Page 1

Пролетарі всіх краін, еднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

raaeTa ВИХОJJ,ИТЬ В

квітня

17

ЕФЕКТИВНІСТЬ БРИГАДНОГО ПІДРЯДУ Соціа:Іістичної-

ПраЦі

!','І.

В.

затрат

час:у.

А

цс

За

Я1>ості

MeToдo~1

усієї

трудової

бригадного

підряду

пращос

багато

скорочення

план ще

штату,

10

бригада

І,

незва:J;аючи

JЩl\она.ТJа

Рівняння на

дящих.

с.тужило те,

що КОЖНИЙ робітник бригади,

ло опанувавши

суміжннми

зервн,

на

професіЯi'f1ll

доскона­

с.1ю~аРj]

і

на вlдповідиій операції. Набравши високих темПlВ під час удариої ленінської вахти, ця бригада й тепер йде в аваигарді передз'їздівсы(гоo соціалі­ стнчного Зl1'шгания. Додатково до п'ятирічного пла­ ву вона випустила більше 400 автоцистерн.

Працюючи за єдиннм нарядом, відрадних УСПі­ хів добилися бригада О; М. Кучnш з заводу не­ стандартного комуиальиого об.lаднання, М. І. Вась­ ка з деревообробного комБІнату, М. П. Надо.1ЬСЬКО з шиноремонтного та багато інших. lIраю:ика перекоиує, що бригадиа організацІя працІ сприяє не лише пІдвищенню ефективностt, але й поліпшенню управління виробництвом і ви­

ro

хова~ню у робітників комуністичного стаВ.ТJения дО І·

.

у постановІ ЦК КПРС І РаднІЮністр;в СРСР 4ПРО по.lіпшення пдануваиня і ПОі:tmення впливу господарського nlеханіЗ~IУ иа підвищення ефектив­ ностІ внробництва і якості роботи,> зазначено, що в одииадцятій п'ятирічцІ бригадна форма орrаиіЗ8цїї І стимулювання праці повиниа стати основною. І ДОбре зробили там, де до роботи у иаступній п'ятирlчцї почали готуватися зазда,1егідь. Так, на­ приклад, на Гоголівській стрічкоткацькій фабриці інженерио-техиі 'ІнІ працівннки у співдружиості 3 наУКОВЦЯ~IИ Київського иауково-дослідного інститу­

ту Міністерства легкої промисловості УРСР роз­ робили нормативи органlзацН і оплати праці:И бригадним

методом.

Першу

таку

бригаду тут

утво­

рено у квітні иинішнього року иа розшир~нШ зонІ. Очолила

її

передова

ткаля-тридцятиперстатииця

Г. Г. Смириова. В резу.'1ьтатІ продуктивність працІ якість роботи різко піДВИЩИЛНСЯ. Бригада вж(! працює в рахунок сІчня 1983 POI(Y. Останнім часом

1

118 цей 1ІІетод роботи переведено ще два колеКТИВИ.

Тепер, готуючись до

перетвор,!ння в життя рі·

rпеиь жовтневого (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС, положень і висиовків промови товариша Л. І. Бреж­ нєва,

а

також

виконания

Державного

плану

н:;

1981 рік, затверджеиого четвертою сесією BepXI)Bної Ради СРСР, працІвники еКОНО~lічних та виро/)­ ничих служб повиниі приділити MaKCH~IYill уваги пи­

таииям організації праці за бригадним методо:н. Потрlбио ретельно розробити технічні і оргаиізац!іі вІ заходи, які могли б забезпечити сприят.тив! умо­ ви дЛlI успішиої праці. Цю надзвичайно важлнву ділянку роботи повинні

"зяти пІд свій

контроль, перш

за все,

партійнІ,

профспІлкові та комсомольськІ організації і всебіЧ-1 но сприяти поширенню передового,досвіду_ викорис­

таиню иайефективніших форм колективної органі­ зації працІ. Це дасть можлнвість у новШ одинад­

цятІй п'ятирічці добитнся

якпайкращих

!М'я дальшого розквіту економІки иашої

успіхІв в І ВІтчизни.

С'.іОБіі

ПРО~;1ОІШ

.1. 1.

БРЄЖНЄF,а

~lRТepia.1!!

четвєртої

се­

ТР:'­

вишуку­

ре­

широко

вико­

ристовують досвід кра­

женого щ~та.1У»

таКIІ;і

-

запис з'ЯВ!IВСЯ в техНіЧIІО­ ~IY паспорті "lагістра.1ЬНО­

го електровоза, ЯКИЙ ви­ ЙШОВ з воріт Тбіліськmо є.1СlпровозобудіВНОГО з<:­ воду імені В. 1. Леніна. На

підприємстві

розгорнулось діВСЬКЄ

НО~lію

ЯКО~ІУ

широко

пєрєдз'їз­

змагання

і

важливу

діграють

за

еко­

ощадливість,

роль

в

ві­

народні

КОНТІ-'С)­

На тиждень строку закіНЧИ.lа

раНіше спору 11.-

лери.

ко~плексна

BaГ() ~1I!1\ І'НЄ С О1{

l;n!10 тої

IJIО'()ІІі\.l!!

зань,

ХХУІ

взятих

з'їзду

В:дr,lДНО

на

чєсть

Те­

пер на будовах автоном­ ної республіки біJ1ЬШ Я1( сорок бригад достроково завершили свої п'ятиріЧНі завдання.

Заощадити тисяч! тонн y~IOBHOГO палива Нa:lfітив

цього року нолектив За­ порізької дрєс. Зобов' ;1зання,

взяті

на

честь

на­

ступного XXVI З'Ї3,'.J,у :КПРС, енергетики успіш­ но ВИКОНУЮТЬ. На ПіДПРИ­ ємстві здіЙснсно но,fП­ .1СКС техНіЧНИХ заходів по

підвищєнню

ефєктивнос-

ті роботи устаткування. Один 3 них впроваджсння аВТО~lаТlІзоваJj()Ї СИСТЄ}Ш упраВ,lіНIІЯ тех-

до с тро­ дєся­

і

Зі\знаЧ\lТ~і,

RlljJо6ШІЧУ ПРОГРa:llУ р(mу

КО .1ЄКТlШ

фабрн);!! 3 Діl!СНІ{)Є УСПlm110. ,1е С ;JТ1! '1I!С;Jчннfi ПЛ'Ш I'ТIK()fJa .'l!! JtOCTPOKOH'J. Особ .llіRО 3 ВС.1НЮШ НІІП'О­ РЄ;:Щ';СННЮІ

ють

Ні\Ш!

часу

праuю­

П;і1.1і-багатовер­

П .lаНtr

НП

сьогодНі

ЗiJВСР­

На передз'їздІвськІй трудовій вахтІ на до~лlдпо­ експеРИ~lентальному заводІ тре:ту ('У"jJСі.тьбуд-

шит! них -

1Р> тка.1Ь_ К О \lуНіСТКІІ

CepI~Д О.lьга

В.

стаТНllці.

ОсnбtrСТі

ТваніВНі\ То.1ПСl\ і на

ріЧНі

і

коиструкцlя>~

1\3.-

на ЛНiJтієш;о та

Н.

високопродуктивио

Ковбасинський,

itІОлоді.

Товариші

по

роботІ

Щоб зробити заді.,

Д.1Я

вико-

1981

жовтневого

року. \\одектив цеху

переГ,lЯН~'В

свої

соціадіс-

ЦК тичні зобов'язання вбік їх ТИ.1И

краСНО .\IОВНО

СЯ,1,О \\інця року, випусти­

про

збі.1hшеннп. 30кре\lа за

час,

що

те, шо наша рідна Кощ·ніс- ти прюшс.l0ВПХ партія HaKpec:JII.la програ\IУ ,1,а.%-

rpaR;\iOJHY

РОЗl>віту

Н!lХ качср 3 3HaKO~1 якості

Ha\li-

за.1ИШИВ­

ХО:JО,1,И.1Ь­

життєвого рівня народу.

не розііі.lСТЬСЯ

3

на

секретарп

ЦІ ~' з

першого

пред'яв.lення

\(ХХУІ з'їзд J\ПРС ударних

бланах потужн і сгю тисяч кі.l0В"Т. Це 336езпечvє оптtI:\lа.1ЬНИЙ re-

.1і іі . « П.lil н ,"(ес ятої п' ятиrічк!! \11І В!!I~ОНil.1И ,"(оет[!о-

ііригаДJf ето.1ягів М. І. Вась­ ка та І. J-. БОгУС.'ІаВСhКОГО.

.1ів

аЗ~lnЧ

ЖЮ1 р'оботи парових КО':'­ і

турбіН,

зниженню

СПРИЯТИ:І'ое

витрати

пали­

ва.

\\ОВО,

3

НРЧСНIlШЧ

[iY,~P\IO

в о;щн;ццятій

(ТАРС).

з

Hai1Ba;r;.11fBi-

ти

на

ПО.1Я

ЯJ;наііr, і.1hше

:lо6рив, Jil с ппаш насіння ЯРlfХ

рів.

КПРС, [0.10ВI1 Пrезидії 3.\аЄ 99,8 процента ПРОДУКВесь свіТ .101шіі дrпь Верховної Гци СРСР ТОВ;!- І(ії. Осоfl.llfБО відрадних ус­ працюють у П".l ! \lrХ J ІІіза~ риша ,1. І. Брежнєва, пра- піхів ДООIІВі\ЮТЬСЯ на тру­ тори, заііняті на О г-:ш ці зя~ l(іВНІІhll нашого цеху pOJ- ;(овііі вахті під девізом бу. Попереду R СПl(іа.lіr~I!Ч­ з~в .\ання 51\\ програчу своіх

800

Однією

ших турбот Д.1Я НI1Х є тПJ~

високоякі с не

Г;lЯД!lJI)ТЬ ПОСТі\В.lрні у нііі

на

ва.

