Page 1

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАПТЕСЯ!

ОрГАН

6

рО В АР С ЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІС Ь'К ОГО

РАЯОННОJ

Газета ви-ходить з 17 квітн~ 1937 рОК·У ОБГОВОРЮЄМО ДОКУМІZНТИ ДО

РАД

*

КОМ І ТЕТ У

НАРОДНИХ

N! 176 (7049)

* Вівторок,

З'ЇЗДУ КПРС

XXVII

ПАРТ

11

КИІВСЬКОІ

УКР А ІНИ,

ОБЛАСТІ

ВИПУСКАНТЕ

НАРОДНОГО ГОСПОДАР­

ПРОДУКЦІЮ

ВИСОІ(ОТ

(Із Зактпdа ЦК КПРС).

Почерк

u

манстра пу В. М. Мазеrt.а.-За що б

пере.нона­

лися на влас.ному досвіді.

rоотю;д,арс:rnю

має

~<Jрмо~ базу,

rоспу імеRІ СРСР.

хоJІ)ошу

а значить

З Іrе·РШОіГО

дІНЯ

ВИ'ХОдУ

іВ

Стащуту

КПРС номуністи

комб!Інату

cg!Jт

ПіСЛЯ тИІВІНоІ

щроекту

nобутоІВ·QІго об­

СЛ(Уговуван.ня

поч:али

уважно ІВНІВч.ат.и цей н~ий

партіЙІНий ,дQн;умен·т, ре­ телЩо готуватися до його . обговоренюі. 3, рОЗlМОО З JIOM.YHiilcTar.fИ Я Дjіа.налась, ЩО КОЖf!Н

~

НИХ

СіП:РИЙМаЄ

· ОrаІ\'ут f!K

НОВИЙ

закЛИІН до

дФяльнос~!.

ВІі.дt~аяоІ !Л\раЦі

ІmР;'ійІНою

ни.х

н еоб хі:щн<J

ножJю!Го

ак- У.ЧУІНІЄІНІ!r.Я

t<y,

tП.ланLв

лежить у

Є. секретар

КУЗЬМИЧ, парторrаІdза­

цІІ комбівату побутово­ JО обсщуrовуваввя.

4 грудня 1985 року в ~· Києві. , (РАТАУ). .

Ішtlчу в

настає

гаряча

з.а!ВЩДИ

rюраІдjИТЬ

людь.:'<Іи

ле:гко

CJIOВO!vt,

З

ТЗ:fСИ­

п.рацю ­

єгrься.

· ~верховної Ради "Української РСР ·· ПР.~.знДія ,Верховної Ради Украrн- t І ської РСР одинадцятого склинання '

ІК()ЛИ

ІQОІЮМОЖе ДіЛОс"d.

Скликання сесії

'

ВасИІЛю

з.на­ ремон­

МеХ!З!Н'1зато,рР nоважаІОО'Ь В. 1.. Ма,рчука · за ntра~ість, самОІВіІдда­ ність. томрисшість, Він

ко- тах.

!МИ

сьноr : РСР постановила скликати друі'у с'есію ВерховноІ Ради Україн-

цриІІl'!nносо

В'И'Х.

ЗJН'ГИВ щуrв.ати

в.Ід-

як

пора Ж!НИВ, . вLн беззмінно В .nолі, біЛЯ rr.epeCY'J3HOY ремоо·mюІ лі'ГуЧJКН. Разом з інІШІІМи хл·ібОірОба.мw ве­ де натолеглИІВу борО<ТЬбу за ВИСОІК'і fІ!РОЖ3Ї КО.10СК0-

Пе.~ещуС;ім fІіеІ)ішу чергу · на КО!М(УН.ІІС-

комбінатом

З ме.та­

бу ДЬ•ЯІН\У IIl'O'piy р.ооу. Bл.irr­

нева.дмад- Ничих

ІІ1!раці:ВнИІКа

nрацювати,

уміє

тувати

благо д.а.нь .n'Я"ГИІрічни.

лек.тиву на я·кнайшвИ;ДШу ліr~rвідацію ная.в:иих н!Є!Цо-­ л;:кJrв у .rnpaцi, ДОМОІJ'ТИЮЯ

хист.

і1ІОІМ

байнlв,

ОІргаІН'і.заціЄЮ У!МОВНе вmrоНаН:НЯ вцр<Jб-

завщань.

оооблИІВий

ІРЯМЯ .ДQІВОдилося

Ми· ~Цобре розу!Міемо - · nеред . нашою · ІВіІц:повJ.да·льнlсть · за беG-

С:ГОІТЬ немало

ВИІКОНаЄ

над;U!но сл~жи:ги. СІdлЬІКН "І'рШСТО ріrв. ком-

60-річчІІ

ра'дя:н.сЬІКО·Ї людИІН'И.

Зараз

-

·НJ!ooro іншйй . Зварить де­ :га.Ль нважай, вtк бу~е

само- стз.вання в реалізац1У зЗІВ­

на

ІВЗJІВС.Я

кажуть : має св'ій nочерк, ВИІдJІО , чИІїх · рун дJ!.ло ... До .po6orrи ІВ ньосо яки1«:ь

Заклик до діі -

ІНе

ll1ВИ1ЦІ«>, :wоб:ить на,д;і:йно. ДQQpori'HO, На СОІВіСТЬ . Цро ІНЬОГО хлібороби·

У ТОІМУ, ЩО Щ :змJ.нІИ рИІШіВ механLзатО!J>і'В . ціалк·гичносо сусmльства. а~~!:цображають ДіЙІСІ!fи:й І це йому rв значній мірі Г. КЛЕПКО, стан ,речей, М:Іі номуні­ в!,:lа.ється, адже в .'1101.'\fY, що . секретар парткому рад­

-

ЯІ(ОСТІ.

БОРІТЬСЯ ЗА ЧЕСТЬ РАДЯНСЬКОІ МАРІ(И.

Комуністи, вс! nрацівни­ З НООfUІІИМ ,роком вnлив і мQОК..1ПІВ()ІС'Г збільшувати J<И 1paд:rocrny !Jм,еноl 60-jріч­ пrщрт.ійної ЩJган.lзаці1 на вИПЮ(5нищ.т:во mа;ри,нни­ чя СРСР з глибоним ін­ ІВИрішеНJН~ пи:т.а:нь ено.но­ цьної ~У. є заспу­ rrе,ресо.м знайомля:rься в міІНи, соціалі,стично~:о жит­ га і І1/РаЦ!ІІаників цеху ме­ ц1 ДНі З [ІОU'JОЖЄ.ННЯІМИ тя ІlJОСИJІЮЄІГЬСЯ, а ЇХ аван­ ханізаці·ї. прое:к.ту Статуту КПРС. Г.а[J:Ід1Н'а , роль - ~роостає. СхвалюЮІЧи ПjрОІе!}(Т Ста­ В'Ч.И"r.уЮЧіИСЬ у рЯІдІКи цьо­ Наведу та·кий ІJrРИІНЛад. туrrу КПРС, к-:шуНJіс:ти І;О важЛ1ІІВОГО· полі·тичного КомуІНШС.т Анато·лій Івано­ ра~спу Jме.ні ?;О-річчя ~~tОІКУМ€ІН'Та, ми бачимо, trич Лриго•рчун З'Наний да­ СРСР n~pe:!«Jffaнl, що всі що в ньому відображено лено за межами нашо~ змJ/ни, ЯКі будуть ДО НЬОtГО. н,у:р.с natptr і ї на І[{ ал ьше ГО•СПОДС\ІРСТ'Sа . ОВій ОбОІВ'Я­ ооесені, СІІр.ИЯ'11ИМІУТЬ ор· розширення В!іу'Тріпар ­ ЗО:Н члена rLatP'Tiї він вба­ rан.іззДі:йн<.ХМу зм Lцненню тійної демоІКратії, а ТаJ«>Ж чає не JІИШе в тому. щоб п:.арmІІ на вwцробу.ватtХ mіДІВИЩеН:НЯ ВідооВІ~ЗЛЬ­ тру(ДИТИ!СЯ демократичноВИ<СОІКО'П:Р<J\ДІУІН­ прИНІЦИШіХ НОС.Ті І}О()Муніс.тіJв за дору­ ТИ'ВНО і ТБО:РЧО·, але Й У TQ>- го ценmралІ.з.му, ~чені оорави, ~роста.ння їх M,Y, що.б Д<J'ІЮМО'І~'ГИ ДОСЯГ­ щенню KtWI!mroї ро.лі а ва НІ1ЗПJ'дяої poiJLl. ТИ ЦЬО'ГО К·ОІЖ.НО'МУ З ТОВа­ КПРС у ЖИ'І'І':і нашого со­

сти p.a;дrocny

* Ціна 3 коп.

5 листопада 1985 року

ТРУДІВНИКИ' УСІХ ГАЛУЗЕЯ

СТВА!

З ГЛИБОКИМ ІНТЕРЕСОМ.

·

КОМ УНІСТИЧНО І

ДЕПУТАТІВ'

.

Василь

ПОРІВНЯНО поч.ав

Неда!ВНО вЧщгоді.

црацювати

елекrrрозаарншюм

rазо­

у

рад-

йоми

ше

оооорИІrь дй;реК'f!Оrр ра.цrос-

роки

.м!ИІН.уло

тіШюІ оргзнізацл. Він

-

ІВІ:ІН 3)'1М11Jв зазоювати вели­ ОІ.'tИІН з ~ращих агітаторів

~ий авторwгет у ·кОJІІе'КТИІВ1.

гос.n·і «ЗааJО!І»Іщ,JКИЙ• ко­ муніст В. І. Марчук Ли­ чотири

ІЛліч бере ак­

·ТJШІну участь у жит:тІ. пар­

Але і за цей час

-

на

У нього є своr nри­

r сен:рети

.роботи, -

виробнИІІJ1І1Ві.

Г . ПОЛЯНСЬКА. Фото М. Семиноrа.

< · .у міськкомі Компартії УкраЇНІf, виконкомі районної Ради народних депутатів, президії райкому профспіnкІf працівників 1'

сільського господарства і міськкомі Л І( СМУ

'

;,

ПЕРЕN.С_ОЖЦІ . З.МАГАНН.Н , П-РО П.ІдСУ~І(И РОБОТИ І(ОЛЕІ(ТИВІВ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИК РАйОНУ ЗА 9 МІСЯЦІВ НИНІШНЬОГО РОКУ Виконуючи - планові завдання і соцlаліс'І'ичні зобов'язання 1985 року

по виробництву

і продажу державі

сільськогосПодарської продукції, пар-

тійні ,

профспілкові,

орга~~~:lаації, нерІ&і:и:ки

комсомольські

і спеціалісти

господарств проводять значну роботу в цьому напрямку. Порівняно з вІдповідним періодом минулого року

По збільшенню виробництва і пром'яса колектив радгоспу

дажу

'«Авангард•

(директор

Е.

О.

При·

· ·ходько, секретар парткому К. Ф. За-

дорожній, р;>лова комітету профспіл-

ни В.

t.

Жуков, секретар комсо-

мольсько~ організаціІ Н. І. Линьдя). За три ивартали нинішнього року план продажу м'яса колектив вико-

збільшилось виробництво і продаж де,ржаві молока і яєць. План дев яти місяЦів по продажу державі м'яса виконано на 100.3 процента. молока - на 1.06,9, яєць - 106.1 процента. Розглянувши підсумки соЦіалістичного змагання за цей час серед rос'Ію,д;а•рС11В райоі!fУ, П€<реможцями визнані:

нав на 113 процентів, план виробни- . цтва його - ~·а 1 і5 процентів. С~:r;едньодобо:і пrипости по господарс.'J1ВУ ста.Іювлять 656 IJPaМll!.

дажу

ськоr організаЦіІ Н. Ф. КJІНменко) .

По збільшенню виробництва і продержаві молока - колектив держплемптахозаводу «РуднЯ>> (ди-

lІереможцем

соціалістичного зма-

гання серед птахофабрик району визнано колектив Київської птахофаб-

рики (ЩИ\РЕІКТОІР І. І. ХJІЮПКа, оокр'етар партtйноr організації М. lVI. Роз· rоJПОк, голова комітету профспілки.

