Page 1

ПРОЛЕТАРІ ,·ВСІХ КРАІН, €ДHARTECSI!

..

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

І

1937

квітня

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

*

року

РАД

КОМІТЕТУ

КОМ

НАРОДНИХ

*

.Ni! 175 (7668)

Д 'Е П

Н І СТ " Ч Н О І П А Р Т

V

А Т І

8

J1 V К РА І Н

К И І В С Ь І( О І

Н,

О БЛ А СТ І

*

П'ятниця, 4 ~истопада 1988 року

Ціна

коп.

3

ПЕРЕБУДОВА ПОЛІТИЧНО( СИСТЕМИ ОБГОВОРЮЄМО

ЗІМін

та

доповнень,

щоб .виключити .ність

у

двознач­

тлумаченні

ста­

тей. протирІччя. Наnриклад, в ста-тті

ГОВ'ОРИТ.ЬСЯ,

ЩО

95

еВибори

народких депутатів прово- ·

дяться по однотомаидатвих

та

баrа­

окруrах

ка

основІ заrальноrо, рІвно­ rо І прямоrо виборчоrо права

при

таємному

суваннІ•. згідно

РаЗ<>м

. з

цІєю

третину

з

С]амJrгИJМУТь

ев.оїх

тим

статтею

депутатів

пред-

громадськІ

~ганІзації,

на

rоло­

обv.\І)аючи

з'їздах.

їх

конФе­

.р.енцІ<щ. пленумах. Таким чином.

третя

частина

складу депутатів пред­ ставлятиме rромадськІ ор­

rанІзацІі

І

основна

до Іх

маса

ви6орІв

не

матиме

нІякоrо відношення. Які ж вонИ народнІ депутати? Нрlм

того

вибори

вІд

громадських органІ3ацІй nроводитимуться по бага тостуnінчастій системі.

Та·кий

n.рИІНцип

прове-

дення виборів сам по собі •вже

є

відступом

мократії .

При

в!,д

де­

цьому

він

доЗІВмяє «на блюдечку» із золотим обідком nід­ нести

високе

ЗВЗІН'Ня

де­

путата ФУІНкцІоне;ру, який не

має

авт.оритету

у

на ­

ви­

го

борах по округах ще 2 депутатів . А ті , хто не є членом ТіЄЇ ЧИ іНШОЇ ар­ rанІзацlї, можуть обирати лише 2 чоловік . Як же

не

:кож

участь

на­ МІ­

""Не11нІ даfІі, не приналеж•нісТ>ь дІJ тІєї чи Іншої ор­ ганізації, а .реальнІ спра ­ ·ви. ділоВ'і я.кості.

При.м·І.ром партії но

І

я.

член

профспілки,

проекту.

обирати них

ЯІК маю

згід­ цраво

додатково народ­

де•путатlв

1

взяти

та-

положення

народних

,!Іе­

путатів . обраних від грома:дських організацій. Чому НПРС бронює за собою 100 мандатів? Ад­ же

вона

може

вати .на

розрахову­

пІ.дтримку

вибор­

слова

за

них

по

голосуватиме?

впливатиме

правов·ої

зм1н

якою

це

в

Нонети ­

ми

повинні

Проеитом вого

ВJеденнІЯ

Інституту

но­

-

влади

Верховної Ради СРСР. НеобхіднІсть його назріла да•вно. Як я розуМію , цей орган

складат~меться

людей добре

компетентних. орієнтуються

усіх

nитаннях

виннІ поотій.но

працювати

ІJІ\дГОТОВf!ОЮ НQВИХ , ДОПОВ­ .неННЯМ старих законів.

тш

на

так,

виборах?

то

Якщо

лкі делетати

тоді

будуть nредставлеж у Ра­ дах? До того ж залиша­ ється 75 маидаті·в на Ін­ ші орга•нізацlї . що фак­ тич.но закрі-плюють їх на других ному

ролях

у

сусnіль­

житті.

Фонд миру, Товариство Червоного Хреста та Чер­ Півмісяця.

Вони

!Велику

гро­

мадську роботу -ІІК все­ редині країни, так і на міжнародній арені .

донедав·на

на

всіх

виборах партія виступа­ ла у бл·оці з безпа·ртійни ­

ми.

Чому

деякий

винно

nер!.од

стати

їх

ливу

роль

ж на

·Новому

·вІдбір го

кандида11в

повинеІf!

при

чим

керу­

nроеиту,

вводячи

депУ'І'аТlв. широкому

третину

кми на•род у розумінні цьо-

матеріальних не

до­

метод'lв управлІІН­

В

розширення

nе.рі­

д.еІІЮКсРа­

заrа.лІ:JНим.

таєМJНим

голо­

С)'ВанНJЯм . Вважаю, що •на першому етаnі перебу­

ному голосуванні.

дови можна

Часто-г.усто ріве·нь

.народ

тії ми вправІ ставити пи­ ТЗІНня. щоб голову Ради будь-якого ранrу обирали

таєм­

допустити

од­

номаІНда'І1Нl вибО\І)и. При ЦЬОМУ КіЛЬІКІСТЬ мандатІВ

еко­

номі'Ч'НоІ, юри;ди;чної пІД­ готовни деп-утатів такий, що во.ни не вІДразу ж мо­

з виюреслеІНим Іменем t(анДИІЦаТіВ, ЯRЩО ВОНИ

жуть викОІНувати функЦІІ законодавцІв. До того ж

•проводитимуться по бага ­ томандатних округах. бу­

де своє.р.іЩJНим l.нди~ато­ ром пlдітримки чи заnере ­

виборІНий

гуються

ки

з

Чи

кращі

усІх

цтаа ,

орган

працівни­

сфер

культури ,

вигідно

лlС11в

у

деле­

науки.

цих .неспеЦІа­ галузі

уП'раВІJІJ:нської

5

Р<Жів

основної

права ,

дІяльностІ

відривати

роботи?

чеНІНя мlч,ної

виробни ­

Не

зрозуміло,

1

суспільством.

од

прямого ви­

вини! ми забувати і про те, що серед депутатів є жіНКІf з малолітнІми діть­

·валися члени комісІї по ПіІд.ГОТОВЦі ЗМІНИ НОВОГО

ня

до ньо­

на

«партійних»?

стич'Н9tХ

органу ,

проводитися

nрава

устрою.

пустив би таких довгих nеріодів я•в.но несоціалl­

ІНа широкій основі, а ви­ бори .на основІ загаль­

борчого

у

Маючи в руках ре­

алІ:JНу вл.аду.

по-

етаnі розвитку демокра­ тії !ВнрlшеІНо додатково зарезервувати 1ОО ман­

датів чисто

втрат.

роботою.

такрго

державного

ральних

над

це

рол•ь

колеитивl , аитуально

ється з іменами людей, які завдали великих мо­

Враховуючи життооо важ­

ного, рІвного,

Але ж серед них є ба­ гато авторитет.них. Взяти хоча б , .для прикладу.

Ще

На

дJЛЯ

по-

провідні СJ1Іlльства ста.вмти

велику

Ми були свІІдками пеа>іо­ д..У культу особи СталLна. застою. І все це пов'язу­

професІо-

закqнодавцями,

високопрофесій­

-

будь-я·кому особливо це

із

нальними

органІзації су­ ·не бу дуть ви­ своїх канд.ида­

,І:fl·грає

що в

і

стати

а

люди

Вважаю !НеобхІдним ввести у новій редак~іІ Нонституції положения про лідера. Адже всІ ми добре ЗІНаємо, що він вІ­

передбача-

також

органі

юристи. со­ ціологи . економІсти 1 т. д.

