Page 1

СЕРЕДА,

Газета. мхоа~~r~о Difllll 1837 P01CJ

І

17

ГАВЕТА

(Продовження. Початок у .М

міськ­ Минулого тижня відбулося я.ерго.ве засідання

оосяг .робі'f, -~:!-е .в ЦіJІU.М~ вона проводиться стри­

и. В.ка­ мано, теМП:fІ 11 залишають-ся нс:задuвідьним О. І. Кудмі і міста тору архітек ому годовн зано Захлешоку начальнику земмьиоrо віддіду Л. М. сиримова­ на недостатн1й рLВень оргаюзёЩії рооuти, Ниguн.ком ної ка реаJІі3ацlю .земельної реформи. нкю впрuвад­ зат.вердив пермІ..к заходів по полшше жения реформи.

соціально-економічний про Розглянуто питання :ra п.рwноз ро.звІІТОК і бюджет міста за 1993 рік 1994 рік. соціально-економічного .розвит.ку ми:та ка ск.лад­ дуже був м.іста ки економі для рtк й . Минули

1 нехай

.прогнозується

ОбчислеІШі

в натуральному

вати ~ище рівня 1003 року. Передоачається побуду • ввести в експлуатацію 13 житлових будІШКів на 1&39 квартир, .в тому ч~лl rуртожиток тресту тЕЩломере­ 4В.роварипромжитлобуд» на 450 місць, 2, 7 кі­ жі в Південну гру.пу підnриємств довжиною .кідо­ 1,5 вського Черняхі вуJІИці по та а лометр мет.ра, АТС на 1О тисяч номерів.

их Всього .в 1994 році бу.д~ будуватись 18 житлов від­ будJ&Икі.в, два rу.ртожитки, полtкJІіиіка на 1000 відувань в змtну.

спецвідділу по Виконком п.роаиадізував роботу рік. н'Dролю за станом бдаrоус.т.рою міста за 1993 ВіДзначено,

п.роводмася пе.виа рооота

що .відділом

комплексио­ по контролю .за виконанням цходів по ій вро­ му благоустрою міста та прилеглих територ ділу не­ миелових піДприємств. Але з боку спецвід на тих, хто має активності, наступальної позиці'і

міської

сесій

і

порушує рішення виконкому з питань благоустрою.

пнта.иия

У порядку контролю розrляиуто

Ради

4Про

вами міста стан виконання пtдп.риємст.вамн та устано що по­ Зазначено, Закону про мови в УкраІні». основному В є. питанні цьому в ня зрушен зитивні всі

піДприємства

мають

та

печатки

нові

Пар. Вулиц1: Леніна з гуртожитками, Радгоспна,

!{1рова.

Провулки: Щорса, Пархом.енка. Голова дільничної виборчої комісії: старший ГОЛОДЮК Іван Васильович -

ить курси мовою. Відділ освіти організовує і провод еJІВМи до­ виховат з .мови ної держав ню вивчен по

вододіють шкільних закладів і вчителями, .котрі не курс укра'іиською мовою. У школах мі.ста введен9

родинні

.проводяться

Заступник голови комісії: ГАJlЬЧИНСЬКИИ Ми­

пенсіонер. кола Адамович Секретар .комісії: ЄВТУШЕНКО

Поряд з цим є установи

Члени комісії:

БЕЗСМЕРТНИй Андрій Віталійович

Gtдпрнємства,

де не­

За­ дост.атньо у.ваrи приділяють ·ВТlдеи.ню в життя

ДЗЮБА Тетяна Гриі'Орівна

садка.

ДІДУК Іван Лукич

ого харчу­ бить все, щоб збереr.тн систему шкільн кто­ ва.кня. Зараз шкільні ідальиі пов.ністю укомпле

вані кадРаМи, в них харчується

не під,приємство

4Ві.кторія

-

3800

учнів. Оренд­

сервіс»

забезпечує

ті і mкtJІЬИі ІдаJІЬИі продуктамн в достатній кіJІькос

засоби. На асортименті. Є також необхlд.ні .мийні ьиі жаль, через вtдсутні.сть коштів відомчі доппd.п заклади заводів лорошковоі .металургlІ,

mиноремоитноrо недодають дітям

пласт.мас,

ооновннх

видів

али го­ продуктів х.арчуваІШя. А .в СПТУ-4 .перест дувати дітей з верес.нл 1993 року.

му, Перед .складним .вибором стали члени виконко на коли вирlmу.ваJІИ питакив про виділеиня коштів виділяхарчування. Справа в тому, що ще в січні в день, лося по шість тисяч карбо.u.анців на дитину а

в

тотому

прийшло

.розпоряджеИНJІ

виділяти

по

ж прий­ чотири з половиною тисячі. Виконком все карбо­ няв р1шеиня харчувати дітей на шість тисяч ванців.

На засІдаині виконкому р03ГJUІИуто й Івmі пи­ та.RІUІ.

механін

НАУМЕНКО Віктор Миколайович << Великодимерський >>.

ОСТАПЕНКО Н1).талtя МИхайлівна

бухгалтер·

-

радгоспу « Великодимерський ». ВеJІИКодимерська .виборча діJІЬИНЦЯ .М

(Центр редньої

-

село Велика Димерка. Приміщення се­

Українки, ЛесІ Вулиці: Горького, Макаренка, Гоголів· Івана Євтушенка, Некрасова, Докучаєва, а, Залі· ська, Пугачава, Поштова, Морозова, Гагарін , Ні­ ська, Літківська, Квітнева, Березнева, Січнева буд. N2 1 колаєва, А. Зеленого, Богданtвська від до вул. д~ вул. Некрасова. ~ушкіна вІд буд. N2 1 Гагаріна, ЛІсова, Бобрицька вщ буд. N2 1 до вул. Леонен­ П. Поповича від вул. Нікол?єва до будинку Провулок Богданівський.

середньої школи.

Заступник голови

Васильович

дирентор

-

Василь

ЛАЩЕНКО

комісії:

пенсіонер.

-

Іва­ Секретар комісії: ВАРЕНИЧЕНКО Катерина

ні.вна

пенсіонерка.

-

Члени комісії: ШКОЛИ.

ВІТКАЛОВ Вячеслав Олексійо.вич школи.

кухар серед­

КУЛИНИЧ Надія Феftорівна

ньої

школи.

СИДОРЕНКО госпу

Володимир

середньої

школи.

Григорій

.

середньої

водій

-

« Великодимерський ».

