Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯl

ТЕПЛА ЗУСТРІЧ

176 (4686)

П'ЯТНИЦЯ

Напередо.цнl 61-1 ,ріЧ­ м!сь:1\о! партійно! органІ­ ницІ ВелиJtого Жовтня заЦІІ. 'У' ,зв',язку з1 (Знаменною 'вlдбулася '"у'стрIЧ член~в бюро M!C~OГOHOMITeTY датою в життІ П. О. Ря­ ,компартП УкраУни з .ве­ бова, Г. Ф. Арсентьева-

10 ЛИСТОПАДА

1978 Ціва 2

теранами

р.

50-РіЧЧЯМ

\lIapt-П.

ІСоа.

Вllками

виступив

,сенретар

тіУ

А.

п~рший

иlськному

пар­

Грязєв,

ЯЮfЙ

Д.

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

вступу

ра­

йону Е. М. Нринунов ~ручив групі ветеранів медал! «60 ронів Зброй­ них Сил СРСР».

т:рудящих Броварщини у 6Щ>ОТь.61 за .вннонання на­ НJ.lеслень . ХХУ з'Узду КПРС, :про ,пlwотавку ко­ мунЬстІв &іlста 1 району до ХХУІ1 нонфеpeJЩlУ

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬісоro КОМІТЕТУ КОМflJIСТИЧНОI ПАРТІІ УКРАJНИ.

часу

ВLйсьновий коМісар

тепл{) ~ивІтЗjJ Ух зІ свя­ том .1: розповІ-в про усл!хи

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

з

в партію; щвJлярам бу­ ло IВру,чено пам' ятиl адре­ си міСЬ1\КОМУ НомпартlУ 'У'нраУни.

Перед С'l'eрими бlльшо­

С.

ЧЕРЕПЕйНИК,

іиструктор

мІськкому

партії.

8ПЕВНЕНОЮ ХОДОЮ до КОМУНІЗМУ СВЯТКУВАННЯ 61-і річниці ВЕЛИКОІ ЖОВТНЕвОІ СОЦІАЛІСТИЧНОІ РЕВОЛЮЦІІ МОСКВА.

7

листопада на Нрасній

шощl столиці в:дбулись парад зLйСЬН Московського ,гарнізону і де­ \ЮНСТJоІіцlя n.редставникtв трудЯlЩИХ.

'У'роо(исте і строге святковеІЩран­

;Ія головноУплощ1

НраУни Рад. На

-

~остьових трибунах тІ, ІКИМ пи­ lIається наша 1\раУна: 'вет~рани пар­

гії і І

революцLУ, ['еро! 'l'ромадянської

ВеликоУ ,Вlтчизняно!

воєн,

передо­

вики виробнищтва, визна~Ні дІЯЧі на­ У'НИ І КУЛf>ТУРИ,

iJисленяі Над

космонавти,

а також

заруБІжні гості. ллащеюмогутньою

хвилею

[J;РОКОЧjЮТЬСЯ оплески. .МОСКВИЧі, rocTi 'Сfолицігаряче й сердечно вІта­ ють ~Е:рl.внинів КомуністичноУ па:ртії і

РадянськоУ держави.

На

цент:ральну трибуну Мавзолею

піднімаються товарИШІ Л. І. Бреж­ кєв, Ю. В. Авдропов, В. В. ГpВIВВR, А.. А. Громико, А. П. K~o, О. М. Kocнriн, Н. Т. Мазуров, А. Я. Пельmе, М. А. CYCJIOB, П. Н. ДеІІі­ '1ев, В. В.-Кузнецов, Б. ~. Понома­ рьов, М. С. CO.JlOMeвцeв, К. У ~ Чер­

данням. Свій вклад У дальший роз­ виток сіЛЬСЬКОr'9 господарства краУни ВНОСЯТЬ ня

І

села

автозаВОДЦі: вони

всі

замовлен­

AOC'l':POKOBO

виконують

і 'з високою якістю. На т,ранспарантах назви мих 'У,сій краУнІ столичних приємств:

завод

.вІдо­ п~д­

автоматичиих ліній

ІменІ 5О1рlччя СРСР, ~Компрессор», ~Фрезер», «Ворец», «Вольшевичка», «Трехгорная~ануфантура., елект,ро-. механічного заводу імені &лодимира ІллІча та Інші. По праву 11 колонах індустр:ально! Москви крокують ·по­ сланці підмосковних ра.щгоспів І кол­ госпів. Вагомим є Іх .в1\Л8Д уиинlш­ ній усп1х 'земЛ~ів ,краІни. Валовий Зібір зерна,за ,попереДНіМИ даними,

становитиме БІльше H~B

як

мільйо­

230

тонн.

ВІд перших

радянських

автома­

шин, першої T,paк~HoI борозни до зоряних трас і ОР(Н1'альних НОСМlЧ­

них станцій такий шлях наших до­ сягнень. ПіД кумачевими п;рапо,рами на площу ступають представники

ра­

~ико, І. В. Капітонов, В. І. Доми, М. В. Зимянін, Я. П. Рябов, К. В.

дяиської науни.

Русаков.

ники юного покоління столицІ. 'У'ро­ чиста і святкова ·мелоДlЯ пІсні «Ми­

На трибунІ Мавзолею

ішйсекретар ЦН НПВ

-

Генераль­

Ле Зуав і

'Ілен ПоЛlт,бюро ЦН НПВ, прем'є,р­ міністр уряду СРВ Фам Ван Дoнr. Член ПолІтбюро ЦК НJПРС, мі­ нІстр оБQрони срср Маршал Радян­

ського Союзу Д. Ф. УсТИНОв об'їжд­ жає

війська,

поздоровляє

їх

і'з

свя­

том, а пот:·м піднІмається на три6у­ ну Мавзолею і ВИГОJІОШУЄ промову.

Над площею прокочується трира­ зове ~'Y',pa!». г.РИМJ1ЯТЬ залпи артиле­

рійського салюту.

Зведеннй <ВІйсько­

вий оркест;р 'В!:fКOHYЄ ГІмн Радянсько­ го Союзу.

ВійСЬКОВИЙ парад .на Красній пло­ щі став 'Яскравим овідченням високо!

виучкивоїнів, якІ ЗУС1\ріли 61-у річ­ ницю Великого Жовтня новими 'успІ-' хами в бойО'вій і пол:тичній піД'ГО­ товці.

На транопа.раитах, панно, дi8I'PUIQx

-

святково! демонстраціУ леренонли­ ві цифри швИДК'ого Зіростаиня індуст­ рії столищl. За КОРО1'кими ря~ами рапортІв напружена творча праця мільйонів москвичі·в. Ва,гомі резуль­

-

тати

уда,рної

вахти

т.рудівник~в

сто­

лиці на честь п~ршої 'річниці Консти­ туцІї СРСР. Поиад чотириста. тисяч роБІтНиків, сотнІ бригад і дільниць дострвково

завершили

завдання

'l':рьох 'років п'ятирІчки. По .площі пропливає т,ранспа..раит, на якому зображено автомобіль в рамленні золотого колос'ся. На лип­ невому (1978р.) Пленум: ЦН КПРС віДзначалося, що підвищення ефек­ тивності сlльсмюгосподарського ви­ робництва є ·загальнонародним зав-

06-

ж. БріЮари.

7

листопад",

1978

року.

На святковому марші молода гв~рдlя».

фета передається

-

представ­

Ця 'п~сня

як еста­

,від покоління до

покоління. І в цей о~ятковий день на

Нрасній площі вона зиову пролунала

нлятвою вірностІ

ком'сомолу

справі

ЛеНін~, справі <КомуністичноУ пз;ртlї, справІ радянсЬJЮГО народу.

КИІВ.

•••

Кумачем прапор1іВ 1 тра,ис­

парантів рооцвtчeнШt Хрещатик­ голов.на магістрапь столиці Радян­ ськоІ 'У'краІни. 'У'рочиста.\ нарядна площа lмеи1 Жовтнево! РеволюціІ.

Над нею. ;майорять деРЖ8lВиl прапори срср',\ соlО3НЮt реслу6лl-R. На' фаса­ дах БУДИUКіlВ портрети К. Марк­ са, Ф.Енгельса, В. І. Леніна. 8а

панно

-

портрет Генерального

сен­

ре1'аря ЦК КПРС, голови ПреЗИідіІ ВерховноІ Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва.

Серед гостей на нах

святкових 1'рнбу­

ветера:ни партІl,

передовики

ви­

раб8'ИlЦтва, переможцІ ударно! перед­ жавтневоІ вахти,

тійних,

представники пар­

ра.дянсЬіКИХ і

I'IЮМЗt/lсьиих організацLй, дLячi науки ,j, культури, воУни РадянськоІ АрмlІ, :керill3нlШИ :міністерств і <вlдoмc'l.1В.

