Page 1

ВПЕВНЕНА ХОДА П'ЯТИРІЧКИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯJІL'І!!!!!"іІІіІ!_, __ !!ІІ_,!!!'ІІог!!!Оо!е~~-"""'!!!'11!"'-u·

.N9 170 (4277) ВІВТОРОК

26

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАІІУ

жовтня Ціна

ПРОМИСЛОВІСТЮ СРСР ЗА ДЕВ'ЯТЬ МІСЯЦІВ 1976 РОКУ

р.

1976

хоп.

2

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

1935

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬК8І І РА:ЯОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

~сила

нашого

ладу

в

свідомості

мас.

І

за погодніми

партія вважає своєю постШною турботою ви­ ховання хомуніетичної свідомості, готовності, волі і вміння будувати ко r,tунізІІІ... Ніщо так не підносить особу, як активна життєва по­ зиція, свідоме ставлення до гроlІlадського обов'язку, холи єдність слова і діла стає по­ всякденною нормою повед і НКИ>>. Ці слова виголосив з трибуни XXV з'їзду партії Гене­ ральний секретар ЦК 1\ПРС Jlеон і. д Ідліч Брежнєв, виступаючи із 3вітною доповіддю Центрального Комітету партії. Активна життєва позиція. нично

точно

виражає

н~шоrо

~такий уже для

радян­

ського способу життя. Почуття осоонетої від­ повідальності, колективІзму, турб е та про су­ сnільні інтереси основні риси радянсько­ го характеру. Важливо nри цьому визначити своє 1\Іісце і роль у суспі.1ьстві, гли\іоко усві­

активної

XXV

з'їзду

Компар'Іії

-

України

човнй заводу порашr-tсвої Васильович F.узнєцов. Комуністи сильні дслістю,

с:rарш<fй

шеталургі'і

своєю

Це

також

свідчить

про

за

активну

пе­

пар-тії

Віктор

постійно

України

оператор

нівниця

наставншш,

вони

передають

в иs аю т ь с п н аф то R а і

щоб ця

д в ох

тисяч

тр и дцять

тисяч

Виховувати нашу моладу

роль

завжди

вщ~rрає

подає

ко­

1\узнєцов.

Петро Федосійович

Волоха

директор

радгоспу <<Плосківський» . Авторитет і;юго у колективі незаперечний. Ад;Ее 3а той. час, холи

ких

очолює

госnодарство,

показників,

ЗOI-tpcnta

досягі;уто

по

надопх

висо­

молока

рубіж 5000 кілограм і в в і д ко;:: тш. Рад­ госп економічно значно З іНіЦІі! в. Ту т давно взято

курс

на

спеціалістів.

тоєний

І

впроваджеюш

як

висОІюї

свjдчить

'ня

про

урпдової

такі

визна•шти

-

резу.'1ьтат

іНовтиевої Революції.

у

ра д госп

нагороди

-

удос­

ор дена

якості

І(ерівника.

перспеІІТІ ! 2У

і

я~

за

умін­

перетsор:Іт:~

говуєаш:я

МІСЬКОї РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ о

27 15-00

жовтня

1976

ЕС<о року

у приміщенні міськр<ци

(м. Бровари, вул. Гагаріна, 15) відбудеться дев' ята сесія м!сьtн!Ї Ради депутатів трудящих (п · ят­ надцятого ~и~икання). Порядок денний сесії;

1.

згздан~: r~

Про стан медичного обслу-

втілення

XXV

за­

му

є~КСІ'І{GМУ

-

., .

в

міста

виробів,

виробів .

(ТАРС).

Союзу!

обслуговування.

одержання

високого

врожаю

в

наступному році, усnішно завер­ шать перший рік десятої п'яти­ річки в промисловості та інших галузях

наролиого

господарства.

(ТАРС).

збиранні

імені

картоnлі

Мічуріна

зарекомендував

у

рад·

добре

се­

екіпаж

аг­

до

заморозків

вони

50-59

рази перевиконуючи

нор~1и.

Цей екіnаж став інЩіатором роботи всіх збиральних агре­

гатів

госnодарства

час. З початку копав · близько

топлі.

На

у

нічний

сезону він на­ 600 тонн кар­

його

комбайні

без­

змінно майорить червоний пра­ порець nереможця соціаліс­ тичного

змагання.

Добре також працювали Петро

nстрсGІ1Ч

Jlсщенко

працюе

е .ІІ е n.трозварt~hком у будівельному ~\~ 611 тр е сту «Укрrідросп-.:цОуд'' · Ази цього н е деrкого фаху він о сваїв тр:ІДцять років тому. Сьо­ год ні віІІ о д 11 н з !ф3щих робітників упраз .:о інІІя. За трудо в і услtхи йому уnраr. .1іині

ПО 1 н:сне

пр ;; ~~nєtю

Н.: ш

n.

є.

звання

фотокореспондент

rо "·ю в,н; ь

ту в ався

в

Ііа

n. n.

зафіксував

мо м ент.

внRонатІt

оr: f' р ~: цію

ударника

праці.

r · r ·::::-,:~; : tc І ,І \І: it

коли

чергову

він

го­

Вltробничу

б :,- дівннцт в і

ж~п.1ового

будин~-: у по ву .: ІИІ~і М. Jlагунової. На u:й ili.B(IGyл.oni м~ста передовий елек­

деся­

тр :J ,ЧІЗ Р~Н 1і \ на І ::: о- ;;зs

комуністично­

3~і:t~Іі 1 ~1RдаННЯ г.роцс-J-аів.

t!D Д о бrе pa.1r оспv

ІІ р:11І І І І :

\І У

і f-1 і ІІІ

пот~у :t І1.1Ися робітники ,, І 1\ \, не ь~и(t » на з би-

te<: · т: JІ

11 яr r Ір r чІ,и 111 , 11 m~a. 111 в

Весь

28 w.свтня 19?6 року , . ,,. 1 ч; ;. ,1 \ С І' _ nолі 14-ОО у приr.1 іtценні раііаиur•н- [ :т'яп, ё.: r •· r < Ії .в В •:_с оrн>ї продук. "- r, Т'1 ':•r<>,·т 1 , 1:1 : 1:: · ·, o .: >: t:Ja. 111 cя КО\І· 1кому (м. EpGGapи, вул. Гагарі· j' r;;o :'r ;:i' :'. F. і ·.'' " ''ё.І, .1f' ІІко 3 грак0

'\

,

картоnлезбиральних

екі­ агре­

гатів Олексія Олександровича Юшка, Григорія Олексійовича Розсохи, Василя Миколайовича Чаюна, Юхима Олексійови­ ча Василенка та інших. Нині у зв'язну з -великим nохолdданням, мерз,

чамн

коли

картоnлю

1

вибирають

робиться для ше закінчити

грунт

копають

вручну,

за­

коnа­

Все

того, щ о б ш ви д­ збн&ання . В. ОСRВИЧ,

секретар парткому радгоспу.

к ,''1.І . ;,•Р r, ,,p: or1•11 у першо-

f1 P ' "

пажІ

ВНКОНУЄ

11 а б. а аи а: а (.;тьсн

1

.

активну

збі.1 ьшення

ТОНН бульб, у ДВа З ПОЛОВИНОЮ•

рішень

ТРУДЯЩИХ

.1альше

ряків, соняшнику, картоплі, ово·

три

до­

РАйОННОї. РАДИ ДЕПУТАТІВ

розrорнуть

виробництва зерна, цукрових бу-

КНУ-2

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

зразко­

заступник голови

у

· за

щодня накоnували

Боріться

програми

·

досвщ,

боротьбу

регату номбайнера Дмитра Пи· моновича Малія. З трактористом Володимиром Даниловичем Лебединдем ко:о.Ібайном

зr.fiHy на прик­

історичних

величної

нових успіхів

та

міськради тов. Фро.

життя

НПРС,

до

поз А. Д.).

n

Радянсьного

будівництві!

досягнення

медичного

(Допсзідач

з'їзду

Вперед,

населення про

госпів, лосягнення науки і пере-

довий

бе

тої п'ятирічки!

дУі\1 у дійсність, що стало аптпвпою жrіттє­ вою поз"цією комун І ста П. Ф. Но :юхп. І за­ хоаом·ірним є те, що цього неспр ш~тлиЕого

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

Від імені Uеитра.1ьного Коміте-

На

закликає:

Трудящі

-

В с е це, перш за все,

КПРС

госпо.:~ар-

.

і політичної роботи парт,иних, радянських, профспі,,кових і ком­ со~юльських органів.

госnі

ЛЕ: Ц ЕН !<. Л

його

вІ пів

механізо­

1\омітет

В. В.

важливу

І

сільського

ства справжнІх героїв жнив, усіх трудящих респуб.1 і ки, рс­ зультат великої організаторської

ПРІ\ПОРЕЦЬ НІ\ І\ ГРЕГ 1\ ТІ ПЕРЕМОЖЦЯ

комунісr:РН!ОЇ

муніст

цьому

приклад.

працівників

з~їзду Рішення КПРС-в життя! *

Напередодні 59-ї річниці Великої Жовтневої соціа.тzісТН'ІНОЇ революції Центрат,ний

при

самовідданої праці тисяч і тисяч

················---·-····-·········XXV

сі;;ьс:;,•.. огоспо­

І

но в их

що ві д nовідJють сучасним технічним вюю;- а \І. Державний Знак якост і ~І J ють більш як

nомагають їі1 обрати шлях у житті.

nо­

це

_

результат пос.1ідовного втілення в життя аграрної політики партії,

Бир о G:;нчі і '1 ;ауково·~иробІJИЧі чів, фруктів та інших кудьту р, об' ц н <І н нп і підпо и ємства освої- забезпечать прискорений розвиток л н і п оч а.lІ І ви ~уск бі.,ьщ як тваринництва, зроблять усе д.1я

дарське виробництво ІШЙНОВJШ~п досшr.ень науки і техніки. Виховано впст~оосвіченах

зицію.

роз-

е .1ектроенергетика, газ оз а пrомисловість,

ладі переконаних і активних борцІв за спра­ ву партії почесне і відповідальне завдан­ ня партійних організацій, трудового хо.ле:·пн­ ву, ідеолог~чннх працівників. Треба пам ' ята­ тн, що антявна життєва позиція формується не відразу . Виробити її завдання мораль­ ного виховання, зазначалося на XXV з'їзді 1\ПРС. Необхідно yriliлo використовувати ви­ пробуваний арсенал форм і методів виховної роботи, щоб кожен трудівник, і насамnеред 1\Іолодь, БЗГІВ ддя себе все 1-:раще з традиЦій нашого народу, історії lіраїии Рад, за прик­ лад мав бійців ленінсьпої партії.

особистий

темпами

в а шІ;r, ~І J ШІ1ІІО6\' lVВання

діючого

молоді,

ве.1и­

трудящі Російської Федерації, сnираючись на зрос .1 у матеріа,1ь­ но-технічну базу колгоспів і pa .'J.-

ваної холони М 509 Л. М. Тиха, Заслужена учителька УРСР із міської середньої школи .N9 2 Н. Г. Любимова, член міськкому Ком­ партії України овочівницл радгосnу <<Краси­ лівсьІ.:ий>> М. М. Онашко, тридцятиверстатнн· ця Гоrолівсь!шї стрічкаткацької фабрики Л. А. Мележик та багато інших. Поруч з нами не повинно бути відстаючих! такий їхній .лозунг. Свій досвід, свою майстерність, як

є дуже

ться далі в поздоровленні,

радгоспу-комбінату

спеціалізованої nересувної

що

вперше.

