Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

І

.Nil 176 (3878) ВІВТОРОК

12

І

р. коп .

У.Іфаїнсьний народ, ЯJ{ і всі І

І значив

І І

ЛИСТОПАДА

1974 Ціна 2

І ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ

ЄДНАНТЕСЯІ

J(PAIH,

1

,

радянські

люди,

свято

широко

На

від-

ня. 6 ЛІІСтоnада Ниєв·! відбулись

. .

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 19З5 РОЦІ

.

.

1 · де :vюнстрацІя

Го~инни.к

с о:кі нагороди Б а тьrк інщини г І дна оцінnа бойови.х і трудо­ вих подвИ!Г і·в. Про свої успіхи У виконанні р ішень XXIV з'їз­ д у НПРС р;июртували !Іjред-

вtдбиває

значили 57-у .річницю Великої

люції. Без-смертна спра,ва Жом-

невої революції живе

історичних .рішен ь XXIV з'їзду

НПРС, Програми миру, висуну-

тої з'їздом. 6 листопада у Rремлівському палаці з'їз•ді·В sід.булось урочисте засідання, nрис.влчене 57-й р:чниці Великого Жовтня.

Бурхливими, довго нестихаючи-

ми оnлесками ЗУ'стріли учаеники засідання нері,вників Номуністичної nартії і Ра;дянсь1юго уряду . 3 доповіддю <<По шляху Жовтня до нових nеремог

;:,п.рави -комунізму і миру>>

ви-

сту.пив

ЦН

Політбюро

Міністр

заІІ\ордонних

.

справ СРСР А. А. Громино.

*

*

Вранці 7 листопада на голо.вній площі країни - Нрасній.

ІWІОЩі столиЦі

-

зібралися ге-

рої праці, кращі люди москов-

ських nіДприє:мстs, колrоеnів

гін, Н:. Т. Мазуров, А Я. Пель-

і мЇдlJНіЄ ше, М. В. Підгорний, Д. С. По-

у конкретних звершеннях радянських людей по здій-сненню

J:ШРС,

В. В . . Гришин, А А Громико,

nередовики

і радгосnів

Підмос-

ков'я, діячі науки і технLRи. ЯR

ніколи на.рядна Нрасна площа.

Нілька місяців працювали тут досвідчені майстри. Вони одяг-

ли в .но.вий ма·рмур і граніт Мавзолей В . І. Леніна і трибу-

ни для гостей . . Наче помолодшали ~рем·лівсьні стіни і башти. На фа·саді будинку ГУМучерв<»Іе nолотнище з nортретом В. І. Леніна . У чіт.оому ст·рою ~авмерли учасники війсЬІКового

аараду.

лянсьний, М. А. Суслов, О. М. Шелеnін, П. Н. Демічев , Б. М.

кра'ін

соціалістичної

' 1 1

дати

вLдсLч будь-якому агресорові.

*

*

В . І.

ДолrИІХ,

І. В. На111ітонов, Н. Ф. Натушев. Присутні на площі тривалими оплесками палrко вітають керівників nартії і уряду. Член Політбюро ЦН НПРС, Міністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу А. А.

Гречко об'їжджає виши.кув.ані для параду війська. Потім він n ідн імається на трибуну Мавзолею і виголошує промову.

Гримить артиле;рійсьнИJЙ

лют. Виконується

сьного Союзу.

са-

Гімн Рад.ян-

·

Слідом за юними барабанщиками, які віднрили за тради-

ці.єю nа.ра'д війсьн, по площі йдуть слухачі в ійсьновнх акаде-

мій, курсанти училищ, парашу-

тисти-десантники, морські піхо-

тинці.

На

бронет,рансnортерах

різних типів проходять

діли

Гвардійської

диві,зії. Іх зміняють

n.ідроз-

ТамансЬІКо'і

пові'l'р.яні

десантні війська. На площі гвардійс ька таююва Нантемі.ровсЬІІ\а диві:зLя, яна в рони Велико-ї Вітчизняної війни громи-

ла фашистів на Волзі і зав ершила бойовий шлях бе:з.прикладним в історії марш.,нидком на доnомогу повсталій Празі . Бій-сьновий nарад ще раз переконливо продемонстрував Сил,

наших

їх готовніІСТь

Збройних

за першим

Рад янсь:кої УІК-

про свою nалку і одностайну ПІДТ.РИМ;Ку .внутр ішньої і ЗОБ· н і шньої пол ітюш

сЬІКих, профсш~·кових, комсо•мол~ьк~х оргшпза.цій, геиера-

Номуністич­

НПРС товаришеві Л . І. Бреж­ нєву за їх невтомну і плода­

Рад.янсЬRо'і Ар- тв орну діяльність ; слрямовану на забезnечення мирної твар­

Командуючий військамн -Чер-

сь1ювого

*

.

раїни. Робітничий клас, кол­ го.спне селянство , трудо.ва ін­ тел:генція р есnубл іІІ\ и заявляли

чої nраці

НИІЩі-вну воноnрапорноrо НиївсЬRого -війокругу

радянських

генерал-nол-- Вони запевняли,

кавник Г. І. Салманов

людей

:хw·і~нення .миру в У'(:ьому світі:

що з честю

поодо- винонають свої високі соціалі-

У кожного нашо,го свята є свої nриКІмети. Сьогодні вони

ровив · солдат, сержантів, старшин, прапорщИІкLв і офіцерів з

етичні зобов'язання, новими т,рудовими звершеннями озна­

визначального РО'КУ п ' ятирtчхи :

неної

XXV

Пономарьов, М. С. Соломенцев, виражені в ло.зунгах четверТого,

Д . Ф . Устинов ,

моrутність

На Центральну трибуну Ма.в-

! кLвщини ,

А. П . Нириленrко, О. М. Носи- 1 сnівдружності,

.

В. О. Сологуб, О. А Титарен- ної nартії і Рад.янсь.ко.го уря·КО, В. Ю. Маланчу;к, Я. П. По- ду , вwсловлювали сердечну гребняк, В. В. ФедорчУІК, здячність Центральному Номі­ В. М. Цибулько, а, також nред- тетові nартії, його Політбюаю. став·ники ПЗІІ>"':ійни.х, ра-дян- · Генераль!Ному секретареві ЦН

Радянський народ, У'(:е про- · золею nіднімаються товариші . за.кликQІМ nартії. і на.роду з JІИ. 1 офщери гресивне людство урочисто від- Л. І. Брежнєв, Ю. В. Андропов, честю захистити штереси Бать- Мі·ї. Жовтневої соціалістичної рев,о-

районів сто-

11

.

тру,дящі всієї

кии, І. К Лутак, О. П. Ляшко,

По шляху Жовтня- до нових перемог

член

деся~J,

бІЩький, · М. М. Борисенко, Г. }· Ващенко, І . С. Грушець-

МІСЬНОІ І РАИЩІНОІ РАД ДЕПУТАТІВ ·ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

всіх

У РО·'!ИІСТО 1 раДІс но вщ.З:Начи.1 и р:чницю Великого Жовтня

трудящи·х.

УІдарІв. ПLд оплесни присутнІХ на центральну трибуну підн імаються това,риші В . В. Щер-

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧН(')І ПАРТІІ УКРАІНИ,

·Ріка,

т~удівни-

в МІСТІ.-ге<рОІ І І; ; в .Кшвсько 1 облас·ті 1 міста· урочисті. збо- героя Ннєва. Н а праnо.рах .ви­

Вран-цІ 7 листопада н·а Хре- ста~нш-:и щатаку відбувс.я війсьновнй па- :rиц;. рад

магістраль

повноводна

Велико~о .жовт: \ в~ива,ю.!ься __nолони

І ри. 3 доповіддю про 57-у рі·Чі ницю Жо!!1'невоІ революці'і виІ СТJ"ПИВ член Пол і тбюро, друІ'НЙ , сеRретар ЦН Номпа;ртії Уrкраїі ни І. К Лутак.

!'