рад­

61

Великодимерської сільської Ради). Городня, гуртожитками, з Вулиці: Вакзальна Разіна, Степана Озерна, Котовського, Південна, Нурчато· Калініна, Євдокії Безсмертної, Берегова, вська, від ва, Комунальна, Котляревського, Богдані

Некрасова до кінця, ~обрицька від вул.

Гага­

до кінцЯ, рша до кінця, Пушкіна від вул. Лісова Тарасів· Петровського від .вул. Некрасова до кінця, ок Пушкіна. ська з будинкQм залізничників; nровул Голова Дільничної виборчої комісії: завуч навчально­ КРУК Василь Миколайович виробничого комбінату.

Заступник голови комісії:

кола'івна

-

ЗИКОВА Галина Ми­

домогосподарка.

Секретар комісії:

-

КАРАНДЮtt Надія Борисівна

домогосподарка.

Члени комісії: агроном рад­ ДЖЕМЕСЮК Іван Данилович гооnу · 4Великодимерський». - ро· КОНДРАТЕНКО Микола Митрофанович ст.ва. господар о газовог бітник бухгал­ ЛЕБЕДИНЕЦЬ Валентина Василівна тер сільської Ради. заступник ЛЕБЕДИНЕЦЬ Володимир І.вацович радгоспроб­ ького димерс Велико ня правліu голови коопу.

ЛЕБЕДИНЕЦЬ Катерица Андріївна

ка.

Ноцю­ това, Челюскінців, Залізнична, Жов.mева, до бинського, П. Поповича від будинку. Леоненко кін­ вул. І. Франка, Вроварсьна від вул. Кіро.ва до ця. Провул.ки: Польовий, Юрова .

Голова дільничної виборчої комісії: дирентор не­ ХЕ~ОІМ Анатолій Миколайович середньо'!

повно!

-

школи.

Заступник голови комісП: ГОНЧАРЕНКО Василь завуч неповної середньої школи. Спиридонович ДОВГА Валентина Михайлівна комісіУ: ар Секрет вчитель неповної середньої ШкОли.

-

Члени. КОМіСіЇ:

В1ктор Вячеславович

БАР АН

госпу

брJІгадир рад­

-

<< Великодимерський ".

.КАРНАУХ Галина Мик.олаївна КАРПЕЦЬ МиІrоJІа МихайЛович

-

пенсіонерка. гідро.техutк

радгоспу «Великодимерський».

ця радгоспу «Великодимерський».

Якович

КУЗЬМИ}{ Віктор

водій

-

робітки·

-

районного

комбінату комунальних підприємств. продавець. РОГОВА Лідія Григорівна -

СТОЦЬКА Люся Володимирівна

кухар непов­

-

ної середньої школи.

керуючий від­

. ТОВСТЕНКО Микола Іванович -

щл.ком

« Великодимерський » Заворицьк8 виборча дільниця ·.м 63 радгоспу

(Центр

Приміщення середньої

село Заворичі.

-

школи).

N2 24

від буд.

-

до буд .

пенсіонер­

.N2 112,

, Калі~іна, Змена, Номсомольська, ТИтова, Зарічна Жовт­ Прор1зна, Кірова, від буд . .NQ 1 .до буд. М 39,

нева, Радянська, Квітнева, Парни.кова. Провулки: Пляжний, Леніна, Квітневий. Голов~ дільничної виборчої комісії:

~.ЩЕНКО Василь Григорович

директор серед­

-

ШКОЛИ.

Заступник голови комісії: РЕШЕТНЯН'- Любов головний бухгал.тер сільської Ради. Олексіївна ївна Секретар комісії: АНДРУХ Світлана Микола

-

вчитель

середньої

школи.

Члени ком.tсії: АНДРУХ Пол1На Василівна

вчитель середньої

-

школи.

СПІЛЬНИК Олена Олександрівна

-

вихователь касир

ФЕДОРОВСЬКА Марія Михайлівна

Великодимерська виборча діJІЬНИЦJІ .М Приміщення димерка. село Велика (Центр -

В:fЛ.

Вулиці: Чапаєва, Парянкова з будинком залізнич­ Франиz., І. Першотравнева, Київська, ників, Хмельницького, Польова з гуртожитками, Зе­ Б. л~на, Кірова, Механізаторів, 60 років СРСР, Олім­ . шйська, Миру, Комсомольська, Димитрова, Лермои

дитсадка.

Миколайович

Іванович

середньої школи).

повної

серед­

вчитель

-

вчитель

ЛЕГКА Галина Іванівна

ЛИТВИНЕНКО

вчитель ее·

-

бібліотекар

-

Вмикодимерська виборча дільниця .М 62 (Центр - село Велика Димерка. Приміщення не­

НЬО!·

~:АШЮРОВА Ольга Михайлівна НЬОl

РУБАН!і:А Галина Миколаї.вна

ВулиЦі: Леніна

Голова дільничної виборчої комісії: НЕЩИМНИfІ Микола Михайлович

дІловод с1ль­

КОРНІЄНКО Любов Володимирівна

60

школи).

ко включно.

рахівник·касир

-

Р~БАНКА Катерина Дмитрівна -

сько1 Ради.

вихователІ>

радгоспу

вчитель

викокком ро­

голова профкому радгоспу

КОХАНЕЦЬ Наталія Василівна

алюмінієвих будІ..веJІЬИих конструкцій, АТП-13209.

Незважаючи на всілякі труднощі,

вихователь ди·r·

-

дитсадка.

ШКОJІИ.

х ор­ Виконком зверну,в уваrу .керіакиків названи адміні­ ганізацій 1 підnриємс'ІВ на низьку роботу раці'і по втіленню Закону про мови. вкконаиня рі­ •Про Заслухано також питання .М 203 •Про року 993 17.08.1 .вl.д ому .виконк шення та дошкільних організацію харчування в шкмах 1994 навчальних роках•. закладах в 1993 -

-

механік

-

« Великодимерський ».

, комер­ кону про мови. Це райоJПІИЙ вузол зв'взку

завод ційне об'єднання •.Меркурій•, .побуткомі)інат,

« Великодимерський >>.

радгоспу

редньої

!

Костянтин Гав­

пенсіонер,

-

рилович

обряди з

участю старших поколінь.

юрис­

<< Великодимерсь.кий >>.

каясу льт радгоспу

216

Ра.ди.

С1льсько1

Ворошило.

