Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАlІТЕСЯl

.N!t 179 (3489)

3а нові успіхи землеробів

П'ЯТНИЦЯ

8

У пресі о.публlко.вано. По.стано.ву ЦК КП~С; Ради МіиістріВ

ГРУДНЯ

СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ ;с.про. ро.зго.ртання всесо.юзно.го. со.ціалlстично.го. змагання ро.бlтникІв СIЛЬСЬКо.го. го.спо.дарства за збільшення виро.бництва і заго.тІвель зерна та Інших про.дук­ тІв землеро.бства в 1973 ро.ці • . ЦІЄЮ постаново.ю схвалена ІніцІатива 'Ко.лгоопникІв, роБІт ни­ ніВ радго.спів, механізато.рів, спеціалістів і всіх ро.бітникlв СI1!Ь­ сьно.го. го.спо.дарства Красно.дарсько.го. нраю, якІ взяли зо.бо.в я­ зання по. значно.му піднесенню виро.бництва І заготіВЄдЬ зерна

1972 р. 2 коп.

ЦІва

РІН

1

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

до.сягнення в 1973 ро.цl висо.них виро.бничих покази~в у ~леро.бствl. . В По.стано.ві підкреслюється, що. го.ловиим У tOlUa.lllC1'aupму змаганні по.винна бути бо.ро.тьба за перевиковавля K~ но.лго.спо.м, радго.спо.м, раЙо.но.м, областю, респуб.n1КQtO. 1UlPЩJIIO­ госпо.дарських планІв І со.ціалlстичних зо.бов'язань ва~и· цтву і 'продажу державі всІх сільськогосподаРСЬіНИХ ПРQду~tв, досягнення найвищих еко.но.мічних ~о.казникІв. Для наго.ро.дження перемо.жців у соцlалlстичио.му змаганні встано.влено. Черво.нІ прапо.ри.

no

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ у міСькко.мі КП УкраІни. виКо.нкомах мlськоІ t paiio.HHol Рад деnУf11.атttl трудящих

ЦК КПРС, Рада МІНІстрІв СРСР, ВЦР.цс і ЦК ВЛІ\СМ ви­

nро

присудження Пам'ятних ювілейних Червоних прапорів переможцям у соціалістичному змаганні на честь 50-річчя утворення Союзу РСР серед колективів промислових підприємств, будівельних і транспортних організацій та радгоспів і птаХОфабрик району Серед радгоспів

Розглянувши та обговоривши підсумки соціа­ ;1істичного змагання колективів промислових під­

приємств, будівельних і транспортних оргarніза­ v;:й та радгоспів і птаХОфабрик району на честь

БО-річчя утворення СРСР, бюро міськкому КП

татів трудящих постановили:

3а найвищі показники серед промислових під­ приємств переможцем у змаганні визнати кonек,

тмв ЕНСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДУ ТОРГО­ ВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (директор І . г. Агапов, секретар парторганізащії В. о. Бол­ довкін, голова завкому 'llроФс.пілки А . Ф. Ненько, секретар комітету комсомолу В. І. Лінник).

.будівепьних

організацій

копеКТИ8

-

ПЕРЕСУВНО' МЕХАНІЗОВАНО' НОЛОНИ Н! 8 (начальник В. Ф. Шеїн, секретар парторганізащії М. В. Садовников,

голова будкому

С. п. Поліщук, секретар

прОфспілки

комітету

комсомолу

В. В. Лось).

-

копектив РАДГОСПУ «ПЛО­

СНlВСЬНИЙ» (директор п. Ф. Волоха, секретар парторгані.зації А. Ф. Пономаренко, голова робіт­ кому л. К. Богуш, секретар комітету комсомолу г. М. Гора).

України, виконкоми міської і районної Рад депу­

Серед

Серед

птахофабрик

-

копектив

ретар парторганізації Т. є. Ігнатенко, голова фаб­ кому ПРОфсп;лки В. 'в. Гаценко, секретар комі­ тету комсомолу М. М. Розгонюк).

ко.наннl наро.дно.го.спо.дарських планів І со.Ц!Qлlс'rНЧНИХ зобо.~'я­ зань по. про.дажу сільсько.го.спо.дарських. продуктІв державі. ·

Землеро.би Красно.дарсько.го. краю ро.цl на ко.жно.му з 2 мільЙо.нlв

прапор міськкому

Бюро міськкому ltп України, виконкоми місь­ КО'Ї та раионн(}ї Рад депутатів трудящих вислов­ тверду

впевненість,

що

партійні,

пр(}ф­

БРОВАРИ

(на­

чальник о . В. Бойко, секретар

парторганізації

докладатимуть всіх зусиль для мобілізації тру­

38 центнерІв, рису з пло.щі 110 тисяч гектарів - по. 50 цент­ нерів. Вало.виЙ ЗБІр зерна буде доведено. до. 8,5 МільЙо.иа тонн, або на 625 тисяч то.нн БІльше, нІж у найБІльш . уро.жаЙно.му 1970 ро.Ці . НамІчено. про.дати державІ не менш як 4 мlЛI?ЙОНИ то.нн зерна на 152 тисячі то.нн більше, ніж передбачено. пла­

ном.

Красно.дарЦі викликали на змагання

.!ІартІЙНI раіНИ

органІзацІІ

проводять

Ук­

велику

ро­

широко

ємствах,

тІйного

у

8

госпах,

колгоспах установах,

І

рад­

нІ

закладах

нав­

ко.нференцlI,

прово.дять­

Вони висту­

го

антиву..

вих

для

пар­

1 пропагандистсько­ а

також

аудиroрlях

в

перед

масо­

роБІт­

никами, колгоспниками та Ін-

телІгенцІєю .

. (РАТАУ).

Фото розповідь

~ ПОГРЕБСЬК~ mKO.JI~

про Україну

одна з кращих по успІшностІ

«Україна в сім'ї братніх раiJян­ ських наро.дів» так називаєт~ республіканська ювілейна вистав­ ка до.кументальної і художньо.ї. фо.то.графії, яка функчі.lЖfJЄ в Ки­ єві. Ця виставм nрuС'Вячена 50річчю утво.рення СРСР.

УЧНіВ, 'тут о.БЛ&іДнано 16 набінеті'в класних кімнат, що. ,цало можливість перейти на 'Набі!нетну систем'У навчання. Ш'кола тримає міцний зв'язон зрадгосfIoННМ :виробництвом. Вчителі бе ­ села:

пра­

'метою за,позиче:ння І оБМіНУ ДОС:ВIД{){М роботи ЦИМИ днями

школу вllДвlдали завідуючі обласними :віддіЛalМИ народно.ї осві­

В експозиції nо.над

ти У'нраїни та працlвнини Мі.ністерства освіти У'КраїнськоІ РСР,

CeMiHC'P-ПРalНТИКУМ відкрила секретар Бро.варсьного. міськ­

кому ,партії Л. І. Шелест. Вона надала сло.во ДИРЄIfFОРУ рад­ госпу імені Кіро.ва о . М. ЧИЖИНУ, :ЯКИЙ РОЗ'Ilовlв !Про творчІ зв'язни шно.ли з радгоооним виробництвом, про допомогу Ій У 'в

Велика частина експонатів, при­ свячена братнім Со.юзним респуб­ лікам, розповідає про трудо.ву хо.­

прове­

Перед учаснинами ·семінару.;JIРЗіНТИНУМУ \Виступив дцре.ктор

ду n'ятирічо.к, неnо.рушяу дружбу

серед.ньо.ї школи А . М. Паеlченно. B~H розповІв, як У шнолі ОРГCl'нізовано кабінетну систему навчання І про першІ вигоди

та сnівро.бітн.ицтво. всіх нашо.Ї Батьківщини. У

від неї, про планування робо.ти, позаш'Нlльне виховання учнІв то.що..

Потім учаснини cemlhapy-nрактИ1КУМУ оглянули кабінети­ нласні к~мнати. Особливо довго вони затримувались в фізично­ му та кабінет,1 технічних ,засоБЬв, де є В'се необхІдне для УС,пlш­ ного навчання учнів цього та інших предметliв. БИКЛalдач фІзи­

САМОДІЯЛЬНИй НАРОДНИй АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ «ЮНІСТЬ. ЗАКАРПАтськоr ОБЛАСТІ ВИСТУПАЄ НА НРАСНІй ПЛОЩІ В МОСКВІ.

(Фотохроніка РАТАУ).

ки І. о. Гречаний продемонстрував фІльми шкІльних аматорІв, які розповІдають про 'життя школи й села.

