Page 1

О Р ГА Н Б Р О В А Р С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І У К РА І Н И, М І С Ь К О І РА И О Н Н ОІ Р АД Н А Р ОД Н lfX Д Е П УТ АТ І В К И ІВ С Ь КОІ О БЛ АСТ І

Газета вн:одвть з 1.7 квітня 1937 рок~

* N! 170 (7043) *

* Ціва 3 ІСОП,

П'ятниця, 25 жевтня 1985 року

Робітники і коnrосnники, сnецІалісти народноrо rосnодарства! Hanonernивo вnроваджуй те у виробництво nередовий· досвІд,

досяrнення науки І техніки!

(ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС). БАЗ: ЕФЕКТ ЕКСПЕРИМЕНТУ

ТРУДОВА ВАХТА

ТольяТТі ( Куй6ишевсь:ка область). Перші пl~су.Мки

г------

роботи в умовах леного

·пери:менту Воmькам.у

У півтора раза

му заооді. З n01Чa'l1<y року

иу. В результаті роошири. лась

тадом бригадного підряду, без травм 'і аварій та nо­

'- ·:.• f '

механЬзованої

580.

Проrrягом треть о г о Ш3арталу підросділ пере­

крю3

завдання з

-

будівельно

обсягу

мантаж н и х

робіт на 56,7 nроцен'rа, з :прщуктивності праці -

9,1

на

хунок

процента.

За

бережливого

ра­

став-

лення до матерLалів і об­ лащнаІНІНЯ виконано зобо­ в'язання no белю, труб,

еконо·ма ка­ метало-прока­

КолектИ'В .працює за ме-

В авангарді

." ..,;".··./.

цента,

СіЛЬСЬКО['ОСПО.дарсЬКО'Ї FІрО­ ДуІщії. Попере,ду ,в соuі­ алі.стичному змаганні тва­ рикників йде 01пера•тор

машинного

доїння

О.

батьком-матір'ю в рідних Завор:Іі:­ чах. Тут 1 вкореннвся. Не пішов

пі.дрJ=Щ.

Л.

580.

КУЦЕНКО,

.

ГІДНУ

автотресту

Міністерства

везено

що

значно

Майже на 100 кіло­ гра:-.tів моло,:ка більше nлану ної

оrдержала

:корови

від

:кож­

о~пера:тор

ма-

шинного доїння В. Лохот­ діrнова.

.м. половко. громадський

кореспон­

дент.

Очищають площі Закі!нчили рdщений

збирати ви­

урожай

r;апусти

бригади ]11'2 3 !мені 60-рі,ччя

робітниці радгоспу

СРСР, де Рогач.

бригадиром Вони в!д.праІї на державні прий­ мальні ·пункти 350 то-нн ,при .плані 310 тонн. Чи­ СУІало іншої rоро:диІНи ви~ ростИ'В :колектив бригадч

· О. Г. 1. вИли

на

по;лях

господарства.

Пере·крито плани продажу державі рещ~:·сни, набач­ кі.В, хрону. Нині тру ;о~ ни­ Ці- ОІЧИЩаЮТЬ 'ПЛОЩі ВЇ.Д ожнwвних решток. Меха­

~

затори

алишки

транспортують

капусти

на

тва­

рИІнницьниrй :компле:кс для годівлі худобИ.

Н. ТИМОФЄЄВА.

місяців пере­

мілJ>йон

1

477

ти­

сяч тонн різних вантажів,

тисячі

12,7

тони овочів.

ЧИІмало

передавиків

раrпо!ртували

кове

про

достро­

за'в·ершення

за:вдань

10

місяців. Серед них член КПРС брига.дир А.

СкаржевськИІй,

нанди-

НОМСОМОЛЬСЬНИй ТЕЛЕТАИП

счолює член КПРС В. О. Лоrутов. ОсноІВу бритади

Вагомий

неспілко.ва молодь. Тру­ дяться вони з особливим пlднесенням. Приклад у тру ді nоказують ЧЛ€НИ ВЛКСМ С. Пінчук, А.

більше

пор.

9

будівництва

складають

внесок Ваrсrмим внеско:м МОІJІО­ ді деревоо5р<Jбного комбіюшу ·в реалізаЦію Продо­ во.льчої програми є спо. ру дж·ення

ра:д~т:пі

піДшефно..VІу

1r

«За>ря•

корівни­

!(а на 200' голів. На бу­

ді·вниц'І1ві його ударно тру-

комсомольці

Б.улаве:н.ко,

ро·зрахунку

.цопомог­

ло в нинішньо.му рQці У·С· пішно спра·витися з плана­

ми засипки хліба всім гсспсдз. рства:м Стрийсько­ го району Львівської об­ ласті. На.дбав:ки до осно,в• ноrо• заrробітку з.а вироще­

нИй врожай

В.

КQІТ

Будівництво н</5лижається

ін­

до

нінця.

Шефи роблять усе м<>ІЖли­ ве, щсr5 завершити його спорудження до 68-ї річ­ Юfці Великої Жовтневої соц!алістичнаї

В.

революції.

ШЕВЧУК.

тю вчених струнтуру сіво·змін. Раніше кожне госпо·дар.ство мало повний наібір культур, з яких не

і

всі були для НІЬQІГо еноноМі'Ч'но вигідними. А тепер проІВе~ено необх!Д<ниrй пе-

ходів,

:ко:-.~плекс

СПрЯМQІВЗІНИХ

за­

рероопоДіл.

НrЗІПриклад,

На

·колrосп ім-ені

17

абільшення вироrбництва проrдукції nри зниженні всіх виді·в затрат.

У

районі

.на

оснооі

госпрозрахункових

rдань

переГЛЯІНуЛИ

зав­

З

учас-

«Плосківський:. «Аван.гард:.

опеціалізує·ться

ІЦу'Ванні РУ\.1ЗИ>,

ніна

-

верооня

імені

бQ,р·іччя

СРСР імені Щ·ор·са

ППЗ «Рудня:. імені Кірова

«Зоря:.

11,5 +0,4 «Гогол.івський:. 10,1 +2,5 «Літківсм~ий:. 9,9 + 1,4 і?v~ені Докучаєва 9,1

-0,7

«Руса<нІівський:. «Бобрrицький:. «Пухівський:.

8,4 7,4 7,2

«Ж·ердІі.вський:.

7,0 -0,2

+0,2 імені Мічуріна +0,1 «Завор.ицький:. -1,1 «Заплавний:.

вання че.кової систе[Ми :взаєморозрахунків між підрооділЗJми господарств. Важливим є й те, що са-

Імені

ють о;дна

Ле-

чують застосування широ­

нозахва.тних агрегатів, су-

допомагає

застосу-

операцій.

технологічних Частина

за-

ЗуЛЬТаТі ефективно[ нології

В ре-

впровадження· теХ:НіКи і тех­

значно

строки

с:кор<Jчено

облаштування

6,9 +0.8 6,7 +0,5 6,3 +0,2 5,7 -0,1 5,7 -0,5 5,5 +1,1 5,5 +0.4 4,7 -0,2 4,7 . о 7,13 +0,3

карбоваkців

промис­

лово-да.слЩних робіт. ПАРТНЕРИ СІЛЬСЬКИХ МЕХАНІЗАТОРІВ Лlда (Гродненська об­

l

лаrсть). Швидку ЯКіІсну

високо­

підготовку вантаж­

них а:втомоібілів <<ЗІЛ• га­

гантує

го;сподrарствам

ПЇ'Д'!lрИЄМСТВЗ;\1

Білорусії

ремонтний дєrнням ваІІюго

у

Л!Дсь:кий

завод. дію

авто­

Із

вве­

модерн!зо­

складального

завершено

і

агропро:му

його

цеху

·рекон-

ня

як

ощаджених

коштів

першо:кла~сноrо

вико­ насін­

ня і добрив. линнищтві

став

у рос­

на~ійннм

зміцнення ено­ господарств, роз-

ноІЖному ;:колгосnО­

першиСУІ

РО·КОІМ

і вигід-

п'ятирічІ<ІіІ

на

n'ять

центнерів з ге~тара, рівень .рентабельності •рОСЛИІН'НИЦ"ГВі процентів.

із

ними

Гоrспроrзрахуно:к

за­ 2більшилась

забезпе­

виJ<онан;ня

ЗаІВ,ДЗJНЬ n'~рі'Ч'КИ.

йон

витну ініціативи і підnри­ ємли:воrсті трудіВІШКів.

ВелнІку

трудових

завершRВ

нафт>О­ достро­

свердловин, . · nіJЩВищено коефЩієнт геофізичних досліДжень. ДодаТJюво до ·nла,ну п'ятирічки наміче­ но ·викона;и на 01дин міль­

ві надано можливість шу­

мну.

ві'Н

ристовується для nрИІдбан­

По району

засобом номіки

цукрових буряків.

