Page 1

~.-/"о)

)

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАИТЕСЯf'-'1!!!"'."_~-----'"'1!!"."'-~---,.~~~_,-..

Високе

.N.! 171 (4278) СЕРЕДА

2!' 1976 р. 2 коп.

ної освіти

,

2наменнtсй

J проходить

ЗАСНGВд!-:А

РОЦІ

~

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

)tІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

'

Інфо/JJАаt~ійне повідомлення жовтня Пленум

вий

року відкриЕся черго­ Центрааьноrо Комітету

1976

КПРС. ПJІенум заслухав допсвіді заступника

Ради

МіністріІЗ С~СР, голови

. 'ДерЖплану СРСР тов. r.'t. К. БАИ БАКО­ В.Д «Про Державний ·розвитку народного

на

п'ятирічний

розвитку

план

гесподарства СРСР

роки

1976-1980

fi;!Jaи

і

про

народного

Державний госпадарства

{:Р~Р на 1977 рію> і міністра фінансів СР(!Р В. Ф. ГАРБУЗОВА «Про Державний

бюджет СРСР

на

.-иконання Державного

.на

1975

с.~vхачіз

рік

і про

бюджету

СРСР

1977

рік».

~

й:;ну гюказує

РЕАКТОР-БОГАТИР

.

На заводІ «КремнШпо.'Іі­ І!ер• у Заnоріжжі введс,но в надпотужний

'(І~ІЧН!:ІЙ реаюор обертового 'l'ипу. На ньому. як і на та­ кІй же уст-ановці, пущеній .ранІше, почалось впробни­ цтво мономерів сировини д.1.я одержання лаків, клею, смол, ·емалей та іншої І;рем­ ВІйорFанічної продукції, яка застосовується

електротехніці,

в

машинобуду­

JаJінІ, суднобудуванні, лег­ Кій та Інших галузях про­ мисловості, а також у nобу­

'1'1. ~ і П.І'ийнявши реаюор від ,.,будівельників І монтажників, Хіміки nІдприємства

виріши­

.пи

до

ранІше

графіка,

рlчницfс

Великого

вивести

його

потужність.

-.;·

Це

У

дебатах

на

доповіді

вистуnи,ш:

59-ї

Жовтня,

на проектну дас':'ь

змогу

надпланової

продукцН.

цівників дарства

з

;;__

на nартія

товлених

карті Чернігівщини. З гли­ бинн 3900 метрів тут під­ нявся потужний фонтан наф­ ти. Добовий дебіт . свердло­ вини понад 50 тонн. Це вже третій район, nіс­ ля Прплуцького і Талалаїв­ ського, де виявлено цінне рідке пас1иво. Промислове його видобування почато в області більш як десять ро­ ків тому. За цей час відкрито п'ятнадцять перспективних родовищ. Нині вони дають майже nоловину всієї нафти, яка видобувається на Україні.

початку

воду

nонад року

,N'g 39

управЛіННЯ

га:щ;-:с•ів. товариші,

колеииво"І

зіасти

з

гато

за­

ПрОМИС.'ІОВОСТі

лодіЕати

ці аліетичним на нинішній

Великому

дівники

заводу

чи

подарун­

ЛеВЇНЇЗ~\у,

ф

багато і11ших. Ееrші

п ятикутником.

монтно-механі•ший

~ но_вог ..J

!

\І \ \ той \

ро:щочався

) )

нав•tат.-

НІІЙ рік. Нас;:~м;ер('д це стосу- ~ радгосnів

ський»,

«Ве:ншодн~.Іер-

« Гого.lівськиі1»,

зав о-

ду пластмас, [lДБГІ-:?, с·пмК-5SО. На занятт~х tJ",~~-

) .

\

незадовільна явка cлyx:!'tis,. ' 1 окремим nроnаганд~стам бра- \ кувало методичної підготОВ!іИ. 1

ко~ІСО-

Л'\ико,lа

Парті:і·ним

\. комітетам і бю- ~.

ро первинних орг•сн!заній у ~ своїй пода:;ьшій 'ді«.lІ>Іюсті 1

ксиз Іу-

слід

Г.11Іб0Іі0

створ

·

юsаТІ1

УМОВІ\

д~я

~

"

трудящих ло успішноfІ~У оао- J лодінню марІ{СИСТСЬІ·:о-л.~нін- \

знання.

завод)

озбро<НІІЯ ідео,lог:ч-

акт, що в рядІ

ється

ською теоріею, дбати про теоретичний і методи•ншй рівQнь

ку

·1

проnагандистів, за,1учаючи їх \ до розв'яз<Іння завJІ,ань еконо- ) ~Іічного і соціа.1 ьного р03БИТ- , колективів,

розг.~ндаrи

rю-

) '1 ) доручення. ') Високе звання прvпаган:111с· \ та ото•Існе у нас любов'ю й 1 nовагою. Обов'язок кожноrо, ) боту

-

про-

nропагандІІста

звичайно

імені Щорса), А. С. Севрук (дИТКОМбінат ШИІНІреІ,ІСНТНОГО

ДН-2021.

ви-

В1ІК.1икає занеr.о~:оєння · орга~Jіз:ш.UІ

неЕдало

Веду-

Род.<Іін

заняття \

п'ятирічці».

лагандисти М. В. Грисюк (завод nорошІшсої меrа.1ургії), • ""\ . С . ,..дамкович ( р.;;дгосп

В. Р.

;;ші

них (;йців «Пропагандист

·

заводу),

можна \

ід~ЙНО-ПО.1іТІІЧНОr,Іу

пр1:ємсrв вз•·ли на паrріотичнІІЙ nочин

за-

праt;юють

1

Саме тоr1у і

·

важ!шве

s:к

над-

парт:іінt"

ХТО НОСИТЬ це ЗБ:ІНІІЯ, КОЖІ!О-

(ре-

го

та

т.у

біііця

ідеологіч!іого

)

фрсв-

внсо:-ю під.ІНJСІІТІ1, за \ ВІІсловом В. І. Jkнi;Ja, свіІі )

за:•я;нІ

навча:;ьно;о ро:;у защо ш кср~н;j;ш шк1л, гуртків рете,11,~о до них п. ідготува,1ися,. в:•.Jі,•о ~ш:ористовуючи техщчщ засоии про-

м;:Jркснстський _св! то'!, завжд:~ \ й у вr.ьо,,у дооиваl~!ся с:ІІJС- )

) свщчи.111,

ri с,'ова й діла, рu6ин1 в~с ·. ддя вет;кої сг.рав 11 комуніс·. \ тичного виховаш~я мас. \

~---·--~~~--·----- ~--~~--------- ~

_

•••••••••••••••••••••••••••••~~•вива•с~gаа•••••~••м•а••~5wиа•wg і

ЗВЕДЕННЯ райінспектури дер;кстатистюш про хід

Юрія Олексійовича шанують за активність і пршщиповість, вмін­ ня мобілізувати людей на успіите всІконаNня поставлених завдань, аабезпечити авангардну роль кшrуністів.

збНРаІfНЯ врожаю пізніх культур

!:!.-о;

Назви

Ю. О. Пузанков в членом партійного бюро заводу, вчиться на

rосnодарств

~~.

І

о:-

::6.

-~

-.очнон.у відділенні радіотехнічrіого технікуо~tу.

"с2

«Трєбухівський» «Пухівський» ~Заворицький»

•Красилівський~

са~

100,0 100.0 100,0 100,0

о

=" "-"' .:;0 ·-" 1"::·-

мо

100,0 100,0 100,(!

і!,Jені і:.rені

Юроs.а Щорса

«Гоголівсьr;ий• сВелиr;одимерськиR• <<;НердіВСhЮІЙ>> « Заnлсt в ний>> Плслштахозавод «РУдНЯ>>

та виконання інших робіт у rосподаретвах району за станом на 25 жовтня 1976 раку (в процентах до плану)

Колектив п'ятого цеху зайо~юе 'перше місце у соціаАістичному а.Іlаганні. В цьо.иу також ве,шка заслуга коJtуністів. З їх ініцідтиви ' цеху здійснюється перехід на обслуговування одним робітником. S-6 .11иварних аєто,иатів за,ність двох. Недавно цех перейшов на ~ездефектне виготовлення продукції.

(Фотохроніка РАТАУ).

набуті

Корсунь·

першам не· лише на підприємстві, а й в об'єднанні удостоєний державного Знака якості. Фабрика відправила в магазини перші ~ес,ять П,ІСЯЧ костюмчиків з ПО·

свій досвід і знання товаришшt.

~

fі>jJакпщі

Плодотворно

Шевченківської швейноr фабрюш

чесним

на

середиьотехнічною, cr."-ui;:t.1ЇC­ тів народного госr.сдарстsі!, бі.1ьшість з · ,;;;;;:: - ч:<ени

рівні. Пропагандисти цих лід- \

никамн комуністичної праці. акт ИБІ·с тами о 1ад ського гр 11 жt·ття

КОСТЮМЧИК. ЩО В

модель

ЇХ

)

nройш.~и орrані1ова1ІО, на

І nриємно, що більшість едухачів r.\. П. Жебеля є удар-

..

значиться як

В'!ІПЬ

·

навчання

сп~живспі.~ки

опановупати nрограмнІІЙ матеrіал, ефектив:;о використа-

Коротко

документах

гуртку

комсомо.1ьськсго

сокому.

домості юні!ків і дів•!ат зміст тво.оів к:tасиків мар ~

нарощують

ти

офkійних

в

мережі,

\

пояснити, що в радгоспах і;~<е- ~

про11а-

ро5отою.

партійні ор- \.

ні Щорса, «РусаніsськЕЙ», j «Зоря», на заєодах торгового \ машшюбудуваНІІ:1, порошкоrсої \) метадургії, е.1ектротехнічних ) вироб!в, пром•.(':t,)інаті рай-

Прокопоsич ДОfіОСІJТь до еві·

тру-

ний випуск нового ефективного каталізатора, який застосовується при виготовленні мі кропорас-

~ето О. ОбуховськогоІf'

навчання

мо.~ьсь!іОЇ

виробничі потужності. (РАТАУ).

ТОІ гуми. 8 ДитЯЧИЙ

П. Жєбе.1ь з

знз•шу

КПРС.

багаЧ'-

.

rандv.стською

рік.

Жовтню.

го,

комvністаr.І і ЗІ\ТІН;.істам ово-

Р~~,;онтно-:~:~:;анІчного

воду Л\.

зобов· язання~І

Готуючи трудові ки

со-

в

Бсзпе-

товаришів з вищою освітою і ~

б,1а-

тор

передбачалося

r:оді!"

