Page 1

і І

І

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГо · МІСЬКОГО

М 1с Ь К О J

j Газета виходить

І

РАПО Н НОІ

д Е П УТАТІВ

К И ІВСЬ КОІ

О БЛ АСТ І

(704~ *_Субота, 26 жовтня 1985 року

r * Ціна 3 коп. -----------1

ЗАВТРА ДЕНЬ ПРАЦІВНИНІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ОБОВ'ЯЗОК

*\.l

дня

прийняття

минуло вІд

Постанови

ЦК

КПРС «Про заходи по полІmпен­ ню використання клубних закла­ дів 1 спортивних споруд)). І, зви­ чайно,

ще

дуже

рано

нак

зацІкавленІсть,

про результати її та

стріли

говорити

внконанІUІ. Од­

з акою зу­

1 обговорювали цей важли­

вий партІАний документ культос­ вітні працівники, трудовІ колекти­

ви міста І району, неослабна ува­

га з боку партійних, радянських І

господарських органів свІдча~. що в розвитку культурио~свІтиьоІ ро­ боти,

в

питаннях

органІзацІї

удосконалення

вільного

намІтилися

часу

позитивнІ

люднии

зрушення.

ПІсля обговорення постанови ЦК

ні ~ечорн.

зові заходи в Рудні, Ппоскому стали хорошою школою для всіх ку льтармІ.йців.

з

райокиому

лІпшення оргакізації

дозвілля на­

дальший розвиток як ху­

дожньо{, так І технічноі творчостІ

трудящих. Згідно

з цим

рішен­

ням складенІ конкретнІ заходи ра­

йонного кск. заходів

наголос

зробЛено на необхідності

При розробцІ

урІзно­

виконання

КПРС.

На

зверталася ва недоліки. Серед ос_­ новиих проблеми організаціі

. дозвілля

стоїть

господарств,

добре зарекоменду­

ті, як обмінні концерти. Вже пер­

ші виступи аматорів сцени збира­ ди баt·ато глядачів. Схвально від­ гукуються про них і самі учасни­ ки. Адже оомікні концерти це і обмін досвІдом між колективамн

-

самодіяльності

сільсь­

розмови

лювальних

дах

куяьтури

адже

весняно-літнього

протя­

перІоду

~ле­

художньої агітбригади з Жер­

до ви не змоr.'ІИ зробити жодного виїзду через вІдсутнІсть транспор­ ту, 'ІО тепер нав·пакн: організували

додатковІ .концерти. Адже за ро­ боту ·КСК вІдповІдають не тільки клубні працІвники, а й керІвники господарств, сільсьКі Ради. На

жаль,

серйозно

не

всюди

однаково

поставилися

БервицІ,

залишилась

непо­

лагодженою .

Немало й таких клубів, будни­

ків ку.пьтури,

де керівники місце­

господарств,

м яко

вважають

кажучи,

другорsдиою.

стосується

радгоспу

«Русанівський•, де будинок куль­ тури в Русанові 1 клуб Першо­ травневого

ремонтуютьсs

обіцJІН­

для

музею.

На порозі зима. Центрами всієї культосвітньої роботи в цей час стають заклади кульТури. Те, з яким настроєм сюди йтимуть лю­ ди,

перед,

органі­

культармІйцІ, значно залежить від підготовки приміщень, їх ()форм­ лення, обладианИJІ. Обов'язок 1 культармійців, і rосподарників не забувати цього.

води

в

армію,

-

І.

урочисті про­

народнни,

тематич-

в

яких

Зростають Напер~одні

з'їцу КПРС зростає юль­

цій про прийняття в чле­ ни КПРС с.пюсЗJря заводу

кtсть заяв. що надх.?дять в щріійні орган.ізаціІ мІс~

но·г о с·5ладнан.ня В. Ц. Ра­

і

району,

XX,VII

в

я.ких

виробничники.

кра­

спец~а­

.'Ііс1и

й представ.нwки. ІН­ •є·.11геннїі просять прииня­

ти їх ...10 .1ав

КПРС.

Нещс..1;авно на засіJан ­ бю, ро :\1 іськко~1у nартії :J8''ГBer>.l.ЖE'•Hi рішення

первинних

-лартq,ргані'за-

нє·с 1а1цартного

чн.нського.

коУІунадь­

УІашиніста

ПМК 'У!КСОПСflіЛІКИ П. М . Марченка. гальваннка за­ ВQду а.'ІЮУІіІ-JіЄВИ'Х бу"JJКОН­ -стру!КЦіЙ Ф. В. І.вановсь­ .когс. lЄХНіКа :ПО ШТУЧНОМУ с:::і.ж•нінню тварин. радгос­

nу і:-.~ . Л. М.

60-річч.я СРСР Колко. вчител11ки

.'J.iтti· j:вct;>tюi

RОІІсомолу пt.цбuо під­ вицтаа

серед

мольсьRО

-

ців ЦЬОГО

'p otcy.

сере;:JjНьОї

умовах

працюватимуть

ш.к·оли Л. М . Пог,рібноІ та

багатьох іншкх. Кани,И;:tаJrами в

ський•

члени оператор

-с·тади

машинного радгоспу

-9 мtси­

Пє,реможцем серед КМК підприємсТІВ n.ep. шоІ категоріІ

брнгащу

ІІ.изнано

верстатників

,ре."ІІОН'І'НО - Мех.аІН:і'ЧНОІГО цеху

заводу

пластмас,

бригад.иро~

rо:'Іf

-

В.

Ку­

групкомсор­

В. Шалімов.

nіДnриємств

Cepe,:t ;~;pyroi

К'aTe.ropjJI

КМК заІЮЩу алюм!ніє­

вих бу:щнонструJЩ!й (ке­ р:Внкк С. У.рясьєв, !1рупІКQІ."ІІІСОрг М. Ме­ хє,д).

СеРЕ!;\

доїння

корів

« Великодm"ІІер-

Н. Ф .

Гз,рбуза.

формувань nlдпр.иємств "І';ршьої кат.еюрlІ nер­ шість завоював· колек­ тив швейноІ дІ:льни.цІ. фа6ри:ки. верхнього ди.­ пtчого

рІівник

триашrажу

ра;J;гос­

пу «Пух.ЇJІІІСМ<И'Й• В . В. Ва.рЗІва, в'язалЬНИІІJІІ фаб­ рики

верхнього

т•рикоrгажу

М.

дитячого

М-

Моту-

р;цу ·1і'В. в ла:-.~н

т.

-

Л.

зюи,

пl.д

технічного ІНонтролю за-во­ ду порошковоІ маталург!І

Л. О . Та;ран, складальни­ ця мlcW<oi друкарІІіі Г. М.

Пол:оtз.ко та іншІ . Ycntxliв 1!8."11,

r;я

-

комсо­

молодІжний urгукату:рlв

ТаКОЖ

КО:МСО'МОдЬСЬ­

'/(Q·МОЛQДіЖНО'МУ

КОЛ6К·

тwву телефоністо.к між­ м!ськоУ телефонноУ С1'анц.!І (.керівник Т. Bhpca, ~рупкомсорт Г. Рабо~к). Цей колек­ ТИІВ JСраЩWЙ серед СПО­ рі-ДИ<Е-Н.ИХ фОJ>УІУ'88НЬ пі'~nриємств тран.сrю;рту і зв'язку. Нолективи-перемож­ Ці нагородженІ тами м!ІСьКІксму

Укра·їни.

грамо­ ЛНСМ

колектив

шановнІ

вeJ!Jftlниx

на.креслень

щ;·ртіІ в КОМУІНіетичному бщ:ІЗнищтвіІ

И. Ф~АОРОВ •

,J;О:>.Іа­

високої прод_ук­ за рахунок

npaui

викс ристання

:\ІеханІзмів.

j

С1С;~ування

карт

аа­

т · ру;:св их

nр·сце·Сі,В. ТеХН<JЛОГіЧНИХ а•ксрдн:J преміа .г.ь НІ ' ї Сf!'СТ€МИ ОПЛ8'1И nраці. ~·ІіІ\· НСУЇ ДИСІІV.ЛдІНИ карт.

М.

Т.

БлохіІ!:І

:\lirue

з

Шfробі1ку

му

на

30.8 nr;' '

цєНJа. із с5сягу буд!вЕ:>::І,­ но-:.~оюажних рс3! r -· н:І

щ::::цента.

14.5

спри·яли

І~)я

лІна.

орган

вис ока

ПрсJ1ЯГС·:І1

не

чо.го

Цмн: .

хороша

праuі,

ту1

•було

часу.

::t:.-

дисюн:·

квартап.v

втрат

рссс-

п,тинності

ка;t­

р!в. Зразксво тру -~лт ься в nідроздl.1і П. В. Нрасн:: жс.н, А . Т. Блсхін та ін­ ші

робітники .

Трєс1о1 хо,рошу

в:д:JНачен о роботу

і

бригад

О. І . По.1с.вка та В І. АфончеН'на . Перша до:\Ісг­ ла-ся усnіхІів на сnоруд­ женні фєr;.\1и ве.тик о ї р гаІс ·: ху .дс5и в Бобрщv. ;~;руга бу,;~·ючи дитrа­ до;к у Св:ти .: ІЬН(::.~у.

..

-

А. СЄРІКОВА, Інструктор міськко­

А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, старший

комсомолу.

Інженер

ПМК-8.

Вдячні за ві\!t1,Ілу

девізо·:-.~ :\ІЄНШИМ

-

2УІ'-:ганні. На будівниц1!JІ С:<::.JИ райсі г. ьгоспх І ~1 і У во·на nерекрила заЕ:,lаtІ 11"

потрудІt&Ся

СБМУ-6- тресту «Бро­ вариrІромжит л о б у ..:~•. ОЧОЛЮВаНІИJЙ бри·гадИ· ром М. Висоцькою та групком-соргом К Ша­ нойло . Перш:,с-ть nрисудже­

Онищею<о,

ІКонтролер

машин

генпLд­

ІНа 100 прсцен­ ч. в .1асними си­ на 102 прс : 1енти.

Пра,uюючи «П'я-11Ирічку гаєтьс.я іИів:ності

з

Найкраще в буді:вни­ мольсько

но

168

по.сі·ла третє ~' квар­ тально:-.~у трес 1 І!КЬІН:.ІІ~·

колектив

(ке­

шофер ра1,1;госпу «Гоголів­ ТС'З'а'ршиІ. в аmи.в.нІй робо­ ський• О В. ДяченК'О, ло­ тІ по перетво,ренню в жнт­

:'оfічни.к бригадира

про­

на

:нщ;J.ання

Бар­

ЦJІВ!

Т.

з

реа•лlзувала

Бр.Іщ~да груm<омсорг тоw).

моледіжних

КПРС

ряди КПРС

комс~

молодtасивх

кояективtв аа

ЗволІкають з ремонтом в По· rребах, обіцвють незабаrюм при­ ступнтв в Кулажницях 1 Гоголеві, потребує ремонту будинок куn­ тури в Богданівці. Не завершенІ будtве.nьнІ роЄотн в Рудні в nрн­ мІщеииt

мtеьккому

сумки тру.цо"го еупер­

риденко,

Насам­

від

Бюро

камк керІвниКів.

