Page 1

Радянській Киргизії50 років

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯ!

.Ni 174 (3878) ВІВТОРОК

s

ФРУНЗЕ.

ЛИСТОПАДА

1974 Ціна

і Верхоізної

р.

листоnада

Ради

тут

:Ки.рг:и.зьної

РСР, nрисвячене

50-річчю ут-

ворення ресnублLки і створення

коп.

2

2

ві~булося сnільне урочисте засідання ЦН Номnартії :Киргизії

ре.слублі:ки.

З доповіддю

праnора

про

50-річчя

обраЛи nочесну nрезидію у складі Політбюро Ленінського ЦК :КПРС на чолі з rоваришем Л. І. Брежнєвим.

Уqубал'ієв. З славною річницею трудящих :Киргизької РСР по­ ~щоровили керівники делегацій братніх республік.

Теnло зустрін_утий

засіданні

промовою член

:КПРС,

засідання

присутні-

вистуnив

з

Полі-тбюро ЦН

Голова Ради

І-Lир.гизстану

Міністрів

3

вистуnив

уча<;_ниJш

Т.

У.

.

величезним

шднес_енням

у~;ючисто~о

засщання

прииняли вІтальнии лист Цент­

СРСР товариш О. М. :Косигін. рально~_У На за.кінчення промови він за-І Презид11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

до

І{иргизької Радянської Соціалістичної Ресnубліки і НоМІпартії

ми , на

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМlТЕТУ КОМУН ІСТИЧЦОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬІЮІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

прИІКрілив орден

і'{о;vuпартLї :Киргизії. З величезним nlднесенюtм

учасники урочистого

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

t\иргизької РСР ардено.м Жовт­

невої Революції і під три!!алі оллес.ки уча,сників засідання

Ном1тетовt.

:КПРС.

. Ве~х~овн?t

Ради ~~~~~~~~~~~1чмав Ук~ п~~~ії B~wв~rrCPC P. Раю МІНІсrрІв СРСР. Ради СРСР про нагородження·

ПЕРЕДЖОВТНЕВА ВАХТА :Колектив заводу порошкової металургн 57-у річницю Великої Жовтневої соЦіалістич­

ної революЦії зустрічає в обстановЦі високо­

трудового і поштнчного піднесення . Напе­ редодні свята тут від бу JІИСЯ урочисті збори .

строJщвомІу

плану

З доповіддю про трудов.і досягнення робітни­ виступив

заступник

сеиретаря

rC

СЬОГОДНІ

виконанню

на четвертий,

народногосподарського.

визначальний

рік

дев'я­

тої п'ятирічки. під бурхливі оплески вручи'3

иів, інженерно-техючннх праЦівників та служ­

бовців

ФРУНЗЕ

здоровивши присутніх з святом Великого Жовтня та видатною трудовою перемогою у Всесоюзному соЦіалістичному змаганні по до­

го

ного комітету підприємства С.

(ТАРС) .

------- - -- - - - - - - - - - -

колективу заводу nерехідний . Червоний пра­ пор Міністерства чорної металургії CPClJ і

партіН­

Сердюк.

ЦН

Начальнии відділу порошкової металургії « Головспєцсталі» В. Б. Акименко, тепло по-

профспілки

промислоності.

праЦівників

металургійної

Серед промислових підприємств району по­ рошиоsики теж вибороли першість. Перехід­ ний Червоний прапор місьикому Номпартії України та виконкомів міської і районної Рад

депутатів

міської

трудящих

вручив

Ради депутатів

голова

трудящих

Lтолиця 1-'аdянської Киргизії Фрунзе. Місто-сад потопає в зе­ _zені, зба;:ачується новими житловими будинкам и, театрами, ,нагази­

виионкому

Л.

І.

ленко.

Пав­

наюt, школами, бібліотеками, інститутами.

:Кращим із кращих, які внесли найбільший вклад у здобуту перемогу, директор підпри­ ємства О. Г. Большеченко вручив грамоти . Серед нагороджених старший печовий М. І. Домарацький, пресувальннки А. О . Звє­ рєв та Г. М. :Криса, сnLкальник М. П. Микал, токар О. У. Сеглюк та інші. На закінчення торжества заводські аматори художньої самодіяльності виступили з вели­

ким

СВЯГКОВЖV!

голова

На фото : Радянська площа .

ВЕЛЕТЕНЬ НАРИНУ

КОНЦерТОМ.

заводського

Д. ШИНКАРЕНКО,

комітету профспілки.

На фото: начальник відділу <<Головспєцста­ Лі>> В. Б. Акименко вручає директору заводу О. Г. Большечепку nерехідний Червоний пра. пор Міністерства чорної металургії СРСР і ЦН профспілки праЦівнииів металургійної

промисловості.

Фото М . ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управлінІf!І сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 3 листопада 1974 року

На зви

10,3 11,0 8,2 8,5 7,8 8,0

-0,2 -0,4 -0,3

силосу, грубих кормLв. Особли­ во дорідні вродили кормові бу­ вирощували

технологією

за

мето­

сусідів

-

раД!'ОСІ!у «Плосиівсьний>>. Вони були nосіяні на 80 гектарах і

закріплені, вLдповідно індивіду­ альних договорів, для вирощу­

вання за онре:мими

робітника­

ми.

Буряки вже викопані. Іх зво­ зять до ферми і кагатують. За

попередніми підрахунками,

жай становитиме до

800

g-

<<Требухівський»

о

+0,3 +0,9 + 1,2

Птахофабрики: Семиполківська Пухівський ППР

Племптахозавод «Рудня» Богданівська

92 91 94

-0,3 -0,1 -0,5 -0,1

-0,9 -0,1 +0,3 -0,2

92 96 94 92

6,3 6,5 5,9 6,5 5,9 7,0 5,4 6,0 5,2 6,0 5,0 6,0 4,5 5,5 11,6 12,0

-0,3

+2,0 +0,3 +0,2 +0,2 -0,4 -1,3 -1 3 +6:0

87 97

-0,6 -0,9

94

94 92

1800 тисяч кіловат така буде потужність споруджуваного енергетичного велетня Киргизії Тактагульської ГЕС, третьої з каскаду електростанцій, що будуються н.а річці Нарин. Висота греб-

95

81 17

9,8 8,0

-0,4 -0,4

+0,3 -1,2

92 79

7,7 5,3

8,5 6,0

~0,8

+0,3 +0,6

97 96

вро­

цент­

Курс-ва

лі вже досягла 150 метрів. В оснооні споруди укладено понад два

JІtільйони кубQ.JІ!етрів бетону. Наближається час, коли ГЕС дасть енергію, а живильна волога Токтогульськьго моря життя 480 тисячам гектарів цілинних і перелогових земель Киргизії та інших

середньоазіатських республік. На фото: комсорг групи головного Флюра ЛАТИПОВА.

маркшейдера

геодезистка

лLсти і вчені, працівнини сільсЬ:Rогоспо­ дарських органів, заготівельних і . транс­ портних органі,зацій, промислових під­

перемогу.

широrко

У

відзначають

республіці

славну

відбуваються

мітинги, nрисвячені чудовому трудовому

здобутrку у:країнських хлі:боробів. Сотні робітників та інженерно-техніч­

них працівників Черкасьного

хімічного

комбінату зІібрашkя на мітинг у nримі­

щенні цеху нонтрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

-Ми від усього серця поздоро.вляє­

мо наших дРУ'ЗІв

-

трудівникLв села

-

nеріод понад шість тисяч

їх радість, сназав у своєму вистуnі зсvсту:пник секретаря пар11Кому пtдnри­

на стійловий

тонн

І. ПОЛІЩУК, rодоввий: аrроном.

в·идатним

єМІства Л.

