Page 1

З CBЯTt)fvt~ JІОРОГІ ТОВАРИШІ! П РОЛ ~ТАР І ,·ВС ІХ КР А ІН, €Д НА Я ТЕС Sl !'

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета виходить з

17

І

квітня

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

*

року

1937

РАД

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРУІІ УКРАІНИ

Д'ЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

*

.N9 177 (7670)

КИІВСЬ КОі

взяли

ДНЯМИ на заводі алю­

го

участь

представив.

ки трудових колективів, rромадеькості міста і ра­ йону.

доповіддю·

3

Жовтень

і

внетупив

«Великий

сьоrодеиия~

заступник

голо.

ви виконкому міськоІ Ра. ди народних депутатів В.

І.

Власенко.

тат

Верховної

Yl'CP

Ради

печовий заводУ по­

рошкової металурrії В. В. Кузнецов,

орендатор

з

Пухівки М. І. Микап, учасник Олімпійських Ігор в Сеулі броварчаини Олександр Апа~чев, ве­ теран партії Ю. Г. Лип. кань. Після урочнетоІ

ни

відбувся

части-

.

"

На шиноремонтному за­ воді піrдбито підсумки трудової

вахти

жов'l'неrвих

на

честь

Ії

пе,ре­

свят.

можце.м стала брига,д;а зміни, очолюва'Ної май­ стром Т. М. Налініrною з !золу.

Вагомі

СВRТНОВНЙ

НАПЕРЕДОДНІ невих

ЛОДАРУНОН зробили ПМН-8

будІвельники тресту «Брова­

рис!льбуд»

ГСНТБ

колективу

мийного

облад­

нання. В переддень 71-ї річниці Великого Жовтня в урочистій обстановці було введено в експлуа­ таЦІю

дослідно-експери­

татів

В.

ловний

І.

тех.нолог

Галь,

який

В. бу­

в1р.учив на­ ГСНТБ Б. В. символічний

стрічки

квадратних

у

го­

ді'вельникіІВ

чальнику Абрамову

входом

в!д

А. !менl

ключ

від

нов·ої

Дослі,дно

-

споруди.

експе-римен­

тальний корпус чою площею в

виробни­ тисячі

7,5

метрів,

на

введенням в експлуатацію

я.кому оовоєно 3,1 міль­ йона карбованціВ основ­ них фон-дІrв, дозволить на

но.вого

місЦі,

nриміщення.

З

ІКів

жовтневим корпусу

ГСНТБ

зборах

на

святом, працІвrнrИ­

уорочистих

nриrВітали

секре-

з

структорів зразки

:креслень

робити

машин.

лургії

імені

кон­

дІючІ

В

України ній

за­

мета­

60-річчя

урядову

му.

ТІРесту

« Б:рооарисільбуд»

ментальний корпус. ЦІєї події творчий колектив чекав давно і своєю до­ помогою будівельникам наближав радісну мить перерізання червоної перед

Власенко,

порошкової

жав

місь­ депу­

колектив

воду

дянської

тар міськкому nартії А. Я. Темюк, заступник голови виконкому кої Ради на;родних

свят

жовт­

Ра­

одер­

телегра­

міністр

чор-

знову серед кращих ної

металургії

СРСР

т. Нолпаков та голова ЦН профспілки вітають

т.

броварських

рошковиків

ням го

з

ЦН

у

СРСР

профспілки за

перемо­

Всесоюзному

лістичному третьому точного

ро­

металургійної

промисловості

гу

Червоно­

Міністерства

металургії

бітників

по­

присуджен­

перехідного

прапора

чорної та

Настюнов

соціа-

змаганні кварталі

року.

у

успіхи

І це, незважа­

ючи

те,

що

црацювати

доводиться

в

складних

Ч.~рвоний

іІюму

лить збіЛЬШИТИ ВИПУСК шин атмосферного тиску. радІсному

наст,рої

зуст'J)ічає с:вято весь ко­ лектИІВ цього пІдnриємст­ ва, я~ий зу.мів з - почат­ ку

рану

реалізу,вати

про­

дукції понад план на

275

тисяч карбованців. Працюючи в Jtових умо­ вах

господарювання,

норемонтники

року

одержали

з

шн­

початку

додатково

тисяч карбо.ванців прибутків. Іх викQристано

200

д.Л'Я

стимулювання

висо­

кок,валіфінованих кіrв, розшИ)рення

робітни­ ·вироб­

ництва,

на

а

також

роз­

виток соціальної сфери.

Теп­

перехІ,дний

прапор

партії,

рай001ної

мІськ­

мі'сько'і та

Рад

народних

депутатІв.

мІськкому

ЛНСМУ,

я.ким

завод

за

перемогу

город~ено

передсвятковому

на­ в

соцзма­

ванозахисних

Л. М. Ворисеmю ..вателька

<<Золота

економіст планового від­

галь·

покриттів,

-

вихо­

дитячого

садна

\РИбна•

та

Інш!~

комсомо.(іу та заводу

від

но кращим у внут,рІза­ водському соЦіалІстично­

ко­

му

іМеІНі

ад­

цриаітали

з

і

наступаючим

вручили

г.рамоти

почесні

кращим

Іх

з

удостоєні

Іфа­

В.

Г.

Строй ІВодій транспорт­ ного цеху, В. Г. ГОJІовін

-

цеху

rюшани. А колективу пре­ сового ц~ху, який виз.на­

лектrНІВ

щих.

елентро­

-

ко­

Партком,

святом

П. В. Цимбал ЗІВарювальник

профком,

підгрупи.

свого

дальних робіт цеху ие­ стацдарmого обладнання О. Ф. СмолІй лаборанІ!'ка центральної за· В·о,дської лабораторІї,

промислових міста першої

серед підприємств

мітет

коn.

3

ПоР'J'іРети тринадцяти І<,Ра· щих виробничників зане­ сено на за!Во.Ц{:ьку Дошку

ганні

слюсар

механоснла-

змаганні,

ОЧОJІЮВаТИ

мІській страці.ї.

rдов~рено

1\ОЛОНУ

святковій

-В.

На

демон­

ДМУХ,

голОІВа щ:юФкому заво­ ду алюмінієвих буді­ вельних конструкцій.

Понад трирічний план Вагомі

труд~~

даРУН­

років п'ятирічки по ви­ робництву і продажу дер­ жаві яєць. На честь свя­ та

додатково

до

їх вироблено і реалізовано нів

штук.

кож

41 36

nлану

мільйон мільйо­

Нолектив

продовжує

та_

понадпла­

нове виробництво і реалі­ зацію пташиного м'яса, якого

здано

в

четвертого рону ки

555

НапеІРедодні

ниці

Особливо

радгоспу

план 1реал!зац!ї Багато

виконали овочів.

ста:рань,

напо­

легливої праці доклали вони, щоб, долаючи прим­

хи_ весняної

годи,

!

лrтньої

ВИІРОСJтити

урожай

городніх

У

важливій

цІй

треба

·Віддати

колеrктивам

по­

дорtдний культур.

crrpaвi

належне

бригад,

яки­

м-и керують М. М. Про­ ценко, О. Г. Г·е·расименко І Г. Г. Снибенко.

У ~магазини Ниєв,а 1 Б,роВЗ!РІ'В, а також на роздрібних

овочевих

зі

графіка трудяться колек­ тиви бригад, очолювані Валентиною Давидівною

Борсук та Ніною Мико­ лаїеною Ільницькою. До кінця року ники <<НИЇВСЬКОЇ»

- лять ково

ще

птахів­ ВИрОб-

і !Реалізують до річного

додат­ nлану

мІльйонів

штук

25

яєць.

