Page 1

ПРОЛЕТАРІ . ВСІХ КРАТН,

ТрудящІ РаДRнськоrо ~()R) •

Є,OНАRТЕС!11

ом

112 (4692)

зу!

СЕРЕДА

JШСТОПАдА

теся найвищої продуктивно.стl

lМ8 Р.

праці, ефективності вироб .. ництва і якості роботи!

_01[.

2

(1з 3аК.'!Ю{1в Щі FШРС).

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНА

~~--~~"!,,,

у

1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, М!СЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

у МІСЬККОМІ КОМПАРТП УКРАІНИ,

ВИКОНКОМА.~

Центра.1ЬНИЙ

ТА РАJЮННQY РАД

MIct,RQ!

соЦіал;стичнє .

змаганн.'!

по

д!>­

СРСР

'Транспорту,

зв'ЯЗ!іУ та сфери

обслуговування міста

1 району в переваЖН і Й БІЛЬШОСТІ УСП;ШНО ЕИl\ о на,lИ державн! плани і соціа.1;СТИЧН! зобов'язання ІІІ кварталу та дев'яти М і сяців 19ї8 РО!іУ. П.lан реа .'1ізації ПРО,1Уl;шj ВИ!і о н;:tНQ за ІІІ Іівар­

тал на 101 ПРОЦЕНТ, за ,1ев'ять МlСіЩ : Е процента,

по

ва .l0БОМУ

-

ВІІП~' С !і У

на

101~8

В І ;!ПОS : JНО

на

100 ,2 І 101.5. по ПРО,1птивності прщі на 100.2 ПРОЦЕнта і 101.4 процента, Пона,1 завдання реал і;; о­ Еано ПР0,1УI;Ції за треТіЙ КЕартал на СУуlУ 387 тисяч нар60ваНШЕ, за ДЕВ';пь місяЦів на 2977 ти~яч кар60ваНЦ1Б. . НижчеСЕОЇХ ~!0;t;ЛН!50стей працюва ,1 И транспортНі

та БУJІ В€.'1Ьнr орган іза ц , ї. Яl;l не забєзпечи .'!И вішо­ нання

П с'1ан і в

з

основних

покаЗНИI; ; В.

Та!і.

П .lан

дев ' яти м ~ с;щ:в по генп~,1РЯ,1У БУД~Беаьні орга-Нізас иП sикона.1И .1ю.irе на 93 прсцеНТl!, а B,1~:!i " ~H Сі1· ла~1И

на 92.2 проиента, l\о.~еhТИВИ

-

ТОРГів.'}і

і

IiООУТУ

забезпечили

п ,1ПрНЄМСТВ

ВИI;Dнання П .lаНlВ

3

есновних п6I;азник;в. Деякі 1;0 .1е·hIИВИ ПРО~ШС.'10ВИ;{ ПЦПРИЄМСТ8. БУ,1 J Еельних lтранспортни·''': організз­ ц:й протя.гом третього І;варталу працюва:ш нерит­ м:чно, не ВИl;онува.~и П .lан;в ВИПУСI;У ПРСЩУКЦlї, :rри~а .' ч стропи З,1ачі оО·єнт:в. не за6езпеЧИ .1И пере­

везення пуску

B3HTa:.fi:B та п~с~жнрів. З;)1І8а.1И плани· ви­

товаРІВ

НЗРО,1ного

споnшвання.

Обговоривши ПіJСУ~1nИ соц і а.l . СТН'IНОГО з~!агання .аа ІІІ 1;133 рта ., та ;!ев'ять місяu; в 1!П3 РО!іУ сере,1 П . J,ПРliОl ё тв ПРЮ\l!с .10ВQсті. буд : ВНІІЦ Т Ба. тра нспор-

1У, ЗВЯЗI;У та сфер!! 05с.lуговування. бюро ~1;cbt;oib

I\СМітету парТ!ї. БІI!іОНI;О;\Ш М 'С Ь!іnі та раІ10ННОЇ Рад наро,1НИХ

,1еп:.;таТіВ

постанов.ЛЯЮТЬ:

. Пере1\ІОжцем у соціалістичному ПРО~IИСЛОВИХ піДПРНtМСТВ

визнати

змаганнІ

серед

GолеJ;Т!JВ

завоny

цорошкової металургії (,1иоеI;ТОРU. Г. Большечеи-: ко, секретар парторгаН із3Ції Г. І. Єршов, голова ' ~aBHO~IY профrП і .ПI;!\ М. Л. Ларін. сеКі l етар Іі і1 МСО­ модьсы;її орган і заЦI\ А. І. Буряк), ·3аВ,1ання по реалізації ПРО,1уюдії BIIr;OHaHe на 1СЮЯ ПРОlIЄНТЗ, іП{) ПРО,1упнвно(т.і праul на 102, по БТШУСКУ про­ дукиії ВИш.ої I;~ тегор : ї якості H~ 1б~)6.· .

Друге мlсцеПР!lСУДПТП FолеКТIІВУ foro.1JjBChGOЇ стрlч}\откацької фабрики (,1ЩН'I;ТОР М. Т, RpoJ"oЬ,

ce1-\РЕтар

па'рторган :~,ац і ї

Н. С. Коннова,

голова

фаБКОl\IУ Ф. Т. Головатюк, сє"ретар l"n~I C OMO.~Ь­ СЬ!іоїорганізації В. А. І\олдубов). П~ан ПО реаЛі­ заuії npoJYI;UJЇ ВlІl;онано Н;1 1()2.7 процента. по про­ д\'нтивності праці ц і ї ЕИЩОЇ І;атегорїі

33В ) " ЦНЯ

m.8.

на 1 Яl;рсті

-

по Б!ІпуС1;У ПРО,1УК­ H~ 155.8. Пона,1

вироблено ПРО,1Уl;ції на

40 ТІІсяч

І;арбо-

ванц і в .

Третє місце прчсудиmJ KO,1JI:'KTHBY ре~!Оитно · меха­ вІчного заводу (J.иректор М. П. Жебель, cel;peTap

nарт : йн,f)Ї ОРГdН1ЗdUJЇ І. І. Довгопол, г(о,'ІОВ"! заЕf,'С':І1V

В. К Аипрі€'ць. Cel;peBl1 нс':І1l':очf).1ьсы;її організа­ ц:! О. Г. ІЇРDJmп<:нно) . · П13.н по ре?1 1 ЗdШЇ ПРО;!Уl;uіІ !lИI;()нано на 1()0.2 пр о цента . по В : Ш .\ТІ;У ва ,10ВОЇ Г-РОJ \-кц і ї на 101.3. по ПРО,1),hТIIБН 'JCіl праЦІ нз 102.1.

ПереМDжцем

tfуд!ве,1\ЬНИJ(

у СО!1:і!·туlстичиому

органjзВЦJй

мІста

'3~HI"aHHI

В'ПНiJТП

постІйно дlючого будівегьного оо 'lзда .N~

серед

І{олектив

:2

Ін~ча.1Ь­

ро-б;! ;,!асним!!

СИ ,l,ШИ

та.

на

Виробітоь:

ВИІ;ОН3НО на

О,1ного

в т. ч ТОРГ : Е1?! 1 гpO~la;!CЬ!ie 104 проценти, I;ОМ;С ! lіна ТОРПЕ.1Я -

Виконано

вих

Іа!іОЖ П,ryани

населення.

на

-

ремонту

Ра;!

ПЄР(!~іОЖЦj1:\!

-

народних

~- зв · я;з.ку з ПРИЄ)ІС!В

тим,

Міста

що

процент".

Б т. Ч .

Б · l~ С К)!"lі

СIІ1;j:,'!И­

на 103.4 щ:оцєнв . БlI!1nО:ТОI'; H~ о]!'''г() ПРЩf('1Ю'I"Гn С2Н'JЕ!ПЬ 1()f:16 П:'( ' l!еflТ~. ДО ПЕ'!'U/"" р'ЧНІщі Н"'R"'Ї Н с- нституп'ї СРСР СПРдRН1j1rя ~ П1.~НП\l Т;'Ь"':Х "nH'B десятої П·ЯТІ!р1чt;Н. 3;j :J рnr;н і q ~1'rЯI\ і т; B'iKnHaf") ре ,'; ! Т по геf!П1,1 !'ЯJУ H~ !rJ .'i ~1 '11,(, " H;:j "~"')"f,;:jH:t 1'1

мають ~~icцe серЙозні ;Jефонного

Перше місце repp~ ОРГі,нізаl~jil С!;JЬГ""'Н БУJ1!' :взльюп(!в присудити I\О . "\'l\тиВу r"<'",ifl.n130B1IHOi П!:t'есувноі ~lеХilн!зоваIlОі. кrлmш .N9 509 ( н 01'( ~ 'ь­ Р.!{!;В. с. Рудь, се!іретао п'!))тт'нnі OI1l'>HPLT ; 'j Г. І. 1\!іНЕННО, rO:10Ba б"J;БЕ1ЬНОГО І;")!тег; П\lоrbсп ' 1!іИ

l'. !. д . 3 і Н''''!Н;О. reHI'eT~1'J f,''''!C'')lj·lb bl.;r' l О\JГ"Н , :ЗЗ­ 1\. Б!,'10j·СЬКО) . Пчн б:: J : Бе .1ЬН" . ~1 ') НТ,, ·.fiНЮ: r

зв ЯЗI;У,

не

в роБОТі

Еl!:!] .'!! гіРНИЕИ ')).'I!r~JII ГepC!~ СоUіаlСТИ'lН :' Ї Пра І иl В Г. !І[\'р.31"fч,а з ш~х-

ТРЮ11 .1Ьr.::нну ;; П CJ Ч.НІ\ У' ТИ n'ятиріч"и тонн у

вуг і д .ї;<

«ЧеГF 'Н ИЙ П~РТ!Е~Н>

vо ' єднання

«СБеРД·1 0 БаН1·

раІівузпа

м , сця

у

доё.1ІДНО - експериментального,

~l)' наЛЬНОI'О о()ладнаНИJl, фilбрнки чого трикотажу. хлJБО38ВОДУ,

J;O

верхньОІО ДИТЯ' ШllНоре~10НТНОГО,

ПРОМl\омfjінату. ЛІтківської фабри}\и

художНіх ви­

робіВ, друкарні. оргаНJ:іацій

міста

Вl,1знаЧ!IlИ

~1Онrаж», сере,1 П ; ;!ПРИЄ,\IСТБ · сфери обс.~УГ(1ЕУR;jННЯ ранпоБУIl\ОмБlНат~', комбінату громадсьного хар· ЧJ · ванил.

В і дзначити. працювали

шо

нижче

РЯJ пі;:ТПРИЄ)IСТВ СВСеІ;';

ВНI; С,Н!!ННЮI

оргаНlзаЦ~!1

1

~IОЖЛ!\ЕостеВ,

П.1аНОВІІ:,

заВJа НЬ

і

не

спраБ!і'

СОUl<і m стич­

них зобов·язань. ЦЄ 33БО;:ТИ за .l 1 зо6етонни.\ tiOHСТРУI;Ц1Й. ,1О(,:1 1 ;!но . еf,' (' пеРЮlєнта n ьний 3дВО;! ОУ,1 I ­

ЕЄ . 1ЬНJlХ І;ОНСТРУНU ; Й не БIІI;(1нали реа ,l/заllії і

тресту

Брова РНClльбу,1'"

<'.

Яl;і

П,lдН / В 110 ваЛРRР~IУ випус"у ПРО;JУКЦlї, ПРОJіhТНRн,-,сті Ili'~lli. ,ЧБО,1ПУПjЧR:l,Н­

наро,1НnГО

ВIІ!;онало

п.ттану

па

1 ло Щ)ОJ ~' І;ТИБН()СТі за В;Іі1 нь

СПО*ИБ~ННЯ

ЛО

33ВО;!И

внп ус;,;),

п,таСПlас,

СБ : Т ·'10тех н і чниjj. ;І!' ре Бпобрnбни Й l;( ) ;\lб l на т. Не спраВИ.1НСЯ з FИ;;()Н~ННf\.\1 З:3F,1ань по ;з.,nа.,ь~

обсягу

6УJіsе , lЬНО';\'!І>НТ;JЖНJlХ

!iO"I,S: HaT 1;,:2.:2

Бю ро

~!:СЬІ;І; О·Ч.v

paCilТ

. зав'),1О-

процента), lП11ll·15

СІИІll Ni! 580 lї7.6), Б~ІУ "БРОБJРІ!СіЛЬбу.1" ( Ч4.1і).

~l.CbI;Oi

hО .\1парг;ї

.\"2 35 (82.4). . )'І;раїни,

(Р .";.!).

Tvecт

ВИI;ОНІ\ l'М И

ra раИ'Jннr)j Рад Н;Н)Q.]НИХ· ,1еПП2 ТІВ 8ИС~ОБ­

,'юють БттеБнеНlСТЬ, шо ТР~'::! ! ЕН!lНИ м; ста і ра/іону І;l;;t;!ши на СЕОО!У ро60ЧО~!У ~1""!1i ::!'JI;:Ч,1УГЬ YC1X 3 :·TH~Ь. шоб УСПІШНО БJ!);"Н,ни п ·,ени та с[щі~ ryjетИЧН і з0ооs'Я32ННЯ на ТРЄТlй р!к ,1ЄСЯТОЇ ляти· Р ; ЧІ;Н.

раиІІТ»

І;ПЕО

сшчне

І

З З!і~" с:чня Ц1НИ

~!О,10чні

В

на ,

БИ!іс'на 1И

J()CTPO-

соціа,ll·

"обов'Я3дННЯ

на

ність

працJ

біrннна' 6і.:!ЬШ ра;,:в

н ! /1

го

;1сн6асі.,

Прс~' юив-

ЯК У п'ять

пєреВИЩИ ,13

1ЄСТЬ 61·ї р і чн!Ші Велико·

Ж о втня-

кожного ро·

р!вень.