успіхом

Г.

і щиро

· Гордєєв. -

u

третІв

Другий piJR підряд госnодарства рес­ ПУ'бліки засипають у за-сіки Батьиівщини мільярд пудів зерна. Це окрилює хлі­ боробів, кличе їх до нових звершень. Тру,дl,вники rколгоспів, радгоспів, слеціа­

приєм•ств

.U//////AYH.U/////.UAYAYAY//U/AY//A!V.Q"H/OO'/~

з

буряків.

-0,7

-0,1 -0,5

9,6 8,0

нері'в з гектара, що дасть мож­

лив~сть закласти

-0,4

DNAJV//AJII'VA'".arroYLI07//H/.W"//HH/AY..un"'AYH/Л'Н'

Славно потрудилИІСя цього року рілІ>ники радгоспу 4:Жер­ дівсЬІкий>> над створенням кор­ мової бази для гро·мадського тваринництва. Значно більше, ніж торік, за•готовлено сінажу,

які

"'...

9,0 7,5 7,0 7,0

W/.DA'"/HHA'"AY..Q'O".N'A0"'AY.UAY..wo'AY...wNZAYAYЬ'~

ПОВНЯТЬСЯ НАГАТИ соновитими

дом і

':.:

7,8 7,2 6,6 6,6

«Гоголівський» «Зоря» «Красилівсь'К.И'Й» «Бобрицький» <<Заворицький» «Заплавний»

господарств

Радгоспи: «ПЛОСК~&С!>КИЙ» імені Щорса «Русанівський»

_ряки,

імені Кірова <<Калитянський» <<Жердівський» «Літківський» «Великодимерський»

Липка.

nоділяємо

Пишаємося,

що в цьом,у досягненні є частка й нашоr праці, праці хім!Rів. Тільки за перше

МІЛЬЯрд

півріччя ми відправили хліборобам по­ над 60 ешелонів азотних добрив додат. ново до· завдання.

Учасни:ки Мітингу говорили про вклад

робітничого нласу в

битву за хліб,

за­

яви.п:и про рLшучість черка·ськи,х хіміків

і далі зміцнювати союз Серпа і Молота, збільшувати виробництво · мінеральних добрив. - Радісно ук:відомлювати, що хлібо­ роби республіни додержали слово, дане Комуністичній nартії і ·соціалістичній Вітчизні, заявив у своєму ви.стУJ!Іі на мітингу голова колгоспу імені Леніна Хорольсь.коrо району Полтавсь.кої обла­ сті А. Т. Батрак. В у.країнському мільярді є і наш вклад

-

чотн,ри тися­

чі тонн добірного зерна. ТрудівнИІки · колгоспу імені Карла Маркса Новоград-Волинського райо.~у Житомирсь.кої області внесли в унраlН­ сьиий мільяр~д бли.зь.ко семи тисяч цент· нерів зерна, його зібрано з гентара по 41,3 центнера. Це досНІгнення-резуЛь­ тат вт!леІНня в Життя рішень XXIV з'їз-

ду :КПРС, самов,ідданої праці иолгоепни­ .ків, повсякденної шефсЬІИої допомоги з боку иолективів промислових підпри­ Є:І1ств міста.

3 почуттям виконаного обов' язку перед па.ртією і 'на·родом прийшли на мітинг, присвячений чудовш nеремозі уJкраїнських хліборобів, трудівники кол­ госпу імені Леніна Таращансh'Кого райQ­ ну Ниїнської області , Багато ронів під­ ряд тут збирають висоні врожаї. Не був виня.тном і нинішній, досить склад­ ний за по.годними умовами р:к. На всій площі' одержано з гектара по 43,8 цент­

нера , зернових,

48,7

центнера.

а озимої

пшениці

Але досягнуте

по

не вшІ­

жають тут межею . Про це сказав у сво­ єму ви.стУJПі· і голова колгосnу Герой С о ціалі·стичної Праці С. І. Онопрієнко.

3 велшшм піднесенням · учаснmш мі­ тингів, які .відбулися в колгоспах і рад­ госпах, на підприєм,ствах республіки прийняли вітальні телеграми ЦН НПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Раді Міні.стр:в СРСР. а також ЦН Номnартії

у,країни,

УРСР РСР.

Президії

Раді

Верховної

Міністрів

Ради

Унраїнсьиої (РАТАУ).


Героїчна оборона Києва норnусу nовітряно-десантного двічі Героя Радян~ького С<Jюзу

Довгим, ватким шляхом ішов ааш народ до Великої Перемоги. Чимало героїчних сторінОІК в історію Велиної ВітчИІЗнЯНої

О. І. Ро­ генерал-mолковника ді.мцева. При виїзді на ДеміІв­ на

на'l'кнулися

ку несnодІвано

на просто-

війни було вnисано

рах РадянсЬ:кої України.. І як геро.їчсимвол нескореності на боротьба столиці ресnубліки древнього і вічно молодого Кизастава Як богатирська єва. прийняв він на себе удари відармії. ворожої бірних частин Шалені атаки гітлерівсь:ких дивізій розбивалися щоразу об ріміста. захиснИІКів шучий опір

німецькі машини. І тlлІ>Ки зав­ дяки мужності шофера :киянина Шевченка вдалося . зникнути в одному з провулків. Поки фа­ шисти оговталися, ми дісталисх десантникІв і в розташування розnовіли тоді ще полковнику О. І. Родімцеву про прорив гіт­ лері·вців. ТGГо ж дня навальною атакою їх було відкинуто назад.

Про'l'ягом 83 днів героїчної обо19 вересня рони ( 11 липня 1941 року) ворог втратив тут

понад 100 тисяч соvщатЬв і офіцерів. Та й після цього Київ і кияни продовжували боротьбу. 778 днів фашистської окупації пере.

еnі:зод Згадується ще один На цей раз в оборони Києва,. районі Святошино загарбники зуміли переправитися через Те­ терів і просочилися в нашу оборону nоміж будовами. Було до­ становище. відновити ручено З цим завданням успішно спра­

пиняло опору окупантам. Підпільни.ки Київської партійної

Слід відзначити, що на Київ­ ськом,у напрямку наші війська

вували тр, удящих на боротьбу з

о оронялися

ворогом. І.м активно допомага-

ку обстановка була надзвичай­

б

згурто-

і

надихали

тифашистснких листівок. А

6

листопада

1943

боїв,

фланг і тил. Фашистські армії

року

С'користа·лися з цього.

З важкИJМи боями виходИІв штаб Південно-Західного фрон­

операцій у районі Буиринсьиого та Лютіжеького плацдармів

ту з оточення. В районі Шумей­ ково роз· і ,гралася кривава дра­

війсьи.а І Українського фронту насепри аlітивнШ пїдІГримці

ма. Фашистські танки затисли

лення визволили Київ.

колону штабу, в яи!й налічува­ лося трохи більше тисячі бій­

Мені під час оборони Києва довелося бути в Броварах. Тут,

будинках

яким

оперативний відділ,

_

ко-

мандува.в нині Маршал РадянІ. Х. Баграмян, ського С01ооу квартира ком·андуючого том генерал-полиовнИІКа

фронМ. п.

Rривоноса, Військова Рада. Тут

~~

стояли

артилерії,

штаби

сил, роз-

юиськово-'ІІовЬтряних

відиа та інші служби.

но­

бул~

фв. Мен! доручено

на тому місці, де тепер майстерні школи .NQ 3, в прИJМіЩенні старої школи розташовувався центр груnи _ вузол зв'яз-

Далі, в уцілілих

мандуовати атакою наших п!хо­

г.!тлері·всьи~ nроти тинців броньованих машин. З гвИІНтів­

·

ками та пляшками і.з запалю­ вальною рідиною йшли на тан­ ки червоноармійЦі. Після того

бою в моему тілі лишилося

36

осколків.