дення обмінних концертів. самоусунулися

визначено

де

прове­

традицІйнІ форми

ПереможцІв

хво­

до

зацІї таких заходів у КалитІ. Збагачуються новим змістом

бу.1и

Мокрецв,

покрівли

передусім

якщо

давНJІ

Невелику користь принесуть ре­ мои1нІ роtсти, проведенІ в закла­

Це

наприклад,

К()Стюшка.

Іt:: ан

вена

н~ежно:го

ки.

справу

звернути увагу на ще ·один аспект: аюкиізували роботу й rосподарии­

-

систем

цю

ин

Малюнок А.

чер-вень- · - вере­

ПPO.:\ljll\1 нанс~ті л,ра'LІ і

скдадом•.

во.

роба не тільки Заворич. Це стосу­ ється Троєщини, Русанова, Пухtв­

вих

гом

цІІ. ЗІ своУми обоа's3КUІН аів справяяєтьсв вІдмІн­

сtяьеьких

ве.цутьсв роками.

тих сіл,

ли самодіяльнІ. артисти з Велик01 Днмерки, Жердови. І тут слІд

років працює

сьогоднІ готова до зими. Аяе, JІК

ких будинків культури та клубів. Особливо тепло дякували жителі

де з концертамн виступа.:

20

ва uтотравсо()ртІ. І 18есь час безаварІйно. За­ раз він тру.цвтьсв ва Броварuкtй електропt.цстав­

нво­

До речІ, саме несправність опа­

вала себе така форма роботи ко­ лективів художньо! самодіяльнос­

Так,

Олекеав.цр ПUJІ()ІUІЧ Гомурвк

готовку до роооти взимку. Звичайно, більшість установ

них

rсціал!­

Н:в;,ртальний

цнrтів,

Рад. Идетьсв насамперед, про пі.ц­

шлях ефективний.

ки.

кращою за

с~н.ь .

ної бази. Тут потрібна :вагома до­ помога

І.

Сl ичнюто з·:\Іг.rан.ня д ільни­ цю Берез· нсго ви.~нано

пвтанна

внК()рвстаВІІJІ

В.

За n!·;J.CY:\IKЗJ:>.IJ! вн .\'Тріш­ н~:о; ·реоl ;.вс ько-го

Afe

опалювальних систем в окремих 3

художньої

Х'J·на, О . І . fІслов.ка . Афснченка.

клуб, бібліотека стали тим . місцем, де .пюднна змогла б знайти заивт­ тя за Інтересом, до душі. І тут непочатий край роботи. Є вевирІ.шекІ питаиив І в пtдrо­ товцІ кадрів, зміцненні матеріаль­ гостріше

:Іав-

Ю. Ф. Березного та Ію:~т­

кожен був не пасивним спостеріга­ чем, слухачем, а сам був учасни­

сьогодні

вико.нання

лексні бригади М. Т. Бло ­

си насеяеинв залучити до активноУ діяльності в гуртку чи клубі. Щоб

раціонального

колони

д,ань n'ятирІчки. Це виконрооська дІльн и.ця

трудівників села у вихід­

ку.пьтурв.

чо­

nересув­

механ.!зсваіюї

С1· рокове

нІ ·І святковІ днІ. Завдання ПОJІJІ­ rає в тому, щоб якнайбІяьшІ ма­

ної бази закладів

жовтня

nі.'J,розділи

М 8 тресту <<Б.Рсзариrіль­ буд• рапортували IJ!XJ до­

У,вага

боти . І тІ новинки, якІ втІлюються

Насамперед

ної

ЦК

гостра

не прикро, про ремонт приміщень,

І

в життя, підтверджують, що такий

н.і

Постанови

ньому

початку

тири

іНІІІнми питаннями аналІ.зувавсв

хІд

методи ро­

манітнювати форми

На

поряд

так, щоб кожен будинок культури,

селення

щі

семінарІ.

з .неї, на зборах партІйно-господар­

яльностІ -закладів культури, кра­ ще їх використання з метою по­

П' JІТИРІЧНУ

На нещодавно проведеному чер­

говому

що випливають

сЬІrого активу міста І району пн­ танІUІ · було заслухано на з~Ідан­ ні бюро міськкому КомпартІІ Ук­ раїин. Прийняте на ньому рішен­ ня спрямоване на активІзацію дІ­

ЗАВЕРШИЛИ

П()Ка­

ком виставки, вечора, конферен­ ції. А для цього потрібно зробити

КПРС та завдань,

1'а

А проведенІ. такІ.

ГІДJ~!-1 -

І ХХVіІ Пr. J 1:3.1~,кпРс!

КУЛЬТАРМІЙЦІВ Не так багато часу

І І

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

Н А Р Од Н lfX

* N! 171

_17 ~~ітн~ _1_937 рок-у

3

- - --- - -- - -

Р АД

КОМІТЕТУ

допомогу

Щороку в радгосп 1 нор:-.~ові буряки . Студен­ •ЖеРІд,1:вський• пркІжджа­ ·ти ;nостійно перевикону­ ють

студен'Г.И

киі'ІВських

:вузІ·в. Вони ,допс.ма:rають збирати врожай овочів та ІНІши;х ,куJІ'Ь.тур. Ім зав­ жди раді керіІВн.wни і сле­ ціа.л!сти господарста .

Нин.ішньсго року- в рад­

ГQ:~П

'Прибули

першого

курсу

студенти техно.1о-

11~•шого факультету

Київ­

ЮlЬ

денн:

нор~и

виробіт­

ку. Су:-.~.1інно 1 ру; tяться Віталій Нучернзиіі, Сер­ гій Ка.:~ук. Іго· ;; .lобко. Євгє,н НаУІінсьниіі, О:Іен­ С&JЦр

С~1і.1янеІJЬ,

Срібнv.й.

О.1енсан~р

ЮрНі

Пав­

ленко. Серг ; й Зава.J,сьnин та інш: Ве.lи!\е rпac-ti5i ї:'оf.

:Ja

;;спо ж~ гу.

С1:4НОТО торгово-економічно­

го інсr.ктуту. Вони доло­ ма:rають ~краrrи капусту

П. ХИТРИй. механізаrор.


*

2 стор.

26 жовтня 1985 року

· КОМСОМОЛЬСЬКЕ · ЗВІТНО-еиборк.І

сновЕ

ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

ком- пІти зоесJ;м Іншим руслом.

СОМОЛЬСЬІКІ збори В райткариі віДбулися згід-

І для ЦЬОГО є пІідста!Ви. Примі'ром, nl!Ц час рейдо­

27 ЖОВТНЯ -

вибули з органюацLІ

зняття з обл'! ку,

без

ЗО

планований день і ч'lС . .днв мік:ьюrй штаб «Ком­ Цей ВИІПЗЩОК КОМІТет СПІЛ- <X»''OJJb~KOГO •Прожекто­

чан записЗІВ у свій актив.

ра•.

цями.

булися, так би

Проте

fІО з графІІІrом, тобто в за- воІ nеревірки. яку прово­

16 працІіВПИf(ЇВ рай­

ПриQ.аrІдно

ФедLР Іванович

першого ·згх~у. то стане зрооумІлнм ентузІазм

nо-

старалася не помІтИ'ГИ та­ .ких грубих порушень тру­

комсом.опьсь.коrо активу ... сдовоІ ІZІИСципшІни.

Належ-

заува­

НА ·УЯВНИХ .ЛАВРАХ

ісТНІНи вони повинні розу­ .мІти давн.о І неухильно до.­

тримуватись

вимог

Ста­

туту.

Що стосується а!СІ'ивно­ .стl MQJIOДi в заходах мІсь­ кого чи районного масшта­ б!JВ, т.о сеЩ>етар :комІ.тету

комсомолу делlка'І1Но

О.

в

ФещLр

цих

ме цю

тим.

читати­

xw

статтю , '})&ДИМО мен­

ше дИВУ'ІJЗТИСЯ, а бІльше робити висн<mкІв 1 дУмати на.ц тнм, як н.е вести

nотрібно

комсомольську

,ро-

ноІ оцІнки цьому фактовІ не бу ло да<но І з боку пар­ тІійнdІ органІзацІІ. Сло-

1

.мопьцям

ООМОЛЬЦЯМ Є іВ КОГО ЛОВЧИ·

3НЗІТИ , ЩО В ЦЬОМУ

тися.

і

ВОІН'И.

й

як

свІдчать

вибори,

нав1ть

ІNЗ<:ио

цроводWrь

!ВИСЛОВИВ

QIOIO Думку за­ ВL.ІfУЮЧИЙ гаражем за:вqцу ю. І. Стеnанкевич.

водІ.й за­

t · авrооритет.

служ.ив шану

ремО'НІТИ,, У йоrо трудовІЛ

бЕфеЖе ІМаwнну. Тому во-

мз ­

не завадило

Ііванмич

профіЛантичнІ

Вцрмавж осrаннІх .д'ВЗ­ иадцяти рокlв Ф. І. Гали­ цький

nрацЮВЗІВ

бриrади­

58

записІв

про

.кнюкці

nовернуІВСя продQВЖує

иаrчюд-

у

кмек.тив

І

nрацювати.

А. ГАВРИЛЕНКО.

На ·здобуття ДоржавноІ· nремії СРСР

всІ.м комс<>.­

'ВОМ, •·ПРНІЩИПООІОС"І'І• КОМ­

звіти

боту. ,

легкоатлетичоого

нежу. Ій та

вtд­

клосу. ВІJн екооомний гос- :·ЛІІВОЮ п,рацею под'ар,

В СуООrН'К­

го .парку культури і вІtд­ nочитrу та на будlвни­ ~.1

-

землю,

сцравжнІй маАстер своєІ В\D,м:і'ниим внконан:ням ·ІЮМ ІВо,дії·в. Floro недавно ЩJі()ІВq:Іжа.J\ИІ на зас.луже­ ООJ)ЗІВИ, ІВОді.А nершого ОВdїх обов'язків, наnолег­ ІНИЙ вkЦпочино.к. але в1н

К'аХ на закладаннІ місько-

І взага.лІ

ЗО

оовІв 'Мек! шофер .