Л. МАДІНОВ, головний зоотехнік.

.

ОВОЧІВНИКІВ

рі q. Жовтня

овочі-вники

« Бобрицький»

ритмічно,

випередженням

.

71-ої

Великого

n'ятир1ч ..

тонн.

значним

рахунок

Вклад

бази

Г. КОВАЛЕНКО, ділу.

Я.

колективу

підприємс'l'ва

умовах, тут триває ре- конструищl:я. Вона дозво­

У

А.

в:ручила

сек­

Номпар­

Ціна

ПЕРЕМОЖUІВ ВІДЗНАЧЕНО

шиноремонт­

ІНОГО цеху.

в по-

трудові

робітників на

У~раїни

люк

них

трудівники Ниївської nта­ хофабрики. UЦе у вересні був виконаний план трьох

радlСНИИ

цеху

На

м.Ісьююму

ки славній рі чніjці Вели­ кого Жовтня пtлгртували

Настрій

(Фото:юронlка РАТАУ).

тії

святковий

концерт.

Гринька.

Жовmня.

!рета'Р

мініс'l)рацІя

Учасииюів урочистих зборІ.JJ тепло вітали: депу.

С.

*

мінієвих будівельних кон­ СТІРУНЦій віІдбулися УіРО­ чистl збори, присвячені 71-м роковинам Велико-

Третього листопада у Буднику культури заво. дУ «Toprмam• відбулися урочисті збори, присвяче. ні 71.ій річниці Великої ЖовтиевоІ соціалістич. иоІ революції. В них

художника

ОБЛАСТІ'

Понеділок, 7 . .листопада 1988 року

Урочисті збори

nлакат

!!!!!!!!!!!!!!!1!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

!!!_

плодо­

комбінатів

та

у консервний цех сво· го госп.одарстіВа відправ-

лено

6700

тонн городньоУ

продукції.

Раду!О'І'Ь результати роботи 1 коисе,рвнин!s радrоспу. Майже 3 міль­ йони

умовних

консервованих

ваних

і

огірків

мІідоІРіrВ,

банок

марино­

та

по­

томатного

яблучного

соків,

і

патисо­

нів, кабачнів, кропу писаJШ вони на свій

за­ ра­

хунок. Це на 150 тисяч у:мовних банок більше річного за111данн:я. Н.р!м магазині·в Ниєва та :Qpoвa:vm. бобричани відправ­ л.яли

свою

продукцію

у

Смоленськ та міста Баш­ rКирії. Всього буде виго­ Ті()JІ)ЛеІНо nонад рІчний план не менше 400 тисяч умовних банок консервів.

Г. АНДРІЄНКО.


ооеоеоемоооооеоеоооооооо~оооооо~ооооооооооооооооооооеооооооооооооооооооооооооооооооооооооеоооо.ооооооооомооооооооооооооооооооооооооооооооомоооооом~~

нове

~ сторінка.

життя

7 листоnлдл

І9НН

РОКУ-+-

)tOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtOOOOOOOIIOOOOtOOOOOOOOtttttOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOMOOO~

е

__ - - - -

РЕВОЛЮЦІЯ У НАШИХ СЕРЦЯХ Моі співрозмовники професій. Та об'єднує

-

люди різних Іх одне: актив­

ність жнттєвоі позицlі, бажання Ати в ногу з часом, в авангарді перебудови.

У думках і судженнях їхніх

окри­

-

леність, віра в необоротність процесів оновлення, які ,відбуваються в нашому суспільстві. Ця розмова про те, з яки­ ми

,вони

зустріча­

ють 71-у річницю Великого відбулася в переддень свята,

думками,

Жовтня. КОJІИ Ім

вруЧ8JІИ

у

квитки

КПРС.

В.

М.

мічник

почуттими

кандидатів

БАРИЛО,

майстра

верхнього

по-

фабрики

:цитячого

три­

котажу:

71-у рІчtнИІЦЮ Вели­ Жootr:НiR зус'l'рІіЧаю

-

кого з

особливи,м

Ад~

почу.ттям.

щой.но

мене

прий­

няіJіи 'нандидатом у члени парТії. 71 рін вІддаляє нас В !ід ТОГО ДНЯ, НОЛИ лег~дарний залп <<Авро­ ри• сповістив с•вІтовІ про початоо нової ерп. Та революцІя

продовжуєть­

ся, її ніс •В душі мій црадІі.д Тимофій, учаснин nepJ.Uoї •свІrrової війни, який бра;в участь у но­ лектИІВІзації, од.ним з пер' ших

вступив

до

нолгоспу.

І мій ді,д, Григорій Тимо­ ф!йооич, Я'КИЙ nройшов всю війну І не дожив до свІrrлогс дня Перемоги. 9 тра,а;:;;, 1945 року ба­ буся отримала похарон.ку. РеволюцІя продовжується. Вона живе ~ кож­

ному

з

нас.

аюrивним

АджІ!

учаснином

ребудови-це

з

пе­

значить під­

носити Ії високі відстоювати Ідеї, ся

бути

усякими

ідеали. бороти­

проявами

члени

застою.

Я

вІfРЮ

шого дина. лад

ЩО

багатство

суспільства СоцІалізм

будооІ ни ло

реального

нашої держави _наста­ потепління в мІжна­

.родних

відносИіНах,

скоро­

ЯІДерний

потен­

чується

СЛУЖИТЬ

нього

дwтячого

жу.

Нещодавно

началЬІНиН!ІВ

педколентином

нас

цехІ·в.

дІль­

ниць,

майс~рІв.

mроводитимуться

нільнох

ку,

ПJРичому

ся ·ня

переходу

на

пов­

теХІНІчне переозброєн­ підприємства. У цеху

М

мІсяць тому встано­

1

вили 1 О nринципово но­ вих комп'ютеризованих в'яза·лІ>них машин вироб­

:Ництва ФРН, а танож за­ нупили

новІ

системою.

втручатися

в

життя,

у

~:~их змІцнІло почуття гос­ подарІів. Тепер ясно ба­ чимо і шляхи вирішення таної велиної проблеми, ЯК

ПЛИННІСТЬ

А.

М.

НадріВ.

КОЗИНА

КОІІ­

тропер техпроцесу ~аводу металургіІ,

з

на

вануумиою яких

ще

не

волюЦІю, не можу не го­ еорwrи upo значення І1 у

житті

ж!ІН!<И.

РевотоцІя

розкрLпачила.

утвердила

П права. Ян член Жі:Но­ чоІ Р8ідИ міста, я з задо­ воленням

вІдзначаю.

ос.та·НІН1м

тьох ми

часом

на

очима

У

журналІстиці

склався

подивилися

стереоти11

це перелік наших досяrнен .. за Він був

Княжи­

прнво,1,,~,

СРСР,

втратмли

чеон.

перш

аналіз

за

все

ко­

доповіді «Ж.овтень і

ро­

ється» в·ю з

якІ регулярно пенсІонерів,

С.

нашого

...

Саме

громадського Жовтня,

металургії

чого

сфері

О.

Н.

ма­

nеаниА мрісtА. ТІл .. а:а

ар І І"У'ІИИХ слІв.

ми

аа Істо­

досяrл11

людського духу.

перебудова:

Горбачов.

ровесником

вої

у

на

•к аравu ..

справжньої Історіі країни дав

престарілих.

М.

свІтк..wе

іншими О'Імма ІІОАИВИТІІСІ

визначити,

колгоспників,

в

І

що

Грум­

у своіІ

революцін продовжу­

цьому руслі

в

ких

справах.

рам

О.

П.

господарсь­

А

пенсіоне­

Ладан,

М.

І.

