНИ.

~І 4

мова.·

ври,оду

МЕЛЬНИЧЕНКО ВІри Федосіїяни виеяоІІлrов сttі'вчуття рідним І б.1изьким покІАноТ.

......-----~~~--=--·-'-'!!•1 J6 ···

НІУJІО8&•ІЮІІуаІJІввІ

-~Ексnе,ІІнЦІІ ·

вузлІв

погоджуватися

вv:1лі

,поцtдаJІЬuість.

ne~maaи 'УкраТиського т.елебачеиJfІІ•.

'12-МІ Іеаакиа

1\!ожуть

забороняється.

матвчввІІ иеtСІ.І у математиuІ. Передаоrа 1. . 17.10 Mys •. фІJІ~М с8,ароавІ UP·

10.05

робІт

'rехнічномv

3а пошводження кабельних лІн!й м'жмІськоrо з''•зку Указом ПрезидІї Верховної Ради УРСР ві.ц 15 rрудия,. 1969 року встановлена кримінальна ві~~:­

f6.00

vтворев:!ІІ

· .araтoaanlo-

Рудні. Опа

зв'язку, винонання робіт в •охоронній зонІ кабель~

~~:~ ~~:;~~ ~~Y=~~:n"~~JІRRI. 8.5~/"~~:~о;~оауJІІРввІ -фІ.Іr.~· 14.35 9.15, СРСР.

земляних

Ниївсько.му

· вої JtiRii

Нови8н. · · ·· 6.10 «СрібаиІ дsІІІночо~~:•. 16.40 Респубяікансьu . ФІ3вкоматем;атнчва • шкаJІа. · АасІо-

; :

зв'я-;нуь

робничоі д!льннцІ І виклику ІІ1'едстr.впика пІдпри ємства, яке обслуговує кабельну .лінію міжміськоrо

ФІ.t"И

ПРОГРАМА VKP;\IIfCЬKOrO ТЕЛЕБАЧЕННЯ

попереджу.;

Плоскому, НІІлиті\ (нона),

магІстральних

сСо.ІіJІат4 «Якби ве. саnеjІІі»: . 22.30 СьогодвІ у • свІт(, ·· 22.45 КС1ИцерТ.. ·артистів бuету.

11.11..

і

м. Ниїв·, вул. Івана Сірка. 2. телефон 24-20-36. Без дозволу виконкому з відrr~!тf;ою в ордерІ ви

21.00 •Час•. 21.35 Док. телефіJІьм

кІаськоУ І .1астеІ.

стовпчикюш

нІ}.сові. 1 Шевченковому (станuія Біr.брик) і Семипол ківськоиу лІсництвІ проекти робіт пос:инні бути по годже-g\ у лІнІйно-технічному uexy .!\'"~ 49 за адре­ сою: м. Rозелеuь Чернігівсько] оnласт!, вул, Rом сомольська, М 1О, телефон 2-14-7:1. · За Вf\азІвкою працівників ЛТU-44 та ЛТU749 про

НА КИІВ ТА ОБЛ.о\СТЬ 20.45 «На добрав!~, Аіта1~ 8.00· Гімнастика. 21.00 сЧас•. . 8.15 'f•vr<nw"·"nnvя~oи"A фІJІьм 21.35,. ІРОJІоваеииі телетураіру «ГRІ3до НавІсJІ!ІRJІІ•. ~ов•чві кларве"rв•. По sa- · ~.35. 1?.. ІР І;отаиіка. 5 кя. · іфrчеивІ· - · Новиав·: 8.55. 12.~0 НІмmь!<а мова. і! ЗАГ АЛЬНОС.ОІОЗИА 9.25 Ч11 зиавm ти ~аков? ПР~l'РАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ •n.тn ІІІ•v~в~ ·,mkІH!I. ffA КИІВ ТА .. os·nACTЬ 10.40. 11.40. ІстntrІІІ. 9 ІІJІ. .ne- 8.08 ТІмваt'І'ІІkа. •· · нІнсь"а сИск\)Н, 8.15 HayKOIIt'I·DD!IYJІІPRBil ф!nм Н.І" ПJІ• ме. батьки. «Мо,ІмІ. маІ~в.,ьrо•-. . 13.00 Н&укоІІІІ-популярииІ фІяьм 8.35. ·9.45· П-рароJІоsвакtво. :' 4

«ТомськІ вІsеІJvвки•.

за~:рними

знаками.

:Щер::rовІ,

,1,

~учасвоиу

-то6! · АаРю•.

