Page 1

ІJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І--ВІ!!!!!!!!!!І!!ІІ!І!!!!!!!!В!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!. П РОЛ ЕТАР І ВС ІХ КР А ІН, €Д НА Я ТЕС Я ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!М!\1

ОР ГА .Н

-"

.

!

-

.

І

.

& РО 8 АР С ЬКОГО - МІСЬКОГО КОМ І ТЕТ)' . КОМ )' Н І СТИ Ч НО І ПАРТ 11 . )'КР А ІН И; МІС. . ЬКОІ І РААОННОІ . РАД НАРОД .НИХ ДЕПVТАТІВ КИІВСЬ КОІ ' ОБЛАСТ · І !

Гаае'fа. ввходвт• · ~ 17 квітва 1937 _ · рову .

і

6

. .

.

* М 118 (7259) . * .

..

Середа,

12

АИСТОПОДО

* Ціва 3 коа•

року

J986

,,,

ЛD 111111 Прапор

Хороших реаультатlВ у JіеІЩо, М. І . Шита. За де-

- працІ аа · десять . міСЯЦіВ ' нинtшиьоrо року .~JIJQI·

у калитЯиців

ся птахівники

· ра.цrо(:иу .

. так.

Напередодв1 Жовпевп

JCa;an8aewadt.·e8C>

.вер-евтат.ВJіІ

ІЮІІбі8ор.

за іdд· .

Червон~іt стерства~

СРСР

.

-ДОбре

тив був резуnь1'атами

роботи

мІсяців

ІПНТЬСJІ, ·

ТуТ

Jr. ·д.

.

дання • виrотоuем

.

аа

27

праці

. ·

·

зобов'Язащuі

ми на нІUdшнtй

Vaa~a:·

.

1

право во­

подіти при:!ом імеИІ Героя СоціаnістичноУ ПрацІ

М. з. Пипьтяй. Цього місІіця почесвиА трофей . од~ржнть свою

прописку в pмrocnL сВе­ пнкодимерський•. Ного за підсумками роботи в жовтИІ удостоєна: моло.ций

оператор ~нноrо доІи­ rосподарс.тва

Люба Безсмертна, яна МіІ- · одержала

на кожну корову По 343 ніJJоrрамк мопо~ •.

На друrЩ ехоДІІВЦl п'є­ десталу трудовоt с.павн оператор маПІИВНОго доІВ­

ня Галина диться в

· сом, JІІСа тру­ paдroelt1

tме81

60-рt'ІЧЯ СРСР. Третє мІСЦе присудже- . но молодІй доярЦl радгос­

пу

uев

. .

О. Н.Аl'ОРНІОК, . райовиеrо JlmiOJ ·

~-=~UI-

сtлля у · наймолодших жи­ телів віДдаленого Буко­ винського села Подвірне . Тут вІДкрився дитячий

бу­

водить

оrляд

«:атиричиих

внпускlВ ст1Jщнх сКомсомопьськоrо· )КеК'l'Ора•

rааеТ. про­

Ударник

...,;

pJ

opraJil~

:'

·

·Qpra•

tiC1

жаючt .(спІщfва,ІІкя · · з nриІ)О,цою, · С:1J8ІейИ1 ~а­ rання, ремесло, _· ку .ntнap}4. теХНічна творЧІсть, . об'в.Іt нання зі. 1Н'rересами) . ·

Крщt

.

обОв':яЗКова. аа·

пр<:іш)'JЬться: танож

~~

,

має

.

На знІмку:

. 'l)'tc

·

нав-

;-.ані

15,5 11,2 10,4

.

1Q,3

9,7 \ 9,3 9 .2 8.2

·

будуть І

с~•

~~,.

7,5 7.1

' . .

. . ·~~ . .

·

· ;..R.В..._,.,.....ерськtdІ•

.;г;~, -

сК~• . Імев.t · )\9~ сЛІТКІВСЬКd• ІмеИІ МіЧур1на сЗаворнцькнй• сЗаплаввий•

По

7,1 6.9 6,2 5,8 5,5 5,3 5,1 4,6 3,8 · 7,:А7

paloiiJ

призами, а

иадрунованt життІ•.

· ио.на

~

ІrтІІ nІNІІІСІІН8 Іоти 'ІІІ

в

тцож

сПовому nоемнна

на . 88C1pCnt

(nрІаІіІІще, мІсам роо

-8IWUI 8,VI8C8).

..·

РоІсmІ с.їІа fiOA81'tl . ІІР ао ·~· . .. . . . . '1'088PN· С'І'8О . . . , . . . . . аа .,..,_ІстІ. (ІІІсWІ8ІІІССІНКоМ, І .........

........,.. · ,. . . .. ТМІі.ааs: 1-t.wl). . ; .

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

'МL1dct.

.

ПО'WІОСЯ збИ·

раввЯ rрейпфруУіВ . у . і'Ос­ nоДарсТІЩ rpyзit, .· яна· дав 98 ,процентіВ вапово­

rо ввро6Цицта& цитрусіВ у ираtнt. ЗаадщсІІ ЦWЮІЦНІІ uас:ТнІіостям DJіодн rреап.,. ·~ута привернув ософ'Ві·.

ву

уваrу

за

М. Д. Сів­

верстатом.

Фото В.. Г~ро~rо.

тнина галерея , ДЛЯ СільСЬКИХ ків .

роб01'ах ва

·

.

,ену справу _ и~ .~бу

·по охорові

rромадськоrо

порІІДКу в місцях . е~ануа­

+0,6 +1.3 +O.l +0,7 -0,3 +0.2 -0,6 . --'-0,6

(ТАРС-РАТАУ) .

З.МІЦНЮ€

жuа

rJ.дну

·

У велtпсому · резервуарі сірку за допомогою пари доводять до кнпщ.ня, по­ Тім

у

розплавлену

масу

зрОсте в · кtт.ка разів. Во­

.

nри

. ..

1 .вlдваrу, .utквlдаціІ

насЩцкlВ авар1І . ва Чор. нобнльськut АЕС, ~~~~­ то . -«За відмІнну службу

no

охоро81

.rромадськоrо

Dj)J)ЯДку• • наtороджені nрацtв~tанн

. нашQrо

't

Мlсь­

кого та районноrо · JtддІ­ ЛіВ . ІінутріmНіХ справ П. д, Г-Ілий, І. М. l)'ieнко т• М, .Іо Дроботуи.

·

Ух внсуwеRа поверхня на­

ПрезидІя . ВерховноІ Ради У.Р.СР від Іменt ПрезндІt В~ховноt РаДи Радявеь­ коrо . Союзу удостоІJІа оа­

оцІ.Нку

· ЗJ мужа1сть

.

.

обробки

буває 21tовтоrо ~бо cтane­

8JD18Лeld

селекціоаерtв дали змогу

япнною та ду•

Технопоrію

-~

город~

nоmуки

бом.

лежно від часу сваріння•

rатьох з них урядовиr· на­

·

нарівНі з

. справ.

виутрh:ііиtх

Іхня самОJUддаиkть .одер­

еелекцІонерlВ,

Деревину м'якнх листя­ них порІД; просочену сір­

. на кtлька секунд аанурю­ ють столяриt вирофІ. За­

ноІ зонн· t: пРацtвІІНКJі · ор­

.+0,74

СІРКА

ціІ населення ~ вебезпеч­

rанtв

·

са~аторlй трудіВНН·

nісqматерlалlВ цим міне­ ралом розробили вченІ ЛЬвівсь~ого .ntсотехнtчно­ го ~стнтуту.

·

З усвідомленняf.t високо!

+О,З

створвти сортн, JІкі мають ВНСокІ СМІІСОвt ЯКОСТІ, ~ fІЮЖtйнІ, морозоC'J.'$fd. ' . ~ТАР,С).

універсальний спортивний

нашоІ В1ТЧИ3НН .ВМJІН ~часть у ремс;>вТJпа:- 1 вtд-

·

вtдповJ.дальності . за , дору­

+О.4

1ft. . . Ваrато'р1ч81

таЛьноІ забудови сеЛа, Невдовзі тут _ з'яВJІяться

кою, можна успіШно за­ с~.осовувати в будівництві

АЕС.