стати? єт.ься

постійному

бителі , ні

ре­

в

у

повнІНіНІ працювати не лю­

авторитет

держави

:J,УльтаТІ туції .

на

му

суті

Я.к

ців. А·налогlчна ситуація І з пр<Jфспмками. Чи ці

црово.дІЯТь

ознакою

ті

ставницТ!Во

лярний лідер завжди знайде піДr'римку в наро­ ду . Якщо ж він дискре­ дитувЗ!В себе, то длн чо­ го влаиrrовувати йому тепличні умови на вибо­

Головною ·

nрямих

Но.нституЦІї, де говорить­ ся. що вибори у нас за­ rальнІ 1 рІвнІ? І ще одне. Про пред­

воного

рах?

у

трактувати

роду . А відом·о . що попу­

~ТОВ.НОСТ·І СЛУЖИТИ ~uду повинні бути не

ЗАКОНІВ

МАНДАТ "НА БЛЮДЕЧКУ"?

Вважаю аитуальним всебічно обговорити про­ ект

ПРОЕКТИ

від

Не

nо­

МИ·. Я.К тyrr бути? Все це HiJm< ;не СТИІ'!fіУJІЮЄ ЇХ робо­ ТУ у Раді . 'де необхІ.дна nостіІйtна присутність. То-

nолітичної, nлатформи

Ради.

Я

вважаю.

еконо­ лідера

що

не

варто обмежувати строк перебуваНІНя у РадІ . Слу­ ги .народнІ у кращому ро­

ЗІ.УМ'І.Інні цього слова по­ виннІ мати можл·ивlсть працювати

з

дачею

тих

їх

до

nовною

nідтримує

ю.

пlр,

вІд­

nоки

На фабриці ~рхньоrо двтячоrо трикотажу сумJІІн. но трудиться шїёЄю С. · М. Роrовенко. Та не тІт.ки за працетобство jj~ють П у колективІ. Софія Ми­

. хайJJІвна вихов~ таu. шістьох дітей. На 3И1мку М. Іваненu С. М. за роботою.

· Минулої ·НеДІ<ЛІ у селJ

Шевченковому відбулися вибори до сІльської Ради ІЩРОДІН1ИХ

1'аtrl'В.

Нуди ми поспішаємо? ХІХ на

ВсесоІ0.3На

конференцІя

А якщо є nодеку.ди пунк­

внесла

ти.

то

вони.

глибоко

правовою.

вкточатн,

вІ.сть вати

1

дати

можли­

виборцям п,ропону­ висувати своїх кан­

дидатІ•в,

а

.не

по

розна­

рядці зверху. Уважно прочитавши публікації

проектів

ЗаконІв.

прогалин.

nартІй­

nропозицІю Істотно обно­ ВИ'rИ виборчу систему, зробити 1нашу державу

думаю.

очевидно,

не

nродуманІ.

Наприклад:

• ... У

виборчІ

бюлетенІ

як

правИJІо,

більше число кандидатів, нІж є мандатІв ...•.

Чому свк правИJІо•? Значить, можливі І ви­ нятки.

ную:

Тому

я

nроnо­

с ... МІиІмум два кан­

ЩQ вони в з.начнІй мірІ визначають nевні зрушен­ ня в перебудові нашого

ЛеІПUІ

сусnІJJьс11Ва,

складу•. Значить, можна

однак

в

та­

кій редакЦІї, як вони є зараз . nрийняті nовнІстю

І

беззастережно

бути

не

_можуть.

Вважаю . що в них не всІ формулювання окре~их статей n•роектlв досить точно І чLтко сформульо­ вані. Зо:крема, все біль­ ше мова йде ~·їзди

npo

·народних

депу'lатів,

ста­

дидати

Або

на

не

cttaзaJщ .

1

цІйно.

пlдrmовча

Бо

Інакше

ми

знову .не будемо rараито­ ванl вt.д нових «культІв• 1 «застоШ• . а вLдпов.Ідно вІД трагічни~ житті нашого

І

ще

Основний

в

не кожен рік

-

1

доnовІНюІО'Іь цього

сторіном народу.

змінюють

закон .

разу

для

Однак

всенарод­

ноrо обговорення часу да­ но

всьо го

Вважаю

це

оди.н

мІсяць.

формал ізмом ,

адже закон необхідно не тІльки прочитати. а й вивчИТ>н , розібратися , СПіВСТЗ!ВИТИ, ЧІТКО сфор-

но .

Тому

варrо,

мо

nосn ішати не

адже

ми

п,риклади

·закон ів, Існують

вже

має­

прийняття

ЯІКі не ДІ.ють , а лнше .на папері.

Ще варто nодумати і •Над тим. щоб всІх канди­ датів ли

1

на

у

децутати загальних

висува ­ основах

тіл.ьки по територlально­

·му

й

нацtанально-терито­

рlальному

мІсцевих

прИJНЦИ'ІІУ

вони

що

нетради­

проведена

велИІКа

робота,

а,ктив­

но

лрацювали

аrlтато.ри ,

на

цожному

п'яти

бо.рчих

мулювати nроnозиції. Це дІЛЯ звичайної людИJІн (не юрист·а) .надзвичайно важ­

сказати.

з

QІGPYrlв

по

два

було

ви­

ви­

кандидати.

були занесенІ до бюлетеІНІв. У результаті nLдготов­

Jml · 1

годинІ

уже

почала

робо­

НапередоднІ

71-ої

рJ.;ч­

району. Все це показує передусім, що нам не бай.

лургії

мовою для

JJJЯІНИ.На ІКати

не

сформульо­ доступною

кожного грома­

СРСР,

не

двозначностІ

Інакше

закон ,

а,

як

доПІ.Ус­ в

це в

«дишло;,).

суд­

бу де народі

Тому в

ІНОВЩ НОІНСТИU.ЦlЇ не МОЖ-

наскІJІЬRИ ефективно

серед .житеJJІв

дІятимуть

Закови в

JIJd

міста

1

нових

умовах І наскільки вони спрuтимуть перебудовІ .

Водночас слід- відзначити, що АумКR, які вuслов. тоють автори JІИстів, не завжди rрамотнІ в право­

вому значенні. Тому в майбутньому МІJ надаватиме. мо CJIOBO,

запрошуватимемо

·

голова

О.

Д.

хіД

вибо­

сільської

Ра­

Савочна зазна-

чив. що краще, більш за ­ фкамено вибори nро­

йшли

там.

де

<Висувалися

кандидат и

від

на

я•кнх

де

зус1JР1чалися

цями,

вони

округІв.

мещкають,

з

вибор­

·виступили

nеред

Hll1tfн з програмою дІй, де

виборцІ дали накази сво­ їм майбутнІм лредставни­

вали к!

у

оргаІНах де

народкоУ

КіРаще

агітатори.

кан.дидати

переважну

І

працю­

Саме

та­

одержали

більшість

го­

лосІв . Серед них М. М . Скалацький, Я . В. Та.ра­

ха.н. Г . Л. Держанівська. І . В. Литвин та К В. Нрут~.

П.

КУДІН.

За багаторічну сумлінну працю

ІВАНИШИН,

ветеран вІйни І працІ.

дуже, JІКНИ буде наше суспільство в майбутньому,

повине:н бути ваний чІтко ,

ди

вл ади,

Н.р!JМ того. закон. а особливо Ос.новний зак<УН,

Законів

рі·в.

