Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАRТЕСЯІ

' .

~ .NЬ 172 (4486)

тру ДЯQJІ РАдянськоrо союзу! во­ РІТЬСЯ ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

СУБОТА

ЮВІЛЕйноrо 1977 РОКУ! НАПОЛЕr ЛИВО ДОБИВАЙТЕСЬ ПІДВИIDЕННЯ ПРОДУКТИВ-

29 ЖОВТНЯ

1977 2

1I0СТІ ПРАЦІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБ­

р.

Ціна

коп.

НИЦТВА І ЯКОСТІ РОБОТИ! СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ВИРОІіниgтВА,

ЯКІ ДОБИЛИСЬ ВЕЛИКИХ УСПІХІВ У со­ ЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАr АННІ ЗА АОСТРО··

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

КОВЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНІ8 АЕОИТО І П'Я ТИРІЧКИ!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІстичноr ПАРТIJ УКРАШИ

МІСЬКor І РАИОННor РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ '

...

--

-- --- - - -

ЮВІЛЕЙНІЙ ВАХТІ- УДАРНИЙ Ф І НІШ! ***

ПРО УРОЖАІ

дарських

культур

вимагає

по­

ця

робота

Мічуріна

земель.

У

стали

могут­

нім І одним з основних факто­ рІв пІднесення їх родючості. У цьому на власному досвІді пе­ реконалися трудівники села нашого району, які завдяки поліпшенню використання доб­ рив, особливо органічних, за останні роки досягли значного uідвищення врожайностІ. У нинішньому ювілейному роцІ колективи радгоспів І птахофабрик зобов'язалися за­ готовити і внести в грунт один мільйон тонн органічних добрив. Такого рубежа вони

ще ніколи

не досягали.

Щоб

подолати його, безперечно, по­ трібна наполегливість механІ­ заторів, автомобілістів, усіх трудівникІв полІв. Даного слова хлІбороби ра­ йону дотримують 3 честю. Менш як за десять місяцІв на поля

817

господарств

вивезено

в

радгоспах

та

ГоголевІ,

миполках механізатори загону

прагне

40

що на

ревищує

тисяч тонн

річний

Однак,

слід

останнім

часом

темпи

невиправдано

тут

не

знизились.

виорано

жодногО

гектара землІ на зяб з внесен­

ням. гною Не

чи

вивозять

торфокомпостІв. добрив

також

ситься пожива під час зябле­

іх внесена в грунт, у тому числІ під урожай наступного

рицький,.

внесено

48

тисяч тонн.

Завершивши збираиня пІз­ нІх культур та інші осінні по­ ",ьові

роботи,

чимало

госпо­

дарств зосередили технІчні за­ соби на вивезеннІ добрив, 3 дня У день нарощують йОгО темпи. Наприклад, добре ор­ ганізовано цю роботу у рад­ госпІ імені Кірова, де щодня

доставляють на поля більш як по 600 тонн поживи. Господар­

ство вже перевиконало річний план нагромадження органіч­ них

добрив,

вlдтранспортував­

ши їх під урожай нинішнього й наступного років 34600 тонн замkть 30 тисяч. Безперебійно

діє -;акож механізований загІн радгоспу

«Требухівський». По тонн гною та торфо­ компостів вивозить і буртує

200-220

вІн за дець. Велику

допомогу

господар­

року лише по

5

гектар

у

землІ,

менше наявних

«Сільгосптехніка».

рік

ри

трудяться

бригади

загону, гній

і

з

на

з

Весь

полях

чоти­

механізованого

яких

три

вивозять

торфокомпости,

а

чет­

вертий проводить вапнування й гіпсування грунтІв. Механіза­ тори

успішно

доведеними ки

справляютьс~

з

завданнями. ТІЛЬ­

тракторами

вони

вже

до­

ставили на поля 170 тисяч тонн добрив, виконавши за де­

сять місяців річний план. Д всього з початку року механІзований пах що

загін тисяч

225

зн~чно

місячне

Jlинl

вивіз У радгос­ тонн

поживи,

переВИЩУ6

десяти­

,авдання.

цІ

бригади

продовжують

жовтневу

нести

рlш~ння

трудову

перед'

вахту. У

жовтні механізатори добре попраuювали на вапнуванні закислених земель, обробивши у радгоспах «БобрицькиА» та

гною на

«Гоголівсько­

можливостей.

оголосити

листопад

НИНІшнього року місячником по вивезенню органІчних доб­ рив

і

затвердив

кожного

завдання

господаоства.

ників та

спецІалІстів

для

КерІв­

зобов'я­

зано довести конкоетнl зав­ дання на цей період до кож­ ного

вІдділка,

нізованого

бригади,

загону.

меха­

розообити

щоденнІ графІки по вивезенню добрив,

тичний

встановити

контроль

система-

sa

іх ВІІКО­

Рекомендовано

застосовувати

рального

та

широ­

заходи

мо­

матеріального

стимулювання.

Хлlбороб:1 мають усІ мож­ ливостІ організовано провести місячник І виконати встанов­

лене завдання вивезти під уnожай третього року десятої п'ятирІчки

190

тисяч

тонн

ор­

ганічних добрив. для цього слІд поставити необхідну кІль­ кІсть транспорту І людей, у кожному господарствІ пере­

глянути склад бригад та загонів

постійних по добри­

вах, при потреБІ доvкомплек­ тувати іх. Успіlllне завершен­ ня місячника дозвоJtить тру­ дІвникам

кflн~ти мехзагону

тонн

Виконком районної Ради народних депутатІв прийняв

ко

ня

початку

тимуться картопля, овочі. кор­ мовІ культури. За день їх вивозиться зараз по району 1300 тонн, що в декІлька "аз

нанням.

об'єднан­

«Боб­

ли також площІ, де вирощува­

сеннІ органічних добрив подає

районного

з

госпо­

му. трохи БІльше. Недо­ статню кількість добрив діста­

ствам у нагромадженні й вне­

колектив

у

радгоспах ІменІ Докучаєва, tfЖердівський» та інших. Зов­ сім мало або й зовсІм не вно­

радгоспІ

-

села

своє

дnстооково

іНІ­

соціалістиuие

зо­

nов'язяння на ч/,гть 6n-оlччя 8микоі Жовтнер,ої соuіаліс­ тичної

реВОJtюuіі

-

ВИІН'lТИ

на ПО.I1Я міJtЬЙОН тонн 1І06"И8. шо для

стане

надійною

О]1""жанн"

тривала

праКТИІ\У

заводських

Н. Голеико

у

світлотехИіками

працюють

про­ відпо­

дострокове

Нів

періодом минулого па 7,8 процеита.

го

і

виро­

виконання

зобов'язань

року

діли

охопило

заводу.

іНШі члеии

тахож

зварника

товсloКИЙ

та інші передова­

ЮІ виробництва. М. ДlТКОВСЬКИП,

пла­

заступник

секретаря

парторгаиізацli

підроз­

робітників

17

та

токарі В. К8ЙДаи і В. Воло­

ювілейно­ всі

завер­

В. Бабич і Б. Лемберський,

бів були позначеиі держав­ ним Знаком якості. Соціалістичне змагання за

1

про

бриrа,ци шліфувальників скла, якою керує О. Сніжко­ ва, у рахунок 1978 року

стаи­

дартів. Підвищилася відпо­ відальність робіТНИКів за ВИПУСІ\ доброякісної продук­ ції. 58,4 процента виготов­ лених

рапортув8.JПI

шення особистих дворічок. Це К. Теплюк, О. Печура,

ро­

впроваджеиию

вро­

~

ЗАВТР А

Добрива-під кормОВі культури Успішно рання

закінчивши

врожаю

кормових

зби­

зернових

культур

та

другого

року п'ятирічки, трудівнИJШ радгоспу ",Требух:вський» ведуть

п;д

підготовку

майбутній

лику

увагу

грунту

урожай.

прид:ляють

lIIаКСИl\Iальному

орган:чних

Ве­ вони

вивезенню

добрив

Зобов'язалися

на

на

поля.

площі

пі,:.:

кормові

культури

наступно­

го

внести

грунт

року

ТИСЯЧ

тонн

в

70

поживи.

У вересн! на полях госпо­ дарства працював спеціаль­ но створений механізований загін із райоб'єднання «Сільгосптехніна». 3а ТЮК­ день механізатори вивезли на очищені від пожнивних решток площі пона;:t 11 ти­ сяч тонн орган;чних доб­ рив.

Нин! на полях. де в май­ бутньому вирощуватимемо кукурудзу

та

господарюють

коренеплоди,

радгоспні

ме­

ханізатори і автотранспорт­ ники. На транспортуванні органічних добрив у радгос­ пі ЩОДНЯ зайнято два авто­ самоскиди

та

чотири

трак­

тори. Високоі продуктивнос­ ті праці добиваються водії Степан Федосійович Мане­ люк та Павло кузы\Ічч Цах­ ло. Вони значно перевино­ НУЮТЬ доведені завдання. Серед механ;заторів за­ співувачем у СОЦіал;стично­ му

змаганні

виступає

Іван

Петрович l\1иронець. Трак­ тором МТЗ·52 він винон) є майже по півтори норми що­ Зl\Iіни. Щодня В господарст­ ві вивозять під урожай на­ ступного року по 240-250 тонн органічних кожен геитар їх

добрив. лягає в

На се­

редньому по 20 тонн Всьо­ го вже lіІивезли 56255 тонн поживи.

Одночасно із оранкою на зяб механіза::-ори вносять аl\Iіачну воду. Сумлінно тру· дяться

тут

водії

траитор.В

Т-150Н Олексій ОлексанД· рович Рогач, Володимир Олександрович Корн:йко та Василь Іванович Штакун. ЗМінн! НОр~1И виробітку ВО· ни

виконують

на

130-140

процентів.

~-I.

основnю

високого

жаю всІх культур.

