Page 1

ПролетарІ всІх краІн, єднайтеся!

ОРГ Д НБР О В Д Р С Ь К О ГОМ І С Ь К О ГОК О М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ Н О Т ПДР Т І ТУК Р Д J Н И, МІСЬКОТ РДйОННОJ РДД НДРОДНИХ ДЕПУТДТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛДСТІ

Гавета ВИХОАИТЬ 8

17

квіТВJI

1937

Н!! 175

року ф

(5106) ф ВіВТОРОК,4 листопада 1980 року ф Ціна 2 коп.

Трудова вахта шення якості роботи. Серед

кращих із краЩIІХ -

ВИШИВАЛЬНИЦЬ

ви-

ри десятої

меліорації

п'ятирічки. За

ченко, швачки Н. П. Бон-

земель,

Серед

розвивайте

робництва! здійснюйте

про дострокове.'ІИ

завершення виробничої програми десятої п'ятирічии.

у ході широко розгорнусоціа.lістпчного

того

художніх

виробів на

-

середнь('),

по 1214 грамів добllВСЯ Я. Г. Ко­

програму

Кращі СВ!lнарки Т. д. Кова.lенко, У. П. Кроха, та Г. С. Терещенко одер­ жа.1И на кожну ГО.10ВУ ПО 602 грами

комп-

перетворення

ПРИРОСТУ живої ваги.

Нечорноземної зони РРФСР!

" ;ЩJ, О. М. О'lе.%чук, пра(1з Закликів ци КПРС). робів імені Т . Г • Ш евченка цеи період вони виготови- С),ва;lЬНИЦЯ Н. Ф. Г.l)'щен- :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ло _ _ _ _ _)

Р апортував

найвищого

ва.lенко.

Дктивніше

лексну

те.lятників

добового приросту на КОЖНУ ГО.10ВУ -

спеціалізацію і концентрацію ви­

шпва;lhниці М. П. Ворона,

Учора колектив Літків- виііш:ш на KOHTl!O.lhHi циф- Ії. П. РУ,1енко, Г. С. СавськоУ фабрики художніх ви-

Трудівннки РЦГОСПУ i~leHi Кірова за місяців ц. р. ВlIробll.lll на кожні 100 гектарів угідь ПО 269 центнерів м·яса. Ос06.1ИВО ваГО~IИЙ внесок в успіхи господарства зробll.1И наші передовики.

9

ний розвиток сільського госпо­ дарства! Прискорюйте темпи його індустріалізації і хімізації,

ності ВlIjJOuництва і по.lіп-

УСПІХ ЛІТКІВСЬКИХ

Вllсоні "І_ІІІ_ОСТИ

Трудящі Радянського Союзу! Боріться за всебічний і динаміч-

головний

А

СКРИПНИК.

зоотехнік радгоспу.

к.о та багато інших.

мі.1ьИ()нів 963 тисячі Відкривши рахунок одикарбованців і реа.lізува.1J1 , на;r,цятої пятирічки, наші ЇХ на 8 мі.lьІіонів 943 ти-

8

впроБНIІЧНИКИ

сячі I\ap6oBaHцtB.

запевняють,

що ДОIi.1аДУТЬ ніх старань,

Особ.1ИВО ве:Jшшіі BH€CO" щоб гіДНЮIИ тр}"Довюш да­

зма-

у iIOCTpOl<OBe здійснення РУНКЮ!И зустріти ХХП накреС.1ень ХХУ державного юану зроби.1И з'їзд рідної ІіОМ}'ністичної

гання за успішне втї.1ення

в життя з'їзду КПРС працівники на­

правоф.1ангові

шої фабрики здобули видат-

ства, які працюють за осо-

ну ТРУдОВУ прремогу два ~!ісяці

оранку

рцгоспу

РИЦЬІ\иЙ». На було

- на бистюlИ п'ятиріЧНЮIІІ П.lа­ CTPOIiY на~1И підвищення ефеliТИВ-

раніше

3акінчи:ш х:!ібороби

l\fеханізатори

роботі

траІ\торів.

з~!ага.1ИСЯ за

найвищиіЇ виробіТОIi і Яl\іс­

ну оранку ГРУНТУ. Неодно-

Г.

СІНЧУR,

диреRТОР

фабрики.

АМІ~<\ЧНУ воду­ ПІД КОРЕНЕПЛОДИ

зябу

«Заво­

цій

8

зайнято

піДПРIЮI- партії.

на

заплановаlfiй

п.l0щі

1000 гeliТapiB. Нині в них нові турботи.

На IiУ:JЬТlІвації грунту зайнато дра _~ари Т-74. ПРИК.1Ц у роботі ПОliаЗ~'6

разово ВИХО,l,1І.1И пере~IОЖ- Хлібороби вносять ю!іачну механізатор Іван ~ІИIiО.'Jацями соціа.lісти'1НОГО з~!а- ВІ)ДУ на п.10щі, ,'J,e в на- ііович Бур'ян. Він значно

гання водії тракторів т -150К ~Іикn.1а Степанович Шапран, O:ter МПl\о.1аЙович Перець та Володюшр Адамович

Осипчук.

СППНЮfУ році вирощувати- перевиконує Щ'ть кормові бпяки. Зраз- дання.

ки ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ праАміачна вода хоро­ ці показує ~Іеханізатор Во- ше, цінне добриво. І наші

Щоденні .10ДЮfИР

А.1а"ович

Осип-

НОРМИ виробітку вони ви- чук. Тракторю! Т -1 jOK в ltонува.1И на 140-160 агрегаті 3 бочкою хте-10 процентів. Механізатори в він вивіз на доведені П.10стислі строки піДня.1И зяб щі 64 тонни а~!іачної води.

УРОЖАП

РУКИ

НеЩО;:jавно у радГОСПі «Зоря~ СТ:'­ денти J{иївсьного Державного ІНСТІІ­ туту !(ультури імені О. Є. J{орнlйч:;· ка :закінчили ще один трудовий СІ':)· местр. Направлені ЛеНіНСЬ!(И~1 ко\!· на

важливі

народногосп,)·

даРСЬ!(і об' єкти, вони в!(лючилися В соціасlістичне :змагання за гідну 3У'

стріч ХХУІ з'їзду J:{омуністичної ПdJ1' тН Радянського Союзу. За період роботи у господа ре [hj вони зібрали 304 тонни моркви, 407 тонн капусти. 311 тонн КОР;l10ВИХ бу­ ряків. Всі 200 студентів працюва"lj

добросовісно не

і

організовано.

перевиконання

НОРМОЮ

життя

цьовитого

Щодеll·

завдань

цього

стал')

дружного,

пра·

колективу.

нашого радгоспу ВОНІ! велике свято всього радян·

ського народу третю річницю І-\Оl!' стнтуції СРСР. У цей день всі ПР:1цювалн 3 особливим енТУЗіа3М');'1,

зібрали більше 27 тонн моркви. ВПО· рали понад п'ять гектарів ПО.1Я з RОР~!ОВІВ1И буряками. А ввечері, після напруженого ро­ бочого дня, Відбувся цікавий концертконкурс.

в

якому

сім студентських чека.l!! «солодкі»

Сту Д:Jагони досягнення

взяли

участь

B.~i

загонів. Призерів нагороди.

складалися яких

з бригад.

висвітлювалися

в

стінній пресі. Щоденний екран пол~ових робіт надавав СОЦЗ~lаганню гл?("> НОСТі, дієвості. сприяв тому. що Ізсі члени нолеКТ!lВУ намагалися підтяг­ тися до

цьощ' переПродукцІю внсокої якості внпускає

кnна.l!1СЯ на практиці. Ю. ВРУБЛЕВСЬКИП, го.10ВНИЙ агроном радгоспу ~ЗаворицьRИЙ».

передова

рівня передових.

річами школярів міста з членами

нагород!!вши

гра~!Ота~ш.

цінни:vlИ

грошовпмн

преміями.

їх

почеснюш

подарунками

і

Треба віддати належне TO~1Y фа!(т~', ЩО після напруженого робочого ЦНі1 не вщухав запал молодості cTY;:jeHTства. Вонп підготували Цікавий КО.'1церт для працівників радгоспу.

J'часники ХУДОЖНЬОЇ самодіяльносТі участь

і

в

урочистих

пр·'­

R0;:jax

до лав Радянської Ap~liї Ж)10;щх працівників радгоспу. А згод')\! сту дзагонівЦj тепло ПРИЙ:'IaЛИ В себе в таборі самодіяльнпх митців ра,(­

Нерівництво нашого господарст'Ra створшю якнайкращі y;llOBII дЛЯ ПРG­ ці і відпочинку студеНТів. Вони ЖИ1!! у

тр!!повеРХОВЩIУ

ЖИТJЮВО~ІУ корпУСі

В СОСНОВО:'іТУ бору, було налагоджено безперебійне постачання будинку га­ рячою нодою. до послуг студентів аУЛІI і спортивний майданчик, чуда за їда.1ЬНЯ.

Вони не тільки добре попрацювз­ .ІН. а й відпочили, загартувалися фі­ зично.

МайБУТНі працівники !(ультури заз­ жди готовІ зробити свій внесок у все­ народну справу 3~lіцнення економіч­ ної

могутносТі

лекторської

групи обкому

і робіТНичнй

комітети радгоспу подбали про від­ значення заГОНів перемоЖЦів СОЦ·

В3П.1В

Батьківщини.

районі

парторганізації пу (ІЗОрJl~.

радгос­

ВИRОНУЄ норми

130

пласr­

на пері!Д'

день

йової

лксму

революційної, і

присвячений

ниці

в

народу,

БЗ-й

Великого

на

120 ~

На фото: Н. І. СУШКО. Фото В. Городнього.

ПРИСВЯЧЕНО

СВЯТУ

ЖОВТНЯ

бо- ШIiО.1IJ Л1 1 таl<ОЖ з~'етрі- ЧИ:JІІ i~! БУl<ети живих кві·

трудовсї спави

радянського

виробіТRУ

процентів.