Посилювати режим ено- міЩення номіІ

КОіВО

'Ніших шляхів до висо­ мt нол·еКТИІВИ nереглянули них нінцевих рез у ль та тів. їх уже ві:д.­ штатний розпис, їх nра­ Поліпшення цівнИІКи відмовилися від чутне: врожайність з€рно­ зайвих поюад, які д.ублю­ вих у районі порівняно· з

на виро- еІюнамію

рс!довищ,

стру;:к:цію, nісля я:кої значно зріс рес\'РС роботи ві~новлених .:,J.виrун!в. Ко­ лективи ремонтниос під­ приємств Держкомсіль­ госnтехніки БРСР встано~ вили ·ті.сні ксщта.~rти б!ль:ш

Тепер

зернової ·,куну- трат і !Пального

кощосп

·вих

І. ЛАЗАРЕНКО, директор автобази .М 2.

14,8 -0,4 «Великод!им.ер.:. 11,6 +0,1 «Красилі·вс.ький:.

наднорма­

тивних о·бстежень

яку ОіЧОЛЮЄ :ВОДій ;nершо­ ГО :класу, член КПРС, :ка­ валер оРдена «Зна:к По~ шани» В. Шоста:к.

кати доступніших

стала фінансово-еко­

землероба:.VІ

О.т-ябрсь­

nромислQво-геофtзич­

ноІ .КОІНТОРИ тресту <<Баш­ нафтогеофізика•. Вико­

диспетчерської служби райсlльгоспуправлtиня про середньодобові _надої молока в господарствах району за 23 жовтня 1985 року (Перша графа на·доєно молока на ко.рову (кі­ лограмів), друга більше ( +) або менше (-) порівняно з 23.10. 84 р.).

nоле

но::-.~ічна служба РАПО. Ії rrрацівніши запропООіували

тоду

ко·лектив

кої

за

наступного

з'Щду nартії пока­

XXVII

Оперативні дані

Госпрозрахунок

впровад-

nрогресИ'Вного ме­

Ію та інші. З натхненням працю­ ють у ці дні і члени од­ нієІ з кращих брИrгад,

ЯНЩО ПІДХОДИТИ ПО-ГОСПОДАРСЬНОМУ - - - -

тут уrперше

·ІніціаІторо:-.~

та

:ко·рівника

одержали і трудівни:ки господарств, які раніше в~ставали. ження

змагання

зустрі'Ч

зує

Фото· М. Семннога.

дarr у члени НПРС М. Миронець, комсомолець М. Земляк, В. Сидорен­

і

ші.

диться бригада з десяти де-ре:воо:брQбників, яку

В ПРОВАДЖЕННЯ госп-

г.і(Дну

Вантажі для народного господарства

ав­

Київського

мало.lіТ­

на.ВІШИ десятки

68-й

автомобілісти

nопулярнИІХ

о.рганізац!ї

чи кермо автомашини. Транспор­ тує різні вантажі. Roro поважа­ ють у колективі, шанована він людина і !В селі.

-

річниЦІ Великого Жовтня

.N2 2

ЗІВТОМ<>­

модифіка­

УДАРНІ ВАХТИ НАФТОВИКІВ Уфа. Приклщд умілої

І ось уже майже 20 літ їздить він шляхамн-дор()гамн, міцно тримаю~

шукати легкого шляху пfсля шко­ ли залишився в господарстві.

СПМК-

зустріч

'Кілька

1

ражок.

·шнний

М.

плану. На честь трудівни­ ці піІднято Червоний пра­

цій

Доля. Хіба знаєш, як вона скла­ деться? Не знав того 1 Петро Анд­ рійович Бобошко. Виростав Із

ЖурибіДа. У вересні вона надоїла від кожної коро· ви по 453 кілограми мо­

лока,

біЛіВ

ПрОrД:у'1КТИВНОСТі

УРСР. За

·виконан.ня

планів ·виробництва і про­ дажу державі ·всіх виді;в

З

заО'ХОЧен­

ДВf базаві МО•Д€Лі.

праці на 103,4 іПрО­ цента. ОсновО'ІО роботи її брІfгад теж став колек­

промислового

успішного

виробни­ кошти на­

правлено також на буJІ.t'В­ ющтво житла та об'єктів

Друге мі•сце у дільниці, яJ<у очолює Г. О. Бойчук. План із обсягу бу дів·ель­ но·монтажних робіт вона вИІконала на 136,2 про­

кладають

для

Великі

ня rробі'І'ників і службоо­ ці'В'. У дванаrдцятій n'яти­ ріІчці тут намічено освоїтч

тобази

зусиль

роовитку

ц.'l'ІВа.

соцкульmобу·ту,

Тру діВНИ'КИ р.адгоrспу «Великщиrмерський» до­ чимало·

фоод

алі.стичносо зм.а~гання се­ ред спорі~нених ділЬJІиць.

готують

змагання:

зна.чно

визнано переможцем соці­

нормувальниця

ту.

МОІЖЛИВі•сть

·збіЛьшити віДрахування у

1$-

·~ r ·~

дисципбу Ді'В·ель­ ·рушень ·трудО'вої Jrі!ни. За пі(4сумками ос­ на дільниця В. І. Карта­ .К'Варталу його шова із спеціалізованої таннього

зобов' яз аннями

пересуВІної колони N2

е'І<С·

nідбиrrо на автомобільно­

QДер?ЩШо ПООіад 250 міль­ йОІНів наІl)6омнців mрибут­

wвидwе Успішно справляється зі своїми соціалістичними

mослиб­

€КОНОМLЧНОГО

ДОСЯГ

а в

30

Кор. РАТАУ.

70

науново-дослід­

ін•стИJТутами,

вузЗІМи

і :конструкторсько-техноло­

гічними

оргзІНізаЦіями

країни. Це дає змо.гу роовивати ·виробництво на основі найнОІВіших досяг­ нень науково-технічного прогресу.

АГРОХІМІКИ СПІВАВТОРИ ВРОЖАІВ Мадона (Латві&ісЬJїа РСР). Опорний пункт агрохімічної служби ство­ рено· •При райеільгоспrех­ 'нLці, яка обслуговує гос­ подарства, прилеглі до се­

лища Ерrлі. ·криттям

З йо.го від­

завершено

лро­

грrаму, Н&VІічену на п'яти­ річчя, такі пункти діють в усіх Р АПО рес­ -публіrІ<И. (ТАРС).


*

2 стор.

25 жовтня 1985 року

«НОВЕ

ЖИТТЯ•

....

УТВЕРІІУВАТИ ТВЕРЕЗИЙ . СПОСІБ ЖИТТЯ ПІСЛЯ тією

тів

і

·

nар­

докумен­

посиле!ПfІЯ бороть­

npo

би з

прийн.ятrя

урядом

1

nиЯЦ'l'Вом

ал-кого­

лІзмом. :ви-корінен.ня са­ могонОІВаріюіЯ виконІt<>м поставив перед нами ви­ могу ідоRО'J)інно зміни­

вqцили,

яноr

шкоди

дає

3JЮВЖНВання

ни•м,

закликали

зав­

спирт­ меШ!Кан­

ців добровtльно здати аnа­ рати. Те, що ми говорили з людьми віДверто й пере­ конливо, пішло на ко­ ристь мраві. Рудияни

місіІ бувають там, де з6нраються ЛJОДН, і nере­

жителі, хто гадав, що ви­ моги закону Іх не стосу­

віряЮ'І'ь вкконання рекоме.щца.ц1.й.

ються.

Сказати,

наших

що все в цій

справі зроблено, ще зара­ но, але з'і столів зник са­ моrгон, менше збирається

ти стиль, форму 1 методи· роботи, домагатись без­ У\МООІ'НОГО еирІ.Шен:ня захо­

нІшньоrо роиу.

Найперше, що було на­

ми зроблено.

оновЛено

-

снлад к<JІМОСІ.І. За.м.lсть ок­ ремих пасивних ІІ членІВ

ІЦо складу

комісlІ

були

в-ведені

шановані і ав-rо-­

риrгеТJНі

nраціІВники,

що

ДобрО'В!ЛЬНО, ХОЧ <трем! Й пІсля

деякого

:ЩаЛИ

СЗІМОГОШІИХ

150

не раз на -ділі підтверди­

anapa'l'ia.

ли

Ми взяли св!Jй кон'tроль

евоє

вмінмя

іПрацЮІВ·а­

ТІИ з людьми. Після цього бу ло

визначено

заходи.

за розв'язання ЯІ<ИХ •ВЗ.Я­ лас.я ІКомісія. Це, в пер­ шу чергу, nрофілактн­ ка nкяцтва і ліквідація осередІdІв само.rонО'Варін­ н.я, 3\ЦЖЄ без ЦЬОГО ГОІВо­

вагання,

так

званих

JЩГВОМ бу ло б просто не­ моокливо . Разом із депу­

татамн

рів

рИТИ . про бороrr.ьбу

з

nи­

Ради :ми пройшли

1

.поnеРЕІд.жуємо

селом, побува..'UІ в кожно­ му дворі, •де роз'ясН10100-

необхідніс'І'Ь

ли

поря-дну.

ЛюдіЯМ

станов

полоокен.ня

партіІ

ІФнІКретких

ІЮ­

і уряду,

на

прикладах

ІЦо-

тримання

про

суоорого до­ встановленого

А

в

де:нь

весІл­

ля чи nроводІв до лав Ра­ дянсЬІкої Арм!І члени ко-

що

несуть

вІДnовідаль­

тижня. які ми щоразу ви­ виконкомі,

члени камІсіІ разом з медrграцівНЮ<ами бувають у іКМеютнвах ·n.Lдроодlлів племптахооа.во.ду сРудия•

І

контролюють

ня

-

іЮПереджено, Інших оштрафовано . Поsедlн­

ка

ще

:все ж

на

роогл.я­

черговому

виконкому.