ТРОЄЩf!IІ'·Н:ОГО Biд~

радго с пу ічсні Біро~

із про- .1ЮI. hолекТlfВ щоденно пе- КУ.1ЬТУР, зорати на зяб ' ,- гc!:Тa~ П .1еНУ\11. [ енр- РЄВИf:ОНУЄ виробничі пдани, грунт на п.10щі JbJ

процсса:,1И

нологічними

бор06и

дідка

ді- 'Іісцевих

ОзнаііОЧПВШIІСh

ра.1ы!гоo

3аІ,інч)'ЮТЬ осінніх ПО.1ЬОІ3I!Х робіт x.li~

пrD чаIIIJУТ!:IП ypo~ ;\СРЖі\ВН!ВI бота на 1 ~Ii,%­ жаЙ. Вони lIрагнуп, БНВСЗ·

еКОНО\lіки ііон к~рбованців. І С,10ВО

нзшої країни і пі."(ВI1ЩСННЯ наше

~!овою

світловий

нання виробничоі програчи

П.1РIlУ\IУ

І·ОВОРЯТЬ

ПОВНИЙ

належний

успішного

J\ПРС і \lilтepia.1Jf четвертої сесії В('рхnвної РіІ,"(1І СГСР

шого

члеНО:ІІ

Фото М. Семююга.

програма

тична

його

На фото: В. Н. КовбасииськиЙ.

Грандіозна р.)

обрали

ін.

дент.

Рішення

РЮIНflК

впрабіть:у

заводського комітету профспілки.

К ЧИЧИРКОЗА, громадський кореспон­

(1~80

працює

виконуючи HOP~1Н

на 1~O-130 процеитів, За час своєї роботи вете­ ран підприємства навчив своїй спецlа,l!-.НОСТі багаТІ)

ТЄР!!lJіІ IНі1нінна І'огасІ, Га:mна ГрнгоріННі\ С\ІИР­ нова, 01ьга СергіїRНiJ ТЮІНО. ra .1HHiJ Гj1ИГОРlВ­

БРШііда Про;vтБУk

I:-LПРС.

-

П,lан

ІІ·ЯТІ!Р:Ч!\І!.

ЩО

КО~СО~О.'l&­

:хресту. ОДИН з найкра­ щих у l:-Lаре.'1ії БУДівель­ них КО .lективів уСПіШ!Ju виконав головний пУНЧТ соціалістичних зобов'н­

:1а1'.­

О:1ні В С: ЄНі\родні здоБУТЮі ВОНН тсж :чюбили cBlti

ження двох ЖНТ.'JOВНХ бу­

СЬКО-~1О .10діжна Н. Лебедєва з

де­

ПiJrтії j нада.'!і за.lиша­ ється турбота про П\ДІ'!lі­ шення ;lобробуту ТРУ1\Я­ ЩІ!Х Нi\lUОЇ Кj1і\ЇШI. Ні\!!llf:Il працівника;\! !ТР!1Є'lt1ю! радісно усві:\0'I.l10Ві\ П!. ЩО У ГРі\ H;l!-

динків У Пстрозаводську і здала їх під опорЯДЖЄII­ ня

рою!

І,mlуніСТІІЧiJОЇ

Нl!І!ішНЬОГО

«Збудований із заощад­

раДііН­

за

ПЕ'ршочеРГОВИ~1

,1анrJЯ\t

впроваджують

нолог;ю,

глиБОК;!!"j

.1()Спгнень

П'ЯТl!ріЧIШ, товариш БРЄil,НЄВ наГО.l0СИ.3,

.'1. 1.

передову теХНЇі,У і тех­

п<)­

зварюва,1ьннка, l1'ІОже у будь-шшit г,1Ог.lеит при не­ обхідності заnlінитн того чи іншого впроБНlІчника

праЦІ.

змагания

Вони

ють нові виробиичі

п'ятирічний

ко.1еІ,ТИВУ

рі­

заl\.'lll'ТІІl

що

ЩІІХ.

цього

ВИК,1I1ка.1И

тоsаРIІШі\

сятої

кращих

етичного

квітня, аа що її нагорзд:ю:'П') !10'lесною

запорукою успіхів

Г!ого

СЬКОГО 1Іароду

В атr.ІОсферl в:ена­ родної підготовки до XXVI з'їзду КПРС, иа­ передодні 63-ї річницІ Ве.ТJИКОГО Жовтня 'lНf­ риться розмах соціа:rі­

Ленінською граnlOТОЮ. Ве.тнкою

тру­

шення ЖОВТІІСВОГО (19і)О pOKy)ГI .:I Є IIY~IY ЦI:-L I:-LПІ'С,

ЗроБJ!RШJl

однією із перших !lа піДПРІІє;нСТві п: ДТРИ~1а,1а по­ чин свеРДПDВ'13Н «П'ЯТИР:'1не завд:шня n1еШIlii.ll склаДОl1'1 бригади» і згодом підтвердила, ЩО його можна ;успJшно реалІзувати на практиці. Із завдан­ ням, яке раніше внконува.ти 20 робітників, ЗГОД0""' сімнадцять .

НЯ.

веЛІше

ПО .lіТIIЧНЄ піднесен­

ана .їі :;

В;:;ЯТІІ, наПРИКс13Д, бригаду С:jюсар~в;;ва:)ювз.1ЬННІ,іR Із еRспеРllлеНТ3ЛЬRОГО заводу торroв2.1ыІгоo маши­ иобудуваНЮІ, ЛІ\У очолює І. Ю. Б J·т-Гусзїм. Вона

справ.'ІЯТИСЯ

і

сії ВеРХОВIІОЇ Ради СІ'СР.

НО ,lеКІІlвів і на ПРОі'IИСДОВ/іХ підпрнє;.:rтвах_ Усі ЕО­ ни, як праВІ!ЛО, добиваються відраДНlIХ успіХіІІ.

стало

відчувається дове

!

ПОЗlf-'

дJЯЛhно::ті.

На Гого:тівськШ стрІч­ коткацЬКіЙ фабриці нmН

(Із 3аК,ШК1В ЦК КПРС).

тивно ВП,lІ1ває на підвищення продуктивності праul І

і пол:пшення

звершення

ву техніку, прогре­ сивну технологію, передовий досвід!

І це ТОАIУ, що така організація праці робить ко·

На нові

вироб­

Впроваджуйте но­

лектив бригади ПОВНОВ,1аДНЮI го::подарзл на пев-' ній дlmшцl виробництва, краще згуртовує .r;юдеll, І сприяє ПОВllіШОnlУ розвитку їх здJбносте:і і ТВОРЧОl ініцІативи, зацікавлює кожного в одержанНі якнаіі­ кращих кінцевах результатів. Роб;тшпш з більши:УІ ентузlа.З I"'ОJI включаютьt:я в боротьбу за рац!онаЛl'-1 не використання теХно.тогіЧIlОГО об.lадпаlШЯ і СКО­

Н И,

,

ви­

ничі потужності!

Пан

УКР А

ОБЛАСТІ

КИ'ВСЬКОІ

Трудова вахта

освоюй-

ефективно

користовуйте

,цаИИЯ~l усього за ТрИ роки.

непродуктивних

і

ПАР ТІ'

КОМУНІСТИЧНО'

ДЕПУТАТІВ

(5102) ф Вівторок, 28 жовтня 1980 року 0 Ціна 2 коп.

Швидше

ВИ::ОКУ ефеІ:тивність цього прогреСИI!­ переl,ОНЛИВО свlдч!{ть уже той факт, бригада спраВИJІаСЯ з СВОЇ;ll П'ятнрl<: IІИМ зав­

роченнл

Н!! 171

те

.'teHKa. Про Horo методу що

НАРОДНИХ

Працівники промисловості! Зміцнюйте індустріальну могутність нашої Батьківщини!

Першопрохlдцями по впровадженню бригадиої форми органІзації праці на иовобудовах десятої п'ятирічки у наШОnlУ райоиl ви~тупив колектив комплексної будівеЛЬНО-nl0нтажної б"нгади із

ПДБП-2 Героя

РАД

року ф

1937

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РАйОННО'

заяВ.1ЯЮТЬ

ничники.

-

26

передові

ентузі­

пр:щювати

і

n 'ятнріТlІ\і )), наші

тижнів!»

вироб­

НО)!У Юlі\г:\нні i'rlP водій трактора Т-150І1 ЧI!:o~"і\ll) СтаніС.lаВОВIІ'І Н:! вропнпll. При норчі 6 гrr;rnп іR він що.-(ня

В. КОБИЛКО, иачальиик

ди.1ьникІв

цеху

ХО.то­

деревооброб­

ного комбіиату.

щі

ГОТУЄ

8-9

агрєгаТа\!И

грунт

гепаrір,

на

11.10-

Тflьоча

~lrханіЗ:]ТОf1И

вже зора,1И на ЗИП 21:і га. Г, ПЕТРОВА,


*

2 стор.

НОВЕ

28 жовтня 1980 року

ЖИТТЯ

у МІСЬККОМІ КОМПАРТН УКРАІНИ, ВИКОНКОМАХ МІСЬКОІ ТА РАйОННОІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ,

РАД

МІСЬККОМІ КОМСОМОЛУ

ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАННЯ Підсумки соціалістичноrо змаrання серед колективів промислових пІдприємств, будівельних орrанlзацlй, транспорту та зв'язку, торrівлі, побуту міста та району за З-й квартал І 9 місяців 1980 року Втілюючи

в

креслення НПРС,

оргаНІЗації. План на­ вельні з'їзду по загальному обсягу підробіт вико1іали рішен­ рядних

життя

ХХV

керуючись

~нши

листопадов()го

р.)