Т. П. TariJIЬ,

секретар

номсомоль-

ректор В. В. Фролов. секретар парторmнізаІції В. Ф. Максимець, голо-

Колектив виконав план виробництва яєць на 106,3 процента, продажу їх держа"Ві - на 104.6 процента, nорів-

рук,

лого

ва комітету профспілки В. М. Мемсекретар

комсомольської орга-

нізацН Л. В. Макарова).

Колектив

няно до відповідного періоду мину-

яєць

року

на

збільшено

реалізацію

17 мільйонів 273 тисяч1

виконав план дев'яти місяців по виробництву молока на 136,6 процента, надій його від корови становить

штук. Від кожної курни-несучки одержано по 187 штук уєць. Переможцем соціалістичного зма-

мів більше проти відповідного періоду минулого року . Державі продано

підвищенню родючості грунтів визнано колектив радгоспу сПухівськнй•

3488 кілограмів, що на 638 кілогра2904 тонни молока, що становить 143 проценти до плану. ·' '

гання серед

госnодарств району по

(диреюrо,р А. І. Іваницький, секретар парторганізації Н. r. Труба, голова

l<ОМlтету

профспілки М. І. Дзюба,

секретар комсомольської

В~ В. Варава). виконав план

Колектив

організацн

радгосqу

по внесенню органіч·

них добрив на 256 процентів , Щі ~о-

жен гектар

ріллі вивезено по 23,7 тонни органічних добрив. · ·

Переможцям змаган·ня присудже- . ні перехідні Червоні прапори · міськ-

кому Компартії України. виконкому. районної Ради народних де~у'татіn, райкому профспілки працівників с!льсьного ГОСІЮІЦ'З\І)СТВа 1 м~сь'Ю(ому комсомолу. Переможцем в соцзмаганні серед• молочнотоварних ф~:;рм району по збільшенню 1 продажу державі моло. ка визнано колектив ферми радгр<;~., «Плосківсьний• (бригадир А. І. Ма-

JІЮга). План виробництва молока ко- . лентив виконав на 119 процентів. Надій його від корови становить 5047 кілограмів. що на 161 нілограм

більше проти

минулого рону .

відповідного періоду

Переможцем в соцзмаганні серед

бригад птахофабрик визнано ко:nектнв бригади .N9 2 КнІвсьІіоУ пnІ.Хофабрики (бригадир А. А. Кушнір). Колектив бригади одержав 32 мільйони штук яєць. План виробництва їх виконав на 132 nроценти. На ножну курку-несучку Qдержано no 187,4 штуки яєць при плані 183,5 штуни. Собівартість тисячі штук яєць ста-

новить 46,23 нарбованця при плані 50 карбованЦів. _, Нолективи-переможцt

Почесними · грамотами.

нагороджені

. Відзнач~о хорошу роботу по виробництву і продажу державі тваринницької продунцН колективів радгоспів «Плоск!В'ський», <<Бобри~ьний», імені 60-річчя СРСР, імені

Щорса. <<РусанІВСkКИЙ». Звернуто увагу партійних комітЄтІв і бюро, керівників і спеЦІалістІв радгоспів •· · <<ГОі{\()/ЛЇІВСь.киrй», <<Літ.ніJвсьНИй» на невИ1КОІНання планів прОДаЖу державt. м'ЯJС.а і МОЛО}(а, ра,дrоспів ((ЗЗІВорицький», «Запш!.вний», <<Красилів ський» , <<Великодимерський». імені Мічуріна - по продажу державі молока, радгоспу-комбінату <<Калитян-

сьний» -

по продажу державі м'яса .

Зобов'язано

секретарів партійних

організацій, керівників вищеназваних

господарств вжити необхідних захо' дів, спрямованих на безумовне винонання планів і соЦіалістичних зобав'язань нинішнього року .

Районний штаб по організацІІ і ке- ..

рlвництву соціалістичним змаганням висловив впевненість в тому; що пар, тійні , профспілковІ і комсомольськІ

оргааfізацtУ, к~ріани:ки. 1 спеціалісти

І'ОСІІІІQДЩ>СТВ, всJ Т.РУІ!VіmІИКи q1л д<Ж-'Іа, дуrrь ~сНІЛь для уСП:ІШІНоrо :ВннооЗІН,НЯ

nланіrв і соціал.істиЧНІИХ зQбов'я:зань з~оrо р(жу ХІ-У п'іІтцрічни.


*5

стор.

2

листопада

1985

року

сНОВ. Е

ПАРТІRНЕ JІСИПЯ: ЗВІТИ І ВИ&ОРИ

- Коле.ктнв цеху ме­ ханІзацІІ взmJ на своУ nле­ чІ, так би мовити. основ­

НАПРЯМ-ВА ЩЕ ВИЩІ РУ ВЕЖІ

Ордева ЖовтвевоІ Pea.oJUOцiJ радrоев сПаоскtвсwсвІ• 3 року В рІК вра­ ЦІОС стабtт.во , аа - будь-

8ІСІІХ

умов

Іd ароисаІ дара.квх

-

тварИН'НИЦТВІ,

ПWtpec·

JlИ8 на зборах Інженер

·

rоловний

господарства

-

в. Г. ЗІн16ВИч .

Та в нас

ще бa.rarro й ручноУ nрацІ. особливо ІВ овочІ:ВництвІ. Є при.клади не завжди

одержує ввсо­

вродуктвввtсть ників за

rромцськоrо

стан

тварвввв- виробнцц1'Ві,

справ на МИ Й ОДЄ{»КаЛИ н.епоrанІ

що rюзиmВ.­

Ц'l'ІІL Чвматdt вмад 1 но nоо.начається на кlнце­ розв'83811118 ЦИХ 3UA&JIIt вих результатах праці·. 8IIOC8'IIt sомувtств пер- це впдно по наспІдках

811111101 парторrавІааціІ працІ робіnwкІв цеху pocroc•A8PCDA· Про це линництва. цеху механІ­ ІІuа 110..

ва 381'1Ro-811·

зацLУ і

оообливо

цеху

6орІІІІХ :аборп, ІЦ0 аіАбJ· твариннНЦ'І'Ва. коленТІUІ аса '11' ~ AJUIIIII. ЯІІ«>rо за мтtулІ дев'ять - Пон&ІА 60 ІСІОМуи1С11в мlеяцlв цього року забее·

вхQАИТь до С1UІаду парторrан1.3а:ЦlІ радгоспу. сказав у своІА доnовіДі на зборах п сенреrар п. І. ПоrорLЛиА. Всі ІЮНИ nереважно є

npa-

ду ·мин:улоrо року.

11091ДаЛЬН1 ДlJНІНоКИ вироб- .ідУТЬ комунІсти 1 комсо­ инцтва. ведУТЬ за собою мольцІ. Член КПРС М. І.

мати ще вищі. бо під час збирання

робн.ицЛ""""' та:ТВам'яісап~~..!і : : на корову. а комсомолка IOJWI

Добрих пока3НИІdв доСІІnІуто в нинlШНЬОft!У • завершальному ~ц1 n ІІ· тирlч;ки. Зернових одержано в середньому по 44.2 ~wrиepa з rектара.

продано ~ржааі тони <80"118 ори

~пра­

~анlзмІв ,

допускаються

•nеревитрати коштів на ре­

монт техніІКИ, були й ви­ падки

пияцтва

окремих

механюаторІв.

інші

пору­

Щоб одержа'Ги бlпьший шення. за що ourrpaфoвa· вал зерна . 'Гре(іа смlпивІ­ но 9 nрацІВНИКlІВ .

ше йти на роз.ширення посШІв зерновоІ ку.нуруд­

Сту.рбовано

Коб'ЮІt

-

rоворИ9

иОМУ.Н)Істи К . Г. Куnріян-

чук. · о. І. Феnореико. п. П. Цюрмаста. ~пер­ тІйиі т. М . Коm\ИИ!Чу.І<. в. І . Голоnаоо, комс.омол­ · ки Н . І . ТопІха. Л. М. ~- Хара.к'ІІерио. що

5430 торІ.х 1о 54 операторІв ма­

са­

ме про цей факт і брита· дир овочевоІ бригади ве­ теран праці Г. І. Міщен­ ко:

-

Здавалося. що все зробили .,цля одержаЮІя ВJШ!

довели

Про шп.яхи

пdдви.щення

ден­

ва ,

соціально-культурне

бу д\в.ІUЩ"І'ВО

в

селі

гово­

рили диРЄ1М'ОР радгосnу П. Ф. Волоха. ГОJЮВа ви·

ко.н:ком у ,

с.LпьськоІ

на.ро;\ніх депута.'lів

РадИ·

С . Г.

МалюrіІ . голова робlтюАо­

го

·комІте1'У

профспІлКи

огіркіВ до ЗО в. м . Дресеянська та Ін­ тони. а не зуміли зберег­ ші 'Ю88ІРИШІ .

ПQ 60З8 ти. ТеІІЕІР члени

кояwrн до 40-річчя Пере.- к!JЮ[-рамі:В. високих по­ моrн у ВеликіА Ві'ТЧИЗИ:Я· н3знякІв досягли також иlА eLAtrt.

допустяли

ти.

бевnартJАких . Все це А8· ПЕІЦорашко за д~ев'ять мі· по м00КІJ1нвІ:СТЬ rоспо.дар. с.яцІІв року надоУпа оо врожаю, стwу о 'ятирІчний nлан ви- 60З7 .кілоrрамІ:В молока ний збІр ~~r··-

могли

печив надLй на tсорову по 4824 Іdлоrра­ посівіВ . ТілЬоКИ цим мож­ з ' Щц.v КПРС. впроваіІ{жен­ ми молока. М 'яса за цей на ПО$10НИТН те . що цьо­ кя досягнень науково-тех­ час виро6леио 424 rон;ни, rо J)ОІКУ ке іВИКона.ли пла­ нічного nрогресу . nерспек­ тиву роЗІВИТКУ госnо.дарст­ що на 96 ТОНН' бLЛьше ну ~У огіркі:В.

цюють з внеоною ВІдІЮВІ· ПоперєАУ в змаганні дальнІеnО, очолюІ01'Ь ВіД· серещ твариНіНиків такои<

~

а

зи. на овочевих планта· продуктивносrІ праці, роз­ соцІа·лІстичного цІях Потрібно забезпечу­ гортання фуражну ваtnt кращу збереженість змаІ['аН:Н.Я на честь XXVII

акmв- проти вІІЦпов)АНого :перІо­

ними бІЩЯМИ nарт11.

врожаІ зернових,

актиан.о

брита;ди

гаrуЮ"l'ЬСя д.о

но­

КомунІсти не обходили

й сгоаrрих кутІв•. Пшпо­

в<n> сезону. Внесли орга­ нІчНі добри:ва пl.д оранку

ся ІПро те.

ні гЄрбіцИ'ди .

·нІGaцlя. А&л.еко ие все raP~ з трудовою диосцнп­

І'І()'УНту. придбали необхІД­

повurьяо

що в

рост:е

цІлому

пallfopra­

ДоповІдач І вистуnаЮЧІ ліоою. нерtо.дко процвLтає комуністи на зборах баrа­ пияц11)() в селі, не на то уваm придІли.лн nитан­

належному

цІ~ еиробшщтва

не працює хУJДРЖКЯ само­

рівн1

прово­

ням дапьшоІ І.нтеНСІ!фІ.ка­ дИ"І'ЬСя робота з :молоддю. на осно­

манl wиttИoro &ЦоJиня 36 одер- вІ нОІВЮС технологій. впро­ дІЯльяLсть. не створено тонн. Одерокаио не- жали більше 6 тисяч кІ­ ва;цження ІГОСПроорахуико­ умов ДЛЯ poo·B !fmY фl'З·

ІЮІ'ЗИі врожаІ кормових лоrрамlв молока на коро­ юІ СКстеt4К ОПЛМ'И nрацІ кgт.тур. що дало моокпн- ву. 15 f.IP 6 тиаІЧ 1 за кІнцевими реаультата­ а1сть заrотовнти бпизько лише З менше 5.5 ти- ми . - Ми вирс:цуємо ба­ 19 тисяч ~ зеленоІ .ма- с.ячІ . си. 1260 тонн сІва. зІ(JраВсе це радує. надихає гато різноманІтних нор­ 1'11 .DОНЗД 1000 Цен:rнерІв трудіВНИКІВ rосподарства мі'в. с.казав головний

н.а подолання ще вищих зоотехИ!.к П . Т. Мелешко, рубежІв. А вови Ум Під що забезпечує нинtш­ рІвень виробництва на заrоnвлІ ІКормі:В ви- силу. Про це оrаворив не н.Ш C01C1fX ІJОІКаЗR'НІdв · у-· працl ТіJІЬКИ &ЦОООВl;цаЧ, а А ІВН· ТІВаринницькоІ ІJІрqд,укцLУ. аорІІОВ'Н'Х •. .корекеплодІа ~

з

ку льrrурно.-маоовоІ робаrи .

