Page 1

ДРУГИЙ МІЛЬЯРД ХЛІБА

БАТЬКІВЩИНІ!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАНТЕСЯІ

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Центральному Комітетові Номпартії України Президії Верховної Ради У країнської РСР Раді Міністрів Української РСР Центральний

Номітет НПРС,

Президія Вер­

ховноі Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР палко поздоровляють колгоспників, робітників радгос­ пів, спеціалістів сільсьноr:о

господарства,

вче-

,. них, працівників сільськогосподарс~ки~w органів, заготівельних і трансnортних органІзацІи, колек­

тиви nромислових підприємств,

партійних, ра­

Дянських, nрофсnілкових і комсо'мольсьних пра­ цівників, усіх трудящих Радякеької Украіни з виконанням соціалістичних зобов'язань по про­ дажу державі мільярда пудів зерна.

дять на високі ру6е111І по виробництву і прода­

сnавною традицією, якою

пишається весь радянський народ. ПрІJАаж міль· ярда пудів хліба

сільського

-

чудовий успіх трудівників

господарства

республіки,

вклц у сnраву винонання рішень

Досягнення Українськоі РСР у розвитку сіль­ ського господарства це результат самовідАа· ної nраці працівників колгоспів, радгаспів, усіх трудящих республіки, великої організаторськоі і політичної роботи партійних, профсnілкових І комсомольських організацій, радянських і гос­ подарських органів, наполегливої боротьби за

всемірне підвИщення

еt~~ективності сіпьськогос­

подарського виробництва.

Українські хлібороби другий рік підряд вихо­

жу зерна, і це стає

НПРС по розвитку економіки країни і піднесен­ ню добробуту радянського народу.

великий

XXIV

з'їзду

Центральний Номітет НПРС, Президія Верховноі Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР вислов­ люють упевненість, що трудівники Украіни, ви­ користовуючи все зростаючі можливості і резер­

ви, доб'ються на основІ Інтенсифікації дальшого зростання

виробництва

землеробства і

інших

nродуктів

викона­

юrь і перевинонають пnани дев'ятої п'ятирічки.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ

ЦЕНТРАЛЬНИй НОМІТЕТ НПРС

зерна,

тваринництва, успішно

Присвячено Двю комсомолу 56-И рsчнищ з дня народження

.r1ився веrеран парт ії й ко~ІСО~ІО­

комсомолу було· нрисвячене уро-

1

жовтня в будинку куль турн за воду «Торгмаш». з доповіддю про слав·ні роко вини ленінського комсомолу ви-

j

чисте засідання, яке відбулося 28 І

СТJ'ІЛИВ ' nерший се~ретар м-іського

- комітету ЛКСМ України

Т. Чумак.

Від і:чені бюр о обко~ІУ комсо­

:чо~1у щир о

ком.сомо.1 і ю Броварщини в·італ а секр-етар обком у лксм України о_ С.~tирнова. На збора х вистуnила секрета р

міського ком ітету

Компартії Ук­

Про сnрави молоді розповіли секретар ко мсом.ольсЬІКої орга ніз а-

М. Розгонюк та учооиця

вихован ню

хов.

ції

Київської

В. Ло-

ду Д

раїни Л. 1. Шелест. Ко~tсо~юл ьця м-актн віс т а м, мо.rюдим nередовик а м виробництва, ветеранам комсомолу, які ведуть

птахофа бр и ки мkької

середньої школи .N'2 2 О. Лесик..

Спогадами про nерших комсо-

велиrку роботу ло комун істичному грамоти

:мо.юді ,

було вр у чено

обл асного та

комітетів комсомолу.

~tісь,кого

В.ід імен і учасн иків зборів до

підніжжя п ам ' я11ниr<а В. І. Лені­

би на фронтах громадянської і ну та до обел іска Сл ави буJІ о Великої Вітчизняної воен nоді- nокладено корзини квітів.

Подвиг хліборобів Уkраїни ТрудяЩі України, вважаючи своїм . сич, __ВінницькоІ 1165 тисяч, Полтав­ найвищим обов' язком постійне прнмно- І сько1 1068 тисяч, Харківськоі ження в:кладу pecnyб.JJI.Jcи в зміцнення 1004 тисячі тонн.

(Фотохроніка РАТАУ) .

мольців, про буремні роки бороть-

РАДА МІНІСТРІВ СРСР

РАДИ СРСР

Фотомонтаж К. ЛіПІRа.

Добрих результатів досягнуто також по

виробництву

соняшника,

картоплі,

ОВОЧоВ.

Напружено nрацюють буряковОАН рес­ публіки, щоб у встановлені строки без

каської області на всій плоЩі посіву зі- втрат

зібрати, вивезти

і

nереробити

33,1 центнера з гектара, Запо- цукрові буряки. різькоІ - 31,7, донецької - 31, ВінЗначних успіхів досягли працівники економічно! могутності Радянської дерВиконали свої соціалістичні зобов'я­ ницької 30,1, Херсонської - 30, тваринницьких ферм. На осиові зміц­ жави успішне здійснення історичних зання також колгоспн і радгоспн До­ Дніпропетровської 29,8 центнера. нення ЩІрмової бази і поглиблення спе: ріш~ XXIV з'їздУ КПРС, у відповідь нецької, Київської, Чернігівської, Жито­ Багато районів і господарств одержа- ціаЛізацн підвищилася продуктивність на Звернення ЦК КПРС до партії,

до м~рської,

брали по

Во~ашНJІовrрадсь~ої, Сумсь­ ли більш високий урожай: У Христинів-

худоби і птиці, збільшилось їх поголі­ ському районі Черкаської області одер- в ·я, забезпечується неухильне зростан­ соцІаЛІСТнчне змагання за перевиконав- кої, Чернівецької, Закарпатсько! облас­ жано з гектара 41,2 центнера зернових ня виробннцтвtt і продажу державі тва­ ня nланів 1974 року, визначального ро­ культур, Жашківському цієї ж облас- рннннцької продУкції. Здійснюються радянського народу, широко розгорну.пи

ко1,

ку п'ятирічки і досяrли високих резуль­

тей.

татів у збільшенні виробництва зерна.

Як бойову програму

· Дії,

державі зерна став мінімальною нормою

д.пя :хліборобів України. Напередодні 47-ї рі'ІІІвці Великого Жовтня трудівники сільського господар_: ства респуб.піки успішно виконаJІН свщ соЦіа.пLстнчні зобов'язання по продажу :хліба. КоЛгоспи і радгоспи продали дер­ жавL 16406 тисяч тонн зерна, що на

тисяч тонн (53 міJІЬйони пудів) більше від народногосподарського пла­ ну. В засіки Батьківщини, як і в мину­

866

році,

засипано

український:

міль­

ярд.

Перевиконані п.пани вom.ux,

круп'яних

1

тур. Продаж державі і рису триває.