централЬtНу

:v!Lcтa , ніби

57-ю річницею Великої Жовт- менують соціалістичної

револю-

на-ступний ,

черговий

з'ї,зд НПРС, зроблять усе ,

<<Ноже~ день п'ятирічки ~.І ції, виrолосив nромову. Потім щоб десята n'я:тир іч·ка -стала ударнииІ», «Дамо продуrкцн ·.по Хрещатину nройшли .ра~- п'ятИІрічrкою яност і , п'ятирічбільше, кращої якості, зменши- СЬІКі воїни, грізна бойова тех- кою ефективност і . ми затратами!», «Доб'ємося ви- нLRa. (РАТАУ). сокої nродуктивності праЦі і ефекТ1tВНост1 sиро.бющт..ваІ >>, «П'ятирі'ЧІКУ успішно викона­ П'НТИРІЧІ~J" -ДОСТРОКОВО ємо!>>. Усі трудові успІхи · ра­ дянського народу щрямовані на ви:конання основної .мети енономLчної політики партії:

все в ім'.ІІІ людини,

ДШІ

блага

людини.

Т.руді.вни.ки столиці прийшли

до свята з новими виробничими досягненнями. Промисловість

Москви достроково зав·ершила винонання завдань десяти міся­

цLв

1974

,року.

nлану випущено

Додат.ково

до

nродукції на

Виконуючи иакреслеШІJІ XXIV з'їздУ КПРС, колектив Київської птахофабрики деситого листопада виконав n' JІТнрl'ПІВЙ ПJІаи по виробництву яєць. ПередбачаJІН виробити іх 219 мільйонів штук, фактично ж зібрано іх 219,2 мільйона. Нершість у соціалістичному змаганні посіли nташинці 3. 11. Коваленко, Л. П. Луценко, Т. Ф . Лучина, К. Ф. Лаєв­ ська; К. А. Косахівська, які виконали річне зобов'язання за десять місицін на

122-119

процентів.

У ці дні щодобовий збір яєць Перебільшує 200 тисяч штук. Колектив зобов'язався до кінця ршtу виробити в раху­ нок десятої п ' ятирічки понад

10

мільйонів штук яєць.

десяТІІ\и мільйонів карбоваІНЦів. Кращі

нолективи

вистУJПили

інЩіаторами - nрийняття зустрLч-

них nланів на

1974

рік.

.

У святко.вом•у вбранні Мое­ кви відображені у.спLхи і '11РУдіs­

"-·

ників села: сприятливі

не3Важаючи на не­ nогодні умови, в

нраїні зібрано добрий урожай. Всі союзні рес.nуІблііІШ внесли вклад у забезпечен-ня країни

хлібом та іншими nроду.ктами зе,млеробс1'ва і тва,ршшицтва. ТDІРжест.ва nройшли в столицях союзних і автономних рес-

nублік, у містах і селах :кра.їни.

ЩИРА

ПОДВВА

На ім'я першого сеІКрета.ря ' помагу в забе з печ енні картоіІ­ міськкому Комnартії ~країни лею nро м ислови х центрів об­ Ю . М. Соколова і голови ви- ласті. В цьом у, пишуть в они. кониому районної Ради депут а- ми вбачає мо яскра вий прояв тів трудящих П. П: Бі•lоконя спільної турботи про підвищеtІ ­ наnередодні роковин Беликого ня добробуту народу. Жовтня секретар Ростовськш·о Сердечно вітаючи з святом ,

обному КПРС І.

голова неєв

Бондаренnо і

облвиконкому

наДІслали

листа,

С.

Саба-

в

якому

ростовські

ке рівн и юІ

області

бажають всім трудящим району нових

висловили щиру подяку всім трудящим району за надану до-

ненНі НПРС.

великих

успіхів

XXIV

ріш ень

у

здійс ­

з'їзду

Бровари, 7 листопада І 974 року, святкування 57-ї річниці Вел икої Жовтневої соціалістичної революції. На фото: колони переможців соціалістичного змагання - заводів торговельного маши­

нобудування і порошкової металургії.

--------------- ..·---------- ---- · ------· НА

~ Д і\ Р Н І

D

В АХТІ

Юрій Маркін, Васи.'ІЬ Дмитренко, старший апаратник

Петро Кри-

Здобута першіст_ь У Ве.есоюз-~ Особливо з великим ентузіаз- ; вошлик, розме.11ювач 1\fихайдо Бі­ ному соціалістичному змаганні мом наші робітники несли тру- ~ бік та інші.

сер·ед _ підприємс:в Міністерств~ д?ВУ в~хту У с_вяткові д~і 57:ї Здагоджена і самовіддана пра­ чорно! металурги СРСР за. трет~и РІ;ницІ ~елико1 Ж?_втн~воІ сощ: . ця всього колективу цеху при­ квартал надихну~а працІВ~~КІв а~ІстичноІ револю~н. Вшя пече~ ! нес.1 а відрадні результати _ D

заводу порошково1

металургн на

вІдтворення

зашза

наивищо1

1

. •

.. •

нові трудові подвиги. Успішно продуктивності праці добидася , П.l,lН rзищ с І.} зашзного порошк~ виконавши десятимісячну вироб- комсо,:'Іольсько-молодіжна зміца і за першу . дек~ ,~У .1 истопада вико­ ничу програму, колектив першоЬровари, 7 листопада середньої школи .N2 5.

1974

року.

Фото А. Козака і П. Голованя.

В колонах демонстрантів учні

Михаила Рубальського,

го цеху змагається за достроко- конала своє ве здійснення листопадового ви- процентів,

робничого плану,

норми

завдання

набагато

печові

яка ви-

перекрили

Валерій

нали ус шшно.

на 115 1 Бєлов,

J

В. МИЛЬНИКОВ,

начальник цеху .Nil 1 заво­ ду порошвоноУ металурrіі.


Свяmkує 5роварщина Г. А. КаJ:!ун,

<<Відмінні успіхи в цавчанні -~татів трудпщих

при-

радісний,

Урочистий,

крашений прапорами

п'ятирічку~. в внесок наш <<Вчитись, вчитись 1 вчитись-

осені і багрянцем прийшов на землю

дорогий Ілліч~ так заповідав - транспаранти з такими на-

Ьроварщини tіеликий Жовтень. всенародного свя·rа На честь

рук~х

в

н~сли

писа~и

колективи промислових nідпри-

май-

в'язальницl І. П. Dроскурнича, А. В. Литвин, Л. І. Косько. На

і'х трудаоому календарі другий -третій квартали 1976 року. передових тру­

За прикладом

дівниць випускають продукЦію транс- бутНІ будІвники комуюзму. будівельних 1 емств, колону в рахунок останнього року п ''я­ головну Очолити портних організаЦій, радгоспів підприємств на- тирічин більше ЗО в'яаальниць. міста і району промислових і птахофаьрик

підготували свої

дарунки.

дові

найкращі

nраво

почесне

дано

тру-

заводу порошкової

Промисловість

З

колективу

1\Іеталургії,

святковим на-

хорошим,

десяти

подарський план ... · 110 реаЛ 13аЦІІ ЦІВ

кварталі цього Ці в третьому чорної мем 1·ністерство роиу n

міся-

... ПрОДУКЦІІ

Та

и nірова,

імені

rоспу

колонах

колективи рад-

народногос- якому за високі показники пра- демонстрантів

успішно викоцала

в

nроходили

строєм

за

якому і б

ро от тре· л- високі показники вМіністерство · ци талург 1·ї СРСР 1 тього кварталу n профспІ інших техн іко-економ 1чних поnромисловості м'ясомолочної Червоперехідний вручили ки птахоі казни.ках. а радгоспи

фабрики

першу грошову УРСР та республіканський ко­

достроково виконали ний прапор і

присудили профспілки мітет прапор Червоний настрій У робіт- перехідний

свої соціалістичні зобов'язання премію . Святковий картоплі, ІЮ продажу зерна,

овочів, молока, м'яса, яєць та ників Броварського постійно- і першу грошову премію, Ки­ поїзда ївського будівельного управлін­ сільськогосподарської діючого будівельного іншої

.М 2 тресту <<Укрелеватормлин- ня N2 50, успішну роботу котпроДукЦії державі. перехідним відзначили На честь 57-х роковин Вели- буд>>. ~о свята трудящих вони рого 'Кого Жовтня в місті і селах прийшли з вагомими трудови- Червоним прапором міський

велинии міської та районної Рад депу-

експлуатаЦію

в

яких були ли

трудящих , на

ри

виконкоми

партії і

району пройшли урочисті · збо- ми дарунками: достроково зда: комітет

тисяч татів трудящих. передсвят- зерноелеватор на 25 В жовтневих колонах з гортонн у Василькові, комбікормонового змагання. v завод на 5000 тонн кон7 листопада в місті відбуладістю за рідну Батьківщин"

підведені підсумки СЯ ДеМОНСТраЦіП,

участь близько

вии иорМІ' В на ДОбу В центроваНИХ

ВЗЯЛО

В ЯКіЙ

J

упевнено крокували колективи " підnри15 тисяч тру- селі Сінгурі Житомирської об- багатьох промислових ... г

ст·

д ящих. З святкової трибуни їх виконком.v тепло вітав голова

новииv шитловии" будинон

= І, ивартир ла на 16

міської Ради деnутатів труднщих Л. І . Павленко.