<<Кап:нтянсьхнй>> імені 50-річчя СРСР Н. Ф. Буйвол, член обкому Компартії України кра­

п'ятирічку. Ж!іттєву

монтажників

перемогою.

ким вкладом у хлібні ресурси країни . Таку велику кількість зерна заготовлено в республіці

обласної Ради депутатів трудящих в'язальни­ $ фабрики верхнього дитячого трикотажу І. П. Проскурннча, делегат XXV з'їзду 'Ком­

ш : цною дисцип­

відnовідальність

со б ів е1 р т ості пр о мнс.1ової про-

Б!!п~рс .J, ;:; а ючІІ ~:н

бригадир молочнот.оварної ферми радгос· <<Русанівський>> М.. З. Пнльтяй 1 брига­ колективу

ликою тру~овою

- п .~ ан дев'яти \Іісяці в по реа.1і- висловив тверду впевненість, що

передового

того,

пра-

зації п р о.1у:щ і ї н е ре в иконали всі з ~ rа .І ь rюсою .> н і і сою з но-республік а н с r,к і пр о мr І с.1ові міністерства

ol'tC)RtТop радгоспу-комбінату <<Калнтянсьхнй>> імені 50-річчя СРСР А. Д. Верпеха депутат

ліною. І члєн БПРС В. В. ·Кузнєцов дово­ дить це на ділі. Щодня, щохu;! .1 ИНіІ. Він зав­ жди на передовій. Ніколи п е зас п с :ю ює ться на дос.пгнутс~1у, а йде туди. д~ ва Ж 'l і2. Це його життєва позиц і п. Д.?і:І н~ого автс> .·:·<тет кемуніста невід'єшний в:д авторпт с.у ne?c· довего виробнио:ника. На ii·J ro т;:уд с в..; : !у ка­ лендарі вже давно 1978 рік. І що харак· терно -не один прагне бути в мая;;ах, а 1> іншпх підтягує до свого рівня.

Особиста

до

са~юві~.1ану

ту КПРС товариш Л. І. Брежнєв

будівельного поїзда .N'2 2 М. В. ~Іавленко, лауреат Державної прємії Ухра!Пськоr РСР

політичною сві·

творчою а:>тпвп:стю,

прагнення

вк.1ав свою

цю в битву за хліб Росії, з ве­

дукції.

х іJ:: я і П <Jф то х і:.;і я . nrи.1 адобулу-

дир

висока честь 1 гсзорпв своїм із з ' ї::-ду, делегат

ВИдіВ Понад

гальну

пу

ти неприntиренннм до недоJtіRів і ДОбиватнєя їх ліквідації.

випуску

i в с і с ою з ні ресnу бліки.

-

справами, в госnодарському і будівжщтві. Це з н а•шт:. бу­

і

цтза пor!nr r m ю з ві-"nо в і.1ни~І періо доч \ІІІ і Іу.юго року становив ·!.8 пр о rtс н т а Пf1ІІ ріЧ І!О\ІУ п.lані 4,3 п р о цс нт J . Продуктивність пrаці зrос.1а н а 3,3 процента. Виня

Зразки самовідданої праці, внсоко'і якостІ роботи подають Герої Соціалістичної Праці

вого, передового. Це значить братя актив­ ну участь у політичному жнтті, в уnравлінні

пр а ці

НіІ і· іВ:JЖЛІ1 В іШИХ nеr е вrл;она но .

працівника мало бути просто працьовптим І дисциплінованим, в!д нього вимагається ще активний, живий інтерес і турбота про за­ справу,

тр у ­

по обсягу Досягнення колгоспів і ра.1гос­ зростанню пів Російської Федерації, говори­

к о н иr ю п .1 JE i r П[J І:5утку і знижен-

порядRУ>>.

внетупати ззстрільником усього но­

Бути членом nартії висока відповідальн:сть, товаришам, повернувшись

І .

У нашому місті й районі набули масовості такі патріотичні почини, як <<П'ятнрічЦі якос· ті робітничу гарантію!>>, <<60-річчю Вели­ хого Жовтня 60 ударних декад!>>, «Сьо­ годні рубіж новатора завтра норма для всіх!,., <<За місто високопродуктивної праці, високої культури і зразкового громадського

життєвої позиції.

-

гек­

соціалістичний лад, що

по-справжньому

СРСР,

UCY

н І; н ~ 4,5 ~rі .1 ь п р да карбованців. ~ . tІ р н р·с т пrп :.: !І с :; о в ого виробни-

воду імені Лихачова Л. І. Брежнєв.

лі втілена величезна програrна дій для всіх трудящих і, перш За все, для пар't'lйних орга­ нізацій, комуністів. Це значr.ть втілюва­ ти в життя ріш~ння партії, роз'яснювати її

державними культурному

хорошого,

плаІJів

п л ан рсп.lі з ог; J но проп.у~;ції бі.1ьш

і на підприємстві в цілому», наголошував У промові на зуст~tічі з робітнихамн автоза­

Будувати комунізм :- це значить форму­ вати активну життєву познфю. У цій форму­

політику,

наш

вr r к онання

пові .1О)JІrло

бi .lb ! liOCTi внро:Jі в

справа йшла ще краще і в бригаді, і в цеху,

домити, що твоя праця - необхідна частина загальнонародної справи. Саме це і є першо­ основою

на кожному

поздоровив

сяч тонн зерна,

д ост ро :, ов с

п роду п тш о с ті

Ініціативи правофлангових змагання, нова­ торів виробництва, передових колективів також яскравий вияв активності житtєвої позиції.

Це поняття гра·

сутн і сть

умовами року

тарі вирощено по 44,3 центнера зернових, в тому числі більш як по 50 центнерів пшени­ ці.

Б р еж н ев

за

плпн д ев ' я т и міс яців реп.1і:!<J :.tі ї п ро.;.у І;ції ,

АнтиоНа життєва позиція

сер~ечно

І.

Тру~івники сільського госпо­ дарства РРФСР засипа .~и в засі­ ки держави 52 мі.1ьйони 227 ти­

Яr'

'

палко і

Л.

з'їз:rу Комуrrісшчrrої партії РадяасІ,:, о г о Lоюзу і широко розгорнув нш соц і а.1істичне ~м~rання пєршого року д е сятої п'ятирічІШ, добн .lІІсь нових виробничих у с піхів.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

UK

секретар

товариш

хто

пр о мисловості, втіжr:ття рішення XXV

~'

Генеральний КПРС

дящих Російської Фе~ерації, всіх,

П р ацівшшн .1 юючІІ

Великий вклад у хлібні ресурси

f-

П. І. Марченко з трактористом О. П. Гіренком та КО)tбаіінср М. Г. Криваль з трактористоч В . Г. Сердюшкіним . Ш ек і п3:-:·:і

накопали кожен f'іільш як по бGО тонн крохмаJlИСІОЇ.

У «Листку трудової слави» не­

одноразово відзнача.ш во.1ія >Kv-

.1янської

автоко.юни

n.

А..

По-

' ·1 ?вка, котрий на трзнсnор ТІ· на r ІНІ картоп.1і ві.1 кочб аЇі на д о ка-

гатів що.1енні вико~tува.в на

нор \!11

ви rо б і т ку

І .:Ю-1411 npoiJe'IІTІS.

.;ВіТ в:дд1лу комунальнего /на~ 15) в і д.~удеться дев'ята сесі:1 і: :~',;;~~·~ ~,'.\~;1 • ,, , .'1 ', r,,: 11 'n/~h к,:::i." "~o~~ ВсІ осrнньо rrо,1 ьояі ро ;';оти .,..,_ гс::'т;?р~тsа про виконання на- 1• ра:н.·нно.ї Радм дєnуппів ТР'Jд:І · •.і , '''·"''<" , ' " 1 ''Р :<1:и : .х ,q<ч.s rf)н- !ілижаютhся .10 фініr11у . Гос~о .1 <~r~ • ] CTRO Rlfi<O Ha .1 0 fl. l~ P :І J) ('t ' ):J ~~.,· 1 · 1,..,,.,-•• назу 6:1~СрЦІВ. . щ•их (n Rі"·;~" н а-мо ~un··"~ . Со ,· ~...:,.,~~; .~ ··-- - ~-· · ···<>l !:'; '"' тоn.Іі дєржан і

"-·

м·

ІСЬКВИНОНКОМ.

1

І

.

1

-

"'"

.

Ра;. \і:іі<ІІ';GІ·:кuМ.

•• •

Р : !~ ~.~; : ,

·c .J•'JJ' C.

1J JCJ ,

1('

r: і"; : ''" ::<1 . 111

;J .

; \-

. и rн1 К ! :і .

1, 0 )''

!Й н ер

U.

ч

·"~~·

:1.

нлn.


Рубежі дес.нrоі пJ.нrврі"У:ви~~~~

"ГОЛУБЕ ПАЛИВО" КРАЇНИ е Де і як зберігають газ

8 Ідемо на північ, ідемо

на схід На

ПРОПАГАНДИСТАМ

основі прогресивних

і методів

8 Створення єдиноУ автоrІІатизованої системи газово~ІУ родовищі в н осівЧ СЬ!{ОМУ раною ернігівської

.

палива>>.

сховище

«голу ого

Воно

створене

ренардно !іОроткі строки і є одним

.

з

·

найб 1· тrьших

'

пубаіці. Влітку

у

рес

в сховище

ві.

на

центри:

дає

ніше,

Сьогодні наше народне господарства не ~ 1 о;;.;на уявпти без нього . Добрий голубий

па .1нва п ідпр!:с:~rствюІ rетикн. хілІ!ї , побуту.

га.1 узях про:\Іі!С.lо ІJос ті, побуту.

прогрес 11 с;ного

виду

по~І!чник <<працює>>

енеu-

·

один з го-

то

~

дав

~:раїні

куоічних на

р 0,',05 і!Щ .

У

~;е т-

к:нець

п ' ятирічкп він по-

народному

господар-

дуТІ,

газу.

к ' льс:ост!

чаючи висоІ>і рубе;t;і , ~ІіІ повинні подбати і про ств:1р ен-

де рі;з~;ое~І і ршш. Триватюrе ствпрення єди-

ня та

впровадження прогре-

нпї авто~ ІUТІІ:J оваиої сист е ми

дУ l\Тавн і стr, пр аці в галузі зfі іл с,ш юься ІІа 43-45 про-

ста •щ Ш

Значить. нюті-

но~шре со рних

пі дrищн т ьс я

ефек-

е!:сп.1'Іатац:.ї газо-

П JЮ~сд!в . Н аповненн я їх бу-

сивних засоб і в і методів вн-

Г<1 зопоrтачаннп нраїни. Про-

та газоr1 :: го нонденсату. І в

у

потуші!ості

ТІ :І>І J: с т ь

новій п'ятирічці в цьолrу на-

мGтрів

еІ<о-

і

ло одержано 289 м:льярдів

у

т:йбі .т,ш

т ;шс:-1' ::бі .l;,u;є mІя

кубічних

Україні,

внеірані

Є ще один важлrший момент. Шлях до <<гол уб ого па.1ива>> стає все ва;r,чІ : :ІІ ,

Ленінграда,

на

еКСПЛуа­

р<tхунок з;;іі , с,;сння організа­ ціііІ:с-тс:·:!Іічпнх :а ход : в. а

вrІ-

добування , транспорт ува ннн. переробки і зберігання газу

ранонах 1\Іоскви і

Б

но:ІІ'чні і <<З;) учні>> тр ас и. За

.

