Page 1

ДРУЖНІЙ ВІ3ИТ

пРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАНТЕСЯl

.N9 174 (3484) ВІВТОРОК

Москва. (ТАРС).

28 ЛИСТОПАДА

*

*

р.

1972 Ціва 2

листопада з Москви в Будапешт з офі­

27

ційним дружнім візитом відбула партійно-урядова делегація Радянського Союзу на чолі з Генеральним секретарем ЦН КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим.

*

Будапешт. (ТАРС). Всі угорські газети вийшли під велики­ ми заголовками, вітаючи візит в УНР радянської партUtно-уря­ дової делегації. Під заголовнами «Гарантія миру і розвитку», «3апорука нашої мирної творчої праці» газети пуБЛіКують пере · дові статті, присвячені наступному візитові. «НапередоднІ дружнього візиту, пише орган ЦН УСРП газета «Непсабад­

коп.

-

шар>,

РІК

з усією теплотою нашого серця ми висловлюємо пова­

гу і дружбу, які наш народ відчуває до свого визволителя

-

Радянського Союзу, що будує комунізм».

ВИДАННЯ 33-ій

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITET~ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Вобkом.і КП Уkраїни облпрофраду, обком ЛКСМУ, обласне і район­

КартоплярІ Іванківського району зобов'яза­ лися в 1973 роцІ одержати не менш як по НЮ центнерІв картоплі на кожному із 5 .570 гектарІв. ПартІйнІ, профспілкові І комсомольські ор­ ганІзації, радянські і сІльськогосподарські органи району розгорнулн організаторську ро­ боту по забезпеченню внконання взятих зобо­ в·язань. Бюро обкому КП України схвалило соціа­ лІСТИЧНі зобов'язання картоплярІв ІванкІвсько­ го району по вирощуванню високого врожаю наРТ0 плі в наступному роцІ, надруковаиі в га­ зеті «Київська правда» 3 листопада 1972

ні управління сільсьного господарства, трести

радгоспів, обком профспілки працівників сІль­ ського господарства і заготівель, первиннІ партІйні, профСПілковІ і комсомольські органі­ заціі, правлІння колгоспІв, директорів радгос­

пів та інших державних господарств зобов'я­ зано широко розгорнути соцІалістичне змаган­ ня за вирощування високих урожаїв картоплі в 1973 році, успішне виконання народногоспо­ дарських плаиів її заготівель кожним госпо­

лювати

мІсыкомии І райкоми партІі', виконкоми об­ ласно! І районних Рад депутатІв трудящих,

хід

соціалістичного

Соціалісmu'Ч1tі з060в 'яза1t1tя lваnliівсыizоo pauoltY па

змагания

картоп­

за

силадних

погодних

умов

виро­

щено непоганий урожай иожний з 5.462 - гектарів видав по 130 центнерів бульб. Однаи

свідчать

уопіхи

окремих

затратами ручної праці. За ними закріплено необхідну техніку, виділено площі, на 2.800 гектарах буде ,поглиблено орний шар грунту.

На всій площі садіння картоплі здійснювати·

госпо­

дарств . Так, у колгоспах імені Шевченка брано по 200 центнерів бульб з гектара площі 230 гентарів, «Унраїна» по 171

зі­ на

Цінної

продовольчої

і

ХХІУ

з'їздом

КПРС,

лише

Картопля кращі

ного -матеріалу

В

Г.

Бірюка дала слово зі­

ка Б. М . Мельника

-

по

210

центнерів.

Для розв"язання поставленого завдання у районі розроблено й обговорено заходи, спря­ мовані на підвищення врожайності нартоплі.

Під зяблеву оранку вносили органічні доб­ рива на площі 2.800 гектарів. Цю роботу ви­

кону,вали 24 спеціалізовані. бригади кол­ госпів та 6 районного об'єднання «Сіль­ госптехніки » . На . кожний гектар дали по 40 тонн органічних і по 10 центнерів мінераль­ них добрив. На забур'янених площах застосовувати ­ меться гербіцид трихлорацетату натрію, його буде внесено на 1.000 гектарів. На площах, ·ijідведених· ,

під

нартоплю,

проводили

ре-

Підготовка насін­

здійснюватиметься

потоковим

тисяч

300

ніловат.

ват

опоруджується

на

гордість

збудоваltltй

в

жителІв останнІ

Будапеш­

рОКIt. ТАРС) .

У будівництві 3апоріЗЬКОї ДР ЕС беруть участь підприєм­ ства багатьох союзних респуб­ лік. Вони постачають машини, будівельні матеріали, устатну­ вання . Представники 35 націо­ нальностей працюють пліч-о,пліч

одному

з півостровів біля Наховсьного водоймища . Роботи тут прова ­

дяться червні перші

високими

лютому ся

темпами.

В

року сюди прибули загони робітникіВ, а в

1970

цього

року

встановлення

вже

почало­

першого

енер­

гобл<Жа.

Таких

темпів

прзктина

ще

не

вітчизняного

знала енерго­

будівництва. 3а два з полови ­ ною роии змонтовано 105 тисяч кубометріВ збірного залізобето­ ну і майже 20 тисяч тонн ме­ талоконструкцій. План буді­ вельних і монтажних робіт юві­ лейного року виконано за 10

на одній з найважливіших дов п '·ятирічки.

бу'

Перший блон 3апорізької ДРЕС введено в дію. В грудні поруч

з

ним

почнуть

працюва­

ти другий і третій, а в

му

кварталі

першо:

наступного ' рону

дасть струм і четвертий трьох­ соттисячник. ЦИМ буде завер­ шено введення в експлуатацію першої черги станції, яку буді­ вельнини

вирішили

спорудити

на 15 МіСЯЦів раніше строку. Все це забезпечить достроко '

вий пуск і другої черги ДРЕС, яку

становитимуть

блоки-велетні

800

три

енерго­

потужністю

по

тисяч кіловат иожен. (РАТАУ).

місяців.

За

.._оо,к_Й

уро.m:аЙ

БУДЕ ПО

усіх

колгоспах

застосовуватиметься

Радгосп «Требухівський» значив

Baprozz лі

го ювілею утворення Союзу РСР високим урожаєм картопЛі, що дало можливість створи-

зовано

УНІВерситет

районі органі­

Сільськогосподарських

знань, в якому навчаються всі ,керівники гос­ подарств, секретарі партійних організацій,

агрономи,

бригадири

комплексних і

трактор­

них бр~гаt1, ланкові механізованих ланок. Кар­ Т(!ПЛЯРІ шдвищують свої знання також у дво­ РІЧНИХ школах передового досвіду, що діють

У к?жному ~осподарстві. Напередодні ножного перІОДУ роБІТ З,. ланковими механізованих ла­

нок: бр~гадира~и, агрономами будуть прове­

Д~НI сеМlНаРСI>Ю заняття з питань найефектив­ !IlШОГО застосування технології виробництва иаРТОплі.

Картоплярі pa~OHY зроблять все необхідне, щоб нзяте зобов язання повністю виконати внести гідний в.клад у здійснення завдань, по~ ставлених парТІЄЮ

СоцІалІстичнІ

перед

ТРУДі'вниками села .

зобов'язання

обговорено

-

тисяч кущів на гентар. Почали садити ранню картаплю

56-58 30

березня, а усю площу

заса­

дили до 25 квітня. 3астосували гербіциди, провели один досхо­ довий обробіток.

заслуга,

обробіТНУ

ніж було заплановано. У ЦЬ~MY насамперед,

мехаюзо-

Під час другого міжрядного підживили

посіви,

ваних ланок. Про одну з них- внісши по одному центнеру ні­ ~и~оли Михайловича ЛУЦ~Rа:- трофосу. Усього проведено чо1 шде. мова . ~инола ще ПlДЛl!- рити міжрядні обробітки, У то­

ства 1 був нагороджений . медал-

3 . мет?ю підвищення знань, вивчення агро­

наПівгребеневим

способом. Густота насаджень

ти насінний і страховий фонди, продати державі 3994 тонни бульб на 2294 тонни більше,

юнцеВl результати, а протягом року додат­ нова оплата за своєчасне і високоякісне вико­

техНІКИ І передового досвіду в

ЦЕНТНЕРІВ

ВіД-І садіння бульб

підготовку до піввіново-

н?м

нання найважливіших видів робіт.

.

160

акордно-преміальна оп.лата праці картоплярів,

Я~Щ п~редбачає матеРІальне СТИМУЛЮJ:jання за

центнерів бульб на кожному з 5.570 гектарlв. 3а 180-200 центнерів боротиметься

І.

перемогу. Дав енергоблок по­

Новий енергетичний велетень потужністю 3,6 мільйона кіло­

впровад­

рослин.