Потім довелося воювати під Сталінградом, на КурсІ>К!й дУ­ зі, ви:mоляти Білорусію. І зав­ жди в пам'яті-героїчні дні обо­

рони столиці У.ираїни гартувалася

де

Rиєва,

-

ировопролит­

в

них битвах майбутня Перемога.

І. ГЛЄВОВ,

на під-

геверал-поmrовввк, кО.ІІІІІП-

ні доводилося виїжджати в роз-

опера'tвввого вlдАІ.пу шта-

Фашисти були уже

1

но складною. Наші війська зму. шені були від·сту:rшти п.о річці Прип'яті, в:на•слідок утворився розрив у 400 кіломе'l'рів на '

вдалих

Південно-Західного ку штабу здійснювалося фронту. Звідси ие.рівництво військами фронту.

і

усп шно .

досить

Проте на Бі·лорусьмому наnрям­

ли партизани, які діяли поблиміськзу столиці. Підпільний ком партії видав і розповсюдив серед на·селення 300 тисяч ан-

після запеклих

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 33 РОКИ

вилися.

жило місто. І ні на мить не при-

організації

СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІйСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

вій заступввк

С'l'упах до Києва. У цей час ме-

вачальВІПСа

ПівдеввО;-ЗахtАJІ о бу фронту.

Київсьного татування війсь:к бригади уиріопрайону, зонрема

киіВ:

І

в;йськкомат! видавали

в Пух~вці

r

звали

йо.го

їм

прізвище.

диві­

полк, зія, 120-міліметрових батарея відчеканив йо­ мінометі:в, му путівку .на фрон'l'- офіцер підба­ і додав комісаріату воюй, Давай, дьоруюче: хлопче! .. листоnада, 'J1ретього згадує В. О. Ковбасинський,

ла

наша ча,стина підтримува­ 1-у стрілец~»иу роту, яна

проводила розві'дкУ

багато постійний контакт із RиїВІС~:;ким підпіллнм. Партизани зробили для прискорення визволення столиці Радянської Уираїтисячу фани. Під час бойових операцій було знищено понад Східний на шистів, пуuцено під УІКіс 68 ешелонів, що йшли фронт. З них 28 було розгромлено повнLстю. Партизани піді.рва.rи 20 великих силадtв, 16 мостів, вивели з ладу 36 антомашин і танків. Взято було величезні трофеї.

.клаптик рідної землі. У Руса­ 64 ченісти НОІВі оборонялись НКВС і моряки полку війсьІК Днtпровської флотилії. Чимало поліtrло їх у ті дні, неба.гатьом вдалося пробитися з оточення. і номПартійна, профспіл•ишщ

Український штаб па•ртизанського руху перед за.гоном

боєм у

Петрівець і Нових районі Батарея вела річ:ки Ірпеня. сильний обс·тріл траншей во­

такий же зЬбраний, підтягну­ тий. Бойові й трудові наго­ - поруч. У кожної роди своя історія ...

рота.

юна­ Дев'ятнадцятилітнім ком потрапив на . фронт Во­

дування

Ков.ба·синський .

лодимир

Завдання було викона­

«ЯЗИ­ но. Розвідники взяли ка>>, і після ре'Гельного ана­ лізу всієї обстановки номан­ поставило

готуватися

Війну знав уже до того. Два

позиції

нескінченно .довгих рони оку­ пації позначилися на хлоп­

завдання:

до настушу.

почали

На

посилено до­

за,гарбників з рідної землі.

ставляти боєприпаси. Тільки було мі·номета до нашого піІдвезе11о близько 400 мін вагою кожна 16 кілограмів. Настуnного дня в окопах,

Було то, як нині пам'ятає, 10 жовтня 1943 року. Тіль­ Брова­ ки-тільони визволили

у траншеях, nід прикриттям ·будівель, напівзруйнованих солда'l'ів й відбулися збори

під­

лунали офіцерів. Заклично слова Військової Ради фрон­ Ниїв нами ту: <<Перед

цеві

жадобою

пра,гненням

ри,

люди

пом с т и,

скоріше

ходили

виІГнати

якісь

несені, аж трохи сп'янілі від польовому в А радощів.

о

2

стор.

о

о

кожен

по-

сомольсІ>Ка організації

радrос­

залі1з-

пу «Русанівський», червоні елі­

ма несподів.аними ударами нам вдалося <<осідлати>> ці важливі :.tагістралі. За ви:конання завдання партизанам було оголошено

в~ли зв'язок з о.~ним.. з ~':ІаСНи­ юв .оборонних боlВ У ІХ рщному

ставІ~в відповідальне завдання: замкнути в трикутнику

допити місцевої школи ветано­

ничиї шляхи: Київ-Москва, Київ-Полюва-Харків. Кілько-

селІ

подЯJИУ Рад•янсьІКого уряду.

-

Петром)вановичом Ан,

друшд~~мІlт .як~и

ц;лий ряд сміливих, несподіваних нас:кокі.в було зроблено на

прожи~ає

У

РІВЦІ .. ~олотою~ьиого гітлерівські гарнізони, полLцейrсІЖі дільниці та на ·колони фа-] с. шистських військ. Відзначалися вони надзвичайною зухвалі- ра.йі>Ну .ЧеркаськоІ обла·стІ .. дю еовят:кування .. 30-рІ~чя стю, раптові,стю. Вдавалося на'м це завдяки велиній насиченості загону т:рансnортом. Власне, саме тому він і носив назву ме-

в~зволення РадянськоІ УкJ?аlНи

там де їх найменше чекали

робіТНЩ{ами радгоспу, з школя-

ханізаваного парти:занського за,гону. Ми мали 60 грузовик!.в, ВІД .Фашистсьии~ загарбниюв він 12 легкових автомашин, nонад два десятки мотоцИоКлів. Увесь завІтав У Русан 1в, де ноював цей трансnорт постійно перебува~в у .русі, доегавллючи народниос 33 роки тому. Тепло при.йняли меснииі'В у потрібні мі,сця, даючи можливість наносити удари ту;r гостя. Ветеран зустрІвся з .

,

рами,

·

взяв

участь

у фанельно-

За доблесть ! м.ужюсть, виявлені в б?ротьбі ~ фашистськими загарбниками, близьио 300 партизан вщзначеНl нагородами, а командир загону Олеи,сандр Єлисейович Кривець удостоєний

внетушив му походІ по селу, перед трудящими з спогадами. Після виходу 3 оточення Пет-

Св!дии тих днів, пам'ять про яні не померние ніиоли,-парти-

воної Армії і закінчив війну у

ро Іванович влився в ряди Чер-

звання Героя Р,адянсwюго Союзу.

зани-щорсівці нині живуть і трудяться в різних кінцях юраїви.

Є серед них чимало броварчан: І. Герасименко, І. Наталушко, Б. Коиун, Є. Макушненко, Г. Соловей, В. Стригун, М. Тиаченко та іншt. Вони часто зустрічаються з молоддю, ведуть велШ<у військооо.;патріотичн.у виховну роботу.

дЕнь БОРОТЬБИ І

мати міст російських, колис­ на нашої Батьківщини. Тут зароди­ багато сторіч тому лася наша могутня Русь, тут відстою­ зі зброєю в ру:ках вали свободу і незалежність та українського російського народів наші батьки та ма­ тері, наші діди й прадіди» ... Над фронтом заnанувала тиша. Незвична й підступна

до Дніпра Від захід. на Дністра, а далі визволеними Чехо­ Угорщини, зеМЛЛіМИ l так стрімко словаччини.