кава з гуртож~tтками, Мічуріна, Чехова,

Пи· ва, Шевченка, Щорса, ~ру.пської, Пархоменка, до вул, J>?ГО.Ва, Прорt.зка, Броварська від буд . .NQ 1

штампи,

мов­ старі вивіски .замінено на нові. Забезпечується украІиською ведеться документація ний режим,

на.ро.дозиавства,

ький >>) централь.ної контори радгоспу « Великодимерс

вtн залишається уроком.

ової про­ Що чекає ~опереду? Виробницт.во промисд ду.кції

.м 16 (8497) Ціа:а договірна

. ПОЛ<?.ВКО Галина Федорівна

14).

Вмикоднмерс.ька виборча дlJІЬННця .М 59 Приміщення село Велика Димерка. (Центр -

ддп

о хід вико­ життя м1ста питань. ·rак, nроаиалізu.ваи по що накия земельної реформи. 1\онс.татоваио, но значний стратеrічних иanpJmax .реформи проведе

иим, але пережили,

РОКУ

1994

Межі виборчих дільниць та склад дільничнвх комісій по Вишгородському виборчому округу .М

У ВІІКОНІО/11 NIC,IPIII их на в.кому- розrлвнут.о ряд важJІИв

ЛЮТОГО

5POIAPOWNI lfC!IIOi УА PAiotlltOf РАА ИAPDllHIU АВІJТАТІВ

Офіцііний віддіА

виконкому,

23

сільської

Ради.

·

ХОДОС Наталія Анатолtrвна

гідРотехнік Зава.

-

систем. рицької ·дільниці ~правління зрошувальних

начальник ~ Михайлівна ШАТУНОВА ЛіДія війсьново.облікового столу сільської ·Ради. lЦАВА Марія Іванівна

ли

..

-

вчитель середньої шко­

Заворнцька акборча АіJІЬНИЦJІ .М

(Центр

64

Приміщення

село Заворичі.

-

будинку

культури). Вулиці:

Кооперативна, Суворова, Червоноармій· - від буд. М 1 до буд. Ленt.на ська, Шевченка, Ng 23, Набережна, Залізни.'Jна·, Вокзальна, Радгосп. и, Привок· на, Будівельників, Трубізька, Культур ка. зальна. Провулки: Вишневий, Замковий, Шевчен Голова дільничної виборчо'! комісії: бібліотекар. ДЕНИСЕНКО Ольга Миколаївна -

Ва· ЛИТВИНЕНКО Заступник голови комісії: інженер з техніки безпеки рад· силь Сергійович -

госпу <<Заворицький•. Секретар комісії: ІЛЬЧЕНКО Ольга - диспетчер радгоспу «Заворицький». Члени комісії:

БАБЕНКО Іван Іванович

-

Гриrорівт

гідротехнік Завори.

систем. цької дільниці управління зроШувальних

Валентина Федорівна- медсестра За·

ЛИТВИН

ворицької дільничної лікарні.

ЛЮБЕНКО Марія Федосіївна му радгоспу

-

голова nрофко·

4Заворицький».

(Продовжеиия ка 2-й стор.).


І стор.

Середа,

8

23

лютого

року

1994

сН О В Е

Межі виборчих діJІьниць та (ПродовженНJІ. MA;jЬ.ilA

Початок на

Антоніна

стор.).

1-lit

Анат:)Ліївна

начальник

відділу кадрів радгоспу «Заворицький•. МІРОШНИЧЕНКО Любов Іванівна тель

вихова·

-

дитсадка.

МІРОШНИЧЕНКО Олена Іванівна

-

вихователь

дитсадка.

Зазнм'янська виборча дільниця

-

(Центр

село

Зазим·я.

сіль::ьк·:>го

І;лубу). Село Зазим"я. Голова дільничної виборчої комІсії:

·ЩИГОЛЬ

Teтffifa

зим'я·нсі>кої

Миколаї•вна

сереДІньої

секреттар

-

За­

школи,

Заступник голови комісії: ТРОЦЕНКО Ніна Ми­ хайлівН3. землевпJрядник сільської Ради. Секретар комісії: БАРБОН Анастасія Михайлівна бібліотекар. Члени комісії: КАСІЧ Марія Петрівна -- кухар дитсадка. КАРСИМ Ніна Григорівна медсестра серед· ІІЬОЇ ШКОЛИ.

КОВПАК Волощимир Анатолійовf:ч

водій рад­

-

госпу імені Ю:рова. ОГАРКОВ Оле~сандр .Юрійович слюсар рад­ госnу імені Кірова. СЕЛІОН ·Людмила Миколаївна - завідУюча сільським клубом. ЯВОРЕНКО Микола Миколайович учи<Тель середньої

школи.

ЯКОВЕННО Наталія Федорівна бригадир ферми по ві.дrодівлd ВРХ радгоспу Імоєні Кірова. ЯКОВЕНКО Світлана Василівна головний бухгалт~р оі.ЛЬСЬІІЮЇ Ради. Калинівська виборча дільниця .N9 66 (Центр село Калинівка. Приміщення будоинку КУЛЬ'Тури). СеЛа Калинlвка, Скибин. Голо:ва дільничної: виборчої:

ЮРАХ

нівської

Микола

середньої

За·ступн.ик

нівна

Григорович

-

школи.

голови

комісі'і:

комісії:

директор

-

ХАРЧУК

Кали­

Ольга

Іва­

домогосподарка.

Секретар комісії: ОСЬМАК Валентf.ІНа Іванівна медсестра КалиніВської медамбулаторії.

-

ньої

обрабІ:І!ОГо комбіmту м. Бровари. ЛЕБЕДИНЕЦЬ Тетяна Григорівна l~инівсЬІкого заводУ « Будперліт». МАРЧЕННО Людмила М'мrолаІВІНа ка

с.ередньо'і шкоо~ои. НЕДІЛЬНО Наталія

редньо'і

вчитель­

-

Петрівна

вчителька

се-

Михайлівна

вчителька

се-

школи.

ТКАЧЕНКО редньої

Віра

шко.п".

·тнА ЧЕН НО

Олена

Анатолtrвна

цеоwrральноУ районноУ лікарні. ФІЛІПЧУН Леся · Василівна ва·рськоІ

ценtrральню.І

ЮХТА ньоУ

бухгалтер

-

Ірина

фармацевт

-

фармацевт

Бро-

аптеки.

Михайлівна

лаборант

серед-

школи.

