Page 1

СЬОГОДНІ -ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЛЕНІНСЬНОГО НОМСОМОдУ

.N!! 174 (4075) СЕРЕДА

29 жовтня р.

1975 2

Ціна

коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

1935

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРМНИ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

' РІК МИНУЛИй ВІДГОМОНІВ МОЛОДЕЧО. ВІН, У ВИРІ БУДЕННИХ ТУРБОТ, НАЗВАВ НОВІ ІМЕНА. СЛАВЕТНИй ЩЕ І ТИМ, ЩО СПОВНЕНИИ БУВ ВАГОМИМИ ДІЛАМИ КОМ­ СОМОЛЬСЬКИМИ. І ЧЕРВОНИМ РЯДКОМ

ПРИБУТТЯ В МОСКВУ ПАР1,ІЙНО­

УРЯДОВОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ДРВ На запрошення Центрального Комітету КПРС і Уряду СРСР 27 жовтня в Москву з офіційни~І дружнім ві·зитом прибула

делегація Партії тру­

закордонних справ СРСР А. А. Громико, член По­

літбюро ЦК КПРС, перший секретар ММК КПРС В. В. Гришин, секретар ЦК КПРС К. Ф. Катушев. інші офіційні особи. (ТАРС).

зустрічали

XXV З'ЇЗДУ КПРС - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! * **

В РАХУНОК ДЕСЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ В обстановці небувалого трудового і політичного піднесення підходить колек­ тив заводу холодильників до 58-ої річ­ ниці Великого Жовтня. Достроково взяв­ ши рубежі дев'ятої п''ятирічки, з 26 ве­ ресня завод вже випускає

продукцію в

рахунок 1976 року. Повсякденно борючись за дальше під­ вищення ефективності виробництва, по­ рівняно з 1970 роком збільшили випуск товарної продукції на 27,9 процента. 'Успішно виконує колектив і соціалі­

В ЕЛИКІ ня

та

цред;метів

:um;p<жoro

з

цехLв: вуликоного

(начальниІ!{

В.

Ф. Па­

січний), М·еблевого (начальник І. 'У. Чор­ ний) і товарів шИрокого вжитку (на­ чальник О. Д. Зеленський), які першими рапортували про дострокове

виконання

своїх п'ятирічних планів.

Серед другої групи цехів успіхів добився колектив листових

матеріалів,

О. І. Москалець.

відрадних

цеху розирою

яким

к е ру є

Особливо великого розмаху набрало передз'їздівське соціалістичне змагання між иолективами бригад та оиремими виробничнииами. За підсумнами третьо­ го иварталу вийшли переможцями брига­ да столярів меблевого цеху М. М. Фе­ сюиа та бригада верстатнииів лісацеху

Р. R. Цахло. А в суперництві

у

цьому

державою

по

продажу

продукції. План

ДЕРЖАВІ­ нддnnАновУ

ПРОДУКЦІЮ

пусти

буде продано ТОІІІІ ІІа 50() більше завдання.

-

3100

перевиконано.

здано

Нині

на

плантаціях

усіх відділків завершує­ ться збирання пізніх го­ родніх культур, зокрема капусти і моркви столо­

вої. Щодня в магазини Києва та на плодаово­ чеві бази з радгоспу відправляється понад 100 тонн продукції. Ка­ пустИ уже здано 2220 тонн,

-

моркви

1019.

Через кілька днів пла­ нові завдання і соціа­ лістичні зобов'язання

на

на зван­

тара

плані

Ініціато,р

змагання

П. КОТ,

ми виробітку на 1З5-140 процентів.

".Ро. стан т~а заходи по

дальшому

зміцненню

соцІалІстичноІ законності, посиленню охорони гро­ мадського порядку та поліпшенню правової робо­

ти в !ІІісті

в світлі

організаційно-господарських

заходІв по перетворенню міста Броварів у місто високопродуктивної праці, високої культури і Зrра3ковон. громадського порядку. (Допоr;іда'< прокурор міста депутат Ю. П. ПОЛТАВЕЦЬ).

Звіт

ремонтно-будівеnьного

управління

про хід робіт по капітальному ремонту женню житлового фонду. (Доповідач

-

.Ni 4

і збере­ в. о. на-

завершення

nла­

документів.

комсо-

колекти­ порошкової мета­

ви заводу лургії, Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики виступили

соціалістичного

змагання під девізом: <<XXV з'їзду КПРС 25 ударних декад!>>.

* * *

ТРАВЕНЬ 1975 р.: комсомолія району підбила під-

соціалістичне називати­

імені

* * 1975 р.:

ЛИПЕНЬ

мольськ_о-молодіжні ви

заводу

комсо­

колекти­

пластмас,

пу-комбінату

XXV

радгос­

<<ІКалитян­

ський>> імені 50-річчя СРСР,

радгоспу <<Плосківський>> під; тримали

почин

иомсомоль­

ців Бауманеького району Москви і виступили з ініціа­ тивою

розгорнути

в

нашому

районі соціалістичне змаган­ ня

серед

комсомольсько-мо­

лодіжних бригад за право підписати рапорт Ленінсько­ го иомсомолу XXV з'їздові КПРС.

*

СЕРПЕНЬ

-

сомол

лі!»

під

-

* * 1975

р.: <•Ком­

сільській

таким

шко­

девізом

пройшли суботники на важ­ ливих будовах району Великодимерської та Руд­ нянеької шкіл; за підсумиа­ мн цьогорічних жянв пере­ могу завоювали :молоді меха­

нізатори радгоспу хlвський».

<<Требу­

* * *

ВЕРЕСЕНЬ 1975 р.: трудовими здобутками в завер­ шальному році п'ятнрІ'ІКн зустріла комсомолія району звітно-виборні збори в пер­ винних організаціях, <<Успі­ хами в праці 1 навчанні зу­ стріти XXV з'їзд КПРС!» під таким девізом пройшли

звітно-виборні збори комсо· мольцін шкіл району.

* * *

ЖОВТЕІІЬ 1975 р.: на зльоті шкільних виробничих бригад комсомолія рапорту­ вала про свою п'яту дову

-

-

тру­

чверть.

З НОВИМИ КОМСОМОЛЬСЬКИМИ КВИТКАМИ ВСТУПАЮТЬ КОМСОМОЛЬЦІ РАйОНУ В НОВИй СВІй РІК 58-й. І СЬОГОДНІ­ У ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОМСОМОЛУ МИ ПРИСОЯЧУЄМО СПЕЦІАЛЬНИй ВИПУСК

СЕСІЯ МІСЬКОІ Рf\ДИ ДЕПУТІ\ТІВ ТРУДЯЩИХ цятого скликання), на якому обговорено такі пи­

про

дев'ятої п'ятирічки.

ініціаторами

по

зобов'язанні дати за n'ятиріччя 5 тисяч тонн надпланової сталі вона ІВЖе видала 54ЗО тонн металу. (РАТАУ).

упrравління

ком­ ко­

мольсько-молодіжні

техні~о-екоrномічпо.каз.нrnках. При

чальника ремонтно-будівельного

ро­

1З6 мо-

рапортували

* 1975 * * р.:

ГалупJіRа дастрокова заверши.іш своє n'ятизwв да н н я

якість

КВІТЕНЬ

ня дев'ятої n'ятирlчии - бригада сталеварів заводу <<ДНілросnецсталь~. яку очолює депутат Верховної Ради СРСР, .комуніст Д. Ф.

тання:

висока

мольських

*

*

* * *

голова робіткому п 1 рофспілки.

річне

*

БЕРЕЗЕНЬ 1975 р.: гру­ па переможців соціалістич­ ного змагання ударної вахти на честь ЗО-річчя Перемоrи над фашистською Німеччи­ ною була сфотографована біля Прапора Перемоrи в Москві; 24 березня в районі розпочався обмін комсо­

Жовтня.

всіх них

Y:_tOPfl• 28~ жовтня, відбулося засідання третьої ceciJ МІСЬКОІ Ради депутатів трудящих (п'ятнад·

праця,

лективів

сот тонн продукції. Це буде гідним трудовим дарунком святу Велико­

го

молоді.

лодих трудівників і 7 сомольсько-молодіжних

ський план радгосп про­ дасть державі кілька

запо·різьних металургів за дост.рокове виионан-

М. ЧУМАЧЕНКО,

навчання

роботу

за

Сту­

пластмас

ся Іюлективом з'їзду КПРС.

рад­

комп­

Леоніда

заводу

валися раnорти

* 1975 * *р.:

146,5.