Ось те коло ІUІn'.аоИЬ . нщц :розв ' ~аиням яки :\ доведеться працювати ~ вообраному складу ПdоРТ·

кому . щоб вийти на .н~і рубежІ JU}З;C1j'1llН'I!Й ПЯТИ· рІчці .

Збори визнали

парткому

в

роботу

звіткому

пе­

JQІМ«ЛНСІІ комукіст В. М . <:1',УПаючl на зборах кому- але тш:ть Ух ще ·кизька . ріоді задовІльною. обрали Це Й стрНІМуЄ П}>ЦЦУКТИ!І• новий Й()('() склад та деле­ Волоха. ланкевl В. В. н1стн. . Пе&>кwrиА. п. к. }\расни- РішеtІн:ІІ кмтневоrо ніоть дійносо стада. Про· гю-1111 на ХХХ парт.кояфе·

аов, ~опьцt

.В. lt. (1985 р.)

і

н~авньоrо

довжуватимемо вl:дбlр м<>­

ренцІю мІоеькоІ

~ч. ю. Г. КаІСУИ 1'8 жовтневоrо ПленумІв ЦК лодняка ДІЛ:Я МІРОЩУВ8Н'НЯ к1зацІУ. бич­ Сенретарем ІНШІ. КПРС. сказ,аз У СВОЄ· ІНетелеА, племінних С$

заrз:н:ачwrн.

що му внетупі бригадир юр- кІ:В . РеаЛІзацІя Іх дає чи­

nерехІІА на цехову стру.к- модобувноІ бригади М. І. малі прнбуrrки roonqцapetr­ туру вироб~'ІВ& с.прняа Ton!xa, зобов' язують ay.

Подвійне ЦЬОГОРІЧНЕ <.еЯТО Ве- ІІІ,Ис:таи~І JroiН'I'8ilmiOY пикого Ж<8І'НЯ

дл" пра-

цJвнИКІв запJGІНРUЮІ станцlІ Б<q>ик знаменне ще й rrнм . що в цей деяь

еони ~имуоrь ювІ-

1ІКУ очолює

паJ1Юрга­ nарткому

ЗJЮВУ обрано П. І . Пoropl­ лoro.

Є.

ФЕДОРОВ.

евято

ме­ ІІКі так необхІДні

кому­

ються mарІfНН:НІЦьке мІ· стечко р~оопу с БобриЦЬІ(ИЙ•. БоІ-данівська nта­ хофа(фИІКа, радгосn;ком61~ :нarr •Ка:пиrянський• t.мені 50-,рtччя ОРСР .

· де віН керJDПиком, флан.гових сщІапlс.ТИЧН'ОІ'о .коУ Ж08'11Невоr соцLа.лІстич- верw8І.Ня . завдань qдинІІІД­ ~· є також одіНИМ з найважО. П. Бойка, ноІ реВОІІІОЦlІ, запl.ЗННЧ· ЦІО'ОІ п ятир1ч.ки. Крім ливJшнх. ос.кільки в-.ц йо- . ЗМоа!Ган:ня змаrаккя ка ~.

n~

C)'lltt:JНIIЦ'1'81

широко nрацьовитооrl.

соц1апІсrнчНе

честь своrо

• трудовому

працІвНІІКи

ха.ргн:rерною

зале- В. В. Гребенlж:ка цей ко­ ще одяією го на;д~оІ ро6оти Тільки рух на леfr.І'ив завоював пе.ршІсть цих ЖНІГЬ не

рНІСОЮ

црацівник.lв є чl'J1RІоеть У аИІСоканні до.рученоІ Ум

залІзницІ.

к

серед

сrrор1jфІених

nІдроз·

Р~ того. що дІ.лІв КиІвськоrо аІJJ.дlлка

звідси нЗІЦхадить eлewrpo- запі3Н:ИЦ1 · сnрави. аих:ока црофес1Ана енерг1я для елеmроооІзмаАстерність

1

щастя народам

t

В усьому cвl!rt ким інrЕU>ЄСом

якою

бме

нО'ІІа · РЕ\даІЩІ$1

Проrрами пaprit

з вели- вперед. запровЩІVКення чекали, ·комуи1сnRНих принциnІв

урахування рІ!ВН.Я ма­

6eG

Комун1с:-ткчноІ терlаJІЬІІоУ 1 дУХОВНоІ зрl·

Рад:ян.сьtсоrо Сою-

зу. Роороб~а ІЮІ!dІдІю

суспільства. як nока­

JIOC'l1

вона вІд· зує досвІД.

до

Постнови

прнречеиl на

нецц.зну• .

XXVI з'ІЗІдУ КПРС: сДо· П1>0 шмхн адооконапеи­ ручити ЦеиrраJІЬЖJМУ Ко- ня ·керtвнІЩ'І'Ва кародним мLтетові КПРС внести не- rоспqцаорст.вом

обхdдиі Д()І[ЮЕІИеІПІя 1 змі· ше

СРСР пн­

сНойєс

иитІv.в...~ю~ру:~і'ц~~ (НДР) . Газета • ,__

лює.

и311t1'Aнtcn.. дІв. иею також

КО!рИсту-

К. ПРОКОПЕНКО.

стІ cвlrroeoro

роовиrку.

цtn1

сусnlлья«о печуваtІ'И'СЯ

oocлliD.<&fe

й осн~нl з.д'І~

за .к~.

111 нову

лен:ІН<:ьКИХ

і п.Ідrотува- ІК,РЮ'ИЧJЮrо

ре;цакцію

11ро-

грами КПРС 111,0 Чf!РГОІВОІ'О якиА з'ІздУ паргіУ•. обох

цеНТРалІ;)Му.

виражає єдність його начал - як

~нщення

ефеІК'nІІІності

Тепер ц~ проонт ооуб- цен:трапІЗ(JВаЯQГО лІкавано

для

широкоrо

З •Є'!Ою

обrовореннЯ НЩередоднJ реІНІНЯ ГОСООА8рсЬКОУ Ca1o'IQXXVII парr!йного з·r~. стlАноотl та вЩПО6І;даnь·

намlоченого на лютий 1986 fЮСІТ1 об'єдяаяь

і ПWJри­

раюу . Причому. як 1 спід єМС!ІВ. бу ло чекати. обrоt!()рююrь

йоrо не тільки

ЧЛеІSІ иа-

Itl

Органи преси кора .· со-

июІ парт1І. не 'ФJЬ.КН всі ~~=~: р~ЬNІ. лцци . Нооий JJP- значаюrь. щ9 КЦРС J11;1J.· куменrr

КПРС

вся авІтова """'- ""Nnoa"М. H.L """'" va•vy•••-

tt<ОМеfІ'ТУЄ тверркує овІ)є про

npeca...

деnш . 'SВНІІ; 1 ДО

м....,.....".