Калинівська виборча дільнНЦJІ

(Цен1р село щ~м.итрово, примІщення сtльськс•го клубу). Села ди.митрово, Перемога. Голова дільни'Чної виборчої комісії: ПАВЛЕННО Ми:к·ола Михайлович не працює.

Заступник

Юхимович

Секретар хайлівна -

голови

-

не

комісії:

Яl\OBEHRO

Микола

Провул'Ки:

камі.сії: БОНДАРЕНКО Тамара Мир:>.5і,тниця радгоспу «:Красилівський».

Голова

друкарка.

ПАВЛЕІ::ІНО

Раїса

Михайлівна

не

-

ПР<ІІЦює.

ЯРМОЛІОН Раїса ВасилІівна Іtе працює. КВJІитинська виборча дільниця Nl 68 (Центр селище На:Лита. Приміщення будиwкv культури).

ВулицІ: Червоноармійська буд. ММ 14, 16. Леніна буд. N2M 24, 26, 28, ЗО, З2, З4, З6, З8, 47. 49, 51, 55, 57. 59, 61, 6З. Шевченка буд. MNv 19, 20, 21, 2З. Провулки: ЮвіЛейний буд. ММ 1. З, 5, 7, МолодіжнИй буд. ММ 1, З, 5. Голова

діJлЬНИЧ'НОЇ

виборчої

ОГОЛЬ Стаиіслав Петрович

комісjї:

-

начальник плем­

репродуктора радгоопу-оомбіна ту << Налитянський ». ЗаотупиFж голюви комісі'і: САВЧЕНКО Ірина Андрі~виа -- директор п~ДJІіткового кл·убу. Секретар. коміаіІ: МАРКІВСЬКА Галина Анто­ ні.вна ділавод селищної Радй. Члени комісіУ: АЮМОВ Геннадій Пилиnович інженер рад­ гаспу-комбінату « Ка.литянський ». АФОНІН Володимир Михайлович учитель середньоУ

ШКОJІИ.

БУГАЄННО

Микола

Леонідович

елект:рин

радго;спу-комбі.Нату « Налитя.нсьКf.Й ». ВЕНЕЦЬІіА Любов Олександрівна дирет-ор будикку хультури, CROR ВолодІНмир Іванавич -- учитель серед­

ІіЬоІ

школи.

СНОРОМЕЦЬ

ріідтоспу-комбінату

Ганна

Нирилівна

робіТІНиця

радгоспу-комбінату

Романівна

дільничної

<< Налитянський».

виборчо'і

Григорій

--

димирівна

діловод

ньої

Людмила

Ві!талпвна

Ліана

ЮріВоло­

ді.Uовод

серед­

ШКОЛ}J.

ГОЛОВАНЬ радгоспу

Ми&ОJІа

Степанович

.«АВЗІнгард•. ·

Jl~Бt:HЦOBA

радгоспу

Марія

МиколаУвна

бригадир

-

ПАН":ІЕННО

РНБА

Дмитро

Іванович

дlль:ницею

катерина

селища

завідУючий

-

Кали'l'а.

Яківна

рахівник.,касир

селищно~

Ради. CAJHHOH JІюбов

Миколаївна б<ібліотекар. С'l'РИЖЬ;НЮН МtJХа:йло t::вдокимович еконо·•ІіL:т радгоспу «Авангард•. .XU!Vlt;HЬ;Цb Василь Миколайович водій радго,с~пу «Авангард». hалнтянська виборча дільниця }і

(Центр го

сел•о Опанасів.

-

Члени редньої

женер-технолоr

КЛУННО ської

школи.

пунктом

дир

tVріївна

ветсанітар рад­

-

«Авангард».

радгос.пу

Світлана

Миколаївна

брF.!l'а­

-

«АВЗІНГард».

.tОлИМЧ}' }{ t::вгенlй Михайлович Nспу «Авантард». Jtl'l'l'i.tt«:DI'iot виборча діЛЬННЦJІ

-

водій

рад­

(Центр

.r::sующі:

167,

Шевченка від буд. N2 ДзержИІН·ського. О. Савченка,

до буд. Музиченка,

32

ларче-ю'а ВІLД оуд. М "..!.1 до dуд. J~!! 96, ;Jої Н:ос­ модем'янської, Jlicoвa, Червоноармійська, В. Са­ о.~uІ:Ііі, . 1:-адяю.:ька, llaBJI'ИKa Морозова.

градн~.й.

Озерний,

Садовий,

БУ'З:К·овИІЙ,

Мельника,

Луговий,

Грушевий,

Вино­

,царниць­

кий.

учитель

середньої

Олександр

ВалеН'Тин·ович

-

школи.

;jаступни.к голс,ви комісії: КОЖ}'ШКО Василь Миколайович директор будинку культури. Секретар комrісії: ФЕДОР ~КО Олена tванІвна ху дожній кер11:1НИК оудин«у ку;ІЬ'тури. Члени ком!сії: БІJІЕННО Тетяна м~жОJІаївна шв·ачка Літ­ ків~.:ького філіалу J:iBXO ім. І.l..:евчеика. БUHUillnO Олег rіостянтинович учитель <.:ередньої

школи.

nUІIAtiИLJYН: Валентина Петрівна дез~:нфек1ор J1ітківської дільничної JІікарні. МУЗИЧЕНКО Ірина ІваНJівша вихователька

МУ3ИЧЕНКО Наталія Олекс.андрів.на галтер Літківської сільської Ради.

Н!<.І'РЕБА садка

Людмила

Ми:!айліІвна

бух­

кухар

-

ди­

«Сонячний».

Літківська вньорча (Центр селJ Лі'Іки.

радгоспробкоопу). Вуш.:ці: І. Франка,

дільнІЩІІ .N9 Приміщення

Заступник

-

Ткачів,

контори

Ниївсь'Ка

хова. Леніна, Площа Перемоги. Провулки: Базарний, Ну3нечний,

В·ід

буд.

Петравського,

Дачний, Ягідний, Вишневий, Р.ічковий, Береговий. Голова дільничної виборчої камісії: ВЛАСЕНКО Варвара Се.ргі~вна майесер Літ­ швейної

Заступник

фабрики.

голови

комі.сН:

ПРИХОДЬНО

Ганна

Павлівна -- старший майс-r·ер Літківської швейної

фа~рики.

--

економіст

робіt'НИК рад­

-

виборча дільниця

.N!! 74

Приміщення будИІНну

голови

ком~с.ії:

завідУюча

ПЕЗ Тетяна

бухгалтер сіль·СЬІК'ОЇ Ради. Секретар комісії: КИРІЄНКО

Віра

Іван,івна

Овсіївна

-

пенсі'Онерка.

