Page 1

СКЛИКАННЯ

~~

Працівнини промис-

.Nil 177 (4078)

ловості! Боріться за і дальший розвитон і

Президія Верховяоі Ради СРСР постановила склика ти четверту сесію Верховноі

4 ЛИСТОПАДА

Ціна

2

Радянських Союзу Р ади Республік С оц іалістичних дев'ято го скликання 2 груд­ ня 1975 року в місті Москві. (ТАРС).

р.

1975

Добивайтеся

коп.

техніч­

прискорення

ного прогресу, швид­

ГАЗЕТА

і нра­

иого освоєння

ЗАСНОВАНА

В

винористання

щ ого

СРСР

ВІВТОРОК

зміцнення інд устріа­ льної АІ о гу тн ост і

; нраїни!

ВЕРХОВНОІ РАДИ

1935

Про призначення дня виОорів до мІської Ради

РОЦІ

потуж­

виробничих ностей! (Із Закликів ЦК

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

Kr:IPC).

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

~

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

депутатів трудящих по виОорчому округу

'

М 57 замість виоупоrо депутата Геращенко К. М.

Ко.млартіі Украіни, виконкомах міської та районної Рад

у місьта~омі

депутатzв

трудящих

і міській раді профспі.лок

В зв'язк у з виб уттям депута­ по вибо рчо.му та мі сь кої Ра ~и ок р угу N2 57 Ге ращен-к о Кат е­ керу!!Jчись Мшшт івн и, ри ни с т . 119 <<Поjjоження npo вибо­ ри до обласнт{, районних, місь­ ких. сільс ь ких і сеJІИщних !?ад

Про підсумки соціалістичного змагання серед колективів промислових підприємств, будівольних організацій, транспорту, торгівлі, зв'язку та побуту міста і району за ІІІ квартал і дов 'ять місяців 1975 року лесников . голова

Вклю'Іи в шись у соціаліс тичн е з ~І а г а н­ за дестроков~

ня

викон а ння

за в ~ а н ь

дев ' ятої п ' ятирічки, вершальяого року б у ~ l вниц т в а. прац ів н ики п ро}шсловості, тран с по рту , зв'язку та сфери обслугов у­ вання м і ста і району в переважній б і ль­ шо с ті у с пішно викон а пн держз в ні п .1а ни

і со ц: а .l ісrвчні

ку п оша ни.

з:vІа­ Переможцем у соціалістичночу ганні серед будіве.11ьних організацій :.rі­ с та визнати колектив шляхо-буді вельно­ Е . І. (н ачал ьни к го уnравління .N'2 50 п ар т орга н ;з а ц і ї секретар Нрюков . Л . А . Са­ С. Ф . Дідух , г о.1ова б у;:tк о :~ту

зобов ' я занн я за ~ е в ' ять

мі с я ців і тр е т : й кв а ртал 1 9ї5 por~Y .

р еа ліз а ці ї з а т ре т; й 1; ва р т ал та

План

лев' ять місяці в пеночного року в икомано 103. 1 проц е нта . і відпо в ідно на 102.2 А по п ро;<укпшності п ра ці відпов:дно н а 103,3 і 102.8 пр оце н та . Будів ел ьні організації пл а н по обсягу

Л . Беркович). Ч ервони й Вручи тrr йому uерехідниfІ: України , Но·:vш ар т і ї прапор міськко ~ІУ вико нком у міськ о ї Ради ;:t еп у т а т і в тр у ­ дящих та міс~окої ради проф с п і лок і за нести на район ну Дошку пошан и .

Серед орrанізац!й сільських будівель­ ників перше

про~ислових П роте, деякі кос1екти ви nідприє мств і буд і в е л ь них орган іза цій не

Дошку пошан и .

п о ка з ників , тех ні І\о-е кономічних усі х доп уска ли вип а дf~ н н єр ит:v1ічно ї р о б о тw .

з:vr а­ Переможцем у соціа лі стично:,ту та тран с по р ту r анні серед організацій зв ' язку в изнати колектив автотранспорт­ 09034 ( директо р пІдприємства ного парто рrан~ В . П. Прохорч ук, секретар зації Г. О. П илипенко. голова м і сце вко­ кю1с о м оль ­ секр е тар му Г. С . Єлічев. М алоф ієнк о). В. В. орган:зац ії ської В р у чити йо1r у п е !Jех і дний Чер воний пра­ Укр а їни 1 Номпа ртії м : ськко:~>~у по р в икон к омі в м іс ь кої та р айо нно ї PaJ д е­ н а райо нну пут а ті в тру д я щ и х і за н е сти Д ошку пош ани.

Обго.во р ивши під с у:vr кн соці а ліс т ично­ го змагання. бю ро м і сь к ко.\ту І{о~rпа р т ії Укр аїни , ви к онко~ш рай онн о ї т а ~! ісько ї Гад депутатів трудящих т а ~rіс ь ка рада

серед

r анні

про мислових

3}\а­

підп риєntств

порошкової заводу ви зна ти коле1:тив О. Г . Б о.ln ш с чен · Інеталурrії (ди ре юо р но, се кр е тар п артко ,Jу l\I . М. Бурн и шев , с е r~ ре тар го :юв а зав І\О .\ІУ l\1. Л . Ла рін .

ко:vrітету комсютол у Ю . П. Д ав идюк). Ч е р в он и й п е р ех ідний В ручити йo:vry

С е ред о рганіз ац і ~

с фери

обс:луrовj·­

nрисудити Бровар­ місце ванн я nерше ському комбінату побутового обслугову­

Уr;раїни . nр апор міськкому Но :vш/1 ртії Р а ~и д еп у тат і в тру­ викон к ому м іс ької дящих і міської ради п ро ф с п і.1ок та за­ н е с ти н а районн у Дош к у п о ш ан и .

вання·

(директо р В. О . Новбасинсь.к ий,

с екретар п арторга ні з аuії А . Ф . С а зо но в , гол ова місцевком у І. Ф . М овч ан . с ек ре· В . М. о рг а н :за ц і ї тар ком с омол ь.с ької Б у ряк ) . Ч ерв оний В р учити йому п е р е хідний Ук ра їни, Нюшар тії п рап о р м і ськкому ви к онкомів ~t іської і р айонн ої P aJ депу­ татів трудящ!fХ та мі ськ ої ради n р офсп і­ ДошІ< у nоша­ лок і занести на районну

Друге Місце п ри суд ити ••олекти ву 1\а­

литлнсм;оrо комбікормового заводу ( д и­ п ар· р е ктор В. В . С в і т е ц ь кий. с е к uет а р т і йної о рг ан і за ції К IVI. Нн р и ло в . ro.'J oІ. 1\І а тюш ен к о . секретар вa за вко~тv І. ;;о~т і т е ту ко,т с омолу А . Р. Б е р.1о ус ) . За· нести його на р а йонну Дош ку пошани . Третє місце при с у ди ти ко.1ективу ши­ норе монтного заводу (дир ек тор В . Є . З о­ з уля. с е к р ета р п ар торг а н і за ці ї Г. О. Но-

Назустріч

колективу

виконкомів міської т а районної Рад д е­ на ра йонну nутатів тр у дящ их і занести

добилися виконанн я п ланових з а в ~ань з

Пере м ожцем у с оціал і с тично~ту

~Іісце присудити

Дарннцькоrо РБУ (н ачальни к В. І . Бє­ Н . І. Но· лік, се кр ета р п ар торгані заці ї рякіна , голова будком у Ю. І . Фактора­ вич , секретар ко м со:vrольської орган і за­ ції А. П. Франто вський) . Ч е р воний перехі~ний Вр учи т и йо~1у У кра ї ни , прап о р міськкому Но·~ п арті І

н а с е л е ння .

nроф с п ілок постановляють:

ко:\-І с омолу

В.

загальн ого під ря~у за т р етій к в артал ви­

на

и омі т ету

:vюхвал . секретар

а за дев'ять Ііонали на 100,5 проце нта, місяців ~ на 10U,3 процента . По п ро­ зав­ д ев ' яти:vr: с ячне л уктив но ст і праці lІання виконано на 102,2 п роц е нта. транс­ колективи Добре працювали nобуту 1 nорnшх органі за цій, торг івлі , зрос .1 и зна чно зв'язку. За цей п ер і од nе ревезення в а нта ж ів , ро з ширився а сор­ тюІент т оварів . зросли п о бутов і по с л уги лушу

С. С . ~ о ко­

завкому

лов. секретар ком і тету к о:vІ~о~1ол у В . О. Лисенко). Занесщ його на районн у Дош­

за­

н и.

-

В ідзначити хорошу роботу

XXV з'їзду КПРС

у тре тьо-

му квар тал ! І за дев ' ять місяц!в пото'!но­ го

року :

об .1а с них.. районних, м і ських, ра­ селцщдJі'х 1 у м:стах. йо нни х сl л ь с ь sих Рал леггутатів трудя­ щ и х Укра їнс ьної РСР п о онре­ оІVр угах зам і сть ~ш х в иборч их виконком ви б у .'І нх де п утат:в >>, де.nутат ів трудя· :УІ : с ь к о ї Ради

ко­

лект ив ; в заводjв торговельн о го м а шин о­

будув ання , холодильmш :в . х а н і чного ,

ремонтно-меви робів,

е.1ектротехн і чн их

ц егел ь·

до.сл і ::tно - е·кс перимента льно·го,

Гогол і вс ь1\ ої стр і чка­ ного , хл : бозавод у, ткац ьк о ї ф а брики. Л і т ківсько ї фаб ри ки художн і х

щи х вирішив:

ра й­

nро мко:vrб і нату

ви роб і в.

1. При з н ачити лень в иборів ;~о м ' сько ї Рци деп утатів тру­

і друкарн і ;

споn;и вс п і .lки

се ред б уді вель ни х організац ій - }~олек­ ·тив :в ~rостопоїзда М 814, по с т ійно:~ію · ч ого б у.:~івел ьного поїз;:tа N'~ 2, го с п роз­ уп­ рахунк о вого б у;:tіве.lьно -монrажного рав .1 і ння « Укооn с n ілки>>. рем о н тн о - б у д і·

-

на неділ ю, 1 9 ї5 року .

-'';9 57

О.

Про затвердження складу Окружної виОорчоі комісії по виОорах до міської Ради депутатів трудящих

Зобов' я~ а ти к ерівник і в та сек ре т а р і в парт і йни х ор ган ізац ій заво;:t і в п.1а с т шt с,

:~>~ебле вої

фаб рик и, пер е су вної ме хан і зо в аної к о · .r. они J\"g 15, Ниїв с ьк о.го с пец і ал : зова :ч о го управсlіЮ! Я N'2 2, пересу вної !11 е х ан і зов а ­ ної ко л о н и N'2 5, с пец іа.'І: з о ван о ї меха н і­

по виОорчому округу

зованої колон и N2 580, т р е с т у << Бро ва рІ !­ с іл ьбуд >>, управл і ння меха н і зац ії 6 У.д ів­ «Ук рспец ра доспб v д >> , тр е с т у ни цт ва

ра й об · єдн а ння

Б ров ари та Бобр~к п р ичини

зу ва ти

~

а вто­

<< С і льго с птех нік а>>

і М 3,

~та нц :й

залізнични х

;за вда нь і вжи ти рішучих заход:в до в и ­

та керуючись. § 2 п. а ) Вер<еов.ної Ра· У к азу П резид ії << Про по­ ди У к раїнської РСР

.N9 57

пр авлення н едол і к : в.