шк!д, гуртків, сео1інарів всіх J .~анок па(J'!ійного, екоr:о~Іfчно- )

Ба-

ше,

)

ХХ V \

до r:очатку занять r.:;;;сішаьо:-о ) року під;брано керівнш;аr.ш ~

у

ством мар;о;з~tу-,1 <>нінізr.tу. в да,1о поЕ.1.Вує діsмьиість господарсьі\ОГО керіnнІ'.:і1І ди ре!{-

ніж

-

не од!ІН рік,

неоцІненним

ГЛІ: or10

Треба сказат11, що за остав- J ні Р.оки n~о1:=едено G?.:-:;н~у r:~- ) боту no до3ору і вихоsанню ) пропагандистсьhих каnрів ра- ) йону. В tііицевому ре3у.~ьтаті

авторитетні зрі.1і, енту-

uі'й

<

рі'<ноб!;іr:J \

п:;о

ганізації.

ленінсь-

в[дда.1и

допомага1ачи безnартійним

Колектив Шосткинеького заводу хімічних реактавів імені ХХУ з'їзду КПРС освоїв серій·

r

них

буїи

надати первинні

цінує їх

подіТИ<!fЮЇ ро5оти.

Ш.об

) чаоr1Ну необ- \ хідних знань ~!О ію-оа од~!Jжа~:t \ на занятих постійно діючого ) район:;ого семіЕа':'У nn .. crraraн- \J дистів. Однаи, еl~~:::~.;.ти::-ну до- ) f!Оr.югу в цьо~1у 'ім r.csaш:i \

ЩО

вже два. мільйони кераміч­ них блоків, що значно біль­

ПОПЕРЕДУ КОМУНІСТИ

На фото: Ю. О. UУЗАНКОВ (праворуч) з своїм учнем С. !ЛЬ!-.

Це ід::ііао

теорії,

КПРС,

речно,

І 038 пропа-

rороднііі сr:раві

Дрогобицького

будівельних матеріалів. На його над'Плановому рахунку

Комуністи п'ятого цеху Сі.нферопольського заводу пластмас •шосте обирають свкретаре.Іt цехової парторганізації бригадира наладчиків .Ю. О. Пузанкова. Високе довір'я товаришів вtн заслу­ ~ив, насамперед, сумлінною працею. Він забезпечує безперебійну роботу устаtкуєюння цеху, швидко освоює нові J>tашини, ttередає

з

П;Jацює

) ) )

підвищення

кр;lЇні і за р~бсі;:~~.

В системі по.1ітичf:ої та еко-

ну нині

ше

11[:'~!\і,

матеріа.1и

інформованим

немічної освіти міста і райо-

виго­

завдання

з'їзду

ких наст;(НОв про бережюше сrав.1~ш1 я до !!роnаrа!ідистських кадрів, npo г.остіііне поповнення їх знань і зростання маі:с-;ернссті.

будин­

блоків,

в;:соко

нього

J

)

} ) марксистс;-:.~.;с- \

знання

оо~ис;;ити

будівницт-

Іrрацю, дотримується

сільського госпо­ можна спорудити

керамічних

міu.ні

іде;і-

активності

nошук'!З,

ленінської

ва нового сус;;і:::,~тва. В(СЛИІ;а po,1ь у цШ справі належить проrJагандистаг.;. Комуністнч-

кІв'~- Ціле сели:і1щ для пра.:

Нове родовище «чорного золота>>, назване в Ічнянськюrу районі Софіївсь.jtим, позначено на геологічній

їх

'\ \

усr;[шно вr.оратися з сво·і·сш завданнями, Р~н ло:::инен мати

КПРС

є4J~кпJsності

від

ідеі:но-пол!л;с;нr г о rівн~.

особливою

3

·

виконанні зав;',<Щь

ПЛАН трикімнатних

ЦК

1

проnа-

напо.~егливо·,·

твор•шх

Нарощ:сгос-

П1Д!{рЄС~'1ЮЄТЬС?.,

безr!артіііню:,

про r~•ш

пропагандист добре

вимагає

бі.1ьш

шрияє підвищ:пню іде{шо-по.~ітичного рівня ксr.tуніС"іів і

* * * ПОНАД

Сто

КПІ-'С

одним з найr;а;·'\:Jивіших напрпмів ід.еа.пог:чної роботи,

СЕЛИЩЕ...

* * * УСПІХ НАФТОВИКІВ

доводить

альною силою .шше тоді, ко~тtи, оволодієаючи масаr,!и, вона спш:укає їх ;:.о аклшних дш. Партійне й екопоиічне на:>чаш;я, яке нині виступає

Пленум продовЖує роботу.

річне

року.

К ГІ РС»

крит~р!Ем

тар Московського міськкому КПРС, С. Ф. МЕДУНОВ перший секретар Краснодарського крайкому КПРС.

випуску

Кожнt~й

но~о вr.,шву є пра!ПИ'!Ні резуJ1 ьтап 1 по;;с~Ікденних зусиль трудящих, ідеоло;ін стає р·~-

ший секретар ЦК Компартії Азербайд­ жану, В. В. ГРИШИН перший секре­

по

ра-

11ерrконтшам

за~:да::ІJЯ

c:,!JJC:J

політичного бій: ~

Грисюка,

усвідом.1ює, що пост<:ноБа Н.'<

пра.ц!,

J

зас.1уговує )

висо~;о-

і

\

п'яти-

З!=а~ки

міста

постаноБі

з їзду

В..

~

він детально розnовідав У'~ас- )

партіV.г:оrо навчання у св:т.1 і рішень ХХ V

НАЄВ перший секретар ЦК Компар­ тії Казахстану, М. С. СОЛОМЕНЦЕН­ Голова Ради Міністрів РРФСР, Т. Я. КИСЕЛЬОВ Голова Ради Міністрів Білоруської РСР, Г. А. А.'lІЄВ пер­

виконати

зобов'язання

ц11 М.

) подг.р·;ьtшй п,сан 110 вироб) ющтву GCHQz::::x в!1дів пj:о\ др:ції В!Еона::о успішио. «І;ро

Зокрема,

уваги досвід

К{;,:с:стиu!в за дев'ять м:с~:иів

у

юзілейної

гуртків,

будіrШі1ЦТЕа.

пстос:н:)ГО

тт. В. В. ЩЕРБИЦЬКИй - першии сек­ ретар ЦК Компартії України, Д. А. КУ­

достроково

річки.

рlї з праtпикою комуністично-

ним.

шому році

ділі тісну пос;:щаність т~о-

ГО

Трудові дарунки Жовтню·

апироко

полі-

Ш!(Ї.1,

нашого

продуктиgно·і 111

~-===========~===========================

еf[сnлуатацію

вирішують їх кс:-~кпши в пер-

с:дч?Ші:'М цьGго посдужать \ є::р;:;бниt:і nо!-:ЗЗІН1НИ трудових

ступив Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. БРЕЖНЄВ. Промова публі-

На Пленумі з великою промовою ви-

:,

"

що

никам д(:угого ЗІн.оту гандистів об.~асті.

різних

с~іjінаріа

кується в пресі.

lр.~~ови

обстановці

.

)

про Плeuy.J;t Центрального Комітету Ko.мyнicmttлttoi партії Радянського Союзу

.... 25

в

пш,

\ тичного і трудового піднесен\ ня людей по успішному здійс\ н~нню історичиих рішень ХХ V ) з'їзду І(ПРС. Як і весь радян\ ський народ, 35-тис"чна армія

ГАЗЕТА

г­

)

~.r.~.~ ~ У~•-аспт~угпаи"'Дз"т'и'~,єиднзуа~вад."а:ftнясм'~иї,я1 к1 t- !

~ с1'емі партійної та економіч-

Ціна

1935

звання

>

жовтня

В

)

)

о

=~

С::::;:

""''"

=~

"'"' 94.3 100,0 100.0 9є.:z

і~tені · До;.;учаєва << . .-\RангаD~>>

і~Іені :\І(чуріна «.1і тк і всн:пй

>>

<< Рус3 н; вський >>

100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89.0 79.5 6:-.. 2 64,4

100.0 100,0 13:3.:3 37.5 70,5

9Б.1 9і .7 є ·) '7

-,'

910 60.1 77.3

S:) 3 73 6

100,0

8~.J 60,ГJ

100.0

10''.5

91.4

100 () 1()() Г)

<' п:lОСК і ЕСТ,[-\ І~іі >>

'і' І

сБобрицький» сЗоря» ....-····.-..

~6.6

.}J

8:3.8

87.9 103.8


-~

-- rл ТЛГТСьR"Е Т>.Y.flRRПlJTRO - - - - - ------

ПОСТІЙНИЙ ПОШУК КОМІСІЙ У селищній та сіт:,сьних Радах нашого

pa-

ня,

домагається

винонапня

власних

реном~н­

f;rm y нині працює 217 постііію~х ко:v~ісlй, ян!

даціи, а ТаJ(() іК рішень ВИКОНКОМІВ

н ара ховують

~обота цієї комісії правильно спрямована, за­ сідання nроводяться регулярно, її ЧJ!ени ак­

і

1278

в

своєму

складі

1042

депутати

чrшовік аюиву. Нр ім того, виконавчи­

го не

юлічується 2692 чоловіка. Всі ці люди щ1.йстри своєї сnрави, збагаченІ життєвим до­ свідо~І. спеціалісти народного господарства. Вони глибоко вивчають питаннs, яні вино­

Радченко),

трудящих

засіданні

ди

комtсії,

а

танож

на

засщаню

татам

поліпшення їх антивІзації.

допомогу

Однан,

Виконко­

ще

у

не

виконанні

всі

но~І і сії

їх

обов' язків.

nриділяють

картоплі від насе­

радянські органи. Це, зокре~Іа, стосуєlЬСЯ де­ яких постійних ко~Ііс ій JlіточІ>івської, Б о б­

рнцької,

..

Шевченківськ о ї,

Требухівської,

1:е

завжди

про во дять

своєчасно,

ч.1ешІ

но~:іс іях ,

нсрі;:;но

бу ваю ть

другор;цнюш,

лр • ;йняті рІшення і ргко~;ендації н uса ть за­ гал ьюііі , повсрх сю: й характер. Виконк оми не r;риділ я ють потрібн о ї уваги діЯ.lF.:rості пост:і ; ­ Н!ІХ ко:\Іісій, не надають прантвчної допт.rоги у nровед ен:іі засідамь , Ее залучають ч ленів ком іс ііі до підrотоsІ\И питань на J:J.сідаІШі:І в~:кmщюІів і сесііі Рад.

Нш:;<;е своїх можливостей працюють постій­

нІ комі~ії по !(у.ІJЬтурі І народиШ осв!ті (го.1о­

сільськ о господарсьного обороту було · дод атно­

ва М. П. Шафа й ) Лlточківської, планово-:Sюд­ ;-; :етна (голова А. І . Лисак) Трсбухівсь к ої, по сі.1ьсьнолtу господарству (голо гш к о:ніс ііі

во залучено 72 гектари земельних угідь. В 1976 роЦі з ініціативи членів цієї номісі ї, а також спеціалістів радгосnу ще 80 геюар'в

Г. А.