закупок

продо­

фуражних куль­ зерна

РовенськоІ,

Досягнуті успіхи -

Черкась­

ті

-

38,6,

це резуm.тат по- області -

Михайлівському Запорізької невідкладні заходи по збі/fьшению запа-

сифікаціі і переведення ва сучасну ін-

;jH,1, Бершадському Він~ 37, Нововоронцовському Херсонської - 35,3, Мар'їнському Донецької _ 3 5 , Білоцерківському Київї 34 9 д8 і д і сько • • пропетровському 8 пропетровської - 34,8, Карлівському Іlо"'тавськоІ з• 4 центнера з гекта

ної допомоги держави, великого поmнрення і впровадження досвідУ передовиків, результат ударноі, са.мовіддавоі праці·· хліборобів, великої організатор-

ського району Дніпропетровської області виростив зернових по 50,5 центнера з гектара, «Комінтерн!) Приморського району Запорізької області _ 50, імені

спрнйняJШ слідовного втілення в життя виробленої ницькоІ -

трудящі респуощкн побажання і поради Генерального секретаря ЦК КПРС тоцрнша Л. І. Брежнєва, внеловлені на зборах партійно-господарськоrо активу і урочнетому засідаННі при вруче.нн1 Українській РСР ордена Дружби наро­ дів, про те, щоб мільярд пудів продажу

лому

Волннськоі,

кукурудзи

Успішно виконали свої соціалістичні зобов'язання 1 продали найбільшу кіль­ кість :хліба в рахунок українського мІльярда :хлібороби Запорізької області,

які доставНJІн на :хлібоприймальні пУнк­

березневим (1965 р.) Пленумом ЦК, ХХІІІ 1 XXIV з'їздамн КПРС програми д альшого Піднесення

сі.аьського госпо-

сів кормів і підготовці зимівлі худоби. К

·

до

наступної

олгоспи і радгоспи закладають на-

дійну основу

року. Успішно

під

урожай наступного

план Сівби •• ч, дУстріальну основу, постійвої і всебіч- ра.•• Колгосп імені Суворова Маrдалннів-• сіви б проведені з одночасним внесення~І

дарства на основі його всебічної tнтев-

вю<онаний

озимих культур, на більшості П"'ощ по-

до рив, насінням першого класу' роз­ ширеві плоЩі . високоврожайвих пер­ спективиях сортів. Активно ведеться під­ готовка до весняної сівби 1975 року.

ської і політичної роботи партійних, Крупської НJРКвьогірськоrо району Насіння ярих зернових культур дово­ профспілкових і комсомольських орrаві- Кримсько! області _ 48,1, радгосп диться до високих посівних кондицій, заЦій, радянських і господарських орга- «Дніпро!) дніпропетровськоі області _ закінчується оранка зябу під увесь ярий

вів Украінськоі РСР. Колгоспники,

спеціалісти

50, «lІрнморський!) Запорізької облас- клин, полшшується структура посівів, - 46,8, <<Більшовицький настую> розширюються площі зернових культур_ господарства, Херсонської області - 44,7 центнера з Організовано підг9товку і перепідготов-

робітники

сільського

радгоспів, ті

вчені з почуттям високої відповідат.нос- гектара.

ку механізаторських кадрів.

ті в складних погодних умовах нннlшнього року вели наполегливу боротьбу за великий :хліб, робНJІн все необхідне, щоб здійснити -комп.пекс захоДів по інтенсифікаціі землеробства, вдосковuевню структури посівних площ, розшврев-.

За чотири роки середньорічне виробиицтво зерна перевищить завдання, встановлені республіці Директивамн XXIV з'ІздУ КПРС на дев'яту п'ятирічку. Велику допомогу в боротьбі за хліб

Усе це дало чудові плоди. По респубJІіф в середньому одержаво зернових (без кукурудзи) по 27,4 центнера, а озвмої пшениці - по ·31,7 центвера з кожного rектара.

вих підприємств і будов, молодь,' насе1- ного будівництва, спрямовують .зусилля .пе~ міст, воїни автомобільвих пі'дроз- трудівинків села па більш повне вико­ ділів Радянськоі Армії, льотчики сі.пь- рнстаннл зрослих можливостей колгос­ ськогосподарської авіації. Багато св.п і п;в і радгоспів, на підвищення ефектив­ енергії в спІльну справу в:клали праців- 1 ності суспільного виробництва і якість

ню зернового клину.

Партійні організації ресnубліtш, керуючись рішеннями XXIV з'їздУ партії, грудневого (1973 року) Пленуму ЦК KHPt:, положеннями і висновками, вн­ кладеними у виступах товариша л. 1. Брежнєва, в яких визначено чергові зав-

:хліборобам подали колективи промисло- дання на нинішньому етапі комуністич-

По 30 і більше центнерів зерна одер- ники Сільгосптехніки, :хлібоприймальних 1 продукціІ, на успішне виконання всіх 1420 тисяч тонн, ДніІіропетровськоІ 6 областей, 126 районів і 297,2 . підприємств, ав-rомобільного і залізІПІЧ-І завдань нинішнього року і п'ятирічки в - 1410 тисяч, Херсонської - 1360 тв- жали ко.пrоспи і радгоспи. Господарства Чер- 1 ного транспорту. цілому.

ти


Зокрема, •ідд!лох зниаи.а темпи продажу ,цержа.аі м'я· са і молока.

Відзначено також ряд кедо­ лінів у .вихоsаниі школярі:а. Адже саме шляхом система­ тизованого. ~lлесnрямоваио­ го виховання формуеться в учнів любов до хлібороб­ ської прОфесії, nотяг до пев­ ної спецІальності. На зборах ішлося та·кож цро необхіднІсть уведення

На зборах комуністів рад­ госпу імені Кірова йшла . мо­

вихо.ванню

В.

І.

повів,

що

номуністи

Глушак

ретельно

матеріали

(1974 партії про

nо.кращення

секретар парт­

кому

дарства

В. М. МогулянсЬd<ий внесли конкретні nропозицП щодо

трудящих .

Доповідач .

лоддю

роз­ госпо­

вдоскона­

лення ідеологічної роботи. П,роопагандистам і агітато­ рам відводиться почесна й колективу

ня.

на

виробничників, (а в ра,дгоспі

працює

ударників кому­

116

ністичної праці, дві передові

зразкового) вони показують. як глибоко розуміють трудя­ щі саму суть економічної й

Активно.,

аграрної політики партії, за­ клинають до

У доnовіді піддано крити­ роботу Погребського вІд­ діл:ка .Радгоспу, де nослаб­

· . ді

лення

антявності

КПРС привело до серйозних ускладнень у виробництві.

хвали

заслуговують

Особливої

по-ударному

колектив

місяЦів

ри,

члени

жити

і

працювати,

трудяп­

лективом

зом

не

приходить

з переnуегкою

во.д .

Ці

легливо

якості

на

до

їх

участь

житті

в

успішно

Іваненко.

колективу,

наявного

фабрику

необхідно

на

напо­

виховувати.

Багато рі·зних форм виховання. Але найкращий вихователь трудовий колек·тив,

риш,

а

якого

в ньому

старший

-

називає.мо

това­

наставником .

Шефст~о над молодими робітнИІКами на нашій фабриці і•снує давно. Бо на­ вчити нашій професії можна тільки при безпосередньому контаRті учениці і вчителя. коли досвідчена робіrrниця операцію

за

операцією

статі,

а учениця

своєї

вчительки.

Але раніше

показує

на

вер­

переймає кожен

pvx

ми не

приділяли

належ­

ної уваги цим з.в'яЗІкам двох по.колінь , поки не nочули про добру славу настав­

никі,в Москви, Ленінграда, Києва . До­ свід цей за·слуговує уваrи. Бо ж молоді всюди багато, і забезnечити їй необхід­ ну допомогу і п ~дт,рим.ку силами однієї тільки адмініст,рації чи силами інструк­ торів не можна. І наставники в цьому ділі великі помічники . «НаставнИІКи

-

це кадрові робі·тнини. що володіють вИ•со·ною майстерністю, багатим життє­ вим дос,відом і, я б с.ка.зав, талановиті педагоги,- говорив у своїй промові Ге­ нералЬІНий сен,ретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв на XVII з'їзді ВЛКСМ. Во­ ни з доброї волі, за поклИІКанням душі в чать ·молодь працелюбству, майстер­ ності, виховують їх на героїчних тради­

ціях

нашого

славно,го

робітничого

кла­

су».

Тепе,р у нас на фабриці і віп настав-

"..-

..

~

kугоІІІІТЕІстА З давниас-давен дюди шу;кали відповідь на

запитання:

в чому

СМИСЛ ЇХНЬОГО ЖІИТТЯ? Шукали і не знахо1дили. Знедол.ені і пригноблені, вони мадо бачили щастя і радості . Щоб здобути їх. боролися з гнобителями. 'І'а сили часто були нері•вні . І от <<На допо,могу» тим, хто стра­

ждає, · црийшла рел~гj,я з її твердженням. що найвища ме­ та людини на землі, смисл її життя досягнення райського блаженства після сме,рті. «На­

-

nредставникам

в

ної

І.

