Page 1

ПРИСУДЖЕННЯ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, SЛНAlIТЕСЯ/

ом

ДЕРЖАВНПХ ПРЕМІЙ

178 (4492)

11 ЛИСТОПАДА

Напередодні евята Великого ЗRОВ'NIJI ЦК КПРС і Рада Міні ст­

1977

!рів СРСР прийняли постанови про прис)'дження Державних

ЦІна

праці

передовика~1И

У галузі літератури,

коп.

Центра.тJЬНИЙ

заходи

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

Всесоюзного соціа;'lістичного 3~1il­ raНlflf,

р.

2

ми­

(ТАРС).

в елиним Жовтень крокує по країНі МОСКВА. До цього дня країна ЙШJа шістдесят років. Шлях першої в світі со­ ціалістичної держави став епохою бороть­ би, створення пОДВИГУ. Пог~я)и Bcjx чес­ них лщсй п;rанети ЗВ~РН)'Тl в цеи

свят­

ховии день до Москви. депута­

-

'Ти Верховних Рц СРСР і РРФСР, Герої Рцянського Союзу і Соціа.lістичної Пра­ ці, пер~довики

і

новатори виробництва,

:визначні діячі науки і культури.

На) П.І0щею ГРЮI;'lЯТЬ ОП;'lески. Москви­ 'Чі і гості сто.'1иці в:тають керівників Ііо­ r.lуністичної партії

і

Рцянського уряду,

,я;;і піднімаються на центральну трибуну Десята гцина ранку. Із СП1СЬКИХ воріт

на віДlіРlпііі машині ВИЇЖ:lжає ч.1ен По­ л:гоюро ЦІі КПРС, м;нісгр оборони СРСР Маршал Ра)пнського Союзу д. Ф. Устинов. МiHi~:p Q5'Їі:\ДЖ:J.Є в'И:СЬБа, П03,~ОРОВ:)Я6 їх СВПТО~!,

«~'pa!».

ться

У

ві;щов:дь

Поті)1

на

до створення на зем;ті циві;тізації нового типу. ~'часники маніфестації пок.'!адають квіти до Мавзолею В. І. Леніна.

На одній з МаШин ФО'топортрет Ге­ нерального секретаря Щі КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва, РЯДКИ 3 його доповіді на спі.'!ЬНО~IУ урочистому засіданні ПК ІШРС, Верховних Рад СРСР і РРФСР, на інших автомашинах фот()копії прийнятих на засіданні звернення «До радянського на­ род}'» і звернення «до народів, парmtмен­ тів і урядів усіх країн світу».

В центрі площі Герб СРСР в ото­ ченні гербів союзних республік. !lІаніфес­ танти

АfаВЗО;'lею.

із

ГРЮIИТЬ

мін'стр

оборони

могутнє

ПІ,:ІЮ\lає­

трибуну М.1В30;Jею В. І. Леніна

і ВИГО.10Щ·6 ПРО \ІОВУ. І знову над ll.'IОЩ2Ю ХВИ;'ІЯ)ІИ ПРОКОЧУі>­

розгортають

полотнища,

на

яких

мова.ми наро.з:ів союзних респуО.'!ік написа­ но: «Лай живе Конституція СРСР!».

На п.'!оЩу ВНоситься прапор Москви ~GСта-герОJl, micra-тр}'діВНJlка. Майорлть прапори мссковських підприємств. Tp}'~o­ ві колективи рапортують про свої досяг­ нення, про ~(}CTPOKOBe вИ},онаНIІЯ соціа­ Л;СІИЧНИХ- зобов'язань юв;лейного року.

Наче ~j.:tБJИС& ПОіУУ\f'n мартен;в чер­ !Іоні прапорці Jr р}ках MeTa.'\)JrriB З:lВОДУ

ГРЮl.'Іять З.1ЛПИ

«Серп И Ио.'!от». Більше

1250

артилерійського салюту. ~ве:\"ений війсь­ ХОВПй оркестр викон)'є Гі)IН Рцянського

B~:tYTb лік ПРО.Іукuіі зз

кал~ндарем тре­

'Ться ТРI,;·разове

«Ура!».

!!ооітникїв

ть()го року и' Jl'Тирі'lКИ. У повені

·Союзу.

прз.порів,

транспарантів­

. ~'рочистий марш військ відкрила кол"­

знайо~ri назви:

на бараuанщиків і фаНфаристів.

«Борец», '«Большевичка», «Рот фронт», «Манометр» ... На] колона~и жовтневі

Починається марш бойової техніки. Ве3J1ежно віддані наро)ові, рідній КОМУ­ ністичн:й партії, рцянські воїни Армії і Ф.'!ОТУ завжди готові виступити на захист BCIGI СОЦ 1 а.1JІСТИЧIІОЇ спів­

Батьківщини, дружності.

Починається

святкова де)IОН­

страuія тр}'дящих.

«ltомпрессор»,

«Фрезер;),

Заклики ЦК КПРС. Слово партії звеРНуТе до радянського народу, ДО всіх чеСНIІХ .~ю­ дей планети. В HbO)ly і)еї Жовтня, який ПОliлав початок новому світові, 3а­ БЛИКИ партії завж",и були програМIJЮ дій у наивіщові;\!льніші мoorенти історіі.

«Хай живе Велика Жовтнева соціа.'!іс­ 'l'ична рsволюція - rO;'l\JBHa ПО,J,ія ХХ сто­ ліТТJj:, поча ro!> всесвітньо-історичного по­ вороту людства від капіталі3)tУ до соціа­ лізму!» звучить На) рядами. У відпо­ відь гримить триразове «Ура! ». До центру від історичного музею й:tе

Всенародне торжество в день БО-ріЧЧ;І Великого Жовтня яскраво продемонстр}'­

машина з портретом В. І. Леніна. Ії су­

мала головна магістраль столиці ~'країни

проводять

-

'Гами,

rРУ30ВІІКИ

з

матросами,

солда­

робіl'ника)ш-червоногвардійцями,

не'lовби повертаючи

нас

ПЮl'яrтю в ті

дні, які потрясли старий світ і привели

САЛЮТ

БАТЬКІВЩИНІ,

САЛЮТ ЖОВТНЮ Залпи ювілейного салюту, присвяченого вО-річчю Ве­ .пи.коі Жовтневої соЦіаЛістич-

м. Бровари.

7

JIистопада

КПРС

ваЛ0 єдність

партії і народу, показ.з.ло, на що з~атна лю;\ина праці, яка взяла в свої руки політичне керівництво суспіль­ ством, що бу,!!;ув комунізм.

НИІВ. Святк()виі і урочистий ВИГЛЯ]

Хрещатик.

Ло го прикраСИilИ

вечІрнє

7

пи­

московське

небо. Чотири ТИСJllчl стволів салютних устано.вок здійня­ ли вгору

міріади

~рехтли­

вих зіpoR уСіХ кольорів рай­ дуги.

ШІстдесят

1977

року.

панно,

стенди і траНС'паранти, в яких відбwrо ве­ ликий шлях, проіЦенпй Країною Рад піJt керівництвом партії к()муністів від пер-

моТ революцjТ, ОСЯЯЛИ стопа~а

У

по

стимулюванню

пере­

ходу спеціаліСтів сільського гос.пода рства на роботу керів­ никами відділкіВ, бригад, фер:\t та інших пі;:tрозді.lіg середньої ланки виробництва у колгос­ пах і ра;:\госпах

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ}' КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІУКР АУНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ І{ИїВСЬКОІ ОБЛАСТІ

сте цтва і архітектури.

Красна П.'10ща. На трибунах

КомІтет

І Рада МіністрІв СРСР прий­ няли постанову .Про до;:\атковl

премій СРСР 1977 року в га.'1узі :науки і техніки, аа видатні до­ в

діnЯНКИ виробництва

П'ЯТНИЦЯ

СРСР

сягнення

На наАввжnмвіwі

~

артилер І й-

ших ленінських декретів ;\0 приfiнппя но­ вої І\онстипції СРСР. Особ.lИВО краСIІЕа у святково~у вбранні П.l0ща столиці ~-),раїни, яка ІІОСИ rb i~l' л

Жовтневої Рево.1JOЦ;Ї. Ії З:lВСІ!ШУЄ В:Ді;РП­ тий напередодні ЗНJ1ШfНОГО !Uвj.1~Ю ВР.1ИЧ­

НИЙ МОН) }!€HT на честь псрслоl'И іlіовтнп.