нов на

n обудов

адре

Москви

відкрили ху- ПДБП-2 з

ДемонстраЦію

та

ряд інших

в переддень свята .будІ·вельників · су

є:vrств, бу,дівельюа, та

них

інших

трансnорт-

організацій і

установ міста. Серед них заводи торговельного машинобуду-

дослідно-експеримен-

надійшла вання,

електротехнічних ви­ дожні композиції і скульптур- радісна звістка про те, що ко- тальний, сільського робів, шиноремонтний, ремонт­ ні групи, що розnовідають про легія Міністерства

те, .ни nід керівництвом nартії будівництва СРСР і ЦК nроф- но-механічний, нолективи цент­

великого Леніна була здійсне- епілки присущили їм за третій на в 1917 році Жовтнева рево- . квартал перехідний Червоний лющя, як трудящі нашої Бать- і прапор і першу . грошову npeк і вщини на зорі Радянської І мію. Про свої ,трудові досягнення

зруйнова- І

відбудовували

влади

не народне господарство мало- · на честь свята рапортували на

до{ Країни Рад. здобули істо- : жовтневій демонстрації

рова і

-

втілюють Немов

повнили

.Ni! 1.

учнІ середньоі школи

нали план десяти

життя рі-

тепер в

вулицю

гани! ,

показни-

; партв

техніко-економічних

повінь, 1а-

весняна

головну

місяЦів по

борот~ся за втІлення в

ках.

міста

успіхів у роботі

Високих

н?.

дев ято1 п ятирІчки,

зустріти

ВАРТОВІ МИРНИХ БУДНІВ

інтересів держави, охороняє

на

варті

оочинок

соціалістичної і від­ працю

трудящих.

Радянська держава гордиться , що створили й ·керували роботою :vrіліції соратники В. І. Леніна, ви­ значні ді.ячі

партії

і держави

-

Дзержин­ Ф. Е. М. І. Калінін, сь.кий, Г . І. ПетроВСІЩИЙ, • М_ В. Фрунзе, · К. '· .Є. Ворошилов. зберігають історії Сторінки пам'ять про героїчні справи і муж­

ній подвиг працівників міліції, нкі внесли чималий вклад у захист за­ воювань ВелИ'І\ого Жовтня, станов­ лення і зміцнення соц іалістичного nерших ладу. В суворих умовах років Радянської влади і в період вела громащшсьної війни міліція нещадну боротьбу з контрреволю­ елемента­ цією і нримінальними революцій­ ми, наводила суворий ний порядок. вкрили славою Немеринучаю себе працівники радянської міліції в бу.ремні роки Великої Вітчизня­ ної війни. Десятки тисяч їІ .кращих синів героїчно боролися на франс тах,

у

партизанських

з'єднаннях.

Багато

загонах

прикладів

і

хо­

робрості і мужності в радянсько­ і відвагу, му ·тилу. За мужність виявлені з фашистськими никами,

за

са:vrовіддану

за.гарб­

працю

в

тилу тисячі сnі.вробітників міліції нагqроджені орденами і медалями нашої Батьківщини.

Нинішні працівники

радянської

традиціям кращим міліції вірні ста,рших nоколінь. Вони .віддають свої сили і вміння боротьбі за в-и-

о

2

стор.

о

корlнен.ня злочинності, дотри.ман­ ня соцІалістичної законносТІ. Пра­ віддшу Ьроварського ЦІвнюш з честю

внутр;шніх справ

вико­

.вартових нують свій оьов · язок мирних буднів. 4U комуністІв, 29 мі­ комсомольців, 26 відмінників зразаш лщії щоденно показують самовідданої праці. Сумлінно не­ суть службу інсnектор відділення бороJЬ(JИ, з розкрадання.м соціалі­ стич.ної власності старший лейте­

нант М. В. Наліс, дільничнИЙ ін­ спе.ктор лейтенант !Vl. І. Дроботун, розшуну В .

інспектор карного

І.

Во.вюшно, старшина міліції П. А.

Василенко · 1 ьагато інших. . Понад десять років nрацює у К3JІІітан вімілі внутрішніх справ

За цей час він• В. М.. Шкуренко. пройшов шлях від дільничного ін­

спектора до начальника відділення

кщрного ро3Шу;ку. Своєю наnолег­ ливою працею він зумі·в завоюва­ ти

повагу

в

колЄJ:!ТИІ,Jі

серед населення ·району.

відділу

і

За хо.ро­

ші nоказники в боротьбі з ЗJІочин­ ністю капітан Шкуренко неоднора· нагороджений

зово заохочуІ;!ався,

зна ком <<Ві.дмін.н.ик міліцІї~, Свою основну роботу комуніст поєдну­ вав з успішним навчанням у вищій внутрішніх Міністерства шІюлі

нещодавно сnрав СРСР, яку він закінчив. Багато уваги В. М. Шну­ ре.нко

прид і ляє

вихо.ванню

моло­

:.1ИХ співробітників карного ро·зшу­

ку В. В . Гончара, М . В. Костюка,

Львівської закінчення які пі·сля сnеціальної школи міліції нацрав­ .1ені на роботу у районний відділ внут,рішніх справ.

'

слід­ Цінава та нелегка робота н.а цій чоІ'о. Не одн.н рік працює

відді­ посаді начальник слідчого М. Т. КуСJІивий, лення комуніст працtв­ вду,мл ивий і досвідчений

слідчого ник. Разом із колегами відділення він робить все можли­ ве, щоб яннайшвидше розкривати

карні злочини, поnереджувати Ух і свій вагомий тим самим вносить внесок у справу боротьби із пору­ шенням

згурто~~­

наступний

гщ-

XXV

правофлангові . з їзд КПРС. - Київську- учні шкlл. «На добиваютЬІСя А. ГАВРИЛЕНКО. Ради депу-1 nрисягаєм», депутат обласної nартії вірність

Фото А. Кпзака і П. Голованя .

пролетаріату Вождь і вчитель В . І. Ленін ще до Великої Жовтне­ у революції соціалістичної вої «Листах здалену~ вказував на не­ обхідність створення дійсно народ­ ної міліції, яка складалася б із робітників і селян, висловлювала біль-. розУJМ і волю, силу і владу була мі.ліція шості народу. Така створена на третій день nісля пе­ реходу влади в .руки нарору. На­ родившись в дні Жовтневої рево­ людії як орган диктатури прмета­ ріату, вона 57 рокLв пилЬІНо стоїть

в

демонстраЦія

показала

реалізаЦії продукції та інших! житт.~ гра~дн~~ни?' н~кресле!іь

шення XXIV з'їзду КПРС.

КІ­

головна колона; крокують робітники радгоспу ІменІ

Святкова

Б_роварах

колектив . Броварської ~1сть ви~обничих над заклятим ' ники і робітниЦі ричну перемогу ворогом- фаши:nюм-у Вели- · фабрики дитячого трикотажна- 1х го:говюсть до~иватися нових ній Вітчизняній війні, успішно го одягу. Вони успішно вино-І успіХІВ У соціалІстичн?МУ зма­

Бровари, 7 лнстопада 1974 року. Святкування 57-І ріЧНИЦі Великої Жовтневої соціалістичної ревоJlЮції. На фото згори вниз:

робіт-

ремонтно-механічних ральних моетоnоїзда майстерень, .N2 814, райоб'єднання «Сtльгосптехніка>> та Інші.

правопорядку.

У відділі внутрішніх спраЕ пра~

о

.. * Капітан Семенович

цюють ветерани міліції . В загаль­

u.

проя-вами

вони

передають молодим товаришам.

одержав

поnовнення

Хороше наш

у

віддіо.л

нинішньому

році.

За рекомендаціями коле.ктивів під­

ставником.

приємств та організацLй прийшли молоді пра.цLв.ники П. Н. Бражник,

Фото В . Бенди·ка.