160

центнерів бульб з гектара, лан­

трудову перший

тужністю

оптимальні

на своєчасний і високоякісний <JБРОБіТОН план­ таЦІЙ та бороть'бу з шкідниками і хворобами

бригад і ланок, картоплярі району зобов'язу­ ються в 1973 роцІ одержати не менш як по

220

в

Широио

транспортні засоби. Значна увага звертається

перші

вуючи невикористані резерви й можливості, спираючись на досвід передових господарств,

брати по

строки.

способом. Для цього в 12 господарствах бу­ дуть обладнані стаціонарні сортувальні пунн­ ти збункерами-нагромаджувачами, працюва­ тимуть грейферні завантажувачі і самоснидні

Підбиваючи .підсумки роботи за ріи, врахо­

ханізована ланка

посаджена

ти потребу в робочій силі.

ироки. Треба не тільки закріпити, а й примно­ жити досягнуте, добитися, щоб не окремі гос­ подарства й передовики мали значні успіхи, а кожний колгосп, кожна ланка.

ти понад 200 центнерів бульб на геитарі, колгоспу «Україна » по 180 центнерів. Ме­

буде

агротехнічні

жуватиметься механізоване завантаження кар­ топлесаджалок, що дасть змогу вдвоє зменши­

техніч­

значна частина колгоспів району. А трудівни­ ни колгоопу імені Шевченна дають слово ма-

лику струм

препаратом ТМТ Д.

розуміють, що для ус­ завдань, поставлених

зроблено

столицІ,

ДУltай,

Готуючи гідну зустріч 50-річ­ чю утворення СРСР, будівники 3аПОРіЗЬКОї ДР ЕС здобули ве­

тисяч . Усі ,нартоплесаджалки будуть обладнані пристосуванням для обробни бульб

ної ІИУЛЬТУРИ.

Картоплярі району пішного виионання

угороько1

через

65-70

Ще иращі 'результати мають передові нартоп­ лярсьиі ланки. Наприилад, механізована лан­ иа І. Г. Бірюиа з колгоспу імені Шевчен'Ка виростила по 210 центнерів бульб на геитар!, ланка Б. М. Мельнина з иолгоспу «Уираїна» - по 201 центнеру. Майже в кожному госпо­ дарстві передовики виробництва доБИЛИС1l ви­ врожаїв

пам'ятка Ержебет

ЕНЕРГІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО ВЕЛЕТНЯ

меться гребеневим способом. Густота рослин на товарних посівах становитиме 60 тисяч иу­ щів на гектарі, на насінницьких діляниах -

.. а 205-гектарній площі, імені Чналова - по 160 центнерів на иожному 'з 360 гситарів.

соних

ріli

1973

які вирощуватимуть картоплю з мінімальними

досягнутий рівень ще не відповідає вимогам ' п'ятиРіЧного плану. В умовах району можна одержувати значно вищі урожаї. Про це пе­ ре ион ливо

mрулівlttlliів

тельний осінній обробітои грунту, що таиож дасть можливість знищити багаторічні бур'·яни. У кожному господарстві підготували і за­ сипали в насінний фонд по 5 тонн бульб на гектар. У наступному роЦі вся площа буде зайнята насінням районованих і перспектив­ них високоврожайних сорТіВ. У колгоспах і радгоспі організовано 75 механізованих ланок,

3авершується сільсьиогосподарсьиий ріи другий ріи дев'ятої п'ятиріЧIШ. Вилючившись у всенародне змагання на честь 50-річчя утво­ рення Союзу РСР, трудівники села збільшили виробництво сільсыгосподарськоїї проду'иції. Добре потрудилися иартоплярі. Сьогодні їх ра­ що

міст

(Фотохроніка

лярІв областІ.

Виростимо по 160 центнеріВ картопnі на кожному з 5.510 гектарів

те,

визначна

новнй

-

Редакціям обласних, місьнрайонних І район­ них газет, комітету по телебачению і радІо­ мовленню рекомендовано систематично висвІт­

року.

дує

ВІдома та

дарством.

ПІСЛЯ

ЗВlЛЬН~ННЯ

села

ВІД

му числі проти шкідників і хво­

юмецьких oKy':!aHTJВ ~paB актив- роб. Збирання нартоплі розпо­ ну y'~aCTЬ у вщбудоВl господар- чали 25 серпня і занінчили пер­ шого

жовтня. Щоб

зменшити

лю «3а пере~огу. над НІ~еч:~- втрати, за комбайнами робітни­ ною у Велиюй ВІТЧИЗНЯЮИ ВlИ- ці збирали ні

років».

1941-1945

Згодом

картоплю

.

вручну

.'

став трактористом. Потім дійсна На кожному reK~apI. врожай служба в танновій частині Ра- становиJ3 148 цeHT/lepJВ. За пе­

дянської Армії, а по закінченні ревиконання зобов язання ланка її

знову

нолгосп,

трактора.

Ноли

знову

кермо

вирощування

иартоплі

перенлали

машин,

Микола

на

плечі

одержує

тільки

в

раху нон

дaTKOBO~ оплати більше

50

до­

тонн

нартопЛІ.

Михайлович

прииладом

іванківських

очолив механізовану ланку, яна

картоплярів

.колектив

щороку вирощує високий урожай бульб. Нинішнього рону за ланною· було закріплено 75 гектарів землі з-під багаторічних трав, виораних на зяб. На ножний І

зобов'язався виростити в на­ ступному році ПО 160 центнерін бульб на такій же площі. Використавши сприятливі умо­ ви осені, механізатори підгото, вили зяб, внесли на кожний

ланни

гектар внесли чотири центнери гектар 6 центнерів калійної со­ суперфосфату і стільии ж хлор- І Лі, 4 центнери суперфосфату і

калію. Весною закрили вологу . по

5-6 .центнерів аміачної во­

Під час передпосівного обробіТ- ди. ~раЦJВНИКИ ланки дали сло­ во

і прийнято на зборах колгоспннків, роБІт­

ку

никІв радгоспу та районній нарадІ працІв­

центнери селітри і центнер амі­

никІв сlльськоrо rосподарства.

ачної

грунту

на

сеЛітри

гектар

в

внесли

рядки

під

три

час

ВІДремонтувати

весь

ний і землеобробний до першого січня.

посів-

інвентар

М. ІВАНИЦЬКИИ.


ЄДНІСТЬ СЕРПА І мо.лОТА

Новобудови п'ятирічки

Надіине плече робітниче Вже тривалий час ріднять тру дівнинів

Бог данівсьної

птахофабрини і ремонтно-ме ­ ханічного

заводу

спільні

мрії і турботи про те, щоб було налите важним зерном НОJЮССЯ, щоб з ножним днем зміцнювався

союз

Серпа і

I\Іолота.

Нали б хтось Із сільсьних трудівнинів ЯНОІ'О

зайшов до будь- ·

завод(;ьного

НОЖНОМУ

нроці

цеху,

на

зустрів

би

справилися

кранівники

« ••• ввести

працІ,

Для

громадсьного

ництва

силос

тварин­

занладений

в

спеЦіально обладнаних робіт­ нинами траншеях. Трудомlст­ на то робота - нопання траншеї. Та із заводу при­ слали екскаватор,

тож май­

Бригада­

ми і відділами виїздили про­

ної

Ради

щих,

депутатів

присудивши

ТРУДИ­

же повністю вдалося вникну­

ремонтно-механічного

ти

перше

ручної

праці.

обкладання тами

стін

бетонними пли­

траншеї.

виручили

боту

Далі­

виконували

гою

Знову

заводчани.

Цю

ж

заводського

Чи

варто багато ГОВОРИТІ! роль

водопостачання

ферм? Перед настанням стій­ тового

періоду сантехніки­ ремонтники провели ПРОфі­

лактичний ремонт всієї сис­ теми. 3амінили окреМі вуз­ ли. І все це швидко, протя­ гом

короткого

порушити

ня

часу,

режиму

худоби

І

годуван­

села

житлові

ні будинки. сіЛьських

не

птиЦі.

Прикрасою нові

щоб

с-тають

багатоквартир­

Іх

зводить для

трудівників

птахо­

фабрика. Та у підвищенні добробуту бог данівців знач­ на заслуга і шефів. Лише нещодавно ПРИЙНЯВ новосе­ лІв восьмиквартирний бу динон, подарований заводськи­ ми будІвельниками. Ось-ось стане до дії ще одна новобу­ дова:

норівнин.