Трп.ящих, ЯІй проЙш.'1и тут У СВЯТliОВIІХ КО.10Н.1Х, віта.ІИ

у

POHllo-оU-чпс.1Юва;rЬ;{;ІХ

~Іа!І':ПН~Х,

у

прп.1цах,

р,,-йд'зі

верстатах

яскравих

варах

і

шаВБt}Вих ТI,аю!Н

наро",ного

'у сучасних умовах, говорить­

ся в постанові, успішно керу­ ~ в",т;; цами підроз;:tілаюи мо~ ;куть лише кваліФіковані спе­ цlа.lісти, якІ добре розбира­ ються як у техно.10Гії, так і в еКОлС;'Ііці сільськогосподарського виробництва, є вихователя­ lIІИ колективів, моБІлізують їх

I

на

бі.'1ЬШ як сто піЩР!6"fC'1'В "існ

ВІШ),С],;J.­

виробничих

но;\ш і Міністерство сільсько­ го госпо;:tаретва СРСР розробити перспеюивні ко;\шленсні п:rани З;\IІцнення нолгоспіа і рц,осп:в кадра:vlИ к~рівників в;д;:\ілків, бригад, ферм та інших підрозділів середньої лан.ки виробництва, послідовно добиватися, щоб у найближчі роки на чолі цих підрозділів стояли досвідчені, політично

грамотнІ

РСІ:ОРДIIЮJ

продемонструва.'!о

беззавітну

дянських людей

всеперє)щгаЮЧЮІ

вірн:сть

ра­

і.:\ЄЯ'1

ма~ксизму-.'!еніні3\1У, рева.'1юційНО~IУ пра­ порові, непорушну згуртованість наВБО.l0

рідної Комуністичної партії.

*

*

*

І спец lал:сти,

вмілі

органІзатори І вихователі тру­ дових КО.'Іективів, здатні вести виробництво на сучасній науко­ Бо,техніЧНій основі. Постановою намічено конкретні заходи пі;:tвищення ролі нерівНИКів підроз;:\іЛів серед­ ньоі лаю;и вирОбництва у рад­ госпах

}·рожаєм зерна, ВИСОБИІ)ІИ 3;)ОР?\І}! цУІ;РП­

вих буряків та інших IiУЛЬТП від',;іти.ll1 свято ЗЮІ;rероби респуО.'lіки. СВlІТJtування 60-річчя Ве.lикоі Жовтневої соціа.'!істичної рево.'1юції ще раз

завдань.

в'язали ЦИ Иомпартій союзних респуб.1ік, крайкоми і обко~ш партії, Ради Мін,:стрів респуб­ ЛіІ;, крайвю;онко~1И, об.1ВИJ-;ОН­

сяч ко.'!еКТlІвів, бі.1ЬШ як П:l3Тора )!і.1ЬЇ:Пна ТРУ.:lівників респуб.lіІal ~.1вrРШI!.'І!І

п'ятиріЧБИ.

дир~к­

Центральний Комітет ІШРС і Pa;:t& Міністрів с.РСР зобо­

ють майже ТИСЯЧ) Hai1~.!CHYВ3.HЬ B:IPO~:B з держаВНЮI 3НаІ:Ю! пкості. Пон, '\ ..!;) ти­

П.'1ан двох років

виконання

:оспах велиною мірою залежить якісне 1 своєчасне вююнання

та іН:!::ІХ то­

Сьогодні

успішне

ПіВ партії і уряду. Від знань і організаторських здібностей керівникІв cepe~HЬOЇ ланки ви­ робництва в кол'госпах і рад­

ІІ:Ц-

СПОіЮIБ:ШНП.

брига;:\, ферм та інших підроз­ Д::IJ в середньої ланки ви.робнл­

. цтва.

вип:у всіх республ:г.. 1!О Хреш':ТИ!\У Б~'о!::'r-; Т!1У':\П!3РЙ 11НЇВ, героїчні діда ТРУ:jlЩIlХ ст~.1!щі ~·i:paїHII втілені в }IOfj'TH;X еКСІ,ае.1ГОРХ, е.lепточних

шого З~lіЦнення спеціа.lістюш наііВажливіших ділянок вироб­ нацтва у колгоспах і pa.:lfOCпах, 1 насамперед ві;цілків.

І

Нl УРОЧИСТО~ІУ засіданні в ~1()CI,Bi про те,

та

інших

державних

сільськогосподарських

підп ри-

Є:\lСТВ2Х.

ЦН СРСР

КПРС І

Рада МінІстрів

закликали

сільського

спеціалістів

господарства

очоли­

ти найважливіші ділянки сіль­ ськогосподарського виробницт­

ва

-

ві;:tдlлки, бригади, ферми внести гі;:tНИЙ вклад у ційс­ нення рішень партії і уряду по дальшій інтенсиФікації госпвиробництва. (ТАРС).

!

ci.1Jb-

Разом з усім радянським наРOJюr уро'Чисто

відзначи.1JИ

БО-річчя

ВеЛИБОГО

Жовтня ТР~'ДJlщі міст і сі.'! респrб.'1іки. (ТАРС - РАТАЛ.

столицях

союзних республік, у містахгероях Ленінград!, ВолгоГO!l.д!, СевастополІ, ОдесІ, liОВОРОСіЙСЬКУ, КерчІ, ТулІ, у фортеці-геро! Брест!. Жовтневий салют було

святкових копов8Х.

.

що CJI.la згуртовано~ті і взаЄ',lО.:\ОПЮlОГИ юродів ;\а.'1а нє;\",чеае ПР?СКСРСПiJ:r рез­

ських заппів переможно про­ гриміли також

цeHTpa,lbHCЇ ТРИUЛІІІ

3

керіпнИJ:И парrії і УРЯДУ рсспуUліfШ. В ОфОР)I.'1енні СВЯі'КОВИХ БС.l011 вражаю­ 'Че від6а.1ИСЬ успіх!! респуО.1іг:и, досягну­ ті піс.1Я пере)!оги Ве.l:JБОГО lІtGВ:НЯ, 3 на­ дихаючими ідсяши якого lІерозр~;вио по­ в 'RЗ.1ні ДО.'lі українсь::ого народ, всіх на­ родів нашої Батьківщани. «~Іи PЦ7.H~ЬKEii H:lP0:.\) HaJtpec.'!ено на. ОДНО}!У 3 панно. Кожен рапорт про тр )'дсві псре~!а: и на 111 В ·.lсЙніі! пах­ ті і.lюстрація дО C.'JЇB д, І. Бре;r;нєва

•.

'у прийнятій постановІ відзначається, що розв'язання по­ ставлених ХХУ з'їз.дом ІШРС зав;:\ю·;ь по підвищенню ефек­ тивності сільськогосподарсько­ го виробництва вимагає даль­

дано на честь усіх радянських людей,

нюrи

Батьківщину

шин

соціа.1JЬНОГО

поколінь якІ під­

го

вер­

прогресу,

на честь Радянського Сою­ зу оп.'!оту миру і дружби між народами. (ТАРС).

-

ПОВІДОМЛЕННЯ Виконком Броварської районної Ради народних депутатів дово­ дить до відома депутатів район­ ної Ради, що 17 листопада 1977 року в приміщен.ні райвиконкому (ву". Гагаріна, 15, З-Й поверх) віпбудеться

позачергова

четверта

сесія районної Ради народних де­ путатів (ХУІ скликання). Початок роботи сесії о 14 годи­ нІ. РаАвиконком

Фото М. Семинога

1 П.

ГOпOBaвJI.


ВЕЛИRЕ, РАДІСНЕ СВЯТО JRовrие:.. дехоисrрацl. 'rjJ;УI(.ЩХ:Х

_lc'Z'& І райо_у

РадіснО і урочисто вІдзначили трудЯЩі БроваріВ

трикотажу,

і

рень та багатьох іНШИХ про­

району

ликої тично!

60-і

РОКОВИНИ

ЖОВТНЕВОЇ револ юц.її_

Ве­

Свою

ло

ІНОГО

честь

ювілею

в

'1

готов­

життя рі­

шення XXV з'їзду НПРС демонстрували колективи il>юстопоїзда 1\2 814, БУДі­

вельно-монтажного управлін­ ня J\'g 15, Дарницького ре­ ;МОНТНО - будівельного управ­ л:ння, райпобуткомь;нату, пост:йно діючого будівельн~ поїзда .N9 2, райспожив­

слав­

Радянсько!

учаснини

партії

уря,;tу,

н:сть вт:литн

;держави, вшановані ветера­ ІНИ партіІ, Жовт,невоУ рево­ люцН,

згуртован:сть навко­

Номуністичної

Радянського

фа-бринах відбулися збори, :на яких були ПідБИТІ підсум­ !ки виконання соціалістичних на

ре­

майсте­

мислових підприємств міста.

соціаліс­ На про­

мислових підприємствах, у будівельних., транспортних та інших організац!ях, уста­ IНОвах, радгоспах і птахо­

зобов'яза:нь

центраJI'ЬНИХ

;ионтно-механі чних

ro

громадЯ1І­

:воєн, передовини виробницт­

спіл!\и, радгоспу імені Кро­ ва, райоб'єднання 4Сіль­

:ва,

госптехніка~.

сьної і Велиної ВІтчизн.яноt

у

Броварах

пам'ятника творцю

1

тН:

до

вали

піднІжжя

засновнину

Номуністичної

Радянсьно'і

нання

м'ять

борців

учасників

ВітчизнЯної

лею

1

з

фашистсьними

онynантами під час Велиної Вітчизняної війни, в Брова,­ ірах і селах району трудящі поклали живі нвІти до під­ IНlжжя

пам'ятниніВ,

мону­

ментів і обеліснів МУЖНОСТі й Героїзму, на браТСЬКі могили.

