Page 1

ПролетарІ всІх краІн, еднайтеся!

r А НБР О В А Р С Ь К О ГОМ І С Ь К О r О

о Р

МІСЬКОІ

Газета ВВХОАВТЬ 8

І

РАйОННО'

квіти.

17

РАД

НІ 173

року ф

1937

КОМ І ТЕТ У

НАРОДНИХ

КОМ У НІС ТИЧ НО,

ДЕПУТАТІВ

якиіі гпибоно і всебічна проана­

і висона виконавська дисципліна, ще не повною

обговорено

господарстві,

підсумки жовтневого

народному

визначив

вості дпя підвищення ефwктивнос­

пятницею Опьга Федорівна Гаіідак. у неї 44 телят І

з

програму дій намічено в промові

ііого рішень 1 промови Генераль­ ного секретаря ЦК КПРС товари­

товариша Л. І. Брежнєва, яна ПРl!1йнята турботою про благо на­

ша Л. І. Брежнева на Пленумі.

роду

З доповіддю виступив член Попітбюро ЦК КПРС, першиіі сек­

ження

будівництва. Розгорнуту

і містить принципові

з

корінних

їнсьної РСР 3 вепичезним підне­

подарських

сенням

лентивів. Зазначапося, що ще не на всіх діл ян нах забезпечуються напежний рівень господарювання

схвален,

(1980

р.)

Пленуму

ЦК КПРС,

заводу

«Торг-

На

засі-

не

секретар

заснування ,1енін с ы\її ної Спі .'КIf нього

з

дня

Всесоюзнuї І\. nм)"нісТич~Іо.lO,~і. На

бри

з а прошені

КIНlітет у

діжного

мо.lО,:\і

імен і

роБНlІцтва,

КОЖО~І!Щ· .

ви-

ветерани

3

!lоповіддю

Кірова

відм і нниця

~licf,K"'i

крn ­

Перед

;\!

с"

'.!О.10ді

високо несП! і~!'я .1енінця . Піс:тя урочистого за­ сіданн" віJбувrя звітниіі

КОЧСО~IО .lьці

Броварщи-

кониерт

ни,

рапорт

"Іі-

кого конкур с у вока .1ЬНО­

ськоі організації .1I\OI~· ~liCЬKKO~IY Компартії ~'K-

інструмента.1ЬНИХ ан­ ca~lfi.liB ВІА заводу

раїни.

п:таспrас.

Реконструюються

успішне

десятій

центів',

.Ж~Т­

п ' ятирічці

У

поля,

нограДНIІКИ.

В

жані, де понад тів

ЕІ!­

процен­

Сільськогосп ода рсько­

го

вироБНl!цтва

на

зрошува .1ЬНIІХ

ри со.l0нча'КОRНЙ степ нз Л1ВО~I У березі Араксу. ВО·

:]а п'ятирі'ІКУ ~Ic"iopa г,)· ри переда.'11f I,О ,lго с па~1

ни передали госп n д'1: " ствач бі .1ЬШ як три ТИГ1 чі гектарів НОFИХ ЗРОШу· еаних і меліоративно по-

радгоспа\!

в е деться п л ощах,

\

тованою

д ес ятки

зе~lе .1Ь

М. МАЛEUЬ. парторганізації

секретар ШБУ-50.

на з устріч

63·Й

.'Іами

-

на

104 npOIjeHTIf.

КО .l е ктив пере су вної меха·

Перед у соціа ,lістичн,,· ~IY змаганні за гіднузу­

Н із ованої

стріч

КО.10НИ

тресту

ПРО~1І1 і д п ри є мств УКО,)ТІ' спіmш з авершив п ' ЯТl!рі'~' не

з аядаиня

ки і

за

чотири

Bici ~1 ~ГіСЛl~ів .

дєв ' яти

ря д у

ро·

Плз.н

а

на

Н. секретар ції.

108.6

в л асними

з'їзду

XXVI

hПРС

ведуть КО .1Е'НТИВИ дільниць, де виконробами В . Юрченко, В. Бабич, майстром Л, НореЙко.

:l1 і ся!tів по генпід·

виконано

процента,

тисяч

з· гаран·

!'одопод а чею ,

(ТАРС-РАТА}'.)

ПоБ У ТОВlJКИ йону

lleHTpa,.l ,,·

в'яза.1ИСЯ

внк о нати д вочі· сячне зав д ання 1981 р о ку . ~' новій п'ятнрічці працю· яатимемо

ще

краще.

В . ПИЛІНІЧУК , бригаl1ИР сто.~ярної брига ­ ди ПМК·15.

міста

готуються

і

CI'!-

КАЛЬНОВА, парторгаНіза·

дарунками

ОQв ' я:]а ,lИ С Ь

план

дано

Підтримали ініціативу

зу­

десятої

п ' ЯТIfРіЧl\lJ завершити :~o 6 ,1и с тапада. А до дня R і Дl;rнття XXVI з ' їзд у КПРС д одап;ово б у де П~· П ОС.' ~Т насе .lенню

на

'" тисячі карбованців. Серед ІНІЦІаТОРІВ І ! е· редз ' їз;:r і El С ЬКl1ГО З~,lагання КО~IСОМО .1ЬСЬИО·МОЛО·

ЗА ПО 1!ИНОМ ПОРОШКОВИКІВ

ра·

гідни .\1И

стріти 63 · ю річющю Ве· ,lИКОГО Жовтня . Вони ;і(')'

діЖНі бригади по ІНДПОШJi­ ву одягу Н. 1\1 . Довгоп'я­ тої, П . Я. П о ровчука, які :закінчиаи СІЮЇ п ' ятиріЧіШ

іІВОХ буде

ще у

сокі рубеЖі на~Ііти .1И бригади Р , М. БаграМJ{­ на, В. М. Хижняк.

ши

цеху кової .1И

сеРПНі

почин

і,

підтримав·

КО " 1с() ~юльців

.:-';' 5

з авод у ПОРОill­ МЄТВ.1ургії, виріши·

про

виконання

1980 рок у 7 жовтня.

Бі.lьше тонн

ДВОХ

мі .1ьЙОНіВ

народногосподар­

СЬКИХ вантажіВ перевезли з початку нинішнього оо,

ку водії автобази Х9 2. Це стан о вить 102,8 про·

цен Т а

Є.

плану

доп л ану.

Нещодавно у колектизl було підбито п і дсумии со· ціа .1істичного З~lагання ~a дев ' ять ~1ісяців. ПРИЗ:)!;!і

місця

посі.1И

мІсяців 1981 POh-У завершено до дня

відкриття форуму кому. НіСТів країни . Такі Ж Rд­

рапортувати д~ А завдання

надплановим рахунком

3

ce~liHap

пропаган­

було підбнто підсумин перших 38НИТЬ у системі політнавчан· ня, дано tюнкреТllj рекоменда­ ції ІдеологІчному актнв)' щодо поліпшеиня методичного рівня

Азерба;ід­

90

а с фа .lьтоб еТ ОННI!ЦЯ К. Та р а се н к о ,

дистів мережІ партійної і ком· СО~10ЛЬСЬКОЇ освіти. На ньо;nу

під ба · сади ,

Баку. На родючІ зеМ.1і перетворюють мелlорат,),

гектаріА

'lа·

соціа . lіСТIfЧН О М V

Відбувся

Бовникові

к и іl.

,\\.

Іlд у чи

річниці ВЄ .lІІКОГО »;ОВТНЯ,

достроково

секретар цП.

КУЗЬМИЧ, парторгаюза­

П. Д . ХИЖНЯК, В. П. Ря­ бий , В. І. Рубаниа. Най­ вищої прОДУКТИВНОСТі пра­ ці добились водії Д. h. Маслюи, д. В. Малий,

О. Д. Глечик. РОЗ та інші.

бригадири

М . В . МО­

І. ЛАЗОРЕНКО, днректор автобази.

.~----------~------~-~------------------------~------~----------~--~-----------.

мільярда карбованців.

ЛlпшеНIІХ земєль

вог о Ч е РВ О Н IJ ГО Прапора il вт о гр еі1д е РІІСТ ,\І , П, Гр с · 6е ННI!К . у даРНН1\1f коч у ні · СТІІЧНОЇ п р аllі чаШІІніст Hd· вантаil\ У В ,Р І3 В. І, Зариol о, ·

З~lаганні серед бу дів е. н,ннХ

рево.1ЮЦії І

де ся тки

П' ятирічку -

Ш ЄН I1 Я річн rн' о 1I:laHV ее· JYTb KaBa ~ ep о рд е на Тр у до·

тру давн ~1И

краще

ної раЙ.lіl\арні. ПрацЮЄ\l О ПО· у .1аРНО\l У , місячні П.l а ·ш ВИК О НУЄМО на 125-130 ПРО'

ЕУ села на . централ ьній КОНСl'руицію ЯКИХ уде ся· садибі кo.rтгоспу іменІ 60· тій l1'ятирlчці витрачено

Під майdутній урожай

завер·

6ригад ПЛ,\К · 15 ВНЙШ ,llf на перше ~Iicцe . до відкриття XXVI з'їзду КПРС з о бо·

СПОРУДтено

1,2

здав СІ

50

ві нового кuрпус у

.1ауреата чі с ь­

соціа ,lістичної

:і;1·

ків , З а раз за в ерш )' Є\1О его· .1 ярні р о боти на будіВНlІ1І г·

сеп а

Жовтневої

місяців

ша бригада бра~а у ча с ть у спорудженні ПРОЧIfС . l О В·I Х об'єктів і il\IlТ .lОВИХ б уд ин,

лових б удннків, ве .lнині\ торгове .:ІЬНIfЙ КОМП,lекс , І Донецьк. Нову вулицю середню ШИО.1 У. к.1уб, ДН· !!азвано Перс пеКТIlВНОЮ в тячнй садок. Другу МО,1 0юн і ее.,і Мар · янівка. 3а П ,13- дість перетинають об л а с ті. на ре· ном генерального РОЗВІІТ' CQTHi с іл

річчя Великої

за

Фото ДесВJIНСЬКОГО.