Нрасиво, тан

доброякісно­

можна

оцІнити

представнинами

зроблене

нолективу

ремонтно-механі чного

заводу

заводу перехідний

і

нрапор

за

третій

Наша дружба

-

СЬЮІМИ

з сіль­

трудівнинами

бу де ще міцнішою,

надалі

охоче

-

планами

на

май­

бутнє директор підприємства Мшюла Пронопович Же­ бель. У своїх соцІалІстич­ них зобов' язанн}!), ми знову записали

пуннт

антивної

про

подання

допомоги

нашим

Підшефним та й іншим госпо­ дарствам району. У 50 тисяч нарбованцІв вкладається во­ на. У Богданівцl в 1973 ро­ ці побудуємо сінажну тран­ шею і гноєсховище. Введемо в дІю великий об'єкт механІзований кормоцех. Із зенономлених

матерІалІв

зберемо для наших пІд­ шефних автонран НС-2561Д.

Тане технІчне оснащення до· зволить їм впевнен1ше розви­

вати нове БУДІвництво.

І 'Все ж розповідь про шефсьну допомогу роБІтни­ ків

ремонтно-механічного за­

воду була б не

повною, ян­

що

про

не

сназати

контакти

і

нолентиву

з труд!внинами

дружні заводу

«Красилів­

ський~, «3аворицький~ та інших. Одним була подана допомога

трудилися і трудяться до­ СВі~чеНI, висононваЛlфlкова­

тонрана, іншим виділено запчастини до складних ме­

у

виготовленні

ав­

ханіЗМіВ, подано допомогу в ремонті техніки тощо. Тож на устах господарів безнраїх

ноли Оленсандровича Майла та Івана Петровича Уваров­ ського. До речі, другий доб­

нив слова безмежної подяки постійно занлопотаним, але

ре

товаришам

опанував

і

суміжну

феСіЮ монтажника. ким обсягом робіТ

про­

З вели­ успІшно

завжди

чутливим

і

надійним

заводсьним

ремонтнинам.

до

свого

завер­

кожен

змагання,

народу,

но­

лектив, будь-то промисловий гігант чи невеличке підпри­ ємство, робить огляд зробле­ зважує

свої

можливості трудових

для

сили

і

l!аСТУПШIХ

На Літківсьній філії Нн· ївсьної швейної фабрини «Дитодяг» працює 180 чле­ нів ВЛНСМ. Це чималий за­ гін, який становить більше усіх

робітнинів

що

внесон

lюнаilШI

молоді

і

по

основних

у

'майстерність

ви­

тані

ІЮМСОМОЛНИ,

як

Ніна Щур, Любов но

значно

завдання.

май­ Марія

вання їх в ленінізму.

дусі

марксизму­

Про те, ян партійні орга­ нізаЦІї НИЇВЩИНИ вдоскона­ люють вже випробуваНі фор­ ми ідейно-політичної робо­ ти,

ють

шунають

нові,

методи,

і

впроваджу­

більш

ефеНТИВНі

розповідає

сенре­

тар Ниївс.ного об ному пар­ тії Фелlис Михайлович Ру­ дич у брошурі «3а насту­ пальнІсть

ологІчнІй

йшла у

і

творчість

роБОТі~,

ПолітвидавІ

в

іде­

що

ви­

УкраІ­

ни.

"

2 стор.

О

пише

стали ·сеМінари.

Тут

автор,

вивча­

ються найважливіші пробле­ ми номуністичного будів­ ництва, hayhobo-теХНіЧНОї революЦії та її СОЦіально­ економічні ня

ним

наслідки,

управління

соЦіалістич­

виробництвом.

таних

питан­

теоретичних

Один

з

семіна­

рів нерівних надрів діє вже третій рін. До його снладу входять члени бюро обному і Ниївсьного місьнному пар­ тії, сенрстарі райномів пар­ Тії, голови винонномів МlСЬ­ них 1 районних Рад депута­ тів трудящих, голови обно-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

РАТАУ).

нього лення

ня

усі

ЇХ

до

тячого

веденню

подруги.

одержують

ляться

і вІн свідчить про велику роботу по поліпшенню ви­

.

місьнному

секретарі та

-

рай­

всього

чоловін.

Навчальним планом семі­ нару передбачено з НОЖНОL теми читання лекцій і про­ ведення

семінарсыхx

за­

нять. Для учасників семіНа­ ру минулого рону були про­ читані тані лекЦії: «3авдан­ ня ідеологічної роботи в зв'язку з підготовкою до ХХІУ з'їзду НПРС і ХХІУ з'їзду НП Унраїни~, «Ви­ нонання рішень ХХІУ з'їз­ ду НПРС важливий нрон у розвитку і вдосноналенні радянсьної соЦіалістичної демократії», «Торжество ле­ нінсьної національної полі­ тини НПРС і неспромож­ нІсть її фальсифікатоРів~, «Вплив науково-технічної революції на харантер, змІст І умови праці~ тощо.

Вівторок,

школи

в

В

Проте

було

дальше

керівної ролі

ністичному

чі

3

в

кому­

сторінон брошури чита­

танож

дізнаються

про

навчальні форми і методи ідеологічної роботи партІй­ них організацій серед інтелі­ геНЦll,

інженерно-технічних

груп

трудящих.

Праця розрахована на сенретарів партійних номіте­ тів, завідуючих будинками політичної

освіти,

пропаган­

дистів, партійний антив. На­ ведений у ній досвід може бути творчо вин6ристаний в їхній прантичній роБОТі.

С. ГЛУЩЕНКО, редактор Полlтвндаву УкраІнн.

28

J1истопада

ня

гласність

року

НІна

проведення

Ціалістичного послаблення

мольського активу до

зації

відпочинку

до

спортивно­

Новообраному кvмсомолу

органі­

молодІ,

нультосвітньої та масової роботи.

комітету

реномендовано

розглянути

всі

побажання

зауваження

з60рів,

конкретних нення

со­

змагання, і уваги комсо­

І

вжити

заходів

для

усу­

недоліків.

Сенретарем

комітету

ном­

Тетяну

Цо­

сомолу обрано кало.

В. МУСІЄНКО, інструктор МК ЛКСМУ.

Розповідь пропагандиста На

черговому

заняттІ

теоретичного

семІнару з економічних проБJlем,

яким

керує пропагандист, lиженер-конструк­ тор заводу .Торгмаш» О. П. Оксю­ та, слухачі затримались довше зви·

чаііного.

ОJlександр

нувся їздки

110

слави

радянського

Петрович

повер­

ЦИМИ

ДНЯМИ 3 семидеJlНОЇ по­ місцях трудової І боііової

народу.

ВІн

вав у Мінську, фортецІ-герої ВІльнюсІ, КаJllнінградl.

-

Ми

відвідали

Олександр

МИНУJlОЇ

стськими во'I'НИ

вІйни

відваги

І

мІста

села.

кращими, ють

не

КИ,

за

пам'ять

радянськІ

про

геро'в ие

-

нІ­

забуте.

свое

ЖИТ­

пам'ятни­

І"х

могилах

завжди

вінки

Д.

ще

шану­

ніщо стоять

на

з руїн

стаJlИ

Свято

вІддав

ро­

мужності,

вони

хто

вогонь,

в

"фаши­

де

БатькІвщину,

обеліски,

вlчниіі

бої

иlж ' ранІше.

ТИМ,

розпо­

де

ПlДНЯJlИСЬ

Сьогодні

забутий,

Пам'яттю

тя

-

приклади

гер07зму.

житеJlI

хто

!ішли

побу­ Бресті,

-

мІсця,

загарбниками,

flOказали і

тІ

Петрович,

горить

І

квІти.

КАЦІШЕЛЬСОН,

громадськнй

1972

Сер­

МеЛIЩун,

ліків. Серед них і недостат­

КИ

ших

Галина

Марченко,

Ольга

Сахно та інші. Вони відзна­

господарства,

ін­

побажаннями

чили позитивне в роБОТі ном­ сомольсь,кої організацІї, вна­ зали на ряд суттєвих недо­

вів

та

думнами

дюн,

працівнинів, спеціалістів різних галузей народного молоді

групкомсорги,

НадІя Жигун,

підвищення

партії

номlтету

і

ви-

будівництві».

доповІді

члени

ми

Напринінці навчального ро­ ку відбулась підсумнова теоретична нонференція на тему «ХХІУ з'їзд НПРС про

участь

фабрики. Свої­

перевірок

недостатньо

Героями.

обговореННі

поділилися Ольга

гуртнах

відображення у виступах «НП».

600

на фабри­

зустрічі з

комсомолу,

не

знахо.дять нритичних

понад

НОМСОМОЛЬці

ви­

таких

мо­

етини і ес­

наприклад,

взяли

на­

матеріали

для

ної, бойової і трудової слави.

і редколегія ського прожектора». «Про­ жентористи~ здійснюють що­ тижневі рейди-перевірни чис­ тоти робочих місць, окремі

попи­

99,44 процента при плані 98,2. Це поназнин висоний,

профспілки,

а

є

походи по місцях революцій­

ном­

на

Тан,

наступний рік

повідей,

про

І10

недолінів.