__~~~~'W~~~~~~~--~~~~

по

уже

техиічноrо

сві'lЛО­

заводу.

заготі­

У

року

що

відним року -

підприємстві

бота

обсягу валового

ла проти планової на цент, а порівияно з

У радгоспІ «Заплавний», на­ приклад, власний механізова­ ний загІн давно розформова­ но,

з

пе­

вель і внесення в грунт орга­ нІчних добрив у багатьох гос­ подарствах та в цілому по ра­ йону

на

виробництва виконано на 101,1 і з реалІзації продук­ цІі на 101,2 процента. Продуктивність праці зрос­

план.

відзначити,

В ювілейному році - дру­ гому році п'ятирічки якості

розгорнутому в об'­ «Ватра» на честь

вересия

доставити

дарствах.

велика

й ее­

на поля господарств району 300 тисяч тонн органічних доб­ рив,

мІсяців

9

світлотехнічного

60-річчя Великого Жовтня. Виробничу програму січня­

працю­

кІлькість

фокомпосту,

та тор­

широко єднаниі

ють на вивезеннІ гною. Колек­ тив

пІдсумками

заводу здобув перше місце в соціалістичному змаганні,

імені

Богданівцl

багатьох

тонн гною

За

колектив'

«РусанІвський».

воі оранки у

тисяч

ПЕРШI.8 ОБ'ЄДНАННІ "ВАТРА"

імені Докучаєва по 250 гекта­ рів, «Пухівський:. і «Завориць­ кий. по 200. Завершується

стlІlного полІпшення структу­ ри посівних площ, удобрення Добрива

Велико!

~1iiiii""~""~Wii~~~ ------------------------~

CLorOJtHI ДБАТИ Невпинне пІдвищення вро­ жайності всІх сільськогоспо­

(Із За!\JJ1Iків ЦН НПРС до во-! рl"fНицl Жовтнево! соціалlcтичноІ революції).

диспетчер,

пункту ЖИТТЯ».

КОЛЬЦОВА, член

газети

кор·

<JHoBe

ДЕНЬ ПР АЦІВНИКl8

-

АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТ.,

Свято зустрічаємо 3 пврамогою Своє традиційне свято но-! леитив аВТОШДПРИЄ;\lства 09034 зустрічає в обстановці великого трудового і пол;тичного піднесення, ВИК.lинаного підготов; кою до 60-р:чного ювілею Ве-

ликого Н{овтня та ПРИЙНЯТТЯ;\І нової Конституції СРСР. За піДСУ~lка;\1И роботи у третьому

кварталі серед транспортних піДПРИОIСТВ району вибороли

перше 1І1;сце, а У l\иївській області грошову

ПРИЗ0ве і відповідну прем:ю. Борючись за високоефеитив-

не

використання

аВТО:vJобілів

о. о. Турський. шофери М. П. Нещерет, В. І. Щиголь. І. М. Кибt!!Ц(О, М. П. Вязалов. А. С.

Чуйко та багато інших, У справу дальшого підви­ щення культури обслуговуван­ ня пасажир!в та виконання фі­ нансових планів

вагомий

вне­

сок зробили '1акож передові кондуитори О. І. Лиска, Г. О.

Ковальчук, О. І. Бриль. А. Н, Недорубко.

Відзначаючи професійне свято. автомобілісти обговорили і свої вироБНИЧі досягнення. загострили

увагу

на

тих

недо­

та поліпшення обслуговування пасажирів, колектив усп;шно справився 3 виконанням усіх ОСНОВНИХ завдань виробничої

ліках, як! ще мають м:сце у нашій роботі. Усі одностайно вирішили міцно закріпити 3ДО­ буті успіхи і сміливо долати

програми

перешноди.

другого

за

дев'ять

року

десятої

місяців

п' яrиріч-

ки. Зокрема, понад план 3 початну РОКУ перевезено 14 тисяч тонн народногосподарських вантаж:в і 37 ТИСЯЧ пасажи-

рів. Завдання по підвищенню продукrllвно~тl праці перєкри-

ли на 2,.5 процента. Це дало можлив:сть значно поліпшити

сконалювати

повсякденцо

організацію

вдо­

пра­

Ці, щоб успішно виконати дер­ жавний план та підвищені со­ ц:алістичні зобов' язання на другий рік десятої п'ятирічки.

ГОJJОВННЙ

Н. ЖИВИЦЯ, економіст АТП

09034, член корпункту «HOBoro ЖИТТя••

господаРСЬКО'ф:наНСОВі справи. Надпланових доходів одержано 107 тисяч карбованців та при­ бутків 26 тисяч карбованців. Нинішнього року водії під­ приємства

могу

подали

також

і

вагому

допо­

трудівникам

се­

ла. Ци~1И днями достроково за­ вершили доведений план пере­ везення ЦУКРОВИХ буряків і да­ ли с nово доставити на прий­

мальні ПУНКТИ ще

тисяч тонн

8

цукросировини.

Запорукою

наших

досягнень

послужило добре організоване соціа.l:стичне з:vrагання. Праг­

нучи підійти до 60·річчя Вели­ кого Жовтня J гідни~1И труда· вими

дарую;аЩj,

напередоднІ

свята аВТО~lОбі.lіста ли

про

років

ВИКОНdННН

десятої

бригад

та

рапортува­

завдань

п'ЯТІІрjч!(и

140

двох

п'ять

виробничників,

які працюють за особистими п'ятир:чними ПЛСlНами.

Першюш допов:.1И про вико· нання своіх ДБОР'чок колекти· ви: бригади таJ;С,jЛIОТОР'В кому·

н:ста

А.

І.

БУ,J,яка та

бригад І

вантажних лтзu;ин Б. Ф. Жу· КОВСЬКОГО Td :\1 [ СТРОЯ.

На фото: передовий водій мптажної колони О. Ю. ГРЕЧКI1. Серед окреЛllJХ вод:ів пере· І Своїм автомоБІлем If.еревіз з nоМОЖЦЯ~IJІ" пере;:(юв .іеЙн()[ о З~13' чотку року близько 800 ТОІЩ І гання В!Ш[Jl ~If J{ ',],\'н СТИ М. Я.' nодn.1аnО(IUХ Rонтажів. Навроцький. 11. В. г::\йовий та Фото П. Голованя.


ВДОСКОНАЛЮВАТИ КЕРІВНИЦТВО ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНИМ БУДІВНИЦТВОМ 24 жовтня 1977 року Вl~6улаСll трєтя сеСія ра­ йонно! Ради народних депутаТіВ Шістна;щятого

ново! теХНіки, а отже,

середньорічна

1

заробітна

плата.

скликання. З доповіддю сПро НQМnJ1ексний план С?Ціально-економічного розвитку району на десяту ІП ятирічну~ виступив голова ВКІФнкому райради

Із збільшенням перевезень, ростом вантажопід­ йo:vrності автомашин вининає потреба у благоустро­

вародних депутатів М. О. СергієJШО.

будувати 44,6 кілометра шляхів з твердим покрит­ тям. Відкриються і нові автобусні маршрути. Обсяг капітальних вкладень на спорудження, ренон­

-

він. -

В центрі еКОНОМічно! ПOJI!тики парт1У

сказав

боротьба за ефеНТИБнісtь СУСПlльного ВИDС

нИДтва, за високу якість роботи на всіх ділянках народного господарства. Виконання цього завдан­ :НЯ значн?ю мірою залежить від того, як будуть ви­

J(ористаНl

можливості

Мlсцевих

Рад

народних

путатІв у керівни.цТВі господарським

і

де­

соц!а.1ЬНО­

І\УЛЬТУРНИМ будівництвом. О;tніЄЮ з форм керІв­ ництва ним є ~'часть Рад у складаННі народногос­ подарських планів, поклинаних забезпечити гармо­

нійний розвиток еконсМіки на підВідо,:vrчІй терито­ рН. При цьому необхідно враховувати. щоб П.lану­ :вання

но

розвитку

народного

поєднувалось

із

господарства

плаиуванням

нерозрив­

СОЦіального

роз­

Би-rку районів, Міст, сіл, окре:l1ИХ піДПРИЄ~1С·ТВ.

ТакІ плани розроб.1еНі вс;ма п:;:щриємствами ра­ !Йону. Вони дали мож.1ивість розробити .є;хиний ;КОМіплексни'Й план соціа.'1ьно·еконо:.Нчного розвит­

жу району на Далі М.

роки.

1976--1980

єних шляхах.

На десяту п'ятирічку планується по­

струкц:ю і капіта.1ЬНИЙ ремонт

5

мільйонів

шляхів

ток одержать і підприємства зв'язку. Досить ска­ зати, що на І\інець п'ятирІчки в раЙОНі налічувати­ меться 31 відділення.

На основі росту економіки і

підвищення

ефек­

ти.вності ВСіх галузей наро;!ного господарства збіль­ шаться і прибутки населення. Так, сере;хня заробіт­ на плата робітників і службовЦів за п'ятирічку зро­

сте на 16 процентів і досягне 160 карбованЦів за місяць. У зв'язку з цим вимагає дальшого удосно­

налеННI! робота заклаДіВ торгlМі і громадського харчування. Частново проблема бу;хе вирішена з

побу;ховою і реконструкцією

приє~!ств

ГРО:-'Іадсьного

магазинІВ,

23

харчування.

Виступаючи на ХУ! з'їз;хі радянських

лок, товариш~.тІ.

І.

Брежнєв в!дм!тив,

під­

24

профСПі­

що

значне

О. Сергієнко Зj'ПИНИВСЯ на найваЖ_1иві­

Ших моментах винесеного

на

розг;rяд

сесії П:1ану.