Тел,ло

ЗУСТРінуті

центральну трибуну IП1диімаютьоя то­

гариші

парантн про непорушну ЕЩн1сТь пар­ тіІ і народу, радянського суспільст­ ва, про дружбу І братерство народів нашої краІни. Демонстранти несуть

рапорт

лооу,нrи,

,кома.цдуючОІГО

В. В. ЩербllЦltВllЙ,

М. М.

Борисевко, О. П. Бouии, О. Ф. Ват­ ченко, Г. І. Ващенко, О. П. Л8lllВ0,

П. Л. ПогреБRJIJC, І. З. COICO.JIOB, В. О •. СOJIогуб, О. А. ТИтаренко, В. В. Фе­ дорчук, В. Ю. MullJl'JyJC, П. Я. По­ греБRJIJC. 'У' віДкрИТІЙ !Машин! на площу ви-

паP8lдОМ,

пер­

шого заступника командуючого ВІЙСР­ ;ками ЧервонопраІПОРНОГО Киtвcькorо 'вІйськового округу генерал-лейте­ Hama танкових віЙСЬ1\ Ю. П. Терен­ тьєва, об'Іжджає 13ишикувані на.Хре­ щатику вiйJCька Киtвського гарнЦю­ ну, пroдоровляє Іх 3 61-ю plчющ~ ВеликоІ Жовтневої сoц1aJIіС1'И1ІиоІ ре!Волюції, а потliМ пlДн\.мається трибуну і 'вИ['олошУІЄ промову.

на

Над IПлощею JIY'Нaє тисЯ'Ч{)['ол~е «'У'ра!». З мелодШми Державних ГімнІв СРСР і УРСР зливається грІм СіВ'Я'l'IЮВОГО артилеріВськогоса­ люту.

'У'рочистий IJIaРБід .вІйськ

КиУвсько­

го гарНізону ще раз переконливо продемон:стру;вав високу виучку 1

майстерність, 6еЗООВІТНу .вliДДaнIoть радянських ,воІні113 рІДНій КОМУНlС'UiЧ­ ній партІІ. Почина.ЄТЬСЯ святкова демонстра­ ція 1'рудтци:х столицІ.

Полум'я.н1ють н8Ід колонами ,ер­ ,вонl прапори. 61 ріа< тому черв$ий прапор пІднявся над крейсером сАв­ рора», гарматний залп якorо СЛDВІ­ СТИВ світові :про початок новоІ ери. На головній машиНі портрети

Н. Маркса, Ф. Енrельса, В. І. Л,нІ­ на. Жовтнева ревOJJЮiЦія зиамеиувала собою торжес'l13O ідей марксизму-леи\'­ :нlзму, стала головною подією ХХ ,.ТО­

же яскраве ,пaJшо його СУ:ПРОВ{)джуІОТЬ ве­

лІття. Тут ~Жовтень..

терани лартіІ,

учасвн:ки боУ.в за вла.­

ду Рад. Вони вІтають тих, хто несе естафету революцІІ далі, хто продов­ жує Ії безсмертну справу.

«Партія

-

РОЗУМ, честь

-

совІсть

1

нашої епохи., написаН()І ва павно. Над ,колонаІМИ демоНlC1'рантш порт­

-

рети ч I}~Hl" . Політбюро ЦК КПРС. Діяльність Кому:нісТИ'lноІ партіІ яв­ ляє собою яскравий приклад служін­ ня народу. Високо несе вона веЛВІКИЙ ПРаІПор СОЦімtзму, піднятий Жовтне­ вою ревоЛЮЦІЄю. П4ц керlВWЩТВОМ

.

парті! труДЯЩі нашоІ нраІни нanoлer­ ливо втілюють у щиття ленІнські за­

ПООіти, шляху

йдуть впевненою ходою по 1\омунІстичного будlmmцтва.

радя:нсыtl люди

ПРJreут.вt.ми па

-

ЇЗДИ'І'ькандидат у члени. ПолІтбюро ЦК Номna.ртіІ 'У'краЬш, командуючий військами Червонопрапорного КиJiв­ СЬ1\ОГО вLйськового OKPYry генерал арміУ І. О. Герасимов. Він приймав

ють внутрішню і

одностайно схгалю­ зовнішню пOJIl'lИRy

лартіІ. Ось чому в серцях демонстран­ тів знаходить га'РЯЧИЙ B!дry.к жовтне­ вий заклик ЦК КПРС:

-

Хай живе

леніНСЬ1\а

КомунІ­

стична партІя Радянського C<Jюзу

1

-

натхненннц організатор nepeмooкgcY if\ОВТllеIЮУ революцІ!, KepltвHa .спря­ мовуюча сила ІЩдЯНСЬКoro суспіль­

ства!

1

На всю широчінь .площі

що

закJШКаІОТЬ

транс­

з,мІЦнювати

спІвдружність соціалі,стИ'Чних краІн, союз трьох основних революційних сил суча.сностІ

-

с.вітового соціаліз­ му. мІжнародного пролетаріату і на­ ЦіОНально-.визвольного руху, захища­

ти найдорожче мир на землі. 'У' день жовтневого свята радянсь­ ні люди раПОРТy.lали :про своІ успі~и в соціалЬстичному ЗМ8['аннІ, у вкко­ на.ннІ З8:1Щань п'ятирі'ЧВого плану. До першо! рlЧJЩIЦі прийнmтя нової КОН­

ституцlI СРСР 'з завданням трьох ро­ KilВ П'ятирічки

справились

біm.ш

як

50 ТlОСяч трудових ,колективі!в І понад 900 ТІОСЯЧ передовикі,в виробництва

республіки. В день овята про це до­ повіли нолективи 60 пllд'Пpи:€іМСТВ, 560 цехів І дІльниць, біJIЬШ я!к 48 ТІОСЯЧ !ВироБНWlників м. Ниє.ва. 'У' СВЯТ. ковихколонах пройшли пред­ ставники Ленінського ~омсомолу. Радісними усмішками зустрІли вете· рани юних громадян піонерJJв і школяріВ.

КраІни Рад

Разом з ус.Ьма рапортували своІ досягнення іВчені столиці;

-

про май­

стрн лІтератури 1 lМистецт,ва, студент­ СЬіКа ;МОЛОДЬ, серед тю! були пред­

ставники зарубіжних краІн, що нав­ чаються у !Вузах столиці 'У'країни, спортсмени.

Свяro на Хрещarrнку стало ще ()Ід­ ним переконливим свідченням непо­ руш:ноІ єдності партіІ і народу, без­ завІтноІ відданості радянських лю­

дей слраві Леніна, ідеалам Жовтня, Іх l'(Ловності успішно втілити в

ЖИ'І'­

тЯ рішення ХХУ з'IJзду КПРС, граН­ дl·ОзнІ

плани

.комуНі,СТИЧНОГО

будів­

ництва.

(ТАРС-РАТА'У').

* * *

61-у річницю ВмИ'Кого ЖОВТНЯ широоо відзначили трудящі всіє! Ра­

Iд'ЯНськоІ

Kpaїнн~

Скрізь

відбулись

урочисті зборн, пройшли демонстра­ ціІ. Насвткових маніфестацJіЯХ ра­ дянські люди знооу ПРОіДемонструва­ ли ,непорушну монолітну єдні'Сть пар­ тІІ народу. гаряче прагнення ра­

\.

дянських людей :взяти ,високі рубе­ жі в 1\омунlстичному будівНицтвІ, нз!­ ,мІченІ ХХVз'І'здом КПРС.

* * *

Нanередодю свта ЦентральнИіЙ Ном.Ітет КПРС ,t Рада МІністрів СРСР прийняли іІІостанови про при­ судження Державних премій СРСР 1978 року в ['алу,зі наУ'КИ І технiJщ за ВИlдатні досягнення ІВ пращІ пере­ довика,м Всесоюзного ооцlалістич:ного змагання, іВ галузі лІтератури, мис­ тецтва і архlтентури.

(ТАРС).


CBSiCTXYfl БРОВАРЩ:ННА

n

'* * *

ІД

прапором

8елик' ОГО ЖОВТНЯ сятої п'яти.річки серед промйtлових підприємств міста. Завдання по Іреа­ лїзац:і продукції винонано на 100,9

Славними звершеннями в ім'я ІЮ­ мунізму зустріли 61-у раковину Ве­ ликої Жовтневої соціаЛі'СТИЧНОЇ ,рево­ люц!'! трудящі Броварів і ,району. Вона r:рийшла на нашу землю з ра­ портами

му,

трудОвих

ударному

перемог

році

у

десятої

п,роцезта,

на та.