сере::!·

;рсягнутн(!

:РАТАУ) .

У

::І~ржави

наМ!а­

ё'зне пі:ІБНЩення 6аь:уnоч­ ннх

цін

стаНCJ.ВИТЮ!У'ТЬ

3.2

млрд. мар6сіВанців розрахунку на рІк.

у

у ПDстано;!проподак.

ня

Ф:наНСОlиі.

Дер;t;банку п і ;І.lягає

тспІв

ДОПО~1ОгJt

про·

СРСР,

списанню

4

І\ОЛ­

f.арбован.ц!.! . t

заборгованосТі.

ГдЄ

щО з

1 радгоспі!!· у сумі

Ї.3 . ~1 .lpJ.

що . п1;:іЛя­

в і дстрочці,в ,

М.lр,1.

Центральний

СРСР

суМі

І;а р60ВВНЦ:В.

llПРС ї

}\Ollll~f

Р.!да

l\1іНіСУРів

вислоsи,1И

впевне­

ність, Щ') паРТіЙНl,радяк­

ПО~ll']ОРН .

ш!t1У.1Ю

на 9 процен.

заl;\,ПОЧ' ПРОВЄJено

оез 3~liHH РIJ.,Jрі,~НИХ ПІН_ 3анупочН!

!ІНШ: на

..8 •.

.е.

а

ротьбv' за

еК{)НN!іЮ '

вищ!"нн~

ПРОд~·ИТ.Иl!.но.ст'і

бе­

ПРдUі,

зниження · собіва.р­

тості

про;!у"ц1і

щення

ефЄНТИ1і!НОС!і сіль­

під,н:_

1

СЬ;;ОГОСПО.:Іарського~ вироб­ ницrsа,.

мо-

•••

1

ре;t;лйв'ОЬ, всемІрне ІІі.=!­

(ТАРС).

-4 • • •

••• ,

а

•••

оо.

Заключні експерименти на орбіті рі,1нісного

H3.po,J;t;EHHP.

.

автоматичною . !

РУЧ:ЮЩ'И

гі"{них

проJ\:ш.riн

Н3П1вп ро s ! :::!н/н.;с:в ого І;ри-І камер. амн . ДеСilТНИ ' 6їмЬ-

СТ8 .13.

я!; е

Вl;!бу.'іОСЬ

ста нц'ї _(' Са .lют-G..

на

Бі;щі-

об'Єf,'"lв

різні

стцН . РОЗВИТІ;У 'S

чено

в OO;JТ;];,) рнал:н еІіС-

!іОС~11ЧНИХ

УМОВВХ.

CO~I.

Це 6~B ОСТі!нній

!і іс ть оригінальних мє;:щч­

пе.1НЦІЇ СП~ЦІ~,lhНII.Ч:'~ПII· ,10 цього ·велі.рї",зна ~І;ОRИЙ

гра '1П . ~~B.

!'f;спеРII~lент

В С І..\ТО

з аJ ОБО,lЕ'НІ

ПІДС ,\

ШІ.

;llh'ct,\I!1

Ге '; )ЛhТі\ТJТ

Їі

про-

ГОТУ-

них і

Єf;СП!',1II'

FlВfiЩ .

бі.'lhШ

ЯІ;

роботи

Плюс

);іЩ,­

експеримеНТіВ ,; сотнІ

сторі. Н О Іі

Ні!\!;П IiН-

Ч()ТllfJll\lіСilЧНОЇ

В,

Н<1-

за Р!іС08:иа~fн

ОПfiС;JЯНЯ:І1

Яl;і

р і :!ІііСН!іХ

спостерігаm1СЯ

в атмосФерІ.! на повер~нl 3е~!лj.

Такий

.J1нше

по­

!'I'Ba.lhOH !ii\ І О . lБан·

бі/-нннй перел;н звершень.

чеНf: I)Ч є RР .lllІ;ЮI RІ;Л,,З (1 ~l у св і тов у I; ООlO наа·

ШО .. УЕ і НЧ<1.~и наI1ТРН!'!іі,'іі­ ший в lсто·рії );ОСМlчни!t

ТЮ; \- .

По .lі r.

Il r JHact Н!!Х

50 теХНО .l0гlч·

енперичеНТ1В

ПL'L'БЕJ'?НО

~і'::П,l'1Е~ С ОТ Н!

В j

бу.1')

\'стаНГ'В!іах ;

11:Рllста .1Ь.

фОТО!іJJР:В

ЗНЯТі

І';осмонавти :ІЬОНОК

І

В.

О.

завершують

Нов:а.

fванчею;'()в

нонсерваЦі'ю

станЦії.

(тАРс).

ВЕЛИКОМУ жовтню­ ГІДНУ ЗУСТРІЧІ .v "-'Jшиr!//ОМУ ЦЕху npOM_ ко.ЧбінатураUСn'JжиеСnіАIЩ Гали//у [aepu,tie//y Каба­ //Є//І\О 110 npa8t1 //азиеаю'f~

"етеро//ом підприємства. 4dJlt е трудиться во//о вЖI!

бі. !hlllЄ десяти: pOK~. За. цей час дОСI\0//0.10 оnа//уеа. Іа свою професію · і теnе" 1Illlf щеfl(j1{О та еllСОl\оякіс­ но. г.UСТI' .• taТИЧНО nере8ИКО. НиЮЧИ виробничі //ОР-'Ш //(1.

процентІв,

25-.')0

СТРО1{оео '

ROHO

до­

panop,rYf1a.Iй.

пра

ЗОRєршен//я н!,

иB~! вони

респуБЛі.

сеРРЗН1:- 0 ~'"

П:,15нщення НИх !Іін БУ;Jе

~IH.

кращу роботу l\'lОстопоїзда ,NiI 014, госпрuзрахуНJШ' вого БМУ «.УкоопспіЛКIІ,), ШБУ .м 50, РБУ тре­ сту «Укррадгоспрємбуд», райШРБУ, СПМІ\ ,Nч 503, СНМК ,NiJ 1. І Х2 2, тресту «ТеПЛ!lціnех·

Затрати

пеРР,1оачено

соц;а .l 1 стично­

нестаидартного

!іО.l­

т:в .

Пі,1'

заВО;!IЕ

П О,1а ння

ПР і)

3В А3І;У

авт рба;за .!\Q З -на 7і:1.б процента . : ВіД.JН;J'ІИТИ· хорошу роботу 1;0дehТIIBiB

6УJ .: БННИ

ЦlHH

і ч;;снн!{ -

на

09034 ВІІІ\IJнало на на 82,9 процента,

ЕИДИ

,1 fl ППЧОГИ

не,1О.'!lI;И по налаГО,1женню те­

першого

БУД;ВЄ,lЬНИХ

ог;реМl

пості1Н<fБі

ОГіРІ;И,

3:11а-

зане с ено

hl'з.

ПРОlI"НТlБ, l;аРТОП.1Ю на 38 пр'щеНТіВ. на

-

;,30ЕзпеЧИ,lИ ВИl;онаННіІ

жооооро_ту аВТОП : ,1ПРИЄ~IСТВО 9ЗJJ процента, автобаза .NQ 2

и:Ї П .

ТРЕТІй ШАХТАРСЬКИй МІЛЬйОН

-та·

ВОВНУ,

раJГl'СП;j~I ').

~Ю,10НО

33

збору харчо-

1

союз.них

П') cbl;i, сі.Thсы\огосподарсь:і!! 14 ПР О lIе'НТ і'S. "РГі1ни . трудіВЮf!Ш ко.;'[­ о<вещ, 1 К13 на 11 прn­ ГОСПlВ 1 радгоспІв, . керуЮ­ центів. ВОБНУ на 13 чись постановою лиrшево­ процент і в. f;~p~I;y .lel;o­ го (1978 р.) П.'1енумуЦR О!УШ!іОЕУ с!{РОВI!НУ Ні! НПРС, роморнпь бо­

му 3 ,\laгaнНl серед оргаНІзаЦ і Й транспорту та зв ' Я31;У нє П Р НСj·джувати. Tal; . П "lаНОБI заБ.]ання по Банта­

HO~IY

і

I;Р'3іні

проuент.

1;0 ,1еhТИБИ транспортних

та раиону

т о вар І В

106.3

на

замовлен­

СОUlз!!істичн()го

депутатів--

!іварта.nу. а

!11

.1НСЬ з

<' Про

і

і

піJ5rіЩН!Н 3 1 19ї9 р. з~н\почн!

Д Q Ш"У паша ни.

Сере,1

ОБО'ІІВ'

почн!

.

НО.1е,аивам

П;НН;В

й

}'

гання ПРИСУ;:Іjf;е!іО перех!;!Нl- Чер;оні прапори Мі С Ь);­ К,'»IУ. hочпарт і ї УЕРflїНИ, El!hOH!i OM i B м:сы;її та ра­ (~OHHOЇ

!іартоплю

госп::!)!

на 117 .5

101

по наданню ПОС.'1уг

В';!ХО,1ів.

ОЕЄIlЬ

ф!наН С !)БОЇ

харчуБ'!ННЯ

ЖИТ і1."! за

3:1 г;\почні

~11',10!iO,

!iapal;Ynb,

контори :N/ 11 нача .%НИI; М. Л. Олексіtико, секре­ тар лаРТО,'їdН . зашї І. О. СющреНRО, гоnова ~!:c­ uеЕОГО І\(>\І; тету профсп;.1I;И І. Ф. Сн!"ур, с!?крета р к . )! сс-~!о .!ьсы;її оргаНlзашї А. М, Бобко). 11.13Н 1;3.птапьного РО!ОНТУ ЖНТ,Ч Вl!!іонано на 105.Ї ПfJО­

Н?І~!И

" Про

на.

.1'-!іТИ

срган :з зи ! ї О. Р.?но H~

ШНН

Пєрше М!сЦЕ серед F.ОМ~·I!і!ЛЬНИХ господаРСТIІ мі­ па прису ;JHTH' ко.lІективу житлово·експлуатаЦIЙНОЇ

ня БУДівельних MaTepi;J,liB не Еа .l0БО ~IУ БТІПУО, У . ПРОJ У hції п р а ці. Не вИ\;о на.1И П .l~ НОВ!!Х

Бпр,~о). П.РН п П '\,"нп·.1 Р ".1V 611"0'

ста НОВИ

процента.

lIєнта, а поточного ІН'МОНТУ

по

,10- !іС'.'ІГОспам 1 радгоспам за.· штоги !іО .1ГОСП'l~1 І ра,1- TEep;!;t;eHO розподіЛ по госп а,1 у З:lІ1цненні їх сою зних рєспубдіках за­ e!iOHO;lliI;B прийняли по- боргованості по riОЗИl\аХ!

Т. В. ДраЛЮI\. ГО ,10Ба M:cu,eSI; (1 )IY ПРСфСП ' ЛI;И В. П. ВаЩЕНКО, секретар f,' LЧIСО:l<]Q.'ТЬ С Ьh О Ї організації В. А. f. ДЕННО. П"ан по това роо,):гу БИl;онано на 1()2. ї

-

ні

сі,1ьсы;госпо-­

в:. ПО]днн;:r ФlНзнсовоі

Серед організanій сфери обс.'1~' ГОВУnaння наСFлен­ Н1І (торгівля, побут) перше МІсце присудити колек­ 'ШВj' Ьроварсь"ої раНСПОЖЮН'піли{ (геЛОВd П Рd 6Л:Н­ ня П. · О. НотеJ'!ЬИИКОВ. се"р!'тар парторган '.з~ u і ї

Н!іН М. М. Нестерєю;о. СЕ'І;реТВI1 П.J:Ніlтн')1 орган і за· Ц ..! В. Г. БNщар, rO .l0Ba б\',1 і F!'.lЬНnГО к rщ : тету n:,софсп '.lН!І О. 1\. Боr')'Ш, ceKI ' ЄT~ р 1; " Жо;І![),1ь r ЬfiОI

1\1.

ПРО,1а;t;у

становить

·П"JОU. ента.

рі­

;13PCbI;OЇ ПРО;JУf;цlі дер;t;а­

мі,lьйона I;зрбоsаНЦіВ.

3.6

В!,1ІІОВ!.:ІНО,1О

метою пі.:ІБищення мате­ ріа .1ЬНОЇ за Інте реСОБанос­ ТІ ~о~госпіБ. раJГОСПів та інщих ГОСПО,1агств У зб і .lьшенні Вflробницп;а і

107 ,6 процента . До першоі р і чннUi нової llонетиту­ шї СРСР спраЕИЛИСЯ з пnаном трьох P0l; l B п ' ЯТ!!' Р!ЧI\!!. За 2 POI;!! f 9 М/СЯШВ вю, о нано робlТ Блас­ ними СИ.lами на

.'!ОІ\О, l!ерunш, овець ї JtїЗ, дифереНUіЙОU·

l\liH:CTpiB І\артоміо

шень .1ипневого (19ї8 р.) І\ах з урахуванням при.. П .'1енуму ЦН ІШРС. 3 РОДНО-Єl\ономічних умоз.

124.6 проиен­

працюючого

КПРС

Но:\! і тет

l\ПРС -1 Ра;13

Про підсумки соціалістичного змагання серед колективів промислових підприємств, будівельних організацій, транспорту та зв'язку, торгівлі, побуту міста і району за ІІІ квартал і дев'ять місяців 1978 рону С'!'РОНОВОМУ ВИl;онанню П сlан;в ТРЕТЬОГО року деся.тої n Я:ТИРіЧ!{И. праUiвНИf,'И ПРОМНСЛ О БО С Тl, О~·..!lБ;~!! Ц Т~і.

