Page 1

ОРГ А ,Н

І) Р О В А Р С Ь КО ГОМ І С Ь К О'Г 'О

МIСЬКОl

Газета виходить з

І

квітня

17

'РАЯОННОІ

* .N9

року

1937

РАД

*

175 (7462)

IКН1І

великою

цьому

В

М.

доповідІ

. С.

рахунну

9нрlвнЮ8ания el(OHOм1~O­ ооц1ального І культур­ ного роовит.ку всіх рес­ пуБЛіІ< І peгlOHLв , ус:.х на­

ro,

poдlв.

Живодайним джерелом цроцвlТання . моє! респуб­ ліКн, як і всіх республік краІни. була І в ленІнська

державою,

звертаючись

никl9

до

не­

братеРСТВQ народІв.

радянсь­

заявнла

з

ча. Вона нагадала. юс пІд­ lНїмалась УІ pl.ДВa рес­ публJ.ка з ро;ч>ухн в пер­

шІ

пlСЛ$JВоєннІ

рони

-

на у:нраІнському вугUші. уральсЬІКlй сталІ, узбець· кlІА бавовні. В1дбудО!Вува·

учас­

засІдання

1

Ко­

друж­

трибуни УРОЧНCТQго засl­ ДЗlUfя ди.ректор ПЛЯІВІнсь­ коУ середньоІ шкоnн (Лат­ в1~ЬKa РСР) Е. Я . Куп·

зробиnи

впlВН8Нно змІнили духовний світnюдини . . ЛюДН1lа мого вlНу J ЖНТТQВOго досвІДУ , ска-

389.

оолlти.ка па.рті!,

ких

3 розру­

життя,

націОнальна мунІстично!

ба

ля пер~мог.нВеnикого ЖOJmIЯ. РадянськІ люди

перетворили

найбіnьших Жовтня є

жави . . Революція зробиnа надзвичайно багато для

ве­

П -революційну ІсторІю, нап()lfSвену працею та БО­ ротьоою, нелегними пере­ мО'Гамиt звершеН1lЯМИ в ім'я нинІшиьоro І при­ IдеПDIIx покол1нь . за масштабами З8ер­ шень k:тор1я ще ие зна­ л~ Т8'Кого перІОДУ, який цройшnа наша краtиа пІс­

мoryrньою

колективноro

---

личний І масurrабний об­ раз нашоl Батьківщини,

П

щровад­

дружба радянських наро­ Дl.в , вона адна з ГО­ ловних опор могутностІ й М'щностl рад1шсысІy де.р"­

Горбачова .

вирвали lСраІну хи І вІдстапостІ,

і

пІдряДу. ОдНим з заВQювань

увагою

розкрито

широке

lJJереД-I'.omодарсьК'OlГО роз­

вислухали доповІдь Гене­ ральнО'Го сенретаря ЦК

кnec

бlnьше

про благо

ження п.роrресввних d:юPм органІваці! працІ. насам-

НапередоднІ йоro учас­ з

дедал1

та Інтереси облас.Тl , рес­ пубnЖи , краІин . Сприяє

лЮQIУ . НИКИ

теж

живе Думкою

член

КПРС з 1917 року К . П. Синозєрський, вJдчувае ,opдlcrь за с,-1йкlсть. цІ­ леСПРJIJМQван1сть та геро­

ти

нарадне

rocподарс'l'!lО

допомагали

спеціалІсти

МОСЮіи І Ленінграда. Ра­ ку і Тб1лІсІ, Куйбишева 1

Ізм иашоІ леи1нСЬJ(оl пар­ тІІ І радянського иароду.

Гордість за нашу В1'rчиз­ lЩРОІЦІЖєну Щовтием,

Мlоська. Сnова найщирl­ шоІ вдячності за дружбу, спl\Вробi'rннцтво 1 ДOlЮМО­

яка утверджує Ідеали

гу

fIiY,

Цla.лJзм;y,

тll. ие

миру,

Кож­

покоn1ння радян­

ських людей з6ер1rає І примножує традицlІ Веnи­ коro Жовтия . І -мн ВiJeг­ ненІ . що пpanаРlfашоІ ре­ волюцІІ в надІйних РУ­ "ах,

заявив

тіІ.

вetepaH

7О-рtччя

ЖO'In'ня

промовець

звернула

до

Hapoдllв~paTiВ, яних есО­ юзом незламним респуб­ лІки Вільиl навік об ' єдна­ ла вели,кал Русь • . На засІданнІ виступили

демокра­

cnpaвeДnВВOC11. нове

со­

та'lООЖ президент Анадем11

нау1С CPCPГ~ І. Марчук,

бригаЩІР ~асиодонtькоІ шахти· еМonодorвapДійсь­ ка. О. Я. Колесвиков, го­

пар­

Великого

nова Комітету радяиських

ра'дяоський народ

жlНІСЖ З. П . Пухова, бри­

зуст.рlчаєв lJJерlод грандlоз­

- електромо.нтажни­

ноІ революцlйноІ rte,pебудо­

.гаднр

ви.

ІОВ ТБІЛ!1ськоro електр08О­ зобудшноro заводу Г. k МетонlДЗЄ , nанно.ва-бавог-

І!

долю

-визначають

демократlt3ацlя 'всього су­ спlльногожитrя Ірми­ кальна еІСономlчна рефор­

няр

радгоспу

еМалів.

Сирдар'rнськоІ області Т. Б . Киргнзбаєва, пер­ ши.й сенрета,р правління СпlJU(И письменнlП<1в СРСРВ. в., Карпов. .

ма .

ми впевнені в досягненні

поставленнх цІлей , сКазав . 'Виступаючи на засІдаННі, херlвник бригади сnюса· piB-<жnадаnьникl9 вирОб·

соцІалІзму

назав­

р1ю

наших

у Жовтневій революцІ!. що зберІгає й донИНі свій м1жНЗlPQдний Імпульс . джерело жнттєст\Йкостl комунІстичного · руху . Про .величезну роль Жовтня в БОРО'1'ьБІ за соцlальиу змІну свІту roворилось у виступах керіВників кому­

н1crИ'ІНIfХ партІй капlта­ nkтичннх краІн . СоцІа­ л-рм . сказав Генеральний сехретар Французько! КОМУ'нІстично~ партІ! Ж . Марше. в очах людей усього cвtтy дедаЛі бlnь­

ше

доводить. що

вищою соціальною нІзацією.

Першим

актом

він є орга­

цього

момен.ту

прокладав­

ся кардниanьвий напрям мІжнародно! полі'fИКИ ленlнсь'Кий курс на мир, взаємовигІдНе спlвробlт­ НИЦ'l'.80 і дp~y народіВ. Мцрне спіВІснуваНJfЯ, відзначив Президент Фін­ ЛЮІДСЬіКоl РеmублІКИ М. КgйвісТО, утвердилось як ОДИН

циnіВ

з

ОСНОВНИХ

сучасних

прнн­

мlжIНарод­

них відносин. ВіН справ­ ляє виюmюво важливий вплив на збережеккя ми­ ру 1 зм1циеННIІ м1Жна­ родного сп1вробl111ИЦтва . керіВництва

Істот­

аскй зав~. В. С. Чиче­ ров. ДемократизаціЯ, глас­ ІКість. ехономІчнІ методи управЛіння. пІдкреслив ВЕ, повертають трудящим

рІччя

почуття

Ось

УЖЕ'

чотири

як

десяти­

сoц1anІз.м

Cnlльноlo

став

долею багатьох

народІІв, надзвича.Й'Н.о важ­ ливим ф~ом сучасноl

господа­

ря на виробництві. в міс­ цевих справах. у розв 'я­ занні проблем своєІ рес­

ЦШllл.1зацIУ.

публІки . всього нашого союзу. Лінія ця правиль­ на. ТаШі думиа робlmи­ ків. Багатьом з нас тре­ ба міняти своє ставления

Перший сехретар Цен.,­ рального HOQ'dITeтy Поль­ СЬJOOІ Об'єднаноІ Робl,.нн­ чоІ партІІ, Голова Дер­ жавноУ Ради ПНР В. Яру­ зельcыкий. наступає пере­ ломний час прискореного всебlчноro розвнтку . Це спільна Історична I1lд­ ПОВlдаnЬНlСТЬ наших пар­ тій перед сво!ми народа­ ми, п~ед усІм пpor.peсив­

до справи,

правдань

не шухати

поганІй

роботі.

повновладнОго

romодаря своєl ДОЛі міц­ иів 1 в селянина. В1Іажав r.onoвa 'КОnroспу .Про­

rpec.ГpoдaeнCЬKoI

об­

.лаСТі О. }t. Дубно. Сеnя-

сОціалІзму,

KpecJl1НB У

ви­

а працювати на c~lcть. з ПOВlRою віддачею.

Почуття

Для

.

ним

своєму

під­

виступІ

сеlТом.

Учасників засlд81ШЯ

уРочистого

111тали

кер1гнн-

Виступи й привІтання завершенІ. Урочисте за­ ctдання, . присвячене 70-

рІччю

з

внзначиоJO

по­

.

Фо:rо М .

Се мннога . _

'10 РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТ НЯ РАПОРТУЄМО: ==I~========::'

На чопІ з комунІстами у рахунок третьоro ро­ ку п'ятир1~ки црацює цех плеомрепродукцlУ радгоспу­ комБІнату еКалитяю::ь­ JllНй., очолюваний 'Кому­ нІОтом СтанІславом Пет­

РОВИJЧе.м

Oroлем.

ВеЛиlСоl

а>ООНіВ

колектив

С'вивини

цри

крнтвм.

Товариш Горбачов М. С. ro.вopнть: - До зустрІчІ · иа сто­

рІччі Веnикого Жовтняl у залІ КремліВського Палацу З 'Уздl. звучить партmинА rlми сІнтерна­ цloиал • . (ТАРС).

ви·

центнерш

35.345

планІ

двох

рсжlв 32.089 центнерів . А дворІчний план прода­ жу ЇУ досяг 121 процеи-

та. Переможцями перед­ жовтневого ссщ1алlстично­

слова.