листопада,

7

прапорами,

ми,

принрашені

транспаранта­

лозунгами

і

панно,

,виЙш.тІИ колективи пі;щри­ ємств, будівельних, транс­ lІОРТНИХ та Інших органl;ш­ !Цій І установ міста, щоб взяти

участь

мітингу

і

в

СВЯТНОВОМУ

демонстрації,

проводилися

вперше

якІ

в

но­

,вому мІкрорайонІ на в~'лиuі ім. ГагарІна. 3 вітанням до :них

звернувся

голова

ВИКОН­

J<OMY

міСЬЮ1Ї Ради народних депутатів О. П. Норотенно.

Головну колону багаточи­ сельної демонстраціІ вІднри­ ли художні номпозиції 1 скульптурнІ групи. На фОНІ

м. Бровари.

листопада

7

радянсьний наро.:! втілює в ЖИТТЯ рішЄiliНЯ XXV з'~зду ІШРС, живе і працює пі.:! COHцe~i нової НОНСТИТУЦіЇ (Основного 3<ІКОНУ) Союзу Радянсьннх Ссціа.1істнч;шх Республік. Неначе величезний бар­ вистий килнм хтось поrслзв по центральній вулиЦі 1:\lені Юрія ГагаРіна. То ВИЙШ.1И на жовтневу деlllOнстраЦіЮ учні тні.l

n:icTa.

У пере.:хжовтнеВО:\IУ соціа­ лIСТИЧНО~IУ З:>lаганні BI~CO­ ких поназникlв у роботі до­ бився кслектив заво,:J;У по­

рошкової

металургії.

J'спішно

ВИ!\ОН:1В

господар~ький лістичні

тього сяців

В;н

народно­

план

і

соц!а­

зобов'язання

тре­

кварталу і десяти мі­ у ціЛО~ІУ. За пl;:tСУ:'I­

нами

З:\fагання

визнані

порошко,вини

c€pe;:t

переможцями

пІдприємств

:в'Єлиний портрет Володими­ !ра Ілліча Леи.іна,

РСР, області та нашого

композицlУ І групи: «Леге:і-

дарна Аврора'>, «1918 рік - рін першої Радянсьноl Нонституції., «Друга Радянсьна Нонституція,>, «1936 іріН

-

рік

прийняття

тре­

тьоІ Радянсьної НГflСТИТУ­ l\ЇУ., «Суворі випробування БатьнівЩННИ,>, сВтІлюємо в життя рішення XXV з'їзду RПРС,>, сНова Радянська Rонституцlя. та інші розпо­ !ВІли про те, ян під керів­ ющт'вом великого ЛенІна, RомунlстичноІ партії наш

!Народ повалив у

1917

роцІ

lНенависний царський ре­ жим І встановив Радянсьну владу, вІдбудував зруйно­ ІВане

війною

rocno-

народне

~apCTBO молодої НраїНИ Рад,

вводив l\1а'гнітку і ДнІпрель­ стан, відстояв великі завою­ вання Жовтневої РеволюціІ

піД час Великої Вітчизняної війнИ. Разом з цим худож­ ні номпозиції І скульптурні І'рули розповІли про те, ян

1977

чорної та

]\1!ністерства

металургії

Союзу

MjC-

району. В пере;:tдень ~e­

1

ликого

свята

колективу

ш;:t­

приємства врученІ nepexl.:tHi Червоні прапори MiHICTe~: ства чорної lI1eTa.1YpГlї СРСР І ЦН профСПіЛКИ пра­ цівників галузевої промис­

ловостІ,

України,

ро.:хних ради і таноЖ

оБКО~ІУ

Но;",шарті1

обласної

Ра.:хи

депутатів,

на­

оБЛПРОф­

обкому номсо~ю-,!у, а міського '{ОМІтету

партії, ВИКОННО~IУ міСьнсї Ради наро.:хних депутатІв 1 міСЬКНО:'IУ

К011СОМОЛУ.

Нолентиву передового пІд­ приємства чесне

ву

було

право

на.:хане

очолити

п~

святко­

.:хемонстрац:ю.

4Хай живе славне 60-р:ч­

'ІЯ

Великої

Jf;овтневої

ціал:стичної

«Хай

живе

со­

революції!»,

У

віках !м'я

!

справа ВОЛОДИ~fИра Ілл: ч~ Лен:на ВОЖДЯ ЖовтнеВОl революції, творця І кер:вни­ ка НОl\lуністичної партії і першої

в

св:ті

ної держави!»

соц:алістич­

-

полу:,!'ян;-

ВИВЧАЮТЬ ДОСВІД ЛІТКІВЧАН Нещодавно група слуха­ чів Вищої партійної школи при ЦН Номпартії України, яку

очолював

облвиконкому ський,

Інструнтор

Я.

вІ;J,відала

ЛІтківської !Народних

В.

Слав­

ВИНОНКОУ!

сІльської депутатІв.

складv flІєУ групи ВХО.1ИЛИ н()вnобранf

РЗ;J,И До

також ГОЛОВИ

Би!\онкомів Місцевих Рад на­ шоі обmlсті.

Голова

СЬКОЇ

ВИІ<ОННОМУ

сільської

Рци

ЛIТJ<ів­

Hapo;:t-

рону.

СВЯТI:уваШіЯ

ріЧНИЦ1

60-1

Белиної

і

багатьох

них депутаТів М.

1\1,

Проко­

.1И зак:нши на.:х колонами де:,10нстрант:в експеримен­ 'Тального шівЦі

ті

з

р:дн:й

П.шне за.нь. лею

транспаранта:-::

знаходяться

на

терито­

рії сільської Ради. 40ргані­ зад!я

контролю

за

виконан­

НЯ~1 рішень вищ€стоЯ'чих партІйних і радянсьних ор­

вило

Н.

А.

Наме-

прапор ах і ~~­

в:дпра­ з дер­

ку н'ародну Республ:ну,

З гордістю за рідну Бать­ нівщинУ колектив r:омбінату ДOnOB~дaB на жовт~ев:й де­ монстрац:ї про усп;шне ви­ конання зобов'язань, взятих

на честь 50-річчя Велиr:ого Жовтня і ювілейного року. ВироБНИЧНИКИ дали слово протягсм року випустити

npO.:tYK-

понад П.lан товарної

ц:ї на ц'.В,

192

а

тисячІ карбо~ан­

лише

за десять

ців її виготовили на

М1СЯ­

278 ти­

сяч карбованц:в,

3

радісним

йшли

на

страцію

почуттям

жовтневу

робітники,

но-техн:чні

ви­

демон­

інженер-

прац:вники

і

службовці св:тлотехнічного заводу. 1;11 прИЄ~1НО УСВ:ДО;\І­

лювати,

що

майже

60

про­

цент:в npO:lYKUiї випускають

з державюш Знаком ЯКОСТ:. Вона

нористується

попитом

веЛИКИ;,1

не лише

в наш:й

країн:, а й далеко за її ме­ жами.

Св;тильники,

люстри

зав:::д е,;спортує в 13 країн Азії, Африки, ЛаПlНСЬІ,ОЇ А;llерики

і

Європи.

Вагомими

бутка:\ІИ

всенара.:хне

завод:в

с.1:ДНО

НЮН.

трудовими

відзначили свято

здо­

колеrпиви

пластичних

мас,

Про хІд

винонання

на­

року ТРУДОВИМ нолек­ ра.:хгоспу «Лlтківсь­ хід соц:ально-ку.'lЬ­ будіВНlІцтва на се­ ;J,ирентор

pa;:t·

госпу В. 1\1. Сі~fЧУН. Учаснини се'Іінару

про:

лі

Фото j\'{. Се~tинога і П. Голованя,

до­

родногсспо.:харських планів 1 соціалістичних зобов'язань

1977

у Y-ОЛОН(lХ ,1Jti'~инст""штів. І:ро}:ую:-ь юнаргnifiцl,

велике

- експеримента.1ЬНОГО,

розповів

слухали З}lістовнl ;J,опов:дl про робоТу гро:\;а.:хсьних ор­ ганІзацІй села, з яни\m ви­

fU.'10Ra

деп~'татrhКОЇ

сіЛЬВИКОНКО~ІУ

r АВРИЛЕННО,

А.

жавНЮІ Знаком якості в Москву, Ленінград та Інші JlI:cTa а такоЖ У l\10НГОЛЬСЬ­

виступу

ж

ної реВОЛЮЦії.

НО;\Іунального обладнання, фабрики верхнього ДІ!ТЯЧОГО

ус­

потопала

холодильники

ступили

цього

про

СЕята пі.:хПРИОІСТВО

ганів. а також власних рІ­ шень» таною була тема секретаря

ремонтно­

нестаадартного

лона дерсвоо~робпого KOl\lO~ Бату в;;ро5НИЧОГО 05·є.:х нан ня «БраБаРИ;l1ебл:», проДук­ ц:я ю,ого в:.:хома AaJ.IeKo за I\Іе;ка~ІИ нашої Батьк;вЩИНИ. Лише напередодні велю,огО

кий~ та турного

якІ

пую;тах району. Всю;:щ тру­ дящі урочисто 1 рад:.сно святнували БО-р:ччя Вели­ кої Жовтневої соц;аЛ;СІИЧ­

державн.