ЦК

. . .,

І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

В:і.'1ЮЧН:ВШНСЬ У

за виконаН1НІ

і перевиконання плану 1978 року! Наполегливо Д'обивай"

1 Ц!иа

Борі ТЬСН

ТРl:>т:

особистого р ок іА

n.la-

деСЯТCJд

lі·ЯТИРIЧ1{и. ·А зараз · по­ І/оар//ому нне т р!,Фж,! він:­ ту

//а

честь

RеЛИJoюго

На

61·ї

річ//ицl

Ж 081'//.'1.

ФО ТО

Г

Г

КАБА~

НЕнка.

ФО'ТО А. Коз.ах~


в АВАНГ АР11- НОМУНІСТИ чудовим

3

святновим

Ha~TpOЄM І 1'!ідрадними ви-

робничи:;ш

успІхами

стрічають

зу-

працівники

Дарниць ного

peMOHTHO~Y­

Дlвельного управління тресту с'Укррадгоспрем­

бу;:\» 61-шу рІчницю Ве­ ликого Жовтня, План по генп~дряду за дев'ять мі­ сяців ВИl\онали на 110,9 процента, пІдвищили про­ Дунтивнlсть праці проти завдання на 1 процент І одержали

надпланового

прибутку 78,5 тисячІ кар­ бованців. Це .дало можливІсть здати

в

енсплуатацію

пе­

редбачеНі планом пусковІ об'єнти: відгодівельну площадну на 368 голово­ місць у радгосп! «Аван­ гард,>, ферму великої ро­ гатої худоби на 1400 го­

ЛОВОМ:СЦь у радгоспІ «Го­ голIвсы\й.,' а в радгоспІ ~Хмельовик", що у Бари­

шівському районІ, над­ планово ввели в дІю «їдальню,.. для тваркн на

400

головомІсць.

Зараз

зацІя

партІйна органІ­

і

увесь колектив

пІдприємства спрямову­ ють усі сво! зусилля на вирІшення завдань, по­ ставлених

тетом

м:сьним

Номпарт:ї

ло

своєчасному

в

експлуатацію

ком:­

Унраїни введеfГНЮ

важли­

Сl!оєчасного

дІю НQВИХ оо'єнтів, буду­ вати ШВИДНО, міцно І на­ д~йно, Сього.:\ні МИ 3 гордістю називаємо 1~!eHa правофлаНFОВИХ пере,'1жовтневого соцlа.'тlстнчно­

го

З:'.lагання.

Це

кєрівни­

НИ НОЛGктиві в КО~1П"lекс­ них бригад КО~lуністи Григорій Сергійович Та­ шута, ВОЛО,'1ІНIIІР Георгі­

-

йович Русецький, Михай­ вих сільсьногосподарсь­ ло Степанович Лобко, них оо'єнтІв: норlвнина у комуніст радгоспl ... ПЛОСJ<івськиЙ» електрозварник, Михайло Єгорович Бори­ і телятника у радгоспі сов, ветеран пі:lПРИЄ~!СТ­ «Пухівсьний,> на 200 го­ ва І учаснин Велнnої Віт­ .'11в кожний та другоУ чер­ чизняної війни, rто.1ЯР ги Вlдгодіве.1ЬНИХ площа­ Василь Д:lШТРОВИЧ Ш~'сть, дон у радгосп! «Аван­ брига,'1ИР бригади апта,а­ гард. на 1ООО ГО,10ВО­ :\IОСКИ,'1'в 1\!ихаЙ.10 Євдо­ м:.сць, достронове завер­ КИ:;ШВИЧ Ташута, 111Офер шення державного зав­ Минола ПаRЛОRНЧ Но­ дання І зустрічного пла­ ну

третього

року

десятої

п'ятирІчни.

Слова

свого

дотримає­

мо з честю. Адже весь колентив п.Р(1ЙНЯТИЙ вели­ ким

прагненням

гідно

вl:lПовkти на Занлюш ЦН НПРС до 61-ї річни­ ці Велиної Жовтневої со­ цІалІстичної реВО.lюції­ наполегливо

ва.'ТЬ, маляр ().1мга

на Яnуб09Сhка інших, яні з·разни чого

у

ІR,шів­

та багато пока.l~'ЮТЬ

CB:ДO~IOГO

ставлення

впнонаннl

і

твор­

до

праці

підвищених

соц:а.'Jістичних

зобов' я-

33 Н І;> ,

Бровареьхий

Н,

JЮРЯЮНА, партбюро

Дарницького РБУ,

КонституцІя СРСР

У дії

-

сВєручи У"асть у роБОТі Рад, депутати вирішують питання дер­ жавного, господарського 1 соціально-культурного будівництва, орга­ нізують проведенни рІшень Рад у житти, здійснюють контроль за роботою державннх органів, підпрнємств, установ і організацІй». (З Нонституції СРСР),

.ее'!.и- умо!

'.B«t,ll;

праці

робlтнинll.

Напринлад, в цехах д'\ЛЬНИЦЯХ поліпщено

та ор­

~овеЛіЬНИХ приміщень. CJ;oorooЦвl .lІректор :saBOAY Анатолій ГрнrОРОIНЧ ЛеМІІІ....., .відповlдаю •• иа

ни, яні проходять за раз 11 організаЦії працІ на ззво­

.ів газети з роботою КО.llЄКfИВУ, .ка єиримована на

ня

здійснювати даnыuА POb1lTOII ІJlр06иицтва 06nад- ганlзацію роБОЧИJ\. місць, наНІІЯ дnя ~ИТJlОВО-В~УИ~.ОI'О rоеподаретва, в експеримента.lь'но-снла­ особ пиво дnя КОМПJlЄКСИОЇ мехаиl8lЦiІ ирибирання дальному цеху обладнана та санітарного ОЧRЩЄНJIJl Міст, вар06КИ.НХ І тор- витяжну вентищщію. З:llі­ запнтання

нашого

кореспондента.

зиайомить

чита-

успішне виконания аавжан. ACeJIf«tї и·ииріuи.

Л НАТОЛІЮ внчу,

ді, потребува.l1і

о(ЇЄ.lнан­

др:бних бригад у комп­

лексні,

овnnод:ння

никами

Пlд п р и-1 ріле ООла.:1нання. Установ- бітники J1ено б,1Н3Ь1i0 десяти оди-

лексних

раб:т-

сvмlжними

спец~

чотирьох

ко:vIП-

Гриrоро- повністю морально заста-l а.1ЬНОСТЯМИ. І

ваше

ємство розробило на П'JI.

зараз ро-

брига.1,

які

очо­

тнрічку перспективний ниць сучасного високо-І люють О. Нучм~, 1\1. Пін­ ю!мпдексний план еконn" ЩЮДУIiТИВИОГО верстатно-І чук, П. Лебединець, М.

МІЧНОГО та соціа JI .. 11 0- го об.lаднання, СпеЦ!аЛlкультур.ног? розвитку. І 38ці'я п. о в~шусну решіток Які ГОЛОВНl наПРJlМИ ц&о-та мехаНіЧНИХ грабель го

Палюх, ВОЛОДіЮТЬ трьома­

чотирма спеціальностя~1И_ Спостер:гається pjcr

пла':!у? j,ПМП.lексниЙ план ек()ном:чного та соціа.1Ь-

д.'!;! водоочисних~ споруд Вl!1іли~ала HeooxlДHICTb певної ренонструнції кО-

професійно-теХНічнпго р:вня член'R НО.1еrпиву.

Н()-nультурного

лишнього

ють

-

розвитну

включає в себе цілий ряд взаємозв'язаних техніч-

нах,

ек()ном:чних

Яlїі

LПРЯ~IПВі.jі

соці-

1

ально-ку.1ЬТУРНИХ

на

заХОдll'l,

підии-

ефЄІПИВНОСТl

sи·

робництва. У розділі ЄН0-

НОМІЧНОГО

.'1иварного

цеху

нарах.

заходи Д{)3ВОЛИЛИ

н:сть

,працІ.

за дев ять рону

нам

продуктив-

. Наприклад, І МН:ЯЦlв 1978

в. порі5ИІІнні

3

тим

ня

ПОJl,':t.~И.1!ась

затрат,

полІпшення

використан.ня .ВИРОБНИЧИх

фон;{ в та .IНШI

Сере,\ сощальних

ПРИДІЛИ.1И

фактори.

питань

особливу ува-

Г:( пол;пшенню УМОВ праУ ;:юсконаленню

систе-

ми добору, розстановки. виховання

наДРІВ,

11

зМіЦ-

ЯЮС7Ь

ДУКЦl1.

хуно.к

. на:vIагаЄ~f()СЛ

рів

підготовиv

роб:тник' в

щення

і

підви­

Іївал'ф'кзції к;>д­

безпо('епедньп

Б

ае-

про-

ОП' ненну ДППО;l\nГУ подають наставниnи: т'оиар ~І)

1оlеталу Н. Лужанська. то­ К,Ш Е. ()городник, нача.'1Ь­

ВКР.ОБНИЦТ-. ці Г.

продукцй,

ном,

нових

ник

3більшен~.й

ва

Мн

вдосконалити

1977 року І хах І в;ддl.пах. І тут не-

яності продун~ії, ЗНИ!і'енних

п!двищу-

!{валіф:наl1ію

Ці

ПІДВИЩИТИ

продунтивнісn. працІ зрЬсла I;la 7.1 процента. ЗРі~ обсяг ВИРС?6нццтва,

матеРlаль-

р(жу

свою

близько двадцяти п'яти чоле,вік ІЧ. K\'pc~x і се1l1і­

розвитку. наш жсе пеРlOДL>:.!

тру довнх І

І\оЖНОГО

І створення еl\спериментаЛЬНО-СК.13.дального цеху.

пла н передбачає зростання обсягу виробн.ицтва і

ЦІ,

ПІД КОНТРОЛЕМ МІСЬКРАДИ

8.еие,.....'!I.D'"

дії

у

план

дартиого комуиаm.иоrо ofМ.ДJI.... О,ll;ие іа підпривмств країии, IItре" .кимиоеТ8.~8ИО завдакия

щення

секретар

добиватися

Комплексний

11

1'!мдення

таким

:ЦIЙС,НЮЄТЬСЯ росту...

заготівельної

чи- І виховна

за, ра-І диться

продунтив-

H~XTI працІ, й. ЯКОС~l, ПО-

Л1~енняпоЛ1 тино-вихов-

діЛьни­

НаумеНІ{О.

Белина

робота

пррво­

І майстрами.

У ВИJ\Онанні наміче­

_

нях планів важливv роJllt вІдіграє

соцІалІстичне pO:J-

Н01 рОБОТи.... .Це .. ~О3воли-1 змагання На заводІ ло план реаЛlзащї за де-

н

гання

'

евl-

ненню !рудової ДИСЦИПЛі-, в'ять мІсяців 1978 року. :~~ ~~~гo З~~ло: 4TI~ЬKB НИ, ПОЛ;ПlI!енн~ ЖИТЛОВИХ винонати умов труд;вниюв.

Яким 'lННОМ цІ соці- на

-

ально-економічні·

ааходи 11 ЖИТ-

запроваДЖУЮТЬСJl

тя?

Розроб."яючи

_

ди, МИ

що

нииів

можливо

нонання

при

І 00,9

достроково

104,2. про- вІдмІнна І добра якість!"'. Чн вплннуло воно яа по-

добитися

.ви-

процента. Ми ліпшення

. за.в~рши~'JИ

план трьох рок:в

n

ЯТ~Р1Ч-

котельних І що

(ПНУ-ІМ), ас-

показ- фальторозігрівачlв.

тільни

грунт,овн;й

.

Безумовно. По-пе~-

-

нотлів (НВУ-12),. ше,

установок

виконання зав-

дань?

ки по виробництву обlгрі-

ваJlЬНИХ

ДО ви- пересувних

ОСНО8НИХ

СТРУІщlї му

з~хо-

прийшли

сновку,

на

цента. _план прибутну

ВОІ:О

с.прия.10. TO~~Y,

онреМI

змогли

роБІТ ни и

завоювати

працювати

з

прав~

особистим

У май. 6утньому роцІ на-І Н:1еЙМО)f, а це rrри!"1УШУЄ

ренон- Мlчаємо закінчнти

ренан- ПІДТЯГНУТИСЯ

Й.

!нших_

П;ДПРИЄЩ:ТRа, Ті)- струндію дІльниці по ВИ-' Сьогодні ПР~ДУНЦІЮ з. В:Д­

що при спецІалІзації

готовленню дверей .шахти І МІННОЮ

ЯКІСТЮ

випуска­

по випуску OHpe~iHX видів І створок кабіНИ пасажир- ють В. Радченко. І}, Леnомунального обладнан- сьного ліфта. Це дасть бединець, М. ПІНЧ~К, ня цехам, ді.'IЬНИЦЯМ не. можливість збільшити ви- М. Палюх, В. ЮДі~, Вінницька область. Ста­ ровинне місто Могилів-По­ дільськиt1

переживає

тепер

своє друге народження. Мі­ няється його обличчя. З'яв­ ляються І-/ові площі, вули­ ці, житлові масиви, будую­

Т"СЯ і розширяються під­ приємства. Велику турботу .. _ _

про впорядкування рідного міста Вliяв.1'<'ЮТЬ деnцтати

.І/іськради. Під їх ко'НТРО­ лсм зведення Жliт_!ових будинків

і

очиСНIiХ споруд,

реконструкція 1llА!lхів, озе­ ленення міста та інщі захо­

nлуатацію

понад

квадратних

На

метрів житла.

знімках:

дівеЛЬНIiК

ТtlСЯЧ

15

J,1О.1Одш)

Лариса

{')/І­

ГУШЕ­

ВАТА; nЛQща Леніна.

Фото О. ГордІєвича.

ди. Лшuе в нинішньому році тут бчде здано в екс-

(Фотохроніна РАТАУ). а

"іі"іі

=;

За роки десятої п' яти-

річни

прове,'1ена

струнція

пуск цІєї продукції 3 трьох тисяч одиниць в '1978 році до п'яти тисяч в 1979 році.