з

у

ЛЮТИй

народногоспода р­

бригада

право

перевиконано.

при

Понад

Діжна

змагання

та

про

на

комсомольсько-моло­

включилась

підприємств

нів

значно

комсомолії

* * 1975. р.:

госпів району, де заслухову­

на

В середньому вийде по­ над 180 центнерів з гек­

*

ЧЕРВЕНЬ

пака

дострокове

де

вахти

зльоті піонерія звіту­ вала перед своїми старшими

конференції

боти, відмінне навчання!>>.

бу­

ударної

ному

лексна

врожайності

овочів

сумки

товаришами-комсомольцями.

* * *

приймальні

Ліберда, столяр цеху товарів ширвжит­

секретар партбюро заводУ.

БІОГРАФН

честь ЗО-річчя Перемоги над фашистською Німеччи­ ною і рапортувала партії про свої здобутки; на район­

* *

СІЧЕНЬ 1975 р.: протя­ гом тижня проходили Все­ союзні комсомольські збори <<Батьківщині, партії --удар­

• • 888888888888888888888888888888D

ня <<Кращий за професією>> призові міс­ ця вибороли веретатипця лісацеху Л. В.

иу В. М. Новтун та слюсар меблевого цеху Р. С. Борсуи, які при внеоній яно­ сті роботи систематично винонують нор­

СТОРІНЦІ

ЛИСТОПАД 1974 р.: <<За­ повітам Леніна вірні!>>­ під таким девізом пройшли

ПУНКТИ 272 ТОННИ про­ дукціЇ, в неділю 200. Планове завдання по

будуть перевиконані. За попередніми даними, ка-

ТРУДОВА ПЕРЕМОГА

·*

*

транс­

порту та з Жулянської спецавтобази. У суботу

ного року п'ятирічки.

ГРУДЕНЬ 1974 р.: ком­ сомольсько-молодіжний ко­ лектив молочнотоварної фер­ ми .N'2 1 радrоспу <<Плосків­ ський>> розгорнув. соціаліс­ тичне змагання під девізом: <<Завершальному року п'яти­ річки ударний фініш!>>.

працювало понад 100 ав­ томашин із столиці, чи­ радгоспного

заводу порошкової металур­ гії звітувала про дострокове виконання планів визначаль­

і

Ленінського, Шевченків­ ського і Залізничного районів міста Києва. На перевезенні продукції

мало

ЖОВТЕНЬ 1974 р.: ком­ сомольсько-молодіжна брига­ да делегата XVII з'їзду ВЛКСМ Василя Буглака з

шкіл,

тоІІІІ Організовано пройшли у господарстві суботник і недільник. На збирання капусти й моркви ви­ йшло 360 робітників рад­ госпу, спеціалістів, служ­ бовців сільських уста­ нов, піоц.ерів. На допо­ могу овочівникам при­ було 800 чоловік з під­ приємств Печерського,

здачі огірків, помідорів та інших овочів значно

вжиmу.

'У заtrальних досягненнях ліДІПриЄІМства на;йбілЬШИ:Й ВІ!{Лад І!{QЛеІ!{ТИВіВ ОСНОВНИХ

випали

овочевої

но проду~ції на 229 тисяч .карбованц1в. За рахунок перевиконання плану тру­ дящим Броварів і Київської області від­

прИІЗначеНІНя

випробуван-

році на долю овочівни­ ків радгоспу «Зоря». Та вони їх витримали з честю і виростили непо­ ганий урожай городиНІ!, успішно розраховуються

стичні зобов'язання нинішнього року. За 9 місяців додатково до плану випуще­

правлено 215 наІбо,ріІв кухонних меблів, багато товарів І!{ультурн()-[Іобутооюго

НА

бюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін, член Політбюро ЦК КПРС, міністр

порами ДРВ і СРСР, партійно-урядову делегацію

В'єтнам

ВОНИ

МОЛОДИХ f.~ІДІВНИКІВ ПРИйДЕШНЬОГО ...

ховної Ради СРСР М. В. Шдг(}рний, член Політ­

дящих В'єтнаму і уряду Демократичної Респуб­ ліки В'єтнам на чолі з Першим секретарем ЦК ПТВ Ле 3уаном. На аеродромі, прикрашеному державними пра­ Демократичної Республіки

ЛЯЖУТЬ

Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, член Політбюро ЦК КПРС, Голова Президії Вер­

.N! 4

«(АРТУ» МОЛОДИМ МЕХАНІЗАТОРАМ І ТВА­

В. Г. КУПРАНОВ). Про роботу постійної комісії по ОХОіроні при­ роди. (Доповідач голова постійної комісії де­

РИННИКАМ, РОБІТНИКАМ ЗАВОДІВ

РИК -

путат І. М. ЖУКОВИЧ).

УСІМ

КОМСОМОЛЬЦЯМ

І

ФАБ­

РАЙОНУ.

ЧИТАйТЕ 2-у І 3-ю СТОРІНКИ ГАЗЕТИ.

Депутати взяли активну участь в обговоренні питань.

Сесія прийняла відповідні рішення по 1розгля­ нутих питаннях.

ТУТ ВЧИВСЯ В. І. ЛЕНІН

В зв'язку з обранням Ю. М. СОКОЛОВА сек­ ретарем обкому Компартії України сесія звіль­ нила його від обов'язків члена виконкому міської

Завершено реставрацію будинку колишньої Симбір­

Ради. Членом виконкому міської Ради депутатів

по

трудящих обрано першого

нін.

секретІІjря

міськкомv

партії депутата Л. І. ПАВЛЕНКА. Звіт про роботу сесії буде надруковано.

-

ської гімназії, в якій з

1887

1879

рік вчився В. І. Ле·

Будинок набув того ви­

гляду,

який

навчання

він

мав

гімназиста

у

роки

Володі

'Ульянова.

Тепер

це примі­

щення входить до навчально­

го иомплеису 'Ульяновської середньої школи імені В. І.

Леніна. Десять класних кім· нат

відведено

шнільний

в

ньому

під

музей.

(ТАРС).


-

-

...................... ..................- ........ .........:s

: s І

шукаю

СЬОГОДНІ років

від

виповнюється дня

народження

комсомолу Країни Рад. Ще один rрік славна сторінка

t

біографії

~

знаменно

літоnис героїчного життя. Це рік, сповнений гаря­ чими nочинаннями і ударною

працею, плідним

творчими

навчанням

пошуками,

-

і

nтахофабрики ...

ТОГО

ХЛОПЦЯ» ,

КОЛеКТИІІ

включив до свого складу Героя Радянського Союзу Андрія Дя­

лягає

в

радгосnу

ченка

-

колишнього

колгосn­

ника з К:расилівки. Приклад роботи nо-комсомольськи показують молоді тка л і Гоголівської стрічко-

і

яскра-

80 виділяється у трудових буд-

Свято юності, свято комсомолн. У ньому - nоєднання

nраці,

добрими

мольська-молодіжні

колективи

1району nоказують яскраві nриклади ударної, самовідданої nраці, беруть nідвищені соціа-

пістичні nають

з

зобов'язання, ·

·

щкавими

·

·

висту-

1 смІливими

nроnозицІями, сnрямованими на nодальше :~ростання продуктивності n:раці, якості npo-

дукції. Десять комсомольськомолодіжних бригад заводу noрошкової металургії,

у складі

яких трудиться близько 200 чоловік, вnевнено крокують до завершення n ' ятu·річки nід де·• візом : «XXV з'їздові КПРС-

25 ударних декад! ». З nерших днів завершального r року nеред

У соціалістичному змаганні по-

вела новостворена комсомольсько-молодіжна бригада печових, очолювана Василем Гусе-

50-річчя

ВЛКСМ

імені

(бригадир-

Ольга Зінченко, груnкомсорг-

Наталка Логвиненко). Ще на nорозі n'ятІІірічки бригада за·

nочаткувала змагання nід деві·

зом: «П'ятиденне завдання за чотири дні!». Сьогодні дівб чата нарошую ть

темnи

виро

-

ництва, аби до І ІІРУдня запер-

шити nлан 197S року. До свого свята• достроково

виконали

особисті

n ' ятирічки

майже тисяча юнаків і дівчат . та 25 комсомольсько-молодІжних бригад району. С f!ред них

-

.

.

.