шм

ту лічильна комісія . На цю годину усі 210 ви­ борців оnустили у скринь-

прІзвища­

Аяалізуючи

чої роботи виборцІ друж­ щоб віддати свої голоси за ~ народних об.ранrнв. Першим цроголосував nенсtоне;р Федір Гнато­ вич Нири.ченно. А о 14

з

канІдндаті'В .

жителІв.

В.

чать про веJІІІКНЙ резонанс І заінтересованість,

проекти

бюле~ені

ми

з

Вже перші JІНстн, які надlйШJІН в редакцію, свtд. одержаJІН

ну

но прІі'Йшли на дІльницю ,

шень.

жаю, дає можливість для різних комбІнацІй І пору­

кажуть,

:t~lчoro

п'втоІ

окремих

СлІІд

на

депу-

НИЦ;І Великої Жовтневої ооцtалlстичної революції груПІІ ветера•нlВ цех.у .Ni! 4 заводу nорошкової мета­

гани

'lИ'ЧИQ

онов­

одиІєі

одно·го депутата? Це , вва­

ЖЄІННІЯХ .

прак­

мандат• .

• · .. щорічне

до

тус Верховної Ради СРСР, а про мlсце.вl ор­ !Народовладдя

один

допус·кати

вибулих

проходили

сун.уто на

депутатів

дІЛ'Ьннцях

попков, рай­

.

За законами демократії

на:р<>д.

елеитромехаа~ік вузла зв'язку.

.

РОГОВЕНКО

до розмови і

радян.

ських Qраціввикlв, юристів, соцtолоrів , які висту. цатнмуть не тІльки · з роз' ясненнІDІв, а .й ви оси. ТІJМУ'І'Ь своі процоsJЩіІ.

вручено

«Ветеран

цраЦІ•. ·

нагороджених

О.

М.

медалІ

Серед майстер

Михальченко .

ме­

ханІ!К І. І. МартЮІенко , інспектор по· надрах Л . О. Мазур , норм~альииця

Ю . Ф . Бондаренко. слю­ сар-рем{)ІН"f.н·ик В . Ф . Гай­ дак.

су

контролер

Є.

Д.

.техnроце ­

Ста.бровська,

слюсар1-

ск.ладальники

І . Н. Валlєв, М. В. Алек­ сєєв но

та

І·ншl,

тр,удяться

якІ на

~·сn1ш­ Пі,ІІJІ1РИ­

ємствl 20 роК'lв 1 більше . ДирекцІєю заводу за добросовІсну працю сш­ кальник С. М. Дяченко, токар В. В . Буюн та 1•нжемер-технолог {\. А. Тризна нагороджені по­ чесними

грамотами .

В . БЕНДИК,

nрD'мадський коресnон­ М.нт.

·


ttto о ооо о о о о о~ ооооооооо о о оооооооооо~_оооооо оооеме ооомоо.ооооооооо ооо оо оо ооео ооооооооо о too о 'oot.ooooo о о о о.о оо' о оом~оооо о о о о о мо о о о о оо,ооооооооооооооооо~~о~

нов-е

сторінка.

2

життя

4

листоnддд

t98R

РОКУ--+-

' ' ' ' е о_ о ооо о о о о ом о моооое~ооо ооо о оооооо ооооооооо о оо о о о о оо о оо оооооо ooootto о ооо о о о ooootoooooo о о t ttttoo~ooo ооо о о о о о мо о о.о о оооооо о ооооооооо о о о о о о оооооо о ооо о ооо о о о о о оо м.~ дівнинів , і вони його під час виборі.в просто не виберуть. Тане вже не

ДЕ .НАБИРАЮТЬСЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

шим

чого рІJВн.я ·виробництва, nеребудови еиономІІ\И пtдвищу•ються

вимоги

квмІф~каЩї кадрів,

.на

оого раЗ(У років.

навчання

резерву

чання.

сл.ухачам

методами

ємств .

тей

головнІ

спецІалІс­

господарств

мислов·ого

агропро-

•Комплексу

по­

зах

Інших

1

науки

ду.

П€редовоrо

включає

ництва,

труд()Вого

областІ

юють

органІзо­

них

УІСmнов ст-ворено оди-

ну

науково-дослІд­ галузевих

шуваноrо

кадрІв 1 осу­

землеробства,

значЄ!Но що

Тобто

•н.авчальну

дасть

змогу

навчати близько чоловік А це

не

базу,

щороку

тисяч значить.

70

рідше

ОСНОВ

закенодавства ,

про

д€рЖаВІНе

Зако­

підпри­

Але ефеюи131НІсть пере­

ви­

ІВЗІРТо

ся

і

ПJ)авляють

п!дхо­

КОН'ТИ•НГен­ Нерід,ко

Р,Здгоспи на

на ­

курси

лю-

уважл-10

до

д€

придивити­

досвІду

кожен

ФПН

кримчан,

каrндидат

nроходить

КОН'J1РОдь

ально

знань

я•ка

аІН.кету,

на

вх'1д.ний за

спеці ­

розробле•ною

грамою ,

нвляє

с.кладену

ливо

втра­

Ч€ний час. Адже Ч€Р€З в!дСУ'І\НІСТЬ знань їм не З/РОЗУІМ1ти, про що- буде йти мова на ле·кцІях І се­ м.Інарах. У цьому зв'язку

про­

собою

із

зam t

ТЗіНЬ, ЯК1 СТОСУЮТЬСЯ рі : І них сторін діяльності слу­

в

як

,

не

тільки

доnомогу стажисту. д!ли­ тm:•я з ним дос.вlдом, а й давати йо.му повну само­ ст.\йн-ість в аналізІ і оцІн­ цІ СТаІНУ дарстві .

зерві·В

·виробництва .

спраВІmнтьою •н е

школою

стажування ,

но

якщо

ста­

виконуватиме обо­ кеtрівника , звичай­

ж

під

нонтролем

ставнина

на ­

диреНІтора

Сл')'хачам . яні успішно виконали навчальний nл.ан. пройшли стажуван­ н.я І захистили ВИ•ПУСИІНі роботи, буде при-своєно

рівня

п!дго­

На

ВИІВЧеІІІНЯ

повинЄІН ливу

ЯКИХ тем

зве•рнути

ВіН

особ­

yвamr.

Не менш важливо, щоб питання ,

кого

rна

навча;ння ,

СІЛ

rне

за

вирішувало­

занритими

-

рима

направити

головою,

Паjртійної

две­

секре­

органІза­

цН. ПJРофоргом. а колеи­ ТИ:ВНО. Адже може вияви­ що той,

Рі•В•ництво

в

кому

бачить

ке­

майбут­

нього кома-идира виробни­ цтва.

не

користуєтьсfІ

торитеrrом

у

рядових

ав­ тру-

або

голови

кол­

госпу.

кваліфікацію

організато­

ра соцtал!стич·ного ськогосподарського

сіль­ п!д­

nриємс'!'ва. Ал€ , як бачи­ мо. щоб вони стали сrrрав­ Ж•німи організаторами, про

це.

винні

В. ДЕМ'ЯНЕНКО. (Продовжеиия. Початок у

M.Nir 120, 126, 127, 130, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 150).

Ціною свого життя

І ста­

жист на два-три тижні умовно прийме господар­

ство і в ' яз:ни

нас .а.мперед,

подбати

на

М. начальниІК

партизавеької мудрості Автор.упорSІДJПІК журиаJdст

С!І'РаВ У ГОСПо­ визначенні ре­

є

оцІІНКоЮ

і

подавати

радгос,пу

товлеІНост! кандидата, а під час навчання nоказує,

солдатської

господар­

вооначені

хача. Відповід! оцінюють­ ся Ко()ІМіс'ією. Середній бал

тИІСь,

вІд

-

як!