що передувала велико­

демобіліза­ ри одразу після ції сержантом. Недов.го шу­

тиша,

му бою. По сигналу червоної ранети

сотнями

тисяч

ство­

лів заговорив І Український. Метал і земля змішалися в диному

герці,

:х;ма­

суцільні

горизонт.

ри диму заікрили

го­ Так тривало три чверті дини. А по тому десь з·роди­ лося атакуюче «ура!>>. Воно наростало й нароtтало, nере­ криваючи

решту

звуків того

історичного настуnу. Рушила вnеред піхота. - Наша чаоетина, - про­ довжує

згадувати

просувала.ся

ветеран,­

містом

і

в

ра­

йоні нинішнього автоВОf(залу з'єдналася з бійцями корпу­ су генерала Людвіка Свобо­ ди. А червоний праnор уже

маяв над Коовом. За уча.сть у боях за столи­

цю України 'В. О. Новбасин­

сьиому було вручено першу орден Червоної нагороду -

про.сувалнся

о

!

в!:двагу,

виявлені в боях, він нагородже­ Зі.рки, ниfі орденом Червоної двом-а орденами Слави, медаллю <<За .відвагу» та іншими нау побував Петро Іванович місцях, де чекісти тримали обо­ рону .в 1941 році, ПОІИлав вінок на братсьну могилу. Русані.&ці подарували йому пам'ятні суве­ ніри.

К. ДАВИДОВ.

в·ій­

нагороди що бойові ська•, мусили наздогацяти хоробро­ далеко від мінометника тих місць, де він відзначався

го

в боях. Повернувся в рідні Брова­

кав,

де докласти руа\, що так

пра,гнули мирної праЦі. Очо­ на слюсарів бригаду лив без Згодом промномбінаті. відриву від виробництва здо­ став освЬту, середню був майстром. Володимир Олек­ НааІо­ сійович продовжував знання. здобувати легливо

«Арсе­

ТехніІІ{уМ при заводі закінчив

нал»

успішно

й

очолив виробництво на заво­ ді електротехнічних виробів.

Пізніше його направили у ди­ сферу обслуговування: побут­ ректором районного комбінату. І завжди: за слю­ сарним веретаком і в дирек­ його торському кабінеті найблаtГородніше з вирtзняє бути корисним поклИІИань ж поруч з людЯіМ. Недарма

бойовими

нагородами

його

груди прикрашають відзнаки

трудової

орден

доблесті:

Трудового Червоного Праnо­ ра,

медалі

<<За

трудову

доблесть>> та Лен·іНСЬІКа юві­ лейна.

П. ГОЛОВАНЬ. Фото автора.

ЗЬрии. А фронтов·і· дороги лежали

НОВЕ ЖИ'ІТЯ

радянські-

Празі. За мужність

городами.

М. РЯБУХА,

коJІИІПвій пОJІітрук ІІІ роти партизанського заrову Імені М. Щорса.

БУТИ КОРИСНИМ ЛЮДЯМ А РОНИ наче й не позначилася на ньому. Все

відстоювався

тичках

Надійна систе:ма :з в'яз.иів, сильна розвідка забеооечу;вали нам

001

призначення.

232 стрілецьма 797 стрілецьний ,

-

Осінь 1941 року. Під натнеком переважаючих сил ворога наші частини вели кровопролит­ ні обор<}'Н'Ні бої. В У!rіертих су-

о

ОлеІКсНЮ­ Володимир - на­ Ковбасннсьний,

вич

Партизансь!ШЙ загін імені М. Щорса понад два роки вів нещадну боротьбу на окупаваній фашистами терито'Рії Київської, Чернігівської та Полтавської областей. Налічувалося в ньому понад 1 ООО народних месників , людей різних національностей

ВІвторок,

5

листопада

1974

Ось біля клубу обеліск гранітний, На нім зоря горнть червона. Сільчанам пам'ятник, що в літо Буремне те упали непоборні . За те упалн, щоб над білнм світом Сміялось сонце, як сьогодні ... А.

року.

ЛУЦЕНКО.

о


ЗРОСЛА АКТИВНІСТЬ НОМСОМОЛhЦІВ Важливим засОбом органі-

ВЛКСМ

«За

ві:дм1нне

нав-

батькам У збиранні

Пол:іиПІитн

чаиня~ . КомсомольсЬІКі організації проводять значну роботу по ідейно-політичному зага·рту-

зацій. З метою

пІДвищення

ванню молоді. 'В період під-

нагороджена

ресnубліканський огляд класних комсомольсЬІКих організацій «Партії на вір-

сомолу імені В. І. Леніна, полілшилось вихова·ння учнів на nри-кладах життя і діяль-

сЬRа органі·зація разом з педколективом несе відІІавідальність за виховання всіх

йових і трудових ~рщдиціях

кодективний

їх ролі, розвиТІ<у громадсЬRої аюивності nроводився

ності організатора нашої країни , революційних, бо-

молу імені В. І. Леніна .

КомунLстичної

50-річчю присfюєиня комсо-

партії

..

нинішнього року. За Д«Юру роботу уЧR'Івська виробнича бригада Русаніоської середньої школи

готовки і вІдзначення 50рLччя 3 дня присвоєння ком-

ність прцсягаем>>, ІАРУ'ГИЙ етап я1юго був присв·ячений

pfX

врожаю

зацtйно-.політичного змlцнення шкільного ком-сомолу в поліпшення діяльН()<:Ті класних комсомольських органі-

Черооним ВЛКОМ .

автобусів Зважаючи на критиЧНі

висТупів ва сесіІ міськоІ

перехідним

перської

вожатий

~дружини.

піо-

Кожна

нlнсь·ко·го комсомолу. ПогліИби:вся зміст роботи політичних гурткін і шкільних

коІМJСомольська орrанізація класу допомагала юним ленінця-м уt.пішио вИ!Кону:вати

лекторі.в.

завдання

з 1 ci"lliя 197f! року в про.ведення другого етапу огляду. Необхідно відзначити, що за цей час значно підвищиося рівень внутрісnілІКової роботи в орган ізаціжс, зрос-

Всі комсомольці стали актинними учасниками Ленінсько.го . заліку . «Рішення XXIV з'їзду-в життя>>. 5385 старшокласників були учасникамн Всесоюзної ~урн-

нерсЬІКого маршу <<Завжди нмюrотовіІ» Напередодні свята · 56-ї рі·чнІЩі з дня на·родженн.я апілки на зЗІСіданні• бюро м~ськкому комсомолу були

старшокласників. Переважна більшість ком.сомольців протягом минулого навчального року була охоолена постійними а б о тимчасовими дору-

БатЬІКівщина СРСР». Т ільки nід час літніх канікул проведено багато поході'В по

етапу о.гляду. Відзначе:~ю активну роботу класних комсомольських організацій міських середніх шкіл М 2 , 3 ,

ла

включмлися

громадська

активність

стиЧІНої

ексnедиції

<~:Моя

роїчної

слави

комсомольці З

·

б

А

атьків .

М

2 3

:'~~ька"ї, Го~оліВ:Ської, Й~~

частіше заслуховувались акі туальні питання д1яльност

ликоди.мерської восьмирічій . них шкіл зд· снили цтаві поїздки та екскурсії до міст-

зборів,

на

них

комсомолу, вдосконалилась система наgмання всіх кате-

.... гор1п

героїв.

комсомольв ус і х комського активу. · · с ом:ольських оргаюзащях · й 1 об шкш п р о шло д лове . гово· ХХІІ з ...tзрення матер і ашв

исм у ·л л. кра ши з'ї~ду ВЛКСМ.

Пленуму

тивніше

молець вн іс еві ви.значального

n'ятирічки.