стапше . Нав едеnrо такі дані. У 1975 році в країні бу-

у

БВЕ'СТИ

Т сЩ;ІО 3 ;3 тнснч кі.1о ме тр і в г r.~юпрово дів . Д:~я них бу·

125-155 мільярдів. · 1 не Т ·І .1 ЬЮ ! ПОJ-:аЗОВl.

С!{Ладнішим.

неухильно зро-

юш і шній п'ятирічці на·

М і 1 ІНЄТЬС:Я

ни-

і створ е ннн нових підзс~ІІШХ сховищ га зу . Пони виник-

нуть

ловних напрямів роботи май-

гол убого палива з надр. На~ї lчено з аходи по скороче:шю стрпків розвід­ І>И і об::а штуванню нових

чіх нас. газу, які радують

Як і в минулі роки , вид о-

буток газу

ві,J.б ор у

J

різних

8

там. на

в плані темпів прир :1с ту добу·тну

роаь.

тшість еnоно~тти величезну І>ількість ~rета.'Іу і забезпечує безперсбіііне поста-

газу,

ц !І ф рИ

дальш о му

велику

·

ству

паливно-енергетич-

відіграє

Сам е

МІЛьярд:в

нішньої

ної бази І>раїни газ . яJ-; і ра-

м ож-

ки передб а •Іс ! ю розшнрення

зових сховищ У районах країни, яні споживають най-

ставить

і

Західний · Сибір

в різних ку-

У з~Ііцненні

~ІН

все даш на схщ

основна його <<!3иробнича база>> . Якщо 8 минуло~rу р :щ і

часю1 багато пог.ібннх ехо,.., з'явиться

па .'І ИВОМ>>

НІІХ свердловин. Підвищить­ ся ефектшшість розробки га­ зовн х родовищ. Застосовува­ т пму ться прог рес ивні методи

сході і п:вночі, створюється

коі'.ІУ родовищІ·. на.т>А. •" ж·ить ~по

вищ

~ потріоним

Це

і на північ.

38 · рІв

ро зв ІІТІ>у

є:ш ; остей.

v

стало до

~ роонть

І> о нч е

«голу и~І

идемо тепер

чнс.1а останніх. Наі1бпнжчим

У план ах десятої п'яти річ-

Будівництво підземних га·-

ЯІіе

точкаv ...- респуб."І·І.-и t •

чання

но.

Сховище,

вання і ск.1а "•ніс ть його пе'

них

Київ , Ч е рнігів , Гомель. Шостку. Надійно, вигідно, зруч-

більше палива . -

лоду "' на Червонопартизансь·

створення пот ужних п ідзс~І-

"У· при значному збільшенні потребн в паливі, відправ.1ятнмуть його в навко-

промислові

ні обличчя га.1 уз і.

реюц а ння по трубопроводах

-

закачуватимуть газ , а взим-

тrшні

ТН:\І передбачається створюв а ти штучні під зе~rні 1-:.1адо-

підкр еслювал ось

а

виL·орІІстовува"

нафтові родовища. Разом з

рел газу від ц е нтр і в спожи-

в

-

як бачимо.

дуже солідна. З б

ТІшуться вироблені газові і

XXV з'їзді І:ПРС, значна віддаленість основних дже-

до ладу бпід-

-

стрів гол убо гп вогню в нинішній п 'я тирічці. І воно баЯк

області стало земне

·•

нІ·ж ранІ· ше.

гато в чо:~r у Н ІІзн а чає сьогод-

На Червонопартизанському

рів. Прибавка,

балтики і ЗаІ>авІ>аззя . д.~я схов 11 щ ще ШІІрше,

ПОЛІТІНФОРМАТОРАМ

технічних засобів

v

республінах Радянської При-

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРАМ,

прямі багато буде зроблено. Насамперед передбачаєть­ ся спорудження надійних. продукт ив них експлуатацій­

1980-му намічається одер­ жати 400-435 мільярдів, у тому числі на Україні 52 мільярди кубічних мет-

це нт і в.

(РАТАУ).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ЗВІТИ

І

ВИБОРИ

У

КОМСОМОЛІ

ВИРОБНИЧУ СФЕРУ­

·в

На сьюи

ЦЕНТР

обліку в номсомоль­ організації рцгоспу

«Заворицький>> 22 сомольЦі. Звітуючи свою Ольга

роботу, її Добриніна

ла. що рішення

спортивно-:vrас ова

ком­ про

га

КО:\ІіТ Є ТУ

ВЛІ\Сl\І

КО:ІІСО:ІІОЛУ по

спо р ту

Ю піп

Створ е но

з'їзду

робота

в

У ць о:ІІУ ве.'ІІШа заслу­

інструr;тор а

секретар відзначи­

XXV

УВАГИ

селі .

Та

члена

Ш ~в· ІС!ІКа .

ф у тб о льну

ко~rан­

господарської діяльності. Не на словах . а на ділі ком­

дУ. котра на раіюшшх сн о р­ тивІrнх з:~таганнях в НІІніш­ НЬО:ІІV роц і ;)аі і ннла третє місц е . Нсщ о д СІв но в селі про sодн свс ь спартакіада. п р: Ісвяч с на В сссоюзно:~ rу

со:~юлія

дню

lШРС відкрили нові пер­ спективи для участі молодого

покол ін ня

свою

в

усіх

сферах

радгоспу

доводить

готовність

ударною

працею

озна:vrенувати

нання

завдань

господарст sа .

вико­

першого

мо:Іьців

ДіЯЛЬНОСТі

мольЦів,

секретар

комсомолу

результата>~ш nлану радгоспом

з

викона,ння за дев ять

тонну

хліба

при

жайність

при

ри .

центнера

завданні

Внрощено

Т і! сячі

з

гекта­

центне­

зібрано

4

пер іо :.І

:.~ля

ва

У

Н3Л)У ДНЮІИ

Ці

д обре руть

працюють. аКТІІБНУ

СІJ і.'ІНІО \Іу

му

і

житті.

-

з:1чко Рци

й

бе­

у

су­

І.

деп у тат

1Ю.'ІЬСЬкого

прожектора

про

к р!!ТІ!'іІІІІ х

і

і3

заува;-r;ень .

по

ребо­

ГрО .ІІ?;:{СЬ­

ві;r;и : а ч :: в

r;е.1нку у

БІІ­

rі.11 · Сhт;ог.~ спода р·

п родуІіІ.{Їі,

на•а:lі

а

п :J?.І\і '' J <НН

Пан :ІІШНІН І-;rJ:ІІС С;:ІІОс1і, ц і;;

ЗаІі.'!ІІІіаВ

на тхнеr:­

І.

:;•:ср: І~·sс·п з

~J<i !:'if::·:

і

і\1. дr.

пrюхаІ'Н Н:\1 ~'!"СТЬ

у

ОСі·, "'оО·ПО.lЬСіі !ІХ робО Т <! Х. ~браr:о нр:;;(і c~·:~·! ~1 :t nn:.ri ~

ко~Ісо-

стор.

Ось

нещодав­

К ОС ТЮfіІИ

ДЛЯ

тури.

;:t;..· чa­

о

EO:<J·:o:І :~ :ty,

r; : •Т<!ЖІ-;О:І І

став І в:сн І .п·· " ::' !!'\О. Г. 11UJIШ'i:UHA.

о

А зараз виконує~ю індн-І Колектив у нас дружний, пра­

ві:.~уальні замовлення для м_еш,канщв нашого . селища . 1\tаистри у нас · висококваліфіІ\ОБа-

цьо вюиіі . Такі майстрині, як ЄвгенІЯ Шу~ІСЬІ>а, Надія l{у­ дін. Нате ри на- і~lіоренєвич , Га­

добротно, щоб люди несли свої обнови додо:vrу з чудовюt настроєм .

сте:~тапrчно пср ен иnонують свої засдання. Усі ШІ у новій , де­ ептііі п'ятир і чЦі, працює~1о під

стараються

шити

мо;:tно

А який у вас настрій?

-

ми

до

і

лина

Галини

-

ЄвтушенІ>о

дев :?о м :

-

робітниці

во

радгоспу-комбін<І.ту << Налитянський>> і~rені 50-річчя СРСР

та

<<Шити

інші

:~юдно,

си­

краси­

ВІІСОІ>ОЯКІСНО».

1

Ось з таким благородним прагнrння:vr несуть пере;:tсвят­

Луцак.

каву тр удову вахту працівники

еело

Настрій чудовий, ве- нранецьІ>ої майстерні Калитян­ ВОІіхаючись , відповіла І ського будинку п о с.1уг . Вони

вона.

-

СкілЬІ>И я не робила

замовлень,

завжди

н&~Іа га ються

виконують

пр а цею

добросов·існо. Так і на цеіі раз. Я щиро вдячна ~1оїм майстри-

На фото :

А нали людина

своєю

ПРІІНОСІІТІ!

лю;у рздість, настрііі.

ням.

ззбарас

скро~шою лю,"(ЯМ

дарувати

внизу

-

ве­

добрий

заІ>рійни-

ця О. А . Афанасьєва , вгорі

своє замовлення з добр;ш настроєм. на же 3аJ{р;і!ннпя

-

ш r:c:•rti ІI її бригади Галина Єв· І' ушешю (на !1 Єf'J ШО.1ІУ план і \,

Ольга Андрїівна, і вислав- ТРтяаа Ііовалепь та Євгенія лює нa:vr щирv по;:tяІ>у. то це Шу1нська за р обо тою . для нас

на!ікраща нагорода .

-

' Фотор е порт аж

А.

КОЗАКА.

••••••••••••••••••••••••• ·

слугоRува:шя. Під їх <<опікою:!> ш!сТІ, верстатів, за:vrість чо­

Товари-народові ЛЬВІВСЬКЕ

С ВОЄЇ

J-; O:ІlCO:II(J.lЬЦ iiJ

р сб''И UТБі СЬІ; О Ї

:::І<1Ліпшилася

2

ПОШИЛИ

звертаємося

н азива ли

т овар:Ішів

він

роботу

ю;ого

о

~ІИ

жі­

бу ;:{Є

Ні,

досягнення

ОЦіJІЮ !

НОНКР СТН!І Х

часно

тячого

набагато

набагато більше.

легкого

ЖОВТНі

сек­

ст у п і сr!ірет і1 р п3ртіііної ор­ г а ні ;>::шії p~;ri·ocriy І ван !\! ІІ ­ хаі;л;,в!ІЧ П ?r:.ІІІШІ І Н. Одно­

TC'T V

to:vr

У

по­

КНХ і ВІ:[) С ОІІ!!ЧІ:Х СПраваХ. Са.\І С ц е п І.:tІ;рес.lІ :в у с;ІІ­

мс.1ЬЦ: в ра:.~ гос пу і Ко:І!СО­ ~юлr,ці шкnли. лік::Ірні .

