Page 1

вР У Ч-Ен н н н.А r-.o р_·-.од· :_:ч~.с-с·,р

178 (4283)

товаришвві Л. І .. БРЕЖ.НSВУ

П'ЯТНИЦЯ

5

Генеральний

.ЛИСТОПАДА

1976 Ціва

2

Кремлі

вручив

Брежнєву

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

8

ЦR А. .Я:. ПеАьmе,

М. ··в, ·m.li~

n..

секретареві

Генеральному Долгих. К: .Ф: <К~rуше:а. '.~-.. з~

ЦR КПРС

найвищі

Л. І.

нагороди

Зим'янін, К У. Ч~рнеикQ:

.. ·

J

Товариші- Г .. Гуо~к · 1 Jt.

ЧССР другу Золоту Зірну Брежнєв обміНЯЛІJС.( ·. ~М'()J&• Героя ЧССР і орден Клемента ми. Іх nр6ІІС0ви були :зу:етріиу'fj Готвальда. Цих нагород Л. І. ·тривалими оплеtками. ЧJ'І:е)ІИ

КВІТНЯ

1937

сенретар

кnч, nрезидент Чехословаць- НИЙ, м. А. СУІ:nов; Д. ~ф.; ~СТИ· НОЇ Соц-іалістичної Ресnублі- нов, н. Де:~tfіііев, ~м С~" Со­ ки r. Гусак 2 листопада в ломенцев, І. -В . Rаnітонов, :В .. І.

р. коп.

РОНУ

ОРrАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО· КОМІТЕТУ. КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ,ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Брежнєв удостоєний за видатні Політбюро ·ЦR КПРС. ка~.ntща· заслуги у визволенні Чехосло- тИ в члени ·noJt11'610po ЦК ваччини від фашистсьних за- КПРС, : секрета·рі , ЦК КП~С гарбників, у розвитну радян- сердечно . nоздоро:&йли . Лм• ськ·о-чехословацької дружби, у ніда 'Ілліча . Брежиє:sа · · 3 боротьбі за мир і соціальний врученням йому ИііЙ1Щ~ . nрогрес в усьому світ!. город . ЧССР. ·1. побажа.пи ;.ц·а.лаПри врученні чехословацьних шої плодсітворнQІ .дt.ял_ь_н~Ті. :;в нагород були присутні товари- ім'я. ЗмщнеІtНJІJ міфу:·в .Yt~o~

1tt•

ХАІБОсЗАВОДУ­ П'ЯТЬ РОКІВ

,П-'S:СТ:ИР:І.У:r:ВИ

/.PBTltr ТРУДОВИЙ J

**

.

..7спіх

Сьогодні минає

За р1mеJПІJІм міськкому

Компартії

Украіни

заводу. За рони роботи nІд­ nриємства зросли його виробни­ чі потужності, у виробництво

районну

ка

під тис­ Наш ко-

~0111 заводу ппастмас Мнкопн Трохимовича Лижова. взяв у нього інтерв'ю.

, респондент

Дех лиття nід тисном ае складний виробничий під­ розділ ... У ньому працювати не­

--'-:

1

леr,ко

рядовим,

ПJІацівника_м.

і

керівним

Адже цех один

з

И$Й~таріших на заводі, тут об­ Jtаднання

не

нове.

до

того

ж

чаtто nідводять nостачальнини. ЗДавалося б, умови для ус­ nішної, ритмічної nраці не­

сприятливі. Але якщо займати а:1етивну сnраву

nозицію, на

а

не

самоnлив.

nуснати

то

1>южна

·І. успіхом долати труднощі.

.

Завдяни антивній виробничнина

. it<!Жt~oro

..щстичному

змаганні,

участі в соЦіа­ в

управ­

л!J·щі суспільними справами :иt:буі широного розмаху рух за ІПЬДІуК резервів виробництва

:и• :Кожному робочому місці. ·ви.Чідок цьо~о за минулу n'я­ "l'ІІр!чну продунтивність nраЦі

:ц~ху зросла на

HU:r

1

40

в

nроцентів.

нментив добре трудиться

!І nершому році десятої

fпр~.

Наnринлад,

п'я­

дев'яти-

\, ПОВІДОМЛЕННЯ ~.. 'Сп:ружиої виборчої комісії ' Гоголівськоrо виборчого

. rІ .10округу N2 7Г по виборах Київськ~ї обласної Ради депутат1в·--трудящих

про реєстрацію кандидата

"' депутати Киі'вєької обласної Ради депутаті.в, трудящих

місячний робництва на 104,4

nлан з валового ви­ nродукції виконан?. nроцента. товарно1

продукції на 103,2 nроцен­ та. Виробів нультурно-побутово­ го

призначення

виготовлено

на

відсотна більше. ніж nе­ редбачалося планом. Янщо план з підвиЩення заробітної плати винонано на 100, то із зростан­

23.4

ня

продуктивності

108,5 ми

процента. змагання

нварталі

нам

ше

на

За nідсумка·

внутрізаводськоrо

стичного

-

nраці

соціалі­

в

третьому

присуджено

nер­

місце.

Тепле слово слід сназати про наших людей. Адже це ре­ зультат їхньої самовідданої праЦі. Особливо хочеться від:

значити іНіЦіативність Н. И:. Василець, яна &>бов'язалася

виконати річний n.лан

річниЦі раз

до 59-ї

Великого . Жовтня.

на

трудовому

Натерини И:осиnівни 1977 року. _.л.·

За­

календарі

-

Ради

трудящих по Гого.1івському ВИ· борчому округу N2 і! і заяву кандидата про його згоду ба.1отуватись канлилатом у депутати no Гоголівському виборчому ок· pyry N2 71, на підставі ст. ст. і5 і

Олексійо-

татів трудя~их -

Рад

депутатів

Затвердити

трудя·

Окружну

сЬкиА:о.

Одночасно

зростав,

міцнів

нолектив заводу. Третина його складу працює з дня пуску під­ приємства в дію. Освоїли nро­ тістоміса, дріжджовара. фесії nекаря

і

успішно

nрацюють

Л. Д. Рябуха, Е. П. Горда, Р. М. Іванова. Л. М. Понома­

рьова.

Н. А.

Конончун,

В.

Г.

Пархомчук, А. В. Донцова, Т. Г. Благун, В. А. Даниленно. УДарно

трудят~ся

танож

nра­

цівники механічної груnи л, Р.

Титов.

Б. П.

Завада.

А. В.

Науменко, Б. П. Горохівсьний, В. Ф. Груша, І. І. Ралюн, М. П .

А. А.

Громино.

Кириленно.

О.

.

n'ятирічки

року

яності.

С. МІЩЕНКО,

.

дир.ектІ)р ХJІібозаводу.

--

.

комуи1зf4У.'

--· · ..• . · ·СТАРС);- '

·······································~·

листопада .в столиці нашої тету щірс ~ 1 'РЗди · 'Mtj(ie~ti}J

2

Батьнівщини

...:.... Москві уро- СРСР ' · · ·· · >· ·• ·' - ·: чисто відкрито лам'ятнин Фрід- · ·.на~ Hpoпo'Ткili~i.~>tt.!l~ ріху Енгельсу полум'яному . МосквИ', де' на n'єдесі'~:І:::_з: ~'}> революціонеру, геніальному воного · · rра:нtту· ·. : B(Ta,t{()BJJ8ИO мислителю,

одному

з

осново-

відЛИту з бронзИ. me~тrU!erpdвy

nоложнинів наунового номуніз- скульnтуру' ~Ф:

му, другу Маркса.

.бувся

і соратнику

E!trM&ca, :_ ,_u;·•

бзtатолюдний Мlт!Щ1', дь

Карла іtам'r4тшrка 'бy'Jro :ПОltлАд-е'.tФ-./~1·

Він сnоруджений

рішенням Центрального

за

та.

Комі-

· ..

·

' · '" · .•.:. :.-. : :_ . , , · Ct.'A,.f!.Єj;.· .

..

·

Тверде прагнеІіня д~-lfjj

В останній тиждень жовтня-ціаЯізму; дJі_jJ·-т•ь;~~Щсб~-у'J'-.

nромова товариша

nершого

нього·

ВІДКРИТТЯ ПАМ'Я·Т]-1.-И:&{~ · Ф .. ЕНГЕЛЬСУ В. ·мо~К9t',;

Нині колектив хлібозаводу готує гідну зустріч 59-й річни­ ці Великого Жовтня. Усnішно здійснено виробничу програму місяців

Косигін.

Ф. Д. Куланов, Н. Т. Мазуров,

в центрі

десяти

А.· П.

М.

Палюк, С. В. Плоцький.

Іванович

-

від організації про-

фесійної спілки працівників освіти. вищої школи і наукових установ Красилівської восьмирІчної

Секретар

комісії

Окружної

СТАСЮК

Гого.1івської середньої школи.

Члени Окружної виборчої комісії:

6иборчу -

комісію по виборах до обласної Ра.1и депутатів трудящих у ск.1аді таких представників громад· ських організацій, колективів і товариств трудящих:

від робітни~ів / шко.ш.

тц службовщв радгоспу сГоголrв-

хлібобулочних виробів на суму 11362 тисячі нарбованців.