сприяла участь

обов'язок

Батьківщиною , класні

сомольські організації ниховували у школярів відnовідальне ставлення Д() навчавв боротьб і

виробничих

за

нів

кожному класі ули створені групи взаємодОІІомоги

тивним

б

класнІllіи

відстаючим учням , nроведені

Свою

відпочинком.

проводили

з

груnи, по

проведення

місцях

походів

революцLйної ,

ак-

дянсьn<ого клубів

зма-

на роду, ро ота інтернаці()нальної

дружби, організація

гання, виступали

з коицер-

них му3еїв, зустрічі з вете-

тами переД труді-вниками ПОлів , працювали групи політ-

ранами війни та праці. Перемож-цями друтог.о

інформаторів.

ти ком~омольціві про іхН. нав-

Вілчутну допомогу

чання 1 дисципл ну.

, а високому рівні ця робота проводилась в К"мсомольсь"'их " органі-заціях " Пухівської, Троєщинської, ТребухівСЬ1\Ої, Бобрицьної, міських середніх шкІл М 1, М 2 , Мокрецької

""" вим рад:госпам

восьмирLчних шкіл.

комсомольці Ліr>ківської,

БІльше

десятог.о класу БогданівсЬІКої

старшокласнИ!КШІ МіС'І'а та району за підсумками мину-

ко, Григорій Музира, Василь Селюк під час канІ!tул пра-

роджем

нерів,

120 кращих

комсомольців-

ньої школи

Д()Помагаючи

9-А

В

серед-

кукурудзозбиральних комб а йн і в , на сосних

(ФотохрtJніка

ЗУТТ Я

11 Q

Першу партію жіночих модельвих лакових чобіток на платtормі віjправипи торго-

І

u

моделеи

секретар міського комі-

товщrються також хромові чо­

ми на « змійці», чоловічі і дитичі черевики на хутрі. В цьо-

кого вкробВJІ1ІОГО оо'вдвання імені Жовтневої революції. До

тету комеомолу.

РАТАУ) .

бітки з подовженими халява·

вельним організаціям Украіни і Мо~віі взуттєвики Одесь-

Н. НИЧИПОРУК,

свОУм

завод імені тисяч різни :\

і дощув-альн их установок понад план .

та 10-А класу

му комwмолу. Великій групl. ком~омольцl·в старшоклас "' · ' · ни~ів вручено значки <<Удар74 НИ•К - ».

ЦІовали ·помmикам.и комбай-

цн

11 3

13

На фото : відвантаже 1ш я дощувальних а грегатів ДДА- 100-М.

м!Jсь•юї середньої Ішюли N 2 2 · Ці організації нагороджені грамотами міськко-

сереДІНьої школи Петро Боб-

лаго навчального року наго-

значками

сомольська організація

ком байновий

Ф ото Г. Шевакін а.

ляду визначені класна ком-

класу Калитлисьної

Великодимерсьної, Богданівської, НалитянськоІ, 1>обрицької, міських середніх шкіл м 1, 3. Комсомольці

та Рудюін.ськ _ ої

ст<~ нцій

етаJІІу республікансько.го ог-

місце-

і птахофаб-

рикам подали Русанівської,

маш и н , у тому числі

шкіль-

рейди-перевірки ло nідготов-

року Херсонський

Петровського в союз ні республі к и відп р авив понад

б

ці домашніх завдань , систематично заслуховувались на

засіданнях бюро, зборах зв!-

З п очатку цього

'І'РУІдової і бойової' слави ра-

Вони

сnортивні

гуртках

політ()сві -

ти . Все ширше запршіа джуються такі форми і дейно-вихавної роботи як лекторські

старша-

поєднували

навчанням в

к.омсомольсьної

та ра-

бригад.

трудову діяльність

ставле н н я

старшокласник і в до навчання . Тут також вироблена чіТІКа си•стема охоплення уч-

Протягом

глибокі і мІщні знання учнів. в

бокі та міцн:· знання учнів .

nокращилось

йону працювало 32 табори праці і відпочинку, які були створені на ба•зі учнівських

ня, дОпомагали педагогІчним колективам

цьому

літа в школах міста

машин

були ·розробле-

-ганізації в боротьб.! за гли­

дев'ятої

школярі-в· У

моєї республіки » .

.:-ком-

Понад план-13 тисяч

ВелИі(оди~

ві.д;з-начити, що в даних шко-

п'ятій трудовій чверті, яка nроходила nід девізом : «Моя праця вливається в працю

перед

Калит.ян-

Дирекцію автопідприємства 09034 зобов ' язано в най­ коротший строк розробити і затвердити розклад руху ав­ тобусів маршрутів М 120 і Nv 2 та розворотних у годи. ни <<Пік» і довести його до відома трудящвх міста.

лах значно зросла роль класної ко:мсомолье~;кої ор-

завдань

року

друтого

молу звіти секретарів комсомол _ ьсЬ:Ких організа цій про уч · аст ь в огляді. Необх ідно

ак-

посильн

Зок•рема,

та

«Промвузол» ).

-

Напрямок руху автобусів маршруту .Ni1 41 автопідпри­ ємства 09122 в межах міста заJІВШавться без змlи (по вулиці КиІвській, Лісовій, ЩОJІКовській до кінцевоі зу. ПІРІКИ «Промвузол» ).

лярно заслуховувались на за•сіданнях комітету комсо-

старшо-

вклад У виконання

добре і відм інне навчання це головне завдання кожнDго учня, його основний па-

тріотичний

с тали

«Промвузол» та «РозВВJІRа»

ні заВ'дання для кожної класної органіІзації, регу-

класників до участі .в трудових справах. Кожен комсой ий

VI що

ЦК ВЛКСМ,

шкіл

залучати

Автобуси маршруту .N!I 2 курсуватимуть до 1.00 ГО­ днии ночі. В години «ПіК>> працюватимуть розворотні ав­ тобуси на маршруті .N!I 120 («Житловий масив»

восьмирічних. В

цих ULКолах

В ході республікан-

організа-ції

1· XVII

Виконуючи постан()ву

мерськQї

ського огляду комсомольські

· шюльного

ду

Мокрецької

депутатів трудящих при­

ється.

піо-

ської, Богданівської, ТребухІ:в·ської середніх ШJ(іл ,

р

6

5

готонки проведення камсомольських

Шевчеш<іоської,

Княжицької,

ази:мської , міських середніх

дальністю підходити до шд-

Всесоюзного

підведен і підсумки

рідному краю, по місцях ге-

·

і ченнями. п ервиню орган зації стали з більшою від'ПОВі-

міста, ввкоuом міськоі Ради

'йняв рішення щодо поJdпшевия схеми руху автобусів.

Адмівlстрацію автопідприємства 09034 (директор В. П . Прохорчук) зобов'вааво з 1-ro петопада 1974 ро­ ку змівити напрямок руху автобусів маршруту Nv 120 (Ст. метро <<Дарниця~ м. Бровари «ПромвузОJІ•) по вулицях Київській, Ю. Гагарl&а, Димитрова, Щ-олкОВ­ ській до зупинки «Промвузол~ . З метою забезпечеІІИJІ реrулярвості руху автобусів маршруту .N!I 120, маршрут автобусів .N!I 4 «Військкомат ст. БроварИ>> ліквідову­

117 класних комсомольсЬRих організацій, до складу яких в·ходить 4122 комсо-

мольці, СШ~тивно

трудJІІЦІІХ 22

жовтня 1974 року та враховую'ІІІ побажавия мешкавцІ.в

вимпелом ЦК Тут комсамоЛь-

учнів - . від жовтенят до старшо*ласників, вона

і Ле-

зауважеввв депутатів під час

Ради депутатів

~ІУ році з комвейєрів об'єднавня зійде 110 моделей взуття.

