Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН. еn'НААТЕСЯ!

ОРГ А НБР О В АР С Ь\.К О r О м І·С Ь КО ГОК О М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ НО, ПАР ТІ' УКР АІ. Н И, МІСЬКО' І РАйОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Газетави~одить

v міськкомІ

17 квітни 1937 po~y •

8

ом 173 (6629)

Середа,

листопада

2

ПР() ПЩСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО

ЗМАГАННЯ

СЕРЕД

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВтІлюючи в життя накреслення ХХУІ з'їзду КПРС, ·листопадового (lQ82 р.) І червневого (1983 р.) ПлеНУМіВ ЦК КПРС, трудові ко-

профкому Н. Н. Соловян). П.,ан ВИН0нано на 101, по продуктив­ ності на [07.9 процента. Перше місце серед бригад ПІД­

лективи

приємств цієї підгрупи

успішно

реаліЗовують

Перше місце по дрyrlй пlдrpyD1 промПІДПРИЄМСТВ присудити колєк­ !яву досJI1дио.експеримеит8JIЬНorо

цтваза 9 місяців у порівнянні з

нано на 108.1 процента.

виробни-

цій В. П. ПоJI1вцева.

відповідним періОдом минулого J о-

дуктивності праці

J<y складає

3.6 процента. продукТИВність праці зросла на 1.7. про-

П.1ан вико,

на

-

здачі виробів з першого лення- на 98.5.

цента. 'Усе. це дало можливість випустити додатково до плану. промислової продукцН на 5.7 мІль-

Йо.на карбованців.. НеР"ТМіЧНО працювали ремон!-

"о І1РО'

115.3.

пред'яв-

.

заводу б~lвельиих ковстрYJЩIй (дир~ктор Б. R. БІленко. секретар

но-ме;tанічний заI!ОД. ·· вирОбниче деревообробне сб'єднання та пром-

парторганlзацlУ М. М. Наконеч· ний. голова профкому В. R. Теп­

райспоживспІлки. 'СВОЇХ можливостей прабудІвеЛЬНі організац1І. . загальному . о~ягу буді-

люк. секретар КОМСОМО.'!Ьської ор· ганізацП о. Г. ХИТРИЙ) . П."'ан по реалізації ВИRОНS:НО на 1152 пnо­ цента. по продуКтивності праці _

вельно-монтажнихро6і7 виконали

на

114·.1.

ЮІ 96,2 процент~, В]Іасними сила- , Дрyrем1~це присудити. Rо.лЄІСТ!І­ ми ,.- на 94.7. " • ву МОJIQRОЗаводу (директор Б Б. Не ,иконз!! . nЛ.КУ РОЗДР1~НОГО Чyr.аНРI!.се}(ретар . парторганlзац1У

TOl1гpoo~paTY . колектив ня ~РГівл1. "

~РЦJllІІ-· B~ І: Шендрик. головалрофкому . !І. Е. Джус). П'''І\Н по nеа"!lзаr.т1У 06говоривцщ n1дсумки соцlаJІі- ИИК t)нано на 109процеЩL-;Il<? стичнОго змаtання за: nІ кваРІал ПР(!ДУR'J:ИВlІ осtl працl-:- Ha:~~; 19~3 pokY.· бюро : MkЬНКPM~ Ном- riоеиtтyску товарІв для Ha~yc~ партtr УkраїНИ;.ВИКОIfКQ~и.міСЬКОі на . 110.7. :; : ~ Т~ :'рай6Н1;ЮЇ :Рад народних деп~~аТрет•. місце QИСУДИТИ R'CIillelmI111і; бюро міськкому ';пкем f~a18м иос:.в.вовиu:

Переможцем

ву ' досJI1диоrо заводу

. ; ~. , ' . у eo~eтJI1IIiOtIy

MeT~a-

етрукц1й (директор А. М. K~oI!eI!-

·ко . . секретар парторганlза ц lI-: о:· R. Стариков, rO.'JOl!8 ПРОфRому :М. : Г: Музика. секретар • KOMCOMO-?I>C~~OI

амагаищ!серед пі~ємс'rв .ц. шої пlдгрупи вивlt4:rВ КОJlехтр

свІТJIОТ6ИіЧНОГО ацо)Ьт (ДИРeRТор організаціІ

оргаl'!юацН С. І. Мазій). П.'-тkff ,'IJ.? реа:r1зацП виконано на 104.2 про­ цента. по продуктивності прапl _ на 102.9. по товарах культnoбуту _ на 150. .

виконаний на 105.8 процента, " по ПР9ДУКТИВНОСтІ працІ , ; ~Ha 105. по товарах КУЛЬТПОбуту .,.- на

АРyrlй п1,цrрynl npо~tПідпр~ємств пРис~';шти КОJlЕо'кТИВ:V ТRацькоr~ цеху toroJi1вcbKoi етрlчrсоткацькOl

В. М. 3ВО.'1Ь. с€нретар , паРТОр\8.Jfl-

зацtI М. П. Дідковський.

голова

ПРОСРКОМУ Л. '1·. Медведєва. секреКОМItОМО,lЬСЬКОЇ

А. П. Шевел!;» .. План по реалlзац1і

Перше мІсце сереА

цехів . по

104.1. Дpyre місце присудити кодектв-

фабрики (нача.'1ЬНИК І. І. Стасюк. секретар парторг.анізац!ї Н . Б.

вих RОИСТРУRц1Й (директор С. М.

104.4 процента. по ПРОДllКТИВНОСТ! праці- на 103.1. .

ву заводу amoМ1В1євих

буд1вель-

Яковенко).

Махновський. секретар парторганізації л. Г. дОЛИННі. голова профкому о. П. Шостак. ceKpe'tap КОМСОМОЛЬСЬКОЇ організації

О.

І.

Баклана

102.5 процента, ' по про.дУКТИВНОСТі праці - на 103.3.

'J:peTG місце присудити колективу фабрики веРХИЬQГО дитячого Б.

Т. О. Мітченкова. голова проФкаlI!Y Р. Ф. Чеш·'льно. секретар

KOMCOMO.ТJЬCЬKOЇ

організації

Сивоголовко).

'.'Іізації

винонано

План на

О.

по

на

104.1.

по випуску

родног.о споживаннн

-

товарів на

І

тив

-

Б.

КОJIективу

реа-

робів

зцоду ПЛСістмас

організації Б.

Є.

Кушна.

в т. ч.

на·

ці

на

-

109.4.

.1еnтив

світ лотехнічного

заводу

переможець

якою керує

Л.

ПродуктивнІсть

Ц~HTiB.

соцІалІстичного

серед

змагання

ПРОМИС .lОВИХ

:tриємсrв

під·

мІста.

Вик<щавши основн! тех-

пра-

.

С.

праці

щук.

ПродуктивнІсть

ВИ."а

125

процентІв

Сере,!!; цій АТП

на

-

працІ

31014

мІсце (директор

матичио

поназни,

подбали

пІдвищення

бельностl

вироБНlІцтва.

виконали

лення

на '

ДYKЦIї

на

рента· замов,

третього

поставки

про:

експорт.

Цими Днями ве$кl паprlї промислових сві-

neHTHBjn

..

у

рів виконано

продуктивність

. . .'

На фОТО: . г. 5Р!Ж­ H€BД перевіРlе JtKk'rЬ Jlи~~их

IIJ,epeIIb. ~тo А. Зарlчиoro.

присудити Б. Р . Ман­

на

.

106.7 процента. праці - на 108.8

ІОВlnЕЙАВТОМОБIЛJСТ~В .

процента.

Серед

підприємств

Броварські

сфери об­

ретар

КОМ(ОМОЛЬСЬН()Ї

Т: п. П1щаНська). План

рообороту

Вl!І\Онано

процента.

ці

-

на. Перше

них

по

по

..своїХ '

тор.а· пра·

І

1І0РОШІ\ОВОЇ

стмас .

металургії.

СПМf{ 580.

Бюро

МіСЬккому

І

ТОР­

пш!-· .

ко·

змаган,

завоДі заве!>-

настільних

де

Ук·

І

.

і І І

шого

lІітної

[{t:

поліпшить розсlюr;аННJI світла . надасть .1юстрам СВЯтковості.

В.

Л~ЩЕfuЮ.

нагорЬ.1женнq

Почесии·

Р. Мах~именко та АТЛ

кій

jJiB

А.

І.

Даріf. нко

ВМіІ­

групі водіїв. I(ОН.1УКТОі С-lужбовuів ВР"чми

ною програмою.

.

А. КОЗАІ(.

Mic.ьRoro IИформаціЙНО оI!ЧИС!.1Jовалf,НОГО центру деРЖ8J!ВОЇ стаtИСТИКИ про заготіl.1Ю кор:.,lв станом иа 21 жовтlUl. (В процентах до плану) ЗаїотеЬ ~'СJlО

rocnOJlapcTBI

І

"• ~< , ":. .:\:. '" .::; ':~

і:.;,.,

<І: Плоскlвс"ний~' «Авангард» « РусаніВський.

"ЛіткIВСbf:ИЙ.

імені Докучаєва « ПухlвськиЙ ..

мен·

рlзнома'

конфігураЦії.

про

«БОбрицьnий"

.1ампта .1ЮСТР.

І

11063

«Бе.'lШ:ОДIi мерсы\·й••

ДО

засто,: овувзтимуться розміру

В.

КО.lек-

і:l/ені Нlрова ·Імеllі 60 · річчя СРСР ППJ .. Рудня» ІмеНі ' Щорса

модеJlr.Й

нришталеві елементи

грамо·

І

І

підготовка

автотран~чор,!),

BaHTa;.r: HOI·O

ЗВЕДЕННЯ

бюро

нових

і

обох підприємств

.

шуеться

Почесною

нагороджено

спі.1КИ

раї!!!!. ВІ!КОННОМІІ місьної та ра·. t!онної Рад народних депутатІв.

випуску

. паса-

вою виступив заступник мі· Почесні грамоти і ДИП.,о~ ністра аАтотраlJСПОПТУ )1И. а також ме.lа.lі сВетеУРСР В. М. Рева. Він ого· P~H праці». .10СИВ по:танову ,\-\іністер· . На закінчеwня артисти тва автотранспорту УРСР КиїI!СhКОЇ державної фі.Н.р· і Президії респуб .lікансько, · )lОнії та ~KpKOHиepTy' аи­ го комітету га .lу.зеsої проф· СТУПИ.1И з ве .1ИКОЮ Кбнцерт-

.