шин.

уваги планети

безсумнівно. події.

валнея в Масиві. нєва

Спочатну

-

Л. І. Бреж-

на жов1:невомJ_"

ЦН :КПРС, яна

були. 1 тенційних

аrрессфів' не ,з;..,JІ.

яні від бу- лося сііокуси сt'фЬ6у:Ва-tИ "ёйJЮ!Ь Пленумі

в р1зних орга-

вирішити

ісtоричнИй

· на . · свою . спір 'МіЖ

крс~tт.ь Д'StJ~

'c:IJ·

протилежними 'fУ~.П~J.І!>~~~-и сте~а.ми•.

. · • · : ·' .· ·: · · нах світової преси nродовжує 1 хоч · аі1%-с~ко$а,.. мсіtу.Цl(rь­ номентуватись і тепер. Пот1м Радянського С6Ю!у ~~н/f,ь .·f!e- робота сесії Верховної Ради ренонлива,. він не3М1Н1-f() :·1n~· СРСР; що~ затвердила · новйй лиє ·Західним· ісрі~ам. 'шо. r.о­ n'ятиріЧВ'tІй nлан, nодарський план

народн6rос- .то.вий у буд·~-и~и!. час ,До',~~ і бюджет рочення СВ'і1Х ~роєнЬ '~а· •••·

держа-ви на 1977 рік.

ємній основ[

Щи'ріС}'.ь -т~_коtо

Не тільки наші численні дру- прагнення nоказує _хоч~ б. :r,O!t з! за рубежем. а й багато орга- фахr, що СРСР ..,.. .Єд11:И~. ( •Є" нів буржуазної nропаганди бу- лини_х держа.в, . яка не ·Tl.Jt~~~

ли змушені відзначати гранді- н~ бщьшує рік у рі!! ~ІОУ $<ІЄ;И• озність масштабів нової ра;хян-, Н1 в~rрати. а. ИЗ:!!J'ІЗИИ, , .ск~р~

сь.пої п'ятирічки. націленої на І чує lX. у. Держа)НО\"У б!Qд$~11 ло ження про вибqри до обласних, CІWHOJ сшлки пращвниюв освпи підвищення життєвого р;вня на 197.7 рік вщ;tи. з.меиш~І{і щ\!1 районних, міських. сільських і ее- вищої школи і наукових устанОF народу. а також нонстатувати, на 200 мільііаній. ка~бОіаИІ:dr.

реєструвала кандидатом у депу· службовців радгоспу «Гого.1ів· тати. до Київської обласної Ради ський». деnу;rатів трудящих по Гого.1івЗаступник голови Окружної виському виборчому округу N2 іі борчої комісії ЛИЗОГУБ Микола

Миколу

23

тонн

71538

474 -Київської обласної Ради депутатів трудящих ;;..:· ві11, 1 .1истопада 19і6 року На підставі cr., ._ст. 29. ЗО «П<:J· І л_івна.. - . від орга~ізаці~ nроф'

По Гоголівському с:Подоження про вибори до виборчому округу N2 71 обласн·их, районних, міських, сільГолова Окружної виборчої коських і селищних Рад депутатів місії ЛЕВЧЕНКО Володимир труд.ящих Української РСР>> за- Іванович вііl робітників і

СЕРГІЄНКА

Вироблено

Рішення N2

77.

аича 1928 року народження, члена КПРС, голову виконкому броварської районної Ради депу-

видів.

до обласно і Ради АеnутатІв трудя\Цих по Гоголівсьном·у -N'! 1t ·• .··- _ виборчому округу · ·

Київ- татів труіlящих вирішИв:

іlеnутатів

ня хлібобулочної nродунції

січень

rJІй:аувши протоколи, що наді· ших Української· РСР» виконав· йшли до комісії про виставлення чий комітет обласної Ради деnу· ськоі обласної

впроваджено сучасні техноло­ гічні лінії, освоєно виготовлен­

Про затверджеккн· tкJІаду Окружної. виборчої. номісІі по •ttбQPax

Окружна виборча комісія, роз- .1ищних

кандидата в деnутати до

ронів з дня

введення в експлуатацію хлі~о­

всьоrо колективу

.' ДQmxy пошани занесено ім'я начаnьІПІRа цеху лиття

5

ші Ю. В. Андропов. В. В. Гри- світі, .в. lм'и·. с;віт.U~~еі :t\14~бyt•

виборчої

Ольга Гаври-

ІВАШКО від

Василь

робітників і

що в промові

Л. І. Брежнєва Навіть

буржуаз~а

анrдЩСЬіtа.

дана чі тну і реа.1ьну програ- газета «дейлі тёJfегtJ,афі;. _Іі-"у ~1у боротьби за ~ир, за те. щоб ніян не можна- · заn!JоЗрити. · 1

Михайлови• процес розрядни. став непово7 симnатія4.' до _'СЕ'СР. с,1ужбовціІ

рогнюt.

nриводу nисала:

'3 ·

.tІЬОtо.

«С.КОрІ'!І~tfИ

радгоспу «Краси,1івський», ЛЕБІДЬ Ольга Григорівна від організаuії Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Україю Гого.,івської стрічкоткаuько:

Так. Рад/И!СЬКИЙ Союз незмінно і послідовно проводить ленінсьну політину миру, робить все ;:хля відвернення термоядерної натастрофи на землі,

свої витрати на: оборону, .. :t:'a-. дянськИй Союз· Мка$ує Шо· дові, що він Іііному .не з·аз'р.о· жує». Areнтcrso · Рейтер~ nе.й Факт ро:щtнило ЯК : СІІJЩИ-11~

нічних працівників і с.1 ужбовці< Гоr·олівської стрічкоткацькоі фабрики. ФАСТОВЕUЬ Марія Іванівна _ ві.1 робітників, інженерно-технічних працівників і с,1 ужбовців

про підступи імперіалісгів. про гонку озброоонь, яку роздувають країни НАТО. і з:.Іушений noстійно дбати про свою оборону, про :.юrутність Радянсьної Ар:.Іії. При цьому :ІІИ, ян під-

за ·останні п'ять раків .. вон'н riO· двоїлись, що є однією 3 пр~чин І{естримної інфля:ціУ 1 ·зро. стання nодатиіІІ на :rрудя-щи;t, І зрозуміпо кожному; . :--'ЮМУ миролюбні люди ·.І'Іланеtи-: зу.-

фабрики.

на Пленумі ЦК НПРС, витра· витрат. в СРСР· :як. ще О.ІХИИ чає:~ю на оборону <<рівно стіль- дсіназ прагнен:а~ nepmoi кр~~'Нk ни, сні.1ьни треба для надійної соціалізму до· ми,ру, · до 11ри·

фабрики. для приборпання ГСJНІШ Осбро- для іНШИх•. __ ПРОХНО В.зсиль Борисович є нЬ. Але разо~І з тим він не І А як на ЗаходІ· з. воЄннИміІ _ від робітників, інженерно-тех- ~юже ні на се~<унду забувати витратами? . У ·краrнах·, ~АТО

Гоголівської

стрічкаткацької нреслив товариш Л. І. ьрежнєв стріли

Голова

1.

;;,д&. ?· М.

виконкому

JJИCEHKO.

Секретар

ПОЛЕГЕНЬКИИ.

безпеки

Радянського . Союзу, боркання гонки о~броєнь. ..

для СПІЛьного з братю~ІИ кра-

їна~и

. снорачення · оборq~н;их

захисту

завоювань

со-

. ' І •.. АРТЕМ.О:а~, .

•. ·.

оrпда'!І 't,f\J;Jo.C~,J:

·· ·

·································································································а.····~·--·

**

За пр_ик-tад().ч виnускникl'г:.rіL!dА КостромсьКої оІц.асті nонад -тrfид•. цять уІ(нtв Кн11жицькоі r;Цiд~t_b'(fl школи

залишились

Jtрац:ювати

рідному селі. ЗнйІ(Н4.

Частщі4

·'g

s

них почала свою трудогу 6іогра~

фію у СПМК с:Гоіовт.еплии,1Іtех66ладнанн11», на~уваюІ(и: ріЗІ>І!').МІJ.'· н.ітних робітниі<их

На

фото:.

і:пеціа.Іьнос'tей'.

8....

ПИЩА.Л()8,

8. ЛИС.ЕНКО, С. }~ffK4ff.ЛtН:.~ К9,

Л: .

СІМОГОСТ.НЦЬJ<.А;

~- ЛИСЕНКО:..

..

..

:. · -~

Фото .М. Семиноtа. . Г

** _·

.


вten. taJІJUJ,

D~ганізаторськоі і масово-попітичної роботи партійної організаціі радгоспу. 11 ЛітківськиА" серед тваринників в осінньо-зимовий період 1976 - 1977 років ОРГ АНІЗАЦІПНІ ЗАХОДИ Провестн

ві.~~;кри1'і

партій·

ці збори з порядком денним:

~про

Ідеологічне

забезпе·

чення виконання соцtuі­ стичних зобов'язань по ви· робництву продуктів тварин­ иицтва В ОСіНИЬО·ЗИМОВИЙ період•. Жовтень 1976 року, партком.