ЧИМаЛО ТtРУд1ВНИКІВ СІЛЬСЬКО-

госnодарського виробництва . Ми гордимося молодими меха-

tІізаторами радгоспу «Требухів-

ський», ордена

дівчатами-доярками з Жовтневої Революції

= !і

що

8

стали

наставника-

8 8

ми. Герой Соціалістичної Праці, бригадир молочнотоварної

ферми

радгосnу

8

«Русанів-

8

ський» Марія Захарівна Пиль-

нання

Феді р

Кузьмич

: 8 8 8

Бен-

багато -

8

людей :

хвилюючих біоf)рафій, чудових

:

У вирі життя комсомольсько-

8 8 8

nомічників

комсомолу .

го - школярі району. На їх рахунку - сотні тонн зібрано-

старшим. .. Але nеnлідне навчання.

: 8 8 8 • 8

Минулий комсомольський rрік знаменний ще і тим, що він

8 8

го металобрухту, тисячі nосаджених

дерев

доnомога редусім -

і

кущів,

трудова

В:Ручив достойним нові комсо-

•Комсомольського

прожектора»

з

народження

новообраний

штаб за­

комунального

привітаннями

святковий на

адресу

робітинків підпрнsмства, котрі добилися успіхів у праці, громадській діяльності. Зокрема, « прожектористн• привітали завод­ ських спортсменів ОJІександра Ве­ личка, Олександра Данилюка І Во­ лодимира Бурковського, які гідно відстоювали честь nідприємства на міських змаганнях з бігу .

Q.

~

* * *

ХОРОШИМИ

руиками

трудовими

nідІйшЬв

родження комсомолу дій автопідприємства

Фото

о

2

стор.

Q

-

секретар однієї заводу nорошкової

О.

КаJІашникова.

до

Дня

да-

на­

молодий во­ 09034 МикоJІа Кобрик . Член комсомольсько-моло­ діжного екіпажу щомісяця переви­ конує виробничІ плани . З nочатку року М . Кобрик перевіз бJІнзько НЮ тисяч nасажирів. За . цей час він зекономив понад 400 літрів пального .

НОВЕ ЖИТТЯ

пор у ч з п а ртійн ю1 і , з нов у ХІвнлюючись,

о

:

~

П оті ~• бу в фронт ..

:#+.........._ ....................................................t

У

членів комітету комсомолу хлібозаводу (зJІіва направо) Віри Надії КУЧЕР.ЯВОУ, Катерини СЛЮСАР та Надії ВИСО­

нові

турботи:

автоматизації

та

нині

на

nідприємстві

механізації

вирішуються

виробництва.

Фото

О.

питання

Калашникова.

Розповідь про делегатів

Дня

номер

RОіНІ

~~~~~~~~~~

Н АПЕРЕДОДНІ

молодих

S

це .

~~~~~~~~~~~~

комсомолу ,

виnустив

про

нішла до раившськко м ату.

nовної

соціалістичного зма· кращих людей nідприєм·

нестандартного

п оклал а в кишен ю

ЧИЧИК, ВЕНЬ -

ства .

воду

з нають

8

ний Дню народження комсомолії. Більшість молодих виробничників працювала на своіх робочих міс­ цях . ПотрудиJІнсь комсомольці і на прибираяні тернторії підnриsм­ ства, на вивезенні металобрухту. 28 жовтня молодь зібралась на урочистий вечір . На нього було

обл аднання

nр а цю є ,

:

--~

* * *

,.а

З на ють і пр о т е , що свого ко м сомол ьського квитк а

8 8

ТРУДОВИМ ентузіазмом ви­ ЙШJІИ юнаки і дівчата заводу пластмас на суботник, присвяче­

ВЛКСМ

Іллі в на . з берегла його до сьогодні. І на з аводі nластмас , де

8

..ГАРТУ'•

гання,

•1!

8 8

nерший секретар міськкому ЛКСМ України .

nередовиків

со м ольського квитк а обміняли . Без з аnереч ень, без nретензій .

8

Володимир ЛОХОВ,

ветеранів

S

S S

8

Тож зі святом вас, друзі! З Днем народження комсомолу!

запрошено

S

S

и. А nотім бул о т о вариство no обробітку землі . І так аж до 1939-го . . . _ Цього року вон а з нову хвилювалася: чи обміняють? .. Ком-

8

Інформевитор

ВАРНАГА організацііі

Стояло nитання про з аготівлю хліб а. І вони ходили

:

мольські квитки. У щасливий настуnний рік ідуть з ними наші ровесники гарячі, завзя · б ТІ, ро отящі, веселі . ..

з

:

S S

З того вечора й nочалося .

в 01

S

S S

8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ударник комуністичної праці Іван з кращих первинних комсомоJІьських метаJІургїі.

схвильовано відпо-

••

S

: :

У тебе свято ... У мене-також: до комсомолу прийняли.

І nохвалили . А потому вручили їй квиток з двома орденами на о бкладинці . Комсомольський квиток N2 4354502. Таїсія

S

S S

лукаво підморгн ула, та nотім зовсім

( н аче бояла с ь батька)

• ••

S

:

S

семеро

-

:

деберя ... Ух

колективу

-

Таїсія -

: :

ст о мле -

8

душею

ла nричетність комсомольськомолодіжного

S

А дочка -

S

ХВІі -

nричет-

та XVII з'їздом ВЛКСМ.

нема-

...

у

з дво· S ру в двір. Треба було пояснити селянинові . . . І вони nояснюS в ал

тяй, Герой Радянського Союзу, майстер заводу нестанда1ртного комунального облад-

Окремі комсомольці і комсо-

н а родились

;

8

30-х

Т а їсії Іллівни Ши -

неждано для с е б е віл а :

І

:

n 1 риємства була нагороджена nерехідним Червоним nрапором міськкому ЛКСМУ . У щоден-

них звершеннях ткаль -

-- героїчні бу д ні -

р о ніної н е стали виключ е ння м . Вшш л юnання х : чи прийму т ь у свої ряди?.. .

:

S S

2()..х

боти 115 комсомольсько-молодіжних колективів 1району, на-

Енергія молоді і її найголовніша мета були сnрямовані на виконання завдань, заnрогра-

мованих XXIV з'їздом КПРС

комсомолії

Батьк о якось не з вично в ідчинив скрип у чі д вері но nерест~nив nоріг. , - Нас уже семеро, - сказав , п е ревод ячи nодих, колгоспників . Початок є '

::

!.

8 8

говоримо П ІРО ударну nлинь ро-

ветеранів

ками 1974 року комсомолія nід-

8 8

героїчної минувшини і стрімт ому, коли кого сьогодення.

сnравді

ткацької фабрики . І за nідсум-

S

••• •••

моло­

з Київської

голошуємо на вагомій ності до неї молодих

ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ! нях комсомолії нашого району.

« Плосківський»,

дими nташницями

н ~з мінним. Мн тільки хоч е мо ще раз нагадати про ньоr о.

• • : ~

моЛОДРJІ будні

: :

•••••••••••~

!•і

портрет

ро ків на . полях революційвих баталій, нв трудовому фронті будІвннцтва могутнього соціалізму ... Автограф нашоГо наАстаршо rо брата-комсомольця залишається

• і

t

однаково енергійних І бойових. Ми звИКJІИ до цього, І, тому уява неодмінно малює

наша

t .· <t

вим. А коли по країні nрозву­ чав клич працювати «За себе за

відважних

!+S

••••••g••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••• 57

:

:

f Автоrраф І Ми завше бачимо їх однаково

я теплого вирію за малиновим дзвоном. гудків. у моє покоління вірю я так, як вірю у правду батьків!

Не

-1-

BamaЖok І{ОМСОМОЛЬСЬКА організ ація дитк омбінату за·во ­

ду «Торг.маш» ще зовсім моло­ да- створена лише вісім мі­

сяці'в тому. Але хороших сnра.в на її рахунку •вже чи,мало. З

вагомими . здобутками підійшли т.рудlівники до овята комсомо­ лії. І робота ладиться одні л ише теллі слова п р о їх працю :~~ож.на

по·чути.

На підприємст.ві стало тра­ дицією щоІGІарталу аналізута­ ти діяльність ·низових камсо­ мольсьхих а<рга.нізацій і ,виз.на­ ч ати кращі серед них. Ві,драд­ но, що молодь диткомбі .нату постійно ~иборює одне з nе.р­ ших місць у комсомальському змага.н·ні. Ці усnіхи 'наслі­ док а;ктиrвності всіх члені.в

влкс.м.

