Page 1

з CBHTO:М~ДOPOГI ДРУЗІl !

ПРОЛЕТАРІ

2ЗD

ВСІХ КРАІН, ЄДНАffТЕСЯI

.'

ЗJ

'2!!

.N9 175 (4695) ВІВТОРОК

7 ЛИСТОПАДА

1978 2

Ціна

р.

коп.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ

КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ленінським курсом, дорогою звершень УРОЧИСТЕ

3АСІДА Н Н Я

Ш:стдесят один рік Нраїна Рад йде впевненою ходою під прапо­

ром кий

Вели.кого народ

ницю

новими

шляху до

Жовтня.

зуст.рів

вої соціал1стичної

річ­

звершеннями

на

пова, В. В. Гришииа, А. А .' Гро­ мико, А. П. Кирилеика, О. М. Ко­ сигіна, К. Т. Мазурова, А. я. Пельше, М. А. Суслова, Д. Ф. Ус­ тинова, П. Н. Демічева, В. В. Куз­ иєцова, Б. М. Пономарьова, М. С. Соломенцева, К. У. Чернеика, І. В. Капітоиова, В. І. Долгих,

номунізму.

4 листопада в Москві. у Нфем­ Лівському Палаці з·їздів . .відбу­ лось урочисте засідання Москов­ ської Ради народних депутатів і місь'кого ,номітету НПРС. прис,вя­ чене 61-й річниці Великої ЖОВ1не-

4

Сьогодні день народження першої в світі соцІалістичної держави, яка ось уже 61 рІк під пломенистою зорею Жовтневої Революції впевнеио крокує до світлих вершин комуністичного майбуття. ВІдкривши нову еру в Історії, Великий Жовтень знаменує собою найграндіознІше явище, яким пи­ шаються разом з нами всі прогресивні люди світу.

Підтвердження цьому революційнІ перетворення в усіх куточках нашої планетн, якІ докорінно змі­ нили її обличчя. ЗахопленІ ленінською ідеєю соціалістичного пере­ творення суспІльства, мlльйонн людей активно бо­ рються за своє визволення, а, визволившнсь, успІШ­

но будують нове ЖИТТJl. Назавжди вІдІйшов у мину­ ле час панування свІтового капІталізму, якому нинІ протистоїть могутия сила соцlалlстнчних країи, міжнародиий комунl.стичниЙ і роБІтничий рух, на­ ціонально-визвольна боротьба народів. Радянські люди, йдучи шляхом, осяяиим Вели­ ким Жовтнем, п і д керІвництвом ленlнської партії побудували в своїй країні розвннуте соцІалІстичне суспІльство, вТілилн в реальну дійсність вІковІчнІ мрії простих людей про свободу, рІвнІсть, братер­ ство, добробут .

Вони домоглися цього в нелегкій боротьбІ проти іноземннх гнобителІв у роки громадянської вІйни. Вони вистояли плІч-о-плІч на риштуваннях перших п'ятирічок, єдиною стІною заступили дорогу німець­ кому фаШИЗМОВі під час Великої ВІтчизняної війни. Вони зараз успішно втілюють в життя величні накресления партії в комуністичному будівництві, зміцнюють економіку, підносять до небачених ви­ сот науку і культуру рідної Батьківщини.

У загальних досягненнях -- певний вклад трудя­ щих нашого міста і району, які успішно виконують плани нинішнього року і п'ятирічки в цІлому. За дев'ять місяців колективи промислових підприємств .!IНШе понад план випустили виробів на суму близь­

ко трьох мlльйоиів карбованцІв. Сільські трудівни­ достроково

виконали

трирlчннй

план

по

прода­

жу державі молока, м'яса, зерна. Вісім підприємств і

організацій

рапортували

про

дострокове

виконан­

ня річних планів до першої річниці нової Радян­ ської Конституції. ~ce більше цехів, бригад, окре­ мих виробничннків доповідають про успішне вико­ нання взятих зобов'язань нинішнього року. СоцІа­ лістичне

завдань розмаху.

змагания

за

виконання

десятої п'ятирічки Таким чином,

і

перевиконання

набирає все ширшого

є всі підстави сказати,

все, що иакреслено в планах

--

що

буде здійснено.

Виступаючи в мииулому році иа урочистому за­

сіданні ЦК КПРС, Верховноі Ради СРСР і Верхов­ ної Ради РРФСР, присвяченому 60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної ревоJIЮЦії, товариш Л. І.

Брежнєв

сказав,

невтомною

жаву

-

працею

що самовіддаиою народу

створеио

боротьбою могутню

і

дер­

Союз Радянських Соціалістичних Респуб­

лік. Побудовано сусп1льство могутньої економіки, що планомірно зростає, суспільство, де неухильно ПіДИОСИТЬСЯ добробут і культура трудящих, де утвердилася соціально-політична- й ідейна єдиість

класів і соціальних верств, непорушна дружба на­

цій і народностей. До нових успіхів, товариmil У иас благородні .цілі, З8ХОПJIЮl()чl плани, невичерпне IжереJiо евер­

1_

Тепло

зуст>рілиучасники

за,сі­

дання члена Політбюро ЦК НПРІС , Голову Ради Мініст:рlв СРСР О. М. Косигіна, який ви­ ступив з доповІддю «Т,ворча сила вели.ких ідей Жовтня». (ТАРС).

УРОЧИСТІ ЗБОРИ В КИЄВІ

ДО СВІТЛИХ ВЕРШИН

_

М. В. Зимяніна, Я. П. Рябова, К. В . Русакова. В президії були також Генеральний секретар Ном­ партії В'єтнаму Ле Зуан, член Політбюро ЦН НПВ, прем'єр-мі­ ністр 'УlРяду СРІВ Фам Ван-Донг.

революції .

Бурхливою овацією. стоячи. з у ­ стріли учасники засідання това·ри­ шlв Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андро­

Радянсь­

цю славну

КРЕМЛІ

в

г1і, 801 ми не ПОDlвОlУЄМО 8тіл~вВJI в ЖИТТЯ вели'ІІІНХ рішень XXV з'Уаду КПРС.

листопада

в

Ниєві

О.

А.

Титаренко,

В.

В.

ві~булись урочисті збори представнин:в партійних, радян'СЬИИХ, громадських організацій, Радянсьиої АРМії і Військово-Марсь-

Федорчук, І. О. Герасн­ мов, В. Ю. Маланчук, Я. П. Погребняк. члени Президії Верховної Ради і Ради ,мініСТ.рі.в УРСР,

кого Флоту, присвячені 61,й річ,ниці Великої Жовтневої соціалістичної

бюро ,Ниївських :\1 ісь'ЮЮму і оБКО~IУ партії, ви­ конкомів міської і обл ас­

.р еволюцlї.

Тепло сутніми ,

;?іборів

ної

зустрінуті місця в

за&lняли

Н с муНістичної раїНІ!

І

при-

президії

керівники

партії

УІ\-

у.ряду респу.БЛіКИ

това,риШі

В.

бицький, М. М.

В.

Щер-

Борисен-

ко, О. П. Ботвнн, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващенко,

О. П. Ляшко,

гребняк,

В.

О.

Рад народних депута-

т:в,

знатні

респуБЛіНИ,

люди

столиЦі

представники

Збройних Сил ' СРСР.

З доповіддю річницю

п,ро 61-у

УРОЧИСТІ ЗБОРИ В БРОВАРАХ 3 листопада в бу\дИНКУ тапок, учитель'ка міської культури заводу «Торг- ОШ,.N'Q.2 Н. Т. Любімова, маш» ' відбулися у.рочисті секретар комсомольської збо.ри трудящих, ПРИСВЯ- ор·ганізації хлібоза,воду чені 61,й річниці Вели- В . С. Задорожний. І\ОЇ Жовтневої соціалісУча'сників зборів тепло тичної

революції.

З'оори

вітав

віднlРИВ

виконкому

голова

мІської

Ради

народних депутатів М . К Феси.к . ПІсля короткої вступної

промови

да'В сло.во

для

він

на-

із святом

голови ної

заступник

виконному 06лас­

Ради

народних

\депу­

татів К Т. Фу,рсов, який вручив Червоний прапор

обкому

партії,

облви'Кон­

~оповіді ,І\ОМУ, об.1асної ради проф­

Великої Жовтне­

секретарю мІськкому KOM-СПіЛОН та обкому .l\омсо­ партії України А. Г. Му- молу Броварському райо­ люціj ВИСТУПИв член По­ ТІІЛУ . ну, який за підсумками літбюро, секретар ЦН З привіт&ннями вистУ-r ;роботи промисловості се­ Номпартії Уираїни О. А. пили ветеран партії М. Т. ред районів облаСТі ВИ­

вої

соціалістично~

П. Л. По· J Тнтаренко. Сологуб,

;рево­

(РАТАУ).