Останнім

та

ПЛаТТЯ.

доповіді

КО \ІС:О:ІІОЛУ.

C<J ::tr:a.

костю:~тів

концерти

ВЗППІ

від

ш и ття

ночого

частіше

но, п о -r;о;,rу НістІ:' І!І nїІу.

відстають

юча будинка~! пос.1уr Олена 1\Іихаіілівна 1\Іахлай . За мн­ нулІ!іі м і сяць вона виконала б іл ьше 300 за:Іюв.1ень на по­

проте

О. Р rшетнн к депутат сільської Рюи депутатів тоудящнх . ч .1ен комітету Не

Афа­ завіду­

~ІОЖ.'ІІІВОС­

колеІ>ТІ І ву,

участі ті

l\Iy_:

>> .

розпов і дає

роко~І

обговоо с нні

ПРІІНЦі !Г!ОВrJ Ї

«Ко~tсо-

13.

АJідріївна

-

ТрудіБН !!КіВ.

ва .lО

тру:tяших.

штабу

верх­ якою

учасників художньої сююді­ лльності наш ог о буд І:н ку ку .1ь-

конкретні факти. прізвнща передовнІ>ів . Це добре . Про­ те ЦІІ:\1 БНСТУІІ<·Ш ЩЄ браку ­

раионно1

депутатіа

)! ачал ьник

Г~

Ольга

насьєва.

замов-

брнга:.~а одягу,

вечори в і дпочин­ сільської е~Іолоді. чн­ І-;онф е р ен Ції, диспу­

говорили

КО:\ІСО:\ІОЛЬСЬКО·

Так ,

багато

не­

то

краще,

СВОЇХ

ооганізовува. тн

свого

лише

але

Особлнво

керує

но

Т е тяна Дзюбенко. Юрій ШсвченІ>о т а інші. Всі вон 1 •

почес­

участь

-

лень має зараз нього жіночого

ВЗЯ •l ІІ участь· І ва н 1\Іузичко.

заслуга

не

на­

її

радгоспі

Необхідно

В

знана~ІИ

ко:~тсr:::~ю.'ІЬЦ і

подвШнюt

Варто б посилити робо­

ДЛЯ

ЦІ\ В!: r:CT\'l << :\Іолодий гвар­ д :є ць п' п тн річки». В і драдно. що

в

культурно-масового

ти ,

ВЛІ\СМ Іван lV!у~шчко. Оле­ на Hmocr:o та Василь Ре­

НІ!ШІ

в

~шнулю·І

1\Ііру

ку для тацьІ>і

справи в­

нагороджені

з

прово:.~ити

ко .чсюІольців. За досягнуті усп іХІІ у р е боті члени

шетняк

з

тора.

тваринницт­

чютала

недоліюr

працював

ТеЙ.

гро~1адсь­

успішно

цr,юrу

й

прожектора >>,

Б

ту

виробництва і державі продуктів

ра ,1госп

сп.

Нині

він

Як бачюю, з основ~ІІJХ по­

і

роботі .

Не

нерів ж1 ,1 ок а при зобоа я­ занні 30tiOO центнерів .

зе~л е робства

є

рівняно

ного твар и нництва. За цей п ер іод надоєно 22766 це~т­

ка з нннів nro:.~aжy

рнніна,

ськоrо

коренеплодІВ

пои плані 3800 тонн. Пер~ в·нконаr:о план продажу дср;~<аві картоплі та овочів закритого грунту. Вдосталь з:1rотовлено кормів на стій­ ловий

працювати

вант~жсннпм.

зернових. заготівлі "ор:~'Іів для громадської ху :"(оби, сівби тощо . Над цю1 треба заду~Іатись. Що стосується роботи штабу <<Ко:~-rсо~юль­

Уро­ стано­

22

і

тонн

вало­

тонн.

зернових

27,2

вить

ра

плані

1336

нор:~ш

ся

~тає постійннх І>о:-.rсо:vrоль­ сько-молодіжних J(Олектнвів. Вони створюються лише на періо.:І збирання врожаю

м і сяців нинішньоГо року. У господа рст ві зібрано 1801 вого збору

1\О :чс о­

осінньо-зи~ншого сезону, і зnrі­ пою ~юд . І }1aiicтpa:vr доводить­

ГаНіЗаЦіЇ радгоспу <<Заво­ рицьІ>НЙ>>. Та. як сnазала на закінчення виступу '0. Доб­

К?МСО·

їх

І >?гато

ВІІ І>она:ш

Чимало х оро ших справ на рахунІ>у І-;О :І! СО:ІІО.lЬСЬІ-;ОЇ ор­

комІтету

знайомить

сільського

ГПО.

ро­

ну десятої п ' ятирічки. гід­ но з~·стріти 60-річчя Вели­ ного Жовтня. Перш. ніж перейти до ви­ робничої

праці в шн; і ;з

Модно, красиво і високоякісно

У ПРАЦІВНИЮВ кравецької майстерні Калитянеького бу­ динку добрих послуг тепер на;~ в ичаііно багато роботи. Це вІш , шкано і наближенням свят Великого 11\овтня , і настання~!

ВЗУТТЯ

чолові чі

П ер ша П'Іртія но в их мо;:tс.'Іь-

них ж іно чих х ро ш; s:;~, ч ооі ;rк : в НО\ • нев_е.1ИЧ~Кііі ,. П .lG!(t)[)p~т. ,_ З

шдкла д ноr?

хутрі

нання << Пр о грес>>.

ЦІ

атест?вані де:рж<1r.НІІ:ІІ

Знако~r

рlв нового І асортюrrнту.

осінньо-3І!і1Іового

більше

'

Понад

Б. З:'ІобІн_а

V

1

синтет,нчною ШК ..%НІ

Нерп у,

чобіТІ\И на

~KIJ?OI~

~.!JCJ~.OBI

~т і:;ро п ористій

ЖИТТЯ

о

якості поодукціУ. зобов'язання ви­

99.5

п~·стrпи псршюr процента ТІ;анин.

торік.

НІШ

І

уже

ко-

ЗіІІагаються.

сорт о м Цеіі показ­

персвершено.

КОЛЬОРОВИй Мінс ьк е

<ГОРИЗОНТ

~

виробничо-технічне

<<Горизонт>>

підrо-

кольоровий Ш\Є елентрон­

_

А . Ворон~І\0 н~ j' ний б.'І ок вибору програм. авто­ тоннос:у~ о нюи но:11 ну аr\устичну колонку. Роз­ П. Аленсєєва.

1

:~rip

екрана

61 сантюrетр по

ч обl Т!іН , ! Ці колеюиви. що працюють на діаг о на :ті. Всі потрібні пере~ІИпі-

.:і':J U:ві з нарщн l;ю пряїю;ою і підкпа.:~І>ою із штучного хутра,

НОВЕ

нідввщсння Вон11 в:зя.lІІ

з

. 17 тисяч І> вадратних об'є::tнання

о:ц ::;б .lенІ ПІД

ЯІ\і

метрІв тканин вирсбн.lи понад І тува.10 н о винІ>у план з поч~тку року бригади І телев і:ю р. Він

поІ;упцюr

дrп;Ічі

ніж

НаЛе)І>ІПЬ .

з го .1ОБІІІІХ турбот

ЛСІіТІІВів,

вигот овле-

МОСКОВСЬКІ ТКАЧІ

В щ,о\Іу сезонІ МосІ>овсьІ>~ІІ . пропонуют ь ся тar;o·,J-; r фабрицІ !:\ІЄНІ

н r) вl у теп.1ені

на

ДОДЕРЖУЮТЬ СЛОВА

B ll 1 1:J6 п.

Яl\UСТ!, поr: .1а .1н Н} шдпрноrствІ почато !\ БІІроонrщrву това-

чсревню1

ЯІ\

Одна

«антик>>.

Цього року буде

«v.li!CKam·:a>> З І. І:Ш.'Іа З rrотоl\иВІІХ .llHiii .lhB lt>CЬ~ї.oгo вІІрсо<!ІІчого нзуттє rу tо оо едЗсt}Н:О:\1

модельні шніри

но 1100 тисяч пар взуття ПОЧеСНЮІ П ' ЯТІІНУТІІИІ\0:11

ШТ JЧІ Іогохутра І 1 вдвічі

v

з

тирьох,

· одно~ІУ ред

у

устат.куванні. ведуть пе-

СОЦІаЛІСТИЧНО:\ІУ

З~ІаГаН-

НІ.

канн~

"Е Ішон ує

Сер!ННІ!И

БІІПУСК

«Гори:1онтіВ>>

В основі успіху бригад перехід на розширену зону об-

Вівторок,

26

жовтня

ступному

1976

року

елеІ>троніІ>а.

І-;О Л ЬОрОБИХ

почнеться

в

році. (ТАРС-рАТАУ).

о

на-


БЕЗ ВІДСТАЮЧИХ

.2. Буде міЛьйон нурочок У

!'

НиУвсьному

nтахівличому

виробничо~ІУ

об'єднанні,

що

tснує вже чимало років 1 ус­ ІІ1шно сnравляється з своїми

завданнями, СемиnолківськІй і«!Тахофабрицl належить особ­ ·;nиве місце. Нам доручено виощування ремонтного молод­

~

яна

для

nоnоонення

від

одарстві , становить

олів.

А

за

рік

nередаємо

ми

тисяч

500

до

комnлектуван­

я nромислового

стада нурей­

П о казники

говорять

са ;ні

План

ft,~ькоІ птахофабрик близько од­ ~оrо міл'\йона J<урочок віном

з'їзду

XXV

НПРС

nоложеннями

КПРС про дальше сnеціалізації

й

сільсьногосподар­ ицтва,

ІІЖІrdе:nопаІDСЕ>КО

а

також

нооnерації,

в цьому році, ми серйозну увагу вдос­

".9JІ~ленню форм господарюван­ иw; звуженню спеЦіалізаЦії.

ги

вихід

94,0

приріст

ШИ:І1

Господарства~!

64,8

71,3

живої

8,9

цнт. приросту

но-годин)

затрати

19,5

13,6

кормІв

1 ..цит.

приросту

Серед

nоказ­

т акож

вими

окремі

nташнrщі.

стагю в ать

!ІРО Те,

Ціалістичного свідчення

6~{І~Ш ІІЯНЦ1

досконале.

на

до

35

механізовано

змонтовано

на

ді­

курчат

ві­

днів повніс­

75

І<ормів, чого не

нове,

Так,

вирощування

;ком від тю

замінено

роздавання

було раніше,

нове

кліткове

ус­

тяткування у ВИГЛЯДі батарей тиnу сКБУ-3•. У. них ремонт­ !Іf:І-й молодняк вирощується без nересаджування від 1 до

Н днів. Таким чином, ми пе­ рейшли на одноразове вирощу­ вання nтиці. що дає більш економІчний ефект з усіх nо­ назникІв. При цьому краще аберігається nоголів'я молод­ ·!fяка, збільшується вихід діло­ еих курочок, nоліпшуються про­ дуктивнІ та якісні nоказники.