в!АЯОСИИ

.,.,..

~~~

товарнсЬЮІх

· •••uuv

.

1

рl3ноf51ЧЯОІІ'О

громадські дt.ячL р.ІВних аrtвроб1'1'ШІЦ'І'Ва СРСР з Іфа"ік. він став о,анtєю з усІ.ма державами свtтQ!ЮІ

roJl'OВHИX тем

диСJСусІІ

У соц\аліс11ІЧІЮІ системи.

СІВіmоВО.М:У :щ>МуRіСТ'И'fНОМУ

1 робLТНич~у pyd.

Індlйська газеrа

сПеr-

plorr. вкавує на особтеє Про.. значення тоrо фaRry. ще.

'

Як вІіІ\омо, пе,ршу

~ пар1'1У було ІJРИЙИ'Я· ·КПРС ВИСІ'УПЗЄ

на

nlA·

то в 190З 'J)Щl .. ІУ було 'ІІрИ!МІ<'у справедпИІІОІ бо· вmоооа:но: вперше в іето- .ротьби нарqдІз краІн A:nt. p1'l ВИНИ'КМ держава ро- Африки 1 ла:mиськоr ,t\~е­ б.lІТИНІКІВ

1 селян. поч.алос.я рики прІЛИ Імпе;ріu~ твореияя ноеосо саіту. В та гиLту трансиацlонал~­ дРУ4'ій ПросрамJ.. прнАн:я- Н1tХ монО'ІJОЛІй . тій у 1919 році, ·бу.rю висуцу:то 331\Цання побуgtови

соцlап13му.

11РетІО

І!'аш н~род

В

У свою

черrу.

.

.

ІІР,~

а

ЗJUА~снюючн роовИН)"rнх капtталlстйЧ• пaprrlt, .них kpa!I11 робить нагопос

Програму

ІфИЙЮІту

році, на

1961

п.ІД:ІІВерджЕІІfКі

рооrор11ув ве- ленlн<:ЬІІЮГО

КП~С

np~~

личеону роботу на всіх ми,рноrо cnlвictt1~: Н'аІІJ'РЯМах комунkтичиоrо держав з різ:НИМ суспІІПf" 6удІsН'ИЦ'11Ва. І:ПІМ .ІЩЦОМ . сКПРС. пише а.мерн;канська сНьюЄмку х~риаrику ІЮрк тamvc•. за нор;.

Проеі(!lІу

-

НОВОІ

реАакцLІ ма.пь'Кl, стабlЛЬИ1 BWfOCИ·

Програми КПРС дала че- .ни м1Ж Радянським Сою­

оргаmч· зак<JННИХ

-

осн08()11оложнИJС теоретичних і поЛlrmЧН'ИІХ наста-

що п.єредба­

влаштовують

КІІІDК·

баrа'І'ОJПОд·

них Jdcцax.

фото:

кввrарвІ

nродавець

Ірвва

МИЗД­

РЕНКО вродав кввrв ва осІивьому міському вр­

марку.

Фото А Козака.

~

ВІUІЗНН'Я

один

J :rдlAc·

НWІНЯ на АІлl прНІНципу ()Д'НакОІ!ОІ бюnени. вста­

но.в. на як1 КПРС спнра- н 08 леНЮІ ка цій базі яко­ ваторським

ПОШУІ<ОІМ

КЛЮЧОВИХ

Н<ЩРЯМа.JС

дLяЛЬНос:г.l

~·ІІи.

ка

tl

що

вІnбуJІИСІІ

ГLра:юrичпо

()бrоеорен&Я Т1ЛЬКИ по­

. всl

за чиrrаємо ще чимало цlка­ вого. Але вже тепер, як

засоби с;казав меиl визначкий Іrrа­

мЗІСОІВОІ Інформаці'І

звер-

таюrrь ува"гу на ту ч.асmtИУ д'ОКУ\Мен'Га,

. ється.

вза~ного

~·я..

з урахуt!аоННим чалося. Ми оонуt>мо і про.

чверть стО'JІlтrя.

І* ruд.креслю-

що

n~рооrаиня

JLlІйсЬІКИ:й

діяч

МІJ.жн~І

лауреат

JІЕІІінськоІ

премІІ сЗа змЩиеRІІЯ миру

мІ!Ж иарсwіми•.

с.оціа.лІ3му в .комуЮзм ви- ВсеавІrrНЬО'І

Ради

ч.леtt

Мнw

:жач.ається об'єіСІ'ИВЮІІМН Ащu>еа Гаджеро, яоно <Щ· закQНамИ роовшку с.~- не: КомуНtсти.чиа парrtІІ

ПіtЛЬС11ВЗ,

не зважати

які не мож.на. цей

ЯJd

КвУвкнвrоторrу ча­

1

OWfOIO,

є'І'ЬСЯ у сгоІй :poбorrt. з но- мога б:t:пьшоrо

на

Викладаю-

роGІДLЛ

сnроби

кращоІ uро­

ковІ базари

На

нер~­

так і знач:не рооши·

J.t1'88,

проекту.

РцдянсьІІСоrо Союзу бажає

1

миру

щасrя всіМ

на.ро­

дам манети.

уогорсьна газета сНепса­ бВІдшаг• ІКОІІІСтатує: сБудь­

паrав.цв ПОJdТВ'ІІІОІ, ху. дожньоі та науково • во­ пуnярвоі .пІтературн ара­ цІвивкв мtськоІ кввrарнt сто

JІ!дКРЄС·

що. я:к зазиа·чаЄ'І'ЬСІІ

заІІtЦ,о8ННЯ бороrгьбн пар- црииципІ9 уnравлінн.я І на­ т.11 1 ;рЗІЦЮfІС~О кароду саиnере.д орНІЩНІПУ демо·

чи

.N! 88

Дойчланд•

му визначає закономірНо- в n,poetn'l. повННЖ> забеа-

не ПОtWJ8Н'НЯ наотуП4ЮСТ'і

рунки 68-А р)чннцl Вепн-

JkWIOЧac

в. ІІсть ІІроеІО'І'у

ствqрення своrо $ Дробот, В. Ф. МепьнИоІС, Мниоон АцдрІ.йоонча 3авДЯІGf СЗІМОВ' n"а:н1Й . МнКQ./1аЙович . ~ цриємства. Отже. ro- с. д. ПоживСW"Ко 1 · А . К. ВяІчеслав ~ наrолосити , що mд· праці ро6ІТПИ.КІІВ , Нади· туючи .-wп труд.оеі да- ДужНІС наблизипж:.я до за­ """"'"',. •~.. хаючому прикладу nраво­

рооrоркупи

праsо.. Я.к вона вl,дЗНачи ЧаюІТЬ невгручаЮІЯ У ВfІіУТ· ла. xap8JIIl'epнa особnн· p:lшld оправи ооеажавия

neA

ники

КПРС: мир

хосповаць.ка газета сРуд~ З<* і США.

на заJI:kmицl. ніІст Микола Андрlй<&ІЧ ДосrоАним с~ником М . А. Гурина Гурки. Правофлангові со­ .колв~т~Ву цJ.алlс'ІВ'lНого змагання оrав пІ,дрооДLЛ .тяrовоr пІІдсин К. А . Потернак . М. І. оrанцІІ. яку очолює режі ,

&ЕСІДА НА МІНСНАРОДНІ ТЕМИ

ну вагу всІх вІUСонуваних робІт В рос.лиННИЦ'І1tl і

сlJJьськоrосво- mдвищенню особисто! вІд­ нас буrrи дбай.лнвнми гос· своєчаснОІ'О технІчною об­ культур, мав повІДальностІ всіх працlв­ подарJWИ на земЛІ. Хоч слуговуmаІfНЯ машин і ме­

ваАJсраЩ)'

4270

ЖИТТЯ•

А. КРАСИКОВ •• (ТАРС).

за6.Lrаяня

ВІдходи- в дІnо ДиІпроруд.ве

коІ областL.

c,yxor

Заnо.різь-

нИЦ191.

А~

часrо череа

Внроб.mщтво nщ>ебоІ в трЗІІслортуваон:нІ.

сира8М1КИ

освоєно

на .наМ1льшому в обпасті

ДШпрорУІднен.ському

си-

с.нровииу

ДОІЮДИЛОСЬ

про­

сто вилнваrm.

Тепер nІсля суJІ.dан.я-СІІ·

ронариому комбLиат1. Тут рова111Са ое,ре'І1Юрюється в впрова.цжено

нову rехно- опорошок

1

го

з

на приготування

JЮГШО одержаиня корисно- совується

ПІРОдукту

вІдходІ8 мІШки.

оснОНІОГО виробющтва.

тонни

вJ.щраоу роофа­

у

спецtальиІ.

порошку

вmрача·

СироваТІКа м1стить ие- ється 2З rонии рІЛКоІ ск­ мало ІІЩрнсиих компоиен- роваткн. У иннtшньо.му Тів І . насамп.е{>еІА білка. році, на .комбікаrrl буде ви­ ІІ використовують у XJJ1- І)Облеоо nонад 500 тонн

бопеченІІІІ.

коНІЦН'Терськlіt

промкслоеостl,

у тварJІНІ-

1\181

Jф()JІyscцi:t.

(РАТАУ).


сНОВІ! АВ вlДІЮВІда.ль­ н АСТ ниА перІод У poOOr~ тварияникІв

знмово­

аr.ІАпове утримаии11

ху до­

би. ~ значною мtрою ЗЗІІJЕІКІІfЬ в" виконаНИ·Я

Для цього. перш за все, треба провестн біо­ хі'М.І.чний аналіз кормів. даже фаитично Іх ПОЖИВ· tdc:rь. вмkт манро- і мtк­ роелеr.tентІІВ

та

lн.ших

ре­

ЗЗJ!ІАЗНЬ по заоrотІВJІІ кор­ човни далеко не скрізь нормам . Тому мІв. вІд .пw-отовки тва­ віДПовЩає рИНИИЦЬІКИХ кормоцехІв

хонь.

примІщень. кормоку·

1

від

ство~ия на­

ТВАРИННИЦТВО

з

nеtКНИІХ умов ДЛЯ висо.ко­ продунтивяоl ораці тва­ ринникІв.

ДОСТЗ1НЮ

.к)ІJЬКІСТЬ

якІсного фу.ражУ

припас­

ли в радгоапах сПлоокІ.&­

сЬІКИЙ•.

сАванrард•.

сПухІ.ВСЬІКИЙ•.

сРусанtвсь­

киА•.

сЗа.плавннй•. Іме­

ea!IOIФ

сРуІІUІЯ•.

иl

МrіурІНа.

лІвСЬКНІА•.

Нижче

с Бобри.цькиА•.

сЛnкЕСЬКИА•. На 65-75

ороценrr}В забезпечева ху·

доба кормамн у

pawocnax

сГ<ЖООіВСЬКИЙ•. Імені До­

кучаєва.

сЗЗІВОрІІЦЬКий•.

Цим roonoдa.po18aM

н.еоб­

хпю зараз викорисrrати всі можливості лпя до­ да11КОВОГО нагромадження

кормІВ вnaa~oro 'Виробни­ цтва

L закуП19Jd

'Іх в ІІН­

wих rocn~Ha кожнІй фермІ СЛ~

н.ал'Зl'одкти суваркА конт­

рол~ за ефЕщ'rИвІrИМ ви­ иористЗНІНtІ фуражу з

ТІІМ, щоб З

'НаймеНШИМ'Н

зморатами

одержаrи

мак­

СЩ't!ЗІJІЬНУ дУJЩІІ.

'КL1ІЬК1С1'Ь

про­

дами бу;ряко-цуировоІ про­ мисловості. азо'І'ОС'попука­ мн. LНШИМИ мІнераЛЬfЩМИ речо:винами.

· ГрафІ:!< вwrpaчmmя кор­ мІв необхЩно склаоти так. щоб н.а nерІод •масових розтмLв ,}(І()рів забезnечи-

!іМенІ

Докучаєва.

сЗаво- вий прирkт

рицький•. ПОО1J)Іібно ТЗІКОЖ амrквk3увати роботу ла6оparroplй по селеRЦійно-nлемlн!{ій справі. сисrематично аналізувати ефектиsн!ІСТь ро6отн т.ехиІ!Кі:В і1J1'у'ЧІКОІ'О осІменJ.н.ия. ре· -

УДАРНИА ФРОНТ---------------:.

-

V

нанменшими

стІйпове уrгримання CJJ.Iд забезпечити систематИЧИ'І мооюп:иrвtlсть готувати внсо­ ЦJ>ОІ'У JІ6Н(И корJв 1 телиць JrоІПожи.sнІ кормовІ сумІ­ :nарувального вІку. В перце стосується шt. При цьому слІд грубІ wу чергу корми здобрювати вІ.дхо· ра~сnів Імені МlчурІка, запустити в д.lю кормоце­ хи І кормокухнІ. що дасть

"Шкі.пьиа ЇДІ.ПЬИJІ:

обі.ц без зміа"

.ка. Це сnриятиме п.ІдІВи­ щЄН'НЮ його товарності.

ВепНІКі завдання стоять ·ПерЕЩ

тварИН!НИШІМИ

ра­

йону. Протягам знмово­ сп'.Ійлового пер1оду У"І"РН· ма..ння худрбк вои.и ПОВШІ­

тим. щоб овоєчаоно вноси- ycr1 lшносо вІUЮНання зав­ дань НеООХІДНО яжнаАкра­ 1'И пооравки в рацІони. арганІ3увати pot)o1w У ра.wоспах cГoronlв­ ще ський•. Ьfен.І Доку·чаєва. по догляду за тваринами. іМенЬ Мічуріка м.апо ува- Вирішальну ,роль у цьому .К3АРИ. Тому ги придіпяєтьс.я вирощу- вJд.Іrрають в8.н:Ню peмowrнoro молод. вже н.ин1 не<JбхІдно широ­ наовча~~t~я няиа . Групи тварин не за­ ко роогорнути крІПленІ за ТЄЛЯ'1'JІІЩІІМН 'J'ІВарRИЯ.ИJаіІв. Пспрібно н.а­ ворова;дЖу· та ОJЩраторами. пост.Ійяо ПОЛІЕ!ІГЛИВlше