Поліщу.к,

6рm'адНJР

ду «Торгмаш,>

заво-

знано

А. М. Ос-

'Гання

пе,реможцем

за

ІІІ-й

'зма­

.квартал.

•• · · ДОГОВІР Ближче KPOBHOI РІД Н І БРАТЕРСЬКОЇ 40 років тому ·в ·.моск-

роби,

ві було' пІдписано договір ки,

про ·соціалістичне

зма·ган-

ня трудівни.ків з села Рівне. що в Генічеському районі Херсонської області, з чаєводами села Ш: рома Маха;радзевсьного району Грузинської РСР. Це був перший у Радянсь.кїІЙ и:раїні дого.вір між двома нолгоспами з братніхреспублік.

двох

чаєводи,

тваринни- учаснИКів

урочистих збо-

механізатори ·вже І рів перший ,районів Махарад- Херсонсьного

сеНіретар

обкому пар-

ДРУ ЖБИ

зевського і Генічесь'кого. Іх починання підхопили тоді землероби багатьох інших ІраЙОНів Грузії і

тії І. О. Мозговий вручив Договір про дружбу і делегації ГРУЗИНСЬКОЇСПівр06IТНИЦТВО 'між Сою­ РСР пам'ятний прапор зом Радянських Соціаліс­ ХеРСО»'СbdЮГО обкому пар- тичних Республік і Со­

річному

ворили

України. І от 3 листопада в Генічесьну :відбулись УІРОЧИСті збори, присвячеНj 40ювІлею

дружби

тії і облвиконкому. Про ціалістичною Республі­ успІхи трудівниКів lРайо- кою В'єтнам підписано Hib-побраТИМі. В, їх постій- 3 листопада в МосквІ У но мщніючу друж6уго- Велииому Кремлівсьному перші

секретарі

палаці.

Договір

підписа­

землеробів Махарадзев- рCliЙком:в партії -- Маха- ли: за Союз РадяН'сьиих Вже на початку 1939 ського і Генічеського ра- раДЗеБСЬКОГО-Д. Н. Два- Соціалістичних Респуб,року БОНИ разом відсвят- йонів. лішвілі і Генічеського лі,к ГенЄ>ральний сен-

"ували сп:льну перемоНа зборах виступив І. С. Юдін. . . ,рета:р ЦіН ,кПРС, Голова гу рівненський кол- член Політбюро, секретар Учасники зОО:рІВ. одно: Президії Верховної Ради госп одним

з пе,рших у

ЦК

КQмпартії

УКlPаїНИ стайно п~ийняли ~тальНl

ОРСР

Л.

І.

Брежнєв

і

КіраїнІ був нагороджений орденом Леніна. А напринінці ,рону укр.аІнцl nоздоровили ІГРУЗИНСЬКИХ братів з орденом «Знак Пошани». Сноро у літопис трудових звершень

М . М. Борисенно. Він оголосив текст .привітання Центрального Номітету -КомпартІї України учас,никам урочистих зБQрів. Сердечний привІт в:д

листи ЦК КПРС, ~eHeральному ,ceКI~eTapeBi Ц~ НПРС, ~олоВl ПреЗИДll ВеРХОВНОі Ради СРСР товаlРишеві Л. І. Врежн€ву, ЦjK KOM~flPTiї ~рузії, ЦК К,омпаРТіі У~раїИИ.

не 'l'ільки трудівники ЩРОМСЬtкого 'колгоспу імені Серго ОрджонЬнlдзе І р:вненського імені ХХІІ

труді,вникам України у своєму виступі секретар ЦК НомпарТі'ї Г:руз!ї Д. І. Патіашвілі .

великий K()Hц.~pT учасни- М'є,р-мІніСТIР У,РЯДУ ерв ків ;ХУДОЖНЬОl самодlяль- Фам Ва,н-Донг. HOC~l :Махарадзевс~кого і Було підписа,но також ГеНІчеського раЙоНlВ. ряд економічних угод.

впишуть свої дnсягнення трудящих Грузії п~редав

з'їзду НПРС, але і хлібо-

Під

·гарячі

оплесии.

НЩРИtJ<IНЦі

член ІПолітбюро .цн КПРС, 1'олова Ради Міні­ ст:рів ОРСР О . М. Косигін; 'за Соціалістичну Респу'БЛіКУ В'єтнамГенеральний ,секретар ЦН КПВ Ле Зуан і . член По­

від6увся літбюро

(РАТАУ).

ЦН

I{ПВ, пре­

(ТАРС).

,~"""""",,~~ .,~~r ~.r-#"""-";-i'';-W---I~ ','F ---'I -- ' '~ · ''·' '; -I ~-r~,,~

~

,

Хай живе Велика Жовтнева соціалістична~

~ реВОЛЮЦЇS1-rоловна noAiSl ХХ століттSI. поча-:

~ ток всесвітньо-історичного повороту людства ~

!від

каПітаЛіЗ~У~ до соціалізму!

1


ЛЕНІНСЬКИМ а МУЧЕНИМИ жених

.11в,

тісними

r ,UІИ

поглядами виона­

тяжкою

свою

працею

хатинами,

У'богість

що

за

жите­

прихову­

похиленими

тинами і спраг.10 ЛОВИЛИ сонячні промені маленькими піДсліпуватими

віконцями, зустрічав до 1917 року Гогол:в 'кожного, хто сюди приїздив. І як багато треба було працювати, докладати 'сил і енергії, ВИЯВЛЯТИ на­ полегливо'сті, щоб за 61 рік Радян­ ської ,влади перет,ворити це древнє

ПІД ЗОРЕЮ ЖОВТИЯ

для

високопродук­

сь'когосподар,:ької г.родукЦії. З· кож­ ного гектара зібрано по 33 центнери зернових. Валовий надій молока пО ГОС:ІІОдарству за 9 місяців становить 6876 тонн, а на кожну фуражну ко­

2693

>кілограми. На

кожні 100 гектарів сільгоспугідь йо­ го ,ви,роблено по 876 центнеріВ. Пе­ ред у соЦіалістичному змаганні тва­ ринників

'ВеІІ(е

варної ф~рми ЗахарчеН'ко. Добре роЦі

і

кол€ктив

NQ 2,

праЦівники

молочното­

яку очолює Г. М.

трудять'ся

в

нинішньому

промислових

важш аих

Для

тивної праЦі і змістовног.о відпочин­ ,ку. В ць(,му роЦі трудівники 'радгсс­ пу «Г'),ГОJ!івс~кий» ДОМОl'ЛИСЯ неПОІа­ них ,пока~щИ!;ів у виро(jництві сіль­

рову надоєно JIO

до

вирі­

1',ромадських

питань

·китт я

того,

щоб

пере,конатися,

сяців

нинішнього

Гоголева дві

року

встановлено

За на

мі­

10

іпофарбовано

в .дремонтовано

С:ЛЬСЬКОГО

краєзнавчого

музею.

Ши,рокого .1Oширення набуло в нас ІО.lагання за зразкову вулицю, двір, будинок. Ше,;ти вулицям і 180 бу­ динкам гогол і'ВЦів присвоєно почесні звання

вулиця,

двір

зразкового

по­

рядку. За'слуга в цьому всіх депута­ тів Ради, і в п~шу чергу членів по­ стійної 'комісії ПО шляховому БУДіВ­ ,ництву і бла.'оустрою, а також на­ родних обранЦів Т. М. Жукової, М. Л. Наменюченко, В. І. Зайця, Н. І. Мишкоріза, Г. М. Лебідь та ін­

під­

З кожни.м ,роком кра'сивішає, моло­ дІє древній Гоголів. І 'радІсно стає на серці, ІКОЛИ дивишся на Цікаве і пов­ ноцінне життя його трудівнинів,

яким Велинии Жовтень відкрив світ­ лу іЦорогу до

щастя.

Г. БАЧУРІН, голова ВИНОПОМУ Гоголівської ·cl~CЬKol Ради народних депу­ татів.

п

-=

Великого

ці іНl!ки

~

__ :::: !!J!E

Жовтня

Гоголівськ,?ї

к,т.;ацької

пра­ стрі'І­

фабрики.

До­

де тково до деСЯТ/lJ,fіСЯ'LНаго зuодання

вони

B~ сокаякіснаі тисяч

145 НІ . ІЇ

випустили

продукції на

карБОП!ll-щів,

рU\fJUВUШ

річний

план на

б юанців.

nе­

зустріч­

тиСЯ't кар­

25

Серед

сятиверстатниць

ткаль-де­

найкращих

успіхів добилася КОjIСОМОЛ­ ка

Галина

вона

На

Волкова.