раніше не освоєних земе.'ІЬ, використовують­ ся для впрощу.вання нормових нультур. Доб­ ре працює в Гоголеві nостійна ко~Ііс ія по Ш.l;Ixoвo:vJy будівnицтву і б:rагоустр о ю села, я.:;у очолює nенсіонер А. й. Вансович. Сил а ­ ІІІ!! членів КОі\Іісії проводиться значна робота

Волоха,

11. Г. Норсун) /І\е;Jдівської і

Світильві всь кої сільсьІ-;их · Рад та

ВІІЕонавчим

кюrітет а 111

інші.

сс :шщної

і

111 ~<-Іш;м строн:в ВИІІСН :J. Н!-!Я робіт та їх ю-;істю.

Наса:.шер е,l, цього вшІrагає Закон <<Про Ста­

Пост!йна к ом:сія по т о рг і r;:"Ji і гро~tадс ьн о­

тус

му харч у ванню (г олоса Г. Д. ГадІ\Ова) Руд­ нян сr,хої с : л~оси:ої Р а ди nр о тяго ~І 1975-1976 р с о;ів nroceлa б'.%ше десяти перевірок робо­ тн ЗЕ.lзд:в ТО):·Гі nлі і гро ~r:цс r,ного харчував-

депутатів

Рад

депутатів

труднщвх

СРСР>> та Закон <<Про сіл~оську Раду депута:

о

ст•Jальшrх

~шгі-

·~а

~

с вr;с ю

о

Чимало хорошuх .слів можна почути н_а БроварськоАtу хлібозаводt

на адресу дріжджовара Лариси Д ,иитр:вни Рябух и . Ветеран працl і виробництва, наставник молоді, чл_сн зав?дського ко:и!тету проф• спілки все це заслуговує шану t довrр я товарииив по роботі. Ударна праця робітн иці від.пічена також м сда л .1ю ~за трудову добле сть ». На фото: Л. Д. РЯБУХА.

Про зусилля, пару і трубу ПЕРЕRІРЯЄМО ПІДГОТОВКИ ДО

шші

г оловн е

роб:;ичог 0

;;ст 2 ::і

і

вуз.~н

~ютора

вт ;.l;G-

д :::JСе:щі:rІ:нх в:>нт::!ЖНІ!Х i\Iar;- ються в ~I UЗ"l i. с таа.;lЬІ~их т еп .1оз озів п оту:-кЕ... . · ""-' :1 1~ 0 1 т· І • '.·<~- тІ.n 8 тнс я ч к :нсь кнх cr1:I. ' " е ..Т ІІЗ C~ iJE<< .,er;тpor,a, .. :\<~c-,О Л r 'І"ТКу 1 0 с -,- ;; о!Jr•,шя таких «ста:rrвнх 'І ш ~.-_:'7 ро} д <'ву _'їІ'' _:·ТІ! " !І . n11 , у "П), : J 1 -:, ·. ''cc.,.J,, c,' 1\', >> - вслню:й кр он у u І- - ' " ,, ,. • ., .. ' ,0 . парт ~ІJ ;;в 11 гу :: 1 в. АдрР-ТІ'Т''У ово- ;r;c ~Інс ..в 1!:1СТ) .,у ПІІО"У [JОЦ! ~:;•с б\'ТІІ .., .; ' ',.' r вітчи:~нн;·о Н п . го 0т~пл 1-' О'ІОТІІv · tJY.1 .. вю.нл . : 81 л ·· ·- . збу•о&JРО пс •"Івr.н- 11 ,, з рn:І'ІІ!ІІ в :r стан:-: ть I'R __ трf'тину СІІ.' - 1 '_1 ! 1 - ТС'r:~ОІ:о :;ів п:;;с:ІщсІюї ІН;Пі!І· rс:~ІІІ ь:.:t своІХ п о ш? ре.:t•ІНІ•Іа. . , , · · Бс нІІ з:,J<,;куть п е рєnознтн со- !:C ·CBTI:1. v ст п,оn,.,с ',ІІ'І. lJ:'r;_,·ть ."ч ~ ст» С іі!БіІ ~; аі'ё::е з ста 1-!·авза та;хе-' '·' · ,.,, ·' . B 'ti'ТIIJPO шо ва багчо кn.l є Е т :t ,> і <; т r' сл •-:Ію:;r: G,:lJ t ІХ carnнt:І. · '" ·' . , ·І . ·.,аво,,' в _ Б ra 1 габарити са~шх теплова- дівних - ,.. ороши.1uв· о

2

стор.

о

номбінат

біля

ножного цеху

-

вгору здіймаються клуби nари,

ви-

що

виривається

«Брова-

тих

труб .

nідпрІ;ємство

об'єднання

знев;ш;ають

кон дотри~.1а ння суворого режІfо • liiY ЄІЮІІО~ІіЇ. Майже

Деревообр об н:Ій

з

неперекри·

Виявляється,

~; рєС .l!ОЄ

о

НОВЕ

післJІ

рю.н;6лі>>. Це не просто зміна Е:ІІвіскп, а розшпрення повноважень, пог ли6лсння функцій.

закінчення робіт, па яких за• стосов у валася ен е ргія nари, не• свід омі робітнІНШ лінуються nо­

Тепер ДОІ\у r:еобхідно якнаііактивніше б о ротися за nі;;прн-

вернути вентилі ·вправо до Іtра ю. Вони чо~Іусь <<забува·

G~Істао

ють>>,

висоfіопродуктнвної пра-

що

на

це

nіде

значно

ці і високої кут.турн виробни-

менше зvсиль. ніж на вироблєн·

об'єднання

Черговий

цтва: для

решти підприємств

він

має

бути

ня додаткових

зраз-

тиснч калорій,

сантеХ!-І і к

Пjдготопка до роботи взимку добре пок<.tзу є , на який рівень

кожен венпrль. А чо~ІУ ж ке· ріr;ннки r.:еблевих .J\'Q 1 І 2, вуликавого та інших цехІв не борються всі~Іа засоба~ІИ вnли­

турботу

ро5ників.

про

!'Ідеться

регулювання

не

про

перекривати

:N2

деревооб-

машинних

бігати

1

не

піднято

nопинен

не може

r;o~.I.

від-

меха-

ву

з

М<1рнотратством

жістю

ма.1ьннх у~10в r,раці людей. То-

подбати

~Іу ре<ідова бригада ретельно і

цію втрат

снруп ульоз но знайомилася з хо;;о~І підгот овкrr до зими у ви-

у цеху вуликів. Воно пр ;що ~ІУ і переносно~ІУ

рабинчих підрозд:лах.

Ми приіішл и

, що

до

з головющ

-

про

байду•

Пора таконе

остаточну

ліквіда­

стІrсненого

nовітря

внлі1ає в трубу.

висновку,

завданням

лінивців?

і

нізмів, а про забезпечення нор-

теж У с~шслІ

На жаль, доводиться нонста•

1

тувати,

що

керівпfІкп

дерево-

створенням помірного мікронлімату в пршніщеннях цехів заводчани впоралися. До цього

обробного комбінату не приді• ллють достатнr,ої уваги реман• ту важшших споруд. Ледве за­

тики ко:-.Ібінату. Сам

у вічі

оий цех

обладнаний

ходиш у парасиловий цех,

паросило-

вnадають

найнові-І смуги на стелі та

ШІ:_м устаткування:..!, тут постншо підтримується належний

час цях

дощу дах пг;Jтікає.

брудні

як

рудІ

стінах: nід

у багатьох міс· Через нестачу

порядок. У поточному роЦі по-~ ~штеріалів, ян пояснив началь• новлено значну

частину

napo-

.-rроводів, десятки метрів ному-

нІкаційних труб виведено з-п!д зе~Ілі на nоверхню. Ця систе~1 а

нии

будівельного

lЦербан,

Ііе відомо.

цеху В. · Г•

1 монтуватю1еться

нали ре•

крівля і тут, і в меблевих, і у вулнковому

цехах.

нарештІ,

nобутовІ

цього . сшвробІ;- нанближче десятиліття . Зокре- умови __ для rобіт~иків штамnу· ВІ;('І\'ТНІ,

-- ш - rла, в майбутньол 1 у цехи ДОНу ва.-,ьноІ дільнищ цеху холоГрнгораш. - обігріватимуться гарячою во- ДІІЛЬНІ!і\іn. Хіба ж можна мири-

Г. І.

Та;;, НіlпрІ;J:.l<Ц.

Ііd щюхання дою, а трубоnроводи замінюва-І тися з ТІ!Л1, що вони навіть не

ц ~r:_тр 2 :rьн сВ~-о констр~sт?рс~ко- ти не_ доведеться: nони npиcro- мають з~Іогн по~шти руки чи оюро •орnшІІn<)j>, pa,rcr,кnгo зз.rPJ;J.Y ~ 111 на кі;ІJ, 1, 3 ~І'сяціс ра- соваю до безnеребійної подачі роздягтися в с гю є.юу, до речІ,

Іо

~:шt~ гp~_riJIKJ НІІІ\JТ <· Г>'І.lІІ

1

1 ю- ян nари, так і ВОДІ!.

!іОвr.му прІІ~ІіЩенні?

Спо~іваємося стг еи .l!І к' о :ІІп::сfіС елсюро;;инаЧн~1а.1о сил затратили на "- ·.. · що . на"ближ ~ • :\! l 'J:-J Q ГO І<t:ІЬ.\:у Іо<Е!ІіН. ltOГU }С- утепЛеННЯ nриміщень і nраЦів· ЧІ-ІМ ЧаСО~І. На КО~ІбlНаТІ ДОБе•

:в · :: :':~ш» в:"е по<rсту:-нш _ до вн- m :r;1~" -'Зv3""~·яп'' ':чі.сяціu . 1:сп ср піІіто вІшро6ува:ш ворошилов- ники цехів. для

за•

що

3 НІП1ІІ уклаванням перспективних технолоНеобхідно також, помітно ві,lрізня- дено дn rов ір про змаrан!-!я, . гіч~r~х зJVІін, nередбачених на створати нор~·Іальні

ДО oUIJU Р.'\Т.\У ;:(!!ректор з::шn::~у <<ЕлекІ\. с.>>. j Т!:О :1~:Е :.;аш» l'. І. ГрІІг ораш. (з <<0сновннх Н;]Пр:П1ів - У :но т r:р і збі:ІІ шено дію;етр '· , сrІ;rс--я ··росло ЧІІС1о Ш' liOC ' JJ ро:sнтІ~У наро;:ї :!Ого г_ос -! ІІ ~т,у;!:·,_,.;ть .::\ 311 :-у;Іа ;;с:11 :<1~ І ПО.( Jрс:тва на 19 7 G І L1"3 L'' -,,J· •nr r< 11 , . c:Jni"!Я !'<)В І~н-1 "'' "-·· · ·'" · - "' ,, · • 1"~ '""0 "'J "~" · '··) · . ка бу.1а рс зрс' 5"1І:Ні на з::воді х ~~іSіDС І< ;І!ІІ ЗЗUО.:{ <<E.1C!iTnO- В p·"--n"-'' () 1-іО'-'(' Т!'і CTj) C~'II _ ~юторtв

!d·

лоналорії,

1 '·

потуашістю

нових

стІльни багатими на теn:ІОвІ ХІД ЗИІ\'ІИ

Ноломенського, збудованз капітально. з ураху-

констnукцією' Людинонськоrо.