·порушується

режим

'Іх

З стор.

кооюrоІ J.'()ЛО­

в.и ремоН1'Ного молодняка в цих rосподарс111!.3х cтa­ нооить 300-400 грам.l!в. Спец1ЗІJІІзованнм 1'0\..""ІЮ­ дарс11ВЗМ оо відгоді1Вл1 ве· лИІКоІ рогатоІ худоби та вирощуванню нетелей по­ трібно забезпечити рит­ мічну роботу ферм 1 комnле!К'СІв. щоб авоєчас­ но · проводm:и виб'ір телят­ молочників Іа госпо­ ІАЗрст8. я.кІ оnецІал.Ізують· ся ·ПО виробництву м.оло­

нІ про.цати державі 60,8 тисячІ тонн мопо.ка. 20.2 ТНІСJІЧ1 ТОШІ м'яса. 210 проведеtІ­ корНІС'І"J'ВЗТИІСЯ ними мож­ ти Іх arry годівлю. Важ- зуЛІ(І"аТНВн.J,сп. мЬІьйон1в Ш!І'УК яєць. Для ;цоІнь з на лнwе в крайньоМу ви­ лшю проо-ягом всього пе- ня .КОІНТJ>О'ЛЬИ.ИХ палку. Знаючи фа.ктич"Иу рЮдУ еІІдІJрацювати порежим год.l/ВпІ ЦІННі'СТЬ НЗЯІВНИХ ВИ'д,lВ стІйКІСА корм.s. <можна знаАти оп­ тварив :JІClx вІ:ко.вих rру.п. ~швидше зат.ИІМальннй варІ.аН.т с.кла­ Tpe6a ремонт тварин.даІUtя раціонів з ураху­ КіЮІиrги nримLЩ~ь. сиванням ·ПОІJ"І)е6 окремих 81.- ницьних водоnостачання. ,f(І()ВИХ груп ТІІЩРИН та 'Іх стеми фJ.з'Іо.ІІосічнО"rо стану. орга­ ()ПЗJІения. кmна.т mарІПІнізувати повноціяну гоДІ:в­ ни.кІs. допомІок:ннх nрн,міпю худоби. НеобхІДно Щ€ІІЬ. вкгульних майдан· nравильно скласrи rрафі­ чИ.fІіВ. З nерших днів rtepEВeки вwrрачання кормІв. Уже ЮІНІ треба скрІвь дення ХJУдоби . на зкмово-

*

5 листоnада 1985 року

затратами

n.lloЄ.1'ttтrraxo­

своІх можJіиво<=rей попра­ цювали жормоеа:rоtіВель­ ЮІІСН р~· cltpacH·

ЖИТtJ•

вати у вирООнни,тво npoгpeamнl форми органІ3а­ ІtІ:І та оплати nраці -

гqц~. ·~ .роботи тварннкиК'Іов ке ЩЦбива­ .юn;ся. не вІДчувається двоомІнну робОІJ."У. колек­ д'І.євості соцІап.Lстнч:ноrо тивний nІДряд. змага/ІН'я. Такий rrJдхЬд до ЗЕМЛЯНИЦЬКИВ, справи nриносить, зви­ ч.айtrо, небажані резуль­ rоповввй зоотехвlк palтати. Та!(, середньодобоclmoroc:ayupUJІiJDUL

. r.

У рейдовому маТерІut ( •Нове ЖНТТІІ•, М 164, 15 Ж08Тпід 'J'IUCoю назвою

И8 ц. р.) йшлосв про ие­

,цолtа в органІзацІі ра­ цtоиат.иоrо хар'І)'В8ІІИ8

У'ІІІІв ШRІJІ міста в виии комбtиату rромадськоrо UP"fY'11811иa.

На

газети

ІСрІІТІІ1JИий

вистув

редакцtі

вtдпова

виковую'ПdІ оеіов'взки діІ­ t;ктора комбtиату м

r

аи,цура. У йоrо повідом:

JІеииt, зокрема,

1'080рІІТЬ-

СJІ: •Бааовнм DІдпрвємст. шкІльних

8011

і.ццеиь є

кафе сРо.весІІJІК•. з 28 •овтна на йоrо базІ орrа­ иtзоваиий J оочu фуик­ цtоиуватв м'асо-рибИJІЙ 1 ово.чеав:І цех &~абри­

катІв

АЛJІ

забезаечеиu

----------------------------------------------------------------------

mldm.ІQЦ Ідuеиь. Це:,: 3абсзпечеиий спецt&Jdста­

з~онодаtвС11ЮМ Союзу РСР І нашоІ респуб.лІІКИ встановлено r.диний поря­

рикатІв у ШІdJІьи! Ідат.ВІ,

Для

людини

Q!tним J:з об'є.ктІв осо­ бисто'І впа.сностl радІІН·

ських JJЮДей є житловий будинок ('ЧЗІСТИИ3 його). До 1 с:.1чRЯ 19Et4 JX*Y розм~

житповоt

ПлощІ не

регламЄ111j"ВаВСЯ заю>иом. Прспе

пІ.знl.Wе,

з

метою

попередженнs внкорж:тання ~итловнх будккиІВ

J5IISI

з

мапьний Іх

скпадав

не

дозвопу

виконкому

.макси- раАонноІ. мІськоІ Рад на-

роом!р.

більше

В

ооору[ЦрКеННЯ

родних депутатіВ громадя-

ін ни. якІ ;мають велІfКУ сі-

60

НаJІ\'РІІМИ П

ву

у а'и:uсу

жи~

мощу.

жуть спорудити Із

зростан- :ІJSa:m

будинок

мо-

чи при-

(частину

НRМ добробуту трудІВНи- його). житпоеа площа яко­ кіВ. дальшим пontnweн- го є бtпьшою за визначе­ ІWІМ Іх житлових ум<JВ, а ний розмір. Проте площа

також з метою приведекня у вІ:дповl.дНІtСТЬ з КdН-

цього бу,дm~ку чи його частини не повинн-а пере­

з в~еннІЯМ від ус·

ституцІєю СРСР, Консти- внщуваmи jJ)OOМlpy, визна­ туцІєю Уlq)ЗlнСЬІЮІ РСР ченосо для даноІ сlМ'І за Пре3wя ВерховноІ Ради иормою житлово'І rrnoщl.

цього

дн,я

nоширюються

колайо.вич nрожив до кін· ІJJI ового життя. лише пе­

ріqдjИЧНО

;з,уоож1в

МИКОЛА НОВИЧ

тою

5ІА!-====-===-:===============

На контроnі

в

JИJІОТИІВ. де б JІе p()3I'()pff!y· лася ЮІН1 цротиат«>rоJІЬ·

СЬКИЙ НауІ(ОВО • МЄ"ЮtдИЧ• ний центр профlnак'ГИІКИ

с:хмльн.ості ДО'

широ­

надзви­

підставі

СІ1'Іf<Р'l'НОГО. РОІК'ів минулого

зібраних

даних

робнтьс.я ·ВИСНОІЮК, ЩО обє

х.рокІчним

1

помер

у

злид­

нях.

ОхоронцЯМи

історИ'Ко-

кульw.рноІ сnадЩИІНи мІ­ ста Фастова увІ1ЧНено ім'я видатного вин.ах~и­ ка,

mорця

дугового

елем­

чайною наnолегЛИВістю в троов.арюва.аня М. М. Бе­ БєІІар.доса робоо'і і nрацеЗідатн.Істю нардоса. Ім'я

сrол1тrя

Запlовнює карту лікар. На М. М. Венардос nооернув-

стежу:ваний

на робота. З пияц~ом як а.лкогоп1ЗМ8.

ТЗІЛанту.

m:repeclв.

справедливо зайІМає OДffe з перших місць серед внна­ х1;цюІК1в ОВІLту. У кІНцІ 90-х

колективу

Н~яд чи з~еться в уеtrанови з часом розnоч­ ресuубnlці трудО'ІІНй ко- не д~я-пьн.Ість реап.убл.LКан­

МИНОЛАБЕНАРДОС

(1842-1905 рр.) за си~ лою 1 глибнною винахІд­ ШІІЦЬJ(осо

ПИІЩТВУ -

Пе­

слt:ди ~ОВОІіtив саоУм копі­ том. пІ;А кШець жкття

при

адвокат юркоІІС)'m.тацІІ.

до

за кордон. За своІ в:lДКрR'І"І'Я вІн не оtд,ержував · налЄЖІІЮІ вина­ городи· t. оск\лЬІtи · вс.~ до­

мІоТа і району ЦНІХ змl:н у д!ючому заtКонодавствІ до· зволить зменшити кІль ­ кІсть правопоруШЄ'НЬ

внІздив

- repбyprn. · і

МЄІШ(&fЩЯІМИ

республІЮt Указом вІ,д 20 встановленою Житловим спорУІЦЖеннІ житла І дІ.т,­ :rравня 1985 року анесла КОАексом УРСР. Ці змІ­ иі-х са;довкх бу диночкІа. Зміни в ЦивІльний кодеме ни и.абралн сили зак0111у , М. ЛАПТІЄВ, УРСР. У вІДповІдностІ з 1 червня 1985 року І з цими змl'Нами. максималь-

У Фас.rовl Микола Мн­

му вип~ відповІднІ ор­ гани :юбов'язують грома­ дянина за власнІ коШТІІ привести будиночок до норми або зоасЬІ знести його. 3н:aJurя

роз&И'ТJ(У, РQЗ·

робив основнІ ~рИоН.Ц'ИІІИ баІ'ЗІІ'ЬОХ суча<:НИХ СПОСО· б.іа дуrовоrо заарюва.нJfЯ.

квадра:r.них метрІв ЖИ1'nо- ·м·ю чи право ка додатко- тановленнх норм . В та1Со ­

воІ площі.

НЗЙЛЄ'ЮfЯ еnеtn"рИЧНОГО дуrовоrо зварювання 1 рі­ зання металів . Horo с.п.ра­ чалЬНІИНом •сяючоІ дУГИ•. бо він ІНакрес.1ШВ головнІ

иІі без noroДЖeiforo проек­

та.

тара

вЕщлнво взаж.аюrь родона­

нІсn. громадян. які пІ.Спя 1 СІЧНЯ 1985 року СПО· руджують садові будиноч ­

ся

з

ПЄ'І1еJ)Qу,рга,

де про­

водив ВЄ'JІ}Ш(.у винахlідшщь-

ку роботу,

НІЗ.

І

Ytq>alнy,

а.тжоготком. зпl(ЖИ.М n'я· уродженцем яко· був, 1 ІІЮ-

•rrt'\IV"'Y\•

носить ONfG з вулнць мі­ ста. ВОТЗІНОВЛеНО меморі· альну дошку на п,римІ­

щеннІ

за.воду

Жовтень•

• Чер.вони.й

по ву лкці Ор­

:Ц.Жонікtдзе (акульrrrор А. Древець:ки:й, архітектор В. Аасимов). В центрі мІ­

ста Фастова вс:таяоВJJЄНо 4-меrr.рову ску.І\!Ьптуру з

небезпечннм соціальним Алкоголіками не наро.д- НИU!~'ю або. лю- селився У Фасгові. Тут ..... ~·~ аІІн проводив досліди на 1еованоІ м.ІідІ . 3JJ<JІІ rромв.r{СЬJQІ.СТЬ міQТ 1 жуються. Це так само биrелем чарки. В залежзаводІ. що тепе,р відомий cln повела рlШУЧІУ борогь- бєооеречно, як 1 те. що до яко'І n;щ назвою с Червоюm М. ТКАЧЕНКО, бу. В ре3fУпьтатt rюлш- В)д сломІрюго•. але си- ності від того, 111ИВСЯ моралький кл!Jмат стемаrrичного вжи.вання ка ви,ро&нщrвJ.. в сі·м'І, ~их наnоХв до nияцТІВЗ ЗІІІt.цнкпасЯ ДИСЦИ'ПU11На 1 ЩИП кроtе. Ось чому орrан.ізован1сrь. в полІ :щру 11РУ1дОВОГО коАле якОутн з тими. хто пенrиву лОSИНІfі перебу. поори моровий глузд І ва.111 не тtпьни безнЗІQійиІ внмоrн ТОВЗ!РИШів по робо- п'яниці, ane й занадто

з ЦИ;Х трьох катеГQІ>l:й в!Ід- Жовrен.ь•. та в залlзннчнесено даносо члена 1ео- них .майстерню:. ту.г впролективу. вживаються вІД- ваджував у виробництво повwu заходи. аюІ вннаходи.

вІдвов!д&ІІЬІІВЙ секретар ІфUJdІІІІJІ ФастІвськоІ мІськоІ оргавІзацІ І Ук-

стежений

рІі та JtyJf!oтypи.

в разІ необхlдноогt об-

Веtrа.НОВЛЮ· І прнйріІєю л~QЦЕА доввдеться ще не на ХQ>ОfІічних апкого­ маЄІrЬСя рІWення ВНІtІавати Не залидовго і нало.;rегпиво цра- Jitк.m ,роорахова.н!l в першу з.арrrлату сІм'І. цювати. ().цним з можлн- ':\ЕРУ cneцdlanьнl карти об­ ШЗJОt'І'ЬіСЯ пооа увагою і ті,