пояснюється

значноЮ

міграц:єю

працез.::\атного

на­

се.1ення із села в місто, ПJ1инністю ка;хрів, особ,lИ­ во у будівельних організаціях, низькою ПРОДУRТИВ­ ніс тю праці в 01'ремих господарствах, Підвищення РіВНЯ механізацlУ і енергоМброєність в господар­ ствах не супроводжується підвищенням кваліфіка­ Ції робітників, ряд процесів в технологічному лан­

цюгу залишавться не механізованим. В цих умовах насиченість механізмами не створює умов для під­ вищення продунтивності праці.

П.lаном соціа.'1ьно-економlчного розвитку

перед­

бачено організувати постійний контроль за сувори:-,! дотри,манням планово і кільКОСТі працюючих на пі;х­ приємствах, ВИКОнанням планів впровадження нау­ :ково-технічного прогресу, скороченням питомоІ ва­

ги РУ'ІНОї праЦі. Значне місце відведено поліпшен­

м;сце в соціальній ПО,1ітиці партії займа~ ПО:1:П­ шення ,поб~гу радянських дюдей, турбота про їх з~оров Я,

ВІДПОЧИНОК,

розумне

належить індустрії послуг.

BiJlb-

використання

ного часу. Велика роль у здійсненні На

цих

кінець

завдань

п'ятирічки

06'єм пОбутових послуг на одного сlдьського жите­ ля зросте з 9,97 в 1975 роЦі до 16, 17 карбован­

ця в

1980.

Дат М. О. СергІєнко розповів,

як забезпечува­

тиметься населення житловою площею. Ростиме вгору 1 вшир ножне село, широко вестиметься ін­

див:дуальне

БУДіВНИЦТВО.

Та,

мабуть

СЬОГОДНі

по­

трібно вести мову про яність забудов'и: аРХітектур­

не

планування

і

забудову

населених

бдагоустрій і озеленення,

ПУНКТіВ,

здійснення

їх

номплексу

ню виробничих і житлово-побутових умов.

заходів по поліпшенню охорони природи. ТаКі захо­ ди пере;хбачеНі планом.

На основі цього буде досягнуто скорочення плии­ ності кадрів і втрат р060ЧОГО часу, уДосконалено

розвитку

роботу по УЧНіВ.

профоріЄНТації

і

Tpy;tOBOMY

вихованню

у 1980 роцІ !!ипуск продукцП досягне 65,9 міль­ йона карбованц1з, що на 28 процеНТіВ перевищить рівень 1975 року. ПРОД~-КТИВНіСТЬ праЦі зросте на 34,6 процента. ВНОСЯ'ІИ СВіЙ вклад у виконання на­ мічених планів, місцеві Ра;хи повинні приділити максимум ув;ни створенню

в колективах

творчої

атмосфери, аRТивізувати соцlаЛ1стичне змагання рух за номуністичне ставлення до працІ.

1

Однією з наЙваЖ.'1ИВіШИХ галузей району є сі.'1Ь­ сьногосподарське виробництво. Да,1ьше його Підне­ сення

-

це

ПОС.'lідовна

інтенсифінаЦіЯ

на

основі

зміцнення матеріально-технічної бази, переозброєння рцгоспів, птахофабрик.

техНічного підвищення l\УЛЬТУРИ землеробства, ефеКТИЬНОСТі тваринництва.

Для одержання запланованого на кінець п'ЯТИРіЧ­ }(И урожаю зернових 32 центнери з гектара чимало належить зробити спеціалістам ГОСПО;tарств, місцеВИ~1 Рцам. 30нрема, вирІшити питання піД­ ilищення

ро~ючості

грунтів,

у~осконалення

СТРУН­

тури, запровадження ВИСОКОl!рожайних і перспек­ тивних сортів зернових. Це особливо стосується радосп;в «ВеликодимерсьниЙ., «Пух;вський», i~ieHi Мічуріна, «rг;ер;:\івськИй~, с3аплавний», імені До­ J:iУ'Iаєва.

ВаГОМі

завдання стоять

і перед овочіВі;иками

та

'Картопляра:\1И району. Особлива увага при;хі,1ЯЄ!ЬСЯ вирощуванню овочів землях,

на

прискореними

зрошуваних

темпами

і

осушених

розвивається

ово­

чівництво закритого грунту. На Нінець п'ятирічнg буде BBe~eHO В ;:\ію НраСилівСЬНИЙ тепличний Kl','If.5i:нат корисною площею 30 гектарів. Що;хо розвитку ~артоплярської галуз!, то і тут попере;ху напружена робота ДOHopJНHa зміна технолог:ї, сортопонов­ JlеЮіЯ, підвищення родючості rpyt;Ty.

-

Досягнення

намічених

зд;йснюваТЮlеться

рубеЖів

головним

збlлыliннвB поголів'я ;хо

33

у

тваринництві

шляхом

через

тисяч корів, інтенсифі­

каЦію молочного скотарства і переве;хення його на про);!ислову основу. Це, перш за все, безприв'язне 60нсове утримання тварин із доїнням коріВ У до­ У,lЬНИХ залах, двозмінна робота, У;tосконалення се­ леІЩійно-плеМіННОї діЯЛЬНОСТі, пі;хвищення жирно­ молочності стада. Пере;хбачено дальше удоснона­

лення роботи по вирощуванню нетелей в радгоспах «ТребухіВСЬhИЙ», «ГОГОJJівський~, «ПУХівСЬКИЙ» та бу;хівництво відгодіве.'1ЬНИХ комплеКСів в радгоспах імені Нірова та «Аваагард». Значно збільшиться, як і накреслено П.'1аном. і :ВИРС6Ництво м'яса та яєць. У 1980 році м'яса буде вироблено 25 тисяч тонн, яєць 270 мільйонів штун. Щоб виконати ці напруженІ завдання, ра;ІЯН­ ські і господарСькі органи повинні зосередити ува­ гу на запровадженні прогресивної технології і пере,­ дових MeTo~iB працІ, забезпеченні тваринництва не·

обхіднюlИ кормами

111.

і ефентивному

ЦіМіОМ зрозу:\!іло,

що

збільшиться енергоозброєність праці

сосподарсТві,

-

2

наПітальні

стор,

вкладення

о

їх використан'

протягом

п'ятирlчии в сільському

на

придбання

у соціальній програ~іІ народної

важливе

осВіти,

місце відве;хено

охорони

здоров'я,

тури. І в цих га,1УЗЯХ перед радянськими дарськими

органами

постаВ.1ені

вагомі

на

ність вирішення

у

питань

куль­

госпо­

завдання.

Хотілося б звернути особливу увагу економічних

1

необхід­ НО:lШJIенс!

3 соЦJальними. Адже ca~le через нездіиснення цієї вимоги сьогодні доводиться говорити про нИЗькии рівень торговельного, меди'ІНОГО, побутового об­ С.1уговування в онремих селах. МісцевІ ж Ради

С.lабо ВИКОРИС'r9В~ЮТЬ

право

за_1У'Іати

зассби

гос­

подарських організацій для розв'язання тієї чи ін­ шоУ проблеми. Водночас, місцеві Ради народних де­ путаТів зобов'язаНі уМіЛО спрямовувати свою діяль­ ність

на дальше

ховання

удосконалення

трудящих,

особливість

У

цьому

комплексного

комун:стичного

й

полягає

підходу

органічне

поєднання навчання. і виховання людей з ченням до активно! соціальної діяльності. виконання комплексного

плану

ви­

важлива

-

їх залу­ Успішне

соЦіально-економіч­

ного розвитку буде конкретною відповіД;tю трудів­ ників району на турботу парт і! про п:днесення доб­ робуту радянських людей, про що яскраво засвід­ ЧИ.1а нещодаElНО прийнята нова НОНСТИТУЦія СРСР.

Депутати

взяли активну

участь

в обговореНні

допов:ді.

-

Нову хвилю ПО.1lтичного і трудового Підне­ сення cepe;t виробничих коленrИВіВ нашого селища

виклика.т,lИ рІшення жовтневого

(1977

р.)

вО-річчя

-

Жовтн!!.

відь Жінок-трудіВНIЩЬ на піилування партії і уряду

про добробут радянських людей. Далі

виступаюча

охарактеризувала

на

конкрет­

них прикладах соц:а,1ьно-економі'Іні З~1іми

на

се.1l.

Вони разючі й очеви;хнl. Планом розвитку на

1976

Р tжи

-1980

передбачено

ще

побудувати

восьми­

річну школу, дитячий садон, Удальню, медпункт з фі:'lкабінетом j аптекою та ряд Інших важли:вих об'єю:в. ЩаС.1Иf' життя жердівчанам гарантує но­

ва

~титуЦlя СрСР.

Kl

-

В пор!внянні ., в:дпов!дню! періодом минулого року протягом lннішl'їЬОГО рону надано по­

бутових послуг насе.lенню БІльше як на

170

тися'!

карбованц:в, повідомив депутат диреюор рай­ псбуткомбінату В. О. НовбасR."ІСЬКИЙ. 22 номп­ лексно-приймальнюш пуннта'\lН сі,1 району за дев'ять М;СЯЦlв виконано послуг н:). зага.1ЬНУ суму

карбованців. Найкращих успіхів досягди по-

32568

6утовини Пухівки, Русанова, Гогодев".

Про:\!оаець

дета.1ЬНО РОЗПОВів про Хі;х створення матеріально­ технічної бази побутового обслуговуван"':Я населен­

Із сесії районної Ради народних депутатів

Один Із них ефенrивне використання трудових резервів. У відповіднОСті із зав.::\анням РОСТУ обсягу виробництва, розвитку сфери обслуговування на десяту П'ЯТИРічку, ураЧ'ванням природного при­ росту, є потреба в до;хаткОІIИХ ресурсах. ПРИЧИ11а

великого свята

Нолентив мслочнотоварноУ ферми, який я очолюю, сназала вона, при річному зобов'язаНні надоїти на кожну корову по 3200 кілограмів молока, зваЖИВILlІ свої резерви ! можливості, твердо вирішив досягти рубежу 3350 кілограмів. Це конкретна відпо­

становить

тисяч карбованців. Дальшяй розви­

290

напередодю

Пленуму

ня. Зохре~!а з початку десятої п'ятпрічкr.1 встанов­ .1ено 148 одиниць нового технологічного о;5ладнан­ ня, 16 модернізовано. ВИК.lинає занепОКОЄННЯ той факт, що окремі голови винонкомів сі.1В;ЬНЮ: Pa;t, нерівники пі~приє:\:ств не проявляють н",пеж­ ної

турботи

сдуг,

про

стан

пунктів.