вже працює

?lCовТNЯ

1980

фата:

в

Зараз

рахунок

року,

ГаЛllна

вол-

KJBA. Фото А. Козака.

що

за

її

в ті

РЕМНОЇ

вині,в.

я

життя, Щ') у важкі роки гро:vrаДЯНСЬКОl в'йну вона вступила в ш рті,о б льшо-

доБРі

ж ,ві

-

..\IОЛОДЕ'ЧОIO Спогци, Il,О

о

2

сві ~}.тЬСЯ

далені

юно~ті,

в Новими п,раці

здобутками

зустрІчає

людини

в пташницями за підвищен- ударну

свято

ня

61-ї р:чниці Великої Жовт,невої соціаЛі,СТИЧНОї

продуктивності

ПТИЦ!"

IРе.волюції колектив Ниївської птахофабрики. його

визнано переможцем у доведених завдань. ПереСОціаЛі'Стичному змаган- моЖці заохочуються МОні серед птахівничих гос- ральна 1 мате,ріально. подарств району по Змагання цроходИ1'Ь пІд збільшенню виробництва девІЗО:'.I: «Жодного віді продажу яєць державі. стаючого ПОРУЧ1).

Соціалістичне

зання

по

'

. з,обов'я-

Заспівувачем

виробництву жовтнеВОllIУ

у перед-

переrортаю

добиваєгь-ся високих по­ казників. Ось і в ни­ нішньому році, готуючи

гІдну зустріч святу Вели­ ,кого Жовтня, вона одер­ жала від кожної курки­

несучки

БІльш

її

Тиф.

Громадян"

лектив птахофабрики, наполеглнво бuреться за ви"онання і нереВИtКонання

змаганні

Грудівницн, як і весь ,ко­

правлено на 11,4 Лlільйо- Н:І по 207,1 ШТУ,ки яєць, зобов'нзань, взятих на ,па штук яєць 6:льше про- виробила їх 2048 тисяч третій рік і десятоІ Л'IІ­ ти відповідно~о періоду штук. ВИСОКОЇ продукти в- тирічки В цілому.

~шнулого року. Від

носгі птиці добилися та-

!{Oj!(-

П:рацівнию!

яєць

ПРИ

зобов'язанні' ва,

На

Є.

А.

Носахівсьна, наша

Н. Ф. Петричук та 'Ьони одержали по

182.

:

птахофаG,риці ТРУ- б.льше

ДІІТЬСЯ здружеЮIЙ,

загар-

товаНИ}l працею КОЛ0ІПИВ птахівннць і о!!ераторів.

13;н об'ЄДНі\НИЙ єдиною :\Іетою рости, множити

ШТjК

l;'Ji±ШОЇ

інші. 200 і

яєць

держава,

створено

вони

бачити

рунами, РОЗ,ІМОМ і талантом радянських людей.

від З'ВИНЛИ

!{УІжи-несучки.

УСIllХУ пташниць сп.рияє С;I:\шінна праця слюсарів-

справжню

'

запере~НІі переваги, ра,цлнського СПОСОбу життя,

операторів В. д. Нукуруд- утвердженого Н. Б. Т,вергіна, В. І. Жовтнем.

достаток. Шириться соці- Налити та інших. ал;стичне змагання між, Хочеться відзначити

лосі Ганни Іванівни, КОЛlІ

що

треба

боротися

щастя ось таних, ,КИТr:а, дігеЙ.

І в l1рУДНі

за

як Ми-

1918

вона ,вступає 'в

ще

,року

лави 'l{ОМ­

дістю

иLсто

очі і розповіді Іллівни,

е

Землянськ

Воро-

неЗЬr:ОЇ губернії, до матері. Після видужання Ган-

НОВЕ життя

-

І охопив,

КОJ1И

З8.'раху,ва.'lИ

говорить raJlHI. l!lаНіIlна'1 слухачем lfy,pciB. Адже я - сколихнули мене. Я ледь уМіла писати і чита-

о

.

е

Д монраТ1Ю, не-

Великим

311,

вона згадує безприrуль- сомолу. А ще через два них малят. На все жит- роки стає ком,уністом. Це тя запа~!'ятала вона тоді був час, коли треба було очі Микитки, який Ій, одягти, В3УТІ! і ню одува­ майже дівчиську, ГOlВорив ти JІюдеЙ. Ганна бере найдорожче слово ~1a- участь у 3'биранні хлLба, ма. Тут, у ДИТЯЧО~ІУ бу- теплих 'речей. Через дединку, доля звела Га.нну з я.киЙ час краІн а вlДічула нухаркою Іллівною, яка потребу в грамотних пар­ брала участь у революЦій- тійНIІХ праЦівниках. І них подіях у Петрограді. Ганну з подругою Нюсею Ця жінка часто розповІ- посилають на курси подала про В. І. Леніна, літруків. про Жовтень, про НОМСО- Яке ,величезне бамол. lІ:ання вчитися було у ме- Ось ці дитячі сумні неІ І який великий страх

звістку

птахсфаб­

ної курю!-несучни одер- НIJЖ пташниці Л. А. Си- РИКИ усвіДJМЛЮЮТЬ, що жаН0 по 187,8 штуки, роватка, Л. А. Репетуно- все, чим ба:ата і сильна

еька війна. Усе це лягло на плеч: молодої Радянсьної республІки. Ганна :де црацювати в лLкарню санітаркою, вважаючи, що тут вона принесе найб,льше корнсті. Разом з бійцями Червоної гвардlї дівчині, яка нІколи не тримала в рунах гвинтівни, довелося брати участь у боях проти білог,вардіЙці.в під Ростовом і Ца,РИЦIlНОМ. Підступна хвороба ,раптово звалила д:вчrшу. Ії відправили в

,:прийняла

по

""ержаві на 112,4 про- ]jласенко, яна 'Лише за цента. На Аержавний дев'ять м;,сяц!.в одержала ПР!lЙ~lальний пуша ,вlд- від кожної 1\уркн-несуч-

ному

111,3,

простому, трудящому лю- прачкою водночас. ДУ, звільнення, каже Скільки ніжності, снільГанна ІЕанівна. 'КИ теплоти чується в гоГолод,

як

,виступає

на

процента, по продажу їх' ДОСіідчана пташниця Т. І.

бу- Я серцем розуміла,' на працює в дитячому зро.зуміла, перевті- що вона принесе нам'l будинку вихователькою і активн:ше

стор:нки

пташ'нИЦі

Державної пре-

200 пгтук яєць. Досяг,ну­ те для неї не межа.

яєць виконане

соціалістич-

біJГ[Jаф.ї, з JШИХ постаЮ"Ь РО'Ш ді'1ЛЬНОГО життя. Дев' ятиріч іОЮ ді,вчинксю піLlла вона працюваТІІ ДОМОГОСП:Jдаркою. Пізнала ~ЛИДН:, відчула на собі п~бої, І1рубощl. А пізніше ,два ,роки важкс,ї, sиснаЖЛИЕОЇ роботи вантажшщею на шахті в ШаХТИIi:::ЬКО~[У окрузІ, куди переїхащ п:сля загибелі багька-пахтаря. .. .нeгpa~101 на сlмнадцяТІ_річна Т'РУД:ВНИЦЯ з ра-І

працю

лау,реата

збільшення валового ви- мії Української РСР робництва яєць. Система- Л. П. Слуценко, кот,ра тично підбиваються пlд- вже 21 Ірік працює на сумки винонання . ними птахофаБРИЦі і завжди

iJОКИ

енер:'ією. ЕРО nefeMon соціалістичповернули' ної реВОЛЮЦ1І.

стор.

, ІМ я

Фото А. Козака.

І. Ш':..'ИВОЛОКА, секретар парткому.

-

шли Г шну Іванівну. Говсрить вона жзаво, швидкс і Цінаво. ] [азом з нею

ЗаМИСЛИВШlfсь,:r

.

оператор, лауреат Державної премії Украінської РСР Анатолій Дмитрович ВЕРПЕ-

КА, якого ви бачите на цій фотографії.