Провести кому

з

<<Про

заеі,~;аиня

поряд:ком

роботу

. комітету

парт·

денним:

роОІтиичого

радгоспу

по

роз­

гортанню соціаJІістичвого змагання серед тваринників в осінньо-зимовий період•. Жовтень 1976 року, голова робітничого ко·

мітету М. І. Ведмедеи·

ко.

«Про роботу партійиоі групи МОЛОЧНОТОВарНОЇ фер• ми відділка .N'2 3 по забез­ печению виконання соцІаJІі· етичних зобов'язань першого року десятоі п'я';І'ирічки•. Жовтень 1976 року, партгрупорг фер~ Q·

діRку

В. П. Дов·

.Nil 3

Провести партійні збори в цехових парторганізаціях з

чених наставників Із чисJІа передовивІв і ветеранів ви­

порядком

робництва. Листопад

«Про участь комунІстів в органІзаційній 1 масово-полі· тичній роботі серед тварин· ників•. Листопад 1976 року,

нізації

товариства

сЗиаJІВJІ•

М.

Г.

Св·

нельнtк.

Забезпечнтк роботу кіосків ця,

ми

ню:

ВИКОН8ІІІІЯ

СОЦіал!·

ми,

стичиях зобов'язань, прийня­ період

1976-1977

ро·

трудя·

ка фермах

ди депутатів трудящих, правпІння радгоспроб·

радгоспу.

соціал!·

коопу.

серед

Забезпечити регупярие медичне обспуговування тва­

тваринників радгоспу в осік· НЬО·ЗИМОВИЙ періОД.

1976

СІJІЬСЬКОі

прийом замовлень на різні види побутових послуг. Весь період, виконком сіпьськоУ Ра·

Жовтень 1976 року, робітничий комітет

Вересень

тва­

опу.

Організувати

партком.

змагання

харчувания

щих,. дирекція радгос­ пу, правління Літків· ського радгоспробко­

прожектора•.

етичного

гаряче

товара·

Ради депутатів

Весь період,

Розробити умови

промисловн·

продовольчими

Весь перІод, ВИКОНКОМ

КіВ>>. Створити на фермах роо. сількорівські пости. Активі­ зувати роботу народних до· зорців 1 постів «Комсомопь· ського

з

фермах продав­

рииинів.

тих на 1976 рік, і завдання тваривників в осінньо-зимо­

вий

автолавок

1

ва без

ринників:

року,

-

визначити мІсце І часи прийому трудівнпків тера­

партком, дирекція рад· госпу, робітничий ко· )}tітет, комітет комсо·

певтом.

дермаТQ.~огом,

сто­

матоJІогом;

молу.

Організувати конкурс

професіям!~

серед

.

за

-

виявити

тваринників,

яким необхідне · пікуваиня, і

молодих

тварииниюв. ЗакРІПИТИ за молодими доярками досвід·

вирішити питання

безпечення

їх

про

умовами змагання, дпя чого:

щодекадно 1 щомісяч­

-

но пІдбивати підсумки робо­ ти тваринників;

-

хІд змагання

система­

тично висвітпювати в стінних газетах, JІистівках, бюпете­

паисіtІ­

иях,

•бпискавках», календа­ рях трудової слави; кожної декади на честь

-

переможців змагання на фер­ мах піднімати Червоні пра­

кар дІпьиичиої лікарні тов. М. О. Ткаченко.

пори;

~

МАСОВО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА

переможцям

соціалі-

стичного

змагання

вручати

червоні

внмпепи,

пам'ятні

фотографіі, їх імена заноси­ ти на Дошку 1 в Книгу поша­

Провести семінар-иараду лекторів, політінформаrорів,

ни, стимулювати працю цін­

агІтаторів по організаціІ ма­ сово-поп'ітичиої nоботи серер; тваринників в осінньо-звмо­ вий період. Жовтень 1976 року,

ними

подарунками.

Весь період. кімнатах тварининків

В

регупярио

поповнювати

пе­

ресувні бібпіотечки суспіль­ но-політичною, сіпьськогое­

парт ком.

При партійвому комітеті створити агітаційио-пропаrаи­

Подарською JІ!тературою,

днсrську

тами, журиапами, забезпечи­ ти їх радіоприймачами, те­ левізорами. Весь період, тов. Третяк М. А. При кпубах створити агіткуJІьтбригади для роботи

групу

дпя

прове­

дения ідейно-виховиоі робо· ти серед тварининків в осів· кьо-зимовий період. До 15 жовтня ку,

1976

ро·

партком.

Запучити до навчання в шкопах комуністичної праці всіх тваринників. 1976-19'(7 навчаль­ ний рік, партком.

серед

ня•

розглянути

тваринників.

соціап'істичного осінньо-зимового

Травень,

року,

1977

партком, робітничий комітет, комітет ком­ сомопу.

тов. Сииепьник М. Г.

Забезпечити широку

художньою свіжими газе­

реможців змагання періоду.

питання

<<Про стан І заходи по по­ піпшению пекційної пропа­ ганди серед тварникиків в осінньо-зимовий період,.. Жовтень 1976 року,

в

та

Вересень 1976 року, робітничий комітет. В будиику купьтури про­ вести вечір вшанування пе-

На зборах первинноУ організації товариства <•~нан-

за­

путівками

нІ стимули у відповідності з

дирекц·ія, робітинчий комітет, гоповний JII·

року,

ny.

партком.

«Хід

1976

вІдпо'Іиику,

вувати моральні і матеріапь­

иати, саиаторіІ. Весь період,

партком, дирекція рад· госиу, робітинчий комі· тет, комітет комсомо·

У колективах тварІUППі· хів провести збори по питав·

годько.

«Про етам лекційноУ иро­ пагаиди серед тваринників в осіииьо-зимовиІ період•. ГрудеJІЬ 1976 року, голова первнииої орга·

денним:

будники

соцtаmстичиоrо aмa­ ефективно вивористо­

Секретар парткому радгоспу В. ЦАСЮ!\.

глас-

ПО РАДЯНСЬКІЙ УКР АЇНІ ПРЯЖА

В

ГІРНИЦЬКОГО КРАЮ

'У сnисну

робі тничих nрофе­

енсцлу.~ю

першу

чергу

десятій

n'ятирічці

на

масиві nро~вуз.1а

n.'IaHI'JM nередбачено сnору.J.ЖУ­

вати жит.'Іові

будинки

nере­

важно nі.J,вищеноі nоверховос­

ті.

На

бу.1ьварі

50-річчя

ВдКСМ вже височить О.J.ИН де­

в' ятиnоверховий

красень,

у

.ЯІ\о~у живуть ТРУ.J.івниІ\и nо­

рошкової

металургії. А nopя.J,

з ним З.J.ій~аються вгору сті­ ни вже другої новобудови. Цей ді~ будує краща брига­ да будуnраміння J\2 22 трес­ ту «Киїюrіськбу;р> ;м 5, якою

:керує Ударник дев'ятої n'яrи­ річки П. А. дещенко. Бі.1ьше srк чверть віку nрацює він бу­

дівельникпм. 3а цей час своі­ ми в~і.'ТЮІИ рука~и сnорУдив

майданчику др~·жно киnить двозмінна робота. Будіве.'!ьни­ ки дали С;lово у другому році

десятої

п'ятирічки

nриє~ний

подарунок

зробити

товариш

зо­

І.

JI.

nоздоровив

Очолювана ним

бригада nо-ударному несе тру-

2

стор.

шорону

вироблятиметься

6370

тонн

понад

чистошерстяної

вищих

сортів.

ДОСИТЬ

ДЛЯ

Такоr

виробів

ВИnуску

для

20

Підготовну інженерів з но­ ВОЇ спеи.їальностl багатока­ нальний електрозв'язок nо­ чав Харківський інститут радіо­ електРоніки. Юнаки і дівчата, які обрали одну з найсучасні­

ра·йонам

раtорії,

ших професій. будуть обслуго­ вувати телефонно~елеграфний зв'язок 1 прийом телеnередач через штучнІ супутники Зем­ лі.

обладнані

досноналою

люва,,ьною _т~ю,іною.

СОЛДАТОВІ ПАРТІУ ПРЙ.СВЯЧУЄТЬСЯ :ВулиЦі

старовинного· Львова

стали знімальним майданчином творчої групи студії 4Лен­ фільм•. яна почала роботу над кінострічкою «Вбитий при ви­ конанні Rартина розповість про са­ мовіддану боротьбу видатнnг~ радянського дипломата В. В. Воровського за здійснення ле­ нінської мирної зовнішньої по­ літики. про останні днІ йог~

... •.

життя

і

героїчну

загибель

бойовому посту. несе глядачів у

Фільм травень

на

пере­ і923

року, в інмосферу ЛозансьноІ конференції, де дипломатії іМ­ періалізму

було

Дипломатію

Рад

-

Протиставлено

молодої

справжнього

Ираїни

захисника

справедливостІ у відносинах між країнами і народами.

(РАТАУ).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«Юний технік».

П.

фабриці

СПЕЦІАЛІСТИ

магазин

динку.