тепловозів no- новий мотор Іfj':~;н' с-;:ю 8000 к. с. І It'>ca- ється в;д існуючнх зразків, Плоди J!''rrcь':r{x тєшювrІзlв Cf і~Ш- Р о з п о в і я , к орrспn ндентові иицтва ВІі\Є

г с;с;с лснr.rя

Фото М. Се~швога.

багато зусиль доклали енерге-

В. НЕБРАТ.

Ш!пуск дв~::сек-' зів nри цьо~ІУ не зб:льшаться. градськоrо,

'"

в

тів трудлщах Укра·;нської РСР>>,

•• • • ••• • • • • • • • • • • І сила, і швидкість ваН1' а""ІІ·.•.л··

сілr, сь­

них Рид депутатіа труд;-tщ;:х н ишо го району С!Іід rюст:ііно дбати про актнвну і цілеспртш­ в а ну діяльність постіііних ко~Іісій, надаr.ати ї.\І повспхденну допс;.Іогу у п:Іануванні, підго­ товці nитань на засідання викон~;ом : в і сесШ, організації нанчання депутатів, звітування їх.

по благоустр ею насе леного n у нкту, а ТJкож З.:1'І":снюєн.ся по с тійн:оі! нонтроль за дотри-

<<0CEOЇTrf

ко­

l\І:сій не снсте:натично відвідують 2асідання, а в са:,JШ роб о ті не виявл;;ють належвої ак­ типно с ті. Литання, яrti розг"1ядаюпся на цих

В минулому році за nеремогу в соцз~Іаrанні «Цінувати і берегти рідну земшо>> ви:юн:\оМ Гоголівської сільради був нагороджений Дип­ JІомом реданції газ.ети <<Известия>>. Тоді до

..

Ве­

ЛІІ!)ОДЮІерської сільських Рад деп ута тів трудящих. П о стШні КОlІІісії цих Рад свої засідан­ ня

і на них виносяться важли в і сІльсьногосподарського виробНІщтва.

о

на­

лежну увагу вирішенню питань по виправлен­ ню недОоlіКіВ. І саме ЗВіДСИ ЛОЧІІІІ а!О ТЬС!Я справедливі нар і кання і скарги у nартійні і

за. Нажне засідання цієї комісІї добре п ід го­

сІЛь­

вують навчання членів номІсій. уз-агальнюють і поширюють передовий досвід, подають депу-

Робота багатьох постійних номІсій Рад на­

но;о

провели

режиму на

ми цих та інших Рад приділяють значну ува­ гу роботі сво-іХ nостіііних но~Іісій, органі з о­

шого району заслуговує на увагу, але ІІІІ-І роз­ nовімо про деякі з них. Активно працює сію,­ сьfіогосподарсьна комісія Гоголівської сільсь­ кої Ради, яку очолює деnутат І. Г. Чичи р ё;о­

ц ;:о ннх

часу

nаспортного

значно поліпшили свою діяльність.

хи щодо

рі­

сільсьних Рад депутатів трудящих. І безпе­ р є чно, ця робота зроблена при активній уч а с­ 'І"і деnутатів членів цих комісій.

е

останнього

Цікаві фор:.ш і методи використовують у nовсякденній роботі й . інші пост ій ні галузеві КО:'.Іісії l{алитянсьної селищної, Гоголівської, Літнівської, Заворицьної, РожнІвсьної, Руса• lJівської сільських Рад делутатів трудящих. Члени хомісій глибоко вивчають роботу уста­ н о в, за:кладів 1 організацій, що розташованІ на території Ради, намічають конкретні шля­

лення виконкоми Літківської (голова 1\1. l\I. Прокоnенко), ЛІточнівсьної (голова Г. Д . Ло­ nух), Пухівсьної (голова Д. А. Різаненко)

прстяго:~t

виконкому від 23 лиnня 1976 рану. Зд і йсне­ на робота дала певні наслідки : товариські су­

У всіх велиних 1 малих справах, зроблених у районі, є заслуга і членів постійних комі­ сій . Таних nринладів можна навести багато. ~-сnішно, в коротні строни в нинішньому роцІ

о

займається

території Ради, а також роботу кафе «Лева­ да>> , товариських судів літківських філії <<Дит­ одяг» і фабрики художніх виробів імені Т. Г . Шевчен:-;а. Зокр ема , матеріали nереві­ рон по другому питанню були використ_ані_ на

шень XXV з'їзду НПРС і XXV з'їзду :Ком­ партІї У~:раїни, підвище:ння добробуту і куль­ тури радянсьних людей.

товлено питання

ще недостатньо

перев:рни дотримання

Немає жодного nитан!Ня, на яке постІйні :комісії не звертали б уваги: чи будуть це nи­ тання торгового, nобутового, медичного обслу­ говування, чи робота школи, будинну нульту­ рн, чи винонання nланів і соц зо ба в' я зань ~Іісцевюш пІдnриємствами і господарствами. Бея робота постійних депутатсьних хомісій

закуnівлю лишкі.в

яка

Члени комісії соцзанонності (голова О. А. Но роль) .Штнівської сільської Ради депутатів

п ос тійнпх хомісій здійснювали nеревірки ді­ я.lьності окремих організацій, занладів і уста­ нов, розглядали ці матеріали на засіданнях, а при rтртребі виносили їх на розгляд викон­ ко:ІІ ів . На пестійнІ комісії nанладено І нонт­ р о.l ь за вІfНонанням рішень .виконкомів та сесій.

nровели

комісію по шляхо­

приділяє уваги розгортанню соціалістич.ного змагання за кращу вулицю, двір, будинок .

Ті.r~ьни за минулий, 1975 рІн постІйні но­ ~І !сі ї брали участь у nІдготовці, вистуnали із доповідями і сnівдоnовідями на 338 сесіях і 602 засІданнях винонкомІв місцевих Рад де­ путатів трудящих. Водночас 167 комісій зві­ тували на сесІях Рад про свою роботу. Члени

втілення в життя

про

nоліnшенням стану доріг, їх озелененню, .мало

ні зац іям доnомогу у їх виправленні.

спрямовується на

можна сказати

вому будівництву і благоустрою (голова В. І.

сяться на розгляд сесій і вю,онком·ів, вияв­ .'НІють недоліни І подають установам та орга­

зараз

СеСІЙ.

тивно виступают ь із доповідями і сшвдоповІ­ ДЯl\ІИ на виконко;,;ах і сесіях Рад. Проте цьо­

до роботи 550 гро­ організацій, в яких

ми І\О:'>Jітетами залучено мадсьrшх самодІяльних

і

гр;::дці .

робітників,

як

Ми цікавилися у дуть до юнця розnочат_у спра• вони оцінюють

ву.

І3ті:JЮЮ'ІИ в 1!-\ ІІТТЯ величні результати виконаних робіт. наr ~ r.еслення ХХ V' 3"і ~·:;!у ІІ а от й, Відповіді були по зи тивни І\ти. · · · Скарг на протяги, холоднечу КО.1еІ,ТІІ;;н 3<150ДІfі·Г1Г3НТіВ ВЗЯне nред'яв!ІВ. olll п:дЗ ' !ЩЄНі С С Ці<!Л!СТІІЧНі 30- 111·хто А .. бон·.r::Jавнл:

з~.1срш,ІТІІ ВІ!Пробу-

р

ле члени ренд а вої виявили

, ва!'ІІЯ осІ;ОR':нх Н'.'ЗЛІІJ ;J? ІІТаіІ\- також факти дивної байдужос·' І но:·о

.lоко~ю:-;нза

S:J~O кінсІ.юtх н lшІ, ьu :.іу

Харків. ЖИТТЯ

рсц ! .

о. С,\і\10ИЛЕНР.:О,

l;op. р •~1 r\.У •

сантехнікамн

ШІХ робітннsів, так і начальни·

ц ехІв.

с

. клз;r~єтr.ся

вражен-

ня, ніби вони в!;;•rули себе наСереда,

27

жовтня

ендо~а V

б

трудІвника~

риг~да:

цсхкОІну

А. ТУРЧИН -

снл та засобів з боку як окре-

к!в

дозволнт~

М. ЛУК ЯНЕНКО -

поту;:шістю ., ті до затрачених енергетиками,

СІІЛ уа ;є в ни- будівельннка~ІИ.

Це

працю~ати ритмІчно, . ви_:отов· .1яти ..?1льше ви ~о ~ояrо.сноl продУІЩ!l··· nри мшшум1 затрат енерr!І, сил J часу.

голова ~

енсргослужои,

член групи

народного контролю Ц"!ХУ хо-

І

1976

лодильників, В. ДОВГИЧ кореспондент

життя>>. року

газети

-

«Нове

о

~


ОСНОВА ПІДВИЩЕПНЯ ВРОЖАЙНОСТІ Вч ;'

· ~· Ючн

е1: ~ !;а:.;

в

Ал~ш-Аті

на

на

nоля

і вносить

органічнІ.

азрті;,;,z;-; uсподарськоrо 'добрива у ·грунт. :Механізатори

аниву 1\:.за::стану влітку цьо-~ вже заготовили 50 тисяч тони го рш.; у , Генера.l'>і!ИЙ сенnета~J добрив, що становить по 22 ЦН: Н:ПРС товариш Л. І. Бреж-

;:анни на гектар ріллі.

дівпиг;:в

рив

нєв знову звер~Іу;з увагу се.1а

на

тру-~

підвищенІ-Ш

Транспорт БАМу

Нирс6ницпю органічних доб­ ми

збільшили

насамnеред

На

врожайності всіх с : л;,ськогос- аа рахунок заготівлі торфу та по;:{арських :купьт у[). А воно БИ!іористання гної·в:ки, завезен­ мошливе. бе зсу~:: . ;вло, лише 1 ШІ з Ниівської птахофабрики 1

хлібо;;:J'в

рс~,ЮЧ ОС!і

г.ро

підвищення

rр у НІ іБ.

1

1

є~ю щор:чно бди~ь:ко

тисяч

15

ТОНН

Оссбливо;\J зн а чення набу»ають добрива на зє:.1лях з :низькою природною родючістю, де праитично долю врожаю за

Аде нас хвилює не тільки кількість добрив. Працюємо вад тим, як знаqно поJІ11ШІіІlТИ Хх яюсть. Це забезnечується перш

всіх

за

інших

р;вних

умов

вирі-

все

своєчасним

та

аабезпечити рослину

nоживою

під час П росту та розІ!итkу.

ннм.