IiIIПВIIПJIШIDIIllnпomnllllll.8l------

ПотІ,м 'Відбувся обмІн , думками. На закІнчення начальнин С.

3

Офїцїііним ВЇ_ИТОМ

будІв-

6

'грудня в Моекву на за­

управління шкіл МІнІстерства осВіти УнраІнськоІ РСР Є.

Березняк подякував ~олективу школи за 'ПЛ~ДНУ ,роботу по ви­ 'ма'ЙБУТНlХ

порошення Президії Верхов­

у зв'язку з національним святом

ноі РаідИ СРСР і Радян:сь'ко­ го уряду з офіціЙ1нимВ'ізи­

менту Фінляндії В. й. Сукселан; юм прибув Презlfдент Рес­ нену поздоровну телеграму в публ:іки Чілі Сальвадор зв'язку з націонаJ1ЬНИМ святом Фінляндської Республіки - Днем Альєнде ГО'ссен{:. (ТАРС).

400 робі'f,

авто.рами яких є ко.ресnонденти газет і журналів, фо.толюбитеЛіВ. Вико.ристано. також 1rШтерtали Центрально.го держадJИteO архіву кін.о.Фотофо.н.о.до.кумен.тів У РСР.

нні брали участь В республінанс~кiJй нарадІ.

Голова Ради Союзу Верховноі Ради СРСР о. П. Шитиков і Го· лов а Ради Національностей Верховної Ради СРСР Я. С. Насріддінова надіслали голові парла - незалежності.

ІВУзІв.

пають з лекцІями

тематичні

ДОСВІДОМ-

хованню молодого пІдростаючого ·поколlння ників номунізму, [побажав нових успІхІв.

про.пагандистсь к і

групи, в складІ яких провід­ нІ наукові працІвники та ви­ нладачІ суспІльних наук сто­

личних

п'ятирічки.

школи

ри.

ня СРСР, ро.з'яснюються практичнІ завдання будІвни­ цтва ко.мунlзму. На підпри­

нізаціі В. п. Казим' ір).

участь

лектори,

і агітато­

публІки

питання,

висвІтлюється всесвітньо­ історнчне значення утворен­

ся з цих питань суспІльно­ полlтнчнl читання, теоретич­

створенні матеріально-технІчної бази, денні сільсьногос'Подарських робіт.

пропагандисти,

політ інформатори

нального

них план:в і соціалістИ1JНИХ З0ООВ' язань дев'ятої

роботІ

ки,

нlзму, теорії і практики Ко" мунІстичної партlІ з нацІо­

п . М . Передерій, секретар комсомольськ(}ї орга­

руть активну участь в гро.мадсько-кориснlЙ цюють агітаторами і :ПОЛіТінформато.рами.

виставки І вечо.ри, бесlДJt, читаються доповідІ і векці·l. У проведеннІ цих захо.дІВ беруть участь керівні пар­ тІйнІ та радянськІ працІвНИ­

Для подання практичної IдOlII'OМОГИ на мІсцях Цеит­ ральний Номlтет КП Укра!­ ни направив в областІ рес­

марксизму-ленt­

чальних

-

Ставро.­

Знаменному ювілею назустріч

дівників району на успішне виконання держав­

Погре6сьна середня школа

землеро.бlв

по.льсько.го. краю, Ростовсько! І Кримсько! областей.

прОфспілки

аА

360

вів зернових у середньо.му по. 36 центнерІв зерна, в то.мучис­ лі озимо.ї пшеницІ з площІ 1 :мільйон 550 тисяч гектафl·в - оо

пропаганда

люють

вирішилиодеИ!<ати в тисяч гектарІв по.сl­

1973

депутатів трудящих.

м' ятний ювіпейний Червоний

пектив ЗАЛІЗНИЧНО' СТАНЦІІ

міСіЦевкому

со.ціалlстичне змагання І до.б'ються В 1973 РОЦі знаЧНИХ успl~ хів У підвищенні уро.жаїв, зБІльшеннІ валQВИ~ GбррІв зернових І всІх Інших ' культур, забезпеченнІ тваринництq !(о.рмами, у 1іИ­

НП України, виконкомів міської та районної Рад

ному змаганні вручити на вічне зберігання Па­

спілкові і комсомольські організації промислових підприємств, бу д:вельних j транспортних органі­ зац:и, радгоспів і птаХофа'брик району й над&лі

голова

радгоспів, механlзато.ри. спецІалісти, мо.ло.дь сеnа, всІ праЦІв­ ники сlльсько.го господарСтва активно. включаться у всенароДне

боту по пlдгото.вцl до слав­ но.го. ювІлею нашої багато­ нацІональної БатькІвщини - 50-рІччя утворення Сою­ зу Радянських Со.Ціалlстич­ них РеспублІк. У республІцІ посилилась

Ножному копемтиву-переможцю в соціапістич­

ко­

В. К. АJlяБЬ6В,

словили тверду 9певненІсть у то.му. що. ко.лгоспники, ро.біТНИКИ

НИІВСЬНОJ

ПТАХОФАБРИНИ (директор І. М. К~пштик, сек­

-

Серед організацій транспорту і зв' язку

3

31ериrЛRСЯ 3 ~}sагаиня за

І всіх Інших сlльсьно.го.спо.дарсьних нультур заклино.м о.рганlзувати всесо.юзне со.цlалlстичне

ВИДАННЯ ЗЗ-ій

(ТАРС).

РОЗnо.ВіiJається

про

nраво.флан.говux змаганнл

на

нароаів знімках

~piB

і

со~чн.ого. честь

",iBBiICOB(Jгo.

ювілею Країни Раа. (РАТАУ).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ, ПРЕ3ИДІІ ВЕРХОВНОІ РАдИ УРСР ТА РАДИ МІНІСТРІВ . УРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії України. Президіlf Bep~OBHOЇ Ради УРСР і Рада Міністрів, УРСР з глиБOintм сумо. СПОВІщають, що 5 грудня 1972 року після тяжкої . хвороби помер

видатний український радянський письменник, лауреат держаllНОЇ премії Української РСР імені Т. 'г. Шевченка Андрій 8асильо.tft'Ї Головко.

Центральний Комітет КП Украіни

ПрезидІя Верховноі Ра,ци УкраінськОі РСР

Рада МІніст.н..

УкраіИСЬКQt РСР


В ДРУЖБІ І ЄДНОСТІ НАША СИЛА ДЕНЬ К ОЖЕН Радянського

наближає

Союзу.

нас

до

радісного

свята

піввікового

-

ювілею

Багатонаціональний радянський народ зустрічає цю

знаменну дату монолітно згуртованим, 'упевнено і цілеспрямовано йдучн під ке­ рівництвом Комуністичної партИ вперед по шляху, вказаному В. І. Леніним, до світлого майбутньога комунізму. Трудівникн Броварщини, як і всі радяиські люди, активио включившись у всеиародне соціалістичне змагання, зустрічають піввіковий ювілей новими

досягнениямн у виконаниі завдань другого року п'ятирічки.

ЦИми днямн відбулося урочнсте засідания міського комітету КП України,

місьхоІ і районвоІ Рад депутатів трудящнх з участю представників громадськості 1It1c:rа' I " району, присвячене 50-річчю утворення СРСР. Святково

прикрашений

заJi ' будинку культури заводу «Торгмаш» заповннлн ветерани праці, передові внробничннки, учасники громадянської і Великої Вітчизняної воєн, представники інтелігенції, комсомольці і молодь. Багатьох з них їх грудн прикрашають орденн І медалі, якнми вони відзначені Батьківщиною за звитяжні бойові і трудові подвнги

.

глибнні сцени з портрета привітно усміхається до прнсутніх засновник Комуністичної партії. Радянської держави, великий вождь і вчнтель трудящих В. І. Ленін. На величезному транспаранті полум'яніє дата «1922-1972». Місця в президії займаюТь церівники міста і району, старі комуністи, Герої Радянсь­

кого сою:fу і Героl СоціалістичноУ Праці, ударники соціалістичного змагання, гості. Під бадьорі звуки «Маршу комуністичних бригад» представники органі за­ цій вносять у зал пам'ятні прапори району і встановлюють їх на сцені. Головую­ чий, першийсеRретар МК КП Украіни Ю. М. Соколов відкриває урочисте засі-

дання.

Духовий оркестр виконує гімн Радянського Союзу і гімн Української З великим піднеееввям присутні одностайно обирають Почесну президію в складі ПОЛітБЮРО ЦК Комуністичної партіІ Радянського Союзу. Потім з доповіддю «5О-річчю утвореиия Союзу Радянських Соціалістичних l'еспублік» виступив перший секретар міськкому партії Ю . М. Соколов . Присут·

l'Cl'.