Трудова вахта

СОЦlа .lIСТIfЧНОЧУ

ще ~'

ший секретар Micf,KKOMY KO~ICn~ln.l)' В. Рогач. Ч:тени рапnртової групи , кпи ВХОДИ.l!! кращі ВРУЧИ.l"

розвитну

підвищен­

Бу дуватимемо

нака З О~1

3

факторів

економіки в інтересах

по

3 5

навчання

ШКО.1И

сіданні

;1.0

В.

ня добробуту народу .

N2

у

змаганні

Т. Касян,

Н. Абрабен. [0.10В1\ ра ди групи ветеранів партії '.!іськnі паРТОРГ1\нізації І. Н. Башнатов звернув­

пер-

попі­

виконанню

ку, більш повному використанню інтенсивних

вазі

граМіВ. На фото: О. Ф. Гаіідак.

товариша

по

ще­

прибавпяє у

ІНИВІМ

і перевиконанню ппану ' 1981 ро­

Чlfма .' О зроб.1 Є НО ПО б .lаг. )· устр о ю ф е Р:-.11f у РЗ.lГО ~ llі «Треб )' хіВ С ЬКIf Ii ». з наЧlніі КО~!П .lекс poniT ВІ!К О Н\'Є \1 0 У ра д госпі « П .lосківськк !"І» ,

р~JГо с пу

про героїчний шлях МКОі, про трудові ,'10сягнеННіІ ЮН1\ків та дівчат Броварщини на завиступив

наявні

управ .lіння

I\O~I-

КО.lективу

.'1екn'.lПМКСУ

передовик.и

тичної діяльності

е КСП ,l у атацію І З Ki .10 ~l e Tp ig дnріг з TBep.lII~I nOKpIIH 'l \! , Праця робітню-; ів Оllін (' ча на "дn бре:о та «віД\l ін но:>,

сnмолу ~aBOдY « То рг~(аш)} О. Пащенно, брига,1ир кожо:.lо.1ьсы\-~Iо. lо-­

КОЖЮIОЛh с ькі актив і сти,

промова

яких

те­

600-700

нішнього року КО,l€КП<В Ш.1RХОВОГО б у діве .1 Ь Н О ГО

ВИРУПИ;Ш ветера­

ни КОЖЮІО ,'У Г . І. дя­ ченко, С. З. Оленсієнко,

річниці

містить

основу організаторської

За· дев'ять

маш» відбу.l0СЯ УРОЧИСте засідання, Пl1исвяче62-й

кожне з

доби

оцінкою

ПОЧIl С ТО~(У

данні

Пленуму

з хорошою

ааСlда:н:нн ПозаВ'Іора У Будиику

які

органів, трудових но­

УроЧ'исте •

К)·.'1ьтури

рішення

Р.)

Л. І. Брежнєва . Вони покпадені в

недопіни в роботі планових і гос­

ням зустріли рішення жовтневого

схвалені

(1980

ЦК КПРС, поnoжеННR і висновки,

У світпі цих програмких дону­ розглянуто

повністю

жовтнеєого

соці­

ретар ЦК Компартії України В . В. Щербицькиіі. Учасники Пленуму відзначапи, ЩО комуністи, всі трудящі Укра­ одностайним

У документах Пленуму цілком і

попо­

питань

ни .

і

ті виробництва.

апьно-енономічного розвитну краї­

ментів бупо

радгоспІ

нупь­

господарсьного і

турного

рін пра·

в

«Літківсьний))

республіки,

випливають

цює

вуються наявні резерви і можпи­

завдання

які

Лише

мірою використо­

чергові

р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання партійНИХ організацій

(1980

И.

пізував

у

з КОГОРТИ ПРАЦЬОВИТИХ

29 жовтня відбувся Пленум ЦК Компартії України. На ньому

справ

УКР А

ОБЛАСТІ

(5104) ф П'ятниuя, ЗІ жовтня 1980 року ф Ціна 2 КОП.

ПЛЕНУМ ЦК Компартії України стан

ПАР ТІ'

КИ'ВСЬКОІ

j

~'pOKIB. З .'1еІщією <,Самостійна робо· та з політичною .1!lтераТУРОЮ f> виступив заВід~'ючий кабінетом

СЕМІНАР ПРОПАГАНДИСТІВ ПО.1!ітосвіти MichKoro комітету Компартії України В, П . Реб· ров. Позаштатний .1ектор міськ, кому партії Ф. Т. Шипиленко провів бесіду про міжнародне

становище

Радянського

Союзу

на сучасному етапі. Завідуючнй відді ,10М пропаганди і агітації міськкому Компартії УкраїИи

А. Ф. СТе'льмахов у своєму ви· ступі зосередив увагу прнсут· ніх на пІдвнщенні дієвостІ по­ .'1ітнавчаНН1І в світлі рішень червневого (1980 р.) і жовтне,

вого (1980 р.) П.'1енумlв ЦК КПРС. П1С.'1Я цього ВІдбулися секцій· ні заияття .


*

2 стор.

НОВИ

з І ЖІОВТНЯ 1980 року

ЖИТТЯ

11

1

РОЗПОВІДІ ПРО ДЕЛЕГАТІВ XXVIII МІСЬКОI ПАРТіЙНОI КОНфЕРЕНЦlу--------

---Д

Як t i.1bJ-;И сонце . велетенсьною жар - птицею Підіймалося над при­ десенсьни~ІИ :rунами. і ранок оживав у щебеТі пташинім. гурт дітлахів по­ спішав до річки . Подовгу блунали берега'V!и , вудили в заводях ДеСНIІ рибу і аж увечері. повернувшись до дому ,

щедро

ді .'1ИЛИСЯ

з

батьна:VIИ

СВОЇ~ІИ враженнями. І жила у них Рil ­ дість

-

відкритт і в

ве .1ИКИХ

і

не ­

звичайних ...

Са уlе ця жаГil пізнання І

"муси.'Іа

насті .1ЬКИ цікавим. що дівчина з уСіЄЮ

жадобою взялася за їх вивчення. Особливо захопилася геОфіЗИНОЮ . яку геО.10ГИ на"ивають СВІ)ЄЮ поміч­ ницею.

Неначе передранновий сон, сплилн гомінкі РОJiИ навчання . При розподі ­ .'1і випу С КНИНіА НадіЯ мовила ЩИРІ) : «Де потрібніша. туди і посилайте ,> . 3важи .1И на її прохання. ! ось уже з групою :\-lОлодих фаХіВЦІв Бона у снnа­ дІ Дже:зказганської геофІзичної енсп€­ диції. Виняткова працездаТніСТЬ . енергійність. вlД'\l і нне знання сво єї спеціальності

електроро:звіднина

ДОПО\lага.1И

1\ .1адіВ

міді.

;юлота.

3

у

пошуку

нових

иобапьту.

ду­

,10-

марганцю

І

ч а соч FIOHa стала ОДНИМ з uc·

новних спеціа .lісТіВ експедиції .

1\'1ора .1 ьне :заДОАО .1ення Ві,1 реЗУI1Ь­ татІв своєї працІ. І)собисте щастя (И1 той час Надія вж€ вийшла заміж за

товаРllша

по експедиції

-

шанна)

Леоніда

Пу­

в с е це дод?ва .10 нових Си .1.

і вона 3 енту :зіа~\~Ю~\1 t'iралася за роз­ відк у надр J{азахстану. Чи не найбільшим щастям було Д1Я молодого подружжя після напруже­ ного ,1ня вийти У степ , де по красивих Гірських рівнинах стрімкий вітер '(1) -

тить довгі хвилі ковилю . Березові колки . та"і подібні до придесеНСЬКIІХ гаїв.

дарува .'1И

затишок навпіл

Чи

-

же

у

їм

свою

години .

прохо л оду

коли

РОЗКО.lювалася

земля

від

І

ніБJі

спекотного

,.

ж справлюся .

мамо.

у ме

ДОСВ і Д ...

І

- Справишся. Та І я допоможу І порадою . І Отак і стала Н . К Пушанко ДОllр­

кою у

раДГОСПІ

.Л!ткІвськиЙ-..

цює вже четвертий

рІк .

Пра-

Життя :\ІО ,10ДОГО ПI)ДРУЖЖЯ бу:ю щасливим І беЗХ~lарним. і ніщо. зда­

не

иогло

його

змІнити .

хо увірва .l0СЯ неждано.

у ГРУПІ в неї з

них

Надія

Ностянтннlвна

має

Л;.І­

Захворі.'1а їх­

роботи,

Леонід .10ВИВ

ОЧ:!­

ма погляд дружини . C Y ~1 У її очах ,о­ ворив сам за себе : «Полегшення не настало,>.

-

Щоб З:\lіцннти здоров'я донью! . вам необхідно переїхати в мІсця з шим нліматом. запропонував Ї'\1

l}j-

-

разу лікар . не

ДРУЗЯ і\1И

І

вага.1иrя .

і

молоді

бать~{и

Розпрощалися

переїха .'ІИ

на

ес

то воно буде

спочатну?

яку роботу пІти? » -

У перші дНі

Але

На

ці ДУМКІ!

часто тривожили

Костянтинівну.

з

ПридесеНl-!'1.

у рІдні НадійчИНі краї.

Я J{

НаДіЮ

її

ХВИ ,1юваИ:IЯ

~ce

владна !юс:t

були :\lаРНИ:\lИ. Все rхлалося як Н'ій­ краще,

і

з

роботою

А бv.'lО це так. Ноли

матерІ

Надії .

ЄвдОНії ГригорівнІ . настав час іТИ на заслужений

зростала

І

прОДУКТИВНІСТЬ

корів .

ПО­

вl,1ПОЧИНОН.

вона

Клуби _________

разу.

коли

захворіла

доярка

Н.

сільсьнІ па­

доїти

закріплених

"орІВ .

Зустрів я.,ось

за

гаразд . голова

Н. К Пушанно ко­

заспоноїла молоду доярку Рожнівського сільвиконному

М . Г. Лисенко .

Трудишся сумЛІН­

-

но та й з обов'язками депутата рай­ ради справляєшся непогано. Я перша дa~1 тобі ре.,омендацію до ,lав НПРС.