+1.9

завершено експерииен­

nрикпадноrо rероУзму нa­ народУ, його моно.ntтностl І 31'У,РтовавостІ. Поепанц1 всtх рес~Ік

moro

•НОВJІЮВ&JІЬННХ

+0.7

чергу

місць з

шестнnі'tОК .

. ДЕРЕВИНУ

ЛіквіДацІЯ . І:JаслlдкlВ аварlІ .на Чор~іІ:Щ.ськІй атомній .еJJ~ктроетавцlІ . це Ще одна стqрІІіка без­

.

140

самим ·

першу

.

+ОІІ

вtн qемnіон у евоІй роди-

Тим

і ВЇІ'ІІІ'J

_ +1.9 +0.8 ·. -. 0 ,6 . +1.9 . +1 .9 +0.3

ЯКІ ВІ.ДІ(рИЛИ йому ДОрОГу' в щи ПІвдня. За вМІстом вlтамІ.Ву еС•. иапрВJСЛад.

комбінат на класами для

комttJІекс з басейном, кар­

За муаиіоть

rрамаrами ~ ------------~---------------------------• . вЩзиач~ вариства та ааохо'І)'ВаJІЬними

М. д. Сі~чук нагород­ жений медаллю cBeтepalf

комунtстичноІ працю.

спеЦtапьнt>стt

праці•.

чимало подяк

за сумлінНу

. . .. · КІро~ · ПЦЗ •РюtіІя• . . ·е:lІ~~вй·

зац1ю та змtстовu $Ро• 81зац1А

прац(

своУй

140ЛОДЬ.

до вІдповІДного перІоду . минулото року.

.с~аський•

.

У..асть - m=р.-ІЦІІІЦ

(-)

ЬІ4щ ЩорС&

Водночас буде зроблено оrпяд фотоrрафІй, роз-

·дення доавtтJя.

чає

Citt·

<+>

с~_ ваванr_а_ Р_lЦ•. . .

тверезого

повtдатнмуть . про ·

Дмитр()вич

з кращих майстрів УВТК тресту . сУкраrрорембу~.

сПлоскtвс.ьквй• lмeJil 60:-t'l~ СРСР

рІалtв. спря..ованнх · на бо­ ротьбу з алкогсщtзм!)м, за

способу 'життя.

·

стопяр високоУ ква.піфlкацlІ. Він є одним

АГРОПРОМИСJІОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПРО СЕІ'ЕДІІЬОДОВОВІ НАдОІ MOJIOKA

ше

та І.вшНХ мате­

утвердж~ИНJІ

Микола

· 'ІУК · -

НА 10 JIHCTOIJAДA 1988 РОКУ Перша r.рафа ---:. надоєно мо;Цока В\д корови (у Jdлогра.ЩХ}, APJI'8 бtпьше або мен­

риства боротьби аа твере, . а1сть йоrо . прuаlнІІJІ про­

с·Руса81ВськИlt• ЛІоб1 ·, --.....

Костюк

ка область) . Радісне ново­

В ГОСПОДАРСТВАХ РАНОНУ

·

чилися в нього операn>­ ри машнииого доІння, які

місяця

\

утQОревня мk:ькоУ орrа81заціУ добровlnьного · това~

ді району. Активно вклю­

нупоrо

· · рік ·

.

HOJІoceJJIЩ8 (Чернівець­

·

дисІІЕ'l'ЧЕJ'ськоr стrжви РАИоннФго

На честь р1чнвц1 · з дu·

розмаху

тоі п'ятирічки серед · мопо­

СЕЛО

. 0•ератввQІ

.конкур~

змагання за_ ус­

цього

·

Т. МІІТЬКО;

· Нові імена

змагаютьс:!я за

ВЗm

'іsариинИка­

дУть виконані.

завом.

стартового року дванадця-

ОНОВЛЮ€ТЬСЯ

д.о­

. aooreDdx•.

пішне за,вершення завДань

- ·

червоний крнтнчннй сІtrнал. Випробування по­ казали, що. Індикатор на

літрів пального.

будуть високиМи.

ще

щоб усп~шно внробни'І}' про­

Все ширшоrо

·

жовтий- поnереджає перевитрату / бензІJну,

кілометрів прОбІгу економить близько 100

роЗраховуємо, .·· щ()· 1. в :тм~ве . пер,9д надоt

·

В. rЕГВJІЬСЬКИИ, rстовввІ ~ІІІа 1(8mrrsвeudro коІІбІ8ор­

ня

ripo

,

·1 5000

~ заrоrовлево

надцятоІ П'ЯТИt'іЧКН,

набирає

мі.

ста'І'8ІО-> іdлЬК1сть · внСQко­ nоЖНВНИХ . кормІв. . ми

граму . перШого року д$­

мовоrо

бlnьш економічному режи·

На СТшловнй nерІод в

ти­

зрос.па

працюtштн

ударніше, завершити

надра-

QІOI'}*IJ& .евеьппв ~кв JЩцмUа ВееdоІв­ ва Баранова n ВІРа Дa­ JI'ВIJtiEa · ЗІ.Іm!нtсо. Це та~ кож бтьше вt.в. txнtx зоb'~Data.. . . . .

Наше завдання на сьо­

-

високо-

4445

комбlкормm та.

проценТ!і.

Зеле­

иий колір означає, Що ав-:. томобlnь рухається в най­

За словом-діло .

тонн прем1ксІ.В.> Про­

годні

тУються. ·Воаи мають три­

колІрну індикацІю.

CfИIIC!'D.

у дарною qрацею. :J,'ак, аа десять мі9ЯЦJ.в понад зав-.

103,6

·

Ці пристроУ завбіпьшки з теніЩІИй м'яч. леі'Ко мон­

JІ.ПІRТА.

СТепа-

калнтянцІ , пtдтверджуют.Іt

до

для малолітражок з ваку­ умиями карбюраторами.

Гоеподарство

ми.

авто­

Нові прилади секонометри• · призначенІ

ппемптахо-

vvo.шn~ . - ване

· . neper.io17 ·

Свою трудову

280

суnер-

іСВапtфіковаинмн

палнва

мобіJJі, на яких будуть ветаноалені ІНДиКатори Жигу пьовського радІоза­

mІЩІ в цеа. час не змен-

поточного

(

дуктивність

R,йбвшев. Менше спо­ ~нватнмУ:fЬ

пjюфсІdтсн

KOJ:I.,. удостоєний 1 за

сяч тони

.

·

Є~ М.' Климась.

І(. М. Мед.

Ж внсокоІ нагороди шІсть

трудове

!Колеtстнв

•.

fPJДSJТЬCJI

ПрацІ!ННКіВ ra.nyзi 1 пер­ шу rppmoвy премJ.ю. ЩвІ

року.

лtоють

· RицтВQ. ·

тисяч

·

. пташИНЦІ

прапор М!ИJ... х.пібопроду'іn'Ів

І ЦК

.

бІЛЬше тоrо. що · вамt'Іа-.

перехtдИий

від·

242,2; ·231,3: 227.4; 226,4 яйця 1 очо­

аа цей період вИроб-

. лосЬ;.

змаrаи81, - аому

ннН1шньоrо

.одер)JWіи

повІ~но по

3.51t;ЩJO . ДoбQsu кур. "ІІt. Де ва 529,5 ·. ЦС81І1

С3(МКfМН роботи ~ 9 МІ~ СJfЦІв~ в~ов переr.!О8ЩеІІ у . в_с~оюз'ному еоцІu1-

прнсуДff<ено

племптахо-

сSрОварс:ьЩ•,

16· 'МlтаІоиІв · 878

СРСР; . Вона првtдомтша про ·.

стнqо._у

року вони

·ЩЧК sсЦь, ' Що в1t(Іі0в1дно радгоспу добре пlДrоту~ на 13;7 тонни Т4 . не, 878 ваJІЦ' цо . роботи в щн­ твсЯч JmyІC бLrц.iue · ttitaнy· . ньо-аи.щВН4 пеРіОд. Тому IJJreМmaxopaдroctr · peUI~. · в- ВСІ - ПІДстави сп0д1ва3f.В:іІІ· ·!Ju.JuQr .ор1.'І1ІdЩІям ·. ТИСЬ:, . ЩО . ПрОдуКТИВнІСТЬ

718

нqnектив

сять міСЯЦіВ

ленО. 193,4 .~ВВJі м'яса,

моввй завод ввдІІпша по­ здоровча тuеrрава · а Мt· вtneJ)cua Шбопро,Q'JС·

те. Щ.ь

для

МАЛОЛІТРАЖОК

'

знову

еве ва

ЕКОНОМЕТРИ

ВільІПе запланованого .