ні хвилиною мовчаиня вшанувалн пам'ять земляків-броварчан, загиблих в бо­

ротьбі за встановлеввя Радянської владн в нашому районі і в жорстоких боях з фашнстськими загарбниками на фронтах Великої Вітчизняної війни і пар­ тизанському підпіллі, тих, хто, не шкодуючи життя, відстоював завоювання Великого ЖQВТНЯ, привіс свободу і иезалежність- рідної Батьківщини.

Учасників урочистого

засідання

привітали М. Д. Божко

-

член КПРС

з 1919 року, генерал-майор артилер1і у відставці, І. Ю. Бут-Гусаїм бригадир слюсарів-складальників цеху .м 3 заводу «Торгмаш» , І . Г. Батина бригадир тваринницької ферми Семиполківської птахофабрики, Д . А. Костенко заступ­ ник директора Броварськоі середньої школи .NQ 2, О. Я. Кусеико депутат Вер­ ховиої Ради УРСР від броварчаи, народна артистка Радянського Союзу. Також присутніх палко привітали юні ленінці

-

піонери і жовтеията.

Під бурхливі оплески учасники засідания прийняли вітального листа Цент­ ральиому Комітету КПРС, ПрезидіУ Верховної Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР. На закінчення урочистого засідання всі присутні в залі, партійний гімн «Інтернаціонал».

ни

стоячи, виконали

Потім відбувся великий святковий концерт митців столиці Радянської Украї­ Києва і колективів художньої самодіяльності району.

-

~-

Джерело й запорука

М.

Є.

перетво­

CьoгoдНJi на У1рочистому засі­ данні ·ми з !Гордістю Бliтаємо С'тарих ному,ністів, які Й ПОНИІні

Hk . Уl1~ЦНЯ Союзу РСР СТ~:ЛQ

ОJ(НИМ tfu' виріШальних факторlВ, що _ забезпечили на~ІеЖоні умови

25 вересня 1943 рону БРQва­ ри були звільнені Радянсь'Кою &рмією; В ·боях за Інаше місто відз-начився еин російсь-ко г о народу тов. Rаширін, яному бу­ ло ПРИСIВОEJнозвання Героя Ра­

працюють в нашій .раЙОННіЙ парт'ііrній організації. Серед них К Ф. Рудь чл е н КПРС з 1917 року, О. П. Дя­ ченко. і Д. М. Денисов чле­

ІДЯНСЬКОГО Союзу.

пcmної

. рівнопра,в­

чення. Ось . ';Іому всі народи '!Іа­

шої , 'Крійни вистУіПИЛИ за об' єд­ наННН1?еелублік 'в ЄДИlНИЙ союз. на.сllершому Всесоюзному з'1з­

ц( РіlД/ЯкийВїдбувся

30

груд­

}щ:1922 РОКУ. в п:рийнятій Де,к­ . ла-раЦН : 'бу.ло . сказано. що «но­ ва союЗна держава буде гідним ЗЗlверше,ННЯ1М за]{ладених у жовтні 1917 року !l1lідвалин мирного сл~вжиття lбратерсько­ го сn1В'робітНицтв~; " народів». В січні 1918 ~IВ м. Бро­ варах . бу ла lIiCТЗlновлена Ра­ дянськавлада. Т"(}ДіЖ був створений і .комуністичний осе­ редок. Проти всіЛяких ВQРОГів вистymало населення 'міста 1 сіл району .під керівництвом ревно­ МУ, членам» яоого були А . П.

БеріGj(а, ·М. М. Осіпов, А. Є . АндрєЄв. АктивJС'тами нового

життя були М. Т. Rороль. В. В. СМі'РНОВ, І. Т. Rороль, М. С. Микал, Ф. В . Музика та інші. В 1920 році в бровари повер­ нувся наш

Gемлнк

більшовик

майор .

артилерії у

відставці,

Г. І. Дяченко член RПРС з 1920 ІРОКУ, Д. Т. Чу.мак член КПРС з 1921 РОКУ. С. А. Шелестов - член RПРС з 1923 року та <ЇJНші. Всім їм ми говоримо сердечне спасибі за їх трудовий і ·ратний ПQДВИГ. за великий 'вклад у перемогу над

внутрішні,ми

і

зовнішніми

ворогalМИ .

В 1921 роЦі в селі Жердова була організована перша В ра­ йоні КQмуна. Ії очощш Іван Павлович Лисенко, який піlзні­ ше став сек'ретарем райкому

парт.ії в Мол'дав ії , був депута­ том Верховної Ради СРСР. З іНіЦіативи і\омун.істів ГQC[iИ

Партійна честю

перші нол­

організовуються

Семиполки,

в

РусаНіВ,

організація

ВИlконувала

селах

Гоголів. району

одну

з

з

скла­

ДQВИХ час'ТИІН ленінського плану побудови СОціалі,зму ноопе­ РУlВання сільського господарст­ ·ва. Розвивати економі'ку ДQПО­ магала ·МІ]Цна дружба народів­

братї!в, Qб'єднаних в 1922 'році в Союз Радянських Соціалі­ стичних РеапуБЛіК . Перед Ве­ Веоною 1923 року був ство­ ли·кою ВітчизнЯlНОЮ війною ра­ рений Броварсь'КИЙ район. По­ ЙОНІна парт~йна організація на­ чав дііятирайком партії, райви­ раховувала ,в своїх 'ря,цах 659 нонком, райком комсомолу. комуніСТіВ. Переважна біль­ Першим секретарем райкому шість їх пішла іНа фронтзахи­

Ю. Дятел і був обраний голо­ вою оільської Ради.

партії

стЗlВ

селянин-бі,[(нЯІК

села

із

Пухівки, член РСДРП з 1905 'рону Степан Трохимович Понидько, головою райвикон:ко-

щати рідну землю IВliд фашист­ ських загарбникіВ, окреМі з них боролись в ·партизанських заГОfl/lх і підпіллі.

почесний 'l1Iюмад~нин нашого міста М. І. ЛаГУ1нова перша жі;нна-таННlі,ст. Почесним грома·

ДЯНИНОМ наШQГО міста ' став С. Я. Rрасовський, маршал авіації, колишній Ікомандуючий Другою поВіт,ряною армією, яка визволяла

2

стор.

Q

Q

Бровари

і

столицю

нашої 'реапу6ЛіНИ місто Rиїв .

В рони

іВіЙни

відзначились

ОСQбливо нашІ земляки Герої Радянського Союзу А. В. ДЯ· ченко (с. НраСИЛІвка), А. В. Ситько (с. З,шоричl), І. А. СalМодєєв (с. Rалита), Г. В. Ностенко (с. Літки), І. Д . Дя­

ченко (с. Плосне), С. Ф. Минал (с. · ПухіВока), С. Ф. Ячник (с. РQЖНИ), І. Д. Обіух (с. Світиль­ не). Після вІйни в Броварах за­ лишилося 38 індивідУальних будинків, всі колгоспи бу.тІИ по­ грабовані, зруйновані. І знову з допомогою народів­ братів Y,lfpaїHa шви,дко зал~ко­ вувала рани вІйни. Відбудову­ валася промисловість, відновле­ ні 'Колгоспи шви~о розвивали економі'Ку, все бdльше і більше надходило машин сільсьним трудів,никам.

Зараз у Броварах нарахову­ єть,ClЯ 19 .ве.тІИКИХ промислових пlдприємств, 15 будівельних і 6 транспортних організацій. До послуг

'!1рудящих

підприємства

.побуту , торгї!влl, зв'нзку. Готу­ ючи гідну ЗУС'l\річ 50-річчю ут­ ворення СРСР, робіТНИни про· мислових пІдприємств план 11 Місяці'в по випуску ПРОМИСЛQВОЇ ПРОДУКlI)ії виконали ДQСТРОКОjlО,

29

листопада. Лише понад план

реаліЗOlВа'но продукції на 2,5 мільйона карбованців. Пер е· виконали свої завдання і на-

Заеде.ниЙ . хор у склаДІ . ~aMoдiЦollbЦ9ГO кародного хору радгоспу імені Кірова Toproвe.tbHoro машинобудуваННІ! виконує пісню .Шнрока страна МОI! родиая».