Марію Гаврилівну пІдтримали й Ін­ шІ комуністи-тваринник І. М. Мака ­ ренко та бригадир садово-овочев)ї

бригади

депутат

сільради

Вони теж Пушанко здатна

личне

завдання.

І.

Г.

То­

вІдчули. що Н . К вирІшувати те ве­ яне

ставлять

перед

Леніна бути попереду і в праці. І 11 громадсьному

собою чл ени

партії

А п о Тім бу.'1И

ниця

щоб

нІ

ти .

ДЛЯ

культурного обс .'ІУГОВУ­ вання

трудівниніВ

лil­

нів І ферм : у всІх ра· йонах завершилося

створення централlз .)­ БаНИХ нлубних систем.

що

об'єднали

ДВОХ

сяч

з

БІльше

половиною

тя­

культурНО-ОСВІТНІх

закладів

і

червоних

нутНів. Для координа­ ції Ух дІЯЛЬНОСТі утво­ ренІ міжвідомчі рада. l1!J ян их увіЙШ ,1И пре;!-

ставнини паРТіЙНИХ 011ганізацій. сІльрад. пр~влінь колгОСПіВ. ш'юл. передовики ви­ робництва . МаСОВі за­ ходи

ленсl

в

ножному

культури

єнюються

номп­

з.;IЙ­

загальними

честю

виправда:1а

рІв

високе

до­

Рожнн _

АДРЕСИ

.по

КОЛУ».

найвіДД1і­

населені

пую(­

СІ ,1ЬСЬНИХ

ну.'1Ьтури

сили

ДОСВІДУ

Експеримент по ство­ ренню

рад ­

В . ,рсШUt.

охопити

.1енішl

збори

Вір ' я комунІСТІВ.

об'єднують

лаци культури І нлуби .J'Iьвівщини дІстали РіВ ­ можливостІ

з

партіЙНі

цент­

почався

_ _ _ _ _ __

центраЛІзованих них

систем .

з

клуб­ допомо­

гою ЯНИХ ІСТОТНО Під ви­

обслуговування.

а тепер ця

лос" півтори тисячі ко­

ди.

прогресивна

поширена

Позитивний

нагромаджено

ВСЮ­

досвІД в

селі

Л!соводи Хме J1ЬНИЦ:'­ кої області . у БІЛГОРОД­ ДНіСТровському раtlо­ ні Одеської областІ. Волновасьному До­ нецької. ському щині.

Нраснонут­ на Хариів­

Тепер на Україні працює більше тиСЯЧІ

садки , не;\отримання еста­ номених

ус п і шно ВИI\ОН:' Є

внх нолентивів. Ноопе­ рацІІІ ноштІв колгос­ ПІв,

радгОСПів .

турно-освітнІх

куль-

закладІв

норм

годівлі

і

завдання і соціалістичні зобов ' язання д€ с ятої п';l' тирічни . Він справився з планом виробництва . а

напування птиці . На діль­ ницях п е ршої . четвертої і п ятої бригад .знижено ефентивНість виксри с тан·

днями

ня

винонав

завдання

виробничих

площ

за

продажу яєць державІ. Серед переможців соціа -

рахунок підвищення ви­ бракування поголів·я . .'1істичного змагання Тільки за рахунок цього лауреат Державної премії. за 9 місяців нинішнього

УРСР, Ч.'Jен J{ПРС Л. П.

рону

С.'1уuенко . В о на '3 початку

мІльйона

недоодержано штук

1.9

ясць. На

п'ятирічки одержала май · це П О Rннні звернути сер­ же 42 мільй о ни штун йозну увагу з оотехнічна яєць. що б і льше заа- і ветеринарна с.l у ;кби . 1 ;'дання . По 25 -27 міль- крема ком у ністи Л. 1\1 . йонів яєць отр и 1\1 а .1 11 від закріплених груп пти · ці для дог.:tяду Ч.1ени

КПРС Л . О. Репетунова І О. П. Галицька.

.'10

Це . так би мовити. бупролого~~ звіту М. М

Медlнов і В. І. Новоа. _ Ве.1ИКУ мобі.1і з уючу силу . має бойова, ціле­

с прямована наочна агіта­ Ція . сказав бригадир е.lентроцеху. І. Д . Циба.

Розгонюна . ДОПОВідач. так

МіЛО

і

янІ

виступаЮЧі

бі .1ьше ГОБО-

комуніст Це зрозу­ з нас. h.

-

кожному у

нас

справи

з

наоч­

рили про . неВИRОРИС1-<.."'Чі резерви . Іх ТРИRОЖИТЬ ТІ,'.

ною агІтаціЄЮ? Біля про­ хідної . можна сказати.

що

вона

фабрика

ному

роЦі

мlсть ще

в заверша .1Ь-

п'ятирічки

ТОГО.

щоб

кращий

за-

набрати

розгін .

спО-

ві д повідає

призначенню.

риторН

а

своєму

от

на

господарства

те·

ма -

.10привабсlива .

вІльнила темпи. зменшила

І.

Д.

Циба

зупинився

виробництво продукції в на роботі ПО.1ітінформато ­ порІвняннІ з віДПОFllдним рІв. Треба сказати. вlд­ перІодом

Тан.

минулого

мІльйонів

державі

йони

року .

яєць недобрано штук .

їх на

сІм

продано

три міль-

штук менше, яйце ·

носНість на КОЖНУ нурку-

неСУЧI\У нижча майже на шІсть штун. собівартість виробництва 1ООО штук яєць вища рівня 1979 ро

ну на три карбованці

12

значив

ви с тупаючий.

ЩО

діяльність

тимо . Необхідно . щоб бій­ цІ

ідеологічного

фронту

завжди були в курсі справ, щоб їхні бесіди стали злободенними, ціка­ вими, дохідливими .

Про незадовl .1ЬНУ робо­

- ВІдомо. що багато яєць ми одержуємо від курей,несучок яйценосно· гО напрямку , сказала пташниця О . П· Галицька . А в нас ЩО вихо' дить? Семиполківсьна

справа не зрушила. Відо­ мо. щО птиця. яка не має в достатку свіжої води. знижує яйценосність. Слід номуНіСТу тов . Барсуку І адмІнІстрації птахофабри­ ки БІльше проявити опе­

птахофабрина

ративностl.

нам

моло-

деньких курочок м'ясного але ж наше господарство .

нові

щоб

автопоїлки

завезти і

встано­

вити їх .

Як доповідач . так і ви­ ступаючи

акцентували

повинна сназати. спецІ а·· свою увагу на винонаннl лІзується на виробництвІ партійних доручень кому­

яєць . а не м·яса. Тому нІстами. озброєнні їх нам потрІбнІ високопро- марнсистсько - ленінською

дунтивнІ КУРОЧКИ.

теорі€ю . ПО.'Ііпшенні робо -

Нам необхідно. пlднреслювали виступаючІ. по-

ти профспі л к n вої і комс 0мольськоі n рганізаціЙ.

ліпшити

добрОВіЛЬНо)

використання ви

РОбничих забезпечити

ЗУСТР і Ти НПРС . роботу ські

ХХУІ

з'їзд

Свій вклад у цю вно с ять І гоголІв­

нооператори.

На останніх зборах уповноважених паЙОВЮ{і!3

раДГОСПРОБНоопу

відбула­

ся відверта і ділова РО'l­ ~IOBa про здобутки і досяг­ нення

КО .1ективу.

ни

на

останНі

та

зав;\ання

про

~llсяці на

П'1а­

року

наступ­

ний. у

свіЙ час. обговорюю­ чи завдаННf\ на 1980 ріх, НО.1ентив

,1а в

J:)-

С .10ВО

строково .

;\0 28 ГРУДНfI • завершити річний П .'Іан 3 усіх

показників

дотри"'ує дев ' яти

І УСПіШНО

ЙОГО .

Завданн.~

Місяц і в по товар)­

оборот~' виконано на процента. разml

з

ської

102.7

Заготіве .1ЬНИКИ депутата).IЦ

Ради

п у татів

сіль­

народних

:заКУПИ.1И

дє­

иасе­

Ki,lbl\ iCTD

,1ення

достатню сі1ьськогосподар­ сьної продунції для по­ треб грО:\lадськ о го харчу­

.1ИIl1ків

вання.

За

д о сягнуті

успіхи У

в бриrаді. А це недопу с ­

свою

чив віН . але да.'11 розмови

надсилає

десята п·ятирічка. УСі трудові колеНТИ9И !іраїни готуються гІдно

,1іння ра Й с поживспі .1КИ 1 раЙКО~1 проф с пі.'ІНИ пр<t­

слабили

долінІв 1

останній

Наближається до завер­ шення

третьому

~tицl на 102 карбо- своєму виступі слюсар­ ванцl 55 копійок вища . оператор Т . Ф . Негода . В чому ж причина не · Два роки Іде мова. зазна-

в

взяли ПІДВИЩЕНІ зобов'язання

вони за ос таннІй час по­

копійок, а соБІвартість ту відділу постачання. виробництва О;\НОГО цент- який оч олю є комуніст нера приросту ЖИRОЇ ваги М. д. Бар су к . говорив '.і

напрямку. Це теж добре .

БІльше тридцяти райо­ нІв У рІзних областях. форма

Нолектив птахофа6рю1В

се.'1і,

го

Цl.'IO~~Y

час

Дальшого розвитку н!!­ була самодіяльна ху­ дожня творчІСть трудя­ щих: остаННІМ часом до лав .'1юбителі!! ВЛl-l-

в респуБЛіці два роки тому . Цля його прове­ дення було вибрано

в

щнлись 'Іність ідейно­ поЛІТИЧНОї роБОти на рІвень нультурно­

НАЗУСТРІЧ ХXVI З'УЗДУ КПРЦ

КОМУНІСТІВ

подругою

.1ишнlЙ сенретар партійного комІтету господарства В. Г . Цасюк : - Давно придивляюся до теб~. НціЙ.,о . Бачу . Гідна ти високого звання КЮlуніста . Подавай заяву. "Іі засідаННі парткому розглянемо. Багато думок викликали в Ії серцІ слова паРТіЙЙОГО ватажна: «НОМУИі­ сти виявляють меИI довlр·я . А чи ж виправдаю його?». - Не хвилюйся. Надю, все буде

е.