(1979

Пленуму

НПРС

ЦН

грудневого

р.)

Пленуму

НО"vшартії

України,

(1979 lJOКО

розгорнувши

лістичне

ШВ­

соц\а­

змагання

ну зустріч

иН

за

ХХVІ

гІд­

з'їзду

НПРС, району

трудящі успішно

міста і реалІзо­

ВУЮТЬ

завдання

десятої

п;ятирічки.

3начно

збіль­

шився обсяг виробництва, зросnа

продуКТИВНіС'I'Ь

праці, поліпшилась якість виробів. ПриріСТ

промислового

виробництва за у порівнянні з

9

НЮІ

періодом

РОКУ

збільшився

місяців відповід­

минулnrо

на

9.8

87

на

процентІв,

ними силами

-

продукції на нарбованЦів. Друге місце

а

влас-

колективу

на

89,3.

тальиого

тисяч

227

присудити

експеримен-

заводу

торго-

ства

деяні

підприєм,

працюва.1И

бі.1ЬНО.

Не

дань

окремих

нів

з

неста­

виконали

заводи

за5'

покаЗflИ­

ремонтно-меха­

НІчний, дос.'1ідниЙ метал:)· нонструкцій, світлотехНіЧ­ ний, .1іТНівська фабрика

художніх

виробів,

дон.

1І1О.10КО:іавод.

Нижче

всстей

своїх

можли-

працювали

буді-

до

чергового

ФОРУ:lIУ НПРС.

року

ку товарів народного спо­

серед трудових нолентивів, бюро мІськкому партії, винонноми міської і

живання на 110.5. Третє місце присудити колективу Калитянського

!lIОЛЬСЬНОї організації Л. І. ПОД.'l!шинець). План по генпідряду виконано на

районної

комбікормового

ІІІ квартал

1980

Рад

народних

депутатів, бюро міСЬккому комсомолу постаНОВJ1Яють:

трикотажу (диреНТJР Н. М. Нислюк, секретар парторганізації Г. Ф. Бо-

заводу

(дирентор І. М. СаIl!ОЙЛСПко, сенретар парторганІзації І. І. Матюrленно.

ДОПОВіДДЮ про хід партії

і

чеРВfiС­

вого (J 980 р.) Плену. ~IY ЦН НПРС виступив

секретар міСЬНОГО комі­ Кnі\lпартії

Украі-

ни А. Г, Мутило. ВІн дета.1ЬНО розповів ста· комуністам

вті.lення

в

п,J'J

ЖRТТ.Я

на-

крес.lень

п' ятир!чн()ї

прогрюlИ

соціально-

енономічного

міста

і

розвитку

району.

Ветерани реННі

які

Збори

прийняли

рішення,

визначено

в

заl3-

дання ленінсьній гвар­ дії по підготовці /.1,0

з'їзду

КПРС.

Позаштатний лектr,р міСЬКОГО КО:'Іітету НО'.і­

партії

України Ф. Т.

Шипиленко

.1екцію

не

прочитав

про

міжнарод­

становище А.

Г.

цП

П.

Г.

СРСР.

Мутило uоздо­

будівельних

серед

організацій

мІста визнати колектив СПМК·580 (начальннк І. П. СавІн. секретар парторганізації В. Т. На')­

Випущено

ташов, голова

надплаНОВQЇ

Броварському

Г. Д. від

розмови

зі

Добре

будівкому

KO~ICOMO.'1ЬCЬHOЇ

І.

но

секретзр оргаНіза­

Пікож).

з

Серед ри

П.'1ан по

вантажів

справи.'1ИСЬ

даннями ників.

КОМСОМОЛЬ­

тових

послугах

ВИНОНaJІ('

на 100,9, темпи росту складають 9,4 процента. У зв' язку з нестабіл':>· ною роботою біЛЬШОСТі комунальних

підприємств

і наріканнями з боку ме'Л­ канців міста першого

міс­

ця вирішено не присуджу· вати.

Колективам

- перем(;,к,

перехідні Червоні прапо­ рн міськкому 'Компарrії України, виконкомів місь­ кої та районної Рад ІІа· родних депутатів і міськ­ кому ЛКСМУ та занести їх на Дошку пошани. Відзначити хорошу JЮ­ боту у третьому нварта­ лі ] 980 рону колекти­ вів Гоголівсьної стріч!\')­ ткацької фабрики, за80-

Га.'1іцина,

перевезеннях

IЮГО

секретар

і

з

інших

і

зав­

поназ­

організацій

обслуговування

сфе­ насе-

змагання

дів

пластмас,

присудити

нестандарт­

деревооб­

норемонтний, сп ра вились

друиарн~ із

планами

по випуску товарів нарnд­

споживання.

конали

Не

в;'-

завдань по загаnь-

110 му обсягу будівельно­ монтажних робіт ПМІ{· 15, БМУ-35, заводоБУДіВ. ний КО~lбінат, СПМН-503. ШБУ-50, трест «Бровари­ Сільбуд», СПМН-l та СПМН-2

тресту

цятехмонтаж»,

«Тепла­ упраВЛІН­

ня механізаціУ спецбуду тресту « Укррадгоспспецбуд», спецРБУ тресту «Укррадгоспрембуд». Не виконали виробничої ПРІ)­ грами

автопідприємсгв()

та

09034

автобаза

М

2.

Бюро місьнкому Ком­ паРТії України, виконко­ ми міської та районн,)'! Рад народних депутатіі3, бюро міськкому КОМСОМI)о лу

висловлюють

ність,

що

впевне­

трудящі

міста

і району, кожний на сво­ єму робочому місці, до­ кладуть

максимум

зу­

ного номунального облад­ нання, раЙСільгосптехні­ ки, хлібозаводу, а серед

силь

будівельних організацій ПМН «УКООПСПіЛЮІ'>, ПМН-5, РБУ «Облмісцев­

десятої

п'ятирічки

і

самим зустріч

підготують

гідну з'їзду

прому»

.

і

до

виконання планів

соціалістичних

зань

зобов'я­

завершального

РОІ,У

XXVI

тим

НПРС.

слухачами.

підготувались

світлотехнічному заво­ ді у системі політич­

до

ної

пропагандисти

та

віти

економічної

цього

ються

року

більше,

ос­

наВЧа­

слухачі.

543

Це

ніж

у минулn­ ОрганізоваНІ),

році.

при активній аудиторії пройшло тут перше за­ няття на тему «ПартlЯ

-

розум,

честь

і

пагандистів тт. Пар­ фьонова А. В., МСі­ шевського А. М., Нру· п'як А. І., Уляницьку Ш. П. Це досвідчені пропагандисти,

які

ве­

дуть

уже

ме

заняття

перший

рік,

готуються

старанно

до

кожної

першого

заняття

і

ГУРТІ<:В

комсомольської

політ­ освіти Г. Т. Горохов­ ська, Є. Г. Лянник, Л. Ф. Ул\тько, їх ауди­ торія молодІ праціВ­ ники

склада.'lЬНОГО

це­

ху.

успіхом проведено

3

С·')­

вість нашої епохи •. Слід відзначити про·

також

друге

заняття

в

системі. Хід занять в усіх 29 гуртках та се­

мінарах

постійно

ролюють

нонт­

члени

парт­

бюро,

завкому

мІтету

І<ОМСОМО.'1У.

М.

та

кl}<

ДІДКОВСЬКИИ,

заступник

ФілІал Броварського телерадІоательє '1 а. Гогопев! вважається одним 3 кращих у районі. Тут успішно виконуються міСЯЧНі плани по наданнlО

секретаря

партійного бюро.

пе­

Мирську, дня

на­

родження І. П. ПІд· городецького. Ім вру­ чено пам'ятні адреси. Юві.'1ярів тепло приві­ тали друзі і товаРИiilі по партії.

І. БАШКАТОВ, голова міської радн ветеранів партії,

населенню.

Високоякісно і в строк ремонтує телерадіоапаратуру rоroл1вчан май­ стер Олексій ~лексійович Якубовський, якоrо ви бачите на фото під час.

Рівнятися на комуністів

ремонту

телеВІзора.

Фото М. Семииоrа.

пресового заводу

гання

на

алюмінієвих будіве.flЬ­ них конструкцій зу­ стрічає 63-ю річницю Великого Шовтня знач­ ними успіхами. 3авдя­ ки організаторській і

з'їзду

НПРС.

Колектив

масово-політичній ро­ БОТі партіЙного бюро, всіх

комуністів

тив

йшов лення.

зокрема,

товарн()ї

105.4 і 104,9

кінця

ви­

завершити

трудового

аван­

ництва йдуть трудівни­ ки

пресового

цеху,

парторганізації

лІ

із

слюсарем

на

С.

д.~

чо·

повинні

програму

в

обсяЗі 1 ОП т()нн вира· БІв, шо в ГРОШОВОМу вираженні складає 2 мільйони Я25 тисяч карбованпів. концент' комуніс,

тів на розгортанні зм,,-

тисяч

Н.

ніж

стрільнинами

ДОПОМАГАЄ

передового

виступають

М.

О.

наладч~к

Дрьомов,

пресу­

вальник С. А. Урясьєв. У всі

жовтні

партійці,

працівники

пере­

дового цеху добилися ще ОДНіЄЇ важливnї пе· ремоги. Пущено в екс­ плуатацію

с()ву

другу

пре·

лінію.