о

В районі се­

дочка 'російського народу, нині

на

ності . !всіх націй. їх прав на вільний розвиток . і самовизна­

ші БУДівельнИJШ. План по генПі,ДРЛДУ за одинадцять місяців

ла Нlняжич відзначилась славна

ни КПРС з 1918 рону, В. Я. Авдеїчев член RПРС з 1919 ctщі~л[сrиЧоНИЙ лад. . Ле'нlнська програма з націо­ року 1 М . Д. Божко - член генерал­ нального ,питання передбачала RПРС з 1919 рону, утвердження

го

депутатів трудящих му селянин-бідн~к Дроботун.

і

хору

НОВЕ

заводу

\

вони ВИlконали на

Q

200

штун яєць.

виконав

соцІа­

103,9

рону

з

усіх

ви'Дів

сіЛьсько­

гооподарсьної продукції. В радгоопах і птахофабриках за­ раз нараховується 953 тракто­

процен-

ри,

350

автомашини, близько ·комбаЙнів. Вlрайоні пра­

864

цює більше тисячі спеціалістів

та. Лише ІВ цьому році здано в С.ільсь'нorо господарства. еКClплуатацію 27365к.вадра'l1НИХ Нещодавно MiCЬ'НIКOM RП Ук­ ~eTpiB житла. Будується друга раїни , ВИ!КОНКQМИ м,ісьної і ра­ черга найбільшого на Україні ЙОJIНОЇ РаlД депутатів трудя­ Rалит,янськО!Го радгоопу-комбоі- щих підвели пі,Дсум'Ки перед'­ ·нату. Здано заМQвникам Семи- ювілейного СQЦіалtстичного зма­ ПОЛНііВСЬКу птахофабрику та ін- гання і вирішили за висоні поші ОО'єкти. 'Казнини праці присудити ПаПромислові підприємства, БУДіlвеЛЬНі і транспортні організації подають велику допомогу

м'ятиі Червоиі прапори міськкому КП Украіни, виконкомі» міськоУ і райониоУ Рад депута

ТРУ1Дівникам села. Лише за два

тів трудящих

13 силос них 'нажних ям,

НІЛ СТАНЦІІ БРОВАРИ, РАДГОСПУ «ПЛОСКІВСЬ-

останні роки в радгоспах і птахофабринах ПQбудовано 77 тисячк.вадратних метрів теплиць,

траншей і 47 сі14 гноєсховищ,

1500 геюарівкультурних паСQвищ, 8 наРТОП.тІесортувальних ПУНКТі.В тощо.

ЕКСПЕРИМЕН­

ТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ ТОРГО­ ВЕЛЬНОГО МАШИНО БУДУ· ВАННЯ, ПМК-8, ЗАЛІЗНИЧ-

КИП» і КИІВСЬRIЛ ПТАХО· ФАБРИЦІ. ВелиН'l зміни відбулися в

З ,КОЖонимроком поліпшуєть- 'культурному житті міста і сіл ся бла'ГОУС11рій міста. Лише В району. Зараз в нас працює цьому році ,збудо:вано 11 :кіло- 40 шкІл, в яких навчається [[0метрів тротуарів, 2,3 кіломет- над 20 тисяч дітей. В імісті і ра вулиць з твердим ІПОКРИТтям, закtнчено реконстру,нцlю системи водопостачання і ,кана-

районі НЗіраховується 12 бу­ динків культури, 20 іКлуБІв і 35 бібліотек В проведенні міс­

лізацlї, ста,в до. ладу ·новий ринон на житловому масив.! . Місту Бровари присуджено третє місце по благоусТІРОЮ серед міст третьої групи на Україні . Значні зміни відбулися в сфері тор· говельного Qбслуговування. До. послуг трудящих міста три

цевих фестиваЛіВ, присвячених 50"рlччю СРСР, брало участь більше 260 нолентивів худож­ ньої самодіяльності . Значно поліпшилось медичне обслуговуван'Нятру,дящих. Не­ ЩОіда'вно С1поруджена нова лі­ нарня .на 240 ліжок В районі

видів послуг.

гордістю оглядають пройдений шлях. Шд нерівництвом Ному­ ністи~ної партії здобуто значні

у,нівермаги, 60 магазині'в, 50 ларків, 15 їдалень 1 буфетів, 2 ресторани . Підприємства побутового обслуговування зараз надають населенню більше 200

Значними успіхами зустріча· ють 50-річний ЮВliлей утворення Союзу РСР сІльські трудівники. При несприятливих погодних

умовах

в

цьому роц.і

вони

виростили по 20 центнері.в зернових з гентара, по 109 центнерів картоолі, по 135 цеюнерів овочів. За десять мІсяЦіВ на сто гектарів угідь вироблено по 500 центнерів молона . і 64 центнери M'S1ca , на курну-несуч·

Учасники урочистого засідання, тури заводу .Торгмаш».

ЖИТТЯ

повністю

лістичні зобов'язання ювілейно,

на урочистому засіданні МК КП України, міської і районної Рад

рюючи В ' ЖИТТЯ ' величні нанрес­ ле;ння ХХІУ з'їздУ RПРС та ХХІУ з'їзду КОМ!ІІартіІ 'У'краї­

су,сrrlЛІ>ства

Район

з доповіді першого секретаря МК КП України Ю. М. СОКОЛОВА

цёй ~ Ф1:~н1'!:1t юі;нлей. новими ус­ nlхaJМ4fм)tОDпод1Фськоivlу і куль­

rфя " 'перебудО'ви

перемоr ку одержано по

зо грудн!,! багатонаціональна с~м'я на,родНз-б'ратLв урочисто ВіДЗ'ІНічає знаменну дату в істо­ рії Батыі!щинии 50-річчя ут­ воренюіОоюзу РСР. Робітни­ чи'Й,I\'ЛЗ!е,"rРУ.дове. селянство, наШа".IJН.\\,щlreй,ціЯЗ'У'стрі чають

турному >БУДіВНИЦТВі,

нових

працює понад 700 лікарів і ce ~ редніх медичних праЦівникі·в. Радянські люди з великою

пере,моги в соціалістичному ! КУЛЬТУіРному житті. Славне 50рі'fЧЯ утворення СРСР з новою силою демонст·рує торжество вчення

присвяченого 50-річчю утворення

П'ятниця,

8

грудня

1972

марнсизму-леніні:зму,

політини Rомуністичної пар­ тії, і,дей пролетарсь'Кого інтернаціоналізму. В монолітній єд­ ності, в непорушній дружбd всіх наРОДів-браТіВ ми вбачаємо запо,руку наших нових перемог у номуністичному будівництві.

року

СРСР, в залі будннку KYRbФОТО В. Полотияка.

Q


АГІТАТОРОВІ - - -

у БАОКНОТ

- -- - - - - - - - - - --:--=-==:=--=-= - - - -- ЦИФРИ І ФАНТИ -=----======_.-==:..

---~---

(,У статті «Економіка і політнка 8 епоху диктатури пролетаріату» В. І. Ленін пнсав, що «В оелянськ!й краІні першимн внгралн, найбільше внгралн, відразу виграли від диктатури пролетаріату селяин взагалі... Вперше се­ лянин побачнв свободу на дІлі: свободу Усти свій хліб, свободу вІд голоду». Велнкий Жовтень вІдкрив трудовому селянству шлях врятуваиия від експлуатаціі, злиднів 1 відсталості, до вlльного і щасливого життя. Сьогодні радянські селяни - господарі своєї долі, свого суспіnьного виробництва, велика творча сила у боротьбі за побудову комуністич­ иого суспільства. Колективізм, внсоке почуття громадянського обов'язку, віриість великим комуністичним ідеалам, висока трудова і політична активність радянськнх селян знаходнть свій яскравий вняв у соціалістичному змаганиі за гідну зу­ стріч піввікового ювілею утворення СРСР, за успішне втІлення в життя рішень ХХІV з'їзду КПРС.

і

o

сІльських жителІв вують більш як масавих бібліатек. на

даревалюцlйнlй

йанів селянських госпадарств

приблизно 13 мільйонів була бідняцьких найбільш

знедалена І найбільш пригнаблена частина селянськаї

маси.

і

прафесій

120

спеціальнастей.

тарів пасівних плащ. Радян-

ські калгаспи мають 998 тисяч

тракторІв,

~рназбиральних

300

тисяч

камбайнів,

371 тисячу вантажних авта·

'\fабlлів. П'ятдесят

o

раків таму '!(Qваль був, па CYТl справи,

цюють

пліч-о-пліч

ськаго гос п о дарства,

дв і тре-

лі

Itраїни. Наприклад, серед делегатів ХХІУ з'lзду КПРС була 870 трудівників сіль-

мільйана халадильників, май-

тини з них рядові колгоспники і робітники радгоспів.