ЗапІсоцьнІй, П. П. Моз­ говІй, А. Т. Лой, А. С. Борисенко, Н. П. Бори­ сенко

учнІ

викопати

допомагали

нартоплю,

внес­

ти 'і'і в сховище.

БудІвельники радгоспу А. Є. ЗІнченко, М. П. Петрук завезли дрова М. І. Запісоцькій, А. Т. ЛоА, О. Т. Ладан, відре­ монтували rрубу, овоче­ сховище М. І. Запtсоць­ нІА. Профспtлновий номІтет

радгоспу

онерам

подає

пенсі­

матеріальну допо­

могу. І люди щиро вдяч­ ні за турботу про них.

О. КУЗЬМИК, член

профкому.

закладається

характеру

ц!.я

ос­

людини.

црислухається

лосу жІнон. працює

за

-

гнучним

nри

Так

гра­

робочим

сwрочени·м

нем.

го­

необхІ.дносrt

неповним

:цнем.

до

БільшІсть їх

за

фІком,

само

тиж­

Ідуть

на­

зустріч робІтІницям на за· ІВодах порошнової ме'Jа­ лург\.1, алюмІнІєвих буді·

велІ:ІИих раз

нонструнцІй.

мІсьна

жІноча

зус.трІчавться

кореспондента

працівником

з

За­ рада

жІночи'Мh

СьогоднІ особа будь - икоІ людини, особ­ ливо молодої, піддається величезним пснхологіч­

Олексію чу,

чи

ви

солодка rіркоі

Никифоровивважаєте,

брехни

що

краще

правди?

Думаю, що в Істо­ рії немає винлючно <<Чор­

-

них»

чи

<<бІлих»

нон. Існують ДІйсно, зараз

сторі­

напІвтони. газетярі

«спеціалІзуються>> на не­ гативних принладах. Про те. що у новітній історії краУни було І'Іаr~то прек-

Нині прІоритетним на­ П.ІJІЯ,м,ном роботи нашої ра.ди в сім'я. Працюємо над розробленням кон­ нреnюї програми дІй.

ти.

Значно

важче

це

не

а

Безліч

40-ві чиста

потребують

поді зробили дуже багато для БатькІвщини. Цього внпаду

не

можуть

пере­

нреслити нІ сталІнсьний. нІ брежнІвсьннй перІоди. Про це потрібно назати емоЦІйно, перенонливо І

НеобхідН9

тому.

можна

змінювати

що

через

поr~ні

ни в еноном!ЦІ, в дах до ВИ:Рішення во

кожної людоои, перебудову не на

а

-

те,

вчасно буде зданий об'єнт чи Із затримкою. Адже перебої з доставкою будІ­ вельних

матеріалів

пово,

має

при.нци­

повний

бОіротися

з

голос

недолІками.

Розмову провела

Н. На

ГАМАЛІй.

знІмках

(зліва

на­

право): В. М. БАРИЛО, ІЮЗИНА, М. М. ц!.ка­ А. М.

цроблемами,

вирІшити

на

не

начальство.

виться

яна за словах, на дІлі, найважливІше добррсовІсно викону­

вати своJО справу,

сприяють ритмІчній робо­ т·t, І високій якості. І ось незабаром здача об'єкта. АВфа\11. Лише тодІ з'яв­ ляється

питань

Без них

неможлИвий рух уперед. Вважаю, що зараз для

разом

про

підхо­ життє­

.важливих

В>К'Рай необхіднІ.

.неянІсної

судити

до

бороти­

проблеми з житло.м ~дуть з роботи ви­ сонокваJІІфікованІ кадри. Тому кардинальнІ змі­

НарІ,~tно з самого noЧarr·HY бу•дІВНИЦ'J·Ва уже

БАРИШПОЛЬ. • Фото А. Козака.

дУ­

справу

О.~~ексІю

вн'Іу,

рІ І

'ІН

на-

Хіба не

ваша, лю­

старшого

покоління,

фактів

з

нас

зросли

JUОбинми

користо­

прагматиками

та егоїстами, людьми, якІ

рони­ правда.

ба·

жаио 3 закордонною •лей­

історії

бою•?

уваги.

-

В дІа­

ВИКЛЮЧНО

ша

нрІзь

в

цьому є на· Ми проі''ІІІЛИ

голод,

холод.

руху. війни. І дуже тіли, щоб ви цього

знали, щоб у вас щасливе дитинство.

роз­

хо­ не було

буть, трохи переборщили, не

ваших

досяmев•

в

усІх сферах жвтт11, а то­ в

духовній?

- МенІ здається, що правдивий поназ позити­ вного досвІду з урахуванпропагандистсьних

сьогоднішнього не

есе

цю,

навчили

той

цінувати

карбованець,

зароблений,

а

не

Ма· пра­

що

позиче­

ний у держави без вІдда­ чІ. Ось 1 жнемо, що по­ сІяли. Проте не вважаю, що всі молодІ тані собІ «бяни». Навпани. Навіть янщо не згадувати Афга­

починався.

нІстан.

запf>РЕ>чvва-

кладів

позитивних

біпьw!сть.

при­

совістІ,

ІЦО

вони

вотребують

•реанІма~Іі•

-

кн

плачевиому

вони

у

настІль­

стані? чІ

Я пам'ятаю найваж-

часи

в

життІ

Радянської

нашої

БатьнІвщини.

тридцятих років, повоєнну розруху.

люди

були·

ближче

ОДИН ДО ОДНОГО, добріше, милосердніше. Порядність людини

не

вимІрювалася

зовнІшньою

тільни ками.

мІшурою·

реальними реальними

що ному­

мораль

біблІйну.

Атеїзм

чує

в

у

віру не

запере­

надприродне.

релігію.

ли

коли­ мораль

вІдхиляла

Але

виступав

він

родної мудростІ.

правил

нІко­

проти

на­

зведення

людської

nоведІн­

були

справа·

1 ti,

8 ДОЦіЛЬНОСТі гу­ МаННИХ Ідеалів справжнІ номунІсти нІколи не су­

блії.

мнІвалися.

хто дру­

Якщо

за

все

казати

про

шу,

чого бІльше за

рік:

втрат у

перш

стійного

71

здається,

людсьній за

ду­

чи надбань?

-МенІ ти

перш

людську

все

втра­

душі

продунт

перІоду.

В

за­

лю­

Негідники

дях мого понолtння була і залишилася глибока віра в гуманнІ Ідеали, янІ за­

Добру треба навчати з

писанІ у Програмі КПРС. Чим успІшнІше будемо

жину, в

батька.

усІ

часи.

пелюшок. дою:

у

не чув,

небудь

-

вчин­

мІг запродати друга,

в

Я

нІетична

ни. якІ використанІ у Бі­

ми. Хоча

Так, вина.

катего­

мвпосердя? Чи не здаєть­ с•,

-

Ннкифоро­

су'І8сИІ

нрядиості,

-

-

ди

ПростІше

потрІбно

своє ста~тення до .Роботи не лише робітникам, а й керІвникам. Багато стра­ ждає наша справа ще й

цегли.

вІдверто.

Чк вІрно ми myu· ємо новІ форми проваrаи­

ще

митна

шматками

Тоді

-

дня

зі

те

ленТИЧНІЙ єдностІ у по­ назІ явищ та Історичних подІй.

ням

ся.

немож­

споруджували,

осипається

голод війну.

сторінки

вимог

ми

провина в тому, що бага­

пропагандистська

чисnІ

я«е

дей

Бо іСТИНа ТІЛЬНИ

му

ставле-нням

справи

ЯІ!(\СТЬ буд!ІВЄЛЬНИХ мате­ ріалів зводить нан-івець роботу всього нолективу. Просто боляче дивитися. ян на заводоуправл!JннІ до.мобуді.вІного номбІнату,

бути

об'єнтивним. ДІднспрадІ· ди та батьки сучасної мо­

орІєитуЮТЬСІІ

танож

вернуться.