IНумач знамен, транспарантів, прикрасив

ранку

мІсто

цього

Але за

учасників

демонстрації.

Фз­

1917

поруч»,

у

нас

підростаюче

ВіДок:;>емлюєТІ: 'СЯ

"цифра

комсомольського

значка,

нолони

передовикам

виробництва,

які

і

і

у

-

о

2

стор.

по

кожної

2535

штучного

ніЛОІ'рам:'в молок~

,НО,РОВИ,

4500

продали

держаВl

тонн м'яса. т,рудівнинів

села

уд.арна IIjpаця, допомога шефів

-

промислових ;підприємств,

В цьому ЖlfВОТВО:РНОМУ сплаві,

-

бом життя,

{)CHOSa

~по'со­

НИНІШНlХ 1 при­

йдешн~х перемог з-емлеробів і тварин­

ників. Глибокий його 'смисл втіления в пол~'м'яному ЗЗ>МИКУ, який лунає над

святновою

вулицею:

-

Хай живе непорушний союз ,ро­ бітничого Rласу, колгоспного селян­

ПіД-

ства і Н<liPодної lнтеЛіТенцiїl Хай міц­ ніє соціально-політична та ідейна єд­

н:сть ?адянського су'СПільства! Змінюють

золотий

одна

одну

нолони

дових ,колективів мостопоїзда 'будlве;Іьно-монтажного

тру­

N2 814,

управління

N2 15"

ДарнИіЦЬКОГО iPeMOHTHO-БУДі­ вельного управління, постійно діючо­ го будівельного поJ:зда N2 2, райпо­ буткомбінату, ,райСПОЖИВСПіЛКИ, КОМ-

І

на

бінату громадського харчування, .раЙ­ о.б єднання ~Сільгоcnтехніка., рад­ госпу .~: Щрова, районної лікарні. Вони рап<~ртують Вітчизні про J3ико­ нання 1 перевиконання взятих соЦіа­

nіСТИЧІІИХ

зООо,в' яза,нь.

Під

червони­

МИ стягами свята Велиного Жовтня, ·В C'l'гРОЮ ' 6araточисельного урочистого походу трудящі БpQварів, як і весь радянеь:кИй народ, одностайно проде­

делегат

по ДQC~ третього .рову . .

та

рогатої XYД~IiI,

наРO,ll.женому соціаJiіСТИЧ~им.

монсіру.валИ евою беЗЗaJ3ітну вірність

З'їзду, печовий цеху N2 1 заводу по­ рошкової металуіРГії В. Гусєв . .Но­ лентив нашого ЗaJ30дУ ВИЙШОВ пе?&­ можцем у пере.цжовтневом:у C'OЦ~JU.~, тичному змаганні внконанню планів

успіхів по

вltробнични:нами

постійний і напружений нау'Ковий по­

промові на ХУІ!.І

'ГОВQРИТЬ

досягнутих

науково-дослідного

шук.

це значить ,раціонально

-

провідна сила в

роз.ведення

колективів

організувати евою працю на кожному

РО'бо'10МУ 'місці,

-

За ~ОСЯІ1неннями

з'їзді ВЛКСМ товариш Леонід Ілліч І;режнєв,

полу­

,вчені українського

-

багато років, особливо часто повто­ рюються ,на панно і плакатах. . - Працювати високоефентивно,

ян підкреслив

від

понад план

новаТОіРам

завдання

переджовтневу

честю виконали ,взя­

з

МіСяЦіВ

жов­

якість. Ці ,слова,

IІшючове

несли

П:РllВУ .розділяють

від

HOPJl;ry. визначають

су'му

шого ,;успільства. Тваринники :го.спо­ дарств району од~ржали за десять

фОНД трудових колектив:'в, надиха­ ють свсїм прикладом товаришLв, до­ биваються, щоб їх досвід допомагав долати відставання іншим, перетво­ lРювати трудові ре,корди в повсякден­

Ефекrивність

тися'ч .карбованЦіВ.

випус­

на

діяльність яких переконливо юд· ТВЄіРДя.ує, що науна перетворюється в безП)середню продуктивну силу на­

«t>O», MafteT лозунги -

становлять

продунції

зanлід.іеннЯ " велИRОї

приєм,ств та організацій міста. На трибуні спалахують оплески. Вони адресовані

807

інституту

на­

колективів

надпланової

Рад_сть

«Комсомол 'вірний помічник пар­ тН., «Принлад б~ремо з комуніСТіВ». Ідуть

третього іРоку

тив

клас , l:'раїни Рад

Бадьорим і чітким l<,POKOM ідуть y~Hl міських шкіл, над рядами яких

1

план

усіх показнинів,

будівнищr,ві номун1ізмуl

тенят і піонерів. Вони ,виб:гають на т,рНібуну і під бу,рхливі оплеС'ни при~ сутніх вручають керівникам міста 1 РЗJЙОНУ букети яск,равих І\вітів.

панно «, ВЛНСМ»

,вик()нав

м'яний жовтневий 'заклик: - Хай живе ['ерої~ний робітничий

П()!(ОЛlН­

J'рупа

комуністичної

в нолонах т,рудових ,колективів

ня, якому присвячений лозунг «Все най~раще дітям!». Про ,них­ постійне піклування паіРтіі і нраїни, у,м любо,в і ласка дорослих. Від колони

ударник

Ті ооціалі,стичні зобов'язання. Піднесення і натхнення викликає

НеМОJ3би ,СІ}НЯЧНИЙ відблиск освіт­ лює обличчя :присутніх йдуть най­ меяші учасники демонстрації . Ім до­ ручено відк,рити 'святковий ПОХ.д. аивають

-

трудову вахту, з

людства.

класом

бригадам присвоєно почес­

14

3ВС.ННЯ

лких успішно

заповітніші думни і сподівання ра­ дянських людей, 'усього дрогресивно­

що

'відстаючого

Новими здобутками в праці відзна­ чають 61-у ,річницю ВеЛИl«JГО Жовт­ ня колективи .СВітлотехнічного зава­ ду, фабрики верхньото дитячого три­ ноташу, спеціалізован~ пересувноУ меха.н.і:30ваної :колони М 509, ЗtВта­ піДПРИЄМС'l'Ва 09034, інших галузей народного господарства, робіТJШКИ

ці слова з книти Геllерадьного сен­ ретаря ЦК ,ІШРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнє­ ва <Мала земля» від<)бjpажають най­

ну

«Жодного

п' ЯТИРlЧКИ 'з

К:P)~

світлом НОВІ)Ї :Конституції СРСР. «Бути війни не повинно н:ноли», --

ПРИВ:.леЙоваНf:М

всієї

пра4і. Колектив ЗaJ30ДУ пластмас до­

мадянської і Белиної Вітчизняної воєн, відбудував зруйноване віЙНо:<J народне 'ГОС110Да,рство Країни Рад, як втілює в життя ,рішення ХХу".з'і,з­ ду НПРС, ли,пневого (ІН78 р.) IПле­ нуму ЦК ,НПРС, живе і :працює І,!Д

Єдиним

процент:в

підприєм­

не

роЦі ца,рсьний :режим і ВС'Іановив Радянсьну .владу, ян віДС1' ОЯВ завсю­ вання Велик(,го і'.'\овт.ня у рони ГР')­

го

п' ятикутни­

випускають

цтва і

.композиції і cKYJlЬnTYiJ<Hi групи, я;п розповідають про те, як під KepiB!I'i~ цтвом Номун:сти'і ної пар':'ії на '10.11

з Леніним на 11 народ повалив 'У

почесним

трансгарантах відображають голов­ ний лозунг трудових буднів. Колек­ тив ВИіРоОничого деревообро'бно,го об'єдншня «Броваримебл:» виконав завдаF.НЯ 9 місяцLв ,иа 101 процент. На заВОДі торговельното машинобу­ дування 750 передови~ам виробни­

ХУДОЖІІ~

-

міської та ра­

<~Кожному дню п'ятирічки найви­ ЩУ віДдачу., «Наш 11РУД тобі, Вітчи~но!» ці і і,НІні заlUIШШ на

святковOl

Попереду

Чер­

Компартії

проду]{ції, ЩО ства міста.

ст,ронево

колони

виконкомів

сять 'більше десяти

С'ИR.