правил

тор­

У

Р.удні •відбувся внІз- про роботу комІсІІ, засоби

ний семінар голів 1 секретарів виконкомів мІсцевих Рад наро.ЦНих деnутатів Броварщини, Н1. RКОІМУ були присутні таtюж слухачі курсів рад.янських nрацІвнИІК!В, на

вnливу. якІ вживаЮ'І'ься до порушникІ:в норм мо­ ралі. сРооь трудових колек­ тивlв у комунІстичному вихованні прац1вн.ІП<Ів• такою була тема вистуnу

яких навчаються н~ ГQІІО'ВИ nрофкому nлeмm;t­ paнl голови виконкомів хооаоводУ •РУдня• В. М. с!Л'ЬІрад КиІвсЬІКоІ обласrt. Мемру~и~. УчаснІП<и семінару

озна-

йомилися з роботою РудЗ Інтересом слухапн ранянськосо сlльвин()Ю(ому А.ВНСЬКl працівники 1 ви-.

по благоустрою населено-- СтуІП го пункту,

побували

директора

Рудняв­

н.а ськоrо будИЮ<у

нультури

сільському стадІоні, в міс:. д.

Зроблено чимало, але це тільки перші нроки на

голОоВа ВЮ(ОНКОІМУ Руднян- СТОоВНОГО доовІлля. Перед

шляху тривалої 1 без­ Rомnромlс.ноІ бор<m.би за тверезий <:nосІб життя. м~ це рооумlємо 1 тому ще актнвнtше боремося за рСХJВ'я:зания тих проблем, Яld стоять на перешкоДІ ус.пІшному виконанню за­ ходів по викоріненню nи­ яцrrва 1 самогоноваріння.

дотриман­

знайшлися

3 ВИХОДОМ

чотирьох nорушн.и­

nравопорядку

Активними формами впливу

оселі, де живуть СХИЛЬНІ до ШІІЯЦ'ІВа, .разом Із чле­ на<ми ДНД черrуЮ'І'ь nід час проведення різних за­ хО'дів у будинку "Культу­ ри, на стадіоні.

цl"ЄЇ ІВИІМОГИ.

Та

Окремих Із

гІмl спиртними нwоями у магазині, в'ІДів!дують

вони

у

них

дmри:м·ання

Ність за це. У окремі дні значаємо

в'я'І'Ь .РУднян.

де­

с!І регу лярн.о перевіряють

ки :ДО 23 ГОДИНИ. І третій наіПрям нашоІ

персональну

Притягнуті

Наша робота не обме­ жуєтьс,я цим. Члени КОІМІ­

на ці свята •моло;\1. адже ·музика на них грає т.lль­

реджен'І.

таких

вІ..дnові.,.tальностl

засlданнl

роботи .доnомогти лю­ дям nоо6утис.я шкідливих рІшення сходки села, 3ВИЧОХ ПИЯЧИТИ на роботі Я:КИМ заборонено влашто­ чи nісля неІ. ГолОІВНJі опе­ вувати масове вІ~ачен­ цlалісти і керівники ое­ ня урочистих подій, сnо­ ре:дньо.ї лан:ки бу.1и попе­ р~ження

ВИКОН•КО!ІІІу .

до

датиметься

та·нож під виконання

4:Шалашіs:., 'ВИГОТОВЛЯТИ 1 рооnивати самогон-. На~~е­ ред<Щн:І. цих сімейних свят запрошуємо .до сіль­ виконкому їх ортанізато­

кі

кІв

ДІ Є МО БЕЗКОМПРОМІСНО

дів. передбачених Указом Пре.зндіІ ВерховноІ Ра;ди УРСР віД 20 травня н.и­

Пов~ІН'КУ

ми розглядали 11а засl.Дан­

rолова

на

середнІ-й

урочнетій

у

Литвинен1<а

petcrpaцli тивного комплексу,

нооюнародженосо.

будинку

переД

Ф.

гостя.ми

роль у справі

Aoro

nосИJІенн,в

культури боротьби з nиЯЦПЮІМ. ор­ вистуnив га:н1зац1І

ЦІкавого

ськоІ сілJ>ра;ди в. 1. Рад- учасниками

1 змІ­

семінару ви­

чеtіkо. Вік ознайомив ко- сту~~~или члени

аrітбрига­

лег Із заходами, ЯК1 здlйс- ди. JІюют.ь векоиком . .депутати, Після цього пра.цівНики

о.ргани громадського само- Рад району обговорили врядування для забезпе- ряд питань органlзаціАно­ чення виконання постанОІВ масовоr роботи та зико­ партії 1 уряду щодо поси- нання намічених заходів. лення бОІрОО'ь6и з пияцтУ . роботі семінару взя­ вом, а-лноголlз.мом 1 само- ли учасn. І вистуnили го­

гоноварlнням. рqгьбІ

лова

по

райвНІ«>Н!<ому І. С.

бо- Рудак та J.нструктор обл­

з !ПИяцтвом

nри вІtRонкому

сІльвикоико."\11 В. Л. Ваг- вець.

при

про

школІ, дlяльнlеrь культурно-сnор.

Голова комІсіІ

В. БАГЛАИ, комІсії во бо­

ротьбі з ПИJЩТВОМ сільвикоикомі.

цев'!Іt

лай

розповів

nрик:утнІм

Р.

В.

Лисо-

В. ДОСВІТШR.

у світ по- М. Желудька за це ж са- ли б і рей~и-терееірки .по К()JІОГlчному 4Каб1нет1 пере­

'ме лиwе nопередили. Су­ дотриманню трудо~І дис­ буваЮ'І'ь 8 робlтиИ!Кlв, але вороІ роомОоВи з ним у ро­ ципліни протягом · робочо­ за тнм, як вони лінуКУn>­ відвіду­ ся, ніхто в колективі не бочому -нолективl ТЗІК і не го дня, . а та&<оок не цЖЗ9И'ТЬСЯ. та алкоголізмом• на пІД- аІ:дбулося . вання членами к~ІсіІ сі­ слідкує, Наnриклад, за данИіМИ ІІІриємства~ та в органlзаЗ •nочатку року у мед­ мей тих, хто зловжквав діях міста помітно пажва- вИ'І'Верезнику побувало 14 с.nиртними на.поямИ. Зали- ме,двнтвереоника, робІтник Архипеино пиячить 1 сьо­ вилась ~иалкогольна годні, на ліКувания вІн робота. СRЛадено ІВ!ДnовlД­ не з'являЄ11>СJІ. нl плани, З\ m<ими у тру­ станО'Ви «Про заходи ню боротьби

ДОІ!ІИХ

ЦК КПРС по посилеиз nияцтвом

колещивах

ПОТУРАЮТЬ ВИ ПИВОХАМ

прово­

ДЯ'!'ЬСЯ збори, · затверджено

опецІальнl

заходи.

Пере­

вага на;дається Індив!Дуа· льнlй роботі. Але ще не в уСіх ІКо­ лективах

створили

феру

непримиренності

тресту

колоні

твом,

атмос-

для п'яНИІ..ІJ> та просульнн­ кІ.s. НшрІП<лад, привіль­ но їм жиsеться у більшо­ сті будівельних організа­ цій. Teu<, у n~ресувн.Ій ме­

ханізованНі

ТУ"І' недостатньо ведеть­ ся профІ,nактичиа робота, мапо наочиоІ агtтацlІ; за­ ходи, сnрямовані на поси­ леннR борооьби з пияц­

N! 7

сБроварисlль6уд•

за дев'ять місяців прове­ дено лише чотирн засі­

дання комісіІ по бороІJ'Ьбl з пияцтвом. На них було

nраЦіВНИ!Кі'В КОЛОННІ, але на це в організацІІ не вІ:д­ реагувапи 1 дали віДУІо­ вlдь лише на одне по­

шився осторонь цієІ важ­ лшюІ роботи 1 штаб сКом­ со.мольськосо

відомлення. А п'ятеро то­

Жодного

бителІ.s спиртного залиши­

не заслухала

лися

nooa

осудом

-громад­

ськості .

У

ПМК·7

не ведеться

·НИ,

повинні

облік прогуліІв, що сталн­

стан

лективах.

злОІВЖИ'Вання ро­

разу

J<омісІя

на

своєму

засіДанні начальнИІКtв дІл.ьнІЩЬ. А хто, як не В()о

ея

через

про.жек~

ра.• .

