Page 1

ПРОJlI!ТАРI ІСІХ КРАІН, eдHAHTEC~'

ОРГАН &РО8АРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV МІСЬКО' І РАНОННОІ 'АА НА'ОАНИХ Газета Вих .... НТь :І 17 І.ЇТИІІ 1937 POI(Y

*

*

.N9 177 (7878)

.

участь

тійних

і

представники

молодlжиих

трудових

колективІв.

оРraн1заціl.

пар­

иеформanьJIIIX

об' єднань. На ньому йшлося про -те. що маДа по­ вНнна иалежати Радам иароДІІІІХ депутатів.

що иового вкладаєтloCJI зараз в зМіст цього аа­ клнку? Де ті сили. проц JI1CIIX иеобxtдво боротися за иову якІсть Рад иаpo.цJ1J1X депутатів? ВІдповіСТИ на це та 1fШJ1 зaшrrаD_ наш пондент

.

попросив

України А. Я.

ня

Нважаю, цІлком

хоч

секреtаря

_Іськкому

корес­

Компарті!

ТЕПЛЮК.

що

питан·

закономІрне,

вІдповІсти

на

нього

не просто. Так сталося. що Ради до сьогоднІ це

ще

не

влада

народу,

страти'вного

наш 8к.лад

життя господарськоІ ДІяльностІ, не повннне обминати Ради, а прохо­

ратимемо на МІсцях. Тож менІ здається. що

дити

спІд

крІзь

серце

І

душу

народних депутатів.

.

новажних ВCboro

пов­

представників

справжнІми

органами

набувши

народовладдя,

ново!

повиннІ

недоліки

в

ких

ролі,

нести

Ра­

Blд.no-

роботІ

шукати

союзннх

І

в

законах,

віДомствах,

довими внною,

Рад

равління народу. Що з цього вийшло -- тепер всІ бачать. В перІод гласностІ, перебудови

сво! .МісЦЯ, щоб ,ожинй займався своєю справою. - Чи втруч8lOТЬCJl аараз

а

не

ний вимогу: РадамІ

сесІях

Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР, якІ нещодавно вІдбули' ся, на першому З'YGдI депутатІв

СРСР. Відомо, що партІя взя­ ла на себе багато питань, не властивих Ні. ВиннІ й СОlOOнl та республ.lкансь. кі

органи,

відомства

та

й самі виконавчІ органи Радян.ськоУ влади. ЗвІс­ но, мета БУла благород­ на - зробити БІльше, кра­ ще, швидше. А прийшлн ми

до

комаидно-адмlнl-

керів­

самоуп­

ництва,

ло

чергових

стилю

ЯКІ

ко-'

нашими

тру­

ресурсами,

ставить

на

до

вивозять

що

народ

порядок

ден­

всю владу­

Ради

все

ПCJICтаВН1Н

на

партUtиI орг8ИІІ JI стан справ Рад иароДИJП де­ путатів, 1QI ие зав,.аюn. Ім в роботі?

Хочеться, щоб вІдно­ вився, набрав НОВОГО змІсту заклик про вІД­ новлення Рад народних депутатів як органl.в на­ РОД()ВJIа·ддя, щоб чlткІ­ щими були фун·кц1t пар. тІІ І Рад, партІйних І державних органІв. Цьо­ ГО ми чекаємо вІд Вер­

ховиоІ

Треба

СРСР.

дру­

гого З'Ізду Рад народних

-

BIAOMQ,

ВсІм

Радн,

ЯК

І

органІзацІІ,

під

партійним

твом. зна;чить,

що

громадськІ працюють

кеРівниц­

Але це не що вони JIозбав­

ляються влади на мІсцях, що Ім диктують розпо-.

рядження. Хоч всІ бачать, що Радндо цього часу не є справжніми госпо­ дарями на територІях,

деПУТатІв, якІ приймуть BIДllJOBIДHI закони.

що вход.ять до иих. Саме

рІшення,

них

ЗрозумІло, що

що

жодне

стосується

1

це

боти

ляже

в

НОВИх

основу

Рад

депутатів.

ро­

народ­

якІ

оби-

внрlшення

цІальних УІІІОвах

продук­

со­

таких

roворити

такі

створнти

щоб трудящІ

от­

розпоряд­

жатися заробленнми .кош­ тами. Це дасть змогу Ра­ дам фІнансувати приАня­ тІ пдани і проекти соцl­ ально·економlчного

роз·

витну.

- Що ж потрІбно роби­ ти в такому раal зараз' Впевнена, що до­ поможе . розв'язати нам ряд проблем перехІд республІки иа господар­

СЬКИЙ розрахун<ж

і

ЯКИМ

-

РОДИОI"O

них

пар­

зава­

бачите

~eBYTaT.

на

таКа

людина,

яка

наприклад.

є

держплемзаводУ

поєднує

роботу

в

з

у

багатьох

нах краJни, конкретний

регІо­

де стан

вивчав в сlль­

cbKorocnoAapcbKoMY ви­ робництв!, tk!pe участь у виробленнІ 'закону

з

цих

у березиl наступного року будуть проводитись вибори до мІсцевих Рад народних депутатІв. ВІд, бувати'М)'ться вонн в де­ що

·новмх

умовах,

на

альтернативн!й ' основІ. Звертаюсь до 1i«!.I~. трудо­ вих

колеК1'ивlв.

громад­

ськостІ м!ста і району ви­ сунути

у

тнмуть

ками

та1(ИХ

кандида­

.депутати

мІсцевих

Рад, якІ б сповна ВИТ11рав­ дали ДОВlр'л народу, бу­ ли

гІдними

представни­

Інародовладдя.

і

ОJlекс:1й МикоЛ8Йоанч Карпич, IIКOI"O ви баiJН'1'e на .З.....у О. MInкa.

тpyДll'1'ЬCll у ПМК-24 тресту .Вровариetм.буд •. Портрет nepeAOВOI"O бе­ тоиувааьввка

висить

..

Дошці ПОDl8ИІІ цlвl орга­ иlзаціІ. }' колеК'1'И81 його зиають

як

справжнього

майстра СВ08І справи.

18

вересИJI Ц. р. у «Но­

lІІешканців буДIIJIКУ NI 11 по вуmщ1 Металургів. Во­ нн скар2КJIJПICJJ ва те.

що

в НЬОМУ давно ие роБJШВ ремоп, що бlml буДIIИRY

««ВсІма ЗQ,6утий будинок))

не

впор_дкована

терпо­

ділеВВJI ~cuyб.u:1кавськОІ"О іиституту

«}'кp8UI1'лоремпр о ек '1'., це ПРОВОдllJIО cyц1JIьвe

обсте_ВВJI 8ИТ.в0В0l'0 фонду. зокрема по ВУJJJЩJIХ Воів. - lитернац10JWllст1в

рl_.

та

BIMOвl,ць ва крН'1'ИЧJIIIЙ виступ rазетн цА1С118В на­

во_у буДllllку визваво АО­ ц1а1Olll npoведеиц ви-

ча,JQalllQr

....,аово..

еко­

uyaтaц1lвol"O об'8AJWЦU1 «Вровари. е. п. Яри",

Металургів,

11' .. "fIlS «БобриuькиА» «Великодимерський» «Гоголівський» «Жердівський:. «За~рицькиА:. «Заплавиий:, «Зори:. «КрасилівськиlІ:. «ЛП-ківськнй:,

«Тепличиий»

шu: «Зrlдво з теШ'lllJO( висиовком обласного вlд­ проектвОI"O

rocnO"'8pcтa8

«ПухівськиА» «Русанівський:. Радгосп-комбіиат

• вому ЖВТ'1'І. під T8КIDI аа­ головком був иадрукова. вий колеКТИВJIIIЙ JIIIСТ

... -_:Jt

'оО

у згада­

БІРкового кап1Т&аВОI"O ре­

імені ·Щорса ім. 6O-ріЧЧR СРСР «Придесиииський:, Радгocn-комбhtaт «КаЛИТRнськиА:. «AвaHrapA:'

«ЛлооківськнЙ:. Броварськнй ЛПР Птахорадгосп «Богданівськнll» І<иівська л-ка Птахорадгосп «СемиполківськнlІ:. ДППЗ,«Рудня» Облплемоб'єднаННR Броварське РТП РайаГРОlЮCтач

КаЛИТlІнське РП Bcьoro

...•І

. ..

-+

."'t:t"-

.... .. t!o:

2.4

148

12 19 52 24 32 27

31,4 }4,4 0,3 13,8

165 165 148 129 75 148 148 105 115 148

0,5 18,5 4,9

32 153 153 60

0,2 15

31,6 8,5 6 13,7

148 148 148 98

46 23 20 23

25

249 189

47

о :І

t"JtreU ІЕ .. -

", .. :11

134

136,4

150 150 134 117 65 134 134 95 105 134

146,8 113,1 125,5 137,3 102,6 80,6 104,7 120.2

3,3

29 139 139 55

31,8 132,5 120,1 50,1

2,8

134 134 134 89

102,4 125,5 128 75,3

227 172

202 345,4 167,5 136,8

21 310 127

18,8 340 127 54,8

89

3,2' 36,9 8,5 13,5 16,5

98,Б 48,Б

227 127

гепара

173,4

q

:с:

:~ ~

11

46 25 11 48

З3

10

249 139

82 2,0

2,2

23 340 139 98

5

30 34,2

-

на

круг,

а

,за

наступному

вищий

те,

щоб

~нростнти

урожай.

культурн

з

тепер

Ози­

далн

друж­

нІ сходн, добре пророслн, почалн кущитнсь. Це пер­ передумова

хлібна

нива

того,

щедро

що

зако­

лоснться.