запровадження

приміщень

нових

видів

по­

КОМП,lеКСНО-ПРИЙ~!аЛЬІіЮС

Насампере;х, це стосується

сіл

БогдаНіВКИ, Заворич, Семиполок. Депутат бригадир радгоспу

і т

«.1

Літочс К.

і в с ь к и Йj;o.

!{

М. П. Каціон і директор цього ж госпо;харства В. М. СІмчук У своїх виступах висвітлили активну ,ДІЯЛЬНіСТь наро;tНИХ обранців по дальшому піДВI-І­ щенню виробництва сільськогосподарської продую­

ЦіІ. Тоз. Націон М. П. розпов:в про нультурНО-СО· ц:а.1ЬНИЙ розвиток на се,l!, про роль у цій держав· Кій справі сільської Ради. Лише за періо;х ниніш­ ньоІ п'ятирічни вже Збу;ховано 15 ,:(сбротних будин­ к:в

для

працІВНИКів

радгоспу,

прим:щення

для

Філії зв'язку, проведено реНОНСТРУКЦію трьох мага­ ЗИНіВ, ремонт восьмирічної ШНО,lfJ. На батьківську турботу партії про добробут людей трудівники від­ д:лка ;хон.'1адають всіх зусиль, щоб з вагомими да­ рунками зустріти ювілей Країни Рад. Як завжди,

приклад показують депутати транrорист О

К Юхи­

JIIeHHO, доярка П. П. Мироненно, ланкові Л. Г. ки­

риченко, П. Я. Новаль та інші, Ян

весь

радянський

народ,

так

і

ТРУ;ІЯЩ!

Го­

голева, живуть під впливом істори'ІНОГО ДОНУ:l!енту сучасностІ. маніфесту епохи бу ;хіВН1щтва КО;\lунізму

- нової Нонституції Союзу РСР, підкреслив rоло­ ва зикоикому сіЛьсьної Рци наРО;ІНИХ депутатів

Г. С, БачуріН. Трудові КО.lективи пі;ЩРИЄ:\IСТВ, ор­

ганізацій

села

програму

ПОТО'ІНОГО

успішно

завершили

року,

;хев'ЯТЮlісячну

розгорнувши

п!;х девізом «ЮвілейНій вахті

-

СОЦЗ~13гання

ударний фініш!:!>.

Борючись за село високопродуктивноі праці, кої

иудьтури

депутати, силля на

вся

1

зразкового

громадсьного

висо­

по.рядку,

громадськІсть спрямовують свої зу­ сприятливих умов праЦі 1 по­

створення

буту, підвищення рівня матер:а.'1ЬНОГО і духовноп) Життя робіТНИИіВ. За останні роки значно погарні­ шаЛ0 се.'lО . .пише за пі;\СУl\1наj\!И З~lагання ювілей­ ного рону п'яти вулицям присвоєно звання «Краща

вулиця» і 80 дворам ку». Водночас хочеться

«Двір зразкового поряд­ зауважити. що OKpe~li за­

ходи комплексного плану соЦіа.1ЬНО економічного розвитку села не ВИНОНj'ЮТЬСЯ в строк. Так. бу;хів­ ництво магазlfНУ по ВУ:1Иці i~leHi Кроля, заплано­

ване на

1976

р:к, не завершене на даний 'Іас.

ЦІі J:ШfJС, по,зачергової сьомої сесії Верховноі Ради СРСР, сказав голова виконкому Налитян­ сьної сеJ1ИЩНОЇ Ради народних депутатів В. С. Тав­ iY.-1. Нову }{онституЦію Країни Рад калитянці

Депутат завІдуючий районним Ві;Іді"ЛО~1 наро;хноl ОСВіТИ О. І. Хорлlков свій виступ присвятив спраВі

п_дтримують словом і ;tілом. Працівники радгоспу­ КОМб:нату усп:шно ви,.онують зобов'язаН,-іЯ, взятІ

навчального

на чес:ть Ви-річчя ВеJ1ИКОГО ЖОВТНЯ, з nочатиу року продали державі 10,5 тисячі тонн м'яса. Ко­

лектив радоспу сАБангар;х» ще у вересні рапорrу­ вав

про

ництву

завершення

1

продажу

;tворічного

м'яса,

плану

молока,

Добре справляються з своїми ники комбіКОР~ЮВОГО заво;tу.

по

вироб­

картоплі,

завданнями

і

зерна.

кінця

1980

року тут буде

1978

році,

ще зведено таких

чотири будинки. В цілому до кІнця п'ятирічки

400

сімей одержать нові добротні квартири. Планом передбачено відкриття другої черги торговельного комплексу, будівництво бази віДПОЧИНКУ для роБІт­ ниніВ, теплицІ для вирощування квітІв тощо.

в

шкетах

району.

прав.1!ННЯ раЙСПОЖИВСПі.'1ІШ В. І. Лисенко, ЯКі роз­ повіли про роботу своїх тру;хових нолективів пО втіленню в життя планІв десятої п'ятиріЧКИ, зокре­ ма її другого року.

Тов. Лисенко В. І, підкреслив, прилавку

ніна, які будуть здані в експлуатаЦіЮ в

процесу

На сесії виступили керуючий райоб'єднанням «Сільгосптехніки. Л. Я. CaНR~I1 і заступник ГО.'IСIJИ

TpY;tiB-

Приємно, що взято успішний старт в десяту п'я­ тирічку. 3 досягненням виробничих усшхів 8ідбу­ лися ЗМіНИ в соЦіально-культурному 1 побутовому розвитку селища. Uднак, постійно зростаючии добробут наших людей вимагає зна'ІНОго поЛіпшен­ ня ,ціЄї життєво-важливої справи. З метою покра­ щення житлово-побутових умов калитянЦів заплано­ вано протягом нинішньої п'ятирічки побудувати ряд об єктіВ. Так, радгосп-комбінат розпочав БУдів­ ництво двох 48-квартирних будинкІв по вулицІ Ле­ а до

комуністичного виховання У'Інівсьної :llолоді, ство­ ренню належних умов ;хля ефективного 1 якісного

успішно

винонують

1

на

площ

1

розширення

матеріально-теХНі'ІНОЇ

щею

968

квадратних метрів. З метою підвищення

культури торгівлІ з 161 магазина 107 працює за методом самообслуговування, які дають 80 процен­ тів загального товарообороту.

З інформацією «Звіт про роботу постІйноУ комі­

сії районної Ради народних депутаТів по побутово­ му обслуговуванню населення» виступив голова

відні рішення.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

серед

о

тваринників

ба,щ

торгівлі нашого району. Лише протягом 'Іетвертого кварталу нинішнього року буде введено в ен('плуа­ таЦіЮ сІм торговельних підприємств загальною пло­

трудове

панує

соц:ал:­

жовтня 1977 РОИУ. Виступаючий також зупинився' питаннІ ефективного використання іСнуючих

ЦіЄї комісії депутат І, М. Негода.

яке

працівники

етичні зобов'язання цього року. Понад Р:'Іне зобо­ в'язання продати населенню різних товарів на загальну суму 400 тисяч карбованців вони вийшли на показник 480 тисяч карбованЦів станом на

ДеПj'тат бригадир радгоспу сЖердівський» К. д. Компаиець розповіла учасникам сесН про натхнення,

що

підвищені

В обговорених питаннях

Субота,

29

жовто

1977

року

сесія прийняла відпо­


_С_Ь_О_Г_ОД_Н_І_-_Л..:....-Е_Н_Ь_Н..:....:....А РОДЖЕННЯ КОМ СОМ ОЛУ СЬОГОДНІ -

День наро;хження

ського ИОМСО:\lОлу.

Це свято

ЛенІн-

не лише

&lмо;хl, а всього радянсьиого народу. А;tже шиолу иомсо:\юльсьиого гарту пройшло

иож·

ве п()коліНня наших людей. Тут вони зро· стали справжніми громадяна:'v1И КраУни Рад.

flЧИЛИСЯ безмежно лкЮити рІдну БатькІвщину ударною працею примножувати її

1 своєю

/Могутність, ставати гідни:vIИ продовжувачами .nенінських ідеалів. Шість десятиріч. прой· дених нашою ираУною, рівн! століттям. Про це переионливо сві,нать завоювання радян·

ського народу, яиl ясираво відображенІ в но·

1lй Ионституц1У СРСР. День

народження

спlлии :критична

иомсомолу

для

нашої

завжди бойовий огляд своїх рядів, оціниа вже

в~lлими органІзаторами молодІ, в Ух арсеналІ

досить ефеитивних форм І методІв виховного

впливу. Варто сиазати, що ио~!сомольсьиі ор-

гаНізац:У Гогол!всьиоУ стр:чиотиацьиоУ фабри-

ки, радгоспу «Требух ! всьиий» І Требух!всьиоІ сере,lНЬОЇ шиоли за підсумка~1И Всесоюзного

ог.1ЯДУ первинних організацій нагородженІ ви~пелами ЦН ВЛНСМ «3а комуністичне ви-

ховання MO:,:J,::('». Визнано також заслуги п'яти иО:\lсО:vIОльськО·~IОJ10діЖНих колективів,

яким вручено вимпе.1И ЦК ВЛКС:\У «3а иомунlстичне ставлення до праці». Нео.:!нора-