НомпартlУ

об.lасного управ.lіння паса- · жир<:ького авуотрзнс(!орТу ·; ,~\. В. Гороховський та ra· ,;овні-іи ' інженер управ.,іli~

ТИА вантажного АТП. Пu'тім з Віта .lhНОЮ промо-

СПМf{'2.

ШБУ·50.раЙШРБУ .

В. І. Веретенников. Щ!!ро пр.ивіта!lЛРИСУТ" ніх ' з Вlf3начноlU подією ' гo-. .10ва liiCbKBHKOHKOMY Л~ Х.

грамоту.

ВР~'чити

ма!!ІІІНоUудування.

«Поч~снИІ\ · а816-

З віта.1ЬНИМИ ! промоsами вист)·пн.1и також наqа .~ьнИк .

тою

. третьому кварта.1і ] 983 ропу заводів

На'·' і · знаl!.кн

соціа.lісти·чного змагання ми грамптами і ГрОШОIІИ' він вручив перехідний :ер· · J4И преміями. .. воний прапор і Почесну : КеrіRНИКИ АТП· 31Р14

RИМIJеJlИ мІськкому Компартії УІ,раїни. виконкомІв· міської та районної Рад народиих депутатІв, міськкому . ЛКСМУ. Відзначити хорошу роботу в

говельного

BPY'!~

жирсl'>КОГО .-НП як пере· В. п . Прохорчук. BOНlI' ,.а­ \lОжцю переджовтневого гоrО.'lИ.1М юві.lярів Почеснit~

колективу

бригадам.

. та.

СОIР3." .!СТИЧИ~,t)

допо!!іддю виступlfВ ' за· ступиик нача,lьника І АТП

Черненко. КО.l€КТ·ИВУ

мІжрайонного виробничого управ­ JIіння газового господарстаа (на· ча.'ІЬНИК М. К Фесик. секретар парторганІзацІї А. О . БоЙняк. ro· ,10ва профному л. Ф. ПоживІлов). П.'ЗJ-I по наданню п()слуг населен ­ ню ВИНОНііНО на 126.5 процента. Колективам·переможцям вруч.и· ти перехІднІ ЧернонІ прапори ~liCЬKKOMY Компартії України. ви· конкомlв ~tіської · 'Та райониої Рад иародних депутатІв. міськкому ЛКСМУ та занести на мІську ДОШІ,у ПОUlнии.

Цехам

грамотами

nepe40BItKaJ4

збораХ, ..траНСПОРТНI-!К'"

31014

процента. мІсце серед комуналь­ присудити

урочистих

3

101.0

с.'1ужб

автомобілістим!!

піДПРИЕМСГВ.

спі.1ЬНИХ

100.8

продуктивності

І

І широко Ві.!зна1Jи.1J125·рiltЧIІ .з_*г81і)t1 Почесні . грамоти

Qрганізацlї на

.

під час традиційного свита

слуrовувaJlВЯ керше місце прису· Дити колективу . комбlиату гро­ мадt:ЬКorо харчування \ (директор Н. о. БоЙтова. сеиреtвр партор­ ганізацlї О. Ф. ЄрмолеНI\О. голо­ ва профкому А. Д. онаш!:о. ('ен- ·

ні Бере дільниця фарбу' ваl:Н)] Н l іро6ів. HhY очQ· ,1ЮЄ Б . Б. Гороховський.

Нині на

ХІ-І п',-

IИГОТОІJlеннх

opraHl~a.

А. Б. Івченко. сеКРе'Гар КОМСО' мольської органІзації М. О . Хо­ мен"о). П.lан перевезень пасажи-

виробничих перед

року

симеНко . секретар парторгаНlзацtr М. А. Крикун. го .'іова проф~\Ому

ТIf :!ьнинів вlдправ.1ено ДО 1\ !онголії. АфганІстану. Лаосу та в їнші країни. :1родукцію з ~Іаркою за · воду знають тепер у ~a nраїнах свІту .

Серед

переlНКОИУЮЧR

тирічки.

..

світ .10техніnи

".

Jlк_ір.и.·

норми на · 20 процентІ., Іона JlОСТРОКОlе sale1lШИ.lll особистиJl n.lli.

стано­

міста І району - !{()жний на своєМУ робочому місцІ - докладуть усіх старань до Rl!!{Онання планІв і соціалІстичних зоб()в'язань тре­ тього року ХІ-ї п' ятирічки.

112 про­

JlHТff_aкy цеху

ЦІ, KOMCOMOJlKa Ганна 6ре.ноа працlO4! 3 HaJ· ІИЩОЮ II,lIдачеlO. ЄИt,...

.

до. завдання.

транспортивх

перше

71

_ОJlУ п"астмас

.

100.1.

I\Іlсь!(!(ому . ЛНСМУ вислов, .1ЮЮТЬ YlleBHeJiiCTb. що трудящІ

ПилипеНКIJ.

-

продуктивностІ праЦІ

11

- _-- - - ' - - - - - - - - - - - - - - -

ніко·економічні

вчасно

108.6

тресту«'БроваРИПРОМЖИТJlобу~»,

rO,10B3

про

процента .

Перше місце . серед бригад при· судити бригадlмалярів СБМУ·6

парт·

ни.

109.4

по продунтивностl

у ~o· країн світу ~ ~ОfJОШНМИ трудови­ :.ІИ І1аnаЗЬfиnами зу.tтрі' '!ає Жовтневе (.вято ко'

голова

власними С!fламн-на

процента.

ви·

- - - - - , - -.- . -----------

БащеНl\о'. · секретар парторгн,

ряду ВІІКОІіано на

-

(начальник

А. П. Степанець. секретар

І.

,колек­

(на'!аЛЬНИI\

А. К Манаренко). План ПО генпlд­

03.6.

цеху. литтєвих

мо,Стопоїзда-814

профнdму Б. В. Бласенно. секре­ тар КОМСОМОJlЬСЬКОЇ організації

Перше місце серед цехів під· !tї'И6МСТВ першої підгрупи присудиcrи

КаЛИТЯНСЬRОГО комбі­

нізації· В. С. Гаври ленко.

про-

102,3'

на

Переможцем серед будівеJТЬИИХ

А.

цента. по продуктивності праці

з

оргаНlзацій мІста визнати

Ф . -Ха'

\:екретар паРТОРl'анізації

виконано

KopMoBoro заводу. П,lан ВИ!;QНaflO на 105.5 процента. по ПРОДУКТИВ­ Horr! І!рацl - на 101.

виконаний на

трикотажу (директор

П.lJан

Перше місце серед бригад при­ ('''ДИТИ колективу бригади Б . К.

Хме.1ЬНИЦЬКИЙ). План Ііо реалізації

Переможцем серед будlвєльв:и

Перше мІсце серед бригад при­ судити колективу комплеRсвоі бриr8ДИ ПМК-8 тресту сБровари' сільбуд.. ЯRОЮ керує В. М. ПоJI1-

бригаді пресувалыlинвB заводу amoм!и1євих будівельних КОИСТРУR­

промислового·

РАйОНУ

п.о

присудити

ВИРО&НИЦТВА

(із ЗаК.'ІИків ЦН КПРС).

оргаи1зац1й рцову визиати КОJlек· тив ПМК-5 (яача.1ЬНИК о. І. Пи­ ріжок. секретар парторган~заціІ Г. Я. Мархотко. голова профкому М. А YpeniHa. секретар комсо­ мольської органІзації І. П. Ком­ ратова). П_'Іан по генпідряду. ви­ nOHaHo на 101 .2 процента. в т. ч. В.1асними силами - на 101.2. по

плани ехономічного і соціального Р03J!1ИТКУ ХІ-ї п'ятирічки. Так,

менушко.

Ціна 2 І<ОП.

І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІНВИКОНАЄМО по ВСІХ ПОКАЗНИКАХ ПnАН 1983 РОКУ, ЗАВДАННЯ ХІ П'ЯТИРІЧКИ!

КОЛЕКТИВІВ

ПРОМИСЛОВИХ ПІдприемств, БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІй, П1ДПРИ€МСТВ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ,ТОРГlВЛI, ПОБУТУ МІСТА І ЗА ІІІ КВАРТАЛ 1983 РОКУ

тар

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО союзу! ШИРШЕ РОЗГОРТАRТЕСОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ 3А

ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАННЯ

комБІнат о Нижче ЦІОва.riи . Пла~ по

року

КомпартІї України, виконкомах міської та районної Рад народних депутатІв, міськкомі ЛКСМУ

прирІст

1983

«Жердівський" « ГоголІвський» « НрасилІВс-Ьюс!t-\» ,<30РЯ» '" 3аворицьниЙ.

«3аплавниЙ •. .. іменІ Мічуріна

ПО району

152.0 106.0 101.4 100·.0 98.6

, 81.1

·Н ~~=

'"'Е ~

u

100.0 101.1 38.6 76.4 7.1 106.7 101.9

. 77.5 75.7 65.7 О 63.4 .. 100.е 63.0 160.7 58.8 100.(' 56~0 20.0 54 .8 59.0 52.2 О 5.0.0 120.(\ 49.2 47.2 1000 з~ . s 100.0 74,:4 75,:.1

206.4 100.0

2~6.2

1

2.6 О

.) '1 З З 248.0 і

52,0 14.1

.~26.7

73'з

78,2

84.0 14() . 17~


'*

2 етО1).

2 J'/и~топаzt! 198З року .

)I('WTTJТ

'ROW1!

ПАРТІйНЕ ЖИТТЯ: ' ЗВІТИ

.

8И&ОРИ

КР , ДПКИ · НАД

'

«І»

розс:та8ММ комунІсти тресту сс6роваРИС:lnЬCSУД~~ на своіх rоповМих партІйних зборах АналІз

виробиичоУ І

"'

колеити·ва:х;.

nартійиоf ді-

явища,

Я.1Ьності всІх пІдрозділів тресту за звlтниlt lJерlод, динамІна ВИJlОН3ННЯ ними б)'дlеельно-монтажних роБІт у

графІках

pl3HOMaHITljltX

І

дІаграмах

цьому .доповІдач

наведенІ ЦIl1tJри якраз свІдчили. що в

року oДBHaДЦJТTOЇ;/ п'ятирfчнн. І, яl( нонстаТУllав у зJtlтнlй ДОl1Oві41 сек­ ретар парткому тресту О._.Ф. ЖYJ'i!' кІвський. це не багато, не мало · - в ' шостий ·раз.

_

вже даВІIO т у рбує І керІвникІв. І ря­ дових !-ООМУlllстlв . Ось чоМу g" ЗIІІтнlй

.

ся

.будIВ·

RJJИІ\~'

обfцянни.як правило, РОЗХI:)ДИЛИСЯЗ

Нещода.ВJlоцl КО~Т.І!И очо ·

спецlа л іСТIІ

В.