го змагання вийшли опе­ ратори Катерина Семенів­ на Куделя та Любов Ми­ кола!вна Андрlєико . З ваГ()МИМIt трудовими здобутками зустрІчає славний ювІлей 70-річ­ чя ВелИіКОГО Жовтия І КО­ лектtlВкролефермн на чО­ лІ з комунІсткою Оленою ПerrpШlною Прядко. ВІн з честю дотримat даного

ВКf)06иицтву .м'яса на 122 І по продажу його ИQ 118 процентіВ . Найкра­

ДВОХ

ВИКОН8ІВши

.poкlв

план

п'ятирlч.ки

по

щих показниЮв у працІ д06илИІСЯ ГалИ'На Іванівна АльохІна та Наталія МатвІївна Нузьменко, які Очолили соціалІстичне змагання кролівнИКІв .

Г. МАТВІЄНКО, економіст по орrаиіза­ цП соцзмагання.

Новатори--виробництву Всен.ародному

С'ВЯ'l'081

Жовтня при.с:в.ятили свІй черговий уооlх сп!врОО11Г­ ии'ки технологічного . вІДДІ­

лу Головного ваного

ОПЕщl·аJ1'l.ЗО­

коостру.к.торсь'КО

-

теХНОnЮ~іЧН()ГG бюро мий­ ного обл&днаиня, якІ впров~лн

на

GaB~aX

агро-прому СРСР новий М'иАнl!!і зё!t016 еВlбро-012 •. ' Вlи вииqpиетОоВуЄТЬСЯ для очищеllНЯ

. детаJteA

у

цес'!. ви.roтo.влЄllfНllt ТИХ

'fнших

про­

чи

І перева-

arperarriB

ж3ІЄ АК

вІтчизнянІ, так І

зар;у61.ЖНІ аналоги.

-

К'OНlCТ:РYJt"l'O,РСЬКl в1мlли, якІ ОWJIIЮіОТь В . С. Ог­ JЮБЛіЯ та І. М. ЦуЛIdН. розробили

проеНіТ І

по

.ньому виготовнли досmЩно-

IJJромнслOtВI ~Юі блоч­ но - модульного обладН'ам­ ня,

якнм

БУІдІу.ТЬ оснащу­

'ватНlCЯ лін1:ї "а гнучиl ви­

робничі СJl1Cтеми

Зарасз будується нова база ДЛЯ коле~у бюро, що дасть можливість роз­

робити не тlль'Ки те чlt ІН1Ше мийне обл аДН'8!lfНЯ , а й . втілювати дослід!!'! ЗJ)ШЖ И у метал. Це дозво­ лить значно СКОроо'КТИ їХ шлях до серійного випус­ ку ! полюшиrrь якіснІ л<)­ К8.3JIики.

З8ІВодlв

машlt!Юбу дdBHOro НОМ.плек­

В. АБРАМОВ, R8'18JIЬRIDC ГСК"Б мd­

су.

ного обладнання .

30'ов'нааннн . • инонапи у ра:дlоному , піднесе­ ному Нак:"І'ро()Ї виЙДе.ка СВЯТК(Щу

демoorrрац1ю

б:р1U'ад<і Л . Д. Сердюка по складанню пересувних ко­

тєnьних

YCТ~OВOK

hect-З.'НдартнО'Го

3a8Q.I\Y

КОмylН'aль­

ного облaдlН.atИlfя. Колек­ тив уenlшно виконав свої зооов'ЯВ83fИя на честь свя­ та ВєnИJЮrO вже

Жовтня j.

вfДIf\paIЦЮІІ8В

деlЩДУ

в

раху.нок

першу 'І1рЄТЬО-

го

року п'ятирІЧки

заВОДІ

В цІлом.у по пlДП'рИЄ1tf­ атву Т8'КН'Й важливий по­ КЗЩfRК, ЯК ПРОдУ!(ТИВнІсть

працІ, збll1llьшено на 2,6 ІІ.РО'цента п.роти плану . В реоу льтarrl

завОДЧ8JIИ

ус­

теж

у

Г. НАУМЕНКО . секретар партбюро QC-

-

перимевтa.иьвoro

кІв.

ду

у

нрокува'l'ИМjyТЬ

ла'ВЗІХ дeм~aн.TIB .

пdш:но ВНКОIfaЛИ план де­ сяти місяців з усІх техні­ ко ек.о,ноМil"ІНИХ поназни­

ПрИ'КЛадом

є комуШсти: елеІСТ­

РОЗВЗ(рНИК Ю. П. · Щ~рбак , слюса,р М . А. Бон.дарен­ ко, КОН'1'ролер ВТН П. А. ПопOtВченltО та 1amJ1. :ВОН.,

.0-

зuо­

Иеставдартвоro

МУВ8JIЬиoro об.IJЦR8IPUL

працІ ііа

в нагороду за працю

Жовтие­

воІ ' соц1аЛістИЧJЮI рево­ люцlІ. огоnошувться за­

За пе­

рІод, що минув з початку

п'ятирІчки,

Сміnквl · lВ1ц1атиВи радян­ СЬК9ГО

зиімку , прнйшли

привІтати rlдHe ПОПОВI(4!ИНЯ дією в їхньому , життl

. J

B~H

буВ еДекрет про мир.. З

хах

в успі­

зунов, П. д . Hoвoc~JI05 та Ф. Є. JIyroBський. яких вн бачит~ ва

заж>нодавчим

PaдlfНICькoI

но сприяють тому. що те­

соціалізму.

Напередодв1 сВята тридцяти кращим представникам роБІтничого кn.acy та іитeJd.генцlї вручено партІЙНі ДOКYMeн~. BeтepaН1l КомунlСТJI1III~Ї партІї О . М . Ли­

перемог.

пер в реаЛЬіНа можливІсть зробити історичний крок на шляху до б1nьш без­ печноro cв1'ry. не затьма­ реного загрозоlO ядеРНОІ катастрофи. ПрнсутнlХ у КремліВ­ ському ПалацІ з'Узд1в вІ­ тали представники молодІ й піонерів, воїни.

lСраІн

зустрІти 70.рlЧЧЯ Вели_ ЖОВtllЯ , вони пов" язали долю з ~енlнСькою партІєю .

KЦJ І друзШ . Допомога Ра­ ДЯНСЬRого Союзу та інших

живе

можна бачити

тя. В днІ , копи весь радянський народ ' готує ­

цІоналістську пІдтримку иаших oopaвнwix союзни­

не тІльки в нашій краІні.

n

ЖОВТНJI

запам ' ятає­ ться ва все жит­

отійний розвиток. На всіх фронтах боротьби , в усІ найтяжчІ часи, заявив Ге ­ неральний cevpeтap ЦК роБІтничо! парті! ЕфіопІ!, Президент НДРЕ Менгlс­ ту Ха~ле Марlам, ми по­ стІйно вl:дчували інтерна­

ничого оо'єднання еЛенииградский металличе­

реальне

Справа

ця подія

перетвореннях,

жди БУіде вписана в Істо­

3 коп.

ПОПОQПЕВ-П

'l1Вepдo вІдстоює право на­ ,poд1lВ на .вільний, само­

І<раІи

Ціна

ГІДНЕ

ки делегацUt 1н1Шl~ кра­ Ін соцІалІстично! спш­ дpymнoCTI, SIК1 прибули на QВЯТ!Ку'Вання 70-рlччя ВелИRОГО Жовтня. ПосланцІ краІн, що РОЗІВИlВаються, я.кl висту­ пили на засіданнІ, під­ кресnювали, що в осоБІ РадянсЬІ«>ГО Союзу МОЛО­ ДІ держави мають надІй­ ного друга. який завжди ГО'1'овий допомогти в про­ гресивннх

*

П'srrниця, 6 листопада ·1987 року

Продовжуючи справу реВОJlюqіl з листопада в Москві ; в KpeмnJJвcькoмy ПалацІ з'lздlв. цродовжувалося шlnьне урочисте 'засІдан­ ня Центрального КомІте­ ту КПРС, ВерховнОІ Ра­ ди срор І ВерхО'В'НоУ Ра­ ди РіРФСР, присвячене 7()"р!ччю ВеликоУ Жовmе­ воІ соцlаn1стичноІ рево­

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А ІНИ. ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМ І Т І! Т У

НАРОДНИХ

за

підсумками

третьо­

го К'Варгалу 'Колеитиву вро.. 'варськото бюро подоро­ жей 1 ексJ(ypC1й за успІхи ·в соцІалІстичному змаган. .нІ c~eд спорІднених ор­ ганІзацІй присуджено пер­ ше місце. Напередодні c.~ йому ~учено пере­

хliдний Черааннй прапор oБJIраоди по туризму 1

е.кскурсlях

IІІРoфon1.дкИ

та

обкому

цраЦІВЮ!l<1В

культури .

СлІ:ц

Відзначити,

що.

працІвнmm бюро взяли ВИССЖий те.мп в роботІ з І ось

НинІ

третLй квартаn

впев­

йозно

нено

утримують

першість

JI. сблаСТ1, !Ще

напружеНіШі

зав-

стоять перед копек·

повниА

року.

перших днів

вже

дання

тиво,м на наступний pl.К. Майже вдвічі збlnьшено ви­ робннчий план. З першог() сІчня бюро перейде на

в

госпРозрахуН'Ок.

коnектив готується

нОВИХ

його

сер­

до праці

умова.х.

В . ЧИРОк.


6

листопада

року.

1987

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

сторінка.