червоних

роботу

ненню н'}Нтролю за діяльн і с­ тю підприємств і установ,

Семиполках та населе\JИХ

!нIllих

рапортува­

Б:тчизні

Радявсьної

У

ТОРПІа­

механ:чного,

Налиті, Літках,

з;:t:йснення зобов' Я­ взятих на честь юві­

тивом

по здійс­

торгового

го,ц:стю

пенно детально розповів про

ВИНОНКОМУ

заво.:ху

Jlшшинсбу.:хування.

шиноре~!онтного,

де­ юві­

1

держави,

в селищі Русано,зі,

ТреБУХОВ;,

ЖОDтнеsої

СОЦіалісо;:н'ІНОЇ ргволюції.

червоних прапорів серед де­ монстрантів вимальовується

ХудОЖНі снульптурні

Радянсм;ої

відБУ.1ИСЯ Гоголеві,

воєн,

шо загинули в боротьбі ~a Радянсьну владу та в бо­ іротьбі

року

'ІЯ Великого ЖОВТНЯ. Багатолюдні м:тинги монстрації, присвячені

революцію,

rРJмадянської

В'Єлиної

юві.1JеЙного

зобов' 7.зань на честь 60-р:ч­

світлУ па­

м

соц;ал;сти,ІНИХ зобо­

в'язань

дерн,ави

Вшановуючи

рапорту­

БатьківщинІ

про трудові здобутки і вино­

і

пар­

Володимиров! Ілnlчу Леніну були понладені яскравІ каі­ ти.

Вони

рідн:й

го суду

товарної

О.

Я.

товарисько­

Савін. голова

групи

фер:йи

молочно­

радгоспу

В. М. Набищ а також огля­ нули Юмнату щастя. ;J,e го­ .10ва обрядової комісії А. 1\1.

Ільченко з

ознгilrми.'а

поряднои

чистих

гостей

прове.:!ення

реєстрацій

yp~

ш,'1юбу

І

новонароджених. Велик'Є враження справила на всІх присутні'х Ki~lHaTa організа­ цІйно-масової рСботи, яна є однією з найнращих у райо­ нІ. - Ми спеціально позна­ йо~шли новообраних го.,lв ВИНОНJ<ОМів :\!:сцевих Рад на­ шої облаСті з ;J,ОСВ!ДО~1 робо­ ти літківчан, розповідає

нерlвнин

групи,

Інструнтор

об.1ВИКОНКО:IІУ Я. В. Слав­ ський. У Літнах є ЧО~fУ ПОВЧИТИСЯ І є що запозичити Д.1Я дальшої успішної робо­ ти новообрзним головам ви­ конкомів. Те, чого ДОСЯГ.1И літківчаН!І, підсумок спlльної праці ВИКОНКО~IУ, ;!Е'путатів, гро~!адсьних орга­ Нізац:й по успішно:\!у вт!­ .1енню в життя граН.1:0ЗНИХ на креслень партії на десяту

п'ятирічну.

Ра;:tянсьКІ ог.1ЯНУЛИ

се.l0.

П.

працIВНИ1\І1

НРЧЕНКО.

O____---2--cT-O~P-.------O~------------------------O-------H-O-B-E-.--IК-'I-i-Т_Т_Н_______О______________П_·я_т_Н_и_ц_я_,,_1_1__л_lf_ст_0_П_8_д_a_1_S~7_7~P~O_R~Y_________O~_______


:РА~".С2!..Ж. и:rJ.lrzж:rЖ-60 .Ро.и.r.в CJI.AВИ

ВАРТОВІ МИРНИХ БУДНІВ Вождь і вчитедь пролетарІ ату В. І. Ле,нін ще до Велико-!

о к ІІН

І Ф н мецько· ашнстськ! за-

гарбюfКИ підійшли до Києва, працівники міліціі-броварчани

Ж ОВТllевої

соціа.lістичної революції у своїх «Листах З да.

вкаЗ"вав на неоБХI'ДНI'сть J створення справді наРО.1НО"1 міліції, яка б виража.lа роз"м

- влилися в 227 полк військ НКВС j тримали оборону на б' К ру. еЖI aJIинівка КрасиЛІвка - Требухів. Більшість 3

Така мі.lіuія 6')',1а cтnopeHa на

НЗИХ заГИНУnll смер-тю хоробрих.

третій день піс.1Я переходу влади .8 р':ки народу. І orb ) "же 60 років вона пильно

б оях з фашизмом, тисячі б' сшвро Ітників міліції нагород' жені орденами j медалями

JIeKa»

І

ВО,lЮ.

СИ,lУ і

) народу.

владу

У післявоєнний

і

розвиток

У

період

соціалі-

неймовірно

важких умовах перших років Радянської В.lади і громадян·

.

.

г И

ся л .. УСПlХІВ.

'

м'нн х І И

в

р бо І о

т

ОВНЯНКО,

. .

. .

УШІЛЬ,

С. М. Тананай, О. Ф. Шевчук, А. П. Гега, В. М. Дзюбан,

ко-

В. І. Буцький, М. П. Левчун, Т. Г. Левченко, В. І. Приступко та інші.

Зараз створена ! проДовжуе розвиватися ЄДИ1іа служба

віЙиою. років, з

роф'!Лакт ик и п У районІ

діють

кі.1ькість правопорушень у гро-

ти справжніх помічників міліціі - добровільні народнІ дружини заводів порошкової металургіі, торгового маШИНОбудування, нестандартного комунального обладнання, тресту «Бропарисі.1ьбуд», сіл Русано· ва, Зазим'я, Ка.шти. ВартовІ мирних буднів у тісному зв 'язку з громадськістю вносять гідний вклад у боротьбу броварчан за місто і район висо· копродуктивної праці, високо! культури і зразкового громадського порядку.

справ охороняв державне майно, що евакуї!овува.10СЯ у східні раї!ОНIІ країни, пі;при·

лася робота по боротьбі з пияцтвом, 3 громадянами, не зайнятими суспільно-корисною

капІтан мІліції, заступник начальника відділу внутрішніх справ по політнко-

варського

віді.1У

мував належt!ий

певних

внутрішніх

порядок.

65

комуністів, 50 комсомольців, 35 відмінників міліції щодня показують зразки самовідданої праці. Внас.1ідок досягнуто

УСШХІВ.

мадських

А

місцях.

працею. Відчутні

Зменшилася

активізува-

С. НОСКО,

результати І

сом: сХрещатик

НАВЕСНІ 1929 ро-

В І ТІ .8 А ТІ Н І

~ ,1-1І, навколишніх селян, провідником нових, соціа,1істичних перетворень на селі. Закінчивши 'в 1931 роЦІ курси трактори-

Поява пасажи!>­ eIoКoro вaroиа привабила 'ІНС­ левву пуБЛіКу на ВУJI1!ЦЮ, а дl;rи цілою юрбою біГЛИ нав­ випередки

стів при Броварській l\ITC, за комсомоль-

власних коней, зносили

насіння зернових куль-

ськоЮ путівкою прибу-

'l'yp для спільної праці :на ПО.'!і. Очолив кол"ocu комунІСТ Іван Гна-

торі «Фордзон.

моло-

'fович Єременко. Нелегбробляти в

да - трактористка

ПавлІвна Гриневич.

Віра

а

ла в Заворичі на трак-

-

ІКО було

О

'rОЙ час землЮ.

-

Адже

Велике свято бу-

ло того дня в нашому

жрlМ декІлькох дерев'я:них плугІв та кІнно! жатки - «лоБОГРійКИ.,

колгоспі, пригадує Іван Гнатович Єременко. - Люди вперше

щиків,

машину,

що вІдІбрали не

з пом!-

було

Інших

була

тоді

побачили

внарядь праці. Урожай:нІсть жита з кожного гектара

якоІ Вони

сидІла бігЛИ

кричали

центнерів. Але селяни раділи то:,!у.

дивовижну

за

кермом

дівчина. за нею,

«ура.,

слали

доро,гу квітами та зеленим листям. БІля клу-

6-8

Перше колективне господарство було своє!рІдним маяком для

бу трактор зупинився. СтаРі здаля дивилися на чудо-маШIfНУ. а мо-

1\'1 І

Н

11

року

вемлю

трактор

ється

КО.'lГОСПУ. ТоДІ поїхала

ли по 200-220 цент-

госпу

полях

нашого

орати

землю

в село

Переможне Та Бобрик. У 1935 році

в кол-

госп імені Юрова, що

був СТВО'рений в Заворичах, прибули ще два

тракторн ХТЗ.

ПершІ

борозни. на них прокладали жителІ с-ела Франц Юхимо вич Адамський

Омелянович

та

Антон

Приходь-

ко. Другий з них 1 нинІ допомагає господарству в пору жнив.