номуi-uсти,

В.

Лос"

знаючі

та

М.

М. ,

Божко . ЗавдаЦJ-JЯпартlt-іних органl- ' зацlй вказаних ЛМИ всІляко дd· '- помагати\ своІм нинІшн1м Иf!рlанмкам ". на.18ГОДИТИ здоровий мІКРОКлімат у

НАШ _ЄНТАР

практицІ спецlа.'llстlв

.мандрувати.

, ощадлое

змагання

яи у

пlдроздlJІ8Х,

так І на

фОТОГРilфlї

цьому питаннІ ще рано . Юльна прин л адІв нерацlона льногс використання госпрозрахункових ~ри· гад навІв . у своєму виступІ e.~e1iТp'():

зварник

пе ·

висвlт­

своїх колек­

реагують

на

невдачІ,

.

пропагандиетам.

агlТііторам

IНфОР~lаторам

ми . І

І!се

І

методичними

ж ' поряц

з

\

ПО.іІlт­

рез~рвом

.

працІ

бlтннча

дисциплІна .

важноJ

працІ,

;' дІла ,

пІдвищення

. побуrЬвих

свІдома

т::троєнІсть

рlв"я

створення

пи­

ну.

У роботІ зборІв IЩЯЛИ участь І ви­ ступили перши.Й сенретар місьнному '

не

НомпартІУ У'краlни А . Д. Фролов І начальннн І\о~бlнату сИиїзсільбуд. Б. П . АфонІн.

У прийнятому рішенні зборІв намі­

ро­

чеНІ

Н8

редник,

належних

умов ДЮ!: будlllе JfьнИ!,lв нача.ЧЬНИК ПМИ-8 А. В.

з'Ізду

число

прогулів

за

дев'ять

ИПРС,

тресту

сенка.

paJfoHY д6а :IИ про те, щоб КИЙ.,

...

хУдоби на період

стlйло- радгоспІ ІменІ

А в

нlв

Докучаєва !Пва

цеху

І

ёпуxfвЩорса,

~Л1тнІв-

успІшно

справили­

Найкращих рез у .1Ь-

86,3 прощ~нта І · ни БІльше, нІж nередба­ - на 63 про- чзлося. тlве:IЬ//ИІ\И . радгоспу центи. ' Не в усіх господар­ ",Авангард., якІ при плаНе НІІ pJBHlcBOlx мож- стзах однаново щедрою нІ 1.800 і зобов'язанні .'1ивостеЙ попрацювали видалась ~рякова нив~, 2.000 тонн припасm! liормодобувни"и радгоспу , Так, радгосп ІменІ Мlчу2:610 тонн сІна І в цlло, Імені 60-річчя СРСР. рІ на П.'1нн ВИКОнав .'Іише му створщш (Іlв :о раріч, План по ВИ.РОбннцтву сІна на 38,8 процента, .3аний з.шас кормів. А щоб виконаний на 97 ,8 про' пл авний» на 47,2, :за t'l щаДfJТИ основні фураж- цента , сІнажу 7.1, сн- .. ГОГО ,1IвськиЙ. на ні запа с и, худобі протя- .'юсу _ 70 1 бурякІв _ 54,8, . «жердIвсы\й.. гом двох осінніх місяців 81,1 процента . Водночас на 56 процентів, згодов у вали

з т р етього

І

зе л ену масу

працlвнини

кормовиробни-

Тим

господарствам,' де

четвер~го цтва виготовили 860 тонн ще норенеплоди

укО с Ів багаторічних трас. трав'яного борошна .

На 143.4 нроцента нико- _

не впо­

ряднованІ, необхІдно ОЧИ­

Найкраще попрацювали стити їх І

закагатувати .

п лан по ' заготІвлі сІна на заготІвлІ силосу ни- Діло іде до зими . Почало­ ордена « Знак . Поша н и» нішнього сезону ма'йстри ся стійлове · утримання радroс п іменІ Юрова. На нукурудзяної ниви орде" худоби . Повсюди слІд на­

W8B

в60

,тонн

більше,

перед о ача.'!и,

цІнного

корму

нІж на ЖовтневоХ

припасли

радгоспу

КОРМО'дО' якІ

Революції лагодити ретельний конт­

«ПлоскI9СЬКИЙ» ,

на кожному

роль

за

гектарІ ражних

витрачанням

запасів.

ше раДІ'О С П ІменІ МІЧУР!- тонн цінного

на внко с:ав план на процента.

46.1 паанІ 10.000 тонн . Дбай- тивнІсть тварин при най­

'

.'швІ господарІ

БІльщ як

менших

Вагоме мІсце 11" кормо' УДВltJl перевиконали план на

JJИХ раціО;lах тварин вlд- заготІвлІ 130ДИТЬt:Я сlнажу. вним можна замІнити сІно, си -

.10С, від чого проДунтив ність худоби і якість мо.,она не знижуЄТЬСJL Ус ·

niuJfJo

с пра я и',;l' 51 З П.'lаНО~1

~aroTI f1 .li fjЩ ' О

зав() д ~ l':'.'.І I I Яі'. В :) .' !ірипаё , ; ~ ! !'~, ~lilUle DcJahJ'.

rocno;ta;'i

ТJ ; lемптахо·

;(баt\ЛИF: і

; 1('

:2') 6

І сІ н ; то!-'

Д~БRе по

затратах

ОЩПІ;ЩЮ

кормІв

продукції.

обезводнених Тут дужej важливо визна-

[;ормlв, зІбрали богатирt:ЬкИЙ урожай . кормових

чити їх якІсть І органІзу­ вати годІвлІ{' такнм чи- .

nоренеПЛОДіВ. Нlбжен гек- ном, щоб пого лІв'я одер­ тар видав БІльш як по жувало високозбалаНСОВd ' 1.200 центнерІв бурякІв І нІ сумІші з вІдповІдною

Отож і плаll по заготІвлІ до

Р;, ()іО

важливого

" '11\8 ., і

_.ІВ

виду

продуктивностІ 'І\lль­

кістю

кормових

ОДІІІJНЦЬ.

також перевинона- Для цього . ПОВИllнl

ОРДuокосний колек·

бути

приведе н І в д Ію Rcl наяв· ні кормоцехи ха 1i0РМО -

tJ~~ J8JU'ОСПИ JyXИl.

КIdв. Праве ИРМJП'OМ п'яти роюв самостІйно Bf.ц1ІОСИТИ свою ИРОАУКцlю -АО відповlАНОI каТборl1 lІКоеті надано об'єднанmo ~ТочеJIектроприлад •. Сьогодиі понад 70ПРОl!-ентІв внробів ' об'єдиаивя

транспортн~

втрат

"'РОжaJO.

БарнаУJJ. 3авершивШJI обмолот х.'Іlбlв, зернозби­ ральні номбайни понин)"" ли поля Алтаю. Снладни­

,

ми / бу ли нинІШl;ll

Все це ст.по МОЖJJИвим завдJlКИ п1двищенmo постt вироБІв, CTBopeнmo на підприємсnі служби

виявився

еКСПJJуатац!ї .

бl.1ЬЩИМ,

ніж

торік. Найвищої врожай­ ності добилися хліборобн Смоленсьного району , які

Продукція об'єдн8JlНЯ експортується. З6 Kp'aIВ. На знімку: в лабцраторll КJJІматичних випробу­ вань елужби надlЙиое\'і. Старший Інженер С. С . Ні­ коленио та іц,женер Г. М, Шлькевнч за РОБОТО~.

~

(ФотохронІка РАТАУ). ~

жнив&.

щІ. Незважаючи на це, урожай в цілому по краю

надійності . В Ії завдания входить перевірна пара­ метрів виготовлених приладІв, Іх безвідмовності в

Фото В. СОJJОВЙОВ&,.

,

СлІдом за лlтн.Ьбю посу­ хою l,щ!'.же 50 днІв без­ перервно лили осІннІ до­

маркуються почесним п В'ЛIRутин';ОМ .

фу­

норму при 6езпечить 'високу прадук­

-

заtонlв забезпечиJIВ ДQ6рІ ,,*мпи роБІт при пе})..

Алтай

зІбрали з 1i0ЖНОГО з тисяч геіпарlВ по центнера

60

24

зерна .

(ТАРС).

.

Р.еЙси кооператорів ,

Перед·

бувники рад"оспу .Зап~ зІбрали по 548 центнерlв - усІм необхІдно подбати ЛiU!яиЙ •. на 721 - сИра· зеленої 1rаси-1 заклали у про раЦіональну годlмю СИ JlіВСЬЮIЙ. та., ІНш~} ли- силоснІ траншеї 15.168 тварин. Та на годІвля за­

ЗБИl?а.льно

8авершив Ж~

ний на

т'аті8 доби лися і<ормозаго- ' бурякІв

~

Т~пёр ведуться сорту"и­ ня>:1 продаж держа,. бульб 0' занладання нac.l.в­ НІ! Н8 зберlгаRНIL

ни та :llта до з волили за- спіР'ям тваринникам гос- ся 8 планами заготівлІ ГОТОВ1ІТIІ41 . 771 тонну сl- ПОДа"Рства . адж.е 11лаll по трав'яноf'O борошна, сіт , на , або 101 ,6 , процента До заготІвлІ силосу винона- припасли його на 602 тон­

плану .

Більш

орапці полІв з метою ао­

кормовиробни,

радгоспу

РЯЮВ,

rocподарстu.

механіЗОВ: .~B

РО~Є1:іня

вого УТРlімаНІІЯ . план заготlВ.l1 сlнажу ВИ- ський., яні заю:rали СприятливІ погоднІ умо- !-Оонали на 160,7 процен- lО . ОО5 тонн .кормових бу­

ЗИ нинІшньої ранньої Ber:- та . Це буде хорошим пІд-

8авеpmиnи 8~

і п' ятсот

сЗавориць- значити роботу працlВНИ­

громадсьної }\ий •. ІменІ ЩОРСе.

І республіНИ.

.Плоскlвськ~It., ППЗ -.Руднв.. СлІД вlд­

БІльше СП'УDвсьниЙ.,

обрано В. І. Вла-

і картоплі '

витрача

якомога

для

, .

ГмеИt

(1982

за чl,,-кОІО 'I'eXBMOri6lO

,

сьниЙ.,

виправлен­

И. ЧЕМЕРUЧЕНКО.

місяцІв

,

.Авaиrар .. ~; :

по

листопадового

.БроварисіJIьбуд.