рад.

на матеріальнІ блага,

починає

хтось

голІв чи жіночих

просто

та.ни·м

то ироблєм. Часто низька умови ЦрацІ.

Чебровоі

30-тІ,

«БілІ))

що

вІів введе-но предстаани.кІв

ноленти-

20-тІ,

ба­

волати: Досить! Інак­ ше наші діти від нас від­

11РУдових

радянського патріотизму в

сторінки гато,

,рад

ноли

тиском. Та ефект від І\ЬО­ го протилежний. Ось з

ливо бути стороннім спо­ гл~дачем. Я црацюю ма­ ляром-висотником. У бу­ дtвющтвІ. JІН нІ в я.кІй ~ншІй галузі. Існує бага­

порошко­

забувають.

вигадна.

так

ду

час.

Т.

расного. героїчного, часом

иим перевантаженням. Ми довідалися про «Чорні•

історіІ

црислухаються

до трудl'Вниць. ЇХ'ІJІ.х по­ m>еб. Не всюди до скла­

М. М. БАРИШПОЛЬ, будівельник СБМУ -6: - Став кандидатом у члени КПРС в особливий

заводу

АНФІМОВИМ.

-

є·мстІвах

А Інтер·

подають

та

сІм'ї

нова

ЧАС ІСТИНИ

Жовтневої революції.

останнііІ ювілей мн зустріли без .а рію

нови­

сім'ю, на жІ.нку-трудІони­ цю І матІр. Адже саме

РОВЕСНИКОМ ЖОВТfІЯ теріалу до річниці

що

бага­

пІдприє-мствах

3

бІтнинІв радгоспу. За ни­ ми занріплені учні 7-

чування

в

Ціла номnре­ формується П ставлrння станція. Це дозво­ до праЦІ, суспіт.~ тва. лить ОСВОЇТИ ВИfРОбН:НЦТВО Днями довелося побувати ІНових м:оде·лей, розшири­ в ІнсrrиТУ"fІ -«Ді.пропром­ ти їх асортимент. теnлиця>>. Тут адмІ•НІстра­

ІНТЕРВ·ю

П\Д·

їм допомогу у придбаннІ продуктів хар­

в'язаль­

споруджу­

ватиметься

пороmковоі

ний госпроЗІРахунон готу­ ється цех М З. Почало­

самотніх

класІв. відвідують

з

нандцдаТУІР-

до

товний

10

них

мІсцях. На На фабриці вnровадже-, член міськоІ ради жінок: рада'Ми на жаль, не на всІх підпри­ ні елементи госпрозрахун­ - Роздумуючи про ре­

цьної середньої школи постійно турбуються про лишніх

у

вони

носить п. АдмінІстрація, профспІлковий номітет рад­ госпу Імені UЦорса разом

з

тринота­

пройшли вибори директо­ ра, а в найближчІ два мІ­ сяцІ вІдбудуться вибори

гуманізму,

ЛЮДИН\,

нашІ

Дпя

Всі цІ змЬни нанесли ціал. Вона помІтна не ІНа хара.нте.р лише в масштабах нраї­ віДбиІТон І С.ТОСунІКІ'В у f<ОЛЄНТИВІ. ни, а й на місцях. Взяти, Люди стали антИІВНІше приміром, фабрину верх­

лю­ це

-

працювали

НИІЦІ.

зов.н,Ішньої полІти­ сорІНа

на·

-

перебудову.

Адже саме завдяки пере­

УРОК ДОБРОТИ Головне

в

у

І

усією

родині,

будь-якому

у

шнол1,

колентивІ.

ПротJІrом

-

грома­

тривало­

втілювати їх у реальні тнм скоріше за­

справи,

повнимо

го •асу нас вчІілн, що ко­

не

А всі цІ

вірите

не

біблійні: вкраАJІ,

батька t матІр свою• пережитки минулого. зрозуміли що

ся?

•Не

шануй

-

Чи

ми

сьогоднІ,

жорстоко

аомипяли­

у

ду­

І останнє традицій­

-

мунІстична. мораль -мо· раЛІо ВОЙОВИИЧНХ атеІстів.

убий,

прогалини

ховній сфері.

сьогодні

-

ви

запитання: чи у

перебудову?

Безумовно,

, Вона -

насущна

вІрю. пот ре­

'ба нашого життя, нашого подальшого розвитну. Без неї просто неможливо, ян­ що ми поважаємо себе.


_.._

JІИПОІІАJlЛ

7

,. . . . . . . . . . . . . . . . ,.мм,,,·,

ІУ,'\k

У ЦІ МІСЦЯ Петро Пархоменко ло­

яким

командував

січ.

були

ти .

Це

в

прапорщик

основному

найбільш

молоді

Ві­

солда­

хвилювало

Петра:

<<Ян пройде <<обкатка боЄМ>>, чи закінчиться сумно? Але молодих

не на

оnераЦІю не nослали. залишили в охо­

роні штабу частини . Однак і враження вІд nершого виходу сильним: си

над головою

кулеметного вогню,

трах

рвалися снаряди .

пору

з

півметровий рався

в

гір

шар

цілі

оnівдні.

лиnиого І

ме­

А як же тоді

спуснатися

валуни

тра­

двохстах

там . на передовій?\ Оnерація закінчилася світлу

там було

світилися в

В

легше:

снігу

nлив

зби­

униз

ра­

ЗО'Іf Із солдатами. Вночі підніматися наверх було важче : сиnучий сніг нов­ зав, чи

зносив

солдат

назад.

життя

: торінк а.

~-;

о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,. е о о о о о о о о о о о о о о о о о о о tt о о о о о о о о о о о о t о о о о о о о о t t tt t о о о оо о.о о о о о о о о о о о о о о о ао о о о t t о о о о о t о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ом о о о о о о~

трапив на шістнадцятому мІсяці слу­ жби в армії, а на перше завдання вийшов у засніженому грудні. У в.зво­

ді.

нове

РОКУ

0 0 0 0 ,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вимотую­

тися

-

униз

відкрито

по

ньому

вогонь.

було

Відnо­

віли на це кількома гранатами. Усе стихло . Мабуть . сили у душманів були невеликі . Вже иоли спустилися до nідніж­ жя соnки, з трьох бонів на підрозділ було сnрямовано вогонь: з вершини, звідки тільни-но спустилися, строчи· ли иулемети І автомати, сnрава, з

полоннии таиої ж сили, а ще з нрутого берега ирупноиаліберний кулемет. Організувавши кругову обо­ рону, лейтенант Новаленио доповів командуванню обстановиу і попросив допомогти, адже з ирупноналіберним нулеметом

не

таи

легио

справ~тися

голови не дає підняти. Петро Пар­

--

хоменио

стримував

яні наступали з ром прибули три

натиск

душманів,

полонини . Незаба­ бойові машини пі­

хоти . Вони nодавили вогонь крупно­ ю~л\берного нулемета і допомогли відкинути

СИЛИ;

відразу

кулеметний

душманІв.

що

наступали.

Тієї весни Пархоменку довелося nобувати в кількох бойових операці·

КРУТІ БЕРЕГИ Юнець

серnня

1984-го .

Щасливий

той, хто не зазнав виснажливої спе­ ки Гіндукуша. Палаюче сонце до червоного жару розnекло темно-бурі скелі.