базовІ. Нерівники і спе­ ціалісти зобов'язані все­ мt.рно сприяти, щоб . про­ йшла вона з найбільшою користю. При. цьому важ­

ні

перепідг.о­

та;ких

стажування

ствах.

орnанrзатоJ;:-·

ЩО

для

гато

КОJІ'Госп~

од -

ЗаПООІНИТИ, ТОВНа

тарем

залежить

є

господарстві: н!

Книга

ВІдповІдальним етапом nеІРепіІдготавки слухачів

ськими здtбностями вони не ІВідзначились. Можу

підготовки визначається не тільки ·РІІ\Н€'М самого навчальног.о 11;роцесу , ба­

JІJУ ДО вМбору' ТУ ооухачі:в.

що кож·ен спецІаліст змо­ же піІдвищу.вати свою ква­

ліфікме~ю

ЗНаНН!ЯМИ

тич.ні конф€ре'нцїі .

ПТаХіВНИЦТІВа, ОВОЧlіВНИЦТ­ Ва, ·виноградарства та ін­

ших ' галу.зей.

середовища.

ємство (об ' єднання). При­ чаму передбаІіається ви­ користа'l'и а!Сl'ивн! форми :на.вчаJНПя цроблем·ні Л€КЦії, виїзні заняття , ді­ ловІ !·гри , •н.ау"ово-прак­

шкіл

по пер:еnl)J,Готовц1 для зрршуваного

наВіКо-

Статуту колгоспу І

господа•рством .

базі

твари·н-

1

Правові дисципльни озбро­

улр.авлІ:ння

На

надцять

продукЦІї

охQрону

коленій

сtльс~:>КИІМ

технологій

виробництва

сЄІред­

підго­

вивчення

І'Н'ТЄІН'СІШНИХ

ву­

лишнього

ш~оли

нау­

досві­

Техшологічна

товка

рослинництва

командирів

ко­

впро­

досягнень

НІЬої л.анни, а також спе ­ цІалІстІв Із середньою спецlал~:>ною освітою в вано

підряду,

ково-'ТеХІнічного прогре­ су, с!льськогоспода:рс&кої

республLки.

Для

поВ'Ного

м·ожли•вос­

госпрозрахунку,

вадження

сІльськогос­ та

більш

Л·е.ктивного

(ФПН), які дІють при вІ­ сlмн~цяти

допомо­

оволодІти

вйкаристання

винІНІl пройти переп\;D,го­ товку на факультетах п!д­ В/И!ЩеНRЯ к.валіфі>кац!Ї

подарсЬІКих

нав­

еконо­

мічних дисциплІн Ж€

колгоспLв, радгосnів, мІж­ господарсЬRих пІдцри­ ти

якост'І

ВивчеНІня

у

знаннями ,

.контролем

тиву .

дей. без нких легше обій­ тись

полl·пш:неflя

до

Нерtвни.ки

п ' ять-шlсть

Немало з,р.о()лено і для

К€рlвних

висунення.

в

вхІдним

на курси або факультет перепідготовки кадрів має бути контроль колек­

'

ВІдловІ.дно до зростаю­

1/Е У/ІС/1011, А B/1/RHIII

раз траплялось. Тож пер­

по­

місцях.

БОйКО,

в!.дділу

під­

вищення кваліфікації кадІРіВ Держагропрому УРСР. (РАТАУ) .

Вночі четвертого лютого 1943 року в районі <<малоземельської>> Станичин внеадився загІн де­ сантників майора Нуникова. Моряки захопили не­ великий плацдарм і закріпилися на ньому . Відді­ лення молодшого сержанта Михайла Норницького проникло до

nриміщення

школи

і

зайняло

перший

поверх.

Наступного дня фашисти підтягли до цього об ' єкта війська. Три ворожі танки атакували бу­ динок. Молодший сержант Норницький і старшина першої статт1 Єгоров вlдкрилц вогонь з протитан­ кових рушниць. Одна броньована машина спалах­ нула, Інші відкотилися за . пагорб і звідти стали обстрілювати десант,никl.в. Фашистам вдало-ся під­ палити школу. Треба було залишати приміщення. Але гітлерівська піхота перетнула нашим воїнам шлях до вІдступу, влаштувавши ким кам'яним парканом.

засідку

за

висо­

І тоді Михайло Норницький із зв'язкою гранат кинувся до огороЖ'!. Німці. що контролювали шк.ільне подвір ' я, через щілини у nаркані відкрили вогонь по сміливцеві . Ал€ кулІ не дістали його. Спритним рухом Михайло qабрався на огорожу і плигнув у ·гущу фашистів. що скупчилися за нею . Потужний вибух струсонув землю ... Гітлерівці, що розміщувалися поблизу і спосте ­ рігали

цю

картину ,

кинулися

тікати.

Так в.ідважний чорноморець Михайло Нарниць­ кий ціною свого життя проклав бойовим побрати­ мам дорогу з оточення. Посмертно йому було при­ своєно звання Героя Радянського Союзу. Ірана ТАРАЛАШВІЛІ ,

випус1<11иця середньої школи .N'9 37, слідо­ пит-керІвннн Л. О. ГАБУНІЯ. м.

Тбіліо1

Грузинської

РСР.

Жквий місток Штормило . водою

не

Натери

мог ли

Із

підійти

зброєю ,

їжею

І

питно\(1

до берега.

І тоді вихованець моряк!в-м.алоземельцІв Гриша Михайлов гукнув своїм товаришам: - Давайте утворимо живий місток! Інакше не розвантажити катера\ І бійці в чорних бушлатах зайшли у крижану воду І стали, утворивши живий ланцюжок. На плечі собі поклали дощки. По них знесли на берег так потрібні вантажІ бійцІ. що прибули катером.

А

стояв

лютий.

І

вода

чорноморська

була

хо­

захворів.

Не

лодна.

Простудився вдалося

тоді

лікарям

Гриша .

врятувати

Тяжко

слав·ного

юнгу ...

Не забули юного героя на українській земл!. право носити його Ім'я борються пІонерські загони Броварщини. Один Із стендів нашого шкіль­

За

ного

музею

шлях

героїзму

юних

розповідає

про

бойовий

юнги-малоземельця .

Леся ДЕМ'ЯНЕНКО, учениця Броварської середньої школи .N'9 2 Ниївської області. З архІву шкільного Музею героїзму юних.

Працюючи верстатквкамн ва форматко-обрізкій машииі, комсо­ молець Олександр Шостак та його капариик Мниоnа Нечипо­

єднання.

ренко

роботи

зарекомендували

себе

щнми

робітинками

виробничого

кра-

у

колективі

деревообробиоrо

При

вони

відмінній завжди

змІннІ норми на

На

об'-

М.

якостІ

фото:

105

О.

процентІв.

ШОСТАК

НЕЧИПОРЕНКО

за

Фото А. Козака.

виконують

Р о . г ат ка

та

роботою. Юнга шторму.

Юр,ио Норотков проки•нувся від сильного Глянув навколо І у миготливому свІтлІ

лампи побачив не фарбованІ перебірни кубрика,

На dапет--до Києва

У

м.