3авдя:ки

ються

зменшу­

nожиІІИих

Досить нагадати,

що nри вне-

ному

оо

150

нілограмів

азоту,

937

му році. П1д кар-мnлю висtснм_о

На фото:

80 кіло~рамів фосфору і 180 гною та торфокомпостів по 60 lD_u.- J.~U

no

цею.нер1в.

А

~

РацІональне використання иинущи .n.~тирl'іц1 найвищии органічних ,цобрк11 забезпечує урожай ЦlЄl :культури 123 окупність · витрат, якІ :кесе гос- центнери

подарства ИQ

Іх заготівлі та

внесенню. Так, на одну тонну ІСОМІЮСТУ вони становлять 1,8-

було

1974 роц1.

~tарбованці.

Як

бачимо,

І'О'Влення та внесення

виrо-

органіч-

Велику кількість органічних добрив заготовляємо для теп-

RИХ доорнв вимагає більше за-

tрат. Але

ІІе JIНWe

:вони

забезпечують

од.ержан.ня

високого

щ~ому n~ тепличному вщд1лку

l t i - l l юлограіvіlВ з ка&д~атно­

го

метра.

личниць

а

в

n_еред~вих

по ~D- ~ 1

-

_теп­

К!JІQ­

грам1в.

uротяrом декількох років. до rого ж збагачується грунт на органіч.нt речовини, що в значній мірі визначають силу земІІі.

sиx землях Полісся,

де пере-

сягнень

у народному

г~Lнuдар­

городив наш радгосn .1:-(ИПЛО:\іОМ другого стуnеня та ср1бною ме-

ремог У _праЦІ.

.

аажають дерново-nідзолисті суМехащзований запн ПІ_>Одов­ піщані грунти, бідні на орга- жує з_~готовляти добрива 1 вно­ :иtчнt речовини та елементи живлення. І що6 вирощувати ~исокі врожаї, необхідно - старанно удобрювати їх.

сити lX щд урожай наступного рок,у. П~ред оранкою на зяб на маибутюх плант~ц1ях :корене­ плодІв та :картопш було розки-

Виконуючи рішення XXV з'їз- ,цано_ понад 8 тисяч тонн :ком­ ІІ.У КПРС та XXV з'їзду Ком- nоспв (а навесні було внесено партіІ України, ,робітники цеху І в грунт 31 тисячу тонн доб­

рослинництва з допомогою шеф- · рив). ських організацій міста праве-

nи велику роботу по підвищен-

«..:>~_млю

nодвоІШ»,

-

угноУш

урожай

-

Г?ворить

мудре

ню - родючості грунтів за раху- народне при.с-:_ів я. Про нь_ого :нок використання 1 заготівлі, завжди nам Я!ають наші хщбо· органічних добрив. Р?бн і nовсякчас дбають про у господарстві діє спецІаль- шдвищення родючості грунтІв.

ио створений механізований за-

rін, оснащений відповіДною тел-

:иікою. Він заготовляє, вивозить

~· ЯКИМЕН~О,

аrроном-хімщ радгоспу lМе-

ні Щорса.

no-

боти до механізаторів, :кар­ топлярів, овочівників, до тваринникІв у л і тні табори вивозили промислові, продо­ вольчі і господарські т ов ари

водій Петро Литвиненко і працівники прилавку Галина Дикун, Віра Ко:vшанець, На­ терина Гузло, Марія Топіха, Натерина Ряба. Набір това­ рів різно:.tанітний: костюми і в зу ття,

п ечив о

бе залкогольні

господарське

і

цукерки,

напої,

миЛо

і туалетне

та

Інші товари.

Зираз сільські трудівники завершують осінні роботи. Тут бувають і кооператори. Так, цими днями на лани радrосТІу << Гоголівський>> пра-

цtвники торгівлі двічі виво· зили товари. Задоволеними

:Мехед, Василю

nокупками

за культурне обслуговування в полі. Вони nід час весняно}! сівби, догляду за посівами, збирання :врожаю зернови:ю культур, заготівлі :кормів, копання картоплі та прове­ деНІІя інших робіт зробили

залишилися

вої сталі товщиною

РАЦІОНАЛІЗАТОРИ При ttолісн!

тривалому трактори,

жниварки

та

іншу

зберіганні номбайни, сільськогос­

подарську техніку встановлю­ ють на підставки для розванта­ ження :колес з пневматичними шинами. При цьому машини nіднімають, як правило, до~І­ нраrом.

У колгоспІ ~Більшовик• Житомирської області , раціон~­ лізатори

розробили

пристрш.

що полегшує та прио:'>рює цей nроцес.

Основою

пристрою

є

гідроциліндр від списаної жни­ варки ЖРС-4,9_ (можна тако~ використати

гщроцилшдр

бурякозбирального

в1д

комбайна

КС-З або !ншого агрегату) . За­ мість

зрізаних

nриварюють

о

вушок

nлиту

із

до нього

ар:кушо-

Середа,

6

мм, яка

є опорою гідроциліндра.

27

Під

час'

з'єднують стемою

роботи

шлангами

nристрій

з

гідроси­

трактора.

Включивши гідросистему, машину піднімають на необхід­ ну висоту і під неї встанов­ люють спеціальну підставку.

тод

можна

застосувати

у

Л€J-до- та машинобудуванні.

при-

Річний еJ,оно~1ічний ефект від впровадження 10 тисяч карбованців.

ПОБУТОВИй

ПОВІТРООЧИСНИК

б!тнІЩі Марія Приходько та Ольга Міщенко, які придба· ли в автокрамниці

килимові

доріжки. Дякувала коопера· торам за джемпер 1 робітни­ ця Ніна Наумен:ко, за ДІ .\Я· чий :килим Раїса Шевель. Протягом весни, літа й осені працІвники Гоголів­ ського радгnспробкоопу ав­

майже

різних

19

на

новку для нанесення цифр і ри­ сок на шкали приладів мето­

дом

мендовано

ТИСНЕННЯ

ФОЛЬГОЮ

На Київському заводі реле автоматики

впроваджено

тиснення

фольгою.

новна розрахована шкали діаметром рів.

на

місткість

Уста­

обробку мілімет-

90

-

чоти­

за хвилину.

Трудо­

Ії продуктивність

ри деталі

уста­

нового

процесу

у

n'ять разів меН'Ша у порівнянні із існуючим раніше. Новий ме-

жовтня

1976

року

200

для

nромислового

виробництва.

ПОМІЧНИК МЕЛІОРАТОРІВ Високу

оцінку

спеціалістів

одержала машина МТП-26. яка призначена

для

корчування

пн\в на торфових полях. Ії ви-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

слуговування

Добре

крамниць

nолі

1 29 кінних

роз·

:карбо­

возо:к . Крім того, п ід час на· пружених робіт для доставки

тор­

товарів у nоле автомашини виділяють радгоспи і птаха·

організували

в

тру

єму розпорядженні сім авто­

ванців.

гівлю

..

сільських

дівників у полі мають в сво·

товарів

тисяч

по роботt

Працівники сnоживчо11 кооnерації району для об.

ними розвозками зробили в поле і табори до тваринників понад 200 виїздів. Вони реалізували

Більському

близько 150 виїздів і реалі­ зували товарів майже на 36 тисяч карбованців.

токрамницею та чотирма кін­

nрацівники

фабрики , Працівники торгівлі

Літківського радгоспроб­ :коопу. Дуже вдячні сільські

району зробили більше

трудівники

ВИЇЗДіВ З ПрОМИС.'ІОВИМИ, nро­

насе л е н и х

пунктів Літак, Рожнів,

Со­

ДОВОЛЬЧИМИ

боліЕки 1 Літочок водію ав­ токрамниці Івану Нагаю, продавцям Лідії Прокопенко. Валентині Попович, Раїсі

пускає Нелідівський завод тор­

І ф'яного машинобудування. Під

чими

Та

товарами.

вано майже

на

1600

ГОСПОдар.

Іх

реалі з о­

220

тИсяч

карбованців. А. ГАВРИЛЕНКО.

РізцІ із гексаніту-Р ефектив• ні при чистовому і напівчисто• вому точінні загартованих вуг· лецевих сталей, чавунів, тер. моаброблених високоміцних і жароміцних сталей та твердих

час роботи в полі її транспор­ тує трактор. Система роторів

сплавів. Високий клас чистоти оброб.Іfеної поверхні, одержува·

машнии

та

ний nри точінні різцями із гек­

nні у вал~и.

саніту-Р, дозволяє успішно за• стосувати їх замість шліфував·

корчує,

укладає ОЧJ:ІЩені

Проду:кти.вюсть

нина

Вчені Тбіліського на уково­ дослідного інституту електрон­ ноіонної технології запропону­ вали :конструкцію електричного побутового повітроочиснииа. Номпактний апарат, працюючи безш у іІІНО, за годину фільтрує мз повітря. Новинку реко­

та Іх товаришам

ро­

Київське відділення УкрНДІНТІ повідомляє: допомогли

на вулиці

КООПЕРАТОРИ- СІЛЬСЬКИМ ТРУДІВНИКАМ

УгІддя нашого радгоспу !ме- д~ллю. Це .надихнуло трудшhи­ аі Щорса розташовані на тuпо- ю·в села на здобуття нових ne-

вплкваtоть на йоrо nі~ищення

Голо~вист~вко~ Виставки до­

аеропорт г

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Революції <<ПлосківськийІ> а в rо:крамницю Гоголівського радгоспроб:коопу. На лани, безпосередньо на м~сце ро­

внесення, а й

-

(Фотохроніка ТАРС},

стві СРСР за .~:~осягнуп усщхи у виробництв! и використанщ ирганlчних добрив не~авно на­

в рік

вгорі

будівництва, внизу селища Новий Уоян.

Двічі-тричі на тиждень, а то і частіше весною і влітку можна було зустріти на JJЯX радгоспів <<Гоrолів­ СЬІШЙ», «Русан і вський>>, «Зоря» та ордена }Ковтневої

врожаю

ЯК-42.

..tізниці сюди доставляють ванта• жі для БАМу, перевалюють їх на баржі і відправляютІJ до місця

одержано в

карбоваІЩя, а на nридбан- личного госnодарства - бл~зь­ ия еквівалентноУ кількості мі- ко 10 тисяч 1:онн. Це забеvпе­ веральних добрив 1,9-2 чує одержання врожайнqс!і в

2.2

прий~шти

/Л-76,

~СТІJ-Куті - повітряні ворота За•. хідної ділІJниці БАМу; посереди• ні транссибірська маіістраль біАJІ селища Култук. Недалеко від нього збудовано порт. По за·

кілограмів калію, що відnов!ІЦає -7U тонн на гектар, що забез­ вмісту поживних речовин у 16 печує одержання врожаю бульб

~ентнерах стандартних туків.