зовюlИ пере:\IОilЩЯМИ СОЦЗ~lагзння

серед м о-

лодіжних КО.lеитив:в обла сті ВИХОДИ.1И

про-

давЦі галантерейного відділу унівеР:lагу Ра;1СПоживспілии

(иер:вник О. в:дділу

І. KMHaц~Ka), культканцтова-

~~~~~~~Га~~и І g~~~к:и~ НАТхНЕННОю~~~гууніВе.р~~~гhр~~~: тивами. Юнаии І дівча· швач и и брига;:щ райта

звІряють

.nене з

всг

зроб-

поБУТИО~lБінату

величними пла-

Нупцов).

:нами партії, демон- ПРА Ц Е Ю струють

СВОЮ

ІніЦіатива ШИО:Іярlв

високу

готовнІсть завжди аа иомунlстами,

(В. С .

нашого

йти бу-

району

по

була схвалена ceKpeTaplaT O ~1 ЦН ..lНСМ УкраУни. ЮнІ господаРі зе)! .lі з честю справились!з СВОУ;\І завдаННіі:l<1 заготовили 3700 тонн кор)!ів, оброби.1!! 250{) гектарів різних

ня.

иультур. виростили більше

(1977

успіхів у праці. Вона стала ударником ко.чуністичної праці, успіш­ но зпверШУЄ виконання соціалістичних зобов' язань на честь БО-річ­ чя Великого ЖОВТН.'I. Товариші по роботі обрали її деn!lтатом

міської Ради народних деnУlатів. Активну участь бере К. Нагула і в спортивному жи1Ті підприємства. Вона має 2-й розряд з легкої атлетики.

ФОТО Б_ Удовнченка.

шефству над гpO~la;xСЬКЮІ тваРИННИЦТВО~1

'1'и найсумліннішими виконавцями накреслень парТІї І найв!рнlши~и ПОСЛідовнииами Ії ідей. НинІшня річниця иомсомолу проходить в обстановЦі політичного і трудового піднесенВИИ:Іиианого

Чотири роки працює на заводі «Торгмаш:> штампувальниця Катерина Нагула. За цей час комсомолка добилася неабияких

рішеННЮlИ

жовтневото

р.) Пленуму ЦН КПРС.

сьо~ою сесією ВерховноУ

позачерговою

Ради

СРСР. підго -

'1'овкою до святкування славного юв і лею

Ира-

5

3а трцицією в дснь свята

підбиває:\ю чаємо

піДСРIЮ!

програ~IУ

тисяч

:\ІИ

зроб.1 е :!ого.

)lайбутньої

І\РОЛ!В.

не лише

але й

НЮІ!-

дія.1ьноСТі,

ааа-

я Н І В иожноr

моло-

вдалося досягти виробнични­ ці не .'lНше заВДЯЮ-l З;J о б у тій

:\юнтажницею

на

HO~IY із РЗ,1 і озав о д і в Ура .'1У. Батьии рад:.1И : ДО.1Я дочии

~iд трудовоі вахти на честь 60'рlччя ВелииоІГО Жовтня. ПРИЄ~ІНО. щО ініціатор обласного змагання иомсомольсьиа оргаНізація заводу

го вир:шення. На J,аниiJ ч~с сл:д внутр;сп!лиову роботу в окреШIХ СЬКИХ ооганіззц;Я'х, особливо в

ВЮl3.1ьовувалася

ФіНіШУ.

«Гого.1 ; ;;С~Киtі»

пові.:\а.l;,ні

Иом-сомольсько-молодіЖНий

КОJ1ектив дIЛЬ-

п е рсд

і

і

<,Ве.1 и fiсдІї\lерськ І: :... .

складні

ззвдання

~: : сьиою І\О~ІС О )ІОЛЬСЬКОЮ

Від-

П ОС ТZ9.1єні орггн : з'Щ;ЄЮ

В1щl товарів ширвжитку Ольги Теплюк за підсумиами І етапу змагаf!НЯ на честь юв і лею Жовтня завоював почесне право сфотографу-

на OC:HHbO-:ЗЮlOВИІі пер:од 19ї7 -1 978 роиів. Наса~шеред С.1:Д звернути ) вагу на роботу МО,10Д!lХ тваРИННИJi : В, направити на феР:l1И

!Ватись

кращих

в

Нремл!.

Бригада

тоиарів

Михайла

Царюиа ще у вереснІ рапортувала ІІІ Респуб·

JiO:lICO:\IO.1bIt!B.

У~lіння організувати

МО ,10ДЬ,

завершення планів двох років п·ятирічии. ПІ;t рапортом місьиої иомсо~юльсьиоУ організації

висуває перед І\ОЖНОЮ ИО)ІС О ~10.1ЬСЬИОЮ орга· нізац:єю завдання по удоскона.lенню стил.ю

поставило свої підписи понад 400 молодих nередовии!в виробництва. Відповідаючи і{ілом на лист товариша Л. І., Брежнєва твариннииам ИиУвсьиоУ області, по ударному працюють на феР1ах району 12 Rожомольсько,молодlЖНИХ иолективів. В авангардІ змагання йде молодіжна бригада /МолочнотоварноУ ферми М 1 ордена ЖовтневаУ РеволюЦії радгоспу «Плосиівсьиий», чле-

і ~leToдiB д і яльності, поліпшення рсботи по добору. розстанощі і В1ІховаН!1Ю иадрів. Адже Ішнішня звітно'В ' борна иа:llПзнія поиа· зала. що в цій спраВі є ряд невирішених питань.

МО,10ка,

а

групиомсорг

иавалер

дового Червоного Прапора 1{овела цей поназнии до

ордена

Тру-

Євдоиія Нривець кІлограм і в.

6070

ПОХід молоді міста І району на подолання

зарекомендували

.DpO

не

робітниця пред'яаден­

,10ПУСТИВШИ

жодного

виробу.

Цього

~lаЙстерностl. ХОЧ це в і діграє важливу роль. І брига:lИР Р. Лісковець, і иожна тру· дівн~"ця. l.!..to СТОЇТЬ поруч. розпсвідають про ТЮlарину напо:rеГ.'1и8іСть. CTapaНl~iCTЬ . Ві,1даніСТЬ інтерєса:\1 к о лек-

TO~IY

\

як:й вона раніше працюва.'1а,

\

тиву.

МаБУТь.

}(О;lIСО:lIO.'1ьці

О,1нсстаІ"!но

..

СЮ1е

д і .1ьщщі,

обрали

~

СВОЇ)І і

комсоргом. А піс.'1Я ніх звіТНО'ВИБОРНИХ

делеrаmїв

на

!

ниніш­ збор і в

Т. Мезенцева ОЧОЛИ.1а ИО)ІСО;\10.'IЬСЬИУ орган ізац І ю Юl і ·

\

ни.

П:с.'1Я зvстрІчl з Та:\lарою, П подруга~IИ по роботІ. І\е· рівниками бригади. цеху я.

npaB;ty

нажучи,

якось вІдразу чому

ж

не

~IOT.'1a

збагнути .

криється

~

в!

причина

дання поставлено перед ню!!! в десятій п'ятир!чці. Вони доила.:!уть вС:Х СІІЛ. творчого

ж тут на очах м!сто iH;tyстр:а.1ьне». Не ва~аючись. вона залишає рідний край і nереіжд-

успіху виробничниці. Ії авто· рнтету. «Іна,:ше не ~10ЖУ, а взаГ1jлі працюю. як і всі», вислів Тамари.

в життя рІшення ХХУ зУзду НПРС і розгорнути змагання по гідн:й зустр:чі ХУІІІ з ' їзду

ВОду плаСВlас при~няв :lіВ'

ністю скажу. що Мезенцева ~

жен

КО:l<lСОМО.1ЄЦЬ

натхнення,

знають.

ентузіазму,

ВЛИСМ.

яиt

щоб

важливі

усп;шно

зав·

втілити

м. RОРНlИ'!tО,

.це ВИЩИХ рубеЖіВ бере свій почаrои з наrl Иhiо завойованих позицій. Первинні комс 0-

140льськl оргаНlЗац1У

ня,

продукц:ю з першого

бракованого

споиіЙною.

р ,О 3 .D О В ід

д! .10Вl!ТОстl

В цілому ИОМСО)ІОЛ!Я ~1!CTa іраНону під і йшла до свята з ваГО~IЮIИ усп:ха~1И у прац! і навчанні . .кожна первинна оргаНlз а ц:я. НО-

всю здає

А воно. невга;\lОвне дівоче серце, просило неспокою . І бентежно в ГРУДЯХ затріпоті­ ,lа звістиа Bi,l подр у ги з Ук' раУ:іИ. незнайо~lОГО мІста Броварів. 3е~1J1ячка клина· да Ta~lapy до себе: .рссте

об-

стансвку високоУ

НИ якоУ ДОСЯГЛИ З початиу ювілейного роиу надою на кожну корову по 4993 и!лограl\1И

ВЮlOгливості,

СТВОРИТ1І

JIІкансьиому фестивалю молоді про достроиове

У:lОСТО­

O,l-

стала

Л : ЗУЄ~ІО д о пущені прорах:. ю:и. Перед Н~~ІИ стоїть ряд проб:rс)!, що потребують неганно-

ПОРОШИОВОї металургії з честю підійшла до

прес у вадьниця

єна на почаrиу року. Ві;tт.ОДl

Іни Рад. Напередодні свого свята комсо~IОЛЬці та молодь Броварщини рапортували про

ПО.1:ПШИТИ KO:\ICO~1(1.1Ьрадоспзх

знаки

дої ЛЮ;:ІИни, у Тамари були заповіТН і мрії. захоп­ ~ення. Серце рвалося до найнезвичайнішого . Дівчина, заиlнчивши учидище,

перший

себе

секретар

міськкому

1\ОМСОМОЛУ.

жає в наше м:сто. Р об!ТНИЧИЙ ко лектив за-

~

\ \.

«3наю Ії з березня. всього nільиа мІсяців. Проте з пев·

~

чину яи свою. НаЙ.:tОСБ!дчен~ші пресува.1ЬНИЦЇ щиро

яиось по·особливому вид і J1Я ' ~ Ється з-поміж інших. І не ~