Валентина

AHTOHEHRO

Васил,і:вна

пенсіо­

-

нерка.

ГАйДАН

Михайл•о

ВасF.\ЛЬІович

рівник будинку ,культури. НЛИМАСЬ Надія Михайлівна точківської

Дільнично'і

худотній ке­

-

санітарна

-

дЇІкарнl.

МЕНІОН Іва•н Федоравич електрИк радгоспу «ЛіТКЇВСЬRИЙ». СТРОйЧАН }{атерина Андрі1вна касои1р сідь­ ськоІ Ради. ТРУБЕНОК Ві1КТОР Петрович водій радгоспу «Лі·'І'КіВСЬКИЙ».

.N9 75

(Центр село Мокрець. Приміщення середньої ш~оли). Село Мокрець . Голова дільничної виборчої коміс·Ії: ЧЕРНИШОВ Микола Іванович фермер.

Зас.'l'упник гол•ови ·ком!сіІ:

НОШОВСЬКИй Ана-

толій Володимирович головний інженер рад­ го~пу <<Заплавний». Секр?Гар •комІсії: КОСТЕНКО Надія Віталіївна

-

касир оща:дба1нку. ком!сії: БАКОЦЬКА Людмила

Михайл.і·вна

фельдшерсь:ко.-а~ушерсь:кИІм

БРАГУН

тора

Ніна

БЕРЕМЕйЧИК

no

завідУЮча

-

ПJ!Нктом.

Дмитрівна

сер·едньої ШК'ОЛИ

-

заступник

господарській

Олександр

дирек­

частfлtl.

Прохорович

май­

-

стер виробничого навчаиня середньої школи. ГУДИМЕННО Валентина Василівна завідую­ ча поштовим .в,іддіІЛеннЯім села Мокрець. НОЩІй Валерій Ва·сильович теплотехнік

радгоопу «Заплавний». ЛЕйБА

ВаленТНІНа

.

-

ОлеКІСіївна

ник сільської Ради. СЕМЕСЬКО Валентина

землевпор~

Василі,вн·а

-

оператор

машиноного доїння РЕІІЦГООПУ «За111лавний•.

Мокрецька виборча дільННЦJІ .N9

76

(Центр село Вервиця. Прим.іщеиня культури). Село Бервиця.. Голова дільничної виборчо! . комісії:

ЛИЗОГУБ

72

N9 І до буд. .N9 19, Шевчен:ка Від буд. .N9 1 до uуД. ,J'o,g ЗО, Харченка віД буд. М 1 до буд. М 2~. 4оповського, Jleci Українки, Номс·омольська, Че­

ківської

Васильович

методист

-

біблі•отекою.

дитсадка. «Сонечко~.

тячого

Олексіївна

Члени

[;ОЛОВа ДЇІ1ІЬНИЧНОЇ ВибОрЧОЇ КОМ-іСії: У.О~:-НЬ;НЬН:ИИ

Літків­

фаобрИНІи.

село Літачки.

-

фабрики.

шваЧІКа

-

Мокрецька виборча дільННЦJІ

тури).

М

швейної

швейної

Миколаtвна

РІЗНИ}{ Аікатолій госпу «Л!.rківсьК'ИЙ».

.N9 71

село Літки. ГІриміщення будин.ку куль­

-

се-

Члени коМісі'і:

«Авангард».

.ІІАВРИНЕН.t\0

Літківсь'fюї

ОльГа

ПОВ'ЯКЕЛЬ Маіргарита дитсадка «Сонячний».

Члени комісії:-

l'Оспу

учитель

-

Села: Ліrочк.и, Соболlвка. Г<Ол·ова ділЬJничної виборчо'і ·~омісії: КОЦЮБА На·талія Михайлівна -

ЗВЯГІНЦЕВА Оксана Петрівна завідУюча к.луоом села Опанасі'В. ДЯДЮШt:ВА JJюбов Дмитрівна кухар радгоспу «АвііІНІrард». . 1'\АРАСЬ 'Іамара ІванІІВна молокоприймаль­ Овітлана

БорЕІСович

БЛЕЗНОВ Микола ЮхимQІВИЧ облNrовець тракторної бригади радгоспу «Літківський». ДОБРОВОЛЬСЬНА Любов Миколаївна ін­

коміс.ії: Нажмутдінович

завідуюча фельдшерсько-акушерським села Опанасів.

hOJ:-CY НЬ

Микола

культури).

-

радrоспу

кСJІНтори

школи.

Літочківська

:3аступник голови комі!сlї: КРИМЕЦЬ Валентина. ІІеrрівна домогосподарка. Секретар комdсdї: СJ1ИЗЬНА Наталія Пеtрlвна

НИІЦЯ

Приміщення

комі·сії:

БОНДАР

70

клубу).

кtнно<mортивної

.ТЦtки.

коміс.ії: пенс.іонер. Заступник голови комісії: НОБИЖЧА Микола АндрІійович бригадир радгоспу «ЛіІГківсь:кий». Секретар ~ом·і:сії: ПАСЬ Валентина Іва•нівна робітниця бази вJ.дr1очинку НДІ <<Марс».

Приміщення сільсько-

Село Uпанас1в. !'олова дмьничної виборчої !'АМАЗАНОВ Тофік-Паша диреК'ІІОр

село

-

.N9 73

Пушкінський. Буслівський. Голова дільничної виборчої МЕХЕД ВаСІНль Іванович -

тракторист

-

«Аrванга:рд».

веrерин.а·рною

(Цеонтр

виборча дільниця

1-\оцюбІІІнського. 8 Березня. Челюс.кіна, Налініна. Провулк~:·: Рибаль·ського, Зелений, Почаївський,

Ради.

---

Літкінська

учи-

коміс.ії:

РЕМЕЗ

ГЛУЩЕННО Вален.'l'ина Петрівна контролер готової проду~ії Літківської швейної фабрики. :КОВА.ІJЬ }{атерина Іванівна касир ЛітківСЬ'Іюго риб~олгоопу ім. 40 роюів Жовтн·я. ЛЕБЕДИНЕЦЬ Тетяна Володимирівна швач­ ка Літківського філіалу RBXO ім. Шевченка. ПОГИБА Вас.иль ВасІ~'Ль·ович електрослюсар ЛітК'івської швейної фабрики. ПОГИБА Микола Мmщлайович водій Літ­ ківсІ>кого філіалу RBXO ім. Шевченка. СЛЮСАР Марія Михайлівна пакувальниця Літківськ:ї швейної фабрики.