'rt

прqцсвжує

загп·,.ца111

в чарку? З Цією

о:rочі

до

СІКультурноrо•

МИ П'ЯНИЦЯМИ

катего- засп1ппя люди·. На них. а є.ться опЩуіНОІІВО

вих ШІІЯХІs 1108111fен «*ати стеженІWІ, якІ · фІпіап

меrод

моральио-в:ихопо-

ре­

комєНІдУє застосовувати

rtчнoro ВІІІІНВ..V на любите- с>мць-якІй органІІЗацІІ.

в

го. На ба31 цієІ иауко&QJ ~.

uомІче:ноrо

у

рlЗНПХ галузях ТЄ:ХlІіКИ, сJльсьІюго господарства,

буд.Івяицтгва.

військовоІ

сnрави І побуту. СвІrоеу CJJa116' Бенаірдосу да·ло ~и-

ооганІ. Іх. як. зрозум:tло, 4 в пооорtЩНіх .випадках. Інформують про те, що з

На знімку: пам'яТ'НИ1К М. М . ВєJнардосу В МlСТі ФастооІ. Скульnтор А. ДревецькНА, арХітектор В. Тофан . ВІдкрито 20 травня 1981 року.

М. ЦІВІРКО,

кор. РАТАУ.

__;:..:_::_:=:::.:____

НА ТРАСІ УРЕНГОВ -

· Торбєєво

(М()ІJ>Довська

товарнетва

охорони, ма~~~;.ток Іс:то-

чиІ СТРраВИ ще не зовсім ---:--:-:-~~------...:._ _

ntв аnирІ'НОГО. розробле- · Кож.яа таха нарта суто певного часу вони зиахониіі вченими УмраІнсЬІ<оrо <ІfІІЦ'НвІЩуальна. Вона ЯІВJJЯЄ дmься rnд коитро.nем кофtnіалу Вс~ОfООІ:ІС)ГО lЩІ собою ДОІО.ІWЧЦИУ ПОНІ\[( лентиву.

заrапьноІ t су.д01аоІ nc.нila- сорок заmrrань - анкету. rpti 1мен1 В. П. Сербсько- щтqначену дпя члена ко­

М. М. Беtіардосу напе-

направляється жить '110Н.Зід 200 вннаході:В на лlкуваНіНЯ . На;д злІеt~н- 1 qриnІнальних проекІJ"lв У

ра'Інськоrо

завеаеиu

и8JІІ.8фаб.

захрІІІJІЄИИЙ траисоорт. Є

"еяючої дуrи" ·щ,

~и в .кІm.ІІІОСТІ 5 'ІОЛовЬс. rоз ф 1 роблевий тако• rра­ к

Творцеві

ліТНІХ

садових бу'дІПЮчКІВ, Ука . :юм ПрезидІІ ВерховноІ РЗАИ УРОР вІІц 20 трав­ НІЯ 1985 року ЦИвІльний ний 4)013Мfр житла. всІєІ кодекс УкраІни доповнено fiiJioщl. яка "Иалежиrrь гро­ новою статтею: с Наслідки мадяна.м н.а nравІ особис­ порушЕІІtНя прав.и.л -GПо­ тоІ власностІ. не повинен рУJЦРКеJІН!Я літніх садових перевищувати 80 квадРат­ бу:диночкlВ•. Ця стаття передбачає вlдповlіЦапь­ них метрів.

хqців, занонодаВСТ'ВОМ бу-

встановлено

док

• працІ

одержаккя нетр~их до-

по

ПАМ'ЯТНИКИ НИІВЩИНИ

на всt правовІ д11. <ХІdілЬЮІ 3 1 СіЧНЯ Ц. р .

е ИQНСУЛЬТУІ ІОРИСТ

ЦЕНТР

газу ТІРУбоnроводами. про­

АРСР). На проект.ну 00• клар,еяими з Зaxii!Vforo Си­ туІЖність виве.це~~о третю бфу. Нова 11еХМ!а<а забез­

чергу гащжомпресорноХ печуваrrиме безперебійну C1'atщir сТQРбєЄ:ВС.ЬКа• ОД· ~ту мarlcll!paлl Урев­ ного з найбlflьших піДnрн­ гон Цетр.-2. ЄІМСІS ПО Qq>ЄКаЧ3ваиttJО (ТАРС}.

ДJІJІ достоки м' асо­

рибвих . ародуктJв.

Забезпе~

rap~

харч)'1ІаJІІUІМ

стопроцент­ во )"ПІІв ШKOJDI }W 1 За· _ раз комбІнат rромадсьхо­ rо хар'Іf88ІІШІ не мав

МО2ІUІJІВ0СтІ. . ')" ШІСО.'Іі від· сутиа ІдаJJЬиа, а D.ІЮща

прІDІ.Іщевиа

роздатко,1101

иедосrа'І'ІІ.ІІ, щоб збІm.іаи­ ти кІnьІdсть DOC&,цo'IJIQ

мІсць. З МЄ'ЮІО ВІІОРІ!дКУ·

вавиа цtи J иацlиок об.ас­ ве YDPUJIJJІВJІ rрома.це... коrо

хаР1J)'8аииа

заборо..

Wl8 DрІІІ'ОТ)'88ВІІа обtдІа буфетом-роздатко80ао ва

JdдаривІІСtІІаХ

IIWcparrot

мepezt .цpyroJ иацІJІоuоt катеrор11, тому rотуаати

обіди ДlUI UІВОЛИ М 1 бу· де Щальия шкоа .Nt З. Цибуто

й решту

0110·

'118, иєобхJдвиХ A11J1 при­ rотува.виа страв,

завезено

У всІ mкtnьиl харчоблоки.

ВирlШуєТІtСR

також ІРІ·

таннв доосиаще&ІUІ шКІль­

вих ідапень мебпами. В упраалJиня rромадськоrо харчуваиu подаво замов­

nеІПUІ ва

необхідну

кtт.­

кІсть мебпlв АЛJІ mкln. При вадходжеввІ іх вико­ нуватимуться

замовпеииs

mldn.

ЩодеІІИИЙ контроm. за робоrою mкlпьиах харчо­

блоків веде Івженер-техио-

лоr В. С. Малашенко. При ВІІJІВJІеииt порушень Te.J:HOJІOrli

Іжі,

DрИІ'Отува&ІUІ

праам

раданськоІ

тoprl.вJil анниl караютьсв в адмtІdстративвому по­ РJІДКу, а таиож позбавпа­ ІОТЬЄJІ ПОВИіСТJО премlі І

аlдрвдно-премtапьвоі

до­

uати.

До сьоrоднJ не вирlmе. не

ІІІІТ8ИИJІ

вих вІдхоАІВ.

збору

харчо­

хоча комбІ·

ват неодноразово звертав­

СJІ у вІдповІдні ІистанцП.

ЗгІдно з умаденнм дого­ вором,

харчовІ

Удальнях

забираm

mкtn

відходи

радrосп

КІрова. Але

в

повкиев

ІменІ

радгоспJЮ­

стtйно ооруmує rрафік. До речі, з пІдприємств

промвузла харчовІ відхо­ ди зараз також не анво-

ЗR'І'ЬСR, з иевІдомнх

при­

'ІНН не робить цього пром­

комбJнат q.,.

раАспщкивсШ..­

.


*5

-t: .с-тор.

листопада

1985 року ВІВТОРОК,

Кінопрем 'єра

І

еКОНТРУДАР• Цей фільм про битву за столицю Унраїни в ли­

стопаді

грудні

-

1943

року. · ноли німецьно-фа­ шистські загарбники на­ магалися будь-що захопи­ ти визволений Київ. Сю­ Жет нартини побудований :Ян поєдинок умів двох полководців

-

командую­

чого І Унраїнсьним фрон­ том генерала армії Вату­ тіна 1 його противнина

фельдмаршала

Манштей­

на ,

·

Сьоrодві у веJІИJСому залі кінотеатру сПроме­

тей• відбудеться

респуб­

Шкавська прем'єра ново· ro художнього фі.пьму Jd.

ностудіt імеві О. Довжен­ ка. Початок о 19 rодиві.

сН О В Е ЛИСТОПАДА

5

13.10 Новини. 16.00 Новини. 16.15 Науново • nоnуn,.риий

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Час.

ФІnьм

хІв.

nуск

10.00 10.20

ІнформацІйний

•.

новини. Концерт

дктя'Іого тан-

цюваnа.ного

нусмо,

ансамunю

схваnюсмо.

•НароднІ таnанти•. Ан­ самбn~о nісні І .танцю •Трембіта• ЧернІвеца.ного медичного Інституту. 12.35 Новини. 16.00 Новини. 16.10 СОНІІЧНе МОІІО. 16.55 Уро'ІМС:ТІ 3борм, nри. С:ВRЧеНІ 68-й річниці Ве· nикоі Жовтневої соцІаnІ­ стмчноі ревоnюціі. СвАТ· новий концерт. ТрансІІR· цІR 3 Жовтневого nanaцy

12.05

нуnьтуrи nерерв

м.

Киева.

в

Актуаn~она на­

-

мера.

Науново • nоnуnярний Фtnа.м •Ввnикмй обра3•. 20.4!S На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.35 ФІn~ом •ЧервонІ дsво­ нк•. 5 cepiR. 22.25 Новини. 22.45 Фіn~ом •ЧервонІ Д3ІО· ни•. 6 серія. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕJІ.АЧІ

20.00

.

Господа·рцІ

НА КИІВ 1А O&IIACtb

8.00 8.20 8.40

на замІтку

туВЗІНRЯ м.ар.иі!ЩЩУ

злити

у юдУ оцет, ~оДатІf · сlль. I.I.,Yiiqp. ІfЕ!ІРЩЬ. лав.ровий JіНІСТ, гво~. .нар\ЗаНУ

кtльцями цибулю, давести вое JJP ·К!ИІІ1іННЯ '!. QІХ.()ІЛОДИ·

ти . Пtриrотав.леншt таким чином оселедець ~рІа'а­ єтьс.я тривалий ч.ас. ОсепЄ\ддЯ - 500 г. Для

маринаю:

.во.ди

~·ка, цибулі

-

2

1

-

рtпчастоІ

Ш'l'УКИ, ОЩl'У Т;РtшрО­

ЦЄН.Т.НОТО дУ1ІФУ -

1/2 СКJUНКИ, 1-2 чайні лож· -

ІКИІ, пер!./)9_ ,чорного

-

5

-- 10 ·і:'ОІРООJИН, JІаІІРОІІЮГО .J..o 2 шт.. r~и - 4~7 Il1'1'.. сіЛь - 1

лИІСтtа

чайна :ЛОЖП<!а. ЯБЛУЧНЕ ТІСТЕЧКО

ЖОО11Ки розтерти з цук­

. ро:м

до

білого .

Яблука

СІ\'еК'ТИ ІВ дУховці,

Паnацу нуnа.тури Ім. В. І. Леніна.

11.15 Аон. теnефІnа.м. 9.35 Мамина шноnа. 10.05 Y'IHRM ПТУ •. Естетичне вихоааниІІ.

..яблук, · 1

·К~р'ГО!ПJІJІНО'ГО

- 4

5

nама .

nрощай•. 23.05 Новини•

Е

ложка

борошна ,

Пlску.

РІАІКТОР є. ФЕДЯА. АдмІмІстрацІІІ, nартІйна

та nрофс:nІnнова органІ. 3ацІі nостійно дІючого будіаеnа.ного· nоі3да Н. 2 тресту •Унреnвватор. МІІИНбудоо 8МСІІОВІІЮЮТІо щире с:nІІ'ІУТТІІ номви­ данту гуртожитна Ue3a·

.

ринІ Станіс:nавІвнІ ГОЛУ6ЄВІJіІ І гоnовному мвханіну . МикоnІ Ммноnайови­ чу ГОЛУ&ЄВУ 3 nриводУ

ТАжкої

іх

3

С1'ОЛОІЗ1 ЛОЖКИ цу:юру­

втрати

батька

.

-

смерТІ

СТАНІСЛАВА

RОСИПОВИЧА.

•Здрастуй

8

• С РЕдА, 6 ЛИСТОПАДА І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8 .00 Час. 8.35 Очевидне - \НеймовІр.

не.

9.35 Концерт

хору

11.25 Новини. 14.30 Новини. 14.50 Док. теnефіn~ом. 15.10 ФІnа.м - ДІТІІМ .

«&УІ

16.15 Новини. 16.20 «ШІІRХ ЖовтнR•. Mys. теnефІnа.м. 16.55 Урочисте 3асІдамнR, nрисвІІ'Іене 68-й річницІ Веnикої Жовтневої СІ)ЦІа. ІІ Істичної ревоnюцІі.

Св11тновий концерт. Тра кСІІRЦі- 3 КремnІвса.кого Паnацу :а'ї3дІв. 21 .ОО Час. 22.00 Футбоn. МатчІ евроnейса.ких кубків. У neрервІ СьогоднІ у свІтІ. ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕВАЧЕННЯ 10.00 Новини.

10.20 Кіноnроrрама cHaw су. часник•.

tt .20 •Чinnonlнo•.

&аnет дпІІ

·

68:-й

рІчницІ

«СRбри•.

14АО ТеnефІnа.м