!Кують

міськкому

Емелема з

ніна. Іх ПО,рт,рети на величезному розгорнутому ПОЛОТ\lшЩі. Полум' яніє лозунг «Хай живе марк,сизм-лен!­ нізмl». На флагштоках піднято пра­ П(~ри союзних :реcnублік. Думки і спо­ дівання людей ,висловлюють лозунги на яс'кравому панно: «Рішення ХХУ з'їзду НПРС ,виконаємоІ., «Дec~­ ту П'ЯТЦjpічку достроковоІ •. Десята година ранку. УРОЧИСТі звуки фанфа,р сповіщають про поч 1ток свята. З вітанням до присутн х звернувся голова виконкому м:сьної

мелодії

процен­

п~рехідний

ком одна з найпошн,реніших дета­ лей в -офо,рмленн; КОЛОН. Ії тепер но­

і всІх радянських людей, революцій­ ному вченню Маркса, Енгельса, Ле­

Шд бадьорі 'Маршеві

169,-6

на

йонно': Рад народних депутатів та за­ несено на Дошку пошани.

традиц 1 єю найltраша вулиця іме­ нІ Гaтaptнa, де проводилася святкова деМОНСТІрація. В оформлеННі її ,відо­ qpажена 'вІрНі,СТЬ трудящих міста, як

Ради ' народних депутатів М. К

прапор

У:Нраїни,

пра­

урочистого

села району.

1

-

ЙОМУ 'вручена

воний

-

по продуктивності праці

по випуску продукції вищої

категс,рії якості

третьо­

г.' яти;річ­

!КИ.

порів

102,

cnрав[ Ленi.ffа, тверду р:шимість йти КУ'рСОМ. . ~М;1чеИИJrl ХХУ з'їздом

lillPС.:і«).цOllИJ..:ВИCQt. у творчІй пра. ~'.-o. ~ОГЙ'~"6aJ1d3ltу_

F•• ПОJJJlКОВА.

;

НОВЕ

ЖИТ1'Я

Свяtковldt .фотореПОіР'І'аж nIAro~1 наш норесион,цент М. Сеиввог. о

П'ЯТIDЦJI, 10 JUlстопада 1978 року


J~:xr;i:'~-I~ 3

А В ЖДИ Н А ПО С Т У

МІЛ'ЦIl

~

~ій~~ ~f:Ні;е ~~и~р~п;;~ фе~і:' т:~ожя~~~а~о~:а ЦІ шстолет, у юлька працювати ,лише на лінії с~рибків

опинився

ВІКНОМ, 'вибив раму

враз

навалився

на

-

пі~ вогню. Якщо

І цейську форму

зло-

про спокійне

"шнця, д~я якото все бу- .віть вулицею

ЛО ян ОН1Г на ,голову..

іти,

ді

нещодавно

тер В~лентин~

харак-

лефонний .ДЗВінек із Ння-

спо

не можеш

новича у Броварах. Пові-

. ~

життя. Наі

ду-

цроособисте. От поспішав

у

~ихайл~- справах і мимоволі помі-

вича, иого СМІ~ИВlСТЬ,

РІ-

шучість, готовН1С}Ь на самопожертву. Цеи вчино~

без

забудь

-

розслабившись

у Т.рисекундному епізо- маючи проявився весь

одяг мілі-

будь-яких

тив

б:ля

мопеда

~IОЛОДI!-

Еа, ЯІШЙ уже давав газу. Інтуїтивно зрозу:\!івши,

скидок що ж насправді відбуває-

можна н~звати ПОДВИГО:'>І.

пен нз очах у багаТF,ОХ,

рич~И!И BlJI,~TJ~, бо в ?лоЩШІ1 ,са;l?і сучаС~О~ТІ не

3013СЬІШЙ РНВОН, В останню l\IИТЬ, КОЛ!! Ного лс:\ь-

Тут" C~1Д ~робити ІСТО- Шнуренко

;а,К

ле,І,О

зробив

бор-

ЗРОЗУМІти, в ле,lЬ не спіткала невдач;).

/I~I,1X ГЛ!ф!jнах. ~еж~IТЬ KO~ стрибнув на' викрадача і р_,),ня Д~XO~H?I І фІЗИЧНО І

~!!л.и К01l1;' НlcTa :..пкуренка. Валентин

В.

дуже

заТРЮlав злочинця.

М.

І ось за такої постійної зайнятості Валентин Ми-

рано хайлович

уміє

знайти

:лишився сиротою і не вільну хвилину. Щоправ-

dм'ятає батька. У дитин- да, умовно вільну, бо він стві хлопчик часто, зата- її провЬдить за книгою.

Секунди поДвигу

мувавши

подих, слухав У'СВідомлюючи, що . сама розповіді Піро нього, про практика може декваЛійого небезпечну роботу. фіку.вати ,розшуковця, маПід час війни батько слу- йор закінчив Вищу ШJ(О-

Ну що ж, зволікати І сон, про т,ривоЖНі сигна- жив У Горькому началь- лу м:ліції,

_

біЛf-,ТlIе нічого, соБІ

подумки

МихаЙло,вич. -

сказав ли з інших місць.

Валентин

Передбачення

Пора бра-

ти .. ,

зброю:

цього

заводу.

І

тил

для

нього

лося. Противник теж лси- був майже фронтом.

холог недюжинний, у ,ньо-

Перш за все, перевірив го разу зуби

теж.

інтуїція

відшліфована.

готується до

ником пожежної охорони вступу в Академію МВС

справди-

час

тонко авіації

нальотів

Під

ворожої

сигнал

СРСР.

очолює

В.

М.

відділ

розшуку

Шкуренко

тривоги обраний члено;;!

Якимось кликав Михайла Шкурен- ро.

3амкну,вся.в будинку, 'забарикадувався. Ноли відчув реальну небезпеку, зробив _ ПОСТlріл: мовляв,

склади, :будинки. Одного разу батько гасив пожежу, коли ,над ·головою шугали гітлерівські 60М-

партбю-

ми .цорученнями, за що наго,роджений OPД~HOM Червоної 3ірки. Иого ставлення до важкого фа~

ним способом «відклю- слова замінюю кулями. ба,рдувальники. Одна з ху то.вариші 'Вважають за чав» ,думки просі.м'ю, ШкуреIf]{О обережно 60м6 вибухнула непода- зразок.

п.ро пере6итий lIIід:кра~л до буднику. лі,к, і сміливець загинув. В. ДОВГИЧ, __ _втисячне _____________________________________________ 10 листопада 1917

_

Р<ЖУз

ініціативи

Леніна

РЗ(ЦЗ

В.

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

І.

Народних

HOМicayilВ прийияла дек-

П Р'ОФЕС ІЯ

рет про створення робітничо-сеЛЯНС1>коІ міліціІ.

ипрс

но

,.командир

~орожнorо

МУЖ Н І Х

вз'воду

нагляду ДАІ

м. П, Левчуинещодавно вступив У двоБІй і виграв

поєдинок, 'з рецидивіІстом,

.

Тоді ж було вирішено ор_що розшукувався за вчи-

гані,зувати :народний комісаріа'!' ;внутрішніх справ,

Сьогодні _ День paДJIВCЬKoї MiJJiцiї. Прol ЇЇ ста- нення 9 злачинів. НОВJleВJfJI, про нелегку професію MiJI1цioHepa, про Відмінно несуть служ-

волюціонер - б.l л ь ШОВИІК

терв ю застynввка'

Иorо очолив видатний ре-

робот,у райв.lдді.IfV BHYTP'~'x справ йдетьс"а в Ін- бу також _.J UUAL

Г. І. Петровський. у період будівництва

начаJlЬВllRа рввс

виховно'! роботи с. С. Носка: Чимало

3

поJIlтвко- спектори

. .....",ану . , . . роботу :n по змlца ний вел, Б

список

....пацівники ......

r .....", . роварськ. ого РaЙJВітrТТіЛу ненню сОцl·аліст....'н го""" . .' а ,внутрішНіХ справ, sш1 на лоавОіПОРЯДКУ Ось r .... прик лад.Rол~ на' ЗаХОДі пО: початку війни влилися у чалася друга овітаВа вій- ряди 226-го полку НКВС,

чинності 'в

благополуччя,

ційні

контрреволю-

неіЦоБИТ,RИ. Т.tльки

особового

й

І

розшукали

.

,невідомий І треоа

просто Пlдтримати

водій автомоб:лем 3ІЛ-ІЗО

Л!~~ИНУ.' яка

ученицю місцевої

скрутну хвилину, щоб не-

збив

на

с:льськ;й

а С,НІ зник.

вулиці

школи,

Разом з опе-

j:ативною групою рай відді.1У міліції швидко до-

в ЖИТТІ,

заоаром

обстановку,

ХОЧJ очевидці тільки ЗНІІ- НОСТі

зува.ли ПJlсчи;;rа після тарішення

j,OLO

шукай,

_

на ;ВOlЙ ДlЛьн~"ЦІ.