на

«КОСМІЧНОГО» ЗВ'ЯЗКУ

першо~у поверсі тут відкриє­

лий організатор соціа.'Іістично­

черги

мільйонів чоловік.

сторих 1\Вартир. Крі~ того, на та

другої

шерстяних

- здати в ексшІуатацію будинок на 96 світлих і про­

книгарня

тисяч nрядильних вере­ пуском наприкінЦі груд­

КіЛЬКОСТі

га~

ться

50 3

пряжі

металур­

стер, чуйний наставник і юrі­

го змагання.

ня

nроцентів.

На фото: справа викон­ роб В. І. Харченно; вгорі ~rу.'!яри Н. Г. Наввріна, А. І. Голосад, М. Ф. Головач та В. М. Волошина на будівни­ цтві дев' ятиповерхnвого б}·­

чюrало нnвобу:~ов у Києві, а теnер зво:~ить бу:~инки для броварських металургів. Пет­ ро Аюрійnвич-чудовий май­

-

раннього ранку й до nіз­ нього вечора на будівельному

приділено

аnаратурою 1-'елентронно-обчис­

тен.

3

увагу

БрежнєІf серд'tчно

свої

'У першЦt ~ерзі підnриємства

які з~інні нор~и виконують на

120-125

ливу

бqв'язан.Jі~еральний секре­ з дією \!елико!Q трудовою nере­ могою klx ~учасників будів­ ництва. ·<~ . . ~·

У

розвиток

формацію через супутнюш. Там в основн6му І працювати· муть . випусншцш унраїнсьного вузу. В оволодlннІ спеціальн:с­ тю студентам допоможуть лабо­

т~ ЦК р<;(:

аtитлово~у

роки,.

1976-1980 дальший

Rрайньої Півночі. Сибіру, Да· лекого Сходу, Я'Ні приймають ін·

,фkтроноїіq:.онали

РіІ!На fоІІовач, Віра Миколаів­ на Во.'!ошина, О.'!ексій Васи­ .'Іьович fо.рбаченко, Анатолій Юхи~ович Холо.J,ний, Леонід Петрович Ткаченко, Микола Федорович Новиков та інші,

на

о.;t.на --:.~ІU!льншйв. Тут на тижден6"•"J'!іЩіїІе графіка здано

цряжі. ~~ни nідприємства

РЕПОРТАЖ

СРСР

намічено

роз­

господарства

найновіших видів зв'язну. Особ­

в.

РОСТУТЬ ПОВЕРХИ

народного

сій Rривого Рога, міста гірни­ ків і металургів, з'явилася ще

фІібрики ;'~~пуску шерстЯної

дов у вахту. Во-на прагне під­ готувати до 59-ї річниці Ве­ ликого Жовтня гідний трудо­ вий nо;щрунок. І тон у трудо­ вому суперництві задають ве­ терани, му.'Іяри Катерина Гри­ горівна Каверіна, Марія Федо­

сОсновних напрямах

ентку

МОРЕ ШТОРМИТЬ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ Кращою

Фото автора.

иав­

ково-морському 'флоті стапа Хмельницька морська шко­ ла. В ИИИіШНЬОІ\Іу роцІ ЇЙ вручено найвищу нагороду оборонноrо товариства- По­ чесний знак ЦК ДТСААФ СРСР. І хоч міститься шко­ ла в •сухопутному>> містІ, за сотиt кілометрів від штормових

просторів,

моря в!дчуваєrься в сах 1 кабінетах.

ЖИТТЯ

подих

її кпа­

що мріють npo службу, вперше

знайомляться

НОВЕ

країні

чапьною базою підготовки lІtолоді до спужби у війсь­

Юнаки, флотську

ГОЛОВАНЬ.

в

тут

з

техні-

кою.

якою

бойові навиків

оснащені

і

механізмами.

Та не тільки

з доnризов­

працюють

викладачі

й інструктори мqрсьної школи. Під їх керівництвом активно

діють

клуби

юних

моряків у' піонерських дРУ· жинах, таборах; на nідпри­ ємствах. Під керівництвом досвідчених наставників. а серед

немало

ветеранів

флоту, учасників Вітчизняної війни,

Великої хмельни­

чани

них

проходять

романтичну

складну

морську

П'ятниця,

5

інтерес

Ось

уже

~

почесним морської школи

другом

один

на

юних

з

і

нурсантом

і

велиним

морянів

є

учасників

повстання

легендарному

!ірейсері

вич

жив

неnодалін

навчаль­

ної бази і не раз бував в їУ класах та аудиторіях. Тепер в!н у Ниєві, але не пориває зв'язків з своїми юJ ·ми ;tрузями.

... Для море,

в

баrатьсх

справд!,

ю; . .Іків

починається

Хмельницькому. (РАТАУ).

1976

та·

багато

•ПотьомніН5> колишній мінний машиніст другої статті І. П. Шестидесятий. Довгий час Іларіон Павло·

науку.

листопада

факт.

років

сучасІ!І

кораблі, набувають роботи з складними

приладами никами

Становить кий

року


КЛУБ

" н оватор '' nорошкової

нововведень.

Тепер

працює

ко.~ектив

конструктор­

ського бюро nечей nід керів-

~ицтвом досвідченого інжене­ рі-новатора Олександра Мико­

робництва і успішне виконан­ ня завдань, які поставив пе­ ред працівниками порошк:овf)Ї

ла'иовича Кривенка. За мину­ лий пеwод

цей

раціоналізатори на-

шого відділу працюють над новими розробками, які спря­ мовані на дальше підвищення ефективності суспі.%ного ви­

металургії

невелич-кий

металургії

загін у складі інж~н~рів-кон­ структорів Станіслава Назаро­ Бича РІУдинського, Ніни Пет­ рівни Сокалової та інших з~ійонив надзвичайно вели·ку :роботу по реконструкції тех­

Н.

На

з'їзд КПРС.

XXV

ПЕТРЕНКО.

фото:

начальник кон­

-сrруктарського

бюро

М. О. Нривенно та

печей

(посередині)

інженери-конструктори

пішно започаткува.ли перший рік

по.1іпшення

продл;тивності якості

річчя серед

підприємств

.'Іегкої

)[ію матеріалів та енергоресурсів.

промис.~овості респуо:пsи вибоПротягом РО •lИ друге СІІісце і одержа.~и npe- впроваджено

)!ію в су~і 720 карбованців. А. це раціоналізаторських

законюrірно

ВИR;lикало

О~ним

із

ції по газових

найважливіших

модернізації

опалення

печей для представ­

лення на ВДНГ СРСР.

ІІинахі.цницьких нововведень в реаліз.ація на nраК'Тиці nрин­ ЦИіПОВО нової системи оnален­ ня газових nечей за доnомо­

Фото А.

прагнення працювати сумлінніше, дабиватися ще кращих успіхів.

Наша

С

еред них є люди різ-

них професій -

тисяч

ги та робітники. ~·сі вони на потих завдань,

які поставив

перед працівниками нашої галузі

XXV з'їзд КПРС. сконцентрували

Перш свою

модернізацію

за все, увагу

на

вдосконалення

Зарічного.

впровадити У виробництво ращо~

ти, що за весь мину.чий рік одер- налізаторсьІй

31

завершенням своїх розробок ще 18 авторів. До кінця року перед-

дасть )Іожливість значно скороти­ ництві

виражено

цифра;ш.

трикотажного

дУ, що дає юtогу різко подіпши­ ти якісні параметри виробу. Однак

одягу.

набрав

план

чинності

ти

тих

новаторів,

які

працюють

но дотрюrуватися його положень.

місяців цього року особливо плідно. Приміром, слю­ За дев' ять працівниsи сар-ремонтник Микола Петрович найактивніші творчі заВІ'J.:ІУ пода.'Іи 24 раціоналізатор­ Бобsо подав 19 рацпропозицій, токар Леонід Петрович Голубчик сьsі пропозиції. Враховуючи сп~­ -18, слюсар-ремонтник Юрій цифіку нашого виробництва, елі:~ Іванович .1уговий 9. Дві до- сsазати, що це не мало. До того високоефективні, знач­ сить цінні пропозиції по вдоско­ ж вони ною )!Їрою ВП.'ІИВаЮТЬ на ВДОСRО• налення

важливих

логічних

данок

ланцюгів.

техно­

Застосування

безпосередньо на виробництві раціона.'Іізаторських

23

пропозицій

виробництво дозволяє економити дало можливість виконати пл~н. за рік більш як 200 кілограмів про який ішла мова вище, на 80

цінної пряжі, з якої можна виго- процентів. Це дало підставу спо­ товити

500-600

одиниць дитя- діватися, що прогрю!а раціоналі­

чого трикотажного одягу. Треба

підкреслити,

новатори

працюють

співдружності

з

центрального

що

у

заторського наші

До найбі.%ш цінних пропозицій можна віднести стенд д.1я розби-

спеціалізованого

рання га.1ь~r. Цю операцію можна

бюро

фізичної

ними зусиллями розробляємо чотири дуже важ.1 иві теми, впровадження їх у виробництво дасть відрадні резу.%тати.