Лідін Пп ріБна Зозулн

НИКа,

;~ чстесr.то ї бp t;u:,11 1 . ю:а внро- обліковцем на молочнотоварн1и :\; о .1о;tШІr; lii f:o ~ I иід 76 фермі Зазимсьного ВІддІлна раддо U!O дні;;, доб І І:Іася серед- госпу імені Кірова. Будучи завж-

9,2 8.4,

IIJt·

Вбачаючи

пер ева ги

КОМБІНОВАНИП СОШНИК

. _,:·

~}

однофа-

ІІість

J;' :::чу.; п

та

І-;урочО!\, СП ЄЦ2"-'1 і:32 ЦЇЇ

нуть

ВаТ.И

КЛІТКОВІ

<<НБУ-3»,

сучасюш

батарСl

ТІШу

ЧУ ї l :t,

ЩО

І;ЇДП ОВі ;рт І І.І!С: !ІІІ::ІІ

ВІІ\їОГа:ІІ

прюшс.-І ;Jво · ІІ\!1,

го вирощування молодняна. РІК

ВИМИ

деСПТОІ

11 ;10 ЩО

Х С' ! с-І

П ПТІІ)JіЧІ\11

колектив

в

птахівt:ш; і в

зобов'лз :lВ СЯ

НО-

н ;1::І~І.

!,J,c(;",-\ с:,::оІ'О

~, І).ІІJ Д О !

(:;,~·~:·;:;;;; .

честю

;:t(J Д C'>

осноюшх

зсотс:ші;,

добре грунт угноїш

~~о~ехп і!\

економ:ст.

* * * * * * * * * TeoгсІпар І

на

2

Волочнського,

фіпо.1ьського

та

ряду

подвоїш.

Знаючи

дівниюІ

села

зусилля ,

nтахо-

ТУ l' AШBI.Ill,

&олошш ~і

жайн!сть зернових в с~редньо- нrщького, му на кожному

пе·

, : '- "іІJ . .,J!!•!(_;A;l;

ВІІ-

тр у до ве

суперництво,

того.

що

проrрю1а

n ершо ­

го р01;у ювілейної п' я тиріч rш буде завершена достроково.

О. БЕВЗА, начальник планового від· ді.тrу Ниївського В)Іробни­ чоrо об'єднання птахофаб­ рик.

Хліб оробсь ка мудрість вчить:

С і ЛЬ-

всі

,-

Ш :ЗР: ЦЬ,

•ти --"І,;Р-'Ї

Жує. Дев'ЯТИ~Іі~~jJ ПЛ <\ :І ЕІІвсіх··

Г,\ЛУЗІ

r.·'I.

Н.

ІШСОІ-;опро;:о•к­

УДОБРЮЄМО 3Е~ІЛЮ

птахів­

нашо ї , р ~un :одІІ бу;!уТІ, ткв:дов;::ні.

данівськііі птах офз.брі І і\8:11 Щ!Іі! мільйон голів ділов!ІХ к уро•JоІ\.

no

пит ань

багато . Але сфспІІІ3НО\1У

rос: Ін цаІн:т:;а

rо.'юв:-:!!Й

З!Ш'!І!·

-

рука

БАРБОН.

n.

працю вап І

горну1 е

!!0!\<13·

І.Ір І :сн:с:ю-'_; ог_о

I:or·

.конано

від-

УСВі,':\О~!ЛЮЄ

І! 'L'~\ХС ф ?. брІ-1·

IIL'Biipi;rrcІ::Ix

ВІІ)і С:С: Т І І-

ти і nер сдати І\нї п сьsііі т а

І свого слова з

ці

c ;;j,J,' I ilT Ь

ре~ювп:ого І у н<.:с н:.е .:с;;:;с пра ІІ!'_'сіІО:ІІУ та

досягнсння~.ш

фабрИКИ

Фото м. Семинога.

r:r• ;;c;jCCI! !;!::;

~ра:нучн озн. ют.енувR ТІІ п ер-, ~;-~·;_\~.!.!ііі

шин

На фото: с.

!\ОНЦеІ: т рації

ЯІШЙ

учаСТЬ у Н Ь0 ~1У вс:х ПТ3ШНІ!ЦЬ, внеока його гласн і сть запо­

конкрет- н:1х зобов'язань.

Пер епа пІ

іі

ми будемо и на;.:1лі впр:;ва д;ку-1 вн );Оt:І:::цпа.

Це

мm!:ливос­

тивно, .постіfіно nеТJе r; иконую •ІИ nл а нові завдання. Шнро !\О роз­

• об єнтивнсю

ц' :: ~ r ; :ря ~.Іованіс ть

внробшщтса.

великих

МіСТЬ СВОЄЇ пр а ці. На nере;:t озиків рівня є ться решта виробІШЧНІІІ\ і В, яні пр аг­

щує

І п р:ч: ;· :І'J: : о

ЗОБОГО ВИР?,ЩУГННЯ

* * * *

(* * * * !,

циклолІ значно вищі .

З :І! а­

тей КОЖНОГО ІЮН !\реТ !-ЮГО роб;т­

Софії вона

(цнт. ди старанною, в роваги гра:> :а 1:а І' ОЛОБУ п р1 1 плані , ,·;·~:' н.~uпиьому році на фаб­ живоl кормових одиниць) 8,5 7,0 1m::ід ,\i .loc; tx курочок у н е ї nоті, вона користується в коленрицІ проведено докорінну ре­ собівартість 1 цнт. д ооІІ· 83 вр о центі в при план і ти ві nовагою І авторитетом. ~tоіНст_рукц!ю. На час nереходу 83 , збсnса;сння поr с :І ів 'я · ВИР,qщування молодняка птиЦі nриросту (крб.) . 210,38 175,11 9U.1 п r;ацснта пр ІІ п.lані 93. Софія Петрівна вносить і свою на nроми-слову основу всі ви­ Показники роботи пт ашн щь П р:щr:>ючн в у: о:::ю: про~тсчастку nраці в винонання дояр11 1 ~Юооичl nриміщення nереоб­ л~днано, старе нліткове устат­ при вирощув а нні з трнфаз о3 :ш . .'!о воrо ;;: ІрсJ!J:у:цн І:н ІІТІІ!(і, ~1 и ками ві!:Іді.rша взятих соціалі сткчІСУ-Вання

соЦіалістич нnго

гання вноситься ва го .1mй в;-: .1ад у п і двиш ення ефсктІІпності со­

збереження

по

ЩО ЗУСІІ.'ІЛЯШІ аиив:ІНХ

учасників

одсрі!;али

п;mJJOcтy

4.4: 4,1;

сумі бли зько 24 ~їіm,ііОІ~:в штук яєць. Ця ц ифра говорнть

пого.1і :>'я у їх групах станаСнромна nрофесія у тт, !JS.З n роцсІ:та прп п.'Іані Петрівни Барбон. Працюr;

ньод обmю !'О

відпов і .:~но

:.1ільі:о­ на ШТУК ЯЄЦЬ. НаііК р Ші ІІТ С\1' 1· ниЦі об'єднання ~1ають в

прир:ст могра:v1а на го-

10,

Т;Jудо­

відзначилися

4,1 ; 3,6; 2,6; 2,6; 2.2

Пт ашющі Наталія І ванів на Чала та І\Іарія І ванівна Дс:~шденсср с дньодобо в нй лодш1ка п о 10,7

м'пса

виробничн иків

здобутками

одержали

7,4 гра:v1а при плані

брнгадн

і

1030.

nташинЦі Ольга Г ашщька , Лю­ бов Слуценко, Є s фросrшія Теп­ люк, Євдокія НулігіІІ а, !{ате­ рина Нуцен ко. Р2.їса Лук'я­ ненко , Раїса ЩеІ-;от о.lіна, які

Так,

збереження поголів ' я nр о ц ента при пл ані 96,5.

з др)тої

мільйона штук тонни nри п .1 :ші

71,7 1292

бригада J\"g 1 (брнга;щр Н. М. 1-\орнієвська), де внрощується nтиця віко~І від 1 до 35 днів, внр ос нта за дев ' ять ~ІісяЦів 1134,1 ТІІСЯЧі курчат при пла­ Еі 1OOS тисяч голів. Середньодсб тш іі при ріс т ЖІІвої ваги

U7,5 . ,\

живої ваги (люди-

на

та

лоnу ПJ)ІІ П.1ЮІі

8,5

куро­ голів

виробничих

добилися

тимісячну виробничу програ­ му, nродавши державі яєць 73,6 мільйона штук при плані

Ін­

об'єднання

тисяч голів ділових чок , або на 45,7 тІrс;Іч і більше.

97,3

96,3

центнери

передано

727

1-;о

ваги (грамів) затрати nрацІ на

1

10495,

nлані

6 ,9,

ділових

курочок (процент.) середньодобовий

на

Фак-

11902

молодня1;а

при

бригади

ТІІЧ· но

збереження noroлlв ' я (проц.)

1

nо­

се­

фабрик готують гідну зустріч: 59-й річниці Великого Жовтня. Вони усnішно виконали дев'я­

робничих показни ка х. Маємо за Ц('Й ч ас приро с т у живої ва­

Хороших

~есучок Ниївської та Богданів­

t:~т~~:~~·· в ж~;;;' .Історичні

за

на селі

вирошvємо

на

днів .

14

Спеціалізація і концентраt!іЯ

nоголів'я

# а вирощуванні в нашому гос-

. ·

приклад.

ників

nтиці, що одночасно nеребуває

І

1

її роботи бе:

nро м ис­

кільність

конкретний

ний МОЛОДНЯК В Кі;1ЬКОСТі 18 тисяч голів за один тур у віЦі

оаого стада нурей-несучок іН· их госnодарств об'єднання.

За- гальна

Ось

Нраща наша пташниця, Кі\Ва­ лер ор.:~ена ЛеніІіа Раїса Пет­ рівна Мишко вирощує ре:~юнт­

Трудівники Київського ви· робничого об'єднання птахо­

щоб

урожай

-

про

це,

1

екскаваторник

тру-

ми

виробітку

докладають- всі

на

150-160

вивезти

Олександр

Ми·

хайлович Павленко. Змінні нор­ вони

викон ую ть

процентів.

Нан!

якнай-

на nоля радіоспу вже виве зе но

бі.'Jьше добрив на поля. Але де взяти для цього трансqорт, кол и в господарствах ще багато невідкладних робіт? І тут на по~t:ч їм прийшли робітники райоб'єднання -.Сільгосnтехніz:а>>. Ми немало думали над тим ,

більше n'яти тисяч тонн торфо­ кришки nри плані вісім тисяч тонн. Робота у розпалі. Друга бригада механізовано­ го загону заготовляє органічні добрива в радгоспі «Русанів­ ський•. І тут наші хлоnЦі успішно сnравляються з виконан­

як краще організувати цю ро- ням завдань. Більш ян по

інших

50

і всІ зійшлися на одному: тонн добрив що з~І і ни при нар­ .t'С!t!еЦ!алісти Оренбурзьноrо nроценти вища, іt!ж пра рндо- раі <о нів на ко ш у ють по 12-15 боту, краще, ніж за доnомогою cne- мі 45 тонн вивозять на поля 1 оtль'ськогосподарського інститу- вому сіянні. · тонн зс.lсЕої щ:сІІ. ціального механізованого заго- буртують механізатори Іва н

,У розробили комбінований С!Ьmник, що призначений для

«JЄзрядкового ~еу~ьтур. ,~~."/ ,.