СПМИ-503 В.n: БОЙі\О ТQ ІншJ ко· · по

заходи

р.) та червневого (1983 р,) ПленумІв ЦИ ИПРС.. _ Секретарем парторrанlзацlJ тресту

П. Че­ секретар парторганlзацП Г. .І . МІнея}\о. технІк

мунІсти. І хо"а в цІлому

ионнретні

ню виявлених недолІкІв, забезпечен­ ню рнтмlчно! роботи всІх ПlдроздІл1в тресту по винонанню' рІшень · XXVI

мехаНlзаulї

ВВl!жають Га .1І,. монтажник П!\1І\-24М. СП 1\11\-509

видІлений ав·

факти дІяльностІ тресту ~. звІтниlt перІод, розповІв про завдан­ ня , ян! стоять перед НО.'1ективом у четвертому I\ва,рта.'ІІ нинІшнього ро.

пІдвищення " є

використовувати

. позитивнІ

все ще А!рОб.'1еНО д .,я TOrO, щоб пІд­ нести a~aHгaт>ДHY pOJII> номуністІв на рlв'ень вимог.

Основним

пІдвищенІ соцІалісТИЧНІ зобов'язаннй . 3астyrrнИR дирентора . автобази

примножувати народне багатство за· Н.1Иliав у своєму виступі керуючиlt трестом Б. І. СтаннЄІ,IИЧ . ВІн навІв

в Щ~ недолІки в роботІ партійного

DJ)одуllТlІвностl

Він

по-оосподарсы\и ставитися до збе· реження будматерІалів . берегти і

позитивними

молоддЮ:

Бабич .

тотранспорт.

сьогодення .

ком1тету з· liадра?ш. І

К

М З В . Н. Чехов порадив рацlона .'1Ь­

результатами б у ваюtь прикрІ ВИI1Ц­ КІІ зривІв занять . не всІ пропаганди­ сти ВНlIОРИСТОВУЮТЬ у своУх виступах приклади з життя cBoгd нолеКТИI!V , таннями

П.

а .'1е й з· управлІнням в,ироt'lничо,теJ{ ' нІчного постачання "а дnслIДНО 'експе­ римента:fьним зав()дом будlве лыхx 1i0НСТРукціlt. На його ДУМh'У, ' це дасть можливІсть виконуват~ взятІ

нІше

ппрада­

не пов'язують Іх з актуальними

IlМК7

зонр~ма. 'запроrюнував з метою по лlпшення органІзацІї пращ У К.'ІадаТIJ договІр не тІ.'!ьки з адмІністрацІєю

стІннІ­

перекпн л иво

порІвняннІ

роном вдвІчІ. ставити крапо:у

на

ПартІйний ном!тет тримає пІд СВО­ Ум цонтро л ем роботу ш}\lл І гурткІв napTHtнoI І комсомольсько! '. освІти , а.н'а.'llзує змІст занять, допомагає

новобу 110рах

/' ГострІй І\ритицl пІддано І вІдповІ· /да .'1ЬНИХ за гласнІсть соцlа.'І1с,.ичного

регулярно,

тивІв , вчасно

на

J1Р."!'аННЛ\1.

самІ

всІ Р1!Д!-Оолегlї

недолІни .

вІдсут- '

не дивно. що у будlве .'Іі-І:"ч{ів l'Е'має rтeBHol зацікаВ,1е!Jо с тl у кІнцевому результатІ , не спІвпадають ІНДИВlду­ а,1"нІ І громадськІ Інтереси . без IJого пІдрядний метод праці неМ()Ж .1ИВИЙ. ІНайже вчl ВНСТУflаючl НI'ИТIІ'і'ТМ' ли незадовІльну роботу служби ма­ tepla .1Jblio-технlчного забезнечення. • та"сж <Івтотранспорту. ~T зв'язку 11 ЦИМ згадува .'1ася І діяльнІсть roJlO.ноІгрупи HapoД1loгo }(оР,!ро .'1Ю Tper.ту, яка маП0 прид!ля.'1а уваги ЦІІ.М

. .3 ~НИЬОї ввсни кор МО, праЦЮNJIВJ!ормодобувнидо6УВНИl\И господарств ни . р3ДГОспlв сБОбрнць}\ормlв

вок

Не

.ЛЮlOть трудовІ перемоги

виробничоУ

по

пошаНІ! тІ 'ж

редовщ;1в?

року зменшилося у

1982

Ко рм а М-

зaitасти

ана.'ll~

з

ПМИ- 7·. іІеRже нlльr:в ронlв на Дош­ цІ

бриrадам В . М. ПолІщука . М . П. Ри­ бака, О. П. Чуланова та Інтих " Тож

низька . органl~цlя

jилипрннЦlшовГ

при­

створеНІ У }\о.'!ОНах . Часто доводить­

У 1I0ЛІІШНlx керlВНlІкlв цих ; КОJlОН

дІлом.

в

ній КОМП.'lексниЙ ·

ЮЩтва в З-6 разІв. ПРичИиоюцьо­ насамперед

увагу

цього

.1

дІяльностІ. Не є ГОСПОДRРЯМИ на буд­ майданчину І пІдряднІ '. ноле!-ОТИВR.

~еНТИJtII! ПМН-7 та ПМИ-9 , яl<1 ' пере ·

є

звернув

об ' єнтах. Треба оперативнІше вестн тану роботу. яка б сприяла ёlаохо­ ченню робlтнинlв нолентивlв пра· --о цюваТIІ ще краще, з БІльшою вІдда­ чею . Напрш:лад. зо в с Ім заб~!.1И у __ трестІ про підбиття пІдсумкІв со · ціал!r.тичного ёlмагання серед Інже ­ нерно -технІчних працІвникll!. 4,60 ж про щп можна f()I!ОРИТIІ в КО.1еn'{ивl

Отже, можна бу ло б сподІватися, що Інженерна пlдготов}\а . до 1І:коІ ВХО' ДИТЬ визначення найоптимальнІших режимІв будlвннцтва. забезпечення матерІалам!!. розстановка . .'!юдеЙ MR-

жаль.

На що ж саме '· звеРтала~ увага "8 партІйних зборах? . В8гато дорl­ мань бу ло висловлеШ> на ·аАресу КО­

працІ . . недисциплІнованість, B1'NTII робочого часу.

рІвень

.1Н б бути на наЙ8ИЩОМ~' plRHt НасправдІ ж вІддача низы\. .

присутнІх було

викрито всІ наявнІ недолІки І иііаlть , BH<I~<l H OKOH}\peTHI шляхи Іх подо­ .18НВя . Зупиuка за ма .'lИМ - · втl.'1НТИ в . жиТтя ЧIІСJlеннІ пропознцlТ щодо . ПО Jllпшення стану ' справу иолеКТНIІI .

to

негативнІ

спІввІдношення Інженерно-технІчних . І1раЦl~нинІв І роБІтникІв у трестІ .

Так , .вже шостий рІк цей" велнкиlt НО ,1екти!! У ' числІ вІдстаючих. І пи· f8i1f!)J_. ~Як виправити стаНОІІИlЦе?

.строк.

тан!

иизьни!!

сутнІх І на п~итивнl приклади стА­ БІльної роботи нолективlв ПМК8 та ПМИ-ll . У числІ Інших у пущень неза­ довІльна робота по . охоронІ прaul. снороченню важкої ручно! працІ . впровадженню новоІ техніки І техно­ .1)Огl!. Майже ОДНН до . ДВОХ тане

КО .'1ентивl СТВОРИJJасJТ загрозлива си­ туацІя з l!!Іконанням плану третього

вершувалн ' нормативнІ

усунути ПРОГУЛИ,

Іltженерно! пlдготов}\и об'єнтl!і1, Пр'и­ писни І формалІзм. .. До нІнця ще не позбавилися таких хиб й ІншІ пlдроздlnи тресту . При

широко бу.']и IJредставленІ у залІ 1'3йонноm Будннку нультури, Ае пре­ ходили звІтно-виборнІ збори. Алё

доповІдІ, У , виступах

як

Нооnератори Одеської областІ цього рону БІль ­

шу частину сlnьгосппрu­ дуктlв зануповують у на­

вач! , тут же одержують товаРИСТВі З8зДаJ1erln повн"й грошовий розра· формуються товарні фон­ хунок. Це дає змогу вестн ди. АнтивнІ здавачі одер­ закупки

си с темно,

говорами . Вон и не ВИllад·

рант1йним нонкретну

}\ово

якість

селення

за

ПрЯМИМИ

перейш л и

на

до·

нову

,

з

прицІлом нІлькlcть

прод у кцlУ,

га

на

1.

щирu ·

жують

першочергове

пра­

во 1 придбати промисловІ товари пІдвищеного по­ пнту.

ЮІЙ асортимент. У ни Иооператори Причор­ нІшньому сезонІ З~НУПИ1ll 1 номор'я продовжують по­ дарств. що , ЯК ' показаF' на 14 мІ .rrьЙон/в Н'l!.рбо ГJIиблювати І розширюза­ досвІд, дає змогу зБІль­ ванцІв БІльше, нІж торll\ ти договІрнІ зв' язки. В шувати заготІвлІ щонай­ цибулІ. плодІв, меду TLI нинІшньому роцІ У насе­ менше на третину. Інших продунтІв. УспlховJ л ення намІчено закупити Тепер ~T чітко. визначе · с прия л и Ідодатнові стищшнІв продукцІІ на суму ний ча с а R томаШIІНИ спо­ му.:r и. ДЛЯ оплати зануло майже 120 мІльйонІв кар0 ЖИЕкоо п ерацП , пlд'їжд ­ вуваних сі Л ЬГОСЩІродунті l 3 0ваllцlв. )Ка ють до подвlр'~в, Зда- у районному СПОЖIIВЧОМ: кор. РАТАУ. форму ками

роботи з пІдсобних

в л асни­ госпо­

'.


листопада

!

..._____ ____________ ~

ао

.II!I_...._..

40·РIЧЧЯВJ,fЗВОЛЕННR

ИИЄВА.!!!8й!!!l~

БЕЗСМЕРТНИЙ

~ стор •

...... = __ ."',..

_~-_

попелу, вІн став ще кращим, Висотн! r)j:\CJ!ia, міннІ будинки, музеї і театри, !І.ющі й скве­ ри. вулип! . що ПlnОі / С-ЮТЬ у зе.1енІ, все це неповторне 06nиччя сьогодніШIІЬОГО' міста-ге­

роя Ниєва. Тут живуть МИРЮ .'ІЮДИ, якІ ні, коли не хотІли б повторення трагедії lVПШУД1)Ї

ПОДВИГ

.

війни.