~

її IІлеЧИМ,l д,)вгє і ~i}{aBe

ПОМИJIl~о<зе JIОС1укалd. в двері ,~yciЦHЬOГO будинку. Дізнавшись, що я з 'реli\анції і po~ ШУj{УЮ Г. І. ДячеН!ю, го :ПО,\ар, який вийшов .,Іен, Jlаз~ сrріч, сказав: «ТЕК, про цю жІнку варте, написати. Це з3.гаРТОІ аний І\ОМУніст». І ось ми зустрілися. Переді м,ною сидиrь по_Сріблена сивиною /Кінка. Ця сивина і Зl\lОРШНИ на обличчі Т.l ,оук lX видають 11 вік. Але ечl

у радгосnі-комб;наТі «КаЛllтянський» імені 50-річчя СРСР з високими dосягнен­ нями завеР!UlIВ особисте деСЯТU.lliсячне завдання по виробництву .It' яса передовий

II~

]{ИЇIJСМ ОЮ і Е дум­ ках малювilЛ3. образ цієї ,неЗВИЧ1ЙНОЇ жі:·ши, про

сі сі

вулицях

З гідни,}.Іи трудовими nо­

.шШе,

i&t72iЗ1Z2J 2с2 Gf ій і2іі 2&

яки­

де рунками nідій!Uли до свя­

ЗІ ащ

:rc --=

2&

три' тися­ чі погонних HeTpL.в парканів, посад­ жено дев'ять тисяч штук дерев і ку­ щів, на ПЛОІІ,l Перемоги споруджено 06еліск Слав І, розпочато будівницт­ в)

тисячі,

: '!!IS 2J !2!w!"

яку

ВКЛАДЕНЬ!

'зі а ііїіЕ7Ш

СОЦіально­

нення населе.ЮГО пункту.

Втілюючи в життя положення но­ !І ої Конституції СРСР, виконком сіЛьсьної Ради дбає цро залучення

вули ц е ю

iiG2ii5 сі ... ааЗСЗбз::а

такі цифри. Тільки в цьому році більше 20 сі liей уже справили ново­ сілля. В осое истій власності трудів­ ників- близь'к,) 200 легкових автомо­ білів, 300 ме тоциклLв, майже в кож­ ному будинку телевізор. Постійну J вагу звертає виконном сільсь,кої Ра;,и на,родних депутатів на пол:пшення благоустрою 1 озеле­

,робкоопу.

йШЛА

КОЖНОГО КАРБОВАНЦЯ і25

села.

ших.

приємств села. Напередодні 61-ї !річ­ ниці ВеликОІО ЖОВТНЯ про виконан­ ня виробничої прог>рами 10 місяфв рапортували коле>КТИВИ Гоголівської сгрічкоткацЬ1\ОЇ фабрини і радгосп­

JI

ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА! ПІДВИЩУRТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА! КРА­ ЩЕ ВИКОРИСТОВУИТЕ ЗЕМЛЮ, ТЕХНІКУ, ДОБРИВА, ВСІ МАТЕ­ РІАЛЬНІ РЕСУРСИ, ДОБИВАИТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОІ ВІДДАЧІ З

ми ШВИДЮ!:\!!: темпаМI! підвищуєть'ся добробут ГОГ)Лі!Щів, можна навести

короткий іСТо,ричний цромfжок часу, адже з кожним днем все заможнішим стає життя lIіОЇХ земляків, яким ство­ умови

і

'справ. 81 депутат з числа кращих виробничників, активістів з устаНОі!, органІзацій і закладів 'села Обрано до сільської Ради. Виправдовуючи ви­ соке довір' я односельчан, на:родні обранці О. І. Зінченко, А. М. Бу­ теюю, К Ф. Дегтярьова, В. С. Ста­ сько, М. Є. Гуть не тільки наполег­ ливо ~рудяться на своїх )робочих міс­ цях, але й дбають про дальше під­ вищення ефекти.ВНОСТі сільськогоспо­ дарського виробництва, вирішують roу льтурного

Важно ро;:,повісти про всі зміни, що 'сталися в нашому селі за такий

всі

'грудящих

державних

багато

село в один з наНчарівніших куточ­ 'Ків БровнlРШИНИ, де людина-труд_в­ ннк стала сІ; равжнім ковалем своєї долі, творцем добробуту 1 щастя.

рено

НalЙШирших мас шення

ШЛЯХОМ

ВІвторок,

7

mr~oJWJ!a

1978

РОВ7

ти, продовжує Г. І. ДЯ'ченко. Тут я впер­ ше дізналася гrpo будову Всесвіту, про на,уку зоо­ технію

-

...

Пі.зніше, в 1936 році, Ганна Іванівна закінчила зоотехнічний інститут у

Харнові і 'в ке майже до самого

вихо,rу

ЇІ життя БУJЮ

на

пенсію

зв'язане з

тва,ринництв()м,

з

ською землею.

Dpl>Bap-

Ще ::о;(і,

-

1920

на нурсах у ро­ цІ, вона як програму сво­ го життя сприj:j,няла ле­

нінський HaI,a~ Ціро необ­ хідн:сть

сприяти

женнlО

соц:ального

пробуд­

жит­ тя і діЯЛЬНОСТі жінки. І в'сі наступні ,роки Г. І.

ДячеlШО свого чить

ту,

не

шкодумла

,здоров' Я,

як

і

ли­

BeTepaHY~KOMYHic­

була і

залишаєгься

а.ктивіСТІ<ОЮ

г,ромадсьного

життя

В.

нашого

міста

.

ЧИРКОВСЬКА.


КОМУНІЗМУ

ПЕРЕМОГИ

ДО

ГО вжитну на 52 тисячі нарбованців. На пlдnrрИЄМСТВі продовжується робо­ та, спрямована на полі,пшення якості

СИЛА.-В КОЛЕКТИВІЗМІ За підсумками. соцlulстJI1ПIОГО

163

crзиробничники:

JЗ0НН

продукціІ.

напередодні річниці _Нонстнтуції СРСР, за,вершили особист1 трирічни. За трудові здобутки нинішнього року спікальнину цеху NQ 3 М. М. Нечи-

ХХV з'їзду КПРС у третьому році П'ятирlЧRИ розповідав цей мате-

суджено перше місце. Про з.ц1йснення порошковиками иакреcn:ень

посилюють ,роБОТ'У ефенТИВНОСТі

f,ВОРЧОГО пошуку,

,над

вдосноналювати

.професійну

ВОдУ, удостоєний цієї високоі відзнаки. Відмінниками соціалістичного 'змаган-

л! в нових формах організац:ї виробництва десятки раціоналізаторських

ціалістичного

сар цеху NQ 2 І. С. Тарасенко, чистиль-

над 250 тисяч

змагання

нопонсовський,

Прагнення

го}'овляють підрозділ!! 6 бригад.

ЙОМУ, рядовому

правом можна вживаТlІ, говорячи про

рактерні риси броварського металурга.

печо-

Цей висл:в

якому нині виповнюється 20 років. Най-

понад план вироrбіВ на 343 тисячі кар-

](ращих результаті'в серед

до

праЦі,

продукції.

них досягли

За

надзвичайно

10

місяц:в

у цехах

1 мільйон 3~.~

кіловат-годин

електроенеРГll,

1,226 тонн у:\\Овното

палива, 15 тоНІ; ,

чорних металів. Державним, новаторСЬ,КИl\і

шдходоlV! до виробничих справ особливо відзнача-

ються

фрикційники. Не

цьому

вироБНИЧі темпи нашого колективу. Завдяки роБОТі з ДУlV!кою про ,п~рспективу ми даємо народному господарст,ву до-

дат,кові ТОННИ

ста,влення

дало З~JОГУ заощаДити

тисяч

З повним

Сотні робіТНИКіВ беруть участь у русІ

карбованців.

пороносцвм

со-

за

розгорнуто масовий РУХ бережливих, що

продукцію також окремі одна дільниця, 2 Зl\Jін!!,

-

Час, уперед!

ВОМУ, спікальнику, шихтувальнину, інструментальнику, ми в першу чергу ,віддаємо належне, говорячи про успNcи, за комуністичне

пропозицій з економічним ефектом по-

За l\алендареlV! наступного РОІ;У в!!-

ні'Сть, невгамовна жадоба знань, кол ективізм, готовність прийти в скрутну хвилину на допомогу това,ришу ха-

труді.вниН'у -

од~ржання залізного порошку - ,розпиленням рідкого чаву,ну. Втілено ,в й\1ета-

апаратниця цеху N9 4

Г. П. Нлншта.

майстер-

викам і новаторам

виробництва--пра-

,ник-правильник цеху NQ 5 В. 1\1, Нрас-

підвищенням

,виробництва.

переАО-

ком, з початку року її виготовлено на 3 мільйони 440 тисяч карбованц!в. ,Нолектив пе.ршим у ~paїHi впровадив у виробництво прогресивний метод

ня чорної металургії СРСР стали слю-

Пра1цівники нашого підприємства тру-

дять'ся в атмосфері

Слава

атестовано

5 виробів. Зростає випуск прод.укції з почесним п'ятикутни-

пору;ку приовоєно звання «Почесний металу,рг СРСР». Він сьомий робітник за-

рІал.'