дo~~

кілька годин

було зупинено,

автомобіль

T~H~B,

ОРГ~Нlзац1И,

стало ві- ·ВlCT:B. СВОІМИ

домо п:різвище водія і всі подробиці пригоди.

Це лише один епізод з рядну дружинниКІВ М. Но-

неспокlйної служби діль- ломийче~1{а, .В. Марченн!!чного інспектора лей- ка, Г. 3.нченка, В. Якутенанта i\lіліції Михайла бовського.

Івановича Настенка. Всього четвертий

повернення

з

Саме

замяки і хнІ й

лав Радян-

вдалося

рОЗКaJИТИ чимало

,в,нутрішніх

дістали

заслужене пока-

,ріК

після допомозі

райвідділі

роки

безсонних

ночей,

шучj.(~ть, вміння

патро-нів.

з,

9000

;понад

Відповідальна в иьorо дільниця. На ЇУ території, крім двох paдrocпів, знаходять,ся промис-

будується рооотапрацівника міліції. Ножен з цИх складників допомага€ у, здається, найзаллутані-

ЛОВі підприємства, більше ших справах. Завдики десяти закладів торгівлі, вмінню зробити виразшколи, будинки

культу- ний аналіз, члени оп ера-

ри.

тивної групи,

вtдзначити.

що

Судіть

повиченко, В.

членів О, А. Бойко

І. Приступ-

і старшина

ших.

літ, Ядром

товаришів на пильно

саМі.

Чл е и

СМіЛИВИЙ

громаДсь.кwЙ

зловживають

порядок: жаВ~!fХ грош~. За .Участь

спиртними У ЦlИ операЦll J(ЄjplВ!lИЦ!-

на,поями, займаються дар- во управшння внутр:шН1Х моїдством, крадіжками. З С!ІІрав нагородило комун1доводиться

й ОМУ ста Носте1Иtа годинником.

ний уповноважений при- знань, умінь, постійного тяг до Вl·Д110в'.ттаЛЬН'ОСТl· сам.овдоскон.алення. Саме

помозі членів громадсь- ну ОСВІТУ .у ..Н и..l.всьюй ких самодіяльних о,ргані- вищій шкоЛІ МІЛIiЦIl. І x~ зацій 22 вогнища самого- ча часу на заняття зали-

но,варі,ння.

шається

справ з

оберігатиме спо-

кій тисяч осель, тисяч сі-

мей мІста і району,

міліції.

Хто знає тальному заЛіза пщруч-

ск:,льки вчорашніх хуліга- ником, ків, любителів

після

години

c.-Jсть,

чуттям

чергу'вав

пост

здав

з

іВикованorо

на

їм

Нічної п~и, коли зима

життям,

глянули на І серед

очима. Адже

не

ник

покарання ,Bi~ нелегку, але таку по-

завжди ,вірниil

міліціОНЄjра.

поміч-

Інколи

ТРlбку службу.

по­

обо­

В'Яl3Ку.

Але Ів тому й полягає особливість професіІ· мі­ ліціонера, що ,вitдбути ро­ бачу <<.зміну»не можна, що часто ти її свІдомо подовтуєш. І не стільки за

,вИмогами

і накрила

ро­

Ви­

скиба

землі

дитину.

Бук­ собою,

М.

вряту­

вав

ж

Л.

Федосенко

юне

він

думatБ

життя. Про своє

У

той момент

не

сторожі

районного

гро,кадського

правопорушення,

.

застуnнико,к карного

В.

1.

Ulляхового

10

гляду сержанта,!! .М, В. дя­ та начальнико,к

відділу позавідомчої охоро­

. "

ни ,кайоро,к А.

КОМ

1978

1.

КРИВЕН­

обговорюють

план

проведення операції по за­

вІддіну по­ охорони.

лнстопада

ін­ на­

. ЧЕНКОМ

А. КРИВЕНКО,

П'ятниця,

каnітано,к

ВОВНЯНКОМ,

т ри,канню

злочинця.

Фото А. Козана.

---~-------------------------------------------------

о

і

начальника

рОЗUlуку

сnекторо,к

...

начаJlЬВІІК завідомчої

.....

нення

від8алилась

вально ризикуючи

,статуту,

скільки за !Велінням зуму і серця.

небезпеці.

велетенська

В. НЕБРАТ

_--_ .... _--;""-------_ _-~...

вже до виїзду на місце по­ дії готується група праців­ ників міліції. На цьо,ку фо­ то ви бачите, як черговий по райвідділу, капітан ,кі­ ліції О. М. ЧУБЕНКО (перший праворуч) разом з

Леонтійович, руху, ,кинувся що

течії

порядку. Ось тільки ЩО із одного населеного пункту надійUlОВ сигнал про вчu­

ли ситналом тривоги різо­ слух розпачливий

явилось,

повільної

довколишній світ і,ншими дня, в дощ і спеку несе

Hyil3

назустріч

професLйною но-

«'зеленого винкою.

на

ДИТJlIЧий крик. Він пролу· нав з кар'єру, де грунт нетривкий і підступний.

T~

ознайомитися

НИ"І задумалися над с.во- ~ихає ХОЛОДНИМИ віт.рами,

ВЧИНОК

Микола що було

обмаль,

мірюєть'ся ,робота п-раЦів- другу, щоб ЛОСИДІТИ.,в чи-

Працівники

спектор

позаві­

надто

Але не тільки цим 'ви- але знаходить го.дину -

відділу внутріИlніх справ удень і вночі пильно стоя,ть

Старший сержант дY~I '!'іами вже був удома, ко­

відділу

Іменним

ЩОДНЯ вести неПРИМИірен-

ХАРАКТЕРУ

Закінчи.вс.я черговий добо~ий наряд як заll­ жди, напружений 1 СТОМ­ люючий. Молодший ін­ домчої охорони старший сержант мLліціХ· Мшюла ЛеонтіЙович Федосенко спокійно поверта:вся до­ дому, У відведені стату­

вхо-

ще трапляються окремі ЯЮИівк,рав БЛИЗь,ко двох особи, які порушують тисяч КЗірбованцLВ дер-

'"'---------~~-_.----------------------------""-------_ ... _-------------------------~- ---------------------------"'--------- ... РИСИ РАДЯНСЬКОГО

яку

По-' громадян, виявив при до- І ванови.ч ад об ути ю..риди.ч-

знову іВ повній ти і. 50 ,.КОМСОМОЛЬЦіВ. Во- повною lВі,цповідальнІстю гоювностJ, 60- ни особистим прикладом зале,вняє, що й надалі

особливо

іВ

- Хо.роші люди жи- див і дільничний уповновуть у ;Нрасилівці і Ння- важений М. І. Настенко, жичах, говорить Ми- розкрили злочин жителя хайло Іванович. _ Але Ння~ич М. Бондаренка,

... і за ,.д,Рl·бне хул!·ганст,во 37 Т.ОМУВИРІШИВ .М ихайло

І. Вовнянко, сер-

наш І колеl!{ТИ. ву є 64 .комуиіс- ділу внутрішніх

і ,вопорядку на місцях. Слід тероІчні діла.

аналізу-

рейдів, переслідyil3аны І вати факти і використоніколи він не скаржився вувати набутий досвід на втому. ось Кіритер:й, на якому

.кулеметів,

брі!ІВ

НостеикУ.

справ. Скільки було за ці рання. Оперативність, рі-

ки, 18 о

М.

заплутаних справ, і винні

розмови з

218 ,

акти-

,кращими

ПОМІчниками називає ox~ РОНЕ:ць . І1ромадсь.кого по-

змія»

1197 бойовій

залучення до

мовляв, вітра .в полі, але Ц;Єl р?БОТ~ передо,вих ровін ле помилився. Через БІТНИКІВ Пlдприє~?в, ус-

BOPOГ~B

револьвері.в, 113 гранат, реться за зміцнення пра- надихають

він ПОСТ1ИНО

~;po.

кованих

С1>КОХ влади 344 ГВИНТів-llВіДДІЛ _

Михаилу

важко б~ЛО б

том;,

C31 Me

бешкет ни- якоюсь

гітлерівців

иого "ба-

самому

ШІШ!! пр!! .допомозі дру_ Івановичу

нів, сімейних

П1сля визволення рзйо- ції минулих

ПЕ~реко-

іЮШJJ:шів :з.акрити злочин- працюва;и. над ~мщненцеві вс: шляхи до втечі. ням. соц.аЛlСТ~ЧНО~ .зако~-

'ника

Радян- ну від

всьому

ви,рі- л,анНІ

наприкінці 1940 - на по- затинула в боях за свобоСьогодні наші спів оСімнадцятий раз відчат~у 1941 років на тери- ду і незалежність ВіТЧИЗ-/ бітники бережуть і п~и_значаючи День радянськоІ ТОРІІ RиІIВСЬRОХ області ни... множують славні тради- міліЦії, колектив райвІд-

мілLція ВИЯJВRЛa У замас-

самому

1И У

натися у правиль.ності СВОГО вчинку. "

с;ра:шся в 'село. І ТУТ, оці- ., Пр.н Н;ІЕШИ

'СП;ТКНУ::!СЯ

. допомогти

бан, В.