ре нон- ходи

А вкі

нотельно-зварю- дІ?

У CTPYKUll

цю.

ну

рено

!.Іеханічну.

Тут

дІJlЬНИ-

замінено

майже

.1& • • ra

-

Е

процесІ

.РІ

..,

вчителька старщих класів Марія Вла­ диславівна то рідна сестра Натl.

сах

лими

ня за першість у навчанні. Найві;ІПО­ відальн:ше 38вдання випало на долю 7-А класу: встановити ЗВ'ЯЗ0Н з '1лє­

ви Бобрицько!

середньо"! шно­

ли можна постІйно бачити багато відвідувачІв, Тут можна бачити міс­ цевих жителІв, гостей з рІзних союз­

них республlн, з-за рубежа І, звичай­ но

ж,

шнолярlв,

На стендах представленІ численнІ енспонати, за кожним з яких мІ­ сяцІ а то й рони }(опітних пощуків. Ознайомившись

з

матерІалами,

ресвlдчуєшся:

велику

снили

слlдопнти шноли ...

червоні

роботу

пе­

здій­

З чого Ж починалося все? На це відповість сьогодні кожний

юний пошуновець. 3 листа, що при­ йшов до сІльради з АрхІву МінІ­ стерства оборони СРСР: «Зараз ми накопичуємо матерІали про діяль­ ність партизанського загону с Нос­ тянтин. на територlУ Чехословаччи­ ни, писаJlа в ньому науковий спlв­ робітнин Ганна Яківна Наменєва.­

В його органІзацІІ велину роль зі­ грала Натеркна ВJlадиславівна Свір­ сьна, уродженка вашого села ... Допо­ можіть встановити зв'язон з Ії рІдни­ ми. Чи є в них якІсь вІдомостІ про Натину долю? .... ЗмІст цього листа незабаром став

вІдомий БІльшостІ рюючи

ся

на

його,

одній

учні

нласІв,

Обгово­

мимоволІ сходили­

думці:

треба' допомогти

в пошуку матеріалІв про свою зем­ лячну, бойові діла яко! поки що не­ відомІ 'ім, Незабаром шнолярl дІзналися, що

2

стор.

Q

Поступово пошук набнрав широкого розмаху. до нього піднлючалися ці­ класами,

й ось перша вдача. Знайдено бо­ йового побратима 16-річної бобри­ чанки Володимира Uлександровича Сушна, який проживає нині в МОСН­ вІ. 3 хвилюванням читали Y'JHI ЙОГО листа про вогняні дні

Володимира,

як І

МИНУЛ(JЇ війни.

багатьох

його

од­

нолІткІв, фашисти вивез.'JИ з рідних мІсць І, погрожуючи стратою, при­ мусили працювати на O;JHO:llY із за· водів. Хлопець всіляко ШУНiJВ Ш.~Я· ХИ боротьби 3 BopOГO~I. 3гoдo~'! зна­ йомиться із Свірсьною, Яf,а пІДІ{.1IО' чає його до підпільної діяльності. Патріоти проводили агітаційну робо­ ту, а налагодивши зв'язок з парти­ зансьним

загоном,

перепраВЛЯ.1И

ту­

ди визволених з фашнстськнх каті­ веиь віЙсьновополонених. Гестапо натрапило нз, слІд піДП].1ьниніR. У:ІІ вдалося схопнти Катю. 1\1ужня дів·

чина стійко прийняла смерть, не ви·

давши

товаришів.

.Ви робите почесну справу, досліджуючи героїчний шлях боротьби

своєї землячки,

-

відзначиg

В010'

димир Оленсандрович. Було 6 добре, якби піонерська дгужин~ Ш!їО­ ли добилася права носити її Ім'я!>, Ця Ідея запалила червшшх слідо­ питів на нові пошуни. Шf\Олярі ви-

НОВЕ

ЖИТТЯ

рJшили знайти Яl\омога більше мате­ ріалів про юну бобричанку, ще

ширше

а

в

розгорнулося

liла­

змаган­

н<:ши iHTepHaц:oHa.JIЬHOГO підпілля, нні проживають за рубежем.

Теплі ЛliСТИ

отримали

семииласии­

ни від чесьної патріотки Ганни Шмідлової. Нолишня підпlльниц~ пе­ реслала С_1ідопитам цінний енспонат

-

вив'язану

ННТІ,ами

квІтку,

ПОД<іpD­

вану їй Натею в день святкування :26-ї річниЦі Великого Жовтня. ! ще

-

чесьні газети, в яиих розповідало­ ся про сміливу дівчину з Київщини, а також спогади про дІяльність під­ П:.1ЬНОЇ групи, до складу яноУ ВХО­

дила Свірська. лися

ХЛОПЧИlїИ

Бід Шм:длової

про

те,

ні­

Спільний

дівчатка

дІзна­

що очолював бор{)Тьбу патріотів мецькиіі антифашист Ріхтер.

-

і

пошук помітно

згур­

тував клас, згадує керІвник ко­ лишнього 7-А класу Поліна ІллІвна НощіЙ.-Разом готували листи, раді­ .1И знахідкам, переживали невдачі, Слlдопитська робота позитивно впли­ нула на успішність учнів. Назавжди увійшов в історію шно­

ли

K(JBa дії

Першотравень

-

1972

року.

поліпшенню

Свят­

лінійна, присвячена велиl\iй по­ присвоєнню піонерсьн!1t дnу­

жинl ІменІ НатІ СВірської. Саме в оЦі урочистІ хвилиН1! І вИ­ никла в піонерських анТИвістіІі дум-

Бесіду вела

В. ЧИРКОВСЬІ{А,

.. .

слухачка Одеської Вищої партІйної школи.

....

_ • • 1І&С'ііі"'''

Е

ц

в селі проживає

ненька, а

реион-

приділили вели-

"v ЮМНАТІ-МУЗЮ' боЙово! сла­

Натина

соціальнІ за- І першого пред явлення до-

увагу

, _

Н. Сердюн. 11 ЧОЛОВІК працюють з особистим клеймом. По-друге, ..рівень здачі ,продукцll:3

провєдеио ка ааво- сяг 97 проценТІВ.

вальної Д:Лl;>ниці, де ство-

Е-=

з

у

вистачає виробничих noтужностей. ОсновниА. упор зробили на технічне переозброєння.

н

р

т

ка про створення в школl кімнатимузею боЙо.вої слави. Організуватк слідопитсьну роботу мав штаб, до якого увійшли Оля Хохлова, ОлеІ' Налюк, На тя і Віра Сірики, В ПО­ шук ВІіЛЮЧIiЛИСЯ всі f(ласи. КожниА мав визначену зону роботи, свою, таи би мовити, тему. Напринлад, вже знайомому нам 7-А класу доручало­ ся підготувати стенд ПРО На тюСвір. сьну.

ЧервонІ колишніми ми

слідопити зустрічалися І фронтовиками 1 учасника­

партизанського

руху,

яні

прожк­

вають в селІ. Записали спогади вете­ раНі.В вІйни, зібрали фотознімни, до­ нументи. Вста новили більше ста імек воїнів, які відда,ли життя в боях за село, побували в сім'ях загиблих од­ носельчан, зв'язалися з однополчана~ ми деяких із них,

й ось настало 9 травня 1975 ро­ ну. Ще ніколи, мабуть, не було так багатолюдно на території ШКОЛИ. В цей день тут відкривалася кімната. музей бойової слави. Рр.діСНі усмlш~ ки на обличчях винуватціs торжест­ ва піонерів-слідопитів, їхнІх на­ ставників-вчителів, яні допомагали своїм вихованцям порадою 1 J\lлом ..•

Юмната-музей стала у шнолl цент.. ром війсьново-патріотичного вихован'! ня учнів. Ножного свята тут збира. ються численні відвідувачІ, Відбува­ ються зустрічі 3 цікавими людьми, З

шефамн-трудівнинами радгоспу сБo6t

Серєд'В, 1 лНстOlf8да 1878 року

Q ч4


Добрива ВІдомо

що

вмІле за-

nIД

І

ИІ и!~mс~ X~OP1

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО ПЛЕНУМУ

о в о ч е в ку л ь ту р и gН~:~~~т;~Ч~~~~о;іЕf налlй

ЦК КПРС

сlрчанонислий,

В ЖИТТЯ!

-

.

ТЕХНІКА д \я СЕЛА

на-

~TOC, уванн')'! орга~і, ЧНИХ 1 СПЕЦІАЛ СТИ , ОрІєнтовнІ ДОЗ!і ОСНОВ-, лій-магнезій, поташ ТОМіRеральних добрив позиІ РАДЯТЬ .ного внесення M1Hepa.1b~ що. Столов! буряни, редь-

НlіИО впливає на в О'

йНИХ добрив п ! д овочеВІ І;а . Б І логолова капуста С іЛЬсьнЬг~; _І коли Ух вносять Під оран- культури на кожен гек- натрlЄ_1юбиві культури, ки о ну на зяб. Це стосується тар на неЗРОШУllаних зем- тому шд них можна вноднаиj)CЬ '/" ну.1Ь:'уР. 3а да- 1 аміачН'()ї води .1ЯХ танІ: п!д напусту ран- сити сирІ калійні добри. МИ пИІВСЬhОl овочеВа-І . ню Ц 'тн . б . . .й нарrОП .1ЯНОЇ досл і дної ОргаН і чні добрим ', В '. у ' овочеВ І ага- на. як! М IС ТЯТь. наТРІ -

нІс,ТЬ всіх

станції

за

он 'І

останні ь:сім

гній і торфО-ГНОЙОВі ном- r о р,,~ник_и

.

ВІД внесення є ~ -І ...

пости слід вносити в пер-

в

"?

1И рІЗНУ городину, MO)l,Ha І ще РОЗМІщувати

буде в ранНі строни. Рос- попередниках:

лини добре викорис.тають піС.1Я нагромаджену

взим~у

во-

НВЛ,І!НИХ

фос форних

І

І " ~ f'Ja' 'і. О , м : в

по

HalН I T.

си .~Ь~ : НIТ. СтоловІ

70 - 80 БУРЯНІ! маJiже не реагу; .. речо- ють на В!lесення в грунт шу чергу на площі де д.ючm ті по~и~~Х Д~~ep~1.~~~~ вирощуватимуться' огі\>- вини. капусту середню, м ! неральних добрив Із . б .) ки' кабачки патисони та І п:зню, чеnвоноголову. вМ і стом У них хлопу. На ваГОМІ при авки , . 80 -- І оо , ОГlРJ,И, " .. , . " . врожаю' . . овочеві багатор і чники в по ка- .1егких грунтах , Я!\l м ; сс:>вочеа, и 1х 97ну .1ЬТУР . опрк, ІВ середньому по 60 тонн на І 6ачh'Н, патис они па 70 ,. тять М3 .'1О Р У Х О :ll О ГО м а г-, ,по центнеРІВ · І оо . по; пи ерец ; . . . на ножен гектар. Під пізню І М.ДО." П , . Ь, Н.ю. перевагу О.1 І Д надати НОЖНОМУ гектаРІ, ПОМІДО- І І 6а"'1ажани по 90- -'а~'ймаг ' !ез'ї та на:1ЇЙр;в 171, капусти середню капусту, пе-111 'о" . ' , І" -",' ,. . r • "48 ' _ і 11 _ рець, баклажани, зе.lень . СТОЛОВІ бурт.и, маГНіЄВОМУ концентрату . .:. . МОРІ, ВИ , ци І MOPIO~y петрушк у селеП . .. 6",'11 ріпки з насіння І ПО:lol і дори , лнщо вони j " . ' 8 ри BHeceHНl доvрив у ПО 81 центнеру Багато- будуть вирощуватися на І ру. зе.'!ень - по 60- о, грунт необхідно особливу річна прантина' роботи HeYД06pe~HX nлоща~ -І' ~~,~Ч';В;дз~ОБОВ;·по ~ГIO~b j ув.агу приділити CTapaH~O= вказує на неоБХІДНІСТЬ по зо-~о тонн. Помідо- н' 'Т~ ~M ; B' ~'ючої ечови- І :\ОI У ДОТРЮlанню СПlВВІД внесення В грунт органіч- ри істолові норенеП.l0ДИ .. р ' 1 ' 0 ' Р І ношень MI~. ок?емими . б у. 6 ни . елемента~1И, ІХ П;ДГОТОВ}lих і Мlнера,'1ЬНИХ ДО рив "ДОС рюють, ЯН правнло, jJa З~ОШ~'ваних зе" 7!ЯХ . . . . ' 06 ." J . .... . ЦІ правильному зюшуво, сени ПІД оранку на зяб. МІнераль·ними Д риваМJf . дозу ЧЮРИІІ збільш у ють ' . . . . . . О . . '" ,ванню . Р J ВНОЮРНОМV ро з і Т о:! . навесНІ садити І С,ІЯвоче~1 культури нра- на 25-30 процентів. сіванню по площі . 'Перед .

р а грунт

-

таних І Фосфатшлак

ОГІ рни -І особливо

І

преціпітат І внесеннам

ефектквні

ДОБРИ,В,

на прави по

як

проводиться

багатор і чних тра,в, НИСЛИХ, невапнованих зем-І диску~а~:ня д і л?'1ОК з ме-

капусти,

зернобобових. І лях. Фосфоритне борош- ' .!Тогу, , 'дадуть дpy~Нi ехо- люпину і . кукурудзи' на но краще вносити також! тою подр\бнен~я п~жнив­

ДИ і високий УРОІМЙ . ОнреМl види добрив та-

силос ; ПОМІДори ,. пере~ь, 6~.J{J1ажани Лlсля OГl\>-

на кислих грунтах. Воно І них решток. Р І ВНОМІРНОГО активніше дІє там, де вно- розподілу добрив по пло-

}(і, , як, напринлад, фос-,' форне і ностяне борошно, шлакфосфат, обезфтореНИЙ фоСфат,. ~етафОСфа.:r.