лярнІ,

проводить «Номсомоль­

понулців. Так, товар­ продукції становить

обкому,

учнями,

ня і до навчання політосвіти . Велику роботу

ре­

оЦінну,

велиним

активу

роботі

ці такі форми роботи, як бе­ сіди, вечори запитань і від'

відвідують. Мають місце ви­ падни несерйозного ставлен­

фабрики

висону

нористуються

том у ність

дают. свої

Вироби

ро­

на не­

дисципліни

ідейно­

приміриинів газет .і ЖУРН(l­ лів, переважна більшІсть y~ є постійними читачами сіль­ сьної бібЛіотени. Але це не межа. Можна зробити наб" га то БІльше в плані ідейно'­ політичного виховання моло­ дІ, гартування їх номунlстич­ ної свІдомостІ. Мало попу­

секре­

і

звернути

у цій

на теми моралі,

робництві та в гуртожитну. Відрадно, відзиачила вона, що 63 номсомольці навча­ ЮТЬСЯ у заочній шнолі робіт­ ничої молоді. Але є ще й та­ Ні, що тільки формально чис­

справж­

виготовлення ди­

ОДЯГУ,

зультати.

зупинилася

варто

яні

тетики. НомсомольЦі і мо­ лодь фабри ни передплатили

ро­

успіхи,

говорилося,

сомольсьного

з яною ставляться ро­

бітники

фабрини,

від­

лоді прочитано цикл лекЦій про міжнародне становище,

соціалістич­

не завжди

ефеНТИВНОСТі діяльності

Прагнення до вдосконаЛQН­ прийомів роботи, старан­

ність,

ряд

званнн

доЛіНІІХ, що мали місце 11 роботі. 30нрема, це СТОСУЄТЬ­ ся організаційної роботи,

вІд

номуністичного став­ до праці, на них ріlil­

ня ються

вже

доповІді

валь та інші. Ці номсомолни прикладом

гласностІ

змагання,

оперативно

сомольЦів.

тар комітету номсомолу Ва­ лентина Музиченно у звІтнІй

Назарен:

lіІідстають

їх

навчання,

ьими­

свої успіхи, але має вона ще

ПРllдіЛЯЄТЬСR

Відзначивши які

них Параска Губа, Ольга Марченно, МаріЯ Гвоздь, Натерина Артеменно, Вален­ тина Савченко, Натерина Но­ служать

почесне

НОМСОМОЛЬці

перевинонують

Не

нІстичного

світогляду,' вихо­

повІтряних

го та культурного рівня ком­

зуміючи важливість цих пи­ тань, порушують ЇХ знову і знову, як і на звітно-вибор­ них зборах, що недавно від­ булися в комсомольській ор­ гаНізаЦії.

Триголова, НаДіЯ дРОБОТУН, Лідія Шевченно, Парас ка Штаньно, Тетяна Савченно

дань комуністичного будів­ ництва. Провідною формою

сучас­

енеРI'О­

lІередбачени"

Kpat:OBCbhUJ'O.

Номітету

тати.

нували б норми 'вироБІтну. А

данням яної є формування в радянських людей ному­

в

головним

чотири

увагу на піДВИЩQННЯ

бітнинам відомі його резуль­

якІ не вико­

зав­

роботи

ного

зрос­

номсомольців

же немає таних,

триста

умовах,

уваги

ви­

ліпшується яність виробів:

понад

ідеологічної

монтаж

О.

на

тає продуктивність праЦі, по ­

Серед

індивідуаль­

ЗВІТИ й ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

ненню щодень вдосноналюва­

свою

за

недостатньо

робництва досить значний. Завдяки їх завзятості, праг­ ти

взяли

під­

поназнинах

номсомолу

них

дІю

ТРЬОХ,

гуннутися на тІ події, хвилюють нолектив.

«Нращий по професії». Проте слід відзначити, що

фабрикою державних завдань

номів

роль

в

можливІсть

переВІІІЮП3l11l>1

рівних надрів теорією марн­ сизму-ленінізму, методоло­ гією наунового підходу ДО розв"язання сучасних зав­

зростаючу

рються

приємства. Отож без зайвогu перебільшеНIІЯ можна сназа­ ти,

широно

соціалlСТИЧНIі

ні зобов'язання, яні винону­ ють. Члени ВЛНСjvІ Галина l\iелещун, Лідія' Литовченко, Парасна Тонноног, Любов lVIинулінсьна, Галина Губа, Марія Довгодьно, Марія За­ кревська, Лідія Сахно бо­

звершень.

мів

грунтував

н~мсомольці

дянського

У ІОИ, зокрема, узагаль­ нено досвід озброєння ке­

НПРС знову всебічно об·

щини

розгорну ли

робничої діяльності, яна ве­ деться в комсомольській ОР-.

В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

ввести

пущено CTiHHiboh-«блиска­ ВОЮ), а саме тана форма дає

На ЧіСТЬ ювілею БатьніВ­

житті ра­

СЕМІНАРСЬКЕ НАВЧАННЯ XXLV з'їзд піднреслив і

ганізаЦії.

знаменнІй даті в

радгоспів

«Бобрицький»,

для Підшефних. Бо з душею, з любов'ю виконується все це. На сільських об'єктах

нІ майстри своєї справи. По­ всюдно пізнаємо відмінний почерн електрозварників Ми­

Близький

третини

нвартал.

поділився

автонрана.

про

Червоний

ро­

з допом·о­

потужного

місце

а

нолентиву

утвореним

Підсумовують nітківські швейники ного,

добру справу.

робіт.

соціалістичне

5U-РЇ1fЧЯ

(Фотuхроніка

СправдІ, допомога вагома. Тану ОЦінну дав місьнком НП УнраїIIИ, винонном мlсь­

Причому, не раз І не два. А ян пам'ять про це залишив

честь

замість

фото:

ФОТО

шення трудовий ювІлейний рін. Готуючи гідну зустріч

підшефних.

. роцІ

На

потім приїхали і збирати її праЦівнини заводу. Допома­ гали своїм друзям й у заJ'(ла­ данні силосу та сJнажу. Тру­ дилися в будні, а гарячого часу при збиранні вро­ жаю й у вихІдні дні.

НИХ,

на

ка'lїв.

представнин

у

значно

монтажних

розгорнувши

пл.аНОМ.

урожай

побував

строки

Широко

му

клімаТИ'lНі непоганий

нультуру,

методи

можливість

змагання

блоки

лентив броварсьних ремонт­ нинів. Цього рону тут, незва­

цю

ДРЕС

прогресивні

дають

СРСР, ВОНИ З0uов'язалнсSl в lІиніШttЬО-

фів. Справа у тому, що його майже повністю обробляє но­

полювати

які

скоротити

М и­

знайОМі обличчя. 3вичайно ж, у пам'яті не .втримаєш імена всіх, бо ножен другий піДПРИЄМС'ІІВа

Запорізької

впроваджують

господар­

кукурудзи.

н.).

(3 Директив ХХІУ з'їзду КПРС).

ства богданівЦів площа зем­ Лі, яку називають полем ше­

на важкі вирощено

потужності

Вуглегірськ;"

БудІвельники

чин.

жаючи умови,

дІю

ДРЕС .....

хайло Васильович Денисен­ ко і A-наТОЛіЙ Петрович Тур­

Є на території

В

3аnOРізькlіІ

!

корес.поидент.


МОЯ ПРОФЕСІЯ Д О Я РКА Так не без гордості говорить Софія Семе­ нівна Жеребець до­ ярка радгоспу «Требу­ хівсый» і ділом під­

усі норови були в накових умовах. А ли

молока

всі

пе'РШОЇ

варної

50· рі ччя

всесоюз­

триста центнерів зеленої маси кукурудзи, у тому числі на ста гек­

Tapёtx

утворення РСР надоїть

Союзу

від кожної корови тисячі кілограмів

три мо­

На

фото:

С. С. ~еребець.

РанІше

Фото

П.

3(}

центнерів зерна. Виділено площі з-під кращих по­ 500 кіло­

Взимку проведемо снігоза'гримання, а весною, як тільки про­ тряхне грунт, закриємо вологу. ІІід час передпосівної культивації

М. СЕМЕНЧЕНКО, ветлікар радгоспу.

при­

по

-

передників, виорали Їх на зяб, внісши на кожний гектар грамів аміачної води.

лока.

робо­

центнерів зерна кукурудзи.

Викорис'говуючи досвід 'Передових кукуру дзоводів Кагарлицького району, механізатори Калитянської птаХОфабрики вирішили в тре­ ТЬЮIУ році п' ятиріЧКIІ виростити на КОЖНОМУ з 700 гектарів по

доярки,

у

60

кожному гектарі по

соціалістичне зма­ ГаННЯ тваринників. До

молочното­

ферми.