ціrша .~ізатори запропонували но­ вий метод випробування гальм, який дає можливість ефективніше перевіряти їх готовність да

*

застосування в автомобілях. Ви-

* *

* * *

На підприємстві добре знають вирfібнич~

велику кі.'Іькість сировини. Після того, як

иому підnриємстві виробничого об' єднання «Вроваримеблі» - раціона.!Jізаторською та

ника Миколу 'Григоровича Степанця автора 61 раціона.1ізаторської пропозиції.

застосували запропонований Олексієм Пла­

винахідницькою роботою охоплені усі цехи і служби. Цьому сприяє широко розгорну­

Впровадження дає майже

те змагання за підвищення ефективності творчого пошуку найактивнішої частини

сконаленням техно.1огії виго'rов.~ення важ­

JІеревообробників. Вони дедалі бідьше ви­ ямяють прагнення внести свій вклад у поліпшення якості вироблюваної про.:~ук­ ції, зменшення затрат на її виготовлення.

На :комбінаті два-три рази на рік про­

конкурси.

Іх

10

їх

у виробництво

ливих

нижньаї частини стрічки, яка підшігає об­ робці, якість шліфування значно поліпши­

складових

частин

холоди.чьної

ка­

представити її на присвоєння державного Знака якості. І приємно відзначити ваго­ мий внесак робітника у цю важ.1иву спра­ ву.

рацпропозицій подав робітник Йосип

учасники вносять sонк-ретні пропозиції, наприклад, щодо ліквідації непродукти:~~­ них операцій, впровадження нової техніки,

Се~rенович Марків. Цікаво, що серед них

м:еханізаціі трудомістких процесів. На під­ приєжтві дів консу.%тативний пункт, чле­

а в карбованцях оцінити цю надзвичайно

го.'Іова заво:~ського комітету

профспі.'ІКИ, юрист та інженер з раціона-

.пізації готові відповісти на будь-яке запитання новатора виробн~;цтва. З результатами рабати раціоналізаторів та винахідників можна познайомитися за м:атеріала)!И спеціально обладнаного стен­ J.У. Найчастіше розповідаємо про мебдеви­ ків: у них найкраще постамена робата з творчими робітнuками.

5

JІНстопада

є такі, впровадження яких веде до по,!Jіп­ шення якості вагому

працю

«вакуумного притягання»

тисяч карбованців економії.

мери КХС-2. Як відомо, підприє~rство мав

76

тановичем метод

щороку

Особливо п.~і~но він потрудився над удо­

використання інструментів, просто

не)rожливо.

З інженерів с.1ід відзначити автора 42 раціонадізатарських пропозищи Олексія

Пдатоновича Бощарчука. Річний економіч­ ний ефект від його «позано!))Іової» дія.%­ ності становить 24 тисячі карбованців. Нещодавно О. П. Бондарчук запропону­

дась.

Немало цінних пропозицій подали також слюсар Григорій Мусійович Грицик, токар

Аркадій Іванович Чистяsов, електрик Іван Сергійович Ковбасинський, інженери Бо­ рис Одександрович Мотуз, Віктор О.~ек­ сандрович Божко, О.1ександр Тимофійович КюІо.'!ов. Активність цих раціоналізаторІв І вина­ хідників, інших новаторів виробництва дає підстави сподіватися на дострокове здійс­ нення річної програ~rи дій у цій сфері.

Нам необхідно внести

раціоналізаторські

пропозиції такої якості, щоб річний еко­ номічний ефект від їх

сягав

80

впровадження до­

тисяч карбованців. І деревооб­

робники-новатори внесуть вагому лепту у вирішення цього завдання,

життя нак.реслень

XXV

у втілення в

з'їзду КПРС.

ело­

Г. ФАйТ,

пдастової стрічки товщиною ~Іенше одного

старший Інженер технічного відділу

мідіметра. Іlю юве.11ірної точності операцію

виробничого меблі».

вав

оригінальний

метод шліфування

раніше доводилося здійснювати, втрачаючи

1976

року

І-ІОВЕ ЖИТТЯ

виконувати з меншюш затрата)Ш

Мінлегпрому УРСР. Зараз спіль-

голов­

-

буде на)ІИ

тісній

ПІДНІМАЄМО ВИРОБНИЧУ ЦІЛИНУ

На деревообробному комбінаті

пошуку

перевиконана.

працівникюш

проектно-конструкторського

* * * * * * * * * * * * * *

П'ятниця,

та!,оі

Хочеться принагідно відзначи- закону, і ми прагнемо пунктуаль­

да раціона.11ізаторів технологічно­ го відді.~у у складі О. Л. Ольхов­ ської, Г. О. Марченко та О. Ю. Юзефової. Впровадження цього у

nена на ВДІІГ СРСР: !Vрім того;.. ; ·ІR\31Роблено і !ІJlіРОВаджено у-- ;·виробниц'І'Во м:еханіз(}ваний комплекс по епікан•ню фрикційних дисків

о

пропозиції

тис чу каро'ован

нат~нню технології подала брига-

ближчим часом :буде представ-'

-

іовілейної п'ятиріч·

інженери, меха- бачено завершити два винаходи, Адже sарбованце;І важко, напри­

· приро~ного газу~ -Одна з· 'таких модернізованих :. :nечей най­

ни якого

·

НОМУ _робочо~ІУ ~Jісці і ІІО .lШШеН•

ніки, )!айстри, с.'Іюсарі, техно,lо- впрова.'Іження їх У виробництв~ Ішад, вюtіряти глибину винахо-

мільйони;·· куб~Jметрів

тематично-цільові

віднайти ефективні ш.1яхи до під~

планови~ш

.

членш.

роки по заводу. чотири з nоло­

хомть

операцій винахі;(ники

70

карбован­ nлоскоnо­

*

та

Загалом, су;tарний бути вищю1, ніж це

виичаіно великі переваги над па.пьниками старої конструкції і різ-ко скорочув витрачання газу, Це НОВОВВеДЄ'НІНJІ даЛQ можливість зекон(}МИ'РИ за два

* *

вдоскона­

техно.'!огічних

Всесоюзнога товариства винахід- в'язалися досягти 35 тисяч кар- бованців. ників і раціоналізаторів налічує бованців. Зараз працюють нц ефект має

.П?М'яних nальників :мав над­

\ '*

лення

·• я · • цінності, щоб підприє~tство заорганізація ців. А. в нинішньому році зобо- ощадило на цьому 55 тисяч кар-

первинна

експлуатації такої nечі пере­

вnою

використання

еконо)[ічний ефект 28 sи, досить напружена. Необхідно карбованців. Слід зауважи·

жачи лише

гою плоскополум' яних nальн.и­ ків. Екон(}МЇЧ·НІfЙ ефект від вищує 260 тисяч ців. Використання

~rаксюш.1ьне

наявного устатsувапня,

пропозицій, перший рік

в усіх які да.lи

ням

документа­

часу,

дев'яти місяців ня якості праці в ці 110 ;1 у. у виробництво 69 Програ)Jа дій, визначена на

налова

ленням технічної

плодотворно

нової п'ятирічки. За перше пів- зниження її собівартості, еконо- вищення пропктивності па кож~

лен:шо виробничих nроцесів П(}рошкової металургії. Майже всі (}СНовні розробки захищені авторськими свідоцтвами.

і

борються за ущідьнення робочого

праці, ні зусил;lЯ спрюtовані на те, щоб

продукції і

лег.1 иво працюють над вирішен- ти кі.чькість відходів при вироб­

офор)!·

V

Що ж, треба сІ\азати, що технологічного устаткування, під- ремонтно-)Іеханічного заво."\У. Іх~

наші раціона.1ізатори досить ус- вищення

С. Н. Рудинсьний і Н. П. Са­ над

8

раціона.1іза тори

нологічних nечей і вдоскона­

працюють

v

наиваrомІmии Наполегливо

ВИСОКА' АКТИ В НІСТЬ

д.'Ія трактора Т-150, nіч для відновлення залізних порош­ ків, канвейєрна піч для відпа­ .~ювання порашків і ряд інших

Більше десяти років на за­ во,;і

стимул-

у нинішньому році.

-

У тісній співдружності

Моральвий

Новатори фабрмни верхнього дитячого трикотажу працюють досить плідно. У системІ МІністерства легної промисловості Української РСР фабрика удостоїлась почесного званн11 нраще підприємство по рацІоналізацІї і винахідництву. Наш кореспондент А. НОЗАН попросив Інженера по раціоналізації А. А. ШИПЕРА розповісти, яного творчого доробку досягли новатори підприємства

об'єднання «Бровари­

праці. Паралельно ра­

користовуючи оригінальний стенд, заводчани еконо~Ілять за рік по­

над З тисячі

100

карбованців.

Нещодавно в нові прюrіщення перенесені

мета;lоріжучі

ти. Іх установлено дюючі

опори,

що

верста­

на віброізо­

по .1іпшує

умо­

ви праці робітників. Річна еконо­ )[іЯ від впровадження цієї рац­ пропозиції

становить

5900

sар­

бованців.

Робітники та інженерно-тех­ нічні працівники наочно переко­ нуються

ддя

У

Be.lИRIIX

МОЖШІВОСТЯХ

творчості, створених

підприємстві.