КІВ, озимини, зе.1ених сяться органічні добрива. щІ а по'!'Ім культур: цибулю. чаСНИl{, Висококонцентров а неІ' б столові норенеплоди налійне добриво _ ХЛО-І оранка зя у'

Н І Т.

булІ, кукурудзи на силос, І чевих культур .

Під огір-

мих зернових.

реагують І

!\~ЛЬЦ1ю,.

Ka~НlT,

ПОЛlг~лІт,

СИЛЬВІ-

ХЛОРИСТИЙ

нал!й, каЛJйна сІль краще

зас!ююються

після помІдор і в або огір- ристий налій ків; напусту

огІрків .

рослинами,

пом і дорів,

ВИКОНУЮЧИ п{)станову

від

Д

року «Про захО.1И по

1977

~аЛЬШО\IУ

ПО.,іпшенню

культурного

І!Я

листопада

10

ci.~bCЬKOГO

j ки,

ози-

під

більшість

Цlti THY

обслуговуван-

насе.1ЄННЯ:>.

ивна

ської

мсб.1ЮIИ.

Так, _ потребують

r:O\I Y,

Дюіитровському,

баи"'ДУЖ·IСТЬ

У

РОЖJlі8СЬКО\1 У.

Гого .1111-! К.lvбів в

-ві_1сутні

і КУ,lЬТУРИ ло ЗIН\оВОГО періо.1У . Ue питанн'!! розг"яд~.,ося на засі_1Знні райви-

го сезону. ПРИ\l!щення і в се.1ах ди~'спішна роl\ота к\'льт- Мl!трові. Бе[18иuі. ВЄ _lикій осв і тніх зак.,а.l і в. багато в І дlімеРц і. Княжичах , Ж.ер-

1\0FfKO"Y.

_1е бу.10 ві:lзначє-

розпочала ре'.! он r, та так і не за~IНЧИ .,а його. Не ві.1речонтовані к.1У()lІі

ЧОМУ замжить . ВI _1 створен-! л.ОВI:

но кращу пі.1ГОТОВКУ до ро-

Директори

ми. Си.ст~ма сигналІзації КОНТРО.1ЮЄ роботу oc'Нo~ ];\ИХ органів. Механізатор може також, не зу:линяю. чи агрегат, вийти на площадку або навіть зістриб­ нути на ХОДУ машину поведе аВТО:\1ат. І поведе без єдиної похибки. з.разок НOlюго нукурудзозби­ раЛhНОГО комбайна представлено в l\·10CHBl на вис­ тавці «Сі:Іьгостехніка-78». Колектив підприємства планує наступного року постаВИТIІ селу 240 «ХеРСОНцlв-200». П!С.'Ія завер­

БУ.1ь - які \Іеб.lі

а працівниками ку.lьтосвіт-

ШКО ,1ах коте:lЬНI вчасно не були ві с1реЧОНТОБані і пі.1ГОТОВ.1ені до опа ,lюва.1ЬНО-

ни і :рульове нерування оснащено гІдропідсилювачal

Літочківсьі

MicueBi Ра.1И району раЗО\1 ~ькій, Завори~ьКJЙ cfpelHi~ і ках. На початку ннніШНhОніх органів і ГРО\1а.1СЬК'істю прове.1И пев'НУ робот у по ni.1rOTOBUi зак .1а.1ів освіти

Працювати н,3, танШ машинd, як 1J.важа·ютькУ1С1С

Калинівсь-

Рожнах і ЛІТОЧ-, В 1\.1\'бах сід Рожівки БСР В IІ'Uh. І Ка.~ИНlliСhКIН ВОСЬЧИРІЧНІН І ГО року ра1госпна бриr а ,13 І 10CTaHOBa UK КПРС

иІІХ, ра :l-

!

Ра 1іі .\\ і ніСТ[1іА СРСР БИ­ "зга є ві .1 парт і ііlll1Х. ра.1 Я Н' сь"их. проф с пі,lКОВI1Х і гос-

ПО .13рсп~I!Х оргаJlів значно[10БОТИ уста­ Кожен б у_ш-

шення реконструнції завод тис ач нових комбайні в.

1'0 llО.,і п шеllt;я 11 011 ~ У Л,Т УР il. 110"

На знімк у : ~XepCOHe~ь-200~.

к\'-'1,Т\' [111, К.Н·(1. Gi[j.~i ·J­

НЯ ку.1ЬТОСВIТ'ШI пrаЦIВНИ- ГОСП!В Г. І. довга!!Ь. 11. Я. теl\З повинен стати цент­ боти в осінньо-зюlOВНЙ пе- кам на .lежних У \!ОВ. пrЗllі І Проuик, І. О . Басюк. М . С. ро \\ Пf'o l1 аГafl.111 по.lіТJlК II ріо.! Ка.lIНЯН С hко і , ТРОЄ- на МІСЦЯХ. І Ірот<! кеf'18"И~И! 'А;'З\1К08ИЧ , . В. Л. ТОВС10:, 1;;;~Tїi , пеР С .10-ВОI·0 .10СВ::; 1',

шинської.

літківсы\і,'

.1НКО.1IВlерсь!\оі,

Ве-

леЯhИХ господарств .неза:1.!>-'I"'~' ят \Ia.:~ Ulкав.l.ЯТЬСЯ: ЯК І! \lо(j: .lізувати

РусаНівсь-

ВI .1ЬНО постаВ!І.l. I I-СЯ

ЛО

J.~ ПрОВО.1ять

nI l-

B~.'bHIIJI

сере.1ніх, РУ.1нянськоі гото~ки будиtlКtв ку.lЬТУ~lj,!I",~ОБОТIІ час ТРУ.1IВНІН(И ГОС-І

\(01

та Гого.1івськоі ВОСЬ~lирі'lних шкі.1 . Протягом .1ітніх канікул

у

к.lубlВ, бl"бmот~к .'10 РО60"I·I~ПО.1арств. " в ЗИ\10ВИИ П~РЮ.1. У першу Не ПРИ .ll.1ЯЄТhСЯ

иlКО.1ах

району

ШІ

ШІХ

та

інших

чергу

ЗРОб д ено

капіта.lьні і поточні

ие СТ(ХУЕ.ться. ДHpe~-

ра .1ГОСПУ

(;1иректор

f'e\IOI1-

ти ПРИ~lіlJ!ень , своєчасно за-

везено па .'ИВО.

ві.1ремонто-

lІе!! ЕЯ!

р"! '"!! JI!!! І"!! !е'I"!!..еіЕ! Е!

2 Е

В.

М.

боку

Сі\1·ЧУК).

лікає з

прове .lенвяч

хі.1НОГО

ВИІЮНКОЧІВ

Ра.'1

Ь

.\І"!!!

Ь!

L!L

депутатів.

кл у бних

ПРИ\1іщеНh

~

1!Ь!1"!!?EJ'!!!"

інвt'lпаrе~1

ветерани партії і комсомолу вруча­ ють к(}мсомольські квитки. Матеріапи експозицій використ(}вуються шні.'1ЬННМ

аІ<ТИВОМ

для

проведення

по.ilіТінформаЦJЙ І бесід . На базі кімнати-музею рада піояерської дружини урочисто відзна­

чає події. пов ' язанІ з героїчною біо­ графJєю Радянсьної Армії . Нещодав­ но тут ШНрОlіО святнували 35-річчя битви на Нурській дуз!. В гості до учнів

прийшов

зачинатель

колгоспно­

ro

руху на селі, учасник боїв пІд Нурськом ! Орлом Костянтин Арсен­ "ійович Буча. А напередодні цікаво

JJройшла RеЛ&НИНО~1

зустр і ч

з

колишНім

Дн і прогесу,

буді­

захисником

Волгограда Павлом Михайловичем Решетниковим. До речі, колишній ,0їН проживає в місті на Волзі. Між і

60брицькими

в ' язалася л : тніх

міцна

шнолярами

дружба.

Під

нанікул клас-переможець

ц і а.lістичному

з'V!агаННі

за­

час

У

побував

со­

у

Волгограді. Тепло прийняв юних 6об·

ричан Костянтин ро.lі екскурсовода своїх юних друзів градської

битви

і

Арсентійович. В вІн І супроводив м і сцями СтаЛіН­

зонрема

тими,

де

тримав оборону його підрозділ . На пО .1ЯХ боїв вони розшукали речі ВОЇнів. гільзи в і д Все це а також

патронів. пригорща

осноmш. землі з

Середа,

1

Малахова

кургана

стало експонатами

музею. Крім того. хлопчики І діВ­ чатка підготували ілюстрований аль­ бом

про

свою

подорож.

Сьогодні пошуковою роботою не­ рує новий штаб червоних слідопитів. FlOMY передали естафету ентуз і асти, які закінчували школу. Відбулося це в урочистій обстановці. Востаннє ви­ пускники Леонід Покормяк, Дмитро Дарага і Тетяна Лукашенко виступи­

ли в

ролі

екскурсоводів.

своУ повноваження ришам, їх

з

Передаючи

молодшим

десятикласники

напрямами

това­

ознайомили

пошуку,

задумами,

повно здІйснити які належить їм, елі­ допитсьніЙ зм і ні .

Члени нового штабу Світлана Майстренко, . Об і ух

ли

Маша

Дяченко ,

і Ваня Долгов щиро

старшим

пооБІцяли

товаришам

гідно

за зроблене,

продовжувати

їхні

Червон! с.'1ї.::\опити виріши.1И ПОIl­ ніше простежити бойовий шлях своєї С.1а8НОЇ зеМЛЯЧІ,И . Незабаром вдало­ ся розшунати' ще одну її посестру по

-

Марію

Савів­

ну Ситник, чий приїзд став великою под і єю в житті школи . Це ж перша зустріч з людиною, яка поруч з На ­ 'тею чинила опір в окупованій Чехо­ словаччин і . І·lові деталі подвигу юної бобр .. аНhИ стали відомі Ш!іОлярам

РОJповІді гості,

листопада

1978

головн

року

і

3аrаму.вавши

по-

• • *

Сf,nогоспода рсьного

"'Е!

ГО ,10ВНОі"О

Фото Р. Єпейкіна, О, 3БОРЩика.

(ф О ТОХР О Нії{ а

І"!!! --!! ІЕ '!!

!~

!!ЗЬ!!'!!!

му

океані,

юного

рят і внина

яний нині вирошує л і си в краю, Героя Радянського

Олеhсандра

Михайловича

для

в і йськов ополонених. ЯН

поранених

уВ'язнених

переправляли

до

У

та ­

партизан­

СЬКОГО загону визволених звідти бій ­ ц: в

і

офіцер і в .

А

згодом

слідопитів. теж

з

ше один

І

б о йовою

Наtериною

-

успіх

ориг і нал в

зустріч.

І

Катиною

подругою

Кузьмівною

Дарагою .

І\олИШНЯ підпільниця h l мнати - мvзею цінний

кою

червоних

знову ціl,ава

. вірша,

передала до еІ;сп онат­

написаного

Свірсь­

ці

РЯДІ'",

ності

над

у

сп о внені

пере:l10зі

в і ри

і

фаШИСТСЬhИМИ

окупантю1И,

кожному

за­

школяреві.

Нещодавно hіЛlнату-музей попов­ нив ноний стенд. Історія його ство­

рення д е що

за

не з вичайна.

Шliільною

Вивчаючи

ПРОГРа:\ЮЮ

тві Р «По­

весть о настояще'V! человене», учні 6-го !і_lаеу виріши.1И зв'язатися з ге р ою1И

твору,

ЯI{1!~1И р і с

з

НИI: і в,

Яlі і

НОВЕ

п о руч

і гартувався майбутн і й

рой. Справжнім рІв стали листи

ресьєву

людьми .

ге­

СВЯТD:l1 дЛЯ ШКО.1Я­ іIlСТI1 У I;10Р'В напав­

допомага .'И

робити перші

ЖИТТЯ

з

ЮНОЛIV КРОlіИ

у

Ма­ п'ято-

НіГ,

та інші.

дружать

з

Юні

рове с ника~1И

Інтер­

бобричани

з

Н і :нецьноіі

Де'lюкратичної РеспУ(jЛЇ!{І!, Болга­ р і ї, Угорщини й інших !{ раїн. листу­ ються

з

вечори,

НЮ1И,

п р оводять

організовують

те~lатичнl

цікаві

зустрі­

чі. На їх запрошення у школі побу­ вав іНСТР У ІіОТр по п і о н еРСЬh і й робот! з НДР Райнер Ек. ЧИ:vJ::JЛО 1'орисно­ го одержа.1И шк і.1ьні активісти з йо­ го розпов і ді про роботу юних тель­ ман і вц і в . В свою чергу г і сть ц і на­ ВИRСЯ орт а нізацієlO на базІ кімнати­ :І1у з ею роботи по в:йсьново-патріотич­ ному

вихова нню.

Багато і зараз справ у бобрицьких сл і допити

Hapo:ry

Числова,

h;~1НаТі-музеї діє клуб

ШlіО,1ярів.

впевне­

радянсь!шго

ампутації тому обох

При

підпіллі.

Мрії здійсняться У С КОРІІХ роках, Щастя засяє і в ншtltlХ о'/ах.-

Федf,

ріднім Союзу

яний літав у парІ з Маресьєви'V! п і с­

нац і ональної др у жби.

медикаменти

РАТАУ).

2F7?

занликаючи людей різних національ­ нос тей до бор о тьби з фашизмом, як за тяжких умов онупації добували

борі,

«Червона

На Зllіщ{у: випробування с;Ва.1КИ СУПН-8 на до­

ля

і

!<онструн­

1\lаШІ!нобудування

дих. слухали вони про те, ян під­ пї .1ЬНIІКИ розповсюджували листівки,

їжу

комбай!{

БЛИ .1ЬКО трьох ~!ільйонів ~lаШ :I Н.