тодами

нею. завжди B!Д~liHHOY яиості

ді.1ИЛИСЯ випроБУВ2НИМИ мероботи.

А

ти:.!, що вироби, виготовлені

Тетява

Подьяча стала для новеньиої справжньою

Якнайглибш€'

нологію

-

ко

наставницею.

п і знати

тут діВЧИНі взагаJ1і зробити

якийсь

важ-

тех-

не підведе

ИОJ1ектив»,

тина Шелест. Тепер всі свої

думиа брига.:!ира.

мішкою: «Що й иазати. здавалась. І мови украУнсьної ніиоли не зрозумІЮ. А зараз

риша, иомсо~IО.'Шу Мезенце' ву можуть ПОК.'1астися. І впевнені. що вона ДОПО~10'

знегоди Тамара згадує з ус-

б!льше

Тан, на рОбітницю.

пресового цеху називає O,lнією з найкращих пресуваль-

ниць. Це означає. що робітниця :lосконало вивчила тех-

нологію виробництва. І иищо

кl.1ьиа місяЦів то:.!у з на,:tIЄЮ

І острахом поглядала на пре-

си по виготовленню надзви-

~

\

має. Та й не тільии пі.:!три-

~Ia~. Ось ! н€'що-rавно. ноли

..

рокІв.

Тамару Мезенцеву колеитив

това-

же у важну хвилину. пl дrри- \.~

минуло тродвох

~

ниць чимало. Ta~la ра ІОколи

роб!тницю і бригадир Вален'

ки

j

u

виробництва вчила

тут все моє». ;і ТОГО часу

, , •

докір.

Та й таl\ИХ сумл і нних РО" І' Т -

йшли звітно,виборні

,

~

зБОР1l. \

комсомольці ВИС.'10ВИШ1 чимало зауважень ЩО:lО ідейно·

\ \

виховної роботи . Для KO~lсорга Ці слова стали наl\а·

~

нових фо"м діяльності.

\

ЗОМ. Вона мраз

Тоді, на

Тамару

у пошунах

j

звітно-виборних. ~

Мезенuевv

обрано'

чайно силадних деталей, то сьогодНі за О,lним Із них її робоче мІсце . Доручену

д~легаrом на ХХІУ конфе­ ренЦ!ю ~I ! CЬKOY KO~ICO\IO.'ь, ської організації. Та КОго

справу виконує на совість, як велить робітнича честь. А вгорІ полум'ян!є вимпел

високого довір'Я иомсо~IОЛка заслужила одностайна думиа колеНТИБУ.

«ВІдмінник яностІ». ЦієУ від-

А.

\

~

СЕРЕАА.

\ .. ~..:- ,.,..q"~~~"''''''''''...c'''':-''''<O'"'''#h''''''''''''''''''''~""""""",~

МАЙСТРИ МАЙБУТНЬОГО Виробнича

бригада

Калитянеької середньої школи одна з най­ кращих у наию,ltу райо

ні.

Щороку

добивається

BiqpaaHUx успіхів і одер· жує за це почесні гра­ моти й цінні подарунки.

J1

нинішньому році вона

виростила

на

кожному

гектарі своєї ділянки по

28 310

центнерів

пшениці.

центнерів

кормових

буряків, по 130 центне­ рів капусти. Під час літніх кані­ КУЛ на її базі було ут· ворено табір праці і від· nочинку «Світанок:>, У якому знаходилося БО

учнів.

Вміло

корисну

поєднуючи

працю

з

ціка·

вил! в ідnочинко,ч, юнаКIІ і дівчата добре загарту­ вали СВОЄ здоров'я і зроби,!и них

Субота.

Чll,ltало

C/'lpaB.

29

корис·

зокре,ча

жовтня

за·

1977

готовили

для громадсь­

кої худоби

І /о тонн сі­

нажу.

Працюючи на дослід­ них ділянках, нинішні школярі

після

закінчен­

ня середньої школи го· ТУЮТЬСЯ стати добри.чи майстрами

майбутнього.

Одна із активних членів Вllробничої бригади де· СЯТlIклас/шця Любов Фрол була делегатом Всесоюзного зльоту тру· пових оп' єднань школя, рів, що проходив у сто-

року

лиці ни -

у З~ІАГАННІ

нашої Батьківщи­ Москві.

На передньому плані цієї фотографії ви ба­ чите (зліва) Любов ФРОЛ. секретаря ком­ СОМОЛhСЬКОЇ організації Григорія ВОРОБ'Я і бригадира виробничої

бригади Катерину КО­ ВАЛЕЦЬ, які разом 8 своїми колегами-десяти­ класниками обговорю· ють виробничі справи.

А. КОЗАК ФОТО

-

ПОПЕРЕДУ

Трудівники радгоспу «Требухівський» наполеглнво працю­ ~TЬ

над

викоианням

народногосподарського

плану

десятої

пятирічки. Першим успlшннм кроном на шляху до мети був щедрнй 1976 рІк. АнннішнІй JIpниіс нОвІ здобутки: набагато ранІше строку колектив господарства раПортував про вико­ нання дворічної програми. ДержавІ продано 180 тоии хліба,

2245 тонн овочів. 509 тонн Молока, 330 - м'яса що знач­ но біn:ьше завдання. Свої ДОСJJгнення В _труді требухівщ при­

свячують Великому Жовтню.

Завжди - у веЛНl~ій чи малій справІ в рядах право­ флангових комсомольцІ. І в цих здобутках колективу _ вагомий вклад членІв ВЛКСМ тракторнстів М . В. Rуця, В. А. Колка. А. г. ИорніЙRа, тепличниці Н. М_ ВелидчеНRО шофера

В. І. Дідуся.

автора.

НОВЕ ЖИТТЯ

Р.

fЮВБАСИНСЬКА,

секретар комс.ОМОЛЬСЬКОї органІзації радгоспу,

3

стор.

о оу;:


ВЕЛИНИЙ ГАНДБОЛ У БРОВАРАХ

СПОРТ

Ш!®~®r®wт )Jl] ~ОО~ООб1

Цими днями вся увага бровар· СЬКИХ шанувальників спорту при· вернута до спорткомплексу «Ме· талург:., де п'ять кращих жіночих команд республіки розігрують першість центральної ради добро·

Піонерсьна дружина Іме­ нІ Валентини Терешкової

ВІЛЬНОГО

«Авангард» У фіна.~ьніЙ

м!сьної ШI{оли-інтернату гід­ но зустрічає с.'1авниЙ ювілей

жини

І вали:

усіх

J нах

піонерських

проведено

заго-

урочисті' піо­

нерські збори, присвячені 60-річчю Великого Жовтня. Організовано зустрічі з пе­ редовикаlllИ виробництва за­ , воду

порошкової

І меблевої

металургії

фабрики. Зібрал~

тонн металобрухту,

17

ну

макулатури,

ТОН-

1

на

честь

ювілею оФормилн 14 квітни­ ків, висаднли 760 кущів, алею лип, беріз, горіхів. Спорудили спортивний май­ данчик, оформилн кімнату­ музей В. І. Леніна, розпо­ всюджували

художню

спільно-політичну

та

А.

су­

нити

заклинала

свято

берегти

завойоване

щасливе

незважаючи

одеситок,

на

деяку

закінчився

НЕДІЛЯ,

внічию-

По перерві частіше атаку· вали господарі, на якийсь час вони вийшли вперед, але втрима­

. Фіналові передували відбіркові ІГрИ, ~ котрих суперничали, окрім ДРУГОІ команди Броварів і ганд,

ли. Бойова

60.1істок з Дніпродзержинська, ще й колективи з Черкас і До· нецька. Дві останні, програвши, вибули 3 турніру. У пеРШll'і день головного фіна. лу між собою зіграли господарі. Переконливу перемогу здобула перша команда нашого міста 16: 4. Таким ЧИНОМ вона зроби­ ла вагому заявку на загальний успіх. Дві перемоги поспіль здо· були й одеситки: над запоріжка· ми 24: 19 і дніпрод~ержинка· ми 22: 1б. Матч команд Дніп·

ної СРСР з гандбо.1У, заслуже· ний тренер СРСР І. Є. Турчин В інтерв'ю для «Нового життя»

переможного

рахунку

-

нічия

не

12.ЗО К. ІЗ.ЗО К.

15.55 16.25

1б : 1б.

олімпійських

Молоді

17.20 17.40

чемпіонок

турнірі

спортсменки,

більшість,

прагненням обов'язково

а їх

У

18.00 18.15

подобаЮТЬС~1

гостроти, перемогти,

студеll:Т

для

ПРИВ : Т3 J IИ

10.00 11.00

ц:­

них

раЗО~і

з

15.15 16.15

хованні дують,

вузла

роз'яснюють роль КО:llуніСТИЧНО:llУ ви­

peKO:lleH-

трудяших, що

передплатити.

Органі .ювано і активно ПРОХОДІІТЬ новорічна пере.1.­

плата у Руса нові, особливо на діЛЬНИцях, які обслуго­

вують

1

Г.

листоноші

С.

Писана

Ступаків('ь!{а .

ЧИМJЛО

тоспу

робітнИКіВ

« РусаН і ВСЬКИЙ»,

рад-

як

І

ра­

закІнченні

