Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА'Н,

ЄIlНАlfТЕСЯf

ПРОГРАМУ ТРИВАІОГО ОРБІТАЛЬНОГО ПОПЬОП УСПІШНО ВИКОНАНО

174 (4694) СУБОТА

4r JI1I6!'OIМiiIA tМlp. ЦЬІ8

:1_.

Кесмонавти

Володимир КО8АЛЬОНОК

І Опександр ІВА.НЧЕНКОІ nовернуписяна 3емпlO

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

3 17 НВІТНА 1937 РОНУ ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOII~ ItOIПІІIСТИЧНОІ ПАРТП УКРАJИН. МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ д1ІППА'JІВ КИtВСЬКОІ ОБЛАСТІ

JYенrиви ЛІllR!ЗСЬКОГО радгоспробноопу та міського споживчого товариства. ОсоБШIБО 8 ; .1ра :1Них ус­

rаню.

nlxiB

спідни

цем

ВИЙШОВ

в

областІ

НаПЄРЄ;:IО;:tнІ

К8арта-

райспожив~

д,')БИ,JJИСЯ

Jl{DнавтJ'I!{И

імені

річчя

і ' районІ.

ян! Д!'J.:Іатково до завдання

річницІ

Ве,.:!lтого Жовтня

у

прода ,'!и

нас І вар , в

як

Н:З

пілотований: юз" і станціІ .Ca~

НОХ

ВО.l0,1ИШіР

ВаСИ,lЬО-

б!10ГО' Союзу ЗiJ , 180 ні-

ВЮ<'ОННО~1У об,lасної Ради Iза8і;:tує О. С. Гудзь. 1іаррдних ;:tenYTaTiB та об,l- , Серед сі,'!ьсьннх 1\01JI1е­

гана,

Київ.сьного 1;:tIЛУ 'рціОТОВ;Jр і в.,

ІІррфради і міського KO~11-: раторі 8

nO,:\H:тp ~ B

сх.д

яким

І\ращими, зареl\О­

НИНіШНЬОГО

з

Сrвореиня 'CK~

Пlв:еюшй

haYKOBO-ДОС-1Іl;І'Ноrо

6ітз.1ЬНУ попереднє

ва,'!ьним!!

що

товані

НОВЗ.'ТЬОНОI\

та Іванченков добре. перенесли . ,тривалий орб:тальний політ. Бі,lЬШ як 13 Місяців І ор5іта .lьна станuія «Сз,11От-6 ... ФУН!ЩІОНУЄ на ор-!

І!вома' CTк.~~;o

В~'ЗJ!ам~,

ni.;IQit,

t(ОСМ1ЧНіІіорз6~

.СОЮ1 • . та . '!!!с\ча!~~

вантажн! · . кtlра~Jiі«:П.рOft гресс», . є ви;хаt1{КМ: , ~ж~і, Hepho-т~яіЧНи:..,,' . .:1,осяr;i ненн,'!м . ра;р;нсь:юї Ji~, МіЧН{)ї, н~уки

, ТЄХНі.КК';

яне Вl':І1<1fНlваЄШИРРF.іrtер;.

про;:tано това- І П.1ан 1 8 товарообороту до­ тисячІ liарбо-! снгли значног? лідвишен~HДi!. ' . . , ня культури О>JСЛУГОБуван, у , ' ;;ага .1ьні з::tобутки, ня споживачів,

біТі, 6300

били правофлангові соціадіСТЇі'!ного З~lагання ко-

лі і ЧОТИfИ ~ В:.1ві;т-1ня, Пі;:t час ян их бу.'!о ви- БаТЬJ;11!Щ!ffl: ~O 61-У Pjq. конан.:) ::teC~Tb CТilKYBaHЬ 'H~1 В~люФї Жовтне$l)! щести П і,10ІО. Е'З!іИХ 1 ЧОТИ-І соціа,1і<:тичнt'JЇ pe-ві;;-цОцН.

понад ш!ан рі!! 'на 842

1!!~6!.'!ьщиЙ

ВНЕСОК

ЗРQ-І

сея.rа · ЖОЄJтн.q,

Віра вона

старший opriнcТPYR. тор раЙСПОЖRВСПlJ1НИ.

lt рте .че.н 1;0.

УС/1)ШНО

БUl;она.!а

,рьох

Н аnередоон/ 8З.'іті

1\1.

цей

вантажних

Еарського

експеРjj1<~ен-

IШХ

TJ')~

лєюив : в

.:r.B-

r:o- і ЩМН

6[і ,) Г;·Р":Ш право ста- переду

~IO.'10::t'iro навчають

но-

вачнів виробничих профеей, перевють Ї~! СВО і знання і багатий ,:r'iC'Bil. при:.r.:еп .'1ЮЮТЬ любов до П1Н Il1.

ГО!~'ЮЧjj

п~:,:rа­

Tpy;:tOBi

а 14 хо- і Р'Н',И ,:ro СБЯта Ве,1ИНС'ГО (, Брига,1а ко-: а~ОБТНЯ. riЗ.'1ентив ОдН'")­

-

ня зустрічає в 06стаНОБUI ! НИІ\:В є те. що у 19/8 ро- ~lун і СТИLJНОЇ

В~ЛИ'НОГО ТРУ,10ВОГО' І

Nрацюють

нас-таsннками

За П:1СУМЮ:lIН роботи лення,:rо працІ ян вищr:rо і за;ІеСЯТЬ м;сяців цього стуПlоНЯ розsи!ну соu:а-· POI\:, нолеГ;ТИ8 ' успішно І Л і СТИЧНОГО змагання . Те-' справив с я 3 БИfi') нанням , пер 749 передовин : в вирічногозуСТУіЧНОГО _П ,lану робництва НОСЯТЬ Бнсог;е по" реаl~за~.ll ... БИt)??,~юва- 3Бання.« У,1а рних X'.JM:iHi-1

машИНООУ,1УБ2Н:. З;J.О()УГНNІ наших

РОбіТННКіВ

пс>п.сsнення,

'J::а:ть'Н.огозаводу _ торго- НОІ_ ПР _ Д~,~U,І, Ваr.; ,lН.БI:М еТИЧНОІ прац;,),

Е-ельн-ого

праuі",

по-І "Іасно С!!РЯМОВП

у перє~а;'~Б!неЕ()-1 (!І ,1,lЯ

усі :3\'-

на \"Сп:щне' З3.БЄР­

ліТИЧНОГО ,п:днесення, ~ с- І ВІПИ на к?~ш.lе~Т! TO~~- ! ~I~' з:'.вганю Й,1уть К '.1 .12Н- , 'щення БНоО6ничої . n!Jrrpallіщно вті.'1ЮЮЧИ в життя ! Be :~ЬH?_Г.?" оолцн НН.Я. "Нl1Й ' ТИБИ слюсаРНО-3Еарю~аlЬ' : ми ні1Н ~ ШНЬОГО року' . пра-

1СТОРИ~.~1 ~al\p€CJle н .н.я XXV з ІЗДУ КП~С, а_танож рішення нзступ,НИХ ~:тeну:,нв ЦН napTll. TPJ:I,B-

, palН~ - (O.nr

~ деР~itiаБ Ї~I "РІ" ,5ё)ига,1 Бориса Вас!!- і ЩОЄ НЦ П;,]ГОТОВri(jЮ до !нан ЯІ,~_ тІ. ~~pa,\ сво ~_ '.'1ьовича Петрашєнна та' Еве::tення в дію НОВИХ по­ ; oaMOBН!:,~aM "Ете Б,дп~а 0- : 1:7!'ар;о:в Ю:,И~lОвича Бут- Тутносте т1 і РОЗРОО'1ЄННЯ;\1

1 ,,~ЄMO "'~ п . оиенТ1~ ВР . : Гy,caї~Ia, ЯН і першю1И раННI\И ПlДПРИЄМСТВЗ за ;:ІБа і б;В 3 .е~IОЛ~.~jОЮ ПОЧЕСНОГО І портува .'!И про викон.зння рони І десять МІСЯЦіВ ни-,' n ЯТИl\утни " а, І ніШНЬОЇ п'ят~РіЧI\И випу- ,ОстаНН іМ часом на за-І ~~~~~;H~~ 19ЇВ3 } ;іТГЧНИХ

_

3 ,\ ' стр : чного 19ї9 Р:І\.

. . _.

рух за 1\0МУЮСТИЧ\іестав-

ТРУДОВІ УСПlхп­ СВЯТУ ПОВНЯТЬСЯ КОВШІ МЕТАЛУ

НаЙвw.цоІ

:3

n

яцесяти

ну на зяб

НЯ.М щюентної потужності 80.0. тисячах

БІЛЬШ

,як на

т;:шьноrо

заводу

понад

заВ- І виробіТО}(

І

у

l\lашинобу­

ВЕДЕ ЗА СОБОЮ

кій

області

усі доменні І І BClX господарствах техН1- І путат

рОпу

тор­

Дj'вання.

Перщою в

К()'1ітет І СТОРії

КПFС, -ПоеS!ll:Я

СРСР

ПО31QnОS!РИ

розраХУRНУ

Житомнрсь-

ДОЯРl\а кол­

ВеРХІ}ВНОЇ

Ради

УРСР, лауреат преміЇ ленінсы\гоo І\ОМООМОЛУ

Т. Д . Стельм.!ІХ одержада

ВІ.:! групи норів 1120 І на еталонний траl\ТОР ста- центнерів МОЛОН!!, ВИІ\ОІ НаБИВ 8-10. ГЕктаРІВ, що І навщи тим е,ами.м один З •

llеревищує торішюй, Підготовкv ПЛОЩ

БаЛіСтю

1\11-

сеР,1ечно

БЧеНИ;"

ЦК

нон-

·14D

діб.

'БПРС,

Берхов!!О,ї

т-

. nc.'!boтy трк. П-оеЗJ!,і)'l

Ра;:zи,

CgCPi

CTnYHTop;B. iHr.;eHep:B. Р ' 1\1 . СР Р Te;,:H:ri :B і ::;:JL'iітнин ' в. \.,'сі з;:!а іністрів ." П:>, бажали всім колеі\Т!fБа~ 1 НС'.1е'\ТI!БИ h оргзн і ззшї , оргаНізаЦіЯМ . 1'\1\ і забе:ше­ ЯН ! бр3. !ІИ участь у п; ;:rr6- ЧИ,lИ СТБtfрення .. підготовТ('БЦі

І

ЗJ l1rНеНЮ К 'і ОI;Ч-

ну,

зап:-;сн

НОГО ПОlЬОТУ на op6lТa,'1Ь-! польоту ' НО!У

наУ;';ОБО

- .:!OC.'I:.:rho-!

.1ют-6,,> і

і

цРсведе.ния

станпН

«Са.

I\ОС,М1ЧНИХ I\.ODa(j.

.~!:, КС'~1ПlеЕСI <,С31ЮТ 6~ І ,~iB, НОВИХ ;Іосягнень у'БI{. <>,с.ою::,». К , О10ЮВГВ Б В : Бченні і освоєнНі. носмfч. КС'Ба ;-;ь о нка

чєн;';rва.

І

О.

з нова;"

С,

ІІВН' :

ЕІЦЗТ- ; ного

,

' ..о'

простеру

на БJ!а-го.

ню! успіхом У .'!")c.~ l ::t;t;eH- нзшоІБат'ЬК1ВЩИНИ І, в.сьоНі і освоєнНі НОСМОСУ. з' го лю,:rСТБа. ~аЕ!"ршеННЯ}j перщого В і іТ АРС).

Нагороди . героям Космосу 3а

успішне

ТРИВ3.10ГО

З,1ійснення

КО:~!lЧНОГО

СРСР ПРНСВОї'n,а

нам-космонавтам

по­

зи.:rія

ВеРХОБНОЇ

~О!'ЧR.

СРСР

Ковальон"'уВ:К'fа. ,ІваН­

.1ЬОТУ на оро;таЛЬНО)IУ наУН ')БО-::tОС.'1і.:rНО~IУ !\очп­ :!enCi ~Са .lют-6ь - ",Со­ ЮЗ~ і виявлені при ЦЬОМУ ~~ужність І геРОЇЗ~j Пре­

re·

чеННОБУ О . .с. звання, роя PaдHHCЬнoro Союзу. 3' врученнi'lМ, .op-z!енз'·ленJНа. І медад! <Зdлота 3tDKa ••

. (TA,PCJ.