BOJ'Q'. кольору. СтіАкість 1 аІязкtсть деревини, просо­ ченоХ розЧJЦІом сІрки,

·

·

на стійка Проти аrресив­ иоrо середовнща різних КНСІІРТ І солей, а ТаRОЖ rрибків та шкідників.

:Простота

. техиопоr1чно­

го nроцесу дав змогу wн­

роко . аастосовуватн йоrо при будІвництві скла.цсь-. кнх nримІщеНь для зберt­

г~ннв '

1)9,

. м1нерапь11их . ·~·

сtнажніа 'баwт, о~

никІв, 1'еПJІИЦЬ.

·

·

Кор. ~~~;r" -~-

·


2 стор-.

* .J2

..

.

' -..... · -.- - ..,

- ·~

......... .. ... . ""'" .-f ..

\

листспа){а 198& року

----------------------------~·~--------~----~------------~--------------------~------~~----------.---------------------. 8 НА ТРИВ'ПW ЮМіІ МІСЬКОІ

ЗВІТНО.ВИВОРВОІ КОІJСОМОЛЬСЬКОІ

.

.

. ..

КОіІФіЦ»ІШЦІІ . .· ;:-.·' :- . -

;

.

>-;

·

імеНі

.

Докучаєва, · сЖер-

дІ~ький•._

·

·

~

Але не може ве USІ­ nюватн . те, що не у вс1х

.

цих rосподарствах ДQCSpe ПІ.ДГОТОВJІеНО тварННі;РЩь­ Кі ПрИМіЩеННЯ. 3a~pH­ JUICЬ

із

Іх ремонтом

у

сЗаворицькому• •. досі три­ ває він і в радrо,спl 1мев1 Докучаєва. ПовLDьно Аде реконструкціЯ ІПЩЬкоrо

. тварнн­ · · та

коІІПnексу

ремонт водокаиаJІ1аац1й~ но І · мережі у сЖердtвсь-

. кому• .

хtдиий період в радrОспах сКрасиJJІJС;Ький•,. еЛіт-.

JdвСькиІ•, -tмевt на. У мааваних

ствах_ АО . цих

·

Мl'ІУ.РІ-

rосподар-

Пір неітУ·

ють rраф~амв · антрат кормlв. зривають почасовий рщпорядок завезення Ix. На ваrових 'ІаСТО в1А· еутиІ раціони roдtвnl, за:tверджеиІ керіВником roсподарства/ та rоnовним зоотехнІКо-.. Для виправлення поДібних недоЛІків

спецtапіст~

3НТНВВОІ сторони у рад­ rоспах · ciJJJOCJdвcькиl•,

сЖер~кий•.

.

тварІПІJІВЦЬ-

коІ ranyзt потрІбно зроби-

. рнці.кий•. радrоепв.

· Однак

ІІк

сЗаво­

т.акt ­

сЛlтІdвсІr

киА•. іменІ МІчуріна, іме­ сЗапnав­ · ний•. cЗopJJ•, · cl<pacНJJlв­ ський•. АО цих пtр звопl­ кають lз впровадженням йоrо. · Усім добре вІДомо, яке значення ,цпя орrанlзаціІ -tнормаnьноrо трудовщ·о

R1 ДокуЧаєва,

процесу .тварНННИК1в

ма­

ють ylroвk праці і побу-

.·ВІДПОВІДАДЬПИЙ Ц ,ЕРІОД

lfJ . ,,,,,, ,,, .

ТВАРИННИЦТВО­

8

)'ДАfНИЯ •ро:нт

Виробниче об'вдвавня сЖИтомирзаJdзобетон• ос­ воІnо випуСІС б«щемеитноІ'О бетону.. У розробцІ тexнonorti йоrо ввробаицтва ~pamr участь сПІвробіт­ инки Квtвськоrо · -~рио-будtвеnьвоrо J.ис.титуту.

.

Тепер · при uroтo8JJeвнi цlИВоrо буАівеJJьноrо ма­

.

терІЩ •ІіІсор~ву~ вt.цходв

.-· ВІІХ печей,

·aona

компоиеита.

теІUlових

- . ш.mut ·

Домен­

eneК'l'poC1'8iliuй, nужн1

··

Це· значно пtдвНЩ~ ІІfц~сть б.нону

· ·

.цає змоrу

1

на кожному -·IWO ~етрІ U..OBOP'fИ IJ.O

300 кtло­ rрамlв цементу. Пер\ш парТІЇ JіОВОІ про.цукцlJ · ­ безцементвt беТонвt бnоки 1 тОварввй бетон вtдправ. nено ва бу.цtве.u.ві об'вктв облаеті.

· 1Ja зНіМку; ·вачаn:ьввк nаборат6р_11 . об'~.цвашіs

О. ·Є; Вnасові Мtnьто, . ЯК1

1

;Jаступник ва'ІаJІЬИІІJСа _QЩ.

браnи .участь

у

6. ·С.

розробЦІ тexнonortl

одержання безцементноrо - бетону: -Фото л Ко.t........ (Фсnохровtка ·РАТАУ). ~

)'ПОЛЬОТІ­

ко встаноВВJІІІ ва скІПово­

Му СТВОJІ1 НОВ)' 6аrат0тоН·

КОПЕ~

ну конетр)'ІСІЦІО;

JIUtв. Уперше в прак~

'DЩf.

•вуrпедобуроІ

про-

ІUЩІоJюсі.t ва _· шШ1 Щеві

50-pt-iчJI · Веnиsоі Жовтне­ воІ. сОЦtащ~І

ре!ІС)­

nіоцІІ -3діІенево з nовітря

реконструКцію

копра. з

амоІІ'І'О­

~- -- ва..зем.пl. Перші ПІА­ _рахУІЩН покаааnн. що rtр­ нвкн

зеІСОНОІІНJІК

nСJІІ&Я

сто ТJІСЯЧ карбоваНЦІв.

НА ВІДХОДАХ

rо верхню раму було зня­

то nовнtетю. Так само чІт-

mобНfеЛЬСЬJСНХ фІ.!J.ЬІdв ПІД АевtзоІІ с.ПрофспtJІКВ

roCпt с~ ~

·йшов в обласиому центрІ.

кв

oбnarpoapoll)'.f В · рад·

ro

· а.цааі&t ·

району - ltnyafaЦiiC)

'IJI'118

(ХаркJвська об-·

nасть}. Вtдходs eaepreтn­ Нitt · ПІдпрвє~ деяапt

..

• 88JIJQUCI

екс· теn-

•. ІІКВЙ вав1 .води ІІІс:цевоІ ДРЕС. . ком6Іва,-;

.IIWDIIdt

опаnюють тепЩ ~

· . ПРО ·те; ЯК МИ

ДРЕс ·

допомоrою вертоnьота тро­

. ХіІ бІJІьШ як за rодинУ йо­

ІІІВРше ~QJIJIТЬ ва сnужбу 8JІР()бИНЦflІа трJд1вВИ·

t

ЖИВЕМО

І ПРАЦЮЄМО

~

Or~

-

шкоа коІфІ13му•

upo-

ЮвотобІіте.Іd заводсьвнх стуДій ~

1 .с1.пьс:ьrtвх

понУваnн ва ~ кvмевтаnьнвх

· ·р03Повtдають трудових

aD'I

58

АО<

.....

и::ш-~

.

копективtв.

)'!Іасть професіІних ко~-

'І'е1'18 у nроцесі перебудо-

ви. ·. _

(РАТАУ).


===а

·-

=

!тЕ"

\

сН О

8

І!

ЖМТ

8

ДО .З

НАРОД-

.