кар-с:nІдоnит•.

2 cepiR,

•Ану, дІв'ІатаІ• Кон­ курс трудІвница. cln~МL..,. кого госnодарства Крас.

1••05

норрсьного

•Му:аина в театрі, но, на теnебаченнІ•. 15.00 Дон. теnефІnа.м.

13.05

ні-

15.30 •Ue ви можете•. 16.15 •tаnаитм твої, Унраі· но•.

краю.

17.45

Видатні ' раДІІНС ІоНІ" ном.

18.45

ФІnа.м

nо3Мтори _; nаурвати Ле­ нІнса.коі премІJ. О. Такта­ нІшвІnІ.

•Які

нашІ

ро.

-

ки•.

20.00 ВвчІрн" ка3на, 20.15 •Київ•. ІнформацІйний виnуск. · 20.50 ЛІричнІ .мвnодІі. 21 .00 Час. раДRнса.ноі 21.35 Концерт nІснІ.

НЕдІЛЯ, І

І

•МарІца•.

•ФрІдрІх ЦанДер•. На. _у'ково-nоnуnRрнмй фІnа.м.

15.50

)

10.30 Дон. теnефІnа.м.

10АО «Що7 .Де7 Копн7•. Tene. вікторина. 12.00 ФІnа.м діТRМ. •Ма·

Туркмене: ...

кого теnебачеННR, 12.45 ФІnа.м дІтІІм. •Ма· нар-сnІдоnит•. 3 сврІІІ'. 13.55 Концерт. 14.20 Муnа.тфІnа.ми.

10 ЛИСТОПАдА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 Час. 8.35 Футбо.nьикй огnІІД. 9.00 ПІС:НR АІІІІека Й бІІМ3Іоо ка

9А5 45-й · то•.

тираж

9.55 ФІnа.м кпад

на

•Сnортnо­

дітІІм. «PO;t• 3автра ••

-

11.1 S Ноаинн. 14.30 Новини. ., 14.50 Аок. фІnа.м. 15.10 Фіnа.ми .- nрк3ерк ХІ

Всесою:sного фестиваnю теnевІ3Ійиих фіnа.мІв. Те. nефІnьм ДІІІІ дітей «Кар­

8.00 Час:. 8.35 Грас

вий nарад. І демонстрацію труДRЩИХ, nрисвІІ'Іе•

нІ 68-й рІ'ІницІ Веnмкоі Жовтневої соціаnіс:тмчноі

Моск 0 вс:а.кміі

8.5с:о"~1::~':.""~ ~~':.~'WИ ХІ 22.1~•;rn':~"·.cepцe Росіі•. Всесою3ноrо фестиваnю 8 теnефіяа.мІв.

9•5СОРМСРо.снва.

Красна

демонстрацІя

присаяченІ

&еnикоі

П 'ЯТНИЦЯ, 8 ЛИСТОПАдА

пnо·

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ

труДRщих

68-й

8.00 Час:. 8.35 НароднІ мвnодІі. 8.50 Теnефіn~ом """

· річииц 1

Жоuтневоі соцІ-

аnістичної

реаоnюцІі.

По

«Т!)Ійка•.

3анІнченнІ 12.00 СвRТ· . НОВИЙ niOttepca.KHЙ ИОН•

10.00 Лауреати

премій СРСР

церт.

нІ. Фіnа.м команда•.

•Тимур І його

серійного

теnефІnа.му

11.00 ВесеnІ нотки. 12.00 ЗарубіжнІ гості Жовт""· 12.15 ФІnа.м-концерт •Коnи Мордасова

15.35 •В. І. Лен{н. Сторінни жмття• ••Прем'єра ба~ато• •Встуnаючм

дітей

Аержавних 1985 року

в гаnу3і проммсnовості І сІnа.са.ного госпоДарства.

12.30 Поети Жовтню, 13.00 Світ і моnода.. 13.35 Фіnа.м-концерт •ЗnІт•. 14.10 Героі Гайдара на екра.

с:nІвас•.

12.55 Дон. теnефіnа.м •Мое· · коаса.кий ·ранокоо. 13.05 Фіnа.ми nри:ирм ХІ

· у дваІЩЯтИй він•. ФІnа.м nершнй. •Нв·

Всесою3ного

теnввІ3ійних

фес;тнааnю

фІnа.мІв.

премій СРСР в гаnу31 на· укм і техніки.

11А5 Ранкова nошта. • 12.15 •Єраnаш•. Гумормстк'І.

~::. кІножуркаn

"""

дІ·

ТЕЛЕ&АЧЕННJІ

10.00 Новини. 10.20 Виробнк'Іа 10.30 Сьогодні

гІмнастttЩІ. ВсесеІтнІй дена. моnодІ. •Інтернnуб•. 11.15 Фіnа.м «&83 видимих

12.30 СІnа.са.на година. '·. nрмчкн• . 13.30 Му3И'ІНИЙ кіоск•. 11.35 Концерт ДНТR'ІОі ху13;55 Дон. теnефІn.Ом. аожна.ої самоді,.n~онос:тІ. 14 45 13.05 Ноекин. · 5 •4 5 Ту свІтІ твариНи. 1 • ю'Іне~"авиnс;;;:иz :.=:с~жа- 13.20 Ре:аонанс. 16.00 Новини. 18.00 МІжнародна nанорама. Срібний .ц:авІно'ІОІС. 18.45 Чемnіонат світу s 16.10 16.30 Твnефіnа.м •дмІСrРО сnортивної гІмнастик.м. Моторний•. ·.,; 19.35 Новини. 17.00 Са.ого_диІ Дена. Ра· 19.40 Чемnіонат світу s ша. ДІІНС:ІоНОІ мІnІцІТ. «Con..... хІв. ІіtформацІйкМЙ ВИ• тм nравоnорRднУ•· ' ·· пуск. Концерт фортеnІанно'f 19.45 По сторінках nер&АІІ· 18.00 му3МНМ. '11 •Навкоnо сміху•. 18.30 Антуаnа.на камера. 21.00 Час. tt.OO Чемnіонат СРСР 3 21.35 Фіnа.м •Закоханий sa Футбо.nу. •динамо• (КМ· вnасним бажаннRм•. 'І'а) •Нефт'Іі• (&ану). 23.00 Футбоnа.нмй ОГІІІІА20.45 На добр;анІч, дІтиІ: . 23.25 Новини, Час. 23.30 Чемnіонат світу s wa· 21.00 21.35 •Нам на сnоній права хів.

ІнформацІйнкіі

вм-

nусн. · ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

не дамо•. ЛІтературно. МУ3МЧНа KOMn03MЦ(R ІіІ

твор;ами &. ОnІйн"на. 22.15 Но•инм. ТЕЛЕ&АЧЕННR 22АО Теnежурнаn •.Старт•.· 10.00 Новини. 10.20 РмтмІ'Іна гІмнастика. Кремnя. 10.50 НароднІ мвnодІі. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 17.05 Новини. життІІ•. Прем'єра багато& 11.00 Доброго аам 3доров't~. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ 17.10 Чемnіонат с:аІту :J серійного теnефІn~ому 11.25 Дпя старшоипасникІв. НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ сnортивноі гІмнас:тнни.. •Встуnаючи У два/?оЦЯтий •Товариш•. 8.00 Гімнастика. 18.00 «ХІІ Всесвітній: nІснІ вік•. Фіnа.м другим. 12.00 •ПРИ 3 На'Іаста.с" nоба. 8.20 •&111,. бар' еру тО'ІИОС· борота.би•. «ШІІRХ .сибІрський даnе. ченнІІ•, Естрадна ро3 ваті•. Нвуково-nоnуnІІрнкй 18.45 Муn~отфІnа.~ кий•. жаnа.на nереда'Іа. . ФІn~ом. 19.40 Чемnіонат світу 3 ша- 16.35 Чемnіонат світу s 12.30 «Грані nІ3нання•. В ne· 8 _30 Муnа.тфІnа.м. хІв. Інформаційний висnортивної гІмнастмни. да'ІІ беруть у'Іаста. деле9.05 n 0 Дн" радянса.ноі мІnус:к. 17.35 Лауреати Авржавних гати VIII Вс:есою3иОГо nlц'ri. дон. фІnа.мн. ,. 19.45 Святковий концерт. премій СРСР 1985 року географІчного :а'і·3 АУ· ІІА5 концерт caмoAJ 11n~oн)tX 21.00 _!"еnортаж про аійськов гаnу31 nІтератури, ми- 13.10 Новини. художніх коnектМвІв

с:таа

час•.

•КанІкуnи

16.40 Вмстуnає Зра3ково-nо. на3овин оркестр Комендатурн ' Мос:ковсьноrо

вни nарад

і демонстра-

nycte.

ПРОІ;?~.МА

стецтва І архітектури. островах•.

21.00 Час. 21 .35 •Ласкаво Естрадна

23.20 Новини.

ан.

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

'r'ЕЯЕ&АЧЕННJІ

9.08 Таnанти твої, Україно!

UO Київ. Пnоща жо.втне-

ІІОі ревоnн>цІї. Війсьновий nарад 1 демонс:трацІ" ·

'

тРУВ"щнх, nриевАченІ 68-н рІ'ІницІ Веnккоі

Жовтневої

ревоІІІоціі.

соцІапtстичної · день таЛітературttо-му.

12.00 •СьоrоднІ ннй~....

3И'Іна

номnоsнцІя. ра~ської nІснІ. 12.50 ТеnефІnа.м АІ\11 дІтей еЗоnоті череІмчки•.· 1 ее. рІя. 13.55 Сnіває народнІ4к' артмст СРСР А. КО'Ч~а..

12.20 Концерт

14.45 ТвnефІnа.м

•МJсто ве.

Ва-

19.00 Муnа.тфІnа.ми. 19.30 Фіnьм •На гранатових

Жовтнева{ соціаnістичної ревоnюціі.. 22.15 Продоr,ження СВІІТКо. аого ~· 1 церту. 'нформацІйнмй

І

Звичайні І не.

ймовірнІ•. 1 І 2 серІі. 15.25 Новкнм. 15.30 «В. 1. Ленін. Сторінки

ц!ю ТР.У~...,,их , nрмсвяче: НІ 68-н р.ІІ"1 ниці Веnико1

хrв.

Пет~ва

сс'ІкІна.

23АО ЧеІІІf'. іонат світу 3 ша-

сnравжнІм сурмачвм•.

НА КИJВ ТА O&ЛACtit 8.00 ГІмнастика. 8.20 Муn~отфіnа.мк. 8 50 Г І Г • рас • усвn~оннков (фожтвпІано). 9.00 он. екран. 10.00 истуnас ансамбn~о

hnиноі Жовтневої соцІ, аnістіtчноТ ревоnюцІі. По 3анІнчвннІ 12.00 Дон. Фіnа.м •Красна Прес:н"

ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

росій-

са.ноі nІснІ автомІ)торного зааоду. 10.00 ФІnа.м •Людина 3 рушнмцею•.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕlІАЧІ

11 .ЗО Проrрама

1&.45 ТеnефІnа.м •ТроnІн). nуша•. нм•. 1 1 2 с:врІі. 16.20 «Тама ЧОІІОВі'Іа t:Joбo19.30 дон. теnефІnа.м. Ta•. КІнонарис. 19.40 •МУ3ей на Двnвгатс: ... М. Осиnова. 16.35 ТаорчІст~о юних. - вчора r с:а.оrоднІ•. ній•. 11.20 Док. фІnа.ІІІ. 17.05 Ноаннм. 1 1.40 •Сім'я І шкоnа•. Теnе­ 12.30 Фіnа.м - дІтRм. •Ма· 20.00 ВвчІрн" наsна. 17.10 Чемnіонат світу s кар-сnІдоnмт•. 1 c:epiR. 20.15 Рекnама. журнаn. сnортивної гІмиас:тннм. 13.35 •Від ус:Ісі душІ•. 20.20 •Апвгро•. ФІnа.м-кон. 12.10 Німецька мова. 1 7,.55 Листи nlc:n11 фІnа.му 1'.35 lІок. теnефІnа.м, 12.40 Фіnа.м дітям. •Ран­ •Маnа.цев 3 cena Маnа.це. ній, ракній ранок•. 2 І 15.50. «Пам'RтнІ сторІнки кІ!- 2 1 о~е~т. но•. · • ас:. во•. 3 серІї. 115.35 о. ТваР""'Іс:а.нмй. пО.:. 21.35 На екранІ нІноно. . 1 8.45 СьогоднІ у свІтІ. 14.50 ПІснІ громаАR·нса.коІ ,... медІR. •Перша рунавмч· 19.05 СЬОгоднІ - . Аеиа. ра. мм. на•. війни. ДRИСа.коі мІ.ІІ1ЦІі. Вистуn 17.05 Грас естрадний о!). 15.20 Новини. 8 міністра · ' ІінутрішнІх нес тр. 18.00 Новини. Сf'Ірав СРСР В. В. Федор. 17.30 МуnьтфІnьми. СУ&ОТА, 9 ЛИСТОПМд 18.20 Аок. теnефІnа.м. 'Іука. 18,30 «Матерннса.ка ДОІІR•· 17.55 ФІnа.м •Офіцер una• І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 19.20 Грас камерний OPI(IR'TP с:у•. Теnенарис. 19.20 Аок. теnефІnьм. . ПРОГРАМА ЦТ Мосновсьноі моисеРР'fОо 19.00 СІnа.са.на година. DIT. 19.30 Вс:есою3на художн" 8.00 час. 1 20.00 Be'IIPHR ка3ка. ttAO Новими. виставка •МоnодІста. кра8.35 Концерт анадемІчноrо 20.15 . Конце!)т Камерного ор. tt.45 Тв.nефІnіом •протисто­ ЇНИ•, • кестру Лмтовсьноі РСР. 20.00 Вв'ІІрн" наsка. оркестру росІиса.нмх на· . RННІІ•. 21.00 Час. 20 •.20 Кубок свроnейсьнмх rо.f\них. ІнструментІв ЦТ 21.00 Час. 22,00 Фіnа.м •Висота•. 21.35 Концерт, nРJ«СВІІченкй 'ІемnІонІв 3 баснетбоnу, .. 00 ~Р, ·ФІ 23.40 Новини. 1/8 фінаnу, •Жаnа.гіріс• "' он. · nа.мм. •. ' lІн10 раДІІНСа.коі мІnІцІі 8 9.30 уДНІІІtНКМ, Коnониому .:tanl &уднкку (Каунас• •Академік• 10.00 Сnужу РаДІІнса.ному · cnlnoн. · (Варка.. Сою3уІ ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА 21.00 Реnортаж npo військо- 11.00 Лауреати Державних ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