ських житеЛІ·В. '" калгаспах J

ітелевізарів, рад ал, понад , м як ль он більш 2,7

тів, трактаристів,

же 1,8 мільйона матоциклІв

камбайне-

рів та БІльш як 590

тисяч

шоферіВ.

0

У

раці

1922

валовий

збір зерна в нашій країнІ станавив 50 мільйанів танн, бававни-сирцю З4 тисячі тонн,

цукравих

бурякІв

-

і матаралерів.

0

Суцільна

ність

ційнаму селі. В радянський час селянин дістав широкий даступ да середньої і вищої

асвіти,

дасягнень

Перш за .все, встанавлена так і грубих, канцентратів. Добре діє в нас патужний ,кормоцех. Для велинаї рага­ тої худоби варимо вдосталь пійла, проводимо запарюван­ ня сІчки. Це підвищує її якість. Аманізуємо такаж си­

лос. Так пригатовлені КОРМИ

худоб.а краще поїдає. Добові раціани у нас не­

багаті на. ІЮЖН1Вні речавини,

же зо процентів

вміло,

баці,

-

_ . май-

але

загальнаї

Зал шумів, мов разтриво­ жений вулик. І шум тай ні­ защО'

не

назвеш

неарганіза­

ваністю, байдужістю да ви­ сунутих на абгаварення пи­ тань. Нажен ,виступ на цих збарах пропанував наві пра­ блеми, робив критичні заува­ ження

в

адресу

камІтету

камсомалу, прапазИ'ЦП. йшла жвarве обговорє.ння звіту пра рабату }юмсамальськаї арга­ нізаціІ заваду порашкаваї металургії; з яким секретар камітету

лу

виступив камсама­

Станіслав Ганчарук. А звітувати маладим

па­

рашкІIЩЯМ є пра ща. Комсо­ мальська арганlзацlя заводу, НІка налічує близька чати­ рьах сатень членів ВЛКСМ, - це великий загін. Малодь працює на всіх дІлянках ви­ рабництва: вІ,д учня слюсаря

вати

дастрокавО'

Ng 7.

піч

Усі робати ведуться робачаї зміни, моладь цює

з

після пра­

запалом.

Камсамальці цеху Ng 1 (секретар М . Пакидька) пер­ шими на завадІ пачин київських

підтримали приладабу­

дJJВНИНlів, агаласили похід за високу якість вигатовлюва­ наї прадукції.

РазО'М чити,

з

ща

тим слід відзна­

намІтет

недостатньО'

камсамалу

уваги

приділяв

аРГ3Jнізації руху

за

стичну

працю,

праведенню

соЦіалі'стичнага

змагання

серед

камуні­

камсамальських

арга­

нізацій і груп. Тим паче, ща на заводІ ПР3Jцює 9 камса­ мальсь'ка "маладіжних калек­ тивів, які при налеЖІнаму

да і'Нженера. І ' кажен на сво ­ єму робочаму місці внасить tlдний вклад у загальну

'Рівні арганізації змагання магли б значна актиВізувати СВО'Ю вирабничу діяльність. Партія ставить нині зав· дання : кажній маладій лю­

справу .

ДИНі

Так,

калектив

справився

зі

заваду

своїми

-

радна,

середню освіту. ща

палавина

ВІд­

камса-

сто

стина ЮН3Jків і дівчат лише заПИlCалися да школи робіт­ ничаї маладІ.

Основнаю фармою ГО'

виховання

малоді

ЦіалІ'СТИ'Lнаї

енанамLки».

ще

пан3JД

план

ваї

реалізації

тисяч

,віддІлу

цехів

і

мив

ловат-годин

начальник

штабу «КП» Серг.Lй ченка.

Питання,

наприклад,

~lОль('ько малодіжна

лац здаров'я 'КОМПЛекс значив

СтеПУРНІІ. Захарченко Справжнє

ставлення ють

да

раз'

Дванадцять працює

го

Лекlисько­

вlддіJlка

радгоспу

• ВЄJlнкоднмеРСЬКIІ Катернна

Й.

ГнатІвна

Кондратенко. За ви­ сокі показники в ро­ ботІ НІ прнс_но :Івання майстра тва­

фанд

рниннцтва

КJlасу.

МОJlОЧНОГО

І\О:\ІСО­

першого

Зараз

ДОГJIядае

50

воиа ТeJlЯТ

вІку у щомі­

профlJlакторії,

бригада

сяця

перевиконує

завдаиия

по

приро­

сту

живої вагн. · На фото: К.

Г.

КОНДРАТЕНКО

на­

пувае

теJlЯТ

МОJlО­

ФОТО П.

Теплюка.

допамагти

Q

Адже па­

опортивний

-

«МеталУ'РГ., у

своєму

від­

виступі

у обговореННі

звІ'NIаї да­

тюк, галова ради гуртожи'l1НУ

Ольга

ПадаЛЬНRкава,

чик цеху

N2 2

налад­

Петра ПалІй.

Вони відзначили у'опіХи в ра­ батІ камсамальськаї органі­ зації

заводу, а такаж вказа­

ли на недоліни,

на які нава­

обранаму С1\ладу комІтету треба звернути асабливу ува­ гу .

На зборах виступИІВ дирек­ тор ПіДПРИЄМС'l1ва О. Г. Баль-

.

шеченка.

ри

у прийнятаму рішенні зба­ роба ту 'комІтету визнали

задавільнаю, накреслили 1\ОН­

кретнІ

заходи па

розгортан­

ню сацlалістичнаго змагання,

виявля­

оголасили

грудень

цем високаУ

ремантна ·

механічнага цеху. Вани вир!· шили

роботи.

повіді взяли участь члени ка­ мітету КОМСQМалу Валентина ЧернишеВljч,Лю6ав Само­

ком.

Д, :\Iyciell hO . та інші. КО'\lуніСТІІчне

камсамальЦі

рокІв

теJlятннцею

на фермІ

зокре;vm. КРИКУН.

праці

здійснюється

Василь Харченко. І хоч 'ком­

слюсарів інструментальнаго цеху , Впсаних паказників у

В, Д,

.

сомальцl чимала потрудили­ ся на йога спарудженнl, все ж таки мало беруть участі у роботі секЦій.

В. Буглака з цеху NQ:1. бригада фрезеруваЛЬНИКіВ і

праці добилися. I;О'\1 ~О ;VlOльці В,

який

шорядження прекрасний

дав штаб, В'ідзначив він, бу-

п'ятирічНи внесена 1,5 ти­ сячі карбаванців. Дабре тру­ дяться.

тисяч кі­

малодь адержала ·в сває раз­

розгля­

перевершує

у

20

електраенергії

ТИ8но-маС0l80У

Винни­

яні

ща

активну

безпосередньо на кажна·му рабачому місці. На зборах звернуто увагу­ на слабку організацію спар­

прадук­

суботника

Мика­

Це результат постІйного кон­ тролю,

завадоуправління

присутніх

ведуть

інертногО' газу,

(lпропагандИlCТ Е. П. котов). З , ДіяльніСТЮ «Комсомоль­ ськага пражектара» ознайа­

роблена ряд навих зразків вирабів, від заправадження у вирабництва рацпра!пази­ цій і винаходів одержано економії 42 ТІІ С 5Ічі карбован­ ців. Лише за адин день ле· нінськага

1

баратЬбу за енаномію мате­ ріалІв. Так, зеконамлена 300 тисяч кубомеТРіВ технічнаї вади, 50 тисяч кубометрІв

саціалl­

карбаванців,

комсомальськаї

камсомалЬЦі

ції більш ЯК на 650 тисяч карбаванців, абсяг надплана·

600

дис­

ла Покидьковідзначив,

гуртки

ви­

боратьба з

зросла да 14. В 11 вивчаєть­ ся є.канамtка, а в З осна­ ви камунtстичнаї моралі. Ви­ сакаю аКТИJЗIНІстю роба ти вІд­

етичними забав'язаннями, ВЗЯТИМИ на честь 50-річчя утварення Саюзу РСР. Ви­ пущена

«КП».

трудоваї

Секретар

(пропагандист В. В. Зубець), N2 З (прапагандИlCТ В. К. Зваженка), М 9 (про­ Iпа:гандист І. Г. Бабич), тех­

-

Міся­

продуктивності

праці.

М. ПОЛІЩУК.

відреманту-

П'sтииця,

8

грудИJI

1972

року

о

НОВЕ

розпочинають­

довести да

8

кілаграмів на 1\ораву. Це да­ звалить зобав'язання па пра­ дажу малока державі значна

перевшюнати. Да ЦЬОГО' праг­ нуть всі праці:вники ферми.