Ради

'

Нагороди НДР і ПНР­ раД8ВСЬКВМ

космоаавтам

"

нзй~аЖЛИВіШИХ, пуннтів під , СВОІХ рІчних СQЦ!.!ІЛІСТИЧ·

весня.ну СіБбу багате гос- ' них

подаРСТБ вели

зобов ' язань.

Уже

Льo-rЧИКИ • космон~вти І мужнІсть IrepoI3M у x6~ СРСР Во.'!одимир Нова- УСП1шнorо здійснення. най­

,1ЬОНОН і Оленсандр Іван-

довщого

"Іенков

.1ЬОТУ

нагороджеНі

вищою державною

най-

нагоро-

орденом 1\0МП.'l!'I\С- кі .J1ЬЮ! роюв вона на.10ЮЄ ; 10Ю НДР НО: грунт добре заправле- ПО 6-7 тисяч кілограмів І hapJta Mapl\ca. Ім ПРИСВОЄН0 почесне звання «Гени.Й . ОрганічниМИ \ MIHe~ модона від кожно1 КОРОБИ І рей Німеиь"ої Дe~.!<'\Hpa-

ра ,lьними,·добривами. про-

і ВИХОДИТЬ переМОЖl1ем у

OCTaRн.I орні arperaT~ І ~e:I~HC ГіПСУБання солон- з,!аганні

f\ОБО ДО П,lану 10-тисячну, за.1ИШИЛИ ПО.1Я донецы{ї' ' чаю!.

}(С)Смрна~и

Верхов- .10ТОМНОГО

НОЇ Ра,:rи СРСР, Ра:!з

ніСТРlБ

успіх

reIOapIB .. У госпу Імені МІчуріна, де-

мартенівські печІ, к(}нвер-І ку ВИl\ористовували в дВі тори і ПРОl\атнІ стани. 3 , зміни. СереДНЬОДОбовий початr;у

ДГАПОВ,

експеРП1l1ЄН­

IID-I .. .1

С.ТРО"ОВО заверщи.,и оран-,

Із значним перевищен-

працюють

(ТАРС).

на

длректор

говельноrо

на,1РО-

початку POl\y топну ста-, 06.'1зстl. l\!еханізата.ри

.'11.

! третьому дання ви::tано 15 тисяч !ЮЦі п'ятиріЧI\И продук, тонн чавуну 1 б.'lИЗЬЕ·' тивності працІ добились 10 тисяч тонн npOl\aTY· 1\3 У ::tарній вахті на честь А зеl\ономлено'і ме,т.алур~1-'i річниці Ведикоrо га:.1И е.lектроенерш .10Жовтн)'! сталевари Дніпро- сить д .'1Я чотириденної роneTpOBCbriOFO металургій- боти підприємства. Horo заводу ІменІ Петровсы\го •. Соціалістичне зма' ПОТРУДИЛИСЬ. гання очопили бригади ОРНІ ЗАГОНИ RИСНЕво-конверторного це"

ху Вони 8ИПУСТН.'1И ДО.1ат-

БІльше

П.'1ану

І.

етили до.:!атново до плану І во;:!! все шиtJШОГО розма-, в' . ' ~pOД\"}(Цiї на один мJль- І ' :дрз.]н\ РЕзу,:)ьтати ЙОН зоо- .тисяч карбован-, Х"У набирає паТРіОТИЧНИЙ І ::taIO наСТ8внниьнз рс ,)('1 та , пl:в.

УСПіщк! ~Z!іttе,.Ч&ВН>1 ве.. ,Т!икої "С>~МіЧНО~ Ї!1)()1І.'Оа­ ~Ш qУ:ІО13ИЙ ~rI6діDУНОК'

НОВИЙ видатний

Семинt>га.

Надплановий рахунок "':"'1300000 дату в Історії ра.:rянсы\ої держави -:-. 61-щу р і чниuю БелинOl Жовтневої соu і ал l стичної FfBo"iouil І\олентив Бро-

щість трива-

коо!1Ч-

llе:ПР3.1ЬНИ.й

C:raBHY

I'OfMOCY, tia , б.urо на І BCЬOГ~ JnC);1~f;S4. . .

час

СQціаліс­

ти""і Зо60в'.<lзання. 110 надоях .цолоі\а, На фото: передова дояр"а В, Є. АРТЕМЕНКО. Фото

За

понад І спенrИБ!lВ JаJ!ЬЦЦ')~У~ ,

навило , 80Є~Hi

станції прauюва:то ЕКС!1е;ІІЩ~Й-, дві

В. ВАЩЕНКО,

Єгоріsна

ооеРТlБ

3емлL.

ЮАЬ'<:!1 .деtяrl;і8, POf-(іS, трудиться ІЮ фер ,и.і ,идисnу ~ЗаI!Аав'!.иll~

з:t~t\СНИВШИ

C'fl!нц1ю, · ~зr

.s .

лют-6.

~Іедичне

ПОЕазало,

космонавти

винонанням

Kb~

MlcTa Джезназ- ЛЄI\СУ,якНЙ. ~х;)!ючає .' ~

обстеження

гогол і ВСЬfiОГО проДмагу (за8 і дуюча В, А. Компанець), треVУЛ18СЬ!{'0 го (Г. 1\1. БаБИЧ), літківсы\-­

року і Яl\і поряд

81Д

садки

ла велина 1 наполеглива. го магазину госпо~а рчих робота колективу , А~же з і товарі в (М, А. ВО:'IО,1іна), поч!!ну

на

СОЮЗ'у та. l'НШR.х,с(щla:JIі~ тичних кра1н.

Проведене на мІсці по-

тету КО;lшарт і ї Унраїни та І ~ІеН,1 У В;:jЛИ rеб.е fiолентиви

ВИНОННОМУ районної Ра,1И народних деп~'таТ і В. 1 ця перемога не ПРИ-І Йш.'!!! .'!erI\O. Ій передува-

.n!:'

IcrоріїН()СМОFlа~~и.

НИВ посадну в за.1аНО~jУ ра!і'1ні територ і ї Ра::tян-

ТО­

370

!\ідбу.'!ОСЯ урочисте 8РУ- тисяч карб()ванц 1 в, Заслу­ qення переХ і ;:tНИХ Черво-. га в TO:VIY пра ; 1~8никі8 від­

НИХ , прапоріВ

Результати· . иаухоВl! Технічних . дос.'!1zrжен:ь~ експеримеНТІВ: од.ержащ за час наЙтривз,.)'!іЩitX . .!і

ВИЧ та 15анченков O,ler;- ,:rо,ованях rrо.'!!>ОПВ ,:. ЗНЗІ'$. (андр Сер.іЙович повер- .::r:/rb ШИРОl\Є 3aGTocyМ~; нрись на 3Nl,lЮ. Спуск- ня. В · l'ізних·tаЛУ;ЗЯХ . иа;. ний апарат I\'іОlічного 'yr;и, те::цф<и 1 .н.аРО)х.НЩ:~ нораб,lЯ «Союз-31" ЗJійс- госnоларства; РаЛ)!!іСМ(~

Жовтня,

п ,юми(' лО:внх

б!:1 ЬШ

.ца.

на hopa-б.1'І.ЯХ cCf.l~

т р ива.1іС.ТЮ

РШ.lеНТ1В на борту орб:тального I\NlПlеhCУ ~Caлют-6» «Союз» ХООIOна!!ти товарищі Нова,lЬО-

50-

перемож-

61-ї

Ве,1ИКОГО

}(осмонавтамн ,

КОС- ДЬОТИ

140 І' зд:йснили нос.м..она'Вl' . И~Д<1;.••... С.'1іднИ}(и ЧССР, п,н,рf 2 ЛRстопада 1978 )ЮНУ НДР , Протятом J:СЬClr~ ~ " 14 годині 05 хвилин MOCKOBCbl\oro часу піС.1Я і .'1~OTY БОРТОВІ cкcr~

працівни­

КИ універмагу

:завершено

історії

них досnl,1жень та €;;спе- вали безв:дмовно.

дуже

третьому

кнми

УспІшно

винонання запланованої ooaaд l1.aHHJ!. aIta.pa.~ програ~1!І hayhobo-техні'І- етаНЦ 1 І "Ca,JЦo'!-6. П~

приємно і pa~iCH" усвіДОМ'1Ювати, що за пl~сумRами соціалі'СТНЧНОГО змау

:ру.

по.'!іт діб.

ПЕРЕМОГА КООПЕРАТОРІВ

лі' колеюив,

НИХ кораБЛІ!. 1 одне ~& стикування, д!!а вюсо'S носмон!!вТі! У !!lzt~РЕ'r!Ф І\ОСМОС. Разом з .раЩ!!НGЬ~

,найдовший ' в

ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ - ГІДНУ ЗУСТРІЧІ Нооператорам

Р&ДJrИсьна науна 1 техижа дооИ!шсь нового БИдатного досягнення в освоєнні носміЧНОГО ПРОСТО-

. житомирських • :~-'!РIU:lJiШ>IБ . (РАТАУ).

11

орб1тальноro по.

історіІ "ссмонз,s­

;п"п.

1

Державна пада Пмь­ сьн(')ї НародноУ РеСпУ.БJ1і.

ки нагородила 'в, Нова. !1ЬОНl\а І О, 15анч'еНКОБl rичної Республіl\НЬ . Цим' орденом '<ХреС1 .· Грю~ S:lзначен; ви.:rатні заС.1УГИ 8альда,. першогi'J r~'1Н~НЯ. і Е!!.'!Е.:.е!!і !1001Онавтами І '. (ТАРС).


НЕЩОДАВНО

на ад- нІсть за СВОlОд1nЯ!Rку ро­

.ресу нашого пІдприємства

боти,

ра

ника.

відповІдальнІсть

ко­

надійшо·в лист від майст- мунІста 1 надрового ,р06іТ­ управлІння

механіза-

дії сільсы\ro

будіВНИцт-

Карпенко

,прийшов

у

ба'lИ'МО, с-вlй 8ВТО­ Микола Фе.:tоровиЧ

Jt'lt

риrет

утпер.:tжував

перш

за

власним

прикладом,

являючи

свідоме

ставлен­

ва М. Щербаня 3 м. Києва. Налер.едо;:\ні 61-У річниці Великого Жовтня він вирішив .привІтати tНезнайомих йому людей.

наш вІ,ддlл кадрів 1967 ня до праці, до люде!І. року. Прийшов змужні· Цьому Нарпе'нко H ~ ВЧIIВ­ лим юнаком, у зовн~шніх СЯ під час РОQ[)ТИ Ііа од­ рисах якого вl;:\чувалася н іЙ і з БОРОШIIЛ О ВГРіІ;:[СЬ­ д06ра армійська ВИУЧl\а. J.;их шахт . Три Р[)fill В ' Н

прочитавши

зований воїн мав

Чо~rу -

ВИ

зрозумієте, Справ;:\l, шойно демобlЛі­

листа:

за пле-

висловити Івелике

спа-

чима роки серйозно! сол­ M~CЬKOЇ

школи.

На

тако­

сибі колекти.Ву СВ ,lададь- го' можна покластися, йо­ НИВіВ (~рига;:\ИD тов. Нар- му можна довірити вІдпо­ пенко), які добросовіСНО І вlдальну роботу зі спокlйв короткий строк капітально відремонтували к,ранову установку, Зичу Bci~1 членам бригади М . Ф. Нарпенва lIfіцного :цоров'я, щастя, успІхІв У

їхній

благоро;:\ній

пра-

Ці >'.

Ц

ною душею. Ііарпенво ПРОЯВИВ неа6и­ які організаторські :>;:\16ностІ, створив міЦНИЙ ко· лектив. Зараз бригада нараховує п ' ять чоловік . · 1\1' иколи . приП lдлег лІ · Й шли на завод п і . зН!ше,

ніж він, але

ірядкн певною мІрою троє з них _

:х-арантеризують

цІкаво, що

Зараз

-

-

тих

НИ

CI;i ,ll,I-;11

техніКіІ.

дійнІ

кліr.lат,

чу,

АДАl\'lКОВИЧА

МиколІ

СГlРIlЯ~

R ;В8-

.1 0В У

ві1-

інакше

не

sважає брига-

кістяк

БОЖОН ра ;\ГО С IJУ

Миколи ФеДОРОВllча Кар-

десять сарям

, років тому . Слю. ЗВітно-виборних

о;:[разу сподобався

йому

виявлсна

НІШd

час

п'ятирічка

-

і те,

що

Нарпенко

ЯКОСТі і ефеНТИВНОСТі.