сіяння зернових

ньому

:передбачається

КОРМОВИй RОНВЕйЄР

двоміт,йонну

тонн у

силосної маси. Третю ч аствну розприді- її ст.ановить бурячиння. Ножен

.веІНІя насіння при сівбі. П~и використанні сівалки з хомб1нованими сошниками вро-

~ІехаІІі ::а тори

гектар плантацій дає маііже в~вічі більше кормів, ніж торщ. У госnодарствах Хмель-

·

- ·---- ·

'

В.

О.

Вівторок,

26

та

Ми­

ром сюди приїдуть трактори з розкидачами, нотрі нині вино­ ристовуються

на

nолях

р адго с­

пу «Жердівський>>. На розкида­ чах трудяться старанні механі­ затори. Найбільшим пр ацелюб­ ством серед них відзначаються Григорій Ностянтинович П лос-

конос та ВасиЛІ, С еме нович Си-

бульдозеристи. Всі вони мають вміло розкидають - добрива на порядженні загону більше дееяти тракторів ЮМЗ-6, декіль-

Земля одержує щедру пожн­ ву. Особливо Ті nоля, на яких

ка

екскаваторів,

вирощуватимуть

ри

та два

два

бульдозе-

розкидачі

ІРМГ-4.

поділено на де-

11

з

жовтня

одна

наша

бригада удобрює землІ в радгосnі <<ПухІвський». Тут npaцюють n'ять тракторів ЮМЗ-6, бульдозер

овочІ.

Тут

вносять

на

картоплю

кож ~ н

та

гектар

no 50-60 тонн ерга-

нІчних добрив.

Добре працюють наші робіт-

ники в радгосnі <<Великодимер­

ський». Тут вони вносять доб­ ри ва

відповідно з

ка ртсграмою

грунтів. тобто залежно від то­ го, скільни І яких у грунті є nоживних речовин: кислі гр ун ­

1 екскаватор. ти вапн}•ють, солонкув:ні-rіп­ Ще в nерший день роботи сують. Високого виробітку до­ колективу та кожному механі- биваються тракторІІсти Микола

заторові

були

доведені чіткІ

Григорович Нуш:-;а і Іван Анд­

рійович

Миронеuь

та

екскава­

завдання. І нашІ хлоnці успіш- торник Володимир Ностянтиноно

сnравляються

Особливо Київ. На основі глибокого вивчення впливу мікроелементів - мар_:а~цю, ?ору, цинку, молібдену, міді - на струІ{Туру, функц11 и об~ІІН речовин росл11н співробітншш Інституту фі­

зіології рос.'11ІН Акаде:~rії наук УРСР створили нові

види доб·

ри~ - . марганізованнй . боратовІ!іі і цннко вІІіі суnерфосфати, яю усшшно застосовуються в колгосnах і радгоспах республі· ки.

На

фото:

завідуючий

відділо~І

О. Д. Хоменко і інженер·ана:tітиt·; вnлив

роздольських

сірчаних

живлення

рослин

nрофесор

J\11. В . Моска.тrюк вивчаюн

добрш~

на

ріст

гороху

на

дер·

Фото В. Лисенка. (Фотохроніка РАТАУ).

жовтня

1976

року

праці

НОВЕ

ЖИТТЯ

з

велике

виявляють

ними.

завзяття

вич Будько .

в

трактористи

Павло Іванович Науменко, Дмитро Олексійович Дяченко, Віктор Миколайович Дяченко rа Павло Іванович Лебединець. Не буває такого дня, щоб вони не

nеревиконали

свого

Члени нашого механізованого загону

вже сьогодні

ведуть

на­

nолегливу бороп,бу за врожай наступного року. При пл<~ні 215 тисяч тонн вони разом із во­ діями райоб'єднання <<Сільгосп­ техніка» вивезли на поля 210

завдан-; тисяч

тонн

органічних

добрив.

ня. При нормІ 45 тонн кожен з них щодня вивозить 50-60

На 800 тонн пере виконано nлан десяти міснuів по вивезев-

ВисокоУ продуктивностІ npaЦІ добиваються бульдозерист Федір Миколайович Шуляк та

д. ВИСОЦhКИИ:, начальник механізованОІ'о заrону.

тонн торфокришки.

.

ново-підзолистих гр унтах.

(РАТАУ).

о

Петренко

трактористи, екскаваторники та ротюк. Механі за тори швиДко І

Так,

Бойко.

грохотом. та між грохотом 1 бо­ новинами кожуха комбайна. При такому доустаткуваннІ зменшуються втрати, nотрібно менше людей на збиранні.

боку.

у різних госnодарствах району.

знайшов

Він заnропонував дообладнати картоnлезбиральні комбайни. На прутки основного елеватора ORP-9-6A одягаються гумові шланги з внутрішнім діамет­ ром 10-12 мм та зовнішнім 24-27 мм , а до зубців грохо­ та приварюється дріт діамет­ ром 8-10 мм. Прогумованим ремінцем ущІльнюються місця між нижнім грудкаданачем і

найкращого

Нині загІн

головний інженер Радомишль­ ського районного уnравління сільського госnодарства Жито­

мирської області

з

кілька бригад, котрі nрацюють

втрати?

становища

себе

Є й необхідні для роботи зна-

Так. Практика показала, що до 30 процентів дрібних бульб за­ лишались у землі. Із

ла

ряддя.

зустрічається картоnля менших

ВихІд

Григорович

великий досвід роботи. У роз- nолях.

відно до своїх технічних харак­ теристик можуть збирати без втрат бульби діаметром понад 35 мм . А як бути, якщо в полі

Неминучі

кілька років , І така форма організації nраці зарекомендува-

............

..,. Нартоплезбиральні комбайни J<HY-2 «Дружба• та К-3 відnо­

розмірів?

npo-

В усіх госnодарствах району гарбуз и . Тепер ц сіі р~ зсрв та- було швидко і високоякісно закож ввкористовується для по­ правлено грунт добривами. Тож загін і в ниповнення нормовнх ресурсів створили такий нішньому році. нолгосnів 1 радгоспів. До його складу входять (РАТАУІ.

.................................................... .. -· Вихі"J; ;ін-ай"J;ено

ну, цю важлилу роботу не

області вести . Він уже діяв у нас де- хайло Іванович Чегун. Незаба­

ОСЕНІ І\уІ-;урудзу, п осіяну на силос. Нормозаготівельники Хмель- В її м і;кряддях роз~Ііщувались б . ущіаьнюючі культурн корииц к .. ь Ol.. о ласп заклали в ~1О !3і буряки і с о;І, кабачки і

JІ'Ііевматичний пристрій, що за- транше 1 безпечує рівномірне

l\Ic;i:; I;e і з ста ти ся ч гектарів

зібрал и

о

ню мінералnних добрив.

о

3

стор.


МІСЛЧНИR RНИГИ

РОЗМОВА З ":І'ИТ.А.":І'ЕМ И'А МZЖИ'АРО,ЦИ':l ТЕМИ

Спілкування і переконання З 24 по 29 жовтня проходить тиждень суспільно-політичної пітератури і політичного пдакату. Він присвячує~ься 59-й річииці Великого Жовтня і Дню народження ЛеНІнського комсомолу. б' На полицях 1шижковчх юагаЗовсім інші зав.д.ання засо Ів