Готуючи гідну

зустріч

50-

вцробити для продажу дер­ жаті в цьаму році 26850 цеН'І1неРі'В ' м,олока. Слова. да­ тримають. За цими цифрами

виступів

цьаму рацІ кількість ГYP'l1НiB

значаються

7

критичних

арган:1зацlї цеху М

N2 15

-

зрасте

денний надій

циплІни, стан арганізації «кутачкlJв шкаляра •.

У

добо­

річчю утворення Саюзу РСР,

парушеннями

ки комсомальськаї палітосві­ ти. у минулому навчально­ му рацІ їх функціонувало 11 за праграмаю «Оснави со­

кормів

ся атели. Для вис{Щопродук­ тинних тварин разробили під­ вищені раціони, плануємо

рейди-nере­

каристання тари,

гурт­

непа­

Зarв,дяки

вlipни по цехах заваду, мате­ ріали яких лягали васнову

Серед них: раціональне

ідейно­ є

результатів.

кlлаграмlJв. Відзначу, ща в г,руднІ'-Січні 'вихід - малока

IZ

провадились

згадавувати

досягти

приготу:ванню

ли різноманітними. Виробни­ ча дІяльність, навчання в школІ, поведІнка за межами за'воду тащо. Наприклад, ча­

них і вищих учбових занла­ дах. Але, оправедливостl ра­ ди, треба зазначwrи, ща ча­

карми

маЖlНа

вий наДій у нас станавить

ІДЕЙНИЙ ГАРТ І ТРУДОВА АКТИВНІСТЬ ЗВІТИ І ВИВОРИ В :КОМСОМОЛІ

коли

ганих

колгаспники.

282

wzлzr/иЛ7ZAVLO'Л'ии/.О"А7LO'Л'.п;vи.и/.О"/.О"и/.О"и~AV/.О"и///.иии~АУА7ZU//.О"пА7.DYиZU/~VAГVAWJ!J--iI2JIIР'АІ rmVA!Z!!Г~

мальцl'в заваду навчається у середніх, середніх спеціаль­

за ВИ1'J)а­

чанням ян соковитих кормів,

KinЬKOCTi депутатів Рад. Серед депутатів Верхавнаї РадИ СРСР, обраних у 1970

науки і

ще

но до представницьких органів державно! влади

панувала у доревалю-

тваринників,

суварий кантраль

625 тисяч колгоспників обра-

неписьмен-

з

зання .

Радянське селянства бе-

була прадана більш як мільйана радіаприймачіВ І 76 і й а

8,6

іме­

азнайомившись

лили новІ рубеЖі, взяли під­ вищені сац1алістичні зобав',я­

представ-

у гражитті

0

Щарса,

змагання

Країни Рад.

ти без електрики, радіо, те-

підвищи­

раз зважили резерви, накрес­

успіхів. У багатьох колгоспах живуть як брати і пра-

гасав а

-

наВi!l3JКИ

пра разгартання всесаюзнага

нових

ре активну участь мадська-ПОЛіТИЧНОМУ

працюють пона,д 1476 тисяч трактаристів-машиніс-

. високамехашзаваних

досягненні

а

Постанов аю ЦН КПРС, Ради Міністр.!В СРСР та ВЦРПС

один

лебачення, телефану. ТІльки у минуламу п'ятиріччі на се-

гаспадарств, які воладіють більш як 96 мlльйанами гек-

налІчується

в

негаТИJВна впли,

І!'р_аці~ники радгоспу ні

передовим до­

допомагаючи

літо

ти.

почут­

тар, майстер-наладчик, 1\1 ашиніст на паливі, едектра-

механік та інші прафесії індустріальнага характеру уже стали звичними для сіль-

ликих,

розгорнуте

ники різних національнастей

нашій країні 32,3 тисячі ве-

o Сьогадні в

зити,

селяни­

лампа _ «блискавка». А сучасне села не 'Мажна уяви-

пташниця-апера-

минуле

нуло на вражайнІсть всіх сІльськагооподарсьних куль­ тур. Перш за все, пазначи­ лось це на ,кармоваму ба­ ланСі; Для успіШного прове­ дення стirйловога УТРИМ3Jннн худоби ПО'Грібна затраТИТI{ немало сил, енергії, щаб ви­ робницт,ва тва;риниицькаї i!lРОДУ'!Щії не лише не з'llи­

обслуго­ тисяч

:vrашиннага даїння, чабан-ме ' ханізатор,

Майстер

Расії

висако

одному

Разкішшю вважалась У

0

своє

90

у радянськогО'

свідом,

ється

близька

o

обмінюються

вили бідняки. Так, з

гаспнаму вирабництві налічу-

Зимівля худаби ,нинішньа­ го раку нелег,ка. Пасушливе

де се­

праводити

тя інтернаціоналізму. Сотні колгоспів союзних респуб­ лік змагаються між собою,

гас пу - стала звичайним явищем наших днів.

міль-

міг

Нині в сільській місцевості діє 116 тисяч клубних за­ кладІв, серед них 80 тисяч клуБІв та БУДИНКіВ культури,

численні маси селянок усіх націанальнастей до творчої праці. Жінка,бригадир, заві­ дуючий фермаю, голова кол-

єдиним технічним спеціалістам на селі. А нині в кал-

20

Єдиним 'МІсцем,

дозвІлля, в царсЬ'кій Рас Ії були церква і шинок, таму що бібліатеки, клубу і к(но на селі майже не було.

ванців на місяць. Калгаспний лад підняв

Селянство була найчислен:нішим 'класам у царсь'кій

Росії. Більшість йага стана-

o

освІту.

Ka.parne

Селянство Країни Ра.ц o

середню

лянии

карба­

98

В ПРАЦІ

на калгаспникІв мають вищу

ку середня аплата праці кал­

гаспникІв дасягне

УСПlХ НАРОДЖУЄТЬСЯ

техніки, культури 1 мистецт­ ва. Сьагаднl БІльш як трети­

приблизна 1,5 мІльйона танн, а в 1970 раці тільки калгоспи вирабили 99 міль­ йанів танн зерна, більш як 5,3 мІльйона тонн бававни­ сирцю, панад 72 мільйани танн цукравих буряків. Дахад радянського кол­ гаспника у 12 разів вищий, ніж у даревалюційнаго се­ лянина. На кінець 1975 ра­

життя

Q

тва;ринники

зобов'язалися

- CaMOBI7V\aHa праця тва­ ринникlJв, їх маЙСТерність.

. Серед кращих доярок О. Варона, Г. Птиця, К. Ва­

СЮ,ра, Г.

Нутузо,ва,

Г. Пет-.

peНJKa та іншІ. Вони надаїли від кожнаї корави закрІпле­

них І1РУП БІльше гpaMIJв

молока.

3000

А

кlло­

передовІ

дая:рки Олиа Салай та Гали­

на па

ШамриленкО' вже мають Да ювІлею

3800-3700.

прагнуть

подалати

'Ютирwrи­

сячний рубіж.

Партійна та прафСЛілкава

аргані'зації ра,дгоопу нацІли­ ли працlВ1НИlКі'В села на ус­

пішневиконання саЦіаЛі­ стичних зобав'язань, взятих на зимовий період 1972-

197З року.

Тваринники ви­

рішили стІйловий період пра­ ·вести

ВИlCокоорганlзавана

І

добитися високих успІХів па :вирабющ'І1ВУ малока та пра­ дажу йаго держarві.

Н. САНТАЛОВА,

голова робіткому спілкн радгоспу

проф­ імені

.................. Щорса.

~

готуються ДО СЕЗОНУ Бригада Галини МираНіВ­ ни Ігнатьєваї нинішньага ра' ку

жай

виростила

авочiJв.

високий

ура­

Окрилені успі­

хам, трудівники гаряче ВіД' ГУ'~НУЛИСЬ на заклик праців­ ни,кrв овачlвництва і садів·

ниц'тва Києва-Овята ш и 11сь'кога району і вирішили в

1973, роцІ

дабитися ще кра­

щих результатів.

МарІя I1ришка, Наталія Скакун, Галина Сі'рик, Хри­ стина Гарбуза, Марія Жура­ вель та інші зараз готуються да тепличного сезану. Для парнинІв .загатавлено вда· стадь

чорназему,

плllВки

та­

що.

А. СОРОКА, керуючий вІдділком рад­

госпу. «ЖердlвCJ>КВЙ •.

Q

з стор.

Q


Де монстрація .Ми прийдемо

номуНістичної

до перемоги

праЦі».