прихильником

IВI;:\чуваєтьсявlдповіда.'ІЬ-

закону..

У

словах

ko-теХНО . югі'lниt1

хім/-

ДіЮЧИЙ будівельним поїзд Ng :J, СПМН·50<J,

Да рницьке pe:'ohtho-будLвельне управління, будіве.1Ьно-монтажне управління «У коопспіЛ­ }іІІ » , управління механізації будівництва « У к рраДUСIlСIJєцбу ;:\у». :3 а Нl1;\Ш ВІІШІШУЮТЬСЯ КОЛОНИ переможц : в Юldг а llНН на честь 01-ї річниці Великогu' :/1\ОВТНЯ: колеl\ТИВИ заводів порошкової мета­ лургії, ремонтно-механічного, райспоживспід11\11, ЖИТ,IОБо-евсплуатаційної кантори Ng 1. За пеРNIОЖЦЯМИ йдуть колони виробничого дере­ в оо бробного об'єднання, деревообробного KO;\t'о і нат у , заво;:\ів торговеЛЬНОI' О маШШJOбу;:\уван­ ІНЯ , П:lастмас, фаорини верхнього дитячого 'І р икотажу, дослідно-експериментального заво­ д у' нестанда.ртного комунального обдаднаНН>f, ц е нтральних ремонтно-мехаНіЧНИХ майстерень, шиноремuнтного,

мо­

ШJ:>У-50, раионного ШРJ:>У,

СІІl\Ш-503,

раі1побуткомбінату,

гр mlЗДСЬКОГО

харчування,

комбінату

зм;шторгу,

з~во;:\о­

б у ;:\ : вного комбінату, заво;:[у БУДІвельних В!ІРО­ б,в авrопідприємства 09034, автобази ]\Jg 2,

ІІМН-15,

llMH-5,

тресту «Ниївшляхбуд», СПМН-5~О, «Сіль­ ГОСIlтсхніки», раЙ.'llва,рні, ра;:\го·спу ш. Нlрова,

с а непід с танціі, стоматологічної пол:кЛініВН, цент р а.1ЬНОЇ аптеки Ng 69, республіканської б а,з и ~lатеріаЛf:,lІо-техніЧIlОГО постачання І збу­ ТУ Міністерства сільського госпо;:\арства

і зведена колона міських господарсь-

ких служб.

Оргкомітет.

2

стор.

чеРГ0-

-

хірурга

-

КР АСНОІ'1ІРСЬКУ ВІру ОJlехсацрівИУ. -

Ція трудящих, присвячена 61-й річннці ВедИ­ коі Іt\овтиевоі СUЦlалістнчної революції. Демонстрацію трудящих відкривають тема­ 'І'IJчні J.;ОМIJОЗlщії на автомобілях. За НИМИ іцуть учні шкіл м:ста : Ng 5, Ng 1, Ng :J, .М 3, .NQ 6, Ng 7, Ng 8 і восьмирічної Ng 4. За Ш I ,U.1яра~ш предстаВНИIiИ :у країнсыігоo JJaYliobo-дослідного інституту і Центральнuї дослідної станції. Поrім кронують переможці СОLIiа.lістичного З:'Іагання, які виконали зав­ дання трьох ровів п ' ЯТИР:ЧНИ до першої річ­ ІНlщі нової hОНl:титvції CPCl-', постійно

о

~игадира

-

ІЮРСАКQВА Юрія nетров8"1. раііонної лі.карні.

о

У

раЙВИКОНI,омі

лася

нарада

сmоса ря

стан

В ИJ(ОН­

го

НАДОЛЬСЬКОГО

l\IOHTHOI'O

у

оперативні

гр у пи

ну

в

пунктів

населен і

зразкового

ПО

пуннтах

ПуНJ(ТИ

ПЕРЛQВСЬКОГО

ПЕЧУРУ

поря;1НУ

слюсаря

УЧі1СТЬ

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

рад­

-

Mnon.alto-

ТРОЄЩИНСЬНОї

fpBropiвнy

-

ДОЯРКУ

Ганну

Титlпу

ді я

і

доярку

доярку

« Зоря~. Авдр1йО".а­

ремонтно-механічного

заводу.

СУЛИМУ Олександра ГаВРИJlОВВIJа

праців ни НИ ад." ї ністр а тив­ НИХ органів.

конкому.

Володимира

РУБАНИКА Вол.одвмира

праяопорядку.

С. БОЧНОВСЬКИИ, ст. інструктор райви­

доярку

ВОЛО~ИМВРОВИ'Іа

математики

Галнну

РОМАНЮН

ма;:\ського

візьмуть

-

ПОКИДЬКО МарІю МИКОJJaПНУ радго с пу «Пухівський •.

з ага л ь­

ра,Jl' О СПУ

них

дояр­

радгоспу імені Мічуріна,

ні збори жител і в з пи­ тання змІцнення сон і алі­ стично! законностІ І гp~

В

Павлівну

Мнхайла

Бнча Rчителя сере;:\IІЬОЇ школи.

району передба­ всіх I1зсе.nеНIІХ провести

-

Геро)! Соціалістичної ПрацІ, бригадира мон­ Т;JЖНОЇ бригаДи постійнодіючого будівеJtЬНQГО I!ОЇ :J да N9 2 .

райо­

грОМі1ДСЬJ( О ГО

правового

Олену

«}f{ердівськиЙ •.

IIАВЛЕНКА

У прийнятих на lІ;й В<1ра;:[і заходах по забе ~Нlе­ в селах чено: у

доярку

(ЬКНЇI».

порядку.

ченню

-,.

ОНИЩЕНКА Петра Андріlовв'І. ком­ баііlJсра ра;:\госпу «русанівсыilt~ •. ОНИЩЕННА Петра Васнльов8"1.. секретаря парторганізації радгоспу сПлоскІв-

перетворення

населених

-

шиноре­

заводу.

НQСНQ ГОСПУ

се­

здійсненню НОНТРОЛIO за роботою rpOMaACBI(OCTi в питанняz

камер

НОРГЕЛЕНЕ Олену МпаЙJliвву І(У Рd;:[I'ОСПУ «ГоголівськиЙ.,

лах району, провсдення боj:ютьби з aHTlIl'pO~1a,1('п­ кими проявами, З<ІкріП "lе­ но

МПoJIУ ПеТРОВ.'!а

варильних

НЕПОДОБНУ Наталію ІванівНУ. ра,lІ' О СПУ «3аворицькиЙ •.

соціаЛі­

законності

ТРИl\отажу.

раііп[)Gутномб і на ту.

проаН<lліЗОВiJНО

дотримання

заводу «Торгмаш •.

яу лканіза торню,а

ЯRто(jази

М

2.

.

-

во-

Т АР АН Ганну Іванівву вншиваЛЬflИЦЮ Л і Тlі і вської фабри.ки художніХ8И·робіtl.

(Закінчення на Субоr ...

-

наБУJ1И стабіЛЬ­

характеру,

їх

мас-

штаби пост'йно зроста­ ЮТh . СпіRрn6ітницпlO Мі ; К

СРСР

І

йшло часом.

певну перевірку Прагнення до

Франц і єю

ца.1ЬШОГО

про-

вдоскона.nення,

підвищення ефевтивностL цього взаємовигідного сп;вробітництва R різних чи

З

RИЯВЛЯЮТЬ.

усього,

судя­

обидві

3

сто­

рони .

Надзвичайно роль

для

ВИТl,У цузьних

роз­

раДЯНСЬІ(о-фра).t­ зв'язвів, для ви­

значення

мів

важливу

дальшого

головних

цього

напря­

розвитку вІді­

грають :зустрічі на найви­ щому рівні між керівни­

hами не

двох

держав.

значення

Істот­

мають

пере­

говори між главами зов­ НішньопоЛітичнихві­

жі.

Лід між

час

переговорІв

членом

ПолІтбюро

ЦН ІіПРС, міністром за­ кордонних справ СРС?, А.

А.

ром

!

мініст­

закордонних

Громико

справ

Франції Де-Гіренго, які пройшли у дружній і КОН­ структивній

атмосфері,

відданість

свою

розрядці

пруженостІ.

на-

СРСР

t

Франція пере вона ні в He~ обхІдності пог либлення 1 розвитну цієї політики, в тому

вигляді,

ян

вона.

. визначена

в спільніЙ зая­ ві про розрядку міжна­ родно! напруженості, під­ писаній у Рамбуйє в черВНі 1977 року під час офіціЙНОГО візиту тойари­ ша Л. І. Брежнєва 'f. Францію. Міністри ЗНОВУ пІдтвердили важлив і сть, яко!

ТереитІЙОВВ'Іа

МИРQНОВУ Галину Павлівну брига­ дира П/J пuшиву верхнього чоловічого одягу

цій нар<lді бул[) ,'10-

стичної

Миколу

пе­

-

l\IєталургlУ.

МИРОПЕЦЬ Тамару КОСТJlИтпl..у 1ffl]СЮ-~10ТОРИСТКУ фабрики верхнього дитячо­

BJIaCHOCTI». нладно

порошкової

МАН0ЛІТА

комів місцевих Рад і пра­ цівників адм і Ністратив­ них органів району з пи­ тання «Прп по.nіП І ІІСН'fI>j правової роботи сере" Н<1селення району, аfПиві~Jа­ цію боротьби з ПИЯЦТВОМ, самогоноваріННЮI, KpJдіжка~ш соц і ал і стичної

На

дояр­

-

НУЗНЄЦОВА Віктора ВаСНАМИ'l.

ч о в отu за IJОДУ

відиу­

го.nія

пластмас.

КРИВЕЦЬ Євдокlю МикоnаІвну ку Рі1 JI'ОСПУ « І1лосківськиЙ".

правопорядок

листопада 1978 року о 10·Й rодиНі в міс­ ті Броварах відбудеться святкова демонстра­

.~,.' РСР

мета­

rrелятни­

КОНОПЛЮ Пилипа ГрвrОРОВИIJа

rромадський

політичну, наувово-тех­

сторони підтвердили

ВаСИЛіВку

заводу

-

ка зустрІч , Відбулася на­ прикінці жовтня в Пари­

-

ВОІ'О по станції Бровари.

3міВВІОватв

найрізноманітні­

сфери

сенрет.а­

-

поРошКОВОЇ

імені Шрава.

преl:увальницю

нині

доме тв Радянського Сою­ зу і Франції. Чергова та­

наНІІЯ.

шкідлu­

«БроварисІльбуд.,

заво.ду

Галину

,пи

тіСТОВОДа

д і лянки сушки і машинної обробки брускових ДЄ'Т<J : Іеіі вироБНИЧог{) дep~006po6i-!oгo ~·є:.t­

7

TP~CTY

радгоспу

\ КОЗИР

ПОРЯДОК РУХУ СВЯТКОВИХ КОЛОН

N2 814,

-

КАРСИМ СофіЮ Харитоиіану цю

Фото А. Запари, (Фотохроніка РАТАУі,

стопоїз;:\а

Гpвrорlвиу

JІОJJТеJlлицятехмонтаж».

вих д омішок.

заво;:\у,

Ніну

ТРО J варника дослідного заводу ~еталок{)н­ струкцій і технолоГічного обладнання .Го­

В. І. ПРl1СЯЖНИИ 8и8ча­ ють результати очисткu фе­

світ :Іотехні чного

ПТЩJНІІЦЮ

-

ІВАНЕНКА Олександра ЄИУХОВВ'Іа С .1юсарн експериментального за.ВОДУ нестан­ дa ~ THOГO комунального 06ладнЗння .. ІВАНОВА ВалерІя ОлексПіоц..а -,- едек­

сnівробітншс

і

• Ка­

СРСР.

птахофабрики.

ря парторганізаціУ 'lургії.

інститут

пилу

50-річчя

ЄРШUНА Геннаді" IBaвo. .~.

воду.

На знімку: інженер Л. М. АfOСКАЛЕНКО. доцент Ю . М . ГУЛЯМОВ І молод­

від

імені

cmера­

радгоспу-комбjнату

хn і Gозаводу.

ства .

рогазу

N9 814.

в і дш;:\іВJlі

fЕРЖАН

секретар партбюро за-

велИ/шй центр підготов­ ки спеціалістів для хіміч­ ної:, нафтохімічної промис­ ловОСТі, хіJ,tічного машино­ буilування та інших г.алу­ зей народного господар­

науковий

началь­

-

вар і в.

-

ШІ/й

ІвановR'I.