ництва. Нагарличани зобов' язалися в наступному році виростити на

що за­

не

Саме ТаК і робить СОфіЯ Семенівна. Мож­

ти

нашІ

ВНЛЮЧllлася

60-70 цент­ 50,4 центнера

з гектара. Це сприяло збільшенню валового збору зерна, а також зеленої маси, що зміцнило кормову базу для громадського тварин­

кілогра­

Софія Семенівна, як

тощо.

такий

на зерно. Минулого літа багато колгоспів зібрали по нерів зерна, а в цілому по району врожай становив

пуску.

ГаніЗУВаТИ індивідуаль­ ну годівлю худоби, стежити, щоб кожна корова була повністю

практики

7,5

ма і це при умові, багато корів ще в

ти і виховати доброго нетеля, роздоїти пер­ Ві('ТНУ, яка потрапляє у занріплену групу, ор­

з

Трудівники сільського господарства Нагарлицького району вже кілька років вирощують виоокий урожай кукурудзи, у тому числі

набагато

становить

складніше. Досвідчена доярна прагне підібра­

навести

ВРОЖАЇЛАСЯ

Со­

більше, ніж у 'цілому по фермі. Зараз щодо­ бовий надій на корову

ву імолоно є. На­ справді ж набагато

клад

групу

фія, то корів немов би підмінили. Вона вже надоїла від кожної J них 2770 кІлограмів

ший погляд просто добре нагодував коро­

на

ЩОБ ШИРОКОЛИСТА

од­ ко­

доглядати

закріплену

тверджує свої слова: уже багато років пра­ цю!': в тваринництві і добивається високих показнинів. На пер­

видоєна

стала

ІНІЦІАТИВУ КАГАРЛИЧАН ПІДТРИМУЄМО

внесемо повну дозу суперфОСфату, аміёtчної селітри і калійної солі.

Сіятимемо два сор'l'И КУКУРУДЗИ - «буковинська-3» і «одеська-l0». В боротьбі з бур' янами застосуємо гербіциди, зокрема симазин. Під

доярна

ТеП,1юка.

час проведення міжрядного обробітку зернової Іtукурудзи двічі під­ живимо посіви мінеральними добривами. На частині площі, де виро­

ВКЛАД БРИГАДИ СЛЮСАРІВ Бригаду слюсарів, нотру очолює Григорій Наумович Борисенно, вважають одною 3 кращих на Ниївсьній пта­ хофабриці. За яку б справу не взялися,

її ня

За

завдань

разово

виконан­

колектив

заносився

пошани,

з

працьови­

систематичне

Дошку

нагороджувався

міями.

5

повинна була провести ре­ конструкцІю 2 пташників. - Ми можемо більше зробити! мовили під час зборІв ЛеонІд Петрович Пет­ ричун та Володимир Івано­ вич Барабаш з бригади слю­ сарів.

-

Дійсно,

а чому

позмагатися

з ПМК5! Того дня

з

б нам

два

пташни­

ни й кормоцех, проведуть поточний ремонт пташнинів. Взялися за роботу ста-

нович

Успішно

ЗА СІМ ДНІВ На омських фермах лише сім витрачають

за зміну до В

на

монтаж

здатного

вільному,

навіть

примітивному приміщенні мон­ тажники встановлюють п'ять кормозапарників, соломорізку,

обладнано,

кормоцех

«Заря на

сільсьні за

різні

мож­ але

трудівники

краще

вважають

кальцинувати

запаси яної в ну

Тут

норми,

надходить

в

по

трубі

Туди ж насос подає розчин. На ни

води,

вапна, сять

10

потрібно дві тон­

тридцять

кілограмів

кілограмів

кілограмів

солі, де­

кормового

кар­

баміду. Масу пропарюють пів­ тори-дві години. ПОТім охолод­ жують і подають по терах у годівниці.

транспор­

Від багатьох господарств над­ ходять замовлення на такі най­

простІші кормоцехи. Виготовля­ ти

устаткування

ні

вІдділення

ни»,

почали

район­

«Сільгосптехні-

підключаЮТі>СЯ

і

місьиі

Збиральні більшості

потужністю

від

п'яти тисич 1'0-

роботу

ЛеОНіД в цей

читає

(ТАРС).

Створення міцної кормової бlЮИ аа рахунок вирощування висо­

політ­

кого врожаю зерна і зеленої маси кукурудзи, дасть можливість пра­

назустріч 50-річчю Союзу

цівникам

РСР,

молочнотоварної

ферми

і

птахівникам,

які

включились

у всесоюзне соціалістичне амагання тваринників за збільшення ви­ робництва і :Jаготівель продуктів тваринництв& в зимовий пер;од,

карбованців.

успішно виконати своє зобов'язаНІІЯ. В. ТАВЛУП, виконуючий обов'язки головного агронома.

'і~~~~~И,~~:~u~:Н~~,~t;:, 11111111I111I111111I1 «НазеJlІне застосування авіадвигунів У HapoaHOJlIY господарстві». На ній широко представлені різні установки, де . використовуються авіадвигуни, ЩО відслужили свій строк в авіації. На фОТО: універсальна реак­ тивна

установка,

;

призначена

для механізації важких і ТРУ­ домістких процесів, таких, як очищення залізничних колій, провітрювання кар' єрів, відвалоутворення,

очищення

ав-

тошляхів.

(Фотохроніка ТАРС).

нах

господарюють

дії.

Ім

належить

ставити

цінну

во­

до­

сирови­

ну на переробні під­ приємства. Роботи чи­ мало врожай видав­ ся

цього

року

загалом

непоганий. В ряді об­ ластей Тернопіль­ сьюи, Львівській, Ро­ венській, Чернівець­ кій, Івано-Франківській

-

він

становить у

редньому центнерів

На

се­

350-400 з

v

агрегати колгоспів

та радгоспів респуБЛі­ ки полишили бурякові плантації. Тепер на ла­

гектара.

вивезенні

солод­

головнии ТО близько ста тисяч автомобілів. Вирощені в полі нелегкою пра­ цею трудівників, цук­ рові буряки мають бу­

28

листопада

мальних

но

пунктів

пра­

цюють

соціалістичного змаган­

автотранспорт-

ники. У більшості широко

переважній колективів

практикуються

матеріальні організовано

за

погодинним

графіКОМ. Гідно вшано-

КИ, виконують інші не­

відкладні роботи.

Човниновий

і

ефектив­

автотранс­

порт у Тернопільській області. Неабияка за­

РОзповсюдження

серед

водіїв Житомирщини. Вони працюють у тіс­ ному

контакті

нізаторами, дбають про дуктивне

з

меха­

спільно високопро­

використання

тину

тракторів,

вдень, 1 вночі снують автомобілі. Водії до­

вантажувачами. Нині механізатори форму­ ють автопоїзди, займа­ ються ремонтом техні-

щоб

рапортували

о

працює

буря­

широкого

обладнали майже тися­ чу зернозбиральних комбайнів бурякона­

подбали

року

Ритмічно

солодкі

набув

вивільнити

бурянівники першими на

1972

підприємства кореНі.

ків

Щоб

соціалістичне

організацію

переробні

ня. Тому не випадково за сезон багато шофе­ рів вивезли з поля по 1500 - 2000 тонн коре­ нів. І ось результати:

дійове

про

на

в цьому сіль­ раціоналізаторів.

передовики

і

змагання.

метод

транспортування

слуга ських

9увались

моральні стимули,

належну

Вівторок,

ставили

цювали

пах і радгоспах зайня-

в

праці автомобілістів у господарствах Київщи­ ни. І водії, і робітники цукрозаводів та ПРИЙ­

ти вчасно доставлені на заводи під таким девізом сьогодні пра­

Добре

коренів

МАРШРУТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИй ОГЛЯД

колгос­

ких

піДПРИЄМС'І'Ва.

о

на

солому,

кормозапарники.

тонну соломи

за

дин.

в

солома

і

В. ~ЕЛДАК, старший Інженер-будІ­ вельник птахофабрики.

попередньої моделі. Оре він на швидк()сті 10-12 кілометрів за

Сибіру цього ро­

великі.

Подрібнена

ТИСЯЧ

Трьохсотсильний орач «К-70 1»

ар:с а трьох до

останні­

бригада прагне Винонати ро­ біт ще на суму понад 25

день обходитись без дозаправки пальним. Иоторесурс трактора

коммунизма».