3

ЯКУБОВСЬКИЙ

IванСтапанович 3 л~an_ ц. р . на 80-У році ЖИТ1'Я пІсля три.­ вало1 й тЯжкої хвороби помер член КПРС 3 1931

НАШ

'.Року, ветеРан · naprriї Іван Oreп.aтович ЯкубовськИЙ . І . С . Я:к;убовський на­ родився в 1908 році в се­

PEnOPTAJК

лd Рудня

Новct)ор'Є9СЬКt)

1{ОРОСТИШIВСЬ'КОro

nOBlrry,

КНlУвс.ькоУ губespнИ в cllМ'і робlТН'ЮC1Jв . Трудову діяль­ ність роопочав з дев'яти­ річJrorO В1Н;у, наЙ\Митом кур:куля . Потім П!рацював ВЗ!lIГЗЖНИКОМ на ста.нціІ

Олевськ Пd.ВЦ'еННО - За­ xlJgioi залізниці, ~ та­ бельнихом РодовельськоІ

Щоб

мирну

На фот0: ПІД час УРО'ПІстоІ

подІІ

біла паМ'JlТllRКа воїнам-чекІстам;

ступав ветераи війни

алроном1:чноІ дocлJ.дноі станцЬї, 'КУЧером контори тресту с "Ун\р3і'lнл1с •• бpиrа­ Диром , м'айcrpoм на бу­ Дl.вНИЩТВі зал13\іИцl в Мо­ ГИJIьові.

ви­

З

М. д. TepTR'I-

вий; прощаRRJI зІ знаменом; оу хвилв­ ву розлуки.

працю

1930

бовський

року І. С. ЯК(у­ іПов'мує

своє

жкття З Червоною Армі­ єю . Був кypc&1fl'OM ПМКО­ іІОУ шко,ли 6-ro КЗlВКазь"о­ го, ЧерВОНОПР;IJIОРНОro

фото М. СЄJlИRоrа.

стрlЛЩI:iКОro ІЮлку, зай­ !t!JB Pi'3H-l пос,ади у ВІЙ­

І старий воїн . і рід­ на ненька мають повне право дати їм наказ з честю обороняти кор­

ськах НКВС . У 1948 1949 роках І. С. ЯкубооІ-

захищати

-

с.ькнЙ навчався в офіцер­ сыctй школі М1Иістерст'Ва внутрішніх справ, а пІсля

Цboro

аж

до

продовжува.в

1960

року

сJI.YiКШ1!

~

вІйськЗOt МінЩreporвa вну-

.

трішніх трав.

П4ІСЛ61,увільнения уВід­

ставну, з

раку пра­

1964

цював началЬНIf1(ОМ групи 91-го загону воєнізованої охоронив місті }{нєві , а

-

потім нач:алЬНIf1(ОІМ ка­ раулу пожежної охорони

І наіч'альником воєнізоВ3.Ноі охорони на заоводt порош­

ковоІ МЄ'I'ЗlЛYргії. З 1967 року І . С. Якубовський переБУ;ВаБ на заслужено­ му BI.дnO~.

За заслУ'ГИ перед na.prrlєю й нЗIPQII:OМ Іван Стenа­ !ІОвич. Якубовський иaro­ родженИіЙ OjJIltЄHOM Черв0ного

Прапора,

чотирма

мед-а.л:ями , йому . в~vч.eно Знак 4: 50 po~i'В перООува.н­ НЯ В рядах КПРС • . Св-ітла naм'm'Ь про І. С. ЯКУ'ООвськoro -вір­ ного сина

парт'ty

жеться

КомунІстичної

назавжди

. в

серцих

збере­

ТИХ,

хто,

Ао-ro знав .

Група товарRJПlв.

дони. спокій нашо'і Віт­ чизни. щоб ніщо не затьмарило УІ безхмар­ не небо . І сподіва1"ИСЯ. що наказ буде гідно вИ'Кон.аниЙ . За доброю ц1 єю у нашому

тради­ районі

проводи до лав Радян­ ської -Армії відбува­ ються біля священих для кожної радянської ЛЮДИіНи місць па­ м'ятників загиблим у

-

OclJн.ь . . . вими .

але

Шд

СКУПИМИ

нячними

рони Велнкої В!тчиз­ няної :війни . . У селі Калинlmtа це

ласка­ со­

.

пам'ятник воїнам-че­ K~CTaM . Нашим земля­ ка,м Павлу Коваленку, Валерію Звєрєву. ВО­

променями

спочиває земля. Вона немов набирається сил. щоб вl.ддячити людям за турботу про неї ное вими ар\;)жа я.ми . Від­ давна

повелося .

цю багату пору граЮ1"Ь весілля . героям

що

лодимиру Цахло, Олек­ сандру Сибізі та бага­ тьом іншим цей день запам'ятається на все життя. Адже їх уро­ чИsC1"О і в той же час

у

року Але

сьогодні1ШlЬОГО

репортажу

тепло ,

доведеться

зачекати із цією при­ ємною поДією у їх Ж'И'Т'Ті всього лише АВі

. по-батькіВськи,

проводжали

на

служ­

бу .

-

Хоча

на

вас ще

ви наших земляків Героїв Радянського СоюзуІ

ВіД імені матєjЩJ

я

хочу

побажати

повернутися змужнілими,

ми,

-

додому здорови­

говорить

Надія

Павлівна Сибіга. знаю,

у

вас

вам

Я

-

попереду

два роки нелегкої служби . Віднині кож­ ний крон буде віддаля­ ти

вас,

вже

молодих

солдаТіВ . від вчорашніх

хлопча'l<Ї'В .

". БЛИЗЬ'кі за те. кроки

Всі

рідні

1

вбоЛіва1"ИМУТЬ щоб були ці

значимнми

у

ва­

шій долі . Отже , щас­ ливої дороги і швидно­ го повернення. Ми вас з нетерпінням чекати­ мемо .

Мені

:ВИКOOfУ'Вати

нальний

оБОВ 'ЯЗО'К

Афганістан.l, розпочав

слооо

БЕСІДА НА МІЖНАРОДШ ТЕМИ

довелося

lJrrepHaцio­

своє

у'

так напутнє

Олександр

Ар­

тюх . Там багато технШи . але в кІнцево­ му результаті

.все

лежить від людини

за-

-

УІ здlбflостеЙ. фіЗИЧJnJ;Х даних, сили волі . Тому з першого дия загарто·

ВУЙ1"е себе і фІзично, і морально . Це буде ваш вклад у обороноздат­ ність наШОІ краІни, всіє! СОціалісТИЧНОІ си­ стеми.

«Клянемосяl. ла одностайна B'Lдь. -

-

бу­

відпо-

М. ГОМЕНЮК.

Спадкоємність ленінської поліТики МИРУ СlЮЄ 70-Річчя наша краІна зустрІчає на маршІ безустанного і послідовного наступу . мета якОго будівництво більш безпечного світу. · усунення за­ грООн ядерної війни, зниження загального рівнЯ воєнноХ конфронтацlІ .

У ці дні ,

ян ніІФЛИ, бачиш

спадкоємність ленінської ПQлітн.ки миру . яна визна. чає весь зовнішньополітичний курс першоІ у світі ооціалістичної держави.

Лише :місяць вІДДіляє

,

наС від радянсьК()-амери.

канської -зустріЧі у верхах. на якій буд.е підписано історичну угоду щодо ракет середньої дальності

й оперативно-тактичних . Ця

домовленість повиниа

стати lмnYльоом і для більш ра,ди.кanьНих КрОКі'В , а саме ПОШУJCів-IWIЯХ1в скорочення стратегіЧИИХ озброєнь при д.одержанні договору щодо ПРО.

Укладення УГ9ДИ. яка л1нвщує дJJa класи ранет, буд..е першим конкретним результатом тЮt СпРавді велетенських зусИJIЬ , яних покладало радянське ке­

рівництво за час, ЩО!4НИУВ після НВітневого l1ленуму ЦК КПРС .

(1985 р.)

Ці зусиJIJIЯ буJЮ зафtксовано

в рішеннях ХХУІІ з'Узд.v партії, в програмі ядер­ ноГО' роззброєння від 15 січня 1986 року, в ДеліЙ­ ській декларації:. .Разом з Іншими 'Країнами соціа­ лістичної: співдружності СРСР виступив в ОрганІза­ ціі' Об'єднаних Націй з рядом важливих ініціатив, у тому ЧИСЛі зnpoектом сТ.ворення всеосяЖної си.

стеми МіжнаJ:<>ДНОГО :миру та безпеки. Коментуючи в ці диі доповідь Генерального, сек­

ретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова на урочистомУ засіданнІ в КремлІ, присвяченому 70-РlЧЧЮ Вели­ кого, Жовтня. західнІ спостерігачі niдкреслюють. що змЩн.ення ПРИНЦИПів перe(Sудови, ,гласносТі й демо­ кратнаац11 як норм радянсько,го способу ЖН'l'Тя зна­ xoдwrь пряме Відображения в радянській зо,внішнlй IЮЛіТНЦі. ПрИ цьому . вони .ви~яють ту частину доповіді, в якій говориться , ЩО РaJUlнська ~овніш­ ньоnoлітична І ДИIJJIома.тична робота спройнята прагненням До, діалогу - вІдвертого, і чесного, який враховує взаємні занепокоєність І висноаки СВітоваі науни. без спроб J<OГOCb обіграти або обдурити •. Суть цього розділу виступу ємко, передав комента­

тор індійсько,го радіо" який заявив: сУ Москві ви­ ходять З тoro. що" незважаючи на глибоку супереч­

ливість суч~ного світу І до,JOOріннl відміННОСті дер­ весни і дві зими. Так принаймні обіцяють їм

вже

'Кохані.

вважати

А

зараз

цивІльний

теран

себе

.

.

воїнами

вІйни '

Ми;кола

Тертичний.

~Лам " ятайте, це просто

у запеклому

але

можете

Радянської ГОВQpить ве­

Дмитровkч

рів. І йдуть ВОНИ з гли­ бини серця, бо ви­ бою за незалежн!.сть Ба1"ькІвщини або під час безсонної 1Jочі БІля ліжечка Сашка чи Сер­ гійка , а тепер Олек­ сандра, Сергія ...

одяг,

цраву

могутньої Армії, -

лунають

для них напутні слова ветеранів війни, мате­

страждані

по

почесне

-

не

звання .