оправах. В rнwому випадо­ ку на збораrх не nlдносн­ лись би. як ВИЗІІm.ЧНі за­

слуги . учЗІСТЬ

майже

оnерезати

Головач,

висловлюючись,

неком:nетеитн.а

ГаІ7Іи­ ІН·а служ~m>

Ао.му безвlд­ ження грамотами, цІнними рок:Ів •МОВН.О. 0сТЗЩІЯ, яку ОДЄР· nодар~ами J грошовими працює на заоодІ неста.н­ жав вІсІм роІdв тому, й nремІями . Ного портрет д:ар11Ного комунального досІ працює без ІОЗ.Пl.таль­ на rзаводськІ:й Доощі обл3ЩfоСІІИНя !ВОдІєм. За nе­ ноrо ре.монrrу . fiOU.lЗJIH. В!tи ·неццнора­ ріод робоІrи на цьому nlд­ - Людина слова, совІ­ зовий переможець Все­ nрнємС'І181 йому довелося стІ. дІла, -...: так ла.кОfі'J.ч­ союзного СОЦ1аліСТИІЧНОГО rrобувати з вантажами в но сказ ЗІВ лро Фещора Lва­ змагання, наrорqджен.ий усіХ ООпаснкх ц-ентрах та новича директор заВЩ{у медалями сЗа доблесну бa.rwrьox інших мtстах, А. Г . Лемmщь.киА. nрацю. На ознаменув·ан­ ра.J:іоНІЗХ У>краІ•ни. СУІМІЛінний трудl.в- 'НЯ lОО"рl'Ччя з дкя на­ Коли б усІ моІ рей- Н'Іffі, ІВСе робить .бездоса-н­ ,рQДЖения В. І. Леніна~. си ІВИТЯ!'НУТИ !В <ЩН'У ·но. СкІJJьки шоферує, не сВетеран працJ•. А всього стр!<Чку. то нею можна допускає .ПQруmен.ь npa- 'ВЄ'Тера.н :в.ІІЙНи 1 п,рацІ має бу ло 6 трИІ'tl по еква:rору BНJI дорожнього руху, дев . wгь уря:цавdfіХ . Паrоросц. ЦІ>Кий

бІльш.Jсrь мо­ ДИвно? Не оnІшіть з ВНІС· лікарні зwLзнилИІСя на жимо, що та сеНОВКЗІМИ . Якщо Врахува- роботу. Т.роє З <НИХ за­ лоді туІІ' з вищою редньою спеЦі'альtюю ос­ ТИ, що вперше за ](ілька вІдуючІ вІддІJJеtm~ями, ІВітою. Так що азбучнІ останн!.х ·рокІ:в збори від- ~оє старшІ :медсестри. адмІНІстрацІя

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКіВ АВТОМО61ЛЬНОrО ТРАНСПОРТУ

Людину звеличує праця

І

-

досі не стали на облl:Н . Членсь.кІ внеоки платить х.то ноли захоче або й ВІЗаІ18Лl не сплачує мІся­

мовити, з

житт·я·

6

ПШ'ЗН­

Нl спt.пчаюІІ райлІJJ<а,рнl па­ су.ть зади'іХ . To&.r.o зна.хо­

В nрактІЩі звітІв 1 ви­ nеревершують своІх сечи­ Д.ІІГЬСЯ в .ЧИСJІL найбільш борів вже стало зви 'ІНим. rrелІ.в•. Абсолютна відсут­ •ПЗІСИВНИХ .КО.МСОМ()JІЬСЬКИХ ЩО звtтка ДОПОВ'ІДЬ Є, ОО­ tн!ІС'rь крНrгики 1 самокри­ орrанІ:за'ЦІй. ТИ'КН на звtтно-виборних раGНО кажучи. .першим )1п·арним

акордом.

який

36qpax

була nІдмІнена по­

О.щ>емоІ .розмови заслу­

говує атеІстнчна роб<Уrа Згадаємо, повинен· знайти :вЩгук в хВЗІІІами в адресу партІй­ с~ tМonoдl. тQатні вчені серцях присутнІх. в1М<ли­ :ноІ ор;ган1зацІІ та адмінt­ що ОЗNе раойліКЗJрНІ. ДІ­ ового часу, соере,д яких чи­ ІКzrи Іх . 4fa вІдверту І страц11 ЙШJЮ нгвLть до того, що мало .медккІ:В. бу ли пер· nрИНЦИІ'ІІО8у роомову. Як доnовІІІtЗІЧ як доояrнення шими атеІстами . Та й коnравипьно ЗаGначИJІа Оль­ rа

Головач.

доповІ­ в4цзнЗІЧнnа те, юt доrюмозІ

яка

да.па товарншам про робо· ко.мІте'І'У камсомолу

rry

у

звtrннй n.ep~. ц1 збори є ~ким ета•nо.м у житті комсомольсь.коІ ор­ rаиюацІІ. llі.кода ТІЛЬJ(И, що дanl цІєІ .npaiжJJЬ4foi дуІМки ІНі доповІДач. иІ ви­ стуnаючІ

(за

винятком

аачальнИ'Ка штабу сКП• Василя Соnронюка) не nІШпк. Бtльwе того всt стара.пж:я о61ЙТИ го­ стрі кути, обмИнути nро­

блеми. якІ nотребують JfЄ­ raAиoro 'ВИрІшення . НатомІІсть все ІМ·алювали роже-

9ИМИ

фарба.ми,

що

завдя­ .му . як ке Ум . ЛЮДІІМ, ЯКІ nарrбюро знають ~кон.ало люд

пол!Jnшнпась оплата чпен­ ВНесRJІВ 'КОМСОМОЛЬ-

сь'Ких

сь'КИ'й орrанJзм. природУ речей. не.цостуmtих люд­

ЦЯМИ, ·а з8'8,д.ІІКИ адмінза­ ським оча.м, бути fЮС!ями хщtам з боку .керівНицт­ ВСЬОО'О nрОtГресИВJЮГ.о. Та. ва молодь антивн.І.ше оо­ очевидно, свІrrоrляд ОJ(ре­ чала брати учас11> в ху­ М·НХ nраЦlвиИ1СlІВ .райлШзр­ дожнІй СЗМОД~ЯЛЬІЮСТі. ніІ. лочав регресувати. Бо

Тепер же сnрrоуємо як же інаJШІе оцmити той що в .копекrrивІ >проаналізувати J. дати :вІ.Д­ факт. повідь на пктання й nро­ шІіеть вtруючи•х, четверо бл.еми, які на зборах всt іJІ])ЗІЦІтnІКІІВ Х.рес1'ИЛН СВО­

постара;лися о6Шти мов­ чанкою або змалювали не­

УХ .дІтей. Проте .все це ко­ мtтет .к<>~омолу

RЗІМаrа­

Тому фразами . ПередУсім доко­ ІН'е ЗЗЙВИМ буде, J(ОЛИ даррJнносо 'ІЮJІl.ІШІення nот.ре-- ТІЙНа оргаиіІЗ.ацlя ра.йлІ· (jує внутріспіЛкова робо- карнІ доnоможе спІіЛ·чанам ІЮНJ(ретиими

загальними

ється не nомlчаІfИ..

ледь не та. Складається вражен­ пообуІfися не.1сиуючих л·ав­ змусить Ух оцtнити ня. що комоомольськоІ рІ.В, лаврові вlн.ки і збиралися QРГаніlЗЗІЦІІ ВОЗІГаЛІ немає СЗОЮ ,p{)()(n1y реа!ЛЬНО і ДQ· П. А надалі сnачива'І'и на а6о роль .ІІ в жНІТТі колек­ ІQОрlНІно перебу~Цувати кожному

~

nрнпасовува.ли

у118НИХ

тиву з~ена до мІJн1муму.

лаврах.

А роомова :nовинна була

ХОЧ flИCT

t НЕ

дt:Іже

12

членІ·в

БУВ НАДРУКОВАНИЙ

.

ЗАГАЛЬНОВІДОМ О,

JUd

запеклі чвари ТО· 1 ."ffчau.cs мІz

'UUDICJІ рІзвоІІав!ТНИJІВ

буржуа:~-

во-вацtова.JІІсrнчввмв та релІrlйвимв орrав!зацІвми

В. ТУГЛУК.

ВЛКСМ

JUІCтt до редакцtІ ЮТЬСJІ еп:ектропрмади . ..тела cen:a Заворn Вl!цJ1овІtд.ь на лист на· А. І. Тамошевка ЙПІJІОСІІ дІйwла вІд начальника .Ра­ аро те, що від вemucoi ва­ tйону еле.ктромереж в . П. аруrи в еп:ектромережt у Нmс.ковсЬІКИх . Він оовІ­ -.ИТ.RОВВХ будивках ПСУ- домив, що випадок пере-

)"

,

на·пруги будинКЗІХ

елект.роене.рrіі споонивачlв

За концертнІ програми ,років народ­ ну артистку УРСР 1 Мм­ давської :РСР, соп:Істку ансамбJUО с Червона рута• СофІю Ротару представ­ лено на здобуттв Держав­ вої премІі СРСР.

1983-1984

На П концерти завжди важко

в.

маа

мtсце у ЗІВ'яз.ку з пошкод­ ЖекнRМ _ електророзподІльноrо щита nІсля гроз-и. Зараз JЮШК~ення усу-

нене. скЩ>Т вІ-д мешкан.цІв немає.

потрапити,

умить

розкуповуютьсs .

ІндввІдуальвJстю 811R~ наННJІ С. Ротару приваб­ лює найрІзноманІтиІших слухачів. Вона баrато rа­ стротов по краївJ 1 за ру­ бежем. Тепло приймали і1

.ський екуменізм не іден~ головна роль в!Ід'Водитьс.я ви•

(США).

·ВWІИК у

ІВUр<>д,ження

тичний міжІнародоому екумен:Ічному руху . ОстаинJ.й

rіротестанmзм!

виступи

СпіВаЧJ(И ПО теJІеба'ІеННІО з ветерпіННSІМ '!екаютЬ мІп:ьйонн rпядачtв, вепн­ 'ІЄЗвІ тиражі П мастинок

Реа~<ційн~

ієрархам уніа'І'ства, ос· ц~рковники спо.дІваютьс.я кіЛьки вони вже мають apoowrи nатр.tархат засо-

.щоовtд•

сnіврОбІtтниЦ"І"В <>. бо..\1

уніат·

слухачІ І

глидачІ

ПольщІ

житті кагороду - баин. ПоТім буде баrато ваrо­ РумувІі, ФРН, Захtдиоrо род, прийде справжвІй ве­ Берп1на 1 ФlJwuiдll. пвкий успіх. Народилася СофІJІ в cen:t Софія Ротару пау~ МаршинцІ Новосепвцько­ реат міжнародвих конкур­ rо району на БуковннІ. сів естрадноУ пісні •Золо­ Росла серед працьовитих 1 тий ОРФей» (НРБ) 1 сЯв­ добрих JUОДЄЙ . В іх ДОМІ тарJОdl- соловей• (ПНР),

1

БолrарІі,

завжди

Уrорщннв

звучала

1

музика.

Ве11орамв батько влашто­ вував дпа дІтей сІМейнІ •спlванки». Саме тоді піз­

нала Софія красу народ­ ноУ пІснІ молдавської, українськоі, ·росtйськоі. ·Ще з дитинства вона мріип:а стати артисткою. СпІвала в школІ, стала со­ лІсткою дитвчоrо

хору

одержала

СВО6му

першу в

НаJJІМІою, вона

•вала ворогам роду .

У

березні

І

nрнс.пужу-

нашого на-

· 1946 року

лауреат РеспубnікаиськоІ комсомольської премІІ

іМеНі

М . • Островськоrо,

премІі Леиtвськоrо · комсо-, молу . · Нагороджена орде­ ном сЗиак Пошани•, ме­ дапвмв

.

На знІмку: СофІJІ Рота­ ру.

Фото І . Бру11. (Фс'І'ох.рон1ка РАТАУ}.

JІою•

ІВ боротьбі

СРСР та Інших стJ.DtІІНИХ ~аУм.