рону вІйсьна Воронезько- мІй і 1-у ЧеХОСJЮвацьКу 1'0 (а 8 20 жовт.,ня - І-го окрему бригаду ПіД ко­

На знімку: група Героїв Радянського Сою­ ву-учасників боїв за визволення Ниєва бі.1Я пам' ятника-музею «ВизволителямІ{иєва» Б се.'}1 Нові Петрівці. Зліва направо: КQЮІШIJії; командир взводу f(улеметн~кІв М . М, Пав:іОЄ , КGлиumій l!ача:IЬНИf( штабу ТЮIКОIlОЇ бригаДІ І

номандуванням

ня М. М . Внунов. колишній номанДИР батареї

lІІе. кінець вересн"

1943

норпує. дpyr1 епІemn &ро

'Українського) фронту пІд мандуванням генерала ЛюдвІка

ПО.7lRОВRИИа

В.

Свободи.

армії М. Ф. Ватутіна за- . Тяжні боl aaB'.aaJDfCJ( хопили і м1цно вдержув<l- на підступах J!O Свято­ JD! на· північ і на південь від Києва Лютізький та Бу крин ський плацдарми. ян! відігра.'ІИ важливу

шина.

7-й

П.

rвард1йський

Ставна ··Верховного Го- мат і нулеметІв.

ставила перед

ким

перер1ззJВI

ванням КиІвсько! наступальноІ операціІ

місто від ся

різний

перелом.

плацдарму не дала

по зи-

тивних результатІв.

R

що

були забиті

po~. почалося -.е все !'ак.

дуже

місцевІсть

танкових

у

фронту.

АвІацІя 2-ї повітряної ар­

з'єд- га.

ІЮ

КОJЮнах

резу.1ьтати

боїв

Ставна прийшла

до вис-

У

України

ьукринського на Лютlзь- явлений };ий плацдарм 1 запропо- мужність нува .1а

І\ерєгрупувати

Еійська з метою посилен-

З-я

командуванням

6 листопада 1943 рону КиІв -

с.,ава. нашої

І-го Унраїисьного фронту І

ву та інші з'єднання 1".~a:~,

стини. Військам довел~ здійснити

вздовж

Києва

ЗВО.~ено,

--....,,;;;, "''',....; ' .,;...., '.

B'w

Не і!Г:щ.. ~~ЬСЯ

МИНО.1Н вас.ича

Бондаря ·

СТР'ішна ЇЇ с~:rниця -

му

листопада

1

1

через могутність Радянських І Збройних Сил. На право- і березІ

ДнІпра

нашІ:

наступ війсьна захопили ~дзви-І

військ почався. як і [>ані- '@йно вигідний плацдарм, І ше. БІля Велнкого БуRpи- який мав важливе значен- І на. Але вже вранцІ

стопада,

~ЬKoI

'3 ли- ня для вигнання гітлерІв- І

після артилеРій- цi~.. з Правобережно!

підготовки,

зЛю-

11ЗЬноro ПЛlЩДaрму

пере-

УК-І

.

раlНИ.

З п~рших

днІв, визво­

йшло в наступ ГО.10вне лення кияни на заклик угруповання військ фрон- Комуні,СТИЧНО! партії при-

1У. Артпідготовка була н,>::тільни ефективною, ЩJ наша пlх?та й таяки

ступили до вJцбудови рід­ ного міста. З активною допомогою трудящих усіх

но. протязІ БІЛЬШ ян дв'tж•. братніх ";:і(:метрlв майже не

(',рl',:,,:ш

r

E~.

опору

зу- загоІв

противни-

лише в другій подо-

[;л.:і дня гітлерівцІ змогли

оргзнlзувати

і

І

берегах

розвитку

успіху

командування фронту вве­ .'ІО в бій 3-ю гвардійську танкову армІю, І-й гвар­ дійський кавалерійський

Київ

заподІяні

нинішнє

красень на

ПОДБигові

З . метою завершення прориву оборони против-

1

рани.

провести пам'ятник

п~рші контратаки.

. ника

війною.

республін

місто­

дніпровсJ:/ких

~ рунотворний

безсмертному

радянських

во-

їнів, ТВОРчіЙ дружБІ на­ РОДів-братів нашої Вітчизни.

д. ГРИГОР()ВИЧ, кандидат історичних

.

наук.

(РАТАУ).

==-.Цифри і факти До Дніпра прийшли 3 боями дивізії й полки - '.Білгородсьнl~, .Хар-

ківські., .Сумські»,

кі.,

• Глухівські» , .Конотопсь,

«Бахltlацькl»,

.Ні

жинські~.

До

них

уже Е

середииі

вересня

приєд­

нались .Лубеliські~,

серце КОЖНОГО солдата та ОфІ­ цера. І ВОI!И рвалися у .біЙ.

дивилася

в

смерть,

Коли

фашистська

напала на

його,

нашу

НімеЧЧj,!На

ЯМПільсьного

сільськогосподарсьиого техніку­ му, що на СУМЩИНі, ЯЮ;Й готу­ в.в тоді спеціалістів наймирнІ­ шоУ професії агрономів, ра­ зом

8

1941

ровесниками

рону по

у

l,yJio

направлено, в Барнаульське ар­ тилерІйсьио-мІнометне училище.

Закінчив його успішно і йому присвоїли звання лейтенанта. Збирався Іти на фронт, але здІбного офіцера послали в од­ ну з вІйськових частин fQrYBaT\f кадри мінометників для фРОНту.

-

Це не менш важлиВе зав­

призначили

взводу

полкових

му

день,

перед почапом

ЙОМV

на Віслі· начальник політві:' дІлу 112 стрілецької дивІзії п) lІолітичній частині полкОВНИк

Громов вручив

парті-йниЙ кви

ІОК. З цією важливою подІєю в житті командира взводу тепло вітали однополчани. І він тоді дав обіцянку високо пронеСТJI ;JВa~п:? Ііомуніста нрізь всІ бої, !

f,'P: ~ b

;~ c e

n\:UТТЯ .

у

Київському

імені

Черво­

Прикарпатсько,

на

.

~Boдi

.'

військо,

порошкової

номунІстові.

во-патріотичиому

лоді.

Водночас

вихованні

мо

Із спогадами він виступає

перед учнями

На

ШІ,іл

міста.

запрошення

КО'lективу

ШІ\ОЛІІ села Ясногородка їздив туди на зустріч 3 учнями та вчителями. Тут виступа,lИ j

ветерани 112-ї стрілецької ДИ' вІзії. У школі створено музей брйової слави, в якому дет[.ль 110

Червоного

КО.1И

академІю

бере а!{Тнвну участь у війСЬКu'

і

одного з боїн

.

Забайнальському

ВIIIНИ,

розповідається

про

геРОЇ'І'

ний шлях І бойові діГ дивІзії. Гордиться ветеран і своїг.1І: синами, які

Особmreо пам'ятним був ДШі

Перше бойове хрещення мо' юдого офіцера відбулося під !ас битви за ДніПро ~ визво '

Ра­

мета.1УРГ!Ї імені вО-річчя Ра Дянської України. Праl,(ЮЄ НСІ совість, як і личнть ветерану

п1Дрозді.1У.

лейтенанта

в

НинІ полковник у запасі тру­

Прапора і Червоної Зірки. Бо­ йові нагороди одержали і сол­

мі­

праці,

округах.

диться

за що його І(ОМаІ/ДИР. був наго­

но· ,

і

вих

відзна чився Б З ВОД мінометникі1З,

дати

і

війСЬНОВУ

пости

HJ

зем­

міста

мирної служити

М. Ф. Фрунзе І займав команд­

Тут особливо

лецькнй , полк

,Іення Києва. І нині вІн пам' я 1 ає слова заступнйка кuманди' ua полку по політичній чаСТИНі ' lідп(}-лковнина Д. ' Т. Чумака IІеред 'форсуванням ДНіпра: - Ми прийшли на берег ",laBHoї ріки. Важкою і да.'>':" !,!)ю була дорога до неї від

вересня 1943 року радяи, ські війсьна вийшли до

захід визволяти інші

родженнй орденами

старовиввим

м1С,!:ОМ

нопрапорному,

нашої, Сf!ЯТОї

хорошим настроєм Ухав у стрілецьку дивІЗію. Лейт~ нанта за~хували в 416' стрі·

;іОметів.

ІІереяслав-ХмельницьКНЙ. • У двадцятих 'lИслах

жен

коМу П.lаЦД!lрмі.

, ~ 112

до

чив

нлаптин

Червоної

дянській Армії. пізніше закін­

села' У/(раїlІИ. Запеклі, бої то'­ чилися за ЖИТОМИР І Норо­ стень, Р.овно, на Сандомирсь­

'

додому

продовжував

ва. Важю, НРОВОПРОЛ!ІтнІ бої велися на кожному рубеЖі. За ножен населений пуни, за ко­

на

дання. нІж бити фашистіВ, заспокоювали його. Але ' вІн прагнув потрапити на фронт. Ще раз написав рапорт. ' На цей раз бажання його було вдоволене.

зразу а

личить радянським патріот'аМ. А НО ,ll1 над Ниєвом замайо­ рів прапор нашої Батьківщини, МIl!Ометнию! разом з підрозді­ лами РаДЯJlСЬі,{ОЇ Армії пішли

'

.

орденом

знаками. Але не повернувся він

лі на правому березІ ріки на ЛютіЗЬНОI\lУ П:Jaцдармі, згз.­ дує ветеран війни. Це був справжній вир вогню і смертІ. 27 разів переходило з рук в РУНІ! се:ю Ясногородка, за яке вів бої і наш ВЗВОд. Воїни, не шнодуючи життя, геРОЙСЬ!\І! билися з фашистами, та;{, ЯК І

серпні

мобілізації

другим

слуги'> та іншими бойовими від­

Тих днІв не змовк'не сла­

-

Батьківщину.

студента

ня.

' 3ірни, медаллю «За боііОВі за­

ці напутні слова. проникли в

цем.

мандиром

ВОРQ.иезького фРQИТУ на шляху, до Ди1пра оволо­ ДІли

але у ДвобоУ з неК! завжди брав верх. виходив перемож­

раз

старшого подвиги

на' фронtі БаТЬКіВЩина нагоро­ дила його таКQЖ орденом Віт­ чизнmіоІ війни другого ступе­

Там

очІ

не

«Мирroродські •. 21 вересня вІЙСЬК!І

.Пи,· Дніпра иа величезиому просторІ довжиною 700 кілометрів.

РЯТННСl:кl», «ПрнлуцьКі», ~POMoдaнiBCЬKl~, «Ромен·

,

ськІ»,

: ::иця РаДЯНСhНОЇ України.