Бредака,

Федосійови·ч

селищної

• u

відділка N2 1 радг·::юпу «Літківський» ). Вулиці: Київська від буд. N2 17 до буд. М 64, Гагаріна, Чапаєва, Ностенка, Некрасова, Щорса,

ЧJІени комісії:

БІJШН

Микола

Михайлович

будинку

завідуючий

-

буДИН:юам К'УЛ1>тури села Бервиця. Заступник голови комісі'і: ПІВЕНЬ

ГрІWорович

-

Володимир, траНТОр'І'.ІСТ радгоспу «Замавний»~

Секретар комісі'і:

рівна

-

ОІПератор

МОСНАЛЕННО машИЮІоrо

Олена

доІння

Ф~о­

радгоспу

«Заплавний». Члени комісії: ЛЕйН Віктор

госпу

Миколайович

тракторист

рад-

«ЗаПЛа'ВНИЙ».

МОРОЗ

Ваоиль

Сафронович

госпу «Замавний». ПЕТРУІі Людмила

тра.хторист рад-

Іванtвна

.;__

оnератор

шинноГо доїння ІЩдГОСПУ «Запла:вний». ПІВЕНЬ Микала Григорович

-

ма-

с·котар радгосnу

« За111лавний ».

Секретар ком:ісії: бібліо-

серед-

ївна вчителька середньої шкОJІи. L;eкperap ксміоі'і: ІІИJ1ИІІЬ:НКО ВікторІя

« Ііалит ян ський».

СОЛОМЧЕНКО Валентина

rека·Р

-

Прим·іщення

Першотравневий,

тель середньGї Школи. ~аступник го..1·ови комtсії:

Члени комісіУ: ДЕР НАч· Андрій

Миколайович художникофа.рмлювач заводу порошкової металургП. ГОРДІЄНКО Наталія І•ванівна не працює. ІВАНІШИНА Ірина Ba·cf.JJЇ'BHa секретар-

Шкільний,

АНДРУЩЕННО

ІІровул.ки:

nрацює.

Налита.

Чкалова.

Центр

.N9 67

Gелище

-

школи).

Вулиц.і: JІеніна, Червоноармійська, Турчиновського, Садова, 1 оголя, Набережна, lіругова, }{о­ цюбF.нськогQ, Піонерська, Олега Кошового, Левиць­ ког.о, Петровсь·кого, Постишева, Шевченка, Пін­ чу•ка, Лесі Украінки, ПершотраІВноева, Скока, Пуш­ кіна, Но1овського, Нова, Щорса, Франка, Бреда­ ка буд. N2N2 І, 3, 5, 7, Шевченка буд. М 7,

Члени ком·j,сії:

БОРИШПОЛЬ Василь Семенович робітник Ка.лин.івсЬІкого філіалу овочесховища Печоерського rорговельно-заІКУПівельноrо підІприємства м. Києва. БОГ А ЧУН Юл·!JЯ МиколаіВна майстер-овочів­ ник радгоспу-комбінату «Темичиий». ВАСІОН Сергій Lванович робітник дерево­

.Ni 16 (8497)

ДІЛЬНИЧ8ИХ КОМІСІИ •••

СЯБРО Василь Іва•нович -- начальник ділью:ці радго-спу -к-омбінату « Нал итянсь кий». ШМИКОВА Валєнtина Іванівна робітниця комбікормового заводу. ШПАК Валерій Дмиrrрович -- ветл~ка:р радгос­ пу-комбінату «Ка.литянсьюtй». Калитянська виборча дІльниця .N9 68

(Центр

.N9 65

Приміщення

СКЛад

8

ЖИТТЯ»

НИЧЕНОК

ЛітКінського

Члени комісії:

Тетяна

Леоніді·вна

радrос пробкuопу.

ФІЛІМОНЧУН

Натерr.ІНа, ФедосJ.Івна

-

оnерщ

тор мащИІНного доїння радгоспу «За.плавний». (ЗакІнчеНИJІ в наступному номері).


.tt0 8f

ЖИТТЯ:~~

8

м

16 (849 7) ·~

8

етпр

Середа,

РЕКЛАМНАЯВКЛАДКА

ЛЮАИ,

б у Д ь Те

Трастовь1е компании

б А И Те Л Ь Н ЬІ

ВАШЕ &nАrОПОЛУЧИЕ

ІІА ~)А~НО~ t~~r~tч~Af

ГІІJІ1U<1ТІІЗ<ЩІН>ІПІЬІЙ ~рти фиІ<ат даrо·с

я. челон•~ку олин рг1:1. И нужно т<н<. •rтобІ.r rюто~r пе н.\ожип. cro бЬІЛО r-t)t'tn-reль.нo б<>AJ.no·:;a бездумно исrюм.зонан ную 1103~\ОЖІІОСТЬ. .. . . >· : . ..

Так сказал -бь1 сегодня Нико~ай,ОсrроgСJ <ий.'

-

По~Цуй, не н.~~er9J. ·J~~Q'! ~~<l· •~оторьн'f··бьІ~~~бk ~)І. ~~dti.pt>~~-P~~iillyтare Іt~~1'f~Лt>вьtх вопросах ?

/•···<.::···

...··. > .·· ОнЬІт ІРоа:ии; rде]1рИВJlТИ;t< ЩІt"пдЩУ.Ж:е ~олнЬІм ходом. уб~т ель11о пока­ ,,lл. •rто дNt: fH~tлynьt;r к:fip ()aopawX:бtnuet::м~пos 'fY't самое широl<Q~ nом леятс ІІоп·и' РоСС,!:tЙСкке,ваучерЬ&. ль­ ~~rp.e -шли за Qу:rмл ку водки . ІІШІUЛЯТМ:Я фОІІДОВ-Lf как ІlНібІо! СТ<ІЛ и е··хОМПІШИ.Н,

n. .

9Мf<ИМИ ·носула~І

ІІІо/Х людей их едкnС"t'&еяnую 11 усл:оuиях pt.JІ .. · 1'<'~1 М!оІ увидеЛИ ЦеЛЬІС ДС~ІО ІІСТр<lЦИИ об .,,",..."..:~:п .. ".·.о;,.с:,··::··,:.:· Как не лонус:титr.. :~того н JІашей

у·довср•tи-

жлу. Бслсл за

Нужно отдать должное

.і;,!~тобЬІ

украинские ваучерЬІ, т.е.