.МОНОСОВА,

8

Ч.ЕРГОВИR

УРОК

ТВЕРЕЗОСТІ

ВІД­

БУВСЯ .у ЗАВОД­

СЬКОМУ

·е

ГУР..-о­

Васипьович

-

.ІJе•'ІІТМаІІЦІІТИІІІтнІм

1986 . року

На 8атІоНІащмну

ст~-

·

• тІ 'ІКИ не nримосИІІа аео-

иаун.

СПОВИJ()ЄТЬС.ІІ

,"lfk;..·, маумамм,

св1товоІ науки •. 1 . , ; .·..·.

аченнй,

nомрта-

сnоамений

ну ЖНТТR .І "'""w.Іс~ ІІомонас:оаа 8'QанІ 3 АкадеІІІсІО

рнІ ю· nо'ІКтеА, мІ СІ&rат-

ІІОмомосоа СІуа а ..аним...н-

с-•дистом

caoro

'!КУ•

ІtтаІІТ.~-~~.."о"~нос~•и.!.хйІоммІ: _.. • *' -

щоСІ

nоса~тн ком, фt8ИНОІІІ, · rеоrрафом, ЗнаменвІй .$.. '···~ ·:.-... · .'·.-. ,. .·.'.' с.мму народу., ...-. ос~ що . Іс1q)Мномі nоетом,yaary · Х)'ІРКtfИ, •ева ЧИт8цьЦ· ··~ · ' 8)"no . nN108М8 · АІІІІ · МихаАІІа. , ~ 0c~N8y СІуао цlJI, ЩО ~ :;<ЩІііИ

Російською ·

ДІUІМВ Jw ~~ "i.~!J.'l:.~ • , ""а~ . -

шкопt

школи пр~ . nорт­

ретом М. B•:·::!Jo.litOIIOCOвa,

макатаа.и · з . ~ван-

;:"д;;е:~:~:~.Д~

землею . . , · · ··..· ··, .· . . .. ·

корнеn · суОпsльства вк ра-

~· наЕ~-QІІИй з.

А. "Маруияк.

_ __....;_ __,..,._:.... ..... . -.·........ и... .. ~"':"'',·~·:·.-<.., : : ..-·',·-.·.~ ·.' ·.~ . · ~·~ · ··~ ' ·--... · ·.._"·.-·-~

сІсторІВ

JнодСІІ1Іа знає баrато тала-

вовитих людей, -

па вона.

.....;.

І .серед

сказа-

На аса ~ . . ~-..r-ra• < І'ІІРІІ~ -..н~тІ

них

• см... ~~ . r.o • . ,..,.!floЧI!u .... - nt~ :; !" ·. . . ,._

...

на одиому з перших ...сць Ім'я ·вепикоrо російського

•-'*

стецтва. npa • · мав дивовижну жадобу АО

ЇІОноси

знань. Саме знапия. вквх

енцнк.цопедtю, до-

помоr.пи йому ~робити те, uacy Не Пере-

ЩО ДО ЦЬОГО ~ · · · стає викnЩ'n.І . ·. подив 1

-'- .

ИЦЩадJ<lв на,у.J(у .СВОІ'Р

l"'.". СУ. На десятирl .. 'АИ ... 1 на."Іа

віТЬ на. сто.nlТТJІ,І~; · · Перед учасQНJ.Са,..И кон•

·

·

то-

фереиц~І · · ІІ'Jю.~ОДВТЬ

~мо1

· Курс,

хІмІІІ на

·

хІ,..П. Він

аІДКрна

nершу • РосП хІ•= 11аСІо-

ма мІм ро-

раторІ10. А а

мrно, ІІСМТН И~А&ІО'ІИ~

nрихоАМІІос~

У'І'МІ РСІ3ПоаІІІн такомс npo AIJulw.lcт~ ІІомоносоаа · на

f748

ІІомо-

носоа сформу~аа· иком аСІаf*КенНІІ ма'"'рІJ І руху.

' У t73$ роцІ 8 'ІИСІІІ мращих у'ІнІа ммх~ао домоно- · с• Оу8 .наnраманиА . АІІІІ . nродоаженКІІ мa•'laнtttJ • П.т.реІурr 8 · Аиа..мІ'ІМИА . .1f.Н... pclfNT. А М838СІаром -.и нр.аЩІ студенти •Ідn118• .іІнІОтІ>ІСІІ """ на-нR • НІ- ..-..~. 8 Map6fp81 · ІІомо-

мосо8 ни..мс11 " · ана ..... мто-. ro 1tl-q...иor0 срьика ·.хtж-

с ·.

ріики життя .мщайпа .Ло· моИОС9і!&·

САОа'1ЩО-І'Р8Ио-

ИІа. аtн nDOAwoa м ~! 11 т~ · 1 хо'І наа..аіtнн дааuоса йому

•.,...

.

nатмнсwсу амад..ІІІ~

на баrа---

заі;ОПJІеВВJІ енпередитк

~ом

....м~

,j(М8Ис:..; ' t ' ~·~""" : ~ ІІомоносоаRK anapwa СІІ, 11ft: Н'Іі и. ІА ' n~ І /titl 8Jt31f.'IH8 JOIMIIO науку ..-~ За. npa. ~ . , стІй, ~ na.раТ801)8Нмн Р.8"оак~. nporи, · Н8ІІР8•.NІ «Sii.йcJt· :ІІомомосоа .;.. nepwн4 ·росІм~. - ЖUІІО'І..... . сwсмй npoфacot) хІмП, 881'Cit) JКаАОСІа 8Іfан~ nJ*..,.a ІІоnepworo • с.мтt. !СУРСУ ФІ-

них напрямках науки, ми~ . КТИКИ ВіН

ТОІІНу

оt~~к1і хtмп• ..

наука~~.-. тоt-: •• ....."ІІС .. .Nуко10, а ..81Ntо­ ти на , ас1.0 н•&Ur-; рос;~~ · CJtІUІC~ .110 кa-reropІr ммс­

вченоrо · М~ В. Ломоносо.ва. Першопроходець в р1з·

· б8 вистачипо

:-

'10111 rаоrрафІчнщ-о деnарта-'

-ту ·АнадемІТ Наум. ЦІиаао· npoAwaa сторІнка,

"рисмчана

ІІомОНос~у.nое.

м.ас І. Є. Андрєєв

та

nt- .

кар районноУ лІкарнІ М. М. Нечитайло.

десять мlсІІ'цrв, про успt!

1_ н~вирЦпен1

сwсот

питання.

ІІомоносоаа

tluиaaa

Оата.ко• росІй·

т.в ер е . а ост І . · Мета йоrо nеКЦІІ-бесіДн · - nоказати 81'pa'rR робо­

дову діЯJІЬИlсть. Прк~утнІ

Ч91'0

мендацtt

Було

Все

життя

боров­

ся

вчений

3

ворога­

ми російсько!

купь'тури,

Із засвппям · ІноземцІв у Російській академІІ наук.

. ;4 54

· квітня

1765

року' в

роки М. В. · Ломоносов

помер.

Більш~ • двох стопІть пройшло з .часу ·. см.ерт1 , Ломоносова. РадЯн~кий народ шанує пам'ять про М ; в. Ломоносова. Спра­

ведпиві епова акаДеміКа М. в. Иепднша: сЛом~о­

сов на.цежнть не тtщ.ки ІсторІІ. Roro Ім'я 1 справи завжди будуть на прапорІ перед~воІ р~нськоІ на­ уки, спрямовацо1 на епу­ жlння народу~.

,В1бпімекар · ш к о n и в . В. Цибу.цьська ознайо.­ мила учнІв з книrами про

життя І дІяльнtсть М. В. Ломоносова,

ними

на

представле­

·книжковій

ви-

.

ставці.

Читацька

·

ttонференцІв с

пtдrотовпена . спlльщrми · зусиллями · ·бlбпlотекарів школи В. '8. ЦвбупьськоІ, Ф. Г. Рижак, вчительки хlмІІ З. А. Маруияк , уч­

н:ями 9-А та 9-Б кЛасІв. А учасниками П були також учні 9-10, 7-Г та 8-Г класів. кпз,сні керівники. методист .4Jo бібJІJJпе'ІіІНХ

в . .ВАСИЛЬЧУК

уважно

результатІ а;пкоrопем.