Ці

про-

рочі слова Володимира Ілліча Леніна здійснюються на наших ' очах. Тож недаремно це і стало

лозунгом

виставки

досяг·

Лише

у

БаТЬКіВЩИНИ.

нашому

місті-супутни­

ну столиці УкраїНИ Броварах працюють трудящі двадцятн на'ціональностеЙ. І на кожному стенді

підприємств

РОЗПОlilіДа­

стого

споживачі. заводу

засідання

міг оглянути

піхів у соціалістичному змаганні. Так, завод сТоргмаш» рапортував про виконания соцlалlстиqних зобов'я-

,,ва. зань на честь ювІлею дипломи свІдчать

~

гатонаЦіональної

ється про економічні зв'язки .3 братніми республіками . 250 то­ чок назв міст країни го­

її в будинку культури заводу .Торгмаш.. Виставка ця рапорт ус.-

~

УСПІХІВ

нень промисловості й сільського господарства Броварщини на честь '50-річчя утворення Сою-

зу РСР. Ножен учасник урочи·

І

вод б учасником

СРСР. Свlдоцт-

про

те.

Всесоюзиоі І

що

за-

Респу-

блlканської Виставок досягнень у нагосподарствІ. Завод порошко-

родному

"01' металургІї представив вироби 1з монолітного полікристалічного карбі-

ду-кремнІю, технологІя виробництва яких розроблена ІПМ АН УРСР І запроваджена

на

заводІ.

Радгосп

«ЛІт-

кlвсьКl'Й» перевиконав зобов'язанна по

продажу державІ зериа, молока.

760

тонн

молока

при

зобов'я-

рить на світловій карті <tНаШі

порошкової

металургії. РРФСР, Білору­ ська, Азербайджанська, Назахська і Естонська респбулlки-по­

стачальники сировини заводу пластмас. Завод відправляє по­ лlетиленову плівку в цять республік, труби

мас

одинад­ з пласт­

у десять і велика кіль­

_

кість виробів йде у

РРФСР.

Значне поліпшення добробуту трудящих таке завдання поставив XXIV З'їзд НПРС і XXIV з'їзд НП УкраїНи. Як воНО

виконується,

було

також

побачити

Тільки

один

на

можна

завод

~ досягнення

ВСЬОГО виробляється їх на цьо-

~ крема, племптахозавод «Рудия •. А ось товарів вирощено

радгоспу

сЖердlвський»:

кукурудзи

сорту

сБуковнн-

широкого

всього.

роби

видів виробіВ

вжитку,

... -

що

подати

за

50

років».

Л. ЗЛОТНІКОВА.

Подовгу затримувалИСIJ .lдвlдувачі виставки БІля стеиду радгоспу .Вели-

повІв:

кодимерськиА»

Ми прагиемо вийти на рlвеиь свlтових стандвртlв. Це щодо якостІ. До Нового року вступить у дІю новиА цех скатертей, якиА до другого квар­ талу 7З-го наростит.. потужностІ І ви­

верхнього

дитячого

ие

дитячого трикотажу, радгоспи сБобрицький», сПлоскlвськиЙ». Київська пта-

пускатиме продукцІю планово. Ска­ тертІ будуть тоншІ, еластичнІшІ, зруч­ нІшІ у користуваннІ. 30-35 метрІв за

ко

та ІншІ.

иставка ця демон страція дружби народів нашої ба-

,

ВJQPY5DКtM Гавана. досягли

ської

Ріо.

Велиних

успіхів

рисівники

кубин-

провінції

Пінар-дель­

Вже зібрано

півмільйона

більш ян

центнерів

на . Як пише

зер­

газета «Гран­

ма», до революції врожаї ри­

су в Пінар-дель-Ріо не пере­ вищували 200 .000 центнерів на

рік

Нью-Порк. Нулемети,

ав­

томати, карабіни, гранати і кулі з сльозоточивим газом, но-обчислювальні машини такий далеко неповний арсе­ нал засобів, застосовуваний американсь ких

міст, щоб розганяти демон­ страції і стежити за інакоми­ слячими. ПоліЦейські сили :]

благословення

міністерства

така

ПРодуктивиlcть

юстиЦії місцевий мітету

в

доповіді

юристів

громадянських

на

захист

11

тисяч чоловІк

ночують

БразІлІя.

причиною цього

як

з їх ускладнен­

нями. Це зв'язано з тим, що наш організм

ще не присто­

сувався до змін Пір року. розмноження витку

вірусу

захворювання

поступово

захоплює

бронхи, бронхіоли. Після короткого

і

В

роз­

процес трахею,

інкуба­

ційного періоду до двох днів, людину

починає

температура

морозити,

підвищується

до 39-40 градусІв, потім спадає через 3-4 дні, іноді знову підвищується і оста­ точно

знижується

лише

через сІм дНів. Якщо захво­ рювання перебігає без ус­ JUlаднеь.

то воно закінчуєть­

~Я через тиждень, не

виздоровлення

проте

пов­

настає

не

зразу.

ВІрус грипу легко переда­ ється від хвороІ до здорової людини при чханні. кашЛі,

розмові. Особливо вразливі на грип діти. І проходить він У них набагато важче, нІЖ у дорослих,

частіше

дає

ус­

Починається, грип

високою

як правило,

т~мпературою.

хворого морозить. м·язи. очІ. 1'О.ІІова. дуже потів.

болять Людина

продовжити

на

пост

пар­

голови

Едвард

Гоф

ля того,

партія

як

лейбористська

здобула

перемогу над

переконливу

урядовою

коа­

ліЦІєю ліберальної І аграр­ ноІ партій на парламент­ СЬJ(ИХ виборах, які вІдбува­ лися в

Австралії.

Вашінrтон. За повідомлен­

Хворий

небезпечний

вІн

тись дома,

Янщо

для

відчувши

лежати в постелІ.

постільного

дотримуватись

режиму і

нехтува­

ти лІкуванням, грип може дати ускладнення. Ліжко

хворого

треба

вІдгородити

п'ятниця, Перша

ність населення

жовтня

ла

цього

209.289

США на

року

скляночку

з

розчином

ЗИНфіКуючих

засобів.

рому

~иділити

слід

де-

Хвоок-

ремий рушник та посуд. Іжа повинна бути багата на ві­ тамІни .(овочі, фрукти, соки).

Рекомендується пити гаря­ чий чай з лимоном, смЬро­ цивою. І основне суворо виконувати

ВJ(аЗівки

громадських

місцях,

на роБОТі. Для боротьби з грипом необхідні не тільки зусилля

ків, а й всього

медичних

висока

населення.

тура

учнів

працівни­

СВідОМІсть

для

9

11.15 -Те­ 11.35 _

Українська

класу.

літера·

«Поезія

Іва·

на · Франка в музиці ній фільм «В'язні Бомона» Наша афіша.

передач.

І

Профілактика грипу велике

ніше

значення.

має

Найголов­

зараження. На пІдприємствах

необхідно стежити за тепло­ вим режимом

у цехах,

їх систематичним

за

БРОВАРСЬКИИ ЗАВОДОБУДІВНИИ

вувати.

експериментального

і

комунального обладнання

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

і

НА ПОСТlRНУ РОБОТУ

rазоелектро­

зварників, арматурників. Середня заробітна плата 130--180 карбованців. Одииаки забезпечуються гур­

організму

про спорт і фізичне загарту­

-

Броварському заводу

КОМБІНАТ

формувальників,

Вітаміни. Не забувайте також вання

тожитком

і

ПОТ Р І Б НІ: коваль, Формувальники-ливар­ никн, газорізальники, електро­ зварннкн,

ментальники,

Іхати

автобусом

Н2

І

станції метро «Дарниця» кінцевої зупинки.

Jlшар-епlдеМіолоr . мlсь­ коІ санітарно! c~aвцil.

255020

r-

тожитком

вуп. КиІвська,

Броварська

пропискою.

Адміністрація.

від до

ААмlиістрацlя.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОЦІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

-

І

-

..

депутатов трудящихся

ШДЕІ<:С Газета

J

Киевской обllасти.

господарства,

кореспоидента

IІlсцевоro

радІо-

друк.рви,

І<кІвськоІ областІ, . вул.

І(иївська,

61~.

виходить

81ІІ'І'ОІІО&.

а'.ТВЦID І

154.,,=====================

ТЕ;/1ЕФОНИ: редактора 19-3-82, sаступника РЬ-, мовлення - 19-3-18, вІддІлІв дактора 18-"-47, вlдповlдальноro секретаря. вІддІлу роботи, фотокореспоидента _

Сільського

і

«HOBA~ жизнь. оргаи Броварского горкома '1 Коммунистич"скоА паРТIІИ . УкраинЬІ. городскоro и реАо.ного Совето

ливарники.