І

сегодня-завтра

і'ОДа С

30

-

./ поиск 8ІоІс:окорент•6еnьнІІІх предnриятий ./

с той же fWrLІл-

ответствеиио­

ваучера.~Ж.~­

фикат пря,~tо.в

ко~rу-то д<Цее По.\•. . . . . .

.1' биsнес-ман днтет.ностн nримтизнруемоrо об-..екта, сост авnеннЬІй nрофесснонаnами

долларсщо114 .ІJЗмерении 1О О(Щ ]Д~С::ЯТИ му сам~Щ@:~іЦ\ное--. вложить ~:іі-t .іеJ)rиработающи~-,:n~р

к rарантирующнй вь•сокне дивндендьr

./ бьк:трое проведение nрнаатиз ацин без ущербр дпя nроизвод ства н коnnектим

:йятия. а не передовер~ть eto

'НІВЬІе

обещ-в.-.~;;•: · Зiltt~~ifflte! КІі.Жлі~й rюсІJ"дник дуfоі а~ ме о вашнх. а о своих доход.1Х. ІІикакоrо .ис"аtлючсния из :поп> правнла в~. сост

-

ЦЕJ!ТР :ПQ ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ СЕr ОД~І НАИТИ ТО, чtО ВЬІ МО>КПЕ ПОТ ЕРІТЬ ЗАВТРА

•ІТО для них они.

сrали реальІюстью, а для вас, если ВІ·І .~И Им свой ваучер.п·ревратились н JІ.Іираж. ··:···· Что же делать?

Не отказЬІваться же от испо льзования имущ

есrвешюrо сертификата <--rвенноrо, что досrалось един­ всем нам в наследство от державьr, К<?торую строили ПрОТЯЖеНИИ МІІОГИХ ДЄСЯТ на ИЛС'ТИЙ ІІаШИ ОТЦЬІ ~ Дt>ДІ.J . ТРМ бОЛN', '11'0 ДОХОДІЮСІ' ОДНОГО ваучера. ІІЛОJ!(еІІІІ f, ОГО 11 обеснечить "же~Jеся•mмй дохо pC111'<1UeЛLoll01' ПрОІІЗІ10,\І'• "';, .'11>: ::''"!·~•";" '''"·"''· •

Нкл.t·,\r.ІІ!іІііТР crюrr rrprrІІ .ІTІHoii\IJ<1IIIII·I•' r·r•JJТІІфІІ К<\ТІ.І ІІJ'ІІ>І;>fІІ, Оfі'І,І'ЛІІІІЯНП. В о()Щ('СТІІ<І ІІО~УІІ<ІІ'І'Лt'ІІ ~-~~