Л. ДОЛИНІН, секретар партбюро заводу АБК

Кара-Куль

ції понад п'ятирічне зав· дання відприли трудівни'

~;И найбільшого чорномор'ї

колгоспу

му!>

в

При·

буряnосіючого

«30РЯ

номуНіЗ·

любашівсыгоo

райо

ну. НСЗВRжаючи на с!\лад' ні погодні У~ІОВИ, ВОШі вже

прода.1И

дєр;кав:

близько ста тисяч ТОНІ! коренів підвищеної llу!\ ристості. ІЗ цьому їм до· пnмогла тіснСІ спіRДРУЖ' ність з цу!\роварR'\Ш 3а плаЗЬІЮГО заБnДУ Дnгово' ри

про

співдружність

.lа.111 між

-

на

більше,

ше

ук·

собою. НО.1ГОСПИ

(Киргизька

-

виконати на рік

строку,

до

ХХVІ з'їзду

зобо­ рані­

Відкриття

НПРС пус­

тити перший агрегат Нурпсайської ГЕС,

торік.

РСР). Одеса, Рахунок продук­ подачу

нового,

цукру

тонн

успішно в'язання

ТИЖДЕНЬ qДУБЛЕРІВ.

ЛІФТ НА ГРЕБЛЮ

СШВДРУЖНlСТЬ

вирішення завдань. 3а­

тонн

тисяч

18

Антоновим взялися створити обстановку взаємної вимогливості, творчого пІдходу до

Нозанов,

ча

І заводи всіх бурякосію­ чих районІв. Це допоможе ЇМ виробити в завершаль­ ному році п'ятирічки 111

супер­

продунції

1ІІИ

Партбюро рує ЗУСЮJJ;Я

XXVI

В

року

випус­

реалізації­ процента. До

року

гарді

честь

номуністи слюсар·іН' струментальник О. П.

плану

початку

на

про­

період станов­ Свідченням

нонання з

І<олек­

прантично

ку

50-літтям

І.

ребування в рядах пар­

-

Татаренко).

змаганні

План ПО реалізації продукцП виконано на 104 проценти, по продукти,,ності праці на 113.6.

Дяченко,

діяльності Г.

75·річчям

opгaHi~a·

541

ко,

ської організації В. П. Тищенко). План по побу·

як

робний комбінат, заводи ~ світлотехнічний, ши­ не

-

(директор П. П.

Зазначити, що таКі I1I~ приємства

парторганізації Є. Х. Нузьмич, ГОЛf)ва місцевкому д. Ф. Нривен,

праці

Сюroйлов, с('кретар парг­ організації В. М. БОРИ~I­ ський, ГО.10ва місцевкому

І.

ретар

цям

портннх організацій пер­ ше місце присуднти авто­

С.

райпо·

по

на 100.3 процента. Серед колективів транс­

3

місце ПРtl­

буткомбінату (директор В. О. Новбасинсьний, сен·

власними

прОДУКТИВНОСТі

базІ .М

перше

100,2,

вантажообороту виконано на 100 процентів. Успіш­

цього є,

тії

на

-

етичному

РОВИВ З 60·річЧЯМ пар­

тійної

процента,

КОМСОМО.1ЬСЬНОЇ

на

відповіді.

XXVI

138.4

силами

ції В.

поста­

запитань,

конкрет­

я!\ому

-

цента.

ак­

одержали

ні

пра!о\і

на

продуктивності на 107.4 про­

послуг

взяли

промови, ряд

Понад план товлено продукціУ на

103.4.

проJЩ вигQ­

по

107,9,

-

силами

тисячу карбованціВ. Переможцем У соціал!­

тивну участь в обгов()­ вили

100,8 процента, по дуктивності праці -

власними

чечка, голова фабричного комітету профСПіЛКИ С. С. Легнодимов, секреТаР

му

ВИНОШІ.ННЯ рішень ХХV

рим

ціУ О. д. Герасимов). План по генпідряду вико­ нано на 113,1 процента,

за

На

В!дбулися збори ве­ теранів НО~ІуНіСТИЧFоі партії, присвячені Пф­

тету

судити колективу

П ри активній аудиторії

до з'їзду

з'їзду

ления

opгaНl.ia­

Перше місце серед бу­ дІвельних організацій ра­ йону присудити колекrи­ ву райШРБУ (нача.'ТЬН1ІК Л. А. Беркович. c(,l{peт:lp партбюро П. Л. Третяк, ГО.10ва будівкому І. А. 3убко, секретар номсо­

Готуємося

3

сенренр

ХРОНІКА ПАРТІйНОГО ЖИТТЯ

готовці

Ф.

вельиого машииобудуван­ ня (дирентор І. Г. АгапоJЗ, секретар парторганізації В. П. Лохов, голова завному Б. В. Новтанець, секретар комсомольсьної організаЦії О. Л. Пащсн­ ко). План по реалізації винонано на 103 процен. ти, по продунтивності пра­ цІ на 102,9, по ВИПУС·

прnдуктивНіС гь

ців. Однак

БіЛОус,

номсомольської

НеритмІчно працювали колективи аВТОПіДПРИЄМства 09034 і залізнччн('Ї станції. ПІдприємства торгІвлі і сфери обслуговування справилися з винонаННЯlll планів І соціалістичних зобов'язань. Обговоривши підсумни СОЦіаЛіСТИЧНОГО змагаНIІЯ

Переможцем у соціаJlі- голова завкому М. М. Ше­ серед ма, секретар КО~IСОМОПЬ­ праці зросла на 3,5 проц. етичному змаганні пІдприємств ської організації Є.!{, Додатково до плану випу­ промислових колектив фаБР!f- Новосьолов). План по рещено продукЦії на 1 міль· визиати верхнього дитячuго алі зації виконано Р.а йон 300 тисяч нарбова\!­ ки

процента.

М.

Тиждень «дублеРіВ~ не­ рІвних надрів завершив­ у львівському об'єд-

Вдвоє прискорив ся бетону на верхню

«Мікропридад~. частину греблі Нурпсай­ нанні ської ГЕС потужний вер­ 240 інженерів, техніків 1 резерву HiJ тикальний підЙомнин. робітнинів з Принцип його дії нагадує висунення, самостійно ВК-

роботу ліфта. 3а добу 3 рішували вироБНИЧі пи­ виконували обо:(опомогою Підйомника по· тання, lається J 500 !\убометріВ в'язки від майстра ДО те­ І)етону. Будівельникам не нерального директора. потрібно було створювати Ряд з них комісія по ро­ насипну ДГJpoгy до верх· БОТі з кадрами при партньої частини греблі, для peKOM~H­ інших ОП('РRцій виві,1Ьне· комі об'єднання fЮ

два

потужних

крани.

А головне. значно приско­ рено спорудження греблі. Це ДОПО'У1Oже колективу

дувала кантних

на

заміщення

ва­

посад.

ІТАРС

-

РАТАУ}.


НОВЕ

Зі

ТВАРИННИЦТВО

УДАРНИИ

-

ва звернутІ

Успішно трудяться пра­ ціВНИКИ

тваринництва

педарства

в

го,>

ка,

9748

завзятіс,-ю

початку

кожної

відповідного

Пf'!ріОДУ

нулого року. говою

коров,!

б іл ьше праги ми­

Праrюфлан ·

соці.аліСтнчнnго

змагання

по

праву

вваЖ,і­

ється ~la ~CTep маШlfННОГО доїння Віра Панасіlн'а Носок. Вона на початк\'

НИНіШНЬОГО групу

року набраn;'

первісток

і

одеРЖ;J ·

ла Від кожної по 44 ,50 кі лограмів молока. Віра П'l ' насівна

ось

уже підряд не

місяців

кіль,,~

посту·

року

ZjОГ.1ЯJ1ати

сток.

теж

взялася

групу

Прагнучи

пеР'3і­

вийти

ТЮ

деною

з

ціа .!'lіСТіВ

неї

корів,

заппса .1а

ПО

Надія на

свій

рахунок

кіЛОГРЮlів

4320

кожної

Іванівна

тварини .

В

ВіП

ці

дНі

найвищої ПРОДУКТИВНОСТі КОРіВ добивається майспр ~lашинного доїння Галина .1енисівна АндріященlО. Вона одержує по 15 кі10грамів

молока

від

кож­

спе­

господарства.

стало

правилом:

у КОЖ-

ГосподаРСТЕО зується

на

вага кожної з них

ДОР;В­

за~альну справу,

ся

господар

тонн

за

дострокове

трав,

со .nоми

ярих

2150

озимих

зернових

нених кормів продовжу­ ється з багаторічних трав другого укосу. НОРМОДёІ­ бувннки закінчують зап

виконан­

.-

товляти коренеп.'10ДИ. Б іля ферм буде закладено на

тваРИННИЦЬКJЇ

продукції державі. ВОНН вирішили додатково до п'ятирічного завдання зда­ ти ще майже тонн

зимове тонн

зберігання

кормових

А.

200

2700

буряків.

* * *

нОвосибірська область. Ч()тириразOtlий ~мпіон Одім­ піАськнх ігор і двана,5.н,ятиразовиЙ 'Іемпіон світу Оле,,­ сандр Тихонов побував в гостях у своіх земляків .працівників передового господарства області учгоспу «Тулінське:о, що славиться висОкими врожаями зернu­ вих. Хлібом-сіллю зустріли тулінці прославленого ра­ дянського

спортсмена,

нями

Московські

про

який поділився з ними вражен­ Ігри, розповів про свої ВНСТУ і1И

зробити за кермом автомаlИИНН кілька реіісів ІІа Ti ~·:. На знімку: хлібороби сТуліНСЬКОГО:t зустрічають о.~імпіЙця

ентуз чаr.то

рі добре вивчив мого двигун.