самодіІІльвостІ

вr"'ll

Бровари Нозе.'ІеЦь ·проекти робіт повинні бу tн погощкенІ ~ лfнійно-технІчному цеху .NQ 44 (ЛТЦ-44) за адоесою: м. Бnпвари. вул. СверД:юва 7. (телефони 19·5~78. 25-10 СШ) (Ішївсьrшй теле­ фон) по понедІлках. середах. п'ятницях з 8 години 30 хвилин і до 10 години ранку. · . · При nроведеннІ· земляних робіт у се.1ах Гоголе

парт!У ЛІІтва· П ... П. Гриш• кr~вич)'са; док. · фІлt.и сРО· ки землІ ваmоУ». сПІеню.

тинки•.

лlнії зв'язку і кому

-

СРСР. ·в сім'У. аJІввіА. Лнтовська РСР. Виетуа ІіеР. moro ·секре~арІІ! •· ·ІЦ( Ком·

17.45 сJ;краи

земляні

ВlдrtqвІдно до «Правил охорони лінІй

маJІюаку • сонце. !8.45 СьоrоднІ у. свІтІ. 19.06 1(. Сеа-Саис. сФаитазІ••· 19.20 До 50-річчІ уоrворевв•

мемуарJІ•.

будь-янІ

затверджених nостановою Ради МІнІстрів СРСР від 22 лиnня 1969 року М 567, при проведенні земля них !)Обіт ·в м. БрОJ31!РИ І в сму~J автодороги Rиїв

иІ·льАоаj ~·-·: а-'JІО&JІОИІJІ~ИИІ упраВJІіІІ R. '·tецJ-лІстичв~tю

ськІ

позначені

вальними

вац!ОJІаJІіо88ГО евsта Анголи Дна неsаяежt<остІ. сАвrола сьогоднІ•. Теле-

5атькІвщиво, І(оиuеРт.

Захарко.

На замісьних дідяннах траси пі:ІземнІ ліні'і зв'яз ку

справа.

на

І.

належать.

18.00 «Товариш•. · :fемJІв моя. JІеІJецача. 1. ·. сНароджена 18,3. Концерт. ~ОРУ ·vкраТИСЬКО• ·1 серІя. сВаж. ,ro теJІебачеи• І радІо. Jt.OI А&туальаа камера. . 19.30 Телетуоа\р сСDВRЧІІІ 'J(oJІa(l-

22.5!; «OCIPRi •-aм•.1fh08rtR•. Ест. r•JІпПіІ

робіт підземні кабельні

-. - -

етапІ. 18.30 В кожвому

Співає

ЯІ<Що вам потрібно провести

Док. фіJІьмн сИечориоsеивому ІJОJІІО РосІТ•, сДороrа в родовідну•, сСе.ІІаиське подвІр'в•. 15.40 РосійськІ иоu. l6.f0 ПІсна Ц._.І\В.І!ІJ~~· а JІJO·

екоІіомікою

23.20

роботи, з'ясуйте у виконкомІ мІсцевої Ради наро~­ іmх депутатІв, чи ае проходять на місцІ намІченп'(

меии з конгресу•. Теяеви· ст•ва. По закІнЧеввІ- 11.20 ttовини. 14.30 Новини. 14.50 Продовольча ІІJІОІ"JІама -

нарис. ' 17.30 Шахова шкDJІа. · 18.00 ЛенІнсtка.І уІіІJерситет

ФІльм с ЖоDстnкість•. ?~ ~5 Ловідкова с.1ужба.

21.35

ОРТАНІЗ.t.\Шй, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ

8.00 •Чае-•. ·· · · 8.45 В!Агу .. нІтьса, cypaia'tlf. 9.30 А·. МисяиаеоrеІt СНМсІ/ЬВfІ · ре мажор. 9.40 М. Андерсон. сджевтль­

sаrаяьновародиа

/

2f.OO

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

ЦТ

цевтрального

кояцертвоrо

к~с.

І

рвтив •.

17.00 До

(21.00 еЧ ас• ). По saківчеииІ-Сьогnдиі v евІтІ.

Нарисна rеометрІи. 11 · KYf'C. ФІзика. 18.00 Поез.і•. 18.30 Тмеоrляд· сКиУвщии~··

·

ПРОГРАМА

.•яндІя). « 1Іас:о.

студ~ита-sаочника.

сrо.ачар·аиІ

ІІJІясвячевиІ діІІо радяисьиоТ мІяІцІі. ТрансJІаяцІя а Державиоrо

sалу.

Екран

І

11-. ЛИСТОПА.ІJ.А І .: ЗМАЛІ>l'ІОСОЮЗИА

·

онІв з бRскстбnлу. ЧмовІ­ Кt<. ЦСКА «Турун> (Фіи-

тя І творчості. Док. теJІефіJІьми.