4 тисяч розлу- І. П. Щерба та багато ін-

складу полку чених війною сімей.

що

Іва-_

ну боротьбу. Тільки в ни. Робота з людьми понішньому :раці дільнич- требує нових І нових-

ці Тільки з 1945 по 1955 1i0, С. І. Волокита, ветерік працівники раЙВіДДl- рани війни старшнна

більш як

'

а

домляли,

Михайла

fO.

К О

. . зі НІЧ, В. І. Шкаровський, М. Н, Нацан, В, І. Черкас, ін-

особисте жантн міЛІ'ЦЇl' М. Д.

,щаст'" п. людей мирно"~ лnа....

~, в нашій .краІнІ ащтиві- ~~.Д~~л~~~~~вося БТ~?~:~ лу

~У1Вали.ся

районі,

жичзастав

дільничні Б б ін-· такими

М'С

соціалLзму робітничо-седобрих справ І справою честі міЛіціІ бу- спектори .карного розшуля;нс'-vа міліці" nровел записали в свій лослуж- ло не лише зниження зл~ І ку А. П. Гега, В. І. Дзю.

ТОГО ДНЯ ранній те-

карного. ської АРМії працює .він у

вже сім років,

показав старий -вовк незбагненним чуттям уло- ка не в. бомбосховище, а ВалеНТИI! Михайлович тащого голими руками :не вив, що бути навалі ли- в найнебезпечніші зони, добре справляється зі візьмеш. Начальник в ід- ШИЛОСЯ л:чені години. де спалахували цехи, службовими і громадськи-

д1лукарного розшуку вже всім єством був там, у P~ДHi. ~i:H підсв:домо, безЛl~ раЗLВ повторюва-

НА СТОРОШІ m ЛЮДСЬНОГО

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

з сжор.


'3 плз.:ванНІЯ

з.МАГАННЯ на

приз

заводу

порошко­

вої металургії у нашому місті стали вже тра.ди­

ціЙними. А кі,лькість ~юманд-учаоницьсвlд'lИТЬ про їх популярність не

т.lлыки на Броварщині. Цього року вихованці ди­ т ячо-юнацыоїї с.портивної школи

спорткoмnленсу

«Металург» приймали гостей з Донецька, НаЛу­ ша, Гомеля, Козятина, ЧерніГова. Металурги О'J'Qчили спортсмен~в батькі,вською турботою. СпеЦіально створений організаціЙНИЙ комІтет у СКЛЗlді ,директо­ ра заводу О. Г. Больше­ ченка,

голови

завкому

nрофспlл'ки М. Л. Ларіна, голови спор'l1КЛУбу сПо­ лум'я» Л. І. ОпJ:вака зро­ бив все для тог0, щоб ді­ ти почували себе иа бро­ IварськіЙзем.лі

як

вдома.

Іх ,роомістИЩ\ У піонер­ таборі «Жура'Вочка.. У актовому :залі заводу від­ булася зустріч з ветера­ нами

.праць,

ми

передовика­

виробництва

Г.

Ф.

ЖYlвали пливІв

Старали,ся нести

своїй

при-

команді

пе­

очко.

Вже в перший день змагань було виЯ!Влено чимало

талановитих

мО­

лодих плавців. 3, їхніми Іменами можна пов'язу­ вати на'дії на перемоги у Опарта:кlМЗJ( республlJканських та народі,в СРСР. 3 вихованців

і

.цівчат:ка

,захищатимуть

до перемоги.

одразу

пружена,

адже

у

змаган­

нях брали участь майстри

,спорту В. Польова, Т. Лу­ щай

з

Броварі'В

та

О. Лапшин з Донецька. І

передбачення

ся.

спрацдили­

Численні

які

болільRИКИ,

,заповИНЛН

триБYJВН

СПОР'l1комплеК1СУ,

натород-

ПРОСУіВались

але

день

-

моло­

nі.дгОТОВ1\и до

но

було проведе­

загал~ошкіЛь1ШЙ

юні

спортсмени

Калуша. Із 12 розІгрува­ них перших місць сім здобулИl виховаНЦі «Мета­

Валентина

з

ветеранами

ЧИЗНЯІІЮЇ !Війни, nередо.ви­ ми виробничниками плем­

птахозав()lДУ У

«РуДНЯ~.

овяткових

газет

виnуснзх

школярі

вмістили

ма'Теріалипро світове значення ,Великої Жовтневої соціалістичної революції, розповіли про 'своІ

двічі

ків,

в

ної

середній

3У'сім

-

шко-

цим

Майже в

вони

ЕЕ!!

'е! ЕЕ'е!

ELCL

досяг,нення в

нраще і оформили

навчанні

...Коли

усьому, СI>КОЇ

lМіській школі

,відбула'ся читацька конференція, прис.вячена

цій датІ. Підготовку до конференції школярі роз­ почали в перші ж тИЖ'Иі

наЙlзмlСl'Овнїше святкові номе­

конкурсі

на

кращу

стінну газету серед жюрІ

реможцем

кового

наВЩl<lШlЯ

новому

нав­

чальному році. КріМ того, що старшонласники сам,і

знайомилися з творами 1 документами, 'в

повідається

я:ких роз­

про

ВИНИJКИення.

і

історію

1-3

ви<знало

пе­

другокла,сникtв

(,клаIСНИЙ

керівник Г. О.

О. ШГНАСТIИt учитель Рудвянської

восьмирічиої

становлен­

ня ВЛКСМ, І. Оlll1\ало, О. ДзЯ!Вун та іишІ стар­ шокласнНlКН проводили бесіди з пІонерами. Нонференцію відкрив

організarrор

роботи

~ розповів

В.

В.

поза:класноl

про

школи.

ради

ДСТ

комітету,

значеНЩІ

ня, поставленІ вождем пе­ ред юнаками і дівча-rами

КраІнн Рад. вІршами

мол виступили

!

про

О.

камсо­

юні

олімпій-

тільки

. ,

З

иедоВlР ям.

вихованці

днем

ДО УВАГИ ЛІТСТУДІйЦІВ

з

УДОСlюна

Чергове засідання

спорт-

кращих

пока:зників. І сьоме

технІчного

_

роботи

будеться

як

,віддіЛJ; заво- завойоване у

м,ісце,

зматаннях

:ду Б .• І. Попов. ВІН чз,с- серед 30 пу,нктів олімпі й­

ний суддя стрЬчі.

матчевої зу- матчеюи ЗУСТР1чі.

Для

пІдготовки

J:.

Л.

О.

Єпlшев,

В.

Михайленко. Се'МИJКласнИІКИ І. Калі­ нічеН1іО, І. Сахно, Н. ІіЬ­

І.

ШИНКАРЕНКО.

ЕЕ

еЕ

Е!! З

«Час»).

s3

По

закінченні

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

,

10

П'ятниця,

JlИСТОПАДА

ПРОГРАМА

8.00 8.35 8.55

10.00 10.10

ЦТ

11.15 11.30 11.40

Програма сЧас_. Гімиастика.

Г.

ГорбовицькиЙ.

"Наказ

иомер ОДИН-. Телевнстава. IЬ.30 сУ світі тварин». Прем'ера документаJlЬНОГО фільму сМоя мІліція». «Поезія М. Дудіна». _Шахова шкоЛа-.

14.30 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 18.00 18.15 18.45 19.15

ністра

СРСР

19.30

-

День

12.10 12.30

внутрішніх

М.

О.

15.55

мі­

17.00

справ

Щолокова.

з Державного

телефіJlЬМ

18.30 19.00 19.30

К. т. Пісні В. Захарова. К. т. ІнформацІйна про­ грама «Вlстl-.

20.35

К.

К. т. ХудожнІй

-

ту».

Програма,

УРСР

І.

Трансцент-

концертного за-І Програма

17,20 18,00

ГОJlОВ­

ченко.

«Шахтарські

Донецьке

горизонти-.

науково-вироб­

TOp-. К.

т.

краТні

сРеспіра-

Кінопрограма

спо

КJI. ІсторіІІ. редньовІчному

4-5

вантажник-експеднтор

у

відділ

конференц І!