приходить

Поважають невтомнУ

У

І\расилівці цю

ЛЮДИНУ,

ве ,rrикого

У

пра­

нього­

вважають за в е лику честь, бо він допочагає

не

~1О .10ДИМ механізаторам

лише

пог.1ибити

знання, а

вчить

практичні

розуиіти

зем­

5,6.

В. ДУДАРЄВ,

А траП .ІЯ ,1ася ПО!Тf) ~!ка, в і н зав;r,­

секретар партійної організа­

ди

ції

20 reKHpiB ремонтував

прп Hnp~li rJJОЮ

хлІбом-сіллю.

І азм

.1Ю, .1юбити ЇЇ.

30

Узбеl(ька РСР. Багатий урожай овочів, фруктів, 'a~'I­ танних виростили нині зеМJlероби республіки. Про це свІдчать традиційні виставки «Дари природи», що пр"­ ХG,l.ЯТЬ У ці осінні дні. О,5.на з них організована в місті Ургенчі ХОРе3мської оБJlасті. На знімку: ось вона щедрість узеецькоТ землі.

на Білих Олімпіадах. А потім героєві олімпіад БУ . ;Q надане почесне право стати )1.0 IИтурвала комбайна і

ГАВРИЛЕНКО.

цюючи свіТ .'10ВИЙ день', він ВИОРln­

са"l

та

культур,

ВИГОТОВИЛИ 280 тонн віта­ мінного трав'яного борош­ на . Виробництво обезвоJt­

це.lюба. А ВЧИТИСЯ

бо за

душею вБО .'1іває за

худ ,)·

3а 9 місяців ц . р . Григорій Федорович виробив на r.віЙ Т -74 1877 гектарів умовної оранки. ,'Іише під ОЗЮlИну і на зяб він зорав .Н5 гектарів рішrі. Пра­ вав до

напруги сільсько­

багаторічних

!1Я зобов' язань завершаль­ ного року ПО виробництву

з діловими пропозиціями до адмі­ ністрації радгоспу.

n

заК.'1али 7000 тонн силосу і 6000 тонн Сінажу . Разом з цим припасли 1300 тонн сіна бобових І злакових

би Га л ина Тарасівна Дя­ ченко і Ольга Іванівна Скляренко. Идучи назустріч XXVI з'їзду НПРС, прац і ВНИКИ ферми радгоспу змагають­

-

горія Федоровича Дяченка, трак­ ториста радо спу « ІіраСИ ,1Jівсь­ кий )}. ого робочий день почи­ наF.тьrя так са)IО рано, ЯК і під

ЯКИЙ

тварин,

ратори по в і дгод і в .'1і

маси

люцерни,

10-12

здз­

15()

в и и

дова напруга У ветерана праці, учасника форсування Дніпра Гри­

sе:llлі,

B(~­

.'[икої рогатої худобн н:l м'ясо. Нрім корів, тут зо!-

польові роботи, та не спадає тру­

H~ ЙВІІЩОЇ

спеціалі­

відгодівлі

у сіJТЬСЬКИХ TfJyiIapiB наб.'lИ­ жаються до завершення осінні

гоеп~:\арських робіт. Він, як справжні1\

тру ді вниця

і продажу

Трудо

час

пока:;­

ни'{а.

скла­

допомогою

го­

живої ваги бичків по 732 грами на голову . 3 почат­ року

та

загот і влі кормів відзнача­ ються тракторист НОСТЯН­ тин Антонович Прокопець і водій ВаСИ.1Ь Степано­ вич Гайовий . Вони щодня транспортують на феРМІ! по тонн ПОЖИВНІ)­ ГО корму. Нрім ТОГ0, ху­ доба випасається на по­ ліпшених луках. Для годівлі тварин взимку КОDМОДобувнюш

.1ів худоби переважно БИЧКіВ . ВіД:,ІіННО ТРУДИТЬ ­ ся оператор Наталія B'lсилівна Норнус, яка що­ дня забе:шечує ПРИРіС:Т

!(у

в достатн\й

які раніше були ПіДСіяні по озимих !>ультурах . На

flюва .lа майже 400 кіл')­ грам . На свою подругу ПО робоТі ріБНЯЮТЬСЯ опе­

роботі,

га.!'lьнорадгоспного

роздоювання

5700

раз утримується

переведення

зеленої

конюшини

ПО

Rраща

пра­

кІлькості

тонн.

346

дНіВ

згодовується

П'яти­

.-, а на ~!'ясо

ної корови, або на 5,2 кі· .1 0грама більше ПРОТИ за­

трудівниця

продукції.

тонн

300

худоби на стійлове утри­ мання посилили догляд і годівлю її . Нині коровам

frадоях молока на р і вень показНиків своєї подруг;!

пається перш і стю в зма­ ганні доярок радгоспу.

цює за новою теХНО.'югіЄю

тони

госп перевнконав на

лока

145 кг

перших

річие завдаиня по продажу м'яса рад­

трудиться майстер маШІІН­ ного доїння Надія Іванів­ на Миронівська, яка на

від

"стор.

молока. Щоб дотримаrи даного слова, робіТНИКИ З

господарство відправило иа моло­

козавод

такою ж

3

м' яса і близько

свою скромну "'Іа­

ницької продукції деРllшві. При зав· данні на п'ятирічку 7220 тонн ~lОло­

ну тварину годувати вl.'1пов і дно її продуктивнос.і.

завершальн),

1

стку праці в успІшне виконання со­ цІалістичних зобов'язань п'ятирічкн по виробннцтву та продажу тварин­

му році десятої П'ЯТИРІЧ' кя. Вони надоїли більш ян по 3500 кілограмів м()­ або на

ФРОНТ

тив радгоспу вніс

І до иих, оскільки колек-

*

перевиконанням

значним

Робітники радгоспу .Аваигард» і почуттям вдячності сприйняли теплі слова поздоровлення Генерального секретаря ЦН НПРС, Головн Пре:ЧI­ дії Верховної Ради СРСР Леоиіда ІллІча Брежнєва працlвиикам тва­ рииництва, всім трудівинкам сільсько­ го господарства Ниівської областІ. Ім радІсно усвІдомлювати, що цІ СЛI)'

28 жовтня 1980 року

ЖИТТЯ

'IaШИНУ,

радгоспу

«RDасилів­

ський».

років роnоти на тракто-

(ФO<rохроніка Т АРС- Р АТ АУ).

Цей навільйон оточують гусТІ зе .'1ені насаджеННfl. І в найбільш просторому ,

СВіТЛОМУ приміщенні зе­ лено від КОЛЬОРОВИХ фото­ графій, великих яскраВIІХ панно, експонатів. Пере­ ходжу від стенда до стен­ да і немов відчуваю літ ­ Ній запах лук. Ось на фо­ ТО валка трактирних віз­ нів з запашним сіном. Чи­ таю: «Радгосп «Раздолье»

надоює

по

5.360

мів. Екскурсанти, чІ

вникають

ненські ку

кІлогра­

відвіДУВі1-

у

раЗДО .аь­

«секрети»

громадського

робництва. гато

розвит­

КОРМО8l! ­

У раДГОСПі

лісових,

ба ·

пасовищних,

КОСОВИЦЯ підвищує ВМІСТ ПОЖИВfIИХ речовин у сіні.

одноразЄJВОМУ

Денний

:І1іститься

трав

спое ' б

дає

гpa~'IY

кожному

20

сіна

hаротину,

а

суху

НОЮ ПОі!\ИВНОЮ

670 гектарів , а - 400 гектарів .

готов.'ІЯЮТЬ

Сіно в

дом

косов!!­

У ДБа

лугових угідь . Одних сіно­ косів налічується понад

пасовищ Агро1і')-

ніЛ:­

міліграмІВ

н і чна

ця більш як насичує

збирання

ра'3И

траву

цій­

речовиною .

<, РаЗДО.rJье» тільки

пресування.

І

за·

мето­

скошуванНІ

в к і лограмі

сухої

0,5

тра'ІИ

кормової

одиниці . При трьох Ж~ поживНість НОЖНО­ го кі л ограма сіна Підви­

укосах

0,8,

щується до вертому

а при чет­

-

УНОСі

Toro

і

бі.1ьше до 0 ,9-1 кор­ ~1080Ї одиниці. Як кажу-r,> , справа

якщо

варта

заходу .

Якість кормів

визнача-

сте на новому місцІ. АгрnНО ми колгоспу на перших порах зазна .1И гіркоти невдач :

на

меЛіорованих

рlя Панасюк пояснює: <.<Б

1'10-

господарствІ з кожним КОМ збільшуються запа-:и

силосу,

сінажу,

трав ' яно­

го борошна, інших КОРМіВ. Тут відпрацьовано чІтку

технологію заготівлІ сін:=! . Наприклад . малорозмірні , пресовані тюки вологістю процентів зберігають~я

35

у

спеціальних

СУШУЮТЬСЯ.

гічний жюрі

сараях,

Цей

спосіб

до­

технол')­

l!ідзначеНі!f.I

конкурсу

і

рекомрн­

дованиА господарств'l.М Нечорноземної з о н ті

РРФСР ... ,>.

жа трава

для

ють

площ

стоколос

-.

осушених

без-

одну

y~JOBHY

голову

ху дос

АкадеМіЯ біТ на луках і пасовища ', .

проваджено

воро І

неухильно

Щовесни живлення

добривами. ваються

додер ·

на : з а ТОННУ І-го класу карбованця, за ТОННУ

сприятливі

строки

ся

щороку

багато залежить сті сіна, силосу,

підеі­ високо­

від ян0· сінажу ,

борошна.