через

що

вони

здавалися

ро­

зігріт,ою сковорідною. Шерхло в гор­ лі,

важно

від часу

дихалося,

вининали

перед

очима

час

міражі.

Наказ був гранично ясним: під­ розділу прочесати береги річки Панд­ жшер круті високі скелі. де тіль­

ни

козиними стежками можна добра­

тися до їх вершин.

Підрозділом командував лейтенант Олександр НоваленІ\о . Солдати люби­ ли

цього

кого

на

двадцятисемирічного зріст

хідливість Проте цей женим: кілька

І

здорованя

за

висо­ вина­

сміливість у бою. вихід не був напру­

за три дні зустріли лише дрібних груп душманів.

яні втекли, ховаючись у вузьких уще­

линах . В кІнцІ походу підрозділу було наказано nіднятися високо в го­ ри , забрати поранених і повернутися в розташування частини. Петру ді­ стався невеличкий щуплий хлоnець,

nоранений в живіт. Петро намагався ступати м'якше, аби не завдати. йому болю .

ях ,

зазнати труднощів, виснажливих nоходів по нрутих горах під невси­

пущим оиом душманІв. Номандуван­ ня вважало його досвідченим воїном. Тому несnодіванною було те, що ,nри формуванні розвідвзводу його ту­ ди не взяли . Петро не змирився з цим, і невдовзІ лейтенант Олександр Новаленио уже радів зустрічі з цим досвідченим солдатом. Часто призна­ чав його в головний дозор .

ять

ний

дощ.

Петро

виявити військ

лише

пам'ятним,

наявність

суnротивнина

і

не

І

склад

втручатися

в бойові дії . Довелося трохи змінити курс. В різних місцях чулася стріля­ нина. Це наші nідрозділи вели бо­ йовІ дії з виявленими бандами душ­ манів.

Тригодинний нічний nривал про­ вели на вершині соnІ\и. Проте Іюли вранці один із солдатів (Петро запи­ тав тільки його ім'я Григорій, із Саратона) шробував трішки спусти-

Поnереду

Пархоменко.

сунько

І

ЩОДавнО

ланка,

працює

на «відмінно•, за що й хвальний лист•.

очолює

батьківський

комітет.

що

навчає1ься

усвідомлювати,

донька

МОЛОДИЙ закінчив

СОЛДаТ, школу

Пере­

ЯtШЙ

не­

І

відмінкицею

І все ж сапер проявив необереж­ ність. Пролунав вибух. Сильний во­ гонь вдарив Петра в обличчя . Застог­ нав canep: йому відірвало обидві ноги.

Мене поранило ... в обличчя,-nо­ чув Петро слабний голос Станіслава. А в самого сильно стукало в сиро­ нях. Провів рунами по обличчю. Нров... Хтось nосnішив на доnомогу саперу. його підняли і nонесли на

-

рунах.

Коли _петро nрийшов до свідомос­ ті. зрозумІв. що nоранений в оно, ос­ колками nосіІ\ло йому обличчя і особ­ ливо губи.

тривалого де

лінування

витримав дві

в

гос­

оп~рац\ї на

оці, Петро повернувся додо:~tу в Се­ миполІ\и. Орден Червоної Зірни йо­ му вручали в рідній школі, а медаль «Воїну-ІнтернаЦіоналісту від вдячно­ го афгансьІ\ого народу» у військ­ комат\.

У бою Петро завжди йшов nопере­ ду . І нинІ. ян стверджує керівницт­ во БроварсьІ\ого домобудІвного ком­ бінату, де він працює. проявляє чес­ нІсть

і

nрv.нциповість,

по-ударному

виконує своі обов'язки. Роль ведучо­ го він залю:1ає за собою

й тут .

О. РИКОВ . '

Цей

1\Олентив

на заво­

ді нестандартного кому­ нального обладнання -один з найкращих. Маю на увазІ бригаду Л. д .

Фото А. Козака .

Сердюна

по силаданню

пересувних

блочних

установон

експе­

-

складаль­

ної

І

тому,

дІльниці .

вересня

рахунон

вона

що

працює

настуnного

у

року,

І тому, що дружна, спра­ цьована . І тому , що за nідсумнами nраці за тре­

тій

квартал

визнана

кра­

щою на nідприємств\. До­ дам: дільниця в цілому названа

воду

він

переможцем

у

соціалістичному

змаганнІ

серед

коленти­

трудових

вів міста І району за 9 місяців поточного року .

Робітники Л. Д. Сердюна

бригади розпові­

- Бригадир у нас хо­ роший. Нещодавно ЛеонІ­ да Дмитровича нагород­

:_

за

виставці

у

МосквІ

заводську

Ннигу

пошани.

став

третій член

нашої бригади Вячеслав Чепіга. - Працюють у нас за­ ЦІнавленu, гада

тому

що

бри­

на

єди­

тру диться

ний

наряд,

го

вклад

сnраведливо

ють

кожно­ з

допо­

могою НТУ, додав - до розмови старший майстер Володимир Стеnанович Гнатовсьний. Але

на

цьому

nереможців

пафос

кінчився ,

та

дуже

радіють

во­

перемогам .

Хіба

-

буде

добрий

настрій, коли тепер зму­ шені nрацювати упівси­

говорив про набо­ бригадир. Рані­

--

нас

лихоманило

nочатку

року

на

через

а тепер наприкІнЦІ його. Річний план то викона­ ли, а теnер по суті без роботи. пони nостачаль­

виб'ють необхідні

чи

виміня­

деталІ .

неможливр

От

закІн­

тому

що

від­

Тана неритмІчна ро­ б'є нас ни­

шені, думку

no

-

висловив свою Сергій Нузьмин.-

Ми

вмІємо

працювати,

ми

хочемо

працювати,

але не можемо. не

недосконале

Чому та­ плануванс

ня нагорі? Ми ж спро­ можні зібрати за рі!\ не 30, ян доведено, а 40 ус­ тановок. На них би пла­

Семинога.

достукались

комунальники

го

вищого

броварсь-

до

сво­

керівництва.

Все залишилося nо-старо­ му.

І

розмірновують

ро­

бітники: от вам І перебу­ дова\ Розnочинати її слід згори,

з

міністерств.

·

Держплану .

Щиро

вболівають

водчани

за

лення.

вірно

що

долю

ножний

за­ онов­

розуміють .

сnочатку

має

nеребудовуватися сам, на своєму робочому місці. Але далІ цього розумін­ ня

справа

не

матеріально nостачанням . ся

з

рушає,

ру­

технічним Чи змінить-

становище

нового

на

року,

краще

коли

під­

приємство nерейде на госnрозрахунок? Хочеться сnодіватися . що так.

-

Ми

ж

цювати

було

можемо nра­

ще

краще ,

вчасно

все

аби

під

ру­

к а'\ ІИ.

Леонід

Дмитрович

дав недобрим робІтників дільницІ , водять

складання' чотирьох

-

Фото М .

не

ні

неза­

довільне nостачання мате­ ..рІалів та комплектуючих,

бота

ну.

план, збільшивши кіль­ ність котелень. зробіть його реальним. Але так І

ним планом, недосконалим

не

своїм

шати.

дан~> Із ПМК-8 тресту «Бровари-

об'єднан­ скорегуйте

що

сутні водяні насоси. На­ прикІнці місяця, коли їх знайдуть, будемо поспІ­

днна .

мовляв,

ин у них зв'язані заниже­

установок ,

На знімку: бригада Л. М. Ски­

виробниче

ня,

І · по їх обличчях бачила,

чити

сІльбуд• визнаний переможцем вереджовтневої трудової вахти се­ ред будівельних організацІй райо­

своє

визнача­

колентивно

ше

на

зайняла призове мІсце . fІ.ого nрізвище занесено у

міської

теж

ня

ВДНГ

депутат

квартал

СРСР, адже наша котель­

медаллю

квартал,

рювальнином

ли? ліле

жено

третій

Нращим елеитрозва­

-

ни

дали:

за

Ради народних депутатІв.