сДОбровІпьие

•.. ·

самоrуб­

·n ··. .

' ню

ne~ nJ.кap м.· м. Нечитайпо. Вона розПовІ­

.

· · ..

· . ..

1

..

ИОНВОІD

~ ~... r. и. пО.::

ЗАВ9ДЧ.АИИ з к·пиrою - . .12 .РОКіВ мивупо а тоrо дІUІ, як епово cКIIJII'OJJIOб•

СТІІЖІІИХ• видань 8 усій кЦькаtтІ отріІманsц ВJІМJІ

стало ЗВИ'ІНИІІ

книr ве tака уже І знач­

поивтuм

ДJІJІ працtвннtdв свІтпотех• . qa. нІ'.Іноrо за~. СаМе стІльки рокlв дІв· "Ут первинна

риства

opraнl3aцiJI

Тов.

..

пщепе onur. .- . К.: По~ . У.,.... 1988., Роман

сЬІЮІ. ніІ

вJ.домо'І радвн· .

подlВМ

письменНИЦ1 Гапи.,-

· Серебряковоі,

дає.·.

що

ват-. . смаки; уподобання ваших ЧИТаЧІв, чаСТQ прн­ .· возимо .пl'l'epatypy аа за­ ковпевнJІми. Тут 1 .шкІJІЬ·

~~ посІбНИКи,

авТоритЄтиа. НайЇІерпD по-

'сп~ц1аnlстів. Знаючи, X'JO вкою пітературою цІка· внтьев, прагнемо врахову­ вати це пра pe31Joдin1 но­

ro 24. ·.

ря~ копек,тиви. Іх всьоНайак'І'НВиtшl . ее-

повсюджевоJ. лІтературІ( ви ~айдете 1(НИ1'Jі по в'я­

Л. Чебtна, л. Бlna, В. ва-.

вавню, харчуванню, пора-

внвноІ в скпад! . п втв чо- . повіК. КріМ .•тОrо, в кож· н<1Му nJ.дpo~дln1 заводу в своІ ро3Повсюджувачt, JІІОди, яким &айбІпьше дов1~ . ·

ред

них ~J Л. . ЮдІна,

завиЮ; шиттю,

бич; ~- Мцарова. . . .ОсновнЕj 38BJWUIЯ то.варнства . кинrощобlв . ...,...

·Oj)~ :но~

..

~

.

спІ.Іп.но.-попttи'ІНа Ліrера­ ·тура, аокрем~ матеріапк

пера~

партійних

cliiтJІoreni'l·

зu.оду

кпасІЩІВ

ІІІОСОJІУЄ з

дtвпьнісТь

НИК1В ·

бІnоrsардtйцІІJ..

, J<омуИ1стнч.ио~~

аченнв И. Маркса: І. Ф:.

Е~. ПрочІіТаВПІк цей,

об'ємНJd[ т~Ір, ви. доJJІдає-

яскраао

·, -

ао

flin'CК"JJJJ88UU. А8JІСМ8 111В0.118,

· змUьQв.У.в -~­

·

показує,

ц1вом

·

К.; · Ра·

·

як

. . ~tя иуяс~ц>о

вІДстома завоювания Жовтня, в 'твор( внвед~

на ціпа ranepeя ЦіКавих . обІЩз~ •.· ·охоплене велqе KOJIO ПОдій; В ньом.у ..Ві;~{· чуваеться подн1t rрlзннх часів.

тих

е~t·. змlctQ8нl, .rарио ~-

. іі1 : "'~ •~~~ .н- Дoi.Nti..... ne . . ~ . ·. • . .1""1"" . євоt, · · ··. ~)ІНс~~•. Л. Ле··

пІД керt8ВИ­

ЛенІна

зю~ну :в!JtТОрНJІУ.

даннв. Тут

.

~ . · ; р,вtФ~му

·

·.

К.

.. .

роц1

За

.

SfF -

1

чаетвну

1 .твори ·

радвн·

..еьквх пн~менннкtв, І · ра~сь~а. росІйська та рубіЖ'на xnacИJCa.

ук·

за·

РозповІДаючи про робо­ Тf заводських кииrопюбJ.В,

..е можна не Зrадатн про ту допомоrу, яку подають Ім парткок. орофеіІІnкО­

кутника•

·_

квиrопюби,·

розраховують

·

пJІавуючи

свою · подальшу роботу. Найближчим часом opra·

ІІІзацІІІ првведе читацьку

конференцію, приСвячену 45-річчю перемоrи Черво­

провев ~РІіВУ~ при• сввчеаt Т.· Гt Шев'Іенку. Мета: п поr-~С$пене ви. вчення ТВОІ>ЧОСТІ пона..

ІІ учасНІЦСк rотують рефе­ •P,am, .Цо 90-рlччв з дІUІ народження маршалів Ра· дЯвськоrо Союзу г и.

_твор<ЩтІ()

. До6роJЦ(Ібова.

.-

'

·

~омоrу, . заводського стри

кiiiii'OJIIQC$p. ()І}rарІЗУвап.и 'ІИТащ>ИJ КО"~ аа

залу~~ кнвrоnюбІа ;Ja"

аодУ ·дG '. акт~Jі!НОІ DPQDarаидв ·Ао~•. •: творІв, покаЗ • - - · в о Во' В. І. ЛеИ1на в перІод· йо.-JЦІІВ"-·· · · · Фожр ,.В. ГорбачеВськоrо . . •..· , CDaAJC~~.цoc;;r~ · йоrо ТВОР" цв«$8d аоа 1де а peЧОІ'О'_. меt'ОдУ . В Y1.(P8JиcьKut ro снбtрськоrо мепаим, во.uоцІІо; ДОКjІІеиааві " ПОЛИТИЗДАТ . Дана кннrа DРfІ,СВВЧена ntтepaтypl.J. -"стецтвІ. 24 . п~и :~ст~~~J~ 11081С11. - К., . ДвІпро,\ . ра дРОПОНJl€ великому ~ ·. · J)Щ:іаському учас::8ІЦСИ .щtтоJ)ВИИ буJІИ '1886. . нtй роботІ, · з селяцм.в мислителі!>.. • письменнику · наrора.цжеиІ ·. дводевною 'У .кнИзі уttраІиськоrо · рааповJ.дав ця книrа. Ав;­ .· СJІАВНИ Jl. В. 1'АВР.В· і. ·.ревоnю~tюн~у· · .Оп.еК.~ · ексвурсtєю' по ДНІПру до ІВІІІ в 80JIQOJL · Іlовес'!Ь · · · .,.... ·· ~or~ Тараса. ·радянсЬІtоrо публ1циста тор ЗРбражув. ІІеJІИКеrо 0 об АІІек .. · ...-........ ..·. .... . · .Гер "· ц · еме. .сандру l':epЦ'ffi.Y> Aв'l'QP. ··Во-!Іод~:~мнра ЗамтtнсЬко­ вождя пролетарІату 8 ·. nе­ пщсазує ,~iio~Q: ' r~~Ji ' в . ~іСЩо . . ж ·rоворИ!и без.• рІод ..oro . розду!'fІВ · вад ,rо :ЗІбраний. баrаtий Ф!,к~ . М., DNJI'l'kзд~, 1988. . liOU . ПоЄер~і!ДНЬО . про роЗІJОВf 'J.'В~чtсtь. Л. СпавІJІа складному. enne'l' . JКino. с»джеJ!ВВ JІітератури ее:веобхJ.днtсm створевив · ТИЧнИй матерІаJІ~ що розХВИЛrоІОЧ1 широко . вІДома рад$Інсько- тєвих, політичних 1 ntтepit· · ~д заводчан. то сума, на соцlап-демократИ'ІНоУ пар­ . ПОВІ.Цає . Про му 1 Закор.цонному ЧІІТа- 'J.'УРНИХ копlЗtй, розкриває яку прн.цбано 1 розпоаєюдТІІ робітиіІчоrо кпасу, · в сторІНКИ нашо! .· .1стор1І. період . tнтеисвв.ноt твор­ ПовІсtЬ ·сВолвнсьsd · чевt, .,В cep•t- сПо.лум·я..t найширше· -'ono .· особис- жено пІтератури 'І1JІькИ в попк Іде в ревопіоЦhі).~~ ·. J)eaQnюtUoнepн• чо! РОботи. ВИЙІWІИ · тах, Ідейних . 3в'язкtВ 1 минулому · роцІ •. етаноЖJP8U88 Н. А. Зхо 8 пріІе~чена ~· етаноапеин~ . loro noвten· Про Я. Домб- . контакЩ ГерцеІtа а ее- вить 28 .тнся'І карбоааиM.t аое.адІУ, · РцІІиtькоІ . впади в · За­ роаськоrо ..-а ,Q; BєnlJtcь- . редовищІ росІйськоУ. між· цtв. І якщо врахувати, що . ХІДнІй УкраІНІ. К91'0· · народноУ демокраоrІУ. доля та~ зван.~· ~~

1988.