ВИСТУПАЮТЬ ВЕТЕРАНИ

розпочався тиж­

річ­

Жовтня.

ГOCTe~! кожо~!о.lhців ['КО.1!! ;\: 2 був ветераll партії, І<ОЖОЧIJ.1)" 3броііних СIІ.1 СРСР. .1r.lerilr трртього ;з 'їз,"\У РКСМ І. С. ,1унаєв. Він ПО.1і.1ПВСЯ 3

.lJ!СЯ

із Ч.1енюlИ .1ектор- тів. Chl<IJЇ ГРУПИ ветеранам ВеЗустрічі в Броварах ста. .11IІ<ОЇ Вітчизняної ВШНИ,.Ш початкО)! тижня реВОJ1Ю­

BeTepaHO~1 23-го двічі Чер- ційної, боііової оI)НОПР;ШОjJIІUГО

і трудової

IІj1ИКОРДОН- с.іави радянського

ІІОГО загону Ії. В. ГОр,'66вим і ветераНЮI 5-і гвар.\lllrhKoї аін!ії учаСНИIiЮl ііrпв Ста.lінгр;цської та на I~ypchКiii .Ірі І. 3. СОjJочен1,0'1. Гості РОJпові.1И СВОЇ'І

народу,

якиіі пройде в містах і се. .1ах Київщини. У ході цього тижня M~ .ІОДЬ ето.1ИЧНОЇ об.lасті з)-. стрінеться з учасниками Ве.1П1,ОЇ .жовтневої соціа:Jі­

ШКО.lяра~!11 враЖI'ННЯ\l!! ві.l вис.Т)"пу в. І . .1еніна на

:з'ї:!ді

КО"СОМО.l)"

ЮНЮІ ДРУ3ЮІ про С:Jавнии етичної рево.~юції, ветера­ Ш.1ЯХ КОЖО~ІОПУ, наве.'!!! на,1И Ве.1ПКОЇ Вітчизняноі згцан ЧИl'.1снні ПРИІ<.'Тa;l.1І ге.роїз- війни, відвіда6 музеї, ви-

прп ті ваго"і СІІраВIІ, які в!!рішува.1И КО~IІ'ПЧn.1Ьці на

Га,"\

всіх

RіТЧИJНЯНОЇ війни. Розп()ві-

В. ЧИРОК,

ді BCTrpaHiB ДУ;І;С СПО,'\оба~licы\її .'ТИСЯ ШКО.1ЯРa.l!. Вони вр)"-

другий секретар мІськкому ЛКСМ Україин.

етапах

соціа;lістично-

го ІіУ,lіВНІІЦтва. l\о.\!Со,!п.lщі

\11' юнаків та дівчат Країни rтавки, на

фронтах Великої

~!ісця

І\О.lишніх

боїв.

у Президії Верховної Ради СРСР ПРЄ:НlдіЯ Верховної РаДІ! сгср об'єдна'lа l\!іністерС'пю .ттіСОIИЇ і деревообробної про­ ~!1IC:!OAOCTi СРСР і Міністерство

М. ТU111ЛА,

ceRpeTap

заводу

Минулої суботи зуст­

Дирекція, партійний

Py~~'

із

З'їздівську ударну вахту, вона видає продукцію з першого пред' явлення,

МОЛОАІ

З~lагання,

.lиварниця

мас Н. І. Сушко. Ставшн

госпу.

.1aHax

На зустріли

трпівншш в

ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

-

НЕВТОМНІ

со)IО.'ІОМ

доведені зав­

целюлозно·

паперової ПРО~1Исловості срср в одне ::С)-

ю:mо - РССllублікансь:-(е \!іНістерство Мі ні­ стерство :ІіСОВОЇ. целю· .10зно·паперової і дере­ вооброfin')ї ПРО;\IИСЛ!)· вості срср.

• * •

llрє:шдія

BepXOBH~ї

Ради ла

СРСР

тов.

пана

признача­

Ша.'Іаєва

Сте­

О.lеКСіЙовича

ністром

'ліСової,

,10зно·паперової

мі­

целю. і

де-

ревообробної про:.шс­ ловості СРСР.


*

2 стор.

НОВЕ

4 листопада 1980 року

ЖИТТЯ

у ТІСНОМУ зв'язку З ЖИТТЯМ - - - - - - - - РОЗДУМИ

ПІСЛЯ ОБЛАСНОГО СЕМІНАРУ у БАРИШІВЦІ

У Баришівці відбувся обласний семінар ідеоло­

шівського району, відвідали?

гічного

активу по

денню

організаторської

ПереДУСіМ це діЯЛЬ­ на турбота про культуру виробництва в наЙширшо·

прове­ і

масово-політичної

роботи

серед

в

тваринників

тав перший секретар Ба· ришівсь!\ого MiCЬKKO~IY партІЇ В. Д. Синько, якпl1

з

первинних ЦlИ

у

діяльністю парторгаНіза·

ЦЬO~IY

напрямку

ЯКИМ

Виступи на ce~IiHapi носи­ ли !\онкретний характер, бу:ш лаконічними. Ми відвідали фер:.m радгоспів імені 60-РіЧчя Радянсь!\ої України І «Хмельови!\». Хочеться окремо

~упинитися

баченому, женнюш

на

подіЛИТИся і

вря.­

а

збільшення

де

і

Що кину.10СЯ менІ у г.і­ в господарствах БарТі-

регулярно хрою­

кально-документальні

-

нау!\ово

і

популярнІ фіЛЬ­

ми.

До послуг робітниКіВ - пристойно вкомплекто· вана бібліотека . І КО .1И

Ре­

забезпечення їхньої таке

робо­

судження

одного з господарів: Найголовніші факг)­ ри наших досягнень?

-

нані кімнати гігієни жіН­ ки і добротна JIушО!~а. працюють торговельні точки . До речі, мага :шчи розташованІ тут же у не·

економічних

великих

СУ.

ПРИ:\lішеннях.

водять

ШНО.'1ах

знаючі

-

важливо

люди,

у РАДГОСПНОМУ

М У З Е

і що

головню!

'І · і­

ЩО ж. і в нас є досвід­ ченІ пропагандисти в Ш!\')­ .1ах

комуніСТИЧНr;JЇ

Але ж

праці.

подекуди

навіт!]

проводити

заняття

Осінньо-зимовий

-

це

не

лише

період

морози

та

завірюха, як'і треба зу­ стріти увlдремонтованих приміщеннях, а й твор­ чий іспит для культпра­ цівниНів. Він особливий тим . що всюди ЙJIе під­ готовна дО ХХУІ з'їзду НПРС . НлуБНі та біб.'1~О­

,

течні

працівники

сказати

вагоме

ПОВИННі

слово,

що

покладає на них подВіЙНУ вІдповідальність . УспІх роботи, безпереч­ но,

як

залежить

заклади

від

того,

культури

під­

готовлен! до роботи ВЗИ;.І­ ку.

За

останні

значно

база

!\ультури, тальні

область.

художиьо,приклаД!!.~Й_..!"Jзей

радгоспу « СОИЯЧИИЙ~~l!.феРопольсь~огор~it()иу _ ~ центром естетичного виховання молодІ села СКВОР­

цове. В його залах проводяться . вистаВК!f_~М_~~~ яльної творчостІ, лекції І бесІди про мист~ц~во.

На знімк~~1 CK~()p~IBCЬKOЇ середньої

,

школи

і

(фОТОХРОНіка

мате·

за!\лаД1В

поточні

Цьому сприяв огляд· конкурс

утримання

ка'!і­

pe~IOHTII.

і

nблаСН~IЙ

за

зраЗНОl1е

матеріально·

технічної бази . 3а цей '{і\'; відремонтовано багато :;а · І-итадів культури: клуби та бібліоте!\и сіл ,1іточок. РnЖНіR, Соболівки. Вирі­ ШУF.ться й питання про

забезпечення ку . 1ЬТУРИ ки

Фото О. Обухівського .

РОЮі

проведеНі

важливу

РАТАУ).

окреМі

господарств

району

заклаДіВ

паЛИВО!l1.

Проте

к~тинній галеRєІ музею.

два

зміЦніла

ріальна

Кримська

баришівЦів.

треба

досВідо;"

ТваРИННИЮI

ui

РОЗГ.1ЯНУТИ

забу.'Ти

керіВНI1нашого

про

r:ю

справу.

Так, с!льський Будинок

на

па!) ·

тійних , профспl.'1!\ОВИХ. KO~ICO'\IO.1ЬCЬ!\IIX зборах. Парторгані:.аЦіЮІ це!пральної раі1nнної .1ікарні. комбінат~' побутового ,)/'і. слуговування. раЙСПОіfШВ­ спілки . paїlBiДД i.1Y ку.1Ь­ тури також ,10цільно об· говорити

завдання

по

пІ)·

.'1іпшенню nбс.'туговувач­ ня тваринниКів в OCiHHF,Oзимовий період. чітко ви­ значити віJIпnвідальних і систе",!у

кnнтролю.

Вистvпаючп

на

сеМіНі!­

Рі , заступни!\ голови обл­ ВИКОНКО\ІУ А. ска:'і\В. щn в півтnра-ЛRа жить

ніде

поруч

пр,)­

ном, самі майстри машин­ нnго доїння високnго кла­

на ріВНі вимог.