було

на Знак якості ще

достроково,

змагання п1)ОІривмств міста І району у третьому кварташ заводу порошкової металурrJі lиевl 60річчя Радянської Украіви ори-

Нещода'вно

РОЦі

цех

випадково в

фрикцШних

дисків

п'ять разів здобував першість по заводу. ЗустріЧgЮЧИ свято вагомими 'тру~овиМИ да,рунками, металурги прагнуть І на-

важливої

далі

реалізовано

дорожити

строю передовиків.

почесним

місцем

У

О. БОЛЬШЕЧЕНКО,

бованців, у ТCl\JY числі товарів широко-

строкове виконан-

ня плану

Аесятої

.

,.

ПЯТИРІЧКИ, за ША-

вищення ефектив-

ності виробництва

і якості роботи!

директор заводу.

~ ... ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ВИСОНИХ

Серед водіїв автопідприємства 09034 Петра Васильовича Гайового знають

як

ветерана

праці.

Близько

двадцяти років трудиться він водіє.м, СУА/лінно

виконує

найважливіші зав­

)],овтневому

дання і як комуніст У труді і гро­ мадсько-політичній роботі завжди показує приклад. За самовіддану працю рідна Вітчизна наго;:юдила його орденом Леніна і орденом ~Знак Пошани». Заtiдання трьох ро­ ків десятої n'ятирі'l"ки по перевезен­ ню народногосподарських вантажів завериmв ще задовго до першої річ­ ниці нової Конституції СРСР і те­ пер працює за календарем 1979 року. По-удаРНОN.у несе він трудову вах­ ту

на

перевезенні

цукрових

ницької ,проду;кЦЬї. На державний приймальний пункт

партії Петро В(lсильович користуєть­ ся велики)! авторитетом. Нещодавгю на звітно-вuборних зборах його обра­ ли делегаТО.ll на міську партійну конференцію.

ла':вна

ДЛЯ IНДУСТРIАЛIЗАЦIі СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА змаганні

колектив

завоюва.в

третє місце.

Особливо

велику орга­

ні,за торську

і

масово-полі­

тичну роботу провела па'ртійна організація, яка мобілізувала усіх кому­

ністі'в

на

нання

рішень

у;СПішне вико1 гру,дневого

Пленуму ЦН НПРС, положень і висновків доповіді Генера'льного секретаря ЦН НПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР тавар.иша Л. І. Брежнєва. Головним чином, усі зу­

(1977

р.)

силля

вона

ла на

СПРЯМYlВа­

і,деологічне забез­

печення

соціалістичного

наш

Плен~у

ЦН

о

за

пlдвищення

Ольга

ноленти:в,

перемож­

цівники ферм зоБOil'яза­ лися в нннішньому році

виходить

йде безпосередньо для ін-і ків. За,слуговує

дустріа.тіізацП

сільського, похвали

і

великої

колектив

діль­

господарства респуБЛіlКИ ниці по виробництву ме­ усієї країни. За десять талоконстру.кцій, якою місяців ми відправили керує член партії Олег своїм замавникам 113 Іванович Федюк автокранів та 253 тонни УспІшно ,в.ЗЯJВШИ деся­ нестандартного комплек- тимісячний рубіЖ і гідно туючого обладнання. Це ЗУ'стрі'вши 61-шу ,річницю значно більше, ніж було Великого Жовтня, наш заплановано. Нрім того, ,нолентив запевняє, що зроблено чимаJIий обсяг усі свої сили і здібності роботи у пщшефномуопрямує на дальше ПрИ­ радгоспі імені Докучаєва. скорення виробничих темСлід віддати належне пів, уопішне завершення

L

rпраЦіJВннка'м слюсарно-м,еханічнorо цеху, на чолі

'по 5000 кілограмів моло­ ка ,від кожної корови. Втілюючи в життя рі­

цем, добивається відрад­ них успіхів з усіх техні­ r но-економічних показни­

значно І час

пажвавив свою рабату. Адже у переважнІй більшості наша продукція

чук, Євдокія Степанівна Строкач. З початку року вони одержали більш ян

шення липневих (1978 р.) Пленумів ЦН НПРС і ЦН

НПРС І алістичному змаганні весь

я!'ого стоїть комуніст Віефективності виробницт­ талlй Якович Нучинсьва. юІЙ. Адже цей нолектив Після ЛИlПневого (1978 у внутрі,заводському соцізмагання

Нривець,

IBaHilВHa Волоха, Натерн­ на Іванівна Цапко, Нате­ рина ГрШ'орівна Нупріян­

На фото: П. В. ГАйОВИй. Фото А. Козака.

наш

дили також у період бу- грамів в день кожній тва­

тоні,зації

.рі'чного плану по :випуску і реалі'зацlї уСіх видів

продуКЦЬї. о. САВЧУК, старший екоиомlст ре­ монтио-механlgого заводу.

B1вTOPO~ 7 JlВстопqа 19'18 Рову

Номпартії

України,

виробити молока

тонн

пра­

на

278

бі,льше проти BLдno­

віДНОГ0

періоду

минулого

року і продати його дер­ жаві на 470 тонн більше. Вони дали слово надоїти ,від

кожної

5650

,корови по кілограмів молока.

Для успішного подолан­

ня

намічених

створено

мLцну

рубежЇJВ кормову

трЗіВ,

СКОІШену і

ПРИЧОМУ рииі. Зелені

корми вхо­

прив'ялену до дитимуть в раціон гarдівлі

45 _ 50 процентів масу подрібнювали. За лаборатарними даними якість сінажу добра. На

ху доби аж до 20 листо­ пада. Зелений овес - не­ з.аміинИЙ нині корм, бага­ тий на каротин, і,НШі

умовну голову припадає мікроелементи та аміно­ ЙОГО в середньому по 2 кислоти. тонни. І . Нонцентрати згодовуємо Оскільки основними ви-

: ТІЛЬ~И

у

плющеному

ви-

позитивно

ві,д­

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 'гЛіЩ], що

СЛОВО

на

тонн молока і на 406 тонн м'яса більше. н:ж передбачали. Значно піlДВИЩИЛИ про­ ДУКТИВlні,сть корів наш! славні майстри машинно­ го доїння Євдокія Мико­

.v

ціалlстичному

'відправлено

Із конюшини та люцерни 200 гекта:рів пожнивного заготовлено 2600 тонн сі- вівса, нотрий згодовуємо нажу. Роботу цю пров 0- в середньому по 30 кіло­

БИlваєть,ся на продуктIrn­ ності худоби. В цьому роЦі ми виrотовляли брн-

-

ЗАСЛУЖЕНОМУ ЗООТЕХНІКУ

1256

буряків

р.)

соціалLстнч­

rюму змаганні. Ще напе­ .'сдодні першої річниці з :.ІНЯ прийняття нової НОН­ ституції СРСР вони ус­ п::пно виконали завдаНJНЯ l'рьох років десятої п'яти­ р:чки по виробництву та П,JOдажу державі тварин­

у Кагарлиl{ЬКОЩj районі, кожного дня транспортує з поля на ІіУКРО­ вий завод по 55-БО тонн. членів

У пере,джовтневоиу со-

показниніJ3

добилися працівники ;JepM ордена Жовтневоі Революції радгоспу «Плоскіrвський» у перед­

УКРАІНСЬКОІ РСР

АШ

Н

ДАРУНОК

. Не'І'И на агрегаті СБ-l,5. а:налізи по­ ЛЗlбораторні казали,

що

в

них

міс­

титься в два рази більше каротину і

в

:півтора­

білка. Нині до щоденного

раціону корови

годІвлі

входить

нояшої

кормових

30 кілограмів, 20. сінажу дами соковитих кормів є t 8, сіна - 2, .к,ормової СИЛОС і кормові буряки, моркви 2 юлогра.ми. буря:кї!в

__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__;;r;;iiiiiiiiiiiiiiiiii

І силосу -

-

то заготівлі їх приділяємо Норми ,здобрюються шне­ особлИlВУ у;вагу. Зелену раль ними добавками. масу КУ'курудзи збирали Щодня норови випуска­ механіЗОlВаним

по

1000

дрібнену із

загоном

ТОНН щодня.

масу

По-

закладали

солом'яною

січкою,

нотра була ,завезена до траншей ще під час збиrрання

врожаю

культур.

зернових

Всього

маємо

ються

вони

на

прогулянку,

одержують

ньому по силосу

в

де

серед­

10 кілограмів

кожна.