14.15

?.1 .00 Час. 21.35 Фіnьм

Зу. стрІ'І майстрів мистецтв УРСР 3 учитвІІRМИ рве. _ rіубnІки. 23.05 Новини.

ПІснІ І танцІ народІв СРСР. 9.50 Москва. Красна nno.

прмсмченІ

Державного росІйса.коrо народного оркестру Ім.

парад І

РІІІ. Сnуису . РаДІІисьному СоІ03УІ 14.45 Шахова . шмоnа. 15.1 5 Новини • . 15.20 Му3. фІnьм •У кожноМУ .серці . rqnoc &ата.кІвwкни•. 16.20 •Киів: роки І nюди•. До ДНІІ BH3BOIIeHHR М, Ки. ева від фашистських 3а· гарбнмнІв. 1800 Ноемим. 18.20 .!Іон. теnефІnа.м. 111.20 Му3кчний кІоск. 19.50 Аок. теnефІnа.м. 20.00 ВечІрн" наsна. 20.15 НароднІ меnодІї. 20.30 Товари, n.осnуги, рен­

20.50 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.35 «\ ІІЮбоВ, І шана•.

ща. ВІйс:а.новий парад І демоистрацІІІ труДІІщих,

в Карnатах•.

10.30 ВІдrукиіта.с:R, сурма 'ІІІ 1 1.00 Грає квартет соnІстІа

ща. Військовий

в •ду·

в~ли.ких

столооа

ща й•; •Св11то

ФІnа.м-концерт.

12.05 &уднnа.нмк. 12.35 Францу3а.ка мова. 13.05 ФІnа.м дІтRм. •Ранній, ра11ній ранок•. 1 се­

вижати

1 сп€11\ти

8.30 Фіnа.м еЗдрастуй І npo- . 10.00

народІв

сnава•.

кіно•. Рес:nубnІканса.кий нінофес;тиваnа. •Mono. дІст..;.аs•• tt.OO Актуаnа.на камера. 19.30 Концерт Державного 3ас:nуженого анадемІ'Іно. го ансамбnю танцю УРСР Ім. п. ВІрса.ноrо.

9.20

ножурнаn.

9.20 Пісні І танцІ

ми ~ ІНЗ.рrоІІЛЯНИІМ борОШ­ НОМ. Додати до суміші хощ1 в формі . На 10 $ЦЬ:

ревоІ]Ю·

•&аn.тІйса.ка

10.35 ФІnа.м

з них nюре в rсоІКОІВИЖИ­ ма.лцL. :Jмішаrrи з жоотна­

з6ит1 бmни

ГІмнастика. Муn~отфІnа.ми.

Концерт народного ан. самбnю танцю •Орга,.

ЗАКУСКА З ОСЕЛЕДЦЯ

Оселедець · обробити, ІРОО!Рlзати .на шматочки . п<ЖЛа<:ТИ ІВ ~ .f з.али­ ти марИІИЩЦО\М. Для nрИt'о­

Аnенс:Ін. •Снгнаn... ними І горністи•. Пре. м•сра теnевистави. 16.35 •ВІтчи3на мо" неоsора•. КІноnрограма. 17.30 «ПІсн" сиnикас АРУ· 3Ів•. Теn-::t:естиваn~о nloнерса.коr n снІ.

І

ви­

•Весеnка•. 10.50 КІноn_Рограма •По fla. ДRНСІоНІИ Украіні•. 11.50 Обговорюємо, проnо•

Ю. Моеевzввка. (Фоо-охранlна РАТАУ).

І

15.05 А.

8.00 ЦІR•.. · · 8.35 lІок. фІnа.м. 16.35 •Сонечко•. Сnівають І 8.55 Фіnа.м дітям. «СНІ· танцюють діти. данок на траві•. 2 серія. 16.55 Урочисте 3асІданм11, 10.05 СпІвас І танцюс моnо· nрисвя'Іене 68-й рІчни·ці 19.00 Актуаnа.на камера. дІста.. Веnикоі Жовтнево1 соцІа. 19АО ТеnефІnа.м ··даnений 10.25 Кnуб мандРІвникІв. ІІіСТИЧНОЇ ревоnюЦІЇ. Тран. ГОІІОС 303УІІі•. 1 c:epiR, 11 .25 Новини. сn·яцІя 3 КремnІвс:~оного 20.45 На добраніч, дІти! 14.30 Новини. · П;~nацу 3'Ї3ДІв. 21 .00 Реnортаж про вІйс:а.ко14.45 Людина І nрирода• . 18.10 Концерт nатрІотичної аий nарад І демонстраАок. теnефІnа.мн. · nіснІ. цію труДRщих, nрисвяче. 15.30 Becenl старти. 18.30 Актуаnа.на камера. нІ 68-й рІ'ІницІ Веnиноі 16.15 Новннн. · 19.00 Футбоn. Кубом вono.qa. Жовтневої соцІаnісти'Іноі дітям. •ВІд· 16.20 Фіnа.м рів кубків. 1 /8 фІнаnу. ревоnюції. дати швартови!•. •динамО» (Киів• - •Уні- 22.15 ТеnефІn~ом •Даnений 17.45 Ваnа.си І серенади. верс. итатя• (РумунІ"l· гоnос 3О3УІІІ•. 2 cepiR. 18.05 Наума І ЖИТТR. 20.45 На добрані'!, . діти 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 18.35 Муnа.тфІnа.м. 21 .00 Час. 22.00 Фіпа.м «ЧервонІ дsво- ПРОГРАМА UT І ПЕРЕlІАЧІ 18.45 Са.огоднІ у світі. НА КИІВ 'tA O&nACtb 19.00 Чемnіонат світу 3 ша. . ни•. 7 серІя. хІв. ІнформацІйний ви. 22 •50 нови н и • 8.00 Г імнастика. пуск. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 8.20 «Ус:с:урІйса.на тайга•. tt.os Поwта цих днів.. Веду. ПРОГРАМА UT І ПЕРЕlІАЧІ Науково • і1оnуІІRРННЙ чий nоnІтичнмй огnя­ НА КИІВ 1А О&ЛАС'n» Фіnа.м. да'І В. &енетов. 8.50 М. Горький. •ПІсн" 19.30 фіnа.м .людина 3 руш8.00 ГІмнастика. · npo Сокоnа•, •ПІСНR npo ницею•. 8.20 •Хочу все знати•. КІ&уревіс:нина•. 21.00 Час. 21.35 Му3Ика дnR всІх. 22.45 Са.оrоднІ у свІтІ. 23.00. ЧемnІонат світу 3 ша­ ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННJІ

Осіввій лов. · Фотоєmод .

•Поет

Ж И ТТ .Я•

nросимо•. вистава.

·

УКРАІНСЬКОГО

13.2"5"~-іnа.м

16.00 17.00 17.30 18.30 18.45

•Поnереджеи.

Сnава с:оnдатс:~она. МІжнародна студІR УТ. Катрусин кІно:sаn. Естрадний концерт.

•Скарби му3еів Унраіни. М. &ринса.кий. •Л•· нІн

-

учитеnа.•.

внутрІшнІх СРСР.

війса.н

МВС

10.35 Наука і технІка. 10.45 Обра:аотворче мис:тецт80• •В р;!Р му3ею•. 11.15 ФІІІІtМ сПерша руна· вк'Іка•.

12.35 Грас л. Шутко (скрипна).

.. . "ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 19.00 Актуаnа.на камера. 13.05 В. КраnивІн. «ВершиН• 10.00 Новини. 19.30 Фіnа.м •&в:а видммих нм на станції Роса•. Тв10.20 Соня'Іне коnо. причин•. nевистааа. 10.45 Фі.rіа.м-концерт •Укра- 20.50 На добраиІ'І, діти! 14.25 СnІвас· 3асnужена ар. інса.кий . віночок•. 21.00 Час. тмс:тна РРФСР к. ШаврІ11.15 •Ceno І nюдК». Лауре- 21.35 •Пісня-3бро"•· І:а цик. на. ати Авржавних премій ІІ'f _«П~ІІ-r:Іо_ хвмnин на р'Ьs- ·14 1&5 Світ І моnов~о. СРСР 11185 року • гаду. думи•. · · • 111.10 Новним~· · - · .. · 31 сіnа.с~окого госnодарст- 22.50 Новини. 16.30 ВідеофІn~ом • вис:тааа ва. ' 11 ЗА ГАЛЬНОСОЮЗНА •Суста•. 11.45 ТеnефІnа.м АІІ" дітей ПРОГРАМА UT І ПЕРЕJІ.АЧІ . •1е.оо •tta 3емn1. ниївса.кІй•. •ЗоnотІ 'ІеревМ'ІНИ•. 2 цНА КИІВ 1А О&ЛАС'І'Ь ··'ІнФормацІйний виnуск. PiR. . · 8.00 На 3аРRАНУ ставай! 18.30 Му3. фІnа.м •Вас 3а• 12.50 І. Шток. •Ue 11 ~ ваш 8.15 У кожному маnюнку прошус Софія Ротару_":•· \ . секретар•. Вистава. - сонце. 19.45 Теnекпуб ни,.нок •Щед14.40 Кіноnрограма •У свІтІ 8.30 Ритмі'Іна гімнастика. рІста.оо. · цікавого•. • 9.00 Му3ей-с:адиба Кускоао. 20.45 В. Раїнчин. Концерт 16.00 Ла)(реатк Державних 9.45 Твори раДRнса.ких ком· ДІІІІ фортеnіано 3 оркеnремІй СРСР 1985 року nО3ИторІв Іиконус камерстром•. в гаnу31 nромисnовостІ. ний ' оркестр Москонцер. 21 .00 Час • 16.30 Муnа.тфІn.Ом на sамовту. 21.35 ФІnьм •КсенІІІ-УІІЮбnеин11. · 10.45 Аон. теnефІnа.м. nена дружина ФеАОра•.

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~д:І~тв::й~-~~~~~~~~~~~~~~к~к:о~~-~~~~~:~І·~-~~~-~~~~~1~7~.4~5~·~З~у~ст~р~І~'І~І~в~~&~у~д~н~н~ну~~11~·~0~0~С~т~а~д~Іо~н~~АІІ~"~·~с~Іх~·~~~2~3~~~0~Н~о~в~м~н~м~·~~~~~~ ro

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•-орrеи БроваjрсІІІОrо 1'0\Х>ДСІ<О· JСОМИ'І'В'І'а

КоММУ'НИСІ'НЧеа!ІІОй

nартии УкраиньІ

І'ОРОдСКОt:'О и P&itOJIIIIOro СоветОв иародиЬІХ деnу~

1-М'ОВ КІІіевсІоой ОбJІІ8ІСТИ. (На _IOCPIIJIIJI!CКOM .IJIIьntt!). РедамrоІР Е. ФЕllЯЯ. r_.a ВЬlХІО.ІІН'І' с 17 аnрмя 1937 rolial. ·. .Пки вЬОО>да: ІІ'І'ОРНІІІt. оре•, nятинца. ~убdота.

АДРЕ.СА РЕДАНЦП:

255020,

Київська область, м. Бровари, вуn. Київська,

154.

Teneфottи: .,..-.ктора ·- .1.03-78: вІддІnу nартІ.йиого ЖИТТІІ - 1-04-61; вІдnовІдаn~оного секретаРfІ, відАІ.-fУ clnьa.r&oro госnодарства 1-02·92; коресnондента мІсЦвІого ра­

дJомовпвннІІ

совоі роботи

-

1..02-7t;- -.астvnимна редактора, вfддІnІв nроммсnовостІ, 1·04-81.

nмстів І ма·

ІнАекс

61285.

ПРУ'К оФсеrиий. ~А

13.560

аркуш.

npiDDpнmdв.

ЗмtовпеtІІUІ м

Обсяr

J

ТвРаиІ

5352.

176 номер 1985 рік  
176 номер 1985 рік  

176 номер 1985 рік

Advertisement