телевізор,

над

варто

ідеопогlЧ;іе

невої Революції радгоспу ~ПлосніВСЬЮIЙ» БроварС ЬІЮГО району . ДійСНО , ТУТ пропагують ефективНі ~Іетоди роботи глибоко і всеб:чно : благо, є для цього матеріаш·ні передумови . Заняття в

у

господарств

замислитися

визнати

про

тваринни!\а,

є

наших

керlвника~

ти, то не випаД!\ОВЮI сл;д

говорити

Перш за все , пропаганда і впровадження виробн'!­ чого досвіду ордена Жовт­

що

Уда.'1ЬНі,

_ _ _ _ _ __

Очевидно ,

І . Шульга найближчі роки

Пnl1СЮДИ

радгоспі

.Завориць­

обс.лyt'()вyJJaИИIІ

КИЙ., поряд із споруд· женням Будинку тварин· ника, профІлакто р І ю,

заслужили того, щоб ма · ти СПРИЯТ.lнві УМОВИ не тіль!\и Д .'1 Я праці. а й дЛЯ вІДПОЧІІНКУ. підвищено-!я зага.'1ьноосвіТнього І фахо· вого ріj3НЯ . питя.НIJ"Л

новлено

моральн,{х

втрат.

Чі

де

але в них є все неоБХіднІ'. Тязринники можуть прид­ бати n товари на зам)3лення. Добре оформлена ЛенІнська кімната, вста­

керують за=2шають

матеріальних

І10-

де проводяться різнома· нітні процедури. облад­

виробництва тваринниць­ !\ої продукції виконують люди. І та;'l, де про IJ"ИХ турбуються справді Т!О­ партіЙНО:\ІУ, справи йдуть неП(Jгано,

змагаємося ,

являє собою ко~ш­ лекс у «Хмельовику»? Тут діє медпрофі.1акторіЙ,

по·

кінозал,

будовано 11 культурн:)­ побутових !\ОМП .~е ксів . А у нас навіть ті будинки

бані. Що

ми.

по-старому

ми

-

демонструються

багатьох радгоспах , занед­

спостереження­

Завдання

МІ!

му розумінні С ,10ва . З гіркотою подумав про Іі наші господарства, які на фоні баришівських вигля­ дають непривабливо . .. с,у­ діть самі: силами сіль­ ськогосподарських під­ приємств у районі, .з

осіи­

ньо-зи~!Овий період 1980 -1981 років. Гостей вІ·

ознайо:\\Ив

якІ

в

налр­

СТВОРИТ,І

КУЛЬТУРНn ' побутовl KO~liT­ .1ЄКСIІ. Очрвилно. час по­

душових

прокладено

Райном профСпілки пра­ цівників дарства,

тощо,

фа .'1ЬТУ на території фер­ ~tи, повністю замінена повітряна лінія електро передач, висаджено біль

умови

Партійні

спі.'1кові винні

і

складати

; \іальні

П ,lани

:llОжна

Відкладати

говорив,

що

со ·

8

підкреслив, що організацІї по­ кли!\ані взяти під особли­ вий контро .'Ь виконання заходів по гідній зустрічі партійного форуму.

СЬОГОДНі

за:lювлення

ринників.

У нашому раЙОНі в ли­ стопаді заплановано пр:>­ вести аналогічний семіна-р

ідеологІчних а!\тивісТів Броварщини. Парткоми І партбюро радгоспІв мають організувати конкретне навчання активістів, звер­ нути їх увагу саме на ви­

тва­

доставляти

ва ри за ЇХ бажанням робочих місць .

ззбе;ше­

дІЄВіСТЬ

семінарі партійні

на ф.ермах повинні бути добре обладнаНі принаймні Червоні КУТКИ. торговельні точ!\и. ГаРil ­ че харчування або хоча б чай це має стати еле­ ментарною необхідністю, звичайним явищем без· посередньо на фермах. Треба приймати і ВИКО­ нувати

час

високу

Секретар обкому НОМ­ партії УкраїНИ Л. І. Пав­ .'1енко у своїn ПРОМОВі па

У ВИСТУТJі І. Шульга

вже

наріВНІ

дося:гнеІі­

на­ очної агітації, проводит!! виховну роботу У взаємо­ .J В·ЯЗКУ з виробничою діяльнІстю.

роз ·

цього

зрушення

Настав '1ити

вптку !\О.'1ектнвів не зара· ди форми, а з чітким ус · віДО:ll.1енням :нети. Підкрес.1ИМО, що не

довгий ящик . на семінаРі А .

гідну

нями.

по ·

ціа ,lьно·еКОНО:lІічного

за

виробничими

3

проф

оргаНізаЦіі

переглян у т и

змагання

зустрІЧ ХХУІ з'їзду [\ПРе і при підБИТТі під­ '~ YMKiB враховувати со­

ше ] ООО дерев і кущів . Зараз питання стоїп так: буде !\ультура ВИР :Jб· ництва будуть і про · центи.

с!льського госпо­ роБІткоми зо­

at;- бов'язаНІ

кілометр

тварин·

ників.

то­

до

ховну роботу

з .'1юдьми.

А. СТЕЛЬМАХОВ, завідуючий вІдділ о м пропаганди І агlтаціl мІськкому партіІ.

ток цій роботі у нас по­ !\ладено . Минулого року

Учасни!\и сеМінару при· до висновку, що всюди слІд виробити чІт­ ку систему відвІдування І

культури радгоспу «Бобрицький» трива.'1ИЙ 'ВС не ремонтується. Дах проТікає, сте.1Я \ обвалена,

Особливу увагу необхід­ но звернути на якість J)e:llОнтів. Так в РожНіВСЬК"­ му та Богданівському Бу­

полІпшенню

динках культури

господарств.. Однак, !'ІХ свідчать фаюи, в біль­ шості радгоспів ці рlшек­

;JV~lати

про

роБНИІІтва

!\у.'1ЬТУРУ

:<агалом.

опа.'1ювальна

йшла

з

АН­

Поча­

система ви-

.1аду,

витяжна

. йшли

населення. чІтко визначе.­ нІ завдання керlвнвків

ВИЙШ,lа

з ,1аду опа .1ювальна систе-

ЧИ ГОТОВІ ДО ЗИМИ

ня

ДО:КИБУТ. КЛУБУ НА ЗАМКУ?

мерський ... , я!\ого

ду,

зводить

ників

у

В

ci .lbBI1KOHK()~I.

Не краще становище і · в радгоспі «Жердівський' . у сільських к .1убах .:1.1 МихаЙЛіВКИ і Підлісся H~' обхідно :-Іа;llінтпи підлогу . Приміщення ТарасіВсь/{о · , го сільського клубу засє· .1ено

«КАартиранта:lШ»

.. .

У спеЦіа.1ЬНОМУ рішеНо-! J об .'1АИКОННО~IУ вказується на необхідність відселен· ня інших організацій;з закладів культури. ОДНиК В раДГОСПіІХ i~leHi Доку · чаєва. «Гоголівський,>,

«Заf!ОРИЦЬКИЙ'" , «П.'10СКіО· ський» не дотримуються його .

псування

ГОГn .lіАСЬКій

як

і

А

роки ,

в!\рнваються

саж"!JO,

тому

що

кесено

коте .'1ЬНЮ

з · під

.10

не

р,а­

бібліотеки .

~lузнчні

~lОже

в

Не

..

зіпсо

призвестк

вирІшуєть­

о!\ре:\ІИХ

культури

є

закладах

паливо.

Важко говорити пр~ якість та ефе!\тивн!~ть культурно-освітньої робо. ти в таких клубах та бl~­ ліотеках. l{ерівникам зга­

даних

зміЦ·

господарств

неuб­

хідно З!l1lнити своє став­ .1ення до роботи кульr­ освІТНіХ працінників .

нення :І:атеріа.1ЬНОЇ ба.lИ клубу. Тут віДСУТНі косгю­ :І!И.

що

пожежі.

лише

ПРИ:\lіщення сільськОі'О ~\а.lинівського клубу ЗН,!' ходиться в аваРіЙНОМУ стані. Не відчуваєтьr:я турбnти з боку радгоспу , про

аВ,1-

щення Будинку культурн. Ян не дивно , a.'Je факт: паливо в клуби і біблll\­ тени не завезено. Зараз

Протікає дах і в бібЛlО' теЦі села ЗаАоричі.

сільвиконкому

в

ся питання і про відсе· .1ення телеательє з примі­

біб,'Т і ОТ~11і,

стіни

ПРИМlщеиF.Я

знаходиться

електромережа

вана.

книг.

попередНі

РОКіВ 11

рійному стані. ОпалюваЛJ>­ на система вийшла з ла­

сюк

до

виконуються.

осінньо· зимовий пеРіt')Д не працює Будинок нуль­ тури радгоспу <t ВеЛИНОДif­

ма. В останньо:\!у ПРОТl!\:!є дах в бібліотеЦІ, це пр':­

ку.'1ьтпраціВ­

не

Протягом двох

труба !\отельНі впала. Ди­ ре!\Тор радгоспу І. І . Сга­ відсилає

КУЛЬТУРllоrе

обслуговування сільського

інструменти.

Л. Д~ХТЯРt;НКО, завІдуючий райониим вІддІлом культури.

у постанові ЦК I\ПРС і Ради Міністрів СРСР «Про зах()ди по дальшому

НАРОДНА ОСВІТ А В БРОВАРАХ ---Період розвинутого соціалістичного суспільства терlальну базу шкіл. поліпшити умо ­ ви роботи вчителІв, а головне до·

Законом про змІцнення зв'язку школи з ;t;иттям і дальший розвиток системи народної освіти в нашій кр!3.їні у 19·'і8 році було впроваджено загальну обов ' язкову восьмирІчну

могтися

()свlту. Велику роботу по органІзаці') і зміцненню шкільної мережІ та роз становці пеДilгогічних !\адрlв здІйсни ли органи народної освІти. В резуль

класів продовжували здобувати се· редню освіту. За роки дев ' ятої п'ЯТіj­

татІ в

1962-1963

навчальному році

всі семирічні школи були перетворе ні

повсюдно

Програма

у

восьмирічні.

НПРС,

ХХІІ з ' їзді партії, хідність загальної

прийнята

на

проголосила необ­ середньоl освіти .