ї~І на

Найактивніши~ІІІ

раціоналізаторами ва;lИ себе майстер

зарекюІендуенерго-)tеха-

нічного відділу Василь Опанасо­ вич Решетняк, прщівник ді.%НИ· ці мета.1оконструкцій [ван Анто­ нович Пістунов, інженери Павло 0.'1ексійович Перепелиця, О:~rксій

Іванович Комісар та інші. Вони отримують

домлення

ве .~иsе

внутрішнє

за­

від справжнhого тво­

рення. І саме моральний стимул - найвагоміший здобуток нова­ торів виробництва. Г. ВАВІЛОВ, інженер бюро раціоналіза­ ції і винахідництва ремонт­ но-механічного заводу.

3

стор.

\


УСПІХ ТАРАСІВСЬКИХ. ЮНІОРІВ

У ЦЬОЯУ році коман;~а юніо­ рів із села Тарасівки вперше взя­ ла уЧа.сть у змаганнях з футбо.1а,

які проводилися районною радою І навч_итис.!' і в~равно виконувати

добровільного

;~а загnа.1а результативно

спортивного това- технІчнии приио:.~.

риства «Копос».

Дирекція радгоспу «Жердівсь- струвала цікавий

Дебют виявився вдалим. Тара- кий» не залишю1а

футбол. Були,

деМОНСТруваВШИ

при

цьому

хоро­

шу техніку гри. У спіху добилися

приймали

перемогли

валнея фізично і мають велике задоволення. Особливо вдало зіграла КоманІ хоча вже . закінчився фут-

спортінвентар, але й спортивну форму. Чима.'Іо зусиль доклав :~а, перемігши рудиянських і за- бол:~>ний

інструктор з спорту ворицьких сnортсменів-ровеснизавдяки напоnеr.'!ивій праці. Юні тренер, футболісти тренувалися регупяр- М. Науменко. Іхні старші товари- ків із результатом 7 : 5 і 3 : 1. ші гравці футбольної команди НайкращимИ гравцями аареконо. Щовечора поспіша.1и вони теж допомага.'Іи набути майстер- мендувалнея воротар М. Кушка, до стадіону, щоб досконало ово­ ності. Все це да.'!о певні наслід- за~исник М. Бобко, півзахисник 11 28 жовтня в будинку куль- 11 лодіти тактикою чи бездоганно ки. І от на кінець сезану коман- В. Таран, нападаючий В. Шусть. тури радгоспу «:/Jеликоди.мер- 11

Іі ський» відбувся к,онцерт. його 1:

11 підготували І ньої

ють свою підготовку, наnолеrди­ во готуються. до

культету Київського державно· 'І го університету імені Т. Г. 11 Шевченка. Майбутні філософи 11

приїхали 10 днів,

в

господарство на

щоб допомогти трудівника.м села зібрати овочі.

ПОГОДА В ЛИСТОПАДІ

J:

торії Унраїни, НИХ областей,

Під час роботи у хлопців і іІ

сячна

переходить

11 домовилися про дні репетицій ·І 11 11

місцевою .молоддю і почали

готувати

:1 Мuронець

Віра

ti родження

комсомолу.

!

і1 каво.му

з

інструдентально.~о Кушко.

;: nрийняли і соліс:ів 11 пв-першокурсникrв

ні

1:

туман,

тепла.

Друга декада,

Тепло 11

с:удеч- ::

ян

вдень від 0-5 градус;в

будуть

опади,

цей

час

-

і

і

трет:й

наприкінці

у

тепла.

вий

швидка допо.м,ога 11 11 ~икликана через n ят- 11 11 з явилась хвилин ІІнадцять. Лікар швидкої допо- 1111 11 та фельd- 11 11 .могu Т. Ф. Кирилюк ~ д 11 р в г ІІ шер

·

·

уоанка

по али

11 першу допомогу і разом з во 11 . 1. д1єм В І Ст роєм доставили . Т • · · 11, хворого в ЛІкарню. а.м uого 11 оостежили ~ · 1· призначили лІку11

11вання

лікарі

)

повіт-

.

ТеП-

М!СЯЧ-

місце:vт>> у

.

мокрий

5-10

-

."

М!СпЦЯ

сніг,

СХіДНОЇ чверті,

третій

15 _20

15.15 •' 6·2 о 16.45 16.55

МОЖЛИ·

те~шерату-

у

першій і

·7

результаті

і також

11

к. т. Урочисте

засідання,

1111 кого кандидата Ю. !І

Маккарті.

(ТАРС).

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

Коммунистической

-

партии

орган Броварского горкома

УкраиньІ,

городекого

и

районного

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

Газета ВЬІХ<ЩИТ на украинском язЬІке.

~~-~~~~~~~·~~~~~~~

••

І

10.80

трудящих,

11.45 велико!" 12.15

фільм

«ЖивиА

Ленін•.

фільм

сГусн-лебеді

юнацтва.

ле-

17.45

«Салют 18.30

столиці

України

Відеозапис.

19.10 к. т.

на

Хрещатику.

Науково·популярни/1 фільм

К. т. Концерт симфонічної музи· ки. (М.).

20.30 к. ~· n_родовження концерту сим-

прнсвяченн

й

n1

59 •й

і

t

тичної революції. ярмарку

ставлено

буде

широний

мент товарів.

Шановці покупці!

пред,

асорти-

Проси-

мо відвідати ярма рон. Вас

чекають обнови, новинии су-

часної моди.

Адміністрація змtшторrу.

-~.-...___..

НАША АДРЕСА: 255020.

м. БРОВАРИ,

вул. Київська. !54.

І

••

К.

т.

ДитачиІ:

документального

Ілліч

11овии.

КІнокомедія

Брежнев у

сНаречеІІа

Мультф·і.•ьми

«Слава

•Алдар-Хо-

Зай­

солдатська•.

кумента.'hни/1 фільм

Наука•.

Концерт

•Сибір.

БАМ.

майстрів мистецтв І ху•

дожнІх колективів України. К. т. Прем'єра документального фільму •Леонід Ілліч Брежнєв в І<азахі:тані•. (М.). Інформаці/Іна

noorpaмa

К. т. сІнтерклуб•. сНа добраніq, діти!•.

сВІсті•.

2\.РО Прогр.ма еЧ~, •• (М.). . 2\.3Q Вnерше 811. 'kР.ІМІ УТ ХУ.ІІОЖИІА · філь'! 'fП,Tpf! МіІртинович І роки великоrо

жи"!f·

23.00 МуЗИЧНІііІ ФІJІЬ!j. 28.j5 ЧемnІQИІІТ СJ>І:Р 1 футбола: сди• иамо• (Моt"к••І «динамо• (Київ). 2 !i~Jii: Іtідеозапнс. ПРОГРА~д

9.45 10.15

Іі~

GБЛАСТЬ

т. ДQиум,ііт•~ьниІІ теЛефІльм

J<.

9.00

~Рано11 1'1111, )\есива•. (М.). ГраЕ OJIJ!tCтp сfе.і!убий екран•. К. т. «МаІІстрw мистецтв .11.1-

тям• .. (М.). 10.45 К. т. Концерт. (Ленінград). 11.25 К. т. •Кінопанорама•. (М.). 12.55 В. Білль • Бі,lоце р ко вс ь ки

•Шторм•. ного

Фі.'hм-вистава

академічного

ковсько·,·

Ради.

( М.).

15.оо· к:

т.

•Усм.ІШки•.

К.

т.

Наші

16.00

церт

16.45 17.55 18.30

А. Держав•

театру

прем'єри.

•КарnатськІ

ФІльм-конвізерунки•.

«Укртел~фІльм•. К. т. «Артлото•. (М.). К. т. документальні К. т. Концерт з творів ських

композиторів.

Мое•

фільми. радяи•

( М.).

К. т. Художній телефільм дл8 дІтей «Як ми шукали Тишка•. К. т. Вечірня казка. (М.). К. т. сОчевидне не/Імовірне•. ХудежніА фільм сПосланці віч•

ностІ•.

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯИ.

r-----------------: s МОСТОПОІЗДУ ,м 814

• : t терміково

експернмеиталь-

~ б терміново потрі кі:

о б с.луговуваккя

t :для 1

t

всіх

розрядів,

,нини, різноробІтнини.

І

·

ка

:

:

:

адресу: :

м. Бровари. вул. Щолнов: ська, 2. Телефон м 19· 7-23 .•

:

; сарі

t

котель· :

паJІИві

' 3 вертатися

:

кочегари :

: к • яка працює на твердому

:• : •t t

..

потрібнІ

Робітнини

роботу

f портом

до зупинни «РМЗ•.

: : : .. .............................. .

вантаж-

з роботи 1 на!

привозяться транс-

у СПРА

nідприємства.

lt

ДО ГАЗЕ'ГИ

...

"

"

••

ВАХ ОБ'ЯВ·

ДЗВОНІТЬ

АдмікІ'страцtа 1

:

Адміністрація.

•• - - - - -

\,

ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

=~с·~~,,~-~~~~~сq~,~·~с~Іо•~~~~~:., • • • •

місцевого

1

К. т. Чемпіонат СРСР з футбо­ ла: •Сnартак• •Шахтар•. К. т, Вперще на екрані УТ .ІІО­

зерувальнини, розточуваль- І t нини, шліфувальнини, елю-і :

ТЕЛЕФОНИ; редактора

-

19·3·82; відділу

радІомомення -

1аступник.а редактqра

сільського

-

господарства.