проtrИ

. coцlaлi-

Прих.ильнИ'ЮІ

у~<ра:І'Н-

як рух за оо ·~на.кия хри- з нацІОналіІетгми, .рІ:з~и СТІВа на У~і!раУн1. сrИЯ1fських церков, кот- буржу3'ЗІ!fИІМИ Qрга'НІ.зацІяВС"уJпсреч домагапням

Львівський собор греІ<ІО·І<атолИІЦJЬG(ої церJ<Ви ЗІНу-

сь]ф!Го екуменіа,'1у рооrортають галаслwві nропаган­

ше: ирв всіх ,"188рах за лаеt покидьки ва свІтовому

tдео.ооrн

катиоя з русь.кою

nраво-

ов~t,цчать .цро пмlтичну с.илу реаащійиої емІграції.

еаІТІІІІІСУ rайвороИИІІ

НА АТЕІСТИЧНІ ТЄМИ -----------------------------~

Як буржуІЗЗоо - наu;Іонал'і-

украінськоі реакцUtиої емlrрацІі. Та :вІдомо й lB-

мав

:~000=Е:и~?.і

рИІЙ тепЕW очолює авІітня рада церков .

Все- ми. Вони мають також Cnilпoro та його приfuчнийого М!JІцн:І!шу матеріальну базу, 'Кі!В Ва'І'іІСЗ.н не пj;Дтрима;в

розраховуmь

nо.лLтичну пІдт,рИІМку з

j)o- Щ.ЄІ narrp!.alpxaтy . Я.к вlдо-

ЛІОВЗІВ Брестську уніJО 1 .дистськl J<ампа:НІії. Правда, цри.йн~ р»шен.ня возз'єд- г~л.асу·вання зоосL\1 не

ЗБИРАЛОСЯ ГАЙВОРОННЯ... І .Е~J::ьк::~

ЩОДО ЦЬОГО, JІК 1108ВТЬСS, 80роВ ВОроІІу ОКО Не ВИ·

RрИІЗу. Дt:\Ц.адl. зменшуЄТЬ· ОЯ К'ІJІЬЮстЬ членів ЦИХ QРГЗ'Н.ізацій, дУХОБен<:'І'Ва,

UJOC... "А..

оnухаЧІІв духовних семLна-

~е· цю соп)льяlсть• 1 спільними зусиллями рОЗ· ку IJмin~31JlicrrичнoY npona. мо, CJttnий (ниІО nокій· <СJІаВНОtЮ цвр.нвою. З nlть- рJ,й. Ря.дов1 вІруючІ ігноІІІІ;рlwили використати робити GЗХ()ДИ ДЛЯ припи• ган:ди. НИІЙ) у 1975 .роц,І. СЗІМОЧИR- МИ ru>ИIO.u.1ra 1 :В nіть'Му JOa· рують акфІ сук.раІнськи.х

-nрое<щ~ клерика.пьво- oJreliНJf u~ку людей від .на.цtонаuііІОТИ'чноІ ~міграцІ:І рел·Ш11І, С11Ворити таку сза-

но nроrо.лос.ив себе спатрІ.· .кул.а зJ.\OISlcнa укhя. · частwюю архом Носиnом 1•...

Скла,дс.вою

'дтІ 'М'ОеКЛИВООО оо єдканиІІ

•гаnьоохристкяиську

f(О1J<атолнцькоІ,

альну лроnраму•. яку· Н'а лами 1'а буржуюними на- к.атоnнцька цеJШВа НСІJСЗід· Ідостемен.но

зарубІжНих залишКів

rpe- ·

украtн· сьІС.QІ автокефапьноІ npa· іІ~оІ церКВи, а також n ~ та. баnти-

соцІ- цієї каМПЗ<НііІ стал3

вису-

нyrra уІfІатськими клерика·

Ісrорі'я саІ,Дчить: греkо-

ЛІ.Дери мерикальнСІ-иа-

Ц1она..мстичних угруnовань

знають.

що

Іх сnодІівания. можна було цlоналІ.стами .ІДея С11Ворен- ЖУ'ВаJJа<:Я на У~а:Інl си- ук.раїю:ький екуменlnм да-

б

nроnЗІГува.ТИ

з рЮким

ДJІ'Я

цраІн

соцІЗІJІьнн.м ла- он.я так зва.ноrо Галищьа<осо

КиІJвсько-

~атопицького

Х JIOIO. оча є.пнсkО'Пи

заnро.д.а<Нц\-

проrо.лосн.ли

лі nате:rичних за.кпикІs :не

просуgаЕJГЬСЯ.

Тому вони

'пол.trичн.их парті•й• . Відвертий аurикомунlзм. по-

літнз:ацІ.я іЦ;І.ЯJJьностl цер00 . ковних єднань ви:кли:к.а..

ють НЕЩ.?,ОВОJІе.нtіЯ

ІВОІ уасраІн.ськоІ

Ннщ.Івноrо

трудо-

емl.rрац!У.

удару клерн.

ст19 у cQ!tRнy Зlrl'QЮMHY дом. nатр'і'архату. ЦрихИJІьники УJКіЮ в БрестІ ІВ 1596 ро- знову І знову хаnаютьсs кально - нацІоналісmчнJ.й унр,аІяську церНЕІ\У н-а 'Ч<>Прихильники ж у~;раrн. кардикала Fl. Сл.1Іюrо ці. у Лююв.І: зоиа була за :Jга>дсщу ссnlJІЬиlсть•- проnагЗІОn з.авдає tсторичлІ з патрІар.JrоМ•.

оСЬ/КОГО оеку.мекізму :tо ряд створнпи

за

кордоном ~ошена

т.іЛЬЮІ

в

за акmрадян.сшrу

основу

на п•раsда про досягнення

УіфаІнський еку.мент.t з ре.п!!rJйними Ідея:о.ш ві.д· ,клерккально . нацІОна.лt- 1700 роц,І.. Та й ro з дР- своє У 4'\еологІІ. НаціоналІ- 1'РУ ~ СРСР 1 Рад!ЯН­ - так на·реклн цю кам·па- зерто проrопошують .ан7!'И'- етичну органІtзац.Lю n!Lц та- rюмогою nопьсьJ(()ГО вІ:й- етичні про'ВОtД.К'рі та Іхвl ськоІ УкраІни зокрема.

Jrtю Gасо6и масовоІ l.Ифор· мацtt на Захqді. 3а сеоІм зМ'істом 1

аІРJІМоsсіюс.тю

у~q>аІн-

радянщнну . В здІйсненн~ кою :вИ!Ііlскою: сНрайова ська. Трwv/щі ВСІ:nяко екумftfІ.чних .коотаІ<'rtв уІ<- У'Пра.ва rоварисmа за . па- nротивипнея уЮатству. раІнСЬІІООІ клери:кально-н.а- тр~.<~:рхальн.иой устрl.й укра- Граю-.ка.толиць.ка це.рква

цІІОІна.лJсгнчноІ

~мlrрацІі іінс.ь~rоІ кзтолш~ьnоУ церк- завщrtи

була

а!М'ИfіІёЩkr

гооrюда,рІ покл.а;даІО'n> на уо<раїнськ!ІЙ екуІМеиl3м велккІ на.ді·І, вони <Назіаа-

ють

Aoro

«реаJІьною

сп-

кав"-ІІІUІТ ва:ук.

О. УТКІН, ІсторВ'ІВНХ

~РАТАУ).


сН()ВЕ ВІСТІ. З ГОСПОДАРСТВ РАНОНУ

д РУГИй рl'К

Заготовляють

закладання

овочів

на

ЗНІМу.

21

За С1'аном на н:я

нартоплі

жовт­

для

ОРПК

у

Кирги:з!У. Інших овоЧ'lв маємо 11 тонн при плані

10.

ПІд

заготLвельноІ

нампаніІ ро6Ітнини

ві,дзначилися ОРПК Г. А.

ГодлевсМ<а, Л. М. Чуняк. О. А. СидореНІКо, Р. В. Марозова.

Велику

допо­

могу надають номбінатовt орган.ізащ~У та ntдnриє.м­

ства мІста.

Вони вИ\дlля­

ють людей І транспqр.т.

Г. ЯЩЕНКО, засr,упник

директора

О РПК.

НАРОДІ

V tТ

недаремно

.кажутrь, що в склянцІ

ЧуВанНЯ nрацюючих.

иицтва

кОж

на

а

та­

ся

nonwr

цію,

llОГіІрШИЛО

схваленн.я

.м,ак:

дей.

в

широ-

радянських

лю­

Про це BOflИ говори­

ЛИ' n\;Д час збор!m

у

тру·

жичах. Госолеві. Калиті.

ЗаJВори­

Але

процвІ­

МешШІ!нець Княжич О. М.

на

ос обистому

роомовІ

при.йо.\'1.\ .

-

ВІД

непоnравне

а.1КОГОJLЬНОІГО

руЄІНИЯ

ПО\.'1Єр

чоловік.

а. потІм

ОТ­

СЛОЧа'І'Ку

І

С1'ар­

ШИІЙ син. Jхньою сrежкою йде 1 молодший. адже кожного дня пиячить. До­

пожJжіотьІ ЗаборонІть про­ даж цієУ отрути•. Державою , ян вІДомо. взято курс на обмеження продажу

сnиртних напоІ-в.

а.1е

..

ж

за 1 ишається

гоноварІння.

Панlнчити

ЦИІМ з.ао;\! щним

руки

не

. жаючи на

само­

з

nома-хом

МО*на_ сувору

НеававІдnо­

відальність за самогонооар!н н я .

окрема

гро:.1 адян.

категорія

n родовжує

ним

заmt атися. Процв Ітає зло­ ч нн н ніі вромисел у Кня-

на

профсПілкОІВа та ком­

сомольська арга.нізацlІ за­ вdДу сnрямовують своІ зу· силля .ка виховання у чле­

nро­

нів

колективу бережливо­

го ставленн-я до нЗІРОд'НОІГО

у

НІЗІ.:Щя:т!й п'ятир1чц1.

За дев'ять мЬСяців. на­ цриклад. на nt~pИІ&MCTBl

два­

Це­

заощаджено 6,2 тонни бо­ Іх ;рошн.ао. 18,1 тнс.ячі метрів

роошнрення

асортименту

шІІСЯ

з

всьому

ма.дян.аtми

стані. ється мей.

Тарас !ів ки

·ПОЗОВОМ

про

- за сnробу на ·вбивство. ТаІКим чином. засобІв ужито,

але

nияцтво чоло­

віка.

Так В.

було

Сту;n\хи

дружина

ла

в з

ct.'\1'1

Го.голева.

якого

зловжива­

сnиртни.'1и

наnО'ями.

вела

безтурботн.ий

життя. що

1

Тож

тепер

дру;га

хулlмна

сзеленого

1

редити.

дружину

не

'Вплинуло

ських nрав.

1

-

виховання . Лише усвlдом­ ленн•я матІр'ю своІх nомJІ-

npo

Говорячи

тІ засо-

що вживаються

першу

чергу

до злочІtНу .

Не

років. В катеrорІй людей.

с.nравн"В-

М . ГАРНІК, по•І'ІІІІІк прокурора ра-

ІоІІJ.