регулярно

Идучи

наприклад. радгоспу

приходять

утворення

Петро

продуктивніший

добрива. На ста гектарах, де саДl!тимемо картоплю, приора,но по 50 тонн орг&нічних добрив. l\'Iеханізований загін, у розпорядженні якого наВаІl'гажувач і сім автосамоскидів, виготовляє щодня 170-180 тонн торф~комлостів, добре заправлених мінераль.ними добри· вами. Високопродуктивно працюють шофери Іван Петрович Скок, Григорій Феодос;йович Дяченко, Михайло Максимович Щур 'І'а інші. lJезперебійно нав&нтажує аВ1'омашини тракторист Віктор Іванович Марченко. ВИКОРИС'І'ОВУЮЧИ сприятливу погоду, тракторист Юрій Зіновійович ІІрокопець вносив на зяб аміачну воду.

буде

країні

врожаю

польових робіт, ПРОДОВЖУЮТЬ нагромаджувати місцеві і мінеральні

інформаЦії.

Від но­ і цех

-

омського

одержати

час

ВИПУСКУ.

H1J третину

в

раніше. Номуніст Пет,рович Петричук

Хоро­

трактор

концертом,

новинами

день

пройшов випробуван­

колісний

-

досвід одержання високого

у ці дні механізатори розпочали підготовку техніки до весняних

каштанах, золотавих

рубежем. Один день на тиж­

годину. Більш місткі паливні ба­ зи дають змогу весь світловий

насос і транспортер. тельної подають пару готовий.

Так

ми

:ЗО() кінських сил. На Кіровсько­ Ч заводі в Ленінграді розгорну­ лась підготовка до його масового

видавати

тонн продукції.

20

будь-яному

новим

Нлимович БезуглиЙ. Хлопці дотримують слова. Ноли вже пообіЦЯЮТЬ, то зроблять, не пІдведуть. НещодаliНО ПОТРібно бу-

ня

ланок вивч&тимуть передовий

озеленення

ка Цікавляться всім: вино­ нанням виробничих завдань,

началь­

ник механічного цеху

в

Гайового та Юрія Зіновійовича Прокопця. Взимку ланкові і члени

РобіТНИНИ в бригаді Гри­ горія Наумовича Бондарен­

Минола

розповідає

кукурудзи.

частку

липах, мовили, і наша праця!

Пта­

Васильович

-

свою

Хай в цих срібних ЯJIинах,

Оленсандрович Пігорев, Лео­ нід Петрович Петричун, Ан­ дрій Митрофанович Ворона, Микола Якович Сулима, шун,

ма зернову кукурудзу вирощуватимуть ланки Миколи Васильовичit.

ЗОО-СИЛЬНИЙ ТРАНТОР

КОРМОЦЕХ

кормоцеху,

Барабаш,

ЛО вийти на упорядкування території птахофабрики. Хоч і Ізайняті були роботою, але після заиінчення зміни.

-

хофабрииа матиме змогу збільшити виробництво яєць. - На славу працюють Володимир Лаврентійович Шпигунов, Володимир Іва­

УВАГА: ДОСВІД

/\нів

в

з<:остосовувати міжрядний обробіток, як це роблять у дослідних гос­

подарС'Гвах. Усю роботу ВИКОJlуватимуть механізовані ланки, зокре­

подвір'я внесли.

реконструйовано, дІю буде введена

Григорій

колегами

підхопили ІншІ. вирішили, що

реконструюють

наванта­

друга черга нормоцеху.

НинІшнього року пересув­

не

вико­

продунтивно,

максимальним

три згодом

пре·

на механізована колона J{Q

годину

Полагоджено Сім пташн;инів,

неодно­

на

Ножну

женням. А нещодавно, в переддень 55-ї річниці Ве­ ликого Жовтня, підбили під­ сум,ни. Робіт виконано на су­ му 35 тисяч нарбоваНЦіВ.

завжди зроблять

відмІнно.

тість,

ранно.

ристовували

щуватимемо ШИРОКОЛИС'ГУ на силос і зелений корм, спробуємо не

що

області Україні про

вони

повністю

НОВЕ

~ИТТЯ

те,

до-

час­ вони

машин.

Трасами, що ведуть до приймальних пунк­ тів та цукрозаводів, 1

кладають усіх

У

строки

справитись

запланованим

робіт.

о

3

зусиль,

найкоротші із

обсягом

(РАТАУ).

стор. •


Політичний барометр в Єв- ПІД Т В Е Р Д ж Е Н Н Я

РОПі

ДедаЛі

впевненіше

'ЯТЬ

ПАМ

ІІ!,

єв ропейських

~ 11 СПО'/аТКУ дорога в' ється до 11

:: 11 11 11 :: 11

БіЛ ОІ

дібро в и ,

а

далі -

стрілка. Обабіч шляху -

держав

у

ходу їх у табір опозиції. До речі , стали ВідОМі і факти

з

ментарів

Хельсінкі, де обговорюються практичні

деталі,

п е йської

наради з

скликанням

Яl( І:

бе зпеки та

зв ' язані

справ ж ньої « нупівлі » парла-

загальноєвропитань

ре акційніші

сказав В. Брандт, нинІшня коаліція продовжить почату

літичний курс, про те місце,

биватися

Німеччини

но договору про основи від'

насамперед про зовніШньопо-

партією ХДС/ХСС,

за спиною якої стоять най-

справу і буде, зокрема, до-

яке Федеративна Республіка

кола західноні-

повинна

займати

і

рати-

ламеllТС Ь КИХ виБОРіВ у ФРН .

пої партії,

на себе в розв'язанні Пl-!тань,

торжество нового типу взає-

різ ки. Поt30РОТ наліlJO і le-1І :: ред вами раllтово lІиНlIкає се-ІІ 11 .10. Л ів оруч - це Пог ре би, 11 11 IІра вОРУ'1 - 3аЗllМ'Я. А АlіЖ :: І! НlIl>Ш -- красуня Десна. 11 1111 У 3 а з им ,..І ас Ф альт ова стріч - 11 11 11 ка раптово обри в аєть ся. МIl 3 'І

ло с я питання про ДОЛЮ взятого ниніШньою ур ядовою коаліці є ю СДПН-ВДП кур-

в ирішив вдатися до суду виборців, і в'ін не помиливсJf в оцінці їх настроїв. За кан-

ропейського континенту. Християнські демократи, які все,ще сумують за ча-

хіДIІОЮ Європою. І західнонімецькі виборцІ дали йому мандат на прове-

ті і співробітництво з РаДЯНСЬКИМ Союзом та . іншими . . СОЦІаЛІСТИЧНИМИ нраінами.

політичну платформу, було подано 54,3 процента голос Ів, майже на 6 процентів

:: г ll ». Перед HaJl.IIl, на високому 11 11 місці - обеліск. ::

демократів

було підбито

нені по в аги до себе COCНlI, мов 11

наре'lені, прибрані в біле бе - ::

11

Tll . Простоволосі СТОЇАЮ 11 обеліска.

І:

більше,

вільних демо-

При в 'їзді в Погреби на nе-ІІ

свою користь.

нами

мократи, яним до в едеться і далі задовольняти с я роллю о по зиції, діста нуть лише 224 місця.

поп е ре дніх виборах. П е редвиборна кампанія б і ула цього разу не т ЛЬJШ

голо с Ів проти 46,1 процента

'[І'н но

"

але и"

безсум-

наЙГ ОС ТРІ' ШОЮ

"

з~

.

в сю

"

І' с торію заХІ'Д [ !ОI!I' '! е І'ько'l' дер

. '" жави . Мабуть , впе рше про-

склинання,

60 с піввідношення сил в ньому з мінилосЯ' в результаті ди-

Тllлежні позиції

з правлячих партій та ПЕ~ре-

витратили

«ЯК-

но полягає

в

тому,

що

в

день виборів 19 1972 року було

пІдсумну , справу ВИРІШИЛИ не мільйони марон, а міль ЙОНИ вибо рців. Нанцлер В. Бранд'.' заявив

Радянські люди не мо· жуть не висловит.и заДОВ Qлення цим підтвердженням нурсу на РОЗРЯдКУ. Вони ба-

Проте ,

в

кінцевому

поховано

еру

листопада остаточн()

Аденауера » .

напередодні виборів в інтер в 'ю американській газеті « Нью-Ffорк таймс!>, що в ра-

чать в ньому нове свІдчення дієвості зовнішнЬОПОЛітичних ініціатив нашої країни, яна

і далі додержувати нурсу на

життя вироблену ХХІУ з"їз-

наполегливо

поліпшення відносин із Сходом. Навіть якщо перевага

лась павноло найважливіших

на

що говорити про історичн (' значення цих виборів,Ф констатувала газета « рюш фуртер рундшау » , - то 80-

з і своєї перемоги має намІр

с у пе РНИНіВ

були в иражені з такою ·я сністю , і БОРОТl,Ба Р()ЗГОРIlУ-

зертирс тва нількох депута тів

дення такої політики .

За . підрахун-

вони

ФРН.

надію

на передвиборну пропаганду щонайменше сто мільйонів марок .