... Flшли

РOlКи. По-новому почали гос.пода-

рювати селЯJm на землі-матерl, землі-годуваЛЬННІЦІ. Ій в1,ддавали

кожного гектара збира-

нерів бульб І по

Р

. І

селянськ

о

Д

н

ді. Недарма кажуть: з мало! Іскри великий вогонь бува~. Електродв~ гун може засто­ совуватись у наЙрІ.зноманіт­

в

гоcnодар<:тва

цюють

42

пра-

механізато-

ри. Трудівники радгоспу успішно виконали

на землІ. Багато дове-

планові

лось

виробництву та прода-

зусиль,

завдання

по

щоб Відбудувати, відновити зруйноване фа-

жу державі сІльськагосподарських продук-

У колгоспІ ІменІ Юрова не залишилось нІ-

сятоУ п'ятирічки. В. ДЖЕЖЕЛІП.

господарство.

якої техніки. Лише за сеоІОМ ПІД пущем калини е6ерІIГСЯ зарктий у

ТІв в другому роЦі де-

rолова ВИRОИRому c1nьcЬKoI Ради народних депутатів.

Високи~! ви::\ався

рощувала

мехснізована

650

лан­

KOP~IIB

на

стійловий

МихаЙ.lівна Дроботун. Гали­ на Д'l!;нрівна Єре::\енко. Га· лина Тююфіївна }іОН:lранто­

вець,

Тетяна

Чай~а

та

ТрОХИМівна

інш!.

В. МИКОЛАЄНКО.

...

Троєщина.

П'ятниця,

ки

під

прапором

ударно

Жовтня,

працював

перших

у

п'ятирічок,

ро­

хто

пішов на фронт доброволь­ цем у 1941-MY 1 не повер­ нувся. І а тими, хто тепер задає тон у змаганні. Бага­

маються

Свідомістю

що

не

завод

того,

просто

місце

-

уособлен­

ня духовної людей, частинка

спільності їх життя.

Мабуть,

тому

так

вражає

-

цював

двадцять

років

•.

Двадцять років тому 'Вете­ рани заводу Г. І. Тужилін, І. А. Новицький, С. С. Скря­

!Н:зована ланка Григо·рія Ов­ сійовича Бруєнка. НОРМО;ІО­

:період для худоби відзначи­ лися НОРМО;Іобувники Уляна

Рад хто

один з експонатів моло­ ток, на ручці якого зроблено напис: ~Цим МОЛОТ!{О~1 роз­ Мітник Rукулін В. С. пра­

центнерів коренепло­

Ударною працею на заго"

ву зустрічаються із своєю ЮнІстю І в сьогоднішнІх ді­ лах заводчан бачать УІ про­ довження. ЗустрІчаються з тими, хто боровся за владу:

работи, що він

д:в. На вирощуваннІ кукуруд­ зи ;Іобре потрудилася меха­

тіВЛі

Ветераии 8а'Воду, mti при.­ йшли до музею, немовби зно­

Побувавши в заВОДСЬ}(QМУ

ви­

був ники Зібрали з кожного гектара по 410 це,нтнерів зе­ леної ~!аси 1 заготовили пlв­ тоnаоічний запас силосу.

генерал - губернаТОРОВі~ у у 8В' яану із «протизакоини­ ми зборmцаМИ1> робіТНИКіВ мІськоУ залізницІ (трамвая).

музе!, новачки уперше прой­

:ка КО:'lуніста Петра ПанаСО-І :Бича Труби. На кожному гектарі виростили і зібрали ІІІО

ко­

пам'яті.

соко­

які

донесе!J!.

1

урожай

буряків,

хопія

уже нема. Але молодь знає про них. Знає завдяки му­ зею. Бо він хранитель

ни­

витих і грубих кормів. 1\ОР:\fОВИХ

озражають.

Ось

тьох чудових людей, які бу­ ли гордістю підприємства

вий періОд для громадського вдосталь

вся ІсторІя підпри­ Про неі розповіда­ Ють фотографії, архівні до­ кументи, особистІ речі тру­ дівників заводу. Іх не t-аR багато, але ІВОНИ ретельно підібранІ, систематизовані li

мах

:нішньому році кор~ю~обув­ :ники Троєщинського віддіЛ­ :ка радгоспу і:-.!ені Юрова. Вони заГОТОВИ.1И на СТ:ЙЛО­ 'l'варинництва

МІж цими ,рома експона­ тами ємства.

е-

Д и машин. На ПО.'Іях та фер-

Успіх кормодоОувниніВ попрацювали

промнсnовос·

лезького асесора «йо,го пре­ восходительству }(иївському

38 тракторів та 59 РіЗНИХ сіль-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Д06ре

галузях

тІ.

ськогоспо арськ х

Грізні роки Велико! ВІтчизняноІ Бійни залишили помітний слІд

шистами

НіШИХ

Й

надовг.

докласти

заводеько­

тому

адістю повнилися

уші • Та

«ЗаВОРИІІЬКИЙ.

експозицІя

знаходиться

600

-650 центнерІв коре-

h-еПЛО;(іВ. щаСТЯ:\f

НинІ на подвір'! рад-

попереднина

двигун ВИГОТQ.влениlt особливИМ конструктор.СЬким бюро, яке діЄ при зава­

ХТЗ,

силу рук своІх. знання та вміння. Щедрішим ставало хлібне поле,' врожаїлись картопляні та бурякові плантацІї. Уже пере;( війною з

дале:кoro

го музею. А 11 кІнці ЇІ Мі­ нІатюрний лІнійний елентра-

Фото М. Семинога.

на якому до війни працював Володимир Іванович Rузнєцов. ВІк сховав його від лихоліття. Понад 2-0 рокІв пІсля війни обробляв ним землю.

1891

сRиевлянин~

М1ського транспорту. ТаNИМ БY1l ПQlЧаток. Цим відкРИВа.­

внутрішніх справ Петро Іванович Г Л у Ш К О. Спеціаліст І-го класу неодноразово відзначався за хо­ роші успіхи 11 службі і полІтич­ ній підготовці, за су.млінне вико­ нання службових обов' язків.

ВСЕ.JI І

....

ЛИ'ПНЯ

19

:газета

про

Добросогlсн.о нес, еАtpiCбg , рядах .мілїцil водій nозавідо.мqоr охорони Броварсь1СОго райвіддіАУ

.. лодl просилися пот риматися за штурвал . Напевно, кожен заздрив l\Іолодій трактористці. Першу борозну ВІра Павлівна прокда-

ла на

КіньМи

8 Так писала

виховній роботі.

ІЗ

Василь­

-

RIBCbKa..

••••••••••••••••••••••••••••D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IRY В селі Заворичах було створено. колгосп ІменІ 1-ї п'ятиріЧки. У llерше колективне гос«Іодарство об'єдналися 30-0 Д1:l0рів. до нього записалися майже всі жителі села. ЗВО~1!ЛИ

Дзержинського.

сУЧ'Ор8, о 8 годвнl веча­ ра пройшов ВаСИЛЬКівською перший пасажирський вагон конки... На вагот 3 боків IІІРИбито дощечки 8 нanи­

п'ять опор-

Нинішні працівники радянської міліції вірні кращим традиціям старшого покоління. Вони віддають всі сиди івмін· ня боротьбі за викорінення злочинності, дотримання соціалістичної законності, з честю виконують свій обов'язок -

більш як чотири тисячі сімей.

Ф. Е

Р О п ав порушень.

ськоі війни міліція ве.lа не' щадну боротьбу з контр рево.nюцією і карно-злочинними еле\lентами, наводи.1а суворий революційний порядок. Чимало геРОЇЧНІІХ сторінок вписано радянською міліцією і в історію Великої Вітчизня, ноТ війни. Десятки тисяч її кращих синів хоробро воюва.пи на фронтах, у партизан· ських загонах і з'єднаннях. У вересні 1941 року під керіВНІІ' цтвом партійних і ра_'lЯНСЬКІІХ органів особовий CKJlaд Бро-

буднів.

РІІ, пропагандистами рево­ ЛЮЦійних, бойових і трудо­ вих традиЦій минулих поко­ лІнь. Великим є виховне значення таких музеїв. Ця !розповідь про один з таких мУ.зеІ,в, створений ентуз:асТ8-~И Rиївського заводу елентротранспорту іменІ

виконуют жбо . обо ' ь слу ВІ В язки В І В І І К .

них пунктів, 28 рад профілактики. Хочеться ві.!!значи-

мирних

навивають хранителями іст о­

і

В д-

Д б . О РОСОВІСНО

1945 по 1955, було розшукано

вартових

Музей на підприємствІ або в колгоспі сьогодні не р1.цк1сне явище. Іх по праву

В. І. Шкаровського, М. Н. Ка-

РЯ.ІКУ в районі. Багато часу приділяли і розшукам дітей та

батьків, розлучених Так, лише за десять

С

цана ЯКІ' до

лектив Відділу внутрішніх справ спрямував свої зусилля на зміцнення громадського по-

чималий ВК.lЦ у захист заво, ювань Великого ;'І\ОВТНЯ, ста. новлення

М

Батьківщини.