кавІ і змІстовнІ рефера­ ти. 'Особливо сподобала:ся вс}м розповідь І. Нова­ ленка !про cJIa!Вн1 діла комсомолії Броварщини. закlнчення

учасни­

конференціІ прослуха­ записаний на ллатівНу

вистyn .в. І. Леніна пе­ ред ро6ітнинами у 1919 р. Нонференцlя дУже спо­ добалася всLм присуТНім

і допомогла УЧRЯIМ глиб­

ше

познайомитися 3 іс­ ЛеніНсЬКorо ком­ сомолу. Підготувати і провести

помor ли

11

(робота

дянське

токарі

в одну

лІтератури Г. В. Зайце­ ва. Н. САНДРОВИЧ, бlб.'do'lеJcaр.

дек-

право.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Щолков­ ська, 2. Тел. 19-7-23. Іхати автобусами ММ 2, 4, 41, 120 до зупинки «Ремзавод». Адміністрація.

Одинаки

математи­ век­

торного та мІшаного до­ бутків векторів-. ДокументаJlЬИИЙ теле-

фільм

«ТеПJlО

Чемпіонат «Динамо»

залlза-.

СРСР з (Рига)

хокею: сКРи·

-

Редактор

Є. ФЕДЯП.

«правовІ

друкарі,

слюсарІ·ремонт,

слюсарі-сантехНІКИ,

150-160

крб.

гуртожитком.

1-

харчування

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ І ,НА РОБОТУ:

оператори машинно-обчис- І

бюро, кухонні І

робітники,

експедитор,

адмlиістратор

сПролісок»,

кухарі, бухгалтер. Адмlиlстрація.

І і

Днрекцlll,

профспlJlкова педагогІчний

партійна

та

органІзацІі, кмектив Ка­ mкоп

висловлюють глибоке спІв­ чуття вчитеJlIІМ Г. О. Ско­

'

КУ

до зупинки

та ду

К. В. Скок 8 при'восмертІ Ух батька СКОКА

,,------j

ОJlексія

севктыІовича

•.

~-

ди,рекція.

бітничий

партком і ро:

комітет

профспіл-

ки радгоспу' Імені

КІрова

глибоко сумують з ПРИВОДУ

передчасно'! смерті робlтни­

ка

Троєщинського ка,

газозварник,

JlНТlІиськоі середньоі

Адмівістpaцlя.

-

забезпечуються

Броварському комбінату громадського

2 41'

Вища

З астосуваиня

Адміністрація.

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН: або М'

до

(М.).

19.15

Оплата праці відрядна.

Р есторану

120

вступав

студента-заочника.

'курс.

13.25

дера, електрослюсарі,

згідно норми.

Іхати авт06усЗJМИ М

Екран

слюсарІ-інструментальники,

лювального

сРемонтн<rмеханІчний ЗаІВОД~.

хто

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Раз на рік видається безплатний квиток для проїзду залІзницею туди і назад У будь-який кінець країни. Видається вугілля для опалення квартир

інженер по постачанню.

тих,

вантажннки.

МІитрансбуду

Броварській автобазі .NЬ

ДJlЯ

ники, 'учНі пресувальників, учнІ машиністів eKC~py,

постачання.

центів.

бібліотекар

вегетатнв,

Броварському заводу пластмас

ПОТРІБНІ кочегарн для роботи в котельні на твердому паливі по вул. Польовій У м. Броварах. Робітникам мостопоїзда Ng' 814 виплачується над­ бавка за пересувний характер роботи 15-30 про­

школярам до­

Л. М. Чумаченко та вчи­ телька росиtськоІмови і

814

Jllкарю. сЕТНОJlО­

патогенез

"СПОРТНВНИЙ , КJIас-. (М.).

Вища математика. l' курс. «Векторний І змІшаний до­ буток векторlв-, Ра­

рlдніЙ_.

Середній заробіток

МОСТОПОїзду НІ!<

І

ho-днсгармонаJlЬНИХ мІо· кардlодистрофlй_, .соснови фонокардіограФіі_. (М.). «ДJlЯ вас, батьки-. (М.).

Ла Рад». 2, 3 перІоди. У перервІ - вечіРНIІ казка. ханlцl-. (М.). (М.). 10.10, 17.30 сПоезl1l О. Проко­ 21.00 "Киівська орбіта». ф'єва_. (М.). 10.40, 11.40 11 КJI. ІсторІІІ. «Ле­ 21.30 Довідкова служба. нінська cHckpa-. Другий 21.40 Художній фІльм сМіж з'ізд РСДРП-. (М.). добрими людьми-. (М.). 12.10 Студентам _ заочникам.

Адміністрація.

Ці­

19.,00

УЧНІІМ ПТУ. ФІзика. «Закони збережеННIІ в ме­

ЛевЧeRКО піlдгоtу­

вали до

гlя

ка. «МІшаний добуток век­

(М.).

К. Т. _Палітра,.. МОJlОДЬ у раДIІНСЬКОМУ мис;тецтвl.

розряду

-

Екран

торів.

«У семlсті_.

6

форми. упраВJlіння народ· господарством_. (М.).

ннм

І

9.10, 11.10

ПОТРІБНІ НА ПОСТШНУ РОБОТУ: старший електрик зміну);

се­ нови­

2

(М.).

8.40, 9.40

присвяче­

Х.

18.00

теJlеФIJlЬМ

ПРОГРАМА НА ОБлАСТЬ HaYKOBO-ПОПУJlIlРНИЙ фlJlЬМ сЩо таке БАМ-.

запис.

Т.

сСержант мIJllцIУ_. рlll. По закінчеинl

К. т. ХудожнІй

з: !Sj!

вузів. Ф1знка. «Закони зБЕ­ реження в механlц1-. tM.).

8.10, 15.15

НОЧОК».

на Дню радянськоt мІлІ­ цlі.В передачІ бере участь міністр внутрішніх

15.45 16.15 17.00

нн.

К. т. Концерт, присвячений 60-річчю ВЛКСМ. В1део­ К.

ДокументаJlЬНИЙ

фlJlЬМ сJ)атьJdвщина МОІІ-. СтудІІІ К. т. «На добранІч, дітиl-. Програма сЧас_. (М.).

-

пролетарІа­

Для малят. "Срlбнв1І дзві·

се­

CYKPKlhoxpohlka-.

20.45 KJI. 21.00 21.30 Ен­

основоположиики

світового

т.

І

2!

ЕЕ

14.15

теJlеФIJlЬМ

сСержант мIJI,lцIУ-. рlll.

Івана КуземИ-. ХореографічнІ мІніатюри. Шкільний екран. 8

Історія. сК. Маркс і Ф.

=-

:z

«ВсесвІт

ииче об'єднаННIІ

Концерт. присвячений Дню

радяиськоУ міJllдП.

Док.

справ

радяи­

Виступ

-

K• .:r. CbOrOДHV ВсесвІт­ ній день молоді. сІнтер­ клуб».

ді

•.

мілluіі.

Новини.

Е

наукового комунІзму, вож.

"Книга в твоЕМУ житті В. Маяковський. НОВИНН. сНа будовах п'ятирічки». Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки' з оркестром.

ськоі

Т.

гельс

«Москва І москвичі». Концерт камерного чоло­ вІчого хору. (Вlльню~).

СЬОГ04ні

К.

УТ

літературної студії від­

12 листопада у приміщенні редакції

міськрайонної газети «Нове життя». Початок о 12-й годині. Члени студії зустрінуться з відомим YKpaїH~,. ським прозаїком і поетом, відповідальним праціlВНИКОМ кабінету молодого автора при Спілці письменників України. Андрієм Пили­ повичем М'ястківським. Відбудеться обговорення нових творів.

великої

Броварському хлібозаводу

Найдьонова,

Гришин,

На

його

нам допома,гає начальник

ляція

який торІєю

Рог,

виступу В. І. Леніна ,на ІІІ з'їздІ РКСМ, завдан­

3

ламатори

ки ли

пуНlКТ

цієї

ЛЯlПарава).

чун,

зБLр­

Радянського

підготовки

ми відчуваємо кожним

-

ЧИТАUЬКАНОН.ФЕРЕНUІИ сомолу 'В

У.країни

член

клубу «Полум'я~. Багато результат

1

ПИЛИlПенко).

В.

номанди

Але

zл е: 'З!!ЕЕ

рі'Вник 3. І. Джулай) і 4 (класний, керівник М. Я.

клас.ів

юнанtв,

Союзу.