Hil

J[аЙКОРОТIlIОІО

газет,

НДР і

висловив

мовідносин між східною і за-

ли браку ноштів , потрібних на організацію широкої пропагандистської нампанії на

християн-

між.

Канцлер

сами Аденауера, не відчува-

попередніх

Щодо

носин

що Цікавлять усі країни єв-

ських демократів , то вони зібрали тільки 44,8 процента

переднього

11

коалі-

кратів . Віднині вона матиме в бундестагу 272 мандати , в

В б ФР и ори в Н були пров едені до з а кі н чення строн у повноважень бундестагу по-

біля 11

ніж на

в иборах .

той час як християнські де-

ЧIlїСЬ руки поклали сюдu КВ І-!:

керівник

про

роль, яку їй належить взяти

дидатів, які підтримали його

Перемогла коаЛіціЯ соціалі

соЦіал-демократич-

цій ного уряду Віллі Брандт

су на розрядку напруженос-

11 Тут поховані 99 чекістів, за- ІІ 11І! KaTOt3aHI.Jlllсце ' t3 и,ltи К у ркуля - 11 11 I>lи. У буре,tlНОАtУ 1920, в ёро - ІІ 11 Аtaдянську війну продзагін. з а-:: 11 їха в у село. МолодІ ХЛОПЦІ, 11 11 11 посланці робітн.ичого клас. у' 11 11 Лlріяли "ро світов у ревОЛЮЦІЮ, 1111 11 11 про прекрасн е I>lщі6утнс . І: На братській .могилі 06еліс~. 11 11

Лі,дер

Н а цих виборах розв'язув С\-

11 товаРllшеJlІ виходимо з «Вол- іl

11

підсумки пар-

світі,

підписання

фікаЦії парафованого недав-

в післявоєнному

СПОt3-11

співробітництва,

справді пекучих проблем ПОЛІ тини нраїни . Мова йшла

мецького великого капіталу.

Величні дуби і стрункі,

ЛіС':1

кур СУМ И Р у

пе-

редрінає ясну погоду. Май­ же одночасно з початком багатосторонніх консультацій

буде лише в

один

проводить

у

дом КПРС Програму миру. А. КРАСИКОВ.

голос,

(ТАРС).

11 рехресті шляхів, на світ ЛОl>lУ :: . wтн//н/и.и.иои/Л?.М'..мr-н..мr-.ии.п:т/н/ин/и.и..мr-//І'н/////..мr-..мr-нн..мr-///.Р//AfVzm'".6U'..мr-и.иННAV/0А7/..мr-Н/UJAr.п:тu.отLNOYA'ZI"AJIII"Л'.w"A'ZA'ТA'UAVZ.ТU/Н.а 11 узл іссі - паl>l'ятник. 11 11 Вдячні Жlltiі - сиНIl і ану- І. е К" З llі ЦТ. Художні А фільм .51 , 1111 КIl - ооставllЛIl 1l0г .. о з агu б Лll.!! 11 СЛі J tчиіі .. 21.00 - Програм а .Час' . 21.30 - Огл яд п о концертах пленуму 11 у 1942-му біtiljЯАl-розti ід НllкаJll . :: .• іння Сllі л ки КОМlІо з ито;орів . 22.20 телеБаченнSI -правСпортнвн 11 І тут квіти, nоклuдені турБОТ - 1І и й щоден н ик . 22.50 Но

ICJ

:: Лll в llАIU рукаJlIU. 11 11 І в гРОl>lадянську, і в Віт- І. 11 'ltIЗНЯНУ віддаваЛIl своє ж.llТ~Я:: 11 крuщі CllHU і дО'і1Ш нuшоt ВІТ-ІІ Чllзни за щаслu ве сьо годення. І. 1\ ТеРНII СІ'IІА/и шляхаМIl Йщли . JlНІ:: 11 до нашого с вята - 1lI 11С ТОЛІТТЯ 11

ВІВТОРОК,

11

Союзу

РСР.

НUІЇс в ітлі/IlО :' О

с г у д ії

11 11

Я з вдячніс тю

16.15 -

ч з .'ыla

.0 .

у

Могуцький

нашій

з

радгоспу

країні

пова-

огляд

IBa/t Мележик, І

Петро Деркач, Петро Таран, І! робітниці стрічкоткацької фаб­ :: рики . З. Скалозуб і Г. ЯШНIlК.

::

ВСІ вони заслуговують нашу дяку і шан.у_ громадський

11 11 11 11 11 11

деит.

І

Д е ржа в не

11

питаиь

обороии.

Тначенка, що У

1969

роЦі випустило видав­ ництво «Здоров'я» у Ииєві . У цій ннизі в доступній для масового читача формі пона­

на

зано

кореспои-

основні

нізаЦії

принципи

захисту

орга­

населення

від зброї масового

уражен­

Вивчити правила і прин­ ципи цивільної оборони по ­ винен ножний громадянин . У пам ' ятці «Це повинен зна-

Зручно, вигідно страхування

бу л о t3 нашій

на-

країні ШIlРОКОЇ І

Ц bOJo.lY

Сllрияє

по-

11

стій не роз'яснення важливості, І.

YAtOt3 та 61lгоди його. :: Механі:ютори радгоспу « БО-І.

6риІ!ький »

щороку

укладают~ І:

нові та продовжують lІопередm І

договОРIl по держuвноJl.ty С'грахуванню. Одержалtl виплати

А. Слуго вин а, А. Дзюба, І. Хижняк, Й . Ходос, М. Ба­ дуня, М. Пономаре нко, П. ПроІ ХОРСЬКIlIЇ, А. Мовчан, І. Ч мир . Виnлuти

110

страхуванню

:: турботи

11 :: 11

з

ня.

,Іlйсо в ості.

11 1111

лІтератури

реданЦією В .

г. МЕДВЕДЕНКО,

І!

Х

«Захист населення В умо­ вах застосування ядерної, хі­ мічної та бантеріологічної Зброї» так називається збірНин статей з різних пи­ тань цивільної оборони під

11 11 11

у ч аС НИКІВ

-

державному І!е

Радянської

В се СВІТНЬОГО

ф е стива л ю

молоді

(Фотохроніка ТАРС) .

цивільиої

«Гоголівський» ВаСIlЛЬ

ПРИИ ~l е

ної загрозн, повинеи вміТIІ захищатися вІд усіх видІв зброї масового ураження. Подаємо бlбJI10графlчний

І! ЖIlТТЯ. Іх, донорів, У н.ашому 11 районі багато. Декілька років 11 здають CllОю кров робіТНllки

11 Коротун,

ГОСТИННО

І студеНТ ІВ .

повинен знати основнІ пра­ вила поведінки в разІ ядер­

11 жають і шанують тих, чия до­ :: 6ровільно здана кров дарує

:1

КИ

ЦивІльна оборона - це всенародна справа_ Кожний громадянии нашої країнн

ДніnРОllетровська одержав їх за те, ЩО вже баг ато років є І Так,

Пр о грама

Грибо єд ов.

17. 1[) 17.45 -

передач .

.Лихо

(Передача

з

Нав ­

16.45•.

з

р озу му

л ітерату ри . .BceCBiTHi~ Ленінграда).

•. 18,10 -

о бов ' я зо к

18.40 -

д іте й . ро д на

кожного піДПР"Е.Мства » . Ко n ьорове т ел ебач е ння дл я ' У мілі р у ки . Міжна ­ паll о рама

.'1 ~ фільм

11.35

-

програма-УТ

.•

11 .15 -

Те евізійні

вісті . Те­ <Сторінки великого життя». , Шкі л ьннй екран.. Фізика

8

д ля

.•

•.

у чнів кл асу Сн .,и в природі Те ле феСТlІваль художньої са · мод іяльно с ті областей республіки,

12. 10 -

ПРlІсвяч е ний ;,о · річчю Звітує МНКО., аївська

Н·зша

афіша.

17.30 -

утворення о бласть.

17.00 -

СРСР.

16.55 -

« Паліт!>а-.

(Львів). .МандрівниЙ фіЛ:J ­ соф . . (До 2 50-річчя з дня народжен ­ ня Г . Сковороди). (Харків).

Тел е журнал

.П а ртіRне

-

Дл я юнацтв а . .Про Іі ат о р і д е що інш е . .

18.00 18.30

життя..

слона, інку ­ (ДнІпропет ­

18.45 - Реклама. 19.00 - ІlІформаціRна 19.30 -

ров с ьк) . ІІЯ.

Оголошен­ програма

.Ві с ті . . .Екран молодих» . .Х л іборобська слава.. (Т е леві з ійне свят о на ч е сть мол одих хліборобІв Ук­ раїни). .На добраніч . дітиl.