сnрав

добре

у

знатв

н-изових

актИІВНо

ко-­

вестн

бітниками спиртного. За профілактику пияцтва. у цьому тими. хто перебуває на • Незадовільно -С>Щ>ави дев·';яти чоловіК. облLку у л:ІКаря-нархоЛо­ колекти:вL nроводиться І ан­ Якщо Г . Петрошеи!ку, го, ще й досі не закрІn\Ле­ тиалкогольна пропаrЗИ'да. Не оголосили сnравж­ ЯЮі!Й ДВІЧі У ЦЬОМу році нІ шефи, не здійснюється сзеленому nобував у медвитверезни: контрQль за вІдаJ,цування.м ньо! боро'l'ь6и змІю• 1 в ПМК-8 цього ну, перенесено відnустку Х'ВОРИМИ ЦЬОГО кабінету Чималу користь принес- тресту. На обліку у нарна зимовий nеріод. то р<JGглянуто

Осінь щедра rtльки иа врожаІ. вона

1

nopa

не Баrата

правило, все більше пасу­

ють нові сучасні обряди без ВЖИВ8ІUUІ roplJIКИ. Одни із таких вечорів відс у

Будиику

куm.ту­

рк села РуДІІJІ. СотнІ руд­

ИJІВ прийшпв,

сюди, щоб

висловити добрі, щирі на­ путні слова 12 молоДИJІ односельчанам,

sких

про­

ІІоджапв ва військову службу. Щоб до самого вовернеJUІJІ до ·рtдвоі до· мlвки

аrадувалк

і наказ

мlвlстра оборони, за'ІІІТав представник

JІХий рай­

військкомату, і под.ІІRУ ад­ Мінlс:трацtі трудових ко·

пективів,

де

до служби,

отчу

і,

працювалИ

землю,

звичайно,

материн·

ський рушничок, дівочу хус:тивку. А ще патрlо­ ТИЧНl пісні, жарти, уемІш· ки, тавцl, якt довго roro вечора аtдлувювапs у прекрвсному приміщеІІІІІ

сІпьс:ьиого .папацу. На фото: під •ас: 'UІС:ТВХ

прово.ців.

ypu

контролюються.

винна

1

антивнlше по­

nрацювати

у

пере­

сувнІй механ.lзован!А кол~, ні N! 8 комісія оо бороn.. б! з пияцтвом. З 15 nра­ вопорушників

у

роотлянуто

KOЛeJn'lfВl

персОІНЗЛЬНl

справи

дванад.ця:ги,

чо~

в~~

медвитверезник.

І

лише

дано

у

зараз

ще не вжито заходів до МаІКсимеН'Ка, Буrайова,

·

БоАк~

З таким станом миритися

нІяк

не

справ моокна.

К. ПОЛУДЕНЬ, відІІовJ.дальввй секре­ тар JCOIIlcii по І)оротьбІ з ПВІІЦDОМ мІса.uвков­ кому.

Всією- громадою

проводuи

юваКП до пав Рад11исьаої Армії. Цим под111м, як

бувся

nерсональні

вес1ллsмв, святами

иарод•евь,

не

БільWе

Звичай!іо.

з

ч;~су

вихо­

дУ в світ Постаноеи

ЦК

НПРС та Інших до.кумен7ів . спрямованих на по­

силення боротьби з пияц­ твом. алкоголізмом та самоrоноварmням,

викон­

ставники громадськосrі. Рідкістю стали •гучні ве­ сілля, пров~и в армію, nід час яки·х са,могон лнв­ ся. так би мовити, рікою. Виконком, взявши nід суuюрІtЙ КО}!ТрОЛЬ nрове­ деНІНІЯ урочистостей в селі, домігся того, що вони за­

ком НняжицькоІ сільської Ради зробив немало. Було nроведено дві сход:ки се­ ла, на яких віДбулась д1-

.кІнчуються не пізНІІ.ІН! 24 години. Зведено до м1н1-

'10ва,

му:му бУtЦі'Ввицтво так зва­

прИІНЦШІова

про те,

.я:к

ськості

розмова

силами

громад­

викоренити

яви­

ще. · несумІсне з нормами соцІалІстичноІ дійсносТІ. Більшість схвально зу­ стріла заходи, активно вІд.rунну лас.я ІНа ІНИХ, внес­

них

сшалашlв•

для

масо­

вих пкятик, в я.ких брало участь 300-400 чоловік. Бать.ки молодих не веко­ рИІСтовують під час урочи~

стості спирmих наnоІв до­ машнього

nриготуВЗІІfІМ.

ла своІ пропозиц1І щодо І хоча 40 громадян се­ посилекн.я боро'l'.ьби з пн­ ла здали добро~ілЬJЮ са­ ЯЦІJ'ВОМ, алкоголізмом 1 могонні аnарати, це ще самогоноварmням . далеко не всі . Адже nіД

Так. з ІнІцlатнеи жите­ бwrелІ.іІ СЖОІВИТОІ і nерЕЩа­

час nеревірок, проведених спільно з nрац11JНВ1(а.м~ Відділу 9HY'l'PIUШ!X справ,

но в мага:зин

6у.'Іо опІ.ймано, так 6и мо­

лів

с'КЛадено

ІJИ:~огою соnwртне. цини

лю­

продавцям з

не продавати Ім Водночас в го­

про.,lажу

~tагазинl.

списки

горілки в

ч~рrують

пред-

.вити,

на

rаричому

це

оштрафованІ.

О. М.

вlдал:ьностl. Дванадцять громадян оштрафовано за JЮЗl1ИВання

спиртних

н.а­

nоJв та nояву в грома.д­ СЬІКИХ місцях в нетверез~ му стані. Словом, робить­

nporre

виион-

І(ОМ використовує

надані

ся

чимало,

йому права далено не .пов­ ністю. Не прОJІВЛяють на­

лежноІ Ініціативи гром~ сьКі фо.рмуванІfя.

··

Передусім, роботу треба вести планомірно_ В тіс­ ніших 'ХОН'І'а!КТах повин.н1 працювати з нами адм1н1стра.ціУ та вtдповІдні громадсЬКі органи госnодаJЖ:ТВЗ,

:nІдприємства,

УС1'ЗІі08И,

на

Ради..

якІ знахо~я

територ!І

сlльсь~

Т

Г. ГОНЧАРЕНКО.

ще

n'ятьох сам<ЖОНнкІdв. Н. В. Маисименко, М. О. ГонтЗJР, Н. А. ЯGЗ!дЖ~ за

а

~даренко притягнутий до крн.мІнальноІ вІдпо­

ronoaa

еіо88І

ВІІІСІОІІКОІІJ еІа­

1»8АІІ

ASJТaтta.

ІІ&роАИИХ


сНОВЕ

ГВАРДІЇ

Дог пяд за травами

родила воїна орденом Червоної Зірки, меда­

далеко.

лими ~за відвагу•, •За

І Григорій Глотов мрі­ ив про швидше повер­

оборону Ста.пінграда•, ~за оборону Одеси• та

неиВJІ у рідну домівку,

іншими.

було

не

про

дуже

обрання

професії.

мирної

Та

Післи закінченВJІ Ве­ ликої ВітчизВJІної вій­

раптом

вибухнула війна. Моло­

ни

дий червоноармієць з перших днів став на

полковник нік

окупан­

"Раціоналізатори" з ЖЕКу"

ходимо

через

чимале

иаИВJІ

вдень

і

вночі

rо­

рать вуличні ліхтарі. Відповідь на газети надійшла чальВJІка

критику від иа­

жвтлово-кому­

иаль!Jоrо управлінВJІ заво­

ду аJіюміиієвих будівель­ вих кож:трукцій З . Сло­ бодчикової. Ось що вона

пише: •У

згадавому

бу­

динку у цей час йшов ре­

монт

під'їздів

rоте.пьвоrо

(будинок

коридорвого

типу), тому .робітники бу­ ли змуmеиl вдень вмика­ ти світло . Ву.пвчие освіт­ лении (дві лампи) вклю­ чавтьси

за

схемою

ра­

зом з освітлевним у пtд'­ Іздах•.

у J<ОЖНОГО

покоління є сво.я Маrнітка. Братськ. Ком.сомольськна,дІМу'рі , БАМ. Цих nам'ятних віх багато на славному

шляху

.кolvtcoмo­

лli. І нолн лунають голо· си скептиків про пасив­ ність молоді. хочеться од­

підготовлених

засипав

камер

на ударних

пр;уrяго~

декади жовтня

картоnлі ко~бінат

nо:vtістив сюди і гро:v~адського

нвартаJІі.

І

:v~алувато,

ли врахувати н:я

Павнн ників

~о.'Іоді

Як. прИ'Міром, стало для тих · 500 юнанів і дівчат, якІ ЖИІВуть

т ресту

в гуртожитку

« Броварисільбу д».

бу дівиицтво дненоклубу . Різних за віком. nрофе­ сією. уподобаннями, лю­ дей об'єднала єдина мета

-

власними

рука:vtн

ство ·

рити для себе і для тих, хто житиме тут nLзніше. зал для змістовного вІдпо­

чинжу . Знайомлячись з ро­ ботою юнаків І дівчат , мн­

Але

представ­

всіх

пано­

ТАК

а~і·стовно.го відпо­ ЧИН1КУ малоді нині од­ на з ІНайактуальн ішнх . Досить часто, був а ючи на nідІПриє'Мствах, в госп о­ дарствах, організаціях, до­ вс•диться

чути нарікання н а те , що нLде ціокаво про ­

;вестн

ч ас.

І

рід•ко гово­

рять ІПро те, що всЕ-

лежить

від Ta:vtoї

Не секрет,

це за ­

молоді .