-rону

стає

Ваш!m­

важче

про·

курс, який викликає

три­

ІВОДНТИ' вогу

все

свій

у

ВОЙОВНИЧИЙ

народів

кра·Ун . Не

західІrих

виnццкаво

на

nроведеній у серединІ жовтня в Брюсселі над­ звичайН'Ій сесН ращи

НАТО на

рівнІ

закордонних

міністрів

cnpaJВ захlд­

ла першою

зустріччю ІКе­

рІвни.кlв семи кра:Ін дlсля Ц!єІ ЗИЗІМенноІ nодШ.

мендували Сnолученим Штатам не вtцкидати новІ 'ІІ·раnОЗИІЦ,lІ СРСР. БІльше

Держаеи-.учасниці Вар­ ТОГО, ВОН.И ВИСЛОВИ'ЛИІСЯ За шаоськосо ДОГОІВОРУ не те. щоб Ц} nроnооиціУ бу­ рао заявJІЯJІИ

про

готов­

нІсть дl'ТИ на .розпуск створено/І ними органІза­ ЦІ'І. яюцо о;циочасно бу;де

лікв.Цовано блок

НАТО.

nроrиС1'о.ян.ня

в Євроnі

сn~Ітиицтва .між всіма кр!йнами. незалежно вtд Іх суспільного ладу.

повиннІ

·В

У

листоnаді'

зустрітись

США Р .

М.

С.

'ІІре3И'ДенІr

1

Рейган .

Треба,

однак. вІ;Дзначwrи. що лід

1

Ві\ДнОСRН

ГІер€.ГОВОра!Х

ЖеневІ·. де f'орбаJЧОВ

Вони ·рШ< у рІ·к висувають лро:пощщіУ, спрямованІ на 3НІfЖеІІ'Н'Я ріВНЯ 'ВОЄННО'ГО 'В'СТа.нОІВЛ-е'ННЯ

ло ІВЗЯТо за основу на на­

С1J'ІІІ'НИХ

час Брюссельськоt c&ll р~и НАТО державний секретар

США

Дж.

Шульц дав зрозумІти. що його краІна не "дУЖе-то nрислухається

до

го.лосу

Не стала винятком 1 зу­ своІх nартнерів . ВІн стрІ/ч у СофіУ. На ній бу­ сnрийняв інтерес Інших ло схвалено нав! мирнІ Щ)аІІн Захащ ~о радян­ і!нІціативи Р~ськосо сь.юtх Ін~ц'lатив з nевною Союзу: ІІриnинек.ня в од­ -Нері8ознІсrю і уХИЛИВСЯ ПО'JЩЦку

розміщення

ра­

ІВ{jД

бУІдЬ-ЯКИХ

обіЦЯНОК.

же.

СБМУ-8 вІдповІв

редакцІІ, що критичний матерІал rазетн був обrо­

вореввй ва заrальвих збо­ рах

КІОJІектнву.

Зараз ва тернторії управ. JІІВНJІ

наведено

порядок.

чавши

з с.карочення

ядерні· ооброєння. які до­ оягають

т·ериторІУ

Д~ржави-учасниці Вар­ шаІВСького Досовору сфор­ мулювали

цілу

серію про

nооиці·й, З'д!й{)ненн:я якиос ДОІПОМОГЛО б іСТОТНО ОGДО­ рОВИІТИ обстановку на Е)Бро­

ш~ойсько:.tу ни

конrrннеІ!'Ті. Во­

ЗІВе;рнуJІИСЬ «ДО урЯДів

1

народів ус іх краІн &!роnи

та mшиІХ конrrИІrентів Із закликом об'єднати зусил­ ля в боротьбІ проти заогро­

С1'ВО:"'і, наєі ть

з багатьма

одИ'Н

одного.

зи ЗЗJГаJЬЬІноrо яка .нависла

"Проблеми

ра­

дянсЬІких t американських ві'ЙІСьк. nраnазицЬя заборо­ НН1'И для обо!х сторін УІЦарнІ коомічнІ озброєння і сноротИ!rи на'ІІоловину радяоські й американськІ

знищення, над люд­

кам

ТИЖіН!Я дій

зброєння. РОІКУ

за

роз­

з

1978

який

щораку

nровоДИ'ТЬся

ЖОВ"!ІН.Я за рішен ­ ням ГенеральнаУ Асамблеr

24- 31

ООН І Всесвітньо.ї Ра~и Миру. У заходах тижн.я

беруть участь сотнІ міль­ йон!Ів борцІ!в за ми-р різНИХ .~раїн

У СРСР,

і КОНТІ:І'НеНТ!В.

на.лрикл а.д. то­

рl'К у ці дні в·ідбулося сто

ТИСЯЧ

ЗІНТИ'ВОЄИНИХ

З.КЦііf,

і ІВ HifX юяло · участь мІльйони чоловІК.

.Миролюбна

53

грома,~-

СЬІК!сть nланети вислов­ лює надію, що документи,

·nрийняті нарад і

на

Софій ськІй

Полі'ТІflНого

кон­

l

сультативного комітету. ЗЗІХ О,;!.И ТИЖНЯ ~іЙ ЗЗ: роо­

зброЄ !іНЯ nослуж ать мо­ гутнІім !млу ЛЬ СО :.і ВЇ.С\ РОД ­ ЖеНН!Я .nроцесу

ІВ

розряд•ки

Мі'ЖН<!'ро;ЩИХ

На!Х,

ВіДН'ОСИ­

сnриятимуть

усу.нен­

ню ядерноr загрози :

рОзв'язувати .всі, найбільш гостр і !

А. КРАСИКОВ. (ТАРС) .

невідомими" у •aтerlanl пц_ такоЮ

вазІЮю

сНове "иття• від 28 черВня) ЙПШОСJІ upo иедолlкв в

орrаиізацІІ роботи праців­

ІDІІdа автлово-комувапь­ вих CJiyZб ІІІІkта, зокрема

І про ЖІ(В fІ'Ресту •Бро­

варвсJ.Jц.бу д•.

РедакцІ8 одержала вІд;. вовІдь аtд аасr,упника ке­ руючого трестом

·

сБрова­

~всІабу.ц• а JІЮбуту В. О.

ЦеJtкува.

Вів повІдомва, що

DJ.c-

авсr,упу rазем була проведена перевірка ро­

бо'І'ІІ 8UІТJІ080-КОІІуІІ,8JІЬИО­

неООхідна rо вІААІлу. В орrа.в1зацІІ йоrо дJJшьвостt ВВJІВJІево

було б П())'Іе- оголосиrrи вІйну самJй сlдеГ . о.логlІ nияцтва•. яка ·деся-

20

управлІння

Нач&~~~овнк В. Т. Бойченко

д.м nияцтва, ко­ u

ІнШНІЙ ·nриклад. рома- тиліття.ми лускала корlн.цянкну БаюрІ· цього року кя в евідамість окремН'Х виnов.нилося

вІйни. В цих у;мавах

Nt 102

Ра.дя.ксьІ<ий закон сто­ Іть на сторожІ Інтерес.Ів сnра:вжиьо.го мате­ ринства. Поа6авлення ма­ теринських nрав зас16

би.

·

8.

НІ

н а­

вІть по:зба·влення материн­

змІІЯ•. викорІtfеНН'.Я

один Із днів оnи.ртне штОІВхиуло його за .кермо мотоцикла . Це 1 був · крок

моитажвоrо

дивно.

Янби вони мрут~ш:я в Д Н vvлi'Г3:1ta ,раніше, зло- жен із нас розуміє, що в

""' чин можна

са.в1тарвих норм та заха­ ращевиs територІІ спе­ цlапІзоааиоrо будlвельио­

чолов-ік

із заnіз·нен·ням. Доеqцить­ лок. тверезий спосіб жит­ ся тІльни шкодувq.ти, що тя можуть ПQВернути Ій сусІди, органи влади, гро. на.й,цо;ражче ІZІІТЄЙ. м·ма не 3Моrли у свLй час

nриборкати

Під такою назвою а НІ газети сНове ЖІІТ'І'JІ• вІд 24 вереснв 1985 року був вадрухоJІ8ІІІІЙ КРІІ1'ІІЧ­ ВИЙ •атерІап, а якому йшлося про порушення

152

сnосіб

не

уж t>

.громадськість

була продовжено, 1 Со­ 'Н<ЮВроnейськІ СОІЮ3Ники фІійІська нарада ПКК ста­ США напІолегливо реко­

ооброєнь обох сторLн у Центральи!ІЙ ЄвропІ, по­

господарями"

звертається і!з nрохаюrя.м роо!.рва•ти шлюб. адже на

волі дітей

за хуліТЗІНаmо, а дружи.яа

-

на

УІСІХ :краІн, яка, в свою чергу, вимагає вІД УІЩЦ\3 ,п<JІШу.ків домовленостІ з Mffi"OIO УІСJН6ННЯ загрози

тІ Варшавського Договору

1

"Бути

'нетверезому

ЛСІІВрентьєва звернуЛа­

вnлив

ну лої весни строк чиннос­

США вlдІЮВісти тим

тому,

рооірванн.я шлюбу І стяг­ нення аліментІов з ЧОЛQІВІ­ ка. ПрИІЧина poona~y сім 'У

no

ж

в

закон­

них інrrерес\ІВ ~Ін•. .Погоджена МН'р<>любна nолітика соцІалkтичиих д-ержав сnравляє глибоЮІй

аrресН:ВН()ІГ()І

nропозиція nристуnН1'и до скорочення збройнИІХ сил

ще од­

Через це р@nада­ І 40 rтроценті'В сі­

діалогу на

.врахуванн-я

ОnублІку;ваіНня доку·кет середньоІ дальностt мент!Jв Софі·йсьноІ нара'д,И в Євроті 1: заклик до ПКК збіглося з почат­

1

--

ІЛОЯВИ

носторонньому

ЩО ПИЯЦТВО ЗЛОЧRНН.!СТЬ вірні суnутиИ:Ки, . адже ЗО nроцентІв усіх важких злочинів скоюються rро­

ся В суд З

1,

все

-

nІ-дmердження

татІ

ООН()(!Іі

блоку НАТО 1 включення ІА0 СКЛадУ ЦЬОГО блоку ЗахІдноУ Н!мечч.кни. Ми­

ІZІ·а,ль.шоrо

зловживанн:я

... Житель~

ВИТ,р.и.'dала ВХОЛИ1ВШИ СО­ КИру. :вдарила чо.лОІВlка

:впливу

rо­

спн;ртним.

Цей приклад не

Н.

тя •не раа ЗІЗІ~а•вав дружи­

ни11 до nообавления

управліНням,

ре'1'Водlй збив у Гоголеві трирІ'ЧНОГО хлопчика. Від

юнака

·

похилого віку, •голові. завдала йо.'dу тяж­ в очах якоУ застигли сльо­ .кнх ,..тілесних nошкод­ зи. лересІf.'ІЮЮЧИ дУШЄВ· жень. ФІ.нал закономlр­ НИІЙ біль. говорить: ~у НИІЙ чоловік :~<н: уджесталося

зношених nечей на новІ. АдмlнІіетрацІ:Я. nартій­

-

кла.ди .