(21.00

N2 7

Це сталося на матчі nлрвців СРСР - НДР, де Ліна поступилася лише перед світовою рекордсменкою ленінградською школяркою /QtItією Богдановою. Путівку на чемпіонат світи в Західний Берлін. Ліна завоювала на чемпіонаті СРСР у Мінську. ."Ранок 24 серпня. /(ачюшіте виходить на старт по­ переднього запливу на 200 метрів брасо," рядовою учасницею світового чемпіонату, а фінішує рекорд­ сменкою світу. Ввечері у фіналі чемпіонка світу поліпшує свій же світовий рекорд до 2.31,42 секун.ди. 15-річна чемпіонка учениця дев'ятого класу серед­ н.ьої школи ом 7 міста Вільнюса. Заповітна мрія Ліни­ олімпійський п'єдестал Ігор-ВО. На знімку: Ліна КАЧЮШJТЕ (третя зліва) в школі серед подруг. (Фотохроніка ТАРС - РАТАУ).

товорить старший тре- почав діяти, до нього П8-

краут,

3а сумою багатоборства перемоmЦmfИ ВИlйшли

У

peKOPlдCMeH

серед

ще тор!к ім:я вільнlUCЬКOt

року спортсменка nоліnЦlила свій рекорд на,/О секунд.

Ми-

Шаповалов став,.перемож­ цем Всесоюзних змага'нь

тренування плюс

раJlЬНОГО лу.

Напередодні CJIalВHOГO ювілею Ле,нІнсЬІКОГО ком­

.

/(ачюшіте було відоме лише вузькому колу сnе· ціалістів з плавання. Ії результати на 200-метровій дистанції брасом нікого не дивували. Привернула ува­ гу до себе Ліна в березні нинішнього року під час змагань на призи газети «/(омсомольская правда». /(ачюшіте включили до збірної країни. Лише за· пів­

буває на треНУіВаннях, сЬ'кої підготовки країни і 3 - спортсмени '110 змаганнях. От і сьогодні 'впевнена перемога у Цій 2 - Калуша. Борис Іванович - ГОЛОВ-І' '," .

лурга.,

.ри учні 5 Ікласу (іКЛасний га:зету. Готуючись' до неріlВННК Л. П. Устимен­ нього, учні провели ряд но),. 6 класу (класний ке­ з,устрічей

ШаповалОв.

Пооьова,

«A'BaHгaPlд» Н. Р. Шильд- СТ8іВИЛИСЬ

Донецька і

нонкурс на кращу сті,нну

ре.волІОЦії і ВеликоІ Віт-

Ю.

О, ГалLчев. Всі вони бра­ ли участь у республікан­ ських змшганнЯ!Х. І:гор Бо­ гаєвський ста'В ЧЄlМlIlіОНОМ України, ЮрІй Седляр, Олек,сандр Галічев, Сер­ гій ІваННИI!ЮВ призера­ ми чемпіонату Україин,

підтрИlМКУ з боку адміні' лювалис'вОІО маЙістердобивалися все наполегливій страцП заводу, профсліл- 'ність,

овяткува,ння 61-ї річниці праці. Добре попрацювали Велико! Жовтневої соціа­ редколегІй усІх лістичної революціІ в члени але най­ РуднянсЬІКЇЙ восьмирІ,ч­ !Класних газет, ній школі

...

І. Богаєвський, Ю. 3ав­ гор ОіДНlIи , Т. Лущай, В.

Конкурс на честь свята У плані

але

годиться

розпач

Польова,

,спортсмеНіВ:

нер обласної

уперед

Донецька.

в

редили

у

на

пер­

Y1Ilертій боротьб.t їх випе­

ЕЕ

з:

st

зu

в

не

3а два роки існування пункту олімпійської під­ готовки дев'ять чоловік вибороли звання майстрів спорту. Це К АНlДрійчук,

спра'Вляються вчасно.

Вони

,захопили

сл oproмени

це,

ня

ЙilIли бровар-' лі.

Впевнено

Плавці Козятина сподІва­ лися вибороти третє міс­

на­

Є у нас, звичайно, й

впада'ти

змаганнях

заняття

ставила

очtку,валас,Я

різ­

тренажера­

невирішенІ проблеми,

спорткомплеlVсі з 1976 рону відкрит,о пункт олім-

НИх' змаганнях.

но

ротьба

світових

честь

ЗмЗІГаІННЯ тривали два дні. Кожна номанда пред­

ножнlіЙ в\;}ювій груші. ,Бо­

ми.

СПОРТ

обла,днаний

ОЛі:мпіадах. хайло Прошин, Оле:ксанДР 3 меюю підготовки Галічев переможцями майбутніх олімпійців при першості УкраІни., Юрlй

Союзу РСР на міжнарод­

шість. 3а ними HЄ'ВЇ!ДCтyn­

у

Ум,

зал,

номанітними

ста­

,приєм:ству.

-

чемпіонLв.

ний

СТРІМКИй ЗЛІТ ЛІНИ КА ЧЮШІТЕ

комплексі Є тренуваль-

пійсьної підготовки. 3 на приз газети «Камсо­ дітьми працює ,цО'ClВідче- мольская ,пра'Віда~. Він нуть членами збірної ,ний тренер Л. О. Ман- та'кож переможець перо команди республікИ, нраї­ гер. Велик,е наваНТАжен- шості СРСР ,серед пі,дліт­

хлOlПЧИlШ

ек~курсію'

учаСНИКіВ

'спорт'сменам

СПОРТ

ЖОС, Д. ЛаріН. І хто знає, можливо, незабаром ці

~лli

,соортсмени

сменів свідчить про висо­ кий рівень їх підготовки, про те, що тут серйозно ,ставляться до пLдготовки надійної зміни сьогодніш­

Ніх

хін, Ю. Іlванов, О. Бє­ лєцька, Т. Бойко, Є. Ман­

чани

15 2-3

плавців на спеЦІальний

,дим, завойовувати медалі на всесоюзних, республі­ каIJlCЬ'КИХ, європейсь:ких,

ДЮСШ на рівень першо­ го розряду виЙiJlIли В. Огризков, О. Щ~коти­

його

по

броварчани В. Польова, М. .прошин, Д. Ларін, С. Чемоданова, О. 3аха­ ров, В. Лобенко, О. Че­ ботарьов. Перемога наших спорт­

ОnlМПlИСЬНI НАДІї

заВО!д,

по пі,д­

школярІ.

хотілося

реможне

ни,

про­

й

Кож,ному

Безу,глим, ІІІОЧесними ме­ таЛургамИJ В. О. Гр.ищен­ 'ком, М. М. Ничипору­ НОМ. Вони розповіли про історію,

переможц~в зааШЩДlЮментами.

віддІл-

члена КПРС НІЮШИНА

МИКОJlИ Федоровича

І вис,ловлюють чуття

рідним

І

щире спІв-

покійного.

КОJlектив

,ясеJl .Ni

17

БJlИЗЬКИМ

дитячого

садка-,

сБарвlнок- трес-

ту «БроварисіJlьбуд-' з гJlИ­ боким сумом сповІщає про раптову смерть шеф-повара 'ДИТІІЧОГО

t

садка

КАРПІНСЬКОІ

і

Віри

ОлександрІвни

висловлює співчуття рІд­ ним І близьквм покІйноУ.

"-::~::::=~:~:-::::~~=:::-~:o:o--I-~;~P~~-I-:~~~~~:~:~::oE:~~~~::::~=~i:8~~:--1 ,.r:~:::p,,~::СовеТОІ! ваРОАИbll аепуrаroв Квевскol о«М8С'П1. Газет • •blХОАВ' ".,.."....,.....,....,.~~....?'~~~~

lВ.Аек<:

61964.

В8 ,краинском

Dblке,

. . . . . . . ..,.,...,.~~

Броварська

4Рукарвв

м

аул

~.."..,.~ .,.4'~~.,.-I""

КJaiBcbКoro

БРОВАРИ, Кн'вська 1114 .......

аеита Mlcueвoro ра410мовлеВИ8 - 19,3·18; 8144ілl8 промисловостІ .. асовп' ообnrн фОТПКОР"СППН4"Н18 - 19.4·67

...,:"'-.,...,..~,.~,....,...,. ,..,,;?~~.,.

облупраВЛіUНЯ, в справа:! 1IoIUI.8ВНIШТВ.

.,. ... ,1-.,..,...;--.,..-,.....",....".....".....,. ....

аолlграф1і f ItНИЖКotЮl торгівлі.

вул.

~~~-4"

Киівська,

~~~='ИU~6 І t>r:;:r,~ '~'PTP

.11~." •••

... .."...,. _ _ _.........._ _ _..,.._ _ _. , .

154.

3ам.

5322-11,300,

176 номер 1978 рік  

176 номер 1978 рік

Advertisement