Вав!лов

роботи

світлі

серед

вимог

нашого

див раду наставників, яка план заходів, спрямованих

ціЄІЮ разом із цеховиІ\UІ парторганіІзація­ ми і профкомами. При цьому особливо враховуються мора·льні якості, куль­

турний та ідейний рLвень. зустрітися

2

стор.

при:крЬпитн

учня.

працею

для ін­

шиас, вистуnають органіаато­ рами 1 застрільнина•ми всьо­

·

го нового. nередового. що на­

роджується в колективі. Ни­

ні,

коди

бригада

терміно.ве

колективу

завершення

на

виконує

замовлення

сос

С. інструктор

коМ111лексу

-кому.ністи слю­

ударної праці. І як

.

резуль­

тат, бригада А. В. Зіневича усnішно

справляється

з

цим

завданням .

І. ДОВГОПОЛ,

НОСКО,

секретар партlйво'І

оргвідділу

міського комітету партії Україин.

робітнищв

Пет­

тваринниць·кого

сарі В . П. Шороп, П. М. Криваль внесли цроnозицію: кожний день зробити днем

Ком­

ганізаціі

ор­

ремовтно-ме­

хані'ПІоrо заводу.

Змінні норми­ на 120 процентів

часу

Ось як говорить Любов· Іванівна Кось­ ко

про

свого

першого

трудового

нНІКа Галину Миколаєнко:

нs.став­

<<Багато чим

я зобов'язана їй у житті. Насамперед. вона навчила мене любити професію

в'яІЗальниці , добре nрацювати, бути дисциnлінованою, а найголовніше ці­ нувати і поважати працю і;нших людей. Вона стежила за кожним моїм кро­ ком, .рухом, }Jав Іть за тим, як бу.ла зо­ дягнена.

·

з

ким

дружила.

як

ВІЧилася

в

школі робіТН'ИЧОї молоді. Пройшло не­ мало років . І я вже сама багатьох на­ вчила професії. І з nриходом ноЖІНої нової учениці завжди хочеться бути схожою

на

свою

першу

наставницю~.

Для багатьох вибір професії П<>'ЧИна­ ється ще зі школи. Дея.кі з майбутніх виnус.кникlв ще з 8-9-го класу почи­

нають готу.ватися до

роботи, яку собі

обиратимуть.

А

ЯІК же

хто не

де

nотрібні його руни й

знає,

бути

з

тими,

гаряче серце, на ЯІКій професії зvnини­ тися. І тут слово за вет·еранами. Бо

хто ж краще них розкаже про роботу на

фабриці , npo славні традиції nідпри­ ємст.ва, ніж найдосвідченіші робітнцці, ніж ті,

хто потіІМ навчатиме цих дівча­

ток їхній· майбутній недостатньо

друзям

професії. Але ще

допома•гаємо

правильно

нашим

вибрати

юним

с.пеціаль-

н ість. мало nриходи,ть до нас на робо­ вчорашніх

десятикласників .

Ми

по­

школами.

Найкращі наставники на фабриЦі номун іс ти Л. І. Косько, Н. М. Малюга. В. М. Є,рмолаЄва, М . І. Рубахіна, КОІМ­ со:vІол.ка А. В. Литвин та інші.

Комсомолець Микола

токар IV розряду. Він тру­ диться на заводі пластичних кас. Змінні норми виробітку що­ дня виконує 'на 120 процентів. Бере актону

Є. КУЗЬМ.ИЧ, секретар партійної орrанlзацlї фаб­

Семенюк

-

участь у громад­

ському ащтті колективу як член добровільної народної .цружиии .

рики верхнього дитячого трикотаж­

Фото В. Бендпа.

кого . одягу.

Про с.м.исл Жиmmя нашого

вання до смерті і до тої . НЄСІКін­ ченності, яка ро.зкриється перед

К,ОЖНИNІ у ХВИЛИНУ смерті~.-

Великий Жовтень

уnерше в

історії знищив у нашій країні соціальну н€рівність, гноблеmя людини люднною. Всі багат­ ства, створені рукЗМІн і розу­ мом труді·внинів, стали їх над­

банням. Земне людське щастя з уrrопії, нез.дійсне.нної мрії цри­ гноблених перетворилось у ра­ дянських людей в реальнІ.сть.

Смислом їх життя- стало актИІВ­

о

всього

на

відзначити. · що

металооюнструкцІї для

винні встановити найті.сніші контакти з

можна

сах трУІЦящих. боротьба за пе­ ремогу найбільш справедливого

о

наставни­

виконано

показують приклад

боротьбу повинні очолити комуністи. особистим прик­ ладом .вести за собою інших.

наголосив

план

своєю самовідданою

рішен­

якого

в << священному писанНіі»,-схо­ дин.ка до життя ві•ЧІНОГО, готу-

життя,

у соціалі­

процента.

Необхідно

культу­

ту

цього

місце

в досягненні таких усnіхів з.начна роль комуністів. які

необ­

робниче навчання. Інструктор, позна­ йо:мившись з коЖІНим. рекомендує, до

не перетворЄНІНя світу в інтере­

земне

з

ком, усі новачки споча'l\1\у nроходять ви­

гонориться

ше

ро:з,робила на полІіп,

шення роботи по наставництву. Важлн­ .ву ·роль відLграє nравильний вибір на­ ставника, бо характерами різняться не тільки учні , але й вчителі. І тому не кожний робітнин. хоч 1 кадровий, мо­ же бути · наставником. Кандидатури у на•ставники nіtдбираються ад.міністра,

наставника

сів перше

рівсь:Іюго

травневого

суспільст­

Для здійснення цієї роботи фабрич­ ний ·комітет на св<>єму засіданні затвер­

як

року

цей колектив по­ змаганні серед

ч ено шляхи усунення недолі­ ків з тим. щоб спрямуІІати

ідейно-вихов-

В той же час саме життя показало. що із наставниками треба nроводити серйозну. вдумливу роботу, п~двищува­ ти їх ідейно,політичний рівень. нав.чити їх педаrогічно.ї майстерності, ; тоНІКощі•в технолотії й економіки.

тоrо,

За

дев'яти

п'ятиріЧКи етичному

132,7

питаннях

затвердили

дострокове

обговорен­

ва.

До

роботи

місяців ВИЗfІачального

використання

фаліетичних зобов'язань чет­ вертого року п'ятирічки. Цю

ні звітної доnовіді. член пар­

ннн1в ми вимагаємо не тільки навчати професійній май,.терності, виробничих сенретів, а й прищеплювати молоді по­ вагу до славних трудових традищій сво­ го під:приємства, uфності Номуністич­ ній па.ртії і народу, аасоку свідомість, виховувати риєи, притаманнІ найкра­ щим

А. В. ЗіневJІіІІ.

ня , в якому конкретно визна­

зусилля

авангарді за поліпшення діяльності парторганізаЦіІ 3 тих чи інших nитань.

Вистуnаючи

на

підвищення

Збори

партзборах. не виступають в

у

чи за­

вперто,

муn~іст

nLдсуr.tками

Бондаренко

ри виробництва. на діяльності комсомольської та проф­ с.пітювої організацій.

комуністи

відмовчуються

звітного

ра­

цічного цеху. яку очоmоє ко­

Ковален­

обладнання.

хідного

вико- .

.IJ..

завж ди

Н.

ефективного

доручень.

піддавалися

М.

зупинилися

трудо­

громадсько­

партійних

В.

людини

М.

метало­

ремонтво-.иеха­

винонання плану. Члени КПРС Н. Ю. Волкова, О. й.

nроведенні

ви­

М.