... ЖІнка

мене

11отужнсстей заводУ nпа­ 'Иує.мо заміну застарілих 1

шій син.а засуідЖено 11{0 ВОСЬМИ ро.КLВ nозбав­ л-ення во.лі. А nричІtНа

сивнtсть значноІ кІлькостІ мешкаицІ'В сLл.. Ось при­

дян. які нині •на,дхО)Д,Ять у ні .важких побоїв. Навіть партійні. радянські І ад­ лрИІ незн.айо:\ІИХ людях міністративні органи. Та­ він nускав у хід кула.ки . '1\\' ;к .д умку ·висл овлюють Дружина о;~.ного разу не

г!Х: ,t адяни і при

1

М

виробнкчн.х

травм 'ІОЙ nомер. Горе nрийшло в абНІДВL сІм'І. Одна втратила сина. в Ін­

вИІnравних робtт. Су.вQрі за.саби вnливу вжнто 1 до Інших самогонникtв. Бо­ ротьба з ними: бу ла б ефективкJ.шою, якби не nа-

Мешка,нець СвІтил.ьного обrоворюоолися ці доку ­ М. К<:бятко nротягом менти.. ·Про це ж свІдчать усього n<Uружнього жит­ грома­

бригада

р~нок nІ!Двищен.ня дуктнвностl nрацІ.

КОЛИ

листи

комсомольсько-мо-

(майстер Н. Ба,глай). Якість П хлібобу лочнил виробів завжди :висока. Yonixtв тут досяr.нуто за

все ·та ж

L численні

вироб­

ТурбуІОТЬ нас 1 ·nнтан­ НІЯ ЯКОСТІ наnюІІ nродук­ цІІ. Для П nодальшого nо­ льтаиення. а тако.ж для

лІjДJвищенн.я А.дмІ­ ви:ро61в, НІСТраТИІВН1 обмеження не якості. а також механІза­ •Ку6ічних nриродного га­ ідР3ВОJmJІИ J<ОЛЄК'ТИВУ збіль­ ція ручноІ працІ. Ми вже зу, 3 ТИСЯЧІ Кіл()(!ІЗТ"І'()ІДНН ШИТИ обсяоГИ реалізацlІ­ освоІли виnусн харкІ:В­ електроенерг\І . І надалі лро.дукцtІ 1 nовніше вико· ськоІ булочки. плануємо будемо ~дотримув.аrгись ре­ рИІСТовуватк право. що .ка­ ІВИГОТОВЛЯТИ 1 ріЖОК З 110- жиму економ1І. робити .ВИДЛОМ. все, щоб до столу трудя­ да:в еНІСnеримент. І все ж, незважаючи на Щоо nолегшити nрацю щwх міста та району nо­ думає­ трапляв смачний І! свІжий тру~нощl. працівники хлІ­ нашИІХ ро61'ІІНИЦЬ, бозаводу докладають усіх мо змонтувати nересадни­ хлі'6. м. солодкии, зуС'Jfл.ь для того. щоб ус­ ки тістових Gа.ТОО'ОІІОК ще ~еитор хлІбозаводу. nІшно спреІВН1'ися із за- на д:оох технолQГічних лі-

КРИВОЮ .дОРОГОЮ І<ОЛеКТИІЗаХ,

року

обсягу

НОМіЧНІ ПОКQЗНИІЦ{.

ЛЮДИНА І ЗАКОН-----------;

ДОВИІХ

nочатку

з

зюm rощо.

81дп()(!Іlдальн·t завданн·я :добра.

еКО­

Бондаренко. у якого вияв­ лена 20 літріів самогону. засуджений до двох років

nовне

з

хліба,

став бІльш стабільним І1)а­ фік поставок його у маrа­

з6Ільшенн:я

nродунтивного

(ПКК) держав-учасниць ВЗІршавеького Договору. яка в)Дбу лася в столиЦі БолгаріІ. У Соф!У зібра­ лись найвищІ партійні й державні ІКерlвники Бол­ гар!У, Угорщини, НДР, Польщі. Румун1І, СРСР \ Чехослова-ччини. Нашу делега.ц!ІЮ очолював М. С. ГоJХ)ачов . Варшавський Дог0181р було nІдnисано в трави! 1955 :року у ві~авіІдь .на посилення воєнноУ небоо­ nеки в Єврол1 в резуль­

і!tЛЯ торrовельНИІКІв, 1 'дЛЯ nокуnців. Адже так nолln­

процента ви­

стоять 111ерєщ яами

ка нашу nродук­

ЩО

практика

ких

кон&llа

рекОН'СтрукцІю лщіжна

Цього року дещо знизив­

чах.

nереконливо

1О 1.4

завданНІЯ

тає він до nори, до часу.

нови ПО 'ПОСИЛООН.Ю 60р<УГWИ з пяяцтвом І само­ гоноварІнЮІМ знайшли

-

На

ЛНІВість наnравити знаRН1 КОШТИ Нод. ПОЛ~ЛJШЄНЯЯ Хар­

ВИ!Н:а людей гине більше, ніж в акеанІ. БагаторІчна свідчить. що це й сnрав­ ді так . Ось чому nрийняті nартією І урядом nоста-

консультативного комітесу

них ІВИ!Юбі:в у контейне­ рах. Це економічно вигІд­ но хлІбозаводу. зpY'ffiO 1

дів О. ПDІВаіра.

вЦрахУІВань у фои·дн сти­ мул.юванн.я з'явилась мо.ж­

но·те·хmчн.им лрацlІВНИКам.

час

Головною мІжнародною складні мІІЖНаро.цні про. rrижия стала чер­ блеми nолітичними засоба­ ГОІВа нарада ПолlтИ<пюrо ми. шляхом переговорів,

.nо.ці,єю

nрила- за 1986 .рtк повнннt пе;ре-

до вamoro столу

n!дnриє.мства. Економія 235 TOflH овочІв 1 26 фондУ заробІ1ІНОІ :ІІЛМ'ИІ оформити тонн яблук закладено доnомогла нам комбінатом у ІЛ.Ідготовле­ щоплаrrу за високу профе­ сійну майС1'ериість 31 ро­ ну час-nту ()(!Іочесховнща. будівництво якого завер­ бІтникові та 24 lнженер­ шує1'Ьс.я.

ПОJІІТИКА МИРУ

Каламаздри, Щ>ектЮІНостl виробництва

якkть

З стuр.

е &ЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

у пктани.ях :підвищення

шуєтЬ'Ся

шилося замласти 70 тонн - це на два дні .роботи.

сьогоднІ

А.

Хліб

ЕКОНОМІЧНИМ ЕКСПЕРИМЕНТ

нано завдання по заго:тlв­ лІ моркви. Каnусти зали­

Броваремюго

від

- -------------------------------------------- ·переве3€1Нь обладна~и . магазини для хлібобу лоч-

870. - 303 тонни при 220. Повністю винО­

вантажують

М. Хутько,

За рахунок додатковИх но-вимірювапьннх

заготовлено

Найменше заготовлено цибулІ 28 rонн при планІ 180. Решту П вІд­

вив!JІЬffИІІ'Ь

монотонно'І праці ЧОТІі­ рьох лрацІsникІ.в, а меха­ нtзацІя nеремІще.ннІЯ готовоr продукцІІ полегшить працю ще ~~tвшщццяти жl-

ре,цня заробітна nлата слюсаря Д. СиницІ. ста.р- нам необхІдна до.помога зросла на З проценти. шого Інженера контроль- nра.цІІвниІdв торгівлі, якL

бурянів

'llJiaJtl

тІстоміса

лІf 104.1 цроцента. а ее- nекаря

тонн при планІ

989

ще у нІях. Це

*

26 жовтня 19~ року

В цьому велика заслу- нок.

лрщуктИіВ'НостІ .nрацІ скла- га

В оn:т<JВо-роодрlбкому ruюдоовочевом:у комбl-наrl (ОРПК) nовнитм ходом

Так,

серпнІ було достроково виконано п'ятирічний пла.н з усІх технlко-економІчних показнИІКІІВ.

26 процентів, темnи' росту

овочі 1де

колектив лланова·ним.

хлібазаооду працює в у:мовах економічного ексnерименту. Прибутки торІК збільшились у 110·РіІВИЯНRі з 1983 роком на

ЖИТТR•

·

рц ведотхtв.

НачІІJІWІJІК;у

•Об'•кт раАІІнс ..но-•'стнамс ..кої вРУЖбн.

.

жвтлово­

КоІІJІWІWІОrо вІдділу І. А.

Сцоревку аа везадовІль­ ну орrцІзацІю роботи та весаоєчаеве

усувеВИJІ

ве­

АО.ІІ1КІ8 вакааом оо тресr,у . ОГМОDІЄІІ9 С~Р1 дor1J11·

ІІички моисна :sустрІти

такі таб­

-

рі:sнмх ранонах В'стнаму. З до.

noмore10 РаАІІис ..ноrо Co10:sy а СРВ •ІАСІудо•ано, cno• РУАНСено І ренокстrуйо•ако nона" 200 нарОАНоrосnоІІСІР­ сwсих об'СІСТІ8, . JIK МаІОТ.. ІІёІІІСJІК88 :SHa-HHJI АІІІІ СТ80· реИнІІ матерІмwtо-технІчноJ ба:sи соцІаІІІ:sму • краін!. Теn.ІІа..ІІентростанцІJІ ФаІІаіі ОІІМн :s о6'сктtа а•ст. намо-раАІІнс ..коrо

nepwкx

анІмнуІ.

сnІаро6Ітмкцти.

енерr~окн.

1,-.

монтаж

Ви~~ено

но•кх

CCІJtoro•!'O~!м*

т

А110

arperaтla

,.,. ,.

т у

~

(н•

. А . ... - . А . А ),

·


*

4 стор.

26 жовrшr 1985 року легко, мічаю

«RАЗКА•-дитячІfЙ оа­

,N'g 19

док

ковоІ

завщу

порош­

rметаJІУрrії.

Є

НЬО'М'У ІПІДгОТОІВЧа

в

група

З

казковою НІазrвою «Черво­ на Шашочка•. Ось тІль­ ки н.емз.є в цій казці зло­ го с.Ірого вовка.. Госпор,а­ ,рІ rraм веселІ, хорошІ дІти. Виростити їх здоро­ вими,

-

.розумн.нми

.".У

зЗіВданн.я

покладенІ

Н·Є.1І~ІСКО

іім».

ropyпl .

на

Уроки

цьо­

«дИІтячий

;.(аЮТЬ·

але

щвоє. ·В'Ц:>ОС ІВажче?!

-

--

заІВдання

це

.щ-ют·ь·ся і який є для них ~ерел.ом знан.ь. ВО'Н.И п.о­ ВИІННі

ТМ<

уавідо.~І-І'ТИ,

ЩО

МИ,

Хвитоючи~. ур()ІЧистим був вечір у к.лубl дерево­ обрс6нс'rо 'комб!наrrу. при~ урочеtНий ,nроrвод-ам юнаків

службі

в · Ра~ІІ'СЬКій

Вели коІ

н.аnуrrніми

звернувся

словами

.Jіирекrора

Р«)ничого

радо·

П

св~;r

вивчати~еться

ви­

К

сБрова,риамеблІ• В. Я. До:wбр<J•&ський. Він 'І'акож

--

бС ·З . І КОЛИ ВО'На ГО•ВОрИТЬ, що не унвлнє себе на ін­

вість. З:::~ається. одне лиш нєсправє:д.ливе за:v·важен. .ня і наза•вжди :~-южеш в1ратюи найдорожче .JІО!Віру ,:r;;• reй. А це найrірше в роботі виховательки. Ще дс·аго .1ідіЯ Петрівна рс;~nовідала n.po своїх вихо.- в ·аІнцtв. про колег, які щедро ділилИІся досвLдом. ІВ яки:х вчилася майстер-

r;об ( JТі,

цеху

вечір

І.