зусиллями

А.

Макаренно . НаДія НостянтиНlвна ВЗі1. .:Іася

ЗВІТИ І ВИБОРИ

Що трпожить

І . М. Ма.,аренко пригадує. як одного

запро­

ИАамВАЄМО

ПАРТІПНЕ ЖИТТЯ:

них доярок. переЙма.lа їхні «секре­ ТИ». завжди була готовою прийти по­ другам на допомогу . ПомІчНИк бри­ гадира і\10.10чнотоварної фер.и N9 1

понувала доньці: Бери мою групу корІв .

ВіднинІ

Фото М . Семииога. ·

ступово Надія стада однІєю з краЩ!іХ доярок У радгоспі. а л е ие зупинила· ся на досягнутому . Придивлялася мо­ лода трудівниця до роБОти досвідче­

госпу. Всі . як один . ПРОГО .'10сува.:tи комуністи за прийняття Н . К Пушаr{­ но в свої ряди . А вона, та:\IУЮЧИ хв',, · лювання , притиска :'Іа руни до гру де А і говорила тихо: «Спасибі. товаришІ . Я з честю виправдаю ваше ДОВIр·я». І слова свого молодий комуНіст до­ тримує. За 9 МісяцlR нинішнього р!)­ ку вона надоїла по 2.293 кілогра~ш молона вІд ножної норови. Чима.'10 важливих справ вирішила НаДіЯ ~o­ стянтинівна і як депутат районної Ради. Тому на звІтно-виборних зб)­ рах партІйної органІзації радгоспу «ЛIТКівсьний~ товаРИШі одностайно назва .'ІИ Н . Н. Пушанно делегатом ХХУІІІ місь.,ої партконференц!ї. Це ще О,1не свідчення того. що Tpyд i ~­

ДОВГО

А. Череда.­

У повсякденній наполегливІй праЦі здобувався ДОСІІіД . з'являлася впеВНе­ ність у власних силах. А разом з цим

тися ВДО:"Іа :з ХВОРI)Ю ,1ИТИНОЮ. Повер­

одного

На фото:

про.

чеlП(О .

СRlЙ

житті.

[

з

ВНСОКОЇ працІ.

ДYKTRВHOCTi

тварин і до кожної

35

ня донька . Все частfШє ' частіше до­ водилося НаДії J{остянтиНівнl .'1иша­ таючись

домагається

.

Навчилася І

і коріВ доглядати. І телят випоювати.

.10Ч.,0.

сонця .

валося,

І

пІдхід.

Надійку пісnя ВОСЬ~ІИ класів подаТ1І ДОI\У:Vlенти до гео .:югорозвlдувального TeXHi!\Y~·IY. Весь компленс наун бу.з

же

Дочка завагалася:

ЕСНА ваби ла її до себе ЩОДНЯ .

Хлібобулочні вироби, виготовляє зміна В. М . Радченко Із Бро­ варського ХЛібозавод~',­ високої якості_ У ЦЬOM~' Є неабияка заслуга І пе­ редовнка виробництва тіс­ томІса АнтонІни Чередни­ ченко. Дівчина старанно виконує сво! обов'Я3ИН,

JUd

народної

потужностей. ДРУЖИНІ!. В "І НI1 поруши л и максимальне багато інших шпань. вІд

кварта ,lі

цівників живчої дили

торгів .1і

і

коопераЦії

нол е ктиву

місце

і

прав­

сп')­

прису­ призо"е

наГОРОijИЛИ

п е ршою

його

премією.

Найкращих показниt<18 у роБОТі до:\юглися ко.'тен­ тиви

ПРОДОВ О.1ЬЧИХ

зинів

сіл

мага­

nу.'Jажинців

Іа де зав[дуючюш

Русанова .

С. І. Дяченко ПРИЄ~IНИllька.

та

С.

~I .

На збl)рах l\юва ЙШ.'1а не .1ише про З,10бутни, а ,1е й про недоліки. "ні ще ~Іають ~!icцe . Так . го­ ворячи

про Пl)ліпшеншt обслуговування. виступа­

ючІ

:зверта.'!И

увагу

Ііа

порушення

норм

продажу

товаРіВ.

цього

питання

З

да .'ІИ

пояснення

ник

планового

началь-

Відді;J.У

райспоживспілки Нри .'1енно

ління А.

та

Н.

член

О. прав­

1\Іосновиа .

3

На зборах було заслу­ хано та обговорено дО­ свід

закарпатсьних

ператоріВ . взято о"броєння . Зваживши вост і

і

свої

коо­

його

на

можл\!­

враховуючи

неви­

користані резерви. гого­ лівсьні нооператорн одно­ стайно вирішили: додат­ ново

до

р і чного

n.'1aRY

бів. До кІнця п'ятирlч­

завантаження обладнання високопроду"тивною пти · цею. підвищити її збере

успІшного ВНКlІНilННЯ яких продати різноманітних В значній . мірІ за.1ежить І товарів на 20 тисяч кар­ робота партІйної органі · бованців . а до віднриття

ки

ження.

:J ,щії

Це особ.1JИВО стосується дl .'1ЬНИЦЬ першої. другої і четвертої бригад. Причина вибракування пере­

С е хр є тарем парторгаНI зації пере о брано :\1 . ~I . І'ОЗГОНl с> ка .

дала

змогу

змІЦнити

матеріальну

базу клу­

номплексами

куль­

тури буде охоплено двІ третини

СіЛЬСЬКих клу ­

бів республіки. Кор. РАТАУ.

втома птиці пІд час її по-

в

ціЛО:l!У .

А.

r АВРИЛЕНКО.

ХХУ!

:З ' Ї3ДУ

ще на

1О Г.

МЕДВЕДЕНКО,

громадський дент .

НПРС­

тисяч .

кореспон­


НОВЕ

ЗІ жовти"

ЖИТТЯ

.

Навчаються Майже

roHIB

1ОО

бойових за­

народного

ВИН0нкомів,

у мІсымуy КОМІТЕТІ НАРОДКОСО КОНТРОЛЮ

...

НЕ встигли Перевірка

готовності

підприємств і організацН! до

роботи

вий

в осІнньо-зимо­

перІод

більшІсть

показала.

керІвникІв

що

СУМ­

лінно поставилося до важ­

ливого до

питання.

Так .

опалювального

ще

сезону

було проведено капІталь­ ний ремонт котельнІ трес· ту

«Броварипромжитло'

буд •• профІлактичнІ роботи

12

на

лової

котельнях

дІльницІ .

теп­

прокладе­

но 25СЮ погонних метрІв теплотрас.

Однак

не

всІ

команди·

ри виробництва

З

Нещодавно

вовий

вІдбувся

семі­

народних

;Іозорцlв, в якому ВЗЯIIИ участь голови і секретарІ

<сГаряче»

.'1екцIЄЮ

«Про

груп

пп­

депутаТіВ .

пах, на птахОфабриках І Підприємствах раЙо'іУ. го.'тlв

голови

стІйних кОМісІй сІльських І се .'1ИЩНОЇ Рад народних

контро-

лю дІє при сільських І селнщнlй Радах, в радг().,:-

нар

н,аРОДНI

на

тему

оргаНlзацlЙний.- прамеханізм

зв'язки

І

взаємо­

мІсцевих

Рад

на-

родних депутатІв та орга­ нІв народного контролю.

питання

на автотраНСПОРТНGМУ Під­

приємствІ 09034 (ГОJlOв­ ний Інженер А. І. ДарІєн­ по). У вєсю!но-лlтнlй пе­ рІод з ремонтом 1 пере­ вІркою тепломережі не поспlшалн . А колн зато· пили ця спроба кінчи­

_. ють

школярІв

до

поспlшlt­

буфету.

більшІсть

ОДН'lК

відходить

прилавка

незадоволеною ,

А

у

йон ...

реднІх шко.'Тах буфети Так само СВИКОRували~ взага ,11 вІдсутнІ . пропозиції npаЦlвипкlв ін· Не відповідає ВИМОГ<іМ спекцій І керІвники ком­ сьогоднІшнього ДНЯ І ро­ БІнату громадського хар­ бота їда.;тень у Налинів­ чування та змІшторгу . ській, Жердівській. Гого­ Наведемо один лише при­ Лівській. Великодимерсь­ клад:

опалення

магазину

46

І унІвермагу по вул. ГагарІна проводить· ся в аварІйному режимІ . Пасивну позицІю зай­

кій

ВОСМlИрlчних

та

нути недоліки до

ГІрше

ПОВІДОМJtЯ6

5

листо­

становище пада.

ЗА

НЕ

ЗИМА

ГОРАМИ

у радгоспІ сНрасиліВ­ ~ьниЙ. уже кі.'1ька рокІв

ТfWy10TЬ

пІдряд

таких умовах.

-

розповl­

JtИ телятницІ

М.

Н. Лоб­

ведеться

СТРУ1<цlя нlлька з шифером,

корlвниnlв, де ­ них перекритІ збудовано Н/)­

200

ВИЙ на

рекон­

голів худоби.

однак багатьом робіТНи ­ цям ще й у цьому рЩI доведеться снладних

у

працювати

Уlчовах .

2800

господарстві

ГО.1Iв

великої

рогатої

добн, в тому норlВ .

':/

Вони

числІ

ху­

1690

утримуються

пристосованих примі­ щеннях. Та навіть І в т;і­ пових корівниках ремонт проведено

не

на

належно·

му рІвні. Місцеві буді­ вельники (виконроб П. П. Лазоренко ) попраЦЮ5аЛН на совість. а ось робіТНИ. ки Дарницького РБУ за· лишили

бок. У

чимало

деяки:}

ІТрОТікає

приміщеннях

покрівля.

снленl

вІкна.

ко та П . П . Якубовська. Тваринам дуже тlсн/). мІсцями попрогнивала під­ лога, з

обладнані тися ,

двері.

Rі~lнати,

могли

немає

неза-

незрУЧНІ

них

годІвНиці.

випадає

корм,

як~­

го. до речі, У господарст­ вІ мало. Нупуємо соло~у У СУСідів У радгоспІ

.. ПЛОСКіВСькиЙ. та в Пе­ реяслав - Хмельницькому районІ.