ПротЯ!Гом багатьох ро­ ~HiB піідряд у господарстві проводиться

вана

Цілеспрямо­

,селекційно-племінна

14 тисяч тонн силосної ма'си. Тl8аринники давно оцінили кормові буряки як цінний молокогонний корм для худоби, багатий

робота з метою підви­ щення продуктивності ху­ доби і її порідннх якос­ теЙ. Щороку ремонтуєть­ ся стадо в розмірах 30-

на вуглеводи, яні

33

ють

сприя-

пе~етравлеНіНЮ

гру-

проценти,

Нині

щоденний

бих KOPMl~: Майже 14 ти- молока від сяч

тонн ІХ

закагатаван?,

надій

хожної

фу_

ражної корови в господар­

базу на стІйловий період для худоби. Із багаторіч­

поблизу

них трав, посіяних на заплаві Трубежа, під ча,с

На СТlиловнй період битися більшого. Адже для худоби нормодобув- можлшюсті для пі~вищен­

бутонізації

і

цвітіння

було

заготовлено

тонн

високояКіСНОГО

Частину

його

подрібненим активною

іх ники

800

сіна.

закладено

в скирти із вентиляцією.

НОВЕ ЖИТТЯ

молочнотоваРНОI

ферми.

.

заготовили

центнерів ниць

u

на

Ножна

кормова

містить білків.'

в собі Також

о

по 50 ня продуктивності худоби

кормавих

умOJ;ШУ

ств і сягає 12,5 кілограма. Тваринники прагнуть до-

оди-

голову.

одиниця

99

грамів посіяно

не

вичерпані. І вони ви-

..

користають ІХ сповна. головний

з СТОР.

І. РИБКА, зоотехнік.


ПРАЦЕЮ ЗДРУЖЕНІ зада

~ , ЛАВНИМИ "'" зу.ст.рі'lає

ділами І вої праЦі всього нолектицова" свято Ву.,

Велиного ЖOS"НЯ нолентив lPадгоспу-'Номбінату

З метою винонання ви­ робничих . завдань і ~зя­

50-ріЧЧЯ

ріЧ>Ки

«Налитянсьний» місячне

і-мені тих на' 11ретій

СРСР.

Дев'яти-

104

жу його

1()5,8,

цента.

державі

ІПО

-

рін п'яти-

соціаЛіСТИЧ,НИХ

зо­

на

-

'ВИХОД,У

Ва'РВ(іра Івані,вна В-а6но, Анаста<Сія Іванів­ на Барсен. У .господ~рст­ ві організовано ШКQЛИ по вивченню і поширенню

про-

Іви­

лах гос.подарст,ва оргаН1зо.вано соціаЛістичне ,змагання, яне шири~ься з

ро'БНИЦТБа.

Цl,ВНИНИ

нин молоді ,він охоче пе­ ре;:(ає свій дос·від товари­

н?жним

пого-

107,9

на

+

за

днем.

~CI

охоплеНІ

номун;стичне

пра-

рухом

ставлен­

НомунЬст В. С. Мудрий уже

Gавершив

,с,воє

не завдання.

С~едньодобовий

~я до п,раці. Пі;:tСУ:\lІ\И со­

ша~1

приріст свиней на BiдroдLвлі становить 604 граМИ, що Іна 8 І1рамів біль-

ціаЛі,СТИЧНОГО З~.1аганн~ пі~биваються ЩОМІСЯЦЯ і ПОНіВартаЛЬНО,затверд~у­

г!у ль,

!ріЧ­

Як настав­

по рабоТі.

На фабриці верхнього дUТЯЧQго трикота­ жу Валентина Мовчан пройшла хорошу школу робітничого гарту. - Спочатку пра­ цювала швачкою. Згодом, очоливши ком­ сомольсько-молодіжну бригаду, дівчина доклала усіх старань, щоб цей колектив став правофланговим у flошивному цеху.

За щиру, привітну вдачу, за організатор­ ські здібності і молодечу завзятість до праці комсомольці підприємства полюбили Валентину. А нещодавно вони обрали її ватажком фабричної комсомолії.

На фото: Валентина МОВЧАН.

Цриємно,

що його 'Учні В. М. г,ре­ ні

С.

І.

Фото А. Зарічного.

Стеценко ни­

добиваються

.показни­

ше ніЖ за цей час то- ються цехномами і РООіТ­ ків іНа рівні свого вчите­ навчають ріН: Виробництво м',яса НИЧЮІ HOMiTeTO~1 проф­ ля і вже самі порівняно до віДПОВ!ДНО- спілни. На ОСНОВі цих рі­ молодих. го пе.ріоду минулого ·ро- шень ~д~іністрац;я видає ну збільшено на 4050 відповІДНІ нанази про за­ тонн, продаж його державі на тоннИ.

-

о::,оч.ення переможціВ со­ ЦІаЛlСТИЧНОГО зма~ання.

202

Нолентив господарства На честь передовиюв БИ­ систематично визна,но ВІрайоні пере- робницт,ва

У нашому ноле.ктив.~ виросли маЙст.ри OB~ЄI

ний Че.рвониЙ прапор МіСЬІННОМУ Компа'ртії Унраїни, іВИНОННОМ.У 'районної Ради Інаrодних депу-

справи, :Iliраця яних в ІД­ значена дерл:авними на­ горо,дами, медалями ви­ ставни ДОСЯГНЕНЬ народно­

татів, IрайноМіУ

профспіЛ-

:0.. ~оспо;;;аРСТЕа ~PCP. А

ки праЦівНИКів сІльського господарства і .місьнкому

іНІЦІатор почину за

рат,рIOТИЧНОГО 30IJІьшен.~я ви­

Бабко

став

надбанням

О:Іе.раторlв всієї дільни­ цІ. ... Гордо і ща'сли,во зу­ стрічають 61-шу рl:ч,Ни­

цю

Велиної

ЖОВ'І\невої

с,щіалі,стичної

революці!

Пtрацівнини

господарст­

в 1.

як

Попереду,

завжди,

маliсимальних

ПРИРОСТІВ

Н .етичного

Вони HOM~­

ставлення

до

я~о В 19'73 ,році наш на відгодівлі свиней Ана­ ПJсщі, ,виступають оргаНі­ .радгосл~номбіflат продав тол;й Дмитрович Верпе­ з,іТОLPами соціалістичного

державі. 600 тонн свини- ка CTa~ ни, то дО кінця ниніШНЬQ- жаВНОІ рону,

ro

:переступивши

Неодноразово

[Іроентну потужність, цей rrО1\азнин станosитиме

1320.0

тонн.

ци велиної і

Це

~магання,

застрільника­

~Ш всього нового, передо­

в.их?дили

.Еого.

переможцями соц:аЛlСТИЧ ного змагання опера тори

пло- цеху

-

лаур~~том Дер;цреМll УРСР.

В. АКІМОВ,

. . опоВа

ві,Дтворення .!3 а 'силь

робіткому проф­

. ,.

МрІІ

Ще з дитинства Люба І во СТі!НУ 'меДиком, сама Панченно мріяла бути лі- лін:уватиму ЇЇ. карем. Тому, заirінчИіВШИ середню шнолу на Юровоnрадщині, подала дону-

Згодом прийшли до­ свід і майстерність. З,вик­ ла медсеСтра за ці майже

менти до

с:м

меднчното

ституту. Але шого

після

ензамену

ін-

пер-

роКів

кожного

приходити

'вирішила,

нету

що не поступить. Надто низьку оЩнку одержала. Додому не ПOlВернулась. ·Соромно було. Поїхала вступати до БілоцерКівського меДУЧИlІИща.

!ранку

до свого

набl­

ра,ніше,

поки

трохи

не розпочався прийом. Підготує <Все до Іроботи. А потім... Тому треба -пере­ в'язку зробити, ТОМ'У ще чимось допомогти. І наповнюється німната людСЬ'КЮШ голосами. Любов

НеПОМіт.но пройшли ро-

Іванівна

намагається

sиnадни,

ноли,

здавалося,

н;чого не можна більше З'робити для пацієнта, але лікарі і разом з ними вона, медсест,ра, бороли­ ся за життя людини. І перемагали. Не раз при­ ходили колишні хворі і дякували

за

увагу,

людя­

-ність і доброту, за повер­ нене здо:ров'я. Душевна теплота, ніж­ ність,

повага

у

ставлен­

ні до людей. За ці яко,сті поважають Л. І. Панчен­ ко хворі, колеги. Вс; зна­ ють, .вона ніколи не пі:две­

де,

все

вість,

ро­

зробить

як

на

личить

Ба'гато турбот

со­

медику.