осінньо-зимового сезоцу виго-

(ТАРС).

!!!!! ~~!!!!!!!!!!!!! ~ !!!! !! !! !!! ~ !!'! !!!!! !!!!е!! !!!!!! !!!! !! ~!!!!!!! ~ 5!! !!!!!! !! І!!!!!~!!~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!! !.!ІІІ!!!!!! !ІІІ!!!!!!!!!!!!!!!!~~.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Л:к

ви:коиувrе

зо6ов~.взаиин?

Нетровнч Забережннй звервувся до керую­

ратному метрі 13 кіло­ грамів огіркі в із за­

грунту

гальної nлощі закрито­

премН

го грунту 1,8 гектара. Загальна виручка від

170- НЮ КОЖНОМу

чої тепличним кодимерський• КУШОК.

відділком радгоспу «Велн­ Анастасlі ОлексіІвии МА­

на

вирости­

по

лограмів ла

вона

дань

З таким запитанням громадський корес­ пондент газети «Нове жнття» Володимир

кожному

квад­

врожайності

,працІвникам

закритого

нараховано

тисячу

21

:карбОван ц і В·

-

в середньому

карбованці в РqбіТНИІКОВі.

Перш за все, що со­

кропу та іншої городи­ ни . Та результати бу­ ли б набагато кращі, якби своєчасно одержа­

під

газо­

ли

вим опаленням . Пра­ цює три бригади за­ гальною кількістю 120

тя

теплицями

з

рОбітників і робітниць.

Добре попрацював колектив . При зобов 'я­ занні 580 тонн виро­

плівку

для

накрит­

·мет р дав прибуток карбованців.

тепличних каркасів.

Затримка відбилася

негати~но на

Між

бригадами,

це 1

ро­

самперед огіркіВІ, помі ­

організова­ соціалістич­ не змагання . П еремож­ цем вийшла бригада Вірй Миронівни Єрмо­

дорі в ,

ленко. При плані

щено і здано на реалі ­

заЦію

680

тонн овочів

із закритого грунту , на­

ц.ибулі ,

о

щавлю,

бітницями но дійове

Вівторок,

5

листопада

9

19

Колектив бригади Ольги ФеофанівнИ Адамчук виростив .на

врожаї.

В наступному році буде враховано .

реалізаЦіУ ЦієУ продук­ ціІ становить 342 ти­ сячІ карбованців. Тоб­ то кожний квадратний

ні-

1974

кожному

квадратному

м етрі теж непоганий урожай. Реалізація з двох гектарів дала по­ п овнення

в

радгоспну

При ранн і

м асовому зби­ овочі в

зарплата

С.

робітниць

Лакеєнко.

Єрмоленко Вони

І.

і

на

один

каркас

кою

площею

здаємо в ма газини Киє-

тара , де буде вирощу-

ва . ся

Сумлінно трудятьтепличниці М . Г.

ватнея овочева розсада для польової бригади .

н о . Вирощуємо також крі п , цибулю, щавель. До но'вого року буде ще здано не менше 200 центн ерів овочів .

для підігріву води. Закі нчимо спорудження басе йну на 600 кубометрів в оди з підігр і вом , звідки поливати-

На зиму посаджено тонн цибулі. Садіння її продовжуєтьсн. П ідготовл я ємо грунт

м еться шість гектарів т еплиць . Перші усп і хи окри л или . Н а завершаль·

п ід огі рки, помідори . 'Ус п ішно справляється із завданням наш їздовий П f:НСіонер А . П.

ний рік п 'ятирічки взяли підвищені зобов'язання і. як бачите. готуємо основу для ви -

Лизун.

н он ання йо го.

на

* * * Великодимерської т рудящих,

більше

.1 екти•в

нання

допомагали

вих трудових успіхів .

року.

о

сільсьІюї

громадський

Ради

кореспон­

з н аотупаючи:v~

с.вятом-57-річницею

Велиного Жовтня і побажав тепличникам но­

польовим

НОВЕ ЖИТТЯ

монітори

М акушок за цікаву розповідь . поздорови в ко­

к ілограмів огіркі в. На­ ші робітниці також

зав-

під плlвв півгек-

дент газети << Нов е життя » В. П. Забережний сердечно подя кував керуючі й відділком А . О .

касу 300 тисяч карбо­ ванців. За перевико­ планових

Установлено

ВІн оре землю

депутатів

квадратному

no 14

році ? 'Добю~ляється ще

Депутаr

інших .

виростили

кожному

метрі

та

Г.

обороті .вирощуємо

півгектарній площ і помlдо ри, Я1Кі вже

50

місячна

становила 200- 250 карбованців. Особливо вона була висока у та­ ких майстрів як Г. М. Амірової , В. С. Со­ боль, О . І . Євграфової.

В.

під каркасами , доставляє овочі на склад. Що буде нового на в ідділку в наступному

ТерЛюк та Н . М . Луч-

УСПІШНО. В БОРГУ НЕ 3АЛИША6МОСЯ бою являє наше госпо­ дарство . На відділку зайнято вісім гектарі в

бригадам копати картоплю, буряки. збиратн яблука . Тепер в осінньому

о

3

стор.

о


лежної національної влади під керJ.Вництвом ОВП. Безсумнів­

но, прийняттю такого рІшення сприяв знач-но зррслий · за ос­ таннІй час м іжнародний автори­ тет ОВП, я:ку з ініЦІ·а~ивн со­ ціал!стн.ЧІНнх і позабл<тови.х

в інтересах арабської єдності <<Зміцнення єдності арабів у боротьбі з ізраїльськими агре-

Порданії, вважали цію визволення

сорами>>,

єдин им

<<важлива

арабського

<<У'С'ПіХ

nеремога

народу

Палестини» ,

організації

визволення

Палестини>> -

ком

не

так преса араб-

законним

палестинців,

були .

ОрганізаПалестини представни­

удару по

де

йорданія

речувала це її право.

арабській

зустрічі

держав,

та кож

брали

участь а

Цьог~ разу

у

верхах

керівники

дений

ста державами -членами ООН.

ж

заnе­

Вони розрахов~али на те, що чвари серед арабів· nризведут< до відстрочки або навіть зриву Женевсь.ноУ конференції по

раба.тсьиої наради по ізраїльс:ькому радіо вистуnив начальник генерального штабу збройних сил Ізраїлю М. Гур, який

Важливу роль в ідІграють й інші прийняті на З)"Стрічі в Ра­ баті рішення, спрямованІ на дальший развиток економічного

креслюється у вітальному посланні радянсмшх керtrошк!в

<<до блискавично.1 вшни бамИ>>, в .JJjKiй , за його

ш, змщнення їх оборонНОJ'О по­ тенціалу, а також на поглиблен. ня їх співроб!тниqтва 3 країна­

йордан.:

стояло

уваги І

. пи-

досІ

Ні для кого

Ізраїль,

країни,

Всі

Пройшло

більше

час

вати

року,

як

комnлекс і

вона

вже

довір'я

1

завою­

баскетбола, класичної

рослий, Добре

сnортивні

політичне

врегулювання

ми Чо.р.ної

вала н арада в Рабат і , }

Афрюш.

Зокрема,

арабські держави розширять постаВ<!{и нафти африкансьним країнам без посередництва ім-

періалісти.чних монополій, нада­ ватимуть цим ІІ{раїнам на більш

краІн . Саме це 1 продемонстру-

близькосхідної кризи, прим уси-

п ільгових умовах

насам-

кредити

ц ;л і розвитку .