Усі :~>~ ко ~ун іс та м на зв а !'шх о р ган ' з а н 'й

м іських, район них , о бла с них . р айо ;,ших у міс т ах, с ел'Ищн их і с ільсь.ких Рад лепут атів трудя­ щ их Українс ької РСР по окре­ о к руг ах з амі с ть мих в ибо р чи х вибули х д еп утат і в» в іл 2 1 кв іт­ н я 1969 року, виконком місь­ к ої Р ади депутат і в трудящих

У.кра їни .

вико н к оJш м іс ької та районно ї Р а д деп у· п р оф ­ рца м іська т р удящих, та т і в

УІJ евнен іс ть. в ис л овлюють спілок труді в ни ки міста і район у на с воїх

бочих м і с uя х докладуть усіх зустріти р а н ь. щоб гідно

що ро ·

вирішив:

За т вердити такий снлад Он·

с ил і ст а­ XXV з' їзд

р ужно ї виборчої к ом іс і ї по ви­

бора х до Брова рської місько'і по труд ящих Ради д е пута т і в

НПРС.

в и бо рчому окруrу

2

мільй о ни

мет рі в ж ив з

300

т ис нч

кубо­

ку ек іп аж П. Є. Гил я з Цент­

рал ь ного гірничо-збагачу ва л ь но· го комбінату . Такої птю ду ктин ·

ності на екска вато рі ЕНГ-8 1 до­ сягнуто в Нр иворі з ь кому басей ·

ні

-.-

ДО СПІЛЬНОГО УСПІХУ

г і р ської м а си віД вант а­ по чат;;у нинішн ь ог о ро­

вперш е .

успі х? забе зпе чило Що ж Н аслідую ч и п р икл а д с в ого на ­ ста вника . Ге роя Соц і ал і сти ч ної Нарпович СІ Вал ентина П ра ці школи глави Ми рон енка << Міл ьй он ерів » . нриворі зь ких П . Є . Ги ль успішно оn ра цю вав прийо ми а грегаті на новому циклів енснавації, :уміщення

часу,

тивності

підвищення

продук­

Но ватор

звернувся яні

до

всІх

працюють

ХУДІЯШ Володимир

на вос ь м и кубових ма шинах, 1з двоміль­ досягти за кли ком рубежі в. Иого пі дтри­ йон ни х 10 кращ их бригад, які мали зоб о в ' я за л и ся в завершальному ре­ дос ягти п 'ят ирічки роц і кордного виробітку . Це буде їх XXV подарунком тру довим з' ї здові Н П РС.

Н. РОЗДОБУДЬКО, кор. РАТАУ. 1\ривий Ріг,

Ленінської

організації мун істичної відді лу вн утрІшнІх сnрав , Члени комІсіі:

п ра ці.

ен с нават орників ,

органІза ці ї

ві л

Номун істичноr Сnілки Молоді України с ередньої школи N2 7, ЛИСТО· С екрета р ком ісії ПАД Раїса Павлівна - від ко·

nо в ів рішу­ с и с т е ~r у р е мон т і в, чу б ор vт ьбу за економію робо­ ч ого

металургії.

Заступник голови номісП ВАСЬНОВИЧ Надія Василівна

ЙТИ ДАЛІ, ДОБИВАТИСЯ БІЛЬШОГО -

N9 57:

МУТИЛО Голова комісії в іл кому­ Оле ксій Борисович ні стичної орган іза ції з аводу по· · рошнової

ВІД Р ЕКОРДУ

до

виб о р і в

ря ;:t ок пров.едення

~Іо бі­

лізацію р е зерв ів ви роб ни ц т ва н а за б ез п е ­ че нн я у с п :11.rного в икона н ня соц іал і с т ич­ зо б ов 'яза нь 1975 рок у і д ев 'ят ої н их п'я т и річк и в ціJ1о :~>~у .

М і.ський ком іт е т Но мnарт ії

деnу­

де п утат і в Рц и :vr ic ьwї т ата трудя щих по в иборчом у округу

п.1 анов І ІХ

вF ажаrи за nершочергове за в ;:t ан ня

57

В зв'2~ку з в и б ут т ям

ретельно п роан алі ­

н евико н а н н я

В. БАГНЮК.

к о­

т а соціа ліс тичних зобов'яз ан ь з осно в н и х т ехн ік о - ек о номічних показн и к : в.

баз J\"g 2

ок ругу

л истоnада

KUPUTEHKO.

СеНІРетар

В іі\)Т ітити . що де які (фган і за ц : ї ~Ііста І райо н у не виконал и п.1анов и х з а вJан ь

комбіна ту ,

16

Голова виконкому

райспож и в с піл ки. змішт оргу, л е кти в і в кеш бінаrу грома дс ь:ко rо ха рч у ва н ня .

завод ебудівно го

виборчо.м у

no

д я щи х

N'g 4, перес у вн о ї ве.1ьноrо управ.1іННJ'І }J е х а н і з о ва ної ко,\ОНИ N'2 508 т а спец іа л і · зав а н о ї коло ни по монтажу теплиць ; серед т орг овельних орган! заu' й

вибор!в до

п роведе ння

п ор я~ок

-

сере::~ п ромислових n і дnриємс тв

Украї~­

трудящих

д еп у т ат і в

сr,кої РСР~> та Указом Презид і r В е рхов ної Ра д~;~ УРСР М 1865 « Про вl д 2 1 кв :тня 1969 року

рович

-

"

.

І

..

Григо•

в Ід нолектив у вчителі в

і техн ічних

.

рай·

nрацівн и·к ів

Бро·

варсь кої середньої школи М

5 СЕМИНОГ Анатолій Михайвід орган іза цІї Лен ін· ло в ич -

. Жи то.иир. Державна коюс1я nрииня,ла вtд б!fдtвельникzв першу 1 СЬJіОЇ 'Комуністичної Сnілки Мо'Іергу Жи то,нирського заводу верстанв-авто.напв, споруdжуваного , 1<Jді Ук:раїни заtводу nорошко• у ІіндповІдності з Дuректuвашl XXIV з'їзду КПРС. бtл ьш

прол ьотах г олоІJ ного корпусу встсновлено

як

У

величезних І' ;ої металурrії,

300

oduн u uь

'f!Ч ОСНОгО Аtеталообробного ІjС ТаткуваННЯ, десятки YHЇKGЛbHJ.lX агре гт ів і к..о .tІІІ.!е~сів з прогри.ннІІ.ІІ керуваннЯ/•!. На фото: шлtфувальник С. Н. ЕИСМОНТ

верстата,

задоволежи1

робQтою

(Ф отохронік а РАТАУ),

t

fOJJOBa ВИКОНКОМу .

О. K. UPU'l'EHКU, Секретар

;u,

БАГНЮ.І\.


ПрофспІл:во:ве 2t.Ж2"'Z'•

стимул трудового Соціал і стичне

між

ютагання

!іо.1еюива:vrи

товарних фер:н

обмеж vютьс я

молочно-

першої

однією

боротьбою за перше

та

Це

дружнє

-

лише

мІ сце.

суперництво .

цругої б;тгад завжд и на ви соком у р'вні . П сршістn час ro

і завдання його полягає в тому, щоб колентиви. як і

переходит ь з рук в руки. Варто доярка}! п ершої ф е р-

зУr агають ся, внесли Я'КНайб'льши й т р у;tовий вклад у

АШ .завоюпатн звання п ере~ можц!в т ру дового з:vІагання.

спільнv справу зростання еконсн~ічної могутності Бать-

як одраз у ш зростає роб і тничий ентузіаз}І їх суперниць. І наст у пного Ат:сяця пе р ед

ківщини. Щоб у ході змагання вони прагнули пост і йно пол і пшу в а ти виробничІ здоб.Утки . ш ук али і вводили в

вед е в;.ке ;tруга фетта.

6уло,

при:vті ро:vт,

Так

у ве ресні, .J\'2 2 u

д ію

коли ;:rо я р; :и бригади

уп е ртій тру;t овій боротьбі доби л ися п·сршого м і сця.

змагання і ведеться між до-

кращи-

яркаУrи ра::~ госпу

ми, ан:ж у суперниць по з;v~аrашtю.

Доярка11

ський >> . В оно

було ви: че-

но n ер ех:дний вютпел

резерви

nродуктивності

п ра ці , об.\І і нювались nередови~ досв і до ~ . Я.краз таке

Ні льк іс ні та яr:існі по•казники

їх роб оти виявились

неви користанІ

п :дв ищенн я

виключає

п ер е-

Та й .

аж

«Нра силів-

ніяк

ие

взаємодоnомоги.

в ре шті-решт,

ка . що в иробила доярна за той чи інший пе р і од. О::1 наr\ все ча с т і ше ~ю ва ве .:~еться

СУПЕРНИЦТВА

це зро-

Змагання

дІєвим

ли ше

тодІ

важе.1е~1

виробництва ,

за п і::rвищення яко сті п Род ук-

став.lЯ .lИС І,

ц і ї. Те п ер, аналі з у ючи

н; урн а .l и. Ту т же п ' д вод н л и сь

стає

зростання

коли

в

'= і т!' пць були п ри й м ач І. тел ев~з ор . к:~ш а ти оф ор ;v~или н аоч н ою агітац і єю. С ю;ш до-

пову ;tі яльн' сть

н ьому

п Ра L!' rш н ~-:'в

фе р\1, ч лени ко~т і с ії

заці.кавлені трудівники. коли воно не є простою форм а.1ь-

т р у-

п '.::rс у~тю;

обов'яз-

!іО1Іі о::~ разу по не.1и ~то ву п р о оu .1а.:;нанн я кі:~шатн в!;щ о-

ч є нні пє ре:~Іожця. Б ув я r:ось внп а дО•}\ , що перш : сть у :J~,та-

•;шr c: v на чuс з:P. r 's .li . З с.;; р е-

:11::1. п о н снн: т ; -ся н ао •:н а а г :та'!! J1. До я ;;:ш ::шо ;.;;у т ь тут

ро6іткомі радгоспу ць о)І V питанню п ри дІляють се рйозну увагу. Що м ісяця 1\0 :VJiciя no п ідведенню підсу:vІк ів соц-

ганн і ко :І і с'я п р!і~у ,ш.1 а дояр ц і, fіо тр а )Т ала :rе:по нІІжчі к: ,1м; іс ні по1і ~.1Н 1ffіІІ , а н :;" її І\ол е гп по ро бз т і .

,1 і ·;р ат вся п р о Т )l\'.И В і С \· 1 1-:н с в оУл су пСР Н !Щ h

3,10-

:З ' І<! < . ІІН <. .

п ро

дять rо повний зоот е хнік ,

r:о:~т спр аве;щ и вн :vт :

с 6'.І ІІ ЯІІіС ! , д ссв ' :; о :~І.

змаганн я , до складу якої вхо-

П роте тахе р: ш с н н :1 бу .їо ц і.1-

го-

.1ова робіткому профс п ілУ. и те бригад ири, проаналізув а в -

я к ос ті пр о ::~ у кці'і u я д оярr:а з;: :, чно в ппереди.1а і нr;:их.

ши резуль тати роботи п рац і в-

;(~ с:-: 'ст : .

юr а ганн я певною

шови.ми пре м іяУrи. А

у.>то вах п р а цюю т ь

довкх доярок вшшелом. г ро-

:кінцІ

рок у

ле;;;нть

на при-

визначают ься

як

і в і .:t

вони

:vr: po:a

того .