ці вимоги знайшли відображення в в рішеннях ХХІІІ і ХХІУ з'їздІв НПРС, наступних партІйних доку· ментах. Усе це дозволило мІсцевим відділам народної освіти, шкІльним колеКТИВі\М при підтримцІ громадсь · кості значно зміцнити навчально-ма·

* ПримІтка: ПопереДНі на цю

у ММ

тему

в

газеТІ

56, 93, 110.

пуБЛікації друкувалися

завершення

в

основному

пе ·

реходу .10 загальної середньої освіти МО.'10Д!. Вже у 1975 році на Україні 98 процентів випускникІв восьмих

рІчки

середню

мІльйона

школу

за!\lнчил03 , 7

чоловік.

Дальший розвиток системи нароі.\ · ної освіти згідно з вимогами наУК0' во , технічного прогресу, підвищення

рівня навчально-виховної роботи, профорієнтації і трудового навчання, етичного І естетичного виховання , полІпшення якостІ пІдготовки і пере­ підготовки вчительських кадр!в цІ питання належало вирішити про· тягом десятої п'ятирічки . ВсІ ці зав­ дання успІшно виконуються.

Сприяло цьому в значній мірІ розширення мережі шкІл. Так, було добудовано примІщення середньої школи .NQ 1. Обладнано 16 навчаль­ них каБІнетІв, оснащених технІчними

1958

року до цього часу)

засобами навчання. В 1977 роцІ уч · нівський та вчительський колективи середньої школи NQ 2 перейшли в нове приміщення по вулиці Енгель· с а . Теп е р тут в ЗО клаСіІХ навчається 1159 учнів, з них 420 перебувають щоденно в 12 групах подовженого дня.

РоЗбудовується І школа NQ 3. яка з 1970 по 1979 ріК випустила 684 десятикласники, 25 з яких закінчили навчання 3 30.'10ТИМИ меда.'JЯМИ . У точу ж 1977 році восьмирічна шко­ .1а NQ 4 (з росІйською мовою на· вчання)

переселяється у

нове типове

приміщеtlНЯ, що . займала раніш шко, .1а ,!\" 2. У цей час особливо ШВИДКО зро · <:тає новий житловий масив міста. Саме сюди, в район вулиці Гагаріна . поступово перемlщається адмінlстра тивний І культурний центр БроварІв. НОl1nзбудоваНі середнІ школі ,N'g 3. .)\1> 7, NQ 8 ПРИЙНЯЛИ У цьому на · вчя.льному роцІ найБІльшу кількісТІ> учнІв . Продовжується будІвництво І нової середньоХ школи М 9.

ОкрІм

денних

середнІх заrа~ыn)o

освітніх шкІл, у містІ дІють три 8&ч!рнl школи робітничої молодІ. Шко­

ла ,N'g 1, заснована в 1946 рочl, здІйснила 33 випуски учн!в. ATE!~Ta­ ти

про

середню

3879 чоловік. Інші і 1963 року. З їх життя

вийшли

освІту

БІльш

випуснник!в. Зараз школах навчається

одержаJ\И

двІ діють з 1958 стін У самостІйне як

три

тисячІ

у

трьох вечІрнІх 1320 учнІв.

З року в рІк зміцнюється навчал.­ но,матерlальна база шкіл мІста. ТаК, всІ вони мають навчальні каБІнети 3 основних предметІв . У розпоряд­ женні вчителІв 50 кінопроекто­ РіВ, 108 телевізорів , 51 магнітофоз:,

'2 6

кодоскопів, 210 Фільмодlапроек1'О­

рів: діють

9

шкільних радіовуз .'JіВ .

Нрім наВ'Іал\>них набінетІв, у кож­ чій школІ є біблІотека з фондом під· РУЧНТJ!\ів для безплатного користу­ вання. Юмнати,музеї В . І. ЛенІна с творені у восьми школах, в п'яти­ кімнати бnйової І трудової слави.

Пn.ттіпшенню профорІєнтаційної ро­ боти сприяють навчальні майстернІ


НОВЕ

ЖИТТЯ

4

листопада

*

року

1980

стор.

3

ПРОВІдвиl ЦЕХ ГОСПОДАРСТВА Досвід впровад_еНН5І цехової структури управпінн~ орrанlзацlі ~аwинноrо двору в paArocnl ес ТреБУХіВСЬКИЙ~~

І

ВеЛИНі завдання стояли нинІшнІй п'ятиріЧЦІ

в

перед

трудівнинами

НА

!

рад­

комплексну

rослу «ТребухІвсьниЙ •. ВеЛИЧНі плани у них І на майбутнє. У здійсненні їх

виріша21ьне

мае:

всІх

ти

га­

дарстві

лузей виробництва. НиНІ

в господарстві на­

лічується

понад

200

сьногосподарсьних

сіль­

ПJlаи1

антивно

ВqТИ

програму

нЬї

сl.1ьсы\-­

вироБНи-

означає

тан

і

в

цТВІ

за

При

цьому

ся

не

вино-

з

цьому

машин.

процеси.

одна

ділянни повНій

за

а

і

зоо­

технІчними ви~югами по lзирощуванню сlльсьн'J­ господарсьних ну.1ЬТУР і догляду

за

за

тваринами.

нільністю

ПР'>­

виробництва в господар­ стві відбувається поп наявності СТРУННОЇ систе­

ян

за

технологІєю

винонувани,х

ними

цеСІВ. тан і за тивністю. І~ожна ціЄї

систе:-ш,

про­

ПРОДУК­

винонуючи

свІй робочий теХНОЛОГ l '!­ ний процес. ЦИМ саМIПI готує

ня

УМОВИ

для

в

задоволення .1ення

в

потреб

продунтах

ходу

на

цехову

має

справу

строни

Водночас

насе­

ЩИ.'Іася

різко

пц­

Васильович Нуць

важливою

винонаВШIІ ~lY

по

П .1 ан.

У

ці ,10' в

Hy.l0~~Y рnці бу .l0 МНО

пере­

господарству

97,]

М;і­

вироб­

тисячі

гентар : в П.l::1Ні

y~IOBHOЇ оранки при

90

ТИСЯЧ гентарів. Добре трудяться

Нізатори

і

в

~Iexa­

завершально­

му році десятої

гo~

~Іашин

рін

дуж~

за

ВИНОРИ­

.'Іише

протя­

нетрива .l0ГО

п'ЯТИ):'>1 '!-

-

ту

--

рону

ЮТЬ.

ного

то,

ян

умовах.

АО­

ни :за цей час спрацьову­ ютьс~ ;,начно бі.1ьше. ніж при ЇХ енсплуатації. Ство­

спадає

не

пруження.

двір.

стрnк.

~Ie

продовж.!­

господартсво

онупить

ЧОВУ

на

у

І

товариша

ваджува ти

у

Жнтомир.

ВПРО'

а.1ЬНУ

вироБИИЦТБО

НО~Ш .lенсн:v

ручної

щороку

зі

всією

виразністю

принмети

впевненого

проглядаються руху

вперед

на

rO,:IOBHOMY наТJРЯ~IКУ, вназаному пар­ тІєю. РОЗВИТКУ загальної обов'яз­ КОВОЇ ню

середньої

освіти,

навчально-виховного

вдоскона.'Іен, процесу,

по­

.,іпшенню трУДnВОГrJ навчання І проф­ орієнтації шнолярів . Партійні й профспілнові коленТ"иви ня

органІзації,

міста

педагогІчні

домоглися

народногосподарського

виконан­ плану

по

охcmленню ді тей, молоді шкільного БіКу загальною середньою освітою. Тепер БИПУСННИНИ восьмих клас~в

ПРОДОВіІ\УЮТЬ в

іншНх Партія

навчання

учбових

ШКОЛі

або

заК.'Іадах.

неодноразово

основопол·ожне

в

вказувала

значення

на

принципу

органічного поєднання навчання і ви­ ховання, на необхіДНість реалізації його в педагогічній теорії і практи­

ці . Педнолективн' шніл дотримуються

цих

міста СВЯТ0

настанов

партії.

Ножен учитель у винладанні свого предмпа поєднує навчальнІ і внхов, ні цілІ.

За час навчання в середній школі учень

відвідує

біJIьше

десяти

ТИС~

обов'язну знавальної

навленості

-

набуттІ

і

но

поповнювати

потоці

ної ІнФормацІї Нічно снладовою

їх.

орієнтуватися

в

полІтич­

все це стає орга· частиною навчаль­

Радянські люди по.1ум·яні пат· ріоти і революційні інтернаціоналіс· ти. В цьому дусі виховується імоло' де покоління. MiHicTr освіти СРСР М. Проноф'єн у одній і;з своїх статей про

ваЖЛlІве

значення

БИ

вчення в націонаЛЬНIІХ шнолах. нрім рідної мови, і МОВІ! НС.lНкого росій

них Є

трудомІстних

нонструнції

пр\>­

робіт.

в1!

жнття

кі ж ді.'1ЬНlщі

У восьмирічній М 4 та середній а тано'К I'J онремих ;:щтсадках,

Н.

Г. Любимова.

Л.

О

НRШОГCJ

Тупа

.'У(')!!!І, М. А. 8асьнівсьнв, l\1. Г. Бон дар, Г. В. Зайцева, Є. І. Бі,10нlнь.

здійснює­

Дnбре постаВ.'Іено винладання Й ін­ нявчальних

-

предметІв

укра­

ЇНСЬНОЇ мови Й лІтератури, іноземної мовн, математики, фізики, хімії, істо ­

рії

Й

Інших.

У боротьбі за високу успішність у навчанні та свІдому дисципліну важ­ ливе мІсце займають НОМСОМОЛЬСhні І піонерсьні організації, зонрема в

позанлясній методамн

етичнІ метні,

стецькі ться

роботі.

стали

теми,

бесіди

спортивні

ГУРТНІ!.