ПРОГРАМА УТ ДЛА дітей. ХудожнІй «ЮнІсть •• еЮвілейна вахта працl_. кі

до керн.

К.

т.

«Салют

фіJlЬМ Одесь-

сВаJlьчииl

те.llефlльм

Ф.

П.

нА

і

17.00

транспорту.

Головченко.

радІо.

_Слава

солдатська-.

К. т. Екран молоднх. «ПОГ.llяд у майбутнє'. Зустріч студентІ8 Києва з академіком С. К. Всех­ К.

т.

Концерт

учасникІв

19.00

19.30 19.45

20.45 21.00 21.30

т.

«НаРОАна

творчІсть

Украl-

(Фотохроніка

<:>

«:УІолодь нерскую

<:>

І Н. Моргун. Як ві,

б і льшість

дань

Українн», «Пиоправду'), «Барві-

одержуаатимуть

головний

агроном

у

правду»,

Творчо працюють і листоноші Требухівського сіль-

«Київську

журнали

вісті,),

«3.1.0ровье»,

дянська

жІнка '),

«Перець'>.

По

«Ра-

«МаляткО»,

ського вІддІлення В. Васильєва, О.

кілька видааь

надходитиме 1 в сім'ї меха­ НLзаторіВ М. Рябого та М.

М. Потапенко. гостІ

Карпенка.

А це повІдомлення Із Свl­

тильного.

Активно

сІмей

ку льтурво-побутовоrо

частІ

програма.

Т. еРадн і ЖИТТЯ-. (М.). Т. е)' світІ тварин •• (М.).

2 курс. elHTerpYBaH'

Екран

студента-заочника.

Вища

математика.

лІніЙних

неоднорідних

зі

частиною

вигляду. них

12.05

МеТОА

17.15

варІації

довІль­

К. т. тів І

художньої

18.З5 К.

т.

С.

квартет

Прокоф·єв.

но

І.

Струнни.

(Ленінград).

20.ЗО _Київська

панорама-,

21.30 К. т. ХудожнІй фІльм кувачl

велосипеАlа>.

ство. ностІ

конструкцІй

*

тресту сБро~:рисільбуд.

* · і 3rоловниl\ потрІбний механік. ** вертатися

*

то

на

Бровари,

К.

~

~

_.".,

Індс'к,

-

К. т. 8узlв.

К.

облаСТ5t.

спІлкова

__ адресу:

мlс-

Металур-

партlАна

оргаt<lзацiJ

тального

заводу

вІдомляють

про

І

*

і

16.40

В.

І.

до

«Ви-

ЛенІна,

І

АО­

РаJl,ЯНСЬКО'

середнlІІ школl_. тих, хто вступаа

АО

Вища

математнка.

«ОднорІдна система .ІІініllнИJ( ВекторниА добуток ДВОХ

рІвнянь.

векторів».

19.00

К.

19.30

гімнастнки. (ІспанІя) . К. Т. «Супутник кіНОГЛЯАача_.

т.

Кубок

світу

з

СПОРТИ8ноІ

Реклама. Оголошення. К. т. ВечІрня казка. МультфІльм «Бабка І Мурашка-. 20.ЗО -Телевlзійниll прес-клуб-. 21.30 еСторінки історичних бlографlй-, Художній фІльм «ЯкІв С8еРА-

20.05 20.15

лов_.

(М.).

Редактор є. ФЕДИН.

ЗаводобудіВНОМУ комбінату ~

НА РОБОТУ

монтажники,

еJIектрозварникв.

слюсарІ,

З

воді'і, краНівнИRН. вертатися

І ~.,...,#.,...,.#~~~~.,.~ .. " . Колектив

профспілкова

по­

8

ор,аніза­

міськоі серед .. висловлюють

глибоке співчуття вчительцІ Н. 1(. Кородеико з пр"воду передчасної смертІ її чоловІка КОРОДЕНКо\

Васи"я

Кириловича.

НАШ,\255()2() АДРЕСА:

І

ТЕЛЕФОНІІ: редактора

-

БРОВАРИ ,

19

З R2'

n ,ЮRilrl'nl\:; 1РV~і!D'IЯ КИIВСЬКurо (Jбл~праВЛlННіІ в сп.оа!!'"

w ••

.;.;авниurв , ПОЛIlР~фlі і кн ИЖКОflO1 ' -

госпрозрахунковоТ

.lI.18ельно·монтажної

ка

дільниці

бу­ гли­

Великої

ВІтчизняної

вІйни

ДРИЖЧАНОГО

КОРОДЕНКА Василя Кириловича

ЦІІІ весь колектив ньоУ школи НІ

адреl:У:

АдМіНістрацІя.

смерть

8ИСЛОВЛЮЮТЬ співчуття сім'Т, рід.

на

м. Бровари, промвузол.

!

бо~о сумує 3 приводу передчас­ но! смертІ ветерана праці, учасни-

маши­

сумом

перед час ну

і

ПОТРІБНІ:

Інженера,конструктора

~ ~'_

'i'lh1

вступ ае (М.).

учителю.

КПРС

17.55

нії-.

проф­

експеримен­

торгового

нобудування з глибоким

ДО ВАШИХ

11

-

«Пснхl".

(М.).

вузів. Математика. е Вектори-. Екран студента-заочника. 1 КУРС:­ Нарисиа геометрІя. «КРиві .11\-

*

АдмlнlстраulЯ.

АдмІнІстрацІя.

ваУТТJI,

І

творІв

держави • К. т. Для

і ~

.. ... . ................... ---------------1 :

..!lapTiilHa.

KHeBl'KoA

Екран

вчення

15.00

лІкарю.

-

ДЛА тих, хто Математика.

т.

кументів

І

~

ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ НА

ор' ан рnяврского горкома

aeГIVHHOf'

Екран

14.00

Івана

Павловича

8ИСЛОВ .• ЮЄ співчуття рІдним близьким покіЙНQ( О.

ПедагогlчниА середньоУ

глибоке

колектив

ШКО .. и

но

спІвчуття

Артеменко

з

2

ЇУ

І

мlськоТ

висловлlOE

вчительці

приводу

смертІ

О.

І.

передчасної

чоловІка

АРТЕМЕНКА

----------------1 -----,.----~!

редаК1nР& - 19·4·47-• в І ДПО81даЛЬНОІО сеКРf'ІаDЯ віn'nlЛ'V •сІ 1ЗСТУflника . . .' J1b(.bf(OIQ ГОСnОДdDСJВ8. КОРРСПОІ" денТа МІсцевого раДI0МО8JIf>ННИ _ 19 ~ ІА' . .. [aif' ld кыоllи!! Ііа VKD"'IIH~KtJt,1 ).fiblKe вул КИlвська 1.;4 • , - - -MaCORn1 ~ , tI_ ' • 81АдlЛlВ ПDnМИСЛОRо~тl. ОIИ. _ " Iq.467 ,. _________________ " , _ _ _ _ _ _..-.- _ _ . _____ оо _ _Фnl0КОDРСl10НДРН18 _ , _, _____ ., , .

капіталІзму. прибутково'

(М.).

саморегуляцlя_.

14.30

-" ... ""''''''''~#~~~''''..#''''..,. ......".., ... """"',. ..",......."...,........".............,..,..."."..#.,.".,., .. ,.,...,...,.~~ ,,....,..,..,.....,......,."...,..,...........,...."."...".."....,..."."....,. н uдя >1-\11 'ІІІ Б H9DI,n'l'iblx

т.

на

і

вул.

гів, 4.

;..;...)iМid""~~

,)",

Т80Р-

ІІІ курс. «Основні супереч­ сучасного Імперlалlзму-.

вартості_,

*'* \

заводу БУДІвельних

і

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

CC}/if>TOh

І

Суспl.llЬСТ80зна8 0

Полlтнчна економія «Форми капіталу І

•• завод .(КОЛИШНlи б бі ) заЛІЗО етонних виро в • на постійну роботу термІново 1

ПОдАРУННОВИЙ НАБІР.

«

ПТУ.

12.10

еПрибор­

ним І близьким nOKiilHoro.

КОММVНИС1lIЧ(~( коА !І...t!Jlltи Уf\1>dИНbJ IЩJ'11Н'КОГО И оаАонного

Ше8чёнко.

[д;;;;:~~::::;;7H7:'::::М;1 г-----.c'-.;>--~,

ИlРIВ, ПО,ll,арувків, ТОЧlО.

1'у

Г.

rалавтерейвих і парфюмервих виробів, суве­

ПОСЛУГ.

«Т.

громадський кореспондеит~

приавачеВВJI,

НООПУНІВЕРМАГ ЗАВЖДИ

Учням

11.10

(М.).

рад­

кл.

8

Розповідь про ЖИТТя поета_, (М.).

творчості

19.00 К. т. -Здоров'я>. (М.). 19.45 К. Т . • Творчість наро.. 18 С8Iту-. 20.15 К . Т. еВечlрня казка. (М.).

(М.).

Ботаніка. .Клас OAHocIM' •• Злаки •. (М.). Науково·популярииll фІльм. К. т. АнгліАська мова

чlсть

Заключний концерт .ІІауреа­ Всесоюзного фестивалю са­

ТРУДЯЩИХ РРФСР. (М.). К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: • Трактор' (Челябінськ) - «Спар­ так> (Москва). (М.). О. Корнlilчук. еПлатон Кречет •• ФІльм-вистава. (М.).

т . • Винахlдннк_.

кл.

10.00 К. т. 10.10, 1З.60 10.;0, 11.40

сталих».

модіял.ної

15.00

спеціальноrо

вап.,.

АОЛЬНИХ.

Jl,ифе­

рІвнянь N-ro поряд­ сталими коефІцієнтами та

«ЗаВЖАН

К. т. Д.ІІІІ дІтей. «Знай, "JOби, бережи>. РеспублІканська авставка Юннх натура.lllcті •• К. т. ІНформаціАна програ•• «Вісті>, МузичннА аитракт. Б. Ла8реньов. «РОЗ.llом_, Виста­ ва Льві8СЬКОГО росlЙСЬКОГО Ара­ матнчного театру PaoЦlIHCIoKot АрмlТ. _ Н а добранІч, Аіти!_ Програма «Час-. (М.), ПродовжеННА вистави cP03.110M.~ По закlнчеинl К. Т. Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К.