ПорадУвали вагомнм дороБКОIІ? І каРТOJIJJярl. Вонн на кожному з гектарІв зlбралн по

центнерІв ВИСОКого

БУJJьБ.

досІ

жодне

подарство району.

створив

не гос­

Птахо-

радгосп бlJJьше, удвічі, перевиконав реалlзаціJ наРТОПJJІ жавІ, здавши

200 360

Такого

врожаю

одержувало

нІж п.ван дер­ тонии,

4522

нас1ниевІ

І

стра­

Семнполк1вцl

редиьому

з

КОЖНОго

гек­

тара буде не меНШе 640 центнерІв. На збираниІ врожаю було запровадже· но сІмейннА та lидИВlдУ­ алЬІІ,НЙ ПІдряд, що й вн­ Рішило успіх справи.

UЦоб втрат JJИВу

темпн

не

допустнтн

через

малоспрИJIТ­

пOl'QДy.

прискорнтн

збирання,

на

поля

BНXOAIlJIH трудІвники вихіднІ днІ.

Дбають хорадгоспу

ний

роБІтникн про

і

пта-

наступ-

дорідннй

урожай

нІзатори уже внеслн на всю площу добрива. Зо­ крема, пІд картоПЛlO І коренеплоди по 80 тонн орrанlки на гектар.

Напо.веглнао на

оранці

(l'РУДилн­ зябу

:ііеха-

юзатори В. М. Шушуль­ кін та С. І, Петрншин.

На ПОтужинх енергонаси­ чених вали

тракторах значно

деннІ

нормн,

ПідНІМалн по тарів

К-700

перевикоиу­

щодна

14 - 18

гек­

зябу.

_нту У. порадку черl"OJIOoo

с,1

наступного

року_

по

раloиу

3500

3378

227,7

348,5

3855

669

У

раннІх _рих, картоплІ і кормових ку.вьтур, Меха-

вонн

12 44

вирости­

ли непогвннй урожай кормових бурякІв: в ее-

ся

59,Б

9,8

35

зерновнх

3Мal'8ІОТЬCJI

МІ.

XJJI-

по

Разом з цнм кілька деCJJТК!В тонн каРТОПJJі вІдправив у Туркмеи1ю І Крим.

l,ХІ .. 89 р.

....

Зlбралн

цент.нерlв

ще

ПОJJЬО­

нннішньому році

}'

бороби

у

всього

осІннІх

ства.

ДЕJJЖ3АМОВЛЕННЯ ПО ЗАГОТІВЛІ

HU88

завершенням

тину крохмалнстоl ЗILIUI­ шив ДJJЯ потреб rосподар­

ЛПК .дЕСНА. ПРО ВИКОНАННЯ

IОть

комплексу IЩх роБІт.

хові фондн на наступну весну ДJJЯ f:адlння. Час-

Оператв.ва івформаці. МЕТАЛОВР}'ХП НА

72-у річнНЦІО Велико­ го Жовтия вонн вІдзнача-

ша

питань.

птахорад­

.СемиполкІвськиЙ»,

що НаПOJleглива. творча робота забезпечує Ім вІдрадНІ резу.вьтатн.

каккретну

господарстві

державними спра"'вами в комІтеті аграрни~ls.l. Вер­ ховноІ Ради сРе/",. по­ БУ9ав

.

ycвiДoMJ1IOВa­

трудlвивкам

ГОСВУ

не

наш

свята

ПРИЄІІІНО ти

бути

тlm.ки уявляє наше май­ бутнє, а й на діЛІ на­ блнжає його. Саме та-

госчодарську самостІй­ нІсть в рамках єдиного союзного комплексу. Ко­ ли ж мІсцевІ opraHH ма­ са,мо-

ДО

на­

оиовле­

Рад? Це ПОВинна

-

тІв

спра'вжню

не

жатимуть.

вмІло

прагнемо

право

то

Ім

~ ПЛОСКівськttЙ. Петро ФедосІйович Волоха. ВІн

в

можна

органи

ректор

еко­ ми

рнмали

тійні

Встигли

вlдношекню

народний депутат Герой Соцlалlстич.ноу .працІ, ди­

яких

Пlfтань

по

в~щестоящих,

ким,

на МІсцях? В сферІ номІчно! поліТИКIt умови,

до

сиро­

цію, а в мІсцевому бюд­ жетІ залишають копійки.

Про

стІйнІсть

республікансь­

ристу!Оться

иароду.

Ставши

вІдальнІсть за стан справ у центрІ і на foIIСЦЯХ.

закономІрно,

народних

продевольча програма:

ди

а влада для народ.у. Чи· мало розмов п.ро це бу· на

Щllа З коа•

---.........-----------------

"Вен ВІВ!В - Рвлвм!" -

*

року

1989

демократІІІ •.

ВІдомо. що під цим 381UJиком здобуВ8J18C1t пере­ мога Великоro ЖовТRJI. З владоlO Рад _и жввемо й пр8ЦlO8Мо доиин1. Нещодавно в мІстІ в1дбуВCJI бara!оJJlOДJIIIЙ м1'1'ИJU' під зauвком: «Вся влада Рад.... в якому взя­ ли

листопада

CyCiOTg. 4

в Закпиках ЦК КПРС дО 72-1 рІчницІ ВeJUlКo! Жовтиевої соцlалlСТИ1Qlоі ~ВOJ1lOцlI проl'O.llОШУ8ТЬ­ ся: .Вся влада Радам дійовим орl'lUl" со­ цlая1СТИ1Ql0!

ком V НІС тк. НО) П А.Р Т JI )' КРА ІНИ. A'EnrTATII' КИ,ВСЬКО) ОВЛАСТІ

Г.

АНР РІЄН.·О,


м ",ОМ е ,., М4"""""""""""""" оо о.,., оо.,.,.,.,.,., '0000 о.,., 00.0 ооо., оо о о.,., о о о о о о о о., о о.,., о ооо., 0000000'0"0 00000.0 О., ООО., 8.00010100.,., о 0.001001000.,.,., 00'00"" '1" 00000.,., о oooooMooo.....м~o-o.,., f4~,

сторінка. , ...... ., ... ., ......... .,.,.,., еом -...,.,.,.,.,.,.,.,., о

нове

..... 2

00.0""''''''''

о., е оо., о о О.,.,

... 0010100

оо.,., о о. о,.. о о о о оо

життя

ЛИСТОПАДА

4

0000 •• .,., • .,., о'. о 0000.0.000.,.,., .00.0 •• 0 м ооо.,.,., .00" оо 00100000 О" ОО о., О О оо о.,., оо о о О"',,,

К ПР С: ДЕМОКРАТІЯ І ди.СЦИПЛІНА Як стати партією перебудови, яка утвеl'ДЖУЄ себе як її політичний авангард? Це питання вла­

'дно поставив перед НПРС час революЦійних пере­ творень. Відповідь на нього може бути тільки одна:

тія

для

цього сама

повинна

на

розвиватися

ленінських

ложних

основопо­

принципах,

джувати

пар­

утвер­

внутріпартійну

демократію_

концепЦія

питання

ється

висловлю­

короткою,

але

єм­

кою за змістом формулою

-

всі

справи

дуть

партії

прямо або

ве-

через

представників усі члени партії на рівних правах і без будь-якого винятку. А всі керівні органи пар­

тії

виборнІ,

-

підзвітні.

змінні.

У

полягає,

му, ях

що не

в

поглибленні

внутрі­

середньої

М'уністів тійних

У

умовами

і

ки,

певні

доручення

то

перетворю-

ніст ходить збори,

ністів,

з

поєдну,"ться

всякденним

лами щих. ліці

по­

життям,

ді­

і турботами трудя­ Сьогодні У респуб­ практично немає тру­

дових

колективів,

діяли

б

первинні

де

не

партор-

гаНізаЦії. Нині їх БЛизько 72 тисяч. НайбіЛЬШУ пи­ тому вагу займають парт­ організації підпри~~ств промисловості, транспорту,

зв'язку і будівництва 28,6 процента, навчальних закладів,

-

турно

наукових,

освітніх

куль­

і

вальних закладів

ліку­

-

25,4

процента.

При всій різноманітно­ сті завдань, які сьогодні розв'язують первинні лан­ ки партії, цілком очевидно,

що

їх

повинна

головна

увага

концентруватися

на роботі з людьми, посиленні

політичного

впливу

на стиль діяльності госпо­ дарських органів,! громад­

ських

організацій.

На

жаль,

у їхніх справах не­

рідко

проявляється

шаб-

лон. формаЛіЗМ, невміння, а часом і небажання пра­ цювати

в

умовах

демок­

ратизації і гласності. пов­ ною мірою використовува­ ти

силу

колективного

до-

свіду і розуму комуністів. У цьому зв'язку узагаль­ нений висновок прозвучав у виступі М. С. Горбачо­ ва

перед

учасниками

пле-

нуму Ленінградського об­ кому

НПРС:

чекати, нає

що

свою

«Як

можна

партія роль,

вико­

коли

в

партійних організаціях панує нудота, обговорю­ ються легідь

питання,

які

прирікають

що

всіх

її

партійціВ

невтручання,

~

А

мецьна

з

ним

біда.

стара

ливарна

ні­

машина

для

ТИRне

Треба подбати і про зовнішню привабливість виробів. Манікюрні набори пакуються у футля­

завдання.

спожнвання

вносить

і

колектив

заводу

по­

підприємства.

В.

Р.

тири

начальника

техвІдділу заводу: Ситуація з товара­ народного

в

країні

Тому

зараз

пластмас

споживан­

відома

всім.

стоїть

зав-

роки

робництво набоРіВ з 400 тисяч Знаємо,

збільшити

манікюрних 120 тисяч до штук на рік_ що з різким

розширенням тва

ви­

виробниц­

виникатим~'ТЬ

склад-

краща

чизняної

ри,

це

марки.