в о п :;: ~:в:'І: ' J.lссь ост анн ' ~! ч а -

за-

со:.І . Сго;у;;о:.r :J O ц ьо го б у-

в Я ' ~І!Х

аі\

Це

з а гі д:rу ;3уст:J: ч XXV з ' із ;.! У

.rrівна

рцrо с п v на .:~оюють вІд коJ:,ів н а 1.2 -1 ,3 кілограми

можцю соц і алістич ного з м агання серед доярок вруча-

.1і 1 " :, т і! б ор а х ч ::r с- нн п роф сн!.l,;о вого !іО:v:: тс Т\' . щ о йо -

:~rолок а більш е,

ється вюшел.

ди логра~Іа, щоб д ося гти кіл ь:кісно го п оказника су п е рниці. С у ть і с:~шс.1 соц і ал іс т и ч-

ного з1rаг а ння,

u.ю пору

н іж мали у

минулого

року. А

і' : ; трніс т ь продукції

стаб іль-

но три:~rається в УСежах

звичайно , не

3,6 одини ць.

3 ,5 -

100 карбованців . П е Qе-

Довгий n ідсумки

П!J <; ас v· т иr :\lа ннп хvдсб : 1 в

го t ч о:r ює Фе дір

час,

підбив аючи

вІ

т рудового суп ерни -

цтва. осн ов на

Тс.т ар ч\ї{ ,

"

ся

п ро

звертала.сь на кількість моло-

P.'r" ii:>r:;!. Е : • н і HR rJ;єр "та х ш и nоІ; о p r; з;;, rнy :rc: ~ , б 'J щт <, б::t за в : rК(;на ння зоб::о в' л;>о н :, . П ро .' : о., І : л, n она п ' ;\ з r:а :: с:. : .::! <J,·rь п : оУ а! . ТН:>' :'J ц :ї сщ :а.l' сТІ І ч Е ог о ,3:\І с:~::: штя .

Тер с ;п :lіо-

пo тy poy r;;' ,ll!-

об .н ;:~ rЕн н я

r. .:t п rJ< , HНI{ V

увага к омісії

НПРС

Е::Р С •> . Н ез:сб ::: р'j'.т по В І ЕО:~і ц :,о г о п ар т:іі но rо :~ о І·; :-nІ с н' а ;:;.'хч·: :-: , т :J:Cp::.l: ' C' '' G ;);->УОри ш й с го і в ' ;що:; ' дно п r; буд у в :::т:1 ::~ а.т, ш :; рбо ту . В хо::ti r: б гов о;,~ н :оя вJн и п е р сг .1 я а у "1н ссLІ.а .1: стнч н і зобоз ' я:;<:,:1 ня, н аІ;рес.1и .1и н о ві

в ' .1п о чн n ают ~:> .

з<1 В іЕ;Ін 11 а :і и на уs а :зі І !і'"р :в ні ка дри г ос подарст ва , і парт l И ний к осІіте т, і. зог:р еІІІ а . рr,б і ТІ\СИ r:р о r п\.'n: І І . П r1Jі азовою з цього бз н у є. н а п р нк ::.,']д. о р ганізац'я :~ о зв і<1 .1я !і рёцівшші в r:1ep:.1 у п о рш' й та д руг'іі б ~ нг а ::( ах .

сум!

ЦН

« П ро со н:а.1'стнч :: е З\Іа г~ іJЕЯ

леремож ц!. Дояркам, що надоІли не м енше 3800 к :ло грамІв молока від ко р ови , вручають г рошові пр е:11і ї в сум! 150 ка рбова нців . Т і , хто добився в і п 3500 до 3800 кілогра м і в м олока на ко ров у . відзнача ют ься nремія~ш в

ції. Щод оби працівники ферм

П ост ааоп а

р о б'пш Е и .

з у 11іло : з сильним сулернико:;І п ом ірятись силами ці.кав:ше . поч е с ніше . О тан . зма гаючи сь, коленти ви двох фер~ з кожним ror:o11 д обиваються все вищих п оказник ів. Зрост ають надої . зрос т а є якість продук-

Ца п е ва з п ер шої брига не доGр '! а а одного н і -

по

Тр у ;І сае с уп " р н ;щтв о коJJ C>! :T І!з ' g ::~всх cjJcr:,·.r о с::: б .~и-

слц :а.1 іс тичп о го

никІв ферми , відзначає п ере-

п J г о ворли

rmpJ б: !lrч i с п '()а G:-т , п р и н агоді

а,~ же по

;;rон'ця . ; в ін::tив: ::~уа .lьно~ІУ змаганн' серед роб і т ниць ф ер ~І. най;;ращи х тр у:~ов их успіхlв дсС. н.;;ась дояuка з др у гої ферщt Віра Басилівна Ланко. Надоїла по 414 кілог р амів :~t o.1oxa ві::t 25 іі орі в,

яких догля:~ає . Любов Да ни-

с оц і а л;сти чног о

З п !3реве;rеннют х у ;:ю би на зш: ове у трютаzшн в рс б: т-

к а ~ники i HJ\OJШ м а ю т ь н ав:ть в и ріша .1 ь ну роль у вн :>на-

та матер і ального стю~ ул ювання . Сл і д сказати, щ 0 8

газети,

з.Іт ;о гr.ння .

ково вРахову ють , м; е ~І С.101-;о здає т рудівн иця . Яr: : с н\ п о ·

ніетю. І т ут чималу рол ь в ідіrрають засоби м ора л ьного

с В І ЖІ

~; ' :. rнг.т

.:11 я пр ;о ц і sшr:'і ' в

ф :' r .v. У розпоряд; ;-;~ пні

ро-

М:. RУХАІ>ЧУІ~.

••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••8k•••••••••••••••••••••~••••••в•~a3~~~~~••~~••a•••••••~~a•••••s~• ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ ВИХОДУ ПЕРШОГО НОМЕРА « ... Зараз по всій країні широко .розгорта ється Всесоюз­ н ост :. п ро осв с єння су :~1 іжн и х ГАЗЕТИ « ИСКРА•

У грудні цього року минає

75

не соціалістичне зNШгання за до строІ;ове вш; о :ншніІ на­ родногосnодарського nлану, 1975 р оку і п ' ятирічки в ці­ лому. У відповідь на 3вернеинн Центра.ТІЬн ого .Н:о~1ітету КПl'С до партії , до радянсЬІ\оrо народу наша б ригада зо­ бов'язалася свій п'ятирічний nnaи ви Е опати до 1 вересня, а річний до 25 грудня 1975 .року. На соц:аJІіс та чне змагання вик.'ІНІ>аЄ~Іо одну з найсильніших бригад, JШОЮ керує Катерина Тимофіївна Ро;ню-!є ш:о ... >>. ( І з в ист уп у б р и г а ;tи ра ;-t;, l\I . П а т рн !і е є во ї на п ро ф с п ілк они х зб о·р ах C!·:nг .· •J m. ~: o гo ц:'Х У З ?.по;:у е л е.ктротех н : чни х ви робів , яі; і в : ;(оу с1исн 18 с :чня 1975 року).

років з· дня виходу перwого

номера n е ршої загальноросійської масової нелегальної марк­ систської газети « Искра ». Створена В. І . Леніним в 1900 році за кордовом, «Искра >> була ідейним і організаційним центром

росій сь ких революціонерів і керівників російського робітни­ чого руху. Еnіграфом газети були с.1ова, взяті з відповіді де­ кабри с тів О . С. Пушкіну : « Із іскри полум ' я займеться». « Искра >> різнобічно висвітлюва.qа внутрішнє життя Росіі, доnомагала робітникам, селянам, rт е редовій інтелігенції п.ра­ ви.qьно ро з і брат и с ь у nодіях, які в і д бувалися в країні, вихову­ вала бой ов І~іі. рево,qюційн ий дух, була трибу ною всенародного викриття самодержавиого ладу. Вся дія л ьність газети була слр'іІмо ваІІа н а боротьбу за створення революційної партії

Перший н ом ер «Искрьr» було набрано і зверстано в невели­

кій друкарні, розта шованій на окол иці Л ейnці га в районі fІроб схеііда. Тепер тут, н а Руссенштрасс е, ро з міщується м у­ зей « И скрьІ>>. У скромному будиночк у така ж обстановка, якою вона бул а 75 років тому. В н а йбільшій кімнаті .розмі­ шено ма;ер іа ли, фотографії, які ро зnо відають про ленінськv

nог·ру ддя В. І . Л е нін а. З інтересом огля·­

ск.1адал ися

Л\узей

макети,

вичитувала с ь

<< И с крьr » в Пробсхейді щорок у відвідують десятки

т ися ч гр о мадян Нім ецької Демократичної Ресnубліки, туристи з Ра д я11ського Союзу та і н ших кр аїн.

Фот охроніка РАТАУ nроnонує нашим читачам знімки з му· зею « И с крьІ », зроблені її фотокор ес nонден том.

ЯКЩО КАЖУТЬ: ТРЕБА Лю;~и у н ас до n раці

-

ручк і і в т і 11

в ели ка

на

-

риса

п о чуття

колек ти ­

ма. ветера ни в иробницт ва . А

Д.1 Я

Ось,

н а прн кла .:t .

засл уже ною п ова г ою в к о ле fі­

ти в і за воду ко ри стуютr, с я

ма ш ина

стіл ,

де

вичитува,lась

коректур;t

БІльше

40

п ро т е .

н а р одн и х

стор.

П УН К Т

і

В И­

з р а :J­

до п о в і дд Іо добро н!т, .

патрулюють

вус1 и цюr іr

,, З11вда н ня

населено го

пун к т у

н их н ар од н их д рун; нн

і

бу д!!Н ·

бо ро т ьб і стю

та

НН \ Ш ''

із

\'

~л оч ннн і ­

п р а в о п оруш r н ­

R! І С Л' ІНІ[І

заС ,Тv ·

t(V нул ьтури в і :; б у н ся ~;еч ір народн их др \' ­ жиннИІкtв , н а яr:о ~і У бу.

;r; е ниіі ю ;JІ r ст рt'с п у б.:і : .

ло

Н р ав ч ук .

баr<~.то

..

меш:\ анці в

...

-~- ---·.-.~-----· ·-

НОВ Е ЖИТТЯ

:і!! , Г Іс.lова 1-і З Р ОД НО ГО

борот ьбу

за

з а ходи

т в ор ен ню

раі і о нн ого суду С. Д .

во г о

-

НП РС

за ве р ше н н я

п л а ну

197 5 року , за збі Лhl!Jенн я вИ­

п ус к у ВИСО !іО Я КіС НО Ї

п родук•

ц і ї . І на ці з а к ли ки м и ві д­ п о в j дає :vто добрюш т рудовн­ оШ діла·н и. К ожно го дня на ­ ша б рига д а , яка пр а цює у д в І ю1і н и . здає н а склад в с ер е д­ н ьо УСу по 10 00 св іти л ь ни ків , а в тo;vr y ч исл і

-

100

понад

з а вдання .

в

по

nер е­

в

н а се ­

це

ПО ­ г ов о·

в И СТуп а х

упо внова ·

; І; (• н иН рай в ідді .'J у в н у т·

нІ

вихо в н ої

робот и

серед мол оді, зокре ~1а П'д л і тк ів , б о рот ьби з пu руш н икющ дисц ипл і ни .

Н а в е чор і

трудо в о ї

н ародн и м

.':r РУ Ж ИН Н И К а ;І1 бул и вр у­

чен і

п ют' я тки.