на

ти арабів примиритися з окула- п~ред. одноголо.с но прииняте . на Немає сумніву в тому , що їхніх земель і н!и рІшення вважати Оргаюза- р:шення рабатської зустрічі бу­ відмо витися від боротьби за за- щю в и зволення Палестини єди- дуть великим внладом у з·міц­ конні права арабського народу юcvr законним представником нечня єдності арабських наро-

третій дорослий. організоІjана підготовка

33-

юних гі мнасток, яких тренує На­ ховала чотири спор тсменки·nершо­

розр ядниці.

зали,

Це

Люда

Власенко,

басейн, роздягалки і душові. І на­

Наталка Тихонова, Світлана Ми­ роненко, Наталка Страстницька .

Тренер ДЮСШ Іван Кабанав став чемnіоном Цент ра,,ьноі Ра­ ІЩ ДСТ «Авангард». Як nеремо­ жець ресnубліканського кросу ввійшов у скл ад збі рної Украіни . Призером пер шості УкраїІНи ви -

Всі вони

ставн ики у діТВОрИ XOJJOШi.

рн. Намагаючись залякати ара- на повернення на свою батьків- І

В. СЄРОВ.

1

б:в , ізраїльські

керівники ви- І щину і встановлення там неза-

(ТАРС) .

класів

учениці сьомих-шостих

-

міських

тренуються

за

nершокласпиці загальноос вітн Іх шкіл. Н . І . Кисельо в а скла дає

-

для

шкіл.

З травня

nрограмою

канди­

да ті в у м айстри спорту. Не менше часу приділяє тренер

за няттям із малюкам и . Найменші

них

дить

розnорядок

батьківські

дня,

прово ­

збо ри,

відкриті

уроки .

другий до­

35 -

талія Кисельова . За рік вона ви­

бо­

ротьби, легкої атлетики, в 'розnо­ яких

учасникам рабатської зустрічІ, ми, ~ізь]',tе участь І_І~багато ? !льє найбІльш п!дходящим фору- ше ІзраІл ьс:ьких вшськ, юж у мом для розгляду близь1юсхід- бу,~ь-яко:~1 у попереднr,ому нонНО·ї проблеми в усіх її аспектах. фшктІ. Слід сказати, що правлячі Пере~ л и цем ци.х погроз кола Тель-Авіва роблять усе Тель-АвJ.~а важл.иве значення для того, щоб зірвати справед- має .. мщНІ юча єдюсть арабських

це здоров'я рослий розряд,

броварчан.

умови. Діє кілька сnортивних сек­ цій : з художньої гімнастики, пла ­

рядженні

ці не-

запалу,

йшла трепер з легкої атлетики Раїса Катюкова. Вона теж зар а · хована до складу збірної команди ресnубл іки . Серед вихованців шко­ ли віс ім учнів мають перший до­

nри

«Мета-

встигла

серед

того,

~півра?ітницт.ва араоських кра­

з араслова-

дальших цією Ізраїлем

вув·а.'1и своІх надІй, що

АдЖе для дітей тут створені всі

вання,

.

ВІД

винятк ом · згоди відіг рають роль

лург» було в ідкрито дитячоюнацьку сnортивну школу. І за цей

для

закли.кав ізраїль~ян. "готуватися

Палестини . З цією меrою вони арабсьного народу Палестн.ни. . .. . . . яю ному потурають не прихо- майже щодня чинять збройн і Учасники наради підтвердили ДІВ У. ~~ б?ро~~б1 за :~пквща~!ю провокації nроти Лівану 1 С}. 1 nраво палестин сь1кого народу на·слщю.в 1зрашьсько 1 агресн. .. . '

Cnopm сnорти вн ому

що

єгиnет<:ька

кроюв по шляху врегулюванн я блшзькосхідної кризи. Тель­ Аві·в та імперіаJІістичні кола,

сериозНІ

за

ОВП

не секрет,

.

арабсуки~

Існували

мати

-

як писала

загарбників, щоб . ухилитися

незгоди в цьому nитанн і . а рабські

вони хочуть

лестинські не згоди

за відновлення законних прав. nалестинців, вигнаних агресорами з рідного краю. держа в

кого

Близькому Сходу, яка, як пІд-

газета ~Аль-Ахбар», <<намага­ єть·ся використати йордано~па­ ливе

бою палестинського нар?дУ за в и з вол ення його батью вщин и

Як відом?, .серед

За­

і жителІ її

Пале-1 своїм предста.вником 1 чи Йорданію .

~ .центрІ

ізраїльсьних

р~ерендум,

дУ того,

тання про статус, тобто МІсце і роль ОВП, яка ·керує бороть-

від

Ізраїлем

висловили свою думну з приво­

20

представники

зу·стр1ч1

тепер

країн. роду ОВП визнана вже більш як

Не випадково саме ,напередодні

числом І хідної йорданії там був прове­

Організації ~изволення стини (ОВП). . учасниюв

в

арабських

нраІн.

окуnованої

жовтня

29

війну проти

солідарності

яка

сьомій

антиWпер!ал!стичн!й араоських .

в обговоренні палестин­

ступають з войовничими заява- СЬІІ\ого питання. Ян законний ми і погрозами nочати нову представник палестинсьІІ\оrо на­

вони

ський король Хусейн наполягав на тому, щоб п!·сля визволення

закіІНчилася

загальнозавдасть

Генеральної Асамблеї ООН для

уча·сті

б

с:ьюrх країн розЦінює підсумки наради глав арабсь·ких держав,

Рабаті. У цій

який ПІдірве будову арабськоІ єдності і

країн запрошено на ХХІХ сесІю

Для

хлопц ів на спорткомплекс і

відкрито

секцію

з

класичної

бо­

ротьби. Ії учасники брали учас rь у змагання х. Н а першості області за йняли nерше місце . Особливо відзначилися Володимир Велієв , Сергій Солош енко, Валерій Пан­ кратов, Леонід Мельнич енк о . Мабуть, наймасовішим видо м с nорту є плавання. Н а сп орткомп­ лексі чудовий басейн, працюють

досвідчені тренери. О. Філіnова та Г. пе ршості ше

області

А вихован ttі Ключник на

за во юва.1и

пер ­

місце .

Але басейн завантажений н е повністю. Дек ілька раз ів керівнн ­ цт во

спорткомn лексу

з вер талося

до директорі в шкіл міста з про ­ позицією проводити у роки фіз · культури дл я учнів молодших класів у басе й ні , але результат ів н ія ких.. На за воді порошкової мет ал ур· гії увійшло вже в систем у, що для вихова н ців старш и х груп ди­ тя чи х садків проводять за ня ттн в.

басе йн і. І як nоказав досвід, ді­ ти, котр і за ймаються nлаван ням, менше хв оріють, ї х не лякає nро­ студа .

Л.

ШИНКАРЕНКО.

На фото: тренер під час

заняття

Н. з

Кисел ьова вихонанкою

Людою Власенко; в басейні спорт­ комплексу.

Ф ото В. Бен дика .

2:З.ЗО Нов ин и .

Про гра м а переда ч . Програма УТ

11 .ЗО Художн ій

рисна

геом етр і я.

(Кі ровоград) .

20.20

«Резерви

-

І ї . І 5 « Н а головн их наnрямках . п'яти · р і чки ». (Бу дується rовенсь ка атом на ) .

21.00

Фільм-концерт краю• . Інформаційний

12.55

р і •. « П.J влиськ і

1 ї . ІО Н а ш а

ВІВ Т ОРОК,

9.05 9 .20

4.30

І ї . ЗО Для

5 ЛИ СТОПАД А

фІльм

• Вірн ість

казки• .

д ітей .