ОСЬ

чому в господарстві скрупульозно дбають

тан пр')

кормових

запасів .

ВідвідуваЧІ з iHTepeCO ~'I ,

центнерів. Надої М()Л')­ ка тоді стаНОRI1.1И 4.428 кілограмів від КОРОВИ на рік, а тепер господарство

дізнаються про таку ціка­ деталь:

новному

вночі.

Свердлова Сисертського району Свердловської 06-

мінеральними

Угіддя

врожайних трав. РеЗУЛh­ тат відрадний : з поліпШ~ · них лук роздольнеНці зні­ мають по 45-50 \!ентне­ рів сіна . Але Кількість KODMiB ще не гарантія ситної ,

ву

додатково

ють І строки, темпи Ух заГОТівЛі. В КClлгоспі імеНі

.1асті,

одержував

29

ЙОГО

ШJaТУ за високу якість сі­

насіННям

якІсть

19ї6

процентів більше, ні:к

радгосп НОСИТЬ

в

O'~­

трави

Вюпmяється,

...

нічна

1,8

2-го класv

ванця .

0,9

кар(іо-

НормозагоТіВНИНИ

активно

використовують

плі:зкові

ванти,

-

пот;риття,

кербаМіД

консеі)­

при

за ­

кладанні

силосу і сінажу, брикетування і гpaHYn~­

вання КОРМОСУМішеЙ. У павільйоні «Корми» 11Ожна дізнатися і про такий ве .1И1ШЙ резерв під­ вищення продуктивноСТ і лук, як багатоукісне 8I!К()­

ристання

POd-

Вони розкривають ДOCB;~ збирально- транспортного крмплексу

пі~­

ведеться їх

ло? Порівняємо.

У

павіЛЬЙО1i1

торІк, І про це вже повідають відвідуваЧ<І:vr співробітники павільЙону.

ВДОСТАЛЬ КОРМІВ

жується агротехнічних ІХ)'

r;y-

воно вологе,

-

досу­ шують У сховищах 3 Н3.­ земною вентиляцією. 3іі­

мlчна служба радгоспу

трав'яного

радгосп

в

остиЙ. ВІН дає по 490-. пили сільські трудівниюr 500 центнеРІВ зелено! ма- Московської області 3 си з гектара . Нолгосп дап- важливим починанням __

досвІду

передового

~----,-,----,--------ФЕРМАМ

би в «Раздолье» припадає по 35 центнерів кормових одиниць . Багато це чи ма­ році

BlДO [Y!i

«Норми» . Скажімо, висту­

заготовити НинІ кормів на

продуктивної зимівлі . Тут

Біля стенда записvю: на

ні

мільйонах гектарів. І будь-який ціННІіЙ досвід, корисна Ініціатива ста_

20

області,).

Чим же він знаменитий, за які заслуги удостоєний чеСТі бути учасником ВДНГ СРСР? Головний методист п~­ БілЬЙону «Норми!> Вію!')­

В господарствах вже скошено сін­ природні трави на

площах небагатий урожай. І тільки потім прийшли до висновку : найбілЬш підхо-

Приозерського району Ле­ нінградської

У розпалІ пора otH~ кісна. нраїни

травостою.

До­

свід

передових госпn­ дарств підтверджує, ЩО із збі л ьшенням числа уко сі в з ростає не тількн

ваcl О ВИЙ з бір сіна , а й йо­ ГО яКіСТ". Наприклад, при

в

наприклад,

найбільш сінокіс,

завжди

стислі

і

ведеть­

ОРВ­

Нізуються

спеціалізовані

конвейєри:

зелений,

ний,

Тут,

СІН­

силосний, сінажний. Jfi(

і в

ведеться

«Раздолье»,

пресування

налагоджено

сіна,

примусопс

вентилювання

сношеНIІХ

на зиму трав. Нолгосп рІн у рік розширює лугові

угіддя.

останній

свердловчани

над

1.400

ч~с

осушили

геюаРівзабо

П')­

,1,,-

чених земе.'ІЬ. Але ЯК Ін')­ ді буває : площі розши­ рюються,

а

кормів

стачає. А все

врожаї трав кожна

не

тому,

низькі.

травичка

охоче

ВІ-!'

що

Не ро-

но вже не бідує з корма­ МИ. Тваринництво тут РО:1вивається

успІшно.

Один з рОЗДілів павіЛЬ­ йону присвячено кормови­ робництву Сибіру. Спеціальні турнІкети дохідливо І переконливо розповіцають про шляхи рацlонаЛІ:­ ного

використання

сінон()­

сів і пасовищ у сибірських колгоспах і радгоспах. ВідвідувачІ заІнтересова-

но

знайомляться з

ми

кормових

сорта­

культур,

яНі

вивІв академік ВАСГНІЛ, диреНТОР Сибірсько,о НДІ рослинництва І се­ лекції П. Л. Гончаров. До речі, тепер пересу;з­ виставка, дбайливо оформлена працівниками павільйону «НОРМИ ») , ае­ монструється в район;>.\:; Іркутської області.

на

радг о спу

«Москворецкий» цовського району,

ОДИН­ який

ВЗЯВСЯ за 10-12 ДНІВ заготовити 2,5 тисячІ тонн: високоякісного

сіна

стосуванням

вентилю вання.

за­

Таким сп()-

собом У цІлому сті

із

активного

по обла­

намічено

запас ',И

чверть мільйона тонн, тоб­ то значно більше, ніж то­ ріН . Всього Ж виробництво ням

сіна

із

застосуван.\

прогресивних

техно­

логій буде доведено 450 тисяч тонн. у павільйvнl

-

до

час'l'!

гості передовики сільсько­

го господарства. Вони об­ міНЮЮТЬСЯ

досвідом,

бе­

руть на озброєння все но­ ве, п е редове, щоб внсоки­ ~Ш

трудови м и

ми зустріти партії,

результ~та­

XXV! є,

зїзд

ГАЛКШ.


*

.( стор.

28 жовтня 1980 року ВАШЕ

ПОВ!!

ЖИТТЯ

ЗДОРОВ'Я

НОГО процесу, особливо­ стей клімату та сезон­

• ЛІКУЄ

І природа

НИХ

Ноннретно до Ю1lма­ тичних лісових КУРОР­ тів в і дносяться СОСНіА­ ка на ЧеркаЩl!нl, Нз­ чанlвка на ЧернігlВЩIІ­ нІ, Баси на СУМЩИIiI, Ріпни та Шар і RRа на ХарківщинІ. Степові пурорти : ШафраНОRО,

САНАТОРНО· КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЧУДОВИЙ Jl!нувальярn ефею при тубернульо­

!

зі ян леген і в, тан залегеневих дає

ними

у

переду~IОВОЮ

санаторного

є

вологість,

ріальна де

терапія

таким

гається

для

в

ак·

закрlплюють::1t

досягнуті

результа Т r!.

ФуНКції всього

,Іегенів, як і

nu·

організму,

ступово

відновлюються

після

перенесен о

тубернульозного лаху ,

а

в

наторно-нурортне

нІ органи. Але на таку реакц :ю можна РОЗРЗ­

Л і КУ­

проводиться

держави.

рорти

о

після хІ­ лінуваНН:І

враженого органу.

н і зм

Ну­

су

а

в

ІШЛИ

хворого

втратив

ще

м і цності» .

менш виявленІ тичнІ фактори,

тих орга­

певного

похилого

не

перевага в тому ,

ни

«запа­

Хворих

віку,

У

клІма­ але їх що 1\)б .;И:1h­

ро~ташояані

но

до

~Іісця

проживан­

K.'Ji-

ня, мають ЗВИЧНИЙ

яких,

~тaT ,

стях . Вид на море, ШУ~І

крім туберк у .'1Ь03 У , А'І­ ражені ще й атеро­

морсьних

снлероз

адаптацію до нових ЮІІ­

~licцeBn­

ХВИ .1Ь,

краса

та

леген І в, на висоногір­ ські К У РОРТИ посилаги

квІти,

не

трав!!,

-

шок

чудовІ

дерена,

спів

все

це

y~IOB!I

пта­

для

поа­

хування інднв ідуа ,1ЬНI-iХ

тивних

особл и востей хворого, характеру туберкульоз-

наслідкІв

пере­

несеної інфекції.

цьому

не

час

У7>IОВ,

а

та­

має :vrожливість часті­ шпх побачень з р I ДИН­ ~Ш, З сім'єю та друзя­ ми .

у зв'язку з початком опа .lювального сезо­ ну Броварське міжрайонне виробниче управо' ління газового господарства

:r

r

Н А А Д t::, ЩО: необхідно своєчасно здавати до

-

газового

господарства

акт!!

про

управлlННIІ

перевірну

та ОЧІ>{­ щення вентиляційних і ДИ~IОВIfХ опа .lюваль­ них при л адів і коте л ень, а та!\ож на!\аз на при­ значення відповіда л ьного за експлуатаЦію газового у с татк у вання та список обс л уговуючого персоналу

KaHa.1JiB

нотелень;

"-

під час осінньо-зимового періоду в атмосферІ ~lОжуть виникати рі з ні ЮlіНи атмосферного тисну і т е ~1Ператури з овнішнього повітря, які виклинають по с илення та різкі з м іни напряму в і тр і в, ЩО може при з вести до порушення тяги у вентиляЦіЙНИх та ДJШОВІІХ

кана л ах

опа л юва л ьних

прилад і в,

їх зава·

.1ів, обледенінь та занос і в снігом;

дуктlв

порушення тяги може вн!\ликати витlн np~ згорання у примІщення кухонь І призвест;{

до отр у єння мешнанців житла , якІ перебувають не тільки в приміщенні кухні, а й в суміжних прю,й­ щеннях норидорах, ваннах, кімнатах ТОЩО;

-

-

необхідно щоденно перевіряти наявн і сть ТЯГJt в димарях працюючих га зо вих приладів , о с об лив) перед розпалюванням та під час роботи газових ко­ ,10НОК .