пос в і д­

че ння і н агру ::~н і з н а к и но в о г о ара зк а . С еред на rп-ро .:t же ю!х

ди-

ІJ: шн !х с n рав В . П . Но

: Jекто р

t; аль чу х , г оло ва

Ос адчи і-і, с екр е та р п ар­

s о :ІІ V

с і .%рад и

вик о н

В.

Д

.'{ жє ж елій . к о ~Jанд н р 'Іобр о в і ,, ,, н о ї н ар о ;tн о·І J Р \Ж Инн ! . В . Р о м а ю01 · та інші . Всі во н и н а го J:ошува ли

4

т ру ::~я-

з ' ї з ду НП РС, бороти с я за д о­ ст ро к ов е

н а nо сил е н :

'

Вівторок ,

н адих ають

щ пх ши рш е j:ю:з го рну т н в с е­ на р одн е с о ці аліс ти ч н е зма­ г а н н я за г і д ну з у стріч XXV

про

.:tіль ничниіі

в І І!і ЛІн: а н е

н аб лиже н н яч }}{ овтн еви х с в я т . П р он икл иG і с ло ва п ол у "І-т' я них :зas"lJIHiв Ц І{

се л а

)JІІ ЛИ У СВОЇ Х

в елиr;е виробн и ч е

птк ва в л ен н я,

ГТJ О :І1а ДС І>К0 Г О

ря дку

пол і п­

За раз у н а шо :.Jу с к ла да.1!Ь­

вті л юют ь ся

жи т тя

у

но .'-І .У це х у

::rу юп вної п ра ц і , висо­ к ої ку.1 ~:,т ури і зр а з ко­

пр;щ і,

З

В І : mщ

н а ~ е л е­

!юво го гр о :І! а д с ько го п о·

р я:t І\у .

щ о н а ша чима ли й

л е н ий П \'НХ Т внсок о про ­

В НС ОІ\О Пр О ­

д у КТИВНОЇ

с ка ~з а тн, з робила

бі л ь ш як 60 про цен ті в п ро­ д:\' fЩ ії. Се р ед них сві­ Т І ! ЛЬШІЮ І << ОреОЛ - 2 » , ТОрШе­ р!! << Н ВаНТ>> т а і Н Ш і.

Тр у ДО В а

Я І\

Тр :: ба б ри гада

п е р ет в о ­ в

СО J\О Ї кул ь т ур и

У СіЛЬС ЬУ. ОМу

2

cena

ського поряд ку

дящих .

P/\.TAj-) ,

по

ни й

в сел !

~1 ов а

я к з ді іі с н юють­

з аходи

р е н ню

моло д і .

!ішп а

JWУЖИННИК Lв СТОЯ ТЬ Н 3. ва,рті охорони гро м ад­

об е ріrають сп оr\ :й тру·

(Ф отохроніка

з окре ма

ц є1 вел е т е н­

І:о:.1 як ос ті з і іішлн з на ш о­ го nонве йсра. Тепе р з ем­ б .l е;,тою яко сті в и п у с нає~ю

р о б і тниці вес ь час п ро вдо с к он алення п ро ф е сійної май с т е р-

с во єї

що

шен н я я r ; ост і п рпду к цl ї. А д­ ж е п ерш і з разюr н о вих е ві· Т ІІсї І,ннк ів з Дер;J:а RнІш Зна­

Наші дба ют ь

Н а Н Ь О)ІУ ся

Це

з т ого ,

с І, !<ої :.1 аг:с тра .1і в і !іу .

горд н т ьс я .

с ел а ,

Завор ича х . Люди :J чер­ воним и пов'я з ка ~-~ и

У Центральному зал І музею.

ве­

теран и вироб ниц т в а Гал и н а Григо р і вна С в ідерс ь к а і Га­ лина П а влі в н а Га л ущенк о (це змІнн і заст упн ики бри г а­ дира), Галина Феодос і ївна

ВЕЧІР НАРОДНИХ ДРУЖИННИКІВ

-

с в і ти п ь н икі в.

ра д і є

у б у ді в нrщт в о

с і }r'я . І наш д еві з : << Од и н е~а н с іх. всі за одного>> . Вже б ілr, ше д ес ят и р о.ків п: дт верджус.11 0 п р аво н осит н з вання кол е ктиву r; омун ~ ст вчної пра Ці . І цим кожна

інші за рік-дв а всти гл и за ре­ коменд увати сум лінни~rи т ру­

дівниця :vш .

Іі ОЖ Н О ГО

виг отовлення

в !; :І а дає св і й скро:.ши й вила ~

.1 іва н т , за с вою роботу , за брІJ г а д ні сп рави . Бриг ада

ж и л и велику ш а н у. ц е. :.юк ре ­

на

в е .1и кої п а рт; ї

І к ож н а

":а. В СІ"1 енти на В е.l :;( ч е нfі о та б~.;гато і нших . І вс і nо н и в бо ­

рі зно го ві ку : одн і вже зас л у­

Друка,рська

к ів БА ~vi y

рів н а П он сш а ренн о . А вж е до числ а ~~оло .:tши х в ' дн оеят ься т :ш і , Пfі Н атал­ Іі а П і н чук, В 'ра Ж е реб е ц ь, l\І а р : я В а с ил ьєва , Віра Га н­

візму ! вел и к а л юбов до п ра­ ці на бл аго р ідн ої В і т ч и з н н і н а роду . У кол е кт и в і л юд н

за :11 ов ле н­

ра,:;,і с: тю в:І:.; он ує :.ю те р~r : н о ­ в е З а 1І О ВЛЄН Н Я Д .1Я б~· ;tіGНИ­

П з тл <1 іі , В а .1 е нпtн а Г р н го р !в­ н а І (орн ійко . І' а ю 1н а Т ІІ .\10ф:ї вн а На гор на. Л і дія Г ри го­

н а­

-

н я д.1н 13A l\l\·. О с ь і зараз з

МИ ВІДПОВІДАЄМО: З~ОБИUО!

-

бе­

ша сила . У бр и га д і аж с і :-т­ дес ят ж і н ок сі:~-Ідесят різ ­ них ха рактер і в . Та всіх їх об'єдн ує одн а чудова сп : л ь­

« И скрьr ».

А п от:~1 н аді і'r ш л и

ия 1976 року. Кол ектив дружинй. праць е ва-::ий І очо:ноє його відмінний майстер св сєї справи, здібн ий орrан :затор, прекрасний наставник. •Ке1рує б рщ·а д ою вже бlш,ше дес я­ ти років . І весь час на праn~ ~1у фланзі . Нижче nодаємо ро зповідь ІЕ ю ши Манарівнп Н атрІшеє­ вої про роботу очолюв аного нею І\о,1еІ;тиву.

корект у ра .

Н а :.1АЗу

с:в: т н .% н н ;; 'в. І в сі м о і дін­ чата каж у ть гур т о:-1 : з роби:~т о І

завершили достроково, а зараз нр.щrа;от ;, у р " хунок ко : 1'­

дають відв ідув а чі приміще ння , де стоять друкарські машини, реали з шрифтами, верстат для відб1пків. Тут же, біля вік­ на - ст і д, на ньому н астільна гасова ламnа . Н а цьому столі

буд івницт в о

і н а .\І д а ю ть тер"VІі н с в е з а­ ~1сr::.1 єння на ВІІГО Т.О В!JЄЯ Н Я

Цими дюІми наш кореспондент nобував на заводі елек­ тротехнічних виробів і попросив нача льни к а цеху Л. Г. Барського розnовісти , Лі\ ця бригада вю; онує соц,алісПІ'І­ ні зобов 'язання. - Що ж, П!рацІвники бриг а ди Ж . l\'1. ПатрИІ\еєвої справжні господарі слова. Як сю1зали , так і зробили. Прагнули здобути пepe1nory і здобули. Свою n ' ятир; чку

р у ху.

-

ся

ГОСПОДАРІ СЛОВА

nро.qетарі а т у , nартії нов о го типу. Це мало життєво важливе значення д.1я російського і всього міжнародного робітничого

<< Ис•~у » . У цент рі

с пє ціа .1 ьностей . А т о АІ .У ди­ р е кція зав а д у н а :vт завж ;; и до ру чає ви к онуват н Н <JЙ­ С І\ .1 а;;_н ; ш у р обот у . Поч а ло­

листопада

1975

р оку

р а дго с п у

В.

О.

r:tі н о ї о р г а н і за ц і ї І . М. П і! в тшmн т а інш і. Н апрІrкі НІ(і вrдбvв с я

•;о н церт

художн ьоі са­

' ' од l ят, но с ті .

Г. АНДРІЄНКО.


1/АРТІИНІ:. ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

На основному напрямку Радгосn ІменІ Rірова -

з спеціалізованих

одне

господарств

району. .Колоотив його домігся

значних успіхів У дев'ятій п'ятирічці . Планові завдання І соЦіалістичні зобов'язання по всіх показниках було виконано достроково. З добрими результатюtи У Все союзному соціал !етичному змаганні прац Івників сільського господарства за збільшення виробництва росл инницької і тваринницьк ої проду кції, прода жу її держав І Й"е "' !1\ОЛеКТ,ИВ і В заверш а.тн, НО~Іу

Про вагомий вкш\д

вийти на одне з перших

ючий відд і лком

у п'яти­

А.

Один за одним виступали ко- Вnровадження

мун істи. Вони розповідали про свої виробничі успіхи, роботу колективів, де працюють , в казували на недоліки . вносили конкретн і пропозиц ії по виправленню їх. На трибуні секретар партш.. · ... з · но1 орган І заЦІ І азю.-Іського ВІДділка О. Галицька. Наша оргавона с п ря'ІУ . . · говорит . ь · ·' ва~а <>one"'T I1B на до стронове

.

Денисюк.

п ере.:~ового дос­

віду в рільництві і товарнннн­ цтві, дійове соці ал і стичне зма­ гання. у:v~і:ю поєднане з :vюраль­ нют і матеріальним заохочен­ ням. дали можливість значно пе­ реви конати п~'Іан виробницт ва І продажу держав і продуктів рослинниц· тва і тваринницт ва . За п'ятирічку п.1анували вироби-

н l·за цІ·я

" ' "

центнерів коренів з гектара

місць річк у погребчан розпов і в "Керу­

у радгоспі.

. ·:

650

По кор:.tи 1 тІльки добре nІдготов­ лени:v~и, згадавувалися згідно складених др:бногрупових та індив:д уальних раціонів.

ти 1491 то нну :~-!'яса, фактичн о вже є 1778, молока - 1894

.

році пяти річки. За високі по- І вибl,он.ання планових завдю;ь І ~~~~и~а є 1~4~5т0о~.НІ~~~;:ш~~~~~

назники радгосп

неодноразово

відз начався перехіднюш Черво-

з? ов язан_ь. в зятих ~а .. дев яту п

ятирІчк . .. У . в цшо~І_у . І І І зав ер~

план ували . В бар· отьб: за внео-

ними прапора:w и і rрошовюІИ шальнии рш. Врожаи пше~ищ к і показники з'явилися но ві і ме­ пре:wія:w и, зокре:wа Міністер- становив 36,6, центнера , жит~ на, серед н их робітники Х. Мар­ ства м'ясо-молочної про:-.шсло_28 центнер.в з кожн~го гек- ченко , В. Негода, І . Сергієн ко,

вості СРСР , заносився на район- тара._ Надоєн~ моло~а в,І_ІІ ~?ж- О. Негода , які служат ь за п ри­ ну дошку пошани.