Воно вимагає від кож­ ного внконувати свій обов'язок перед нашим народом самовІддано , з

повним

сил .

напруженням

Будьте

гідн.і сл а-

жав , ЯКІ. складають його, ВіН взаємоо,в'язаиий І взає­ мооалежнИЙ. Ось чому в нащ ядерний в1'К !МиРне спІВіснування

всього,

пер.етво,рlМОСЬ

людства

в

умову

виживання

•.

У багатьо,х західних відгУКаХ на доповідь М. С. Го,рбачо,ва відзначаєтьCJI, що но,вє мислення з його

загмьROJlЮДСЬJ(Ими критерІЯми. орієнтацією на ро­ зум івlДlфитlсть по,чало пробивати шлях У СВіТОВ! справи, руйнуючи стереотипи антираДЯИіЗМу і пІДо,­

зРілосТі 110 радянських 1Н1Цlатив І д1Й. ПЛоди таиorо процесу тепер можна cnoстер1гати наочно. оу цьо­ му запорука . тоro, що, ми можємо ~ о,П'l'НN13М01tI дивитися В майбутнє, працювати в іМ я. створеlUlSt

tсеосяжноУ' системи міжнароДНО'! безпеки.

в.чуксеєв.

(ТАРС) .


2

сторінка.

«НОВЕ

У МІСЬККОМІ КОМПАРТІІ УКРАІНИ, ВИКОНКОМІ РАйОННОJ РАди НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, РАйКОМІ ПРОФСПІЛКИ

на самофінансуванні ними

змагання

К<JIМ1п'ютерjв

готуІО'ІІІ

лектив ордева ЖовтвевоУ РеВOJlюцlі Аержплемз8В&­ ду ~Плоск1всьКВЙ. (ДИ· ректор п. Ф. Волоха, сек­ ретар парторгаНІзаціХ

п. І. Поroр1JJвй, голова профкому І. п. Жежер, секретар ,комсомольськоІ

орraнlзацlI В. г. ТОПіха). Колентивом

Воду

де.ржплемза-

одержано

урожай

зернових культур по цеН'l'.Нера з гект3!ра.

р1внЯ!Но змину лим Jljpиба'ВКа урожаю

в.нть

тара.

14,4

стано-

центнера з гек­

на

зоба­

по валОВQlМУ

рoбнн.ц1'l1ву

но

По­

роком

СоціалІстичнІ

в'язання

60,6

зе.рна

127,8

ви­

ВИ,КО'На­

процента.

Переможцем :у трудово- ' му супервицтвl за ввко­ ваввя: зобов' яз8ВЬ ПО вн­ робвицтву Й .продажу дер­ жавІ оВОЧІв внзнано ко­

лективрадгоспу

~Kpacв-

JJlвсьКВЙ. (директОр М. М. ЛSПу&,ct!Щ)етар

партор­

ганІзацІІ М. В. Шупель, голова :профкому Б: С. Погрlбввй,

сецретар

СОМОЛЬСblJ(оІ

М.

М.

ство

органІзацІІ

Чувяк).

Гocnадар­

внконало

д~y

К'ОМ-

план

про­

державІ овочів на процента, соціалі-

116,7

стичнІ зоБО'.В'язан.ня - ' на 114,2 ПРQlцента.. · Понад план д'ЄІржав1 Іх реалізо­ вано близько тисячі тонн. Правофлaвroввм ДОВО1'О

тру-,

суперввц~а

по

Серед

трудоввх

колек­

якІ

переможцем

ви­

зиаво fПрацlвввкlв ПJJем­ птахозааоду ~pYДНJI. (ди­ ректор В. В. Фролов, сек­ ретар паРТQlрганізацlI d. Ф. МШ(;lllllець, голова профкому В.М.Мемрук, секретар КОМСQМольсь:коХ

М. ТеПJJюк).

[

На періОд ,зи.міВлі гро­ MaдcblJ(QlI худоби РуДНЯНИ заготовили по ЗО ценmе­ ріВ

кормових

ножну

на

одиниць

на

roлову,

що.

ytМОШІу

центнери

2

більше,

РаАВ

татів, кв

народних

депу­

райкомупрофспlл­

прaцtвникtв ·

arpoпро­

мисловоro ко:мплексу мІськкому ЛJ(СМУ.

І

УсоцзмагаВНl за пlдвв­ щеввя ,роДЮЧОСТі хрУ&тlв переможцем

визнаво

.ко­

лектив птахорадroспу .Се­ МВПОЛк1вськНЙ. (дирентор В. д. КУдРенко, сенретЗіР

парторmнізаціІ Жук,

Н.

/

голо:ва

Nl.

п,рофкому

виковаввю соцзобов'яз8ВЬ ввробвицтва І . ' продажу

А. ' М. Гу.пько,

сенретар

державІ

НОМСGмольськоІ

організа­

ціІ В. М. Ky~). У ни­

картоплі ввзвано

колектив рщtrocпy

.гоro-

лІвський. (ДИР~Н'l'~ А. Т. Косенко, секретЗJ> партор­ ганізацlІ М. Б. У стимев-

ко, голова профкому Т. В. Решетняк, се.кретар НОМ­ С(}мольськоІ

о.

В.

оргаНізаціІ

Скрвпввк).

Госп 0-

Дарс1'ВОМ не допущено. зни­

ження

урожайності

НУл.ьтУіРИ

в

минулим

цієУ

порівняннІ

роком,

а

з

план

реалlзаціІ крохмалисто! держatВІ ВИ1сонано на 109,8

процента. радгoon

По.над продав

план державІ

650 TOН&!L бульб . 250 · тонн більше, 1986 роцІ. .

Відбуnос"

Це на ніж у

Hiwньo-мy ,рОці

семипол­

,кl.вцl внесли в грунт

90,1

1'исячl тонн о.рганічних доорив, що на 58,2 ти­ сячІ ТОНІН більше минуло­ річного показюucа. .на 1

. гектар

площІ

внесено

в

ОЄ(редньому по. 27;3 .ТОН­ ни, що на lЗ,5 тонни більше, ніж у середньому по району. Колe.RТНВ пта­ хорадгос.пу

нагороджено.

ПQlчесною грамотою міськ­ кому ПЗd>тіІ, виконкому райОНlНо.І Ради народних депутат1:в, райному проф­ cnLлки п·рацівників агро­ прОМИСЛОВQlГО

мІсьЮ(ому

номплексу

1

СТИ'lllої революцІї но й Dрисуджеио:

cel!Jpeтaa>

ЮІІЙ

плаfl

ХІІ

транспорті

143,5; - 107,8; овочів нартоплі 107,9

ВНlКон.ав на

процес3:М.И,

1

-

МІСЦЕ

ченко,

сенретар

чя ду

112,2;

в медициНі,

автоматизації

-

Борсук).

Py~aHJ:вцi

. по

Дооре

-

вих,

колекти­

ву радrocпу іменІ Щорса (директор г. С. ПасІ'ПІИЙ,

сенретар парторганізаціІ В. М. Тетяввч, голова профкому Т. М. Руденко, секретар комсомольськоІ організаціІ А. г. Полот­ 'Грудівни,ки

подарства

гос­

виноналtl дво­

річний план нинішньої п'ятиріЧ'Ни по продажу держatВі м'яса на 110; мо­ лона на 10З,1, картоо­ лІ 105,7; овочів 128,5 процента .

Колективн радгоспів .ГогоJJlвсьКИЙ., сРусав1в­ СЬКИЙ., імені Щорса на-

. почесlQlМJl

городжево

грамотами

,

міськкому

КомпартІї Yкpa~вв, викон­ кому районної Радн на­ родввх депутатів, райко­ му профспілки пpaцtввв­ arpoпромисяового

КOIIIПJJексу ЛКСМУ.

~

міськкому

~ооутки

ЛКСМУ.

у

вагомІ

вироони-

сл{)'ваччина)

ст 3ІВЛЄ:Н о новинку

було

пред­

черго.ву його мікр<ЖOIМlI'Ю­

-

Тlер, Він М'Ож.е бути ВИК0ристаний як персональ­ ний 1юМ'П'ютер і як неру­

.

ючий

обчи.сл:ювал.ь.ниЙ

ЦЄН'ГР :

ДО . кLнJЦя

п·ідп.риемстві

раку

буде

на

випу­

щено першу партію та­ ких машин, які вtдріJ.зн.я­ ЮТЬСЯ

від

своїх

ПОil1іЄред­

НИJЦь меНJШОЮ м,етаЛOlМіст­

кістю, Г ~' \l

збільшеним <<'Тlзм'яті:l>,

деРЖаіВа,

роИli1в тісно

СЛ-iJВробітиичають зі свої­ ми КМlЄгами з країН РЕВ, а тепер об'єднання одер­ жало право прямого 'ви­ ХО1ду .на ЗОВiНlішНій рн.нок, що дає !Змогу здійсН!,ова­ ти іlI1PЯімі .. науково,тех­

нічні зв'яз.КИ.

Це ставить

,перед його колегами НОВі ,

lІід'Вmд!Є!иі завдаЮ1Я по ви­ ~CKY

КОR'ltуре ; ~опромо­

iQЯХ

машин.

ІІа знімках: головні роз­

роб:\Іики

ОДНОЮ З вузл.tв

(.злitВa

нацраоо)

В. А.

Asщyт . О. М . Сучав і за­

іЩЦуючий

бок .і

відділом

розро­

КОНС11Руювання

1IJIIIICJJЮВ&1ІЬНИХ

об-

комп лен­

М. А. Сирота; пред­ ставНИКИ органіЗО.ваної в об·~днаннl зовНішньо-

.d !J

'ТG:prn'BeJlbН<lН фірми «BE.i1lМAK» Ю. Б. Яко­ "BeН'II~ {!Il!Ра:воруч)! бри­ тад.иjtВ, М. Лукашенко на ,еКСПDртиіЙ дільниці це­

.ху

налагодження

ЕОМ.

Фcrro А. RолеСlDIКа.

обся­

{Фотохгоніка РАТАУ).