ВОЛОДІНУ Марію Аидрlїцу 3а8і.цую­ чу JliТНівським магаЗИНО1\{ господарсь~их то­

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Дніnроnпровський

цеху

lїиїr;СЬfiОЇ

І. ДОВГnПОЛ,

бригадира хоч і неписаного, «сухого

доярку

-

у

Ра;хянсько-французькl контанти і зв'язки Cf;опи­

гаJIУЗЯХ

ВЛЛСЕНКQ Тетяну Іванівну

бу­

був партконференції.

суворого,

Віталія

мuстопоїзда

mнннсь:;иіі!>

дир Мив{)ла Федорович вимогливий, але товари- т!! ОДНИМ із дсмгатів Нарпенко. А;:\же тако- ський, доброзичливий парторганізацїі П:ДПРIfС:\І~ го підходу I!tO . справи ви- бригадиrp. Імпонувало їм ства на ХХУІІ мі с ькій lМагає

МаКСВМ18J1У

В~ТКАЛQВУ Ганиу OJrJЄKCiiBВY тора

зборах

ч('('ТЬ

секретаря середньої

~ЛlтвівськиЙ~.

DАЩЕННА

комуністн 06Р3ЛІІ

"

ТО­

-

БОНДАРЕНКА QJ1ексаид~ Васипо.... - GіJИГ<lДира КОМПJ1ексної БРиrа.Ди МОСТОПvї;ца NQ 814.

ВИСОIiО оцінюючи П!JО' феСійНі і мораЛЬНі ЯІ,[)стІ

ще

Галнну

мир

нічну,

Ng 1.

lJIlіО:Ш

завод у .

літератури, Броварської

• І

ного

учитель­

-

розрядки

економічну,

Ра;J,И народних

Грвrо,lВИу

ну !)О сlіісьної мови і п а ртіііної організаціІ

НЄХОІ30Ї парторганізац і ї. Ч ,lСН О :l1 скла- партбюро. зар.о~у . А на

колевтиву

с,льсьної

БUИНЛН Августу

головний сикевич, Микола АкімкІн його ceKpeTape;l1 ли

1'ОГОЛ;ВСЬКОЇ

CaB~JliAOBB'Ia

я

ІМ

шl

Степанов ....

дсп у та ті в.

вонанню вс і х, простих і складних завдаВh. За ОС­ танні десять РOl(ія брига­ да постійно в чнс"і пер­ ШИХ . А в треТпО:\l У Р()lІі п'ятирічки трич: БУ:IСі першою по

Миколу

БА ЧУРІНА Грнгорія

ФС;:[ О РОІ3I1-

успіШн[) .\l У

директо­

-

дврє!\ гора радгсспу імені Щорса. l\!УІАНА U.r.ександра ОлеКСlЩдро.иqа пJІ'J,3d.1ыlкаa деревообр06наго камсіінату.

МОРd.'Іг,ниіі

БРИі"а;:\і, лерш за все,

дяки

рІчниЦі Великого Жовтня,

з а в о ду «Торгмаш •.

ра

Hn-

CK.l il В С Я

що

чєt:Ть 61-ї

АГАПОВА Івана Гриrорови'l.

товариші-ОДІ!о.:tумцl.

ПреJ.;расннЙ

на

І10СТі{IІ()ВИJІИ занести на районну Дошку поша­ ни Щ:РСДUБикІв виробництва:

шити тру;:[ може не сті.%­

Носип І1а- пенка,

п р инцип роботи бригади І М пІ по ремонту автокранів . икола .......егтяр можна,

опускався в забої, ВIІ.lil­ вав на-гора тонни і тонни

Під зе~!лею пр;щю­ вати особливо ва:ІШО, говорить він. А І1 ()лег­

ТАК ВЕnИТЬСОВIСТЬ чу

на р u"них депутатів, розглянувши підсумни I3И К Оlld!!Ні1 трудовими колективами міста і ра­ Н о ну JI.' liш l в І соціалістичних з060в'язань, вЗЯ­

в

Бю;-;n БrJOварсьнorо мІськкому НомпартіУ 'УІ,раїни, вНІ,CJННОМИ міськоХ і районної Ра.д

вугілля.

РОЗПОВІДІ ПРО ДЕЛЕГАТІВ XXVII IЮНФЕРЕНЦlI МІСЬКОІ ПАРТІИНОІ ОРГАНІЗАЦІІ

(tВlд щирого серця хо-

Дошка пошанІ

все , про­

ltозrОRКА: КОМЕНТАТОР If.

стор.).

4 JJИ~ОАаД. 1078 рову

СРСР і Франція надають виконанню всіма учасни­ нами

НараДІ!

безпеки і в ЄвропІ

з

питаю.

СПівробітниuтва всіх положень

Завлючного акта, відзна­ чили наСТ і ЙНУ неоБХід­ ність активізацІї зусиль" спрямованих

нення

на

ГОН ни

припи­

озброєнь

досягнення

1

реального

роззброєння.

РаДЯRсьно-французьк& співробітництво,

для

обох

за

рамки

виходи'І&

двосторонніх

відносин,

є

рівноваги

в

корисне

країн,

фактором

і

стабільності

Європі 1 у світі.

не

випадково

моменти

між

Отже

етапнІ

співробітництва.

l\Іосквою

стають

всі і

віхами

сучасних

Парижем 8

ісотріІ

міжнародних

відносин.

Різнобічні зв'язки І контакти між нашими країнами розвиваються по висхІдній лІніУ, що по­ винно тривати й надалі, всупереч будь,яним пІд­ ступам

противників

роз-

рядки. Такий вурс в інтересах обох народІв, 9 інтересах зМіцнення МН­ ру та безпеви зустрі­ чає

повне

підтримку

французьво1

розуміння

І

радянськоУ '

І

громадськос­

ті.

Є. БАБЕНКО, оглядач ТАРС.

о


8_' ЯК ВИКОНУЄТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ? _ ЗА СЛОВОМ - ДІЛО Багатий

!lьогорічний . зо6О-В'Я:J3НН!

Н3 ІІ('}ЖНОМУ !з

600

гекта-

Майстри

~::~и·;/~~~~з~:~:: :-~.~i~~

ченка з Броварського В:;І­ д І ЛJ<а О;Іержала Ії по 583

lЦоб надоу-и таку кlль- І для rосподарства схему І MiH!CTpi~ ~PCP. ВЦРПС нІсть молока, яна нині І щотижневого чергування 1 ЦН ВЛКСМ «Про роз-

~OO rpfHI1B.: центне)}и ~a J<ОЖНО~ІУ [з

.уЖИНОJ< У ТРУ;І18НИЮВ ра;І- і На перє;Довинів Р;ВНЯЮТЬ-1 2ОО ~еfіТаРіЯ.

припадає

в : д.:!Я"чила

їм. IJО('іотящим І

иеСПОf\іtt,

за

го 3 цих оператор : в. ще і таliИХ «ионсе[)R'я" зале;іі-lзмагаI1НЯ :за ВИliонання 1 ПОР : ЕНЯНО Heдa~HO б у ли ' но в і д П/ЮДУИНfяності! пєревИ!{ о нання пла!1У п () тр і ()Н і зусил л я трьох- Ф і З'о:югічн()го стану ко- І 1978 ро к у і п ос иле·НЕЯ оо-

т?спу ШЄНl КІрова. Земля · ся всі п. раЩвннки фер. м .

JТЮ.:!ЯМ .

за

3а·в яки

ВИСОІ< n

багаТО;Іенний ТИВНій'" n

Дооре поп)}ацюяал!! . Н;І

, к_траНСІІортуваННі з : браного

О poд~.;

врожаю

вс і х с і льськог()('-

наПО.'Іег.1И- го(' по alJ~:~ в~~,~~~~ни~,~~: п:'дарськнх культур ВlЦ і ї

ність

):.'116а. А !(()лектив Погреб., "'" . маси. 3916 тонн зерна . сь ог . . у сп ,-'1ЬНИn ЗДОt'УТОК внес- . На " оо .. Х О в : дд!лха О.lержаR ли свинаРliИ 0 .1ьга Пет- І . п ,)ля п:;{ у р() жаи на.,ого по 40 центнер і в з )ів! а Г иuі еш{() Ма" ' я С Т\' ПН()ГО ТЮli У аяти р анс­ !{()Жного ГЕ!'юара. Couia.l ;- l/!a~:BHa р l\I~1ечк~ . • JI ;'~a п~ртники вивезли 31 тися­

етичне

~аЛОаВОМУ

. "єрн

зобов язання

ІІІ) СерГіУвна

1'1)

ефо е м о в а

т()!!,!! Мlсцев. их Д06Р.НН.

У f{Яп';1рПс()ЯI:'Ь

виробницт~у j l{лавд'Я І/!::!нівна Федоро:

ви:ионано

Л~:С.~

на 1~ 1 І ва яні о;{ержа~и по 620 Цп І Ра.:tи l\Т. НІ ' ~ .. І стр:в СРСР, ВЦРПС! nонаЗНlfli;В у - 6 00 гра:v. : я . с ередньодо- [ЦК F3ЛНСl\1 пр !) розг()р-

процє-нт.

ВИСОКИХ працІ .:tQ{iИ.1НСЯ і тваринНИІ!И . ОСНіЛЬnИ радгосп

tНицтві м'яса

ве"И1ЮЇ ро-

Хорошими ПОI<азниv.ами 'ства брали

ДіВЛі, то цій галузі придіособлив у

Вцлrшого Жовтня

3

увагу.

доярки.

і

де С ЯНJl

ваги

тварин.

.'І0liа

Rиконано

Й . СПО;ІlваННЯ:l1И.

ПРО~!lхіg,

Проте господ~рському. А

по- І змагаН!-!я

досві-' к ' в

ще за;І(}ВГО ДО зан,нчен-І ду ТО.:!1 ще не вистачаЛО'II,о.~\сомолець ня

!lJliОЛИ

перед

Володи-

У нинішньому році хло-

:МИРО:o.l КО:ШО~I, як 1 пе-. пець ред yclMa Іншими учня- І

ми .. Требухівс ької середВЬОl шnо.1И поста.10 ЖІНспєц:альносте~

він

Hha

скла;{у

ви-

стане

спр-авою всього ~иття.

n

Д И

,3аli"НЧИВШИ B1Cl~ nлаt.B, ВО,10ДЯ разо:o.l ~з бра-

.

рі ччя з дня народа;еllНЯ J;0~CO:o.lO .1Y го.l0В;'ИЙ к()-

мітет ВнС:таIJЮI ;р с ягнень

народного

п ,шов

прашовати ПО\l1'I-

гону

по

Г() С l10дар с тва

дав диплом()\'! ІІІ СТ У ПЄНП

учасниnа

.

TOM-ОJlНЗНЮНОМ СергrЄ:l1 В ИСТ А В Н' И п;шов працювати у РІдне

го('подарство. В;н МРІЯВ ЯliнаЙШВИдlf!е стати меха}!JзаТОРО~I . 3 ц : єю метою спец і льно

J\ІТЗ-

л ОМИ J-'liраЇНСЬ hОЇ РСР нагоро. .

створс;;ого ,.за-

заготіВ,lі · liОРМ ; В

ВДНГ

УРСР

року В. І'()ЛІ;а. У відпов і дь на ви со ку ОЦ'н1978

liУ праr\l 1{0:\IСО\'!(1 лець .1:11, слово і нада.lі п рацювати

I!Щ·ОJЮПРО.1Уf\ТИВНО ,

но: з честю

ян ! с­

ВИК О ,lувати

НЯко:.1 д? .свого дядь~а. А на СТіЙ.10ВИЙ періО.l д.ж ~J,ilTi і НДИВ).1.УR_1ьні соц і звосени ) же навчав(я на r . . . .. - . _ 'д б Т . лltтичні зобов'язання иурсах механізаторів при POM~.ДCЬnOl Х) о н., O;{~ • _ • .' ~;{Госпі імені Щорса ЗІ C~OДOM сонця по Іинав ОО' IiOM~ за 18 РОІ, в. Р " . . : і ся иого робочий день і І НезабаРО:l1 Вол()ди:vrир Назавжди в П<lМ ЯТі, при . ~! і сячному св і тлі в і н Но.ll\о одягне шинелlO , пох~опц~ за.1ИllJ~ТЬ~:.я пеР-/заКінчувався. 1\10.10. дІ ме-І ПОВНИВIlIИ ряди в оїн і в ШІ ДЮ са ,\\ОС! I ИНОl робо- хан і заrори В і ктор жере-, РаДЯНСЬJЮУ Лрм:ї. хоти на траКТОРІ, перша бо- бець, МИJ;0.1а (}ксюта, четься побажати t\ЮIУ розна, lІliУ ВІН пронлав на

полі за се.'ІОМ.