Богуславі

дJІями

цими

заюнчилася

шість Ниїа!ської областІ з

шІюлІ була 01рганізова.на поїздка у.чнІ·В на балет Родtо:на Щедріна «Ноник­

фізИІЧної пІдготовки серед лижників. У змаганнях

горбокqник>> у Ниїв. Нрасиві де-корації, про­

Ді'В'Чата

ф€сійна

в

майстервість

а:Р­

загалЬІНої

взяли

та

уча.с11Ь

-

юнаки

та

ди­

спортивних

тисті:в балету та оркестру

ш.кtл областІ .

сп.равили

Протягом двох днІв лю­ бителі СПQР.ТУ й фахІвцІ

ВЄJІІі'Ке

вражен­

Н:Я на учнlіВ, їх батьків та педагоnlіВ

ТакІ

І.Uf{ОЛІИ .

поїздки

розвwrку

сприяють

ес'!Іетичноrо сма­

ку nІдростаючого поко­ лІют, навчають дІтей ро­ зумі'І'и 1 оцІнювати кла­ сичну

музи,ку

г,рафtю.

та

Батши

внеловили

ЩИІРУ

хорео­

та

учнІ

подя.ку

пеt~tагогам школи , якІ ор­ ганізу;ваJІИ цю поїздку.

С.

ДОБРОБАБЕНКО,

п-едагоГ

дитячої

!J~Ї j.UKOЛ!-1

N!! 3.

музич­

слостер!тали заsзяту бо­ ротьбу, що вl!Дбувалася на дистаtЩІї кросу та лижО!})оле.рній трасІ. Но­ му

ж

усміхнеться

сп<Ур.-

'І"ИІВНЄ щаст.я, чий шлях увінчають нагороди? Тим пач~ .

що

-ост~ньою

змагання

стали

перевІркою

можливостей перед почат­ ком

зимового

УпЄjJ)ше найв~щи.х:

броварчанам

спеціальної

вихованцІ

тячо-юнацьких

Усміхнулося щастя

пер­

нашій

НещодаБ!RО

сезону.

володарями 1-!.•- ~ "" ')Д стали

в

комзндному

та

особис­

тому заліку наші земля­ ки спортсм-ени район­ ноУ дитячо-юнацької спор­ тивної шноли.

У ;ри

кросі в

на

2

юнакІ·в

кілометперемога·

Дісталася Роману Ми-хай­ лову . В змаганнях з бігу .на

лижоролерах

на

ди­

станції 5 иtлометрІ·в пере­ міг ГригорІй ВІтер.

У дівчат з цього виду програми на 'дистанції 3 кілометри перемог ла Оле­ на ФУJРМанюк . Biкrrop Юхта, СергІ.й Нузьмик . Вікторія Бе.лі­ ловсІ>ка та О:ксана Зvба.р

ЗЗЙН.ЯJІИ в~лад

матроси поспіхом обтрушувались, невдоволена бур-

на

змаганнях

·Місця

прИІзов і

І

перемогу

в

внесли номан-

ди.

ВихаБують п,е;реможцІв трене~ри районної ДЮСШ 0вrен Дмит·рович Шара­

пов

та

Євген

Федорович

Волков. Тре.нерсь.кий ко­ лекти.в ДЮСШ в:и.слов­ лює

подяку

директорові

радгоспу !ІМ.

Що.рса г. с.

Пасі'Ч!Ному помогу,

за

велику

подану

ПіДГОТОЕ4<И

в

до­

перІод

КОМаНДИ

ДО

ЗомаrnнІ> .

•С .

ФЕДОРЕНКО,

ди.ректор дюсш .

а

стіни бліндажа. ПЬлегшено зІтхнув : на суші він. А пІдзем-на будова ходила ходуном від потужних розривІв. Після кожного вибуху зІ стелі сипалися пісок І дрібна земля. Спохопившись ·на нарах,

райоаної

М<УrіЛИ .

До блІндажа протиснулась постать у маскхалатІ. Це був командир взводу лейтенант Ткаченко . - Не дають спокою? - поспівчував матросам . - Гатить триклята гармата вІд самІсІнького сві-

танку.

Причому б'є наче за розкладом

щодесять

-

хвилин.

- По наших nозиціях б'є вперше, вітаючи командира, черговий зв ' язківець . -

РанІше

вона

обстрілювала

підвівся,

позиції

Накрила сп<><;тережний пункт , пооІм

-

сусідів.

медсанбат

у піДJВ·алl кам'яного будинку. Тепер взялася за нас. - Взводний оглянув матросі·В: - Маємо наказ, хлопцІ, треба будь-що засікти гармату. Готуй­ теся в розвідку. Доспимо nотІм. Форма -- маск­ халати . Поповніть запаси набоїв. Наблизився до телефоніста : З ' єднай мене Із <<третім» І •шос­ тим».

(ДаJІІ буде).

'


БАГАТО змІн сталося останнім часом на фермІ радгоспу «Красилівсь· кий>>. Який будинок тва­ ринника тут з ' явився! З сауною. зі смаком оформ­ леним залом (далеко не кожен будинок культури може

похвалитися

ким).

біля

онр е миХІ,

ринницьки)(

витул.ьні твердим не

та­

тва·

всі

цьому

'вважають,

них, з

що

то

а для бригади

якою

.рів•н!

зультатах

праці .

в

так

вона у господарстві на особливому .рахунку, мов­ ляв, у ниос І молокопро­

ві'д, І двозмІнка, І літній, про який лвнінська

таборі тварини потопають в багнюuд. -- Коли б біля годів­

Та~ працюють майстри За

зимовий

період

1988 років ко-

1987 лектив

фермИ

молочнотоварної

.N'<!

радгоспу

1

<<Літkівсьний». очолюва­ ний бригадиром М. М. Зайновсьним та його по­ мічником Григорієм Ми­ колайовичем Андріяшем,

зайняв 'перше

місце

се­

ред ферм у соціалістич­ ному з маганні. МіЦно ут­ римує він його і зараз. а доярка Н. В. Наліс на­ доює більш ян по 10 кі­ лограмів молона на норо­ в у.

Чому ж ц е й колектив од е ржує зараз на 3--4 нілограми молона біль­ ше. ніж на інших фер­ мах'! Адже норми всім завозяться· приблизно од­ накові . Вся справа в лю­ Сумлінно ставлять­ дя х. ся до своїх обов'язнів скотарі Михайло Макси­ мович Масич, Михайло Михайлович Масич. U.ри­ гадиру ферми вдалося створити

колектив ,

ний

вирішувати

виробничі м а ло

силадні

завд а ння.

тут-

доярок

Чи­

з

вели­

ним с тажем роботи, ви­ знаних майстрів своєї спр а ви.

Рекордний надій на ко­ був у р а дгоспі у 1975 році і становив 3555 І>ілограмів молока. А Ні! ~аний ч а с доярки Н . В. Наліс, Г. П. Заї­ ка, М. О. Чиж, М. П. Луцюн. Н. З . Денисенко рову

мають

всі

ливості

ре а льні

досягти

мож­

чотири­

ти с ячного

рубежа ,

чого

ще

в

рад­

не

було

і с торії

госпу.

Та

без

проблем.

неви­

рішених

питан ь

не

існує

жодного ни і на

колективу . цій фермі .

Є во­ Це і

не ні

повнІстю до зимівлі

підготовле­ приміщен­

ня. відсутність хороших побутових кімнат, душо­

вих. має

ну

здат-

Незатишний і

кімната

вигляд

відпочин­

на фермі. UЦоправда.

дрібні роботи

власноручно ,

ченаю­

чи

будівельни!{ів.

ши

до

нати

ладу

довів­

існуючі

відпочинку.