котельних

риментально з

А електрозварник Сергій Нузьмин кра­ щий молодий робітник за­

зараз

никІв Леоніда Миколайовича Син­

ГАНІІУСЕЮ.

ПРОБЛЕМИ КРУПНИМ ПЛАНОМ

саперів.

ники

будІвельників-монтаж­

«По­

ПЕРЕМОЖЦІ:

-

втрьох

СтаніслаІJ

ють

Кодектив

одержала

На фото: . Г. М. ІВАНЕЦЬ з донь­ кою СВІТЛАНКОЮ та її подружкою,

де навчається її Світ­

7,

їй, як матері, дуже приємно і радісно

Мрячив дріб­

йшли

У густій темряві нареІ.І.ІТІ знайшли nотрІбнІ будинки. -- На поріг не ступати\ - сназав Петро.

nіталях ,

й

ньої школи .М

осторОІІh.,

Швидно см~риалося.

дався осінній вихід 1985 роІ\у , В го­ рах ще лежав сніг . На пІдході до ущелини Піушт підрозділ обстріляли з міномета . Тому завдання було

тому

Іванець

мосту повернути наnраво І зробити засідку коло двох будинків, що сто­

Після

а

Миколаївна

І квІтня 1985 року. Є наказ: пройти вздовж ріки Панджш~р. біля

ви­

Важним,

Галина

економістом на ремонтно-механічному заводі. А у третьому «В• класі серед­

-

яні

із

нерідко

Хоч

їх

теж

-

можна

продовжу­

вав він, бо не ють постачальники. кінцевому

збої

балу­ А в

результаті

негативно

чаються

nІд­

заготовками .

зрозуміти ,

ЦІ

зга­

словом і механічної

на

нас,

всі

nозна­

складаль­

никах.

Ось

такІ

невеселі

ки-розмови переможців і районного

дум-

сьогодні у заводського соЦіалІстич­

ного змагання. Сnодоба­ лося те, що робітнинам

не

байдужі

проблеми, но

колективні

що

говорять

вони голоспро

них

на

нувалися . матеріали та не­ обхідні деталі. Тоді б ми трудилися сnокійно і ма­ ли від роботи моральне

всіх заводських зборах , що мають nідняти їх і на профсnілковій кон­ ференції. Значить, підбу­

задоволення.

вається

Це ників

питання виробнич­ дуже турбує. Рада

трудового

колентиву

талася

проnозицІями

з

звер­

у

лення . нові

nеребудова

Значить,

мис­

будуть

успіхи.

С.

ПОТУРНАК.


'ttt~ ~~ ~~''''''''''о о t о о~оомоооо ооо оо о оо ооо о о о ооо оо о оооооо е оооооооое ооо о о о о о о оо ооо о о ооо оо о о о о' о о

сторінка.

--+- 4

~ мо~~о о о о~

Н0 В е

НОНФЕРЕНЦІR 1988 -

р!и

НЛНСМ. Рі 'J

За

XVII з'їзду ВКП ··110 працІвників

(б) бу· комсо­ nершого п'ятнадцяти­ річчя, 100 Із них репресо­ вані, лише 9 .з усіх реабі· літованнх повернулися жн.

шиолу

номсом ол у

пройшли мі.пьйони юна­ иів і дівчат. Історія ВЛНСМ це частина іс­ торії нашої Батьківщини.

Один

повинні

сомольці. ти ві

участь

1нашого

« Бfлі

ком­

У

перебудо­

чанова

иамсомолу,

В

і:СТОрії

ПЄ!РШі

иомсо­

мольсьиі ватажни цl та іНUІі питання були роз­ глянуті •на читацькій ион­ фере:нції, що відбулася .пещод:авно в міській се­ редні•Й шиолі NQ 7. 1917-го

nартіЮ Ленін

вступив

.більшовиків.

-

го,

а

nартія

І.

стрем­

майбутньо-

майбутнє

молоді». було

наnежить

Оснару

23

лише

На

Ривніну

рони,

Міль­

у

коли

зустріч

мольцями

його _оеревелн на nартійну робо'І"у. В .1937 році був за­ арештований і розстріля­ ний., Після ХХ з'їзду КПРС nовнІстю реабілітований. Понад 5О років ці цифри замовчувалися. Серед деле-

йшла

доч'Ка

-

на

з

цю

Іменем

Гарі­

ськОІГо

чан.

ватажна

приводу

Нінель

Юріївна з

хвилюванням

c.auoooiтuLй роботі. В цьо­

Он~~ою Номнацькою. За-раз ДіВЧИ>н·Цl вже два

вістtв

праЦІ

товариства

ного Хреста. вали

мамам

вчать

І(упати

ною

nравило,

ма-

санактивісткою

кріплЄІНа

мама,

з

одному

І

нею

в

що

тнм

Н.

lfgfio,

ниці М

року.

ясираво •ваючи

Та

у

про

всіх

че

випусну

ріІНКИ «Читач - читач>>. Є і

НJе

ТJ>ОІСТОВП

вже

сnлутали

надазорІ

чого

в

рай­

Гузениа

сто­

газета інші орі­

чіІВ,

це

не

Має підстави і натяи' про освітлення. Ще вліт­

робити,

вжиття

поспішають

ку

аби

теля

ираще

ЖИЛОСЯ.

газети

яищ~

від

ло.mетів

бити,

лис­

ня

-

орган

товарІв

ра,

І.

до

від

Г.

1

ціиавився,

жи­ ви­

щоб

була

ма.цс~ого

зро­

М.

вулиця

да,

ли

листи

чита­

газети.

Про­

ВеЛИИа. Це СТОСУЄТЬСЯ і диреитСJІРа радгоспу <<Літ­ иівський» П. О. Нустов­ ського, ЯКИЙ ЛО ЛИСТУ А. А. Н.римець та Н. Я. Миронець з Рожнів не має бажання і слова сиа­ зати. ' Це стосується 1 диреитора номбівату r:ро-

Хрис­

голови

на

вистуnи

Д.

харчування

Зайцева.

він

Щоnрав­

дотримується

Ін­

ремо.нтує

СВОЇМИ

роздумами

з

КОНКреТіНОЇ

. йтиме

Мо.ва в

дитячому

діграє житті

на

Це

Гі-р­

ио4и є

харчуванІНі.

УНСІЗі

ІНУ

браварчании

Просив

1\1.

щоб

н:зяли

хоч

зволяє

нагадаємо,

біди,

лише

читачі з нетерпінням чеиають в!дпо•в!ді (не від­

лям вулиЦі, бо восени рано темніє надворі. Не

завжди

листа,м,

Я•Иі

щастить

надсилає

Броварского

партии

городско.

УкраИНЬІ,

народньrх

делу.

татов

Нневсk1ОЙ области. (На украиненом язьше). Редактор А. ВОЛОШИНЕННО, Газета вьrхоцнт с 17 апреля 1·937 года. Дни вьrхоwа: вторн.н.к, среца, пяттща, суббота'.

писни

тільки,

ирет.нl

вжиті

листи

ре­

і

з

них

а

дРУИІЗРІІІІ

про

газети.

назвемо

-

4-04-6];

відділу

ОІ,ремl ще

редантора

Газетна

С.

Черниш. на

че.ргу.

площа не до­

розиазати

яні

НІраще

про

заважають

трудитися.

всі

нам

жити.