В. В. Шатковський, М. І. Костен­ ко, Ю . М. Юрченко, О. І. Негода, І. І. МисЬіКо. Виконуючи свій по­

чесний обов'язок, вони несуть службу, вчаться

ПАН­

райвідділу .міліції. За зразкову служ­ бу він .має кілька урядових нагород. .молодt Серед працівників міліцІt зар~комен д у в а в себе хорошим на­

В. А. Гудзь, Б. О . Мовчан, 1. цятлов, О . U. Бойко. Свій багатий з злочинністю і досвід боротьби антигромадськими

Віктор

вете­ ЧЕНКО ран Броварського

представники 1. 1. Хушіль,

й.дуть ному ст,рою старшоrо поношння

.

*

С}'ІМЛіЯно црофесій­

... *

пам'я­

ній майстерності і завжди

тають, що їх сюди напр:tвив колек­ тив, а тому вони повинні виn,равдо­ вувати .високе довір'я народу, три.

громад­ зв'язок · з мати тісний ськістю. Адже саме в неразрив­ основ­ ному зв'язку з народом на заnору.ка в роботі радянської міліції.

Сьогодні разом з працівнищами

міліції ведуть боро.тьбу по дот,ри­ манню

громадського

зразкового

по,ря.дку добровільні

народні дру­

жини, товариеькі суди та інші ор­

ганізації .

І

доби.ваються

в

цьому

певних' У.СІІіхів. Особливо хочеться

вІ.дмітити народних дозорців заво­ торго­ дів nорошкової металургії, цент­ вельного машинобудува·ння, майстерень, ремонтних ральних

Рожнів, Русанова та ряду інших . нашого Вартові ми,рних буднів району в тісному зв'язку з громад­

зосереджу.вати­ ські.стю і надалі муть свої зусилля на боротьбі з попередженнЯІм ЗJІОЧИ'Ні·в і право­ порушень, на вихован:ні нової лю­ сусnільства, дини комУJН!стичного

внесуть. ·свій внесок у боротьбу за місто і район високоnродунтивної праці, високо.ї культури і зразко­ вого

гро:vrадськ•ого порядку.

С. 1КОВАЛЕНКО,

за«:rупник начальника

вого

.справ

. відділу по

район­

виутрlПІJdх

волітико-виховній

Піонерська почесна варта біля пам'ятника борцям за революцію, які за, чекістам гинули від рук зазимських бандитів~кур.кулів.

99

у

1920

році . Фото В . Бендика.

роботі.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Вівторок,

12

листоnада

1974· року

о


ВИЩЕ ПРАПОР 3MAf АННЯ!":~~~~· ЗАВДАННЯ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИН {І РАЙОНУ НА ЛИСТОПАД 1974 РОНУ Пде передостанній місяць внзначап:ьного

ріЧІШ. Щоб усп1nшо виконати

соЦіа.лі-

·-"' 1t: ІІі ~1: ::::аІ!! ••.,

.,о

Доярки,

року п'яти·

1 перевиконати етичні зобов'язання по виробництв~ і продажу

Новохаu.ька с. О. (Богданівська) Жарик €. О. (імені Кірова) Цьомка С. І. (Богданівська) Роrальська Г. Я. (імені Щорса) Яковенко К. Д. (імені Кірова) Турбаяіст Н. Jl. (імені Щорса) НечJІІ'Гаііло М. Н. (імені Кірова) Лесик Г. Ф. (імені Щорса) Климова Г. н. («Жердівський»)

ДОВРВИ назви

госnодарств

763 764

Касян Н. М. ( «Плосківський»)

5991 5757 державі \ Бобко М. М. (СеfоІнполківська) 5353 продуктів тваринництва, НЕОБХІ НО В ЛИСТОПАДІ Волоха О. І. ( сПлосківський») 4989 НАДОІТИ НА КОРОВУ ПО 210 ІЛОГРАМІВ МОЛО1 Какун r. Т. («flлбсківський») 4883 КА; ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ПОГО ДОВЕСТИ ДО Какун О. М. («ПлосківськиА») 4780 4300 ТОНН; ВИРОБИТИ 1300 ТОНН М'ЯСА, ОДЕРЖАКоротенко Т. м. («Плосківський») 4728 ТИ НА КУРКУ-НЕСУЧКУ ПО 18 ШТУК ЯЄЦЬ; ВАЛОЛесик Ф. І. («Плосківський») 4692 ВЕ ВИРОБНИЦТВО ІХ ДОВЕСТИ ДО 13100 ТИСЯЧ Жереб r. М. («Плосківський») 4662 ШТУК. ~ Касян Г. М. («Плосківський») 4632 ПРОДАТИ ДЕРЖАВІ 4000 ТОНН МОЛОКА, 1200 Строкач r. Ф. (сПлосківський:.) 4604 ТОНН N1'ЯСА І 12 МІЛЬПОПІВ ШТУК ЯЄЦЬ. Підлужна М. П. (Семиполківська) ---------Ме.цашенко Л. Л. (сПлосківський») 4562 4533 Жук В. д. (сПлосківський») 4517 Чайка д. М. (сТребухівськнй») НАША ВІJІПОВІ)J.Ь 4512 Носко О. n. («ЖердівськИй») 4507 Топіха Л. П. ( «Плосківський>>} 57-у річницю Великого ЖовтНа сnільному засіданні ди4503 Овчинник О. Г. («Плосківський») ня трудівнИІКи радгосnу ім€ні рекції радгоспу, партійної і 4498 Строкач Г. д. («Плосківський») l\іі}()Іва відзначили новими т.ру- профспілнової організацій піД­ Миколаєнко К. М. ( сПлосківський») 4488 довими успіхами значно пе- ведені підсумки соціалістично­ 4483 Печура Г. Г. (Семиполківська) ревиконали народногосподар- ·го зм-агання на честь 57-ї річ­ 4442 Миколаєнко Г. С. ( «Плосківський») ський план десяти місяців по ниці Великого Жовтня. Перш€ 4441 Зеленка К. А. (імені Щорса) виробництву і продажу де.ржаві мLсце з врученням перехідного 4433 Демчук Л. С. («Плосківський>>) продукції тваринництва. Перед- Червоного прапора радгоспу 4426 Салай О. д. (і:.Іені. Щорса) бачали за десять місяці·в ви.ро- присуджено колективу робітни­ Демидонська К. М. ( «Плосківський») 4422 бити, 11985 центнерів м'яса. 1 ків Зазимсь,кого відділка, друrе 4412 Строкач Г. n. (сПлосківський») фактично ж було на перше ли- Троєщинському, третє 4399 Горобей В. Т. (імені Щорса) стопада 14585 центнерів. Річ- Броварському і четверте -По4368 ний nлан вююнано на 101 про- rребському. І Лесик О. К. ( «Плосківськнй») 4360 Онищенко ·В. С. ( «Плосківський») цент. ~дан? державі 14450 Присуджено перше місце і 4314 Кривець М. М. ( «Плосківський») центнерІ,~ м яса 95 процен- вручено перехідний червоний Лишаленко В. М. ( «Плосківський»). 4301 тів д~ р1чного плану. _При де- вимпел та грошову цремію 50 4289 Бойправ Н. С. ( «Плосківськнй») сятим1сячному завданю 13843 карбованців колективу ТІВарин­ 4270 Остапець Т. І. (Семшюдківська) центнери вироблено 16114 ницької ферми велико.ї po.raroї 4270 Шахрай Н. П. ( «Требухівський>>) центнерів молока, виконано худоби За,зимського відділка. 4245 же.щак т. о. (імені Щорса) річний ~ан н31 101 цроцент. Друге місце тваринникам -По­ 4242 ,Строкач М. м. (сПлосківськнй») ДесятимІсячнии план продажу гребеького відділка. третє 4235 ()вчар У. Я. («Требухівський») молока виконано на 184 про- Троєщинського. 4224 Тардюк О. І. ( «Плосківський») центи, річний на 156. , При~:уджено nерше місце з 4193 Жеребець М. Д. ( «Требухівський>>) _ре~ю п?казники nлану дев я- .врученням перехідного черво­ 4192 Петренко Г. І. (імені Щорса) тоr n ятирІЧІК!f ви~она~о достро- ного вимпела і грошової премП 4184 Іванчук Н. В. ( «Требухівський») ково. Так, п ятир1чнии план по в сто ка.рбованцLв колективу 4180 Корзаченко К. Д. (імені Щорса) виробниц11ву м~лока виконано моло-чнотоварної ферми· Зазим­ 4175 Омельчук м: І. («Требухівський») на 105 дроцен~ш. по продажу сь.кого віддіЛІКа, дРУ!Ге - По­ 4174 Карпенко К. r. («Плосківський>>) мол~ка держаВІ - на 106 про- ;гребському і т·ретє _ Троєщин­ 4155 Кобко О. М. ( «Требухівський») центrв, по валовому виробн~ц- ському відділкам. 4131 Остапчук А. м. (ім~ні Щорса) тву зерна на 120 процентІв. П . . . й • . . о вщгод1вш свине у зв язСамохвало ва К. О. ( «Требухівський») 4106 У юдrювщь ~а нагородження ку з невиконанням окремих 4092 Ігнатенко О. Г. ( «Требухівський») радгосnу пе~е:~пдним Чер~ним пунктів переліку внутріра,щгосп­ Губська В. Д. («Великодимерський») 4075 црапор~ Мшrстерства . м ясо- ного зма,гання црисУ'джено пер­ 4073 Якуша Г. П. (імені Кірова) ~олочноІ ~ромиеловосТІ ~РСР ше мі-сце без вручення грошо­ 4050 Хоменок Д. Я. («Заворицькнй») І Рес~убліll\ансь_кого . комІтету вої преМІії колеRтиву тва,ринни­ 4043 Дригініч П. А. ( «Требухівський») пр?Фсшлки працrв~июв . харчо- ЦЬ!Кої ферми Брова.рсЬІКого вtд­ 4032 Могильна Ф. З. ( «Требухівський») воr промисловостІ УР~Р та ділка,· друге _ Т.роєщШІСького, 4019 Корнус В. €. ( «:Калитянський>>) першою г,рошовою nремІєю за тре'!'є _ Зазимського, четвер­ 4018 Устименко r. к. (імені Кірова) пок~зншш третього кварталу те _ Поrребськоrо. 4011 Булах М. 1- (Семиполківська) ниюшньо.rо року колектив рад. . 4001 Касян Р. І. (імені Щорса) госпу зобов'язався продати поПщвед_ею nідсумки змагання, 3995 Безіменна Н. М. (імені Щорса) над встановлений державний визначею переможці_ танож 3984 Васюра К. Л. (імені Щорса) план у 197 4 році молока --.:. серед . тракторна - рlЛ~ничих 3951 Логвиненко Г. П. («Гоголівський») 7000 центнері·в, м'яса - 2700 бригад. ~штотрансl!ортниюв, ре­ 3949 Ткаченко Н .. І. (імені Щорса) центнерів. П'ятирічний nлан по ~онтниюв, . заготшельникі.в 'Га 3940 Лисенко Ф. д. (імені Щорса) м'ясоцродажу виконати за чо- шших nрацшників. 3910 Глей У. Л. ( «Требухівський>>) тири роки, а по nриросту ЖИВОЇ r. ТАРАН, 3905 Шарко В. Я. (імені Щорса) вати тварин за 4,5 рСІКу. старший економіст. 3904 Гуща М. К. (Семиполківська) Мельниченко м. І .. ( «Требухівський») 3895 3887 Кузін Л. С. ( «Літківський») ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 3880 Журибіда С. Ф. ( «Требухівський») виробництва і продажу державі продуктів тваринництва 3875 Гончаренко Н. П. (імені Щорса) і птахівництва господарствами району 3864 Шамриленко Г. І. (імені Щорса) з І січня по І листопада 1974 року 3852 Дяченко Н. М. («:Красилівський») 385Q Лук'яненко Н. Л. (імені Щорса) ., ., 3848 Рогальська Т. Я. (імені Щорса) 3825 Токар Т. Ф. (імені Щорса) 3817 Березинець К. О. ( «Жердівський») Назви господарств Коваленко У. М. ( «:Калитянський») 3801