IJ.i~Щое-

внесек­

дОбрив

.

прОфСПіЛКО',

КОМСОМОЛЬСblJ(ИХ

ганізац]й, спеціалістів

« Боорицький», .

ор-

керівникLв і !радгоспІв

«Жердів-

СЬНИЙ., «Літкі-всьниЙ. звернуто на серйозні упу­ щення в роботі по вироб­ ництву овочів, радгоспів

«3азорицьниЙ., «3аплав­ ний., птахорадгоспу .«Бо'г­ данl.вськиЙ. по вироб­

.

ництву

нартопл1,

радгос-

оо «ЛіткJ.вськиЙ. «ПухІв­ ський., «3а.ворицьниЙ. -~. по

заготівлі кормів .

Секретарів

партійних

комІтетів J бюро, керlвнн­ ків ~ спецІалІстів rocпо­ дарств, РАПО . зоБОв'я­ зано вжити необхІдних зах~діВ ДЛЯ виконаННJI держaцsиих п.пав18 поточ­ ного

року

державІ

лІ,

ПО . ' продажу

овочів

І

картоп-

спрямувати

ЗУСИJiЛЯ

ва успішне викоиаввя зав­ дань,

темпів

"в 1Д3НА ЧЕНО

«3а­

І. Леніна.

одержала

О~уЖle багато ел еИіТРо.нмз.шівці

у ВАГУ секретаріВ пар-

102,2

тійних,

-

ІІІ МІСЦЕ

ків

заЙма.пися

оргаЮ.чни2'

процента.

DJIВИЙ) .

«Г(.1ГОЛіВсь­

виготовлювачем

відрахування У соціал,ьного роз­

працівники радгo<:nш «Пу­ хівсЬІКИЙ., «Краснлівсь­ :НИЙ», fMeнi Кіро:ва, держ­ племзаводу «Плоск1:всь­ КИЙ •.

вико-

цродажу дер­

молока

нультур

заето·

На машиноБУ\l\!sНОМУ ярма.рку в Брно (Чехо­

-

«Те.плич­

«Авангзрд~',

'

В.

«Ве.лНКОАИмер-

радгОС!Іів

ням

жаві QlВОЧШ на 102,7; кар­ топлі l1З,З; м'яса -

118,2;

овочів

плавНИlЙ., пта.хорадгоспів <l:СеМlЩО~1Кі.вськиЙ., «Бог­ данівс.ЬІЮІЙ., деpЖnле~за~ . воду «Ллоск1вСькиЙ.';

нали план АВох роКіВ п'я­

тирічКи

нау­

проект­

Іх у нашій країНі є КиЇВ' ське виробниче ОО'єд.нан­ ня ~ ЕлеКТJЮнмаш» імені

племптахоза­

НОРМОВИХ

КИЙ:І> ,

М.

і

широке

більшИ'м

Щорса,

СРСР, де.ржплемзаво­ «ПлосЮвсь.кий., рад-

ний.,

номсо,моль­

А.

знахОдіять

«Заво­

імені

гослу-комбінату .

парторга­

~ганізації

радгоспів

СЬlКИЙ:l> , «Ру.сані.ВСьний., імені щорса, Імені 60-ріЧ-

.нізацlI С. г. ltliuJюга, го­ ЛО!8а Пірофкому В. І . .Вер-

ськоІ

пра­

радгоапі.в

колективу

C~Tap

кар-

«Авангар,д:l>,

та.

11

вpomаї одержали

ВОдУ« РУДНЮ>,

процен­

на

СYlВан,ня мал.і ЕОМ. Най­

рицькИ:Й.,

МQlлока

техно­

н,о-конструкторських робіТ

ц.ilвНИ/КИ

п'ятирlч.ни

по

нарощуваввю

ввробвицтва

CЬKo~oдapcькoї

сlль-,

продук­

Вшанували матір-героїню Почесне звання

<І: Мати­

героїня» при.суідЖЄilО ' н·е­ Щ{J'Дl3:В'НО Г. Л. ЛalП1Н1'Й, ТЄXlпрацlвННц1 перес.у.вної механізованої

колони

NQ 7 тресту «БJЮварисілЬ/буд». Ганна ЛазаРів ­ оо

народила

і

вихо.вала

достєро дітей. А зараз всіІМ'ї М01'qpиста БроварсМ{ої автабази N9 З .м, О. Лапіна -- знову радість , Тепер вся YBa.fla с.естричоі{ і брати­ ків

на

ч'олІ

з

старшою,

15"',Р1ЧНОЮ Т~яною, н:лючил'а<:я

на

пере­

маленького

ЛqJт.емк.а . Нещоlдз,вно БУДівельни­ ки

колони тепло щасливу матір з

двома

ПОдія,ми. Орден

голова

мІськвИК()ІНlКОму

- В. М. 3воль. 'І1у1' же, н,а УРОIЧи.стих збqpах, В'ід ко­ ~ективу ПМК-7 сіlМ'Ї біУЛО ер,уч,єнlО цІнний по~.аруно>К

-телеві:зОР новітньої мар­ ни «Фотон-234:1>.

Приймаючи високу урЯ· АОВУ H.aro.pOдY, квіти і па­

М'ЯТНlИЙ подаtPУ'НО-К, баl',а­ тодітна мати схвильова­

Н<) і/1ІОдян:увала

ту

і

за

mк.цування,

т,у.рбо.­

за

щир1

ПОЗДО,РО,Вlл.е;ННЯ, за все, що

зрооила

для

П: сім'І

Ра­

ДЯ'Н1СЬ!ка д-еРЖава.

Т. КОСТЯНА,

вїmли

ци:ми

ПОnIТИnУ& ДІЕ І

ному

до проблем,

ман

роботи

у присутніх

суперечк. про

Нав­ те,

.,ІТ.. на С'"

'Іас,"н" МOnО·

дІ. Тому

б»"СІ

на цю

вирішено

ти дискусію да

о

18.30

12 у

тему

провес­ nистоп.

заnі

міс ...

коі орrанізаціі товарист­

Ва

.Знання».

Політкnуб

мают..

запрошує

серед

Які

середовищіr

причини

Мораn ..-

них відхиnень в окремої частини моnодН Шnяхи вирІшенн,. про­ бnеми . Спід сказ~ти, що у

ГОЛОВа профкому

ПМК-7.

моподі . Щоб розмова вийшла конкретною, ді-

дискусії візьмут"

1І0ВОЮ,

спеціапісти,

тис..

Чи

варто

з

таких

є

тривorм

niAroTYВ.

підстави

за

nодіжних

питань:

дп,.

процеси, "кі

ОтЖе, поnіткnубj

участ"

знавці

мо­

пробnем~

до

зустрічі ~

«Пqзиці,.».

П Р'Jфс.п:іЛКО.виЙ ном1тет радгоС1ПУ «3аворИ!lI,Ь­

каз.

кий»

помічник бригадира Сергій ТИМОфИіович Ко-

значну увзry приді­

ляє a-ЗДОр<Увлен.ню ПJPаЦі.В­ НИJКів гocnaдapc'l':вa·.

НИНі проходить ~,e.цl­ алье КУРОРТ.не лікування в са,ншroрії «МирГОРОД. переДОІва дояр~а Євreнlя Степанtt.на По6ережець. У санаТОІРії «ЛютІЖ:l> по­ бував ветеран праці 'Ми­ кола Михейович Кудасо.в, на . бarзі Ві,дІПочинку «КаіВ-

1

пюсвідче;ння . « Мати-герої­ ня. вручЮ! Г. Л. Лапіній

ції.

відбуваlOТ"СJl у моподіж­

місце

nO."He..

ЛОlГ1ч.ними

соціа­

си-

)'!Правління

культур

топлі

по продажу державі м'яса

Акі

ХТО

у

зернових

В ИООКІ

М. в. Устименко, 1;оло!Ва п{>офкому Т. В. Решет­ JIJIJ(, celQPeTap комсомоль­ сыJІI організаціІ о. В. Скрипиик) , який АВорlч-

байдужий

міс"ккомУ

н"ому ви­

питання

автомаТИЗ{)8аних стемах

рLччя орср, «Бобриць­ кий. , «нteрдl:вСький», імені Кірова, «Русанів­ СЬКИЙ., «Красилівський».

парторганізацІІ

окремоl

коnо

Нічне переоснащення і розвитQIК виробництва.

радгocnш «ГогOJlівськиЙ., імені Щорса, імені 60-

цтві

І МІСЦЕ колективу радгоспу «Гоголівський. (директор А. Т. Косенко,

воі

виникп.

м'яса,

при

визна­

на дискусію усіх, хто не

кпубу. Зокрема,

переможцями

Переможцями в ,соцІа­ лІстичному змагаввt за гідну .зустріч 70-рlччя Ве­ JlНRoї Жовтиевої соцlалі­

бе .IДn08lдan ..HlcТ1t з. МОреІІ"нl .lдх"nеННI 8

значено

року ,

ход

ці,.» при відд/nі проп. rанди і куm.турно-масо­

робоТИ

.минулого

збільшити затрати на 1\Єх­

Дбають про ОЗДОРОВJlеННJI

перш. з.

сідання . поnітичноrо дис­ кусійноrо кnубу .nози­

ЛКСМУ. На

дом

витку, вдвічі бlльши.Й до­

стан,

ної

дало

конаннІ соцlалlсТІІ'ІІІИХ зобов' яз8ВЬ в галузІ рос-

ВсІ назвaвl lSO.ІІективв ваroродасeиf neрех1дввмв

мІськкому Компарт1і Ук­ раївв, 'виконкому райов­

це

иого змагаввя серед колективів гОСподарств у вв­

радгоспу ~РусанЩсьКИЙ. (директор В. М. .дмитрв­

прaJiорaмli

пі,вріччя

3росди фонди.

ніж було торік, і на З,7 цеНТНeu>а більше, . ніж у середньо,му по :району. План заг<irіВлі сіна ВИНО­ наний на 100,7 процента, ciнa~ на 110, силосу - на lЗ2,4 ПРОЦedfта.