Иому

при-

но 1 коро :ш 3~~0

к .~or} • ~:VТ І·

а

клад для в сь ого кол ек тиву .

своїли зва ння << Го с подарство ви- пе р~-3.о в а доярка Н Іна Б арбон сокої к ульту ри землеробства>> - оо78. перз ,а·Іо 11 о ~ ~,- а д ер ·l· ав 1· 1, як учаснику Виставки досяг"' ' н е нь в народ· но~ІУ господарств·~· СРСР, прис,удж увалися р " ·

місця.

п И u ОВІ

Досягнуті успіхи

тат роботи

Учасники зборі.в з ува.гою вис.1уха.1н висту п ди·ренто ра рад-

госп·_у О . Ч ижика. В і н зос е реди в у ваг у присутніх на д а.1ьш :й спец і ал іааці ї гос по:~ а р ства. ви-

оюн Ш И:ІІ сорто:w 5488 =центнер:в, -· · -~а'Іо ~оІІросту одер СВІІН 1" І Н И

' "· · · 1324'" центнери, а велиІ\ої рога- користанн і н аявних реаерв: в худ оби 1395 цетнер і в, для збільшення виробницт в а і

тої

резуль- Ер;м того . на дорощува нні BJJac-

всього

колективу,

спря:~-Іов ано го парт і йн ою органі-

ної худоби

продажу де ржа ві

центнерів .

__ 412

сільськогос-

подар ської продукції, зниженні.

її

собівартості,

щоn

гі дн о

с~віту

вз яли

зацією на успішн е виконання П ере~тожцюш в з~Іа rанні ви- зу.стріти XXV з'їзд .КПРС. р ішень XXIV з 'їзду КПРС, ИШ-1и скотарі Г. Загура, 1'. Щиnідкреслив · б

v

зв іті парткому н а

н · доби " И т н L " . ли ·га 0 і] г ' ь а · на · я 1 "' ся щодоб о вого приросту живої

участь також

853 грам и .

сьІ;ої

В обговоренні

І.

Чорностан

--

ЗВ ІТіJ о-ви орних зборах партор- ваги кожн ої тІJарини oS8 гра- агроном Троє шин ського в : дділ­ rан:зації секретар В. Глушак. мів, т е~Іятниці Т. Зай цева і ка, Н. Но вал ь - орган іза то р В:н докладно розповів п ро під- т. Барбон . ві:~пов:дно, по 908 і поза.класної роботи Троєщин­

бір, розстановку

і

виховання

кад:рів, особливо середньої лан-

"И • гл•1боко r

п роа н алІ· з .ува в д ;. я -

"

Траиорист цього ж відділка

В.

Пр иходь.ко ,

н еюов

Троєщин сь кого

продов-

льність відділнових парторгані-. жуючи думку секретаря , розпоv , ·І·х роль у ство ре на· жит зацІ· и . І -

с е редньої

М. Трохю1чук

года

ш ко .'1 и.

механ ' зато р

-

відділка, І . Не-

голова виконкому

-

У радгосnІ « Р уса нівський » закінчено збирання кормових буряків. Н а кожном у з 120 гектарів зібрано по 500 центн е рів КQр енів. Най­ краще nопрацювала брига да N2 2, де бригадиром Іван Іванов ич Соловей . Урожайність н а площі його бр иг ади становить 650 цент­ нерів з гектара. Пі д час збирання і завантаження буряків механі­ затQри застосовували механічний навантажувач СМТ-21 П (на фото

По-

греб с~>ко ї сільсь кої Ради, А. Па-

ві в , як в і н, нес у чи трудову вах-

тєдіяльних колективів. Одним ту на чес ть XXV з'їзду, готує січенко директор Пог ребJз таких він назвав Троєщин- трудові подарунки. Партійна ор- ської середньої школи. В. Лег­ ський, де керуючим Т. Єриден- гані заці н доручила Н. Пр11ходь- кий - шофер, М. Пономаренко но і ватажком номуністів І. Чар- ну нерувати групою народно- - ветліJ(а Р радгоспу. ностан. На відділку ство р ен і всі го конт ролю, в яку входить умови для високопродуктивної n'ятнадцять чоловік . У дні nід-

nрацІ, впровадження nередова- готовни

громадсьного

По обговореному прийнято розгорнуте

можли-

стійлового

утримання

худоби, Обрані

також

використовувалися

Іва н

Гордійович

механізаторами

ГУЛИй

Петром

(на фото

Михай л овичем

Панасо вичем ДЯЧЕНКОМ відрегулювал и

В. Глушака . . д~.легати на

до зор ці разом :3 робсіл ькорів- XXV_! міську nартшну сью1 щ1 пост.а ми слідкують, щоб ренц1ю.

вість по врожайності, виробництву т в аринницької nродукції раціонально

з

тварин-, Обрано новий склад па рткому.

ro досвіду, Відчувається взаємо- иицтва до Зими і тепер, п ід час ' Секретарем допомога. Все це дало

вгорі).

питанню рішення . :

nід час роботи.

конфе-

Завдяки

вивільнилась ручна

внизу

перший зліва)

ЮРЧЕНКОМ та навантажу вач

цьо му nродукт ивність праці

праця.

Зараз

механізатори

Іваном

на

місці

nідв ищилась,

радгоспу

вивоз11ть

буряки з поля і кагатують.

В. MИKUJlAt::HKU.

Ф ото О. Кал ашникова.

Підготовці техніни до весни - широний розмах З ан інчилось

зб ирання

таннього рану дев'ятої

врожаю

ос­

п'ятирічки.

У

господарствах району завершуються всі осінні п ольові роботи . На стала пора ма­ сової постановки на зимове зберіганнн і pe!VIOHT сі льсь к огосподарської техніюІ, підготовки її до ст упного

весняного

сезону на­

року.

Досв ід свідчить : де ремонтом тракто­ рів і сіль с ьно г осподар с ь ких машин зай­ маютьс я цілорічно , у міру в ивільн ення їх віД польових робіт або принаймні :з раннп ої

ос е ні,

там ,

як правило,

навесні

і влітку вс і роботи н а полях винону­ ються в оптимальні строки, на внеоному

агрот ехнічному рівні. Дев із <<Закінчив роботу відремонтуй техн іку! >> по­ вин е н

стати

н е пор у шним

прави л ом

у

іЮІТТі но;ю1 ого JІІ ехо. ні заторськоrо коле к­ ти ву .

Ц ього пр авила н е з мінно додержують­ ся зем ле роба біль шості колгосп Ів і рад­

госпів Рос товсьІюї; .Кіро в оградської та іІІ ШІ І Х об .1аст е і1 країни , а у нашому ра­ ііон і р а дг ос пів « Русанів с ькиІ-і», << і-h е рді в СІ,ниіі » , ім ен і Щорса. « Бобри­ цькнй >>. Коле кти в и п е рел ічених госпо­ дарст в

успі ш н о

дсншш За

раки

дев ' я тої

п'ятr.tр і •Іки

бU ь ш як у доа pa:m зріс о б сяг виробfШЦТRа н а Л ь піRс ькп.н у за ­ воді ал .на:т о го і нет ру.н ен та . !і ин і тут випускаt ть ся / 9 на й ~ є ну uп нь вир обіR , які засто с ов уют tн .'І 1-1 рі:~­ них га . 1.ц.н х нapn r!un~o гоиІ ОІ)и р­

С Тfіа. Ч е т п ер т ц ч ас ти нu ясі єї ntю­ дукчії n iІin p lif..II CТІJ O б іІ)U f)U/і ЛЯ/0 З д е r)}t(а вни.и 3нак о .н ш; ості. Jи n'ЯTII{Jl'II>Ц HQ ()/1

Т уТ

nttlie

/ Q f/ O.HO Ї nр оr'JІ/h. ЦІЇ

м і І .,ІЇПNін ЯJ\.0 C 1 f

ц е х 11

Ю . . Б.

Н.Q І/ (} 1!t NU fl

~>о .н :сії

ft' XffO C ГII H ll

POJ 1/f/Uf Н .

кти rю. и·л u

(

/lhП{I If'l ) та >Іерепір .сuоп,

~ (•П<ІІ.f ~ІіІІО.

Фото в

(Фото х р uн і к"

шин починаютJ, дуже п ізно і,

РАТ А У ) .

роб іт.

природно,

<.:п і д в і д :з н нч ити, що к ері внини та Ін­ і!\е н с рн о - т ех н l ч ні пра ц ів накн багать ох госп ()Д<J рст в д об р е з рІJ зу~т і л и важл и віст ь ц ьо го з авда в ин і зра з у п і с ля зби ра нн ;J врожаю в з яm1 с н з а р е мо н т м а шин. Та к , у ра дІ о сп і << ь обрІЩьІшй •> уже за кІнчи­ .l н ' І с: Го;< ІІТИ вс і ;зерно зби ральн і комбай­

l" о :;п о ч а лн

~Іех ан і:;аторн

ремонт

т аких комбайнів

ра д ; оспів

« Р уса н і всь КІІі І » ,

ім е н і

« Н; е рдівсь ки й » ,

ІЦо р са .

Д.:1 н в час ної і ви соконкіс н ої підготов­

ІШ

т е хв і к и

н ов у ,

за

до

роботи

в нн я т :ю м

ІІІІіі •> . м :-нuт 1, хорош у У

n ec1H I>Q.

с і,1 ьс.:ькогосп ода рс ьких

про ве­

відст а ють з в1шu н анн н м польових робіт . До н их н а л е;J;ать радгос пи імені Доку­ чає ва, і ІІІ Єн і l\1ічуріна та деяЕі інші .

Р-ІСТ fi'-t.•t cf-11 п

ІН .ІІ О . ІhІJ . о

з

Однак, н а ж аль , є й т ак і, де рем онт ма­

ни.

ц ех" ·ті

ВІ к л r . л Jf(J JR!l О . А . М АХ /1/fllf,KA г И ІІJt<І-І

HQ KlЛ I• h"Q

каr;6 т< ин ц і ІJ.

На фото : член

nn

8 11."01 01<:11": 0

с п равля ють ся

коа: Ін , м у

ні п у шп и

є Т І ІПО н і

господарства

р а дгоспу

ра­

<< З ап ла в­

ре мон тну б а зу

-

ма йст ерні І брига д­

т ех нічн ого

обслу говування .

До пос:1уг радгоспів і пт ахофабрик, крім

------~О_________в_і_в_ т о_р~о_к_,_4__т-_.и_с_т_оп_а_д_а__1_9_7_5~ ро_к~у~-----------О

того,

-

спеціалізов ані майстерн і «Сіль­

госптехнІни»

по капітальному

ремонту

тракторів, комбайнІв, двигуні в та інш их

агрегатів, усього

найменувань.

42

Необхідно правильно ти майстерні радгоспів,

використовува­ ставити в них

трактори і комбайни тільки на поточний ремонт , а т ехнічний догляд І ремонт с і льськогоспода р ськи х машин та інвен­ таря проводити на пунктах т ехнічног о обслуговування на бригадних стан а х , створивши для цього с пеціал ьні ланюІ ремонт ни ків н а чо л і з майстрами-нал ад­ чиками . .Кап італ ьний ремонт тракт орі в і н омбай нів, а також їх а гре гатів слід проводити в спеціалізо в аних май стернях << Сільгоспт ехн і ки», здаючи їх на т ехніч­ ний обмінний пункт районного об' єд­ нання .