!

57о

Юрчемко В. П. («Русанівський»)

lQO

ЛитвнИенко М. J(. (імені Кірова) ІіІорисенкс. г. (імені Щорса) Висоцька Г. З. (Пухівський ППР) &ур.-еііна г. Jl. (імені Щорса) &тІіtІчук Н. В. (імені Щорса) Юхименко €. І. ( «Літківський») Макаренко М. М. («Жердівськиіі») Кукшин М. З. ( «:Калитянський») Гурі8НКО т. г. (імені Щорса) 6втутенко о. г. «:Калитянський») Швачко К· М. («:Калитянський») Дяченко г. к. («:Красилівський») Кононенко М. О. («:Красилівський»)

107 892 104

r.

829

997 939 605 906

895

(

836 1503 933 885

Юрченко К. Ф. («Русанівський») Гадицька В. Т. (імені Юрова) Розгонона З. А. ( «:Ка.штянський») Москаленко К. Л. (імені Щорса) Карпенко В. 1·. («Русанівський») Мушинська Г. І. («Красилівський>>) Москаленко К. П. («:Красилівський») Феньок Г. В. (Семиполківська) Давидова с. О. (Семиполківська) Ковпак Р. Т. (імені Кірова) Дужик с. «:Калитянський») Гузенко Т. М. (імені Кірова) Тарасенко €. П. ( «Літківський»)

990 978 1031 917 1062 8ї4

1089 999 885 1002 860 869 850 893 910 1013

r.

Шелест Т. Л. («:Калитянський») Щиголь Р. І. (імені Кірова) Галицька М. Ф. (імені Кірова) Антонова Т. І. (Семнполківська) Дяченко Л. Ф. («Красилівський») Кукса Г. С. («Зоря») ЗвягіЩІ.ева М. Г. ( «:Калитянський») Литвиненко г. Ф. («Русанівський») Радченко Н. М. ( «:Калитяиський») Тимченко В. І. (імені Щорса) Шевченко О. П. (Семиполківська) Риба М. В. (<(Рудня») Баскевич К. А. ( «Заворицький») Шандиба У. Г. («Літківський») Бруєнко С. Т. (імені Юрова) Литвиненко О. Т. (імені Кірова) Бабчи.нська О. М. (.;Л ітківський») Чуняк Г· І. («:Красилівський») Добруха Г. Ю. («Гоголівський») ЧустіJU> Г. П. («Гоголівський») Іванко О. П. («Зоря») Колутницька Г. О. («Русанівський») Кудря11цева М. І. («:Красилівський») Кравченко Л. д. «Заворицький») Сулима Г. М. (Пухівський ППР) Коханівська М. Г. ( «Літківський») Біленко К. О. («:Красилівський») Безштанько О. д. («Ру дня») Андрінщенко г. Д. («:Калптянський») Самуль С. С. (Семиполківська) Рогач г. І. ( «:Крас}!ЛіВСЬКИЙ») Власенко В. С. ( «Літківський») Рог О. Т. (імені Кірова) Безпала Н. І. («Русанівський») Христинченко В. П. (Семиполківська) Ренська lf. М. (імені Кірова) Кондратенко К. д. («Жердівський») Дяченко Г. Н. (Семиполківська)

889

980 864 808 ~09

801 963 897

975 747 925 8:23 999 829 865 1120

752 1218 811 756 1045 63:3' 9:15 1110

(

963 915 1029 943 956 756 1027 928 753 896

725 978

Рак f.' Г. («Русанівський») Філіпчич о. М. ( «Жердівський») Самсоненко М. І. («:Красилівський>>)

990 1030 891 1048

..

Лобіриева К. І. (Семиполківська) Воробей Г. Ю. («Літківський») Москаленко Г. І. («Красилівський»)

906

Стецюк К. Г. (Сем'иполківська)

1175 965

!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Радгоспи «Плосківський» імені Щорса «Русанівський» «:Калитянський» «Жердівський» «:Красилівський» «Літківський» «Требухівський» «Зоря» «Гоголівський» «Заворицький» «Бобрицький» «ВеликодимерСЬКИЙ»

«Заплавний» Птахофабрики Семиполківська Племзавод «Рудня» Пухівський ППР Богданівська

:Київська Радгосп-комбінат «:Калитянський» імені Кірова

2364 2288

90,2 1525,1 92,9 1262,9 92,6 1038,3 94,8 582,3 93,7 817,7 89,1 936,0 94,0 757,2 64,8 472,7 92,9 810,0 89,7 744,2 91,1 736,2 88,0 819,3 87,4 85,4

625,1 476,9

3295

91,5

558,2

3046 2898 2374

89,6 88,1 88,8

641,6 378,2 414,4

3467

90,0

278,0

~5,5 2,4 43,7 70,7 68,2 64,0 41,7 20,0 35,3 34,2 40,4 35,4

171

30,4 21,7 68,3

118,5 151,6 112,0 141,9 124,8 108,6 114,4 174,2 108,8 112,9 92,0 107,7 122,5 99,4

166

1V3,2

...