Про життя 1 дІВЛЬНІСТЬ

Значну

.зЩtмають передппатНІ ви­

Щктор.ащ•. ~-

бе~f ·. ~ ··. BJ.:/Uql.• НРІЦІ~· , . . . .

комуиtmв. ne~~

бІпьшоВІІКІ.В

Ц1Ану дlяльнtсть молодих

нимв . основ с:воrо беземертвого вчеиu. JCoii.,uoв. А. Jl. Возrо-

..

уряду.

рQі):_: ~~~~~Ааа,аодсь- ... редня участь в проведен· кЦt ·6__..,. . · . ·~ .. . ·~Р~- '. н1 різних заходІв. На до­

· ~к rоповних rерРІв ·. 'і'В9РУ

теся 1ІР9 активну peвonJ<t

Карnа марнса 1 ФрІДріХа. Е~; про роз}Юбку

.rJЮ'fац~Ьку

Ча:с1ин . Чер~йоІі' ~Р" atll· ··аротр · fн'І!!ЩВе~t : 1а

1

твори

ка~~ З6 · пе~мо~ ()у~ .. вий та комсомопьський. RaNpoP.eid . 6е3апат- . . 11 · ·. ~:utJ'l1t!IWA'iQ · :Мtcfo..r.e- -, комітети. ~е 1 миерtаяь· НОІ() · ~~ . У · -, . . . : ва допомога, 1 безпосе­

..fly

осВовоnолож-

J

з'ІздІв,

марксизму-пен!­

н13му, керівнвкlіІ партlІ

,.-1 пров()ДЯ1.1t : ~•. одзаводІ·

консерву­

ди, як буrи красивою ... Великим попитом у ааво.цоіаи · користується су-

пропаrаму . І · рqтІОВСІОА· ЖШ,ІІUІ JІІтературІІ СЄІJед

. щселеввв

вих ~оджень по пІД­ роздlпах. Основний про­ цент ваших працюючих жlнtцІ. Току не дивно, що в квиrц обnJ.ку ро:а­

Jlll

.ві#ну на'-•Щвночt, (іоj)()1'Ь"

скпаДається з .цвох J<виr, розповідає .Пр() життя. 1

технічна

:t

JІІтература для студентів,

мі'ІННКИ Валенпиа Антоновнча - каеваче$. apxt• . вар~ус заводу Роза ІІЩвtв" на Ход~еіІко, ·~ пер- ·

прнсвJІчену 4():-рlччю Пе· Р~fи, .. . ПJЮВЄ:JІ~ воив в JІІЩІУЛОМу ·. І)сЩі. AatopJІ , хрщнх <~~ІДе~ · П вІД·,· зна"JЄ'Иі ·:ц!f!RHIQI подарув· .

в· · РосІІ~ -~ові­

пр()

зрозумlпим,

...,.. У своІй роботі, · . рОЗJ]оtJ.дає В. А. Овечен­ ко, ...,.. праrнемо врахову·

воіІа вапІчує 250 чпевtв. Керує зцодсьІUІІІИ RИИ~ rолюбами В. А. 08ечеВІС~. начапьник · заводськогО штабу цивІпьноt ~рони, пюдин!J. дlпова, ~.

ву

роман Миколи Жураsпьоаа · при­ свячений .переД)І(овтвевнм

то стає

яку потрібНу справу pro;. пять. кННІ'ОJІюбн заводу.

.

хнні'Опюбlв. Нив1

тацькl · конферевцtt. Цtka-

Ваrатоппацовий

•.

ДРУЖАТЬ

· на

. ...

пІтературу.

С. КОРОСТОВА. . · аавJд7іо'Іа 8ІСНОІО бІб­

па про ВПJІИВ anicOI'OJIJO ва орrанtзм пюдіПІИ, ва тру·

ними · ·З·· вайу,-!ІJОб,ценІПЩХ

·о.·. · . · чАтокнJ.\ ВАПW ІСВИ$КОВУ· _вол~ .

~ко­

·

пtкаря.'

дозвlппя, а також худож­

етво• . -:- так· назвала евою

ЧестІQ, ~реА. ЩQ$ •.

~Є ·у РЕВОJ.ІІОЦІІ

проспухапи

На . закlнченнв уроку · ~'Іам буJІИ · порекомен­ . дованІ кннrІt про здоровий . побут, фіЗН'ІНу · купь'fуру, . ДОВІ'ОJІІТТЯ, орrанlзацlю

повІДомлено" екІпь­

заrJІІІНУтИ в чарку

Життя М . В. Ломоносо­

. щів.

в

кн не виробив завод про­ дукЦІІ з ВІІНR пІОСSитепtв

nодих.

аа було сповнене трудно-

часу

з:п:овживання

noe3ii. Blpwl Aoro nри­ саухаам, аатамуаааwи .

сутнІ

ту. ІІом-08 СТІІОРИ8 "ар. wi ~tmt'lнl nОСІСІнИКН, нефондах "'міськВно. В. П. •І,АНіІ A8R wир~ аІ1'8І)а· Ярошенко, . бібЛІотекаРі 'М* . оІ nІ,АІ"оТ""" "'""І• ·.роо сІАс..-1 ну.-турм «Рито- · шкlп міста; . рtіну• І . •Рос ІАС:.ну · ~ма. 1'8ІК)'•. ~ніі

тtана ІІоІніфа.

rоповниі

маст­

хи

та;;:.мх ,_.рим ~о. з· t74t. ро-

275 р()К!а З . ДІUІ ІІ&роД· ст. ., .н1 СNІІІИ. АІІа npo жеВВJІ одвоrо 3 корвсре .. І.•· •. . . .,..их t. ІН• дума• амртно А ро. .. : сІАсІІоІtМА nомор. · . ІІОІІОдІТН

вели

НА ВАШУ книж­

noОатwdасІІоКМй

СІуАМном, . Іде • Моснау. Що nоиа-•о Aoro ...УАМ1 ' Науна

Урок

економіст · заводУ

зультати рОботИ заводу за

· КІІА8С •;ий

російський вчений, поет, .... nаuав 19 ЛИСТОпада

rpo__... ·

Ми-

У Гуртожитку ·. ~ду .

пластмас ·вІдбувся· черrо· вий урок тверезостІ .

У своєму вие'І')'Пl І. Є. Андрєєв розповів про ре­

видатний

хам"о '"~осоа тас--но

У . р·о в

ЖИТКУ.

ковУ полицю.

Михайло

't2 лиетоnада 1986 року* З стор;

275-РІЧЧJІ ДІUІ

ЖЕНІUІ М. В. ЛО·

Ломоносов

t Я•

r-

ноІ АрмІІ

пІд Мос.квою.

Жукова та

И. И.

..

Рокос­

tовськоrо, про подвиr rе­

роІв~панфІnовцІв.

Тема­

тичиу виставку, присввчену цій да'tі,

пІдrотує за·,

водська бlбпtотека. Дума· юта заводчани аапр~ на конфе_Fевцtю І учасни·

кІв леrендарноІ битви. l Є у

кннrопюбів

най-

б•..~ и иІDШа мpus . . .мат вnасне окрем~ ориміЩеИ·

ня,,.·де .б можна було ство.-

рити посrlйно дІючий 'Книжковий кіоск. Але по.кн що це тtпькн мрІВ.

Книrопюб~

св1тпоте:хиtч~

ноrо-оптимІети, вони в1·

рать, що вона здІйсниться. -. . В:· Іf;П~


* 12

4_·стор.