його гласностІ. В цехах і на дільницях наочна агітаЦія

за

НН,8 . процента, - · 103,9.

тії

нести

конструкцій

за­

ко ' вказав на недоліки в ор­ ганізації СОЦіаЛіСТИЧНОГО а магання, на недостатнІсть

Наставництва-вимога Вм іння

колективу

становить

на

соке почуття відповідальності перед ко­

Наnружено працює брига­ да по виготовленню

ничий

тиЦі

Одним з

життям

Н:омуНіст

дотримання вимог Статуту I01J:>C. Зокрема, гострій кри­

нестандарт­

не кон­

не пов'я­

ченню. бо застаріла, досі відсутня дошка показників

нання

на

їх бесіди носять

попереду

справився із завданням~. а саме ~· випуск продУКцt'і

му

збори

агітато-

з

KOIJHICT8

воду .

На зборах велася відверта

про­

працюють

з ані

сЗнв.н­

прочитали

кретний характер,

В. lVI. Корнелюк. 1. А. ОNІельчук . А. Півень. які

по-діловому

якої

бригад цідцриємства. Вироб­

про

звітно-виборчі партійні

періоду.

достатньо

по-

заводу

товариства

члени

не відповідає своєму призна­

пинився на тих nитаннях, які перебували в центрі уваги парторганізації протягом

членів

у

В·У а.ктивність комуніст\.в, а й

йшли

заводі

праЦі.

розмова . не лише про

ного комунального облад­ нання . Секретар nартійного бюро А. Г. ЛемпидькиІ ау­

нових успіхів .

першість

даної

реалізацfі

розмова

бригади, Зазимський відді­ лок виборює високе звання

більше ЗО лекцій . Кожної середи у всіх виробничих Підрозділах проводяться по ­ літінформації. Однак. ще не­

завжди.

· дев'ять

і відварта

нращих

тирічки .

ня»,

Бригада

первинна орга­

нізація

зу дьтат.

Принанпона

організаторів

нові досЯІгнен­

На прикладах

села.

ся думками про вдосконален­ ня фо.рм аГІтацІЙіНо-масової роботи. В. КОВАЛЕНКО.

р.) Пленуму ЦК Ном­ України , де йшлося

nодолання

ся всі виробничники . Нк р~­

з мо­

ко та ·п. І. Клишта поділили­

травне в ого

важлива ,роль

роботи

мешканцями

успішне

намІчених рубежів визна­ чадького року дев'ятої п'н­

анків,

що не працюють в радгосnі . Члени КПРС І. Г . Марухнен­

вивчають

перспективи

і

тивно працює

за

fШРС слюсарі М . М. Кова­ ленко. О. й. Іваценко. М. А . Бондаренко. електрозварник А. Т. Паршин та багато ін­ ших. Рівняючись на передо­

Комуністи Т. С. Єреденко.

ва про завдання :партійної ор. ганізації по ідеологічному

ків

змаганні ведуть комуністи . показуючи зразки самовід­

ліотек

Пленуму ЦК Ком­

партії України. Нін відзна­ чив. що на підприємстві ак­

Як

нових радянських обрядів, організацію пересувних б !,б­

р.)

(1974

найважливіших є розгортан­ ня дійового соціалістичного змагання серед виробнични­

о

і передового суспільного ладу - комунізму . Партія бачить свою головну

мету в тому, щоб все робwrи для людшrи. для її блага. Ра­ дян.сьіКі ліоди на ділі перекона­ лись. що радість 1 щастя можна зд<>бути тільки самовt.дданою працею, з доnомогою своєї на­ родної влади. Працею створю­

упевненістю в реальність иа­ шиас плаюв. нашої мрії і метц. ЗдLйснення нащреслеиь партії, яка науІКово виражає ІюрінІНі інтереси на,роду, мета і смисл

нашого

життя.

На відміну віл цьото релі·гія проnовідує глибоко негативне ставлення до nраці. ЯІК заnиса" но в є.ванrелії, праця є проклЯ'І'­

Богові угодна тільки «М?лиrов­ на праця» заради вічноrо жит­ тя на небі. Про це свідчать хоча

б «Житія

СВЯТИХ».

.«СВЯТ:ИЙ»

Си:меон Столnн.ИJК, наприклад, n.росдавИІВСя mм, що просидів

на стовпі в молитоВНіій дрімоті років. Заслуги <<блаженного»

80

Андрія

-

в тому.

що віІн усе

життя удавав з· себе юродивого,

тя. накладене богом на Адама і і Єву за їх «первородкий

сидів на смітнику, 1, .х.а~рчую­ чись nокидьнаІМи., підносив хва­

гріх~. · <<Шана, яка буває від людей (розумій: у тому числі і сумлінну працю. Перетворивши nрацю в спра:ву . шана за nереконує це{Жва.­ честі 1 слави, партія комуністів Ф. Ф.). озброїла радянсЬd<их людей повинна бути ненависна душі•.

Релі·гія вбачає смисл життя таких п~тельн.иків у тому, що вонн вдень і вночі мОЛ'ИJІJНСЬ,

ються асі матеріальні 1 духовні цінності сусnільства. Праця головний засіб виховаm.я і нав­ чання підростаючого поооління.

новЕ жиrrя

о

Середа, ЗО жовтва

1974

лу богові ...

хоча, по

рОВJ

cY'l'l.

були дармоіДами,

о


ВВ ВИВОИ7Є'І':В ЗО:ВОВ".В.ЗАИИR?

Такоrо

Відрадні результати

ще

Включившись у Всесоюзне соціалістичне змагання працівників сільського господарства за збільшення ви­ робництва і заготівель продуктів рільництва і тварин­ ництва, колектив райоб'єднання «Сільгосптехніка» на­ полегливо трудиться над виконанням зобов'язань, взя­ тих на визначальний ріІк п'ятирічки. Він прагне своє­ ти радгоспам і птахафабрикам сільгоспмашини, запчас­

технічне

обслуговування

машинно-трак­

торного парку, організувати комплексну механізацію тваринницьких ферм тощо. Проводячи цю роботу, ми вносимо свій вклад у підвищення продуктивності сіль­ ськогосподарського виробництва, виконання соціалісти'1них зобов'язань радгоспами і Птахофабрикамн району. Як колектив виконує свої зобов'язання свідчать р·езультати роботи за минулі три квартали. План по виробництву виконано на 101 процент, а по реаліза­ ції - на 103. Виготовлено продукції на 1623 тисячі

кої яkо.сті молока, що надходить з Пухі.вськоrо племптахора.д­ госnу-реnрод)'Ю'Ора 1 СемиполкІ.вськоІ птахофабрики. Так, за минулі дев'ять 'иі.сяцlв· Пухlв.ськИ!Й п~еМІПтахорадrосп продав 720,5 тонни молока, в тому чн:слі першого сорту - 330 тонн

(45,8 nроцеНта), дPYiJ:'Oro - 346 тонн (48,1 процента) і не­ сортового - · 44,5 тоНни (6,1 процента). Ті.льии у вересні кіль­ кість несортового молоКа зросла до 17 процентів лише 5,1 тонни (6,3 процЕЩта) першого сорту. ВнаслІдои низьи.ої яно­ сті м·олоиа l'ОСІЮДа.рство втратило 8917 иарбованцm. Головною причиною продажу державі несортового ммоиа є антисанітарний став ферми та .вlдсутнLсть холодильного устат­ иу,вання для його охоло,фкення. Подібний стан і в Семилолиівсьній птююфабриці, де за дев''я:ть мі,сяців ниніІІщьоrо ро.иу лише 25,8 процен:та молона продано першим сортом і 20,9 процента несортовим. Вна­

В міру дозрівання літнLх, осінніх, а потім зимових сортів ябЛук прагнули,

щоб

їх.