ГРОМАДЯНСЬНА війна в ЛІ-

лого року, продовжує бушуватн

rЕ д І я

трА

~~~~М~ОЗСВ~~~~~: ~р~=~;'ЖИ~~~=~~

Щ одо другої

завдаючи все нових страж-

лІвАнА

снладової час- ту, Лівvану, Сау;1ів~ької А?авіУ руху - 1 і l{увеит;у. В нара дІ. бr:ав. участь

ТІ!НІІ де~ 1 оt>ратнчного

дu;Іь народові цієї невеликої арабсько! нраїни . Десятки ТІ!· сяч убитих. ще більше поналі · чених і тих. що втратили пр:1 тулон, зруйновані міста. знед < ·

тривАЄ

1ІРО, про неї с.lід сказати он' Н"ІО. Річ у тому, rчо в резульі·аті ізраї.11 ,ської агресії післ ;І ;оєн HJ48, 19;36 і 1967 ронін і іп 1 ,ш як два з половнною міль-

також шдер ОргаНІзаЦІІ визво.:J(~ННЯ Палестини Я ..Арафат. Там було підписано угоду про припинення вогню в Л Іва НІ з 21 жовтня І про _в~дведення

, 0 н 11 арабів-палестинців ОШІ- військ воюючихсторІн на ІJО ЗИ, 11 пися на становищі людей бе:3 ції, яні вони зан:на.1и.. перед по-

зинів чимало місця відводить-, масової інформац11 в з::'адянсь- лені села, .вщент розорена енu

ся виданням науково-популнр- ному Союзі. Вони висвІтлюють номіка - такою постає перс ; ного напрямку. Не залежують- · хід соціалістичного . змаган,ня: світом держава. яку європейІt ся книги. що висвітлюють ПІІ- сприяють ;розвитковІ твар шх наашзали колись перЛІІН ОJt,

іатьІ<івщини. Мільііон з них чатном громадя нсько! вІІ:ни. : 1 сдве животіє на землях, заОднак, треба сназатн , що гарбашІх агресораіІІН, півтора ер-ріядсьна угода ви;;.ї: тк а.'Іа

тання наука і техніки. управ- можлнвостеи народних мас: ~е- Близьного Сходу.

ління виробництвом, еІюнощкн. дуть велику роботу по комуНІс· В боях у Лівані з са~1 ого по- :ІІі.'ІІ,іі она втекпи в сусідні араб- підозру в прогресавни х країнах Проблемам спілкування і ду- тичному вихованню. . чатну брало участь кільна ру- СІ.кі країни, в тому чис.1і і в Близького Сходу. І ракська пре-

:ховної нультура останнім часо~1

займається багато авторів. З'явилися цікаві серії: <<Людина серед людеі-і>>, <<Людина. Суспільство. Прогрес>> . У московсьному видавництві << ПрогреС>> вийшла з друку велака НІ.'!Ь-

В чому суть

прннцІІПІВ со- хів, що ошІннлися по різні бо- ЛіnиІІ.

ціалістнчного способ~ життя,це лейтмотив публщистичних виступів В. ~{. Нонашинсь~ого**. Журнашст д~унує замІтни, нариси по розд~л~х. Зонре~Іа, в першому роЗДІЛІ подають-

!Ш барш<ад. На одному боці, це, насамперед, правохрастиян ська партія катаїн. відол1а танож під іменем фаланги. Ії члени додержуються ультрареющійннх поглядів, а лідер

П равителі Тст,-Авіва робили все длн того. щоб остаточно по:збутися цих людеіі, бачачи в них потенціалr.ну загрозу своєму хааяішуванню в чужому до~1!. Жорстоко перессlідуючи па-

кість брошур, монографій, в ся нраження іиозбших... тури~- партії П 'єр Жл1аіієль ніколи не .1есnшців, які

са, наприклад,

вас.1ов.-rює по­

боювання. як би вона не стала <<компро~'Іісом>> за ра~:унок ІН­ тересів ар_абськ~го ш:роду ~а­ лестини 1 нацІонально-патрJО­ тичних сил Лівану. , До того ж, щойно • ук.1адене

за.'шшилися H<J. І перемир'я

опиюІ.їося п;д зІІа­

яких розпонідається про ВІІХо- тів від пої :~д_он .. ло нашш краІ- лрнховував своїх лрофашист сu- скупован ііі території, вони вод- : но~t питання через поз;щ : ю фа­

вання особистості. У них дається об'єктивна оцінка взаємовідносин суспільства і прнроди, змальовується портрет uсобп, :нотра активно втручається в fCI сфери життя. l{андидат фі.1ософсь.кпх науІ\

ні, від зустр1чен. Досвід, енспсрнмент і саме соц:;магання ро:з.глядає автор, ко~Іентуючи лпст дагестанських ниногра3арів._ Він ве_де роа~1ову з рооІтшша~ш. партшІШ~ш праІ\ШНІ!!ш~ш и нер~~ни-

особливості духовного спілку· вання В ТаНО~ІУ аспе'І<ТJ:· СПІЛКування ян обмін соціа.1ьною інформацією. його засоби і видн.

хто бере .~часть ~ орг. аюзац 11_ 3'\ІаГаННЯ, ІІОГО І;_О."· витку . · Звщ _ си висновок: осоuистІсть утвер джує себе в працІ на благо су-

'В. с. l{оробеііников'" розг :1ядає каl\Ш шдприє:~Іств

ких сюшатііі: він почав акта в- но час не раз ПІддавали. вар ва~- лангістів,

Він зазначає. що проіІшла роз- спільства.

.

від:ІІоВ.1і1юїься

, ну політичну діяльність ще в сuкш1 бомбардув<ІннялІ 1 обстрt-! повернутися на вихідні позиції. 1936 році, коли проіішов внуч- л~. з с~ші і СІ -~1.орн. табори ла-~· <<Ми хочемо скористатися з до­

.ку в гітщ~рівсьнііf Ні;~теччнні . Недавно в таборі фі1 .1 ангістів пабуван іт<JлііісьІ<ніі JІ<,І'Jщаліст Гуїдо Джеро:;а . Він ро:mоіJі;:щє.

JІtсс:,І_Інсu~их бІ,t.енцІ~ в IНJD.!iX дч::-нtвах. І о;" тепер Із~~~л~ .!ІІ •• ншов д.1я~ссuе союзниюв У ,І:lJаІІІ ІJ сссщ фаланпсп~..

<<програl\НІ>> /1\~Іаіієля а JIOJ.''ш·uі\111, ЛіД ЯЮШІІ BIICTYП<l!J у ·'рОКІ! громадянської віііни в ІС !іШІії ще один фашнстс 1 ,ниН дшпа-

~І ІС" ЦІJЗ то:\Іу п••оти об єднаних '... _. . ; · . "' ПаТрІОТ!~ . . . І. Па·_ ЖаВ!!>>. руки управління шрав ::ши дерСІ .. !" J!!В~11/t:ЬКІ!Х ж~ст 11 нцtв ІJІІступнла С1р1я, яна . .• нвсла СІJОЇ вііісьt:а ·на теритоТаким чино~І. траге;-оя .ЛІВа-

з усІМа.'. що був враж~ниіі схож!стю

-

які

1 ,

. Л.1е

сягнутої перевати д.lя того, приступи ти до будівництва такого Лівану, яю;іі потр;Gен нам, _ заявив п. /І-;щ;І1є.іь.-

1 щоб

і це ще не все .. ttІлька Наші люди ПОВІІННі взятп в свої

генерал ФранІ\О. Зак.111 _ рію Лівану, що ме,кує з нею . ну триває. Вона - п рюї ;•н нас­

тор -

рядка напруженості, а.1е іІІирне Телш останю,ого розДІлу н~- каючи своє воїнстrю нещадно нк ;;а ;3 щ; чаєтьсн в опублінова- шдон неврегупr.ова!юст І G.щзь­ слівіснуванпя сприяє утворен- сичєні розпов1дямп про ~епу- ро:Jправлнтися з <<норогалrн Віт- нііі щш 11 днш 111 заяві Радянс 1 ,- ноехІдного конс;>.1:иу. F!JК.1ака­ ню нових фор~! ідеологічної бо- татсr,r:і справи, нонфп~ктн1 си- чн:знн>>, фюрер лі.ванс 1 ,ю 1 х ре- 1 ;ого кrшітету со.1 ідарності но~о агресивною по.l 'ТІІ:: ою Із­

ротьби. Апо.1огепІ капіталіз:-.~ туації,

засуджує .. ~нщанство акціонерів занвл: 1 є , що не ~за- кра·ін А:зії і Африюr, <<виходrп 1, ра1.110 та ршер:а .lІСТН'l::І ІХ кш,

ЕИКОрИСТОІ: УІОТІо ЛЮ; І<сlИБІСТЬ ОО- і «ХВОробу

;:!0

РС'!СІР>.

J\BTOp КіІ!ЧІ!ТІ> бороп,бу ДОТІ!, ПОЮ! НС та ~;, ЩО руііа:Іі/!

СЮ1НХ арабів ЩО СТОЯТЬ За Нl!:\І., По С)'Тl Іі,4е­

МіНу інфор:~тацією д.1я того. ду:~rає над ТІШ : нн дат~.,бtн не: :ш нщнть ~і:тчно «всіх ко:ІІу- здіі!снюється давній заду:.1 вощоб HaB'JJ :JaT!! дущ<у, HiU!! рі:з- ГJТ!!ННЮІ НВ1ІЩ.Н1 І OCOOu:l!, КОТ НІСТІВ Та І!ІШІ!Х ЛіШІХ>>. j)OFIO!X арабам СИЛ. ФаКТИЧНО :НЮ'І сОІ\іалІ,но-еІ-;оно~,,Jчн;ш рі спрннють їх ПОІІві. . Наступові фаланrіст:в пропr- щта йде прQ підрив боротьби jУСТроям відпо!Іідають однаr,:оr31 . 3в!lЧаІ, . традІЩІІ ._ сп<~дІ,оєм- стоїтr, об'єднанніі фронт доrо- ара(Jсьюrх нра'ін за ліквідацію

ться _про юro.sy rлш срuJ.І ,с т:rч­ НИХ l реаНЦJІ!nИХ U<.l, НІ<І На­ магаються ~вщвер,:rутн увагу арабІВ вц ооротьоJ: ::а внзrю-

vсобливостІ сПІлкування . НІ СТ І, по:.олшІ,. ЦІ поннттн !\ратіu _ членів П Іюг ~. .. нас:ІіДІ\ів ізраїльської агресії, .'!ення ·>окуповагтх І зраі.; е}·ї тепсрсда!!а соці- 'в :~аєлrопов'1r:шні. Бонн ВІІІ<ону- . 1 ... 1 , .. pc,:JІJHOJ про серііознніі удар по арабсь- риторш 1. роб.1ять спр оби ).льнюш інстнтутюш. пос>~шІа ють ро.11> соціа.lІ, ного мехаш:з- с!о tал.стн llloi п<tртІІ Л шану 1;m 1y націон ально-визвольному ввергнути ІХ у вар незгод і ' , Інформація,

'Задово,lьнитн всеGічні іюсресн. Тож її з:11іст не :~1енш IJ<li!\.11!· ·ІІВИЙ, НіЖ ·регуллр!ІіСТТ, IJП.lJ ІBY .І :6езперервні СТЬ. ТсхнічшІіі про;rр. ес допо:vІагає поширенню. _але І не свідчить про <<!!еза.1Сі!ШІСТі> засобів 1\Іасової інфор~ІаІ(ії від'

~Іу,

заІ\рі п~lЮЮЧІІ досшн:н:І:І ,: ( Іх П) 1 борцІв Па .lсст.ннсь~оІ·о руху в ціnо:ІІУ>>. :ІІІІ!!У.'Іого. У опор~ Цщ.н1атдн,,І:ІІІ! 13 у:~rовах. що створились , :.. .. ВчсІІІІІІ І. В.л· Суха-" 11 . Р.У голова ПСП(ПРО). l{ Дт\:~тG ''!I(J !!С В''"'"~ ЗаІІ~І аЄТ!оСН ДОС щ,-1'~ - . . ''· · ' '-' - Є,:jІ!НИІf Ш.1ЯХ дО :\!Нру В Ліван юІ їх ро:шитну 1 ст<шовлсІш:r. ву залвив про готоІmістІ, про- ні _ це шлнх нолітичного вре-

МІжусобиц~. ЄдІІНШІ

ш.1ях до

мир_у в цш краІН! -

це шлях

ПОЛІТИЧНОГО. врегу.lЮВ3їЕіЯ, ВJІрІшення ~аштерессЕ шrи:.rи сто­ !3ін доповнює п опсрсдн_r,ого ан- І'ресІшІшх сил Лівану боротися гулювання. у місті Ер-Ріяді, на ронамн всІх Існуючих АІІ ;іі ними тор<~. перскотшво ~он аз:,:юч_н. і;) зброєю в руІ<ах :Ja сr;ої пра- ЛраRійсько~ 1 у півострові, щой- питань по.1ІТнчн:шн засоба :-.ш, що сприяє ро:звиткот соцІаЛlс~ ва, за права ncix трудящих но яідбу.1асн нарада глав п'яти А. АЛЕRСАНДР~В.