Одинаки забезпечуються гур­

кадрів "Комбінату.

Все це неодмінно принесе успіх у боротьбі з грипом. О . .ЛИТВИНlЩКО,

М. БРОВА•... И,

слюсарі-ремонтники,

наладчики 'ковальсько-пресово­ го Обладнання, слюсарі-інстру~

пропискою.

Звертатися на адресу: м. Бровари, промвузол. Відділ

вони друзІ ' нашого

здоров'я.

НАША АДРЕСА:

м . Бровари, вулиця

ЗАПРО:ZПУЄ

ДІтям і дорослим необхід­

нашому

на адресу:

·"""""~""""""""~i

провітрю­

ванням, за раннім виявлен­ ням хворих. У гуртожитках

подають

класів.

Київська, 149, відділ кадрів РСС. Адміністрація райспоживспілки.

наамагатись уникнути

-

8

За довідками звертатися

лікаря.

Заходити до грипового хво­ рого без марлевоr маски су­ воро забороняється. При за­ хворюванні не слід з'явля­ У

Телевізійні вісті. «Прага взимку».

Приймаються особи не молодше 18 років і які мають освіту не менш як за

но ЯЮІайбlльше бувати на свіжому повітрі. Велику до­ помогу у боротьбі з грипом

Прибирати в кімнаті тре­ ба вологою ганчіркщо. Не зайве буде поставити в ній

лефільм

.Шкільннlі екран..

програма-цТ

УТ

ПРАВЛІННЯ БРОВАРСЬКО' РАИСПОЖИВСПІЛКИ ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

ГРИП!

по­

ві­

11.00 -

ГРУДНЯ

-

програма

У ШКОJ\У-МАГАЗИН ПО ПIДГОТОВI1I ПРОДАВI1IВ ПРОМИСJ\ОВИХ І ПРОДОВОJ\ЬЧИХ ТОВАРІВ,

сто провітрювати,

кіл~кість

-

Друга

ма

тисяч чоловік.

ча­

зменшує

Концерт народного артиста Отса. По закіиqеНИі но-

•. 12.10 - Худож­ . (2 серія). 16.55 17.00 - «Тварии. ництву .- промислову осиову.. 17.30«Цивільна оборона •. 18.00 - Для шко· лярів .• Співає С30рянка». Концерт во­ кального шкільного ансамблю. (Днlп . будні.. Програма. документальних ропетровськ). 18.30 - «Дружба. гар­ фільмів Пермської студії телебачен· тована працею». 19.00 Іиформаці/l­ ня. 15.25 Програма передач . 15.30 на програма .Вісті.. 19.30 Худож­ .Наука сьогодні.. сПроблеми місто­ ній фільм сВнкрадення Тімо Ріннель' будування.. 16.00 Для школярів. та.. (І серія). 20.45 сНа добраніч. ді. Олімпіада «Флот Батьківщини.. 3 ти!». 21.00 Програма .Час •. (М.). 21.30 тур. 17.00 1(ольорове телебачення. - «3 дорожнього блокнота». (Акто· Прем'єра документа.1ЬНОГО фільму «Чі· ри Київського українського драма· лі в боротьбі, труді і надіях». 18.00 .- тичного театру імені І. Франка про Новини. 18.10 «Об·єктив •. Передача гастролі в Польській НародніА Респуб. Вечірні новини. Програ­ для Фотолюбителів . 18.40 1(ольорове ліці). 22.30 телебачення. Мультфільм «Відважний РумцаЙс.. 19.00 1(ольорове телеба­ чення. .Союз нерушимий. . Грузин­ ська РСР. 21.00 -'- Програма .Час •. Редактор Є_ ФЕДИН_

1

наті. ,rї рекомендується вітря

Г.

ВИНИ.

9.30 - Програма передач . 9.35 -Но· вини. 9.45 Для школнрів.сНа приз клубу «30лота шайба.. 10.15 - Ху· дожній фільм сСьоме небо.. 11.45 .Ти пам·ятаєш. місто?». Теленарис . (Передача з Волгограда). 12.15 • Шахова школа». 12.50 - сУральські

станови­

їх треба обов'язково ізольо­

русІв У приміщеННі.

8

СРСР

ням бюро перепису, чисель­

ширмою. Ще нраще, коли він лежатиме в окремій кІм­ адже

21.30 -

~леБаченнSI

фракЦіЙ.

цих

(ТАРС).

тись

кладнення.

Полотняка.

Уіт лем став новим прем'єр­ міністром Австралії. Новий кабінет був сформований піс­

ня.

ие

фабрики.

Канберра. Лідер лейбори­

антисані­

повинен залиППl­

катар верхніх дихаль­

експоиатами

стської партії

тарНі умови жител, особли­ во в сільській місцевості, а також недостатні ПРОфілан­ тичнІ заходи серед населен­

тому,

них шляхів

у

вІдвІдувачІ

фракції ХДС/ХСС.

500

недугу,

го­

популярнІсть

внизу:

дидатуру

у

оточуючих,

і

мІжнародних

тій у Бундестагу. ПраВЛіН­ ня ХДС схвалило рішення Барцеля висунути свою нан­

терплять Головною є

з

угоди

понад

Більш

тисяч бразільц1в від туберкульозу.

завою.али

не співтовариство

парках, у занедбаних БУДіВ­ лях. ТІльки в центральній частині англійської СТОЛИЦІ, за ОфіЦійними даними, тепер вулицях

Ви­

І

Бови. Тут оголошено, що

ко­

вокзалах,

широ­

демоистру­

голова ХДС Барцель і голо­ ва ХСС Штраус прийшли до

них на Британських остро­ вах. Десятки тисяч англій­ ців змушені ночувати під ар­

на

раз

всесоюзиих

фото

стенду

прав.

на

ие

Vкраlиl.

Фото В.

захворювань

стрий

На

вартості житла призводять до зростання армії бездом­

мостів,

фабрики

трикотажу

споживачІв.

Лондон. Високий рівень безробІТТЯ, різке збільшення

ками

иа

виставках.

калаи-

Броварської тільки иа

підприемства

валися

перетворилися в військовий апарат,

констатується

відома

роби

- едииоТ в СРСР. де автоматизоваио І оригl-

В осінній і зимовий пе­ ріоди збільшується кількість грип

ПродукцlА

ОБЕРЕЖНО:

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

на

подарство.

весь процес нальна пІдготовка композицП.

вертольоти і навіть електрон­

полІцією

-

І даровоТ лlиll

І

(фото вгорІ). На иьому представленІ рlзномаиlтнl сlл"ськогос­ подарськl ПРОАУКТИ, АкІ ВIlРОбляє гос­

_

хвилииу

. 1

В

святковий

но розділ "Розвиток народноІ освіти в Броварському районі

ЧІтким маршем у парадІ ювlлейиих успІхІв пройшли трест • Броварисlльбуд», заводи електротехнічних вироБІв. пластмас. холодильникІв, заводобудІвний комБІнат, ГоголІвська стрlчко-

хофабрика

на

району.

IЗ6 цеитиерlв.

Лlткlвська фабрика фабрика верхнього

короваТ, порося­

На виставці також оформле­

а

\ ка-З. по З7 центнерІв на кожному з му підприємстві більше 60. ~ 50 гектарІв, капусти .l\магер-611» - по _ А якІ перспективи? ~ 375 центнерів на КО"'\lОМУ з 60 гекНа це запитання начал"'IИК бюро тарІв. картоплІ СОР1'lв .сулев» І рацІоналізаторства, вииахlдництва І .0стровськиЙ» - вІдповІдно по ІЗ5 І технІчної lиформацlї Г. А. Сорока вІд-

ткацька фабрика, художнІх вироБІв.

Рум'яиl смаж.енJ

сметана в глечи­ не перелічити

сті... З хлlбом-сlл.lЮ ,апрошують гос­ тей на 50-рl,\ний ювІлей СРСР хлІбо­

пластмас

представив до

що иа виставцІ був

та, ПТИЦЯ, запарена ках, масло, сир

виставці.

~ заннl 660 тони вlдпра"ив державІ, зо-

30

Можиа сквзаТlІ,

конкурс кулІнаРІв. пампушки, ковбаси,

промисловості.

.м.

CJOO17.

масової

19-4-67.

154. Телефон - 19-4-57.

,Зам.

5311-6680.

179 номер 1972 рік  

179 номер 1972 рік

179 номер 1972 рік  

179 номер 1972 рік

Advertisement