не допустити

Особливо

втрат

при

відзначалися

·

збираНІНі

робітниці

Особливо відзначилися робітники майстерні В. Т. Ве­

ланои Марії Тимофіївни Буділо, Полі­ ни СвирИJДівни Довгодьио, а таиож пра­ цівниці Галина Іванівна Батюи, Марія Степанівна Чугуй, Наталія Хомівна Довrодьио та інші. Вони система/І'ично перевІШtонували норми виробітну на збиранні фруктів.

лась, В. Д. Власенко, Є. Г. Родигін, В. Ф. Скрипка, О. Г. Юсса, М. М. Михайленко, М. П. Дробинка.

ведено

Тепер роботу в саду закінчено.

Великий обсяг робіт на рахунку механізованого заго­ ну, який виконав план на 106 процентів вивіз у поле 91 тисячу тонн органічних добрив, як і було передба­ чено на рік.' Проведено значну роботу по вапнуванню і гіпсуванню грунтів. Серед передовиків змагання ме­ ханізатори В. Л. Зайченко, В. М. Тулубаєв, Д. К. Шу­ гаєв, М. А. Кожура та інші. Добре попрацювали на перевезенні силосної маси, сінажу, зерна, овочів, фруктів, буряків та іншої сіль­ ськогосподарської продукції транспортники М. І. Пікож,

В. А. Облакевич,

Цими днями відбулось засідання міського иомітету народно­

го ионтролю. На ньому обrовdрено пmанНіЯ про nричини НИІЗЬ­

ності.

карбованців при плані 1597 тисяч карбованців. Вивезе­ но в поле 153 тисячі тонн органічних добрив - значно більше, 'ніж передбачалося за рік. Колектив машинно-тракторної майсте~ні виконав план по загальному обсягу на 111 процентІв, у тому числі третього кварталу на 105, по реалізації на 116, продуктивність праці зросла на шість процентів.

І. М. Манько,

молока

Дето суJМніва.вся в реальностt зобо­ в'язання. бо таиого врожаю ще нін·оли не збирали. Та иолектив бригади довів, на що він здібний. За деревами встано­ вили ретельниЛ догляд: у пристовбурні иру.ги внесли добрива, обрізали гілки, своєчасно боролися з хворобами і ІІІИід­ никами саду, не допуснали забур''яне­

тини, нафтопродукти та інші господарські матеріали, вивезти і внести в грунт органічні і мінеральні добри­ поліпшити

б уnо

не

Ще тоді, иоли брали соціалістичні зобов'язання на визначальний ріи п'яти­ ріЧІИи, садова бригада' Івана Гриюрови­ ча ТолоЧІИа дала слово виростити на иожному з 20 геитарLв плодоноснmrо саду 90 центнерів фрунтів. - А чи не ба.гато сягнули?

часно і якkно відремонтувати трактори, вчасно постача­

ва,

Не допускати низької якості

врожа10

ності

оста•точні

-

результати

слідо.и прода.жу державі неtсортового молона господаретна втра­

тило 15081 карбованець. Причина та ж сама: антисанітар­ ний стан на фермі, в'ідсутність необхідної аnаратури і матері­ алів для очшщеНіНя молоиа, незадовільне {)Холодження йо·го. Місьиий иомітет нароДІНого ионтролю за nродаж державі мо. лона низьної якості оголосив ·сувору доrану головному заОтехні­ ну т. ДяЧІRу і головному ветліиарю т. Роnану з Пухівсьиого племnтахорадгосnу, rо~овному :юотехнlиу т. Нозулі, головному ветлікарю т. СерДІЮИу і керуючому ві·дділком т. Сарононому з Се.миnол.иівської птахофабtрики.

Під­

врожай­

вийшло з иожного гентара

центнерів фрунтів. При плані центнерів їх здано державІ 2800

140

Штрафи- 3а понаднорма'rивні

1300 цент­

ІІростої вагонів

нерів.

Г. ПИЩАИ, бухгалтер Рожнівськоrо відділка радгоспу «Літківський».

На засіданні розглянуто таиож питання про забезпечення своєчасного розвантаження ва,гонів. Великі понаднормативні простої їх за мину-лі дев''ять місяців допущені на заводі пласт­ мас, заводобудLвному иомбlнатl, шиноремонтному заводі, УПТН треосту <<Броварисільбуд», меблеві;й фабриці, ремонтно-механіч­

П. В. Сорока, Г. С.

ному заводі. Причиною великої затримни вагонів під роз.ванта. женням і навантаженням є те, що нерівники окремих піДпри­

Шевченко та інші. Високих показників добився тажної дільниці по механізації

колектив лінійно-мон­ трудомістких процесів на тваринницьких фермах радгоспів і птахофабрик. Попереду йдуть бригади А. В. Сафонова, І. К. Чубка

та І. О. Бабича. Виробничий план виконано на

112

ємств не забеЗІПечили належного ионтролю за організ;:щієЮ роз­ вантаження

про­

центів.

З такими показниками зустрічає 57 річницю Вели­ кого Жовтня наш колектив, який бореться за достро­ кове виконання рік п'ятирічки.

зобов'язань,

керуючий

взятих

на

Л. САНКІН, «Сільгосптехніка». В. КОЖА, секретар парторгавlзаціІ.

райоб'єднанням

Нещодавно було n:Роведено nеревLриу господарського збере­ ження і винориставня нафтолродунтів в радгоспах <<Гоголів­ сьиий>>, <<Бобрицьииіі:·», «Плосиівсьиий>> і <<Літ,иівський>>. Під чае перевірки було виявлено, що в згаданих госпоДарствах не­ має розроблених органі,заційно-технічних заходів по еионом.но­ му .витрачанню паль·ного і мастильних матеріалі.в. Обліновці­ заправнини не ведуть їх чітного ооліиу, не користуються коефіцієнтами nереводу дизnалива із літрів в кілограми. В радгос•пах немає єдино.го облі.иу вит.рачання бензину за норма­ ми і фантично. Відсу'rні анти зняття залишиів пального і мае­ тильних матеріалів по мі,сяцях і :к:варталах.

В радгt>сnі

розгорнулося

дострокове

дійове

виконання

річки по вирощуванню овочів, зниженню ообі.вартості.

пі.двищенню

їх

захребетниками

у

народу.

Радян.сьиі люди

відчувають

задоволення від свідомості то­ го, ЩО ПЛОДИ ЇХ СЬОГОДНЇІШІЬОЇ nраці достануть·с.я і нащ~ам.

якості,

і

раній. Змінні! норми виробітку він постій­ но виконує на 120 процентів.

Груnи народного :контролю цих та вtс!х інших госnо.да.рств зо­ бов'язано ВІСтавовити постійний і дійовий ионтроль за економ­

прожити

його треба таи, щоб не було не­

за

nрожиті рони, щоб

безцільно не

палила

я

сІИазати:

мою,

Я'ИОЮ працю­

ве минуле і щоб умираючи зміr все

життя

і

всі

сили

~в під сонце:м, бо мушу зали­ шити її людині, яна ($уде пtсля

були віддані найn.реирасніtшому в cвirri боротьбі за визволеІН­

мене>>.

ня

У нащій и,раїні міцно утвер­ дилася

номуніетична

мораль.

На заводах і будовах, на гnаб­ риках і в колгоспах люди вчать­ ся са·мі і вчать своїх дітей жити і працювати по-иомуністичному.

Вже не сщно покоління С'ЬJtих людей наслі,дує

радян­ приклад

Норча['іна. Вони nоділяють йо­ го ставлення до життя, до його

о

людства>>.