зможе

кою для магістралі в тайзі спо• руджуються автошляхи. Гycer-tи•t• ні всюдиходи доставляють буді• вельників у такі місця, які зовсім недавно вважалися непрохідними.

nосту в кількості 50-60 тонн центнері·В з гектара. Не!Юf'аний ва гектар у груt~т nовертається урожай ВИJ:!ОЩено і в нині.ШНЬо­ близь:ко

-

лайнери

На Байкал/ спеціально для при й• мання бамівських вантажів збу· дована порти Култук, Байкал, Мис Курли. Паралельно з просі·

мові буряки, яких торік оде}І­

в середньому

Сибіру

потужні

в осноююму nіД картоплю, кор­

с~нні добре nр~1готов-леного :ком- жали

але вертольоти , як і рані·

він стане одним з кращих у Схід­

речо-

Врожайність nолІв зале~нть вин. У двох г~оєсJЮвищах ми насампере.ц віД налагодженої вwrотовюн;.мо бшьше nоловинІ! ,.ехнолоr!ї внробнищтва оргqніч- органічних добрив, решту у :ИdХ добряs, наЯJВності гноєско- nощ, в f?уртах. вищ, використання гноївки, раОрган1чНі добрііва aaOJrOQQ uіонального розnоділу мінераль- вуються в нашому гос.подарствl вих добрив на науковій основі.

за-

ше, літають над майбутньою тра· 'ою: доставляють тер,иіrtаві вar-t· rажІ, пошту, фрукти. З;.tінюється аеропорт в Усть-Куті. Незабар о м.

зберіг&Н­

цьому

втрати

в тіс•

працюють

Аища можна проїхати на автом а·

· шинах,

правиль­

WJЮТь наяв-ні речовини, здатнІ ни:.х К?МіІостуванням,

контакті

.лtзничr-tики, водr-tики, авіатора, автомобілісти. Перших ба-Іrівців у глуху _ тайгу доставл_q. .ли вертольотники Усть-Кутеького авіапідприсжтва. Тепер в усі се­

nри умові п сСL'іі:;ио п!кл унаJі- rпашнноrо посліДу, якого :куnу­ н,я

будівr-tицтві БАМу

ному

.

струшує

нового

мелюраторІв

годину. МТП-26

-

помІЧ­

гектар

Обслуговує одна людина.

за

машину

РІЗЦІ 13 ГЕКСАНІТУ-Р Високу оцінку одержав у спеціалістів підприємства Київ­ щини новий надтвердай мате­ ріал гексаніт-Р, створений Ін­ ститутом проблем матеріало­ знавства АН УРСР у сnів­

дружності з Полтавським завсі­ дом штучних алмазів та алмаз­ ного інструменту. Основне за­ стосування гексаніт-Р знайшов при виготовленні ріжучого ін­

ня. При швидкостях різання, котрі перевищують 40 м /хв , можна одержувати чистоту об· робленої поверхні :класу.

Застосування дозволяє

r.;ежах

гексаніту-Р

значно

підвищити

якість оброблюваної поверхні, замінити вольфрнмавські твер· ді сплави на операціях чистово­ го і напівчистового точіння термооброблених деталей ночасним

зниженням

з

од­

машинно­

го часу. Економія на кожен рІ· зець

становить

10-25

в

середньому

карбованців. (РАТАУ).

струменту.

о

в

8-10

о

З стор.

о


Випуск ··.м,·g Пошта

сатирикІв-nатенто-

хтось Із иих

наб.тmжався до вlдпОtІlсти иа .критику';

·Марно

з<rz.::::~:в щодень зростає. Ви- дверей, автобус несподівано ру-, :к:п::::ша це, очевидно, змінами шав 3 місця. Повторивши дов щmpo;:ji. Похолодання, як ві- слід, вод,ій задоволено хихикав ДО:\10, СТІІ',ІІ'ЛЮЄ <<ДіЯЛЬНіСТЬ>> і ІіХаВ далі.

сподівалися. •Лист ·nрийшов не від ікерlІWІНКів. _rосподарства., а самих мешканцtв будинку. В НЬОМУ ПОВlДОМЛЯnОСЯ,. ЩО Н!ЧО-

хо:м д.1я

становище. до речІ, як стверд­

безд:Я.1Ьl-і<JХ,

служить

nош'rов-

Читачі

оІ;озюшлювачів, сrво-

рює ідеальні у:~юви для брако-

робіз, збі.1ьшує му спиртного у

газети

що вони добре

унікального

ПОІІlдомилн, го не зроблено, щоб вШІравити

знають цього

nсихолога-nракти- <:.:ують суміжнІ· відділи, дирек-

щоденну нор- ка з багатющою фантазІєю. цlя не удостоУла вlдповl_ддю n'яниць. Усе Р.ін уміє створювати собі на- матеріали сЗаверщити шдrо-

це прю1ушує їх <<шукати» но- стрій за рахунок Інших, не зу- товку до

·впх w.1яхіз і фор:~т нанесення шноди суспільству. Тож і зроСТі!.Є r::.-:ькісrь наіlфантастичНішrх і до гє;-;іального nростих

шшяючи автобус відповідно до загальноnрийнятих nравил, не відчиняючи дверей так, ян цього вимагають мор~льнt 1 с,луж-

тре.Sсс: '·

ки,

жнив•

лиnня),

(2

«ОрганІзоване ·-вийти в nоле» (19 березня), сЗнмlвлі худо~и _ неослабну увагу• (14 сtч­ ня). Минули також строки від­

J! пансіОJюті «.\Іісхор:.> - одІ-lій з найбільши_х здравниць Криму~ що;юкч відmІ•:ипсє бi.zьut як 12 тисяч чоловrк. Недавно тут ~тatJ, до ладу новий ко.нп.1скс, де два ~uсотних корпуси на 800 юсць прu:тачені д.;я відпочивточuх з дrтьми. . :. На фото: один з корпусів для вrдпочиваючих s дt_ть.uи. . 't

nросо: :.3, ;до нцх~д~ть до па- 1 бові норми поведІнки. Сnоді- nовІд! на матеріал ~Присноритею .: •. о ою ро <' 1 аJ\их не І ваємося, що автотрансnортни- ти копання картопш• (24 ве-

nовідомивши

nрізБТШсе ресня).

~-. '~ паче ва.жко сnравитися <<ексnериментатора»,

доп'-''"> І

Фото Ю. Ільєнка.

Подібних позицІй тримають-

ся нерІвники

лівсьний•

(ФотохроНІка PATAYJ.

радгосnІв сГого-

(6 нагадувань

без

11.00 17.so 18.00 18.15 18.30

вІдповідей), сЗоря• (5 нагадувань), Імені МічурІна,

рицьний•. спецІс..1'~"І'l.\І-сатврш:а:~r із зли­ вс.ю п:~' ·.'с' ;rщiir, бо вони боять­ щ .. о

ся,

не

П.1а,·:•.-::

БІІДатсr

(•;с.СО)І

nо;;а:·:::н,lв,

і

патент

сере::~

хапуг,

жуть нам видати

на

безгос­

нагадування

мовчати

бу;;:~.є <:сб:~rін досвідОМ>>). Тому й ,:;ове.:юс:я патснтознавцям

праву

oгo,lc·c•rпr ти 1_"1"0 -

авторів.

Основна риса,

ва

них,

суботr;rш.

Ре:зульта­

ЦЬо:\ІУ Г!9СС\:!;іі 1 J 1 !3 -

1·_-: :та

у

ВИПуску.

~

;:саhун,

ро.JіТНИД.

Дё.R

пхщ.~·rrшrr

ПіІасг.::::с

·'·

О.

С.

.:~Ji

..... 1 l_,(J

~юментах

Гай-

заводу

Б~.:Діl-1

за

но-

на

занждн

41-му

ГОДИ!Іі

15 Еі

·<і:

Ла.

fi';_~',C::l.;.(i-_ ,_.,..,

ЬОГО

. ~~- ' • ·_~.

J.!!)C:~.!~:c"-lCH3Jl"O

45

чання

вуз-

пусну

НАС

•••

Свого с.

не

Бпгда.нівці, nоста-

Матеріал у

«Гострого

було

черt·овому

пера».

до садІННЯ~

вп-

Відпа­

Ліпші наші надії. Мн зі спокіїшнм І

і . .і.

,

·'"

виразом

15.20

і\.

. ....

1 о .. >бе ва.

т.

•Х,,оа•шк

3 :

·

Но зак~:Ічснні

ТЕП.JІЕ

16.00

19

:У! hОІщентрацІ~ наіІрим» •

• v..:аv;.;.арств

Loti_a.,ьc~-

ко 1 · 0 району """ізської оuласп.

На наступному~ Що .ж, згода.~ 16.30 Рссн)uсоікансІ."а

обличчя дивимося на, Але й

нuаrши.

мurісїр<1.1ьннй

досвіду

'

-

ІІJ'Иі і'АМА •СпеціасtіJаІ;ін

жовтня жінці не видали~

тн•ша_ шко~_а.а,.;':.,'~ роза яз> вати

По судіть самі: мешканка міста _М. С. ·ному

пункті

райпобуткомбінату

і ви .. ,нко- 5 пальт. Квитанцію мені виписали, ·р· Первина здала трикотажнии . Е"ють <:.tL1iip.LI-;y, вІ\ :J '!УІОТЬ 1 стюм і дитяче зимове пальтечко гроші заплатила. Пообіцяли зро- 11 05 зг:uІ;у Ь'IliiJJYYlvlЬ ЗJ.lluоіжнини. на хімічну обробку 25 вересня. бити усе найкращим чином і не-

'la

і ст"-"'\ШіН

L

..... ;н1і.

JІампоч-

• гаи·но. Тепер уж.·е 22 жовтня (!!), Визначили ій поміркованпи строк

1-іИ :;с:,\Ь б.;:r:,Jають, надсадно гу- виконання замовлення: 20 днів. а про пальта ні слуху, ні духу. ду1·ь тpJ.l:~cpop11CІICJj)И і стабілі- )Кінка із спокійною душею чека- Уся сім'я змушена мерзнути, бо

заторrr, е.-:р&::а

Іі

·· г Ю':і!!СЬ <l:~<il " Тс:Іt:t!ізорів,

ОЖИВИТИ

ла настання похолодання, слу- теплих речеи• не повертають НІ· О б підпли- хаючи по радіо рекламу, як то роблених, ІІі нечищених:.. .

:вають ХС'.lОДЕі!.\Ш <<СЛЬозами~ добре працює тепер хімчистка. Випадки затримки одягу в ХІМ· Xo .,v'·JІІ,1t,;:Ш,ll. !1і.Шруги немає! • · 1• Пра .. Правда, з днями там не все в я- ЧИСТЦІ далеко не поодин 0 к. 1 то,:;і зб;Іраються семипол- залося: по радіо визначався для цівники побуткомбінату, звичайно, Jtit>•;aioiJ

бі:JН ьу;шчного

ЧU(IO,:J,i:i, на

мага й

мсталевому

б

повернення речі іі новизни й чи- своєї вини в тому не вбачають:

UЦl· СТОТИ СТрОК ЛИШе В 5 дІ"б ( ЯК ВІ-·

то все в Білій Церкві на фабри-

ЯЕС)І·о ;:;::;;J;o ьrшсдсно байдуже домо в столиці він ще коротший ці, мовляв, з;rгримують. Проте сТІІ-117-~. Тут, на посиділках, _ 24-48 годин). Та нічого, ті- тим, хто вдається до послуг бро1\0IJGTi..ICTЬ диЬі'і вечори, гадаю•;н, Ч'! 6y;J:e нанруса чи ні. B:lln;'' ІJUEO нНого, а от взим1\у... J і\іо:Ее Еерівнrщтво району

шила себе М. С. Первина, повільніше - надійніше. Аж ось і 15 жовтня. Стіл. Прнймальня, заповнена чистим одягом. Десь поміж нього ніби

ц ю бt;JШJOCЬJТ~JY тс1rрпву?.. • ... ,..., .......