Характер.ни.м був початок ді·

яльності комсомо.nьськог.о сек­ ретаря . Ві.н збігся із ввІЩе.н­ ням у дію диткомбінату. Тре · ба було про·вести чималу робо­ ту

по

29

жовтня

1975

вnоря~у~анню

терито­

рії, що Порилmгала до нього, .на ­ вести лад у са,мому приміщен­ н і. І П . Рахуба звернулася до КОМ'СОМОЛЬЦіІВ із заКЛИІКОМ власниоми

силами

виконати

.не­

обхідні •роботи . Що й казати, трохи х<вилю.ва л ась Парас.ка. Комсомольська організація щойно створена . Люди •мало з.нають одне одно.го. Власне, й вона nобіжно була знайома з багатьма. Отож , і ту,рбу<Ва­

лась,

Та особл и•ва заслуга в цьо­ му секретаря комсомольської організації диткомбінату Па­ раски Рахуби. Прийшла дів­ ЧІІНа на пі·ДІПри.ємс11Во недаrвно, але в колективі її ШІВидко по· мітили. Ене.р•гійн.ість, з Я·КОЮ бралась за доручену справу,

Середа,

працелюбність, товариський характер здобули авторитет ее· ре д молоді . ·

якою вия.виться

· молмі, чи розуміння•!\!

реакція

всі nрони.кнуться важливості зав·

дання.

Проте лепю і ра,д.існо стало на серці, ІООЛИ nобачила, що насту:rьного дня всі rв nо~ному зборі вийшли на суб()ІГ.ник. Зrвичайно, це не БАМ, не

року

о


• -••••••••••••••••••••••·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r --------------~-------11 11 11 11 ДВА РОКИ тому в ідбувся пова гу стар ших по т ріб н о бул о ко техніком у тв ар инництві. 11 11 першин вИІПуск Тр0€щинської заслужити. Сумлінні трударі! 11

середньої школи. Тоді юнаки і

::

д~чата обирали

11

_собі

життє-

вин шлях: однІ шшл и вчитися·

11

у вищі учбові заклади, інші -

11

З Володимиром я зустрів-

ся

в .

І ще притаман•на одІfа р иса

машин~о-тракторно~у

в арку

молодом у

1 з адав ному традиuшІ Іс запитання, чому він обрав

га

....~

коли

І в а н о в и ча

слідом :~а ІІУЛІІСЯ

!ЮМу .ра.дгосні

::

імені Кірова.

-

Серед НІІ Х і Володими:р Авр амеНІКо. Закінчив ш и курси меха -

11 11 11 11 1111

-

кмітли,вий,

говор~ть

Володими-р а

про

с•uою ~Ірію.

СІ<ромниі!,

ком Т. С. Єредещ<О і а гроном ну роботу.

На нього

1

:: 11 11 11

ІІ ІІ

рмію, - відповідає а п ісля служби повер -

єдн)Т:Вати.му працю з навчан-

::

він, -

ну.ся знову в свій колекти-в, по- !І

ням.

ниіі брат Михайло, а батько

В. ПЕРЛОВСЬКИИ,

учитель.

11 11 11

:~~~~~с~--~~~:~~-с~о;~~--~~~о~~-~~в~~~:-~:;~:::~іііііііііс_:._~-~о-~-~--ИІ~~---------__!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ .rll _ _ _ _

..................................................................... :

;:..

ІІ 1 1

1

11 11 11

дя.нську

ні-

Тут же, на Троєщинськомv в ідділку, ш оферує і його рід-

можн а

ФілоІІе ІІ Іш.

СІКороА піду служити в Ра-

-

ших, а до роботк беручкий.

і подобає комсомольцеві. Успішно виконує будь-я:ку скл ад-

11

М.

майбутнє.

чкм не відрізняється сере.д ~в-

І. Ф. Чорностан.- Пр;щює, як

11

::

ІІ

поста:влснс молодому механізато рові - п ро його пла ни Ні!

-всьому люд-

.непримі,-най,

ІІ

11

11

Слюс ар ,

ЇІ

::

і НІІІі

t1

Ш'X<tHЇJaTOjJІI

нолІ І'-

11 11 11

І ще Од'ІІС затнання було

ству. Мабуть, ше навчаючись · ·• Уо сьомо,му клатсІ,ому дш~шов. !а•коr ви•сновку. н здшснив

керуючии віддІл-

Авраменко~!

Прнклал. :~ 11 11 ал юючІІіі.

- перепитав ю.нак. Люблю її, цю nрофесію, бо життя

Литвинен ка ,

::

юнак11 : 1 ~ . ПtІ.іІИпенко, В. Ро1·,

Л.

Чо-му?

nона дає

н.ізаторів, ві.н став <юдити тра.ктор. МолодІ', І·, , але завзя•тІІІ···І, .

11 11 11 :: 11 11

j1<>Ua .

на -

Миколи Федоровича Трu~ ІІ ~І чука та інших. ВідрадІІО. 11\І >

• і~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~~~~!!!!~~~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: на підпрнємстІН<І, з І']Jулз юна11рофес і ю механі:~атора- хл ібоКіJв ВІІріШІІ JІU праЦЮВа1'И 13 рід-

до сво( х

горія Овсійовича Бруєнка, Ми-

е ' ДОВІр я

ас·лу~ене

ста рш их,

ставників- механізаторів Гр и -

!!••••••••••-•••-•-••;;;;;;;;;;;;іііііііііііі;;;;іііііі;;;;іііііі;;;;ііі;;;;іііііі;;;;;;;;ііііі

'3

до

трактористу- пова -

;

:

f f f

-2-

Іt

Нам розновідають 11ро їхню життєрадісність, творчий

110ступ,

які

однаково

були

затьмарені

небом

вІйни .

А_л е тільки затьмарені , бо вони знову піднімалися на вІ дважни х будовах у 4U-x ... Автограф нашого середнього

• • :

брата-комсомольця також залишається незмінним . Ми л ишс хочемо не забути про нього.

:

: f

У НЛЮЧІ ЖУРАВЛИНІМ, У ВИРІї

ПІСНА ОСЕНІ ПЛИНЕ,

У МОЄ ПОНОЛІННА

АН СНИ.

І ЧЕНАЮ НЕСТЕРПНО

uуде вчитися .

~

J

Дядько І ван не розн іяв н адії хлопця , і в 1943-му Григорій Та~ вони по;иналн ... В~і м а ііже так почин али. А потім пря-

МОЛОДІ ВСЕ МРІЮ А.

n е реросток сш за п арту третьокласник а .

мо ЗІ школr1 и шли 11 а вщбудову. Грнгор і й також не шукав

І, ЩАСЛИВИЙ,

і

тися. «Таких» у ііого вось мому класі було н1естеро. Усі й по-

у МОЄ ПОКОЛІННЯ

•. + ,.

Така доля бу.1а :~а гада н а ПЛІНІОМ ч асу багатьо~ 1 його ро -

• ~

ІНшого. Та хтось сказав, що таким, як в ін, треба ще повчи-

ПСС Інt ка~т ... Р

і

ВІРЮ А!

·

:

<~ебе, КОЛІ! тоіі

: • і •

з

:1

І він же хотіn

:І алrшrиnt

ПАЛНЕ

хлопця біля

відзн акою :Іак інЧІІ В навчанн я на

відбудову

Києва .

і~

Була

ударна робота, були недІЛЬІІІІІШ. Григорііі Мойсейович н ам'я-

rає Хреща~ик ще nоруїІІюваним, пригал.ує всемогутні нісні

л_ r~отім -

пер ші

І Ііслявоєв н і

І нар алельв а __ з цим - комсомольська робота : секретарював . завод холоднльmшів зустр ів його по-діловому

;

! 1_Броварськии

_представ ив сувор І вимог~r -: такі, . як ІІ Х вимага в час. Кому'. :1 досвідом, з ум ін -

і ня НІСТм, Г.з пережнтим М. Грицик.. . В ІдпоnІв дІловитІстю

:

Ми з наєм о. т а к і Іюв нн н о було бут ІІ .

·--------------..-_._.__.____:,.__________ але •вірно

сказано : ·в житті всюди є -міс­ ц е для ПW{в игу. Тим більше

для трудового.

більшенням працювали

1

не буде пере­

сказати,

що

ІКОМСО•М ОЛЬЦі

по ­

ДИТ­

КОмбіНа1'у з енергією бамівців .

Удар.но

nопр ацювали. Трудо­

вий ен,-узі а:з м, бадьори.й _ на ­ стрі•й •п ан)'ІВав на суб01'н н.ках.

Працювали, nоступаючись до ­ звіллю. Часо·м тру.дил ись по

д1в і з міни пі•дряд. 3а1'е й при­ ємно було відчувати леГІКий щем

втоми,

аюл и

повер тались

:J роботи .