Глибона відІданість радян­ ських людей Іtдеалам комуніз­ му, гоrовність захищати їх до ост.анньо.го подиху особливо яс­ нраво виявились у рони Вели­ ио.ї Вітчизняної війнИі, ио.ли і на фронті і в тилу ,героїз·м був масовим, всенаро,цним. Більш

ян

20

мільйонів синів

радянського

Середа,

30

народу

жовтив

1974

.N'11 2

техніwі зююди по ~оном'ії нафтоп.родуктlв, дсби:rись ліквіда­ ції ная.вних недалінів в збереженні і вихористанні па-льного і

ганьба за підленьке і дріб'язко­

працю

радrос:пу «Бобрицьиий» Дирекції госnодарств зо­ бов'язано в найближчий час ро.зробити иоНІНретнl орrанLзаційно­

мастильних мат~ріалів та завести суворий їх обліи.

Фото В. Бендика.

ється їй один ,раз,

головним

муністичної праці Микола Григорович Вче­

Релігія ж у «священному пи­ санні>> заявляє: << ... І зненавидів всю

т. АрхІлченну і механіиу в!:дділка т. Войну оголосив сувору догану.

верхових будинків, незабаром тут з'явить­ ся чималий басейн. На його спорудженні добре трудиться тракторист, ударник ко­

п'яти­

боляче

господарність і безвіДnонідальність в їх збереженні

інженерам раДІГосnів <<Гоголівсьиий>>, <<Бобрицьиий», <<Плосків­ ський>> і «Літиівський» тт. Нривоносу, Дідио.вському, Панома. ре ни у· і Нуцу, механі,иу відділка .N'2 3 радгоспу <<Гоrолівсь:Иий»

Для цього неподалік від села Пухівки, у .мальовничій лісовій місцевості, він будує базу відпочинку. Крім просторих двопо­

основної мети: <<Найдорожче в людини це тиття. Воно да­

стерnно

матеріалів, течуть таиож в радгосnах

нання заходів rю tжономному вит.ра:чанню нафтопродуtИт!ІВ, без­

вої металургії не лише по-ударному тру­ диться, але й прагне добре відпочИвати.

громадський кореспондент.

неробами,

чотирьох

Місьний иомітет народного иоотролю за незадовільне вико­

Колектив Броварського заводу порошко­

П. ЖИГАЛО,

трудового

всіх

<<Плоскі.ВСЬ'ІШЙ>>, «ЛіТИ·і.ВСЬКИЙ».

соціалістич­

завдань

нафтосилади на

обліку витрачання пально.го і мастильних !(рани в цистернах. Подібне становище

виконано.

за

«Гоголівський>>

відділ;иах не огороджені, з цистерн тече дизnаливо. Не ого­ роджені нафт·осклади і в радго.сnі «Бо:брицьиий». Ty'l' немає

Немає сумніву, що підвищене зобов'язання завер­ шального року п'ятирічки виростити на кожному квадратному метрі 16-17 кілограмів огірків, а з наяв­ ної площі 800 центнерів цибулі на перо - буде

овочівників

допущено

По-господарськи зберігати нафтопродукти

розсади ранніх огірків та помідорів.

зма-гання

чого

иенна суворо nопереджено.

У радгоспі «Заворицький» добре потрудилися овочів­ ники тепличної бригади, якою керує Федір Ілліч Ники­ форов. З своїми завданнями вони успішно справилися. План ранніх овочів виконали на 107 процентів, відпра­ вивши в магазини Києва ІЗО тонн огірків, 44 тонни цибулі та 77 тонн іншої городини. Кращі тепличниці Марія Звягинцева, Марія Олек­ сієнко з кожноrо квадратного метра закріпленої площі зібрали по 10,4 кілограма огірків, Катерина Моренко та Катерина Розпач по 10,2 кілограма. Нині закладається міцна основа під урожай наступ­ ного року. Вже посаджено цибулі на перо 10200 квад­ ратних метрів. Ії садять тільки мостовим способом. Готують парникеве господарство і теплиці для вирощу­

Серед

вна,слідок

заводобу/дівного ном:бінату т. Шандиrу і начальнина трансnорт­

НАСТУПНОГО РОКУ

не

навантаження •ва.ганів,

ного цеху цього підnриємства т. Нислицю, на головного інжене. ра заводу nластмас т. Хомеика, заступнина диреитора шиноре­ монтІюго заводу т. Нонону.ченІКа та начальнина УПТН <<Брова­ рисlльбуд» т. Домбро.всьиого. Начальнииів транспортних цехів заRО•дУ плас11мас т. Іванова і шиноремонтного заноду т. Бах­

визначальний

ПІД УРОЖАЙ

вання

і

велииі nона.Днормативні nростої їх. · Мі.сьиий иомітет народнато ионтролю за несвоєчасне розван­ таження вагонів, з метою частІКового оодшиодування збитнів держав.і, зробив грошові нараху;вання на застуnнина директора

і дочои віІддаЛІИ

року

ним винористаннЯІм нафтоnродуктів.

своє життя за те, щоб Бать- сьним ученням. <<Скасування иівщина була вільною, щоб і їх І релігії, Н1И ілюзорного щастя на-

суqасники, і прийдешні nонаління спіооітчизни.иів жили на

землі в мирі і щасті.

.

.

А релігія, церива заJИликают~

вщмовитись

вщ

боротьби

І (Н. Маркс

з1 І

Зf!ОМ, вимагають <<любити во рогш наших», <<благословля:rи тих, хто проилинав нас».

Смисл людс~о~о

роду,- nисав Мар:кс, !\ЮГа його дійсного

~-

1,

стор.

Своєю

є вищастю>.

працею

і

Штучні продукЦії,

-

і Ф. Енгельс.

385).

ВІДХОДИ ДАЮТЬ ПРИБУТОК

Тв.,

пісии новий вид освоєний на Ново­

ирwворізьиому

гірничо•збаrачу-

вальному комбінаті.

Вихідною

сnособом І сировиною для них стали від­

життя. благородними цілями ходи збагачення, яні, раніше наш народ, иерований nартією зливались у шлаиосховища. иомуністів, добивається дійсно- 'T~nep, проишовши через спеu

життя -:- І го своrо щастя. йоrо діла, його цшльну установку,

вони пере­

ходова тема решг1йних пропою-І усnіхи в будtвниц'l'в•і иомунізму тв?рюютьс.я в Цінний ~удівель­

дей. Переносяч~ мету ~иття в є прикладом всім народам евіпотойб.ічвий CBl'l', решгія по ту _ і тим, які стали ІНа шлях суті віід'бирає у. л19:~и саме соціалістичних перетвореНі>, і жиrrтя, nозбавляє 11 сил боро- тим ЯІИі ще тільии борютьс а

тись за те, щоб жити яскраво, свободу і соціальний

тварчо, щасливо.

Вmриваючл

нии матерІал. його усшшно за­ етосовують на будівництв!, ви­ нориставують для . виготовлен­ ня важного бетону 1 пінобетон­

про~~:с

них виробів. Відходи, перероб­

. . . . ленІ в будівельний матеріал. антигромадську • . ~тиrума:нну В ще~лах иомунІзму .. ~ їх здш- дали цього ро ну nідnриємству суть Х/РИСТНЯНСЬ!ИИХ догм про сненю справжю!і с..vшсл понад 350 тисяч иарбованЦін смисл життя людини, атеїсти життя людеи на земш. , прибутиу. u

J

u

неруються марисистсько- ленін-

о

НОВЕ ЖИ'rl'Я

Ф. ФІЛЕННО.

о

(ТАРС-РАТАУ).

1

3

стор.