Потрі бно в і д значи т и, що ре монт зер­ но збира льн и х к омба й нів, їх здача в сп е­

ціалі зован І Іі·Іай стернІ в нинішньому ро­

ці пр оходить б іл ьш організовано. н і ж раніше . При плані на четвертий квартал 30 комбайнів у же завезено 28. Лише один радгосп імені

Докучаєва не зав і з

у Б е реза н с ь ку спец май стерню два к о м­ бай ни . якІ п лану вал ись йому на вере­ с ень мі ся ць.

З

4

л ист опада починається завезенн я

картоппезбиральних комбайні в у Б ари­ шівську спец і алі зовану ма йстерню . Не­

обхідн о також провести його

орган і зо­

вано .

Важливо зара з

зробити

~равиль ну

ро зстано вк у к адрі в на ре монтІ м аш и н , за л у чит и до ці єї р обот и на й б і л ьш к ва л і­

фікова них і дос в Ідч е них меха ні заторів ,

р аці он а лі зат орів в ироб ницт ва . ск ласти г·ра ф ік и рем онту . ч і тк о

Слі д ви зна­

чити обсяг робіт, по к ожній машинІ ск ласти деф е ктні відо мості. Основне н а­ вантаження

в

щ, о му

зобов' язанІ

в з яти

н а се бе Ін ж е н е ри-технологи служби тех­ н і чн ого обсл угову ва ння рай об' єдн анн я << Сіл ьгос пт ехн і І( а >> . на

Особли ву увагу забезп еч е н н я

п~трібно

м аи сте ре нь

звернути

го спо­

д ;;tр ст в за п асннми ча с т и н а м и та іншими ре монтними ма те ріа ла ми. Тут багато

що зале жить вІд райоб ' єднання << Сіль­ госптехн іка >>. І колектив об'єднання до-

НОВЕ ЖИТТЯ

нла дає всіх зус иль, щоб транторів

і

план ремонту

с і льськогосподарських

ма­

шин був в икон аний . П еред механізаторами радгосп Ів і пта­ хофа бр ик рай ону і колективаі\ш ремонт­ ни х підпр и ємст в у чет верт ому к варталі завер ша л ьного року п 'ятир і чк и стоїть нелегке за вдан н я : потрібн о відре монту­ вати 151 тракт ор, 26 зернозбиральних нu мбай нів , 24 к а рт оп лезбиральні, бага­ то ін ш и х м аши н і зна рядь . Весь грунто­

обробний Інвен тар, потрібний у перш ий період весняних польових робіт . слід п о ст авит и на лінійЕу вор і чного с вята.

гот овності

до но­

Мин у в жовтень п ерши й місяць к варталу . У гос п одарс т вах ра й он у і май­ ст е рн я х

«Сі л ьгосшехн і ки >>

ві д ремонто­

вано 43 тракт ори . Н айб і л ьше полагоди­ ли ї х у радгоспах « Краси л івсь юІ й » - 4, і м ені Щ о рса 3, << Б обрицьки й » - 3 т а в і нш и х . А в радгоспах іме н і Доку­ ча єва та імені Мічуріна не в ідремонто­ ва н о жодної маш ин и. Погано ведеть ся в рай оні р емон т сіва лок , культ иваторів, ка р топл е саджалок і плугІв.

КоленпІ в механ ізат о р ів ра дгоспу << Р у сан і в с ь кий » , який з року в р ік ві д­ зн а ча єт ьс я до ст рокqвим ви к она нн я м п ла­

нів І висок ою я кі ст ю ре м он т у тра кторів та с іл ьгос пінвентар я , і нині ст а в зачи­ нат елем хорошої справи . У ві д п о в ідь на

постанову ЦК КПРС пр о ш и ро ке роз­ гортання с оціалістичн ого зм а га нн я за гідну зус трІч XXV з 'їзду .Ком у н і стичної партії він в з н в підв и щен і зобов 'я за ння, зокре ма

дав

слово

поставити

в е сь

в ен та р н а л і н і йк у гот о вност і до

19 76

Ін­

І січн я

року, а р ем онт т рак т о р ів т а І нших

м ашин nовністю заверш ити до

1

берез­

н я.

_!Jатріотичний по_чин

ру санівці н вар­

ти н широк ог о настдуванн я

госп од арст ві

р ай он у.

у кожн •.) МУ

П ов сюди

Ці т ехн і ки до в есни слід

най серйозні шу у ва гу , щоб

п ід готов­

п р и ді л и ти я к­

за здалегі .':' ',

уп орати с я з ці є ю робото ю і під rот у ва ·

на ~ тупн ом у з 'ї зду п арт ії гІ дн ий вни п одарунок .

Я. СОЛЯНИК,

заступник керуючого

:

трудо­

райоб'єд­

нанням << Сільгосптехніка » .

0.--------------------~0~--~З~ст-ор-.-----0 ---


Видавництво "Дніпро" в Ко.1ектив вн.1авництва «дніnро»

nереживає

хвн:Іюючі,

Крім ху.1ожніх творів, видавни-

Соціалістичної Праці

н:тружені [ цтвu tОГ\Є зuipнttK «Партія і літе-

.:хні. Адже протяго~І часу, шо за-~ .1ишився .10 ві.lt\риття XXV з'їцу КПРС. тр еба В І tnустипІ в світ ря.1 ВИ.lань. сторінкІІ ЯІ\ІІХ мають ві.1образити наше героїчне сього.:х~ ння , трv.1ові звершення робіr· ників. селян, інтеліІ ·енції. У серії «Наш сучасІІІІІ\>> ІІещодавно виї1ш.1а кнІІЖКіJ nись~ІСІІНІІ· ка Петра Севєрова «Володарі камен.ю». Художньо-доку~ІеІІТальна ПОВІСТЬ розnові.'!аЄ npo трудові б удн і шахти «ЧервонІІЇІ nартизан:., що на Вороша.товградщнні. Найваж лrІВішнм і наііціннішн~І у досягненнях брага.111

Гер оя Со-

році

1976

Юрія С.мu-

.тич;; «1-'ік нарu.:tжо=ння 1!:1Іи>, :.t.uu·

рпура» . До книжки вк.тючено стат- томник Анатuлія Ш ияна ra l><ІІJ· ті ВІtзначІІІІХ українськнх радян· 1'0 і нших. сикtІХ .1ітсратурознавців про леШироко відомий твір Героя Со­ нінсьІ;і нрнІІЦІІ ІІІІ nо.тітІІКИ nартії ціалістичної ІІращ і\tнх ан ;1;; в галузі л і терпур11 і мистецтва, <..:те;Іьмаха .:Дум;; про то=uе>> ВІіІІ.Н, ІІі')() мІІіІІСLІ\У теорію відображен- з ілюстраціями в подарунконо;Іу .Ія і д<?НІ\і ас1іскти сучасннх дослід· Jформл~нні. ж,· нь ху.'tоЖІІІ,ої тuорчості тощо. Ш<Інуваль ники nоезії одержать ІІастуІІного року вІщавництво збірки ноез1И llaв.1a Тичшш. •Н:о· продовжуватнме ВІІІ І уск серії ніда Первоl\1аИського, Ана Іu:І•Н «Дружб~>>, ДО якої увіїщуть кра- оортняка, ,І)uстнС.'Іава Ьраі }і ІН, щі ТПОрІІ nІІСЬ\ІеІІІІІІКіВ соціалі· J3Ck'IOДftMІІpa Ьрuвч~Ііf\а, !UJI І J стнчІІіІХ І<раїн . Чнтачі одержать -. ІрІ·ана, Сергін ВоскрскассІtІ,J, ПJJО:tопжен 11 я ро\Іану болгарсько- Ьориса Па:1іичука Та і ІІ ШІІХ. 1·о ПІІСІ,чеІІІІІІІ\а Г еорг ія Карасла;) дожовпІс!юЇ класнчної сnадпопа

«Прості то.1І І>>

ро\Іан Мешо

щнни

видавшщтво

гoryt::

TlJЩJІl

ціс..1 і стич но ї П раці В. Г. Мурзенка є те, що воістину небачені рекорр;и в у г.тевидобуТІ;у булн досяг-

Сс.1і~ІоПІІча «дсрпі;u і смертІ>>>, t:в1ена Грсбі:шн, Ііанаса Мирно· ІІсреІ;.тадеІІІІІЇ із сербо-хорватськnї, го, J 1еонІда 1.11б uва, «1\обзар>> І а­ ро\Іан рр1унського nрозаЇІ<а Ауре· 1 раса. Шевче нка , «.УкрашськІ .нJ ·

ки освоєнню ~юrутньої сvчасІІої техніки, с відО\Іііі та суворій трудовій дисuиnліні. У книзі розnові-

В11сршс в республіці внііде nовністю твір веЛІІКого іт алійського nоета-грІаІІіста Данте «Боже-

}\У Т! друЖНІВІ 1\ОЛСІ<ТНRО\!

даЄТЬСЯ,

ЯК

ОдНа бригада

ЗаВдЯ ·

ла ,'\ \ іІ\а:Іе <<ПровесіНЬ>> та інші.

ВІіДОбу-

СТВЄНІІа

.13 за р ік nонад мі.тьі'юн тонн ву-

rідля, що раніше бу.то лише велиКИ\1 шахта~1. До

збірника

nід

сил у

«дума про хліб»

Го.1овно ю

ПОЛіТИЧНОЮ

зд ійснення докорінних

га

с~іт

(jJ~анuузь~ою ~Іовою, нцощ1и пнр

госnодар- т1:орів JІ сссінІ а. [.c it 1 , ~ ьі:tа\І<І чнтача~1 сер і я· «За-

«Б ур ЯН» анг.т1щькою мовою та ш-

укра·

Y\!OROIO

соціа.1 и 110 .

nеремога

ВТі.'ІеН-

nрогра~ 111

в життя

соціалі з "у в нашії1

ІІІІсь~ІС І І ства>> :

~1обачать

JJ.ІІ<''~·~ІІІ І ІК творІв оа .1ьзака, збІр· к .J 1• r.1 Істсн 1·а ОІJОВІ.1ань Гофма· ІІа <<3о:ютніі І'ОрІІСЦL>>, збірКа

ШІ .

Х<ІІ І І·ІЯ >>

ПІКЬМІСІІІІІІКШ, н уб:lЩІІСТLІJ, У Н І,нХ poJBІІJЧYtOTLCH .. ворожа ІJJ)-іИЩ >І.>І щсолоІ'lЯ ук~ашсьІ,оІ·а буf!Ж}аз но­ го н ацюаалІз?>Іу, l!UШШJІІІ .:tu 3LJІ tJ·

К<І~ІІІ тl!орів П рс~Іч анла <<Свято ко( \ lll'j)CK.1<1 ;1i З ХіНді) І ІовІ\оr.а

со-

з:rі іі с нсної І

nід керівнІщтво~І ЛенінсьІ;ої

<<Старопланин-

гapet,J\ui).