Не раз з адавала тон у робо­ ті Параска Ра~уба. Відчу.ваю­ ~·І,

що

в , ома, .1ИІ:ІІ

-ко,мсо моло.к

огор тає

підтримувал а

їх весе­

словом,

д отепом .

А

сама

е нергійніше бр алась за роботу, щоб :власним !Прикладом за ­ кликати пра ці.

інших

до

активноТ

Тут, на суботниках, згу р ту ­ в ався

комсомольський

колек ­

т и,в. Пр аця здружила членів організаціі, ви я-вила їх інди.в і­ дуальиосrі, х а раІК1'ери . У.ваЖно прщщІІВЛялась

ком-сом ольський

секре1'ар до дf,вчат. Тепер зна ­ л а , ком у яке доручення можн а

дати, хто схильний до того

чи

Пінчук та інші на

Середа,

с убот.н и-ку

комсомолки і трудил и•с ь су м­

лшно І , ЗГОДОМ, В

ІІООМСОМОЛЬ·

с ь кій роботі добре себе в и яви ­

• Організова-но, зокрема, про­ ,и шла на .дитком-бінаті така важл и:ва пол і·тична кампанія

як UJідrотовка .до обміну та об~ чін комсомол ь-ських ~витк ів

За а ктивJ-Іої участі всіх чле­ нів спілки пр оходят ь тут ком­ сомос~І ьські збори .

В підготов-к у с.вяткавнх м-о­ лод іжних вечорі в .н а підпри ­ Є!ІІст.ві дівчат а теж вносять св ій в:Клад .

_ За ходи -комітету шд1приємст.ва

комсомолу

завжди

зн ахо­

дять підтрІf Мку у молод:і дит ­ ко мбінату .

І ІВ усьо-му задає тон Парас ­ ка Рахуба . Вміє комсо моль ­ ський секретар заціка вити тру ­ діВJІиць спілчансь-кою роботою, вмІ є знайти цікаІВі форми її проведення. Через 1'е 1'аК тісно гуртуються -навколо

:

І

: j \

:

: : :: :

ли.

~

~ ~ ~

:

Олексій ІЩВНКU , сеКІретар

КОМСІОМОJІЬ­

СЬКОЇ оргавізації заво­

ду

29

1975

року

виіІш .. и

л

с ьогодні

ввечері

~•••

комсомол ія

~

3-

технікуму і за розnоділом п от р а пив на з авод п о р о шкової металургії . Чере1 міс яць мав ч е тв е ртий розряд .п ечо вого .

Та він , у СІІлетінн і з робітнич ою вдачею хлон ця, маиже ІІІЧО·

го не змінив в одноманітних і с мутни х будн я х бригади .

М ин у в рік . Ба с иле в а хватка з ал иш ил ася у п ерто над ійною .

І н а поч атку 1974 року він очолив бри гаду як бр игадир

1

як

г ру пкомсорг .

Ми знаємо: так і пов ІІІІН О було стат и ся. Це п оч ерк сьо rодення: прикл ад ! Пр ІІ КJІ ад, з апочатков а ний н а вдячних тра д иція х минулого . Брига да В асиля Гусє в а включ ил ась в соц іалістичне з м а-

гання на честь ЗО-річчя Перемоги на д фашистською Німеччи-

f

ною. Девіз - пр ацювапІ «За себе і за того хлопця! » . Пр ацювали дійсно так. Тільки так! Пізн і ше стал о відомо: хлоrщі

~

t

дир а сфотографували біля Пра п ор а Пе ремоги в Москв і.

\

t

• • : : : : :

ми тільки хочемо ще раз сказати про це.

Василя вийшли переможцями у з мага нні колективів. Бри га ·

За тим ще не один усп іх п ри ход ив у перший цех, в изІІ <І -

: : : : : : : ; ; : ;

t : :

% : : і

\ t чений пла н овик а мн зовсім коротко : виrоб і ток - 130- 140 ~~t пр01~ентів... і ~ Василь Гусєв н е щодав но оле ржав н овиї1 кв и ток. Екз а мt? н t ~ • на перевірку сІІоїх якостей він скла в успіш но. Бе:J будь-я ких ~ ~

~

!

\, J• ~

~

,

скидок. Новий квиток . .N'~

нами на обклад1шці..

01 :JR214R. Квито к

м . Бровар 11.

:J ші сть м а

орде -

Володими,р СТУПАК.

: : :

......................................................................t Окриляюсь

в людському вирі Я· Прагну. Лечу . У .моє поколінн я вірю я так, як віри.мо

збереться JJa с вн1 урочистий вечір , де виступатнмР ветеран Всесоюзної Ленінської Комуністичної Сnілки Молоді , колишнііі робітник фабри­ ки Іван Олекс андрович ШумаіІ. СвяткоВІІіі веч ір у Гоголеві має пройти цік аво й весело: у іІого nідготовці бере участь власний с а­ моді я льн~t й а11самбль «Юність».

3

* * * tІЛГОДИ ко мсомол у

Дн>І народження дирекція p aдrocny

« ~ердівський •

винесла

подяку

й

нагородил а грошоними преміями nравофлангових соціал істнчиого

змаган ня комсомольців: брига~ дира тр а кторної бригади Миколу Н ауменка , водія Миколу Демчука, бухгалтера

Галин у

Ше вченко, · во­

дІя Іван а Лизуна та зааідуючу відділом кадрів Ніну ГрицаіІ.

* * *

РОЧИСТОЮ піонерською ліній­ J кою «Комсомол н аш стар­ ший брат• розпочалос я сьогоднІ

V

вр ан ц і

святкування комсомолу в

ження

середиііІ

Дня

народ­ Гого.. Іаськ\й

шкоJІі .

А н априкінці дня тут пройде те­ матичний вечір • nартії на вірність присягаємо • , де, зокре ма, відбуде­ ться огляд революцІІІн ої пісні .

* * * О ДНА

з кращи х пташниць Ки­ ївсь кої птахофабрики Наді -я Тимчук зустрі•Іає с воє свято но 6 ними

трудовими

ІІі дсум к а ми вона

n ер е мо1·а ми:

де в ' я ти

оде рж ала

місяців

ві д

кур ки-несучки

110 ~І0,2 штуки яець. Нині у комсомолк и

ні дні .

І

за

року

-

н а пру же­

в гарячііІ роботі останніх

місяцІ в року вона вnевнено крокуе до його заверш ення у скл ад\ n ер ­ ш ої н айк ра щої ві с Імкн Іl та шниІ'І.а: району.

* * *

ВЧОРА на заводі порошкової металургії відбувся вмнкиіІ урочистий вечір, присвячен ий Дню народж е ння

ко мсомол у.