дн народних депутатів. Ь!

восьм!{

СЛІ:rНОЛI У полІ.

ви-

конкому районної Ра-

і

кунур удзозбиральний

СпІВРОб:ТНІ!hИ

З l рка» вип у стив

па~t'ятались

підпільній боротьбі

наро :\­

П .1з н ів

С. ТОВСТЕННО, заступннк

Олена

подянува­

справи.

із

j1'.'I,!ШХ

РОБОТИ

ВИХОВНОІ ркцьки'!%:., гІстьми села, проводять­ ся Ленінські уроки й уроки муж­ ності, жовтенят приймають у піоне­ ри, а вступаючим до лав ВЛl\СМ

ТРУ.1івни,ів

RIJ~О!lаН iJ Я

випускатиме до

то рс ькоГ{) бюj)O по п о сівних Машинах за останні роки ро з роб!l.llJ і впровадили у виробництво зраз­ НИ суча с них сівалон, призначених для сівби ІіУКУ­ р у _ІЗИ, пр осапних та баштанних куп ьт у р, а таІіО* Д .1Я сівби зернових на гі рських схи л ах та і нші. 3а роз,робhами цього бюро hірОВОГР<ЦСЬhИЙ завод сіль­

рі чки в ц; .lO ~I У .

\1ICurBIIX

наf'О.1НИХ

Нfоб-, чення

на

HO r"C flOI :J,

~Ki не дбають про забсзпе-

реч'онту, сіЛhСЬКИХ' ИЕ'Ql\хі.1НІ!\І" Р"!

cr .~a

Кіровоград.

. соuіа.,іСТIIЧIJIJХ зобов'язань UbO\lY І Tpr ThOl'O '](1,,), і вс;єї в'яти­

питанню на .'Е'Жllа увага І з

<ЛІТКІВСЬКИИ:О

яка ось уже три роки зво-

",ано приміщення.

НИМ

81,11

практицІ маши,

:ну,курудзу, відонрем,

рудзоIЮди, дуже ПРИЄМНО. В просторій !UiбlНl Ht вІдчувається Б!6рації, lНемає шуму. Всі робочі opra;t

,:ОЧ\, та іJlШИХ к.lубах. 30В-

сі\1

КОСИТИ

р;у імені Пет,ровського. Тут .вигот.овлено ПРОМИСЛс» ву noa.ртію ше·сти.рящН<нх КУ.КУ'рудзоз6и:ральних KOМ!it 6айнів тридцlfТЬ <!:XePCOHцiB-200~. названих на: честь 200-річчя міста.

иої дослідної станції.

щб.1і

одн.очас.но

рили конструктори і робіТНИКИ IЮмбайнового завq;

роботі КИlВ-

овочево-картопля-

ззчіни

.

Разо\! з ТІІМ У

науковіЙ

Першу 11 землеробській

здат,ну

лювати начан,и, об:-,юлочувати зерно і подрібнюваТIf стебла рослин, лишаючи за собою чисте п.оле, C'fВOlJ

заступник диреJ\тора .~o

капусту іса-І

' лат, які дуже

Херсон. ну,

М. ГУЩА.

аво-

ЯН ви ГОТУЄТЕСЬ ДО ЗИМИ?

ик КПРС і Рa.'lИ Міністрів

СРСР

після ЦИ-, сити

-

можна вно-

якІсна

Щойно листа

вої посестри рії

-

ром ли с я

зани

про те,

.1И

що під час

Ма­

незаба­

В:ЙНИ

ваfl;ЛИВУ

АО ;іонап і рн у

БоБРИI{,

шюсува ння

60ЙО­

-

зустріч.

З.1іЙсни.1И с.

Св і р с ької

матер!ал і в учн і

п;) lр вали

станції

червоНі

ще однієї

Якуші .. Отже

ціhзва

арх і вних

3 -

І,аті

Кирилівни

ОТРИ:Vlали

від

по

чи'>'!

дізна­ парти­

операцію башту

на

пара .1ізува­

З;}lі 1Н\Ііlі

в!йсьно­

вих состав і в. І це в т о й час, коли фашисти готува л и с я за БУДh - Я hУ ціНу УТРЮІ3ТИ місто ІІа Дніпрі. ХТО RПНИ, уч а еНИIШ ц'єї 0Iі .1НВОЇ динереі'j'i вц­

пов і дь на це дасть н о вий п ошу н .

В.

3

ДЕМ·ЯНЕННО.

стор.


IВГ8НД8рниА

ЯА РІЗНИХ ПО.JJЮСАХ ЖИТТЯ

За BIKHO~­

ПОДВИГ

=====

18ПОЗВМ8Dьців

ЕТЮД_

Бу .10 яне

у КОГО який КАПІТ АЛ

світ ранвє

Лобуsвшн

надвечір'я ,

можливе

:1Нше

ни. Я повертався до,цому автобус о м. На о;:rніЙ і з зу­ са:юн

сх : ;;цяу!И

ся ма.1ЮК.

За

П,;Щі'!В'

НИ:l1 зак .10-

які

не

З~lОвляючись ,

С!!,J і ,Щ

ся, а на

ЛУ nрос.ИВ_IВЧОТ 18· ї са"тно ї й О),І}!' , част '.l Ч U .qJ(oї 8 'ЩСА! і чших 8".1[1 601

6ражеч. 'і .q Бр~ w "ев '1

Ііа t!,мцдарч!, Б{)Єжч~в E i.-І

06е. !іст,;

битв

на

HfJ

.7. 1. !./4йc " и~~

та 1 [1

т"ді

сесвд

l1 e c~·

'1'1

во ! ч'в . 11t1':a·

ЗУЮЧU І!рж.!ад Hel10XUTHOi стіЙt.(ссті і е'дзагu. 8 ;''1 на· д'.lХЙВ еоіні!! на г~fjQї"ч і [Н· ",а

вв і ЙUL.'а

в

С,!аВи

радя .І-Ісы{і i

.,l і СЦі.

.10

ГO~O~,

Тату, !<"1Н

ховається· уsеЧЕ',Jі'

н іч

л;:[гає

сп;ни,

Аі.

Це був .'1!ш.!е nочатон. - ЧО:'ІУ автобус дир­ чить, ЧО:'І::? .. ! так усю

. СиА.и еорога г ба2ато ра­ Slг ltереВ~РШУI'JQА.и сuли де­

eaHTHиt.(iB З навколишн.іх dїP 80рог бачив Л1а_IУ зем­ Аю . ЯК на дОАО!іі. Фашисти б;v..u . n.o . І!.иидарму безnе­

ко

ві,JПОВ113в

ВГО.10С

ші

бrJJ.Ю

цей

~lа.1Ю", т і ль"и

нає

mи,н.

тш

caM(1~IY

З'JПИТдННЯ.

Адже

dтояА.U м"~ізн.а 'стійкість / ~индаf)ча .ЧУЖl-l ість радя .ч­

треба ,J і знатися . щоб пО­

~Kиx

в07 .чів.

запитання,

і

і;ок.шl бойовиil дух. Н ача.!ЬНUКО.Ц

ви­

пере;:х

t!(Н1тг!ддtТ : «На 40бран!ч. 41тн! ••

20.45 !(,

2!.0О ПроrРН'4 «Час'. (М . ).

2!.ЗО XY)l.o>к"I~

Ч!ТВЕ" ,

жеuь.

2 ол ИСТОПАДА

!,!pOГPA .~\A

ПРОГРАМА

««;а·

НА

!~co-' Ф !J1ЬМИ'

ОБ.1J~ТЬ

..ІН • . (М.', IО.РЗ.! і,;:'О Ir.na.HCeKA мока . (М.) . ~nAO. 11.4'1 !а k.' Foc!~t".~ •• 1_

1б . ~П «H1CHt :о::

,.-.,;.} ., '"

І

J!P-1~! .

Б~ТЬ1і!3!!.!.ИНУ~, с..'!,еа' [!t)o 0- . Вор"ш~,о.

17.2"0. «БI.!!. .гукнітьсSl .

tурмачt~~ ,

l~ . !}O Н'1!3ИН}!.

lB . ~5 ·.Bp.t~,'J1" НОТКИ". 18 "0"

.

~' .t"н!н.СЬАм.Й

.J.

І

УН.!е rи'!~Т

6.10К ,

..

BH~O-

1J 15

~,1н.H'II, про дружбу t tП~В-

"раt~и.

. ,'.

CД8a ~

аУ.О!lИА

Е~·'ЮЦl HIi~ ра ."

-

(8 ТО

ВИ

J npouec .. ,

еІМ.'.

HIl)'hOBO - ПОПулярно-

закі"Ч~Н,

!8.~0 Еора"

НІ i1F~~tl~!~'A УТ

ra r~xHo.'1oriq~l)ro

tt)!!.eHTa -

K~ . 1 к)рс. >'!м' • . ,Х',, ' чна

PIBHo9a.rd.

!9.00

Ii.OMr!J!I!K-

PQjA АзаННIіІ

с.у Я:~ОРIВtь!(ОГ!) rФннчо-х(-,' 19.ЗО Проrра.ма с.3...!оро. · ... мічноrо !.!so.!!j' , (..\\.) , 16 .50 K!~o.:+.) рна..I!. 20.1S В~ч!рмя . }t.аз~а сLfарJЕ;ниА 17 ..~!) 4.. (піва.е ПIОНЕР!Я~ . екран>. (.r\\.). 40:! З· . .й

jI, и~!з

~·Р!ЧЧJl .!"!:1

~.аrа.РU .~Иl\.jВ.

н-!-!й Фt .1ЬМ

ТУ"!!!Р,

!..!~з!с .'!!;НН": 2О.30 TE.[IfAt.YPHa.,

сМу .~ИЧНf

ф!.!.!!иt'!СЬКИХ!

Дек, ~~H:Тa. .'!!»_

намі~и у

за~

;::JВТ~И:~~~В'"

ДІА ба .1 ЬНИ.\

18.00

І

.

19_50

~~ю~~t;;ур;.~;· ..1~ШI . РИ!'Jа-

1 л ·. яrН!іUЯ.. " J1!1СІОтП~д.А іВ.Зn .Счртн нan.'Р.,. С~DРТИ!. І ПРОl рА ''' .... Ц. ~l 3'іа.Гі~НЧ ШJН'J'!ярIВ . І ~.~ Програ.'ма .. Час.. Iн11 " рмаUlАна

пра-

,-в'! с:ті", 19.~(I J.; т .. Т!атр іtТсричн()!'(') !'!ОрТОЕТ3. ... ВI?.2 У ЧИЙ _ зас.."\~~НИА .l~ЯЧ ,.!ИtТf'UТ!J у'Рс..р письменник !. Шв! .. .lС!.

:.:: Г,чна<ТlІ"а. ' ~.,," ~Bl1I.rYh.HITbt:iI.

.'

,

сР~вq.!1ЮUI! '

1

no .lb(}S \ Jo! :~ U~··I:

сНаЧ.1ие О .1еkсан.з.р

Пар-

б J .ао yrok-.

І

ЙОГІ)

У

аРtор'.льннх

.[t'ЮЛОII.

rt· І

ААТМ"ПJl (М.).

.a.aE. ,, :J.

lс ті,р"

РО"П08'-

СБі тового

кіно.

.[.tпери",нт СЛУ"'Н1Ь 1'1"', (~\.). Iб . В .[,даJIМП ;а урпои •. ІМ . ).

1їЛО ДJІЯ ТІЦ, :00

ВСТУПd~ до

В У ЗІВ . ФІЗІ"" 11

lВ.ОО

ДО ~' ВАГИ RЕРІВНИЮВ РАДГОСП1В. ПТАХОФАБРИR,

.

ВЦОМСТВ ТА }-СТАНОВ

ПОТРІБНІ

МІСТА .ТА РЛllOН'У

у зв ' яз"у з нас!ання:'>!

ПОХСс1СДЗНЬ

наUlона .'1 ЬНОІ ·О

Pt-ВQ.1ЮUIАна

І

ti

на

тут

ПОЖЕЖНИХ щитів, ЩО обладнані на вулицІ І помJtТI!TH В утепленІ ~l!сЦЯ. . Пам я т а й т е' BorHeraCHHH, який П ')був:: на

306,

д!Я,/І!:sН'(ТЬ

l.lhШ08И"'I~ У РОh.И п~ршої

Ш!> () .lа

морозі . ;:хля J,а:lьшоrо вннористання не прид~_ ГНі-!Й.

і

Комму знстич"С'к-nА 08[1"ТИ8 CnS!1C>'

AJjpn.QHblx

Г8~"1' "ЬІ~оЗИl

орс.а Бро.аD,""rо

'JKpaHHbI..

rop"" .. a

ropnDCknrn

А D~A"M80ro

Q.@'ЛVТ410R к.ИРRСl(nl n~НIС:"И. .. а

\/"Р"ИН("k(')'"

R=-bJk~

ееге]

ka.P1H'-'!3 .1ЬННХ

заХО]I?

СJ;Iр " Ч " ""ННХ

рес-

-

СТЕо):· ення

стандаРТіВ

ШБо.,1

машин

"~

СИСТЕ~:;-І

безпе!;и їі 3

для

ро-

lІЄ,Jо]ержаННі1

Е1-\спонати доречно

таБ1-\И

нової

вне·

розпові::rають,

Щ

як

Ч О Л С: Бl"...

«Нашу мету можна сфор-

й

1-\ззаТИ,-страш'

~'У .1ЮБ:НИ

!>ап j тадіС-

нра J НИ ,) З

не

стандар­

ця

ctaTHCHl-iа

н ої

Н3І10 .1еГ ,lИВОЇ

Шс.1iJ

проф С П і .l0!<

Ось

що

І

рювання, де творець ус:;.:

бороть-

у. грудні

багатств, сама

лом.

є

6е.1Ь

.NQ 5

людей.