ПАМ' Я Т А И Т Е,

-

димарі

всІх

га з ових

ЩО:

КОЛОНОК

та

Інших

вод')·

грІйНИХ газови х приладів, що працюють ПРОТЯГО:lll року, необхідно перевіряти І очищати вІд сажі та завалів щокварта .'JЬНО І анти про їх перевірку або прочистку

своєчасно

здавати

в

управЛіння

газового

господарства;

-

газовІ

ПРИ,'J ади ,

що

працюють,

не

можна

за·

nишати без наг.'JЯДУ або ж доручати ДОГ.1ЯД за ними діТЯ:lf ;

П. ШОСТЕНКО, лікар·фтизіатр,

у разі

тяги,

-

й АУТ ь

До уваги керІвників житлово-зксплуатаціА:иих контор,відомств, житлово-будівельних кооперативів і окремих домовласників

на

кож в тому, ЩО хворий

слід.

ного переборення нега­

при

ма тичних

ВзагалІ виб і р сана­ тор і ю чи нурорту ни­ магає всебічного вра­

створює

І

втрачається

емфlзе ~1З

гірського .1андшаф" у , чисте пов і тря, ч удовІ

мелодійний

За нліматнч НИМ И умовами санаторії для Лінування туберкулт,о­ зу подІляються на ВИ­ СОКОГірськ і . ПРИМ()Р­ ськl, лісові, степовІ та

лише

випадках,

зз

СТВОРЮ Ю ТЬСЯ

мальовничих

ви­

ховувати

да . АбастуманІ. І\І і сцевІ санаторії (:tи:vrер, Тростянець, l\РИВIІЙ Р І г, Житомир, Юровоград) маю";'ь

кровообіг,

активуються кровотвор­

рахунок

СШІ·

деяких

падках і рургічного

r

ліпшується

H.l-

шоІ партії та уряду са­

платне ,

курорти: Ворохта. T<lтаров , Яремча, Тебер­

факторам Підв ! 'щуєть с я глибина д !! хання , по­

вання хворих на тубер­ кульоз (як і стац і онар­ не та амбулаторне) в СРСР повн і стю без­

тивності процесу. В санатор і ї

КО .lивань,

Завдяни турбот!

ДОС.';J­

погашення

приморськІ . В умо­ вах високогІр'я ми має­ МО знижений баром(-'т­ рич НИЙ ТІ!СН , високу r.')нячну радіацію, сухе повітря . Завдяки ЦІН!

ція .

ту·

Хрєново, Бу йнак . ПР>і­ МОР С ЬКі курорти: ЯЛГd , l\Іисхор, А.'Jупка, СН­ меїз, Геленджик, Затопа , ЗеленограДСhН , Одеса. ВнсокогlрСЬКі

та

достатня сонячна рад і а­

Лінарн!,

чином

на

в!дс у тн і С7Ь

метричних

анти6аК1С'

6еРНУЛЬОЗНіЙ

му значно більші вимо­ ги, н іж степовІ, лІсовІ

сильних Вітрів р І зких температурних та баро­

лІнування

трива~а

які

діють

курор­

ти ставлять до організ­

хворого. є ідеально сві­ же повітря, знижена

та­

спецrа _'1Ь'

них, санаторіях та на нурортах. Обов ' язк;)­ вою

фактора ~1И,

благотворно

оргаНіВ,

хворих

ВисокогірськІ

Основними КЛімаТИ'J­

по­

оздоровлення

них

місцевого значення.

умов .

вияв л єння пор у шення або відсутностІ

тер м Іново

ВИ~lкніть

працюючІ

газові

при л ад,{

І вик :шчте працівників Броварського МВУГГ (М . Бровари, вул. Челюскіна J\"Q 2, тел. 19-5-83) для ЇХ pe~IOHTY та прочн с тни; у разІ ВJJЯВ .'JЄННЯ витіку га з у або розладнач­ ня рапоти газояих при л ад і в , терміново перенрий~е

зиомки

-

Бсl

11 На Київській кіностудії художніх фlльмlв ІменІ О. П, Довженка йдуть ЗЙОil>lКlI иового художиього фільму «Насмішкувата киянка». Це фільм про Кнів І киян , любов і вірнІсть мрії. Автор сценарію і режнсер , постановннк - Кос:rян­ тин Єр шов, оператор,постановник Микола Куль­ цицькнй, художник-постановник СергіЙ Бржес­ товський . На знІмку: в ролі Євгена Іванівни Верболос -артистка ЄвгеНlЯ Стерлик. Фото Ю. Мосенжника, (Фотохроніка РАТАУ)_

нрани

на

приладах

і

опусках

перед

НИМИ

і

ви­

кличте аварійн у сл у жб у га:зового господарства !!О телефону 04 . П О ПЕР Е Д Ж У Є М О, ЩО: - при вІдсутн ос ті і НЄ С ВО f: ча с нlй з д ач і в управ­ .'1іння гa ~ OBOГO господарства а!\т і в про пер е вірку 1 прочи стк у RЄНТИ .'J яціЙlrнх та Д І т ов нх KaHa,'JiB га:з:)­ вих

!\О .10НОК,

таК О т пра

опа л юва.1 ЬНИХ

від су тно с т і

ВК .1ю че ння

кот е ,'!ень

і

!\отл і в

і

ноте л ень,

ві д по в і" н!!х Д О К У:l1 еJlТіВ . опа .1 ю в а .1 ЬН ИХ

а

щодо

приладіВ,

н·)­

Clі1 .1СЖНО від ї х при з начення, п у с!\ ос таННіх буде за­ ТРІвтано , а працюючі при л ади б уду ть відк .'Jюченl вІд газопостачання б є ;] попер едження. Броварське міжрайонне виробниче управління газового господарства.

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ }ШЕРГОЗБУТУ

KO!fr.

Своєч а сно , !\ожного мІсяця, без нагадувань П .'Jатіть за використану ел е ктроенергІю. Абоненти, які не в<:тнглн внести плату за ел(оl{\o

11

pO.'JepiB,

троенергію ,

повннні

зроБИТR

це

найближчими

ДНА­

ми.

17.30 18.00 18.30 19.00 19.30

«Сонячие 1І0ЛО._ ТелефІльм. Муз . фІльм • Ритм . ритм..

Актуа " ьва камера. Відеорепортаж • Jllтературного вечора. присвяченО). г.! 275-рlqqю З дня наРОIl-

ження ДаВИllа ГурамІшвІлІ. 20 .4, На добранІч. діти!

ВІВТОРОК. 28 ЖОВТНЯ ПРОГРАМА

ранок>.

10.30 К.1уб

І

серІя .

Пе1'-

кіНОПОllорожеА,

По

закІнченні Новини_ 14.30 Новини. 14.50 Док . те"ефlльм «РуБІж повернення» . 15.10 Рідна природа. 15.30 Те л ежурна.. «ЗвІздар • . 16.15 Док. тел ефl.,ьм «Турботн ма.1ИХ

16.45

місТ».

""узичні

цтва.

А.

У

вечори

Д.lЯ

програмІ

юна-

творн

Хачатуряиа.

115,45 Сьогодні У світІ. 19.00 Життя на у ки . 19.45 Народні ме.101l!Т . 19.55 Те.1ефільм «ЮностІ шиА ранок.. 2 серІя.

ПРОГРАМА

УТ

10;00 Новини . 10. 15 Док . те •• ефlльм .м І • .

cCnpa~a

I-О.З5 фі.1ыIfконцертT

.Ролl, 8111 . нас обирають». 11.40 Шкі.,ьниА екран , УкраУнська Jllтература. 10 IІЛ_ 12.10 Музична вlкторнна. 16.00 Новини. 16.10 .СрібниЙ д,вlночок' _

lіІ. 30 Док _ фІльм «Увагаl Вели­ когабаритні вантажl._ 16.50 .Людина І ті справа», Те­ леиарис

про

ГО .10ВУ

кол­

госпу Імеиl Щорса Чериl­ гlвського району Запорl,ь­ кої ка ,

об •• астl Г. д. (Запор!жжя),

~7.2~ Коицерт

з

Супетен­

творІв

~Л5 Шахом

8.З,', 9 ..3;

адреса

І теnефони:

РадянськоТ

держави І прав" . 8 КJI. 9.05 . 15.1 .; Поезlя Я. Купа.,Н . 10.05 Франuузька мова . - 2-і! рlll навчання .

10. З5 . !! .35 тура

металургІв м. Норl .,.ська. ВеllУЧИЙ ПО.1lтичниЙ ОГ JlЯдач В . Бекетов.

!ст"рlя. 1; ,,~. Стародавнього

Кvлlo-

Рахма­

19.:;5 Те.1ефlльм шиА

«ЮностІ

ранок, _

3

21.00.Чао.

11.05 Учня" ПТУ . А. П. Чехов.

10.00 Новини. 10.!5 В!деорепортаж

РIІ<на

геометрlя .

І курс.

Математика .

14 . 4О УчнІвськІ

На.-

вlд- ~

виробничІ.

ження

«К., l' п

мІсто

«МІжнародна

21 .0n

сМузичниlt

КУРС.

-

.. ірня

"10<'. математика.

Виruа

казка.

панорама.

ПРОГРАМА

~ . ~~ ~~.c. . о'

мнз.стика.