-

Не.1еГ1\0

пригадує

дити

6У,10,

Володя,

-

-

во-

потужний МТ3-50,

осо6 .1ИВО

руча .lИ

то;{і,

мені

u

І'!!

liО Л И

до-

доt:и.ть

сер-

'Е2

3

АIJ.аТО,llй Норнійко та іН-І ,Д.(Jброї

завжди

П;JИI{.'Іадом для ін-

нином

nюбити

чену

ЇМ

важ.1ИВУ

дору-

справу

З?I{ладання С І нажу для

-

тваринництва

Вони

на

змагалися

зиму.

між

3

ших,

і

не

святив своє життя. Г. !ІЗ

!ІЗ

УСТ;:НОВІШ

г осп()дарств

,

lІа~'I;()Ю.

н оваТОРСЬКИ!l

тіСНІІЙ

ЗВ'ЯЗОК З .

До

нин;шнього

nунурудзя-

Лісостепу ! силали

J'PCP

РІшення КПРС

стрІв - наладчикІв ДОЇJ'.ЬНИХ апаратІв, ХОJlОДIL1IЬИИХ установок, працівникІв Інших спецlальиостей_

ПОЛЯКОВА, S:

зс

!!Т

У

створили

'Чальний

нлае.

. 'fY

нав-

в

охолодженому

Виділену! тільки

.

під нього простору I\Імна-

06ладна.1И діючими ма!{етами механізм і в. наоч-

ІІИМ приладдям. Тепер тут

П

пєршим

вигляДІ

СОРіОМ.

«приїж;{жатиме~

на

тофон, телевізор, Іі:НОПРОеитор

них

рактИ!{а попазала, щО ВОМ,

твариннИ!{ам підвищувати

набором

xi.:tHe

наВЧ<1 .~Ь-

кіностріЧОli.

тут

Є

все

навчаються

2 ;)~0

про

ф ес:.іНl 'Х '

гайно

позначилося

на

реЗУ ,lьтатах роботи. Майже в півтора раза підви-

_,.

о

же зручно:

тваринниnам

не треба відриватися від виробництва, віД дому,

Субота,

4

Jщстопвда

1978

за

.С І нажу. Це

МОCl{ЛНВIСТЬ

страм

пРодУI\ТИ. г(), ф'

Вм ; ст цих ~човин у

~lali-

машинного ДOlНHii

ГОД,ВЛІ

нолг(}сп

l\раС!10граДСЬІіОГО та.

інших раИОlllВ ,

у-

Лише раЖІ З~ОLтає BTp~є .. , оО. за ~ахунои Інтенси<р,хаЦll . ,

дають

що

100'1

по

догля-

"1·ЛЬШ.

U

Q

порів, успішно завершити: виконання РІЧНОГО плану

щод~я

в~роб.'1ЯЄ на тонну молона J до першо!

річницІ новоl

І' оо. СРСР ~ОНСТИТУЦll. л. ПИЛИПЕНКО, В, ФОМЕНКО. кор. PATAY~

трудJВПИНіВ Хар'Нівщини на Лист ЦК КПРС, Ради

він

дасть

можливість

зросити

майже

niB/..it1btIOIlC

гектарів земель

lI/Jтер ію Ук раїн и - Лllістер. S у/J Х. щ п а ріка пішла по но­ ІЩ .Ц!! Р!lс.1У В ТО .IfУ місці, де 111т і споруджується уні­ Л·U . /І) "[І,і KO.MГl.·I('KC гідровуз­ ..111. сы)'о(J,,іi на BllCOKOMY

у південНІ' ~ областях Ук­ раїни і Молuавії, за регулю­

)(IІЛЬ{)(JНIІ'ІО.ltу

бер е зі

вирос­

ло

С !'.liIще гідробудівників - 1/ гm о дніст /ЮВСЬК. ВНIІ .1У, на місці Maflt5YTflhOЇ греЙ.lі і будинку ГЕС, nраЦlIJс могутня техніка. У t<С . 1Uче.1НО.I//j

.н .)

ДВ<>р1чна, ХарКіВСЬНОУ

ООла<;тf.

котловані

Водночас

вати

течію ріки

і уникнути

na-8оdкіIJ в її nониззі.

На знімках: вгорі nг­ реаовий монтажник Веніа­ Mil( ГРИКАЛОВСЬКИй; внизу

будЧЮТЬСЯоснов­

-

ні СПОруди.

ДнісТРО8СЬКОlО І

гідРО8узла.

Фото І, СвериДJI. . .(ФoroХРОllікаРА!f~

зри­

1111 ,l/а,II!(JRУIOТЬСЯ сеКЦІЇ і'1 ,с n_!і, if/lllllX OCHOвНfIX сnо1'11.'1. Л И l llе в НllНішньому р о ці

RIlЙНЯТП

і

nepeM~цeHO

понад БОа тисяч кубометріlJ .1е.1IСlhно,скельних

порід,

у,иl./І)СНО· 15 ТClСЯЧ ку60метІ' і /і Йетону. Здано в ексП .Ні l1таціlO перlUУ чергу <.l!РТnЖllТкіfl. їrJальні. мага­ :lШI СІ , tіIКОЛУ.

заселено

кіль­

ка багатоповерхових будин­ кіп.

Лністровська лає

ГЕС,

колnлексне

яка

зна.чення

ться аа ріlUенням ХХ V з'їз& І!!!! З&

тваринництва.

д і лено опрацюванню прак­ тичних навичок . Тому не

нім

!

«урони»

да-

вечірнім

Сло-

Сьог()дні на ДНіrtропет-

р()вщині

налічується вже

.1есах!> _ по OДHO~IY В ,, () a , HO~IY районі. Спец і а-

'-.

пр()гра-

в д:> ючих ·

ЄР:llа~и.

Г. ЦУРКАНОВ, кор. РАТАУ,

НОВЕ

ЖИТТЯ

СІ'!!

~

"!!1'"!&

Дошка пошани (Закінчеиня, Початок ва 2 стор,).

доїнням.

РИННИКИ одержують відп()­ відні посвідии. На цій п і дставі їм присвоюють або п і двищують нласн і сть. А в і д нласностl, ян H i Д()~10 , залежить рІвень оплати праці.

м()ю. розробленою сп;г,робітниками об;lасної

ре:::,.

клітковина

li ОРИСН;

.

рік.

необ- 20 таних «liлас і в на ко-

Д.1Я проведення тео-

15·ГО;lИННОЮ

тверда

сол оми, С І на,

таких .:tало

Рік Ні .I/У ЙУ.10 перекрито Г)І'!! " .'І ПО R~.1UЧllні в о дну

знання

g

ум о в

liонцентрованих

ництво білыu ЯК 700 тисяч кіловат електроенергії на

. поповнювати ретичних і практичних за!'ЯТЬ . I.v., Be,vTb вчеНІ' І' ...1 і сти п і драхували, що з пост]'й - , "'о . . б ІХ Д [) П():lI~ГОЮ до нінця ро-300 доярон 1 майстрів- но. Адже устаткування, спешаЛJСТИ о лас ного )(у П[JОИДУТЬ перепlдгояаладчинів. Усього Ж технологія в МО:ІОчному центру. .,' , ' . . на f,·олесах ,'' пра- (TO.B!'~. J п •.:tвишать кваЛlпрофеСі Й ну переп 1дготов- скотарств]. все вдоснона~П ""ас ' h 10 11У за спеціальню·;и про- люється. Тан народилася цює точно за граф і пом. р l нац ! lО .. . тисяч до яrрамами тут пройшли ідея створити навчальний Навчання ПРОRОДИТЬСЯ 11'01" М3П С ТР ! В ~1~!UИННОГО 1200 тва,ринни.нів. Це не- «клас на KO-1ecax~. Це ду- безпос ередньо на феР:ll і ;'\~ІННЛ. бfф>ига.:tИР І Я і заЩ орону

стерні сть,

необхі.:tно свою май-

з

м і сцеВЮ-1ІІ

спєц і альними

та

n O P:l-l l в , впрор nДжено теп!ІОВУ 1 Х : .\1 і чну. ~P06KY

«01'111-0,8",

з ' їзду ду КПРС. НО(lш1 zirJpoIJYу життя! ЗОЛ розрахований на вироб­

ферми. Після проходже н н Я І ось заДУ~1 зд і йснено. повн ого нурсу занять по УмільцІ раЙСlльг осптеХНі- ~Іашинному доїнню і мени переобладнали п ; д та- To~ax дог ляду за тварина­ иий хлас а в т О б У с ми КО~lісія приймає від ЛА3-695М. У ньому вста- слухачів еnзамени, тва­

нов~ли переносний кін()екран. навчальну ДОШf;У, маl{ети доїльної у с тановНа пропозицію, район-, ЩИ.1ася продунтивніСТЬ . хи, охолодник МО_10liа, наІІОГО комітету парт і ї при праці, зросло виР.обни- СОС З ф і льтром, нонтроль станціУ технічного оriслу- цтво молох.а, б.1ИЗЬХО 90 НО - вим і рювальну апараrовування раЙСільгосп- ! процеНТІВ Йог() продаЄТЬС5! туру. На м:сці магні-

технІки

веЛИИИ:l1 ТИСf;()М у тих

граНУ.lятор і оснащеному

ТОЧНО доз(}ваних:

раЦіонів з грубих, СОНОВИ-

д_! .'! е л ектрифікації та ме­ л іОIJйції .1е.ltель. сnоруджуt;­

Ф Е Р ,АА .,

сам

не у відкритих Є:l1J(ОСТЯХ,

XXV

-

ТАМ, ДЕ БУДЕ ГІДРОВУЗОЛ

ВllпаДl<ОВО

иа. У господарствах повністю механІзовано водопостачання І доїння корІв, рІвень механізацП збиранНЯ гною на фермах досяг 94, а роздачі кормів 75 процентІв. Такої ефективностІ досягнуто за рахукок високої KBanlcblKaцlї працІвникІв молочного тваринництва майстрів машинного доїння, май-

сюдно налагоджено приго­

розчином

...................................................... JIО _1 ; ССЯ

Твариниики ДнІпропетровського району рІк у ІЗД}lТИ за багато н!ломет- ються зразу після равнорІк пІдвищують надої молока, полІпшують якіеть . рів на навчання. hлас вого, а тахож перед обідпродукції .. А допомагає їм у цьому всІляка технІ-

ЛУЖ!JИ'v!

НІІМ СИЛОС С'\І захпали та-, БІЛьше, НlЖ у цей же час KO~ "1і.l 0С КОНЮ~И!1IJ , бу- торін. РПК О ВОЇ гички. ВИlюв l всяВ;д веЛИіШХ груп nор!в

Особливу увагу в н[й при-

НА

тепер

обла- уМіЛЬЦЯМИ

~ ТРИ:l1ання

тра диціЙНЮ~

АДРЕСИ ДОСВІДУ :!!!!$=============~стаНЦІl

ПРИЇХАВ ...

маЙ.:tаНЧИJ(ах,' її поживностІ обробляють

піЙ.lОВ()ГО періоду, наПРИJ-;:Т3Д. тут поряд 3

за бу-

вати ту справу, як:й при-

со-

&

Е=====:==:;;;;::;==:==:;;;;;:;;: НАЗИВАЄМО

КЛАС

служби,

ші з КО:l1СО~10Л!>СЬf{ИМ вог- бути винонува.'lИ

ТУВ<lННЯ

ВОЛО:lИ:l1ИР

Тра нтор о м

півтори-дві нор:-,JИ щодня. У дні святпвання 60-

СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ __ .... __

OI{pe~IIIX

змонтовано

виходив

50 в JrperaTi з і СТОГОI(лаДЩ\ в і н виnон у вав по

ПРО ПРАВОФЛАНГОВИХ

тєво втап;ли~е. питан~я: }(им . б:, ,и. Серед безл, чі брав ту єдин) ,

входив до

н()лно.