Не тільни в свята, а й в будні. А.1~ в наступних п:vб:ІІиацJях ре даиція обі­ цяє nовідомля_ти про всіХ, хто ігнорує критику.

і. різ­

І

заступнина

сенретаря,

соціальних

редактора,

відділу

питань

сільського

ди'І'ячу

на

-

4-02-92;

зько.

І

мІсцевс•го

(якИй,

так

зваций

дефіцит

ториа­

ється ІНЩІІої малечі. І мо­ .ва

ж

не

цро

якісь

дмікатеси і ст.рави, а про

на­

але

не

Янщо

посилаєть­

кожна

столиці

ще

-

ації? ного

мама

за

шипшиною

ди­

настали

та­

Чи, це

може,

ті,

зал·ежить.

від

не

хо­

чуть

ці:кавwгися

цим?

Певно,

для

існує

них

не

«гречаного»

де­

фіЦиту, а й будь-якого. Дуже хотілося б, щоб це бмюче nитання було

РУ·

скоріше

ках.

розв'язане.

Т. ПАНЧЕНКО,

Днями. цеІпт

ня

вже

не тільни

та

й з немооллм на

для

схрганізму.

кі «важні» часи, коли і на ммочній иухні відсут­ ній цей лродуит, то сnра­ ва набj'ІВ.ає неабиякої , се:рйоз•ностІ. В пе,ршому випадиу буJІа виНІНа ап­ тека. Ну а в даній ситу­

чис­

аптену

там

замо~Ьні звичііііІJ:у

греЧ'Ку, страви з якої 'У~с

може дозв<>лити собі тану <<роз"іш», ян поїздиа до

в

на

вНІІІwсуючи

дит.t~че

ре­

редактор

видавництва

<<Дніпро•. М. qровЗІрИ.

харчунаІН­

дlльнич·ного

лед!ат-

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ Житель села І. К Тесля в ,редакцІї останнім

Заварич листІ до

го району телефонну

запитував, чому часом стало не­

можливо

додзвонитися

вLдtповіді

в

роз'яснив,

що

для без·Пе\J)ебійного вихо­ ду абоне·итів Б,рооарсьио--

на міжміську мережу зараз

проводиться Іратури

номера,

зволить

ну.

телефоністів

Монтаж

АБН кі.нці

ви­

до-

всім

району на мережу, обми-

В31ІJІСЬІІЮГО райвузла

.

апа­

яна

виходити

абонентам міЖмісьиу

наючи

монтаж

автоматичного

значеН'Н.я

Бровари, не кажучи вже цро Ниїв. Лист бу!В наДіслаtНий начал!:ffіииу Броварсьиого ~райвузла ЗІВ'язиу М. І. Шевчен,иу, лиий у своїй

буде

Вро­ зв'яз-

апаратури

закінчено в роиу.

1988

РедаJпор А. ВОЛОШИНЕНКО.

відділу

Rиївсьh1ого обласfюго управлtння у crrpaв.1x видаенпцтв, полІ~ІХ Адреса ,цруШJ.рщі К'!tївсw<а обла.~ть, м Брuв,.ри, вуд. КttівсьRа, 154.

коресnондента

коли

харчовий

мовляв, з її ви·ни. Зви­ чайно, можна резонно ЗаJІІВажити. що Ниїв бли­

партійного

госІtодарства

-

4-04-81;

кухнею

ся

вІддіzrу

раді·)МОВі~ення

роботи

тячою

на

з'ЯВЛЯЄТЬСЯ На

прк.иро,

стІй шипшини. Отже, ос­ новний <<Постачальнию> теш<оrо необхідного вІта­ міНу С вLдсутній в дитя­ На

-

крупу,

<<геркулес>>

255020, Київська обласп., м. Бровари, вул. Київська, 154. - 4-03-76;

манну

тячого

раціоні.

nри

Маю

ЗІВичайно корисні

А. КВІТНЕВА.

раз:

відповІдалw-tого

промисловості

-

на

иорес­

АДРЕСА РЕДАІ(ЦП: Телефони:

ион­

заходи)

--------------------------------------

Броваtрська

редаиція,

иритичні

лонденції

данц1я начальнииу РЕМ В. П. Низсиовсьних. Не-

Сооотов

що і

1

жите­

С.

Ян надійцутh заnчастини. то щоб і йuro машині дІ­ сталиІСя. Та ;:е там. яна черга! У лобутиомбінаті неЗірушні: нема запчастин.

шого принциnу: <<Це ме­ не не стосується». Однаи

сл'івчуваємо

М.

чого.

речі,

вдо­

уточненні

люии

чому

1

але

ось майже два місяці ма­

машн­

Черниш. Довго його лист лежав у шухляді в nобут­ комбінаті. Після нагаду­ вання з редаиЦії дали вІдписиу І газетІ, 1 а~втору. Нема запчастин.

з

ве­

кашу

горизс.нті не так вЖе й часто), а греча•ну. Дуже

запере­

од-ержують

при

можна

не

рис,

ДО

що

Безперечно,

ма.І!еньиому

номанітні иисломолочні nродукти, різновиди наш. настій шипшини. І на ЯІК1сть лриготУJВа.н.ня не можна скаржитись, бо го­ тують тут сумлі.нно. Але не

не­

З'ясу­

бажа:н.нl

ПРІJготувати

ма.

приво­

і молоно,

зауважити,

ЛИ'ИQМУ

дефіЦит

вииличе

були

·ваІіня наш. І знову мож­

неабияиу роль в молодих мам, га­ не

теж

ня на цей раз звільняє себе віtд }(jЛолоту лриготу­

ситуації.

про

мами

ва4ося, що молочна кух­

Те, що молочна иуХRя ві­

такого місяцІв

пральну

стаціонару.

црІJємно здивовані.

nовсякденному

ЛОДЇJЛИТИСЯ

ду

Зверне-

мося хоча б до nриила.ду. Юлька

Шевчеяна освітленою. Не знаємо, бо від І. В. По­ гріl>ного ні звуку. То

Коммунистичес~ой рай.он'Н!оrо

лист

Налити

листа

заходи ло суті справи по­ відоМИ'І'И .реда.иЦію та ав­ т~ра до 1 серпня цього

жизнь~

дефіциту

нащому

КИМИ

названих

році.

допомогу.

палаті -денного

тися до глибоких Філо­ софських узагал~нень. А натомість винииає бажан­

один обІд•. безвихідн<>стl•.

СТJІІпному

кукурlІІ\али, а там хоч І Не РОЗВИІдНЯЙСЯ, біда не­

сnра­

ИОНіИому сеJІищної Ради І. В. Погрібного. Автор

та, в яиому розповіли про біди й недоліии свого

!У!агазину. Редwнція лопросила голОІВу райсложивспілии В. І. Гузениа розібратися і про вжиті

важною

nовідомте, а таиож

тинчениа

Наведемо при.илади. Ще ,в липні В. То.встенко, В, Малині1н, М. Матузна з підсобного господарства до

реагувати

для

про те, що ,робиться для того, щоб не повторюва­ лися П<>дібні ВИlJадки.

надсилаються

не

дуже

буде

нуди

и

-

пацієнтІв. Всі вони дяку- ~ за

Фото нашого читача О. Мілька.

Тож нема потреби вдава­

r.А.ЗЕТА....

(1нехай

читач!ІВ

к·омитета

Про таиий ава­

вважають взагалі зайвим

ці.ях,

сНоооя

Та

рійний СТОВ·П ЙШЛОСЯ, ДО речі, І в листі Є. П. Яроцьиого з Макреця. Деякі ж иерІ.вники

воричіІВ завезли гас. Мо­ же, вже й завезли? То

листи

д,лJІ

хворих в

ЖИТТі ШИРОКО ВИСВІТЛЮ­ ЄТЬСЯ на сторLнках цреси.