у

Любо­

ни навчання. У 1972 ро- бити все якнайкраще, ві Іванівни ян у сенрета­ ці її і ще ніЛьнох виnyсн- щоб не завдавати хворим ря цехової НОМСОМОЛЬ­ нинів училища направи- болю, а приносити їм СЕ-,КОЇ організації полінлі­ ли до Броварів, у район- тільки ві.ру У ш.видне Би­ ніки: то заняття з мо­ ну лінарню. Тут вона ста- дужання. До ножного зна­ лоддю ,п:ровести, то збори ла пе.реВ'ЯЗУ'Вальною ходить індивідуальний Пі;\'готувати. Та й дома

сестрою

~піпки.

наполегли- Степанович МУ;:(,РИИ, Нюр-

+

Вірність

цраЦЇовникам. Ії учениця В. В. Костюкова стала переможцем соціалістич­

ЛНСМ УКіраїЕИ та 'занесе- ро·БНИlЦтва ПРОДУКЦll тва­ й С\УТЬ номуністи . но на районну Дошку ·по- ринництва І одержанн,я п :,назують зразки шани_

+

Оператор Н. Ш. Голуб­ цова передала свій ДО­ свід роботи 10 молодим

можцем У соціалістично- вип~он~ється «блиснав­ ного змагання в минуло­ му змаганні за збіль- на», ПІднімається Черво­ му роЦі. Досвід ,робот}" шення .виробництва і про- ний прапQP. . j{:ращаї Т'рудLвниЦі В. І. дажу м'яса державі. :Иому присуджено перехід-

+

Голуб­

за.вдаIННЯ ниніш- бов'язань в усіх ПіДР03Д~­ досвіду' передовиків

нього ,рону ПО виробництву ,м' Яlса винонано на .проценти, по прода-

лів'я

Шайду лівна

хірургічното

на-

підхід.

бінету лоліклініни. Важно було спочатку. Думала, що не

lВитримає

Особливо любить жін­ ка працювати з дітьми.

-

Про

так стомлювалася. Але й тоді

не

допу·ооала

про зміну

тільки

рить вона Із

думки

IІІрофесії.

ЩО

з:вес~лити

Во-

ЦIЄHТlB.

не -гово­

ними,

щоб

м~лень~их

ІНОДІ

па­

наВІТЬ до­

на просто не УЯІВJ1Яла се-І ВОДИТblСЯ і казочlНУ .роз:по­ бе на Іншому міСЦі.

Чому

саме

вісти, .вірша п'рочитати. І

професію

поки йде ця не.вимушена

І бесіДа, ШВИДI!{О і вправ­ медика обрала ЛюБQIВ Іва- но винонує свою справу: н\вна?

робить

УJ-<ОЛ,

змазує

батато різних спра.в. Рос­ те малий Ю.расин. В:н теж потребує матеlPИН­ ської теплоти і уваги. І Я'КУ б спра,ву не викону­ вала, .вона все робить з ;:rушею

ра-

кою, Ізгадує іВона, часто хворіла мама. Я IІрагнула допомогти їй. Але ян? Тому ІЙ ви,рішила: виросту 060В'Я:ЖО-

щастя.

частина

Бумли

Ж

:піснею,

з

нонну.рсах,

вечорах. СН,РlЗЬ 'встигає. ...Бути меДИJ-<ОМ це значить бути людиною з

Радіє Любов Іванівна Панченко, НOJIИ бачить людину здоро.вою. У тій радості

з

модІяльностІ,

Коли була мапень- ну, Іперев'язує ...

-

І

якою не 'РОЗЛlучаєтьоя ні­ J-;ОЛИ. Особливо любить за·душевнl, ліричнІ піс­ нІ. СпІває їх вдома і на нонцертах художньої са­

дОбрv.l:\І серцем, мати Hak з.вичаЙно великий талант.

Ії

Л.

тані

ШИНКАРЕНКО.

'M • • • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • B • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • M • • • • • • • •

КО.тJентиви художньої са:\юдіяль.ності мІста, г·ра-

виробництва кlно­ «МосфіЛьм» «МІй тимуть оркестри; ласнавий і ніж.ниЙ звір». 7 - 8 лисюпада у ра- У нінотеатрі «Прометей» йонному будинку 1іУЛЬТУ'- «Червоне і чорне» ри і БУДИНІКУ IJ{УЛЬТУРИ (.малиЙ зал) і «Втеча з заводу торговельного ма- в'язниці» (велиний зал). ~шнобуду'вання впашТО>ВУ~ будинку культури за­ ються вечори Ві,ДПощmку ,зоду «Торгмаш» 8 листо­ і РО3'ваг для м,оладі. пада для дітей йтиме

у СВЯТКОВІ ДНІ 7 лиотО'пада о' 10 годи­ ні вlдБУідеться демонстра­ ція трудящих міста. У селах району пройдуть У1)очисті

мітинги,

прис·вя­

у селі Троєщині споруджено nершиt.i. n'ятиnоверховий будинок. н,аnередодні свят~ f3еликого Жовтня у просторих і світлих квартирах сnра!!ило новОСІЛЛЯ тридцять CIкей, зокре.ча, працівників госпрозрахункового лозомеолевого цеху Броварського зиробничого об'єднання О. М. КОТОК. Г. д. АрсенlОК, М. М. Шаповала, Л. А.

чені 61-й р!tLниці, Вели­ кої Жовтневоїсоціаліс­ тичної революції. Після ,демонстрації­

Катеринчук.

ма·сові гуляння трудяЩИХ.

На фото: будинок меблевиків.

Фото А. Козака.

У

них

братимуть

У святкові теа:трі ченка меться

участь

дні У' ніно-

фіЛь.~ студн

збірник

мультФільмів,

імені Т. Г. Шев- для дорослих худож­ демонструватИо- нІй Фільм «Нремлі,вські художній кІно- нуранти».

~JO~~~~~~~~---~-------~kЗ~~~~~=-~~~ZJ~kЗ~'~~ЗZЗ25СЗ2! =~=-~=-~=-~ZЗ~~:~2~.~!~~=-~~~~З~~~~~~~~~~kЗ~~ZЗ~~l~=-~=-~~~~~~~~~~ZJ~~~~~~~~'ZJ~~ZJ~~~~З~З~2!~

гаJlу,і Jllтератури. мистецтва І архІтектури..

8.00 Новини. 8.20 Гімнастика. 8.40 «Батькlвщива МОА».

рнй мailстер',

ВlрІ!оетів у

9.10 Прем ера АокументаJlЬНОГО І 10.00 11.00

фlJlЬМУ «ШJlЯХ до щаСТА'. «ВеселІ

НОТКИ'.

юннх вокиlстів.

«працівники

востl І

Виступ

ПРОМНСJlО-

сlJlЬСЬКОГО госпо- Jlауреатн Державних премІй СРСР 1978 року>.

18.50 19.35 19.55

121.00 21.30

дарства

12.00 Концерт

Державного росІйського нароАВОГО оркестру ім. М. Осипова. СОJlIстка - Г. ОJlIЙввченко.

12.45 Вперше на екрані ЦТ ху-

Аожнlй фіJlЬМ сх..опчнну звuи капІтаном».

14.10 «Лауреатн премІй

гаJlузl

СРСР

науки

Державвих

1978

і

року

10.00

10.4(; 12.05

в

техніР.

14.40 Прем'єра ФIJlЬМУ-КОНЦерту «3 чого почвнаеТЬСА БатькІвщина ... ». Внконавеца. - зас:лужений артист РРФСР О. ПокроIІСЬКИЙ.

13.20 14.25 15.20 16.20

15.50 "Лауреатн Державних премl/І СРСР 1978 року в

.

І

І

І

«Н(ІВА)І Ж!of3l:Ь.

-

(ОМIІУІИ:ТИ'I!СКО,! п, РІВН Се,вет<.

8

IPOД~IIX

теJlефlJlЬМ

«До

Прокоф'ев. 20-рIЧЧА

Кавтата ЖОВТНА». І

17.00 Концертний

діТ «ОРJlА».

,аJl

ТЄJlесту-

20.45 К. т. «На добраиlч, дітиl._ 21.00 Програма «Час'. (М.).

К.

т.

ІнформацІйна

грама cBlcтl». К. т. Вперше

про-

ВсІмІ»

(М)

. 18.55 «Подвиг'. . /19.25 Г. ГорбовицькиЙ. :наказ, 14.30 номер один •. Прем ера те- _ .«Кlнопанорама •. (М.). І Jlевнстави. 15.25 ВечІрня ка,ка. (М.). 21.00 Програма «Час'. І ДокументаJlЬНИЙ: TЄJle- 21.30 д.'? Дня раДАнськ01 мІJlIфІльм «Вечорами снніми'. ' ЦІІ. «Адреси МОJlОДНХ'. 17.00 (М.). і По закІнченнІ - иовннн. І ВечІр ~oe'IT: (М.). Концерт артнстlв баJlету.