98,3 100,0 80,2t 110,2 169,7 238,8 121,3 99,0 105,0 88,3 85,2 74,8 109,8

чя

156,0

12

ппстопада

1974

50-річ­ усnішно по­

Зараз

на

комбінаті іі470 свн­ ІІей. СередньодобовІ/й приріст живої ваги всього

поголів'я

ста­

новить 431 грам, що на 60 більше запла­ нованого. В цьому році кааитянці зобо­

118,3 144,2 102,1

в'язаJІися

здати

жаві 10 свинини

І

дер­

тисяч тонн з честю

виконують

високе

зо­

бов'язання. На знімку: началь­ ник цеху вІдrодів.1І

І. А. СВІШЕВСЬКИЯ. Фото В. &ендика.

Дахова Л. Тимчук

*

142,9 115,0

*

Ф.

Н.

Слуценко Лучина

Б.

року

Середа

€.

Кулигіна

НОВЕ mJІТТЯ

о

(Київська)

І. (Пухівський ППР)

€.

П.

(:Київська)

Острищенко

р.

С.

(Київська)

КосахІнська К. д.

(Київська)

Бобко М. Я.

Кеуш Н. М.

(Боrданівська)

(Богданівська)

ШоломІн,а К. І.

(Київська)

Хнлько ·в. П. (Боrданівська) О.

П.

(:Київська)

Литовченко К.

П.

Репетунова Л.

О.

Бобко М. П.

о

(:Київська)

(Київська)

Середа Г. П. (Пухівський ППР)

Кеущ Л. Р.

------------------------------------------------------

(Київська)

П.

Ф.

Бруй М. П.

(Київська)

(Київська)

Л.

Г.

. Галицька

130,0 Вівторок,

Імені

nроектну

тужність.

82,7 195 294,0 130,3 138,5 67,5 213 338,3 110,7 201,2 154,4 202 134,5 106,3 122,4 218 125,9 120,1 251,0

радrоспу­

« Калитян­

СРСР

освоює

956 95-l 1265 1801

82;!

900

3747 3718 :3717 3697 3683 3677 3655 3641 3641

777 !ООО

607 881 945 884

1078

:~612

9:~3

3600 3598 3592 3591 3586 3585 3583 3569 3567 3566 3565 3565 3564 3542 3541 3540 3533 3525 :3525 3522 3522 3520 3515 3.515 3513 3509 3508 3507 3499 3481 3475 3460 3458 3456 3453 3435 3412 3404 3400 3399 3398

866 921 9}()

926 G56 1135 1)91 907

913 1169 842 950 897 865 677

900 971 732

89:J 75;)

767 850 789 831

910 1178 868

98;) 780

870 1058 850 806 8-17 825

875 851 856 908

1168

3397

865 1030 541 609 806 780 85-l 804 789 837 740 996 800

3390 3388 3388 3384 3384 3377

3373 3354 3349 3348 3339 3330 3329 3317 3313 3311 3311 3302 3298 3291 3291 3278

496 1072 821 1604 1086 737

800 754 76.'3 792

назви

Коваленко З. П. ський•

З760

1014

го..:nодарств

...

КоJІектив ~омбінату

1140 810 1222

.ПТАПІИИЦ.І Пташниці,

4323 3674 3079 3057 2808 2799 2717 2665 2583 2566 2549 2521

Центральна доелідна станція

(

2794 3793 3783 3769 3762 3764

(Боrданівська)

(Київська)

(Боrданівська) (Богданівська)

о

3

стор.

238,2 236,2 234,2 233,0 232,5 231,7 231,7 228,0 227,4 226,6 225,0 224,7 224,0 223,3 220,5 219,8 217,2 217,0 215,0 211,0

2000000 1634000 1646000 2029000 1880000 3473000 456400 48060() 2073000 1458800 1983700 1637600 1855000 1396000 1818200 4297000 1765000 3222000 1989600 1461600 о


У 6РЕСТСЬКІЙ ФОРТЕЦІ

СВJІТКУ6 БРОВ!РЩИИ!

Педагогі'ІНИЙ колеІt'І'ва мІсь-1 кої середвьоі Ш~>олн З про- І

у

.J'ooiO водить зна'ІНу роботу по ввхо­ вашІю молоді на революцій­ них, бойових і трудових тради­ ціях радянського кароду. З

І

1

колишнього

1

ні чної служби в авіаЦії Рози

Великої Вітчизняної війни, пе­

Нещодавно

класів

учні

побували

фортеці.

З

'

восьмих

у

Брестській

великим

лнся з меморіальним комплек­ сом фортеці~героя, зокрема з

·

Перед уч-1

нямн постав у всій своїй величі подвиг, проявлений воїнамн

1

зуст річі

Радянської Армії у перші хви­

екскурсії

nисом :

учнів

<<Героям

міста Броварю>.

С.

школи

.N'2

З

Бровари,

листопада

7

спортсмени

шиноремонтного

n.

Фото А. Козака і

ФЕДОСЄЄВ.

року .

!974

В

колонах

демонстрантів

-

заводу.

Гол ованя .

жавного

9.00

9.05 9.20 9 .30 10.00 15.55 16.00

«Тобі,

юнu rо

валю

в оєн них

ро-

Веч ірні

23. 10

ків ».

Програма

при з газети «Известия»: зб ірн а ЧССР збірна Швеції . Інфор маційна програ м а «Ч ао. добру

Новини.

путь».

Програма nеред ач. Пporpd>ta УТ

10.55 Новини. 11.10 Документальний 11 .30

фільм

« На

няч ій стежцІ• . Ф отохвили нка .

ІІ .:J5 • Шкіль ний література

12. 15 15.30 15.35

Стефанов.

В ист а в а

е кр.ш» .

кла .,у.

8

.,ітерату р а

«Лі со вий

п ершого

ГОДИННИК » .

Харків с ького

теа тру

напрямках · n 'яти ­

р ічки • . ( Споруджуєтьс я «Жда ­ новськ а- К апітальна•. (Доне ць к) . 18.1 5 Реклама. Оголош ення. 18 .30 •Подвигу ЗО рокі в» . « Екр ан мо.1одих•. (Запоріжжя)_ 19 .00 Ін формац ій на програм .! • Ві сті» .

19 .30 « Кают-компанія очим а

сГлобус•.

ра дянських

« Тел ев із ійн а

сСв іт

морякіз::о.

(Оде са ).

20 . 15.

м ех ані з а -

ш кол а

тора».

20.45 «На

добраніч ,

Київ

і

ряди

з

додатнім н

ря д н

з

18.00 18.30 Для юнацтва_ « Ч есть замолоду» . 19 .00 Інформаційна програма « В істі». 19.30 Тележу рн ал «Ст а рт» . 20.30 с В ; ., · я м ир у• . (Львів) .

ч ле на :~І и .

членами

ріЗ!іИ Х

« Сільська Ч ССТ Ь». Р авель. « Бол е ро•. Вистав:• 1\ІІЇВСЬК'JГО де рЖ.lВВОГО ака д~\fіЧ­ Н ОГО театру опери .та 6е:1лету ім. Ш евче нка . В nерерві і нф <>І) ­ мацШний виnуск «ден ь за

моторолерів і моnедів .

20.15 20.45

. .

.• б ас і м'жраЙ QН в п аш 1и о л т, 1 • реєстраці й н о-екзаменаційних д

·

ВІДД ІЛе Н Ь

ержаВНО І

·

аВТО ІНСnек -

га нізацій та індив ідуальни х влас-

віда є

В.

Г . Аф а н а сьєв. ху дожнього телеф ільму

19.10 Прем 'єра «Таня» .