тижнІ

Випробуваними на

морально·

політінформацП, та

пред­

самодіяльно-ми­

Традиційно

наук,

шкільні

проводя­

олімпіади,

читацьні конференції, зустрічі з письменниками, ветеранами війни і працІ, ексиурсії. Значну позашнільну навчально-виховну роботу проводять міський Будинок піонерів. міжшніль­ ний навчально-виробничий номбінат, станції юних' технінів і юних натура­ .1істів. дитячо-юнацьна спортивна шнола.

га.rп.ноо('вітньою

міста

.

Одиан у вирішенні наЙвІдповідаль · завдань,

щО

ре~юнт­ ре­

НОРОСТИШ1!3-

раЙСіЛЬ­

спрацьованих деталей. Та­

•.

ратури

ВЧ!fтелі

ТИJТV

госптехніці почав дія"о'!! потужний цех реставрапії

Г. ПОЛЯНОВА, ко­ респондент газетн .Но­

ніших

кращі

машин

ного сезону завершено

полегшен·

тварИННННів.

сьного народу, яна фактично стала мовою мІжнацІонального сПіЛКУВ;tННЯ . Винладання російськnї мови іліте · ведуть

рад­

arpOHOM

госпу «БобрнцькиЙ». На фото: йде оранка на зяб у радгоспі «Бобри­ цький •. Фото В. Володнмирова.

спеціалізованих

маІ!:·

трантарних

.

УДАРНІ РЕПСИ Черкаси. Бригада ВОДlїВ Чернаського

автопідпр~­

ємства 23662, очоnювана А. БондареННО~I, дос ТРО­ НОВО

внкона.lа

завдання

по

П'ЯТИРічне

перевезеннях

народногосподарсьних

ва,,­

TRiI\iB.

у Жнто~!ИРСЬНіЙ

но - виховного процесу. Підтверджен­ ня цьому доБРі поназнини успіш­ ності: процент шнолярів. яНі навчаю­ ться на «5» і «4». досяrає по місту майже п'ятдесяти.

нагадує

В. ДІДИК,

головннй

;,Rція

поглибленні

нау нової і

гекта­

З початну РОНУ ТРУД1В­

знань, прищеплення уміння самостій­ стрімному

з

СУі\IЛіННО ТРУДЯТЬСЯ Чlени брига;:!и Н. Г. Не­ брат,П. Т. Конопля ,а інші робітниці.

стерень, потужність пннх абі.lьшилася в два рази.

Н::Івчання. Розвиток пі· аНТІІвності учнІв, ЇХ заці·

В

овочів

ra.

б .'Jем, серед яних і механі­

боті поназують досві;-tче­ Ні ;l1Е'хані:затори Іван Паз.~nВIІЧ CO~I, ВОЛОДИ;\ІІ!Р СергійОЕ!НЧ Виноградо'1, Андрій Порфирович l\Ia.1ИНОВСЬНИЙ. Ножен з них

праці

ших

п'ятирічон,

центнерів

сьної і Барашівської маі!­

для

ня

Величезну роль у ФОРМУЕанні осо­ бистості відіграє навчальна праця, ставлення дітей до свого основного

двох

при плані 950 тонн уже зібра.1а 980 тонн напу­ сти. На 'Jнре:lШХ площз.х ;кіНни збнрають по 300

чимало невиРішени;;

дань

стрілецькі

спортзали.

піДПРЩ;:IІ­

До нинішнього

навчання з усіх предметів ться рnсійСЬНОЮ ~ІОВОЮ.

рубежі

на

«Т-150. і «Т-150К».

Тому од­

З найголовніших ;,а,,­

харантеру і звичон. ідеалів і почуттів підростаючої зміни.

тири,

переве­

Бо саме в цій галузі є ще

:llОвиrобництві.

J'\Q 5,

на

і

овочесховищ.

Найнращих п(')назникі"R у соцзмагаННі добилася бригада Т. П. Налюн. я;,а

індустрі­

переведено

відновлюваТИiVІуrь

тисячі

НОР­

уроків. І кожний з них снерований на формування ПОГ,lядів і перенонань,

Нині.

На

ствах об"lсі.'JьгосптехНіНі!. Тут став до ладу спеціа­ ,'Іізований КО~Ш.'lекс . де

ПР'!­

У

зібрано

до

причепів

енергонасичен.!х

тракторів

ці В рос.lинництві. J\Іай;ке всі вироБНИЧі процеси ме­ танож

основу

ре~юнт

~.lеХRНізаці!О

всіх га.1узеtl. Вже П1)ак­ тично повнІстю ВИН.1ючено застосування

уже

:зено

но:vшленсів,

В ОНОВЛЕНИХ МАйСТЕРНЯХ

Брежнєва,

нада.1:

;Іа

З початну нинішньої П';Ттирічни ренонструйоваliО двадцять п'ять майстерень і два заводи облсі.71Ь­ госптехНіКИ. На.lагоджеnо pe~!OHT Сінозбира.1ЬНИХ

Вдl'і­

цеху ~lехаНізацlі

С.10ВО

радгосПl

стернях.

затраТІ!.

ньому

Н

усіх

по металу І дереву, робочі кімнати для учнів І - ІІІ нлаСів, кабінети 06-

слуГОВУЮЧОї праці, набінети проф­ орієнтації, географічні майданчики,

овочеві

~laTfI­

котра

1,1ліча

n·0.1ентив дав

три

аЧОРТlпаційний

еНОНОМіЮ ,

чі

оранки

бригади, ЯНі ОЧО.1ЮЮТЬ T~­ тяна ПРОНОПівна Ка.1ЮК, Галина Jе:llИдівна НОР­ нієнно та YllихаЙ.'lО Микn-

ТИ він сіс1ЬСЬНОГОСПОД~[І­ ських машин. ЕнономіСТIІ підрахували, що, ПРОДОЕ!­ ЖИВШИ вІк НОЖНОЇ маШI!­ ни ХОЧЯ б на ОДI!Н рін по­

її

напусти

~lехаНізаТОРЗ~1

в

площі 115 гектаРіВ. 80 гектарів, або 1980 тонн,

ро­

зябу

трудове

Д.'IЯ

I"ИЛhНО органі1Уватн збері­

над

з-під

щується

Воня пізніх виро­

НJ·

щодня.

Прннлад

П.l0щі

передають

.1аЙович Проценно. працюють на зБОРі її сортів. Капуста

Про дострокове вико­ нання п'ятирічни раП:JР­ тува ли бригади водіїв Г~­ роя Соціалістичної Пра:Н Г. Горбоноса, ~I. Снупей­

півто­

піДНЯТТі

центі!'.

з'ЯВИ,1ася ~lОжливість ПРі1гання т€,хніки.

у

змагаННі

яний трантором Т-74 вио­ рює щодня по 7 гентар і в при завдаННі 5.9 гектара. Добре трудиться на Т-150 транторист Оленсандр Вінторович Я,1Тихов, яню1 також доведені завдання виконує на 110-115 ПРrJ­

періоду

~lашинний

орга­

Перед

механізатори Mr~­ ВаС[{,1ЬОВИЧ ЯЧИШИН,

нола

зберІгатимуться

ривши

внесенням

Be;:tYTb

простою­

пона:зав досвід.

з

СОЦіалістичному

протягом та­

HeHop~la.1ЬHHX

НИ:>І

норми

земель

уже

гентаРІВ

1260

нічних добрив.

6-9.

тривалого

~Іашини в

вони

Янщо

Механіза­

господарства

виора .1И

нультиватора-процентІв, а реш-

8-12, 8-1 О

грунту.

торн

номбайна

вон!! l3инnнува.1И

по

оранЦі

пе·

процентіl3 налендарного рону, сіва.'ІНИ

;,ернового

КОМПЛЕКСІ

Повний СВіТЛОВИЙ день на полях радгоспу «Боб­ рицьний. не стихає гур­ ніт моторів. Ci~1 транто­ рів працюють на зяблевій

ріоду. Так. наПРИН ,'1а;:!, час енсп .lуатації п.'Іуга не перевищує 15-25

ханізовано

теж

І

стов~'ється

ни. Тан, напринлад. на оранці грунту Під озимі

на

ШВНДИО

календарний

.1еОНіда

значно

у

машинного ДВ'>­

НОЇ · ораННll,

ри-дві

яні

..

Обоговорюючи матері а­ .1И жовтневого (1980 р.) П.'1енуму ЦК НПРС, про­

Тепер

при висоКій яності .'1аго­ дять техніку. Серед НПХ - тонар Микола Ігоровач ФОМ1ЧОВ, слюсар ПантР.-

рє

дрійовиче~! ПРУДКЮІ га ГрнгооіОI Хар.1а,шіЙОі3JІ­ че:1І Іl1у.'1ЯНО~І. ТрудіВН[I­ кн Rнрnби:тп на них по 2446 І 2262 гентари Y~IOB­

маШиll

~ІОНТНИНИ,

__ о

f'llнnристовувал и с ь

залучається майже вдВі'!, ~Іенше спеціаЛістів. нії>; раніше. В господаРСОF.і трудяться досвідчеНі ре­

же в півтора раза підви­ ЩИ .'1ася продунтивнісrь праці. Замість багатопро­ фі .'!ьНИх бригад створено

М"І­

ни

Підвч-

тири роки п'ятирічНи май­

трантор

гентари при пл~ні гентарів. У дві 3~!i­

:'.lеханізато рів. ремонту сіль­

сьногосподарських

струн туру

на

механізатор

2493 1496

продуктивність

праЦі Тепер до

управління. Це дало від­ чутні вигоди. Так, за '-10-

Тано:-о

трантори МТ3-80 і Т-74, які .1акріплені за механі­ :1атrmами АнаТОЛіЄМ Ан­

ЄДІІ­

ремонту,

торік

кола

бу.10 . витрачено 70315 нарбованців ПРИ плані 72307 нарбован­ ців. Як видно, еНОНОМіЯ чимала майже дВі Г~{­ сячі карбованців.

чуваня, а промислоВОСТі - в сировині. Починали в радгоспі «ТребуХіВСЬЮІЙ» з пере­

гентарів.