Не'}J1В'НИ'J<І·в /редакцІя ХОЧ із зап!Jзненням. все ж сподівається доче1иатися Bii/UIOBiдl-, то з районного побУ'!1комб!.нату сумніва­ ємося одержати і в на­

невстановле­

КОЛИ НРИТИНУЕ

.не

вас

городекого

чи

ну лінію. І.

вою)

го

Тема у

даю,

сСІм бід •Фаюсхр

200

медикам

На фото: медсестра В. Д. ЯНОК біля

початку його

чень.

листопад, а в1дnов1дl все немає, і nодумали: а чи

бо

ють

ДЕФІЦИТ... ДJJЯ МАЛЯТ

23.

У реданційних папнах зібралося чимало доиу­ ментtв, ЯІНі засвідчують, що в ои,ремих організа­

надіслали

З

В ГАЗЕТІ

єнтири.

ЛЮ,д'ЯіМ

поліклініці.

З ПОЧАТКУ РОКУ РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА

Д!ЛЬ·

більш як

вІдкриття тут поправляли своє здоров'я

7.

брова·р­

можна

годнішньому

щось

бі<бліотекою

районній

зігрі­

тільии з иореспонденцій, яні побачать світ у сьо­

заходів,

в

2750 ЛИСТІВ, З НИХ ·:азоо ВИКОРИСТАНО

Навмисне зазначає­

рік,

таку нову форму

-

роботи в лікуванні хворих запровадили

ленні запmання стурбо­ ваних мам завідуюча ди­

чан, жwrе·лів району бу­ дуть ці сдні таними без­ хмарними? На нашу дум­ ну, не зовсім таи. Суди­ ти

Денний стаціонар

ЧИітачl.

·

душу.

чи

в

горить

весело,

1

Па­

ще одна л:росьба. І теж да.вно-давно. Потурбувати­ ся, щоб у магазин с. За-

не блимає в твоїй кімна­ а

Л11<ар

сnожи:всл1лц1? Була до В.

ли повернувся в доб,рому настрої з магазину, хім­ чистки... Нали, на.рештl,

ком­

секретаІРя

рідно Ух чекає або від­ nи-сна, або довгий ящик. НЗ!Віть тоді-, НОJІИ мова йде про аварійний еле.н­

мо

или ладиться і на вЩJоб­

лампочиа,

Антон

ЖУКОВИЧ,

ДіЛЬНИЧRИЙ

ниц11Ві, і ~дома. Ноли не за•ть:маре1не в-оно якимись 11ега;раздами в nобуті. Но­

ті

«підоmчнийj)

за-

під'їзді.

радісніше

ЯкL&ни

иам.

живе

СВЯТО є завжди сsято.

НадН

над

Хочеться сказати велине спасибі цим чуЙІНим жіJн­

кож-

пei\)Uioro

ЧИТАЧ­ ГАЗЕТА­ ЧИТАЧ

Веса­

Серед аюrивних поміч­ ІНИків ліКЗІРЯ також О. Н. Зубець та Т. В. ЗrНІЧенко.

раціо­

за

Я.

ринов.

нально годувати, бачити перші ознаки хвороби. Ян

у

Інший

сповивати

дитину,

а

n'яти:мlсячний

моло­

доглядати

Н.

сшефству:вала•

роки.

Вони вИхо-­ дітей 1

допомагають

ЛЮ'!\$,

та

Чеf>ро­

двох-трьох

тепе<р дим

раб

сана1<ТИ­

геро­

ЦИБУЛЬСЬКА,

за.віідуюча ІІJІІ(ОЛИ NQ

розповідала

На:приюrад,

доля

на

думають

В.

Qровар­

Наша дtльющл досягла непоганих ПОІйЗИИІ<ів у є

ВітчизнІ,

першого комсомоль­

Доnомагають активісти му

залишив­

Броварах Юрія Семе­ 'НОІВИЧа Га1рlна. Хотілося б дізнатися, що з цього

при-

С.

що, ви­

ленінцем,

ПJРИпала

сом<>льського

комсо-

Ю.

бать­

їчні, трагічні 30-і роки. АктrИВ'ну участь в під­ готовці К<JНференцН взя­ ли учні 10-х класів Л. Менжега. Н. Нома.р, О. Новаль та інші. Нористуючись нагодою, х<>тілося б звернутися до­ броварчан з пропооицією. Є в нашому місті вулиця. що носить назву 50-річчя ВЛНСМ. Пропоную назвати вули­

винриттю

шиоли

0 0 0 0 0 0 0 ....

.народу.

ЮІН!сть

воро­

в комсо­ молі •. Про це ж говорилося на пленумі ЦК комсомолу, де О. Косарев та Інші чле­ ни ЦК були ЗНRТі 3 роботи і виключені з ЦК ВЛКСМ. У ,1939 році в 35 років ОленсанІ\Р Косарєв був роз­ стріляним.

ління молодих бути в ря· дах номуністів і говорив:

«Ми

звинуватили

роботу по «ворогів народу•

У

В.

підтримував

'

Сашу

ооо о о о о о о о о е о о о о оо о о о о о о

А ПQ'І\і:М перед учнями вистуnили вчителі Р. І. Пен~н тз О. й. Скобе· лін. J.х,ня иомсомальська

секретарем

році

лити

Оскар Ривкін перший секретар ЦК комсомолу. В березні

своєму

жій, шпигунській діяльнос­ ті. 18 років провів у табо­ рах. Після смерті Сталіна був повністю реабілітований, брав участь в роботі ХХ з'їзду КПРС. Олександр Косарсв. Про нього говорили, що він ро­ бітничий самородок. Сталін звинувачував Косарєва ·в тому, що той не хоче очо­

суспільства.

ПЛЯМИ»

обрали

1938

він

справжнім

вLДДа.ним партії,

в

чанова

ц~

смі·лИ\Віше

в

ся

тих, ного не роз­ 37-му, Олександр Мільчанов. Він був делега­ том ІІІ з'їзду РКСМ, де вперше побачив і почув В. І ..леніна. На з'їзді Міль­

Знати, щоб жи­

активніше,

брати

всі

долю

nробу.ва!Н'ня,

з

стріляли

т.рагіЧ'Н:у

ІКа, nідкреслювала, неЗІВажаючи на, всі

ви ми.

Знати її, про -велии! звер­ шення, гіриі помилнн, в'І1ра'ГИ,

про

ло молу

десяти­

ЛИСТО~~ДА .\!}~8 ·;~~-~····_:.~

7

НО/ІСО/ІОЛ

RPO

гатів

70-річчя

сім

Ж И ТТ Я

ot о о о~ ооо о о о оо t о о о о оо о о t ot t t о ом~ о о о о о о о о о о о о о о.о о о ооо оо о о о t о о о о ее t

оооооо о ~~о о t~м о о о о о оо.мо оо о о о оо оо о о о о о оо о оо о ооо о о о о о

t

tce е о о о о о о о ооомооо~ о о ее о о» о оо ооо о ее о о о оо ооеое . . ,. ооо o"to ,...оо,.•· . . ".,....... ...,...,...,..., ............ ,

листів

ЖJіІТТЯ

61285.

офсетний.

.-

4-2:1-26;

дРУНО9аtНІНЙ

І

ма(ОВОЇ

15.565 nримірників.

5-13-ІJІ. Н_Н1ІЖІІ10АОї

Індекс Друк

аркуш.

ЗамювлеНІНІЯ тормщІІ.

No

Обсяг Тираж

5668,

#177 1988