щu ' :tехто · з

хто

жИІВе

в

гуртожитку

гн ,

мо лодь

сьогод­

не моокна nорІвия· з тру,дноща.ми. які

nереЖ1tвали

ровесники

нання. В результаті вирі­ шено було перенести зда­ чv аб ·є кта на 25 жовтня.

·· Зараз на

бу дJвельно~у

:vtайда:нчину

усу.ваються

но-еІ0Спери:vtентального

воду Троє

за ­

Мінсілоьбу;:tу УРСР. інших воріт ще вн­

очоmІів

НО:\1\··

равління

не

N2 31

:~tоже

;занінчити обв'язку холо­ дильних .к~мер і роботи в НО·~ІnресарНіЙ . Затримується також бу­

відувати терміново. Ад­ же 1ЗПІrування робіт ли­ ше Jдо р ожить будову.

культурного

Іfіст , :v~айстер ПМН-7 Сер- молоді в

r· ій Оста:пович . но зауваж и~с.

еироб ничнх

Принагідщо . крім

справ .

у

року

на·грс·мадженні nластични х

склалися

не

відпочнн'Ку

було. А ленінсЬ!Ка кімната не могла вмі-стити Всlх

nершого

НОЛС;НИ . ен ерг ІИІний 'ра н те ру

зу

і

-

проявились

nіс.::я

головою

ІніЦіа т и вн ий, ці риси ха­ пдра­

обрання

ради

його

гуртожитку.

См,.,е він і запропону;вав на :1аrальних : 1бор а х жите ­ ;І! в гуртожитку , ян і відбу­

росл.ин

rюсушливими.

Єl'ься . На травах рсну сівби треба

з

висоJюю

температурою повітря. Внаслdдон нестачі ІВологн nідсіяні навесні ndд по ·

крив 'КОнюшина й люцер­ на

слабо

розвивалися,

сильно nригнічувалися по. кривною культурою . Н~мір.на •волога в червні й ли.пні сприяла ІнтенсН1Вному росту по­ нривюrх

зернових

нуль­

То~у

вих

лися у вереси і, сн:І а:.ш

клуб . Дехто ауст рІв

власними

епюрити

цю

:1

:tи сно ·

при сутн іх nропо:нщію

н е~ожливо .

с карги,

до одІНого

яні

-

створі ть на·~ ЗМіСТОВНQ.Г()

зво,щлись

зробі·ть на~. умови для ВіДПОЧИНКУ.

вже

н р а сува :юсь

сноситн

40

Роботи :t ово;(И.1С~с ь почи ­ н ати :1 ну :tя . Можна на·

з

·в іть

кн

ОС К і .lЬНИ

гу.ртож ип: у

не

ска:!ати ,

мінуса.

11РЮ11Щl'іІНЯ

ДЛЯ

МИ видано більше Праuюючи цю1и

100

ку­

грунту.

nліч -о -пліч

хлоnцями

і ;tівча . ТНМИ , ТЗІК бИ :УІОВИТН, J 'пе ршо~жсре,, нІізнає ш сн-

nонрИJв­

яна в

необхідно

онре­

30nіджи­

багаторічні

фосфорно-калійними рИ'ва~н .

Осіннє

1 трави

;tоб­

внесення

.доб рив зміuнює рослини. nі;uвищує ~щення тра;в ,

забезпечує хорошу зи~іІВ­ лю та стимулює їх ріст і

ня

добрива~н

кущилися, виляогали . Все ц.е призвело до ослаблен­ ПІд<:іянн.х

трав .

Багатор ічні н.улих років

трави ми­ і першого

за в

ві.дро::ли до

20-30

фазл

цвІтіння.

у

багатьох

ствах з ци.м

господар­

не nocn iшa·

ють. а залишені на зшvtу трави можуть випріти. Ось Ч{;МУ в осінній nер І од слід

винонати

но.мшІенс

ЗJГ.рОТf'ХНіЧНИХ

nрнЙ~''VfіЇІВ,

яні

сприятли­

забезпечать

Злако.ві

та­ КОЖ безводни:v~ а.міаком, рід·ни~н комnлексними нкvtи

та

тваринниць­

стuна·~и.

В

осінньо-зи:vtовнй

пе­

ріод потрібно провести за­ ходи

•д-1Я

нано.пичення

во­

логи на посінах тра•в . Для більшого запасу Ії на ПО­ сіІВах

·

багат орі чних

.конюшина . осо6 .1иво

в ' язкаІВо скоситн. Тим ча­ со~

розвитсн весною .

траВИ ·.П і ;J.ЖИВЛЮЮТЬСЯ

трав,

люцерни.

почи ­

наючи з третього року життя , в жовтні-листо­ паді проводять щілювання грунту, ян·е поліnшує оод ­ но -nовітряний режим

ущіл~неного дяки

грунту.

Щілюванню

стани

води

Зав­

весняні

з меншуються

на 60-70 nроцентів . Щі­ лини гл ибиною 40 -50 сантІІ.метрів

нарізають

на

ві у~ови для зн.lvtівлі ба­

від.сrані

гаторічних

Щоб з~е ншити пошкод­ ж е ння корен евої систе­ ~и люuерни, nеред щілн­

Добре

трав.

віДрослі

nершого

рону.

миНJулнх

років,

скоситн

nісля

а

трави також

потрібно

nрнuшнен.ня

'І!егетації на висОІГі

нетайно,

це

~еншому

спрняти.ме

ви.паданню

Ії

взимку. Адже спостере­ ження показуют.ь: навіть за

сnриятливих

мівлі фазі

при

умов

зи­

оекошуваsнні в

цвітіння

зріджується

на

третину.

nри суЕарій зим і на 70 і більше процентів.

лу

Уже нині ревірит и

КОІ.'ІfСО~ольсьного

слі;J.

nотрібно nе­ усіх

госnодар­

провести

ре:vtонт

а

них

.культур

В.

головний

і

трав .

КОВАЛЬЧУК,

агроном рай­

сіл.,госпуправліния.

Серг ія

Гл а;tиш е ва.

Робота зд ружила всіх . За доброю

М УІМ . трн"'Чотнрн години трудилися тут !іісл.н свого

робочого

в

тиtvt, щоб за осінньо ·зимо.­ вий nер І од заготоІВнти по­ сівний ~атеріал ремонт­

тресту

запа­

Як міні­

дис­

ст'В<ІХ стан багаторічних тр:з.в. визначи ти площі , де

•нонюшина

а

занріn.1юють

нс·виіі ніж .

8-10

сантЮо~етроів. Конюшину. яка цвіте, треба ско с нти:

~етра.

1.4- 2.1

норізо·:vt

ко~со:.юльсьною

тра,дицією

оди н

одного

називали ті.1 ьки по імен!. По суті. більшість :3 н.ас ·nознайо~илась са~VІе тут.

дня:

Се ред

учасн иків

рек о н-

струкції були л юди р і аних .профес ій . І от ко л и довс ­ лось nереробля ти на налі­ :Іаційну систе:v1у. то сан ­ техніки у ви х.і·д ний день

nрацювали до n'я тої годи ­ ни р а нку. В сіх об'єд нува­ .1о є;щн е

ти

всі

свят

р<Jбuти .

свої на

··-

ба жання

жовтнев их

:Jавер ши ·

Дех то

в і дпустив

на-

п е ре ·

пі.1ніше .

:nрацювати стало ще в есе · ліше. А на екрані змаrання що денно з '·fШJLЯлися

Основне з роблено. Те­ пер сло в о 1а офор~Ілен­ ням. У ньrУVІу, безnереч н о .

все новІ 1 нові прізвища учасн ик,і в ренонстрj-~КUії

навустріч бажанню мо..lо­ ді n о•винне піти кер ів.ни.

nрНJ~іщення . Але ніколи. ЯlК тільки рано :.ш не прн· ХОДИЛИ, не :VІОГ.1 И виnе ре

·

цтво. n a pтiiffia ор га н.і: Іа ­ ці я тр е с ту « Броварис і JІЬ · 6 у .1». ;(С nО:ІІ С ПН В прн ;r­

жди

бо,:vt є трів

яне

uього восени

падалицю

Ниііі вити

СІQДн і бралwся аа роботу . Осно,вні знаряддя праuі

1акли к ало

шеннн,

:Jнижу­

санти~етрів .

..:\НТН Григорія Палкіна _ _ 6ан ні

есіх взяти ант ивн:v· V''асть у створе н н і дисНt1К.'tу<3у.

несnриятли­

~их .місцях досягає

віть

було nоглиблено На,гора НОСИЛJ<а­

.Jапасу .

.vtолодих

зимівлі

культу ри,

щоденно 10 - ·· 15 юн ак ів і ді•в.чат n ісля основного робочого дня nриходили

:vtіщення Н'а ~етр .