Історія зб:"рігає па\l'ЯТЬ про гepO:~Hi СПiJ3Gll, М} жність пра. щвників мі.lіціі, які внестІ

ь д І ІМена краДІ'льничних' І Інспектор в Б б М І К а ича, . . остенка,

щих

.

J

заводу

.1\11 • б. уттям гли ОКОІ поваги називаємо с ого н' . З поч

н! В .

стоїть на варті інтересів соиіа.

етичного ладу.

тнчно! 1Т·!·яльност! с ~ еред иепо .. HOlТi"H!'x правопорушнн·... В

а мужність і Відвагу, внявле·

лістичноі держави, охороняє працю і відпочинок ТРУ.1ящих.

Бl0rрафlя

НО8юt фОрм, методІв ПРОфIJIU-

Крилатий підживлювач Борючись за високий уро­ жай третього року десятої n' ятирічки, хлібороби семиnод· ківського радгоспу імені М і­ чуріна своєчаС1tO nотурбували" ся про підживлення озuмини до цієї роботu включено кіль· ка тракторних розкидачів. Але наtїбіЛЬUlі масиви відведено

д.IЯ

Сільськогосподарської

авіації. Щоб механізувати трудомісткі !!оботи сільські

11 листопада 1977 року

умільці виготовили необхідний пристрій до скиртоклада, за допомогою якого завантажу­ ють добрива у літак nротягОАt 5-б хвилин.

Таке нововведення дає ве­ ликий ефект. КOJ.Іандир літа­ ка А. Ю. Андрющенко робить за світловий день до тридця· ти ви,1ьотів і розсіває 55-БО тонн мінеральних добрив.

СУ_I!Лінно трудиться і вся обслуга літака механік Ю. І. Зіненко і технік Г. М.

Кришень,

Стріха та С. А. Булах. Вони роблять усе для того, щоб лі­ так

не

простояв

НОВЕ

роботи

їх

товаришІ

почали

збирати матеріали про істо­ рію підприємства. Не один: раз побували вони в різних архівах, розІслали сотні лис­ тів людям, якІ колись пра­

жодної хвилини. Злагоджена робота авіаторів і механізато­ рів дає відрадні результати. На сьогодні вже підживлено 800 гектарів Озимини. На фото: льотчик А. Ю. АНДРЮЩЕНКО з агроно­

дів

склалася

MO.I!-хіАІіком М.

фІЯ

заводу. Тгпер її «чита­

І.

МА КОВКІ­

Н. ИМ визначають на карті но­ в! масиви J.1.q підживлення озимих; літак над ланами.

А. КОЗАК Фото автора.

механізатори П. І.

о

без

гін та

ЖИТТЯ

о

цювали

на

заводі,

Іх

роди­

чам, знайомим. Так з роз­ рІзнених фотографій, спога­

ють~

сотні

... добре, ше

таких

цілісна

біогра­

людей.

коли

буде

бі.'ІЬ­

музеїв.

М. ЛЕЛИКОВ. (РАТАУ).

3

стор.

.. о


~"'-'''''..:o',,",'6''''''''

-

-1''''''_'':-'':-0#00'' _ _ ...:0-...:''00'..:0' -_ОО'-' _ООО'

СВ ЯТО

ПРАЦІ З особливим піднесенням пройшла зустріч трудових

колективів заводу <<Торгмаш., Борисп;льської та

Сквирської рай спожив спілок

на тематичному вечорі <То-

бі,

наша

Великий праця

Жовтень, -

І

піснІ!,,>,

що

ціННІ подарунки від імені профсп~лки заводу. ЯК підсумок роботи тру-

художньо 1 саМОД1ЯЛЬНОС­ ті була проведена естафета клубного фестивалю на

чої

плече

яких

кооперації.

Альбом

клад:в

передала

обкому жив чої

дістю розповідає про трудо-

дач;в

вІ

до свята Л

подарунки Ж

Ве-

Є.

Розмаїттям

талантів

З

«Торгмашу»

виконав

Борисполя Тамара Иабаліна

воді троїстих музик, гаряче

з Борисполя та Сквири Г. Є. Цурик та Н. І. Иуценко.

ри «Люблю тєбе, моя земЛн» та «Земля-красунечка,,>.

Теплими

вдячності

Святковий концерт зак;нчив-

працю І участь самодіяльностІ

ся ВИСТУПО~і вокаЛЬНО-інструментального ансамблю

відзначенІ

працівники

заводського БУдинку культу-

_~!:~:~:~~:~О~:Я~:_~:оО'_:~~~~~:~~#'

!

Десятки tcaлитянців належать до шанувальни­ ків народного мистецтва. Вони беруть активllУ участь у роботі самодіяльного хору, якому у травні цього року на Всесоюзному фестuвалі самодіяльної художньої творчості nрuсуджено

15.30 17,55

СІМЕЙНЕ

НосІвськими

ють

Ярослава

ськІ

-

та

першІ

жисерського О.

П'ЯТНИЦЯ,

керу­

Леонід

Дон­

випускники

факультету

інституту

cbKoro ;ні

театрами

ре­

Ииїв­

культури

іме­

Иорнійчука.

Та Ярославі хоТіЛося до рідно­ го Носова, у будинок культури, з

чоловіком

проходи­

ла практику. «І сталося так, ЯИ у героїв «Гірської бала­

-

ДИ">,

посміхаючись, говорить

Леонlд.

Горянка Галина пе­

-

реманила

херсонського

степо­

вика Петра у свої чарівні Нар­ пати,,>.

НинІ

в

складІ

колективу.

яким керує ЛеоНlД, тридцять учасників. У «ветеранів»­ бухгалтера М. 1. Балагурака, робітника М. М. Фокшен, нультпрацівника Я. М. Сорохан, юриста І. П. Гавриша, вчительки М. М. Ирицкалюк­ десятки років сценічного ста­

жу.

Дехто

Та

прийшов

«роботи»

всім;

як

рах,

І

недавно.

до ДУШІ

в

вистачає

«солідних»

головні

роЛі

...

Особливо багато клопотів було у ДОНСЬhИХ З ШIJlЬКОВИМ театром.

Починали

з

«нуля».

Леонід не ченав. поки .::\lІреlщія будинну КУЛЬТУРИ за6е,шечить їх необхідним ренві3ИТО~I. Ca~1 взявся за гіпс. ний інструмент. lІІалечі lІІИ,

а

фарби, столяр­ J" люблеНі герої

виготовлені КОСТЮ1.1И

чатну

снептично

затію. Та вже піС,lН

Вого

ру!.;а­

ЛЯЛQЮ1Лl

Ярослава-реЖllсер.

шила

делто

ДИВИВСН

сумніви перших

ЮІ

спо·

на

цю

розвіНЛИС}J вистав ...

І от минулої осені на фаса;!:

вивіска

на'РОДНIІЙ

Він

-

ЛНЛЬКОВИЙ

перший

ківщині

І

один

респуБЛіці. Донських

А

на з

18.25

НОВі

репетиції, безустанні

Г. ПІДЛІСНИй, кор. РАТАУ.

ГПО.

По

Естрадна

багато-

3

закінченнІ

_

новини. ПРОГРАМА УТ 10.00 К. т. Вперше на екрані УТ дО· кументаJlЬНИЙ телефільм еРіка».

10.30 К.

т. Для дітеА. «Знай, люби, бережи>. РеспуБJlіканська виставка

юних

натуралістів.

11.00 К. т. Новини. . 11.15 Фільм-концерт «ВеСІльна 11.40 Шкільний екран. 8 кл. Радянської «Право на

одне з

..

СЮlта·.

Основи

держави і права. працю в СРС!' -

важливих завоювань

ЛІІКОГО

Жовтня',

12.10 Художній те •• ефільм

.Серце

16.35 «ЮВІлейному

-

нівура»,

3 серія. року

Ве-

Бо-

На фото: виступав народни{1 хор. Фото В. РJlБIпRIпca

К. т. Інформаціilна програма ВістІ. Програма художнІх теJlефlJlьмів: «Коли СХОДЯТЬ сніги_, «Якось восени_.

19.00 19.30

20.50.На

21.00 Програма .Час'. (М,). 21.30. Під прапором Жовтня..

до

Методичні

КОНТРОJlЬНОЇ

роботи

вказівки

добранІч,

ють

І..

19.00 Документальні фільми. (М.). 19.35 Симфон;чниА концерт. (М.). 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.).

ZО.ЗО Концерт. (М.).

трудящі

ті.

В

передачі

му

Компартії

13.25

діти!. Звіту-

Харківської бере

оБJlас-

участь

пер-

Ший секретар Харківського обко:

19.30

нюк.

20.30

України

По закінченні -

І.

І.

к. т.

Сах-

Но-

8пИНрИо'ГРАМА НА ОБЛАСТЬ

ного

9.00

ПРОГРАМА ЦТ

Новини.

ЛОХ>.

9.lи К. т. Гімнастика.

9.30

К.

т . • АБВГДеііка..