15.25 16.05

круr».

23.1Q

диною.

І Джуяьетта•. Хоре<)rрафІчна К'!Мпо~•шІн.

!!

В. 1{ашrун.

вихованці

«Кіт

ПІк•.

18.4!; СьоrnднІ у свІтІ; t9.00 МуsеА-еадиба Абрамu;ево.

ХанJ'!Ф:єва.

НиНі зусилля учи1в тренерів сnря-м·Оваи; на пі:зготов:ку до стар·

з. період

сурма'tІІ

20.30 П. І. ЧаАковськнІ. сRомео

ЛевченtнУ

І. Шевченко, О. П-(1· -"ЕУШRіна. О. Щенqтн­ хІн. О. Rравченно ..

:кул

ВІдгукиіться,

«Іитеоклуб•.. присвячена !!<VI' мояодІ.

СУ·

Т. Нлимчук, І. Б?ЮІар

тів ХХХ школярів

Док. фІяьми ,110 Дна ра­ дииськоТ мІяІцІі сПІд 'ІУ· жим Ім'ям•, с5удвІ иІ.ІІІ·.

19.$0

д-о

ИІJІІІІ.ІR». · Чемпіонат ·срср хокею; сІжс:талu сСnартак•. 2 І З nеріоди. 19.45 Док. Те.tеф!JІЬІІ сruАчак». 20.00 ВечІраR I:SS&&. 20.15 МІжиароJІва паварама.

14.50

вІх справ УРСР 1. д. Гла·

складу зб:рної коман­ ди України. Серед них

-

ЛИСТОПА.ІJ.Л

10

ІІУШ. rя.nо Актуальвs

вихован­

реnІіртаж•.

сМоЯ

18.15

ре

колентяв

10.35. ІІ.МІ Лірика М. Некрасо- !9.00 ТрудІвники промисJІовостІ ва. 9 кл. й сІ ..lьського господарс.таа /1.05 Мамина mкt>JІa. лауре~ти Державв'их 12.10 Гео111аФія. 6 кл. премій СРСР 19R2 року. 13.10 Фільм . s субтнтрами :/0.00 Вечірня казка. сІ(рах ІмперІі•. 14.45 Р. РОJІJІан. Сторінки жит­ 20.20 Кубок европеfіських чемпІ­

СnІваа о. 3іІмеакоu. Екран етуАевта,sаФІвuа. куре. ВиІщІ. ІІ&Уематв'І:а. 11 курс. Теоретн~Іfа, иехаиі-.

f

телІЯм в.;хаh.ося ствОри·

Ф. ;хають нормативи Із за-' чук, га.11ьн~ї dJ!зиЧ>ної І тех­ Д. Дячук,

.

з

ку не буJІо•.

ва-

ськоТ мІJІІuІТ. V п,ер.,JІачІ бе-

н а к а· н і ку JI ах

. ·школа

увагу

Скарr ва робОту . кі~

вІдповіла

ЩО

ж

Найдовша дорога

15.20 15.45

І

ПІдготовлена вона Інсти­ тованl авторами-укладачависвітлюють 'fУтом Історії партії при ми факти

вийшла

иадхо.цпь

арнвозв:~ь

що цей

1

замовлеан.я

ранку, І зараз . r&аети

поблвзу

17.3~ Мультd>ільм

25 жовтня 1917 ·іІолюция и победа Совет­ IJO 21 люrого 1918 року. Зібрані до видання ~но­ ской власти на Украине .... социалистическая ре­

Як

Д.

оск

кІоск, .що

ПРО

Спробувала коли

ам.ожу

с-зІtчить І документ. В указаний строк IJPH· !J(ала забрати па.-rьто. Але менІ Іj!дцовІли, що ие готове. Не винонали

. «З 1 серПВJІ

паіІдевцtJ

в

в Брова­

замовления

Jf;COBTJIЯ,

14

ниІ'fи,

ТІ. хто буває в Заво­ ~чах, 3авжди звертають

тввиу доставху- кореС..

17.45

'У ПолітвидавІ України документальній основІ. ді­ більшовиків 1 •ийшла друга частина яльність революції на жииги «Великая Gнтябрь· розвиток

що

мapiiiJ)Y'fl

СКІІJlЖВ'ІІС.

rазети

16.!;0

·поJІуи'ава- хровіка

ІШРС.

аа

Пообіцяли

Jl)

oro- .

правил

В.