ФІльм-концерт

«Г.

Свнрн-

ПРОГРАМА УТ

рода».

(М.).

«Методи вивчення КJllт,:,НИ». Передача з бlОJlогl!.

ХудожнІ/!

фl.JlЬМ

титрами «СВІЙ

І,

суб-

серед. чужих, чужий серед своІх •.

Для тих,

вузІв.

хто. вступав_ до

Математнка. Векто-

РИ'. (М.).

дов. "Патетнчна ор ато- 16.05 «30Jlотl ЗІрки Украіни', 18.00 Екран студента-заочннка. рІА» (М) , 16.20 Камерний концерт І 19.00 «ДJlА вас, баТЬКА»_ (М.). ХУА~жнlй' 'ФIJlЬМ «Москва 16.50 «Украіна - БАМу, Снбl- 19.30 ТеJlенарнс «Легендарна К. т. «СВАТКУЄ РаДАнська ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ _ Генуя». (М.). І ру, ДаJlекому Сходу>. Ре- І ,еМJlА НоворосІйська». УкраТна.. Спецвнп у с к 9.00 «60 рокІв ВЛКСМ». РеЧЕТВЕР 9 ЛИСТОПАДА І портВJК З ОJlексаН,lфIЙсь-. 19.45 «Кн!вщина». ІнформацІйної програма портаж Із Вс:есоюзвоТ хУ-І' 1 кого заводу пlдйомво- 21).15 ВеЧIРНА казка. (М.). «ВІсті». дожньоі виставкн в Цент_ П~ОГРАМА ЦТ транспортного устаткуван- 21).30 К. т. «Корабе-:,н». До 50К. т_ «СлаВJlЮ мою РараJlЬНОМУ виставочному за8.00 Програма «Час.. ня. І рlЧЧА верфІ квівсЬ1(ОГО заААНСЬКУ Батькlвщнну»_ JlI. (М.). 8.35 ГІмнастика. 17.06 Докумевтuа.виЙ тєле- І воду сЛенінська КУЗНА'. концерт. 9.30 «ТворчІсть наРОАів світу». 8.55 МУJlьтфlJlЬМН «ВесеJlа ка-; фІ ..... «ЛIОJI,IIIIа ва зліт- 21.30 ДовlАкова с:лужба. К. т. Вперше на екрані (М.). русеJlЬ», «кораБJlИК», «Як' нІй смузі». До 9O-рIЧЧА І 21.40 ХудожнІй теJlефlJlЬМ сТаУТ художнІ/! фіJlа.м АJlЯ 10.00 ДокументаJlЬНВЙ тслефlJlЬМ Jllкуватн УАава?». ,І з АНА наРОАЖСВНIІ ака,ц,е- І ИА». (М.). дітей «ВСА справа у бра«С11Інбнутн і забути». 9.25 ХудожнІй теJlефlлыІ ДJlA мІка А. М. Тупа..єв.. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ товІ». (М) дlте/! «ФантазlТ ВecllYXl- 1/1 оо «3авжди вапоготовl». І К. т. «ІнтеРК"Уб.. 10.30 «Ради І ЖИТТІІ •• (М.). на». 1, 2 серll. І 18.30 К. т. Ковцерт. І Наступний номер газети Циркова програма. 11.00 «Театр ІОНОГО Г"IІДJlча». 14.30 «По СиБІру І ДuекОІІ)' ,1900 К. т. IвФормацlйна про- вийде 10 листопада. К. т. «Катрусин кlнозu». І сОмe.nвве щаста». Вктава СХОАу>. Кlнопрогрailа. грама «ВІсТІ •• К. т. ХУАожиlй фІльм І Центрального ,ll.ln'IІЧОГО 115.15 «ВІрш' І пІсні В, ле6еАВ- 19.30 К. т. ДокументuьнвJ теЩеДРАЙ вечІр» (за ТИРОМ І ЛенlНСЬКОі

мlУ М. СТЄЛіомаха).

ОРГIlI

119.00

16.55 19.30 на екранІ 18.15 «3арубlжнl гостІ Моск- І УТ художнІй теJlеФIJlЬМ, 18.45 ВН'. «Квартет ГварнерІ •. 1 се-120.15 Телете!'-тр мІнІатюр «ІЗ' рІА. 20.30 стIJlЬЦIВ». /20.45 К. т. «На добранІч, діТИI"1 Програма «Час». 21.00 Програма «Час». (М). Концерт артнстlв оперетн. 21.30 К. т. ХудожнІй теJlефlльм, ~1.OO По закІнченнІ - новиви. І «Каартет ГварнерІ». 2 с.. , І рlя. По закІнченнІ - ноПРОГРАМА УТ внни. 21.4р

Jlауреата

VKpall.

пре-

.... .,...",.'.,.~,oC"

БровIрСХОI'ІІ l'ОРкона rOIOACKOIO •

ЬІ,

Д шутат >в

Г tзеТIІ выuди11

«пирІжок»,

«Рекс-домосІд». «На аренІ цирку».

,.o..,.~,....."..~ ~.,...,:-.I~

І

кументаJlЬНИ/!

ЦИКJI о. Пах«Ст~повикн,. СтудlА «Укрдля хору І оркестру. (М.). 1'.00 Новини. і 21.30 В. ІJlь1н. «Товариш Люмутовоі на слова М. доб-І теJlефIJlЬМ». 14.00 ЧемпІонат СРСР з хокею: IЬ.15 J\('ніиськи/l унІверситет бов». Вистава. роира.о.а сВІтчизна». 17.55 К. т. Концерт Державного «Спартак. «АвтомобlMiJlhlioHIB. «В єдивому ПРОГІ'АМА НА ОБЛАСТЬ 17.00 СКJlуб кІноподорожей». І заслуженого украТнського ІІ КОМПJlексl». І JI І СТ·,. (М) . . " 18.00 Новини. народного хору Ім. Г. В е-. 16.25 ДокументаJlьнl фlJlЬМИ «3а 18.45 Сю1та з баJlету О. ГJlазу- 14 .15 Н ауково ПОПУJlЯРНН .. 18.20 МУJlьтфlJlЬМН «Наш добрьовкн. І !Іл аду Рад', сВсlм_ ВсІм.' нова «Порн року»_ І фlJlЬМ .Архlтектура І при-

СЕРЕДА, 8 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА ЦТ

ші радянськнх внкон~ниl ШКОJlАРIВ.

17.25 К. т. НашІ прем'єри. ДО-І 13.15 С.

16.45 Вокальниіі

........

І{везсиой

ва yapaBвt:J["M

театру.

(М.).

12.30 «J1IOJ.IIBa. ЗемЛА. Всес.lт»,

... .,..

(М.).

.а-Кумача».

І

18.00 «Мамина школа., 18.30 «06'.кТ....

лr.фlльм

Кysеми ••

«Всквіт

І...а

НАШ"'

АДРЕСА:

255120. м

ВУJI

БР,)ВАРИ,

КвТв<:ька,

154.

ТЕЛЕФОНИ; оедактора -

Pe/.taктop Є. ФЕДИН.

111.45 сЗавЖАИ а піс:веlO».

~..,;t'-.."?,.4'##.,....:>.".,..~..::-..,.....,...,..".I.:--..,..,..,....,..........,.~.,..,..,.#,."...,.,,. .~-=".:'І".,.оС'

районного І

>б.Іасти.

НІlоІХе,

І

19·3-82; заступника редаКТора -

І 8lдповlД8nЬНОI~ сеl\реlSРЯ. вІддІлу сlJlЬСЬКОГО ГОСПОАарства, КОрЕ!СПО8' І денТ8

масово!

мlсцевого

робот в,

радluмовлення

-

фотокореспондеНТІ

19-3-18: вІддІлІв - 19+67.

"

.. че-..,....,:JA-~.,..#'....,....,...,....,,!

19-4-47;

промисловостІ.

Газета виходить

n

ВIВГОIОк" C'lVV'7' ce~,

АТНИЦІі.,

()БСRГ

газетн

&.5

форма'"

«ПраВА.",

'~~6~6:Б;,-:;р:К:~;;;:к:t:~-:;;;;;;а~;і;:IІ#::х;:;;:-а::а-;;;;:"";~і;;:-фіі~#~:ж-:~~cl~-~:к:r;~:.і54.,.~-#~3а~:'"5Зі;~іі. .ЗоО:

175 номер 1978 рік  

175 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you