нонкретних соціа .%НІІХ у~Іов, У ТІІчноrо способу життя. НашІ :<rиїн и . арабсr,ких держав: Сірії, Єгип(Т.-\РС). ~ИХ ВОНИ автор. фуНКІ(іОНуЮТЬ», МО.lОДі ПрІ! МНОі!~!О!~ відзначає l\ІОНОПОЛіСТІ! тр адІЩіЇсучаСНІ!КИ і ОІІОВ.l!ОІОТЬ IXHll! =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

вторгаються в сферу засо.бів масової інформації, щоб не ло)штнулися їхні класові інтерсtи,

1

диктують уюовн

rам, абц

журналіс-

дезінформувати гр о-

fа,.!ІЯН,

.,, •Норобейнинов

зміст . Воп~І боротьбн 1 ПОІ(ОЛінь.

ро зглядає

су-

Ці

кннгн

наслідують мст~ шиття попередНІх

.

сприяють

фор:~ту­

правильної

оцінии

~игодою

збувають

споживачам.

Однак вони не можуть замов­ Чати зв' язнів з країнамн соціа-

1rізму, зонрема

з СРСР. Бур­

жуазна пропаганда зобов'язана rак чи інакше відгунуваТІІся на

Події,

що

стосуються

міжна-

значення.

мадянсьно1 антнвносп кол<ного. С. ПЕТРИЧ.

*

В . С. КоробеАннков . Духовне сnіл­ кування. Обмін інформацією Ідеоло­ гічна боротьба. М., ПоЛІтвидав,

..

1976.

** в. інтересу. *** І.

К.

Кокашинський.

Із

чистого

М . , Політвидав, І!Іїб. ... в. Суханов. ЗвнчаІ, традицн сnадкоєМІіість поколінь. М., ПоЛІт­

і видав,

!976.

27

СЕР[ДЛ,

ду, виробленню 1денно1 перено­

ваності,

9.30

10.15

ного ». (JІснінград). «Джон Рід. t.торінки

творчості».

життя

.

«Хара.савеw:

час випробувань».

дС'НЬ». Тr ле ог ляд. 18.0U Фільм-концерт. І8 . 3U 1\ . т. fнqJОрмацІІІна «В істі» .

«ВІД семи до дванадцяти». К. т. •Наука сьогоднІ>,

17.1~ К . ІН ..І:> К .

т.

<.:Сі~'ІьськогосnодарськиА

117.45

19.00 Чr .'І nіонат сі).

.

«Триооrи

й

над11

J9.55 К. т. Прем єра багатосерІІнІого художн~оrо

слухняНІ

телсфІльм.у «Цt

сини•.

І

22.45 Вечірні

серІя,

не-

ф1я .

«JІсгка

СРСР•.

(М . ).

21.30 К . т: .•Концертна студІя. в Ос-~ 10.00 Сnеціа.1істам т.анКІtІІ». Концерт с.олІстІв Jleюнградеького акадсм.tчног.о т~ат~

Броварському

,....______ У

оо·єднанню

бухгалтер-реві-

них

Ц ей шестш)есятtІ.нетровrиї йщтжаu.Іь, зйІJйоааний у ФРН, пр~· :toдuтu.Іte ашzrюйупа'Ін.<z в АФсиці. Ного !ворці ппажиють. що под~о­ llf!OU.11!.11!f TfJOHCI!Of!T!J

дoCT!JI!HUX райоrюх.

(ФотохронІка

!f

по

протипожеж-

·інженер відділу

BQJ/CI{O-

_

стачаннл,

йону електромереж І. Шкавро, неполадки усунуті

що біля його б удинку о б Ірв аю цього питання не входять в електро- та радіопроводи, а ву- компетенцію району електроJІИЦЯ Не

.,. -

--~

ОСВІТЛЮЄТЬСЯ.

-..,

фрезерувальники.

Звертатися .\І. ва,

Б

6ровари, 1.

001 а-::

-

орган Броu"рскоrо ГОрІ<ОМд

"о7 кр:шньа, rщ.юдскоrо н ра й о нноrо КоммуниспІчесІ<оі1 « ._,nартии •

Советов депутатов трудяt.іі.nх.::я :<иевскоА области. Газета ВЬ1ХОДИТ на украинском ЯЗЬІКе.

І

НАША АДРЕСА: 255020 .

м . БГ>ОІ3АРИ, вул Кнї•ська. 154.

на

ву.1.

ПО·

адресу:

"\: т''" О-

п. 0

J-

Адміністрація. ' ііо .....--.....,. .,., , ~~

-~..,.,.~~..,.,...,.І.,...?.."..,~ ·~..g..,:--.,.. ,.,..,.~~~..,.....,..,..,.c.."..:r"'4-t#І•

~~ '"'ноВ.АЯ ЖИ. "'f-ІЬ

f

МереЖ.

ма­

токарі,

·V

І

зі

створенням

фабрики

начальник

слюсарі lV- V розрядів,

вересня

16

Мешканець Броварів, котрип цього року. Щодо освітлення проживає по вулнЦl· с адоши, 7 • вулиці, то слід звертатися У скаржився в листі до ред_акції: <<Міськсвітло>>, бо вирішення

відділ

теріально-технічного

Як повідомив начальник ра-

НАДРУНОВАН О...

у

зв'язку

ПОТРІБНІ

відділу

кадрів,

верстатники,

ного будівництва, інженери-економісти,

ТАРС).

r

~

слюсарі

~ ~

ладнання V- VI розрядів, сантехніки V- VI розря-

по

ремонту

об·

~

дів,

\ \

вантажники

у склад го-~

Звертатися

на

газоелектрозварник

\ )

V- VI

розряду,

тової продукції.

~

ЛІ. на,

Б_nоварн,

вул.

адресу: Залізнич-

АдntіністраЦія.

g.,.:.-., -~.:7~.,,..,.~.,.:--~~.с-.с-оІ"с

ТЕЛЕФОНИ: редmпора

19-3,R2:

вступа~

мова.

і

Ро·

зав· ».

спІ."Jіст~нш

к.1асів. Музика . (М . ). студrнта-.1 аочшн:а. 2 курс. математІ! ..:а. «Стр~:пуr а

3З Г3 .1ЬНОГО

рОJВ'ЯЗІ\у

неоднорідного

П!ІГJЯДКу». д.т:;м ». (Ле­

-

нінград).

на

Ті».

.їіІіііttІОГ О

диферrнu!а :: ьноrо

ріВНЯН!ІНЯ друГОГО К . т . «Дорослі

19.00 <{Кияни

19.30

вузів.

Рес·

2

Учням

Вища

18.30

до

« Пре дме т

nрактичної

(М.).

!5.30

передсвятковій

вах ..

К. т. Чемnіонат СРСР з ЦСКА •Кри.1а Рад»,

хокгю: В пе-

рерві

Му.1ьт·

фільм

-

-

вечірня

(М . ) .

-

ка :н;а,

•Кіт риба.н:а» . (.'rl.). телеф іл ьм «Ніжніс ть,..

21.45 Художній

І нформаціАнн/1

виnуск

оДснь

за

днем».

-• ·к~;;,-;ш ..·п;;х~·Ф~б;;цЇ--·f 1 ТЕРМІНОВО ! на постійну робпту потріб.ні: І І

І

л!фтери ТІВ,

... ~

вантажних

кранівники,

І

шофери,

І

трактористи.

лнр- І І

І

Один ака

І

забезпечуГоться

!

І гуртожитко:~І. , Звертатися на адресу: мі-~ ~сто l{иї в-89, Броварське шоf ее, 16 ю1.

автобуса:~ш .\'9.\'Q 41. І• 120,rхати 121 до зупинки «Пів- {

І НИК>>.

...........................

t

Адміністрація. ·- -~

У СПРАВАХ ОБ ' ЯВ ДО ГАЗЕТИ

о.

Z

«Че-

Редактор Є. ФЕДЯй.

НА РОБОТУ:

капіталь­

Географія.

..,..._.,;>.,..,;>_.,.~!

ТЕt>МІНОВО

інженери-механіки, інженери-технологи ,

товарознавці

ХОЧ ЛИСТА НЕ БУЛО

ної

(

заходах,

(М.).

прир:щи.

( М. ) .

ної дослідно-експеримеиталь- \

зор,

інженер

(М.).

Броварського виробничого деревообробного об' єднання на базі Броварської голов­

<<Броваримеблі>> РОБОТУ НОТРІБНІ:

старший

сьогодні»,

«Мци­

Соціа~1істt1чна (М.).

хто

17.25 Екран

гос. nо· 22.55

робництва і якості праІ~і•.

11.05 <(Наука

виробничому

меблевому

НА

новини .

народоого

р і чці ».

(.\\. ).

сійська

дарства. «Діяльність керівника по лідвищrІіню ефективності ви-

ру оnери та балету Ім . С. КІр о· ва. Г.о закІНченНІ -

nромисловtсть

no

9 к .1асів.

дання

НА ОБЛАСТЬ

9.35 і _ІОАО Учням в класів. Гео~ра·

1

Учням

14.55 Тим,

програма

новини.

ПРОГРАМА

...

.'!ітера­

Карт"""

nубліка».

СРСР з футбола: _ •динамо• (Тбілі-

« Шахтар•

«8ідгукнітьси ... су~мачі!:о.

класів.

Лrрмонтов.

хословацька

ти ж-

т. «Ми rpat::мo и cmnafMU». 20.43 « На добраніч, діти!• 1~.30 К . т ... «Слово - деnутатам Вер- 21.00 Програма «Час». (М.). ховно1 Ради СРСР». . . 21 .3U Художній телефільм «Уся КDро18.45 К. т. «lворчІсть народІВ СВІТу~. ліиська рать» . з серія . 19.15 К. т. Тираж «С nортлото », 22.30 М . Жербін. •Концерт для голо19.25 J(. т . . Лрсм ' t::ра докумснтальног.~ І са з оркестром»,

Осінь».

14.25

заводу.

1

Ю.

«Подорож

Пушкін.

трудящнх. 8!1ступ аматорtв Хорсонеького комба/Інобудівного

..

1~.15 ТворчІсть М. Рильського . lo.UO теленарис «ДобJІссть тнх, хто , нде nоп е реду ~.: . . " Іа .З О 1( •• т. Художн1и фtльм д ..1я ДІТСИ

16.45

во.

фестнва.1ь самох}·ложньої творчості

діядьної

7

Учням

тура. «М. рі». (М.) .

14.05 Учням 3 класів. Читагшя. «0. С •

рать». 2 серія. Для ШІ\Шtярів. (<Знай і вмій~ .

Ji.f5 І Всrсоюзю1~

і

12.40

І

Німецька мова. (М.). Англійська мова. ІМ.). 13.33 Учням 3 класів. Пр,ІfН'Ідозна;,с,...

..r1іsська

lfi.40

1.35

12.!0 13.15

1

11.00 т. «Клуб юноподорожеи•. . 14.UU К. К. т. Док.умснтальнии темфІльм

ЛІвану•.

fl03<i ЯЗl/Т/l

І

І I.!S Е•ран молцдих. •Закони твоеї Ві-гчюнн». 12.011 Ху, 1 о>кнін телефільм «Уся коро1

ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА цт К. т. «Один за всіх, вtі за Од·

тс.лсфІльму

н.і KOHCTflfjl{lfЇЇ 3.1/ОЖ!JТЬ

УТ

Л.1малик».

ванню КОl\ІунІсти_чно.го ..свІтог лн­

/о комер~ійну с:горону. Н"апіта- явищ і ло_дій, а в ц~лому гро­

~істи зацІкавленІ <<у вироuництві nродукції нультури», яку з

ПРОГРАМА

10.00 l)с .'Іс фіJІьми Туркмснсhкого теле· бачення «Сад у пусте л і~, «Зер­ Гl!р )>, « hірю "" землі», . «1'\r\істо

ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

-.:;.....".,_".:?"..".c-•~~~..",;;J-._,.....,-.>.,...,..,,. ~

ЗаС'ІУ>ІІ!ИКа реданера

19·4-47:

відnовідального Сf'І{~ет<.~ря, нідлі~·~v сільського rocnoдapcтRa. коресJІон~ дснта місневоrn Сё:ІдітмшJІЄ"ння 19·3-І.І;: вілr..ілів nромисловостІ. "аrnвої робо1и. фсо1окоресІІондента - 19·4-67..:.. -----

І

J

---

г_ 3<С'І" "'"".1е.ть.

Vн ·}І """"""" ІїІІ1ІJКJ_

СС[Н':ІУ.

і С\ .~ютv_.

C!r~·~;r о.~, 1: ' 1 !,\І<~тv ГЗ 'ІО>И сІ:р;о::;;•

'

~ \

~~~;;р:я-К::Тв7'ь;о-;о""~~~р";:Лі::Я~~;:-;:;;:;;:u;в~:С;Jr;;ТJ:;::~;о~;;;:;,-~v;.~к";!і;:;:;, 154.~-~З-;;6389-:.І о .s77'

#170 1976  
Advertisement