2 1.00 Інформаційна програма еЧ ас >> . 2 1.30 Прем 'є ра . музичного телеф іл ь м у •Скри п ка Л еоніда Когана• . 22 .35 Перш ість св іту з Ш dх ів . 22.4.'; Н овин и . Про грам а п е ре да ч . Програм а

у чн ів

8

УТ

е кран > .

клас у .

-

Істор ія

• К.

для

Маркс

і

основоположн ики

к омунізму. .

Як повідомив чальник ЖЕК-1 ко, всі вказані ліквідовано.

:'

• М~шканц1в

йонне р еєстраційно-екза м енаці йне в ідділенн я Державної автоінспек ції, р озта шо ва н е на 77 кілометрі автомобільного шляху Київ -

l

К

А

партни

у

і •

ві йни ,

українських

Редактор

Є.

ФЕДЯИ.

районвого

І

#"&?U&?::;в..::::_::я::c:::::~::a:~q.;-.g-q•

У сел ах: Рожни, Літочки, Соболівка - черговому Літківської підстанції no тел. 2-10.

~

~ ~

При відсутн ост і з в' язку повідомте місцевих електриків . П овідомте інших про н е бе з п е к у.

j

ГРОМАДЯНИ ! В сім'ї, у школі, н а виробництві, стар-

nерхньо го

дитячого

Н І ЕЛЕКТРОЛІНІй _

і гари,

столяри,

ПРОМКОМБІНАТ

вантажники, і

:н ік, газоелектрозварник.

і Звертатися

моtк-

на

..

і

адресу: ~

• м. Бровари, вул. Разін а , 7. і: Адм і. · . нtстращя.

:

t!

Звертатися на адресу: м . Бровари, вул. Богунського,

І --~----~----~----'

Колектив республІканськоі бази

по

м ате рі аль но- технічному

поста-

чанню І збуту ВJІслемює сnівчуття •шоферу б ази .В.

rJІибоке М. Му­

зиці

з

приводу

n ередчас н ої

тяжкої

смерті

втрати

його

Лдміністрація, парті йна І проф­ с пІлкова органІзаціі підпримства

зв'язку

ТЕЛЕФОНИ: редактора місцевого

з

щають

-

сина

глибоким про

ветерана

дІ МИ.

сумом

сповІ-

передч асну

смерть

праці, ЧІІеиа з 1949 року

КПРС

МОЧАЛОВд Георгія

ГаврилоВІІча

ВНСJІОВЛЮІОТЬ СПІВЧУТТЯ покіАного.

ДЗВОНІТЬ

сІ'І 'і

19-3-18. 19· 3·82,

заступника редактора

-

19--4--47,

відnовІдапьного секретаря, вІдділу сільського госrюдарства, кореспон-

девта

22.

АдміністраціІІ . .

ПО ТЕЛЕФОНУ

м. БРОВАРХ,

напої в по обслу-

І

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ

-.

~

РАйСПОЖИВСПІЛКІІ

~~

НАША АдРЕСА:

~

"

ЗАПРОZПТЄ ИА РО:ВОТТ:

~

слюсар-сантех-

БРОВАРСЬКОІ

механіка-наладчика у цех безалкогольних го вуванню потокової лінії; робітниць у цех безалкогольних н апоїв; виконроба.

.............................. '

елект ромонтери,

Броварський Р Е М.