роботі

РОБОТУ:

в

щасних

у

результаті

БИПд,JhlВ

не

на не­

3~leH­

ШИ.1і1СЬ. А~Iе.рикаНСЬ!іа ПР О Ч I JС-lОЕість це вбив· Ц;І HO~l",P однн: вона вби· вае; 8ДБОЄ б:.lьше людей,

кзарraра),

XQ 5

нІж

авт rЩО>і і .lьнl

с т;уфи . як

А

!!,JO,~O.

1-\ата·

ПО них СЧJА, да , lеко не

«наЙv1::rніщаl>

праці,

капіта-

Редактор Є. ФЕДЯП.

заги-

США

лю;щна

ГОЛОВRИМ

А. ПРОВОЗІН, кор. РАТАУ.

Після

за!>ону

означає ' еоцlа­

Бі;ІО-

багаТОРlЧ-

ЩО ж?

техні­

.1істична систе~lа господа-

РОНУ в США нарещ-

р сБ О Тl .

B!,J

до безпеч­

хоче

СІ-Ітуацією,

яку

так:

fiИ безпеки ної техні1-\И.,

тl бу . lО прийнято за"он про З,JС>РО6' я і безпену на

18.

держава

Бро~а"сыe вироби •• е м~б",в, "б ' ЦИАIІНА ollpII!I. "МIІІ~БJl'» 3 rлиБОКIІМ і:УМІІ" повІдомляв

му

смерть

цІвника

про

пер,д,ас­

lо .,ишньоrо

DOl(v, ,лена s 1945 року

пра­

КПРС

ГОРЄЛО8А

1.,.,1 ДМ"Тl'ови,а 8AC: .l0!.'''(~є (П1RЧУТТSI pfllНИМ І БДМ3ЬkИМ поКI!lноrо.

СБіту

НДШД д.lРЕСД: Z:;:j()l(l.

м БРІ R..\P~i. l( и іR I't l( ~

-,

одяг у , обладна нні робо· чнхмісць-, ВИПУСКУ новnІ texhll-iИ . Зри~1О постає пе_ ред кожним, хто .знаЙО~IИ­ ться з е"спозицією, прак­ тичне розв'язання завдан· ня, про я!>е Леnнl,J ІЛЛ j -q

1970

в .:права.\ {)б'ЯI:! 110 газети I1'1ВПНІТЬ по геле­

в уд

б",о

ПОЯСНЮЮТЬ першопричину ", з анеПОl-\ОЄННЯ" панів Шу.'1ЬЦIВ. 3а свідченням ca~IOГO МІНІСтерства працJ США, Щ О Р'ічна КlЛЬКJСI" траБМ ctaHOBI-ІТЬ в амери"анській ПР О ~lІ!словості...

БИ

Дирекція.

І

фа5риs\'

прийняТ') В ек С П .l': :н а !1.Ю ті .1ЬКН ПіСНІ .з а 1-\ і нче"" І'{ FCbOTO nep~ .ll!-: ·. р,Ут. Та1-\ на 1; "11 п і r! ~ RЮЄТЬ ( '!

ти у на с в респуі'іЛ і ці пр !, створенні робіТНИЧОГО

О ражає:.

З пе-РI04 . • 21 .(10 IІ.Об.ll'ЧЧ~ aP~)16 • . (М.) . 2ІАn Х;.1'1і+'_ Нil} rе1е· ф1Л.h~ сІ ue 8C€' про нього". 5 серія 12 .50 ДОВI.:1!\ова c.ly ... ~a.

~""""""""""" '41".."..........,....,....,...,.".."..,.~...,.,..#'.,.. ..",......."..,..~..,...,..,.., ,..,.." ~...,..".......,..."..."...,..#

.Н< )ВА>І Jl<.113НЬ'

ЕНННЮ;.

д~p.

ПОЮ.ра., ~{

пра яда, немає в ЦіЙ е!іспознц;і, a.l~ які ЦІЛ!>О~І

~lIfрИТИС я

IItl!!. ....

3

фОН v 19·,'і·

в і J П ОБ і .:rН і

інснниії

реал:зуються

,.наіl0агаrшої

~h.paH •. ~M . , .

середнІй

П .lеч і

. цілком

тичноі

20.30 Ч."піонат СРСР, ,011.",: cДHHa~~· (Москваl _сЛI·

НА ПОСТШНУ

серє.:!;,?

m3.FHi

i~1 іІ

на стаТИСТИІ-;а. І ці ,1КОМ резонно робlТНИЧИН 1-\лас

nH.JaHHR.

оЕєt:татися на 2Jpecy: М. Бе'Jьаj:Н. В У .:. f{иїьrь"з, б у ,::.

ПОJанюm орган і в У"р.

ПРОфРil1fі

навести інші цифри, ЯКІ-ІХ,

Що

tBlf-ОРЛI 8IИНИ8.

ззвгоrп і на1аєть с я Від()мча саНtЄлНіБ, тєхиіЧБИ.

Бр('}з3,рсь"а

рай о нна ра.в . .1~БРОВі.1ьногопр о типс.жежного тсва­ риствз ПРl'!Понуе; тер мІн О В О зНЯТИ воrиеrасни:кв

23 мі.1ЬЙОН1В . Щодня тут ~реmНЄВ ГОБОРИВ на гине на виробництві 50 XVI з'їзді ПРnфСПіЛОН:

"ДlінаМIk..d.

РО3В изання заДdЧ". (М.). Eh.paH CT~ lІ.рнта - ззочни"а. 1 курс І( 'ПРІіІ .1\ П PL. .. ДаДЬШИ14 РОJВИТОk В . І. J1ЕНІНИМ "ff,pi! 1 ПРОI' рами 3

про.

Броварській

в

внтрачен>')

ПРО~l!Іс .l0ВОСТі

приііняття 0:;0:=

1970

небезпечних

І

СИМПТОМ!-

narorrHtJ

15.15« ч.

16.00

.. k:11 І вська aд~цa ~· ..1ЬЯНОВІ!Л". ОА; К . т &На .!~f\ранrч 1!rи~" . І.nn I1рогр~~а « Ч'!('· (М . ). 1 ЗП .\~J.n.+'НlA фl . IЬ~t 0$8 біЯ 1.l ) ТЬ T I.lbk..1t «с:rаРИkИ».

3 д 1.JiШ '=" :1 : {­

. НЄВПОР і' :!r;ов3.нюш Je-

ся

~ітни!>а процесів!

«ВИННk.·

пногоне,: нєііроц"р.улятарної )І."crон,ї •. (М . ).

фl .'"М

.. 3

ре"ласти

ЗеМ .II1"~

19.00 ~f80;'~~%Д;. прп худо","и· Ii.Дин -а'''О8 І !?А5 сkИ/8ська орбlТа 8 • , І(,рп,ти'_ 2 2П.13 В'ЧlРНЯ .а.і.' .Чарl8ниА

,-',І'"сь,) уа/ім.

ще не вс!

n О НJиul он е р н .

пі.1ПРНЄ~Іства ,

.1lra):

І , n. ! .• .1%I '·"нта _1Ьн',А

t . .:~Аіачl... 9.35 М)3Н!JниІ1 r~.1еФI.1ЬМ СМ().10.а.ша C~CIpa.... . !5.ОО д.'J~!М~Нlа.l~НI фl :!Ьч.и.

J

_

наро:!-

но Й аВТNУатизовано

ua'''['RtT(hkO~

п,рто""і.;

~~~.~~c"'a~ ' (~'Pcp з ф\тбо.

.1У

оо

Т.

в

ПО.1ИВЮІОСЬ.

рік

суть моралі8, (М.). Екран - ЛІкарю, с ЕtИО.11J~ 1'1$1

со ТанС,.ю-

.k.OHU !" PT

життя-. (.~.). І ють С . І\n .lива.нnв.а 21.40 Лу.а.ОJh.НJ.А те.1tф!.'ІЬМ с І !..!.~ Rte про НЬОГО » . 4 teplR І 19"0 Пl".. Г!~с.f..j .• . І (М.), ,.Н k. Т . I~T " pMaиHIHa

, ОршТ4 ~Р; Жб''~ , к з'!z- nА5 ДаВ '!lксва с.1УА>.ба.

19.00 К. т. rp~Ma

_

праЦі

пу6 .'!і1-\И бу.10 механі:;ова·

мора .llі і ClJuia .1.hHa

ТИЧних

Сту-

3ш у с таНОВ .lені

заl-i()НО,I.

14.1 ,;

танu!з дНIП·

-

l-іапjyа .1

ф,,\-

e1-\СПО31Щ ' і'] дає таку м(\ж- все.,l l рне ОЗДОР О Slення 1 .1ИЕ:сrь . З 19їО по 1977 ПО.lегшені'я У :'І% ПРЗШ ,

- попул~р·

'

Hf'HHA

РОПf.ТDI}8СЬh.ОГО Па ..lаuу !110H':PIB. К. т . ДО".\ !'H'!iTa.lb!-!!~!1 те· :Н·ФI.1ЬЧ <l.k: у .зня рсбітни· "ІН .... f..a.1p!s" .

1~;1) Ф! .н,м

Ва- ,

cffHf.pa.,

8 .лаСі'.

!7.ЗО " 1",ерf'i+l.ИВI') танцю..

ж,

по на ПО .lіпшенн R n\чці в е"оношці

ЧQГО

тв.рини, .

.'~HIHCЬAOI ~TH"II.

ва"н. ОСН08НI" ПОНЯТЬ ди.

шо

е :; СП .1\· атац ~:о

~~~hI~, х(')ч:'; '"" ~ ~ ~i"i- ~~ ~.; ~~.: . -~~,~.-

t'ою

С

12.10 д . " ма",т .с.рlбний 4звl. ночо". 12.30 \j!lОЖНіЙ фі.~ьм .П,ремо-

!аочин.

в

Пl;!­

акт про

"~".'1-1Ж"""'Ї

. l'·UJ..!>oi

А .lе

(М.).

&·80ДоАми

h.a':cIpHHR 13 .2.; OtHOBH

........

По

неJаБНО

~lі .1ЬЯР,JИ !\арбова Н ЦіБ~. \. Н'3С !>о~стнт \ u і йн" nl).' C)2 Ш.1ЬЯР,JИ "зр60Бан- meHH~ пр') p ~"ь прndJсnіці!! _ _це \ в ПРЮІО~І)' .1 0 К В ('рс, ц' о о цїі охор о ни розумі нні С .10ва напіта.l. Пг ....ці в СРСР.

( ...\.).

&

йон!!" .

писав

Я(-;!{Х. .1<1 діЮЧIШ У нас БСЮ1И п~.' ·)­ жеНН;НІ. перес.l і д у єтьс~

IІtИСТ~!.!.Т8

МIІ СТІ. ШО Зі!!"І!nЮЮТЬ зіркиь. сБРО.1іВСЬКі мі.'1Ь-

'Ч'

" О~І~СЙ З

ГОСП:'1аРНЕ!>!В

со1'Н\ т.исяч наЙБажчих, н.еПРИЄ~IННХ іякnю с- ь Мі-

nTd\le-

СТВО.

:,о",,'

.J'"

Нів дерmа5ноі

ЧИС .lз'

12. 10 CTY!l€H"'M - ,аочник,". Виш.! "Рн~м.атика. І h..\"pc.

! !.!~ К. т. ДОО'м.нта .НО.1 ф,."ь-

А Р

pC)'Sa:1

В. І . •f1eHiHd .• , (.М.). 1!1.40. 11 . 4И 3 о,. Природо." •••

c~дa8. Кон-

rpY4IBHIth.aM

!.!.~pT .

НlЗ"' . . . Су.

kOM }

і

13.25

І, с)б· Tp~TPa(MM" ,.ПО,'Ум· •• . 2 (~. •. .,.

16.30 .. riraHY x!Mii.t.' Перша. чер-

18.00

Іn М !(

13.

СБ Ої Й

2

1r..10. 17.39 llрамаІУРГ.' І tt'aT,. ~ fри .,оГJЯ М. MoraalHd про

но.внни.

_

цьог"

.

\-,\,:' в

1;:.00 Hayto.OBO • попул"-рниtt фU1ЬМ «Срред по.lЯР-

Н!-!Х

ПРОГР ·~М" ~' T

~УП :~НЯЮ!ЬСЯ в::;"и.

104 СРСР. Цю СІ~стеч v роз­ більш >І!> РООН!lИ nep ;HTaHJ'arт півтори тисячі .uexlB, май- СРСР і ВЦРПС раЗО~,1 3 же 4300 виробн нчих :\1 \ ністеРСТЕО'>І ОХОРО"lІ-1 Д:.'lьннць, б .1ЮЬКО . 10 тиі 3,J"Р08:Я !-:раін!! та іНШ !~· ~~ ПОТО"ОБИХ ..'11НIЙ. А 7-IИ ~ІІН1СТ~РСТЕЗ~IИ ! "'~­ Щ', я 1-\ HefBm!>O 3.1 n raJ~- д [' мспзчи . Тепер діють тись, ]д.l0 ~'6ЖЛИ8 і сть пе- Bme 124 так и х ста Н 1аРТIІ.

IO.fY),

.Г1српо_а,~ат~;; ••-ч· .сll.'.СКА. !5А5 ,U!la"Mo за YPO~!!'. (М.) . 16.ЗО :J~~;;HI та .,ан,,". 13,.е. ~ с:. 17 .00 д .'!А тн.\.. АТО в.е.!""паЕ д.о ~ п.fНЬ Льва 1"о1'!!:!(!!"О>. 8узік. МаtематиJ..а.· .. Btk. t ) ndE ~OO І d-нсамб .'ІЬ тан.. 1(0НЦЕртк,мерио, " УЗ Иk~_ (М ' !1Ю ,Сн-" .. а.. тор •• . . --, . 17.00 д." вас в"ите .'I. ,Форм у _ (J1fИ,,,ГРВ).