СеРЙоЗнІ

претензІї

слоелюють адресу

"и·

робітницІ на райоб'єднання

«Сі.rrьгосптехнlка. (керу­ ючий В . О. Мороз): не вистачає матеріалу вання них

халатів, чобіт, Д .rrя ФІльтру­

молока,

.'1ампочок

електрч:ч­ тощо .

Хоч худоба перебуває на стlй.rrовому утриманнІ. та й дОсі не обладнаний ди:збар'єр. територія фер­ ми

потопає

в

грязюці.

Звичайно. поряд Із не суб'єктивни~ш причинами,

нещІльНо

причиняються доярки

недоро­

Важко працювати в

-

В дев'яти типових' та шес­ ти

плівною.

де

б

переодягну­

плаdJOнів

електролампах.

у

му

He~laє

корівнику

:іа

жодн;), ап­

течки, не обладнані проти­ пожежні щити. Незадо·

чимало

Не

об'єктив них .

вистачає

будівельних

матеріалів.

доводиться

винористовувати

зulзати

місцевІ:

осокори

тощо.

Але й це не може випра· вити

становище .

ремонт УСІ ці причини в КОМll­ доїльного залу. А на фер· .'Тексl впливають на кІн­ мі трудиться 120 тварин­ цевІ результати праЦі 5а­ никІв. 60 з них - дояр­ гатьох людей. За 9 мІся­ відьно проведено і

ки'

цІВ

Цього

РЄУ

Дарниць"е

госп

збудувало угоспо·

року

224

даРСТВі новий типовий ~o· рі8НИК. та будівельники

ПМН-5 ЗВОЛІкають з мон­ туванням об.1ад:rання Д!)їльного залу. . У яких же умовах утри ­ мується

в

господарств і

молодняк? Телятники СТЗ­ рі,

понрівля

їх

давно

[11)-

однак

:за·

немає чим.

за·

требує

замІни,

мІНИти

-

ТОМІСТЬ стелю щороку об-

нинІшнього продав

року

державі

рад­ на

кілограми молока вІд

кожної НОРОВИ менше ніж :за цей період минулога року.

В.

КРАВЧЕНКО,

ступник

голови

народного

за­

ГРУПІІ

контролю

господарства: М. СЕ· МЕНЮК, секретар KOltT' сомольської органlЗ.l· цlї: Н. ГАМАЛIFI. ко· респондент .Нового ЖRТТІІ.,

радгосп1

Го·

шляху

П.

Богда_

дlлянк~х

слуговуваННІ

воду

N9 3 1979

систе­ на

' )б­

винного

водІ й

ва­

автоколони

М. Г. Нлимченко. ~,' році

адмІністрація

ці вантаЖІ , t в Докумен· тах не знайшов підтверд­ ження астрОНОМіЧНИМ а')· казнинам . У цілому Зи

1979

1980

-початон

рр.

«Требухі вськ()го,> ВИП .'1а­ приписки (а значить скла,;JН тила 7660 карбоваНціВ за збитки державі!) нібито перевезенІ ним 46795 карбованціВ. вантажІ обсягом 31J5 Щедрою була адМіНі' тонн.

620, 205.

у

тому

чИслі

ВИffа

склотари дерев'яної тари-

1496.

цукру ЗВірка звітІв

і т. д . поназала .

23

що цією автомашиною усього за 1979 рік у рад­ госпі перевезено тільнн

558 1339

тонн вантажів на карбоваНЦіВ . Отже.

приписано

понад

6321

страція радгоспу і по

від­

ношенню

ле!'­

до

шукачів

них заробітків. За той IЕ'? період Ї~I ВИШlаченО. згід­ но

з

акордними

близько ванців . таку

ний

наряда;\IlI.

48

тисяч карбо­ ЧЮ1 виправдати

щедрість

за

держав­

рахунон? Непривабливі

створилися

на

справи

початкv базІ та в консеРВНО;\IУ це­

Ma.1Ja

...

року ІСТОР!Я ху радгоспу. При СПРИЯil ·

продовження

Товарно-траНСПОРТНІ на­ nладНі пlдписува.'1И чальник винцеху Ю.

на­ П.

нІ ~Іайстра Л. В. Нузь­ )Іенко І вагаря Т. І. Ше­ кети незаконно списано H~

виробництво 6.252 криш­ 11.900 кілограМів Сотничек, технолог Д . І. ки І Ноз.'1юк І бригадир бриrа­ огірків на загальну суму диNq 4 М. Ф . Польова . понад 3.000 карбованціВ. З вини цих осіб завдано Незавидну рО.'ІЬ зіграв у

збиткІв на суму 95ЗО кар­

цьому

заступник

дирекго·

ра А. В. Шкарупа, який поставив на безпідстав­ В іljзначився окозамн­ ній розписці, завіреній .'Т юванням також старший печаттю дирекції. свій ав виконроб радгоспу Г. М. тограф. Насправді ж пр :~в Оиишко. який зІ спокій­ на це у нього не було . ною душею пІдписував Допустив безконтроль, безтовз,рНі накладнІ . Як­ нІсть І начальник KOHCepF\·

бованців .

що СУДНТИ

З цих Докумен·

тів. для потреб

господар-

ства перевезено стільни сипучих матеріалів . що з них можна було насипати

гі гантський па м' ятник окоза~lІі.'1ювача~l. Те і'-\ стосується і торфУ. Я В;1Іжджав в сргаНlзащї. ЗВІдки нІбито переВОЗИ .1И

місь­

на,родного

контролю.

д. Ю. Ле­

Семвиоrа.

за

витрачанням

еле­

ного цеху Л.

Н.

НОЛЬЦ,11З .

Не без гріхів виЙш .'І2 з цієї справи завІдуюча ба­ зою О . І. НОСИR. ДО ре'Іі . скажу декілька слів про неї . Згідно з доку мен ~lИ. Від червня МИНУ .1 Г ) .

21

';}-

го року О. І. Носик ЧІІС .1ИТЬСЯ старшою робіТН!!­ цею. Однак вона займат}-

ІнспекцІя

прово­

харчування,

радгоспр06коопи Кали­ тянськиЙ . Ве.'lИкодимер­ ський та ІншІ. Ім нарахо­ ванІ штрафи. Не дотримують завдань по додатковій еконо­ мії проти доведених норм ремонтно· мехаНіЧНИЙ за­

ся прийняттям, ВідnyСК~;,t продукції, виписувала на· кладні, складала матері­ а .'ТьниЙ звіт. жовтня року вона зарахом" на на посаду завідуючої

11

вод, виробниче деревооб­ робне об'єднання. Встановлено факти не­ рацІонального та

витрачання

марнотратства

електро­

центральним

енергії. Так, у ПМН-15 тресту «БроваРИПРОМЖIІТ­ лобуд» нераціональне 8,{трачаННR у річному об. численнІ становить 6 rн­

CH,1aДO~I. Дивне рішення приttняв колишній дир;!'\­ тор П . С . Богданов. Адже

збиТКІв 150 карбован­ цІв. Без потре6и освіт.'1Ю­

1979

базою. але ним

згідно з штат­

РОЗК.1адml .

завідуючою

працюючи роках у

га:зині ва.

1977-1979

в

NQ 1

вона

.10

значиться

промисловому

ІІН'

села Требухо'

тричІ

недостачі .

допуска 'Іа

Чи можна бу­

довіряти

їй

відпові­

дальну посаду? Міський номітет наРО ;1-

овоче1З!Й

нарбованець . На

нинІшнього

депутат

мадського

ЗИСИ у

контрольнІсть.

працює

Бойко.

дить рейдОВІ переВlр"и дотримання режимів сп()­ живання елентроенергіІ на заводах, фабринах. у селах району . Так, за третій кварта., доведенІ Ліміти переви­ щили радгоспи <ІГогмі8ський~. сЗаплавкий~, «Великодимерський •• іме­ -н!. Юрова, дослідно-експе­ римента.'1ЬRИЙ завод БУДівельних КОНСТРУ1<цій, ПМН-15, комБІнат гро-

ПРИПИСИИ ЗАРАДИ

ВИ!{Q-­

Тан , у радгоспІ

-

вона

метою

виробництва панувала без­

матично

народно:-о

М.

ктричної енергії, бороть­ бу з безгосподарністю t марнотратством. З цією

планіВ .

С.

нова· H~ рІзних

номітету

нонтролю І.

роль

За часів керІвництва гос­ подарством

го

Міжрайонне віддІлення енергоз6уту «Ниївенер­ го. веде неослабний КОН1'о

«ТреБУХІв­

нання державних

ОСі­

Нераціонально

ський» деЯКІ вlДПОВідаль­ НIП'рацlвнини збочили із стовпового

ВИНОНRОМУ

йонної Ради народних де­ путатів Н. І. Бі.'1има t заступник голови місько­

На знІмку: си.ь. Фото М.

ЛисеН1<У оголошено СУВОРІ

у

секретар

пи

догаlПl.

РИ,І(ОІІА

ВП'll

коІ Ради народних деlIУ­ татів, голова цехової гру­

щень. колодязь ТК13 на­ МІнІстраТИВНІ стягнення живспlлни М. П . ГолуБJJ'j­ гадують гІгантський гей­ на винних убезгосподар· ському І заступнику голо· зер. оповитий клубами ностІ І зобов'ямв їх усу­ ви правлlния РСС В . ! . Ще

доцент

при ЦН Номпартії Укр'іі­ ни М. І. Норнієнко. Потім відбулися се/(цІйнІ заняття. Іх прове 'ІН

ще

голівській. СеМИПОЛК19ській, ЗаЗИМСЬКlй серед­ нІх школах. НерІдко ТР:Ш­ вчасно завершити наміче ­ ляються перебої у поста­ ний фронт заходІв... На няли також керІвники чанні їда.'1ень продукта­ заводі залІзобетонних ви­ раДГОСПіВ сБобрицькиЙ. ми харчування. У Нали­ роБІв (директор П. М . Бі­ та «ГоГОЛІВський .... У Боб­ тянській середній шнолl, рін) примІщення не утеп­ рнку водопровід. каналі­ наприклад. З 19 по 24 Ве­ ленІ. конденсат пари на­ зація. годІвниці не вІдре­ ресня у меню були вlл­ зад не повертається . На монтованІ. Не підготов­ сутні страви з м'яса . Ана­ шиноремонтному заводі ленІ до зими чотириряд­ логіЧНІ випадки трапrrя­ (директор Є. П. Нруг· ний І дворядний телятни· .'ТИСЯ І в ТребухlвськШ. лик) заходи розробляють­ ки . Не випадково тут за­ НняжицькlЙ. Свlтильнів­ ся лише для галочки. бо фІксовано факти падежу ській школах. виконувати їх нІхто не молодняка. Аналогічний ЗавІдуючому раЙВh"О збирався в строк. Опалю­ стан справ у ГоголевІ . О . І. Хорлlкову, дирек­ вальна система адмlнкор­ Міський комітет народ' тору об'єднання громал­ nycy та пІдсобних примІ­ ного контролю наклав ад­ ського харчування раЙС'1::>­

парн .