Так було до того ча·:у. до. радУ

оп1 .1О -

до·

на

тур , особлюю висіяних після таІНих добре пцжив­ лених nопередників. ян кукурУ'дза. Вони сильно

•БРОВАРИСІJІЬБУД» ,

То му

органах

стійність

у:vюв

ної

не ·

позначається

Друга половина .~mітня і майже весь травень бу,ли

ві:двєрпt:.ш. вона аж ніяк юнаки і дівчата. Жарти . не приз начена для танців в есел ий сміх не вгавалч і po:Jвar . Отже, взямся тут до ночі . З'явився і за р е нuнструкuІю напів- ,~агнітофон . П іД м узику

було

во·сеюі

речовин в

й, бУІДемо оснооного

пі;J.вальноrо nриміщення. Але, перш ніж прwстуnн­ ти до оформлювальних робіт, nотрібно було ЙО'ГО пог.1Иби·rн , адже навіть з·айт и в пов ен ріст сюди

року

,дуже сприятлив і У"'Іювн для їх росту й розвитну.

гуртожи11ку не лу, ентузіазму .

ньо- бажаючих. та

ro чи~а .1о nартійних і rро~І<ЦСЬІшх .:t оручень Він чл ен nартбюро ПМК секperan но.:.tітету ко vtс о :VІолу

Цього

Отже, ці трави треба обо ­

В. ГОНЧАРУК.

мо·JІОднй

rап11вно

досягла

бу ді.вельннків: На сьога;]ІНі замав­ нии ще не забезпечив об ' є кт необх ідною :Кіль­ кістю опорної арматури, через що КнІвсьне бу д.УП·

трав

зайнято площу 12 тисяч гектарів.

са-НТНJМєтрів,

Начальни'Н ПМК-15 на­ зиває найбільшу трудність

nідхошу·

багат ор ічних

району nонаtд

ни

•·

Несвоєчасне вання

осінь ввІйшли в задовіль­ но~у й добро~у стан!і . Во­

скеnтично . Інші nрс•:vюв­ лоnати, ло:vtн, носнлнн. юнакі·в і дівчат вважає: чали. Але б і Jlьші сть від· Ч ерез тіс ноту і лабіринти все ї~ nовинні пі днести . гу~нулася ::: х'Ва : ІЬЖ• . І проходів ніяку УІеханіза­ « на блюде чку» . Та кої ж ось на другиіі д е нь ~· ве­ цію аад і ят и .тут неможли­ думки дот рВІмувались й ті . стибюлі на Bfl.lH O:ІIY ~., icui во. За норотнн:й час при ·

Миколи ЗвИ'Чайно, НІ, тк

три.м.на аа~овнн ком (уn­ равлін.ня,\t rоргів,1і) ча­ стини необхідного облад­

тра-

госnодарствах

укосу, які з6ереглис.я nі.;1.[1оІКривний період.

продукцІю

Трудово:vtу енrузіа~1 Му робі тників діл.ьннuі за­ шкодили nеребої в постав­ ках денних матеріаЛ'іВ, за­

ваs~н в

ні с

адже npoб­

тресту << Броварнсі .1Ьбуд» . Тільки й було чути вн:v~о­

трудиться

Фото А. Козака.

ВИРІШИЛА МОЛОДЬ ГУРТОЖИТК~ N2 1 ТРЕСТУ ПРИСТУПАЮЧИ ДО СТВОРЕННЯ ДИСКОНЛУБУ

~оволl згадуєш аналоги :з авrобіограsфічноУ кнн•ги

Островського. умоои, в яких

На фото : Г. Г . Гло­ тов.

ПІД багаторічни~и

ДОЗВІЛЛЯ -ВЛАСНИМИ СИЛАМИ лe-.vta

установи .

робітвичо1

молоді.

готов .1яються .

nо т рібність справи. яну ВQНИ р<Jблять . А що діло, яке затіяли тут, необ­ хідне, ні в кого не вини-

~я юню<ів господарства,

-

лінь рідннт·ь ентузіаз~. безнорwсливість. віра в

:кає су~НLВІВ ,

то го

вересн і .

кращих

но~сомольс ь н і ударні Іх чимаJю. Всесою:3· них. ресnубл!кансьн нх, об­ ласних і район'Них мосш­ табІв. Бувають І менші, проте не менш важливі і дівчат

дІльниці

Норчагіна.

завжди

но­

:Jобов 'яз ан­

коле'Нтиву

здат и об'єкт у

номсо·

nі.,І~rtриємства.

патріотвчноrо

Завер1uується ВИJКориста.но, таким чи­ нєдср9бки . с пору джен н.я градирні, д івельни:vt управлінням но~. ·трохи більше ян од­ елент ро. N2 58 /КОмбінату •НиІв­ ну п'яту загальної nотуж­ закі нчуються ності авочесховища . Бага­ монтажні, ідуть роботи по обл:nро~буд• опорядження вен·rнл.fщії території: асфальто - бе­ то це чи :v~ало? Багато, Е стан овленню цього nід­ Ось робітники тонний :завод якщо брати до уваги nла ­ та інші . нові ЗЗВДЗНН>Я бу ДіІБеЛЬ НИ· ;t іл ьниці навішують на хо. розділу не спрс$ляється з КІв: об'єsкт Н&'о1іЧаЛОСЯ лодильнн•н ДІВОЄ воріт , які 'постЗІВка:vtн асфальту. НедоліІНи необхі;tно лІя­ ввести в дію у четв,ертому сьогодні забрано з дос.1і;:І:

-

іншого

тонн

харчування .

~ольських будовах?» .

чи

nершої

200

карто.nлі, 25 тонн м о ркви. 10 тонн чорної редІ>кн і 26 тонн яблук. 83 тонн-и

разу запитати : «Хто ж то­ ді будУє Байкало-Амур­ ську магістраль, видобу­ ває вугілля Донбасу. тру· диться

першу

однієІ з найважливіших будов Бро•варі·в. У части­ ні

ськово

виховання

та вій­

Закладено

ХОЛОДИЛЬНJіІНа міського овочесховища -

у •Новому житrі• 24 ве­ холодильника Бровар­ ресВJІ ц. р. В ній йшлося оптово-роздрібний J1P0 rre, :що біля будиику СІІ>Ннй но:vtбінат .Ni! · н во вулиці Возз'вд­ nлодоооочевий

розквіту

РЕПОРТ АЖ У НОМЕР

при­

міщення

Так називалася критич­ на замітка, вадрукована

запевввв,

своєї Вітчизни

вертався із госпіталя у діючу армію 1 знову бив фашистів. За ратні подвиги Вітчизна наго-

пересувноУ механІзаваноУ колони М 15 тресту «Броварипромжнтло б у д» Л . С. КрнвошлиІком про­

вручив

дальшоrо

поранений. Од­

·8

урочисто

що всі свої сили і вміння віддасть в ім'я

нак після одужання по­

РАЗОМ із начальнино:v~

З. Я. Рєз­

фронтовик

Нелегко було в бо­ их. ГвардІї старшина Г. Г . Глотов був двічі

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

осе­

йому .орден Ве.пвкоі Вітчизниної війни І ступеня. КоЛВПІній

тів на Калінінському фронті, визволив Ригу. у 1943 році його првй­ ВJІЛН до лав Комуні­ стичної партії.

важко

Глотов

щодавно військком під­

обороні Одеси, Сталін­ громив

Г.

ливси в Броварах. По­ нині трудиться механі­ ком на телеграфі у райвузлі зв'язку. Не­

захист рідної Вітчизни від фашистської кава­ ли. Він брав участь в града,

Г.

З стор.

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

8

СТАРШИНА До кінци дійсної військової служби вже

*

25 жовтня 1985 року

ЖИТТJІ»

~ул.нра

ПМН-7. В і н :Іа в-

прихо.=~ив

сю..:~и

nер -

шк~ . Найчастіше на екра-

ні :~:vt а rа ння

можн а

побачити прізвища

бу,1о

Юри

.VІ атеріа:Іі в

uфор:о.,.1ен·ня а паратури.

І

та

рити, що в трест і

:.Ііють

важливі с ть

: Іаnочатнованої

для

;Івунової

хочетьс я ві·

:Ірозу-

справи.

е нтуз.іаз-

.1юбе.н на. Тані Неди. Олі Голоборо.,lової . .1есі М ел ь·

:vtщІ ~олаJ і . А.J же J.1я rо­ го , щоб .lюдин а :o.~ or.1 a

нии. Наді Ге расименко. Петра Середи. Світлани Нолесник . Валі Рудь. Вік ·

вона nuвинн а : І:.Іістовно віопо чивати А npu те. щоб uей ві ;! Іючино:К був

тора І-\онюшенна . Сергін Яре~ енна . Ва:Іі Зубченко , Саші Щокало і . :звнчайн" ж. ініuіатора Іючину Сер І'ія Оста пович а та сенре ·

зм і стовнні!. f, ,, ·,іr тет ном­ соі\<олу трест у , ра•да гу р . тожнтн~· вж е ;(у' :ІІ ают ь і п :І а н уют~> Сh( ,rод ні

таря

НО:vt!тету НО~СО'І'ІМ У

НОр:І1 ЗЛЬНО

ІІ раUЮВЗ Т И,

В . ТУГЛУК


*

4 СТ()р.

25 Ж()АfНЯ 1985 року

сН О В Е

Подарунок

до

Ж И ТТ Я»

ВеСІЛЛЯ

D.ИЧЕННО Ганна Іванівна .