непогано,

ножиці

віт­

будь-якої

найвищої

а

от

кування

око.

мен/{латуру.

частину

ликими

партіями

тисяч

6

чає

монратичного

підходу

до

вирішення всіх питань, опори на колективний до­

то­

в

які

свід

і

шанобливого

лення

до

думки

став­

кожного

номуніста.

Додержуючись програм­ ної вимоги на розгортан­ ня і поглиблення внутрі­ партійної демократії, розвиток

нритики

тики,

широкої

і

боних

змін життя

ті.

ХІХ

НПРС

шочергове

значила

ян

завдання

ви­

демонратичного

Утверджую-

чи як незаперечний закон життя всіх партійних 'ор­ ганізаЦій, кожного ному­ ніста свободу дій на ста­ дії обговорення питань,

сій,

плюралізм

культуру

партія разом

вимагає

від

неухильного

партійної

своїх

диску­

з

тим членів

додержання

- дисцип.lіни, кожним

прийнятих

ви-

колек­

рішень.

Оптимальне поєднання де­ мократії і дисципліни, ви­ сока політична активність комуністів дадуть змогу

КПРС ще

більше

утвер­

ДИТИСЯ в' суспільстві в ро­ лі лідера перебудови.

О. СПІРІН, завідуючий' сектором Інституту історії партії раїни, кандидат історич­ них

ЦК

мо

широ­

в цеху

випускати кого

рону

1992

товарів

вжитку

та

комплек­

зняти,

дільниЦі

ницт'ву

думає­

організувавши

по

вироб­

ФУТЛЯРів

різних

ЯІ( на 10 мільйонІв кар­ бованців. Для довідки: ми планували подвоїти

розуміння

думок,

упакування

стали

до

пер­

ленінського

соціалістичний

лему

ми

ПОки

відновлен-

центраЛізму.

Проб­

ти

повне

принципу

сиро­

матеріалів.

кон-

сторін

діяльнос­

Всесоюзна

ференція

ня

усіх

постачанні

і

карбованець заробітної плати. Це означає, що нам треба буде виробля­

самокри­ гласності,

та

~.

розмірів та форм. Звичайно, важко з ус­ таткуванням. В країні немає спеціальних фірм по його виробництву та розробці передових тех­ нологій. Шукаємо зару­ біжних партнерів. але

партія приступила до гли­ свого

ності

теж' резерв

по­

споживачів.

Компартії Ун­

наук.

(РАТАУ).

страждають пра­ цеху від ручної Невже у новому не б~'де передбаче-

туючих

до

них

в

два

ра­

Зи БІльше, ніж в цьому році і досягли спlввіДНО' шення: 1 карбованець продукції

цих

на

товарів

випуск

кожний

не

менш

продукції

до

РОКУ.

2000

План 1989 року з цьо­ го показника -4 Міль· йони 200 тисяч карбо­ ванців. 3 них 2 мільйо­

А.

що

Г.

марно.

не

«зверста­

на

п'ятирічну,

тому

подвійне

зростання

товарів поки

«прожект».

що

шир­

скоріше

навіть

при

ни 800 тисяч на рахунку

умовІ

спеціалізованого

між главком та заводом. Для розширення і ре­

цеху

N9 16. Інша сума

ви-

робництво

цехів

як!

також

беруть

у

випуску

товарів

3. 4, участь

народного

На ти

2.

споживання.

нараді

никами

NQ.J'чЇі

з

представ­

главку

спеЦіаліс­

заводу

довели,

що

ви­

йти на десятимільйон­ ний рубіж за два роки нереально, але до 1994 року

цілком

Запоруна

--

неності

ція

та

ючого

N9 16. черги

можливо.

нашої

впев­

реконст рук­

розширення

існу­

виробництва цеху З. пуском другої цеху

випуск

това­

рів ширвжитку збіль­ ШИТЬСЯ дО 8 Мільйонів карбованців на рік. Уже у 1993-94 роках нові площі

поступово

плануємо

необхідно

.Угоди

цеху.М приблизно

значну

частину

коштів

цього фонду. Отже. вважаю, що дувати госпспособом,

чо~

ляти

мотужки

це

бу­ са­

плодити

самотуж­

і

виготов­

-

устаткування

припустиме

не­

кустарниц­

тво.

Г. І. ПЕТРУСЬ, начальник цеху NQ Існують леми. яких

як

три

три

тримається

знімати

цех:

на ус­

оснащення,

устаткуванням кар­ сумна: в Союзі не

випускається

наших

ви­

роБІв. Постачання: ті ж зло­ щасні футляри, яких маємо лише 106 тисяч, а могли б уже випускати металогалантереї на 140 тисяч манікюрних набо­ рІв. Зараз є домовле­ ність ких

з

одним

із

кооперативів

київсь­ на

по­

стачання 2 тисяч футля­ рів на місяць. З наступ­ ного

року

невеличку

відкриваємо дільницю

~

3 -- 4 чоловіки почнуть освоювати те.хнологію їх пошиття.

на

колектив

здається нас

вистачає

вання

і.

ною

мірою.

Мабуть. нарощувати об'єми виробництва това­ рів ня

народного

другого,

3

~

другого

цього

року

Ю. В. КОЛЕСНИЧЕНКО, начальинк

проектно­

коиструкторського

відділу:

робити

якісний

роз,

проект

працюємо

і

-

поломка.

АвтоматизаЦія для нас - больова точка. Спро­ бували використати тер­ мовакуумний автомат для упаковування

1'И'вність

праЦі

--

продук,

знизилась

і

випуск

кварталу

ми

почали

активованого

ву­

матеріалу.

Він

гільного

використовується

в

ме­

дицині. До

кіНця

новано

року

запла­

випустити

55

ти­

сяч квадратних метрів цьоrо матеріалу. Для то­ го, щоб сіІравитись із

завданням,

нам

необхід­

но ввести в дію дві уста­ новки для активації.

На 1990 рік заплано­ вано випустити вже 150 тисяч

квадратних,

метрів'

матеріалу.

Справа, мось,

того ще рись

Бо

якою

гуманна,

й

займає­ але

до

принесе ко­

колективу

заводу.

надзвичайні

заходи­

система

оподатку­

вання фонду оплати пра­ ці промислових підпри­

споживання.

півдня

цехів

Л. Ф. ЛАПИКОВ, начальник цеху N9 4:

страждаємо

ми:

рахунок

особливе четвертого, з його НО'ВИМИ перспектив­ ними розробками.

'Мати

проект.

за

третього

--

готовий

споживан­

доведеться

оплату

виго­

людеЦ.

верстатами важко всю· ди. Відчуваємо це пов·

3

ємств

яке

устатку­

головне,

ся

оснащення,

на­

нереальним.

не

товляє цех NQ. 7. Немає сталей потрібних марок в інструментальників ~

ТЮ

До­

навантаження

і

.нова

Проблеми поста чани я прямо пов'язані з якіс­

вироб­

шого цеху. Але .ЗРОСНIJ­ ня їх випуску в два p~­ зи до 1994 року Meїjl

спеціалІ­

для

з

але,

ширвжитку.

даткове

16:

ПОС'!'ачання.

ЗС5ваного

ви­

- Знаю. що найближ­ чим часом треба зна,#но збільшити виробництво

проб­

кити,

асортимент,

довгобуд років на 1О -15. Можна. звичайно, .взяти банківську 'Позину. але для цього треба

Зараз голо~не: за

16 7

МільйОНів карбованців з фонду розвитку вироб­ ництва. Якщо міністерст­ во не допоможе субси­ діями. це може «з'їсти»

освою·

ватимуться.

Отже.

Існування

НОIfСТРУКЦії

але

розробляти

3

план

вжитку

площ,

тина

економіки:

ний»

випуску

ки

директора

питань

Ще

змін на краще? Нонструктори віДДіЛУ братимуть участь в об­ ладнанні нових виробни­

таткування.

СЕРВІНСЬКИП,

заступник

3

но

чих

знаЧНі

В. М. АДАДУРОВ, начальиик цеху ом 7:

б

1111111 ...11.1111.111111111111111111 .. 111111.11 •••••••••••• 1..... 111111' 11111111111.111111111.111111111111111 r вини

переналадку

ництва.

паку­

милували

нас

старих

яскра­

чи

у Iвічі за чотири рони?! дання різкого збільшен­ ня їх виробництва. Главк наполягав на тому, щоб

5-

часу і праці mр­ Торгівля вимагає

ляже

ного, творчого, справді де­

по

Це озна­

устаткування,

трати дей.

ви­

неве­

-

штук.

постійну

зараз

видів

17

робів.

цex~'

створення в кожній пар­ тійній організації обс та­ НОВІШ відкритості, критич­

Але

випускаємо

беручись за нові вироби, мабуть, доцільно частину

ножиць

Це

шуку

що необнову но­

від

мають

коробочки

ночки.

Довелося

відмовитись.

не

варного вигляду. Можли­ во, треба купити якийсь цікавий автомат для па­

ві

разів.

Розуміємо, хідно шукати

товарів

ного потенціалу,' який сьогодні має і партія в цілому, і всі її первинні ланки. А це передбачає

Миронов •.

ГАВРИЛЕНКО.

цього

Дуже

один

ВО"ОАнмира

поліетиленО!Вих

в

кульочках

РОДІОН

заступинк

ня

устатку­

вання.

п'ять

від

цівники праці.