;наші .1ЮДИ ще ТОМЛЯТЬСЯ у фашнстсьній неволІ. Ми пuвин­ нІ якнайшвидше їх визволити,,,

цю,

M.~. Бондар вІйну ванінчив

ІІа Одері у званні леЙтен~нта. За ратні

~Во.~ги.':1епер перед ~іами сто­

в пам'яті

чі переправляючись 'через

й

.............'.._...Io-O-_ .. _ _ _ _ _-.-_

f ИХ ~.lfiB не ЗМО.fкнеслава суворІ ДHi;B~1 і тернисті дrJ­ роги війни..l1DМу, комсомоль­

снлу

Фото Ю. Мосеижиина, , В. Решка, (фотохрdНlна РАТАУ) • .

---:----~

фашистських загарбнинів І

продемонстроваНо

J

«цей пращур РУСЬRИХ

лІній малО '$Н . ливе політичне 1 воєнне . ~ значення. Перед фрОнту марш на вІдстань f б І 150-200 кілометрів, дві- усІм св том уло ще раз І

Дніпро і раз Десну.

тордість

,

"ОРОДІВ •. за живим словом ПушкІна, було ви­

'.1

Ки-

лецркий корпус, 7'й арти; роя Радянського Союзу.

Внз":вОлення

і

у нашІ.-нl КиІв по праву називають <1Дним ВіДРОДif{ений 3

~П" С. Рибалка, 23-й стіН- єва,У•.). .!..ОстОєні звання ге-І' лерійський корпус ПРQ~1!-

Вітчизни,

• ~аЙКР~lЩНХ міст світу.

гвар- з них, яю !іайбільше 'вІд­

генерала Днlцра ' і ВИЗВО.'Іенні

палять

щенної зем.11 ... Визволимо ж наше рідне історичне місто Киїа оо)}. '

бійців

дійсьна танкова армія пІд значилися на ФОрсуванні

громадян,

нять пам'ятrшкР. й могили 6орфв щ!.шої свя­

ня правого крила фронту. були Haгopoд~eHI орде­ В, б!. н' Лютежа почали нами і ' медалями, а 66З переМіщуватися

викликало

n:

наші

багато За ви­

тисяч

І Пб-більшо­

звернення

знищую.!> Ішївсьні фабрики й заводи, чудОВі споруд. зе.'ІенІ вулиці. оснверняють і пога­

тут героїзм і сІмнадцять І

половиною

пристрасно

ють мирних радянських

r/ях' н стсли~ю Ра-

дянської

новку, що необхІдно пере- ВОІНИ здійснили нести ГОловнІ зусилля з СJlавних подвигІв.

~топа,ца 1048

справедливий бій. «Перед нами Ниїв -мати городів руських, колиска нашої Вітчизни. . говорилось у ньому. -,. Тут багато вІкІв тому зародилась могутня Русь ... 25 мІсяців . фаши­ стсьні хижаки знущаються. грабують І вбива­

На 4 годину ранку 6

б

1943

висоне патріотичне почуття, нликало воїнів на

воро­

лерівсьних окупантів.

фронту.

$

Написане схвильовано

вицькому

мії безперервно завда1!ала

нань і значно ПО"'ІегшуваОцінюючи

Ахтирченко.

року у всІх підрозділах було зачитано звернения Військово! ради i-ro УкраїНСЬкого

r-ітлерівців.

да ПРОТИВНИКОЕ! органlза- листопада КиІв БУЛQ пов­ Чlї( міцної оборони. І нІстю визволено від гітжовтневих

І.

.

ііаllереДО~Ні иаступу -

відступаючи­

ос- ми колонами

цьому районі утруднювала ударів наших

М.

UIИстських загарбнmdв столицю Радянської УнраlНи Київ. Битва ця ввІйшла в істо­ рію Великоl Вітчизняної війни під юіймену­

ПО­

боюючись оточення, про­ тивник почав ПОСпішно відводити'" своl війсьна 8 району Києва. ШJІЯХИ.

лена в жовтнІ спроба на- яю ведуть на захід і пів­ ступу І З 'Букринсьноro денний захід від міста,

дП

взводу роз,

ІЧОТИРИ десятиріччя відділяють 'нас вІд тих

фашистсьних онупантІв і вийти на . лінію Овруч, Коростень. Житомир. Козятин. ОДнак двічі зроб-

тому,

колишній командир

вlддlлеll

иroeе днів, коли радянськІ воїни ,~изволили від фа­

новному

номандир

На знІмку (вгорі): чудовий архІтектурний ансамбль І комплекс фонтаНів на площІ Жовт­ невоУ революції (жовтень 1983 р,). Внизу: такий вигляд мала одна з найкра­ еивіших площ Ниєва, нинІ площа Жовтневої . революції (фотографія 194З р.).

розгромити 'угруповання На цей час 1 6оих .. противнина в районі Ки- киУвсьномунаПРJ!t.fі став­

пересічена

Нулик,

колишНій

На рв­

завдання КиІв-Житомир:

єва. ВИЗВОJІИТИ

Метелєв,

по- нон 5 листопа.(а Мш1 ча­

Воронезь- стини

фронтом

П.

танна

танковий корцус генерала К П. СулеЙкова. який тут наступав. організував

дянсьноІ УнраУни від гіт- чими сиренами ведучи ' лёрівсьних загарбниНів. 'інтенсивний вогонь 8 гар-

лов!Юномандування

П.

відни М. Д. ВаJJЯЄВ' І колишній mexahik-водШ

роль при проведенні на- і вда.'10' провів нІчну ата­ ступальноУ операції по ну_ Танни йшли в атаку • визволенню ,,/столиці Ра- засвіченими фарамн вJ!Ю­

,

........_..

_~_

*

року

1983

І

вдалися

У нього,

пішли йОго стежкою . Що це та:; - судіть самі. Олександр за нінчив одне з артилерІйських училищ,

має звання

майора,

с.

Володимир капітан, слухач військової академп iMelI! М. В Фрунзе. в якій учився І сам

батько_ Обидва - , номунІсти. Микола Васильович І його дру жина

також

Щнель

t

Демидівна,

яка

членом партії, вихова

<1И їХ справжніми патрidта:\I'1 нашої Батьківщини, , А. ГАВРИЛЕНКО.


______

ВЕ'В·РАИІ

ЗАВЖДИ · В СТРОЮ :Людно було У сІльсьно-

СВЯ1новий

ста­

се.'1а

людей.

Хорошу

МІністрІв

тури І

БатьнІвщ»ні говорили у бов Теплюк. Галина Ке­ виступах ветерани війни уш, Галина Нучеровець. Ф. П. Нирилишин І П. І. Любов ДЄJoiиденко. Тетя­ Прима. ВиступаючІ ви- Ija Журба . Раїса Борословнди тривогу за· долю вець, Леонід Тначук, миру, за майбутнє дюд- Ольга Герасименко. хуства в цей напружений іс- дожНІй . нерівник Володи­ ТОРНЧНИЙ відрізок часу . мир Юхта, Ольга Хар: Ветеран праЦі М. П. Ба- чук. ,Рабанюк ' розповІв про Також вдало вистymr.'ІИ розвитон сала НалинІвнн учнІ 1 О-го нласу. якІ

1 порІвняв mrx ронів

життя мину- своєрІдно представи:щ із сучасним. слухачам п1сню • БvхенВІд працІвників рад- ва.'ІЬДСЬКИЙ набат~. Учасrоспу-номбlнату .Теплич- ники ВО!{'8льно - ІнструНИЙ. виступила В. Бон- · ментального ансамблю

теранІв. що наша МО.'10Дь...: 8авжди ~ у всьому буде наслідувати ПРИН.'1ад старworo поколІння.

Вчительна

Юхта .

Сергій

Васюк,' Сергlй Мина.n. Вінтор Безсмертний . незважаючи на свою . заЙнятість (всІ вони. нрім

Налинlвсь- В.

Юхти.

навчаються

в

особ.1ИВО ОсІннІ дари.

ЦІкаву програму 4ЧУдеса без чудес. показа-

за. Т. Лиса

Нов6асинська, Т . продемонструва.1И

ли нещодавно члени атеУстичного гуртка серед-

досліди ТИРСИ

«Запа.1ювання Rраплею ВОДІІ».

НЬОЇ школи шефам -

«Само запалювання свl· чок». «Оновлення ікон та

.J'Ii1! 6 С!30ЇМ працівни·кам

свІтлотехнІчного

заводу.

Монет» .

Із вступним ·словом ви·

СТУПЯ,'lа

нерlвнин

вІдбувся

ради

.

клубу.

сіщ.СЬБоrо.

ХУСТ-

іншІ.

вчительна хІмії М. А. Се-

З цІкавими пnвІдом.rrен­

про роль хІмії в суспі.'1ЬствІ. про те. що в руках розумних .. чесних людей

вечора О. Лазаренко. О Нукса. О. ПаВN'НКО, М. Савенкова, О. ПV:1іна.

рисливІ

сво-

.:rиким

ристати досягнення науки

вірші,

менець.

Вона

розповІла ня ми

ДЛЯ обдурювання простих у

член

«НеroРЮ'1"а

Ііа» . «Дим без вогню» та

гурна

ВДЯt{Нl

хй БатькІвщинІ. ПІсля цього

роБНQМУ

вона рухає прогрес. а норе.11гіЙНИIiИ

ВИСТ~·ПI!.rl!

За~;IНЧИБСЯ

намагалися вико- .якому

ведучі

ве·';ір

ве-

нонцертом.

на

ШКО,lЯРЇ

чита'!]!

виконували

супроводі

ліснІ

Eoka .'"ho-lн,

людей. струментального ансамб· УчнІ 8 нласу В . Дро- ,1Ю «ДИRОСИ.rт».' БGТУН. А. А.'!lбекова, Л. RИРИЧ"ЕНRО, В. Прокопенно, О. ГунаБІБліотекар СШ .N'2 6.

на Бро­ дереВООб­

ників

для

нованість

секретар ції

На

М.

шахів.

~ Н.'1юч виконаннІ

ЗН<І'lен'их

хокею.

мІтинг з віДJ-(j')ИВ

bi-tСтупили

завІдуючий

відділом

но мітету І

ради

ко.

Інструнторів

до успіху У завдань. ви­

постановою

В.

Чумаченк:).

мітингу

фlзичноt

ЦН КПРС ! Ради МІ­ ністрів СРСР від 11 вересня 1981 рону.

парторганIЗ'l­

д.