· ДІ)

медсестрам Л. І. Заєць, вчитИся Інш!. І за. цІ яко­ Л... А. Пукас, А. В. На-1 стІ йому щиро ВДІІЧН1 од-

(ІЩІ.Я

бо

***

ж секретаря партоuгаНІ:зацlї

чуйно завдячуr. своїм оду- Наступного днЯ nенсіо­ жанням . лІка'РЯМ ка·D· . нерна отримала довідку. діологічного вІддІлення Чуйному ставленню до лю­ .JІlкарні Р. С. Б?ндарчук. дей, умінню дот.римувати

С.

рах·· винонати

ку.

аморо•

'Під RОВТ· службв екеІІJІУа·

тацІ І.

винонному.

обІцяв допомогти.

М.

тиакня.

лоmено ,доrаJІУ. Робота

лю- ноли приходила. не Заста-

Ветеран ВеликоУ ВІТ· денних нлопотах-турботах Qзняної вІйни А. В. Че- не забув про обіцянІ:{'у.

f()рн.як,

вересня я зда­ Jf& своє nальто в хІмчист­

21

золотІ конком1, та кожного разу,

ЦЬf?ГО

Шahlno.- а

Ще

факти мали ldeu;e." Во­ ,цІJо· П. С .. Скахуву аа

вІдділення щиро дякує радгосПу М. М. ·Топіхи. шофер ІІвтокоJю!fи .N'g 1 НезважаючИ на те,' Що спецавтобази 0903 Ф. Я. Мельник. · посп:шав, вислухав; , no·

.. n.

наве.цевt

про недоJJІки в роботІ автобусІв маршруту .м ·в.

Самсо-

всьому ті з листа жителя с. Rра-

Обіцянки на паnері

СлІ.tами веиаІрукевамwх . .JІИСТів·

Боиnар,чуR,

центральноt районної л!- ненко я ПQJ!ернувся до нарні Анатолію Івановичу життя•. цІ слова взя­

ж

ЧИТАЧ КРИТИНУЄ

,

-~~

= '"

--·--~-~--~Ж-"_",-щ_-

сь~:·~~~:~~~~:іт ~~:~~~~'няп~оБ~~~і:;~==б.,~. к~=~~::л~ ..., ю"rь 'rJІвll!i~r Красвоиосу

·

сnівчуття

к.

n.

s

застуnнику

nриводу

КРАСНОНОСА

головного

смертІ

йоrо

іиженбра

батька

Петра_ ОиикІАовича.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. .~~р;а;•:••;с~•:ио:t~иу~.t:•'І'УР~:·~·~~~~~о:к:~а:•:.~~~~-~~-~~~~~ве~~~;::;;::;;:::::::::_::::_:_:_:.:_::::::~~===:;;:;:; сН08;\Я ЖИЗНЬ• орган Spoaapcкoro J'СРОАСІІОТ'О JОміІтета !(оммуииствческоіІ партни Vкраиn. · I"OJIOA·

ского в раІІонноrо сааето•. 88\)О.ІІІІЬІ:І

f3:11>Й

-. ·

облаСТІ!.

Газета

,Іlеnутато• . КІіев-.

(На . yKpІRRCKOII RSЬІКе). Редактор Е. ФЕдSІРІ.. вьrхо.ІІит е 17 an()eJiя 1931

, roJІ.a.

.

~

· ·

рuац!Т: 255!120. ВУЛ.

·

~ . ~ aьur.o.&a.~ вторвц с:аед.а, u:~. ~- .

Тмефоив: редактора -

_-·. !9-4..(1;

аІдпоаідІJІЬИОГО

19·3•82;

11.

БРОВАРИ. ІСИІВсі.КОІ ~ОБЛАСТІ,

КИІВСЬКА.

індекс 61964.

ааииА аркуш.

ІМ.

sастуниика puaitтcpa,. ІfAJІI.Jiy. nарт!Авоrо ЖІІТТІ

секреtарJІ,

вi.UI.Jiy

СІJІЬСЬІСОГО

І'(ІСDОJІІрстза

-

. і9-3-18·

хорtе~~овдеита місцевого радІоковJІеи.ц ,.. 1\1-З,ОS; вІ.І.ІФІІа . n,ромвСJІОіІОСТі. JІІ\СТІ~ · і ~ ~!ITJ 1!1 .19~,67. .-

Друк

аисокиА. OбcRr І

Bf'VKO•

1 ираж 11.94.0 ІІрнмірнн•і• 3ом. 4434.

Броварська uрvкарня К иїнськоrо обл~ .. horo управліиІfІІ у справах ~илан•"щтR ІІОnіrрафІJ І киижковоТ rоргІвлІ. Адреса п.рукорні: 255020,

и.

Бровари. КиїRськоі ·:rедефоа 19:4-37,

.......

154.

області.

нул,

Київська,

·

179 номер 1982 рік  

179 номер 1982 рік

Advertisement