лише

при

відставан-

або розлюченим виглядом повз

копродуктивне

у

викори­

ти

цесів, що Відбуваються у суспільстві. І одна з го­ причин

проходя­

в

висо­

стання всього демократич­

на значно відстає від про­

ловних

пересвідчуємось,

рошкової металургІї. Про те, наскіJIЬКИ' вlи ва­ гомий, чн є реальна можливість його збільшеи_ ия сьогодиі, і розповідають спецІалісти цього

пасив­

-

разу

закласти

прогресивне

иапівпорожні прилавки наших магазинів. Забез_ печити людей ЯКЩО не всім, то хоча б найнеоб­ хіднІшим це вже ие економІчне, а полі­

по

Шлях звільнення від таких недоЛlКlВ може бу­

кожного

. Свою частку у виробинцтво товарів иародно­

ми

демокра­

во-

Наприклад.

мо­

вимог.

людей

ланок,

цьому,

го

перева­

цеху,

нього

чи з байдужим

ність, інертність до ви­ конання навіть статутних

конання

тизація в НПРС не торк­ нулася

жає

тивно

Ці негативні явища пе­ реконують,

частини

нового

TaeTbCJI увага на різке у два-три рази­ збіJIЬшеиня випуску товарів иародиого спожи­ ваиня. Втому, ЩО Ісиує загальна потреба в

службі і т. д. В резуль­ таті цього серед чималої

зазда­

на безтурботно - сонні га­ дини зборіВ? Чи не з Ці­ єї причини найбільш жи­ вотрепетні питання обго­ ворюються на площах, на мітингах?».

У ОСТАННІХ рішеиивх партії і урвду звер­

до пре­ роз­

просунутися

Москву.

платить

реальну

по

ви­

ОГЛ8-

рІку

АНАР'я

А.

на спокійне

має

екс­

З

гІр

есен'на,

Висоцького.

ПОЗИ'1ИВIJУ характе­

РИСТИКУ,

юнІ

околиЦІ".

столицю,

Серг'я

-

кому­

членські внески, то нього немає ніяких тензій. ВІн може

годнн

подорожували

П

]алишилося у Тх пам'ятl • вІд­ вІдання моги" вlдомнх "юдеіі

на партійні

справно

жливість

зу­ кому­

якщо

міс­

ЛенІнських

IfУ.,и

ються на пустий звук. Не випадново в житті бага­ тьох парторганізацій ще не зжито таку хибну

--

трьох

та

бага­

практикою)

ції. І це заКt)номірно. В їх діяльності відобража­ ється все внутріпартійне партії реалізується силлями мільйонів

БІльше курсанти

МосквІ

які

(і це

по­

ІсторичнІ

Пушку.

обов' яз­

підтверджено

практику

lишl

І

Маііже впродовж години юнІ екскурсаити перебув."и н. те­ риторlТ Крем"я. З не меншнм Інтересом, захоплеНН8М ог"яну­ ли тут Палац з'Тздlв, Збро­ Аову палату, Цар-Колокол, Цар­

до

разів'

огля­

МIНIИУ

столицІ.

соти

особами,

моги­

со"дата,

пам'ятиик

жарському,

ця

,,, ... Ічу,

дорогому

НевІдомого

нули

підвищення активності ко­ муністів, їх відповідаль­ ності й дисципліни поза зв'язком з конкретними

життя,

політика

лу

ко­

заклики

бро-

виявилася цІкавою. ,а­ У першу чергу Мавзолеіі, де вкло­

иилнся

загальнопар­

Загальні

Москви

вІдвІдали

справах.

рах()вувати

них

Фе,l.яіі

то­

всіх

до

хоплюючою.

належно-

учаСті

....

варських учиlв 6-7 класІв пІд керlвиицтвом класних керІвни­ кІв Т. С_ ),ляниq, Б. Б. олек­ сієнко, Л. І. Ворони та Л. І.

го ступеня прямої, безпо­

ливе місце займають пер­ винні партійні організа­

в

в

ЕкскурсІя

парторганізаці­

досягнуто

партійної демократії особ­

життя,

думаю,

виконують

Ленінська цього

ня

РОКУ

1989

0''''''''''' М.,., 00'0000"00'0 0000 ~

на

затрачено

во

не

на

товарів

,вклад

поширюєть­

працІ,

яку

виробницт­

'. народного

Це

колективу

суттєвий цеху

в

скарбницю фондіВ опла­ ти та матеріального сти· мулювання

заводу.

Бесіду записала Т. КУЛИК


-+-.

4 ЛИСТОПАДА

нове

1989 РОI(У

3Jtтріч на ваше

У

затишному

нашого

nр"хання

му

життя

міста

провулку

у

затишно­

будиночку

два

роки

тому оселився з дружиною

Ганною

ВолодимирІвною

Кіндрат Іванович Ноооак. І незабаром броварчан

сільському

уже багато знали цього

профтехучили­

'

щі.

Дехто

привітного чоловіка. При­ їжджали 1 кияни, і жи­ телі інших міст та сіл. Приїжджали до нього за брилями, капелюхами, картузами. Або й просто заходили

дивується,

ді-,

знавшись про незвичні повороти в житті Кіндра­

та

Івановича.

лося в

юному,

унІверситеті,

Москві,

поспілкуватися.

то

то

дружина,

зав­

та

не

не

ще

в

ремствує

Але це все від

життям

дитинства

супроводжували

ви-

на

ВІн І

щасливий

тим,

подарувати

що

може

радІсть

дям

лю­

..

у ЩА.СТЯ людського пробування.

що

ми

чинав

колеги.

А

по­

журналістську

ді­

-

машньому

з нас, . часу за­

які

гайворонській

район­

них гв,зетах, що на рідній Кіровоградщині, заочно закінчив історичНJIЙ фа­

культет

у

призначення

мя

на

кошти

бернських

гу-

земеJIЬНИХ

правлінь,

на

майно.

подаяння

благодійних

інших

Імущих

1902

Документи, в

в

Кулажинцях

на, БроваРЩИНІ. Ще один

класІв.

до'нумент

яким кий ти

знайдені

тих

років,

за

Остерсь'кий сирітсь­ суд

дозволяє прода­ яке належить

MatiHo,

спадкоємцям

померлого

колезького

Карпа суму

дІтей дворян. Один з до­ кументів за 1853 - 55 розповідає

дворянки

Бенецької. Це вже рІк. Бенецькі мали

володіння

архівах, в основ· розповІдають про

роки

на

залИшилося

смерті

Єлени

Вони забезпечувалися опІкунством з боку їх маєтностей. мною ному

що

пІсля

товарист~

та окремих осіб. Були окремо сирІтськІ ,будин­ НИ ДJIЯ дІтей дворян та

опікуна

радника

Квятковського 18600 крб. ці

на пи­

,:,ання вирішували губерн­ ські земельні правління.

про

Була турбота і про си­

прийняття до сирітського будинку м. Чернігова ди­ тини 11 рокІв вдови гу­ бернського секретаря Хорошкевичевої Анаста-

рітські будинки них дІтей.

Ось витяги

но

знайденого

для

з

БІд­

недав­

такого

до-

слаБыx

мадо

малолетних

и

гато

по

Людям, які ЗВИі<ЛИ жи­ за чужий рахунок,

ТЯЖ1<О

своїм

розпрощатися

заняттям.

виходить

той

НQрмативний

І ЧИ

з

якщо Інший

ант,

який

обмежує проти.правн! дії любителів легкої наживи, то вони цдаються до ін­ ших, аби тІльки досяг­ ти своєї мети.

Не

лись

так

давно

З'ЯВИ­

«lндивіщуаЛИ:t, "якІ

пропонують зІграти у .без­

.програшну»

гру.

УІ

пра­

дуже простІ ба­ вносять певну пла­ а потІм тягнуть фіш­

IВlд

того,

лиця

дить

дуала,>

як

пра­

І

хто

прохо­

такого

«індиві­

має

в

кишені

жаться

на

ныx

г.

Коло­ содер­

средства

част­

блаroтворителей

Киева

'щества

и

членов об-

подаяния

БольныM тельно

и

до

помощи

исключидля

малолетних

слаБыx

сирот-детей,

для

поправления

ровья

их

тов

г.

с

разныx

ту, ки з нО'Мерами. Грошо­ 'вий виграш визначається по 'таблиці, яна знахо­

тіше

Ну

У

всього

що

ж,

ХіД...

-

дру­

І

час­

програш.

іІ10думаєте

ви, на те і гра, щоб хтось програвав. І ще раз, і ще лробуєте своє щастя.

в

період

бреЖНlв­

тепер

в

них

Киева

на

здо­

такого

20

невезіння? шахрайство!

-

тому, що як старались по­ би ви не тягнути фІшки, щрб на­ брати кідькlсть очок, яка дозволяє

в

виграти

суму,

цього

не

тому,

що- такоІ

велику

трапиться

кількості

взагалі

явища ян пр,lf' живих

сиріт буде вІддачею тих же дітей в маЙ6утньому нашій ВітчизнІ. Д.

ГАМАЛІЯ, броварчанин.

де­

Але, як правило, вам не щастить виграти ні 25, ні 50, а тим більше 300 карбованців.

. Справа

страшного

батька., '). Нині відроджений дитячий фонд ім. ЛенІна, чуйність. мило­ сердя і доброта до дІтей­

тей».

Що це Ні --

«... поши­

написано:

соціального сирітство

нема.

дуться

серед

ливих»

таких

гравців

«щас­

ваші

бли­

зькі, знайомі? Мабуть, .ні. Це, як праВИ.'10, «граводнієї

Команди,

ко·манди».

яка

шляхом

щахрайства, створюючи штучний ажіотаж, просто чистить

кишені

у

довір­

ливих і наївних людей. Один

з

таких

любите­

лів легкої наживи був за­

І якщо пощастить вигра­ триманий IпраЦівниками ти 5-10 карбованців, '1'0 відділу внутрІшніх справ це лише крапля в морі Броварського Місьнвикон­ вІд тІєї суми, ЯНа осідає ·в кишені «індивІдуала». Але ж, скажете ви, що

кому БІля універмагу за своїм нехитрим- заняттям.