том: «Вашого ще немає.

ЄJ!СІ:·;:;ю.\:срсн; Е!іЄ с·е

ясність у

............ .

ХОЧ ЛИСТ НЕ БУЛО НР_~р;у·ковлно

...

замаяч•rв зн·,,·юмни· .кС>стюм. У рап-

'

"

ник ЖЕК-І м. ОлексІеик~

шо здійснено

благоустрІА

З

айдіть

nовідомив,

конаВЦІН радянськщ ПІСНІ,

(Ри-

22 _50 ~~\. МІжнарод~>иА турнір з бас:• кетбо1а

Чоловіки.

'п"РОГРАМА УТ

Півфінао~,

варської хімчистки, таких пояснень замало. Ум потрібні віднов-

лені, почищені

речі.

Нехай

не

· 8 Й через 20 • але У через 5 дНІВ, точи о визначений строк. Бо слово, нехай і тепле, не гріє.

М ГЕДЗЬ. •

Як nовідомна нача.оьи••

територІТ, комунальних nІдnри~мста

КQмбІнату

Л. Фесенко,

висаджено квІти, плодові та де кора- факти діАсио маJІи місце. Порушення тивні дерева. зроблено оrорожу Із ку- rрафіку._, ()1\tJІуrоауааниІІ будинку ви-

м~7.}''~а •;;~і•: 11 ~~:~-~ій-~;о~ 1~а~С~ 01t пяоко':/- ~~~в·:~~::,"н~:;~~Іл::~. металевою •и ~~;~;:~н{:J':т~~щамн s використанням .nиці 1,t.:;JJ.,;_·ш;a, внс~tон.аю,.ванлеивпосрт~,,·др: * * * Причин-и АІАсно серАО,НІ~ Ііроте ne бов.-.11:сп) І.;l':Jдm·,нІдшстю І · · і о бі 'д

дарства.

16.25 сl>ахта трудо-ва, переджо~тнева•. змагаютьс 11 м.ашинобудІВИ8• ки Харко•а. 16.55 Вперше на екранІ УТ .а,окумев•

тальний

фільм

ник•.

«Хліб

імев-

Ф•знко-матема- 11.05 Концерт.

.

Д CCilTЬ разін умrШ:lіОТЬ

Семеву

.

k!ip .... з:t-nв ТrІ~1УТЬ! свій новий костюм, КОЛ!І сусіда за і речей_. . Натомість заnропонували~ 17.00 ~~~;;,аз,;~~~_"_: ,;у~тріч з пра: 11 .~:"1~ • ..., J.'-1 столом виливає на нього залишки Іtо1ШИ строк - 22 жовтня (за-~ ц'""'''~"-~'~-- ",':'."с"'·о•о господар ~ запашного соусу, насолоджуємо· пам'я_тайте цю дату, ми ще з нею ні.оо f,~~~,а~~~·''~%::~:~ення. 1 о.; ~ ~-n~~:ti [\ :,") }.~? !:. о/'*-..-.,. Li U V С .І.Іе ся красою весняНОГ? дня, зручно зустрtнемосІІ!, ~ IS.ІU «Наш радннсьюш спuсіб життя• · вмостившись на свІжопофарбова«Постриваите, обурилася Ьесща. . .. _ Jlпст із такют запитанням ну лавку. Ми спокійн_ і, б_о .- іс- жінка, _ місяць. тому. я повірила 18.30 л6~_'!.•"."'ший ф1.1ьм •·"елодІі д_ру ж · ) : r ·цt"t· вt·д рuбіт І на,:;;;п.uоз дu ,;с:..-~аІ,• · - ну.є хімчистка! УважНІ, чуиНІ, при- вашому оrо.л о~енню·. І _принесла 18.45 «Золоті Зірки Укра·,·ни•. К•нонаlШі\ісі С~ .. ,Шt'J.Шіt:ської птахu- вітні працівники служби побуту пальтечко моєr трирІЧНОІ доньки рис. .• в· UHu·JiihH. А РІЧ uс:ь У ЧО~Jу. У · очистять ( ро костюм уже мовчу) Настали 19 оо ІНформацшва програма • 1 с 1 1' · • . ( .. . ь приі!муть, оглянуть, п . ' п •. 19:зu К. т. «Lап;ричІІнИ оо єктив•. д~;,,;с,ц.; иІ д.::u,x.tx та н не ТІЛ ~ відпрасують nошкоджену РІЧ.. І м~ро~~І, дитина. мусить ходити в 2o.uu Концерт мо:юд11х. , l•il У щ:х ;J.lісЦЦіl'іИ), господар! все це надійно, за помІрну цшу, осшши одежинІ». 2U.45 «На добрашч, д•ти.• ilii,.,{ Ьі.-Ш!ССІ.,,і JІІ!Сї<і, EQ;ii!-JOi'U С нтуащ_І_І_ . -не . з приємни Х . Проте ~~ :UU Художній ІІрUІ·рама фільм «Час'. «Ко.нр (.\\.). золота•. ...., ...... , " , . . ., _ а головне... М а ло не сказав 21 30 BL·;O"J"' по, 1-"'"'"'· 1 l'ШІЯ. сусІДи _пе <<ШВИдКО». ВлІІсне, чому б не ска- у мешканки с. Жердови 0: В. І Іlі'ОІї'д,"д 11~ оь,І,\СТЬ ~c:<)''Ji'Ji.LL:J:, lн..р<:ШlТ:J'luть одни, запr"~ Адже саме так працює хім- Андрущенко вона ще складНІша. 9.35 і ІU.4О :Учш•м ~ к.•ос••· і\1!'іН>UJli',,lJ, JJ.:iiitJJIO!'b у нінна. ~ее Ось що пише жінка: «4 липня(!) мія, фізіоло''" і гі1існа людини.; .. •Імvн І HL.J,,;c-;·;,c;,t HU JІЄІІОЛаДІШ у ВЛаС- чистка С!\різІо. П · • • 1тет» • ( ''•І)• • · Та тільки не в Броварах. о- я здала у СІльському прнималь- 10.00 спеціалістам народного госпо-

:но:.Іу е:ІЄ!іТІJОl'ОСПС:;(арстві.

ТерентіА

•Нау~<оз;<

17.30 «П'ятирічка ефективностІ 18.00 ~і~~ ІІанах респуб.11Ки~. 18.15 Реклама. Оголошення . Ів. зо ~~~~~~=. н:с;~!на3нІ Р~Jк;;~ефІJІьм• • 19.00 Інформаційна прщ-ра>Іа сВІtт~•. 19.30 •Вчені за круглим столом•. 19.45 к. т. сьогоднІ - день наро4· женняеГосподарі комсомолу.землі•. Екран моло-о дих. 20.45 •На добраніч, дІти!• 21.00 Проrрама •Час•. (М.). 21.30 Те.1сжурнал •Старт>. 22.15 Концерт молодіжноУ nіснІ. 23.15 Вечірні новини. ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

9.20 і 11.00 Учням 2 класів. м~· ка. (.'.1.). 9.40 і 10.40 Учням з клас в. Природа-

ЗІІавст·~ иv,

сВо•оІІмища ~

(М.).

Землі•.

оргашзащя 10.00 спеціалістам

івженсрноІ" праці». (М.). . Екран _ Y'"''"'liO· «UргашзацІя

самостійвої прщі учІІІВ вивчсtші rсографії». (М.).

при

народного _roc:noдарства. •діяльність керІвника по підвищенню Єjj!ективн•·стІ ви• робництва

1

якості праці-. (М.).

11.20 «Наука. техніка. nрогІ?ес•. (М.).· 11.45 і ll.'IU :Учннм ~ к.1ас•в. ФІзика. 11.45 і 12.40 Учням 6 класІв, Геоrра•Закон інерції». (M.J. фія. •Австралія. РослииииА .1-· 12.10 1с11анська мова. (М.). тваринний світ•. (М.). 13.U5 Художній кшофі.1ьм для rлухих 12.15 Англійська мова. (М.). «Мужч>ша і дш4ина•. (М.). І3.U5 Німецька мова. (М.). 14 .30 тим, хто вступає до вр1n: Ма- 13 .40 Екран _ лікарю. (М.). тематика. «БІном Ньюrо~а·. 14.45 тим, хто вступае до вузів. ма 15.UO Фізика. «СНJІИ тертя. си.1и тематика. •Основні nоняrтя пружності•. (М.). аксіоми планlметрії•. 15.20 ФІ· 15.30 Концерт клаСІІЧІ:ОЇ музики. зика. •Робма., потужність. еtІер15.45 Худож11ій філuм •У залнку рІдгія•. (М.). них· дерев•. 3 класів. ПрирJ,ІІ,оз~в1с..,. 1 курс. 15.55 :Учням 17.25 Екран студента-заочника. Землі•. ( .. 18.3U «дл.ш? f>удь ласка!• ..17.25 во. ЕІ<ран•Водоймища студента-заочника. 2 курс. 19.00 к. т. «ГорнзоІІн. (JІсн•нград). 18.30 к. т. ІіІо сторінках передачІ •дt· 2o.uu к. т. 'Ісмніонп CPLP J багатям - про звірят•. (Ленінград}. 20 _15 ~~д~~~н~~чі~с~~01 ~~~~~~- (,~U~ьтфільм :~:~~ ~\Еу~~~~~~ні~т:тр~~~~іалізацІї~. •Казка про Ко;10Gка». (М.). 19.45 к. т. •Оnовідання І казки Ма• 20.30 К. т. Р. Шумав. Кшщсрт для міна-СибІряка•. (М.). з орксс1ром. казка. (М.). 21.30 фортспіаІю Художній фільм •Лііва». (М.). (М.). • 20.15 2U.30 к. к. т.т. Вечірня Міжнародний турнір 1 22.45 ФілІ.м-концсрт "По;нрет митця•. баскетбол а. Чоловіки. ПіафінаІІ. п·ятн и ця. 2~ жuв1 ня 21.00 к. т. • по музеях та вистааоч. ПРОГРАЛІд ЦТ них залах~. (М.). 9.30 к. т. «ВссеJІі старти». в сЦІ 21.30 Художній фільм с елик 1 rол10.15 к. т. Художній телефільм дранці~. (М.). .