·t.

ЛJІстоQІАІ

року

1986

+ - cпorr + СD()РТ + ' ПРО&ІГ ~

заспужений

стецтв

· Jlyn!й,

· раз

·

ка. Віра ~узиецова та tи-

шt . артис1И.

. ry_ _-

СПОР'J.:К.Пуб сflолу­ м'я• заводу· порошковоt меrіІлурr1І· ~ . перевеспи . традицІйну. · кІJІ:ьцеву ди-· станцЬО- . ЗЗїб _кtпометра ·· ва ·друrор.ІІДНІ. не насичевІ

траНспорrом дороги райо­ ну. а також зам1іІВJІВ одНу

дистанцІю двом:а: ЗО кtпо­ метрtв дпя чоловікіВ І ~10 : - ДJIJI ж1Н9К.

.

УРСР Ярослав rо.повний оператор

Ропь кнЯзя ГалнцЬкрrо

З метою безпеки учас­ ННJ(1в орrаН1затори пробІ­

І

ми- ·

виконує актор · з Куйби­ шева ВІктор . Євграфов. У: фLпьмt зН1мают~ Іван Гавриток. Боrдаи Ступ­

проведено

пробtr еВам'яті чекtстtв•.

·

ДІяч

Віктор Крутік . і rо.пов~ художник ЄвГен Лисни . ,

Традицlйио: наnередодНІ _ сща р1'ІННЦ1 ВелнкоІ ЖовтиевоІ сецtаmстІАИоІ ревопюц1І у Вроварцх два­

•~

'У opoбtry . взяли участь ,_ : команди 28 кnубіВ .нашоt республіки, Російсько! · .: Федерац11 та Bt.пopycll, . всь~го 172 . учасннк,и.

~асть.

об-

. ·І~тор.що-арХІтекс

турнвй заповtднИк · сСкнт МаІІJЦІСЬкнй• І природний заказник сМаиява•. ста.пи

місцем

зйомЬf1

епізоДІВ

._

перших

фільму

сДаІUt-

-

На знімку: кад9 з фt.пь­ му. КнязІ Данипо 1 Ба­ снnь . nрощаються: з маті­ р'Ю.

по -- кНязь .Гапнцьквй•. до nІ.,цготовкИ JІКого при-

-. O·r:o.lom.e.-:Иa

Одес~окоУ .

РQботу щщ ним здtйс­ JООЮТЬ головний режисер,

ЧЕКІСТІВ~:. надцятий

'Ж И Т _ 'F 11•

ступив .колектив · кtностудtІ. ·

ссПАМ'ЯТІ­ .

ВВ

Заговорить на екрані історія

.-

._:

cit 8

Фото В. МвrовІІ'І8.

(Фотохроиtка РАТАУ).

13 СВІЖО! ЧНТАць·J(_оl · - ПОШТН .

· тара.,........~

..~_rТю};~ВАВ~'єnевва на заочне ВІlщtпе&ЩІ за СІіец1апьНостями:

сМеханІ.іацІя ·сІпЬЩ<огО rосnодарства• І сЕпектр-.фlшщ!а еІльськоrо rосподарства•. Прийм~. ОСОби з · Ос:в1ТОІО 10 кпас1в без

обТІ~~= =·за. спец1апьв1с~ сМ~ацtя сJпьськоrо господарства•

до ЗО JJНстопада

. ---

1

Встуnнt екза~енн: математца ~ ..:.. ус:но

ка або російська .пІтература За

спеціаnьЩстю

твір.

-

сЕлектрвфlкацtя

rосподарства• "nрийом заяІІ . По

1-986

р.

украІись­

с1пьськоrо

nисіопада 1~86 -

24

року. Зарахування , nровdдиться без ковкуреу ~тестатtв ntCJIJІ сntвбес1дІJ.

~кзаменlв по

До заяви додаю_ ться __; докуfо(ент _ · про середню осві­

ту (орнrІнU), ввпНена з трудовоІ книжкИ, медична довідка (форма 86у). чотири фотонартин роgмlрсм

, .

ЗХ4 ом.

Н~

~:-

:

·

КИІвська

аул. в; ХІІ•ІПЩЬКоrо , з.

'··

,

·

область,

. ·

· м.

Тараща,

·

ДВреІщЬL

.

·1

У командному заJІІКу · перемогли броварчани нещодавно створевий при

-

стаДіоні · сСnартак• KJIB , сЕлада• : "На другому міС· ; ц1 '-І IUIB сСтайєр• (Ки­ Ів), на третьому ~ IUIB сОболонь• (КиІв) . · · Тридцятвкt.помет р,,о .в у

·- дІJстанцЬО найШJаВДШе·,-. за 1 rодин~ 43 хвНJІВНІІ. •по­ допав .киянин Є. ФІл1мо­ нов. Серед жІНок перІВОЮ

на цій дІJстаНЦІІ ·бу.па Т.

. ·:·:< )~і'&:: :·:_ • :

·. Семенова .~ 2 rодини 02 · хвв.пинн 52 секунди• . іНа дистЩІІ 10 кt.п<>:-. метріВ з часом 45 хвнлвн 06 секунд пеJ)емоrла Н. Вt.пецька з ~нкопавва.

_.1. - ЩвеУ>:jJ

..•..з. · ~- ~ІЦ

11

~~:.ак.:_ ~-~~-g:~~

40 хвилин 31 · секуJ­ 1 теж посіВ перше міс­

це серед

чоповікіВ стар­

шоІ групи.

Учасники

прОбІ.rу .аА··

зваЧВJІн добру роботу- ер­

rаИІзацtйноrо ком1теіу.

А. зnтськии..

.1'0.1ІПОВЕаРКJІШВ.А,.._.. ·у.

ур · ЕСТІ

-Ep·-Е Н -'nи · ТИ·non . .· · . _ · · -.

- - - - - - - - - - - -......-.- ,

n'. _-__..,. __.8 СПЕЦІАJІІСТ· ~

---------------~-

rои·

бе

.

Грип · - . масове tвфек-

цtйне ЗбудНИК

захворювання. "йогО - най-

сnартакіада · ряио-крапепьиий шлsх п

'і'Qеету сВроварнпромЖіітлобуд~о в1Дбуп&ся цвми д · С ва міському

переНесення.· Вірус, що зосе~джується в крапельнах спини, пеrко пе-

Цорадували своІМВ ви-.

пюдІ.Інн при кашп11 чхак·

.стадtонt

с партак•.

стуnамІJ диспетчер тресту Тамара

Опександр

Васараб, Івженер р вІддІлУ будJвництва

капtта.пЬиоrо Олена

Гончарова, rолов-

ний диспетчер тресту

рис . Шапіро та IJUD1.

во-

СлІД вtдзвачвти . також Інженера з ~хи1кв ~_:

ки ВМУ-35 Ава1'0.1І111 михайповнча Корнtпова,

іUСнй · уСП1іШІо змаr _ авсЯ. з

:=::ь~и У · всіх J

,

, НІ. НайбLІJЬШу небезпеку хто, захворівшн.

жує ходити

на

продов-

роботу,

· s'ЯВJІJІТНся: в громадськИх • ·· ,

М&СЦІІХ, користуватися м.ським транспортом 1 роз-

сіювати .

невидимоК. заражаючи грнпом здорових лЮдей.

·. ВідОмо

Збудвика

кtпька

rрнпу

типІв

(вІруси

А •. ·В • С) . Всере-"' ~·._ кож-

наrородженt rрамо-

варІанти. ЯКі познаЧ810'1'Ь- .

ся, як qравИло, . за назвамв місце~І. де . ~ин

ІDУІDТЬ ·

І

.. -

є-ч:НІ . праама

иерехворt.nн tрнпом одно- · І а'ІІВШІ~ в rромадс..ro типу, запишаються ви-- · ~ МісЦях. НеобхJдио qaсоко. сnрийнятnиВІІми до : м мати, · що кож~ qotнmiiX Шо рІзноВJІД.\В.~ - рий ..,- ·носій .цуже петю-

головний

чоІ . ~кцtІ. Сповом. му з нас необХІДно ~ІІІЦуааТИ пипьнtсть:

біJІІJ,· . с.пабtс~

з'ЯQJРІСЯ

~ить.