ІНИМ

Дня

зі

Броварів,

сцени,

де

NQ 128 було

ється,

мовляв.

йшов арену.

І на міжнародну І справді. Рук йо­

го

творіння

надці.

я

вже

ви­

нупували

французи,

ка­

іта.lіЙЦі,

За,мовляють ще і ще .... Та ,не тільки в капелю­ сі справа. Юндрат Івано­ вич

майструє

тично

ці

і

чи

хлібни­

цукерниці,

А ось недавно му

фантас­

оригLнальні

ПТУ,

де

оБРУЧі.

в

місько­

перебуває на

партіЙlнему обліку, офор­ мив своєрідний стенд з історії комсомолу.

Та найбільше Юндрат Іванович радіє не сво·їм доробкам. До прадавньо­ народного

являють

йсго

ремесла

немалий

юні

про·

і,нтерес

друзі

з

проф­

те.хучилища. Він погодив· ся вести тут гурток. То і як не радіти не мілі­ тиме

народне

А.

джере.l0.

КВІТНЕВА.

Фото М.

СеМИ1іога.

До

навіть

того

не

ж

довести

це

Галини

«Нотатки

біції

ПОРЯдКИ»,

і

розповідалося нонні дії

про

до

Г.

якій

щеназваний керівник ви­ рішив дуже оригіналь­ ним способом позбутися працівницІ , майстра земельної дільниці Г. І.

того,

І.

Міненко

куратури

тини,

ла

у

ц. 'Р.

на

ділити

лише

у

Наказом

по

майстер Г. І. 12 вересня

поновлена

падках

на

ро­

вона

в

той

же

звіЛЬНИ:І<іСН

із

району по­ суд

заявлено цивіJIЬНИЙ зов У Броварський

О.

начаЛЬНИКа

А.

нолони

Пані братова ним

про запо­

діяних організації збит, нів, пов'язаних із неза­ конним звільненням Г. І. Мlненко.

їй

вІдпустку

М.

ЯНИЦЬКИЯ,

помlчнин

прокурора

дозволяється прохання

на

СПМК-509. Прокуратурою

він

виняткових

райпро­

боті і їй ВИПJIаче:-:[) се­ редній зароБІток за всі п'ять місяців вимушено­ го прогулу. Але, врахо· вуючи обставини, що день

днів. (ЗгІдно з законів про

частини

та

іс­

відшкодування

працю

розпові·

взя­

гору.

оклалися,

як

надав

за

нарешті.

яка,

чергову

«великодушно.)

.. ,

пошуках

до

аж... сім Н:одексом

сюр·

поневіряння

її посаду скоротили і жінка написаЛа заяву на вІдпустку,

віД­

чекав

довго

про

СПМК-509 Мі ненко з

про неза­ начальника

ПІсля

неї

Можна

СПМК-509 тресту «Бро­ варисільбуд» О. А. Лані­ братова. НКЩО пам'ятаєте, ви­

Міненко.

ві­

Іванівни.

звільнення

дати

ам,

В

на

ні­

лотурбу_

лрогул.

«HOB01l1~;, житті.) від 11 ~і.:рпня ц. р. надруковано мою

стат,тю

виявився

жИ'тель

міста

К·иєва

О.

А.

ви­

району.

тру-

Кири­

ченко, який ніде не пра­ цює, перебу~є на утри­

манні

бабУСі.

}юж були команді.

його

З

ним

колеги

та­ по

За порушення ст. 181 кодексу Української РСР про адміністративні пра­ вопорушення О. А. Кири­ ченка притягнуто повідальності у

до від­ вигляді

штрафу в розмірі 100 карбованфв з конфІска­ цією гральних приладів. а також грошей, здобу­ тих

злочинним

шляхом.

Стаття 181 адмінкодек­ су передбачає відпові­ дальність азартних

за іграх

участь на

в

ГРОиІі,

а

висту­

гра

на власні очі бачили, як вигравали 25, 50, 100 карбованців. Так, можли­ во, й бачили, але чи знай­

ці

БРИ.lі,

ВДНГ в Києві, і в мvзеї,

приз

а не aM~iцїi У

в

що в Пирогові, і на ё,вяг­

ве.l0-

е.реМіг закон,

що

прию­

величини

карбованець,

про

щини. Якщо в дорев.олю­ ційний час в притулках були безбатьНівсьн.t діти­

рення

гусарики,

вався

року

колонию

сентября месяца. ния зта будет

свій

на.lежить

картузи, капелюхи. МИ.1У­ валися ними люди. І на

ма. А взагалі ж, коли ос­ справу.

і

Ось і пішли v світ Ков­

пакові

дома

че

детскую

ремеслі.

хто

вает в селе Никольской Слободке на нанятой у мещанина Елинского да­

медицины В. ОТНРЬІ­

И.

як

цьому

дівника),

діти при живих батьнах, а то ще й гірше. Досить тільни заглянути в нашу пресу. В «Молоді Украї­ ни» від 23 березня 1989

«Доктор Троицкий

породичався ТаМ з' багать­

показано

і

то

робив.

г::>

А де солому бере­ те? Не всяка для такого діла годиться? - Найкраще житня. А беру у Великій Димерці,

воював

книж­

видавни­ щ;остую

СО'ЛGМу», з'ясував. що все

пустки

замовчувалося

сироти,

фішок з номерами певної

піШов

за

потрапила

Тому по закінченнІ

написано,

сталінщини

детей».

хоча б карбованець, зу­ пиняються й ооадають в азарт. А ще коли на йо­ го очах хтось вигра,в 25, 50 карбованців, тоді вже то.чно

залежно

Ті,

біля

гий

же,

РО'зиграшу,

Часто

вила

тут

кІЛЬКість

вило, яс,краво' розмальо­ вана. Сума виграшу по­ значена вІд 2 до 300, а то й більше карбованців.

жаючІ

диться

Я1Ну

ОЧОК набере гравець. Таб­

пережито

телебаченню.

с:с:Б е з про r рош н О» 'ІЯ

життєлюб.

сусідам,

-

Про сучасний стан на­ ших притулків, особли.во в період перебудови, ба-

кумента: «Об ОТКРЬІТИИ донтором Троицким Ива110М Виссарионовичем в селе Никольской Сло­

для

він

роз­

Володимирів­

на, - роздали знайомим.).

оо,дке (.нині Лівобереж­ ний масив Києва) дет­ екай колонии на летнее, до сентября месяца, вре­

проживала

радість.

підтримала

рідного "раю

Ще один документ, де йдеться про скаргу дво­ рянни Пелагеї Бенецької на Конотопський, сирітсь­ кий суд за відмову про

рі~я

в

карнизи.

ДеННі речі й досі слу­ жать сІм'ї. «А БІльше, коли переїжджали в Бро­

з історії

шається

римуваJIИСЯ

Хіба

правлінь

в Гоголеві і нинІ село Броварського району).

було

1917-го)

сІї,

В дожовтневий період теж існували притулни для Дітей-сиріт, вони ут­

Ганна

мався,

Гайвороні,

В усі періоди вітчиз­ няної Історії турбота про дітей-сиріт була і зали­

її

-

мову

дав там

у

згадав. 'Раніше ж більше любив з деревом займа­ тися. Різні столики, під­

вари,

з

Івановичу,

неповторні речІ з соломи? - З дитинства. Бачив, як це люди робили. А НОЛИ пішов на пенсію,

закінчив

щодо

качалии.

пали фольклористи, і в домівнах багатьох земля­ ків. Юндрат Іванович смі­

захоплен­ пл ести такі

уміння

(партшколу

вчитися

університет

Тому й до сьогоднІ (ро­ дом Кіндрат Іванович з

же,

ня,

А коли

І

і

ка бі.l0РУ,сьнсто цтва «Вс:зьми

також

ваше

JIОСЯ

Завжди шукав красу. То­ му все. чим би не зай­

п'ят­

Кіндрате

звідки

ставки,

нак о ш т и

губернських

ви­

надцять років перед ви­ ·ходом на пенсію викла­

tуспільствознавств.о

Пр и т У л к И,

люди

відзнакою) й трудитися. І ДJIЯ нього будь-яка ро­ бота не БУJIа механІчною.

держуніверситету. До речі, у район ці IJРОЙШО~ шлях від корентора до ре:

А останні

господарству,

споконвіку

-то

кали І любили творити. Охоче працюваJIИ і розум, і душа. Тому все життя Кіндрату Івановичу хотl­ й

Московського

дактора.

сам

конували своїми руками. Але не тільки руки шу­

кінчив факультет журна­ лістики партшколи у Хар­ ковІ. А пізніше, працю­ ючивже у ширяєвській

та

що

він

їх шукав. Складав радіО­ приймач, майстрував' по дереву, робив десятки всіляких речей по до­

яльність Кіндрат'Івано'вич, як і багато хто юнкором. Свого

І не те,

супроводжували,

винайшов.

заМGчуван;ня.

нуванні

'///////././////////.///////.//.///////////////////////////////////////////.//////. про його захоплення дав­ нІм народним ремеслом. Але розмова зав'язалася не на цьому. З'ясувалося,

си[!ед

долю.

Ось гляньте на цю фото­ графію.

з

яка

навчатися

вже

плетенням

характеру:

його

здужає

. вчительство,

захопився

соломкою.

72 роки, чого варта тіль­ ки партизанська школа?! І хвороб немало, і дома­ шніх турбот вистачає. Не­ жди була його найпершим помічником. Тепер він її найперший помічник. Але

То захоті­

чоловіковІ,

зовсім

Якось і мене привели дороги до оселі Ковпака. Познайомились, хоча дав­ но вже чула й читала

першочерговою.

сторінка .......