д рузів - комсомол ь ців довими перемо га м и

ві тал и

Ста рших

з

тру­

школярі ,

~~~~~~---------------------------, 1-------------=~..........,

Я надіюсь.

• ~8ЗеТ8 І г.rзет І·

ЖОВТЕНЬ, 1975р. faPT .м

3.

Іллічу!

<<Торrмаш~.

жовтня

фабрики

на суботн11к. 1 робота кипіла зав-

:.я то !

В АСИЛЬ Гусєв закінчив денне в ідділення металургійного t:

неї діІВча­

р е нці ю ї ї висунули , я.к кращу :J кращих. Від:чуІВа ють вона іі сп р авді їх ватажрк.]

Гоголівської

римо: так буде! Автограф нашого сучасннка•комсомоль~~ ~:л=~йаJ;~~=- вдя•1ним минулому і сміливим у поrля-

та. Че рез те й делегатом на р айонн у ко-мсо-моль•ську конфе ­

іншого виду громадіської робо­ тн . Активістів було багато . Ольга Ярош, В іра Ковбаснн ­ ська, Надія Рогульська, Віра

о

1•

і

~..................................................................,

всена родна будова,

: •

~

свята -

комсомолу-

дівч ата

Ми живемо у сонячному сьогодні . Знаємо: воно ща сливе , стрімке, невгамовне, звитяжне ... Ми хочемо бач~ти його завжди таким - незмінним у розвитковІ. І вІ-

:

~

й

стрічкоткац·ької

-

:

н 'нтирічки, армія, цілина .

сво го

народження

..................................................... ..........:

t

К О МС ОМОЛЬЦ І В.

;

J Дня хлопці

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ!

Цього разу Григор ііі вперше не нослухав с~арших : поїхав груп ою випускників ~чилища

"" ПЕР ЕДД ЕНЬ

ВІРЮ В НАШЕ

екомснд;ЩІІО л.ля вступу в КО~І сомол давав Григорію сам

директор училища ,

~

t

ІДУ В МАйБУТТЯ.

1 хали до реМІ С ІІІІч о го У 'ІНл ищ а_

t

л юбить ко"'сомольс ьку роботу складал ьниця заводу виробів Людм ила nEHbKOBA . Фото О. Калашникова.

І н Ф о р м с в к то р ~· r АРт У ..

ВЕСНИ.

ПРО ЖИТА

душею

. . ..................... ........................... •"-" ....

ВІРЮ А

РИГОРІП МuіkС'ііович Грнцик nстиг з акінчити до війни

тІл ьки два кла сн . Батькн п ін не п ам'ята в. Проте добре :з н ав, що сусщ, дя ;н,ко !nан , <<І Ірож е не Гітлера », і він з но ву

: : •

Усі єю

електротехнічних

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

о

3 crop.

о


Всесоюзний оzляд роботи первинних орzанізауій товариств Ч е рвоноzо Хреста

Червоноzо Півм.ісяу,я

z

----~--------------------~------------~------

Чілі бореться, Чілі переможе!

У нашій

активно

включи­

лuся у всесоюзний тиждень ~о~

лідарності з У ході

патріота~и

тижня

ЧІЛІ:

солідарностІ

географії Д. М.

11 Змістовні роботи представили 11 на виставку політшІІюго пла11 кату учні 5-го «Б», б-го «А», 1 117-го «А», 7-го «Б» та В-го «Б» 11 11 класів. Серед них - «Венсе·ІІ 11 ремос», «СвоНбодбу - ~е~окра·ІІ 11 там Чілі!», « е ути ЧІЛІUСЬКО·ІІ 11 му фашизмові!», «Геть з пла- 11 11 нети!» та інші. . оо ,11 11 На Ве 1!0рі ІЮЛІТиЧНОІ nІСНІ 11 11 пролунало багато пісень !f _ви·ІІ 11 конанні шмлярів, але н.аиб1ль· 11 11 шою популярністю користува- 11 11 лися чілійські - «Пісня про 11 11 Віктора Хару», «Ми переможе-~~ 11 мо». . 11 11 На закінчення тижня солІ· ІІ 11 дарності проведено конкурс 11 11 дитячого малюнf(.а. оо. Тут шк?.: 11 11 лярі дали волю сво1и фантазн, 11 11 виявили безпосереднє й щире 11 11 прагнення бачити своїх рове_с- 11 11 ників з далемї країни радrс- 11 11 НІІМІІ і щасливими. 11 11 А. БУДІЛОВА, 11 11 старша пtоиервожата. 11 11 ~ 11 ~

ються питаНrня не лише поточної роботи, а й підгоrоВІІШ до таІІШХ .масових заходів , яким є, uал.рилшад, <~день доно-

Червоного

Хреста і

ра» ,

передІплата

жу.рналу

в ажлнві і -.вклІЮчають ря 11 :~аход1в по підвищенню санітарн.ої куm>гури, пропа· ганді санітарно-гігієнічних знаю,, полі1п-

жни у ко:vrплеr(снн.х бригадах ·Під час с і льсьІ '<Оt·оспода)хr,ких польових .каіМfіа11іИ .

тощо. Девіз його:

'ІОJЮНЇ•К

150

нараховує ,

уряд .працівникам полів і ферм.

практични1м

ють

Комуністична партія

і

ри:vrн

Ра.дянсь.ниіі

вдома , я.киrй

11 11 Відбулися фінальні ігf!и пер·ІІ 11 шості райради добровrльного 11 11 спортивного товариства «Ко- 11 11 лос» з футбола. Ними завер·ІІ 11 шився цьогорічний сезон, про: 11 11 тягам якого сільські спортивнІ 11 11 колективи виборюв51ли право ІІ 11 називатися наисильнrшою 11 11кшюндою району. • 11 11 Серед дорослих важкии 11 11 шлях до фіналу пройшли_ 11 11 команди Великої Димерки r11

Іі Рудні, які і в минулі_ роки ус- 11

11 пішно виступали в Іграх nep-11 11 шості. В остаточному поєдин·ІІ 11 ку перемога дісталася велико- 11 І' димерчанам, які забили два 11

навичкам

догляду

за

ня,

зросла

в

де.сять

рааЬв

порівяяно а

раком. Ба;гатьом х,ворим врятували життя М. І. Лев•чен:ко, ЯІІШЙ здав 1\.ров 20 разів. По 17-20 разів побували на донорському пункті М. М. Лень, Г. К. Ящнин, сLм' я Л уста Марія, Олек­ сандр і ОлексLй. Іх благародство оці.нено з належною увагою: значrюІІМИ <<Донор СРСР>>, <~За­ служен;ий донор СРСР», .почесними грамотами. цінними подарунками. Фото­

1965

меду-

жими, найпростішим методам дезинфе.к.ції, прааила:vr гігієни і догляду за

ти Товари.с11ва Червоного Хреста .радгос-

діТР.,.'VІИ, ці люди роблять вели~у с;п.раву

пу «Го.голівсь.кий>>. ~' нинішньому році органі•зація ;з.росла , rзокрема до 823 чле нів його. аІ!('ТИВ стан01вит.ь 185 чолов :,к . <<·Роботу {)ВОЮ, - говорить голова

по охороні здоров'я сільських трудівників . Кращи:ми серед них, безУІмовно, є О. С. Шевель , О. І. Була,ВІ!(а, Г . Я. Жовтуха, І. М . Іваниць1ка.

первинної організації Л. В. Мещанова. -- плануємо в тІсному зв'язку з ви.кон.номом сільсІ:Jкої Ради депутатів трудящих, дільничною лікарнею, ;партійною, ко:vr-соІМоль.СЬІІ(ОЮ, профспілковою організаціями -села>>.

Велику і .корисну роботу в nроведенні поточного -санітарного на•гляду за сільського.сподарсЬІІ(и.ми об ' єктами проводять !1рОtмадські сан:нслектори Г. М. Медведенко, М. В . Жабинська. Є. Ф. Двгтярьова.

Оhм членів .комітету мають чітко визначене коло обов'язків, я.кі охоплюють

Саніта,рна дружина, безперечно, одна з к,ращих у районі (•вощі залишила в ее-

портрети .кращих прИі!(,рашають стерно оформлений стенд. «Але найвища 01цінка для нас, ворить десятира1зови.й донор Н. В. тій, увага тоrв·аришів, ·свідомість но ВіНІКонаного обов'нзку .перед

питання .пол:п.шення

бе назавжди

С1'ВОМ».

у;мов праці,

дотри-

мання ;правил техніки безпени, нонтролю за роботою СІкладів оті)утохімhкатів ,

перехідний

нубоо,

завою-

май­ го­ Ве.р­ чес­ ЛІЮд-

І. ФЕСЕНКО,

вавши тричі підряд: в 1973, 1974 і 1975 роках), не обмежується лише під-

Почесний донор СРСР.