9.15 УлюбленІ вІршІ . 9.45 ТелефlJГЬМ «ЮностІ шиП ранок • . 2 серІя .

8

радянському

м. БРОВАРИ, •

IYn. Киівська, 154.

вас .

НА

ОБЛАСТЬ

батьки.

8 . З';, 9.40 БотанІка. 6 8 ..!)~ Р о сіfiська мова.

10

ItЛ .

МОЯ»,

наРОllниА

ІІJI.

артист

Мокренко

-

ДирекцІя, партІйна госпу «Жердlвськиfi.

про

передчасну

І 8ИС.,0в"юють б.'изьким_

те-

І з

смерть

Пам'ятаitте .

к~ристуваН"'А чи

К!Jартирі

сНа

припnлярному

Німецька

II.~ .;

М.

мова .

Ю.

.МЦltрl. _ 7 КJI. ' 11.0.1 УЧНRМ ПТУ . Загаilьна бlо­

Jlогlя .

зика.

З

курс.

lЗ.25

ФІ­

ФI Jl ОСО-

'

с.,ухачам пІдготовчих 81111I1 .1ень. ФІзика. 14.45 В . Овечкlн. Ло сторІнках творІв.

15.30 Так нам серце вмІло , 17.55 Екран студента-заочннка. ! І курс. ФІзика. 18.5:; «ПрапороносцІ ТРУІІОООЇ с .'ави'. Те ., енарис про бl_,,,­ церкі.ських БУlllвельникlв.

ЧемпіQнат СРСР 3 хокею: «Динамо. (Рига) «Ди­

19.15

намо.

(Москва).

2

3

І

пе­

ріоди . В перервІ Веч!р­ ня K3JK3. 20.4.5 KOНllepT симфоиlчного ор­

кестру

ХаркlвськоУ

монії. Довідкова

21.40 21 .55

фlJlар­

с .,ужба.

Виступай Л_ржавн. .аслужена аК3l1.t. мічна капе.l1а

Ьандурнстlв

УРСР_

РеJI8КТОр в.

Н. ФЕДИН,

профспl .1кова органlзапlУ рад­ гл иБОКltм СУМОМ сповІщають

'''''''BHoro

зоотехнІка

Павла Кал ениковича СТРИЖЕУСА ГJlибоке спІвчуття Аого

радгос',у

рlnиим

та

електроенергіею. може

житт.

редактора

кореспондента 80стІ,

листІв

19-3-82;

заст.

вІДПО81дальниА секретар,

19-4-47;

місцевого І

Б,роаа.р,\:ька друхарая КИЇ8<:Ькоrо О~,1По"іграфвидаву.

масово1

редактора.

BIMIJl

радlомовленн. роботи

19-4-67.

вlддіJl

с!льського

19-3-18;

партlАноrо

rocnOJXapCTBa,

вlддlлlа

ПРОМВСJlО-

бути

осрітлеННА

вfдклюqене

від

плати

у

згlдно

вашому

"оав ....

БУll.иНJ(У

електромережІ .

До уваги керівників піАПРИ&МСТВ, оргавіаапій, уставов іваселеввв!

YpaJlI».

ЛеРМОНТОIІ.

12. 10 Студентам-заочникам .

НtСRnечасне внесення

Ув а жно вивчайте Інстру!\цію по розрах у нках за е .l('ктроенергію, яка надр укована у !\ожній абонент. ській кннжцl. Броварське міжрайонне вlддlлеННJI Енергозбуту ~Київеиерго._

9.2.; Науково-популярний Фl" ь" 10.00 10.30,

що ~a

Якщо вам потрібно провести будь-які зеМляні ро­ боти, з ' ясуйте у ВИКОНІюмі Ради народl'!ИХ депута­ тів, чи н е про ходять на місЦі на'Vl і чених робіТ під­ зе м ні каб єл ьні лінії зв'я з к у і !\О:ІІУ вон и належат~_ На за :llіСЬКIІХ ділянка х траси під з емної .'JiHiї зв'яз­ ну по з начені замірними стовпчиками 1 попереджу­ вальним!!

знака ~ш .

Відповідно

«Правил

п;ср д ж е НJlХ постановою

охорони Ради

ліній

зв'Я3ИУ1> ,

Міністр і в

СРСР

за­ від

22 липня 1969 р. J\'Q 567 , на ви!\онаннп роб і Т в охо­ ронній зоні пі д зе м них набе Л ЬНIiХ .'Jіній міжміСЬКІ)­ го з в ' я з к у потрібно од е ржати пись ~юве погодження за

адре с а ~ 1И:

м, Бровари , вул. Свердлова, 7, .лlнIЙно-технlчниЙ цех .М 44 (ЛТЦ-44), телефонн 19-5-78, 25-10-08; м . Козелець Чернігівської області, вул. КОМСОмольська, 10, лІнІйно-технІчний цех .NQ 49 (ЛТЦ-49), телефон 2-14-73; м_ КНїв , вул Івана СІрка, 2, Кнївський ТУРМ, теJІефон 24-20-36. Бе з дозволу ВІІНОНКОМУ з вІдміткою в ордерІ ВИ­ робничої дільниці І ВИКЛИ!\У представника підприєм­ ства, якє обслуговує набельну ,Іінію між м іСЬНОГО

зв'Я3!\У, виконання роБІт в охоронній зоні набеЛЬRС! :Іінії забороняється. За

пошкодження кабе Л ЬНiJХ

ліній

м!жмІсьного

:зв'яз!\у Уf\а З О'l1 Президії Верх о вної Ради УРСР від

15

грудня

1969

вlда .lьність .

«Новая

Жl13нь.

BapCKor o

-

Советов

Киевской

орган

городского

Коммунистической раинЬІ. ГОРОll.ского

народиыx )б" асти.

р.

BCTaHoB.'JeHa

кримінальна відп\}­

Техиічний вузол союзиих магістралей зв ' язку І телебачения ,N'g 4.

образо-

ТЕЛЕФОНИ:

255020,

ПРОГРАМА 8Л5 ДЛR

110

НОВИRИ.

r------------------------

15.35 Вч ... ися У ЛенІна . 16.05 Л. Шоста ко ВИЧ. СимфонІя .м 5. ма

екран .

ТРИВЗЕ:t

СРСР А.

К"МСОМО .1У.

Iб.55 Iсторико-реВОJlюціАна

доле

20.00 СпІвав

10.50кlнченнl ЛІснІ про МОJlоаь. ПО ааНовини_ 14.30 новини. 14.50 Док . фІльми до Дня 11&DОі1ження

ГурамІшві ,І .

18.00 КориснІ пораllИ. 18.30 ФІльм-концерт «Ми s 10бою, комсомо ., •. 19.00 Актуальна камера 19.30 ВlдеофlJlЬМ «Зоря~а естафета

пер·

:tITepa-

16.00 Нооини . 16.10 «СрlбниlІ 11звlночок'. 16.30 ChorollHI День наРОАження knMCOMO ...,y. «Камсомол.

ЦТ '

з

rчорl. . Наша праця Батькlвщи"l (за киигою товариша Л. 1. Брежнєва «Вll1родження»).

кІпск».

2!.40 Ф І Лh" «Ключ! .Ід неба.. 22.55 Дnвlдкова служба. СЕРІ'ЛА. 29 ЖОВТНЯ

ДаВИІІа

11.40 ШкlЛЬПlftt

«на ПРИПО.'RРНОМ У УраJlI.. 17А;; Екран СТУ"t'нта.~~()ЧНItО(а. .

кІноекрана..

-

14.1 .;

УТ

~~P~~~~Pi:~:P~, ~~:CB::~~~:

1,; .45 HaYK080-ПОПУ,'RрниА ФI.,Ь", 19. 1.1 " 20.00 10.1:;

закінченні

фlя .

ПРОГРАМА

12.05 CTYlleht.m-заочникам .

в

серІя.

21.00 «Час •. 2!.45 «Новини

У свІт!.

Єгип-

е 8ишиеВltА сад" .

пер-

21 .45 Ло Дня RаРОllження ко"с"мол у. АІІРеси МОЛОllИХ. По ,акlнченнl ChorOAHI

ту .

нінова.

Hawa

Ulко .• а .

Основи

ді .I'І СНЬ .

пер-

еl . 4 '; Майстри мистецтв. НаРОА­ ний артист срср Рижов. По закінченнІ СЬОГОІІН! св!ті.

18.15 Разом - ІІружна сІм ' ". 18.45 СьогоднІ У сзітl . 19.00 Вlдповіаl на запитання

ФI.1ЬМ .Микола Бауман,_ По ,а кlчченні НОRИНИ . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

13, 20 По .,ітекnномlя . 14. 10 с." ухачам пі д готовчих

~1 . 00 .Час' ,

У

шення республіки. ДокументаJlьниА фіJlЬМ .По Туреччнні». 17.40 ВіДГУКRlться, сурмачІ!

21.45

8.00 .Час'. 8.50 Гімнастика. 9.15 Тмефі.,ьм «ЮностІ ший

21.~0 .Чао.

ЦТ

творчому мнстецтвl_ нацІонального свята Туреччини Дня ПРОГОJlО-

17.25 До

Говорять nепутати ВерховноУ Ра пи УРСР. 20.45 На llобранlч, дІти І

20.30

Бро­

комитета

партии УК­ и paAOHH!,} :~O

депутатов

м. Бровари, вул, .!5.И\Вl;ька, 154. ,друк ВR~оки!і, O~I: 2 ПО!!ОСІ! формаrу А2.

Тнраж

Га , ета виходить 'J вІвторок. середу, п'ятницю та суботу.

Індекс

11800,

61964.

Зам,

6286,

#171 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you