ка-

хворого _МОРQЗНТЬ. nO'J'IМ; ШеА, loro ЗJJeJffla . МQропривднуJОТЬСЯ симnтомн<а . з~ - ~ значить це снгб&ку верхнІх · )orxam.RiП на.пR ·про небезПеку не

-шлЯХІв: сухіGТЬ. · в

кашель,· иежи'І'ь.

во . скпмио

гopnt; , 'і'1ЛЬ,КИ ДтІ _ самого хворо~,пи~ · щ Йі ДJІJІ / оточуючих.

ro,

прохоАJІТЬ

ШіІ~ · ІзолJЩІя хворого,

rрнп У маJJеньких дітей 1 · постtпьинй

.пtкарq

режим,

· ви­

людей пtтиьоrо ВікУ~. Він·

КJJНК

фе!Щій.

ЦІІ · члеиtв сtм'І, осоо;ІІІJ~о

·'-

ось ос­

різко . ос.nаб.лює .· ontp Іх новИ! заходИ. що д~во-оргаІdзму до Інших ІН- . JІJІТЬ вбереrти від ІJІфекr_. nип до то _ го ж ~

.

· неІ't.і._з""'

дtfel І ста_рих.

. . ускладненнями, зокрема - пиевмонtєю, за-

·

Хворо~у необХіДНО ви-

дtщrти окремий посуд, сере.цJІЬого ву- · рушник. Той, хто ' - догJІJІ-

DaJJe]ЦUiм

· ха, неврнт~и

1 навtТІІt

дає за · ним. повинен ~оенцефаmтом, Нерідко вtи ристуватися марлевою Іtопровокує заrостр _ ення ~ро- _ . в' ....кою · у uотири шари. Н1.. ". .... "' .,. иих . . ........ "_,.,.,рювань · сер- , НеобХІДно обов'язково ви-· ця І судин. · , нервово~ си- . конувати ретельне _вопоrе

. '

_. _'S~ -~ -Зверта.1'НСЯ:- м.ВроварІJ, вуп. БоrУ...

~7 по

ва~ поІз,ці

грудня

_22

стеми,

ревМатизму,

тt-

_

nрибирання кІмнат;

беркуJІЬ()Зу · · Керуватися цими . неси­ _... В силу перерахованих. · JіадІtВМИ . npaвиna.ut зобоt~'язаИІ В<:і

·

· · · · ··

. '

-

5-tl-tt;

' За . довlдкuцt· а&ертацся на адресу: м. !Бровари,

вуп~ Ждана.ва , t$, вІ.,цдlп кадрів.

· :ио6уткомбtиату .и$ nостІйну роботу

Вроварськ _

nотрібНІ КР І ЖІНОЧОГО КQЧЕГАРІL

ВЕРХНЬОГО ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ; н~ тим~асову роботу ДврекцІs.

Yпpa8Jdв1m ~еuвІзацtt треету cTeiUIIIIUI'Ieuioвтuc• . ПОТРІБНІ:

м•ІІІВІІІСтв 6J~ptв,

.

маІІІІjІdста евсваватtрІв, 'fР:ІК'ІОрв(:тв,

..

>

РеАаІТОР Є. •вд.ЯR.

.

.

.

c:JIIOea&)l . ВО. ремОІІТJ _аиомоСJІJІів П Мuавlзмів. За \ довІдками - звертатися:

с.

Киткичt

кого району, У8,Р~НЯ механізацІІ.

Вроварсь·

Вроваре!ІВОм:у МО.&ОВО88ВОR

ПОСТІІІШ' POBO'l'Y П(У,l'РІВВІ .аабораата ".• . РобІІІDІВВ. За довідками зВертатися: м. Бровари, вуп. Во­

UA

жеюса.

5.

-

Г. OJIJЩCAJIДPOBA.

· :_,

Переяс-

· ·. · · Броварське рdовве авробввtJе об'вдJІ8пs ЗАПР.'"'""'.6-•СJ.Іьrоспх1мИА · DOCTIIsR~- POBIVI'V·.· v&&&" "" vA" ІІDІеіІера-~о..а пуввту ТО, воJЧІв.

КОІІ8К'rИ8 :аа~мку

ам .. у

. nобуnсомбІнатj аміс:ІІОМІОС сnІ8Чут111 8)'АМНИУ

nосІІуі'

rЕРАСКМЕНКУ

·,

а

~миру , rаармІІо­

nриіІіоду

·

матерІ.

88Стуnнмм реА8ІСТора. 8ІМJІІІ8 flpoiiИCJI080CTI, ІІМСТІа І ма•

t-М-It.

.

- -Яиl'В.

м.

пав-Хмельницький, вул. .Жовтнева, 7. т ...м..... 5 25-31 5 25-02 · ел..'і"'П"': - · • · ·

см8РТІ

. ·

Ів.І.екс:

·

14.020

Ao_ ro .

_61!85.

офс8'І!ІІНІ.

дР~ааавА

AioмoUettНJI -

·

==-..~:=,:=:=:.~

За довІ.,цкамв звертатися на адресу:

Д-рук

_соеоІ . роами

.

рОку - за маршрутоМі

.J986

ва~І;;_ =~~ . пуt~:Тt'\арбо~:::;..~е

- вnерше ВІІJІВJІеНі (С1нrа"' _оеОбливостей rрипу захотами та ЦІНними. подарУJІ-:j .. пурськиІ, ГонконrtьКJІЙ і · ·.-дв toro профt:лакtикН ками.. ·; т •. -д.). В остаННі роки , ча• перш за вее щеппеИНJ{, В. ПОВОМАР,_ · с'іШІе цвркупrоІ'О'rі6 вtру· : ЯкІ · ~JІJІт., ва пtдп_ F_!ЄМееІфеІар JCOIIeO~ си рtзвовидностt А ~ . · ствах 1 в установах. щеп- · воІ орrавІuцП ,'fl*.'f1· . кок •._А_ Вразwя, в· Гон- лення обОв'Язково по~н· .

r1r1 ~•

.

конr. На жаm., пЮдв. що

хвороботворних . пе

. видах- · ного з них є nідтип-и або

, ПеремоЖці сnартакtади були

редавтьсіІ вІД .ііюдиин др

Абрамевко~ · ма- . становлять тt ссм1ливЦ1•.

JІJІР СВМУ-6

)

машин.

~IW ,JJO $ах.

СПРА8А КОИІНОІ'О =~:!;nи;Lстю?.f- е~

дрібиtшвй вІрус, що зна-

перша

рлДить

Г - ·· -:- t

пtдтщу&аннв на· ходиться у верхнІх ди~ перекпадщ, метання rpa• ха.nьиих · шлЯхах людини. .дпя ·: грипу ха~р нати, вопейбоп· - такі ви~ Швидкому розnQвсюДжеи· . раптОвий . rострий іJочади сnорту вкпючвла !і' ее-. . JІЮ tифекЦІІ сприяє повіт- ток: висока температура, Btr,

•·• 4-.

· до · 3000 ~-.рв. . 0 .j1 ··:~rn.lfAл,_ю.s.22, . ІфОмкомбінат Вроварсьноt райспо~ . МІкрорайон . заводу cTopnralu• ·· у ·-. - .• НВІІtшИІА / ·~ п'ІІ'rІІрічцt Ііоповннть«:JJ П_ а м _ atuв-X:Ife.tьatnn. _ ·· а _ · ·· &......;.. nA•"""'•'"'" . '.иовнмв гр0118ДСЬКИ1\Uі за....._,..., -..vr-al кладаІНІ. .. _SAJJPO~Є ~~ ПОДОРОЖ .

1~ · роки подопав д~

за

Жнловики. напад-

. ··

'ЮШ .J !,.А,; .. Кf)Іr1'ІL1П!НВJ(Н · у коВСSасіІd чех.

земляк ГеорrЦt Всеводо­ дович Чайковський у своt

.цу

.

цех.

··2.' ;()бваль~; .

&риуш.

(;бсІІr

nрИN!рнвкІе.

38МJОВІ18ИRR,

І

тн,..

Nt 5400.

#178 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you