ВИСТУПИВ

Юхимівна Л~· удаРНіЙ перед­ з'їздівській вахті трудів­ ниця домагається ВИСОНОЇ продуктивності праЦІ. А

БогдаНіВ­

лася тим. що без тепла ській. Погребській, Пло~­ залишився rnJIИЙ мікрора· ківській, РусанІВСЬКіЙ се­

подбали N~

про реалІзацІю визиаче· них заходів і не встиг;ти

.

ДОЗОРЦІ

го І дІна бlдь . На

можна сказати про шкІль­

їдальнІ.

3 стор.

жена боротьба за достро­ кове виконання соціа ,1Ї­ стичних зобов'язань. за високу якІсть продукції. Чимало зробила для цьо­

В1.1

бо асортимент продукЦії дуже БІдний. Те ж саме нІ

*

ДІЛЬНИЦЯ СК ,'1адання розсІювачів для світиль­ никІв світлотеХНlчно:-о заводу . Тут іде напру­

Лунає ДЗВОННК, І де­

СЯТки

1980 року

ного

контролю,

розглq­

нувши

матерІали

рок,

виніс

перевІ­

ріше н н я:

оскільки відповіДНІ суми передано в бюджет, з ме­ тою

часткового

вання

вІдшкоду­

завданих

накласти

нарахування

розмірі одного

пу.

в

окладу па

колишнього

директора

збиткІв

:заступниv.а

А.

В.

головного

Шкару­ аГРОНО:l-lа

В. Ю. Лисенка. головного бухгалтера А. І. Лисаl{а . начальника цеху Ю . ~ . Сотничека . а в розмірІ двох

ШОГО

окладів

-

виконроба

Онишка. .1. Н. попереДif\ениЙ .

на

Г.

стар­

М.

Кольцов

Очевидно. з цієї невесе­ .10Ї історії ГО.'Іовнl виснов ­ ки ~роб.'lЯТЬ керіВНИКlі ГО С П().1а Р('ТБIІ.

Ф. ЦИJ\'IБАJlt;НlЮ . старший ноитро,'ІI'Г ре· ВlЗОР ІН Н("с !ерства фІ· нансів УРСР.

сяч

кІловат-годин.

ються

сума

тваРИННИЦЬКі

при­

Міщення У раДГОСПІ .. Го­ голівський.. Аналогlчае становище і у БМУ-58, автобаЗІ ,N'9 5 тресту «H;fївсlльтранс •.

Не виконуються робо1И по ПідготовЦІ

до введення

графіка аварійних відклю­ чень

ня

з

перерв

нІ

метою

попереджен­

можливих в

або

збитків

Ві,,:!

електропостачан­

на

час

енергосистемі. стосується,

аварій Це за

все.

реМОНТНО'мехаНіЧНОГО

~з­

воду.

перш

у

суто

ДОНу.

доСЛідн.)­

експериментального

ду будівельних цій тресту

буд»,

заВІ)­

КОНСТРУIі­

«БроварИСі ,1Ь­

автопIДПРИЄМСТ'3а

N'9 09034.

Результати

проведених

перевірОR ще раз під­ твердили. що у пере.'1іче­ них оргаНізацІях на низь­ кому рівНІ постав леза

робота по eKOHO~liї та зб~­ реженню

eHepropecypCllJ.

НезабаРО~1 :ЗИ~lа. буваний еl\3а~Іен.

випроос')б-

.1ИВО дЛЯ будіве.1ЬНИКlВ. ТО)ІУ . зараз необхідно по­ турбуватися про те. щоб ~аnр~пеЧIiТIf .1юдеr трп­ .Ю~j. м. Шl'L;КО, старший Інспектор еиер·

rозбуту.


*

4 стор.

31 жовтня 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ С~БОТА.

~:д~~_gв,я_1 С'АМО3ЦIЛЕННЯ­ термін не медични" }\арета швидкої допомоги привезла в .'JiKap· ню 38-ріЧНОГО чолов!ка. Отруєння таКЮ1 був діагноз. Боротьба за життя людини три­ вала довго . Надто великою була JO:Ja токсич­ НИХ речовин. якІ мІстяться в пізноцвітті . А са­ ~1e

ТИ~1.

користуючись

<<цінни~ІИ»

п о радюlИ

знайо~IИХ , пот е рпілий л Ікував радикуліт. Цього ра з у ~1едикам вдалось зап о бі гт и ли ­ хові. Проте бувають й бі .'1ЬШ трагічні нас .lід ­ !-іИ самоаікування. Чи:.! же пояснити «МОДУ» на са~10:щілення? Які причини ПОРО,1жуюгь ",домашнІх лІкарів:!>· 1 чим небезпечна їхня ",практика» ?

токсичних

РозповІдає

директор

дихальних

пінь

:vrоже

і

ТОКСНКОЛО­

Подання першої ДОПЮІОГИ

собі

або

шеві

віДО:\1е

НіХ

' caMO~IY

ХВОРОМУ

давен. СЮ10-

товари­

.1ЮДЯМ з

Але і

:vre-

з

дав­

чаСО:'1

взаємодопомо­

га набирали рІзних форм, і тепер подібне ca~10 .1iKY­ вання чаСО~1 обертається бідою. Незважаючи мережу

на

ШИР0-

медичних

за­

Н.'І8дів . наявність кадрів . беЗП.lатне медичне обслу­ говування, саМО ,lікування. на жаль, поширилось і в нашій країНі. Висока за­ га.1ьна

освіченість

дост у пнІсть

різних

сп е піа .1ЬНОЇ д е шеви з на

причини.

ЙОГО. 1\У.

виправдовує

:\ІИ

не

в

пlддао!ось,

:\1ає

ряд

Сасут-

3~lОз і

ВіДііРИ­

ти тає:vrнипю н е дуги . тоб­ то поставити правильний діагноз . ЧО:-'ІУ? Бо в од­ нієї І тієї ж хвороби мо­ же бути багато зБУДНШ;іВ та СЮШТО~lів. Якщо вра­ хувати,

те, що в НЬОГО бо.'ІИТЬ гор­ :іо.

Само дІагноз вання

захворю-

внутрішнІх

органів

без сп е ціальних ПРИ.lадlв та складних К.1інічних ме­ тодІя ТИ"'І більше НС;\ЮЖ•1ИВИЙ. Орієнтуючись переважно на БО.lьояі вІд­ чуття, хворий яводить се­ бе в О;\lану. Ад;ке в де­ яких випаДliClХ БО .'1і відчу­ ваються зовс \ ~! не T a ~l . де ~!іститьС'я ураж е ний орган. Не J1И!{.llОч е н () . що вІн може бут!! «б.101-Ю8а-

наПРИli.'Іад.

причи­

ни, внаС .lідок яких вини­ нає тана, здав а лося б, «невинна" хвороба, Яli ан­ гіна, то за цими ознаками можна визначити більше

999 і 30

Іншою

небеЗПС::l-\ОЮ

при

само .1lкуванні є а6СО,lЮТ­ не нев м Іння користувати­ ся медика.\IЕ'нта;\ш. По­

біжно має

зауважюlО,

серед

них

що

таких

не­ все­

or;pe-

СИ.1ЬНИХ. ю;і б, узяті

;\HJ. поБОРО,lП те чи Інше зах в орювання. Біnь ші Сть хвороб потр е бує ,;Ю1О­ .1E'r;CHOfO .1і кування. TO:lIY ~Ірія

;jОПО:lIОГТИ

нр д угу

одНіfЮ таб.1етг;ою збо чу­ додІйною траною пr1г;И що за.lишасться тІ.1ЬКИ мрі­ СЮ.

Иомплексне

застосуван­

ня ,1lкуваnьних препара­ тІв переслідує певну ме­

ту. Воно передбачає вплив водночас

на

кІльна

захворювання

ВИlначити.

;\Іати

протяг()ч

препарат,

а

його дозу. Адже .1ежить

не

танож

вона за­

лише

вІд

ха­

рактеру хвороби, а й вІд фі:Jlо .'ІОГіЧНИХ особ.1НВОС­ тей організ:vrу. При иьо:\!у ваЖ1ИВУ роль відіграють не тІ .1ЬЮІ він та стать хво­ рого, а й навІть г;.ll~!aT, в яУ.ому перебуває па­

.

цієнт

І останнє. Идеться не ,1нше про безконтро.lьне вживання

",заводських>,

препа ратІв. а й лІкарсь­ ких трав . Дехто. на жаль, дуже

помиляється.

що

н і яких

усг;ладнєнь

жать

«паличкою - вируча­

ті

вонн

не

нва­

r;аючи.

яка

з

НС­

якого часу потрібно прий­

МСJ1ицина

СПР R r.у

дужс

НарештІ, нефахlвсць не

.10ЧКОЮ»

~Iaє

стреп­

агранулоцитозу.

НИЙ» Іі 1.'1bli О",! а ~ахворю­ ваннями. До р<?чі. нинІ

тентність.

ТЄВИХ вад. які роблять його ШКіДЛИВЮl, а то й неб е зпечню! Д.1Я здоров'я. По-перше, « ;j омашній

J1if> ap»

визначити тільки

рис-

знайомих.