Червоними

молока,

продуитив­

Розглянувши . пропозицІї Р8Йоввого агропро­ МИсловоro об'ЄАВания .по · підсумках соцlaлlстич­

ЛКСМ УкраІввВНЗналн лІстичному змагавнІ:

брали~ ,участь ,У соцІалістичному змагавн1 за збlльшеввя виробвицтва

Ojpга.нliзaціІ

господар-

ково-дослідних

Броварщвив,

кормів,

революції,

з

з~оrу в п'ять ра3lJlв , по­ рівняно з ти.м же п.еріо­

' президія райкому профспілки працlвввкlв агро­ промислового комплексу. бюро міськкому

минулоro року.

тиВів

Великої

JlВВНJЩтва, бюро мІськкому Компартії УкраїВВ, виконком райониої Ради иародних депутатів,

зJПl1вJJІ зaroТОВJIено на кожну умовну 1'O.llOBY хУ­ доби по (l6,3 цевтиера кормовнх ОДІІВИЦЬ,' що

По ввробвицтву І про­ дажу державІ зерна ко­

перше

70-рl'l'110

п'ятирі1JКВ ;по продажу ,державІ яєць, каРТОПJJI, овочів, зерва.

ПJJанамв загот1вJJ1 грубнх" соковитнх кормів кормодобувнІ колективн. А іВ iЦlJJOMY на перІод цевтвера .бtm.ше рівня

зустріч

ства району достроково ;виконали влаи 2-х років

ганв провели певну роботу іПО доcяrвеввю вамІ­ чеввх ва 1987 рік ,рубежів. У \ сере.цньому по райОну одержаВ0 з кожвоro гєктара' 33,7 цевт­ вера зервових, що на 8,3 центнера бlJJЬПlе, вtz 1IUIИYлоro року. Урожай J(аРТОПJJІ становвть 138 цeBTHeplв 'з ,гєктара. Усп1пІвО справНJJВся з

2,1

1987 РОЦІ

Жовтиевої ~цlалlстичної

pl'IКJI, парт1йш, Профсп1.JucoвІ, 1Сомсомольськl ор­ ганІзацІї rocпо,царств, виконкоми сеJlВЩВOЇ, ctm.ських Рад иароДІІВХ ~епутат1в, іООСІІодарсью ор-

ва

F1днy

і

ніс:тю до 3. мільйонів опе­ рацій за · секунду. 'І цьому ;роц1пtдnри­ ЄМС1'во переЙшло.на са­ m-ОФінаИСУ1Вання . Тільки за

ПlДСУМКИ РОБ'оти І(ОЛЕІ(ТИВІВ РАДГОСПІВ, ПТАХОФАБРИІ( РАЯОНУ

Bкmo'IIIВIIIВCЬ У IВсеСОlO3ве ооцlaJIlствчве ;JMaгаввя: за усп1шве виковаввя: ,завдань ХЦ п'яти­

можл,НIВtOCТІЯ,МК

продуктивністю. Скоро тут почнеться ВИpQбництво

ПО ВИІ(ОНАННЮ ПЛАНІВ І СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ВИРОБНИЦТВА

І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ПРОДУІ(ЦІІ РОСЛИННИЦТВА В

року_

1987

Підприємство

ПРАЦІВНИКІВ

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕІ(СУ ТА МІСЬККОМІ ЛКСМУ

Переможці

листопада

6

ЖИТТЯ»

-

слюсар

Кузьмович

валь

Андрій

ПаВЛ>8Н'КО,

а

оздорови.вея

в

«Пролісок» ,

санаторіІ

щQ поблизу Києва.

Всьо­

'"о ІВ иинішньOlМУ роЦі са·

наторно

'ваноНЯ

-

КУpoJPт.не Л.іJ<У­

за пільго.вими

тtвками пройшли

ді.В'нИ'ків

пу­

1З. тру­

гооподарс1tlа.

О. ФЕдQФЕНКО.


*

~ т·

.JIктопада

6

с Н О В В

lЮ.у.

1987

,

4С1'8рlика.,

Ж И Т,.. Я»

.

'

,=;ІІІ1!ІІ;:8===========================- &А. ТЕМИ МОРAJП -============================ВА ТЕМИ МОРAJП================================ т РИ'ООЖ'НО

м

бщrася

I'of) Вадкка

ЖQiiIIJ'JUi ..rн Щ.ЦЧЩU18 NiЄ­

р!

JIP

,

своєІ К9аpnipИ'. Пе­

~. еДе е&еЛ1к.? ~' Щ>Д,rI'I'O #01'0 ~ r.a.JUЦJ,a XQ-..4t.нв ,~~ І. ~ чекаючи ~Ш. . IIJ.МpllJ.la йorQ IJQ і'ОJЩ1Io1. УJW),и ~JrИ,. Є1І. 9АJщ: за O,IIIJQ. Мати

..

~

XYд1J

(IIJJЦJJ..

ян:

по

хапала

І

за

~. ~.ШИ;Ю.

ЗalВOду

ГО

Лe:нllЩ, материнського тео­

д.омоБУ~

ж Q.Qбила

HacтymїOro ДjJII в д1n1l­

чlй

пoп1iu.l1ндtJ..

ІІОВИOJlІт.. "рі. уеаж.,

но оглянули ЙО.ro. жanю­ ЧИСЬ оовн1ШJn>OrQ виrJUi­ :І3 . На, оБJtlJ"l'JJ J ТІЛ! Ва-

1 (iQ.

~P'QIb'»~

. . ." -

щ С}Jіди п<6>Ув. lOpOВОіВи.ливів. особ.ливо на ООЛИ"l­ чі. що стаJЮ сизo.бarpя­ КIifII,

emДiI

__.,ув

»а

шиІ. ве.шr.киi СИЩ!Qb на спині. ДО ЯКQI'О було бо­

l~МИВCJI. B~

СКіІ'а кулаками до r<Щовl. Свідком ЦіЄЇ дикоУ сценИ' БУ\В ri чрлов1н Ол~ксацдр МихаЙJ1O.вич. Я'Jt}JА навіть не зроБJ:JВ qxpoби в:tи.х<>МИ'рИ'l'И жін­ ку 1 oбoJ:ювН'1'И ШI.CIПJJ(a. ТОЮ ;1WJJ Ва,рм (SY'B за­ 'I'pIIqIaн:d J/ мaraaи.н1

JIЯ'Ire

TopRнy"l'IreЬ

лікарю. вое

.

це

. !faBITb Н!liCJIід:ки

-

ХмОДJlОі диини XOДJI.В без

.

шапоЧJU:[,

і

шарфа.

мають

Видно.

ДJlЯ

на беззахисиШ

ДJfтинІ.

І

Щ>аИКУ

:не Ів.

МlWIЙJIOви досить

xnoriця

~УJlИНКИ ~ІІЬТУРИ Го.

ВечIР-ЗУtnPJч iYUCНJЩW худо.ньоХ CQtO,ІІ1МЬ­ ~у1S.'llJШУ ~УJIЬТУРJJ CeJJ. Кa.lJIIТВI NТeранa)lИ ІJ#IJ, І Щ)iЦJ. (6 JJИC'l'Oпада. Капма. ка.фе): JUI~KQBe­

WJcm.

IjJp _пи:н1 pq.Qщоцlі. (6 .пнстопам. сел, Калита. .УЗІІЧІІІІЙ авоН).

.O;W!IJJJO. CJJaвФJ. (6

труд moДilIf.н!.- 4:1ІОІ'рик''' д!fИ

JIИC'1'IOoIJa,IIa.

KJJY6

с.

Зазим'в).

с10 rеPQХ"IJiQJ)CЖm. feaТPa.Jl1.aDвaнe свято (., 1fIIC'І'ОПада • .c:eJIa Нamrra.JUтки. Гoroлів., РожIUl). ~'J'IJ

Jm#oJJ)' J

~цтБQдy та фіцл ~убка а

dw'1'бo/JY (8 JUIe'l'OlЩд.а. На.шінівка).

~'ЮІ)ua -левін І peJJЩJJOЦШ. 6уWПfi)К "),,льтури с. Бorдан1вки).

(8

листопада.

JeJJ!р.•JIЮ;JJУ, сМ4МУ1ив пJWIfl'Jl в руках мол.о­ aJlXI> (10 .1І!Іетощща. БУl1ИИОК ~УЛЬТУJ)И с. Тре()ухова).

CJIIТQ BIН»QJQ НО JIНС'J'OПЗJIа - будинок иульту­ .", f:. 6QrД$fJіuи, 11 - ~. ГoJ'Q,lleJla. 12 - с. Сві­ rNдЬ~, Ні - ец Лn:JRюJ. Нa.nитк. Лі'1'OJC. BepBJfЩ. 4ю .lJмстопада - е, Заворн:ч. ~ ,/ІІіСтопада - с.

'

СємИПOlФК}.

-А ,..и lfЛ uc .. QlЧlрнЩчас.

сВQrн.щ. ДJlИ мOJIОШ се.па (lЗлистопа,аа. БУдинок

КУДЬ'У'РН со Лlточок).

лкеТОПаАа. к.

3

&ю8арн).

ПеІІ!Р '. еУСтР!ІІ НМК ф~.рЩOl та paдroc:.qy (17 JIИ-

ЄТQПа.}Іа. С. fQl'01liB. ІСафtJ).

,Вечtр.аусrpіч ммодl

c:ua

. ' J студе8Тамн Ниівсь­

кo.ro іНституту ИУЛМ'УРМ; ЬІ. О. НОРнlйчука стоцада, будинок x,y1lЬт.ypJI е. 1'ребу.хоаа).

.,~t;rи 'fJIIVJlQPX JlOP!f. -

(17

.пи­

••чір - ПОРтРет (18

,лИt:'І'ОПада. будииок J(,VJII.fУРИ с.· Цух1Jlки).

~ ще в травНі. завер.