17.

3d~I!i!.l€HH j

"оч'ни"а" n. ~ .

",,,>(

19.М '!е"'Лlок. ат СРСР, хок'ю;

цк

без

ПiJО

!!аЖЇ;О

~ ' краіни витрачено пона,J

НИЙ фl .I1ЬМ1Ч1І:таJo. «Шrрн~м до n"rrpETa (М . ), .

.!':"І;..кНього T~ .'!~ф! J1!'МУ & ~PT~M •. 1 сеРія.. 2І.аа IiРОJ'Рd ,ча & Час.. . · 21.30,. і.а1ра.·IЬ"' з)стрlчl •. По

15 ЗО ~~ I(\HO·II(~I. .' - !lО'''-Н' -

.

n .1~H ' ~ty

на

(М.'. . 9.па.IІ.ОО )' чия" пту . З ")11.. Зна 1ЬН. O'OJOriA. «Фото-

.1 И Л Н е 8 О!" О

~иттА.

В!~Щd мате.чаrНkа. 2 k\pt . . •...... Т. Н(ЧШНI1. «фІЗИЧНІ ~аtJосуsання' 811- 10.10 К. т ... Ma{H:Tplf ч!(на ~:.пl)~а .10 14 '

р~бітннuуво народ.і! нашоі 2! . "" :.J!J 21.30

'М)

Н

M! .'ht~OHI! .. ДDУikба за B~~ .lОРCl~ч.а ... Пр'о проб.!IЕ"М!4

22.30

О.

!НЗ!JЕНИ1: інтегралІВ".

Р

і!!тєрнаиIОН4 .1!ЬНОГО

терат:,· ра .

uа.4lJ.ЯТЬ.а с"т\,'єота:" .",,""" ;~

Tf-

jи .ЯБС>.13.,

_ ier; cr 1977 рі1-\

ПРИРО!!"'Н'в,

•.,.

,Дпмашні

lнспенто-

ПSрЄ,J ~BTepla 1Ь Н ЮI:~ ~ЩJ­

H,)~IY ГОСП С;.1а рс тв і УРСР". На O]H')~,I Y 3 панно. що віJкривають еSСПО 3 ИЦ 1 Ю,

життя.

с.ните,Р . (М . ) . 9.30, ! ! . ЗU Науково

с.НаРПl},!d творчJсть". /1!"оr.'!ЯД.

19.40 Р'ШfННЯ (],)i~ р.) k."ПРС _ у !g ..3() Ilre-t Ера Х \

~.ЗО t:ШТУЧНl

':В!СНЯН!Н. (!-!.ІТ" , .. !Ч.И не.. . .еЕ""? з!нчн.ЙН\' tдужбу» . 15.~.~ «POC!AtbKa ма!а. . 16.20 .O~!'OM РЦ. я!!tь-ко'f ,!!.р:..:a.~!1

18.55

2

С!30.

прав ових

ЧЕ

а~!ерикзн,

напрм, а не

«Охорона

поставить

nРИРQ~а! " ,

В!ІР()'Н.1Ж~!-!-

f{и е;'в і в пав і .1ьЙоНі "Б у · ін,і по-5:- ГО; і прю! і l!!~НН~. ,Jі.ВНИЦ'ЕО" РОЗГС>РН\'ТО . Н"Пl':П; .lюче н юш н і .lь!>а ~І'жга.lузев" ВИСТ3.Б"У аБТО:'ІаТіБ гаЗ G :sаної Б С·J'~.

почи­

ві,JПОВ і СТИ

«ТНПОВОЧ\'

Ну

ПРОГРАМ. А НА ОБ.1JАСТЬ 8.40. B.~O

10 реч і ,

насті.1ьr;и прой~~ає,

-

'!'ан 1-\aniтa .l... Ось те.пер, наПРНК .1а,J. на ВДНГ в

ОЛІФІРЕНRО.

o.Yg31·a .

го

та.:1»

8 .!0 На)ково,nо~у",рниА фі'ьм

НП'. 'S.NO НОВИНІ!. 18.15 (t8ач .'!иrт., Тf'.1f.Фі .,ь~t:. !,~ . 2; .PaJ" , "'''тн..

НОВНІ аиеи (\-Qа.СНOJО ІМІІ _ pi4~'!I}M.y • . (М . ). tjПУТНИКJJ 3ем-

КОМУНІ(та'l

І(нр-

!3 . '~ .По"l. М _ Гр"бачоег. 16.25 .. UlaXDga Ш!\О . lа~. • 16.33 ,Лнензарна 'ОМ _'я Ново. POC!~CHa ., Т •..""2РИ( РІО 1:"")ЗИІо.а 8 ' ДНТRЧОМу' иj.

9.00, с!!.·'с'пО,. ,~с~т~,'о~з ~8TYa' а kYoPt.. J • ео !-!:!. СТ О . .. C~

;J;'

15.00 сТ!!А 10\'l! 1'"80.:=1 !! .. , Д ~ h:·, м!н!а _,!ь.ql

І ' 4")МН:

~~:~~:.O', 'Г~Hepa.,

'П'РЕМО-

3111!.1НЧfМНI

~ ,;,t)Q .. ШаХО!8. ШКО.;lа~ , (М . ). е.40, 9.50 2 ·K_~. · Му,ин , .МУ· зичн.! . .жанри; . TaH!Цb~ . (М.) .

;f~~~~~~TP~ThHYa'p' "11'_' с!,_' ТУ" ,І у І:!І'

С"1l' о1а '

ф,."м

8.IQ.

'aJ! !t ."cтy-

~!! ,:ОIМЯ:'. ВАО ХУlI'ожti!l! т ... ,Фі.!!.ІоІ

1 ~.!Ю

По

к. т: Новини.

ЦТ

8.00 !'!lЮrр~м!. «Час», 8.35Г,,,,,астика. 8.55 .!(они'рт!!нl!

НІШ

В.

_~.J8

pl!'!.

в ' яз.'IИВС>ГО СЮІБОЛУ: с' "аПі-! прин о ~!

СЮ.1Ь!Ш Й0:»IУ

;:[!> l

~!ови!и,

обійтися

е,н,

НІ! мхисчиків Малоr ВСЬО_ЧУ ЦЬОМУ проти­

;за

свідчення. І ЦЮЮЧНХ

сТ!< .lЬ життя. І uей СТИ1Ь

СЬКОї

'>

t#JU.i.

і

вІдвертого

іКС>втого

навіТЬ на наflфантаСТИЧНі.

~PBH.й, об!'уши.1U велетен.­ d'bKY кілt .І(іcrь cHap.qCJ iB /

бе3!ІС'сере1нij~

UЮ'> . -'!'-:ШО F ' H Г"'5"РНТЬ r;УЕанн ."~ШО Ос ь !l'!bs:-! нав і Ть про багатство .'1Ю.1- ОJИН ПРИ!-іт3.;:r? Ря;:r ч.:е­

цьо­

«чом"чці

З3Х!3Dрю­

.

А

та.рн >:, -п о 6:-!С' S :, )І., Ю;: I;;j l Ц­ НЮІ ! opr-ан :з аЦШНЮI га­

nроЙ:.иє Н'!]!С' багато чQ-

;:хорогу дзвеніло це не­ змовкаюче «чом ::·ry,. Бать­ ~!~. ~Ia .1eHЬEO~I\'

ва-нь

КОНіРО .'!Ь

бражає. тан би

від­

почити і вранці знов усі:'1 св і тити.

прDфЕСіЙНИХ

капіта .1:-"I>.

шо

рію Великої ВіТцизнян.оі ІііЙн.и битва '"'д Малій !І!М­

по 3НЧ­

J J -

сонечко

ш06

роз­

3JШ С НЮ!'ЧЬ 714 Ш'::lьuа санеm;:r С ІаНШЙ . 151 !Ec~ql •• lH·.L· ~"J..1~pll=! "11"t.·Зр1Б І ~3,~" це С .1050 не !: .1ьr;и по с т jJ\· . ~--:.- '-1':--~ - - .. , но вжи!'!ає:тьс-'! , а й ві:10' V~HTj!'!. 1_ 10 .теХНІЧНI~~ і

~!ИТЬ. і вс і озирну~ися на ма .1юка На об.1ИЧЧJ'l.х .1ю;:rеЙ розквіт .1И усм:шки. - Сонечко, ян ! ти, на

рей Н " Аоре СI 'іс"I:, n_ !ОUIЙ Сеобод') (Ф~)тохрон іу а ТАРС).

занєпокої-

1а pe"o:l1eH.1auiї

нарошуванН.~ ЛЮJ.Сь-

На 6атькі.вшнні

як Б€сняниft СТРУ'

.-

істо-

відмга

ж

пануна­ раПТС:'1

~!очо!>:

:'>IОГ.106

які

ф:Зі".10Г:ЧНl

ост а ннє с .''''''',) з '1' 0 '~' ," е е І раНТіВЗННі'Ч безпеки пра­

повертаю·

пиюш в авт о бус! мавчанні'!. І

нафедр,

жен'ню і певній .'1!кві1ації

З3Gкеансь!\ого гост і!, зве;;H i ~!o пок!! що \'вагу на

со­

дивитися у в ! кно. дв і зу­

з· .чє­

6'1"0' ть

~" n~((}HT!) ",а ' ..~f1_1!.1 ~еJ#.1Ю. 1943 р'I.:: f!'і') .И - · .І/ ;'сто·ге·

5атькіВШ!Jчи . . Ііі незйбuтчі '!одії діСТйАи !tu:paM в·ідо.

Кргп:ноdаРСЬt.('.lйl(I"lІ1 }/СКp<lвою , НІ!),І.ЦКJJ.У~ОЮ G10рінксю

. І-'а

І'О ,Ч С ТГ'j ~·'!і_q

вався на

і

3а .1ИЩЮ!О ос!оронь І H;:[~! ОЗД~р овчих 3'1XOJ'B. П'РИЧИНИ «занепокоєНн"І. cтaHm.! РІОВ працІ ! сані­

чи ГО .10ВУ в усі боки. По­ Ti:l1 затих, свв \- важно

І J .'if) к'л() uа· .uJe. Cr i.1!J1,"U сур!,точоrногn .UD.TI1.'Y n!' !J І 11J(Jп ..1 ", Н(} КО-Ч(­ ~()г() ЗI'}1"U ~ I-(Ц": t7 . '1Й . 7 (1Ї ,~e}~­ . 1і F:? ·" 'ri nr't'Jвr:rIJЧ f! !J(Q(;-

Лfа1,а з~ _Ч:'і Пе­

реб!1~ЙЮ'Ш

дое:'й,

був

-

е /(ЧUЗ! ,7. ,. "' _ '1 п '1'1 З Е Ч ., .Q». фnтn : 8 ? Or; .1 ' ВОР'-l"-

eKOHO~liцi

КОГО

старан­

Х.l0ПЧНК

рОСіЙСЬНіЙ

)lСне

ногаJІИ, твер;:rячи .. я са:'I : ,. УСівся :\lа .1ИЙ пасажир .

час

оцінни в.аж!\сст і і шні;:r ."!:'вості ТРУJ.ОБИХ проце~;з

e!\OHO~I;"!HOЇ асоц і а· Теодор Ш ,- .1ЬЦ та"

ти ...

п : ;ще .1И­

но ;:хопо;\вгаючи руками й Деякий

КОЇ цїі)

«В

попереду,

їх м і сце,

туТів

A:-'lеРИ!\дНСЬ- РG6.1-'!Ю1Ь

передавав С'ВО'! SpзmeHH?:

потано по-с п і шав ще зов­ ci~1 ~IО,10;rий батько. Х.1СП­ ці,

верВіМОСЬ до 1І1')'ВО!

.. AJle

США (у той час віН був

!ІреЗИJеНТО~1

пинок 1 З ВИГУj-(О~1 «Я ca~IЇ" в

нашій

!

ю;аїн! Ні:тька рОКі!! тому , експозиції на ВДНГ. у в1;:І ('МИЙ еКОНОМіС! із республіЦі ;:!!ю!ь 10 iHC-ТИ-.

во<:е·

I~~

І

.,.".;.....,.".....,...,... ...

..,..,..~..,.....,,. , . . "

ТЕ,ltФ{)НI1 й.д."ор.

8і!1п()Ftlдаn ... ~('lt' 4PIHa

мoaCnRnї

Co!tl(oeIJtDSi

IIt!JlDlл\' сІ '1bCb~''''ГC fCJ('"пr:.4J1РС:Т"8.

t.tIСUО:>fюrо DilJ.!l IJwI(Ч~..l1j111~I.н1 [)lf"l n lИ

-

11:;).

19·.-47: IInp"cnoe-

lі4111'118 П[lnМЧС'nО~тt •

IQ 1 I,g,:

-

Фr) rЩ,nР~ (" П(l~.!Іt-1оІ18

!

,...,..,.,..,.,.."..::--#~., ".,..J."';?":---4'''~

Н""'""". р.да"ОРІ

Iq 1 ,;,

А7

"

І

ГаЗ"1. ".ЩJlНТЬ

'.

,і8ТОРОК, C~P"'II.',

ОП ~Т"ИUоЮ .. ' ....,...еvботу. ПС"Г.\1

r.~·T"

nрмату

сПt"IFllР••

'~'~~~"'~'#~~'~~~'~''''''''''''#'''~'''~~~'''~~''''I~~~~4~'''~''''''"'~#"'~"'~'''''~~'~~~~-~~.·r~~~~~ lкдекс 61964. Бро!!аРСhК. l1ру"аРК5І _ КніВСІоК')ІО оt'>.1j·прав.l'ННЯ В спра~~) ""·ДЗR;;ИUТВ. I1G.;iip"Q;"

КНИJ+.I<>80і roРПВ"'l. ВУ". КиіВlhка. 154.

Зам . 5202 -

11.:зo..q,

172 номер 1978 рік  

172 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you