ріалами

А

радгосп

у

цьому

<<храм>>

у

Бобрик,

<< П'ють і їдять всі люди. а пиячать тіль­

ти

ки

мед'Витверезник

дикуни>> .

(В.

Белінський).

Приєм.но нонстат у вати той фант, що з ч а су П!РИЙ­ няття постанов по бо­ ротьбі з пияцтвом і ал­ коголі:змом

ню

·

і

викорінен­

самого·новаріння

меДІВитверезника

ше

надходило

лень

про

цях

ни в

те.

що

з находяться

все

до мен­

повідом­ на

вули­

громадя­

не11верезому стані.

Та. на жаль ..не всі жи­ телі Броварщини позбу­ лися

шкідливої

звички.

Так, 24 вересня всі свят­ кували День міста , а ОлеІКс андр Іванович Мед­ ведє:в, 1954 року народ­ ження,

так

прокинувся

відзначив. в

що

м е д.витве­

резнику. Коли роз ібрали­ ся, ТО ВИЯВИЛОСЯ , ЩО ВіН

з 1985 рону відвіда в цей заклад аж 12 р азів! А

робітник

мостозаго­ ну-112 Валерій Анд 1 рійо· вич Боголій їздив на

був

В.

ОНОПРІЄНКО, сількор.

На фото: колектив мо­ лочнотоварної ферми N<! 1 радгоспу << Літківський». Фото

нен

Як

а звід· в

на'Р·Ядом

Багато

доставляється

медвитверезник

дян

у

дні

·робітної ·несут-ь

грома­

отримання

плати. гроші

марнують

їх

за­

Вони

не

додому.

у

а

випивці.

Мешканець Семиполак л:н а толій Миколайович Пархоменко стільки випив за

же

лише

автора.

горілки . кеjрмо,м

що

заснув

трактора,

за­

позбавлені

успішності сприяє

вань .

дітей

це

у

інших

ще

батьки

неповнолітніх

не­ на

школі.

дітей

автопригод

ні алкогольного сп'яніння.

розгубився і не вимкнув двигу1на трактора, який зупинився

у

стіну

ку.

А

вже,

випи.воха

прод<лвжував

сни

за

ІНів

аж

упершись

житлового

с покійно

І

ку... Хочеться хто ж наливав

спитати: йому го-

Проводжали в армію синів ставники

будинну культури. Про­ вести на службу в армію своїх синів, братІв при­ йшли ріДНі, друз\, ОДНО· сельні. Присутні тут пред-

пІдприємств

партійних,

сомольсьних

ном­

організаЦій, селища,

ви­

конкому селищної Ради, ветерани війни і праЦі. І ось проведена перекличка.

-

техніком

А.

І.

селекціонером

Іваницьним

зайшли

Jig

у корівник В, де зу­ стріли Марію Романівну Менжег.у. Че:рез усе при­ м!щеНІня жінка, зіrнув­ ши;сь.

несла

мішок

бLнормом. за було видно. стояв

там,

з

ком­

яким її не Один уже

де

розмістила­

ся на

її група. Прикинули око кілограмів 40. - А в мені 45, сназала Марія Романівна. За таким заняттям по­ бачили доярок і в інших кор1,вІНиках. На жаль, тру­ дівницям СИТИ не ми,

ДО.ВО:ДИТЬСЯ НО­ лише кОІМбікор­

вручну

роздавати

ко­

ренеплоди, а й переноси­ ти одержане молоко. За­ раз у їХІніх групах бага­ то корів у запуску. надій - в ·межах 250-300 кі­ лограмів,

а

поч.нуться

Не було б т.ак прикро, коли б у корівниках не був змонтований моJюко­ провІд, який жодного дня не працював . Не один мі­

сяць

стоїть

Доярки ли.

ді

таке

Та

в.загалі

можли­

й у другій

не

Образ·у

ві.дразу

.

брига­

nішли

на

двоз•мін~rу. А якщо точ,цІ­ ше, пішли завдяки бій­ Ців-ським

дира

яностям

Ганни

брига­

Олексіївни

Лемешук, яка ·до" кожно­ го

оператор.а

зів

дес!'Ітки

· пере.кону­

п,риходила,

'вала,

організовувала

зом

з

Н.

ра­

ра -

профгрупергом

В.

Завадською

nо-

їздки тва:ринни,ків у Ве­ лику Димерку, Же-рдову, де двозміІнка бtУла в·про­ ваджена ранІше. А скіль­ ки

працювала

в

ролі

пси­

холога. нали людей. яні б

п'ідбирала одИІН одно­

му

ділили

д.овфяли ,

двоє

і робот.у ,

ки...

На жаль, у бригад! та,кого бригадира не

N<! 1

і

на­

прибут­

було.

Тепер

на досвІдІ інших

переконалися

у

пере:ва­

гах двозмІнної роботи. І це добре.. Адже спрацю­ .вала

пере-конлива

приКJІаду.

-

Але

ж

сила

знову

хто вирішить цю спра­

ву? Біля жодного -корів­ ника у цій б.ригаді немає ВИГУЛЬІНОГО маЙДаНЧИка. Про який моціон і вияв­

ленІНя

· фізіологічних пе­

ріодів

тварин

мова? ТаІК обіраза?

може

що

ж,

йти

як

не

чотири

то-

Жуков,

за­

ти чесно до хлопців звер·

він

років

ве.

вірили .

У жодному норівнику немає найпримітивнІшого побутового приміщення, розд.ягалок. ГалИІна Іва-

гуртом

що

що

не

та•ке.

без

дІла.

пригада­

кає

і

ця

що

що

ді

вШ\ли­

автQКра·мни­

спочатку

бригади а

доярон

те,

колентив

обслуговує,

.N'<! 2

лишиться

-

брига­

пропонує. - Та особливо боляче нам було слухати, ро-зповіла В. І. Бащен­

1

.NQ

ко, ТеХНі·К

ЯК ГОЛО.ВННІЙ ЗОО­ нп>ичав у лІтньому

таборі дира

:на

нашого

в

брига­

присутностІ

ко·

лективу.

Він ще молодий,

недавно

працює,

я:кщо

би<в,

щось

для

не

і

навІть

тан

зро­

серйозІноУ

роз­

мови є кабінет. І не ад­ міністративний крин, не погрози: <<подавай зая­ ву>>,

що

ність

принижує

підлеглого,

а

гІд·

ще

більше авторитет ад­ міністратора. Зроз-умІло. при таному стаrвле.нні зни­

кає

всяке

бажаНІня

цра­

цювати.

· Анатолій Іва'Іюви,ч Лу­ кашиІК подав заяву. А що далі? Проблеми у ~олек­ тИІв! залишилися. І обра­ за теок. Велиними і ма­ лими нерівнШ\ами не на­ роджуються. Ними ста­

ють. І велиним, 1 малим потрібна допомога, під· трямка.

Цікаво, чи 'Відомі ці жите•йсьн! сnра'Ви брига­ ди профсп'ілковому номІ­ тету? Якщо відомІ, нІяк не збаnну, яна ж його роль? Та й дирекЦії рад­ госпу

тися

ків

пора

до

вже

прислуха­

дум•ки

твари.нни­

бригади

Н.

.N'9 1. ГАМАЛІЯ.

в

ста­

про що

горе-водії, дорогу

ви­ на­

підпит!{у.

Г.

опритом­

медвитверезни­

'УрОЧИСТО Й СВЯТІІОВО було в }{алитянському

тваринники?