У серії «3<Jрубіжна сатнра і гу-

Ко-! мnр>>

ноб<ІЧІ:ТJ,

сnіт

роман

м у ністнч но ї партії. Ц ііі течі пр 11 . святило впдавн1щтво суоені рнніі

грссІІFJІІОJ()_ а~:ерІІІ\<ІНСЬІ\оrо ~ІСІІІІІІІ\а Іі.урта Воннсгута

ко,mлект,

ня

складається

3

чотирьох книж ечок <<ЛеІІіІІ>>, Пар-

тія», «Велшшй

/Ко!!ТеІІL>>,

Твоrи українсІ,ких

Та

бу.1 а І сІ, І\ і .1СІсІІдІІ>> · (у нсрсІ\:Іаді з бол-

Вс.lІІІ\ОЇ /1\овтневої

якнй

r>асиля Козаченка .:D1.1a н ;Ія;J<t» французькою мuвою, ... шorqJ:І ..: 111 }!рос,тава j а:ІаНа aІJI'Jll!ICbhUЮ Mu· в~ю,, роман·- Андр<я l о;юв,,а

ру:"іі~:І а HOBr.'I<J>> nОІІОВНИТЬСЯ збір-

nобу !tов 11 'Ио рда І Іа

країні

ці алістичної р евото аїі,

ангтиською, укра1нськuю н ЧJ~JІІ·

цузькою ~ювами, новІсть J\інхан:Іd І~оцюбинского <<СІ> ата ЖJРІ аІІJJ>

еКОН0~1ІЧ!ІІІХ псреТВОреІІЬ, ня

;итач1 о.:tержать ІШО ~аш ІІо.:зІі Гараса Ш евчt::нка. украІнською 11

Як і в nоn ередні роки, тривати~te ВІІІ І уск серії <<ВсрШІ1НИ світова-

боротьбн

сільського

ств~,.

КОМедіЯ».

Гільєна.

інськоrо народ у за nере~ 1 огу Вс.'Іикоrо Жовтня, становлення РаД\Іf!СЬКОЇ ВЛадІ!, за З~ІіЦНСННЯ КО·

лективного

«ІІанас • Мирнии у нрнжнттt::l!ІІХ фt,'!lІ рафІЯХ>> .. З року в рІк зростають тиражі ВИДаНЬ, ЯКІ ВІІХОДЯТЬ IJ СІJІТ MUi>il· ми наро.Цв світу. hаст уннu го рuку

Серія <<Перлини світової ліриКН>> r1оп овниться збірниками творів Джона Байрона та Ніколаса

увійшли твори к.1 ~снків укра їн ської літератури. Пер е д ч 1 пачоr nостають картини

L [JOДHl КаЗКИ>> та. дОбірКу ШІСТІІJОК

<с\\оя

Батьківщнна>>. Художні твор 11 , що

25>>.

Т рнв;ІТІІ~Іе

ВІІПVСК

<<СІ;арбІІІІІІЯ Яі\о ї

.1u

вхо.tяІ<,

ни ка. <<JlІщaJ.H зради>>, що иuб<Ічнrь

про-

свп Існанською ~Іовою.

nись«Бій-

ЧІлLtІе мІсце. в П!орчих планах «дІІІІІJJ~>> .посІдають кни1и щю

rшсьменшtюв,

бібліотеки

бр<~тІІіх

иро

ратур:юїо ироцесу .

літератур>>,

тнор11

р~янс ькнх

розuнток

m1e·

і:\нхо днчи . з

лауреатів

j'Чf!Іе.,ш,

вик;Іадачш

внщнх

вої історичної снільності людеіі. р .. XXV

~ІіВІ\а»,

,. ЯД КІІІІГ, ЩО ВІІИД~ТЬ

з lзду КПРС,

осnІВ.)І?Ть

ДО

'

їr:а И онаса Авіжюса <<Втрачена до-

лІТсратурuзнавства.

~ІО.1 !l<ІВСЬІ\ОІ' О ІІ ІІС LМ СІ ІН ІІ І(а Джорд-

переч

та

оnовідання

же ;\\ сІІЮІ\а «дС':JLфіІІ>>,

твір аб-

<<Сонце СХОДІІТЬ у ІІаС>>.

Про СУ·

Григорій

пролетарськни.

ІІІтерІІаІ.tІона.lІЗ\1.

і''JІІ іІІЇІ!ів

Здру.ЖеІ!l» .

ВІРLІ!І

КІіЇІ».

С.еред н~Іх збІрІІІІІ~ <<Друл,бою ~ІИ

npORІ:lllliX

п оепв з усІх ресn уб.?,ІІ< про ВІІСОІ,е

почуття бр атер~тва н ~ружбн ~шк нар?дам и нашоІ Ба,тькІвщІ~~Ін, ~ід·

ро:~повІдає

-

Х:цжср у р о\ІJІІ і Серія

ро~ІаІІО~І <<UстаІІІІЄ

<<A~ryp

«Лауреат>>

18.30

Документа ..ьниft телс фі .оь м •У ко·

інської радянської літератури, зо­

19.00 19.30

Інформаці ;і ІІd програма «Вісті• . «Екран моло·нtх». «Вечірні воr..

розвшчує зл існі нсрекручення, на·

20.30

ні• . (Донецьк) . «Наші пр с м ·fрІн .

ЖИТТЯ»

укра·

клепи і\ ідеологіч нІ динереії наших фаКТіВ Пока зує СіІраВЖН\:' ООЛИЧ'JЯ

поnов н иться

баr·атьох

буржуазно-націоналі-

етичних «КрИТІІКІВ», ЯКІ вІрно­ nідани о сл уІ ува;ш фашнз~rу, а ни-

НОІ, Р~ди.І~Н>>.

КеР.ІВНІІІ

nартн

в

.

.

рот

радянс ько~rу

пр ІІсв~чено

_

1\ому,нІст,ично~

збІрник

С )СnІ. Іьсrв~

nр озавих

чет:~\І/ СОВІСТЬ Н а ШО! е nОХИ>> . високого

р адянського

відданості

Батьків-

щнні nрисвячено твори nров ідних

поетів республіки, до

збірника,

сЯ

шо

ЯІ\ІІЇІ т ак

_ СІІН КраЇІНІ Рад>>.

ввійшли

н азвано

До збірниІ<а «Брати>> В'tіщ ен о кращі оnовідання українсьІ<их П ІІ сь~rенників на те~1у дружби між народами нашої Ві тчизни . Стотщі Країни Рад nрисвя•Іе· но збірІJІІ!( творів nоетів братніх ;>е~ ' І\б.1ік <<Моя Москва>>.

Yci

ро з nочннаєть-

ся нова серія <<Радянські :rаІІНЯ>>. у ВІІІ ІУСІ\ ах

Читачі одержать четвертий

uих

видань

них і огJJядових

nровід-

ІІІ ІХ П ІІСJ,~ІеНІІІіІ< ів братніх

роб іТНІІ'ІОМУ

ко:ІІ·оспно~rу

се.'ІЯІІству.

lоціа.1іСТІІчної

ресnуб-

розквітv,

Вщомни

народісІ

ЛІТературознавець

ченко в книзі «Творча

ЗначІ:е ~ІіСІ!е у те~rатнчному плані вн.1а1Іь <<дІІінра>> відведено твора~І у;;раЇІІСLІ(ІІХ радЯІІСЬІ\ІІХ ПІІСЬ•

18.00 18.!5

Новини.

18.30

к. т . Грає народний артист СРСР лауреат Ленінської премії Е. ГІ·

19.10 !9.40

К.

21.00 21.30

ви:тачніших письменІНІКів минуло10, значну увагу nриді .тяє творчим nринципам радянської літератур:. У кнхжці «Кр;перії с ус пільноІ ц;; ;ност і х удож; І<>u:с> 1d"!JY>> акаде:v.1 ка Ака.:tемії н~ук .У 1-'С..:Р M<t-

22.40

ТВОрЧОСТі

деЯКИХ

НаЙ-

сті», риrан і nовість ('>\и~о.ти Тар-І до::;;пчнІ осніj~И, ід.:нні

від 21 m1сто1933 року було над рукованv в ір ш П. Тичини «Партія веле>>.

fl cJBCLKl го

nада

rа зе т і «Прав.1а»

rо;;~ІsС"ІТ>>.

Uей твір nерекладено маїІже всі\:а

т;,;ор : ! В о.ю.:tІ!~І ІІРа Баб.1яка «Внш- 1 ка,

різннми

«С..: :юво прu н о.1о.~янку:.

Чо:.u:.в:Ічи

мова~rн братніх республіІ< . Та;;ож 1 нс,вІІіі

ж вірш

~ювами

про звучав

.:Ч у ~тя єшtної

ного

родини>>.

«Вирок>>

1 <<1-Іезри.мнй І Т<І'ІІІІ

Т ІІ р ;;жа)І И

сад,,,

В аси,тя

країни виЇІ.l УТь ОІ\ремІнtи сувенір-

вість»., МІІІ\О.lfІ. Іп.ю Іка

НИ\ІИ ми.

Та «С~І)'Га аІд'І\ЖеІІl ; Я», Мокр і t"ва .:Слід на зе~1.1і»,

СЛІДАМИ НЕОПУБЛШОВАНИХ

JІИСТІВ

о ОЗ б авлево

nовідоntЛено, цього pot\Y

,

на порозі

що

u 7

;;~li · пra

ЮріН Героя

вересня І'Одищ 47 хви-

30

· 1

ЛІОДИІІИ -

сигнал

вщ

мешкан-

Світнльноrо, пенсіоне-

ра Р. М. Сизоненка,

в якому

.~

.

кошнок , а бшет

на

30

ко·

•У

кожному

Про:- рама

ПРОГРд~А

nl·

с.урмачем».

9.40 10.00

фільм

програма

сЧае> .

К . т. Музична естафета •Товариш nІсня».

ня

прІtсвячеинА н~;. qе~ть

вІдкриттю

.•і тей.

наnрямках

гос­

«Ст::.ндзртиJзuі:~

про ду к u їі. npo iJ.yкu iї І

І

Уnравління підв~ІШЄ'ННЯ

Наша

моя

•доля

фільм

КамАЗ• . афіц.а.

•Я -

Фільм-ба 1ет

б"мрина•.

К . т. сА БВГД ейка>. (М.). Екран с тудента-заочні!••· ма1ематІІІ\З.

2

курс.

«І нтсгрування

н<'оr..норідНІtХ рівнянь 1 ryr01

rtиферен­ n rюрялку

зі ста .•имtt кмфінієнтамІІ. Метод в&ріанії .tnві.,ьюtх сталаІх». Рек.•ама. О1о.•ошrння. к. т. Вечірнн казка . (М.) . . виr ока

-

nе-р'! ЛОВІ1ками

як іrть:. .

Зустріч

київських

приємств .

nі .Іl·

21.00

n'яти-

ФІ .1!.м-концерт . nаперових голубів•.

сять

Музика.

наро _1 нrно

І<. т . Havкoвn-nonv•яpнa nрограма •Зnоrов'я• . (М . ). назустрІч.,21.30 Хупожній н.ефі л ьм сПівнічинА

рІqкн•. Ровенська АЕС.

дл•

2

спеuіалістів

nо!І.арств а .

1

nІсне•.

(ДніІІроnетровськ).

18.00

Для

~0.30 «Де-віз

•TPYJtoвa вахта хіміків• . (Львів). екранІ-са,.одІяльииА цирк•. голоRннх

(М.) .

10 40

і Д.тя учнів кл. Передача друга. (М.) .

17.55 !8.00 !8.30 19.00

20.05 20.!5

:7.!5 • На

17.45 «На

ція•.

Ви ша

nроrол ош.~н-

;z . з~ Фільм-конttерт •Лийся, !6 . 3о Наша афІша. 16.40 В•.1икому Жовтню

3 курсів nрофтехучи­ Загальна ОіолоІ і я. «Мута­

лінійних uіальних

Радянськоt влади на УкраІні.

(ХаркІв).

у'Інів

Докум ен тальний

10.40 Наша афіша. мnнумента

лищ.