ат ру

1977

Дtржавних

року

в

галузІ

преміlt

біології. 14.10 К. т • • В гостях у казки>. дожній телефільм .Приrоди ратіно». 1 серія.

і

ХуБу-

15.15 К. т. Тираж .Спортлото>. 15.30 К. т • • Очевидне - неймовірне.. 16.30 К. т. Прем'єра музичного теле16.55

фільму .Ми з тобою, товаришу.. К. т. Мультфільми .Грибок,те-

ремок> • • ЗаЙчик-задавака>.

17.25 К. т • • Одеса.. ментального

лу

.Міста

і

Прем'ера докутелефільму із цик-

люди>.

18.00 hовини. 18.15 К. т. Бесіда на міжнародні теми політичного

оглядача

газети

(М.).

Художніli

~~:::РС;;удента.заочника.

фіJlЬМ

із

К.

т.

Вечірня

казка.

12.10

15.00 16.00

6.

1635 16.55

мобіліст»

17.55

Фантазія на

Дніпропетровські

радянських

19.00 К.

т. lнфvрмаЦlина Вісті, І ~.зо «Поезія..

.

По

10.00

закінченні _ новини. ПРОГРАМА УТ Художній телефільм .Серце

Бо-

20.ии К. т. Наші прем'єри. Ф,льм-кон-, нівура'. 4 серія. цсрт .Покликання». А. мокрен- 11.00 К. т. Новнни. ко.

..

11.15 Для дітей . • Хатинка-вертинка>. 11.45 К. т. «ГаJlУЗЬ: досвід, пробле-

,

т . • На добраНІЧ. ДІТи.> 21.0и Прor paM~ «'Jac>. (М.).

20 ..;() 1\.

21.JU Х;дОЖllіИ

ФІ.1ЬМ. «(,ц~aBa r,o заКІнчеННІ -

мянцева Но_ини. ПРОГР,\МА

НА

К.

ОБЛЛ~ТЬ

9.25 СтудеНТ&М-Зёо,,,,,,"ам. К. Т.. лuсофія. «Основні ЗЗhОIlИ .1

т"горіі матеріаліСТІІЧНОЇ

ФІка-

10.20 Вища математика. І курс. 11.3,; К. т. Історія кПРС.

«Парті..

реакції

більшов",.і_

у

(1,07 -191и P:>.)~.

перІОД

.12.30

ПО,1ітична економі.. каП1таЛ1ЗМУ. «Відтворення суспі,1ЬНОI·О капіта· ЛУ', 13.20 На) коаий комунізм «Революційний ру' робітничor І) класу». 14.IО К. т. Радянське

)

15.00

праВI). "llрав у К.

т.

ву,ів.

«ВІІрішення ЦИВІЛЬНИХ суді та арбітраЖі..

Для

ТИХ.

Російська

хто

мова

вступ ае

до

«Фонети'

ка і орфографія. Основні принципи

російської

ністр

т.

Дlалек,

тики'.

МИ>. В передачі бере участь мі-

Ру-

житлово-комунального гос-

подарства ко.

УРСР

В.

Д.

Площен-

обрії>.

троз_арювання

18.20 «ІІа

березl

ім.

Інститут

Кі-

6.

вічності..

ЦБИ. КЛОЛI,,,нІ·икаК. арабіца

орфоrрафії>.

n

О.

Патона.

Пісенний

на

вірші

«Життя

Вистава Київськоrо ЛесІ Українки.

ім.

театру

до

ПО

ГАЗЕТИ

Докумев-

«Іменем

револ~

Криленко).

«Альманах кіноподорожеЙ •• [кран молодих. «ЗУСТРічі Е"ран

.!ІРУ-

студента-заочннка.

І курс. «Хімічна РІвновага. По­ хімічних процесів 3

К. М.

хімічної

термодина­

Т. .Літературні читання •• Горький. _ Шсня про Сокола>.

пустелі>.

(М,).

Інформаційний

випуск

«День

Редактор Є.

О Б 'Я В

19-3-18.

за

Виконком

раilонноТ

ФЕДЯИ.

Ради

народ­

них депутатів з ГJlибоким сповіщає про смерть члена з 1924 року КОТЛЯРОВА

Пилипа

сумом

КПРС

Івановича І

співчуття сім 'У ним покійного.

ДЗВОН ІТЬ

ТЕЛ ЕФОН У

В.

ВИСJlОВЛЮЄ

f'

сп РА ВАХ

славетних.. фіЛhМ

(М.

днем>.

11.20 Л. Дмитерко . • Генерал ваТУТіН"1

В

ліка!1Ю . • КJlініч­

на трансфузіологія>. (М.). К. Т. ДЛЯ ТИХ. хто BCTynae.110 вузів. Математика. .Довжнна кола та площа круга'. (;1\.).

це

22.50

імені

Леніна Долинського району ровоградської областІ.

елеК-

сДванаА'

про Буревісника>. (М.). К. Т . • Це вн можете>. (М.). К. Т. Вечірня казка. (1\\.). ~О.ЗО .Хлібороб КИЇвшини •. 21.00 К. Т. Р. Гді.р. Концерт ДJlЯ ар­ фи з оркестром. (М.). 21.30 К. Т. Художній фільм _БіJlе СОН­

• Корабель

•• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 Для молоді. «~вій вільний час».,:t Хлібозаводу і 14.45 К. т. «НаРОДНІ таланти>. Чер' t .u : каська область. . і на пос:пину роботу і 15.40 «Товари народу>. ЛЬВІвське ТР БИ взуттєве об'єднання • Прогрес.. ПО І І: : 16.10 К. т .. Впер~е на екрані УТ ху· слюсар V розряду : ДОЖНІЙ фІЛЬМ ДJlЯ ДlтеА «Ви : . V' : Петька не бачили? : слюсар·сантехНІК розряду. : 17.20« РеВОJlЮ.!lіііниЙ eт:~д>. Концерт : АдміністрацІя. : камеРНОI кла~ИЧНОI МJЗИКИ.. : : 17.50 К. Т. «РОЗКВІТ YKpalHCbKol ра- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ науки».

Блок.

19.25 20.15

теми пісень

1230 «Суботніl! репортаж>. 13.00 l)истава Для дітей. «ЗаЙчик·задавака'. Київського ТЮГУ.

дянської

ОБЛАСТЬ

О.

«Пісня

панорама ••

Ко,носп

НА

(М.).

точки зору міки».

19.00

композиторів.

ментальний фільм прийняв ім'я>.

нови­

Науково,популярниіі фіJlЬМ. К. т. АНСJlііісь>.а мова. К. т. 10 кл. Загальна 610Jlогія. «Фотосинтез~. (М.). К. т. Основи маРКСИСТСЬКО-Jlенін­ ської естетики. «Художній образ і його СУТЬ'. (М.).

закінченні НОВИНИ, ПРОГРАМА УТ іО.ОО К. т. Вперше на екранІ УТ доку10.50.СіJlьські

14,ЗО

Хі!Иія.

мета-

програма

_

закінченні

}.одження

(Свердловськ).

«Міжнаподна

Ест­

вільноТ бо­

3

зів».

14.00 К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: .Дннамо' (lІ\осква) .Авто16.20 К. т. 16.50 К. т.

о

СРСР

К. т. 3 кл. Природознавство. «Водоймища Зем •• і>. (11\.).

ції».

артист Романси

СеркебаЕВ.

n

таlЬНИЙ

Союзу!»

П. ЧаЙковськоrо.

Кубок

13,30 К. т. Е"ран -

(М.).

11.00 К. т . • Вперед. Х,lОlІчаки!> 12.00 К. т . • МузичниЙ кіоск>. 12.30 К. т. «Сільська rодина •• 13.30 К. т, СпіваЕ народний СРС Р

с.кло».

10.00 К. т. 10.10, IЗ.ОО 10.40, 11.-10

ЦТ

Радянському

і

просрама.

т.

ЦЯТЬ'.

9.40

9,00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика для дІтей. 9.30 К. т. «Будильник>.

10.00 «Служу

ДокументаJlЬНИЙ

«Художник

ПРОГРАІІ\А

ІЗ ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА

К.

9.10, 11.10

те-

Художній фільм «Закохані>. НЕДІJlЯ.

еАу.._то-

ни.

субтитрами

панорама •.

МОJlОДИХ.

прем'ЕР".

ротьби.

2 курс. Вища математика. «Вправи на розв'язування диференціальних рівнянь. Числові ряди: заrальні поняття •• К. т. Програма «Здоров'я>. К • т. «." свт. твари І'.. (М ) . К. т . • Народні меJlоді·і •• (М.). «Київська

Наші

радна

22.20

.Правда' Ю. О. Жукова. 17.00 К. т. «Клуб кіноподорожеl!>. 19.00 К. т . • Пlсня·77>. 118.00 НОВИНИ. ЛУЛРЯГИ·Д·lтеlt. .ХитромудриЙ сол- 19.40 Художні А телефільм .Народже- 18.15 К. т. Мультфільм «Чарівни/! мі17.10 Д на революцією». Фільм 2 «На· . шечок:.. дат», Лялькова вистава. пад». 18.30 К. Т. «Від усіеl' душі». 18.00 І'ек"ама. ОrО,lОшення. 21.00 Програ.,а .Ча~. 21.00 IJрограма .Час •. 18.30 КОl1исрт оркестру народних ін-, 21.30 К. т. «Кінопанорама', 21.30 К. т. Концерт маilстрів мистецтв. струментів YkpaiHCbKorO теnеьа-12з.00 К. т. Змагання 3 художньо" 22.30 К. т. Змагання 3 художньої чеllНЯ і радіо. ... ГІмнастики. Москва Софія. гімнастики. Москва Софія. По фініш..