Швидко ростуть наші діти, а разом з ними збіJІЬШуютьсв і турботи по їх вихованню, матері· альНі витрати. Враховуючи трудіВІDfІdв, З

На 84-у році життя nіс­ ля тривалої JаВОроби nо­ •ме.рла ветеран партії, nер­ сональний пенсіонер со­ ЮЗІНОГО · значення· Ган 1а І:ваяі'Вна ДячеІfКо. Г. І. Дяченко народи­ лась у 1901 рОІЦІ. на хуто­ р'l Сурдзя Землянсьокоrо nовіту Воронезьмої облас­ ті в сLм'ї роб.іrrниКів. З дев'яти років nрацювала

інтереси року

1977

введений в дію новий вид

страхуваннв

до

пшюбу.

Скориставшись такою по­ слугою Держстраху, батьки отримують можливість зробити подарунок сину чи дочці до такоі знамен­ ної в їхньому житті по­ дії, як весілля.

ДQМаumЬ()Ю

Дитині, на користь вкоІ укладено договір вания,

хова

внплачує}'ЬСJІ

сума

до шлюбу

багатLІв,

страху­

після

ку

стра­

вступу

між

18

і

страхова

або ж по

отримали

страхову

суму

нею

25

роками, то друзі,

сума

ється з

виплачу-

батьки ,

іиспекціІ

привітала

дочок

-.

допомогти

матеріально

кроках

у

подружнього

тя.

Першими

На першість БЗJГа'l'олюдно

було

ми­

атлетики на •nершість ра­

дитячо-юнацькоІ школи.

На старти вийшло біль·

ше ста учасників змагань.

Проходили

Н. ГУДИМ.

райові

ІВОНjІ з n'яти

Броварах. ДалІ:

ка

і1 ~

1929

тових тканин,

"~

ти.

У цьому

бажаючих

10

май·

.стрl!в сrюрту СРСР з лег­

році до числа

nодолати

«бро­ ці'ї шістдесяти:метрів· :вЗJрське ІRільце • увіллє'ТЬ­ група бІгунів­ ці у дLвчаток найсиль­ ся велика Донба~у . Се­ нішою була Інна БеНІДе· аматорі'В з беря (її реаультат 9.0 ред них і Ол~сандр Нос­

Іної :атлетини і -лижних го·нок, м.айстри сnорту СРСР м·іжнародного кл а­

3

НИ

(2

J'QIД.

ловЬків

15

-

ХІВ. ).

55

Сьогодні

рекорд

у

чо­

год.

51

хв.

1

сек.

годи·

Він

належить

ріІЗноманіwrих за структурою

1

виставку~лродат

. ДирекцІя.

11 11 11 11

ловому масиві в.ІДбуtдеrьс.я ярмарок по прода­

11

уnравління торгівлі.

11

-------------------

26

:J

біля універмагу на жит­

участь

·Підприємства

За111рошуємо усіх на ярмарокІ УправJІJ.ИНJІ торгtвлІ.

ШАНОВНІ

БРОВАРЧАННІ

26 ЖОІВТНЯ о 10-QO на житловому ·масивІ бі­ ля універмд.JГУ

1

в центрі міста КQМб!нат гро­

мадсЬІког~ харtJУ!Вання проводитиме ярмарок за участю

лщлри~ств

громадського

харчування.

У широко:.~у асортименті тут будуть пред­ ставлені налівфабри'Кати , ку.лінарні та конди­ терські вироби.

Заnрошуємо ІВі•д'Відати ярма·рок. АдміНістрація.

~

rr

9-DO

У ярмарку візьмуть

11 11 11 1.1 11

членам збірної ·команди 11 марафонсько'ГО 11 су , ;ruризери всесоюзних і 1країни з 11 республІна:нських зма·гань. бirry Володимиру Семено- 11 ву і ВІктору Нікітюку. У 11 тянтинооич Омельченко, 'l'paca nам'яті чекІотів дlвчаrг - 2 rод. 20 ХіВ. сек.) . народження. :має своїх •рекордсменів. Учні молодшого шкіЛь­ 1926 ро.ку 42 сек. - tЮІ!ЯНЦl Вірі Ji у Рщц.янсько·му Найnерший рекорд у ного в-іку змагалИJСя у за- віІЦомий Ва•реmю. 11 • бLту на 300 ІМетрів. Пере­ ОоюзІ ЯІІ< учасник марафо­ 1975 році встановив Ана­ У 1984 році nро6іг 11 Магадан. толН:t Сергієнко із Зази­ могу тут одержав вихова­ ну Лекінград м'я він пробіг трасу Пам'яті чекІстів внесений н•ець трене-ра М . Новосьо­ У:n·ерше пробіг Пам'яті в ресrrублікансь:кнй кален- 11 лава четвертОІКласник чеІК!с:rів проведено у за 2 години 03 хвил.ини. да;р . спортИІВних заходІ.в. І' . . Віктор Райок. . жовтні 1975 .року. На А в 1976 рщІ трасу за Отже, на старт 27

ЖОІВ'ТІfя о

жу іЛрОМНІСЛОВИХ TOOapiS ОСінНЬО-ЗИІМОВОГО асортименту, а такот ІПродовОJJьчих тооарІ.в.

~

за три

НА ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ

'3аІІІрошуємо вІ,двLдати nридбати обнову.

"

ніж

Група товаришів.

КОЛ1ЬОJЮМ .

У 1984 році на старт СРСР міжнародного ма­ 297 сnортсменіВ . су з Житомира ОлеІ<Сандр 11 3 ро·ку :в рІ•К у нашLй С'Тали Вони прибу.л.и у Бровари Нестеров у:перше подолав 11 реоrrублlці 1 за l'ї мета­ годин. Иого Іl з Москви, Мінська. Чере­ рубіж двох ми зростає кількість лю­ rювця, Днілродзержинсь­ ;р·ооультат ~ 1 година 53 ІІ бител!S бігу, оргаНІзацій Ж КИЯНКа ІКа, Ниєва, Qдеси та бага­ ХВИІІШНИ. Тоді та окремих осіб, що одер­ Жадан лро6іrла тьох інших міст. Цього ЕМіліЯ швщцше

ТИХ, ХТО l1 ЗН<іВ . .

ріК

1930

В суботу та неділю 26. 27 жовтня унЬвер­ •МЗJГ райсnоживспілкИ :лроВОіДить вНІСтавку-nродаж шерст.ян.их тканин. · До ваших лослуJ>, шановні nокупці , широ­ кий асортИІМент шерстяних костюмних, nаль­

варах.

майже

ЛО

ЗАПРОШУЄМО

ІІ

КаJІИнів­

Пухtвка Зааим'я - Київська птахофабри­ ка. ФІнІш ~rеж у Вро.

-

>Видів легкої атлетики: бі· жують заrDрошення на зо­ гу, стрибків у ДРІ&ЖИН'У l лотоосінню трасу Бровар­ разу фінішу вали всі. сереtд них висоту, метання, ~тафе· щини. На н.айкоротшій дисrан·

3

міс­

муністичноІ nарт!І, навіt<и збережеться в серцях усіх

ро6о­

ту.

11

СПОРТ

Іванівна бу­

Іншу відnовідальну

11 Марафон Вроварщивв "11

водннадците в стартуватиме

rt чекІстів. Початок мар­ шруту в 33,5 кІлометра у

нулої неділі на стадіоні селища Налити, де відбу­ лися змагання з легкоІ

·

В останню неділю жовт­ ни вже Броварах

традиційний пробІr Пам'JІ·

ДЮСШ

спортооної

лину ви бачите на звім· ках А. Гараженка.

+ СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ +

і- СПОРТ

йонної

в

жит­

на

заступ­ ником завІ!Цуючого жіно­ чим вІtдділом, викооrувала

району. Іх

ім рунок. Цю урочисту пи­

перших

у

ІКУРС.З·х nоліт­

Ганна

в

цювала на тослодарській і nартійній роботі спочат­ ку ІВ Бров-арах, а поrгім у Чкалавській · 1 знову НиївськЬй сбл.астях. З 1956 року Г. І. Дя;чен-ко nеребувала на заслужено· му ВідJЛQІЧИНRу. . Г . І. Дячен.но на·гороод­ Ж'ЄНа ордеJ1НЖ «Знак По­ ІІіани• . медалями, їй вру­ чено знак с50 років nере­ бування в НПРС•. Сзіrгла nам'ять npo Г. І. Дяченко, вірну д01ч.ку Но­

ла 1нстру11тороо.м,

заступник на­

подружжю rpo· заздалегідь подбати про вручила майбутнє своїх сІінів і шовий чек 1 цінний пода­

на

:курсах,

суддею

ківському зооrrехнічно.му інституті, після ЧОІГО пра­

році. nісля нав­

1920

' рУJКtв,

Держстраху

чальника Марів ТихонІв­ на Табачук, а с'!'арщнй Отже, шановні економіст Інспекцtі Ната­ ми радвмо вам лІя АндрІївна Коваль

ний ,рік, рахуючи з ДНJІ закінчеННJІ строку страху­

У

навчалася

юридИЧІНих

тах МаріуІІОЛі і Днrnpo­ !пerrpoocЬlRy. ·л з 1931 ло 1936 рj!к навчалася в Хар­

ро­

вантажриком

чання

представІQІ1СИ

нарахуваннвм З Броварського

проценТів за кожний пов­

ваННJІ.