шувався в нашому М'Ierl . В ОПoptJ'ивному задІ шJCО· JtИ - 1нrrepвaTY моprИВНQ­

ro

щюфшю з

ЖОВ1М

р" с. 3щlQРИЧ).

27

ЛНС'1'ОПада

-

БУдинок I(уЛЬТУ-

'

І(QИJ(УРС na к.J)&Щy П1QиеРQJCУ та ПlтрlотJiчну IІIс:кщ (27 JЩС'І'ОПад8 БУДIlИОК КУJllo'rY11И с. СІІІ­ 'l"К/ІЬ"Щ'Q, 2Q ЛI4C'l'OПІІЛlt - с. ЩТОК), сВеЧQРtlнцl. (28 niIC1Qpaдa, БУдинок культури

с. Літочок),

,'.'

смьн;lWИ'X

K~' ~ибоptlOВа:пи пер­

цr!C1ь реоцyбmки. Пора­ дYBaJ8I (іоЛІЛ;ЬНИКІВ та шаи~вa.nьнИiUв гаRДБОJJУ ви­ CТ~n наших

ГРОМ:!1д1ШШУ

М-их:айлову

11ЮМ'8ДJIR­

т1ль'Ки

са.

,сарИН@АИ.

Т&ЖJI'O

двоє з них це вже «чу­ жі діТИ.. lfИМ.И вона ніко­

JЩюnи -

цlI Д)ВчИККа.' передавалась

у n1карню. У

неІ

надовго._

зn.овжи­

anиoраJIЬНИЙ

Я R прикро. що в нaw , час ще зна:х:оJIjRТЬІСІІ

бarrьЮl. ЯКІ І!ех.тують сво!­ ми 06ов'oJI3,Ка14И по вихо8а:кню ді'1'еА.

напОIlМИ.

СПOiClб

незважаючи

заJQl1O'ШOЮ зустріччю з МOJIOд!ЖlЮю комаЦЦQЮ

еОпарт8іК. (НиІв). не nрогра.зши жод.коІ зуетр1-

'11.

~a

на

своєму

ра­

ХYJfиУ 8 О'ЧІОК. НвІП1 гaJfД­ бо.1І1с'NUI 3 рахуиком 30:23

сб1грали сВа,ктЯНИу., (Ве­

pteГове).з рахуююм

-

21;21

сAпnоiWoб1JI1СТ. (Ни­ Ів). ком-анду ~апорlЗЬКОro lнt!Y(:тp1aJ1:ьaoro

ін.стоитуту

(с3Н.)

рахун:ком

з

-

27 : 26

та rандбoJJісток зІ, Львова (еlмпУЛt.c.)39:22 1 виЙIIIJJ!И на перше м:kЩе стали ~­ ними ДЛЯ супери.икtв.

Команда еАвтомобlліст. (НиІв)

GaВOювsла друге

місце. ка третьому

M1cЦt

СпорТВВJd. бази КвlвСЬ­ коl' II'tпофаБРВКИ'1 38110-' цopolDКOIIol

...

металур­

.мІсщем

де

.прон-.

ea..-aвJa,цJi району Із б81'ат060рспа 1C0IIUeIC-

'

су,г,по.

П~ВИ'В ЛIdбoв

Строй

-

пом.

була

Тетива

Wеопюва

оpnнdlзатором

ГОСТ­

рих атак НJaI ворота супер­ ННldB.

В кінЦі чемп10нату и За­ питав

I'OJIОВИОГО

тРенера

Jll(JМанди. заслуженого тре­

H~ СРСР Л.Б. Кoraнa,

щсі показа.в ,чeмmоиат Ук­ pallut, 1IRИй _YВ'CJI НІа­ передоДll1 XXVII чеипіо­

на.тУСРСР ..

.цямиу

3

цією Meтo~ через дeк1.nь­

по

четвеpre

своіх BJ,кoвкx

rpy.

СИllJillМИ

З

команд&_ . Юrocлaв1І. УrорІЦИН'И. Че~оваqчи. ки. на остаЩж хочу ска. 38ТИ.

щО овою

перемогу'

на чеипl0иа'l"1 УкраІни ми црнсвячуємо ювt>neю Жовт­ МІ>.

ПеремОЖЦів нагородже­ но . 'медалями е Чемmон УЩ)аІНІИ:t.· ДИ'llJIомами І ками

.

г. ВУЛЬВІНСЬКIIJI; rpомцепВЙ· вopecllOll-

рІЖкоах басейну

пrepeМОЖ-

кИй.).

IQp1й

Мино­

(еРуса.и1всь­

Нoмnаиець

(НПЗ СР,:rдня.). АнатоJtlЙ

БоЙКО;. ВІІКТОрЛобаиt., Петро Симqюз (НИ'Івс~ка пта.хофабриКіа.).

Перше м.rщe в за~ь­ нокомaJfДlЮМy залl.кy ~­ КОМlШДа

ПтаХоф8брИ1СИ.

Киlвсr.ко!

JlPYreтретє­

JIC1 11JJIl Го.

кoa'f.1lЄТll'Jlld крос сЗо­ ЩJВСВJl­

чеввl '1O-рl1J'ПO Вели­ КOfO . Жо8Т1U1. ЗIIUUUВ­ CJI JQКO.Іирl в .заб1ry ва

lIJeтpw. п1дбиt'Т1І щ-

500 1 1000 .•

qJDdВ, переllOry CIIJn'кували спортсмеJiи 6-В

касу. на JlPyre IІІсще 1JИЙlD0в 4-Ц ва !реН

-

10

рае. А 8

осо­

І. CYIII~O, 1'O.JI08. ~. Т8'І'1.

тай, с. Деркач, Q. Су­ щевво.

Зueршу81'loC8 • ІІІВО­ n1 .. OCbOUI аеpшtcn. 3

Фyтбo,JIy

c:epeJt ' yчвbt

!'Овець,

с. МAJlИНОВСЬКИИ, ~ фl3aвховавва•

хлопців

l'

В.· ПILIIIr

а..

'

АДРЕСА РЕДАІЩІІ: 255020, К_іІська Об.lасть, М. 6РОіар., .•у.... КиівсloКа, 154.'

.1NIO.',.."...

ТМефони: . J)8A8КТОfМ - "-03-76; .lмl"у napтlAHorQ ЖМТТJI - ......,; oro секретаРІ!. .1""I"у cl""CItICOr.o rocn~~T" .02-12; кореСПОНА8кта МIСЦ8801'О ра"'ОIllО ... 8НМІІ $-13"1; IoJС'І'УПНМка редактора, .Імlлl. nPOMMCII080C'l'I, IІмстl. І ма· роСІоти

..,.

.о.с-еl.

А..

'О-І2

-

:._

'8ер8ома

СФренці.).

.....

І3-'5 - с roбi....,. аа .(,...... ст,"'.)'

.

~ ~I~ ~Wl8ЧlНКА

(Мо"А••"

6-& ........ фlіаом):

~- МірасІ

9-11

••••Н...

C-T~"IC.I"M. -

'L-t5 -

.I"~M.~

СІрІ.).

Амці.

'-Мое­

""'.1(""

. А. IОЛОШИНЕНК8.

.s,..

••

·.Р~П".Jl87"" .. ,nocтl.HY роби, ПQТFjБНI:

-- 6eТ8НJ".~H.K" -- .у...р., -- • •ктроз..,.ик",

-

елеКТРИК"

,

Одинакам

надаєтьея

ГУРТОЖИТОК.

.Звертати­

вул. Кутузова,

4-10 uacJв. Незаба­ ром сВесе..1 стар­

За_,

8МCМna,taa -

6-9

чі. (_~i,._"

ея на адресу: Бровари,

бистому ааа1ку переllO­ ry здобуu c:e~,ц! ДІВ­ чат Н. В;rдя, 'Л. Фас­ Т.

КlIІОІ",,> 8nPOМІТІ.

-'НCJiIIpl.

Біт в пошані у mколарlв roДвcькoI cєpeдвJ.oI IDКC)JII! 8IIЙJПJIИ ва дег­

_іста

ПМІ(- 15 УреС""

Jl'8,

co.ooseit

~

кому тирі. на rолубих д&­

вих очок н.абрали

м:l!n1ЦП.

вс1х нас. кому не б8ЙМ­ жа IХДОml • •

С1'упекя. цmннми по.царун.

еТеплнч,ноro.. еРуJP.l1•.

.

спра1lа не тІ1ІЬКИ

JlИСТОП1Ща • 8

мlря6МОСЬ

1J,Є'flI-

пах стали Людмила Пу­ ·зак (сТeпJIИчни.й.). Алла IBaIoIIцыRa (е Гоroлівсь­ КИЙ.) t предстаlRПfЦt Ни­ ІвсьноУ птахофаБРИКИ Ма-.

-

праЦ18ннкlВ

могла ,:Ш'раТ.lJзНоачно

-

краще. ГО'1'УIO'lИCЬ до чем­ пюнату Радянськoro Со­ ЮЗУ. 6удемО8ідП!р8ЦЬOllJy· вати kI,poвi Ж>Мб1аац1І та

мJж.н~ Typнlp1 по-

комемди. маАстер

Marrepl. IЗonю­

вати. захистиТи ДіМ 1ІіД

ЩО? ди? КОЛИ?,

стра 0Iq)'g и!.Жнapqцso· го клае.у СвlтJI.8IИИ lва:но­

. с:Рорту

жінки.

,с;вою

.ка дНіВ 81Д'Іжджаємо до Ужгорода. Там з UEpШого

T.atН

Ці

p<8'YJJa!X?\ Вони IJЄ дос­

зазиа'Ш.в тренеР.

серед ЧOJШВ1ків иd­ б1J1~ Klnь;к;1on. ае.л1КО­

со..,

.

матерямв

е.ном,.нда. незважаючи на 'l'Є. що c:rrana чеJlllio.

ияц

aeID..

..

ЩО Забувають про r;вoIX ді_ у п'JIНOМIY ЧаДУ І

ІІа евра.ах

р1я Збаmщ Зоя Hoвa.meн­ ко. Там,а-ра Лучина.