3

10 ',' t О О ••••• М .0 •• О О 10 О О О 0.00. О О О 10 О О ооо. о о о о оо о о о о 0.0 о о о о 0.0.000 •••••• 00 о., 0.'0 о о о. о о о о о о о. о о о. о оо •••••• о ••• о о о о о о о. о о о о о о о о о о о. е" о о о о. о ~ OO~

'0.0.' о о о о о о оо о оо о о t О -: оо ''''000 "

майно та інШі цінності, а також прийняття ста­ вок приватними особами на спортивних та інших змаганнях. В таких ви­ падках настає відлові­ дальність у вигляді штра­

фу в розмірі бованців. А

до 50 кар­ особи, які

о.рганіз'увади азартні іг­ ри, можуть, бути притяг­ нуті ДО відловідаЛЬНОС,ті у вигляді штрафу в роз­

мірі від

100

до

500

кар­

бованців з КОНфіскаЦіЄЮ гральних приладів і грІГ шей, майна та інших цін­ ностей, які були ставкою в

грі.

Ю.

КУШНІРЕНКО,

помічник

мІста.

прокурора


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 00.08 . . . . . . . . . . . . . . . . 04000 ••• 0 ••• 0.0 ••••••• ооо •• оое ••••••••••••• оо .......... о

нове

сторінка.

... 4

) ......... о t

н іградськнlі «Проспект MHpy~

opkec-rріВ

19.00 'СВЯТКОВі

П()()спект~.

радн,1І

9.~З~ск.и.а.

Поема

екс

22.00

О

J ПРОГРАМА ПО

!3

І~ИКДУ

MOCKBI~

.БІ·

ля старих стіи Кремлівсь, КИХ.. с3а,москворіЧЧЯ •. 8.40 Наш сад. 9.10 СеаlНСН здоров'я лікаря·

психотерапевта А. Кашпі- . ровського. Передача 3. 10.25 Люднна Земля. Всесвіт. 11.25 ХореографіЧНі композиції балетмейстера К. Голейзов, СЬКОГО у 8H1kotJ-анні артисТіВ Великого театру Союзу РСР.

12.15 В країнах соціалізм'У. 12.55 Фільм дітям. .Витів, близнят~.

нічниА

і

пркгод~.

К;иоконцерт на

світі

для

королеви.

Міжнародний фести, ваlilЬ телепрограм народиої творчості «Веселка» «Ма· саАн і свято святого Іtїюні "a~ (Нікарагуа І

16.05 VIII

40 У світі тварин 17.40 Планета. Міжнародна

Іб

програма.

18.40 Дресирувальник

С

Богу·

CJI8E'B.

Музика і мода. ТелефіЛьм .МолодиА чо· ловік 3 гзрної ciM~Ї». 3 се­ рія 21.00 Час. 21.400 За оперативними зведен, нями. МВС СРСР повідом·

19.05 19.55

ляє.

21.50 Ширше

коло.

Естрадна

програма.

ТелефіЛЬм кордои~. Фільм

.Державниll б. І серія.

0.20

1.28 Новини. 1.33 Кіиоафіша. :/.33 .Улюблені телефілЬм

пісні~. Муз. участю Л. ГУІ)'

за

чен ко.

ПРОГРАМА !}.ОО Новини

920 Док. М'ічні

фіЛЬМ

УТ

для

11.55

струиного

к.ос·

БУДН·і».

JO 15

ГраНі

пізнаtrия.

нології:

погляд

Біотех·

У

маАбif'

ж.:. Репортаж з Міжнародно. го сим'поЗіуму. 10.45 М. Шатров. .Так перемо· жемо:,. Вистава Запорізько· го

театру

юного

глядача.

13.05 Новиии. 13.15 Сп;ває Л. ВаАкуле. 14.10 Живе слово. Від серця

Сwгодні

ва

серця.

ПРОГРАМА

9.00 Т8Jlанти

Концерт 9.4-& к.кїв. і

12

ре»олюцїї.

позиція.

Держтелерадіо

кої

РСР.

.Гapт~

Українсь,

Молодіжна

~Ми

12.~'д~.·

13.00 ТанцЮ€

студі!!

.

Фільм ,Помилка ре3НДt-Н' І серія Нови ки. Фільм ,Помилка резнден, Ta~. 2 серія 1:1.20 Прогрес. ІнформаЦіЯ. Рек·

956

Ta~.

11.05 ;1.15

KOНl~epT

,.ецтв

та

думка. випуск

родиого

танцю

.Зебо.

20.00 Вечірия казха. 20.15 Дар НИlfі пребагатиА. 20.45 .у таАгу ІІа неділю~ Док

телефілЬм. 21.00 Час.

21 ..0 Фільм сЕспераиса». 2 серії. У перерві Новини.

І

. і

22.45

І

ПРОГРАМА

чої

пісні

ЦТ

8.00 Док. телефіЛЬми із циклу • Подорож по Москві.. «Ле·

ЩltНУ

лет

О

Блока

на

музику

Б.

Ти·

Поема

Скрябін

міст РРФСР Телеподорож творчої брига· ди .MOHiTOP~ до Японії

Москва. В-ійськовий

Красна парад і

екс

трудящих.

чені 72-Й ЖОВТІКЄВОЇ

площа демон·

М. Шатров. .БіЛЬШ08И· КІН:'. Фільм-вистава Москов­ ського театру .Современ, НИК».

народів

танці

СРСР.

1445 Док. телефіЛьм. 15.25 Мультфільм. 15.45 Держтелера'діо БаШКИР' ської АРСР. • І 8 братерст­ жити

11.400 Співає

присвя·

річииці Великої соціалістичної ре­

вon.oцiї

16.135 Грають

(ЛенінградІ.

.

«(ЖРlUIкаl і. (фортеПіаноl.

Співако .. Бехтеp€в

Б.

творчості.

21.00 .Пишемо 22.10 Фільм

мемуари~.

По

передач.

.Шура

і

ПI>ОСRИI"

НЯК_.

·23 30 Новин н.

~

для

,

лис1"ОПАДА ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 Док. телефільми із • Подорож по MOCKBi~.

циклу .Там, де протікала ріка Неглин, Ka~ .Під кронами москов, ських бульварів~. 8.40 Кокцерт студентів і ви· пускників МУЗИЧIЮ·педаrогіч· ного інституту ім. Гнєсі І+ИХ.

920 Єднання культур ... на ВДНГ. 9.50 Три зустрічі к.онцерт.

10.30 Осіния

балада людеА.

про

зе'l'

,Годинникаl'

і

КУІЖ8'. І і 2 серії. ім'я життя і любові». ДОК. телефільм. 14.1!> Веселі иотки. 15.15 Кіномеридіан. 16.15 Ф. Шопен. Іитродукція Блискучий пмоиез. 16.25 Телефільм «Закохана риб· ка».

17.40 Всі люблять 18.25 МУЛЬтфільм.

цирк.

радянської

колек,

м іліцїі.

1705 Мультфільм. 17.15 Діалог з комп'ютером 18.00 Грає духовиА оркестl'. 18:15 Партко.. і перебудова. 18.45 Сьогодні у світі 19 оо .. До U1істнаДI~ЯТИ , "Tal" ші . 19.45 До ВсеСВіТНЬОго ДНЯ яко· сті. ПереБУДОRа: рішеиня.

проблеми

і

21.00 Час 21.40 Актуальне інтерв·ю. 21.50 Ж: /(окто. .КишеИЬКО8иА театр».

ФіЛЬМ'ВИСТ8'ва

КОllCЬКОІГО ського

театру

ім

Мос· Ленін

комосомолу.

23 15 Сьогодні у ·світі. 23.30 «Москва за дна к і.1Омет, ри Від Кремля~. 11 ЦИКЛУ • Борги иаШі~. 0.25 ТелефіЛЬм .Деl,жавнніІ коРДон:». Філь," 7. 2 серія 1.30 Новнни. 1.35 ,Як пожива€те!~ Монони. става

Є.

Петросяна

ПРОГРАМА

УТ

школа

О.л1мпіадУ

ПО

РОБОТІ.

18.40 19.10

20.00 Вечірня казка. 20.15 Інформаціjlна програма. 21.00 Час. 21.40 Екрані~ація творів А. Че­

,Чу~те MeHe? .. ~.

.Було у батька синів~. 2 серія. ГраЕ ВіталіА Шаl1кін

хова.

троє

ПРОГРАМА

ЦТ

KH~

І

22.45

у зв'язку з організацією

6.30 120 хвилин. 8.35 МультФільми. 9.00 Ж. Кокто. .Кишеньковиil TeaTp~.

Фільм,вистава

ковського сьКого

Телефільм .Три ро· і 2 серії. У перерві-· Новини.

театру

ім.

телепрограм

творчості

Мос·

живання

Лен ін·

народноі

.Весt-лка'

Док. телефільм. 15.35 Фільм -- дітям.

(Ніка.

і

к.онцерт тецтв МНР. 11.30 .Обра з~ .

-Дібров.

майстрів

програма

мис·

Л ітера турн а

ДЛЯ

старшокласни,

ків.

18.15 Інтерснгнал . 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 к.онцерт. присвячений Дню міліції. Державиого

Трансляція з концертного

залу.

21.00 Час. 21.40 Продовження

концерту. міліції.

Дню

Фільм

Вистава

для

.ДержавниЙ 8. І і 2 серії

дітей.

.

хвнлює І сьогод·

нР,. Інтерв'ю Фільм .Розірване коло> Новннн. 11 ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Гімнастика. 8.15. 11.15 .Чеховн~. Науково· популярний фільм

22.00 23.25

Природознавство.

2кл. Х.55 .Подорож крізь Наукрво_популярний 9.05 Англійська М08а.

віки»

фі.~ьм І

. .