змІ­

Л. Се­

ФіЗJ;УЛЬТУРИ .А. П. Ду­ ди і С. С. Мельника

HOMn.reKc

УРОЧИСТJ<;Й ціЄї нагеди

з

НаполегливІсть. дІловитість. дисциплІ­

чудовий

спорту.

бесІда

диреJ;Цlї та партійно'! організації.

настІльного тенісу . ку­ .1ЬОВОЇ стрІльби , лиж­ ного

ВІдбулася

стовна

тримиі

працІв­

з

мlж-'

лективу фIЗh~ЛЬТУРИ та профспІлкової opraнlзаи!ї при повній пІд­

. піДПРИ6мства занять

клубу.

номсомолу

мІкрорайо­

створений спортивний

роЗрlза.'1В

мозв' язків

жите.тr1

СИ.lа~m

перед

шахового

РОЗВИТОК

ну міста були присутг німи на вІДJ;РИТТі ново­ го пІдліткового .. спор­ тивного клубу «Ч еи­ ПіОН,>.

до

культури І спорту на номбlнатl в значній мі­ рі залежить . від змІц­ нення контактів І взає-

комбінатІ.

південного

входом

гри в теніс І' ЛЮКНУ. базу на 150 пар лиж.

пІдро­

жовтня

20

Мехед.

меновою . проведенІ ц: кавІ шаховІ поєдинни. ПрисутнІ оглянули та­ кож примІщення для

ПОКО.'!іння.

приділяється ваРСЬпОМу

в гостях у. завод 1Jап

Ііесе ч~рез усе . Сsoє. .життя еdтафеry мужносrl. чесностІ І вІдданостІ сво­

О. КУРЩІП,

цьо­

Вирішенню цього пи­ тання багато уваги

Фотоетюд А. Ше~еJJЯ~

Д. стрічку

народний гросмейстер з шахІв ЛІді1\. Семено­ ва . ~'часники . мІтингу QГЛЯНУЛИ приміщення

nporp'l-

серед

стаючого

ro . часу

і . заДОВО:JенІ.

У

М.

Червону

нлубу

«Про

ма фізкультурно-спор­ тивного руху; визначе­ нІ КОНпретнІ зав~ання у цій сферt.. Важливого значення набуває нинІ розвиток фізичної культури І спорту за місцем· проживання. і

БориСПОлІ на курсах шо­ ферів), прибули сюди. щоб взяти участь . у пр/)­ веденні вечора. РозходилИ):ь Г.11ядачl 1

організаторl'f., то.рЖества

спорту..

довгострокова

!lоІ середньоУ шн~ди . Н. П. Недlлько та Ю. С. ,Орєщенно запевнили присутпіх, що ' вони ВИХQвають молоду ЗМіну .. -rlдн}'

дІдІв IбатьнІв, · яна пр.·)-

СРСР

му документі 'lfамічена

винонавську

яка запевнила ве- Во.'юДимир

_ _ _ _..... 2

нату

дальше пІднесення ма­ совостІ фІзичної ку ль­

БИЯВ.11енІ в роки Велиної . майстернІсть продемонВітчизняно'! війни, про стрували учасннки худо!К­ їх беззавІтне служіння ньої самодія.тlьності Лю­

дарун,

ОРТ

Минуло два рони з часу прийняття поста· . нови ЦН НПРС І Рад>!

Налп­

ла І житдового l'4асиву нівни Л. Половко . Особ­ l'адrоспу-номбінату 4:Теп- ливої под яни заслугову­ J1ИЧНИЙ'>, !І!ОЛGДЬ. Тут ють керівнини радгоспу­ Відбувся тематичний ее- номбінату .Т..епличниЙ •. чір • Ветерани завжди·в ЯRj подали велику допострою». який вІдкрив могу в органІзації І проБСТУПНИМ С.'10ВОМ голова веденні вечора. Антивну БИНОНКОМУ сІльради П. М. участь взяли · також диНЕасно. рекцlя І номсомольська Про мужнІсть І repo- організацІя шноли.

радянських

.

КЛУБ «Ч[МnIОН~

мунлубі села Налинівкн ранно пІдготовлений за­ жовтневого дня . Сю- вlдуючою клубом Т. Журо ди зІбралися ветерани бою разом із завІдуючою

,Toro

Ізм

п

ВІАК-.РИТО

нонцерт,

війни І працІ. жителІ ее- БІБлІотекою

с

ІВКОВ,

голова міСЬКСПОрткомітету.

центральної pilдI~\ Д~T

C:ZZZ_ . Заступник

«Авангард,> Є . В. Об01ний. працівниця комбі-

А.

редактора

ВОЛОШИНЕНКО.