,JIOfI

Я к мnжy:I'ь назИl8МileК

Ті батьКіВСЬІСИ'Х

ДeJCiлька CJl1В про 1w чеИПlmr1В. CmtA вtдзнаЧJIТiВ еооРТЩtНИЙ n1дйом У май­

nоа у вс-1х з~rp1чах. Кi:lЩ·

PQI3I'Л1Іда'l'Н ва­

прав.

,в ревУЛЬ'l'аrrі дводенноІ боротьби на бігових до­ ріЖІКаІХ. ~ ~ ме­ тавнЯ гpa;кa'l'. У cтpd..lleЦь­

~e

родний ,:уд.

на

Ба(ат.оБОРЦl на стартІ ду

пРав буде

малолІтніх 'Дітей. rpIOIftJa. ДІПІХа. Трояrнчук. Народ­ ний суд (9ОІм ріIIIe'fI'НЯМ

зБI.n.ьщy~Т&( тє_ гри.

еЗИ. (ЗasJорJжж$J).

-

ПРО поз­

П батькl&с:Ьких

ни'х

не

МатерІ,

себе. Матеріаn:И

бавленни

ло

Систематично'

слабенько.

'ФЄ6а ~ NUI

ТOItUi tмeRl

ЖИТТЯ.

сином,

пробу­

Вів

не має дur.ііяду.

дОкУ8SЛOCJl :матеРІШСЬJCе поч:уття:. Та його вистача­

вела

з

:ra

вe~'. caмoroнY. що ВО· HIf n'pииOcнnx матері,

ЖН"l':'М.

ли не 3аЙМаJJaC$l і не цІ­ Ка&ИllIlaCЯ. Недостатньо у.ваги прид1J1J1Є нahIеиmlй дOЧlJ)i. двічІ 1ЩЦaJIа П на чужІ руки. бродила неві­ домо де. І лише п1сля: то­ 'го. ик пpaцlJвнИКЬМ lilюПек·

'"aId. ж

комп_І. CJlНOlli СашковІ не ~ТИ було до п,·я· mSЦЬ ЖІНОК пerнol по-

B~

н.оліт.и1]\ 8О',!IJIКення

ВJfl~любnИJJН

ОвlтЛJaн.а Грикіна наро­ д'нла ~ьox дітей. але

cmrpтНffМ'И

жорстоке по-

вееея~ 3 ПpИJr1'ЄmIМ.И.

і3 п'ИИИХ иоМDllR1Й, во Й водить Ііоинх 14.р1чву доньку .MapНl~ Рудекко., демоlf.C'l'!PУЮЧИ Ій всІ

вa.n.a

за

п~ і не заважала Ій

не виnаавть

~ио на 06~K в lп­ опeнqlУ ,у аірав'8х нenoв­

воУ. Вона стабlдио з1rу'!J спортсменок ..

Иомавда еПолум·я. пе~д

П1c.u

• L,

23 по 28

цrЮтЬ

(22 .JJнстопanа. буди­

ЗУС'fрі'f 11' прaцUlПIОСами Mt.п1ц1Y (22 тrстопада. -

к..уб СІ. ВеРiJиці.

оеред

жlночlJ;X КО!'dащt ,ищоІ та п~рJUоІ nіги. IlкиЙ рОЗпо­

1Jит4ЦЇ>oqкопфереQJUn .Це наща а ТQбою..бl0гра­ ФІJI. (18 nИСТОПIД', (і16JПо'J'O,Ц с. Тpe6yxoJJa).

P"I~ с.UriеttпQl:'О 11Лnо>tи1UCУ иQи JfYJIJaTYPIJ ceJI, IЩuIц).

зм-Q­

Укра:lНіИ

гlі ІСТапи,

Ра$ЩJiJltJ ;цtаrІЩ!f" сеРед пiQ}lерськкх· АРУЖJffl

(15

пеpuШm.

внІзКl ноицерти

-

К()JJ.eК1'ИВLв - ~ДОЖНItOІ <:PtОJlJ,ц:"~'fі (12 nистопада. - е. РУЦJfll - с. ЛеРUIотраан~е, 21 mrетопада -. с. ЗавоpiJ... - сеп. ЗеnекJIЙ Мие. 22 nистопада С., ЖеРдова - с. СвІтWJЬие).

шах1в та щаwoк

етап

raJJЬ оо РУ'Ш~' м' ячу на

m..e~. дJ!i»'ЮК. РожніВ.. JlIfOК, Русанова. СвіТJfЛЬ­ liR1O. ВemuюІ ДИlllеркИ.• J(расиnlвкИ. Тарасівки. 7 .ucroria.u - клуб БерВJЩ1).

Т'lPНЩlIUdВ

ні

пець ,ХОЧ J,tЄяхий'час .,... три Мі'СяцІ перебyвarrиме у 'JiитJl'Ч()ІМУ cцm.тopII.

синовІ і

БaI1JUIа. Лкmв Неmереико не

+ СПОРТ + + СПОРТ + СПОРТ + ... СПОРТ + СПОРТ' ...

ЗзкJJJO'JНИІЙ

УPQ.'ИСfJ:IЙ веч:lр.. приCВIIЧeJПIЙ 70-Р1ЧJф ;8еJOП(O­

-

забез­

машину.

МіСЬКВlDюнкQМУ.

за K~ икоІ хло­

ка

Пер~моrли достроково

РО8ОТИ РAJЮIUIОro ИСІ( ·НА ЛИСТОПАД 1987 РОID'.

(6 RИCТQJIада

хоча

ні УВЩ'И не ~иста· чає. І не Тln:ькиуваги ..,;...

ПЛАН т ЖQ.~

Ні­

ItOW'l'1B.

... СПОРТ

,

ИЕРОВ-

суворо' l1'QПереджено і по:.

вп:ріс.:шо­ Jд'КIaJ)JIЄТІЩ.

печені.

зЛl!cть І

СПРа8'И

з ЯЮІ1Х SIВНO wею DOj)NНi

НіСТЬ cвoro x.apa1fI'~py. сі­

обрави,

иомісіІ' У

доньку з двох м1cJщI8 жИ'І"М ПО'І8Л'а приrOщa'1'И, rop~ю. щdS дитина. не

не придІnяє дoc'N1Т1П»ОІ увагИ СВОЄмУ иEIDЦIOJIlт. ньому

ноліТJi~

чого

иегаТkвнi ~мoц1I ~РJf.8aЛа

п1RJIyВa.НН11.

На· жаль. МиxaйJюва 'Не '3рФуІМ1Ла ·цього нt в 1~. ні на зас1Ланн1

.лШкУВaaJJII. а roлоене ~кІЙJJоІ а'11МОСФеРИ в ст·І. те ие тtmфi ЦbOl"O ВІН не мав. BaДIJ" ~ 3'ОAm!euий у б.п.arєньк! БРУДlfі шraщl з дІрками.

без~ос:rl. жорстоко.. l:J,'i pтepJ" Ика нecrrpи.М/І.­

иеА.нt

1

craв­

НЕ ДОСТОЙНІ

КУДИ

х.лоп:чик був доставп.e:ImЙ LНСІІЩКТОРО~ у ЩРа.В'И в.е­

Ви­

ла

л,юдсь'КOl'O

ІМЕНІ МАТЕРІ

сииа. 'ШJБИJJ& жоpcroJ«).

ЛjiJ'Іе ~И КQCOoМ. Шш­ JJ'a~. ,але І це ве :,у­ .ЦИИJfJЮ роототовацу Га­ ~KHY "о_ку, ;Кo.g. ~ рещтІ. хлопецр щща ще двІчІ

RpOICтoro

BOGНicть XJJO!1"lШ(a. ІІКИЙ постійно ЗДfllН1'6Є'J'&СЯ. пе­ рес.иmcyє плечима.' І не­ С:Пец1ал1cтw· видно. що Ва­ дик ;нез.дщювиЙ '1 потре­ бує осoбmtвoro Д(1fЛSI](Y,

K~

нень. а:3ІР&ЗУ

1JШ"'" ВtA yд.aplВ. але марко. 8~ь romr

06 AW.PJ..

навІть НЄЩlажаючи на. нер­

шала сЛjyха,Ти його пояС­

ДІІ. ~ ~ ~ сили. ~ЩЬ ,~.-сИ ухи-

вою

во ' ЗIlJlllfДIeНO У м1ськв1дД.Ln1 м.1JdцiI ~ в'исуваивИ

~~()ГO кy.J.WЦlJtJ~. не

ro,ll.QW.

«ПЄ(flCI-кОnи ••

дeJli<lИxобставии. Ось '10му и<Рщь повер~ AOДOМJy дето ~H1цre, Th йoro мати JJ'P'ЩJ1IJJIQIiR

l)e'J3У'1"1'иие зрaдWJO )[ДОП­

~"a

ваОП!I)(~~Чll(расти

"іХ'9 ~осиne.Ц ТИf4'lак:о­

Чорного. КIOJJК ~ 25

lJUiJ1:bHOfO

14

пляшку

еерце у ДЄСJl!l',Нpl"П19t­

І

,ПрIUlJ'dКJIII.

apoфcJIlJI­

кова opraнiвaЦIII, _С. ко­

пеlC'l'И8 JlI'l'JdJц:ЬJCOro pнCS­

KoarOCay 8НCnoВlUOIO'I'Ь ~ cllinY'n'a '80дllО в. д. ВORТВJIКV

...

пра-

ЦІанІЩІ JlI'l'Jllас. . .ro радI'ОС11рOCSКООП)' О. п. воя­ твико арвводУ 'l'IIЖJCOІ

lІ'І'Ра'l'll

CMevrl

J

J

131.

-

lІередчаснОІ

JxВloOro

енна

АНАТОІІUI.

Iu.eкid.

Друк ефс....... 08c4r І jф)'К08.... арlcyJll. т8ра8

14..880

ариidpвllld8.

aaMoiUl.HНJI 16 52<88.

#175 1987  
#175 1987  
Advertisement