< Т е атр

21.30

6.00

21.45

H L'a -

n оля ». К. т . П р е м'єра худож нього телефільму •П од ія• . Програма nе редЬч . 5.30 ТедевізііІ ни й ДО(і; J м е нт а .1ьний. фільм <Това риш ч а с• . К . т. Конц е рт Х) ;;ож ньо і ca \I Q· д іяль ності• . б.З5 К . т . •Об 'є ктив». К . т . •Д руж і ть, дін » . Ко нцерт .

22.50

<В істі• .

фільм

(І серія ) . Вечірн і новини. да ч

•Салют ,

«Мелодії

рідного

6

т и ж· вахта Маріє ! ».

Прогр.Іма

пе ре·

«День

за

ЛИСТОПАДА

Програма ЦТ К . т . Гім настика. Новини. І(. т . Програма . м ультфільм і в:

<ЙШ ОВ тр амва й, Десят ия

·

трахт•

( Фр<~нкфурт. ФРН ) .

тів

естр ади .

З аключ ииі'r

15.25

16.00 16.5.5

н их м а с у Л ютневій буржуаз но· НДР) . (2-й тайм ) . дем ократич ній револ юції . Квіт- 21.15 Інфоруаційн а nрогра м о~ сЧ ас:о . н еві тези В . І . Лен іна і VII 121.45 К. т . Пре м'єр а м узичного теле ·

концерт .

Квітнев"

Всеросі йська

конфереи·

фільму

«Хоровод

-

11 .10 11 .25 12.30

дружби• .

д виг у

Куб ок єв р о n е й с ьки х че м· « Селтік» (Корк . l рл ан· «Арара т» . (2 · іі та й м) .

( Є р е ван ) . Програма

21.30

УТ

«Зоряни н час >> . оовн иться зе м ля•. Кон ·

« Піс не ю це рт . Но~ш а

16.40 '16.45 18 (){)

19.20

( Дніn ро n е тровськ ) . афі ша .

« Мелод ії

І ї .30 Ддя

дружби » .

діт е ЇІ.

19.50 21.00

(Львів) .

з а с іда ння , nр ис вячене 57- й річ ни ц і В еликої Жовтневої с оціа л істичної ре вол юції . І(он · це рт . ( Тр ак сляц і я з Па ла цу куль·

І

ким

).

В

n е рер ві

сП о ·

років• .

фа шистс ь ких

(2

Кі н орозnо ·

за гар бників . «С ал ют, ,'v\ a p ie: ».

серія).

Програма на Київ і обласn. Дл я діте й . Тел еф іл ьм сТоре а до· ри з В асюківки• . Телевиста ва «З оря ний

23.05

1 8.ЗО Ур оч·ист е

« Ук ра ї на •

ЗО

Художній ф ільм

К.

т.

2 І . З5 К.

« І скорка » .

Ко нцерт .

1·у ри

-

вjдь , n рисвяч е н а ЗО -річ ч ю в изво­ лення Радянської Ук р а їни ві д

Нов ин и . Тел е вист а в а

.

7.05 8.00 Нов ин и . Проrра м а на КИів І область соцІалІст ич ної революції . Святко · 8.15 К . т . «Теат р •Дз він очок• . 18.00 Н а ш а афіша . ІМІА концерт. Трансляція з Крем · 8.30 • Кр а і на n ередсвяткова•. 18.0.5 Екр а н студента ·заочника. П ерлівеького П ал а цу з 'їздів . 9.00 К . т . Футбол . Кубок во.о одарі в ш ий курс . І сторія КП РС . сПар . 20.30 Футбол . Кубок УЕФА : <динамо• кубкі в: •динамо» ( Київ ) - •Ейв · тія б іл ьшовиків на чолі народ· (Москва) «Дин амо• :(Дрезаен. 1.00 Інформ аційна nрог рама еЧ ае> , 1.30 К . т . В сесоюз ний конкурс артис ·

п іон ів : д ія)

нoueJ:I» '

сПісоqний чоловічок:.. К. т . П ре м ' єра художньо го тел еф ільму «В еликий nриборкува ч ». Програм а n е редач . 15.30 К. т . «Творч ість юних» . Концерт . Доку м енталь ний філь" сР с~дячись з Л ен іним • . 16.ЗО К.он церт кл асичної м уз ики . Урочисте зас ідання, присвячене Б7·А рі<tниці В еликої Жовтнево·,

10.00

де нь•. ( П е редс вяткова х.1 і бороб ів ) .

Художній

9.05 9.20 9.30

виробни ·

виn уск

22.45 Футбол .

Кі нол е кції

службу

цтв у:о.

СЕР ЕДА,

18

0.00

на

д нем• .

1 ~.GO Реклама. Оголошення. ЗО « В ел и кому Жовтню н азуст рі ч » . • Пе рсдсвят ково~ 1 в ахта ш ахтарів• . (Дон е цьк) .

3.25

<Хл о nчи к

17, 18.

< Л і хтари к• .

19.00 І нформ а ційн а n рогра ма 19.30 Концерт . 20.45 с На добран іч . діти! • . 21.00 Програ м а «Ч ас• . ( М . ) . 21.30 •С ільсько госnод арсь кий

•Кор.Іб.1ИК».

мате ·

аф іш а .

( Дніп роn етровськ) :

Програм а ЦТ К . т . Гімн аст ика . Новини . К. т. Програма мультфі .1ь м і в :

ція б ільш овиків. Ку рс n арт і ї на соціал істичну революці ю• . На -

Філ ьм - концерт

т.

час• . сАла-н » .

Докум ент альни й

«Вогн е нн ий

ф і льм

ш лях» .

Інформа ц і йн ий

виn уск

сДен ь

за

дне м~ .

Редактор Є. ФЕДЯП.

'

П еда гогічний кол ектив КалинІвської восьмирІчноУ wкопн з гJІибо­ сумом сповіщає про смерть коли шнього завуча, учитеJІя-пеисІо­

н ер n

СТЕ Ш Е Н КА і

ВЕНІАМІНА АНДРІйОВИЧА

висловлює сnівчуття рідним nокІАноrо.

Адміністрація,

е кспериментального

nарті/Іна

заводу

з

nробфспілкова

rли оким

органІз1ацІі

c yl!fOM

дослідно-

пов домляють

nередчасну смерть старшого бухгалтера ВІННИКОВА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧ А

і внеловлюють співчуття сІм'і І рІдним покІйного. W!OJ-.:Jet'M'П"Z3P·~ ,......-:s

rnж•

І

про

:ЬW.~:і81

r~~~~~~~ ~~~,~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~# o#l~~-~:~~~4~~~~~·~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

«НОВА Я ЖИЗНЬ•

Ком мунИстической Советов

n а ртии

деn утатов

орга н

Броварс кого горкома

Укра иньr ,

трудящихся

городекого Киевскоfі

и районІJоrо области.

НАША

АДРЕСА :

255020, м.

БРОВАРИ.

вул. І(нївська,

Т Е ЛЕФОНИ : відповідал ь ного

154.

дента м асавої

редактора се крет а ря ,

місцевого ро!5оти,

-

19·3·82, відділ у

ра ді ом оменн я

.-

фотокорес nондента

заступника

сільського

19·3·1~.

-

відділів

-

19-4-47,

кореспон·

nромисловості ,

19·4·67.

,q,~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~·~~~~~'•#~I#~~G~~~~·~4~~~~~~~~~~~~~~~~q

JНДЕКС

редактора

госnодарства,

у

Газета виходить вівторок, середу ,

п'ятницю

Обсяг газети

0,5

і

~

суботу .

формату сПр авда~.

ІІ~І#ІQС~С~#~~~~~~,-

61964. Бров арська друкарня Київського облуnравління в crwpa·вax видавниц'І"В, пмLг,ра фіі і ~нижкової торгівлі вул. Київська , 154,

З ам.

5557- 10.814.

174 номер 1974 рік  

174 номер 1974 рік

Advertisement