19·3·18; еІдllілів 19·4·67.

масової роботи. фотокореспондента -

19·4·47; коресnон-

nромисловості,

c,~:q~~~~~~~~~~~~~-··#~~~-·~~c~~~~-~~~~~~~

Індекс 61964. Броварська друкарня Київського обдуправління в справах видавництв,

свито•.

Прем'єра

• тонарі всіх-розрядів, фре-• 'І1х2а0ти автобусами ММ 41,:

, •

відповідального секретаря,

ден та

Для роботи на новоорга-

кому заводі металококстрvv. •t.

І

Великої Жовтневої соціалісНа

і

".. і техиологічного обwад- • ·• •• t ,• нанка пwtвкових теПJІИЦЬ. у ~· .. •• ,• cewi Ккажн~і ці

«ВінНі• ЦТ ху. у Все­

ШвночІ•. Естрадни/І концерт. К. т. Наші прем"ери. Докумеи• тальииА. фільм Львівського тел~· бачення «Горизонти «З!Іf!і•. К. Т. «КИ"іВ МУЗИЧНИЙ>.

рального дитячого театру.

• • цій

р чик

•Наше

т.

фільму •Леонід КазахстанІ•.

п. nанчев. •Казка про чотирьох близнят•. Вистава Цент·

н зонакому

1'1

RPMAPOu

«ВіtІиІ·Пух•,

гостІ•,

11 -ОО К. т.

ПЕРЕДСВRТНОВИ~"~~

т.

К.

19.20 19.50 20.50

парад і демонстрац 1·ю трудящих

:·1 ...... ··-·· .... 01 І f

·

ПРОВОДИТЬСЯ

в

турбот•.

се•, •Бурьонка>. •Придбало ченя маrнітофон]).

13.30 Хронікально - документаль и и й

фОНІЧНОІ музики. (М.). 19.30 21.25 к. т. Художній телефільм сМор· 20.1.~ ськІ ворота•. (М.). 20.30 ПОНЕДІЛОК, 8 ЛИСТОПАДА 21.30 ПРОГРАМА ЦТ . без 110.00 •Служу РадянськоІ\fу Союзу!>.

-

день

самодіяль· 12.45 13.30 К. т.

художньоУ

nри· 20.15 к. т. вечірня казка. (М.).

~rіста)

,c,:~~~~-~~·~:~~q:~:~--~~o•~~J~··~-~~~~~ 3 -~

J

демонстрація

дитячої

· 19.30

за

Мультфільми

у

Спецвиnуск

•Створити гармонію•. (М.).

свячене 59·1! річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. Святковий концерт. Трансля-

(раЙОН ЖИТіІОВОГО )!аСИВУ

37,5 мільйока голосів, або 48 J

!J.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•ii••••••••••...'

е.1е •льм • лово про Концерт симфонічної' музики.

Броварського змішторгу

дж. Форд зібрав

медсестрам В. Сусло, 11 процентів. Один процент вибор-

ІІробйовій за чуйність, сердечА ОХТІНА

Телевистава •Зоряний qac•. 1' ф" С Леніна•

проведених

1 1 Л. Бойко, фельдшерові Л. Во- :1 ців проголосував за незалежно11 11 ність.

•Національ-

но-визвольний рух•. (М.).

пре­

концерт.

ж~втневої соціалістичної революцІі. 13.00 "· т. сСоничне коло•. Концерт

вироб-

6 листопада в універмазі

І іР. С. Козіянчук. Годшщ через 11 сувалн 39 ,4 мільйона виборців, 1 дві криза .минула, і батько 11 або 51 процент. Кандидат рес-

ІсвоІ.м рятrвнuка.м-лrкаря.м, а

· >· комунізм.

~-

1

ви ОРІВ

В. В. Шульга.:: з попередніми даними, проголо-

Івін __ уже оf!ужав і щиро дякує:: публіканців

соціалістичного

днем•.

:1 11 2 листопада виборів у США ноб 11 вим президентом о рано кандн11 дата демократичної партії 11 Дж. Картера. За нього, згідно

І прийшов до свідомості. Зараз ІІ

і

дожній

К.

18.15

красу·

УТ

ності.

21.30Художнtй фІльм «Вулиця. кІнця•. (М.). 22.55 Інформаційни/І випуск «День

погоди.

б

радян-

акцемІчного. театру 18.30

nрисвячені 59·й річниці

По

т.

К. т. Вnерше на екрані .дожиій фільм «Підлітки світІ•. 18.00 Новини.

Ленінградського

ПРОГРАМА

nарад

Радян-

народів

16.40

9.50 К. т. Київ. Хрещатик. ВІйськовий

•'іас•.).

-

К. Пух

ція з nалацу культури •Україна•. 20.15 К. т. Вечірня К!'зка. (М.). 20.30 К. т. ~Клуб КІНОnодорожеА>.

с получених ш татах У

Союзу

танці

Державних

19.20 К. т. сПісня-76•. родна програма. К. т. Вперше на екранІ ЦТ ху· 19.45 К. т. •РадянськиІІ Союз очима зарубіжних госте/І>. дожній фільм ··москва _ Кас20.00 К. т. Телетеатр міtІіатюр c\S сіопея•. · стільців•. К. т. •Клуб кіиоподорожеІІ•. 21.00 Програма «Час•. К. т. Репорт~ж .про військовий По парад і демонстрацію трудищих, 21.30 К. "'т. •ТеатральнІ зустрічі•. закінченні новини. nрисвяченІ 59.11 рІчницІ Великої Жовтневої соціалістичної рево· ПРОГРАМА УТ люції. 10.00 «Святкує Радянська Україна•. К. т. еГолуби/І вогник•.

•З

акаде·

І

Лауреати

«ВіннІ-Пух ·іде

опери та балету ім. с. м. Кірова.

фі.1ьМу·вистави 21.00

театру

16.00

телеекрані.

•Сnляча

Вистава

т.

міІІ СРСР 1976 року в гал:rзі· Ііа• у ки І тех нІ ки.

закІнчен·

Вірші

на

Чайковський.

Державного

Виконуе

Дёржавного

Вnерше

К.

16.10 к. т. •На аренІ цирку•. Міжна-

мир•.

14.20 НауковнА

денадах часом до метрів на сеК".'Нду.

Результати у

п.

радян·

Гамзатова

Малого

ництва•.

гра-

З. СКОТАРЕНКО, начальник ~країкського

бюро

Р.

•Жовтень•.

поетів.

т.

ня•.

•Спорт·

жінки•.

ІІрt:м <Ра

«Процес

ра вночі 5-10, вдень 8 13 . в· градусІВ тепла. !Тер

1

життя.,.

"'

Вдень

н аПрИЮНЦl ' .

І! д . д ІІ л~ска,чи ~агоро или ІОН! гля а-

иого

<<поступиться

Й

-"J

до

т.

ських

В

По

Мультфільм сЗаАченя, 15 _25 ~~~отр~.:О; на екрані УТ художнІй 17.35 К. т. С~рип І Скрипка•, •Кульбабка•. фіJІ•м • Ч<рвоне яблуко• · 18.10 К. т. "Sкii}rwe на екрані УТ 16.45 і\онцерт симфонічноі музики. фІльм·КО!ЩtJІУ с НатхненнЯ>. 16.55 К. т. ~рочисте засідання, присвя· 19.30 К. т. РеІІ~tр·аж про вІАськовиА чtне ~~-И р1чниц1 ~е.тикої )!(авт• n 1 ·r•ІІон~трацію трvдящих, нево·r . соцtалістичної революціУ. арад nрисвяч~м ІІ·А · річниці "великоі СвпковиіІ концерт. ТрансляцІя~ Жов.!_неаоУ ·еоujалістичної ревоп~лацу куJ!ьтури •Укр<йна•. 1111• .. юц 11 • r·~.). закін•еннІ - ІнформащАна про· 21.00 Худ,ожиІІt JIIIІІ~Jt •ЛенІн У 1918 грама •ВІсті•. ~ощ•. . · , 20.45 •На добраніч, діти!•. 22.43 оСвятку 1 Радоська Украі"на•. 21.00 Програма «Час>. (М.). JJPOГPAMA НА ОБЛАСТЬ ~1.30 к. т. Спортивна програма. Чем· 9.50 ~- т. Москва. Красна площа. · СР ·р Ф б тор е шонат t: з ут ола: • п • ІJІАсько~нй napq і демонстрація до• •динамо• (Тбілісі). трудящих,. JЦІN~t•ченІ 59 _11 річницІ 2 та/Ім; ЦСКА •Карпати•. Велико·; ЖІІІТJІtfої соціалістичної 2 тайм. По закінченні новини. революц!1. ('М.)> ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 13 10 к т Xy•Aif<"'lg Ф" 1 й 11.00 Студентам-заочникам. Історія . . .. ...~ n ~ ІЛЬМ для д те •Пригоди Артс~І'а•. (М.). КПРС (М.). 14.30 к, т. Дл~ ІІі~ІІ· Збірка мульт11.50 Філософія. •ІсторичнІ форми ф 1 льІ\fІв. (M.J. . спільності людей•. (М.). 15.40 К. т. Концерт 'ртистів оперети. 12.40 Подітична економія. •Форми ка.- 16.35 к. т. телеклуб •Москвичка•. піталу і додаткової вартості•. 17.50 к. т. Р~портаж про віІІськовиА

другі денаді перед З:У!lННОЮ х:vтарністю, дощаіІІИ. Температура ВНОЧі буде від 1 гра. 4 "'"Са морозу -то градус1в

11 ЧL артистІв за чудову виставу. 11 0. СИНИЦЬКИИ. ІІ 11 1J 1 ІІ 11 І с І.Іа дonn.uora ІІ воєчас n І1 um

11 Раптово тяжко захворів .мій 1: ; 1 батько .П· й. Лис_енко. Хвили-::

градусів

норми

дусі в тепла.