ударний

оперети.

Московського

15.35

СРСР

медицини

Вистава

Екраи

тедефіJlЬМ

(М.).

17.10

. K~Ba' пош:а>. 11.00 К. т . • Більше хороших товарів.. 11.30 К. т. «Літературні читання'. Вс. Іванов. «Літера Т'. 12.00 К. т. Концерт народної музики. 18.15 12.30 К. т. «АрхlтеllТУРНИ"И, вигляд 19 ОО міста>. Ереван, Тольятті, Тинда. 20.00 12.55 К. т. «Музичний абонемент.. 20.15 С. Прокоф'єв. 20.30 13.25 К. т. Програма .Здоров'я •• Лау- 21.30 реати

хору.

Т.

К. Т. .Міжнародне ЖИТТА'. Для дітеl!. .Старти вадій •• «Слава солдатська •. Концерт раДЯIІСЬКОЇ пlсиі. К. Т. ДЛЯ дітей. -Сонячне KOJlO». К. Т • • Рідна природа>. К. т. Іhформаційна програма Вісті. К. т. Художні/! телефільм .Ве­ селий калейдоскоп».

20.45 « На добраніч, діти!. 21.00 Програма .Час.. (М.). 21.30 К. Т. «Шсня на КОНКУРС>.

10.45 К. т. Документальні теJlефіJlЬМИ. 12.00 К. т . • Візерунки>. (М.). 12.45 Ю. Мілютін. .Дівочиil перепо-

СVБОТА, 12 ЛИСТОПАДА

К.

рія ••

14.15 14.45 15.30 16.30 17.25 18.00 19.00

20.45 К. т •• Сторінки вітчизняноТ косIr\ ) 9.00 К. т. Музична програма .Ранко21 30 мхонаВТИі~I'. ( 'ф'і .Перше (М) . удожн n теле JlЬМ ва пошта-. .. літо •. (М.). 9.30 К. т . • Наука сьогоднІ>. (М,). 22.40 Інформацjйниil випуск .День за 110.00 К. т. Концерт Волзькоrо народднем>.

41-

тист УРСР В. Т. Швиденко.

Н".

К. т. Лауреати Державних пре- :~,~~~.~. ·І\<~:"~ІЧ:~С' ::~~;:~~ .Ран-

борства

нов;

пошуки.

Кі-

.Марусина

21.30 К. т. .Ширше коло>. 22.55 ~~о~~а~:';'Піонат СРСР

подружжя плани,

висота>.

мій СРСР 19і7 року в галузі науки і техніки. 19.10 К. т. Концерт радянсько'( піснІ. 19.35 К. т . • Наш Основ ни А Закон.. 19.50 Ьагатосерійний художні А телефільм .Народжена реВОJlюцією'. Фільм І _ «Важка осінь>. 21.00 Програма «Час>.

театр».

небагатьох

із циклу -Бать-

твоя

1815 К т. Мультфільм . карусель..

[вано-Фран,

В

груд _

It.OU ЇІОВИНИ.

«Са~lО.:!іяльниЙ

-

діти».

нuпрurрама.

будинку КУЛЬТУРИ з'явилася но­

ва

і

звання Rapoaнozo. /(ЄТ!УВ хором ~асл~ttr'l

час

відмінками.

r

15.30 К. т. РОClнська мова. IЬ.ии К. т. ХуДо",нііі Фі,1Ь>! Д.1Я дітей 17.15 ;\~U~I.IІІ~';;-е·сеЛі старти>.

по

два актори. В усіх спектаклях зайняті і ca~l ЛеоНlД, і Яросла­ ва

ниl! те"ефільм

теат­

готують

11 ЛИСТОПАДА

9,00 HOBIIH~~POГPAIr\A ЦТ 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т. Художнііі те .• ефільм .Ходіння по мука ... 13 серія. . в· Д 10 .45 1\. т. «Ірність.. окументаль14.30 «lвій

Після закінчення столичного вузу Донські одержали призна­ чення на викладацьку роботу.

де разом

К. т. ТеJlежурнаJl .Звіздар'. студента·заочника. І курс. Англійська мова. .Аналіз контрольних робіт. Прикметники та приедівники. Ступені поріВнянЕкраll

Німецька мова . • МаЙбутній діЄСJlів. Прикметники. якІ керують даваJlЬНИМ і зиахідним

ПОКЛИКАННЯ

Ра,ца cтy~L

CJI думками 3 приводу робо-

I •••••••••••• M•••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

танцювальний колек- ~

тив

сприймалися пісні вокального ансамблю Із Сквири, у репертуарі якого були тво-

були

завітати

культури. Шд оплески гля­

чали Почесні Грамоти та сувеніри своїм працівникам

за сумлінну в художній

вапрошуємо

заеl,ц8.JIНJI.

за­

чудово виконувала українські народнІ піСНі у супро­

словами

нц

Усіх 'бажаючих под1.питв­

будинку

З щирою подякою за сумлІн ну працю у держторгівлІ

голови райкомів ПРОфСПіЛКИ

жеВRJI

ві твори початківців.

Т.

хореограф;Сіг:У композицію «Слава ПРЩ,!» та український «Иоз~чак., сол;стка з

та споживчій кооперації вру-

ВИ­

і

ликого овrня. инуть звуки духового оркестру, на сцену з привітанням вихо-

дять піонери.

AQробок,

ньої самодіяльності профспі­

сцена

великою гор-

свій

CJ.IОВВТИ пропозиції та заува­

та прозо­

Та спо­

кооперації

повнилася

жен з них з

етудП, ВlDlee"1'II на С1ІІ. '1'00

секретар

написом «Слава працІ.. Но-

стрічки з

nr

варВJИ1в

профспілки прац;в­

Малюті.

яскраві

по-

поетичнІ

Киlвсь­

звіт про роботу клубних за­

кок Р. М.

в'язані

через

зaвяттJ. роз­ й внulзува­

культури та клубами сисrеми держторгівлі та спожив­

U1инкарьова представнику ИИївського будинку худож­

ної праЦі, ветерани виробни-

вуJl.

честь 60-річчя Великого Жовтня м;ж будинками

во прикрашену дять ударники цтва,

(м. Броварн, ка, 154). На rJIЯДатимуться тнмуться

турної студії імені Дмитра Чепурноrо прн редакції raзетн вІдбудеться 13 лнсто­ пада, В неділю, О 12.00

ДОВИХ коле,К'~.ИВіВ у. розвит­

НИКів держторгівлІ

сцену вихокомун:стич-

Черrове засІдання ттера­

ку

відбувся у заводському бу-

динку культури. На святко-

ЗАClДАННR лrтСТУ ДІЇ

врученІ Почесн1 Грамоти й

рІА-

~================

~

Педагогічниil

середньо!

колектив

школи.м

2

мlcькоУ І

висловлю.

глибоке співчуття вчитеJlьці 11\. К. Котляровіlt з приводу тяжкоі втрати

-

смертІ

її

чоловіка

КО1:ЛЯРОВА Пилипа Івановича.

Загублений

АВ

N. 216fi3i

'ча

технічниll

автомашину

паспорт

«1І\оск­

вич·412> КХЛ 88-69, щасі М 299116, двигун No 570054. рік випуску 1974. ви­ даний Броварським РВВС на ім'. Татарина Во.l()димира Єгоровича, вважати недійсним.

,#~#~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~.~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~:~~~i

j

Коммунистической парПlИ УкраинЬІ. городскосо и районного І .НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

орган Броварекого горкома

Советов HaponHblX депутатов КиевскоА о(\~асти. Газета ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке.

НАША АДРЕСА;

255020.

М. БРОВАРИ . вул. Київська. 154.

І відповідального секретаря. відділу сільського господарства. кореспоч- І У, вІвторок. середу, ' . . ТЕЛЕФОНИ: редакторв -

дента МІсцевого масової роботн.

19382: заступника редактора -

радІОМОВлення фотокореспондента

19·3·18; ВІДділів - 19·4 67.

19·4·47~

ПРОМИСЛО80стl.

Газета

п ятниuю

виходиrь і

суботу

Обсяг О 5 формату газети •«Правда_.

~~~#,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~

Uj,i~c

61964.

Броваоська друк;арня K~Ї!lCbKor!;! об"!!У!lf'gSJlі~

iW~aa&.J. IJИДавшщта, !КІJl\графіі і КНИЖКОВQЇ торгівлі. вул. Київська,

154.

Зам.

5860-10.940.

#178 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you