МТ3 -5 2

техніни

хар­

ні

Шld­

,1Осяг

створено

сільсьногоспода р с ь кої

землеробства і твариннн­ цтва Д.1Я більш повного

при

господарства

НО знизити витрати. На­ ПРИН.1ад , торік на ремонт

Програ:lТИ НПРС, рішень XXV з'ї:зду .1енінсьної парТії. Адже вОНо ДаЄ мож.1ивіСТЬ всеміРНО під­ ВИЩИТИ ефентивнісгь

оранни

носТі занріпленої за НИ\І ~Іашини . винористання їі ПРОТЯГО~І РОНУ в дві З~·I!­ ни. Висоного ЕиробіТJ,У

вищити його яність, зн3.ч­

це я'2життя

умовної

ки ремонтнинів. З допомо­ гою райоб'єднання по ~H­ робничотехніЧНО~IУ :забезпеченню сі.1ЬСЬНnГn

тити

НО~Ш.1еі<С­

-

[ r)"""'PI

1497

:11"-

передовий

АнатолІй Гри­ Корнійно торік на тра н т ') р ·-1466 гентарі'з

виробив I\J .\'j;3 ·tj

ства . Все це дало маж· .1ивість набагато скоро­

процесів

ної механізації нраве вті.lення

наПРИН ,1ад,

ханізатnр

НИМ підрозді .'!ОМ господар­

~lаШlІна:lIИ.

Розширення

Помітно підвищився та­ нож річний виробіток '!а еталонний трантор . Так,

лан­

спецІалізувати

тепер

винонан­

наступних

іНши~ти

оргаНізова-

структурний машинний

нікою. Замість кілыіхx роз'єднаних бригад вона

маши -Іа

деННі

норми виробітну.

пункт обміну ;:tеталей і запроваджено агрегатний метод ремонту. Набага­ то спростилися й cailli ;JВ'язки з райсільгосптех­

ми машин. В:JЯЄМНО пов'Н­

перевинонують

до

ру є .1абезпечення надій­ ного :1берігання технlНіI. Адже відо:\1О, шо пере­ важна бі.'тьшість сільсьно­

успіху він досяг З'авдяки висоній технічній ГОТ.)В­

змогу

цесІ в та їх осоБЛИВОСТЯ:\IИ

заних

но

Тепер уся TexНlHa ре­ монтується і зберігається тут . Цеl!:тралізація да 1а

Здійснення номплекс­ ної механізації різнома­ нІтного

фуннціЄЮ

ваЖJlнва срунч­

-

на

НИНІ

транторів.

Надзвичайно

при

.'ІеЙ Гаврилович Нуць, га­ .зоелентрозварнин Вінт()р Семенович Чунсін, нова .'ІЬ Вінтор Денисович Рога'l та інші . Вони систе:l-lат·.!ч­

1'0-

двір, який включає в .:ебе єдиний ремонтний щит. ЗавІдує машинн,,:\] двором Василь Макаро вич ДавидІОН.

одною

виробництаа відпоВІдності

агротеХНіЧНИМИ

нерують

цеху

но новий підрозділ

мехаНіЗУЮТЬ­

онреМі

якими

спеціалісти. Одним із провідних У господарстві став цех ме­ ханізації, який очолює головний інженер Мино 1а Іванович Нривошея. В

тваринни­

допомогою

послідовно

УСІ в

вироБJlено

оранки

техніку

зберігання.

приступили

монту

!ІО­

механізато­

поставлять

вони

Забезпечення нз­

reKTapiB •

.~OBHi

нання всіх процесів ЯНробництва ян у рІльни­ цтвІ,

умовної

осінніх

господарських

цехи,

номпленс­

механІзацІї що

ТRСИЧ

90

ри

~OBe­

ЗаКіНЧИВ­

робіТ,

зимове

впроваджу­

rосподарсьного цтва,

rектзрів

цехову реЗУJlьта­

Торік у радгоспі БУJlО

номплекс

льових

провІдний у госпо­

-

дійиоrо зберіrання техи1кн ціи' маmиииого двору.

-74

трантори. Ефентивне ви­ користання їх дає ~!Ожли­ вість

тисJl1li

97,1

маш~н

різних марон. З них

Цех механізації

на

віДЧУТні

перевинонує

завдання.

ши

сільськогоспода:n­

дав

значно

дені

здійснюють

Перехід

упраВJlінни

----

ТЕМИ

механізацІю

СЬКОr() виробництва структуру

значення

мехаНізація

ЕКОНОМіЧНІ

У радгоспі «ТреБУХіВСЬИИЙ.

СТОJIIТЬ

школою,

перед

створено в

[;а,

В.

НИНИ

везли сяч

Г .1ущенна

та

піДПРИЄ ;\lства

пере­

П.'Jан

58

ванта;кіВ

при

понад

тонн

інші.

бов'язаННі

10

фігурою залишається вчитель з його ідейною переконаністю, заінтересова· ністю, глибоиими знаннями, Jlюбов'ю

:,')-

тисяч тонн. (РАТАУ).

ВИСОIiОЮ вимогливістю до дітей, по­ СТіЙНИМ ПОШУНОМ. творчою аюивніС­ тю. Імена новаторів народної освіти відомі всьому району. Це Т. С. Уля­

1

нич, Н. 1\1. Білінсьна, В. С. Киящук, І. П. Тананай, О. Ю. [звєнова , Л . Л . Івченно, Р. П. Мороз, Г. Ф. Шевчен­ ко. В . О. ВласІОН, 1\1. Г. Бондар, Н. М. Лисенно. Вагомий ВН,1ад у роз­ внтон народної осві ТІІ внесли ветера­ ни 8чителі З. С. Язвінсьна, І. Г. Ре­ палюн. М. П. Ігнатенно. С. С. Нуць,

Н. І. Григоренио, П . М. Г. С. Недашнівсьна , М . С. Й інші.

Репалюк, Войтович

Систематична робота по підвищен­ ню ідейно-теоретичного і наУКОВО'I,lе­ тодичного рівня вчительства, яна ве­ деться за прикладом педагогічних ко­

лентивів Москви, Ниєва, сприяє роз­ витку руху «Зразковому ;;омуністич­ ному мІсту зразко!"і ЩНОJ1И». А зараз педагоги міста підтримали почин MOCKOBCЬНlIX колег, яні закли­ нали 03НН\lенуваТI! XXVI з'їзд КПРС дальшим поліпшенням роботи по на­ вчанню і вихованню учнів. працювати під девізом « Ножного шноляра на­ вчити вчитися, жити і працювати по-номуНістичному" .

за­

головною

Т11-

В. КИРИЧЕНКО, ветеран Великої Вітчизняної війнн і праці, Відмінннк народ· ноУ освіти.


*

4 стор.

листопада

4

року

1980

НОВЕ

ЖИТТЯ

Спорт

Технічне

Чемпіони визначилися Цьоrорічну

осінню

легкоаТ.1етичну

спар-

таніаду, jТ~O проходи­ ла Під деВіЗОм «Праг­ ни

стати

Б

ряди

оmм­

пійціВ1>, учні Калитян­ сьної середньої школи імеНі В. І. Леніна прn­ СВS1ТИ.1И ХХУІ З'ЇЗД!)1j1

естафета них

по

Найбільш цікаво, на­ пружено . проходила спортивна боротьба се­

паралел;,­

ред

ЧЕПІЛЬ,

віднритті

Бзяаи

змагань

участь

НОЛИШlfі

БИПУСКНІШИ

вчителька.

НА

ШНО.'!І!,

учасники

естафети

су

мерської

ПО;VlірЯТИСЯ

ШJ-;О.:Ш

бігу,

сила:vІИ

стрибl,ах

жину

і

у

висоту,

Б

дов­

мета!!­

ні гранати ВНЙШс1и ШКО.1ярі 4-1 О H.laclВ ШКО.1И. BCbOFO Б З:>I.'1гаННі БЗЯ.10 участь 16.'5 СПОРТОlенів, 25 учнів 1-3 клаСів виборюва­

.1И особисту пеРШіСТЬ. 133 ШНО,lярі снла.111 НОР:'ІИ

комплексу ГПQ,

виконали

112 рядНі

pJ3-

норми.

До

осінньої

иіади

учні

І

свято.

3

привітаННІ{1І1 звернувся дишколи В. І.

КумеЙко.

гань

пере:IІОЖЦЯ1ІІИ

ВИ­

ЙШ.lJ.1 4-А, 6-Б, 8-А і 1 О-А кnаси. Че;\шіона­ ~ІИ

ШJ-;О.lИ

ста .1И

Віта­

лій ЧУ:l!аченко, Генна­ дій Криницький, Лариса Вишньова, тин Сорщ:а,

ВаленНаталія

Право

прапор

пlд-

вольових

зусиль

деВ'ЯіЧВеличко

ці

тім

передають

«ИОМlсійні.

ста·

СПОРТС'l1ени

вить,

9-А

~ІИ,

З~lага.нь

нагороджеnі

ДИП.l0мами

їхні

ШНО.1И,

найвищі

Пере~южця~!Н з бз­ гатоборства по першо­ му ступеню виЙш.1И

занесені нордіВ.

О.

Латвійська РСР. На виробиичому об'єдиаииі В~Ф і~Іеиі Леніна освоєно серійне виробництво принци, пово нових виробів і, зокрема, транзисторної ~laГHl­ топи «ВЕФ-СИГМАІ>, яка стала популярною, а

телефониих

«КваНТІ>.

Поиад річне завдання вирішено виготовити lUUO радіопрнймачів І магнітол, порІвняно з 1979 роком збільшити обсяг виробництва иа 10 процентів.

-

ЯкІсть приймачІв добра, кажуть передовІ працівники цеху, с:кладачки радіоапаратів паРТГРj--

бригади

комсорг

І. Гайдамачук,

бригади

ЩО

майже

та

СRладаЧІ~а

інозе~щlв

трагеДІЄЮ,

коли

втрачають

гl!1НУ

зустріч'.