9.10

13.80

ОБЛАСТЬ

музнчна

ШКО.llярів.

ГОТ0811-. сНа ювілеАнlй 8ахтІ машнво, будівникн Харкова>, На допомогу школІ. 6 11.11. Фlзв­ ка. «Снла тяжІННА. Виа тІла••

госпу.

ТОВАРІВ.

O,ll,Jlry,

Вони

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

працю­

ють тут листоноші Г. Корсун

На виставці великий вибір

зв'язку Колко,

роБІтникІв

К. К.

НА

Ранкова

правою

радгоспу

«30РЯ» А. ДЗИКОВСЬКИЙ, медпрацівник М. Нруглик,

(,Сільські

т.

ку

Ну­

нок» й іНШі. Шофер С. Ря­

бай передплатив

К.

ренціальних

в Русано-

черенко, завідуючий торфо­ господарством М. Неїжсало,

« Известия,),

ПРОГРАМА

трудІвників

роЦі тракторист П.

1978

НОВИНИ.

9.00 9.30 10.05 11.05

НЯ

пере;щлачує кІлька газет І журналів. По п'ять-сім ви-

в :\шну.'10МУ роцІ, оформили пеРС.1. плат у кlлькох газет І журнаЛіВ . Так, 1'1 , Міщенко одержу ваТИ:l1е

<:>

РАТАУ).

20.45 .На добраніч, діТIІ!-. 21 .00 nporpaMa «Час-. (М . ). 21 .30 К. т. ХУАожнlіІ філ.м «8е.llИКИЙ атракціон>. По закінченні -

сиМфонІчного

Центра.llЬНОГО телебаВсесоюзного радІо на

заводі ім . Володимнра IЛ.llіча. К. Т. Кубок С8іту s споРТИ8НО' гімнастнки. (Іспанія). По закlв­ ченні Н08ННН. ПРОГРАМА УТ .Народні та.llантн_. Концер, учасникі8 художньоі caMoAi.JlJoo ності Херсонського Палацу JL!yл ... тури суднобудівників. «Товари народр. Цех сто.ІІ0ВИХ прнборів запорізького за­ воду «Дніпроспецсталь_.

9.40 6

хуJl,ОЖ­

ньо1 самодіАльностl Сумської об­

Велнкого

18.00 РеК.ІІвма. ОГО.llошеНRlI.

18.30

День працlвнв­

автомобільного

грама телебачення Соцlалістнчноl Республlкн В'єтнам. ВIДКРН8а. програму 8ИСТУП Ч.llена Політ­ бюро ЦК Комуністи чи оТ партll В'єтнаму, прем'єр·міністр УРЯДУ СРВ Фам Ван Донг. К. т. ЧемпІонат СРСР s хокеЮI ЦСКА «Дииамо_ (Москва). (21.00 Програма еЧас_)

16.00 Д.ІІя

17.30

Жовтнюl-

еСlм'я-.

Художиlй

15.35

Н08ННН.

-

ИИ_.

Ровенська об 1асть. Сучаrне триnоверхnqе приміщення CepeдHbГJЇ li/КО.1И одн а 3 новобудов села Малий Шnак · в. Тут розмістились НП6'lй,!ьні кабінети і лабораторії, майстерні, спортивний і актовий за,ш. біпліотека, їдальня.

РІЗНОМАНІТНИХ

БРОВАРСЬКИЙ

15.00

Традицll

К. т. Телематч 1з акробатнки: ПО.llьща Болгарlя СРСР.

19.ЗО К.

Броварський коопунівермаг ПРОВОДИТЬ ПЕРЕДСВЯТНОВУ ВИСТАВНУ-ПРОДАЖ

МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ

К. т . • Про балет_. ДЯНСЬКОГО балету.

ластІ.

ША.l:IОВИ.l rОВАРИПZІI

ВИ

«Хо­

серІ",

9

_Час>.

18.00 К!ноогляJl, .Хронlка наших .1hI8-. 19.00 К. т. ІнформацІйна nporpaMa -Вісті_ •

ПЕРЕДСВЯТКОВА ВИСТ АНКА-ПРОДАЖ

товарів

тenефільм

муках-.

фи

оркестру чення І

святським.

17.30

ПЕРЕДПЛАТА

пращвникюlН

зв'язку преси в

ХудожнІй

по

неЙмовlрне_. К. Т. еВсl П сини-. Документальний телєфlJlЬМ з ЦИl'ЛУ е Батьки І дlти-. еТвlй труд твоя висота_. До­ кументальнІ телефІльми. Художнlil фІльм дл. дІтей еБI­ лнй флюгер". К. т. Р. Глієр. Концерт дл. ар­

22.10 Виступ

22.50

кlноподорожей-,

РОДННИ-. Кон­ церт оркестру народних Інстру­ ментІв YKpaїHCIoKoro телебачен­

На фото: біля школи nісо!я уроків. Фото П. Здоровила.

господарств

т.

Програма

19.30

14.45 еМелодіУ єднної

<:>

сіЛЬСЬКИХ

К.

«Клуб

«Пlсня-77 ••

еХО­

серІя.

9

ровський завод_. Новини. До вО·рlччя ВЄJlИКОГО ЖОВТНІ!. «Поздоровлення друзlв_ . Про­

.Карти-

Тележурнал «А8томобілlст_. В передачі бере участь мІнІстр а.­ томобlльного транспорту УРСР

шко.пярів.

Є:l-1СТВ,

К.

ків

ЮНИХ

3 першого жоатня розпо­ ча.'1ася пере4П.lата газет І журнаЛіВ на 1978 рік. Пар­ тійні орган;зац : ї пі.1.ПРИ·

БабаАжаняи.

14.00 К. Т. Сьогодиl -

ПШЕНИЧНА, будинку піо­

ИДЕ

А.

вітрила_.

РеспуБЛіК у виконанні п:о- (

нерів та

т,

Т.

11 .80 12.00 12.45

Ссц' а.'1 і стичню:

М. методнет

Новини.

К.

телефІльм

18.00 18.15

Трубіцнн. лнстами_.

К . т. МультфІльм _МІшок Аблук_. К. Т. .Всі уі синИ_. Прем'єра докумеитального те.llефl.llЬМУ із циклу е Бать кн І діти_.

По

університету.

Наприкінці урочистого збору прозвучав Г:~Ш Союзу

нер:в.

Г.

€.

ХудожнІй

3 оркестром. К. т. Репортаж s ЛенlнградськСІ­ го внробничого об'єднання сК(-

Ху-

шляху_.

К. т. -За вашими Музична nporpaMa.

т.

22.50

В. ВАЛЕРКО, Київського держ­

грома.:\ян Нраїнн Рад із свя­ ТОМ І побажали ще кращих успіхів у труді й навчанні .

Радянських

великого

т.

17.15

К. т. Сьогодні День працІв­ ників автомоБІльного транспорту, В передачі бере участь мІнІстр автомобільного транспорту

18. ЗО К.

сьогодення.

тепло

-Сільська година_. _Музичний кlоск-.

дlння

На урочистому зборІ дружини- були присутні по­ чесні гості ветеран партії І Великоі В'тчизняної війни М. Т. Поліщук, лісник П. Г. Вакуленко, пере.:\овнки ви­ робництва заводу порошко­ вої металург;ї Н. Б. Дадо( нова та Л. Ю. С:м:нська. Вони

15.30

дож ній фільм «Жовтень-, К. т. • Міжнародна панорама-.

19.30 19.55 21.00 21 .30

BC~X і

т. Т.

14.30

16.1i0

телефІльм

НИ-.

бажання~~ хоча май·

стерність багатьох із них ще не така висока, аби на рівних СУ· перничати з провідними клубами Турнір триває, сьогодні відбу­ ваються його основні матчі.

середу відбувся важливий розподілу місць матч другої

Сою-

еХО-

ХудожнlІl

РРФСР

16.40

сказав:

-

Радянському

по муках_. 8 серІ", КІно_Хочу все знатнl_

14,00 _ Етапи

змог­

Матчі авангардівок уважно спостерігає старший тренер збір·

наставник

.1ІlтеА,

• Будильиик_. _Служу

К.

ur

10.35 К, Т. сОчевидне -

11.35

ЦТ Д.llЯ

ГІмнастика

8! ЖОВ1'ИJl

ПРОГРАМА Н08ИНИ . К. т. ГIМН8стика. дlння по муках_.

жовтня

журнал.

8: 8.

Одеси, Запоріжжя та Дні·

ЗО

ПРОГРАМА К. т. 9.ЗО К . т • 10.00 К. Т. зуl. 11.00 К . т. діння 12.20 К. т.

9.10

перевагу

ти

У Д.~я

літерату­

команди БРОJ3арів і Одеси. Гост· ра комбінаційна боротьба рівних за силою суперників, насичена стрімкістю відривів-атак, влучніс· тю K~ДKiB, віртуозною грою во­ pornplB, порадувала багатьох лю­ бител і в гандболу. Перший таЙ\1,

продзержинська.

за·

9.10 9.30

пІонервожата

Буд~лова

nіонер;в

з ручного м'яча. частині змагань бе·

родзержинська і Запоріжжя кінчився з рахунком 18: 14.

ру.

Старша

товариства

руть участь дві команди госпо:!а· рок майданчика, гандбольні дру.

Батьк~вщини. На урочистому зборі дружини «Ідемо дорогою Лен~на, дорогою Жовтня» піонери рапортуВ

спортивного

rrОИ!Jl.IJtОК.

9.00

Юрія

І

Андрійовича.

ГЗjf'18 . Іі И Х () ДИІЬ

УП'stlН BIf'TOPUK. 11 f

CPPP,ly

Об сягИ 0.5 Ю ФО1JМВ1V СОУ ІНУ Г8;е,и

()

сIID.Rда'

. . А)'JI. - -КИlІll:ька - : ' : -. -154. - ' - " - - - - - Зам. - - -5683-10.950, ------rЩ)'IRЛI,

#172 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you