рік

наf!iчаннн

.Подорож

крізь

Віки»

НаУКОВО'ПОI1УЛЯРI1ИЙ 10.05 Англійська мова.

ЕКС­

теслярі муляри

ІІ-У розрядів; ІІ-У розрядів;

-

оператори котельні ІІІ розряду з ДOCB~;' дом роботи на котлах «ДВВР:.; начальник котельні (192 крб. на місяць); фрезерувальники ІІ-У розрядів; електромонтажники ІІ-У розрядів; мідники, жерстяник IV-V розрядів. Оплата

праці

по

кінцевому

результату.

Одинакам над&ється гуртожиток (при наяв' ності прописки У Броварах). Експедиція спо­

руджує для своїх співробітників житлові бу­ динки у м. Броварах. Житло надається в по-'

рядку черги. Експедиція має відомчі дитячий

ЧО· му бідніє кримський сад? 1830 ,На київській ХВИЛі. Ін· формаційиий випуск. 19.00 Актуальна камера. 19.30 Земле моя. Про будів, ННЦТВО комплексу .BeKTOp~ у зоні Чорнобильської АЕС. 20.45 На добраНіч. діти!

8.35. 9.35

ПОШУКОВО-ЗЯОМОЧНІЯ

садок, лікувально-оздоровчий комплекс з мед­

17.55 МузичннА антракт. 18.00 Господарем иа землі.

21.00 Час 21.40 .Що вас

виробни­

ПЕДИЦІІ .на 60 на постійну роботу потрjбні: токарі по металу ІІ-У розрядів; електрогазозварники - в-у розрядів;

Погонь~.

ка»,

16.55

НОВОГО

цтва по виготовленню товарів народного спо-

комсомолу.

paryal. 12.OU .Без lІострілів

9.55

I1рО

кохання».

17.00 Новини. 17. Ю Телефільм 18.15

Ритмічна гімнастика. О. Меліков . • Лt-генда

.

фіЛЬМ. 2 рік

санчастиною, їдальнею.

Адреса: 255020, м. Бровари Київської об­ ласті, вул. ГОРЬКОГО, І (мікрорайон «Геолого­

розвідка:.). Зупинка рова

автобусів

«Біла

Діб­

:..

АдмінісТра,цін,

упра,ВЛіtН1lЯ

партіІІна

мехаНізації

та

тресту

ПРОфСПіл.кова

оргаиізації

с:Тепnицятехмонтаж:.

ви­

~ловлюють щире співчуття водію МОСППАНУ Леоніду Борисовичу 3 приводу трагічtfOЇ ...'мерті його синів ВАЛЕНТИНА

к.олектив

тресту

та

ОЛЕКСАНДРА .

.Тenлнцятехмонтаж~

внсловлює

співчуття водію управлікня механ·ізаЦjї тресту техмонтаж~ МОСППАНУ Леоніду Борисовичу

3

траг;чною

смертю

ЙОI':О

ВАЛЕНТИНА

щнре

сТеплиця· у зв'язку

синів

та

ОЛЕКСАНДРА.

Ад,міиістрація, партійннй • профCnілковиА комі-reти Броварського рембудуправліИня х. 4 сумують з приводу передчасної смерТі колишltього працівн.ика. ветерана віАни і праці. члена КПРС . ДЖУМНГИ Івана МаРlІовича І ВИСЛОМЮЮТh щире СПі"Цуття рідн"м і близьким покіА· ного.

Броварське торгово·виробниче трикотажне об'.днаиня глибоко сумує з приводу передцасоої смерті маАстра під' ГОТОRЧОЇ

д ількиці

ГЕРЛЯ НД І

ВIfCЛОIlЛtot

щире

Ол~ги

співчуття

ВІкторlВии

рідннм

і

,

блнзьким

покіАної.

навчання.

16.30 Новинн . 16.40 Для дітеА. .Веселка~ 17.10 Рoonу6ліКа.иська фіЗНкu· матеМ'атltЧ'на

Р',::Р.

Телефільм .Гор" дим. лять' .' І і 2 серії. 11.50 Новини. 12.05 Внступа. ""самбль танцю .Зорецвlт> . 12.25 Молодіжна студія .Гарт., 16.30 Новиии. 16.40 Казка зачарованого лісу .Пори

художніх

фольклорниА ан·

самбль .Росіяночка~. 14.~ ,Уклін з Саратова •. Док. телефільм. 14110 держтелерадіо Казахської

9 9.20

poкy~

Виступає

14.0.0

булр .. ПРОГРАМА УТ оо Новини

6 30 120 ХВНЛИН 8.35 Мультфільми 9.05 ФілЬм .KOMica\>~ 10.45 Це було.. було .. 11.10 У світі тварин 12 15 П. ЧаЙковськнЙ. тивів

твоє.

2.35 Новнни. 2.40 Це було...

ІН

управління

ЛИСТОПАДА

KopДOH~.

ПРОГРАМА

10ВАРИШі

(флеАтаl.

присвяченого

ЛИСТ~ПА,l" І

.Ім·я

22.30 Погляд. 0.20 Телефільм

ЧЕТВЕР

15.35 Концерт

СЕРЕДА

І

ан·

навіки».

В.

Концерт

ROкального

Фільм .Забута мелодія флеі\тн~. 2 серія. 0.40 НОВІІНН

1735 Фільм ,Голова ГОІ)ГОНИ~. . 18.50 Зірки джазу 20.00 Вечірия ка:іІ<а. 20.15 Перлнни класичної опер· сторінках

'Лілея~.

народ,ного

сам.6лю педагогічного інсти: т,уту М. Кривого Роса 17.56 к.іносерпантнн Дубль· І 19.40 Вечірня казка. 19.55 Ю~ерпантин Дубль·2 Фільм «Забута мелодія для флеЙтн~. І серія 21.00 Час 21.4<11(іносерпантин Дубль·З.

АНДРЕЄВУ

тн"

П'ЯТНИЦЯ

валь

поеми

1640 Телестудії

тазу.

9.55

ної

мотивами

щеНlКа.

9.40 О.

ві

за

торгІВЛі

Ф""Т>,"".І,.

10.25 Людина. Земля. Всесвіт. І І 25 VIII Міжнародний фести,

оо ,Як поживаєте?~ Монови· става Є. Пет·росяиа. 15.45 ,Дванадцять~. Фільм·ба

14

Музична композиція на вірші В. Мая· ковського. Музика В Муля· віна.

респуБЛік

І

хо

дeo~

8.45 .ПослухаЙте!~

художню""

12.45 МУ.lьтфільм. 13 оо Повтор н·а ваше прохання cPloro величність акор-

зорj»

бать

серія

23.00 Водне пщо Чемпіонат СРСР Суперфінал. 'Дина. MO~ 'Москва) _. ЦСК ВМФ 0.00 Новини

ХУДОЖИl+ка·орн·амен

.Поезія caдiB~. Концерт Камчатської рової ка пел и.

економіста

ДмитрІвну. Бажаємо міцного здо. ров'я, щастя, сlмейного благопо­ JIУЧЧЯ. .Будьте завжди такою ж ilКТИ811ОЮ Й ЖИТТt.радісНОЮ!

парафра.

-АНТИЧНі

Мос 1(1' і

таліс.та

коза· «Донські

танцю

у

у

BiTjJtMO З особнстим

ювІлеєм

20.00 Вечірня казка. 2О.15IНформаl\іЙн·а пр"г"а,," 21.00 Час 21.40 Фільми пудіА союзннх

Українсь·

12 оо 1230

І

19.00 БаскетбольннА

кої РСР. Жива спадщина Тараса. Про творчу спад·

ЦТ

13.25 «В

ЛИСТОПАДА

1 ПРОГРАМА

і

РеСllіГI

Цi~.

ЦТ

Сердечно

.Прнгод.

.Було

снн iB~.

ВеПI>ИКОВИ~

бального

П.30 Держтелерадіо

серія

11.10 Телефільм

в ІВ ТОРОК 7

століття

година~.

8.00 [iMtraCTltKa 8.111 Виступає ансамбль

лю

ХХ

троє

8.00 ГiMHaCTltКa 8.15 Фільм - дітям. «Вище за рвАдуrу.. І і 2 серії. 10,40 Почии.

колекти,

дітям

18 15 НостальгіЙИIlЙ Про т~орчіст~ 18.45 О

Між

Че·

роки~.

ка.НіКули~.

ка

УкраїНСЬКі

ПРОГРАМА

11

мис·

18 15 Сонячне коло. 19.00 Актуальна камера. 19.45 У колі друзів. Концеl)Т. 20.45 На добра,ніч, д.іти! 21.00 Ч&<:. 22.00 ТелефіЛЬМ .Гори ДИМ

ШІ:'.

ІнформаціilннА

KPOKH~

художніх

УРСР 16.50 Лен·ініана.

12.50 Зелена лампа 13.50 Мультфільм. 14.10 ТелепрОграма .Сjм'я~. 15.40 Додаток . до передачІ •. :.До шістнадцятн і стар·

17.15 Фільм .у бездоріжжя~. І і 2 серії. 19.35 к.оицерт ансамблю на.

Ра·

СОНRЧНІ ВІТАННН

2 l)іК на-

це Єгоров

чотири

14.20 Кіноафіша 17.00 Новини. 17.10 Телефільм

таицю_

СВЯТКО­

майстрів

вів

.Зоряна

у

МИ.

13.35 Телефільм .Легкі 15.00 Жовтне"і сурми. вий

рез

2040 На добраніЧ. діт,,' 21.00 Час 21.40 ТеЛt-фільм .Гори ДИМ ЛЯТЬ~ . 2 серія 2250 Веч;рніА вісиик. 2:і 20. Св" пое:іії Жовтневі І'И·.