бере

участь

перший

секре-

тар Шевченківського райкому Компартії :України м. Львова Т. Ф. Шапова.l0ва.

18.30 Співа. €. Мірошниченко. 19.00 Актуа.lьна камера. 19.30 Ю. Яновський .Дума

ВІВТОРОК. 4 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА ЦТ

місце.

ті.1ЬКИ

всіх

Десятк)!

8.00 • Чар. 8.50 ·Пмнастика. 9.15 Вперед. х.10пчаl<иl 10.15 Те .lефі.1ЬМ 'ОВlд'. рІя. По закІнченнІ -

про

се­ Нови­

1

ни.

14.30 14 ..;0

16.00 І6 ..30

Пое.!ія Е. Багрицького. Шахова ШКО.,а.

Сонати

Н. ПаrанІнl. МО.lОдих. НА.; до БО·річчя УдмуртськоУ АРСР. док. фі.1ЬМ .Джере­ 16.~; А!1реси

.1а

IR.15

УдмурТії».

Концерт

самб.1Ю

18.45 19.011 19.4.

державного

пісні

муртської

і

ЧН-

танцю

АРСР

уд­

сlrалмась.

СьогоднІ у свІтІ. ЖJ1Ття наУКI!. Фантазія

на

кестру

peBOJltOвиконаннІ

Центрального

І

діо. Телефільм рlя. ~100 • Час ••

l!і.45 М}3ІІчна

.Овlд'.

програма

ваймІ'), !1рузl.. В Сьогодні у свІті.

ПРОГРАМА

10.00 10.15

Новини.

док.

теле

Всесоюзного

19.55

фі.1ЬМ

..

ра·

(е­

2

.3"tпl­

перерві

УТ

.30JlОТИЙ

ве-

Г.

ма

в

радянському

3

Викурс.

ді.1ень. Математика. В',итем.і урок музики. І кл. Передача 2.

14.45

16.4.5 Екран студента-заочника. 11 курс. Виша математика. 18.1,'; -Київ містn МОЕ'. 19.()0 Ч,мпlонат СРСР з хокею: 'Динамо. (Моск.а) .ХІ­ мік>. У перервІ (10.35) •

П!внІчниl\

ва·

рlанр.

ПРОГРАМА

17.00 д.'" юнацтва .ОрIЕНТИР·. 17 ..30 Концерт В. Новикова.

8.00 8.50 10.15

Гімнастика. Те ... фlльм .Овlд..

По закінченнІ -

Но"ини.

Док.

ВІІ­

3

се­

артист~и

СпІвав

16.10 16.30

.с"lбнм!!

ЧемпІонат батики. 16.00 Новини.

.lз.1і-

€.

СРСР

Юр"ів;

s

акро-

д,вІночо" •.

ФІльм-концерт моеї:.. ра,

почку».

.Дороги

Червону

Лялькова

КориснІ

18.00

про

ша­

вис.тава.

поради.

18.І:; Док. тмсфl"ьм. .KpHMChкІ сторінки О. ГрІн ... 18.4'> Мричний фі.1ЬМ .CJlOBO

. камера •.

.ДIАові особн та виконав­ ці •. Театральний огля)!. •

2

с!­

Нови·

Новини.

НА

ОБЛАСТЬ

Концерт заслуженоl артистки УРСР л. Юрченко. .На добраніч. діти!._

ТЕЛ ЕФОН И:

Програма

редактора

.Час>.

19-3-82;

росlllськоІ

Центрального І

т!ле­

Вс,,:оюзного

ра­

Му.,ьтиплікацIЙНі

10.40 11.1 О

Концерт

фl.1IоМИ.

фортепіанноr

му­

В.

КраПRвІн

де

.Та

вІтер..

т

сторона.

...... вистава

(І. 11 частинн). 14.20 ••'JlричниЙ настрІА..

Кон­

Концерт

майстрІв

Науково

17.00

мн<-

:УРСР.

попул R Р н н Й

-

фІльм.

17.20 Музична пошта. 18.00 Екран студента-заочника. 11 курс. Фlзика. 19.00 • СІльська годнна •• 20.00 «Вечірня казка •• 20.1,; Ч!мпlонат СРСР 3 ганд­ болу.

ЧоловІ кн.

(Каунас)

20.50

Концерт

демІчного к,,:тру

.Гранітас.

МАІ

-

(Москва).

Державного

БроварсьКl\ друкарн!!

вості,

листів

Київа.кого оБЛПОJriграфвидаву.

І

масовоl

роботи

~lу.lярмонтажнии,

ШТУl\аТУР-:llаляр,

симфонІчного

ор­

СРСР.

ФІ.,ьм

.Начальник

Чу-

котки».

2B.0~ ДовІдкова

Навча.1ьні І\абlнети УЧIl.1нща !)бладнані найнові­ шюш наочнюш посІбниками І сучасними технічни­ ми засобами навчання, працюють гуртки технічної творч()сті.

УЧНі, ЩО закінчи.1И УЧИТJIlще, направляються Н::і роботу на будіВНИцтво гіДРО;llеЛіораТИБНИХ будов в будівеЛЬНО'l"lОнтажних управліннях УІіраїни. Час наRчаннл зараховується в загальний і безперерв· НИЙ стаж. ВНПУСКНИl\а:l\ КО~lбінату. ЩО поверну.1НСЯ з рядіи Радянської А))}!ії і укла.1И договір про роботу в будівє.lьно,~\Онтаї!ших органі:зацlЯХ ПрОТЯГo:ll трьох рОКіВ. виплачується П,lнора:юва БЄЗППВе>ротна ;'ІОПО­ ;lЮ га J.1Я господарського обзаведення в p::>e~.lipi до 500 крб. ВіД~lінникам навчання надається право набуття сумІжної спецІальностІ,

аа ст.

учбові заК.1ади

поза кnн­

КУРСI)'І1.

ка

Д.1Я вступу потрібнІ такІ ДОКУ;lIЄНТИ: заява, довід­ j міСЦЯ проживання, автобіографІя. документ

про освіту, довІдка про стан здоров'я (фОР:llа фптокарток РПЗ;lтІРО:l1 3 х 4 СМ.

286),

6

І\У

При собі неnбхlднn мати паспорт, ТРУ:!!)ВУ RНИЖ­ І військовий квит()к з віД:\llткою про зняття

З обліКУ.

-

Початnк занлть

по 'чф!

Г;О:lШ.1єr:тування груп.

Звертатнся на адресу: Заппрlзька об.lасть, Ka~leH­

ка·дніпр,)всы\,'

ПрОRУ"10Н

прийма,lьна КО:llісія. Тел. ня

-

тlльии піС.1Я

О.l('га

2 2595.

Ношового,

16,

Виїзд на навчан­

ПИСЬ:l!ОВОГО вик.'1ШіУ.

СJlужбlL.

В СПРАВАХ Оn'ЯВ ДЗВОНіТЬ Редактор

р!да"тора,

Ilдділ

Є.

ДО РЕДАКШІ ПО ТЕЛЕФОНУ

ФЕДЯП.

партІйного

19-.-67.

м. 5ровари, ВУJl,КИЇвська,

а таиої!, право вступу у ви­

щі і середні спеціаЛЬНі

ак"-

255020, М. БРОВАРИ, • жнтто 19-4-47; відповідаJlЬННЙ секретар, відді ... сільthКОГО госпо)!аРСТВIL, вул. Київська, 154. кореспондента мlсиевого радіомовленн. 19-3-18; вІдділІ. промисло,

J телефони:

спе­

(ПРИЙШ1ЮТЬСЯ чо.'10вlки І жінии віком від 17,5 до 40 рnкlв ~ освІтою за 8-10 каасів. Строи на­ вчання 6-11 мІсяців). ПРІІЙ();І\ ПРОВПДІІТЬСЯ без вступних еюа~lенів. Внплачvf.ТЬСЯ стипендія роз:чіРo:ll 75 крб. я:а мІсяць. На період навчання учнІ забезпечуються

20.30 20.45 21.00

крана;

ГУРТОЖНТКО;lI.

фІльми. .Бронепоl5J1

дІо.

21.40

.Актуальна

розва­

По закін­

Новини.

-

8.00 Документа.,ьні 8.55 Вс. Іванов 14-69 •• 9.40 Концерт хору

16.00

УТ

пам'яті

17.00 • Ще

РО5J1У­

зики.

чівськ».

дебют.

екскаваторного

~І~шиніст аВТОСr;репера з СУ:llі;t;ною спеціа.lьнlстю

церт.

телефІльм

10.45 1.5.15

19.00 19.30

ЦТ

ни.

14.30

у

свІтІ.

ПРОГРАМА

10.00 10.1!;

рево.rIЮЦії»

.Час •.

рія.

рокІв

ва

Молодіжна

ПРОГРАМА

11.25

у

хви.tин передаqа.

бачення

народної

СьогоднІ

П'кть

тецтв

математика.

Те.1ефільм

ВОЕННИХ

піснІ

К~'бок 8Олодарів кубкІв 5 футболу: .Динамо. (Тбі.1Iсl) .)'отерфорд. (Ір.,андlя). В перервІ 22.~O

образо ..

13.2:5 Політична економІя. 14.15 Слухачам підготовчих вІд ..

21.40

Ка,l­

21.00.Час ••

те-

Студентам-заочникам.

ща

танцю

21.4.;

2.

творчому мистецтві. 11.40 РосІйська мова.

ан-

Сьогодні у світі. док. темфІльм.

конаннІ

мова.

Історико-рев(мюційна

А

2I.4~

ченнІ

.3вI5)!ар ••

Державного

пІсні

і

Bo;tiIї· п рпфес Іпн a.l : ВО.lіЙ С.lюсар. (ПРИЙ:llаються ЧО.l0віки віГ;О;l1 вІд 20 ::10 40 років з освітою 8-10 К.lасів. Строк навчання 6-11 мі­ сяців): слюсар по pe~\OHTY зем.lериЙних машин, газ')·

(ТАРС).