~'''''''''""'''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''--.'''"'''''''''''''''"'''"''''''''''''~''''''''''''''~''''"'''""''''''~~;~!І!--?іІ,N?!І!?~ІІD'І••••~'-"011!111tІІМRІІІІІІІІІD Хоч лист і не було надруковано Мешканець села Великої Димеркн В. П . Забережкиіі надіслав до редак­ ції листа, в якому розповів, що у се­

лі закрито магазин Nt 6. Роботою ма­ газину жителі села були задоволені. і закриття його здивувало багатьох. Крім того, це створює немало труд­ нощів з доставкою nродуктів для мещканців цієї частини села.

Більшість з майже 8-.м.ільйонної

армії безробітних

Голова nравління раіісnожнвсnілки П. О. Котельников на заnит редакції відnовів, що продовольчиіі магазин Nt ка відділку Імені Кірова закри·

США, як і

тиіі

раніше, марно намагаються знайти роботу. Для багатьох з них «робочим місцем» уже давно стала черга на біржі праці. У цьому доогому потоці людей в нью-йоркську біржу праці -багмо молоді, яки закін•tила середні школи, коледжі. За статисти­ кою, кожен п'ятий юнак або дівчина не мають роботи. Особливо велике безробіття серед негритянської люлоді - 41,1 процента . (Фотохроніка ТАРС) .

І! пустивши у СВQЇ лише один.. 11 у юнаків у фіналі зустр1ча- 11 11 11 ф б · Г · Ка ІІ лися ут ОЛІСТи оголева 1 "11 ІІ лити. Калитянці забили два 11 ІІ «сухих» м'ячі у ворота юних 11 · Г · здобу 11 І І спортсменrв оголева 1 ·11 11 ли перехідний кубок. 11 11 Командам-переможцям. бу: 11

Нечорнозем'я•.

Про-

грама документальних фільмів.

11 ~4 ·40 • р ос Ійс ь ка Лмова • . 11 15.25 «Творч 1 сть . Ісаакяна•. 11 16.00 •Москва І москвичі•. 11 стри сnорту РС:Р. 11 16.30 Художній фільм для дітей «СЛОІІ 11 11 і мотузочка•. 11 ІІ 17.15 к. т. •Веселі старти•. 11 д 18.00 Новини. 1111 ОООМОЖІТЬ аматорам 1111 18.15 к. т. Маленький концерт для ді-

.

тей .

. 11 18.30 К. т. •Нема миру nід кедрами•. ІІ У нашому селі, у Берf!иЦІ, 11 Реnортаж з Лівану . ІІ живуть чотири чудооих дrвчи-11 19.00 к. т. •Пісня далека й близька• . ІІ ни. Вони мають непогані голо-_11 11 19.25 •Слідство ведуть ЗНАТОКИ•. По

11

сторіиках циклу телевистав. І І си і часто виступають на сценrІІ 21.00 Інформаційна програма •Час•.

буд _ инку культури. ІІ 21.30 к. т. Естрадна програма за учас-

0 д' ЮТЬ 11 тю В. Тоикова І Б. ВJІадимирова. 11 сь і зараз ІВЧата готу • 22.00 К. т. Міжнародні . змагання з 11 СЯ до святкового концерту, 1: важкої атлетики. ~присвяченого 58-ій річниці Ве-1 1 22.50 К. т. Сnіває €. Поломські. 11 ли··ого Жовтня. ІІ (Польща). По закінченні - но· ~ 11 ІІ у селі молодих співачок ІІ вини . б П не 11 ПРОГРАМА УТ 11 лю лять, ШОJНують . роте ІІ 11 _20 Наша афіша:

І\ завжди вони мають можли-11 11.25 Новини. ІІвість виступати перед одно- 11 11.40 сШкільниіі екран•. Російська лі11 д· тература для учнів 8 кл. •0. С . ІІ сельцями. ІВчата навчаються 11 Грибоєдов _ виразник ідей де-

nодання

санепідстанції

Будівництво

заnланов·ано

на

нового

1976

як

мага­

рік.

в'язано домовитися з дирекцією госnу про виділення тимчасового міщення для організації торгівлі довольчими

ні

Кірова

11.00

товарами

25

до

на

рад­ при· nро­

відділку

1975

жовтня

іме­

року.

но-

вини.

14.05 к.

€ . Несте-

· читання•.

та,

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

тич на

теорія

газів•.

(М . ).

9.25 Для учнів 3 кл. Музика. •Пісні 9_45

громадянської і Великої ВІтчизня ної воєн». (М.) . і 10 .40 Для учнів 2 кл . Приро -

дознавство. •Як

Сметани,

nерерві

фільм.

Ф.

Шопена.

документальииіі

лІтичний оглядач

В.

іО.ОО Для сІІеціалістІв народного господарства. •Інженерна nраця в соціалістичному суспільстві. матеріальне 1 моральне сти мулю-

21.00 Інформаційна програма •Час•. 21.30 •Кіноnанорама• . По закінченні-

10.55 Художній телефільм «Все це не

10.10 Наша афіша. 10.15 Документальний

вання інженерної праці•. (М.).

так nросто•.

17 іО наша афіша 11:15 Для дітей. 'телевистава •Марка

фільму

сЛюди

Фільм четвертий.

і

система сил. Ферми•. 20.05 КРекламва . Оголошення . 20.15 . т. ечірня казка. Мультфільм •Гуси-лебеді•. (М.). 20 ·30 Кіножурнал.

20.45 11 В школі і не .можуть самі СО·ІІ кабрнзму , Комедія «Горе з розу. дб · стру 11 21 .00 б 11 t при ати костюми, ІН - 11 мр. . _ 12.20 XXV з'їзду КПРС - годну фізуст- 21 30 11 менти. 1 1 11 11 Н д ·а річ . Заnорізька дРЕС на и ш ІІ а-11 з ається, що завr уючо- 11 п'ятирічки•. (Запоріжжя). 23.05 11 му клубом слід більше уваги 11 12.50 Художній фільм сДобровоJІьцІ•. ІІ приділити цим аматорам. сіль-11 14.20 Музичний ФІльм •ВятськІ иасnіад'Же вони не ли-11 ви•. 11 ської снени ..,. · ' 11 16.15 Наша афіша. ІІ ше хороші Виконавці, а й самі 11 16.20 сТрудовий nереклик•. Харківські 9.00 11 пробують писати музшсу і ело- 11 завоАН •Електроважмаш• та 9.10 11 В пісень ІІ сЕJІектромеханІчиий•. (Харків). 9.30 11 а · С ГОЛУБ ІІ 17.00 ДJІя шко..ярів. еМузична енци- 10.00 11 • • І8 uопедІя•. 10.30 І~ііііііііііііііііііііііііііііііііііІіііііііііііііііііііа-. 18.00 cHaw сучасник•. Нарис про Ге-

•Вулиця, транспорт, nішохід•.

(М.).

•Наука сьогодні•.

(М.).

к . т. Художній фільм •доля Ма-

•Перша

ІО.40 •Суботній реnортаж•.

рини•. (М.) .

ІнформаціАни днем• ·

й

випуск

•день

за

СУБОТА , 1 л ИСТОПАДА ПРОГРАМА цт

Чок•.

бальних

т.

і

з

nосади

переведена

танців.

(Донецьк).

ІнформацІііиа

nрограма

•Вісті•.

театру

биляиськоі. •На добраніч,

Програма

Ім.

О.

Ко·

діти!•.

сЧас•. (М.). вистави «Не судиперерв\ вечірні но­

Продовження

лось• .

В

Програма

передач.

НА

ОБЛАСТЬ

10.35

І Для учнів І КJІ. Музика . Передача друга. (М.). Економіка сільськогосnодарського виробництва. •Зерно основа

-

сіJІьськогосnодарського цтва•.

виробни­

(М.).

Для студентів-заочииків: Історія КПРС . •Розробка В. І. Леніним питань стратегІі І тактики nартії в праці •дві тактики соціал-де­ мократії в демократичнііі рево­ люції•. 12.10 ФІJІософІя. •Політич­ на організація сусnіJІьства•. 13.25 Політична економія . сФор­ капіталу

І

додаткові

вартос·

Зоотехнічний факуJІьтет. племІииої роботи•.

Художній телефіJІЬМ •БаJІада про комісара•. Екран студента-заочин ка. курс. Англійська мова . •Інверсія в умовних реченнях. Багатознач­

2

ність•.

23.

Німецька

мова.

ПідряднІ

•Пара­

речення

спосо­

бу діі•.

•Кондиціо-

17.15 •Школа

рух•. (М.) . Програма передач.

граф

творчості таланти•.

на просторі•.

«Раико·

звільнена

М. Старицькиіі . •Не судиJІось•. Вистава Чернівецького музично­

ми

17.05

•для вас, батьки•.

К. т. Музична програма ва пошта•.

9.45 10.05

•Екр,аи

передового

Постано­

товариства

продавцем.

Вечір К.

виправила.

магазином

ПРОГРАМА

нер • м . д . Булгакова . (Харків) . 20.15 14.20 Науково-nопулярний математичний журнал •Інтеграл•. 21.00 15.00 Програма передач . 15.05 Творчий портрет комnозитора 21.35

16.05

роботу

магазином.

вини.