на

J{ормодо(іУIJНИ-

найчастіше

мехаН1ЗО-

де

Н11:1. СпецІал і сти haYKOAO-I- веЛИh! надо! тана ін с титуту тва- діаова B;~nOBiдь сільських

пnза;J,У ttозну спnаву, наПРИН,13:І'1601O 3<1 ефентивне ! Яf(ісбезхмаJ;>на пора дитинства, І сіяти зернові чи хормові . не п. роведення І\і єї ваа{­

потужних

1060

ваних J-;орМ()LIех і В і пУхонь. 3ав.:tЯl{И ць о:'О!у пов-

СС'1!,lНОГО .д.j1ИlІництва

ЛИШИЛАСЯ

МИ й т~ивогами, ПО.'1іями /БИТИ G('з

ГОТОЯІ,И грубих ХОj'):І1ія до

мєхаН І зова-

роботи~.

НО . Тварин УТРИМУЮТЬ без : згодояv·ва,ння. С"аж і \!О, прив'яз і , Д()ЇННЯ ведеться І (О.'ІО....І:{ ;І.1Я пІдвищення

J

секретар паРТRОМУ.

liУ,1ЬТ'уРИ, 06робляти посі- ливої роботи. Правофл ан RИ. ~ ее треба було зро- ІГОВИМ соц і а.lіСІІІЧН()ГО

тут

П ОШ " к

...,....,..".",.~.,..,. ... .,.,.~ ...,...,...."....., ..,.~~...,.~.,.# .,..,.~....:-..,.~...,...., ~"""I

UПШІЬНl РОКИ . ІІопереду - життя, з I\ oro ра;\Оща-

Тепер у nО.'1госпах 1 радгоспах 06.1асті діЮТЬ

невт о м.н ии

В. ГЛУШАК,

по 403 центнери

П ! ДБишеННіі виробництва

і Яliості

Д :Jе Р;і(ИНСvЬХОГО :lопо~ага~ ~ш і

1.30 , жаЯІ вс . х ВИДІВ ПО О ДУКЦil стійловий [ достро!юво - .:to 61 -ї річ­ на

жай "УНУРУД:ЩН()Ї ма с и Н'1

би, що на віДГОДіВЛ і , при СИ .l0С -

Р;В . Р : зноман і тн ; сть «\lЄ- І ротьби за ню~ сприяє стабі .lьності ефентивності

~:ЙНОГО CT~.:ta~ пере.:tови~ ~'тебе.'1 повністю розкла- Дворічанського. Бого~у. l"іМ 3 n().I,ОСП,У ІмеНі ЄТЬСЯ на са х аnозу та ХІВСЬКОГО, ГотваЛЬДІВСЬКD-

ВИ­

Так. Сl\Отарі 3азимсьного процентів. На Бідділnа Ганна МихаЙ.:lів- періо;~ Д.1Я [ромадської J ниці 8елиного ЖОВТНЯ. ,на 3агура та Софія Х,:ри- худоои заГОТОВ ;IЄНО ВдО-' Фаюичн() ж ВИJ{~на.1Н 'ruHiBHa l{арсим одержали сталь ВНСОК()ЯI-іj сНих liОР" йог() 3.. усіх ПОІ(а3НИ~:J1. ;1 ' , БІльш Я'Н по 1ооо грамів М ; В.}ниніШНЬО~fУ POЦl пеРIJI()J, .. Р;ЧНП,І(: Н О ВОІ l\онсередньодо~.ових .. ПРИ ро- було зібрано ВИСОКИЙ уро- ституц . І СРСР. етс'!! ве .1ИJ<01 РОГ::!ТОl худо-

соц і алістичного

Істот-но пол!пшилась у .оспода.рств і і ЯJ-;і с т;, пі.:!-

П ОВН:С1ю

З\l()ГУ

видів І гортання

надоїв.

I,~ . гPY ПGве

ДНЯ на день П і .:tвищ у ються П.'J8Н по. ВИРОб.НИЦТВУ r.~o- :р~()~ицт~у і продажу дер.: IІ1РН рос тн

да .13

рІзн и х

C~I , I~~(). перейшл~ на f:е.:и- ПРИСТРОЯМИ.

зобов'я;;ання но

праці

рац і ()нах

Р Є JЮНСТРУНЦія ферм. Техн()логічні. процеси тепеry

С ЯТІ(,В

наро.:tНогосп()-

п·яти рі ч;.;и

прац і вни х і В. ПРО:\:,'Іі т И в-

В

Впевнено вестн перед У. а п і д

наші І дарсьr;.~Й ПЛR!! трь о х рт;ів

Деснтим:сячний

f(()жн()-

с ( )ц ; а .l I СТИЧНОМУ. З'lагаllНІ :1 J( О,.1егюш з hl.1bHOX де-

д,вники нашого го с подар-

rатої худоби, що на відl'О- ~'праці зустрічають свято! ВИliонати

д')ЛЮ

('Я_1ИНI{3».

60ВНХ ,пРИРССТ І В ('вин~tt на , ТЮ-ІНЯ соціал і стичн о го 3:1-\ а ­ вІДГО'1 I В.1 1 при зобов язаН-j гання в 1978 році ТРУ-

спеціаЛ і зується на вироб- НІ 600 граМІВ. .

JТяємо

на

на

Ч() Т Ирьr>х IIiдвищити

Б . СТЬ. ca~i()B:;uaHiCTb На : ~. й о Д І n~.:ГОСПI!()Г() аНТ ОП:і!\!;V . І СЯТИ:l1 сячни n 'Тан по ВИ- В . . ..... IИ,оЖНОМУ jз 1009 гектарів робн'ицтву ~!' яс~ на 116 они ~еревєз::и 28 ТИС'I~~ ~ripaHo по 38 .8 центнера процент;в. Вагомий ВI{сlа;{ тонн (ИЛ(}СНОІ 1 с;на;ЮJOІ

.

надоїв

високих

ТАРАНА Миколу

автопідприємства

Григорови'!а

09034.

ТУРЕНОК Ольгу ОстапІвну -

госпу

_

.ЗаплавниЙ •

.

доярку рад­

ТКА ЧЕНКА ВІктора Івановича -

ннна

м~ханізованого загону

"арrопЛl

радгоспу імені

ЧИЖА

по

нача .'1Ь­

вирощуванню

Щорса.

Миколу МаRсимовича -

зварника

заводу

залізобетонних

елентро­

конструкцій.

ШЕВЧЕНКО ЄВДОКlю Опанасlвиу ратора

по

Відгодівлі!!елихої

радгоспу «Авангард». ча

водія

-

рогатої

опе­ худоби

ШКУРОПАДСЬКОГО ЛеонІда Олексійовн­

-

друкаря

міської друнарні.

3а успіхи, досягнуті 'IJ постановці навча,'1Ь­

ног.?

та

ідейн()-виховного

процесу,

на

честь

61-1 р і чниці Велшюї Ж()втневої соціаліСІИЧ­ ної революції занести на районну ДОШКУ по­

шани

педагогічні

колективи:

Калитянської середньої ШFОЛН (директор В .. Писаренко , секретар партіііної органІ.

?'

за ЦІІ О.

СП І ЛКИ

8 . КОН,нова, голова : : і с цеВІ(ОМУ проф.

А.

В.

hоби.1ИНСЬ!{11Й).

Броварської середньої ІJШОЛИ .N!

5 (дирек·

тор Л. О. Прудка, Cef\peTap II<1JН ; іі :;n] орга. н і зац і ї Р. Г. ЄР()ШЄFJI;О. ГО.10ва MicueBKOl\JY профСПі.1nИ А. С . rУЧlюва);

! (

І


~ , ТЯЖНИХ. j(Po!!6nb~ . НlrН:ЩRЬОГО ро,;у. 29 С!!:'о!ен;;,' . спор!Оіею! поJ!ИТЮ~х 6сях за f'а.:!я.ЕСЬ- І жоВ·!ня. зао:!' !І)'охс.:шв К.ЧДИ . кві'!и !а.КОЖ н!

:КУ ВЩІJУ під. час .револю-

ЦП ! ГРО~!:j1ЯjJСJ:.!'і)Ї sій"ч. У 6ОРО!Ьб! з 6ан.::rзми нур-

уже

E~eiBepTe.

Особ.1И-

МОГЮ!И воїНіВ

6:.1Я

в:стю ' иьогор:чнсrо за6:!'v !"\а."!~Н:ВЮ! було те, шо'в:н сп : зпзв із ~lrM 1.

і!СЩИБ!ТЬСЛ

ЦЕН . ФІЛЬМ

се.1а

се."!і 3а­

!

1973

РОЮ'

віJ О МИЙ

:кУлів. ві;:ца ,1И CB~ с ilШПЯI знз~~енною да тою Б Ж!Г!'Переможцем !!ьо!'орlч. '!исяч! СИНlВ і .:\ОЦОК на- ті нашого H3PO.:rv 60- ного заб:гу па~! ягі че­

nHCb:l-lеН!іИК - l\lи"ола

на 'Території на...,шсго .. ра-j сомо,,,!?

в:й ! ~B ,'! O B : ;:rO:oA: i !\

шої Ба'Ть,;:вщини.

Лише І р:ччя:';!

Лен:нсь~ого ;;o~!- ні С '! , !'! стаз '~·.1=rp ,Ч!! !' ::'"

Йону. В. ~e"!! ..,азИ~1 1. у Учасюпш че~"'=ртого т.равн! ,19",0 ро;;у, В:Д Р"Кі забігу оарт';ва 'E~ l'iі .1Я НУjjИУЛ.' В , загин~ло 99 І монумента С .чви. С.1 І :! ра;ІЯНСЬ:ШХ чек:стів. " ,"_ : .::rзнаЧИТІі, що ceDt'1 16

Па:оА:ЯТЬ про 'ІУЖН:Х J!Ицарів Р€ВО.'1Юl1ії 1 понині

живе в

наших' сеР!lЯХ.

Жителі ~1'CTa УІ!!ЧНИ ,"!И її:· у

n.1аСРНС

Л. С,

І Він n010.13В 33-кі.1(шетр~ І' ВУ днснниію за 2 го.!ини, ' 13 ХВИ.lині .58 сеКУН:І . ! Друге ~!~Cl1e завоюва, В

учасниюв марафону БУ.1И ' В. Я. ПеВ1Н. треп'! П''-В майсте р спорту К Л . Ле-

П' А ' М

! рай(\-ну

'

Н Т І

I:-еJЄ:В ( обсє із М. hиєва).

Сере.::! жіНQ·!\ nep!l'!e МсС!1е з;:rо5у.ч му.1ЯР заво;:rу

сё!'!і За-

оом 'ї . на могилі лолегли:. Ч ' Е КІС Т І В П.1 3СПI3С

іВ!дI\УР"У·,!ЬСЬКИ:;: бан:! ооїн!в. устаНОБ.'Jенопа-

м'я!ник;' іменами lНа'ЗJ,lані ВУЛИ'..lj. А 'РОіІі'

Зііро;:rИJ!аєь

С М . Цифра.

!ї реЗу .1ьта! 8 хвилин 30

-

З го.::rини Ce!{YHJ. Во-

пр ' ИСВRЧУЄТЬСЯ ни бу.1И наГОPDJжені спе· 1'975 " - , ' ц : альними СПОРТИВНИМИ

reP6iB

в

)ІОСН!Ь

U!!RaBa тра;щціЯ -

Гу."!ИЙ.

ме.:щ.1я:1lИ .

!іубок

із'

:зо-

В· оС-' J!ю;tи р і :Зного ; :К'І _ ві1 І БОaJfiенням б і гуна -'- пе­ 'Тз:н~юне:ІjJ!Ю жовтня. про- 17до 62 ро!{ і ]!! 'Це CBi "l-1 p€М ОЖ!l~ :змагань. а та­ І!!~ЦІПИ ззб!г па;,;! Я!1 .че- ЧИ'!ЬПРО~ОП::iJІЯРН : С;Ь кож пам ятю сувеНІРИ /КІС!, ІВ, ДИСТ,а. нUlЯ, я,!{ого .'1ег;;оа. ТJ",_І ёТИчн. cro, . -Т',О.· p. ~i-I; призео, 3:Ч . ЕРУ'!И..'!И<'о'''тету , то."!О,Ві! . • орr'Н 1 заmЙJ'!оrо П-"ОХОДИТЬ повз свяшенну ру сере" .'ІЮ е:' я u . ЧОІ!~ . . ". - _...... ': ... 1< . .. 3 ' .... ... :];..."" А В 3rvpcbC't..t\ І "oцe~МОГ!!.1у в сеЛ І аЗ~Мl,' а І ДОГО, Т31і ! похилого В І КУ. " й .. " " ....Т' .. : ~ _ '!8.;'<ОЖ ~ШМО n-a~ ЯПШ."іа НайстаріШИЙ учасник за- І ни ...С) дЯ А -' l\lакси W-ДJПіСЬі'И:'о! , ВО·lна.:оА: , ~ 1('B~ЬHЦ:oA: ' роБІ тникам.