rpa.ll). t І 3 перIОJ.IІ. .' ТОТ. пи(ьменник, rpoMa)1.- 23.00 Н08I1НИ. На добравІч . .11lтиl нии. 11 ЗДГДЛЬНОСОЮЗНА Порядок'проходжен~я 21.00 Проrрама сЧас •. :17.20 KCHuepT J.yxoBoro орке- проr·РДI\\Д ЦТ І ПЕРЕДДЧІ 21.35 К. Губаревкч. «Прости ме­ стру Ве"икоrо театру Союзу НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ колон на святковій не>. Вистава Моrи.~lвського РСР. 8.00 ГlмнаС1ика. театру драми. В перервІ 18.00 Теленарис · сЗемл. )10б- 8.15 ;10кумент4J1ыfйй ф!льм . HOВJIHH . . ра .. ;>. с 80 .1гаа. демонстраЦIІ трудящих 18.30 МУJlIoТфl,JJ.МИ сБJOРО ,на­ 8.35 ~іЗИkа І .. е~а,Нlзацl" внIJ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА . "Ідак> , 41Г~1>1o! з-й; сО)(на ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ 9.0~.0~~.~~Т~~~r",IАщ. ';o~a. КОНЯЧ.8 11..118'. НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ листопада року 18.45 Cborejllr' у' С8і71; 9.35 Науков!,! попу.,ярнl 8.00 Гlмнастнка. .ЧЕТІІЕР. 3 ЛИСТОПАДА 19.00 ТеJlе~)1інал сСпlвдружфі .,.мн, ••lІlтописець сибі­ . 8 .15 Документальинй телеJ 'ЗАГАЛЬНОСОЮЗІІА Перwа група ; s~лон 25. Завод будlве.1ЬННХ нІсть». ~ . фІльм .д ует>. РУ> .• О,ll.ОрЖ"мість" . ПРОГРАМА 'ЦТ ... 19.30 До 40·рlчч. битви на 10.05 A<TpOKQi'!ia. Сонце. вироБІв 8.~5 ·Географlя. І\\ор. СРСР. Середня N9 1 1. ШКО.1!1І ДнІпрІ ; ХудожнНI фІльм ; 11.00 Новини. ~ 10.35 В. І. Лсillр- вождь Жовт9.05 . . i~.15 Іспанс~ка М08а. ня. ," с Прори.' s 'ківоепопеУ 11.20 МультфlJlЬillll сТобl. ата­ 9 .З5 істор!я. Робlтни '.иЙ руж 2. Середня ШRО.lfil •."12 2 Четверта група коnон с BIf380.1t-II.II ••• куючий· клас>. сМи малlOe11.05 8. М"аковськиЙ. Поема 70-80-х рокІ • . ХіХ . столІт­ .Добре:> .. 3. Середня школа N9 3 21.00 . Проrрама .Час> • т. І початок поширеННIІ 28. Мостоr.оїзд N9 814 . L4:~У~ОЖВfl фІльм СГОИЩR~ 21.35 Wирше КОJlО. 12.0.; IСІ0РНКО рев,,,,юuIАна . ' маркск,му вРосП. шиола 4. Вос:,мирlчна аи». тема у радянському обра­ !О.О:; УЧНАМ ЯТУ. АстрономІя. 23.10 СьогоднІ У СlІlтl. 27. ПМК5 М4 ПРОГРАМА YKPAJHCbKOrO 50.00 Пісвl ІІОЛУМ·.НИХ рокІв. .sОТВОРЧn'fУ мистецтвІ. Планети. . 10.25 ДокументальииlІ те.,еТЕЛЕБАЧЕННЯ 13.05 Карл Маркс і <уч аснirть. 28. УВТЗН НlpoBcbKoro 10.35. 11.35 М. чернише8сы<' •. 5 . Середня школа N9 5 ІО.ІЮ НО8ИНИ. .філь... сл Ікар 3 иашоrо а- . 13.50 Вс. ВІІщневс"кнА - пнсь­ 'ЩІ> робнти? >. 9 КЛ. виробничогогеологlч­ . Jla». 11,00 Наш сад. І· 10.15 Виробнича гІмнастика. менник, комуніст . ного об'єднання 14.40 М. Г"інка. • ВаЛIjf-фантаДрyrа група колон ".15 Новиии. 12.00 НаУК080 попу.'.рвиl 10.25 Новини кlноекраиа. 29. Трест 4:Тепліщьтех14.30 НОІІННИ. фІльм .ДизаЙнерн>. 11.40 Кlиопроrрама сКиУв і КІІ­ зі" ... 14.45 По СиБІру І ДаJlекому 12.15 Учителю -. урок муsики. 15.10 Новини . •. 6. 9ередня ШКО.'1а .N2 6 "ни:t. монтаж. !6.40 /(онцерт. 12.40 «У кожному серцІ гоІ кл. . Сходу. ДО")'мента"ьнІ теле7. Середня школа .N2 7 30. ГСКТБ мийного обо фl.1ЬМК • МорськІ мережи ... 13.45 ХудожнІй фІльм 15 сублос БатькІвщини.. ФIJlЬМ­ і7. 00 Зустріч украТнських поетІв ладнання кицІ>. сЗавтра сибірськоl титрами .Ленlн у Парнжl>: з ТР),JJ.івниками Миронів­ 8. Середня школа N9 8 ниви». 15.25 Н08КИИ. ськшо району Київ<ької об­ 16.00 Н08ИНИ. 31 . ШБУ50 15.45 СтоРlики IсторІТ. сОсо- Iб.IО Те.,е;рlльм сЖураалl •. 16.10 СрІбний 1138IНОЧОIІ. .,астl. 9. Середня школа М 9 32. РайШРБУ бисто причетний>. 16.40 ХудожнІй телесРільм сжит­ 16.30 сВlqний поДвиr>. ' ПатрІо­ 18 . с·а Новини. ,.еле. І 10. Школа ·інтернат 16.30 Н08ИИИ. 18.20 ДокументаJlЬ.:и!! тя Бетховена>. 2 серl8 . . тичнІ пІснІ викону_ В. Тlт­ 33. ПМН сУноопспlлни. кін . . 16.35 Заволзькl MaACTplI. 18.00 Н08КНИ. І ф/.,ьм сМlcТО бl"" БІлих 11. МПТУ N9 4 34. Трест. Броварипром­ ске .'1Ь!·» . кlиоленl]7.00 К1нонари~ сВ · етнам. Ма.­ 18.20 документалыІйй теле- 18.55 Документа.,ьна ки Хайфона>. фІльм сЧекайте lІае. зlр­ нІ.на. .Увечерl 24-то>. і5 . З .; V М;жнародниll фестиваль житлобуд'> Третя група колон 17.20 Грав оркестр иародичх ,СмольниЙ. КаБІнет Левl­ те .'1епрограм про народну 35. Трест еБроварисІль­ IнструмеитІв сРосlйськl 18.З5 V МlжнаРОАВНЙ феСТВ8аJl~ твnрчість І': '8tселка:t. сКона'. 12. СвІтлоте~нlЧний завод візерунки •. Te.,enporpaMnpo народ!!у і7 . ЗО Сонячне IІОJlО. рnшка» . (СJlnВРнrькl "абуд. 17.45 Шахова школа. . творчість сВесел"а>. сНа­ РО,1нІ т.анцl, ІІІ. Любляна. IЇ.5.5 УрочистІ збо"и, ПР"С8"че­ 13. Завод алюмІнієвих 6у- 36. ПДБП-2 радне с.ято> (ШрІ-Ланка). нІ · 66-1! рІчницІ ВеликоТ 18.15 .ЛенlнськиА YHIBePCIITeT СФРЮ). дівельних нонструкцlй З7. Дарницьке РБУ І- мl .• ыlнI8>.. )'ПР811.,IНН8 со­ 19.00 СІльська rодина. Ж08тневоТ соцlалlcтичноТ :~.ao Клуб мандрІвникІв. ціа ..1lстиqиою економІкою. 20.00 В~чtрнSI казка. рево.,юцlі. Святковий кан· 2() . ОО ВечlРRЯ K~3Ka. 14. Фабрика верхнього П'ята група копов 18.45 СЬОСО,!lнl у . свІтІ. 20.2'0 Доку",еНТ3ЛЬRі Те.'еф ..... IUI. ц~pT. Транс'ляцtя 3 Палацу 2<t.2(') 8Сf'союзниА хоикуре ", ДИТЯЧОГО тринотажу кра щу переда чу про ПТУ . 19.00 Чемпlона~ СРСР • ха­ 21.00 nPOrpaM!t .Час>. культурн ,Укр"Тн.>. В пе· З8. АТП 31014 .• Молодlcть>. (Чита). кеJO. сСпаРТ4К> ЦСКА. 21.35 ХУJ!.ожкllІ ФI.,ь.. сКафе ре. рвl Актуальна камера. 15. Завод порошкової Ме' В перервІ Якщо хочеш 21 . r~ Проrрама .Час>. ?І.ОО Програм •• Час>. сl"отоп~. та.1ургії ІменІ 60-рl 'І' 39. АТП 11063 бути ЗДОРО8Нм. 22.55 Нови!!и. 21.3;; До 40-рlчч" битви аа ДнІп­ 21.35 ХудожнlА телефlnь...: .Сек , чя Радянсьної Украї· 40. Автобаза N2 2 21.00 Проrрама .Час>. 23.05 ДовІдкова CJIужБL ро І визволения Киева вl.ІІ. ретар парткому>. І серІ" 2.~ Молодlжииll вечІр J 1(011н!мецько - фашистських аа­ 7.1.45 Новини. І ни ........... 41. Агропромислове об'є­ цертвІй студП О,:тавкlно. П'ЯТНИЦЯ, 4 ЛИСТОПАДА rtрБНИlІlв. Запрошуе Рес­ 2~ . 55 Довідкова' служБL днання 16. Завод торговельного Проводи до армП IОниl. пуБJl!каIlС.КIІI буднво~ акто­ 23.05 е. EJ!hrap. СккОонlчнl І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА . машиmбудування Іме- 42. НиУвсьна птахофабри­ призовноrо вІку. р .. lарlацll. ПРОГРАМА . ЦТ 13.20 Сьоrоднl у свІтІ. на НІ ХХУІ з'Узду КПРС 8.00 Н08ИНК. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 8.20 ФІльм - КОIlI1ЄРТ .Чаpl.­ 17 . Завод пластмас . 43. Радгосп Імені НlPOB8 ААмlиfе,.раl1lя. nPОфllОМ .ав".у . порошковоТ металур­ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ииА арфн звуа>. TIТ IмевІ 80-р1Ч'lа Ра.ll.lІнськоТ VкраУни г"нбоко еум·)'ІОТ. 18 Шиноремонтний завод 44. Райсlльгосптехнlка 8.45 ДокументаJlьнl фl.'ЬМIІ !lPО 1&.00 Н08ИНИ. І ПРИВОАУ panToBor смерті 10.1.1. .аВОАУ СІІорт с РозБІг>, .Радян19. Pel\lOHTHO • механіч­ 45. Райсільгоспхlмlя 16.10 СрІбний дзвІночок. AllaToJlI • . ЮрlЙ08ича пеСТРЯКОВА ський спорт •. 16.35 Респуб.,lканська фlзикоІ 811с..ОВJlЮЮ", rJlllбоц . співчуття . сім'У ,.. е.. ••• КиМ НИЙ завод 9.25 ХудожнІй фIJl.. ..10 J математична шко.'а. Особ­ OOllllloro. 20. 3аводобуДІвний :комШоста група копов вас усмІшка? >. ливостІ роз,итку сучасноУ ' 10.50 .Народна Т8o~'Ilcтw. Тематемати,и. Передача 2. nlнат 46. Служби мІськвиконІСOJIепв. I8Jl.XOlo-еК(ПJlуатаПIЙиоТ .1."".B11Ц~93 МІн ,.,tотл.д,.. .. .17.05 Кlнопротрама ·с Наш су­ 21 . ДереВ'.>обробниЙ ком'ному ШJl.хбу,ІІУ )'РСР 8BCJl08JlIO. r ... иБОllе спI8Ч)''". ...P.tTP:, 11.35 НОВИНІІ. .,.""., ".. • ,t.;,'Ai . Ю. А. ПесТР.КО.), • прнводу передчасноУ CM~pп Ao;'v бlнат 47 . ' центральна районна 14.30 Новиви. 17.45 Екраи пошаии )'краТIІбаТЬА ' 14.50 КОМСОМОА - 110. .оn •. ськото телебаченн •. ')2 Дослідно - \ енспери(лІкарня Авато.-.І. ЮрlА0811Ча ПЕСТРЯКОВА. Докумеи~альнl те.,ефlль· 18.00 Тс .,ефlльм _Сорок пер" тентальний завод І 48. Номбlнат rромадськоми сВипробу.аиня ПІвнІч· шиА ваш рlll ПРIlЗ0.­ 23 13иробниче деревооб· го харчунання чю. З уренгоАсыІхx зустр;, . ниА>. ,~ чеll> , • Кілька Анlв 3 жит]8.30 ФІльм - концерт cMoJlAU., І(олеКТJl8ПлосківськоТ мє •• "булаторIТ вкслов.,,"е rли · t)обне об'єднання 49 По6уТКОМnінат тя брига.ll.И>. . . .C~Ki ескlзи >. ' бо ке (пlвчутт" КО.'''ШНЬОМУ · ". 108НОМу .,ікарю o .. ty... ' ::и 3авод HeC',aHl\apTHOfO .'50 РайспmКИRспlлнз 15.55 Москва і моск.ичl. 19.00 АктуаJlьна KaMepL торіТ Р. Т. ЧvхраА з п"ивод} смеРІ1 її Mar"pl' . . б І Ю І ЩЕР--НІ' И І І KJMY"d.1LHOrO о лад· 51 . МІсьне · управл1нПя 19.30 Чемпіонат СРСР S хокеlO. 16.25 Нови ин. «СокІл> - СКА (ЛенІIІ- 18.50 Л. С. Макаренко - . Н20.45

І

.

7

...

1983

концерт.

kИ~.

часник».

.І ===============::._=:. . . .

:':"~.::;;;::;;;;;;P:H:-H:H:::::X::":.M_B_H~H~",,"!!_b_.....;.;,;';::::;:;::;=;~:._;.:...:...:..'

сНОВАЯ

ЖИЗНЬ.

-

орган

ISPo88PCkOro ropO.ll.CKOr,

комитет. Ком'!укнстнчеСkоА , партни ского н раllонного Совета н8рnl1ныx

екой

области .

'Анв

raseTa

yKj18HHы. депутатов

•. 1937. ГО.ll.а.

(На vкраинском IІзые) Ренктор Е. ФЕДЯІ'І . выоl1нтT апреля

выода..

( 17

ВіОРИВК.

среАа.

IІJ1JЩI.

Адреса редакці ї: 2)"О!О . ..

город Киев

'Уб,о.от.а.

вул

,.

ТедефОИ!f~ "ед. КТОР'

[9·4 -17;

Bjn(jBi .,a ~H. w ( ,

', ()Р~С~10нлента

-

міСЦе>Н I)Г '

І касql!9Ї 1/~2T!I

,.. 19 . ",.

~ "I '1 Q2: І ' ''' ,

fр()влrll

КИlвськоr ОБ.1АСТl.

КIIІВСЬКА.

154.

З:і : -r у ІІН ' І ка

п(" л ~

ЇЯ.

;. ; с меНIІЯ

Ri;1"!"

_

',

~;~~~~:::~.

,.:r<>pa.

(,:". І '..;( ·(с,

I~ J оо;

!fD..1lлу

61

П2ртІJtноrо

~'-JС ПОД(tрСТ8а

8іДДі:.іIl

торгівлі...

ЖИТТ"

--

19 -3- 18 ,

аРОИ\і.';ЛОlЮстl.

"ветіВ

IИl1екс 2% ' 111.' ,І( ~~COKHA. ()бся: 1 АРУК088' 'IiА ар~ш . Т,,, '" "Dимljlн~.іR 3ам. 4181. БРОН8РО,К;а, .11)\ KiI/'fHj КИЇА(ЬL'()ІО 06Л8tяого г.равдfння v Cn~.HIE~a)\ RНд;;tRJ.lНI(ТВ . по.nlграФ : і . КНИЖКОВ,.Ї "JРГll'l л і ".1P~(",III nГt '!( "нІ: 25Sn2r

12 .).).,

", Бровоr" k "Ї"rь,uї "uласті, ~УJl. КНЇ8СIt"" 15-' ТеJlефQм li+~l_ -.~

#173 1983  
#173 1983  
Advertisement