о


~~~~~,-~~,,~-~-~~~~~·•~•~·----q#q###~~----~--------q~-~~~~~-~~--~-~~~и~~oq#~#D~

ДІМ, СПОВНЕНИЙ МУ3ИНИ навчального змагання

року

за

серед

присвоєно

підсумками

музичних

звання

соціалістичного

шкіл

«Заклад

області

високої

школі

культури».

Н;; обласних огдядах-конкурсах вихованці школи нсз~Іінно удостоюються грамот, відзначається їх внеока підготовленість. Минулого por;y такІІіІ огляд проходив взнmr

.

у

бров:.1рськііІ школі. У

участь ВИХ()ва;щі

шести

ласті. Комісія, у складі якої були столичного

~

музичного

Ю!ІІІХ броварчан

представники

учи.1ища, визнала

Gаяністів

-дуристів кращими.

ньом v

:.1узнчних шкіл об­ ансамблі

nіОЛОіІ'І<.:JІістів

'

uа<І-

'

Це, так би мовити, зас.1уп1. А ШJШХ щ> ше, . музиці, я_к і. скрізь, ОJЩ!! -- наполеглива прац~.

І педагоrш, 1 виховшщш. Вибір у хлопчиків і дів­

11 Ей ЗВИЧАННИй !! ньої людшш був

урок

навіть

для

чаток широкий у школі є класи фортепіано, струнно-смнчкових інструментів, де вчаться гра­ ти на скрипці, віолончелі, народних та духов<І.\ ІНструментах. Вихованці школи, як правило, опа­

сторон­

сповнений незвичайносrі. А маленьки"1 хлопчикам і дівчаткам, які були на уроці,

ли.

хотілося

Одні

роб}ІТИ

вміли

вже

одразу

все, чому

н~ву~ть не лише грою на основному інструмент!.

РІк вщ року у~кладнюється програма їх навчан­

ня. Вони грають соло, ду~тами, ансамблем

тут ~чіІ~

більше, краше, швидше,

були ~1енш вправні. Але бажання вчитися у всі~ однаково велике. Навперебій били ІЮ металофону

тами

~1аленькі

простІшого до складного_

палички,

і

педагогу

дуже

пильно дов·J­

тоненькі дитячі

голосочки

_Заняття

старанно виводил11

крас~юмов.~о

морі,

вперед

малюків

вправно

капіта;І

вела

педагог

по-справжньому

сящ,

окрІм вечо.ра

рал~них

механічних

фІЛІаЛИ ШКОЛИ.

Програма

9.00 9.05 9.20 9.30 10.15

Програма

К:.

т. т.

Б.

ра>.

директор

в

твоєму

«Моє

житті».

покоління».

мів.

докум:евта:Іьних

Шолохов. «Піднята Передача з літератури.

на ра).

«Творчість

18.00 Новини. 18.15 К. т. «В

філь-

рія).

кожному

малюнку

станv.

сонце»·

І9.25 Прем'єра тов.

«Моє

телевистави.

Б.

покоління».

пісні. Горба-

1R.05

ший

друга. «Комуна номер раз». 2І.ОО ІнформацІйна nрограма «Час•.

21.30 К. т. Відбірковий матч з футбола: збірна 1рландії збірнз

СРСР.

хов~о

!

20.15

самостійних

творчих

училн­

і

не ста­ На фото

зліва: грає Людмила Вербицька. Згори вниз: ви­

ступає орrкестр народних ін.струментів. Керівник В. В. Гераси­

мов. Загальношкільний хор. Ансамбль бандуристів під керів­

відкрип •.

І це, напевно, головне у її діяльності.

ництвом С. К. Слинько. Ансамбль скрипалів та віолончелістів.

Г. СІРОБАБА.

2І.ОО К.

УТ

трьох

ОСіНЬ».

(ЛЬВіВ).

гекта-

всім».

-

Мико.1аївського

заводу

імені

(Ре-

судно-

кому-

61

(2

телебачення закінченні

ее-

тюк-

-

Таджики:

вечtрнt

Пер-

математика.

Система

ді-

вечІр

УРСР

«Батьківщин•

_ 22.2<>

наро.!j.НОГО

Програма

Військо-,13.35 Hawa

УТ

15.40

Для

става, nрисвячена .. 30-річч.!<' визво!іення Радянсько• УкраІни ВІд фашистсь.~их о вгарбників. Інформацшнии випуск •день за

, 16.!0

.ні». Концерт. (Львів). «Подвигу ЗО років». «Екран молодих>>. (Одеса). Ресnубліканська фізико-матема-

театралІзована

16.40

днем».

дітсіі.

тична

ЧЕТВЕР, ЗІ

ЖОВТНЯ

Програма

17.10

ЦТ

9.00 Програма передач. 9.05 К. т. Гімнастика. 9.20 Новини. 9.30 К.. т. ·«Творчість юних». 10.00 Б. Горбатов. •Моє nокоління»..

Телевиста ва. Частина друга «1\ому на номер раз•. І5.55 Програма nередач., 16.00 Програма документ мьних філь-~

мів студії сІ\иргизтелефільмо..

«На

школа.

наторики».

Концертниіі

Длн

«Елементи зал

трудівникам т.

лісовій

(Передача

села.

дітеіl.

Програма

18.00 18.05

комбі-

другd).

19.!0

«Дружба»

(Херсон).

18.00

К.

Для

19.25 20.4.1 21.00 21.30

«Вн н.1м пнса.1и». «На добра>rіч, діти!». Програма «Час». (М.). Художній телефільм «Ад'ютант і'< ого nревосходительства». (3 ее-

19.40

"0.1івець-малю-

веr,ь».

«Честь

19.00 Інформаційно.

замолоду».

програма

новини.

Програма

пере­

дач.

галяnн-

18.30

юнацтва.

Вечірні

22.45

о.1фіша.

ви-

~Вісті».

21.00 21.30

на

Київ

і

обпасть

Но~ша афіша. Екран студента-заочника. Друг ні\ курс. Теоретична механіка. «Зчленовані системи. Елементи графічної статики»_ «Київ науковий•. (Ботаніки сільському господарству). Юнострічки минулих літ. Художній фі,льм «Дума про коза ко~ Голоту». Фільм-концерт «Волзькі наспіви». «Поезія В. Юхимовича».

·zz.ю Інформаційний

вІі\Jуск

«день

за

днем».

І8.30 Леніщький

І8.00 Новини. К. т. «Історія з Букварем•. університет мільйонів.

рія). Рет JKTOP Є. ФЕДЯИ. ---------------------, ..........................................~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • u :: БРОВІ\РСЬКИИ :

І9.25 К. т. «9-а студія». Веде nереда-

t•

І6.50 «Шахова школа•. 17.30 К. т. Концертний

зал

телестудії

18.15

19.оо ;~:~:;те"к;:с:~~~}ст~;;ики. рdдіо

в.

*t

t

чу політичний оглядач Централь- !і• ного телебачення і Всесоюзного ЗорІн.

ПОБУТКОм БІНА. Т

ПрИ ИМ А Є на

ремонт

і

виготовлення

і

1•1

З А МО В ЛЕННЯ стандартних

і

І

нестандартних

20.20 •Молоді голоси•. Всесоюзний те-

меблів, пошиття чохлів для автомашин від приватних осіб.

2І.ОО Інформаційна nрограма •Час•.

Цех по виготовленню меблів.

;реі~~~?рс

молодих

композитора 2І.30 Продовження голоси•.

В. Гомоляки. Телефільм «Солдатеня•.

Фото В. Рябинчика.

паМ'ятає,

славить!~.

«Орля».

nередач.

Вища

т.

Батьківщина во-спортивна

китів».

зрошуваного

студента-ночннка.

артиста

активну

багатш людиНІ. У школі вони пізнають

радІсть перших

«Обернена матрИЦ'\. ніііних рівнянь».

І

з

в_ я. Р•ябин­

стануть музикацтами_ Та ішщла

«Клуб

19.!0 Мультфільми. о 19.30 К. т. Тварчин

Разом

вить це з~ мету. Тут вони започатковують свій шдях у СВІТ .~узики, ~кий необхідний кожній ду­

досвід

курс.

Любімов.

ших МІст. Але, звичайно, не всі хлопчики і ді 13 -

чатка

Програма

Екран

В.

щах К!ієва, В1ннищ, Саратова, Чернігова та ін­

Програма на Київ і область 18 .00 Наша афіша.