ІШ- . біГУ Як:в Якович l\10ЙЯ!il сеЄ!іКОВ ' із Н . hНЄ ІЧ _

меН!іО, Та;; за;ерщивс!! "Іетвер­

lМ~цьк~фащис!ських ,

З~-

1:В.

а!ОЛЯГЛН . в боях проти. н.і- учасник rа:'рБНИН \Б ·. 16-20I!iep~c~ g-я, 1941 PCKY·~ . ce .'! l I-ia~ JlК:Ніsц і. . ПРОТЯЖНіСТЬ 'l'р-аси, становить 33,.5 ю~~e1pa. Цей СIS.ОЄР!lІНИЙ

Ве,"!нкої

няної війни,

В;тчиз- ТИЙЗ~бігпа:l!Я!j

який

тричі

переніс . поранення . з гоР-І ;:rіСтю. ГОВОРИІЬ про те, ШО,lІЯНУЮЧИ спорт;"' . ВіН: почуває. себе молодшим, 6а;:rьор іши..'1.

~а.'р~фон так '1 . назвали Перед партCt\!· вис!у~ -забіг па:оА:' яті 'чен.істів. пив' г!)лова орrаlil3адійно!Іиfціатора:о.ш · З:оА:'агання, го · KO~~iTeTY, інжене~ цеху

IЯ'!iЄ НИНі

tиk.'1,

були

tКJ!убу

С!а J'!б-!РaJlЩ і Й- N~ 4 ' заВО4У ч.1ЄНИ

спорт-

"ПDЛУ~( Я'>

ззво;:rу

l1С1tюШк о вої металургІЇ.

А

металургії КИЙ.

чє!\ і с­

А. В.

інщ іarивн і сть .1 творчий запал учасниКІВ . змаган­ ня . А."!е все Ж не можна змовчати про слабну ор­ гаНlзащю..., траJИШЙНО.ГО

заходу. ..,а6 1т має прохо­ дюи більш . урочисто. МІСЬКИЙ спортно~пет. 1

Згуроь- винні

- пам'ятника

кві-

загиб-

оу .'!,И

поставитись

гань,

рете.1Jьніше

до

иих

забе.3І!ечитн

зма­

транс­

Inе;'шим пере:оА:ОЖl1ем ста!'! ЛИУ. воїнам нца.но почес- порт, рє!\лЗ:.с'lУ. Б? яне н; слЮсар 1'з с. 3аЗІL'І 'Я Ана- но}!), - 'су;щі"трираЗОElОМУ змага.ння без БОЛІльників. '1'OJ'!ій CepritRHO. призеру забігу А. Г. МакА. ТОПЧІП. ~

-~-

--

-----------

.Цікава

зустріч

Н&ЩG,!авно r(),ZI:ИНУ

до

1lЮS1ла

нам

-----

-

на

нас

}(.'1асну

про

свою

по!рі~ну

.

!ХJ!()rщ!s ·піС .1Я

наВІТЬ.

.

Мен! теж захот!:!ося (:Т8!И . майс!ро~! і робити ~e .::ІЛ!! '!ого, щоб ,оПО"ДI! 6у.'!Ч

a~paTHO санІ.

!і а ,,!!{

Н.

~! и;чи ."!·а.

кра с иво' і

Е;:!ягнені,

зач.е~

.

1\1.

Дpa~a ' 33-

св о ю

р о зпt:lв :';u,.

о.:!ра·зу 3ЗС!Ш;1.1!! її за­ !!!-!!ан!'!я~I'~. На зта]к'\[ ПРt:l

,:хУJtiе·.:1уже

н е-5 езпечнюш В G РDга~ш J е Dm2ВИ. ;:rт:скреJ1Н"'Б3ТИ'

«Втеча

з

в·я s ніщ і>.о .

ж!!серо~~

на

Р з ;:r О'IЩ~ () ~1

Оіесь!{:й

l\Іи!\ ол и

H;HOCTyJ'Ї

В ф ти

і

ре­

ти

Ва С lревсь ю!:';!

.'1('

за

її п ре с тиж за K OP ] O H O~I. Це м с; г­ п Р;вести до ЗРИВУ !! з·їз.:1У РСДFП. Та в ; .::tчз Й .!ушно с м і ,lива втеча пе­

ClIeHap:s,!

Р У .:1 С:1ьфа

От!\о .lЄН­

.l і тв · я з н : в з ТЮР~!И. яка Е ва;t;а ;вс я неприступною. не т і.1Ь},;И зірвз.lа п::];­ СТ\'nн! п ,чни иаризм у , а й ста.lа свсє­

ка .

... 1902

р;к.

Цар с J:.!{З

ЖЗН.13Р.,lер:я

! охран.ка н3.)!агаються бу ;:rь·щО роз­

Рl;1ним .'1япа с о~ РОС : Й С Ьh О~! У само­ ~е!)жав с тву та ЙОТО охорони і . 'У фшьмі зніма.'1И С Я Олє!{сандр 1. 5.

гро:іитн іс!\ р івсыі! \ нап р я~!он в РСДРП на чоа і з В. 1. .'1ен іни"" який Б.ЄJЄ ріШУчу боротьбу за СТБе­ рення партії нового ТІшу . CoUia .l-Jе­

;!О!\р3ТИЧН і

к о '.! і тєти

;І!'!ТЬ на бік

ВО:ІЯТЬ !мл~рН.

їfї'aHдap)!3)1

І СХОПИТІ!

n pnвсій

пощаСТИ.10

НОЕа НіностріЧlI.а 4' Втеча 3 в·Яз. НІ!!.!і... де:l!онстру:ваТЮlеться 6-8 .'1истопаJа у ве .1ИКО'.\IУ за .'11· К!НОТ1- . aTpv "Прометей" на сеан с ах: 11-00,

в!!стєж и ти

наЙВ!11атн ' ших

преlстаз­

-

;>'1.

Барrа­

СИ оlьв ; на . О . П ' ЯТНJіClЬ<; О ГО та

1\1.

-

lF.ших

і

по

готу ю ТJ:.

робіТНИКіВ

ників «Искрьr'" В Росії

на .

;гу :юв, l\!и;нола Єре~lенко-м о.lОJЩ!іЙ. Ва .,еріЙ Ш у ш}.;евич. Павло Ре~lез о в. Ан.::tреюс На р;;а. В і талій Дорощенко, В,ктор Бутов. Лю;:r~lИла Зайцева, Іри­ на Шевч\'}, та інші .

в Рос ії перехо­

«НСнрь!>.о .

страйки

!

кинути

1з'-00, 1.5-00, 17-00, 19-10, 21-00.

Їx;:ro Лук ' ян і в-

21 . З~ 1('

.\' т

Т.

B"~I'!!!e

' ) 20ж"і/l

«Трн дНІ , У

р!я). к . У.

І!а

ех"анl І

ІП.'lемlq11иll

теЛ~фl,1Ь" і

Москві •.

НН'.ІЮ

(2 се-

Л'о ,а.,lнченнl НОВИНИ.

Інсамб .••

УРСР

Ім.

Л.

Вір-

ського.

-

ДОК. фІльм .POJYM. чест. І CO!l 1c. TiI наШОI en'O)"lt.., ·,

16.20 І

ПОН!Д!.'ІОК . 6 .1JисrОПАДА І ПРОГРАМА НА ОБЛ .!'СТЬ ,17.30 My~. фl"'м «}' смlшкн "ро ПРОГРАМА U т , 19.00 Тедеог ЛЯіІ. • Народна твортеку>. 9.00 тсмІ TaМl!1 народІв, чість>. 18.00 К. т. Програма муль,..

9.30

СРСР.

І !9.~5 .Наш С44·. 20.15 ВеЧ!РНI КіІ..3ка. 20.30 Te .'~HapIIC «Траса .IIJIужби~. , X4!J("-. 21.00 Б. ТншеНJ:О n "та сим-

ф!.1ьмlв.

«БУllН ,~Ь~~~" радянсыtмуy Сою_

ІС.ОО «СJ\УЖУ

зу ~ ..

11.00 -8

·

rостях

МУJlЬТф! .'ЬМ

у

сЧеР'80ненька

фОМІ..

кв!точ~а.. . 12.10 «Наше свято'. !Інст,.'" моJ\ОJlШОЇ гр у пи В ••1ИlLаго дитячого XDI!Y ЦТ І ВР. 1~.!O .CIJlbCbKa Г04и"а' . .. 13.30 «МУЗИЧI!"Й кl!!ск •. , 14.00 Мультфі ,1W! «В&ела Itapytель·. . 14.10 Те .,ек.'у6 «МОСІІ!І'ЧН" 15.25 «Краіна пе'С4с:"тко,'а'" 1&. 10 «Ширше КОЛО. .. итрадwа . ПРОГРама. ' 18.00 НОВИНМ. ,

Викону.

нміІ акад€мl,н"й нlч""й оркестр РСР. фі,1'М сПО.'lруги'.

Ло закlнчеинІ -

т.

теиа

Веч!р маЙСТР!8 мисДержавного a"a.'le-

М!Ч'НО!'О

снмфоСоюзу

~eaT~Y

оп~ри

та

ба .• .rу} KpatHCbkOI РСР Ім . Т . Г . ШеВЧfНН. К. т. Док. теМф l.1ЬМ .СмІ"О МИ В бій п!демо. (СТУДІ> ,У"рте,,.Фlльм,/, К. т . • Візерунки на льо.

Держав-

19.40

21.45 ВІ-ВТОРОК. і ЛИСТОПАДА 9.43

К.

18.40

20 .00

др. Виснпи краших фІтурнстlв СРСР. . , 20.50 К. т . • На добр?..ч!ч. 41ТН.'. 8!1!сько""й парад І де-, МУJtь!фl ... " .ДІти малю_ мо"страиіо ТР'· lI;\ШИХ. при_І ЮТЬ )Ковтень' . свячені 61.А річннuі Ве л и. , 21 .00 Репортаж про ВIf!~"ковИIl

ПРОГРАМА ЦТ Москва. Красна

nЛОШIt.

КО:і )КО8Тнемі СОUіалlстич, І

"ої революц!ї. Ч.НІ!І

По

пара" І демонtтраu,ю ТРУ-

за К ІН-'

д.ших.

С"ЯТК08ИЙ пІонер.

_

присвяченІ

61.~

рІчницІ вмико. і )Ковтнеsо!

t~~.ИI! концерт. соuіаДIСТИЧНО) ре80JtЮUI( 13.00 .Наша БІографІ.. Рік • "'ОСК81. (М.). Ф 1917.Й' . ' 22.15 К. т. Хрожнlі\ те.,е І ль" 14.10 д. Шостако"!!ч. Ораторl51 «ЧереоНl.Й аГІтатор тро«nlСН. про лІси.. "им Г JtУШКОВ'.

ПРОГРАМА

Но-

ОБЛАСТЬ

Красна

плоша.

ВІЯСЬКОВИЙ парад І деМОIІ-

стр,щія

13.00 Кони"рт

трудяш!!х.

ансамблю CllpH. пвів В~JlИКОТО те атІ')' Со-

ба.нту .

17 ,15. Шснl вогtreнних рокІз.. lі.35 до 40-річчя . виходу на

УТ

НД

9. ~5 Москва.

юзу РСР. 14.00 ТедефіJtьм ,!Іло ,!Іlтей сНах.б"н, • .

екран" краУни.ФІJlЬМ '",!юдниа 3 рушниuею».

lЗ.ОО Кони' РТ.

20 .30

Док.

вистави

дитячої

Х)' ДОЖНЬО!

самозіR1ьностl .

," .,еФі ,,,...

2~ . 50 К. т . • На 1I0бранlч, J1:lтиl~. К. ! . • Час..

на)!

иерт

!!аТ~ТНЧf.!а~.

14.20 К. т. ФI .,ьМ .Тиму" І Аото KOMaH~a. (2 серІя). 15 .25 К. т. ВиtТупа8 Державний

Редактор Є. ФЕДЛИ.

!{paCT-ІЕІнниrи.

Л.