молікування

же сам

да­ мо­

того

починаючи на свій розсу" лікувати себе або своїх

б.іизьких ,

певтичних засобів . У НО:\ІУ випадку хворий

ніян

зумовлюють

це

хімІкотера­

аж

пре­

fO ,lUBHI

ось

Однак

сучасних

~Іікробlв

ОСНОВНИМИ хворобами тисяча",!!! їх р і знови­ дів . Д .'1Я того, щоб ро з І­ братись в цих тонr;ощах. потрібна неабияка ко:vше­

МЄДИЧНИХ

які

яко;\!у

видань

.1іт є рат у ри,

-

паратів

мас,

до

чут ливості

до

безпечного

маЕОЛОГlї

ДИЧНОї

не

того ,

OlipiM

слідного інстнтуту фар­

-

ну

видІв.

шляхів

привести

--

riї, лауреат Державної премії УРСР, доктор медичннх наук, профе­ сор Ф. П. Трннус.

пя

П

16

ме­

тоциду з амідопlрlном МО­

Д.1Я пра вильного лінуван­ ня потрібно ще знати сту­

науково,До­

проявів

диr;а:УІеНТів. Але знову ж Т8І\И , щ06 запобігти уск­ .1аднеННЮІ. прави.1ЬНО пі­ .llбрати ліни ~ІОЖС тільки сп е цІалі с т. Інакше резуль­ тат M01J,C бути плачевний. Сг;ажімо. одночасне ПРИЙ­ мання при катарІ верхніх

же

Київського

"Автомой іл Іст"­ чемпіон 06ластІ

роб, забезпечує пІдвищен­ ня ефеКТИВНОСТі Й усунен­ ня

дають

і

грама

ч!ститься

деяких

рослинах.

H<JBiTb

то ву ваних

медиuиною .

жуть

Со­

отрути,

в

викорис­

загрожувати

мо­

людсь­

життю. І взагалі. аб­

r;OMY

солютно нешкідливих лі­ ків у природІ не існує.

ОстаннІ праву

десяти рі ччя

ВJ1ажають

вІком

мІ .1ьііони тяжю!х

по

30 .10ТИМ

фар:vrаКО.'Jогlї .

диr;а:vrенти

Ме­

врятува.1И

людей недуг.

Би!-:орlнити rпіде:l1lчн\

від

ряду

ДОПО~!ОГ.'1И

загрозливІ :1ахворюваННJ1.

ЛІЮІ в життІ сучасної .'1ю­ дини непбхl.lнl так само. як , ск(!жl:l!О. хліб . д'lе вживати їх 6ез p e KO:IН'H­ дапії медит,lв абп заЙ:\IR­ тись ЯКЮІПсь іНШЮ1 "'~le­ ТОДОМ»

самозц!лення­

знаЧІ!ТЬ.

ЗВ(1ДИТИ

ry:v.aHHY

~Іісію

с;ворювати

Суми. Жителям Харківського мікрорайону, щоб виклнкати електрика чи сантехніка, вже не треба йти у ЖЕК У пІд'їздах всіх будинків обладна­ но спецІальнІ переговорНі пристрої, 3 допомогпю ЯКИХ заЯВЕИ на комунальне обслуговування переда­ ються на пункт об'єднаної диспетчерської служііи. За ннми диспетчер напраВШI6 спеціаліста, а в ра;;і необхідності машнну місько. аварійної служби. На знімку: за пультом управління диспетчер Людмнла Трусюк .. Фото М. Гриценка. (фОТОХРОНіка РАТАУ).

«КРИМСЬ­

нові сорти

Наша адреса

і телефони:

м. БРОВАРИ,

вул. liиівсьна,

154.

е життя

ЯlІкористовува.1И

мери.

Не випадково Bi.lO~la

фірма «Сага » однією з пер ­ ШИХ надіс.18 .1а за~ЮВ.lен!'я на U ~ Й eKCTpar;T кrщбіна7У «Кримська троянда:..

В.

.•,истІв

заст.

вlдповlдальниА секретар. мІсцевог!> і

Mac080r

радІомовлення роботи

..

участь

Ko~!aHдa ,

місце а НО.lентиви

спортсменів Фастов~, Борисполя і нашого мі­ ста. Иоманду Броварів представляв

колентчв

Фі:Знультури аВТОПіДприємства 09034. , Фіна .lьні зустрічі прине с ли

нашим

!\lОбі.'Jіста~r успіх. здобу.,и

авто­

Вон!!

перемогу

матчі

3 полісьними футбо.'1іста~ш (1 :0), внічию (J: 1) зіграли з фастіяцюlИ і переК::JН­ .1 ;IВIЩ paXYHKO~I обігра­ .'1И спортоrенів Борпс­

поля таті -

В резуль­ HO~IaHдa ",Авто­

6:0.

~lОбі.'JіСТ>, ста .1а П і ОНОМ об.'1аС'ної

че .\Iра .щ

«Спартак,>

;lCT

1980

рох у .

Слід відзнаЧНТI! крСІ­ ЩІІХ гравців. які внесли ваго,шй внлад у пере­

~ЮГУ . Це ВОДІЇ О .1ЄГ .'ТспЄ'ха. О:lенсандр Бз­

С'араб. !нженср !\1ИКО : Іа Скnб .lIlК. С .lюсарі Олен­ сандр ЧЄРІ{асов. Ле'J­ нід У:vIрихін І

ветеран

збірної інженер Воло­ ДИМИР Остапчук. у cK.la,li ко'\!анди !:щ­ ступа .1И танож В. Мо1т-

вєЄв. В.

В.

Подзигун,

Шевчин.

В.

И л и-

~leHKO. В. ПаВ.'lюченко, В. БичковськнЙ. В. Яновснко і Н. Под­

10.0О Фі,1ЬМ

rПОРТОІена~1И

тренє,

М. Д. ДуБРОВСЬЮ-!I! . який :зу\!ів згуртувати колег;тив

до

І

ПРИВ€Сnl

успіху.

В.ІВКОВ, майстер спорту.

вчаться

в

ди­

спортив­

ШГ;О.lах.

наші

19-4-67.

зе'\!.lЯКИ.

футбо .lістн 1968 років ня.

А ось Г;0.1а

НО1О РСР. В

з

l3и­

результаТО:l!

пере ~юг.'1И на своКО'\lанду з поті~ на

виїзді обіграли ВаСIІ.lьг;ова. І, ши

спорт­

вон!!

є.'\ІУ ПО .1і ;\Іирон і вки,

пора:зки

з

збіРНУ завдав­ переНО>і-

.lИВЮ1

paXYHKO ~1 3:0 K()~laHдi М. Яготина

.'1иці. Тепер провести

-

і

тар

Mc .1 iTOnO ~lbCbKOI · O

K~MY В. М. 17.ЗО Б.

18.00

Для

мlськ­

Компартії Украіни Костін. JІятошинськиll. 2-г.

сиМфонія .

дітеіі.

18.ЗО Хорові

-80.

ЮТ

твори

радянських

українських

композltторlв.

21ЛО «Ч а с:..

2t.4 ,~ Фі ..lhМ ЖИРIt».

«ВнлаАковl паса· По закінченнІ -

НОВИНИ .

Р"ди

На

сесії

УРСР .

ПРQ,ГРЛМЛ

вІдJl.lлі&

A,,,,,irCbKO'; С"ята

РСDо.1ЮI\їі. «По

промис..,Q·

КІНО про­

ЛлжІру..

17.0,; Концерт артистІв ба.~ету. 17.40 Бесіда ПО.1Ітичного ОГЛЯ­ дача В. Бекетова. 18.10 МультфІльми .

НА

хІтектор

10Л.'; Ан,.1іЙсь,а Т. Р",повідь про чісТЬ . 6 )(;.'1.

11.0:; 12.10

УЧНЯМ

життя

І

І Q,rю Лl(туа ~,ьна

10.-30

Суспі .1ЬСТВО­

,

Ви-

t

курс.

Фізика.

Посзія

15.1 ·;

К.

Те.1ежурнал

ПРОГРЛМЛ

І7 . ЗQ

Екр"н

!'І . 1n

In.Н)

«r<tHKOAa

ІІ)А"

« ,\\(lмина

It.l()

20.45 21.40

ФІ .1ЬМ

ді.lа Твnри о. М. Р"ве .1Я.

С.

М и х а.l

з

письменникоМ

KOfHIM

канцер,..

\'

нііі студії Останкіно. 13.00 '1см';іОІІат СРСР 3 хокею: «Лlfнамо:, «Kn~f.la

11;.4.)

(Москва)

p~д » .

F.КГt<-lН

('ТУ.і.ента~заОЧRИі[а.

СпіВ<-tF.

n.

Петров.

18<1"

Коrніl1чук.

сепця» .

СРСР

з

бас­

«Жа,'1ьгіrіс.

-

нас)

с Пам'ять

Фf~ЬМ-8Itста~а.

1~.20 Чемпіон"т

.Д"нямо'

Rечірня

ПnUlта

21.ПП

f Ка ·.......

(ТБІ.,1сI)_

казка.

програми

сЗnоро ..

П.

Чаіl.овськиА.

Квартет

1.

21.4П ТГ.lPфі.1ЬМ

гіна>.

і проб.:н!ми>. Г.,азунова І

.8есІ...,я

пошта". з

А ' Я» •

.. К .l у б

20.1·') «:Се .l0;

фі.'tьміа.

ШКI"Ц(l:t.

Зустріч

.....

20.nn

овЛАСТЬ

ДОК .

111 кп.тн\. 9АО PociitcbKa мова.

Хімія.

kіноподорожеn: .. . Вt":чіРНJI казка.

на

ШаХf)Н<\

20.1:j

студента - за n чника.

.уре

1 19 . nО

НЛ

~.O() Прor' рама

від",

•.

ХВН.l1ИН

На добран І ч , дІти! 21.(}(J «Час'. 21.З.; Кінnтри .,,'гlя .ХодIКНIІ П() муках» . Фі.:tьм «СесТ~И"4 Пп 3і1кінченні НО9ИНИ.