анса"бль

«Світанок»

лама.

17.00 Науково,теХНічна

дитячий

яс-

)'кяіи

рік

ФіJlьм~вистаRа дитячого му-

11 45 ,Єгоров -

пlсиі' у викоиаНl\і Лідії Сан·

КQИКУРС

рІдна!

неба,

земннй

'feaTpy

13.15 Фільм -

СРСР з футболу (к.нївІ .- ,Дина·

каме!,,,,

тоБІ,

мирного,

Наш

8чання.

Респуб.:

сувеИ1Р·

сонця.

ЧОЛОВШ, ДІТИ, ОНУКИ,

.Червона

11.05 Новиии. 11 15 Іс,панська мона

свято наРОДНОl у Львові

иародииА

Раухвергер.

Шапочка». Московського

дітей.

19.00 Актуальна 19.30 Кltї"С\>~ИЙ

М.

знчного

дулеси

КОМ,

пам'ятииках

УРСР

IV

нивІ,

ного

навчання.

9.40

Балетна

МО» (Тбілі<:іІ 18.45 Гостем будеш.

.ВеликиЙ

України.

для

жнттєвlй

.В ідображення»

замужено­

.. истецтва

'ДHHaMO~

СОЦІал І

фІЛЬМ

у

дянської

діяча

Бесєдіна

17.00 к.убок

радя нськнА

Жовтень

го

С.

л.ікаиське творчості

парад

оо Музично·лirrературна

творах

14.00ё~.:rчеТВ~оле.

І>.ічниці. Ве·

етичної

14.15 Пісні

ПРОГРАМА цТ [iM.lfacTlfКa Спі.аа€ Р. Ібрагімов. ТелефіЛЬм .Ра,в.lJИК~.

й

ЖовтнеllOl

V

12.00.ХУДОЖИ-Я панорама. Образ

трудящнх.

ЛІІІ<ОЇ

УРСР 'Ятра.нь» 17.00 Чемпіонат СРСР з хо· кею сСокіл~ -сКрила Paд~. 19.15 Актуальна камера. 19.45 Запрошуємо на балет. 20.45 На добраніч, діТИ' 21.00 Час. 21.40 МУЛЬТlШанора.ма. 23.00 ВечірНій вісник.

11

n

прнсвячені

"І'"

8.45 Спів.ають ветераин. 9 10 lcnaнська мова.

вистава

Жовтневої

~ 11kt.ковиА

деМОНСТР,ЩI"

На

дитячо"у

13.30 Село і люди. Лауреати ДержаВI<ИХ преміА СРСР 1989 р. в галузі сільського

Україно.

.АI)бо·llhЮС'

8 15 НаУКОВО'ПОПУЛЯРНI\А фіЛh'"

у

МЕНКО з вО-рІччям вІд ДJfя на­ родження. Знчнмо міцного здо­ ров'я, щастя, радостІ на довгій

Воронченко.

На добl,аніч, діти' Час Рекламний фільм .Мо., фабрика мо. жнття~ 22.00 Молодіжна студія .ГарТ» 23 15 Вечірній віСНИі< 11 ПРОГРАМА ЦТ 8.00 ГiMH,aCTltКa

за 'ІОВ'

1225 Новини 12.35 .Оле,ЛукоА...

УТ

П.'І"ІН~

революції

на

друз ін.

Ф

11.30 Лауреати

Лен;ка

Святко

тиоі.

::И,t'.:'Ронод

ВІд щнрого серця вІтаємо нашу дорогу дружнну, матусю, бабусю Катернну Єлисеївну МАКСИ­

cM~ilCTep, час. люд"мн і для людей

ПОНУЕ'.

фестивалі. Державних преміА СРСР 1989 р. R галу· зі ПРОМИСJЮвості.

.ДержавниА

ція 05 З

20.45 21.00 21.40

област,

Мультфільми

СОНRЧНІ ВІТАННН

І еКOJIОГIИ KOHЦBP~ раДіІНСЬКОЇ ПІСНІ АКТУВJlЬ.на kaMt-ра ХО{1еограф,,,на КОМПО:іИ

20.35 Фірма

музичному

ДОК.

KopДOH~. ФіЛhМ 6. 2 серія. 1.12 Спортивна програма 1.42 А"шлаг. Аншлаг. 2.1>2. МаленькиА ковцерт

12.00

ТелефілЬМ .У пошуках ка·пітана ГpaHTa~ 7 сеРІЯ. 16.10 КОl+церт заслуженого ан· сам<lлю народного 't,jIнцю

нве"ері

програма.

0.05 ТелефілЬМ

14.56

8.00 8.15 8.40 8.55

.....

-"адаЧІ

ТОl<ар краматорського заво ду «Ен~ргомаWС{Jt"цдt"таJlh~

·к.РИНИЦЯ~

Республіканському

романсу».

МультфілЬМ Фільм .Комісар' Час

стра.ція

до

10

Кіноконцерт.

18.45 19.10 21.00 22.00

20

Філь,,·

УТ

XOI'

КОНТРОЛhні

'l'8лу{U'ія

М.

ПОЛТ3В('ЬКОЇ

оркестру.

.Зачарування

11

«Зоря ке.

IЛJlіча~

KOPДOH~ Фільм Пісня -89. .Що таке ЦНІ).К>.

9.45

1725 П. ЧаАковськиil. Серенада

лять~.

Виступає дитячиА вокал.ь· 110 інструментальний ан· сам·бль .MaCTepOK~.

9.45

РОКУ

1989

фізики

18 30 19.00 19.30

.ДержаВI\ИЙ 7 t серіК.

9 оо Ноннни 9.10 Виступа.

телефілЬМ.

14.15 .Подорож в країну казок дітеА. 15.05 Живуть

оркестр.

1630 .Згадуючи

~

[{'л"диско~~·

ПРОГРАМА

Koro. 1405 Док фІЛЬМ .Mici~> 15.15 ТелефіЛЬМ .Долина npt-A кі·в:, . 16.20 Грає московськнй "имфо

ЦТ

телефіЛЬМИ

.Подорож

ки

Л ИСТОПЛДЛ

4

17.40 Муз. філЬм «За думою AYlt1a. 18.00 Наука і час Чорна '1<'

концерт.

волюціі. 12.00 Фільм .30лот-ий ланцюг~. 13.30 Концерт Державного росіlkького Ijародного хору РРФСР ім М. П'ятнИІ~Ь-

ЛИСТОПАДА

МфIQ1WI1)()ДН"

42 1.47

чені 72-# річ"",ці В",!,НКО' Жовтиевої соцla.llістичноl ре­

ПОНfДIЛОk

U'SfJуиатн

ка.

23.35 ТелефіЛЬм

парад Ідемои, ТРУДЯЩИХ,. прж: вя :.

страція

Е,'Г'

лих.

Красна. площа

ВіАСI>КОВИЙ

'YCТl)i"">

ПРОГPl\ма

20.~ сЩасJlJJ1Цt/t ВИІІЦОJ(~ СІмейна тея"вl,Ктор.ниа ГІЦІ 3. 21.00 Час Й . .о МультфіЛЬми Діі" ДОІЮ<"

РРФСР

9.20 МультфіЛЬМ 9.40 О. Скрябін

8.00 Док.

життя

О О ••••• о •••• е ••••••••• ОО 08. ООО О О .0 ••• О 0 ••.0 . . . . . . . . . о ••••• 0 ••••••• 8 . . . . . . . . . . . . . о о о. о о •• ее •• о о М' ооо ••••• O"800ft ••• о •• 0000.0 оо •••• о t О 00 •• 10 О О ом о о о о о -: .000. о оо ••• о ~

8.40 Концерт л:ауреатів конкур· су лкЮwrелІ>СЬк.их духо ... и"

6

••••• ,.оооооооооооo.o •• oooo •••• o.o •• oo.oooooooooooooooooo~~oo.~

Як

роз·

10.35. 11.35 Музика. 1'1.05 Новини. 12.05 Фільм 'Ш\'І'"

К,'І. і

Просвир,

НЯК».

1.3.30

Рітмичн,"

Редактор А.

гімнастика.

ВОЛОШИНЕНКО .

:±!z .Нов .. " жизиь~ орган Броварского городского комитета к.оммунистическоА партии УкраинЬІ, город· СК"ГО н J:аllоиного Советов иародныx депутатов Кнев' ской оБЛ2СТIІ, (На украннском ЯЗЬІке). Ред_к'І'ОР А. ВОЛОШИНЕНІ<О. Газета ВIоІХОДК'І' с 17 априя 1937 года. Днн ВlоІхода: вторник, среда, пя'І'ница, суббО'l'а.

БроваРСЬКІ<

друкарни

АДРЕСА РЕДАІ(ЦП: 255020, І(иївська об.цасть, М. Бровари, вул. I(Иївська, 154. Теllефони: редактора - 4_03-76; заступника peAallTopa, вІддІлу партJ1Iиоrо жаТТ8 - 4-04_61: B1AnOIlJAa.l.Horo секретарв, .lцlлу сlлr.c.,кого господарства 4-23·26; вlДАІ.lУ ПРОМНС.lовостl І соцІальних питань 4-02-92: вlцl",у .ІистІв І масовоТ робота 4-04-81; вlцlлу радІо· lиформацlt 6-13-91. Київського об.llаСllого управ.njавв у справах видавництв, поліграфії і .-\A!I~a ,цrукирн!: к.ИI8СЬКІІ оБВlсr., ... Б·РОВ.РI!, .ул, Кнївська,

книжкової

154.

торгіВЛі .

Індекс

61285.

Друк офсетний. кованиА

аркуш.

Обсяг

І дру_

Тираж

16.311

~p',MipH~l'iB.

З·амовлення

Nt 6051.

#177 1989