1

11.25

неслухняні сиви». :.:! К. т. JІенінс~кші

мільйонів.

народу

«Зростання

серія . уІІівt:рситет

дс6робуту

- мста економічt.ої поРедактор Є. ФЕДЯИ·, партії•. "·---------------~ 14.00 ІІітики Документальні фі:Іьми до Дня .8·

~;gго.~жс,:'~~мсо~~~·~~~~м 0~'/';;,.p;:u''!; nолум'ям». З

·

і

1\Оао.:і,стю ври;;сІо!Оі до будинку то· м:~~:;~~І с~~~~~~Jис~ н~ н~~а:J~~~- ::og:i~:~~;l nр~~~'::к ар~цЇон:;~~о ВІ і 14.35 ~мст~м<~~ьсu~:с~та~,~~'":,;,~;'.о.ст • з &н:,;~~~:і)~Іtй відділ _f{ОМУ}!альноrо rr.C:'!fJ· ні санітарно-rігіенічнІ умови, які скла: гнучко аикористоаув:атм спецаа:rомаши~ 15.05 к. т. Творчість м. Каріма. 1-,щійІі;;, "'·'"- ЛІІСЯ внас,1 ІдоІі заnущеності аигрІбноІ ни. щоб дОТ()нмуіатися · встан·овлених 15.45 к. т. Художнііі. фі. 1 ьr• д~~ дітей ,д:trс-::за і n·;~:т~нІ:НJ-l':(сш~у 3 .,.• tJача.1 ь.. каналізан.П. строкіа оqищенна а.анuІзаuіі. . сТаємнича зна.хІдка». то~а J,Z 1 розr.1я11у.1а Сh.З.Р 1 ,;

Дирекція, партійна та профс~Ілко· ва орга.нізації Богданівськоі се­

·

редньої

школи

вислов.rtюють

rnи·

боке співчуття вчительцІ школи В. с. ПетровсІ.кІй з приводу смер·

тІ

П"

Семена

батька Кириловича. ~

~~ · .~~~J:;";,-~.-:~;;,:~::а;;:г~:о::·?#.:>'#,Q.:>'~~;~;;;~А7~..,~.,Т~;Е~~~~"::В7т:~~'";"g-:';.;;"""::V:н:,: :::.:О;":'-;;.~4;..,1~-=-~;:и:о:и~ь• Ком"ун:rс 1 нчєсксn nартаи ~·к;;>д?.!<ЬІ, городекого и раАоввоrо Сове 108 деп,·тзтов трудош~хся Киееск,>А областL Газета

ноІХоднт

на

украинском

яаь~>е.

\

!

...,·.....j':· •· ...~- -~~ :1.- -f ~· < '·'- . . . · -~ • Хімчистка. З нею Пов язаfІІ най- на наступному ТИЖНІ».

·

к. т. «Веселі нотки•.

•Розповіда~ Л\а,,ьцев•.

( 1

. 10.00 70-річчю Першої росІАськоУ ре0 ~ 1 ~с: волюції присвячується. Ленів· 14 ) І стру tpc;;и .. c.,,,o;u """··'""'ІнО , ська «Искра• у Х"рсоні. ( НП), •Час Не ЖДС» Се_РПНЯ ' 10 шс-,;,r)ту. 10.30 Ма..енький кnнцерт. «А технІна мусить терп; ти? .. » І' 17.20 к. т. "~'-"'' d. ч~с. Чита···· . і ОАО Документальшtй те.1ефІльм сРо120 серпня). Не •авжди вчас- ії.5U к. т. "'""li"1" 8 a 6 ""'а кvмсо дом з комсомолу.. ' і но відпов' дають мо ..1р · 11.00 Новини . НО ВИЧерП. .. ~ 18.UO iouuc.aи. J1.15 Му,lьтфі,lЬМИ «Картина•, «JJ&S райвузол зв'язну, рююп елек- ~ 1~.15 к. т. «У кож" ому малюнку Баня•. тромереж: . райпобутно,мбінат. 18.30 ~<~:ще;· ЛсаінсьІ:нй унівсрсІІтет 11.25 :N;~~;~';;'~тоал~tи:оротат ~fв~~~І/ь" Длп УСІХ НІІХ і вир,ШИдИ Па- ,. мільИснів. •.>рос·, "''"я д~o~uuy ry 11.40 Ш кі;;сний екран. Історія дл11 Y'lr тентозншщі ветанОВІіТИ окренароду - '.:".·.а c;;u;,c.t.IЧHOi au'вів 8 класу. <К. Маркс І Ф. Ек• МИЙ <<ПаТСНТ МОВЧаННЯ•, На•l•fИl"t парт.•·'· rе.•ьс - основоnО.lОЖН!!КИ науко,. Й r 19.00 К. т. 1\u •• цсрт державвого вого комунізму_ вожді с:вітоваrо ДаВШИ ИОМУ ЧСРГОВИ НОМер і (J;dCЬfiOГO рuс ... си"ОГО tІа~ОДІІО!О пролетаріату», 00022. НадалІ до сnиску його~ хору. 12.10 JІітrратурний театр. в. ЗемлІІL володарів заноситимуться усі.,~ 19.30 1\. т. •С.,аво -:-:_ вче~ 0.~ 1 ?~: .: «JІебедина зграя•. _ . б • · ·. ·. ~ ;~.4; к. т. Лр,•JЖ!іІn тсл.qн~,ьм «ЦІ. 13.50 Художній телефільм •Ус11 короХТО нехтує о ов язком ВІДПОВ! нсслухнsаІІ С>І11'1». ~ серІя. і лівська рать•. 3 cepln. да тн редакції. 21.00 ІІрш рама • 'Іас»· І 15.30 Для дітей. «Зірниця•. ~1.3U «~окум~rіта:н~о-J;І>І екран~. 16.00 «Для вас, вчителі». Навча~ьtd 22.45 к. т. І рас Е. N•vсхапша (арфа). передачі з фізики у ІІИСтоnадІ. 1

часу

погане

як готувалися

•. .rr1-\ с.1ово itoro

!~?Q.::;П,"ІИ

дl;С

,.,

в

про художв• 1

москвичі•.

'"'

ка'ртоплі. Така ж доля спітка· ~ J5.5U ~~,~~м,а~ахова шкода•. ла матерІалИ •Про МОЛО!\0 і Ja.~u '''~імсй::а Р":"'"-'ам: дбати повсякдеННО» ( 22 трав- Ї iti.ov К. т. 1\Gac~·- і" ка ·"'P"::r,o

nідно днрекц!ї радгоспу імені Докучаєва бу ло надіслано іі нагадування про необхідність

ті.1ью1

./Jr:

те

J,cc. .•.""'"' Кесоглу. .

Фсдср;пІІu:Іd i'ccпyu:t.ii.i Іvl\,.;.Іа- ~

ПіСЛЯ 8 місяців мовчання?). про J , в_іи.

різнить­

мовчання

на

водою.

надруковано

ВІІ!!~Нід:ш-

s:,t,J:i .. ШJ.

що

новини.

1

І 19.55 к. т. ХудожніІІ тс..ефІ.,ьм сЦІ ,І н;--слухнян і сини•, з серія . відповідати редакЦІї. Ще_ ОД с н.u~ к. т. JJ,vh~_..,,. ,.,"""·" тс::ссjнльми .. 21.?0 f:рограм~ _«Час•; вс: .. і ов· '· ·1 ~. / "l..·-·- ···. А''••'"ГЬ СІJЦі<!.ПІС- 21.30 І\. т. Зак.,ючю.А концерт ЛІОТОГО не м~жуть _н ~К П .. 1- ~ !·.vu ~~'J<:~·x ;~~~:~ 1,'.~,.\····--l_\;Ці<.і.·_, 1 _ст 1 р~на: союзно~о конкурсу .. мо~~одих _ а:и· домити (та и чи потрtбно це~

в

вось,ш;;вартирного

С!{аріЮІлпся

"''І

І-;lсть і

що

приклад.

бу;(юшу,

3:J,~~~J U:··:;н ПdC!l/f\IIpИ, ;;::~:.; .-~,: .. ував на стііі­

ЯЕ:r:·:

мовчання

мепшаІщі

с:-:спсри:.Іен~

Б

власти-.

nозичивши

золото.

Ось

орrrгінальТН>>

це

зро:1уміти,

~lБТСІбуса

пrJс.Ці~(:;

колентиву

навіть рік. І це при тому, що ї:ІІ постіі1но нагадують, дають

вІrсунутr

-

l!~'. Тс:;ту

-

рекція радгоспу сЗаnлаВНИ!І>> ~, Тс.lё(е; '""·-·· '·'-'' ·~а Є за• nотрt'б.,є · 1 с"""''' ··~'·'· Jl. взагал l не вва.., '- , 11 _20 '"'" К. т.

ся, наприклад, строком. Одні мовчать місяць-другий, інші -

Ювrінсь;;а,

;(.

Е:,туг:::.а

на

В.

для

належати

й

по

Сірка очі, робити вигляд. ніби нічого не сталось. У деяких

lШ J<с.ь··~.о~~- ІюрошІ;ової металур­ гії

має

::і_в•;. •Москва

ЧЕТВЕР,- 28 . жовтня 1 19.15 к, т. Концерт ,..•уховн•• ОJкес:т. ' 11 ''J 1• . • \ ц. N2 00022 райоб'єднання сСільгосптсхн;- · 9_30 к. т. "'~'~:\ .·:.. ·;;,,", с) р:-:ачі!• .• рrв. винахід ка• (по З нагадування). А д~1-. tu.J5 к. т._ ьа."'''· Р••''''"'". ~У"'""'"'" 19.45 ;:';.:~,.·~~~:о сrс~~~утатам Вер-

Цей оригінальний у вІдповідь на критику

-

дармоїдів

•Требухівсьнии», І

~Літківсьний• (по 4 нагадувансВелинодимерсьний», н я)

йому патент.

ПАТЕНТ МОВЧАННЯ

«3а.~о-

к. т. сРозnовІдІ

255020. 11.

вул.

БРОВАРИ, КиТвськв,

1114.

-•ІдіІов1да1іьііоfо- ёекре-гаря, о!дділv сіJІьсьоого rосподарстна. корес,юн· аевта місnевого масовоТ

r;!Оботв.

радlомовJІення

-

Фотокореспондента

19·3· І~; - 19·4-67

віаділів

nоомислnвості.

l'f 0 .~i 1•;~~::;'- 1 c~~~~~~v. Оf-сяІ

o.s

гнети

"'lНдЕ!(с...б!96:-~-д;;;;:я"'"К:і':~:О;;;"~~;;~:в;r:::~р;~---.-:д~8::u;;r:о:г;:фі'і l ;:и::;в~;І;.1і.'""':V:.-к:В~~~~ls;, Іс.:> 30.:~64

Фщ>м атv

сІІранд••

l

\

is.:lo~U~

#171 1976