23.10

18.20 19.20 13.05 к. т. Для дітей . сОлІвець-малю- 19.30 19.35 і 3 . 35 :~~~;~ _ маіістрр. теленарис заводу

погану

сnоживчого

драматичного

20.45 21.00 21.30

12.00 «Орбіта дружби•. Україна БАМ у. . 12.35 1 Всесоюзниіі фестиваль само-

майстра

в

На зауваження тов. не реагувала І недо­

не

Сидоренко

працювати

(Вороши-

К. т. Гімнастика.

К. т. •ЛБВГДеііка•.

І.

завідуючої

15.55 16.00

д. Задора . (Львів). молодих•. •Голосую за професію•. 16.45 Музичний фільм сЛиііся, пісне,

Новини.

Н.

роботі

міського

Лялькова вистава. (Херсон).

про

на

.1'6 4

ті•. 14.40 Науковий комунізм. •Міжнародний комуністичний

фільм

діяльиоі художньої трудящих. •Народні (Ужгород).

у

вою

манекени• .

країни Гонделуnи•. ловград) . · 18.30 к. т. «Виставка Буратіно• . (М.). 11.15 Для дітей . •Поросятко

19.00 Екран студента-заочника . 2 курс. т і еоретична механ ка. • Плоска

ліків

новини. ПРОГРАМА УТ справа У житті•.

за

керівництво

тиві продмагу. Сидоренко ніяк

Зорін.

19.40 к. т. Прем'єра художнього теJІе-

відділка

скаржилися

магазину

Після цього їй неодноразово вкuу­ валося на сварки І суперечки в коJІек­

16.30 К. т. •Співдружність• . Тележурнал . . 1 17 .00 К . т. с," свот тварин•. 18.00 Новини. 18.15 К. т. Мультфільм «Тяп і Міка•. 10.55 18.40 •9-та студія•. Веде nередачу no-

до ЗИМИ

готувалися•. (М . ).

звірі

Б.

В

ф Для учнів 1 курсів про техучилищ. Фізика. «Молекулярна кіне-

Мутзична Е прГог1 рамаФ Лдл1 я вори . р га, . с-

т.

юнацтва.

23.45 Програма nередач. 9.00

nоnередження

незадовільне

сійський романс•. Виконує заслу-

12.35 •Літературні Поеми 2і.30 г. Бадакін. •до нових журавлів•. Е. Багрицького. Виетава Волинського обласного 13.05 к. т. •Музичний календар• . українського музичио-драматич- 13.35 к. Т, Програма «Здоров'я•. н(Логьовів)т.еавтрупереімр.во' ~ вшечеірвнче1. нка.

воре

І

19.45 11.25 • Більше хороших товарів•. 11.55 к. т. Музичний абонемент. сРоартист РРФСР

Кірова

Голова правління раіісnожнвсnіJІки П. О. Котельников, якому надсилалась ця скарга на розгляд, повідомив ре­ дакцію, що завідуюча магазином Н. І. Сидоренко мала стягнення і су­

17.45 родний художник СРСР Б. Єфі- 19.00

ренко

Імені

незадовільну роботу селі Вигурівщині .

«Розповіді про художників•. На-

жениіі

*Троєщинського * *

Працівники радгоспу

мов.

19.45 •Ви нам писали•. 20.45 «На добраніч, діти!• . 21.00 Програма •Час•. (М.) .

П 'Я rниця 31 жовтня ПРОГРАМА цт 9.00 Новини.

згіДно

Голову правління Велнкодимерського радгосnробкоопу М . Д. Теплюка зобо­

увагу•. (Миколаїв).

;:

11

ЗІОНУ

роя Соціалістичної Праці водія

11 14.00 •Горизонти

6

аварІйниіі.

С. І. Болгаріна. (Одеса) . 18.30 Телефільм «Туркменські коні•. 19.00 Інформаційна nрограма • Вісті•. 19.30 •Зимівлі худоби - nовсякденну

:І дуть присвоєні другі спортивюІІ 11 9.10 к. т. Гімнастика . 11 р озряди. 11 9 30 к ВІдгу і ься сурмач і'• 11 М. ЛЕВАДСЬКИИ, 11 1 о:І5 к: :в доб~~ тпут~!•. · ·

1111 сільського

навчання

Проводячи ін-

дивідуальні бесіди. нав,чаючи населення

Беручи участь у Всесоюзному огляді, чимало добрих справ зробили активіс-

~голи у ворота суперника, про-~11

11 інструктор З фізкультури 1 n<>nrоспу-комбІиа"Jо сКа111 ,......., ІІ ЛИТЯНСЬКНЙ>> ім. -ріЧЧЯ 11 срср. каи~ат у май·

.проходи,ть

базі сільської л і карні.

здають безплатно І!(ров. Завдякw їм по­ стійно з.мlнюють.ся і оновл10110ться засо ­ ()и наочної агітації: стенди, вLкна сати­ ри. лн;ст.юи-інформації. За останні роки безоплатне донорство набуло особливо широного розмаху. Юльність людей. що здають свою нров для потреб охорони здоров' я і лLнуван­

наприклад,

на

го-

й nро.тигаооми.

СандружИЮІиЩ залучають в . ряди до­ норів СЕЮЇХ ТОВариШ\Jв ,ПО .роботі, самі

ворить про веЛИКJУ уваrг1 у, що її []риділя-

до весни, футОопе.' 11~

1111

необхідно,

профільонаний аІКТИ•в: по догляду за хво-

здо.ров'я труді;вни.ків села>>

санітарних

дикаментами. та ;матеріалами першої ме­ дич;ної допомоnи, ·респіраторами, а де

<<Всі сили громадськості на поліnшення

охорони.

аптеч()І}(

постів, оснащенням ,усіх а-г.регатів (ком­ баJЙ1НЬв, тракторів, автотранопорту) ме­

«Красньій

.Крест•> (йо.rо, до речі. одержують в цьо:vrу · році 187 чолові~). учас,ть сащ:~ру-

благоуст,рою

комmлектуваннЯІм

та ба:гат.о іншого. На засіданнях виріщу-

надавичайна

оr·ляду

ній діІїльності, говорить багато npo по­ всякденну (і основну!) .роботу сандру­ живни:ць. Вони систематично стежать за

санітарно· го rстану робочосо місця, ~рrа-

Черваного Піrвrмі•снця СРСР, Цент,ральни,м Комітетам mрофспілок .медmрацівнн•nів і робітників та службовців сільсько-

шеНrню

МІСІЯ

нізацію харчУJван.ня робітників, лщгоТОВ'КУ сандружин, :пропаІГанду донорства

том ЦК ВЛНСМ. Завдання цього ·

11 шистської хунтu . його підготу­

ІІ.п 1/СЄНКО.

заве~JШІенн~

го го,с.подарства і заготІвель. Секретаріа-

проведено бесіду про боротьбу 11 чілійського народу проти фаІІ вав учитель

;країні йде до

готовкою до зма.гаиь. Командир першої ланки Т. Ф. ГрЯJЗеВа, в~вачаючи усnі­ хи своїх ІІЮдруг в теоретичний і nрактич­

в•сесоюзІfІІИй огляд роботи, оголошеним .президією ІВИІІюнко,\'Іу о:рдена Леніна

С<>юзу товариств

Комсомольці та Шонери шко· І лu-інтернату

• •

Їх благородна

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

23.00

досвіду>. •досвід

К. т. «КJІуб кіиоnодорожей•. (М . ). Кіножурнал. Програма передач .

Чемnіонат

СРСР

з

хокею:

намо• (Москва) (Рига). nеріод. К. т. Вечірня казка.

3

с Пригоди К.

т.

Жирафи•.

•Людина.

•дв·

•динамо• МультфіJІьм (М.).

ЗемJІя.

Всесвіт• .

(М.) . Екран зарубіжиого фіJІьму. Ху· дожній фільм Важкі рукавич­ ки•. (М . ). ІнформацІйииіі випуск сДеиь за

днем•.

р

едавтор

Є

ФЕПОR

_..

~--~'но~вл'я_ж_и~з-н_ь_qq:Р:;;Р::Р::О~;:;·q-~~-~~::-~;:с;---~~~:И~;;~~~~;~;~;;::;;;~:З~~~:{-~-~;~q:Н::И:~.~-~ • :о . • • у во вто рок, се-реду.

'

Коммунистическо/1

партии

Украиньо,

городекого

и

районного

Советов депутатов трудящихся Киевской области. Газета вьоходит на украинском язьоке .

2G5p20.

м. БРОВАРИ вул. Київська, 154.

водповщального секре~аря,

1

ВІдд лу

дента _місцевого радІОмовлення масовоr роботи, фотокореспондента

1 гос~одарства, кореспо~· 19·3-18, віддолів nромисловосТІ. - 19-4-67.

с льського

п'ятницю

1

суботу.

Обсяг 0.5 форматv rазетя сПравла•.

~~~~~~~~~~~c~~~~-~~~~~~~~~~~~~,q~~~~~-~,~#4#~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~q~#Q#І#:І:~g#g#~#DIDI•

ІНдЕКС

61964.

Броварська

друкарня

Київського облуn• равління в сnравах видавництв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам. 5469-11.122.

#174 1975  
#174 1975  
Advertisement