т.

трібен

Гідро-

1

дні-в

13.00 к.

14.UU Концерт на замовлення теле· тять•. 14.40 ~,-~ярду~-:;:;· раnорти Жовтню•. Ре· 17"10 ЖК. овтню.::.. т. 1 Для

на хільність опадів становити:vте 25-50 :-.Тіліметрів. М

1 poc.!UX» О. Фінкеля. Супровод- 11 1,' жував виступ вокально-інстру- 11 Іментальний ансамбль, якиJІ 11 11 1керує С. Антонець. 11 1 Для дітей дошкільного віку 11 1 Л" 2 11 та учн.ів~ .міських шкіл g і 11 1111 Jlh 4 оула показана цікава 1111 11 вистава Одеського лялькового 1 11 театру <:В асилиса П рекрас•. 1, на:.> за п'єсою Є. Черняка та 11 Є. Тілоді у постtтовці засЛ.ІJ· 1 1: же ного артиста У РСР Ю. О. 11 Гі.мельфарба. Бурхливими оп-

Тираж

церт.

13.30 к.

революції.

святковий пІонерський кон·

13.55 к. т. НащІ прем ·ери. •Хор народ· 14.20 15.00 НИЙ>. сУкрт~лефіЛЬМ>. 14.50 К. т. •Жовтнева зоря над евІ· 16.45 том•. ЛІтературна передача. кументальний фільм •Европі по· 15.50 к. т. Вперше на екрані УТ ху-

середньо-

температура

лизько

хокею:

ні _

11.00 Новини. 11.15 К. т. Наші nрем'єри. А. М'ястківський. • При світлі гоняшникіа•. 12.15 •дзвени, пащd ЛіСНе>. 12 · 4" К. т. !t\ультиланорама. 13.45 к. т. Вперше на екрані 1<1 до-

к-

алохмарна, переважно погода перших без опа ""'!" В ·

ла

стичної

10.00 К. т. •Над широким Дніпром•.

:v;ісяця

даними

СРСР,

3-6

з

ський СоюJ». І•Іенtнград). закін•енні новини. ІJРОГРАМА УТ

;<е:-шдах ;о,тетрів на

метцентру

небеснІ

(Москва).

(21.00 ІJрограма 22.05 к. т. •Наша адреса

а

11 ку культури зава д у торгового 111 виступала 11 1 .чашинобудування 11 концертна бригада з ..11. к іро- 11 11 І. І вогра д а, яка привезла естра д І І1 ну програму <:Казки для до- 1111

рЯ буде

т.

вірщі

РСР.

;J.ЛЯ

з хуртовиною.

місячна

на

міqного

ЛИСТО·

5-10,

15-17

за

к.

•Визнання•

очікується

У південних областях

раїни,

-

І

СРСР

•динамо•

Маr·ома<в.

19.30 К.

Вітер В основному східний

БРОВАРЧАН

ІНИ вирІшували

М.

морозу.

в першій часо:vт ДО

Всесвіт•.

•Земні

Чемnіонат

любов·ю

ту:ІІаН

ДНіВ

і південно-схі;~ний,

університе­

т.

ЦСКА -

мана

від

зниження те:.шератури вночі до 5, а вдень до 2 гра· дусів

фІльм

пригоди•. К.

трудящих. присвяченІ 59·11 річии· ці Ве.•икої Жовтневої соціаJІІ·

А. Хачатурян. Концерт для

К. т. •Пісні СРСР•.

15.30

~lйс~·ков~:с~~~ад ~ра~:~онс"т~~~fsі

9·50

скрипки з оркестром. 12,05 К. т. •ПоезІя•. 8. Маяковський. 12 ·50 К. т. Вперше на екрані цт ху·

цт

1976 року в галузІ літера• мистецтва, архітектури. .

СРСР тури,

f 14.45

ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА

<VІ.оьм-концерт.

ДЄСЯТИ

В

ху·

К. т.

7

НЕДІЛЯ,

1

ських гімнастів. 17.10 18.00 Новини. 18.15 К. т. Мультфільми •Крокодил ~.~=~=: •Чебурашка•, •Шапо- 18.30 19.15 К. т. Вокальний ц·икл О. Фельц· 19 ·30

5-10

харантерні

ОСТаННіХ

па;~а.

радянських

11.30

теп.1а.

Х~тарніСТЬ,

Твори

народжене

шими листами•. 11.00 К. т. •Людина. Земля.

лото•.

вважа·

до

13.30 14.00

радянських поетів.

«Мистецтво,

перерві

ють синоптики. теж буде 3 опада:;ш. l\1оЖ.1ИБе підвищення те~шератури, зокре~Іа

Вrктора

ВірщІ

т.

К. т. Прем'єра документаJІьноrо телефільму «Наше добре ім'ІІ>. К. т. еМузичний кіоск•. Лауреати Державних премІІ:

ви­

~~ж;_ик~\вузична nрограма •За ва·

вночі

J

К.

16.15 К. т. •У світі тварин•. 17 · 15 К. т. Показові виступи

2 градусів ~!ОрОЗу ДО 3 гра·

Нещодавно на сцені будин.-

::

ПОДеН''ДИ J

Те:vтпература

секунду,

ГОСТІ

мряна.

-"J

дус:в

·

1

сніг,

12.40

10.30

14.00

листопад

гра ""'СіВ, "день -

1-6

ту.

11

дощ.

ожеледь.

М. БУЗЬСЬКИИ, аспірант філософсь~ого факультету Київського

опади:

ХУРТОВИНа,

голос Ірини Чорної, котра де­ кламувала вірш Євгена Євтушенка «:Сrюбоду товаришу

державного

буде

сока•.

дожній

На початну місяця можлива

11 11/васишина й Олександра Кор· 11 ::ху, Володимира Uвіркуна, 11 11 який читав пародії. Натхненно /І ;: прозвучав у притихло.Іtу залі 1

Лучо!».

покрив.

онремі дні поденуди невели-

радгоспу, яким ке- 11

11 рує Григорій

частині

-

Грикун і Миколі Гар- іІ

~ансамблю

.

гра-

Вона іІ

11 го змагання. 11 А потім - концерт! Довго !І 11 аплодували глядачі солістам іІ

•! Тетяні

нуль

в північній

? ЦЬОГО рану·

11

11 соціалістична- 11 ~ 11

'

.

ПОВ!Тря

У першій денаді передбачається з:;тінна хмарність, в

комсомольців

1 1 правофлангових

через

Який же

розпочала вечір про- :1

1: відзначила

а

сніговий

Хомівна !І

1: .мовою, присвяченою Дню на-

А. КОВТУН.

·

с. Тарасівка.

ЛИСТОПАДА

6

ПРОГРАМА ЦТ Новини. К. т. Гімнастика. К. т. •Батьківщина, як зірки

Жовтнем•.

звичайно утворюється сталий

11

номери.

Бібліотекар

дусів.

J:

нрі;vт південсередня Мі·

те:.шература

9.00 9.10 9.30 10.00

У листопаді по всій тери-

,1 11

1дівчат виникла думка: дати в JJ 11 радгоспі концерт дружби. Тож 11

:1 із

СУБОТА.

J: ДОЩ, МОРОЗИ, СНІГ

радгоспу 11

та студенти філософського фа-

нових стартів

наступного року.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

учасники худож- fl

самодіяльності

сезон, тренування про·

довжується. Футболісти підвищу-

іі Ковgерт дружби!!

:!

їх У себе, здружили

поза увагою звичайно, . недоліки, але бажання членів каманди. Юнаки заrаJІТУ·

На кошти рад- та завзяnя хлопців сівці зайняли друге місце, випе­ прохання юних. госпу бро закуппено не ті.'Іьки недосвідченість.

редивши СИ.'ІЬНі КО.'!еКТИВИ Й про­

при· 3устрічі з суперниками, коли ви•

товариських зустрічах продеман- їздили в сусідні села району і

Газета виходить

\

У .вівторок .. с~.реду,

~

~гтницЛ"s 1Фе> боту. rа~~~и ·.r lp~~:::v

g~~~~~gq~~~-~-,-~

по.аіrрафії і книжкової торrімі, вуд. КИївська, 154. Зам.

656l-10.a7C.

#176 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you