Частина

23.00 К. т. Тираж «Сnортлото». 23.!0 Новини. Програма nередач.

По

новини.

І.

культури, муз~чних. та ку{Іьтурно-освітніх

деНЬ».

18.30 «Наука сьогодні». 19.00 К. т. Концерт радинеької

школи

· За рок.и роботи школа випустила більше cra вихованщв. 23 з них свій життєвий шлях пов'н­ зали з музикою вони вчаться в інституті

nревосходительства».

21.45 Програма

два

громадську роботу педагога Г. Л. Субач.

20.50 «На добраніч, діти!•. 21 .00 Програма •Час•. (.lV\.). 21 .30 «Lільськогосnод.<рський

ЮНИХ».

працюють

чнк. Добре знають у місті і в районі

(Миколаїв).

його

майстернях

ЛІ11К3Х вщдає багато часу педагог

1~.JU Програма телебачення Т <джикистану. 19.00 Інформаційна програма «Вісті»19.25 Художній телефільм «Ад'ютант

ці .1нна».

16.30 Jv\.

з

будівного

з;;~воду холо­

( Пуставіт та П .. П. ~атковський. Шкільній самодіяльності в

(Херсон).

портаж

Горбатов.

,Т.

«Передовиіі

1ї.30 «Проблеми

Телевистава. Частина перша. «Альоша Гаіідаш і Павлнк Гамаюн». Програма передdч.

!\.

18.0()

'

«Книжка

15.S5 16.00 Проrrама

Ії.30

(Донецьк). <<tlІКОПОМНа

передач.

Гімн •етика.

Новини.

К.

ЦТ

16.30

робітниками

ним працюють акомпаніаторами Є.

Програма

30 ЖОВТНЯ

пам'яті

у Княжичах

Хором працівників райвідділу внутрішніх справ керує

Новини.

дітей.

бібліотеці, вечір

батьюв, дитяча фІлармоНІя. У Калиті і при цен r-

Концерт інструментальної музики. Іl.J;) «Актори і ролі». U.J5 К. т. •Співає Л. ГрИмальська•. IJ.15 '1 елена рис. «Д.ень героїні». t..).,jij «Книжкова nоЛиця». 1S.~S Наша ;фіша.

СЕРЕДА,

у

концерти-лекції

про сш~дружюсть з

розпочнуть

Для

\ \

дильн.июв. Активн.о діє у~ііверситет культурн длн

продов­

1b.lXJ

\

з Істор~! радян~ької пісні. Школу 'зв'язує договір

серйозні заняття музикою у першому класі. Міська музична працює лише сьомий навчаль­ ний. Першого року її поріг переступили всього близько ста учнів. Сьогодні її вихованців вчетве­ ро більше. 438 хлопчиків і дівчаток з міста і сіл розпочинають тут свій шлях у музику. Діє вечірнє відділення. його відвідують 60 до­ рослих слухачів. В основному це вихователі дит­ садків, які вирішили зміцнити чи набути спе­ ціальної музичної підготовки. Робочий стаж школи порівняно невеликий. Але вже на перших сторінках її •трудової книжки» ~южна було б запнеати вагомі рядки. Минулого

11.00 11. !Ь

''

б~блютещ дл.Я. дорослих «Лермонтов і музика» вщбув~я за 11 активною участю. І Іощбну роботу ведуть майже всі педагоги В ~ланах. громадської роботи лише у цьому ~~і~

Таке «довге інтерв'ю» швидко набридло Олен­ Забравши свого зошита, вона біжить до Дверей. Разом з нею в класі вчаться ще сім учнів. Вони різного віку і різних здібностей. Зав­ дання педагога дати їм загальний музичний розвиток, навчити початків спеціальних знан1:>, пробудити любов до прекрасного. У другій поло­ вині навчання педагог визначить здібності і вірніше,

сту­

ц~ка~у л~кщю. Ось 1 останній вечір у районній

ці.

чи

серед

пе~агога теоретичного відділу М. О. Росич. )ї ПрІзвище ча~то зустр.ічається в оголошеннях про

На піаніно.

жать,

що

Мабуть, багатьом броварчанам добре відоме ім'я

ш.опен?.. у ШКОЛІ,

лишиться,

факт,

вщщлу народних ІНструментів, В. Г. Воловника­ ву, яка веде уроки з класу струнно-смичкови.\.

Подобається. Я люблю співати і танцювати. А на чому хочеш навчитися грати?

хто

той

ПІано очолює молодин педагог Тетяна Вікторівна

Тобі подобається на заняттях?

Ті,

говорить

Погоржел~ська. Добрі слова говорить завуч шко­ л~r ~· І. Іовба і ~ро колег Л. Ф. Федоренко з

жанням.

кожного.

!'

у Лілії Яківин Лю­

педагогічну майстерність

музучилища - її вихованЦі. Р_оботу одного з краощого відділів класу форте­

Зоя 1:3асилівна Пікуш, сама захоплюючись, і ди­ вуючись разом з малятами, із завзяттям і задо­ воленням виводячи з ними нехитру мелодію прос­ тенької пісеньки. Це був звичайний буденний урок заняття у підготовчій групі міської музичної школи. Ма­ ленькій Оленці лише трохи більше п'яти. На за­ няттях ми сиділи поруч і я могла бачити, що всі завдання педагога вона виконувала легко і з ба­

схильності

роботи

її

дентш КИІвського

ням вчили нову пісеньку, яка ще не мала слів і які вошІ потім складуть самі. А під кінець, урок~ мов

Вивчають теорію

школі в.едуть 54 педагоги, серед

барськщ, але про

Василек, Василек, мой любимьІй цветок. Солістами хотіли бути майже всі і навіть дове­ лося встановити чергу. Затим вони із задоволен­

-

у

в

за п ят~ роюв стаж

акомпанемент:

всі разом танцювали і співали. У цьому чарівному світі звуків,

рай?ну.

яки!' 48 --: з вищою 1 середньою спеціальною освп_ою ..Б1л,ьш як чверть віку вчить своїх вихо­ ванц~в З1на1~а Тимофіївна Ткачова. Лише трохи

для кожного ці маленькі палички сповнені чарів­ ної сили, яку негайно хотілося випробувати. П<J­ під власний

перед трудя~ими

музик.и. С.1овом, СІМ рокІв ндуть сходинками від

дилося стежнти за чіткістю робочого ритму. Бо

тім

спі­

вають у хорі. Обов'язково виступають з кdнцер­

ІНШІ

ни.

По

Програма

виконавців.

конкурсу

закінченні nередач.

сМолоді

-

нови-

Звертатися на аЩJесу: м. Бровари, вул. Мічуріна,

:

5.

Адміністрація.

*

t• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . t

~~~-:::;::::-~:::~::;:~;:~~-0---:::л-~;:с:---~~:::::::::~::::~:;::~::~;;:::~--:;;;~;;~--~. Коммунистической nартии УкраинЬІ, городекого

8

райомоrо

Советов депутатов тру дящнхся Киевской области.

м,

255028,

БРОВАРИ,

аул, квtвська, 154,

відповідал.,ного секретаря, відділу сільського госnодарства, коресnонмісцевого радіомовлення І9-3·18. вІдділів промисловостІ, масової роботи, фотокореспондента - 19-4-67.

дента

п'ятницю 1 суботу, Обсяг 0,5 формату газети сПраада,.,

~~#qІ''''~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~ІQІ##СІ~~~~~·~4~~~,~~с~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~&~*~•~~~~о-~

!НдЕКС 61964. Броварська друкарня І(иівськоrо обпу<Праапіин• в оnравах ІИ.ІІ.ааництв, поді11рафіі і книжкової торгівлі вул.

Київська, І54.

Зам. 5492-10.842.

171 номер 1974 рік  

171 номер 1974 рік

Advertisement