Був час обіднього до­ їння, коли з бригадиром А. І. Лу!{ашиком та зоо­

це

свідчить,

Важко зрозуміти, на

го~

що

хотіли, не знали

злочинів,

скоєно

їжджаючи

умови

.N'<! 2.

олератори з бригади

Так. не

свого заводу, інакше ста­ виться ДО МОЛОДі, ЇЇ ЗаПИ­ ТіВ і проблем.

СказаЛИ

додивлятися

кермом

у

будин­

Статистика

думають

Ба­

Вони самі не хотІли

-

дІВОЗІМіНКИ,

до

будинку

ця

власник

НА ФЕРМІ РАДГОСПУ « КРАСИЛ ІВСЬКИЯ»?

залучають

пригода.

б

ворили

на­

страшніше.

закі. нчилася

коли

особливі

прац1

не­

чарки.

більшість

Іванівна

Та все по порядку . Про ж

умовах

довго залишиться на фер­ мі. Три тюк.нІ ·дІвчина не мала вихІ!дних . Погод•ьте­ ся, той, хто думає про майбу,тІнє свого радгоспу,

ЧИ БУЛИ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ УІ

щенко.

які

таких

захворю­

їхавши на подвір'я Гали­ ни Григорівни Яременко. зі)уйнуrва:в колодязь. са­ рай . Не відомо, чим би

що

В'і.ра

леми через rцроблеми з кадрами. І все ж, вини ­ кає сумнів. що 20-р!чна Наталя Мосналенко при

·

розвитку,

виникненню

та

Та

коли

стражда-

Все

психічному

врозів

тому,

позначається

доярка

передова

руки.

сімейного

тепла ,

морально .

гативно

а

говорит-ь

за

нагодо­

одягнені ,

затишку .

на

гірше

однолітків і

І

тою

роздягал.к·у.

З . ВИХ>іДНИМІf у ЦіЙ бригаді теж існують проб·

Якубовсь­

трудівниці.

працює на

ОД·

не

сім ' ї

діти!

що

ПО

рОЗ'J\еЛИ, ТО і 500, 600 Кі­ ЛОГраМ'ЇВ ПрОДУІКЦ!Ї буде. І в.се це на натрудже­ ні за десятки років робо­ ти у тваринництві жІночі

покарання.

їхні

тому,

в ані

ють

причет, І пови­

страждають

своїх

що

міліцїі. в

понести

випивох.

доставлений

від­

колективі .

ІРілну? Він т.еж ний до злочину

,

мате­

не

З одного боку рентабель­ на, передова ферма. А з іншого тут найгірші побутові умови з усіх ферм радгоспу. Коли б люди відчули найелементарнІшу турбо­ ту про себе , коли б одер­ жали все необхідне для роботи та відпочинку, без сумніву, колектив ці­ єї ферми у наступному році подолав би чотири­ тисячний рубіж .

колентиву

ОЦЕ ТАК РЕКОР А!

нім­

мовив би доrтомогти. Отакі парадокси існу­ ють

ХОЧ

ній плиті укладали. то вже б усюди тверде по­ криття було. з гірко­

можна провести опоряджувальнІ не

Щороку

інші

нап,ринлад.

ОБРАЗА

і

людей. А в 1 у літньому

ганень.ку

подарство.

табір лише

н!м.цата

Іванів­

ли б працювати у дві змі­ ни, .як сусІдня бригада. Адже у кожної сІм'я, гос­

·вом, всі умови для усліш

ниць

ВІра

Так, вони добре запа­ м' ята ли цю дату, бо важ­ ко їJСнім рукам. бо хоті­

розд.ягални. і душові, сло­

ної роботи бригаді .N'<!

молокопровІд,­

на БащенІІ{о, Любов Гри­ горівна Отрохова, Зінаї­

мріяти можна. А в ньому

-

пуття

розповідали

МИІ~tолаїв.на

ре­

А

до

Рогач,

ферм!, розповіла. що ко­ рів-НИІ!{ N9 9 енсплуату-, ється 20 років, і ніхто за цей час не подбав про те. щоб обладнати бодай по­

- Ще до 1 січня ц. р. об1 ця.в дирентор довести

та

для

мо­

рукамн.

ка

N<! 2,

лише

локо

носять

да

.N'<! 1

не

яка ЗО рокІв

І

з Та

1рад!ють.

Т.варИІнники бригади

н!вна

так

--

приміщень

майданчики покриттям.

чить його і.ржа, а вони як ІНосили,

зачитано

наназ

ХОДЧЕНКО,

начальнин

НИ>І{а МВВС.

медвитверез­

Броварсьного

міністра оборони СРСР про черговий набір до

гард >>

армії.

теrу комсомолу радгоспу­

війни

комбінату

мати

З теnлими словами

до

напутніми призовникІв

В.

О.

ступник

секретаря

Сергій

жавський.

звернулися громадський наставн:,ш М . А. Чепіль, представник військкомату

трудових

М. І. Головченко, голова профкоАrу радгоспу <<Аван-

венІри.

З

Сур­

Представинии колективів,

працюють

вручили

ком!­

де

призовники,

їм

пам'ятні

побажаннями

су­

нулися

ків

т;шож

Б.

О.

І.

ники.

Самойленко, з

призовни­

Дрешпан.

На згадну дім дІвчата юнанам

служи-

Т.

одного

ветерани

про рідний поІіІ'язали

українські

руш.

Майбутні солдати дали слово служити достойно, виконувати

сельців . . А

ра

на

наказ

закІнчення

відбувся

святковий

В.

одно­

· вечо-

великий

концерт.

СОЛОМЧЕНКО,

завІДуюча

бібліотекою.


ooeoeoeoмoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooottttttttttttttttttttttttttttttotttttttttttttttttttooooooot•tttttttttttttooeoooooooooooooeoooooo~ooo~

~

4

нове

сторінка.

·

життя

4

JІИСТОПАДА 19ХХ Р<Н У

?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . . OOOOOOOttttOOOOOtttttttOttttttltttttttttttttttttttttttttttttte•ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttOOOtttttttOOOOOOOOOOOOOOOOO"

Броварському міжрайонному виробни~ому

DЛАН-СЦЕНАРІR

управлінню газового господарства

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ПРОВЕДЕННЯ СВЯТКОВОІ ДЕМОНСТРАЦІІ ТРУДЯЩИХ nІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІН І ЗАКЛАДІВ МІСТА 7 Л ИСТОПАДА 1988 РОКУ

9.00----40.00

Зб~р

розташуванНІЯ.

10.00-10.10

учасник~в

Від&р.И"11Тя

слюсар

проходження

у

абонентів

(2

чол.), чол.),

(1

слюсар ло обслуговуванню УНБН

Іх

ряду

Виступ

роз-

120

крб.

чол.),

(1

агент ло постачанню (1 чол.).

колон

3-4

чол.),

(l

водій УАЗ-469

муляр 5-го розряду

святкової демонстрації ПЕРША

балонів

пр иймальник . балонів

ГОЛОВИ ВИНОНІЮМУ МіСЬКОЇ Ради 1і&,рОДНИХ депутаТ~.іІ В. М. Зволя. 10.10-12.00 Де!МОНСТрацLя Т:Р·Уд1ЯЩИХ.

Порядок

заміні

слюсар ло ремонту вентилів

демонстрації,

демонстрацlІ.

по

чол.),

з

окладом

чол.),

(l

штукатур 5-го розряду (І чол.),

ГРУПА

Сер~я школа М

1. Середня школа N2 2. СередіНЯ школа N2 3. Восьмирічна шнол.а N2 4. СереДШІ школа .NQ 5.