20. ·1:;

:?n.nn

••

Ку"і а. .ЗвІздар

розважа .'1ЬИ4

«П'ЯТЬ

к("тбnду:

13.2,) Радянське право. 14.)·; Сlуха',ам підготовчих

капІта-

РО .1ДУМlі".

17,n.~

СТУ ~'HT" м-заочникам.

14.15

с:Нееі10 •

камера.

Мшюдіжна

пеnrдача

1f),I .)

М(tтеоМ:lТика.

Мn.,одих.

1.~.2.; Концерт.

твор­

знаВСТ8fJ.

lІІа

Мєшкова.

кіі\ні серця». Те.1ефі.,ьм «Два НІ!». 5 серІя.

ОБЛАС1Ь

ПТУ.

Екран

11.4.j

мова. Г. Шевченко.

10.3.;. 11.3.;

Л.

12.35 Ю . Яно_ськиА. 'Дочка прокурпра:.. Вистава . 14.1.; .Доброго _ам здоров'IІ' .

на . 4 К.'І. 9.0:; РІдна природ". ПРl!роднІ k()МП.Г("КСИ Руськпї ріАНltНИ.

1

і

«ДнтонІна

2

Бра.

ce~Iї.

Заступник редактора В. довгич.

прида­

НИМ»,

листопада 1980 року на території старого базару в м. Бровари ПРОВОДИТЬСЯ РАйОННА

2

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ КРОЛІВ.

На виставку запрошуються

всі КРО,1ИКОВО­

ди-любителі ~liCTa і району, а також крале­ водні ферми радгоспів i~leHi Кірова і «Аван­ гард».

Початок роботи виставки о

годин! . Виставком.

8-00

Броварській автобазі .N'2 2 НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: шофери 1-2 класу для роботи на дизельни"{ автомобілях. Місячна заробітна плата і бі,1ьше карбованuів; с.1юсарі по ремонту автомашин.

-

300

Одинаки забезпечуються гуртожитком. Ро .. бітники по ремонту забезпечуються одноразо­ вим безплатним харчуванням, а також на­ правляються

на

курси

підготовки

шоферів­

професіоналів .

Дирекulя. КмеКТIІВ Броварського раАвуз.,а г ,,"60ке сп,вчуття ветераиv працІ.

міської

тмефонної смерті

її

станці;-

чоловІка

ПоповІй

зв'язкv

ВИСЛО8.'tюе

те.,.фОНіСТцІ н.

В.

з

мІж­

ПРИВОJl.у

АНАТОЛІЯ.

ВчителІ

своє :,уу

партlnи~го

Нарn.'.НОЇ Де­ Респуб.ТJіки -

мократичної

ВеРХО8но1

8.05 Нilукnвn.попу.lярниfi фt .1ЬМ с: Чукnтка". 8.3.;. 9.:)5 К"ЗКН Г.-К. Андерсе­

в таб­

вІддІл сІльського rocnOJl.apC~8a .

ка-

tB .otTa

наll.іОН; I .1ЬНОІ · О

17.05

19.00 Л.туа .1ьна камеІIа. На се­ сії ВеРХОВIЮЇ Рад .. УРСР. 19.30 Танцює «Ятрань' , 20.30 І ' ОВ",>ЯТh депутати Верхопної Ради УРСР . 20.4.<; На добраНіч, діти!

та

техиІчниА

мирічної

ШКО.'1И

смерті

матерІ

робітницІ

з оБУ1(іВСЬКИМИ

аlДJl.іJl

До

• РИЖИК'.

дІтей

Московського

хору.

ма.

гІдну зустрІч.. В передачІ бере участь першиіі секре­

її

Матус

персона.'

RИ(.1"lnВ.1ЮЮТЬ

К.

В.

з

Світн."нівськnі

Г,1ибnке

ПРІІ80ДУ

спІвчуття

тяжко!"

вось­

тех­

втрати

-

lКАЧЕНКО ЗІнаїди Семенівни.

І. ФЕДІРКО.

19-3-18:

две-

Д.1Я

Концерт

16.35

б.,яЗЬКа"

сСпnрт.1ІОТО ••

«Москвичка •.

18 . З5 Вес Іда На мІжнародні те­ 19.00 фут60ми полІтичного огдядача га· .'у : ,Динамо. (Київ) зети «Правда. Ю. Жуко­ • Спартак. (Москва). 21.00 «Час», м. 19.20 ФІ,lЬМ .Двадцять .1І.нІв 21.4.1 Ермітаж. без нійни». 22.1.; Сьо, оди! У свІтІ. 21.00 «Ча<> . 22.ЗО Шеня-НО . 21.45 Кінопанорама. ПРОГРАМА УТ 10.00 Новини. На сесП Верхов­ 2~.20 Футбо .1ьн"1і огляд. По 3a~ кінченнl НОВИНИ . ної Ради УРСР. 10.2.; К. JlicTUB. .СевастопольПРОГРАМА УТ СЬКИЙ Н3 .'1ЬС». Вистава. 10.00 Нn_ини . 16.00 Новини. 10.1.; Ранковий концерт. 16.10 .СрібниЙ дзвІночок •. 10 ..;0 • Вlч-на-віч з природою>. 16.40 Концерт О. 3агребеЛblfО~ Науково·попу~,ярна програ. ' " О. 17.00 .ХХУІ з'їздові КПРС - 11.3.5 .Падітра». Художник-ар-

спортсменами.

реJl.аитора,

Фільм

залізних

•.

Фі .1ЬМ

мерного

І' р"ма

казки.

tl:l'аємниця

Ірпеня на

14.110

Hapoд~

залиши.'ІОСЬ два матчІ: з

виїзді

полі

у

тираж

Телек.lу6 Ермітаж . lіnнини.

14.30 14.4.'; 16.10

Туркменської

школа.

трагІчно,'

футБОЛістами на

ансамблю

гостях

реlt

(яка до цього утриму­ вааа перше Місце), !Ю:l!анда перемістилася

на друге JIIісце

в

ІВ,4;; Сьогодні у світі. Чемпіонат СРСР 8

невда1IJ.

успіх.

rОЮНI

навчають

танцю

Шахова

17.211

зустрічі другосо

Спочатг;у

як

мовини.

12.40

Юїіі

принеС' тІ

Оlенам

(6 :0)

і

(.1уженоr · о

196їнароджен-

ВИСТУПIІ .1И

-

ПТУ. Про професію маши­ нобудівника. І6.2О КОlще1JТ Державиого .а­

Попереду ф.інал

яг;і

Бауман ••

.Мико.1R

ЧОІ ' О

Ради і "'ИТТЯ. Пісня да"ека А

1:1.2,1 ·и-й

По закінченні Н,,;О Док . Фі.,ьми.

15.7;0

10.10 10.40 11 .15 11.4.;

ЦТ

8.00 • Час •. 8.50 Пмнас тика. 9.15 Старти надій.

ді.1ень.

Г,О ;Іі

ЦТ

Гімнастика. концерт художнІх

КОJlекти"ів Узбецької РСР. Дітям про звірят. .J..,я вас, баТЬКІ!. КОНІ1ерт . ,1іричниА вастріЙ».

жовтня

ПРОГРАМА

стре.l.

Радість перемоги праву розділяє

31

п·ятниця.

16.50

що прохо­ ПоліСькому,

м.

взяли

КУКОВЯЮН.

peJl.RKTOpa 19·3-82:

19-4-47;

кореспондента востІ

до­

рогу а~\бру. Високо оuіНІШIІ ДУХ!! З домішкою тютюнового ек­ стракту франu)'зькі парфю­

ТЕЛ ЕФОН И:

255020,

ВІІСОКО­ еф і роно-

сів. Вlшускають на заводі і неЗ8іlчайні екстра},ти -. з дубового моху и суиВ1ТЬ тютюну. Іх ВИКОРИСТОВУЮТЬ Д.1Я закріп.lення запа ху одеколон у . Раніше Д.1Я иієї мети

у

ЛИСТОПАДЛ

.Чао.

9.40

Першість ПРОХОДИ-:-Ь в два КО.lа. В першо:\\у

За останні POK~ В БаХЧJi­ сарайськоиу раионі ду.-ке продуктивні

див

них

троянда».

ПОШИРИ .1ИСЯ

звання

рів.

Понад десять тонн троян­ дової, лавандової та Ш'І .'­ фейноі o.~ii вироб.~ено иьо­ го року на Бахчисарайсько­ му ефіроо.~іІ'іному paAГOClli­ ка

виборювали че~lПіона. у фіна.l!,

тячо,юнацьких

землі

комбінату

Дв:JX

переможці

НаБJшжаються до фінішу з~!агання 'Іа першість області а футбо.1У серед ШКОЛН­

Пахощі

заводі

у

два

І

ПРОГРАМА

8.00 8.50 9.15

здоро·

(РАТАУ).

СЛУЖБА КОЖНОГО ДНЯ

групах.

меднuини.

яке охороняє­ Ионституцlєю

ХВО-

ПРОВОДИЛИСЯ

наНівець

"а грозу

в ю .1юдеЙ. ться в нас СРСР.

Закінчились змаган­ ня з футболу на пер­ шість обласної ради ДСТ «Спартак». В тур ­ Нірі В:JЯЛИ участь 16 KO~18HД MfCT І раЙОНіВ І'иївщини. З~агання

С .1У­

від УСіх бід.

частг;и

СПОРТ;

о:..Нuвая

ЖИЗJН·"

eapct\oro

-

ранны'

opraH

r Or0.lo ;nro

I\OMMYH!1('rliqt"CKOI~ горад('каго

COl~eTnH Киевской

н::!гю.:rНI~IХ

Брt) ·

к о митета

П(ітпrш и

VK · !1зrЮНН·j - Q

Газета ВИХО ДИТЬ У BI!!TOPOJlt. середу. n ' ятниuю та суб оту.

.1епутаПJ9

Індекс

б19И.

nб .;1а, ти,

Вроварська JI;"iкapHt Їtиr'Вськоfо об:тпо.'!іграфви.:tаву. м. Бровари, ву.'!. Київська, il54. Лрук lІН:СOЮlЙ. Обсяг 2 ПО.'ІО~!і формату А 2 . Тираж 11 .800.

Зам. 63117

#173 1980  
#173 1980  
Advertisement