Абанумова.

ВоднQ-

nоба­

ПОДRР)'РRВ .

ри!

Учасники художньоУ са­ :\Юд!яльнасті будинку ку ль тури рад.гОС'Пу Імені з

сомІнним

Lмmt·

своІх

зи

НЗ!дОВГО

'Товари:ші•в .

ний», радгоспу <<Жердів­ ський» ра·дгоспу «Ве­ ликоди:v~ерськи-й>> . Початок ігор о 15 го­

УІ У

дині.

і

ТаКИМ

:J

у

nлемnтахооа­

кального дівни'ЦЬ

ансаМблю радгоспу

60-річчя

СРСР.

розпочав

тру­ імені

котрий

:концертну

про­

граму сДобрий вечір, хлі­

qоробе!•. У

рі<JД, коли нвші предки займалися

-

1

оркестру

-

мисли-всmюм,

бесіду Зузюк. ДаІВ:ай, да:вай, г;рошкую

почав

-

підбадьо­ НІабі.нет. Тут Нопитн.як і

ІВ

уже СИ4ЇОІІИ ВушИІЯк. МаІЛьоваоо . - Чули, Зузюк nрО'ІЮдить чергазу n 'ятиХ'ВИЛИ'НІКУ. - ·На ЯJІУ тему?

-

SC!

3вИІЧаІ

наших

nре.дІСіВ.

Нас робота чекає,

Erl Троє

HИI:vl

суnрово~і

атмосфе­

·КОСТИІСКЗІННЯ ВИІНИІІСJЮ ще В ТОЙ ле­

рюю

Щирими оплесками зу­ С1рІли глядачі виступ во­

0111РУЮВач1

ГуІН·аю. - Між lіНШИм. є nід,стаІВи вва­ жа:ти. що звИІчайне вІтаННІя .ру­

св<Jю

« РУІдня•.

воІ,'J;у

СХИ!ЛИІЛИСЯ

заняттям.

Івшись

На,д

1

1

nepepвa­

МальоваІНа,

nилО"ІКаІМИ

-

озбро­

щіточками,

наро;~ни·х інстру.меrнтів пролуна.ли пісні: «Хліб у·сьо-му голова•. <rСинD­

ретельно чистила свої н.1Г'І11, Вуш­

ві• .

ЮІ .

Вдячн1

вали

скла•ді

глядачі дару­

оллес.ки

М.

дуету

у

ГрІнчеНJ<а та

Н. НорнІйко, який вико­ нав пЬсню <<Ой під .ВШІІ­ нею•. дуету Н. НорнІйко та О.

Голець.

гумористичних

виконави~

оnовідань

В. Глей та іншим. Друге ,вІдділення церту

успішно

вокально

.

нон­

роз.nо·ча.в

інструменталь­

ний анса,мбль nід нерівни­ цт,во•м В. Петрова. ДО'ВГО :не СТИХ'ЗЛіИ ОПJІОС· ки н!,Д склепі!нmм залу.

ТрУ,дівнини Ію,Ау

племnтахоза.­

оr.р.имали

:-~аряд баДІЬоростІ n!uшoY ПІ"'Щі.

добрий для

yc-

Л . ПОДУФАЛОВ. •НОВАЯ

ЖИЗНЬ•-орrаи

ХВИІЛЮВа'ННЯ:vІ

непіJ;робни.м

слухзю1ь во

Інтересом

.3:ти

кожне

.. вихова:тельки..

ві;r

неї

бути

В. ОЛІННИК, голова райради ДСТ •Колос».

сло­

вчаться

добрими

і

СП равеДЛИ:ВИ:\ІИ .

І

.1і.Jін

нраву

Пеrр.івна

пишається

1\РОфє-сією.

ІІ

І.

Господарці

по

своєю

уроки

Найnерші у і!\ИТТЇ ВаНціВ іДИТСа•,JJКа ·ва їх майб~·rнього.

на замітку

-

.ВИХО· ОСНО­

-

ПИРІЖКИ

З КАПУСТОЮ Жир nосікти з прос!я· ним борошном. розкрише­ ними дріжджами. заміси· ти із сметаною тІсто. Роз· качати завтовшки 0.5 см. нарізати квадратами 7х7

СИВОГРИВОВА.

в.І.рно

см.

nам'ятнJ. нажа·

викону;вати

свя­

пам· ятоока колищнього

робітника::v~ лісоnильного

заJВоду,

загину ли

нкі

ний

няк

сопІів

вою

н;ад

хиrr.ромудрою

комбінацІєю

часJів

Напаблан­

Дерящва на букrву

-бубнJJВ

НооИТНtііК,

шахо­

сМ•.

прилиnши

до

нроСІВорда.

-

ко?

Монако. І треба ооио тобІ, оте Мон.а-

-

доК'И:Нула Мальована. Звіль­

нивuшсь

ЕІ~д

взуття,

за наведення гаяти ся на ;вибі.r тему

-

.вона.

nе4ИJкюру.

взялася

Щоб н.е

до,рсгоц!Ішюго часу. я .вс!іВ· телефон.. Перед тим ще paG у кар.И(;(ор. щоб дізнатися чергово.ї баt.'lаканИІНи. П~~еУ дуже виrр.и:валІ лю­

~ - . Вони

можуть

тижнями nере­

сліДувати тва,рину При цьому... :крізь хмари ди.wу.

на. поJІюваrннd. nрорваІВшись долетіла нова

бесfДІа. На цей раз ri nроводив Мам:люк. сСовіJС.Ті не мають ні на гріш. Нк яоИІК ВИІТ'РИІМУЄ таке наванта­ ження•.

Вромрекого

лайн.увся я

городско­

п nо:>~И'І'еТа Комм:'f'нис:rичеоной nартии УкраинЬІ. ; ·;ро.:\~'1<10/'0 н райоНІНого Советов иаороднЬІх деnу­ Т«тов КИЄВСJ(ОЙ ОбЛІ!І.С"Nf. (На УІ'Р8оИНС1<10М ЯЗЬІКе). Реда~ІСЮР Е. ФЕДЯЯ .

ви.кИІнули?

Зелений

Начинка: 1 кг каnусти. цибулини. 50 г жиру. сушені гриби, сіль. nе­ рець . м'ясо з бульйону. На начинку каnусту по­ рІзати .

ки

дискутують? ;рветьея

Бе :з

терпець.

Ой, обідІ Дві х:вилинн nере­ сщіли, рапто:-.1 вереснну.1а Ма·

-

льСІВzна

і

ВаJючись,

nрІПЬУІО:\І,

ки'Н.у .1ась

на

з

ходу

взу­

кабінету.

Перерва! в~кинули своє заняття Вушняк з Ношпняком І

-

nосn:іши.ли хвилину стояла

подумки.

Д()

тому хмара

«Фу-у!

:вІИходу.

дискутІували

де

к_у·рці,

диму.

Ват·кий

адягаюсь

Там,

день

і біжу

на

вн;щвся». обід ...

Адf)Є<;а

а~укс~рні;

2"-~50:.:!0.

1\НЇf.СЬJ..:н

rн"\:r;.: (· 'r[~.

Аид·а-вництв. М·.

Вр()Р-нІ!'Н .

на

ско·

:.Іішаючи.

щоб випаровува.r<\сь вода. До напусти додати змеле­ не м'ясо з овочами. яке

ФЕ А Я РІ.

є.

ііїіІііііііііііііі8іІііІІ В 1 Т А Н Н Я іі

Колектив

Броварської

мІжрайонної · спец-

11 11

рембуддільниці Київського обппобутуправлtння сердечно вІтає Миколу Павловича -тАЛ-

11

в'я,

І~

11 11

11 11 11 11

11

11 ДИКОВА з 60-рІччям, бажає міцного здоро- 11 благополуччя ~ довгих 1рокІв життя.

11

~--;::;·-------------------------- -----19, У НЄ_:jЇІЛЮ, 27 ЖОВТН•Я Ц. р., На CTapo:viy ба­ за,рі no ІВулиці ФруІН.зе, N9 2 відбудеться вч­ ста-вка

кролів .

Заnрошуємо уча•СТЬ

~

у

нролі'ВникІ!в-любителlв

ВИСТЗІВЦі.

ПравлІння.

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

нача ЛЬНИК ІПЛаНСІВОГО ІВі';J;Ділу;

нор:.r~'вальники;

економ іс ти;

буфетники; :касири у їдальні; офіціанти; завідуючий виробництвом; кондитери .

Адміністрація.

"

11 11 11 11 11

п о: Ііt· р афії

взяти

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Колектив t;роварського автотрансnортноrо nід­ nриємства Но 11063 висловлює глибоке сnІвчуттІІ водію Івану Михайловичу КІ&ЕНКУ 3 nриводу трагічної смерті його сина ЛЕОНІАА. водія ц~~оого ж nідnриємства.

,,1111

!\\ "!.

часто

варилося в бульйонL

АДРЕСА РЕДАНЦІі: 25ЕО20, Ниїесьна область, м. Бровари; вул. Ниївсьна, 154. Телефони: редантора - 1-03-76; відділу партійного життя - 1-04-61: відnовідального секретарІ!, відділу сільського господарства 1-02-92: кореспондента місцевого ра­ діоJІІІовлення 1·02-79; 3аступннка редактора, відділів пrnмисnовості. листів і ма­ сової роботи 1-04-81.

rа·зf:Та вьІХІОlІИТ с 17 аnреля 1937 года. ~"'" вь1хода: вторн.-нк. с.ред.а. nятница. суббота. ----~----------------------------Броварська друи6рня Київс.ьного обласного управ~+ін.ня у спІнJtнах

тушкувати

ОНЯЧНІ

ІІ

Олександр ХОМЕН Ч~ К.

nропус­

li.~i=r;;t;i;;;;:;;:;;:::;;:;;;jjl !!!!!!!! ~!!!!!!!! ~!!!!!!!! ~ !!'~ !!'!~Іі

11 11 11

якій

перерви?».­

«риш

готовностІ.

вород!.

Алла! Покличте Галапузен­ ка. Це ти, Фе~ю? Який рахуно1< ;вчо.рашн.ього ~атчу дина.:v~і•вц!в Ни­ єва? Я недор,и:вився, заонув перед

~и :\ІіСЯUЯМИ. В ТС.Й час, ЯК ЛЮ,JИ· на... делетів у ,кабінет голос Дратюка• . <<Та ;вони що. і досі

до

шати,

Фото А. Козака.

іі

гарячою

варити без

тити через м'ясорубку. додати тушковану дрібно nосічену цибулю. тертІ гриби, сіль. nерець. вим\·

сnа<еИJбоньки .

- АллоІ Перетнтько? Це я . Не знаєш, .де свіже nи:во завезли? .. . - ВербJІЮ,д ~юже жиrи бе:J во­

залити

водою.