тесляр 4-го розряду (І чол.),

охоронник

чол.).

(l

слюсар 2-го розряду ВДГЮ

(1

чол.).

ДРУГА ГРУПА

Середня шкма Середня школа Се.редНіЯ школа Середня школа

.N2 6. .N2 7. .N2 8. .N2 9.

Літківській швейній фабриці КВШО «Юність»

ill~OЛa·i<НTeJJiHaT. СПТУ-4. ТРЕТЯ ГРУПА Завод алюмLнlєвих будіІвельниос Свlтлот~нічн.ий

ТЕРМІНОВО швеї,

нонструнцlй.

строком

навчання

Приймаються особи віком

не

молодше

16

років.

ЗАВІТАЙТЕ

Наша адреса: Київська область, Броварсь­ кий район, с .. Літки, вул. Леніна, 40.

.N9 60.

НА ЯРМАРОКІ

До відома j(ерівників підприємств, радгоспів і організацій, населення міста Києва та Київської області!

за·вод.

Деревообробний комбінат комплектуючого ллект» реалізує

6 листолада 1988 року Q 9-00 годині gjіЛя універмагу на житловому масиві відбудеться передсвятковий ярмарок. На ярмарку в ши­ рокому асортименті будут~ представлені продовольчі і непродовольчі товари. У ньому візьмуть участь підприємства управління торгівлі, райспоживспілки, ком· бінату громадського харчування.

виробничо­

N2 6

рб'єднання «Київдеревоком­ за прейскурантними цінами

(за готівку чи ло безготівковому розрахунку) неліквіди лиломатеріалів та горбиля у необ­

ПМК-5 т.ресту ~ КШвслецсlльгоспмонтаж». Трест •Брова.рисlльбуід». ШБУ-50, райШРБУ. ПМК-5 '11РОСТУ ~УІКрnромж.итлобуд». ШОСТА ГРУПА Апа,рат і сл.уокби Р ЛЛО, обласного племоб'єд­

меженій

кількості.

Звертатися на адресу: вулиця

·на'НІНя.

Лугова,

9

(район

місто Київ,

252155,

Оболоні),

дерево­

·Ласкаво просимо на наш ярмарок!

обробний комбінат N2 6, відділ збуту. Теле­ фони 430-21-04 та 430-32-38.

Київська птахофабрика. РаДІ'осп І.моо1 Нірова.

Управління торгівлі. -----

СЬОМА ·ГРУПА

Автобаза .Ni1 2. АТП-23262. Номбі•нат rр<>мадськоrо Райnобутномбіна1'. УпораВЛ1ННІЯ 1'ОрГіІВЛі.

Райспоживсnілка. РайлінарнІЯ.

ВІ.дЛtли,

з

РОБОТУ:

ються місцем· в гуртожитку і пропискою.

Зшвод nластмас. Домобудівний номfі~nат. ІjІ'ЯТА ГРУПА ПДБП-2. Мостозагін .N2 112. Трест ~тег.лицяrе:хJМонтаж». Трест ~БроварИІJІРомжитлобуд».

АТ.П-13209.

швей

НА

місяці. Оплата лід час навчання 70 крб., після 120-180 крб. Прийняті забезпечу­

за.вод.

Ремонrrно-механlчннй завод. Дослі.діно-еu<сперименталІЬний

>

3-4

3авQД ТОРГОВ€Л·ЬНОГО МаШинобУ'дУіВашІЯ. Виробниче деревообробне об'еднання. ЗавQД порошкової металургії. Шиноремонтний завод. Де;р.евоообробний комбtнат. ЧЕТВЕРТА ГРУПА Фабрика ве.рхнього дитячого трикотажу. ЗЗJВод нестандартного номУJНалЬІНого обладнання. Завод будівелЬІНих конструІКІЦій.

Пошуково-зйомочна експедиція

учениці

ПОТРІБНІ

УІJіРавлtнн.я

---~--

-------

Управлінню торгівлі

Броварського

міськвиконкому

хар'JІУ!Вання.

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

і сл.ушби

заступник начальника тальному будівництву,

мlськвикооному.

ло

техніці

і

капі-

товарознавці, електрики, плиточники,

3АПРОШУ€МО НА ЯРМАРОК! листопада nередсаятковиіі

року ярмарок по

6

1988

облицювальники, муляри,

відбудеться nродажу продо­

столяри,

теслярі,

вольчих товарів.

локрівельники, сантехніки,

У ньому беруть активну участь підприєм­ ства уnравління торгівлі, райспоживспілки,

зварники,

магазини,

ti

іХ товарів.

ШАНОВНІ

11ту.вання

вул. Київська •.

ПОКУПЦІ!

У всіх магазинах управління торгівлі про­

звертатися

139,

водиться необмежений прийом з-під мінеральної води ємкістю

склопосуду л (євро­

0,5

пляшка) в обмін на напої в аналогічяій тарі. ~упраалінню .М есту

для

ЗaryCSneнe св•доЦ'І'во ·на

по-

варс.ьннм

КБ-100-3А,

ім'я

недІйсним.

ВоДІІІІНк

видан:е &ро­ року

5 JI10'I'OI'() • 1000 Haoranli l'J>и.rорJвни,

за

еважати

Продається частина будю.~у в м. Вроварах по вуп. Старченка, 23, Дроrін Л. Н. (в районі вок­

методом.

~ся пропискою

npSJВO масН.ОС'І'і,

мfсьююм•УНІ10СПQМ

.Ni 2113 1111t

о-преміальна. ::>вим

торгівлі.

споруджен­

вутичі терміново

крани

Управління

4

аапу).

ліж-

Звер'Іатнся піелІІ

17

rоДИНІІ.

ко-місцем в гуртuJІ\.••···.. управліИІНя.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ку­ тузова,

ГО

сНО.ОО.Я жизнь• - ормн Броварского го.роnскокомитета КОММУН'ИСІІ'ИЧеСНОЙ Па,р'І'ИІИ Укр&ІІІНЬІ,

городекого

и

рай,оН'НІОrо

'NIII'OB Киевс.RОй обJJш:Іrи. ДНІИ

Редаюrор А. Гоазета вЬІ:юодит с

вЬІхода:

В'І'ОРН•ИН.

Советов

народн'ЬІх

депу.

(На укра·инско.м язЬІке).

ВОJЮШИНЕНКО. аnреля 1'937 ro.zra. среда. пятиица. сvббоІrа.

17

І

І

2,

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Теnефонм:

-

4-04-6].:

вІддІпу роІІотм

редактора

255020,

4-04-81;

Київська об.11асть, м. Sровари, вул. І(иівсьJ(а,

- 4-03·76;

elдnoalдanw~oro

аастуnнмка

секретарн,

редактора,

ІІддІпу

clnr.c:ькoro

8ІдАІІІУ

nартІйна·го

rосr1одарст•а

І соцІап•нмх nитань ._ 4-02-12; аІддІпу пистІ• коресnондента мІсцевсrо раІ{•)моuенм,. 5·13-11.

nромисnоеостІ

-

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О.

РБУ-4.

154.

ж•ІТ'І'R

·- 4-%1-21; І

масовоТ

Друк

Індекс

61285.

Офс81'НИЙ.

дРУНОІІІаІІІ:ІІЙ

арІ(уш.

Обсяr

1б.56.S nр!ІМ!.рн·ІІк:s. З.а!МО!І./JеНіЮt

Н..

1

ТІІраж

561 7.

·

#175 1988