жа"hна

мова.

РРФСР Л. Гурченко. 19.·;от •.,.фІ.,ьм .Овід.. рІя.

Абаші!13е.

Довідкова С.1ужба. СЕРЕДА, 5 .ТlИСТОПЛДА

респуб.1lканська Фlзикошкола. Пере ..

адреса

Поезія

Російська

Пісні

прав,

а й не мають RОшт'в, щоб повернутись на батьиівщину.

МИ'.

сурмачll

Темжурнал

Концерт

18.45 19.00 19.15

23.00

математична дача І.

Наша

Передача

Франuузька

Мо-

Вечірня казка. 21.00 Музичний кіоск.

ресень В033' еднанни». 10.4,:; «Народні Т3.13НТ":'. 16.00 Новини. 16.10 «Срібний дзвІночок ••

16.30

нарт.

10.05 10 ..35 11.10

12.10

теми

ціЙНltх пісень у естрадно - симфонІчного ор­

бачення

Чемпіонат СРСР з акробатики. По закінченнІНОВННН. ПРОГРАМА нд ОБЛАСТЬ .Q.O,; Д.'Jя пас. батьки. Б ..11. 9.40 300.10гія. 7 к.'.

Амадеil

трl.ечни-

мицької АРСР .Тюльпан ••

21.Н Продовження вистави .Дума про Британ кр .

9.00 Во.1ьфганг

ВlдгукнІТЬСIІ,

tамб.,ю

Вистава. діти! ••

22.50

Новини.

По столицях соціалlсти~них держав. Кlнопрограма.

І5.311

Британ"р.

20.4·; • На добраИіч, 21.00 .Чар.

машиніст екскаватора

rl1ашиніст зеill.1ериЙних машин з сумІжною цlа,lЬН1стю машинІст гусеничного крана:

позбавлені

соціа'1ЬНИХ

навчальний рІк.

1980-1981

е.lектрозварник,

До БО-ріqЧІІ КалмицькоТ АРСР. Док. телефІльм «Оновлений степ:..

18.ZO

иа

З спеціальностей: машиНІСТ автт,рана. ПРИЙ~lаються чо,!овlюr вІ­ KO~! Бід 20 до 40 років з освітою 10 к.lасів, строк навчання 6-11 "1Iсяців;

TOl\ap.

ки..

16.00 16.30 17.00 17.4.;

господарства УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

РАТАУ).

-

Те.,.ФІJlЬМ .Тихl І серІя.

14.50 КПРС:у передачІ

Камеисько-Дніпровський навча,lЬИИЙ КОn1бінаr Міиlстерства меліорації і водноrо

тисяч таиих знедолених

не

J.O ЗУПИНКИ «МОТОЦИК,1е;:­ Дирекція.

стає

справжньою вони

16, 19. 23, 25

ма сУ2

ний завод». Те,1ефон 79-9825.

Тяжке життя обману­

робоче

І.

Тхат!! трамваями: N2 14, 15 або ТРО.1еЙбуса­

робоча СИ.lа ТО;\ІУ, ЩО її ;\южна ВИКОРИСТОВУ­ вати на брудній, низькооп.1ачуваніЙ 1 'feбезпечній роботі. Т!lХ

,N'\!

технічне VЧИ,1ище

безпрач­

иов (зліва иаправо).

( Фортепlано~. 18.00 .ХХУІ зїздовl

данн­

ШОСТУ Ч:1-

І. Лобанова і радlорггулювальиик комуніст С. Смир,

(Фотохроиіка ТАРС

стано,

ною в захlдноНі~lе'~ь­ KO~IY суспільстві. Капі­ Ta.liCTa~1 вигідна така

ре­

ПАВЛИЧУк.

автоматичиих

розпо­

деякими

гнобленою

будуть

дошку

за

В

KOHKYPCO~I.

І. Докуме1lТ про освіту. Свідоцтво про наРОДІкення. Дов.ідка про стан здоров·я. б фоток,арток 3 х 4 СМ. Заяви приймаються з 9 до 17 годин. Aдpe~:l УЧИ.1ища: ІІІ. Київ-52. вул. Дорогожицька, 6

ФРН, є найбільш при-

спортив­

резу.lьтати на

а

З

2. 3. 4.

стину бі.'JЬШ як ДВОХ ~lільііОНіВ інозе:>\Них ро­ бітниКІв, ::1айнятих у

переможці

32

ними

ректора додаються такі документи:

його за

робітнинів,

ні

бригадир І, Тучис,

син­

вербують TOBap~, а по­

переможця~1И

Всі

порг Н. 3евалич, комсорг

пІдпІльні

дииати «живий

рядження місцевих ПіД' приємців. Ця катеГОРІЯ

змагання.

стаицій

називають

Найбільшу перемогу здобули юнІ спорт­ смени 4·А І\ласу, а

.1И

також квазlелектрониих

пресі

СТоЛіття~.

серєд

Віli<онані

При вступі на денне відді.1ення вони прий­ маються без стажу обов'язкової роботи піс.1Я закінчення училища. Час навчання в УЧИJlищі зараховується в безперервний трудовий стаж. Початок навчання 15 грудня 1980 року. Для вступу в училище до заяви на ім 'я ди-

ПРОТИЗі:!-

«раБОТ~РГОВЦ~ х-'с

К .lасу.

віДКРИВ:lЄ

знаходять­

жертяа~1ІІ

їх у

Ці-

їх розвіяли К:Іаснюш С. і В. Пляскін .

цьo~~~

Кo~~~x~~XiHaц~~ -П~~

з

роботи,

за

в

середницьиих фірМ, що

~leTpiB. боли!;,­

В1ІплаТІ! за

нт~р()бі·I:Н~~і!3.,_ ЯИі ст,,­ ли

райuч­

збулися.

жують

слдо ( ОО·ТИСЯЧ·-інозе;\!:

ТіЛЬЮІ

нелсгально

і автору пере­

не

данюш

e~i~fJ.!_!pa ЇJ:lІI_т.~Е'?Р

У

результату

За

процесі вироБНI!ЧОГО навчання на виробни­ цтві і в учбових майстернях. Особи. які закінчили навчання в технічному УЧllлищі на віД!;lінно, зараховуються у вуз по­

варії,

завоюва­ місця.

Срок навчання 7 місяців. Учні забезпечуються гуртожитком та стп­ ПСl!дією в розмірі 100 крб. ВіД~lінники 1Іавчання одержують підвищену стипендію на 25 проц. Крім ТОГО учні одер­

В:lастёіГ Півдён-ної . Б3.-: - - - - - -'-----

Сидо­

стаРШОl\ласників

каасів.

свята,

і

на 1ОО ПРОГНОЗІ!

ною

ГО.10ВНИЙ суддя В. П. Острянко, ознаЙО;\ltIВ­ ши учасників з ПРОГР:l­ ~ІОЮ

ядра

Ннків

нраЩ;JМ

СПОРТОlена'l1

які

~lОжного

3~lara>jb

надається

В.

пере:vIОЖЦЮ

бігу А.lе

СПОРТНВr1е

до учнів реюор

ЛЮДЬМИ.

боротьба

призовІ

ня

стадіоНі

розпочалось

з

ВеличеН![!),

Ситюк і

робіт, електрозварюва,1ьників, штампувалыl1ків,' автоматників.

ЕУCJцв)!ає _____ !.орг І вл л

них ::щагань з штовхан­

СВЯТКО­

ШНільному

Н.

бу,

ЗСі­

прикрашсно~у

НЯТlІ

у своїх підгрупах на рІзних ступенях зма.

на

гостра

ли

Велиrюди-

ось

йшла

склада,1ЬНИХ

_~?J:I .. ~_('Х~jаСl:'ій<!J..І"_1-f

дру­

юнаків паЛЬ"'IУ першос­ тІ всі віддали О. Зу­

середньої

во

по

номпле!{­

У дівчаток

мІж ренко,

зда.lегідь: своїми ру­ Ка:\ІИ відре~юнтува ГІН СПОРТИВНИЙ за.1, ПР,І­ Be.1H в на.1ежннЙ ПОРЯ­ док спортивні ~lайдаr1-

ЧIlКИ.

ГПО.

С.

спарта-

готува.1l1СЯ

ступеню

першого І до останньо­ го виду багаТоборстqа

МАРШІ Г П о

О .lі~шіЙсЬf:ОГО вогню, кандидати В ~Іайстри спорту В. Пінчук і В. Афонін. А потім

змагалися

rO:VIY

партії.

у

старшокласників,

які

1

Армії, по таких професіях: с.1юсарів механс­

Ра60торговці ХХ століття

ко.

к.lасах.

О.

ВІЛЬНОГО СВІТУ

банка, С. Губіч, В. Рубанка, С. БіЛИ'I'!, В. Семеног, В. ПОЛОН­

ШУЛЬГінова, КОСТЯНТІЩ Бородін, Ірина Райок, Во.10ДИМИР КЛИll1енко, Лариса Слизька. А потім ПРОХОДИ.1а

ЗА ФАСАДОМ

четвертокласники Т. Ру­

училище .МІ

на базі мотоциклетного заводу ОГОЛОШУЄ прийом учнів, звільнених з лав Радянсько!

.Новая

ЖИЗНЬ'

варского

раИНЬІ.

городского

Советов

Киевской

1154.

Друк високий, Обсяг

-

2

орган

городского·

КоммунистиqеСhОЙ иароднwх

И

6Ро­

комитета

партии

УК­

19-3-18.

Газета ВИХОдИТЬ у вівторок, середу, п's/Тинцю та суботу.

раftони,)~о

Індекс

депутатов

61964,

област\!.

ПОJlОСIi формату А 2 .

Тираж

11,800,

Зам.

6394,

#175 1980  
Advertisement