12.40

новини .

Новини. Мітинг ,

пере·

ОБЛАСТЬ

12.10

ПРОГРАМА УТ

!0.45 11.00

Нд

веuь».

К. т. Конц~рт артистів балету Київськ~го театру оnери та ба ­ JІету Ім. Т. Шевченка. По закін ­

-

діти!».

rфектиsн ост і ВІ1рrн1t-:интвг». ( М.) . К. т. Художній телефі .1Ьм •Кор· тик•. (2 серія) . К . т. Для дітей. «О,тІвець-малю-

!1.00

•Береги•.

Інформаційна

Для

якість якістю

-

малюнку

д о 5 раніч,

сте-

фільм

дач .

т. Те,1 енарис • Висока по~ада• . Вперше на екрані ЦТ художиНі

ченні

ri.':f•iІX

ло направлено автопІдnрнємств 01

Київ. плуатац1ї Р. Ф. :Іоктєв nовідо-

·

: шено

копійок. Цього листа бу·

1 по 121

догану

' nасажирів

І. Гончаренку вчинок ОГО.'ІО·

переведено на

1\tаршруту, де

обідечує кондуктор.

колек.тив

міської

середньої

С .1 ОR ,, to€

глибоке

Ф.

•де·

22.50

ваоІант•. (М ). 1нформацІІ!ний виnуск

сДень

днем•.

за

І

БрnварськоУ

шко.•и

-" 6

сnіВ 1 Іуття

В.

Петрову з привоnу тІ його матері Лари,·и Макарівни

Редактор Є. ФЕДЯЯ.

ви­

учите­ емер ·

)

Колектив

СЛ іЛ КН тя

.· r

'

І

Дирекція,

партійна І

С Пі В'ІУ Т·

юв<' .1ірнnrn

відділу В. І . ЛюбС'нко з n:-ІІІr.оду трагі 'І Ноі смерті Уї чо"!rн;іка

\н .'1.nіііовича

МАЛІ КО ВА .

профсnі.1КО·

ка .rtр ів

І( уц

р:1й с rІnжив·

Г ~'1 1fб0КС

nГJnд <'B HIO

Анатолія

ва органІзації радгоспу ІменІ 1\ірова r.,ибоко с. умують 3 nриводу раптової cмt·pti Інсnектора від -

ділу

нівЕ>рмагу

8ИО J10 8ЛЮЕ

старuюму

ПЕТРОВОІ .

адміністрації 09034 для

вжиття заходів . Заступник директора підnрнє ;н ства по екс-

видавав лише : роботу

Пед.а!т.ІrІчниА

бу.:tіаНИКа

.1ю

ця села

пргuює

ю:;:жоІ< х•::рошнх і рі :JН:Іх,

J!<ІД ННСЬКU І J ко~Іунізму .

о ~ J його водш І. Гонч<Іренко, об і· мив, ~о в? дію~ В реда~кщю газет~ надшшов ~ лечуючи пасажирів брав 00 4 u за цен иегщнии

тривожнии

д:;оr:а

т.

у

бе ре . J І:о, і лек т:ш в:tд~ІJіІІІ:lІ :Ja «ді ,іІІР <~» над ,,добра 1 '!';t·M, U10G Ч !і Тач од~ржаЕІ б і;,ьше

• «Cyci:ri:>>

Снітильне -

r:'яrиріч-

п ' нтІ,:р іч;;а t::j!еІ;·:::~:Іості 1d «По- і якосп. .:) ве::.ш:І~І . !I:J.'JlT,J%>1\: і

лин ранку відходив автобус <<ЛАЗ-695,> М 30-59 КХЖ по

.цовір я маршруту

таор:в

n ' я;:: ·f>l'il·.~

ї.1е;r за l.t ecнv ...>>, Сави Го:юван:.в-[ тв :;~<ш :.І йіщ;есt:пня~.r сІ,кого «1 оrю::н на тому В о.'ю;н:'.І:Jра дJ:.ОЗ.1а

КІІИЖеЧІ\а·

ЗакіІ:':)'t::rься

Больш г:\а і-

Об нд ва В ІР ШІ в оригіналі та в nереклаJ.ах мовачи наро.1ів н ашо ї

мадофор~ІаТН І І~ІИ

оц:нки

худож'!Ьuі J;і:е j;лури .

в:1й .1у ть та

:.·;р::тер:І

та ecre-

К.

«Ма~· ІК

«Час•. (М.) . К. т. «MJtтul воїни•. 22.о0 Вечірні ІІОВІІНІІ . Про r рама

Лt>ЛЬС.

альність письме нник а і рuзвиток · лІтератури» nростежує зміни у СНіJИИНЯТТІ

щ:нннків. Серед прозовнх nобачать св і т твори, n р н свячені робітІІІІІ\а~І. їхній 1 ювсяІ\деннііі nраці, в нсокІ І:..І мора.1LІІИМ r1ринциnам. Ue nо в'сТІ П авла Автоманова <<11едОІІ І ІСJ І І а анкета>>, <<ІUастя даєнея не.тегко>>, три,тогія Паз,1а

шдив;.:~.у-

•Об'єктив•. К. т. •Веселі нотки•. Телеконкурс ЮНІІХ вокалістів .

сnравжнім

«На

2!.00 2!.30

сонце».

. 1

крнтнк, академік Михайло .Храn-

!6.45 17.!5

згадані КІІИЖІШ будуть доб- 3аІрсбе.їьНОІО «3 nогляду вічно-Іr<ол и .Шамо пІ aнamJy!VlLCЯ меrо-

р~ і.1юстро ван і, под а рункові .

y

в яких

ТурНО·КРИ,ІИ'ІНИН О UіЯ;.і.>> .

К. т. Художні~ телефільм для «Був

наставників » .

20.4.1:)

9.!0

15.35

те й .

TlJOiJИ худОЖНЬОЇ Та КрНТІ1ЧНОЇ Лі· Т "~и ·':>·• т Jvри • Це <<гІ "К 1" · Jj !Тера. "'а.

класові Й

r\у.1•отури

11ашої краЇІІІІ.

ви-

1· рунrовно і всебічнu а1іа.1ізуюгься

; Іік, rІрнсвя·І~ІІі дружбі р адян ськнх

народів,

статей,

ЦТ

грама документальних фільмів. !о . О5 О. Блок. •дванадцять•.

оnові· nуск щорі•шогu збірІіІІКа пробJІt:м-

~ бv:tуть І;ращі оnовідання

ПО~JИ ІН ИХ ТВОріВ укр.аІНСLІ\ІІХ р а дЯ , ІСЬКИХ «РОЗ]~!, . .ПІІСЬ~ІеННІІІ,ІВ nатріотиз\' У·

І ! а ступног о року

п

ПРОГРАМА

лі

nу». Докуr.н·нта .'ІьНІ1і1 Кримського телr<')ачrння .

ЛИСТОПАДА

9.00 tJовини. 9.!11 К. т. Гімнастика . 9.30 к. т. Муль1філ•м •Тяп І Міка• . 9.50 • Конармія•. Фільм-виrтава . !4.05 сВ буднях великих будов•. Про­

;~сн.. ~~<~ь :ао;~У~~~~:\\~Ін~'ІУ~~:а·~~~:: трІІстогію про Вс.1ику Вітчизняну ІхІіа зян~мис.лужують і~шеріатстичним віЇіну.

4

ВІВТОРОК,

недругів, на основі незаnеречних·

КостянтнІІа С.и\Іонова літо>>, ЯКІІЙ завершує

iJJЯ.ІU

liJJUCTeЖyЄ

праІJДl

Середжує у-вагу На П ДОСЯІ НеН НЯХ,

широ-

Я~<LІ.\

Нанрикла.:t,

ОСІІОВІІі ІІаІірЯМКИ рО ЗВИ ТКУ

часн<> іІ\ІІТТя півІІіЧІІоІ·о народу -

ЛtІжоро,1ерих . iJ

На фото: під час з.~tа<ань. Пере,аожець серед ЮtііоріІЗ робіншк за· воду пластмас Василь Дударєв.

Васнль А\икитась у книжщ .:Ьсу-

ве.~ику хан.кого пнсІ,~ІС ІІІІ ІІ І\а І вана Тарби

ТВ?РЧУ СІ! .1У. ЛеІІІІІСЬ,~?І Н311ІОІІа,-;ь· НОІ полІтнІ,~, др}жбу . 11 а~о:~.в,

осінні Зfltагання на

участь спортсш!ни міста і спортивних op,'arriзar~iй 1\tm'ia

нав­

.і.t t'РЖ<ІВ І ІІІХ РСС ІІ уб.1 іІ\<ІІІСЬІОІХ npe· ЧоJІЬІІИХ З<ІКJІаДІВ, ВИДЗВНИЦІІJО ~І іі і. U e роШІІІ .1:пов\'J,Jюго проза· , готує щкав1 книжки з критики та

паn і сть

дено Броваремі

ІІvтреб чтачш, зuкро1а студентІв,

ввійшли ДО Ц ИХ збірННКіВ, просЛавляють досягнення збратаних

народів Ра дяІІСьІюrо Сою зу -но -

Нещодавно в Броварах розnоІfато 8/ltJYCIC 1ІІЖ0f)П . 1С(!іП . rmpr,бu . !U технологію · випуи;у цієї проdу~<ції іижснсри J;onп ;'Jyпc;;: t pc . tt mtтнo· механічного заооду. З мстою перевір ІС и л;;опі npПl)yr;цii 6;t .to 1 1/Юве ­

КолектІtв Броварського міжрайон­ ного вироі1 ничого vнрс-tnління ra · JІ)· воrо

3

госполарства

nриводу

ловн .... ,- о

сумуf

rмер1і

rо-

інженrра

дРТІ:'МЕНКА

я

Івана Онанасовича ВИСЛОВЛЮЮТЬ СІlівчуття сім'і рІдним ІlОКійного.

rлнtіrню

пере JJ<Іа~.:ної

Миколи Та

висловлює

Мико .rанйоВ ІРІа співчvття

кійно г·о.

сім 'ї

по·

вІ:пЕо~і~~~~~:~~~~~::~;:~::~::~~~~~::::~~~:'·І--У~~=~~х~~~;~~-~ ~.r~=~~~~::~и~~~;:::::~:::::о~~~~н::,~-7ш~~:Є~~~~ С::оветов о.епутатов трудящихся Киевской области,

Газета вь1ходит яа украинском язьtке,

-~ .,..,.~4'4"4'..,.~ .о-

JНДЕКС 61964.

.. ~_,...,;-.."....,..-..,. <47 q

и. БРОВАРИ

ВУJІ. r.н·,;,сьм.

... ~.,..,.-4"4"~>#-:".., ~ .,. .".,с-._..с- ...

БроваІ'Jська D,рукарня

154.

дента місцево;'Q

радіомовлення -

масової роботи, Фатокореспондента

... ...,. ...; . . ~.,..см #Ао....,..,...,

-

19-3-JS. вІдділІв 19·4-67,

промисловостІ,

.",....,...,..,.....;--~.:a-....;t""..,~ ... .,.:. ,.~.,........,..,..,...,..."...".

0 gтннu 0°5 1Фсуботу, rа;~~и 'сПрао:;~~т-у

.,...,...,....,...,., .,..."...".."....,. #....-:"4" ......

КиІвськоrо облуnІJамінnн в сnравах видавниц.тв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, аул, Київська, 154,

Зам. 5610-11.122.

#177 1975