20.45 - Програма .Час • . (М) . 21 .30 18.00- 21.00 Кінофестиваль , присвячений 5О · річчю

,СторіНКIІ ЖИТТ Я білорусь ­ кого села (Передача друга). Н О ВИНИ . Ленінськнй універси ­ тет мільйонів . «Виконання державно ­ го план о в о го з ав да ння найп е рший

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КО>КНИЙ

:: дОНОРOJlІ.

11

-

.Ст ародавніЙ Новгород' , перед ача з і сторії .

11 .00 -

• . 19.00 •. 19.35 - Вперше

у творення . СРСР. Худо ж ніR фі л ьм «Здра с туй, це я». серія). В е чірні новини. Прог рама передач.

(2

22.35 -

Редактор Є. ФЕДЯR.

на

думаю

Та/оl зустрі в ся з лю-

І: Прохорович

IG.IO

імені . .

11 11 11

11 диною, грудІІ якої nРllкращи11 Лll три донорські JI/едалі. Іван.

11 11

хр о ніка л ьно - до ку ментальних

Н а вч аn ьна пер ед ача з Дл я школярів.

про тих люде й, які дОllом.,агають з берегти наше здоров я,

у КРIl"IУ.

1 зс лу же -

•.

с лі ДО ПIlТ».

11 а часто і врятуваТlI життя. :: Після Оllерації я в ідпочивав

11

уча с тю

фі л ьмів : .Перша пос ад а. , .Поправка Іі а кра су» . «Корабл і п о чин а ють ся з

У серпні 1973 року чудову. берл і нську площу Александерплатц :: Нещодавно я переніс важку:: (на <р о то) І вулиЦІ в це НТРІ МІ с та заповнять Тllсячі МОЛОДИХ людей :: операцію. Одужання йщло 110 - 11 3 УСІХ КІНЦІВ п ла.н е ТIІ. Сто л иця HiM e ЦbK~Ї Д е~ІО к р а Т!lЧНОЇ Респуб л і­

:: кров .

за

І.

11 вільно . Перебороти хворобу, 11 11 швидше ЗАlіцніти слабко/о/у ор-:: 11 ганіЗJo.IУ дОnOJlюела донорська І

Друга

РРФСР В. Б у нчикова. . П 'ЯТllріч к а. рік д р у гий Реп о рт аж:~ Го рько в с ьк ого об't:::д нанни .АВТ ОІ· аз ' . (П е р е дача з Горького). I ~. ;,o -- Кіllопро г рама Ленінградської

12.20 -

І.

жиrгrг.я

l(онце ГІТ

артнст а

1101'0

:: 11

ДАР)'ЮЧІ

10.(;) 11.45 -

'l е IllIЯ .

11

наАІ с в ітл е І>/atібутнє, вІдстоя в " нащу с в ободу . . Бо пам'ять nРОl1 НIlХ не вАlре НlКОЛ Il. :: ~I Л_ БЕРКОВИЧ, 11

житель м. Бровари.

ВННИ.

ЛИСТОПАДА

28

програма-ЦТ

Програма передач . 9. 35-Но · 811І111. 9 .4':) Для школярі в. «Вог­ нищ е». Те ле flі :~ іЙНJfЙ піон е рс ь кий з(,іринк. Кол ьо рове т е .1еба­ Ч (' НН Я . Х удожнііі фі.,ьм .С;о.,дат [в а н 5Р О Акін > . Кольорове т ел еб а ·

слоt3а пое та, НUй t3еЛ Il'IНlщоt Ic-1І Ni достойні 1'і, хто за~оювuа ::

:: 1111 11 I1 11 11

Перша

9.30 -

:1

:: 11 11 :: 11

.

IІрикла

д

І

державiJ 11

про людину.

С. БЕЗСМЕРТНИИ, страховий агент.

11 11 11 ::

~======~==========~~~

ти

кожний»

{М . ,

1968.

ДТСААФ), читач знайде необхідні для с е бе знання з ОСІІОВ циві.чьної оборони . В арсеналі агресорів­ різні види зброї_ ,Значне міс­ це займають, нрім ядерної , і хімічна та бантеріологічна зброя. Брошура Р_ Стерлі­ на, В. Ємельянова та В . Зи­ міна «Хімічна зброя і захист від неї » '(М., Видавництво ДТСААФ, 1971 р.) знайо ­ мить з правилами поведін­ ІШ

у

разі

загрози

застосу­

вання П та вміщує реномен­ даЦії

по захисту населення" зберіганню харчових про­ дунтів. Автори дають пора­ ДИ, ян подати першу допомо­

гу потерпілим.

ПРОМНОМОінату Броварсьної райспоживспілни

БІльш детально з цим по­

на постійну роботу потрібні:

знайомить читача ннига О. Зубніна - « Знезараження об'єктів , що зазнали дії зброї масового

ураження»

майстер майстер мехаиlк механік

(М . ,

Атомиздат, 1970). Для того, щоб по можливості зменши­ ти небезпеку зараження або усунути

ба

наслідки

провести

активаЦії

роБЦі

його,

роботу

та

слюсарі по налагодженню обладнання в них напоїв; робітннці 11 цех безалкогольних напоїв; робітники в ковбасниіі цех;

тре­

по дез­

санітарній

об­

населення .

нями цивільної оборони зна­

l{!іига

Б.

Грачова

«Школярам про цивільну оборону,> (М . , Видавництво ДТСААФ,

1968).

Вчителям сів

радимо

роботі Г.

з

молодших

у

нла­

використати

учнями

Приказчикова

предмет

у

-

і

rYIICbKoro, 22.

другокласнини»

ннигами

ви змо·

жете познайомитися в район­

Ній бібліотеЦі для дорослих. С . КОРОСТОВА, завІдуюча

ТРЕСТУ «КИТВШЛЯХБУД» НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

і

ШПIlХОВИХ

машинах

та обпаднанню, комірник центраПЬНОГІ скпаду. За

довідками

звертатися

.

вул.

Ниївсьна,

ТЕЛЕФОНИ : д актора

-

сільського

на

адресу: м. Бровари, вул. ХХІІ з ' їзду КПРС, 4. Тел . 19-'7-70. Адміністрація.

залом_

М. БРОВАРИ,

.Ni 3

інженери-механіки по будівепь­ них

сНОВМI ЖИЗНЬ» Ко ммунистической партии

-

ПРИ БРОВАРСЬКІ Я ~~~"*"""**"**"*"*I СЕРЕДНІЯ ШКОЛІ і :

інженери по будівництву авто­ мобіпьних ШПRхів,

чнтальннм

НАША АДРЕСА: 255020

РОБІТНИЧО' МОЛОДІ

(житловий масив, СШ .Ni 5) :

:

і і

ОРГАНІЗОВАНІ ПЛАТНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

_ 19-3-82,

відповідального

заступника

сек~етаря,

кореспондента

МІсцевого

:

Заяви

* :

теХНІЧНИХ

ре-І мовлення роботи ,

-

до і

і кімн ата N~ 311, третій поверх. і І

Дирекція курсів.

І

19-3-18,

віддІлів

-

ІНДЕІ(С

61964.

Газета виходить у вІвторок, се,еду.

П'ІІТНІЩJO І суботу.

промисловості.

19-4-67.

масової

~~.Ш~~Ш­

Броварська друкарня,

l\иївськоі "бласті, вул. l\иївська, 154.

:

._""""~""""""~-"~*

фотокореспондента

радІО '

ВУЗІВ.

прИЇІмаються

І ГРУДНЯ щодня з 19.00 години,!

орган Вроварского горкома УкраИНЬІ, городского и раАовного

відді:"у

~

для бажаl?ЧИХ всту.пити до і

Советов депутатов трудящихся Киевской области .

редактора

19-4-47,

:

:

154.,~=============================================,

господарства,

Бо-

і9-3-55. АдміністрацІя.

л е но для дітей » ( << ВоеННЬІе з наниЯ» NQ 6, 1971).

З цими

Тел .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . a . . . . . , . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .. . .

{«На­

(ж-л , «ВоеННЬІе знания » N29, 1971), Л . Горшнова «Зроб­

виробництву

вантажники.

«Новий

розкладі»,

по

За довідками з вертатися на адрес у: м. Бровари, вул.

ста т т'і

родное образование», N2 12, 1971) , А. Солдатенка <:<За партами

цех беЗалкогол ... •

швачки;

учні на майстрів та помічників майстрів безалкогольних і ковбасних вироБІв; лаборанти харчової промисловості; комірники;

Учнів з основними питан­ ЙОМИТЬ

по виготовленню безалкогольних напоїв; по тарному виробництву; у цех безалкогольних напоїв і ковбасний цех; 110 налагодженню швейних машинок;

Телефон - 19-4-57. Зам. 5197-6629.

174 номер 1972 рік  

174 номер 1972 рік

Advertisement