КРУК,

реДНЬОі ЩКОДИ. ~~t-e"!!:~

J!!ТСТУДІИШВ H~CTyl"t /{ e за;;я!!" л і '!'е ра, 1ypн.~i студіі ,зідбудerьс.q 12 АИСТОl1ада У ': Т1РІIУ!Ш!fЮlі .и іСЬ.><:раЙ() Н Iі';{ г азеТtl ~H ове жrіrrя.# П о "ат о ~' ЄJ /2 - й to· ди;{,~.

Та 6 ,'!истопаl1а :; універмазІ Броварськоі райспоживспілки та на при.лег .лій до нього теl'ИlPРії пrОВОДНТИМЕТЬСЯ ПЕРЕДСВЯТКОВИй ЯРМАРОК,

5 в

~OCT ЯJ." У чаріВliоr

осе'!.!'.

Фо!ое!ю.! А. КОМП. ~_.-...-...--~-----------..--....-.

'І!!'!!

ДО УSАГИ .

днаТОJ!!!1 ЛУЦЕНКО

* * *

Г]rюзоре Сади

В

в

свіже . "..є50, 03Н .Н

о с:· нч і х .

св і й na.є ,п u чч.q·НЄ9 ід

Вже .!овнТь рощ C!l."!. i І серц .'О .!ю5а ./J.!l.'O П ог.1.q '! !l т и Ii 'l It ё'Ае, Шо еру"а' РОЗСте.!U.И-

EyЙi!i~ наша до.'!.'!

! I'!'1XHYT~ хл/бо./J. liовим В

С!!А! },{О~.ч.у

ХQ!'И,

8!!c i.1 . ' .~ fj ya y!'~ 3'іО5!/ Під зар .~ .I!U ! у. !ЯТ!l.

присвячений бl-й р!чниці ВеJ1ИКОЇ Жовтневої СQu!а ."tcтичної революції.

J,'ci дор оги осінь J 'иа . И щедро З. ?.QТО.Ч ...

npeJ,CTaB.1EHo ШИРОКИЙ

C'!" C .~ T!-J a~1' СТО ё олосі, 8есеАі і б агаті

Запрошує'! о

вї.вїJ.ати

ярмарок,

асортюн?нт

ле

Комму,.стwчеСКО/l 'ОЗРТИ8 , ~Кр'аwи.ЬІ. ropnac.oro а. раАоивоro І . СовеТО88арnднЬ\х 4enYT8r08 {(1f~BCKo/l оБJl8ста. .Н ()ВД)І >l<И3НЬ. · -

Ol>ro. ·Бро •• рс.огn fOI>''''''

НАША

ДДРЕСА:

2551120.

Днре~щія ~·Hi1!epMaгy. 193 8l;

~ 11. БРПВАРИ, ~ r8~f'·i'8011.01l~1. и~ ~kO~':IIot~k"''' '~bIK"_. . 'УЛ k.HЇ~("bk8 . 15.4. маСО801 роб(Н8. фtJrОКОРРСПОНдt"Н18 _ IQ 4 t:,7 ~ '· ~";"""""'. """,.;:1"~~~~"""""""""'''''~~'''''''''''''''''''''''''''''''''''~I'''''''''''''''''~'''''''-4'4'~''''''''''''''''.' # ,

P~II.""08

_

"""""

l1iдeKc , 619~. Бр?ваРСЬК8 4р):к'аРНIІ Kl4i8cb!toro ' OO.l} прамін.ня 8CIlpalla~ &l:.дaaliur~ аоліrрафil ~ ..'!!!tVkKo&oi . 1'Оj>гіалі. ВУ:1. Киівська

.

-

В

tмертю 11

мат е рІ.

СПРАВАХ

ДО

ГАЗЕТИ

ПО

ТЕЛЕФОНУ

ОБ'ЯВ

дзван ІТЬ

19-318.

..... ~.,...,....,.,.,,..,..~

19· •. 47;

f ' . .1.ТtJp,·~. г ••• ,.

.

~~P·4Y.

ОН" . •, , " ' .

~~ГНИlJ:;'~ f Cvll",),. ( lн~~Jи ~'II "' ~'~~:.~"

4",,...,.,.,,. .. __ ... _

І ~A

І

органlзацlУ

,М!рчук ЛІJ!ІУ МихаА.,lвнl v 58'ЯЗКV 3 R:tж~ою втратою

І деиТl 8111noala.,,~.01. секреl·Р •. вІддІлу ~1.1ьСЬКUГО г"'·П04.рс' ••.. ,,"p~cn~e. иісuевоrо радlо мовлен.я _ 19 .'!I~; оlадl ..,I. np''''Hc.lIo.ocTI. ТЕJlЕФ~)НИ; peadKtOp. -

nрофсnf .110ВIt

3iiaQ1I.Y П .11.а.(тм:а~ 8ИС.10В.'Ю" ють ГJlибоке спlвч у тт. el<OномlcТУ відJllлу матерІаJlЬно-технічного постачаННІ

бу.:tе

ВИХ товарів

'."VII __ '.

ПартІйна,

комсомоJlьсы<a

І1РОШ1с.10-

~""~"'##I'"""~~#""'~ -~""""...#"'''''''''~-#~I'"'''~~''''~~''''~~4fIto~.,..,............,....,;:а-~.,..#, _.,..~..,..,...,....,,..,,.....,..,...,,....,.~...,.

, .

П 'j €Д­

«l1CK PY ~ В очз'х роб ї ТНИ!; і в' ! П'J 1рва.­

ф і,1Ь~!

п о с ,' а вn ен иі'і

21 .00

. У"!!ОН!ЩJl . 5·А масу ВеJ'_ЧКОДИ~I'=~ЬJЮЇ се­

~

."! о тюш а ч!!, пресТQ ,,! " 11

екранний " Q .lИР С·ВИЙ Х\' ;:rожн ; й

проuес,

ставит'и іс!{р : вц : в з .l 0Ч ИН Ц Я~1И ! за к о­

в ' ЯЗН : В· : С-,,·Р : ВI1 : В 18 се р пня 1902 ро­ н\' з .'1\·,, ·ян ; всь и ї ТЮ Р ~ІИ В hHiB i.

..Третя

ЦIQ uiK3 s.y З УСТР І Ч На,:ііЯ

. ПОl а рува .1а

Кlзсті зібра .'!?СЯ

Про шо ПО1'Ю РО3П О Е'J3Є 1 широ;;о­

ви]зтних

19.ЗО ЛРО.'lоож~ння

SCl

м у с и в:!а

с И .:1 ' ~ О в .1 :: н · ян і вцl

Ч~),1 0 В;){.

10.15 К . Т . «КИЇ8 . ПJlоща ІменІ la . ~, . го .,,· биА "О ' "ИК> . 1" .0,; І. Дgорщький ... «людвва )Кosтиевої РеиоJtюuіТ" Ле- . 21.00 Репортаж про 8IАСЬКОllи .А , 'з1 СТОРОНИ' . . Вистава. редсвятковий репортаж. пара~ І деlЧuнстрашю TP~' , 17.40 К. т. Репортаж про вlАс" 1~ .• 3 К. т. Відеофільм «Вагомий Д',ШИХ. прис~.чеНI 6I'~ ковий парад І демоистра.колос Украіни', рlчниul Вели~оr )Ковтне.во! ulю трудяших ~толнul VK11.43 К. т . • МаЙстри м!!стеитв сошаЛltтИчНОI реВОЛЮUIІ. раlНИ, Пl>неяqемl 61.Й рІч. - трудівникам села.. n . !5 ІIРО210.,.<ЕНIІЯ _Голубоrо внцl ве.шкоТ )КовтневоУ 12.50 К. т. фі .",м .Тимур І його вогника.. соціалІстичної реВОJlюпlr. комаН4а·. (1 Сtрія). ПРОГРАМА УТ По знінченнl _ It. 1'• . 13.55 К . Т. музичний фlJlЬМ 9А5 К . т. КИЇВ. П.,оща Ім. фlnьм , конuерт. . «ВlчниА ранок оперtти. . )КОВТНtВОI ре80Jlюulі. ВІІІ- \,9 .05 «АрхІтектурнІ прем'є"в •• 15.ОС К, т. Чемпіонат СРСР , С'''08иll парад І демо!!- .1'9 .35 .Дружба нарОдіВ ~ АРУ" Футб.,лу .ДИl:!амо, ІКНТВ!. стршl. ТР)il.ящих. nрисвя_ ба лІтератур •. - .КаЙрат' (AJ!Ma·ATa). чt!ll 61·А . рІчницІ Велико! ~.15 Веч і РИІ f{азка. lе . 43 К.т . с,nJвн HapO.'llta ар ти)!<.овтнеВО.і tОUlа.,lстично! ! 20.30 Док . Тf.~ефl л ьм .ЗОJlОте стка ~PCP СофІя Ротару. . реВОЛЮUIІ . · По .аklнченнl кор І ння •• 17.15 К .. т . ДОК . тедефl .'ЬМ «СеК. т. Ф!льм,конuерт «Му- ' 21.00 Репортаж про 8!Асыtвиl иаtта"О,Н~ СЬКI кураfftи». :!ика МІста .. , nal'4lJ. 1 деМОН~Тl'аuію тру.. 17.~0 М. Погодін. «Трета пате· 1~.ЗО К. т. «)Ко!тиt81 сурми.. дящих. ПРИС91.еиl 61-11 тична.. _ Поетична композиul.. _ рІчницІ 8е.llИКОУ )Ковтне.801 19.00 К. т. «Вісті.. 13.30 К. т . 'СnНА.не КО.llО'. Ков. соulалlСТИЧНОі реВОJlЮЦ!!.

1B00bY.!f-;Хес~ти !\,'!8сі1'l . при­ :щ:tи!и • sчи!ися і пра.цю­ .:ват!! до :них У п06УТНОll!-

l3гJiж:!!~

<, І1 с !\ рь !"

сто

П О !і3ЗОВИЙ

ГРУ!!!і

ПРОГРАМА 11.00 К. т. Новини.

заніН'Чеиня

~іиат.

сп р ав і

п :' ня]

-

В .lашт "- вати

пи.

зanрошува­

і,

і сто р ]

р,Хі ї

ПО ,lітичню:

втечі

ЗИНІІ.

WНСТУЮТЬС.'! . НаЙбі.'1ЬШИМ nOnКTO:'o! у населення. На­

Дівчаток

В

чемпІонатІв с!!!ту І е"no-

ЩО діти, яні ткаНІ!}!!;!: ко­ l\Іусіївиа

боротьби

люп!і·. 1 І 2 сер!!. . 14.М Те",!!нльм .ПОРЯ4S Koмl21 .00 .Час.. с!tЮМ. . 21 .30 'ФIГYl!ИС!!І I\Оllннають ~e- lе . О5 'Жовтень', Поетична ІІОМ30Н·. Програма 3 участМІ позицІя. переможuі8 І призерІв 16.35 Кониерт мdЛОДИJl артистІв

ці­

Пр.ОФе­

\3В.1)аз О.1ягаюТь ·-Д-ОРОС.'11, .. а

~.

В '1 Ж .~ И ·

. CT O P: Hи ~

лу: ,Динамо' (КИІВ) «Кайрат> (A.'lta·ATa). 2·Й та!!м. (І(ИТВ). 18.50 ТеJlе.фl.,ьм «Марша:" рево·

сію, про основнІ напрям­ Q<И СЬQго~нlшньої мо;хи, !НО!ізаЧіС!іИ, про '-re, що

J1,iя

пов : сть

и'Еаs:й ,

18.05 Чемпll)НИ -СРСР.!. фу!БО-

УГ!(СТі

Щ'иЙш.'!а Н. 1\1. Дра!!з: ~ iн~eHep Броварського по­ с5УТК9мбін3ТУ. В-она роз~Y , І

.10!\У~!€НТ?:"!ЬНО-;СіОРИЧНУ

реВОЛЮЦ,ЙНОЇ

сьноІ тюрми. ;ІЄ вже ЗНЗХОДИ .'!ИС1І !'ер і внИ!ш hИЇВСЬ!{ОГО КС"І : ІЕ:ТУ РСДРП [\1 Литвинов, 1\1. Гурський, О. Басовсь к и й 11 і нщ і. Bcboro у

напи с ав

«Втеча" . nIJю:вячен у

в;дзначити

порошковоl СІІортк.'!)~б «Полум Я~ 110-

Праr;о. по;,:ласти

ТН дО

Хочеться

ра.! ,<;!нсь;;нЙ

Вірта

3 а.',!. 529.3 --1 і. З'-;:).'

1 ,

174 номер 1978 рік  

174 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you