на

Реаанtор

на

яй­

2

гсрошсІН?

голи·.

змаще­

;jмастити

ТІсто: 600 г борошна. г маргарину. 50 г дрtдждtв. 100 г сметани. 1 яйце.

-

теліком. Х'т<J забив ХВНJІИІНІі І?

лист .

жиром.

за­

вареники.

250

ЦИІ5улю сибірську? А коли будуть аnельси.н:и маро~канські? Преве· лике

·

хвилин.

ДЕНЬ

там

на

начинку.

цем. nекти в дуже гарячій духовцІ протягом 20-25

ВАЖКИЙ АллоІ Юно-теат,р? Що у вас там сьо·ГСІJ.Н!і крут:иться? «Нові nрнгс~:~.и. несвл<J•вимих»? Дякую. А коли буде «Нлє<Jnатра»? Спасибі. - Алло! Драмrеатр? Що там ry вас вІВечєр•!? «Любов ·на світан­ .нІ~ . А .коли бу.де «Дай серцЮ ·во­ лю -·заведе в неволю»? Вельми В,JjЯЧRИЙ. - Алла! rг.crpcнo:v~? Що у rвас

ян

скласти

Оце так грузди!

-

покласти

ліnити .

ГУМОРЕСНА

8

-

переІВажно

побували

концертом

ПІрИІВі"Г,

-

paдterrь

праціJВникЦІ

пов-

·

Нубка <,Зо:юта осінь» райради ДСТ << Ноло.с» :-~ футболу . Зустрічаються ко~Іанди Ниївсько•ї .птахофабрики радгосnу « Бобриць-

тий обов'язок Іюжн<Jго г,ро:v~;а,дянина СРСР по з·а· ХИІС'ТУ софаJhіСТИЧ:НОЇ ВіТ· чИІзни. nох:вальні гра:v~оти

які• , як І я, стану-ть nlд; бойозі npa·nopи Збройних Сил СРСР, запевняю. що

НОЛИ Я О Де.В'Я'Гі:й З Х!ВОСІfИІrоМ upiiЙllioa ш роботу, Зузюн уже ПаJІИ!В у ·КОрИДQІ>і. f'aaoM З НИМ ДИІМ1Л.И М<МЛЮк 1 Дратюк.

Конце.рт

60-річчя СРСР

Ій

хофабрики і рnдгосну «Жерді·вський» відбу дуть­ ся півфінали . розиrрашу

нашій nа­ І цінні пода.рун•ки . Серед

ЗІа.1ИШІІТЬСЯ У

НІНд!І

ча-с він розn<JіВів · Про боротьбу ІІЩЯНІСьког,о мароІдУ за .мир на nланетІ. за-

працювали

.

віриш

жовтня на футболь­ nолях НиївськоУ птн­

ністю. Бо :>а UИ:\'І не nрос­ то C.lObd , а НеСnQК.і' Й ду· ші, віІдданість справі. То­

фронтах Великої Вrтчиз­ нап<JлеглИ!Во в·сі ми вtрн;Q служити.,1е· ·н·яноУ війни. IOН.,;jiOf ДО призову, nооа­ нлика:в усіх на блато рJд- ,мо рЩній Батьківщині. Ж18;В Іім уе:n!Х'ІІВ у бой06ій ІПра'ЦЮІВа'ТИ Г. АНДРІЄНКО. І ПОІЛІТИЧНЬЙ ПІДгоТОВЦі на ноУ Ба:тькі!Вщини. зм;Щню- nильно береrт.име~ю миряк

А

27 них

неОСJ1Іа6н.ою увагою .. Опа,сибі вам за серд.ечн! ІКИІ. Призоонwки nо.клали слухали учасЮDки вечора ПІJ::с•зоди нас на службу в ІWо~Т:И до nідніжжя nам'ят­ сnогци ІВЄтерана ІВЇ.ЙНИ РаІДян:сЬІКу А,рм.Ію. Від нИІка В. І. Лен.іну та до

об'є;:tИан:ня

ро'3nовt·в.

й

Е- .\Ііння ІІравювати з дlть­ :\'ІИ ВЖе ;L3JEIIO переЙ.)1аЮТЬ :v~ о.лс~ші кос1еги Лідії Пет­ рі!'.НІІ. Н21ііго:ювн.іший же ЇЇ : ц с 5утон ДИJТЯЧа ЛЮ·

шій

футболу!

Пmім призо.внин:ам бу-І

могутність.

Цей

її

боЛільників

зро·

тринадцять

у:Інга :н, нювап1:v~еться.

несправедли­

ли вручені

МУ ПР,ИІЗОВНИКаМ.

-

творчu:v~у

Н.ИІЙ спокій І пращю наших l радЯН•СЬКИ.Х ЛЮ;ДеЙ. І

СТУ'ІІИ

ГОЛСІВИ

її

стали

3

.робітників

застуmІНик гене­

рального

нн .

сприй:v~а;mь

~іти

у

літ нелешюї праці на ос· вітянськііі ниві. Оt:ь у цьо­ ~1У ропі. 11]Ш\1ірОУІ, до­

днти­

e<H'I d

До уваrи

наr·оро.:rмєних - Гєоргій ТереховоІ, сенрет.аря ком- ·м'm1. - ска:rав прИJЗ{).В­ Ковальчук, столярі мебле­ сом.ольськоУ орrз:ні.зацlІ нwк. сrоляр цеху n;ромис­ :воrо цеху Віта,11ій Бондар, n1дnриемства ОлекеаІН!дра ловИІХ холQДИЛьrних ка."~ Олексан,J;р Заібережний та Томащука. Ге()р!1~й НGІВальчуu<. і·нші молщі виробнични­

Д<>І]ІJИЗОВНИ·

молодих

сво-

:-~ р о :Іу\~і-:Іа

плнІ craнni

ляться з нею

Но5илка. робLтІНиці І•нст.ру-

ВІrгчИІЗНІЯ:НСіІ війни. З

.\ І С і!\ІІа

Не :v~єнш ва. ж.1иші JІЛЯ .~Іідії Петрівни у стосун­ ках з вИІх о ва•нuя~ш nо­ ВСЯК,:ЧЄНІНа ВІВіЧЛИІВіС1'Ь, .::юбрс з и.ч.1иві.сть. чуйність. На• йгост.ріше ж ;J,іти

були виПрофСПіЛКО-

ВОІГО ком.і:rету ДОНу В. В.

до

це

жа:в ща<сшmюІ служби і скорого повернення дс~­

-мєн•rальrноrо

чи~ало ·роб!ТЮІ·

)"'JЗІОННК:~в

тu

ІН • Сті. ct <c,) pnлr. Скупими Ті.lІ>КИ б~·ли ЇЇ СЛО'Ва ПрО себе. Пr;о те, якн:.ш ба:га­

}\м :v~а.лят.а11 також павагу ~о самих себе, своїх тс·вариш~в. Вона може говорІНИ ЇЗ СВОЇ·МИ :ВИХСІІВаНЦЯ!МИ о;-qна.ково цІкаво на бу;JJь-.яоку те:v~у. Тож і Ді·

Ар- вати

прийшло ні· в.

відверто: ЛіДії 131..1,аєtть-ся . Во­

nрищеплює

і <:Т СІ .10<:Н

прс:.1о спільно р u : J і6рати­ сн: ЩО і!\ Т,УТ fJ(JJ '~i i!')ГO? І осо 6лнве вюк .їІІ Еt І . щоб

u.e

·Вміло

погnного

Ж

f{QJII!

nоруш е ІІІня,

•м!І. Х:вилюючими

на служ6у ·в лаІВИ Pa;JJЯH· ської А,р:v~ії. На це овято молсІд'і.

в:v~іє­

• вечІр

Пам'ятний

кіt'В .

І

ща~ми і бі:дою. сумніва.:\ІИ І найтаf)мничІшк:\ІН тає:\'І·. ни:цями. бо ІВихооательна бачИІТь у них рі!в:Нсщ>авн.и·х цікавих спі,вроз:v~о-вни·н:І.в. ЛідLя Пеrріен:а. до того ж, зо•всі~ не но;рис.-уєтьс~ ЗІВичною ~ля нас сиатем()І!() nокарань. ДИІrина, ;впєІВНеrна .вон.а. свідомо ні-

на­

.

вони

НИІ.VІИ

каже

прИІщеnити дітя:v~ nова•ГУ до ссс·бистостІ ·вчителя. ІВихователя, тобто ДОірОС· лого, з яки~ вони сntл­

ла,ся у ві;чпоrвІдь : <<Ну що ви. я з<JІ&Gі~ цього не вtд­ З

-

ІВИІ)ЮГ,

вчити ·.1~теіі •вчитися. А це не так nросто. На мою ду:\Іку, наса:v~nе.ред треба

Пщілилася своУ:\ш дум­ на·~и з ЛІ;:І.ією Петрівною - rвона тІльни ус..:v~Іхну­

МаІ дІти

nеред

менше. :а мооке й Наіі.ваі!\ .1ИІВіше

на•ше

ВИ· не

шкільна

ставить

вона.

наетросм

ті·льки

установою,

б~·льше

І при ньому ВЧИТИ і хо.ву;ваrrи. То...1і чи

<:.а:,J.ок

nозашкільною

нею не

стежwти за їхні-ми бажання:vш.. •взає­

!ХОрОШі,

знає~ о

не : Ірл6І!Тh

ВЧИН· КУ.

виховательки

нази,ваєоться

~усиш ~Іями,

ТЗ'!Сі

Окаж .\' Пет~ , )ЕнІ

коли

во·

І всі І~і знання ві.ддн­

.рефор:\Іа

ЧУ'Е•аю.

чого

і

~1И ба­

емс

ся! А ;но.'!И дітей більше 1 , рИДНЯ1И, І ти ЦіЛИІЙ ,:teHb

•:\юз:t;щосинами.

ян

МАИСТРИ ОСВІТЯНСЬНОІ СПРАВИ--------------

LHQ,Jil

На:УІ

ж.

м.с .

вихова­

Як

ВСІІНИ

тан:і

ни. але до того ж

ЛІ:дtя ПетрІ'Вна Сторо­ жук •ирацює у <<Назці". n'ЯТИ/Й ріК . В ЦЬО~У році П д.l:ти rвже в пІдютовчій

ВріІвнаважmіеть. витрипwка. та~~сr у спілкуван­

з ..:'І::rЬІ~и. ..

~орос.л1. га то

телtв.

ні

nо­ ле­

ЖИТТЯ•

Q~

на

так весе:JЮ. Не нав~ть. лн час

ТИІrь•.

з найблагородНІі!ших справ. А. rмабуrь, rнайвІ~повІ­ ~·альніші

«НОВЕ

і

t ,· ннF+~І·:·()!~ої т< , рРі Н.' Іі.

І<~Ht : t · І· ' - ~J .

} :)4.

Індекс

61285.

Друн офеетний.

друкоаЗІний

13 560

Обсяг

аркуш.

Тираж

nриrмdрннків.

За.І\ІІОВЛоеННЯ м

5176 .

.

171 номер 1985 рік  
171 номер 1985 рік  

171 номер 1985 рік

Advertisement