, ~

~~~~~~~~~~~~~~~-~\

:

" ниці швачок-мотористок, коче- :

~ ~

шим і дітям роз'яснюйте НЕБЕЗПЕКУ ПРИ ПОШКОДЖЕН-

: :.. :•

ниць, .авачки-мотористки і уче-

РУБА,

11

адресу :

ПОТ РІ Б Н 1:

ділення ДАІ, кап ітан міліції.

креинЬІ, городекого

на

Гоголів, Плоске, Світильне, Русанів, Гребельки, черговому Гоголівської пет. по телефону: 2-45.

У сел ах: Рудня, Бобрик, Семиполки, Богданівка, Кали­ та, Заворичі , Мокрець, Бервиця черговому Руднянеької підстанції по тел.: 2-46 та 2-58.

в'язальниці і учениці в'язаль- ~

начальник міжрайонного реє­ ст раційно-екзаменаційного від­

сНОВАЯ жизнь~ - орган Броварского горкома оммунистическо

n.

хлібобулочних виробів.

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

Бо- на, бо це nризводить до порушен ­ ця х м іст і сід .

~

І

т рикот ажу

з~ ного кермо не

~

nот Р 1 Б нІ:

Звертатися

.

управЛІнн я

Ї

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

Фабриці

. Отже, якщ~ ви куnили а втомо~

на

н=ав=~~ -\

І ____________________________ Адміністрація. ::

рисшльського, БарИШІВСЬКОГО, п~ - НЯ Правил шляхового руху і реяслав-Х~ел~ницького та Яг~>rин · трансп ортної дисциnл іни на вулн ­

еького раиоюв обслуговує мtжр а -

марок.

о. синицькии, директор будинку куль­ тури заводу «Toprмam),).

композиторів .

У сел ах: Кулажниці -

: м. Бровари, вул. Процольна, 2. і

ІІ ра;пич , І

·.

на­

!робітниці у цех по аиробленню 1

одинадцяти годин ранку.

та йте, шо сщати

Брова~ського,

рання

При виявленні обірваних проводів в м. Бровари та у селах: В.Димерка, Калинівка, Красилівка, Требухів, Погреби, За­ зим 'е, П ухівка, Княжичі та Димитров повідомляйте по те­ лефонах: 19-3-88, 18-4-46.

Олексієн-

ХЛІБОЗАВОДУ

і :

ВОД І ННЯ аВТО М Об ІЛ Я, М ОТОІ~ИКЛа , ц r 8 ·дк ~а д 1 моn еда _ ього н а до в . о ' • • ти 11 е мож на а кра ще зробити

' .

редакцію

М.

БРОВАРСЬКОМУ

!

ди н дая . А коли у в а с н емає nр ав на у пра влі ння автотрансnорточ , то ї х \ІОЖ Н а оде р жати кожної су -

пр а в

постій­

но відвідують заняття клубу і обмІнюються досвідом зби­

не доторкайтесь до п р о в о д і в; не підходьте до проводів ближче як на 10 метрів; по в ідомли йте про об ірвані проводи диспетчеру електромережі .

'+...~ ...............,.. ... - ~- ..... .., .... ~ ... -·· .

в;:tм необхідн о приї хати до нас У

без

демократії.

колекціонери

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОБІРВАНИХ ПРОВОДІВ , що лежать н а земл і , або звисають, ВИКОНУйТЕ такі nравила БЕЗПЕ­ КИ :

-

погана тяга і не працює газова

ос іб які виявили ба жання одер - в мtжра ивІ.ІІ:д!ленн І Д~ І . П а м Я· .

Юні

БУДЬТЕ ОСОБЛИВО ОБЕРЕЖНІ НА ВУЛИЦІ, БІЛЯ БУДИНКІВ після або nід час великого вітру, снігових обва­ лів з будинків. Від великого в і тр у і снігопадів часто відри­ в аються перем ички проводів мі ж електролінією та будинком .

так називалася замітка, на­ друкована в .N'2 158 від 8 жовт­ ня ц. р ., в якій мешканець міс­ та І. Мороз скаржився на те , що в його квартирі на кухнl

Х а ркі в у районі селища Березань. Якщо ви купили автомобіл;,, м отоііикл, моторолер або мопед,

руху . І

колонка.

концерт .

· Енгельс

н аук ового

•ден ь

«ЯК ЖЕ БУ.ТИ?»

АН

чл е н - коре с п ондент

випуск

ВИСТУnІВ

ників і в идають в ідnовідні доку- бІЛь, м отоцикл ч и моторолер:. т менти, приймають екза мени від nост~ра й;е~я . за реєструва ти и~го жат~ nосвідчення водія.

народної

Доторканн я або наближення до обірваного nровода СМЕР­ ТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ. Проводи найчасті ше обрива­ ються під час великого вітру, снігопаду і ожеледі .

СЛІДАМИ НАШИХ

ції Вон и проводять реєстр ацію та все завчасн о. Вщпов1дн1 д?кумен nеререєстр ацію а втотранспортних ти коміс ія nриймає з дев я ти до засобів підприємств, установ, ор ·

повідає дітя м про поштові марки нашої країни та країн

n ерс­

ший ку рс . Вища математика. М іш аний добуток векторіu. З а ­ стосу!3ання в с кт.ор ноrо т а м іша ­ н ого добут ку ве кторів• . Н арисна ге ометрія_ Тележурнал •Хлібороб• _ Концерт майстрів мисте цтв .

16.40 «Ми з найомим ось з прир одо ю ». 17.00 «На у ка сьо годні». 17 .30 «Умілі р у к и » . 18 .00 НО8И НИ . 18. 15 « В есе.ТІі нотки:.. 18 .30 Н.а зап ит ання тел е гляда ч і в відно ­

портних засоб ів обумовило утnо· · шляхово їо рен н я

Про грама

дн ем•.

Таке н евnинне зроста ння транс- , бота, склавши екзамени з_ Пра~~; ~

них

.нови ни .

21 .45 Інформаційн ий

л нм » .

· І цідко~ законом ірно, що nорид вівторок, середу або п ' ятницю :і і з цим з більшуЄться кільк ість лю - десЯти годин ранку до двох го­ : дей, які бажають сісти з а керма власного а втомоб іля чи ~1отоцикла.

Вечір н і

рос ійських

дівчат ,

дач.

ЯКЩО ВИ КУПИЛИ АВТОМОБІЛЬ •••

тоцик.1 ів,

і

д іти!».

і

ли ,N'Q 2 . Нлуб очолює вчи­ телька М . Д. Налитвянська . Вона захоплено і цІкаво роз­

часів

Вітч изняної

сучасних

юнаків

50

Про·грама н-а Київ і область. 18.00 Н а ш а афіш а. 18 .05 Екра н студента -з аочника. П ер-

фільмів студ ії « Туркментелефіл ьм•: • Зем ля батьків», сЗа П р и кладом новато ра » , «Ту ркм е нсь к и й ки­

і'і я) .

Велиної піснІ

відкрився

філателіс­

учнів міської середньої шко­

артис­

пісні

клуб

тів, до складу якого увійшло

ансамблю

nрозвучали

* * *

Художнііі «У rрюм-ріка •. (З се-

телефіл ь м рія) .

22.40

СЕ РЕДд, 13 ЛИСТОПдДд Про гр а ма ЦТ

Ф.

добрані ч ,

яких

2 1.00 П рограм а <Час». (М . ) . 21.30 На прох анн я гляд а чів.

9.00 Пр ограма п е редач. 9 .05 Гімна ст икJ . 9 .20 Новини. 9 .30 с В добру путь•. 15.50 Пр ограма п е редач. 15.55 Програ ма докумснта,,ьних

Н а п рохання глядачів. Худо жній телефі.~ ь м •У гrюм - р іка » (2 се-

Тепер nромисловість нашої країни з кожним дне м виnускає все більше і більше автомобілів, · мо·

«Н а

20.45

МJ.СКЗ ІІЬЇ.

СРСР

П е­

привезли

культури

понад

Давиденко, Купирьова, С. Галом бієвського. Не менш теплою була зу­ стріч з моряками Чорномор­ ського флоту, у програмі

( Трудовий ударни й тюк­ металургійному з.1в од і ім. П е тровського). (Дніп ро nет­ ровськ). Рекдама . О голошенн я.

область .

студента- заочника . Друг ий Ви ща математика . « Ч н с .:Іо­

10.55 Новини. 11 .10 F:с т радниіі 11 .35 с Ш кі л ьний

діти ! ».

2 1.00 П рогрз м а «Час» . (М . ) . 2 1.30 сСатирнчни і\ об' є кти в•.

21.50

19. 10 П. М.

.lя ­

зв іт комnозиторів Дн іпр опетрС)~ ­ щииИ). (Дніп ропет~ ·J3ськ ) .

го.,овних

на

аф ; ш.І .

Чис лов і зн а к :в».

У країнська

у ч ніз

льок і м . Круп ської . ( Харків). 16.30 «Підкоре н а глиби н а». «У маііст ­ р ів надглибокого буріння иафrо­ !JИХ сr.еrдr.ови н ). (Львів) . І їЛ•1 • Пісн і рідного кр.!Ю>. (Твор~ий

18.00 .« На

курс. Вl

оле­

ета nу ви з вольного руху в країІІі . І. К.отляревськнй» . (Х1рків ) . • Поезія• . Н а ша а фіш а.

r_

18.00 Наш <. 18 .05 Екр ан

ЗО-річчя

які

ФІЛАТЕЛІСТІВ

молодіжний

<<Торг­

заслужених

дип ­

При дитячому секторі бу­ динку

ті в УР СР В. А. Новікової, О.

р емоги ». день на

пере - 1

ДН СМ» .

для

· · Україн с ька

Програма

дач.

18.00 Новини. 18. 15 • В кожному малюнку сонце ». 18 .30 Міжнарод ний турн і р з х о кею на

«В

новини.

ознаменування

солістів

шахтарі в

ків ).

17.30 «На

• П р и ходь, казко•. І ї.:Ю еЛюдина і закон».

ступи

театрів ,

КЛУБ

Сподобались гл ядачам ви­

г ..--: я д ача.

ляльок,

Всесоюзного феств­

новського .

з дня

заводу

ке·

юним броварчанам дві чудо­ ві вистави << ПудЬ< шукає пісню>> за п'єсою Вулишкіна та « qорна пан і>> Яна Рома­

маш >> , меlІ.ІІКанці міста.

на слу ж ­ бу вІ<робництву.. « Наnрямок -висока як ість• . ( Хе рсон). « П:онеrськи іі кал е йдоско n » . (Ха р ­

16.43

.J. н ю р .> д Я 'І·

17.00

21.00 2 1.30 23 .15

службонці

n риїз т ~ атr у

16.10 Наш огляд. •Резе рви -

юні с ть ».

Концерт, при свяч е ниі·, ської міліції. Прог рама перед ач. М . Ш оJюхов. «Пр оза

Алексін. «Дзвоніть і _ Вистава Киїоського

д іть »

театру

ломанти

Чорноморського флоту, яких

12.10 А .

вистуn nід

Довго не вщухали оплески у залІ, коли до дітей завіта­ ли артисти Льві вського дер­

Т€ПЛО прийм али робітники та ВІВТОРОК, 12 ЛИСТОПдДд Програма ЦТ Прог рама nерсдач . Гім настика . Но вини.

оркестру

ВИСТАВИ ДЛЯ ДІТЕй

в и з воленн я Радянської Ук­ раї.ни від н і мецЬІКа-фашист­ ських загарбників до Бро­ варів заві та.ли ансамбль <<Донбас» і Червоноnраnор­ ний ансамбль nісні і танцю

·

відмінний

* * *

тех­

з концер-

На честь 30-річЧІЯ

та

броварчан.

* * *

фортецІ від

середньої

ниет уп или

та·

рівнІЩтвом В. ОкуДжави на­ довго залишились в пам 'яті

НАШІ ГОСТІ

хвили­

ною мовчання вшанували пам'. ять захисників фортеці і на

брамі одного з укріплень пов ' язали червоний галстук з на­

жарт

естрадного

1'<'>М .

лини, години війни. Учасники

старшини

матроський

нок, чудова пісня , дотепний

Юхимівни Суханової, майо­ ра у відставЦі Олександра .13асильовича Ниелона та ін­ ших. Шк оляр! на знак пова­ ги подарували їм букети жи­ вих ·кві-тів, а по закІнченні

інтересом

і хвилюванням вони знайомн- І експонатами музею.

Запальний

ДИТЯЧИй РАНОК Тепло хвилююче пройшла зустріч учнів молод­ ших класів середньої школи N~ 2 з ветеранами Великої Ь!Т Ч НЗНЯНОЇ ВіЙНИ . Цікавими були розповщt

цією метою тут регулярно про.

нашого народу.

«Торгмаш»

заводу

водяться зустрічі з ветеранами

редовнками виробництва, по­ ходи по місцях бойової слави

будинку культури

радіомовлення -

19·3· 18,

віддІпІв

промисповостІ,

Газета виходить

У, вІвторок, ее~,

~~=~ц~5 І ф~';;.:у

І

к;:;:.~~~-;:о4:;:::;:::::::::. .:::::~и &?#-#'#Q#&?CC~=~:P::·:.,.

: . :...

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуnравпіuни в сп1равах JJидавництв, nолЇ111рафії і tшижковоі тор·гівлі вул. Київська, 154.

Зам. 5596- 10.814.

176 номер 1974 рік  

176 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you