а й

1915

І. Д.яченко

.nрацювала

шаІХТІ , санітаркою в лі­ карні, !Вихователькою в ДИТЯЧОІМу буДИЮ<у .

до­ Тетвна та Михайло Каре­ 25-річного ві. У день ревстраціІ віку . .Якщо ця знаменна шлюбу їх прнйшп поздо­ подія станеться у віці ровити не Тільки родичІ,

сягненні

робі'l'Ницею

а з

Г. на

Адміністрація, nартІйна та nрофс:nІпкова орга. нізації радrоспу іменІ МІчурІна гпибоно сумують з

nрнводу

nередчасної смертІ

гояоаного агронома

радrос:пу

·

І

Вінтора Івановнча РЯ&ЧЕНКА аисnовn.юють щнре співчуття рідним та

мнм

помІнного.

Вимонном

Семиnоnмівсьмої

родних '38nутатІв гпнбомо редчасно•· смертІ деnутата

І

сІпьс:ьмої

суму~

з

Ради

nриводу

Вімтора Івановича РЯ&ЧЕНКА висnовп.ю~ щире сnІвчуття рідним та

ним

бnиз ....

nокІиного.

на­

nе­

бnизь..

І

Перше місце зі стриб­ ст:а•рт до nам'ятника Сла­ три години ків у висоту зайняла Ла­ ви, що неподалік районно­ лала ж'інка

риса Река. Третьокласни­ uя Св!•тлана ВишнеосЬі<а

·вИявилася у метанні м-е'!'РіВ

найсильніШою м'яча на 30

серед

го

б.удИ1іlКУ

йшло

18 шувало -

учасюrнів. Фіні­

7.

броварчан­ жо~~А. ЗГУРСЬКИП, на Людмила Юрченко. десятиразовий учасник Ще ОідИН реJюрд. У 1980

'РQ'Ці

У штовханні 'я.дра п ере­ СВЯТКУ'ВаВ

з

·ВООЬМИ·

класник Анатолій Шнчун . nерше

місце

•майсте.р

спорту

в

за·

мотами ,

сандр

ві'дзначити

вистуnив Ностянти·н Аню­

Слід

хорошу

•роІботу

М.

С.

тре.нера

Новосьо­

лова .

С. ФЕДОРЕНКО,

сНОВАЯ

районної

гостроатакуючому

і

три

завоював

nо­

лооостей виступив Сергій МО'роз ~ він зайняв тре­

тє м Ісце .

У

цей же час боксери

nочес-

старшоГо віку вистуnали на при:зи ний приз . Порадував сво ­ у Бердянську їх одно·клубниІ<і'в і Ігор П . Ш:v~і:дта . Тут знову впевнен о виНостін, який ВІЛерше .ви-

ЖИЗНЬ•· -орг.аи Вров~рского

комите'І'а

1\оммуНИстИІЧеоІ«>й

городеного и ра;йоНJІЮГО татов Киевской облІІІЮТІІ'.

ДІж

в

відмінно

стилL він nровів єдинки

директор ДЮСШ.

ro

хін:

груnи

roponcкo­

ПаІР'ГИ'И Укра·и·н ьt ,

Советов иародньtх депу­ (На у-н;р~инском язьІ'К'Є) .

РедаJКТО<Р Е . ФЕДЯFІ. ГаІ3Є'І'а В htхопит с 17 аnреля

1937

года.

· ВhІХОда: II'!'O'PJiJИK, среда , nятн.ица, суббота.

АДРЕСА РЕДАНЦІі:

-

255020,

Ан1дрlй

бnнзьким

11

і ІІ

Полотняк. Друге

11

заДОВОJJЬНИЛО Ні ЙОГО, Ні

;1

м"ісце Андрія Дороша не ІІ тренерЬв клубу

боксерського І',

<<Юний

сларта·кі·

вєць•. Третє місце зайня· ли Олег Мамін:.

Ц!,НаІВО

Базюк і

Олег

·

ЗаЗНа'!И'ГИ,

1: 11 11

ЩО fll

А. Полот!fяк та І. Ностlн І

йдуть дорогою оооїх старших

·брат!ІВ,

яні

тренува-

ЛНІСЯ У ЦЬОМУ Ж 'I<JJyбi.

1: 11 11

Б. ЛИСИП, - ~~jl

майстер спорту.

., ІІ

Редактор Є. ФЕДЯR.

МІчурІна ~іктора •

11 11

·nереможець

пrиводу смерті ГОІІОВНОГО агронома paдroc:ny іме.

н

ІІКНИ

Олек- 11

н.еодно-

І'иренція, nартІйна організація І комітет nроф. СnІІІКИ радrос:пу «Авангард• гnибоко сумують . з

~

призер р~публtнанських 11 1 всесоІ03fіиос зма:гань. Пер- 11 ше місце зайняв також 11

опарта.нІвцІ

віково·У

Берман

разовий

перемоrою

дИ1JЛО.МадVІИ

ДЮСШ .

ДЮСШ

ЮнІ

заліку

ІІ

пробІrу.

грав усі nоєдиНЮІ

пер­ стуmав на змаганнях тако­ ший мІсяць нооо.го нав­ го масштабу. Він проявив 'І!ИІйшли спортс:v~-ени Нали­ вольовий і ціле­ чального року завершили себе як тянеької середньої школи спорrемен. ·в·m:туnами на республікан­ спрямований імені В . І . Лені:на, на. дРУ· :v~і-сце це !Великий ських турнірах в мІстах І ге Налиніосьлюї, третє для нього успіх . Обидва Острог і Бердянськ. - легкоатлети ПлосКів­ ·лерЄІможці учні м·rсь· На турн ірі боІКсе·рів кої середН'ЬОЇ ш~оли N2 5. ської середньої . Перем ожці змагань на­ лам'ят.і М . ОстроіВ·ського Дещо нижче своїх мож­ юнаків середньої горо-джені куб.нами, гра­ серед

гальн окомандн~~у

"

-

ПовернуЛися

ДО•ВІЖИНУ :nереміг резуЛЬ· татом Сергій .Скок.

На

ви­

11

ПQДО·

молодших

ді'ВЧаток. А зі стрибкИ! у

м огу

культури ,

вперше

!!

раНІwе

дарства,

І

висnовпюють

nокійного.

1-04-81.

· ··

РЯ&ЧЕНКА ,

агрономом

щнре

нашого

співчуття

госпо­

сім'ї

та

АдмІністрацІІІt комітет

профспіnки, весь копек­ «АВангард• гnибоко сумують 3 при. передчасної смертІ гоnовного енономіста

тив радrоспу

воду

радгоспу

І

Васнnя Петровича КІЛЬНИЦЬКОГО висnовпюють_ щнре спІвчутт11 сім'ї, рідннм

бпизьним

nомІиного,

та

АдміністраціІІ, nартІйна та nрофс:піnкова органІ. зації

управnіння газового господарства внсnовпю­ ють гпибоке спІвчуттн робітницІ ГаnннІ Кузьмівні СИДОРЕНКО з · nриводу смерті їі матері.

АдмІнІстрація, nартІйна та nрофспіnнова орган\. зацІі

хnібозаводу

вксповnюють

гnнбоке

співчуттІІ

старшому майстру Надії ДмитрІвнІ ПОЛУЯН з nри­ воду смерті П батька Дмитра Степановича ЖЕЛЄЗНОГО.

Коnентив nрацівнннів ремонтно-будівеnьного vп. равnіння Н. 4 висnовnюЄ гnибоке сnівчуття сто­ nяру АнатоnІю Феодосійовичу &YWTPYKY з при. воду тяжкої втрати смерті його матері.

Коnентив райпобутномбІнату гnибоно суму~ 3 прнводу см~ті nрацівницІ комбІнату · дарії Стеnанівни ПОПОВО1 внс:nовпю~ щире сnІвчуття рІдннм та бnизьним понІйної.

t-

Ниївська обnасть, м. &ро вари, вуn. Ниївська,

1'54.

Теnефонн: редактора- 1-03·76; вІдАіnу nартІйного життя- 1-04-61; вІдnовІдаnьного сенретаря, віддІnу сІnьсьного господарства 1-02-92; норес:nондента мІсцевого ра­ діомовnення 1-02-79; заступннна редактора, вІдАІІІІв nромнсnовос:тІ, nнстІв І ма-

сової роботн -

Івановнча

працював

·

Броварська ZtРУ~ІІІРНЯ І<и·ї вс.ьж)Го обл~аснюrо уnравmtщ_я У сn р~вах вІІІдавннцтв, nміграФІ:ї І ~и.ижоовоt ТOipcl,вn,l. Адре са друкарнІ: 255020, Кювсьна област ь, м. Sрова·р.и, вуп. КІfї~ШІ·, 154.

Індекс

61285:

ltPY'К офсетни й . дРУ\КО'ВІІІНИй

13.560

аркуш.

прямtрникЬв.

38!МО ВJІІеННЯ

Обсяг

1

TltPSЖ

Nf 5160,

170 номер 1985 рік  

170 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you