І! ,\І'І!Пї<уІ<JІІtІН' ІІр(',\

~~~~

Зверта~~тесь за адреса.о:Бро mри, І{У'Л.КиfвсЬЕа, paйomu1f,t бу дино'І!.. ~У льтури або : :а.У лJ\р9.со­ всьrtото, 14 , буд

;235,

д u pdз~tepe зкІІивалеІІтІІО~І RO до.\Л<1!J<1~І СІl!Л.

Реrrr!'ІІИ!' нремаr·артся на :поІі страннr(Р.

ннаестмцин а прмtt.-nt:sироа енн~о~е nредnр11ятия

./

авляют доверителt.ІІІ.ІІ' общ,· - ТJІАет0ВІ.rе КОМІІ<111ИИ, ІJа'ІаВІІІИ! сr·ва ' ІІОІІЛеКіІТf; RЛадеЛЬЦСІІ имуще сТНСІІІІІ·ІХ ССрТИ­ фИІЩТ'О.ІS. ~ ...с;феру своей деяте лr..ностн. о9ещ.Ія воистину золотwс гopt,r. Іlронлет 1\ІUІ·.:.І(''Іі'ьІ убедитесь,

Ko~ty доверитr..о(!

ИСЧ8рПЬІ8810Щt1І мнформ8ЦИJІ о пред.nаrаемьах к nриuти:sации об-..ектах

./ nonнoe юрИДttЧес:кое и орrа нн:sацнонное обесnе .. енне

в конце проЩлого

ПОКJn! n:nfй IJA" II'"

Центр прив!тизации и развитин

<u.~•вu'"""' свою::~:;асrь

ТЬІСЯ

ПОЧJІСТІОUТІt се61 НКТОІІЩІІМ ХО3І ННОМ

ntiii~CJI! мицІІІІІІОІІІреfиоrо nреNІJЖІТМІ- nyJeм СОJАІМNІ · VUЩ' А

ЦБ. все:~ не

ні),цнональноrо сос:то,я.d }(Ж. (Цена н<>u.н,.-u

стать собстаенником, реа,.~ІоІМ соаnадеnецем­

- то...о аууем о6ирнt~~І nрмаІТІІ3ІqІЮІІІІWХ сертмфІІсатоа с ІСІІWО nрмuт

бЬІло іфрдать которую '~~жно условиях::;)tогда

приватизация лишь на•ІІИ..І~&. Ф.і

- но сеrодн1wнне аnоженн•. котор1о1е обеr nечат Ваше б~~~rосостоІнІ4е завтра.

частвоисобственности

.

за бу:rЬІлку в на.личнои потрогать руками,

ВАШЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛО

- ПОRJЧМТІо ПрUО ІІІМІТІо НІ X031 HCTI IHHJI O nрактику Bawero предпрм•тм•

е ситуации.

Что nод:rал..щм~.·І:І~~: к ІЩJ).р.І'f.СТЧИВЬІМ. шагам? Излиwняя доверчивость ? Н~;Щ<і~~~~1С9J:І9~~ Хwr.Р.ЧУ.~ ~W~УЛ..()вки тех. кто нользуется Іtашей недостат о<j~ой)ф~~~~~~~~

>·· : ;,' ('

-

nрнаатизнруемьІх nредnрмп нй

. . и обяор~щщоrо. Тем·не-менее ..мноrие-:из lfІ'С:.. ІІРемя от времени nо·собсrвеннои nодобнЬІ

< • '

1994

!

- доверительнь1е общества

и другие пасредник и в приватизации

И П('(JВОе, И ВТорое, Н !-~;;,

лютого

j

ив0tt ttультури з-;nу"Торгма ш"

~НФОРМАЦИЯ О СОЗД АНИИ ЦЕНТРА ПРИВ_АТ·ИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЧАСТНОИ СОБСТВЕННО СТИ

=~-~

-

Uе11тр создан общественньtми об-ьсдиІІСІІИІІми "Знание" •• "Сою з •tаСТІІЬІХ rІредІІринимателей Укр.аиньr", •ІПІОЬІ способствовать населени ю в приватизаІLИИ Іtа некоммср•rеских на•Іалах (фищн rсированне деятельности І.1еJп ра npoDOJUПai .Іtа ДООJІОІІОJІІ,ІІОЙ ОСІІОІІС •tаСТІІЬІМИ ПрсДПJ!ИJІИNаТСЛІ1NИ, 8 r.tltЖC бпаІ'ОТІІОрІ-ІТСJІЬІІLІМИ ІІОЖСрТІІОІІСІІІИИМИ, ПJІ3Т8 Центр КОНС()JІИДИруС:Т

:поА це.аwо Uеитр 8

8

ВСІМ, ВСІМ, В~1М ЖИТЕЛЯМ УКРАІНИ!

Ви ще не розмістил11 у Н@С свій ПРИВАТИЗАЦІИНИИ

МАЙНОВИЙ СЕРТИФІКАТ? ПОСПІШАЙТЕ! Для цього Вам необхідно

з·явитися за вказаною адр есоао або

н.-діспати ~аповнену анк ету-заJІву, що знаходиться на зво роті ц.ього ого.nоwенн•

~rертайте сь за з.дре сою:Бро:вари, ву л.КИf:есь!\а 235, рз.йоmшй буJПИноЕ 'І!..у льтури або : ву лJ<ра._' со ВСЬ'І!..ОГО, І4,

бу ДИІЮ'І!.. 'І!..у льтури з-ду"Торгма пr"

рок~

Тир~ж 101 800 Доставляется в каждьrи почтовьrй0 зкзе~ппяров. ящик. г. Киева.

создаются не ради вашего благополучия, а в первую очередь ради своих прибь1лей!

воле nonaД~ R

23

8 8 8

С граждаІІ JIC II:IИNaCJa ).

-=

IIOICpyr а:бІІ CIUIW N111 ПроІ!QСІІІ8 зффех1WПІНОЙ ІtpнllaтfaatUt•І. С

CIUif 1" oepQ СІІбоА ~ орntНМ30ВАТЬ ~ІНС наа:8 СНІаt Ytqlalнw 8 ~ ПOC)'R 8'l'CJICA ПО NССТ)'

у•е ~ ~м noкyua'IUC A ПРQІІОWІТЬ информац.юQ о

аерсвеІtТМВІІWХ іІІІіІ.епах ІІр881'И38 101И> о6ес:nе'Нf1'Ь 3КОНDМІІ'ІССІtІfЙ JIIIIC"IC 1' JILМQJI

IIOCI'JI nрм88ТИЗЩJуСNWХ І'Ц)СДІІJІІІІІ НІіі;

I1Q/II 'OJ'CI 8rl ~ обес:неоІсuие nрнааnаации обrцс сmам•• rюкунатслсіі;

~ ~ІІС08уІ0 ~ у м 1І'JІ98ІП1ІС nриватизироn ашrмх

~

1ІАМfІТКА

ПРИВАТИЗАЦИОННОГО Пемвпе!

ВЛАДЕЛЬЦУ

ИМУЩЕСТВЕННОГО

СЕРТИФИКАТА

DрНІІёІТИ3аЦИОfІRWЙ 1ІJІУ ЩС<:ТВеRІUІ.Й ООрnіфи«.іІТ Nо;ІОІО ИСПОЛІ.ЗОtіаТJ, 'rOЛJ. qдии р43, Do:rJ'f»>J не саеш KO нте ІІ3бааитІ.аІ or uero . Центр прнватиз.,ции в.н1 предАо•ит ero иwІQАІЮ иСПО АLЮваn.. Не cneuи. ею &.att po; 8аІUИ N'!J'И, ВП}'ІИ, Зпааомuе , ІІ«:'JОІІУТ.8ас l"paNOt'IIWM ВКА<І 8w ВАОJІtИ'І'е свой приJІіІТІІзацмо~ Д'ІИКОН.• !'СЛІ1 rwі.Пі RJІІУІІ~ІНNЙ оерn с_фикат 11 ІІ1'tущсr.пю DpOJDIIOДC1'8ЄМIIOI'O'ilpeдupt iS1'11111, NІmІЗІИІа. ІLіІфе. pcci' Opit iiA;CДCJ\a uo через обu~СТІЮ uotey~ 'tt. :>ТО NОЖ­ Q.c

Ви uиІWrда ПQ'roN не

upoc :nnc

Bw 1iy.Aere J~Aao\P~ бr.з nоtj.)с>.дІІ и•коu:

оебе. если orNtдИre сной приваntзацnоtrІІІ.JІі

имущесrвепоuіі СІ!ртифІІJLІr.І ІОСреАіІіІ&J~ бJАЬ w

аа )"'ІЄрнwіі;

•перв••й• иА.и •ut><".AP-NІІtit•

обращай~ в Центр прив атизации и ВLІ буАСrе зu.т.r ь'!Jсе о nрнвати~.щии. qatІ членом об1qестаа П()J[)'Dar eAeй; став члеtН»І общесrва иокуІ ІА'І'еАей. Вьа Іtе.

uередовсрасrесвой ваучер ху. а аместе с друrими "ІАЄВ посрr-дни­ іІМИ Общесrва uолучае?е в врям,...е аАаденис ІІрн­ ВіІТИ3Мруемwй об1.еп;

Центр принимает письмеuІ ІО и неuосредствещtо or Вас аttкеn.-заямеnия 11а членство в Общесrаах поку оателеuонаретш.rх хозяйС1'8е tutХ обt.ектов. Вас~ ПО указаІШЬІМ D peXA aMIIL IX 06-ьяВЛеІІИЯХ адресаМ, СІІИС ОК KO'tO pLIX будет pilCIJJИ• рЯТLОІ и охва11fТ все реrм ошіІ УкраинЬІ. Злектроrrная база Л<ШІІЬІХ Це11тра создается 110 мресу: 2520 30, r.Киев, бул. Т.Г.Шев•ІеІfІЮ, tБ Це11тр привапшзtщии и разв ития частпой со6спrнетюст и.

·


4

етор.

Середа 1

8

лютого

23

року

1994

сН О В Е

Перший застуnн•" гоА.оsи правлінмя CniAІ&It приватних підприє.мціа України ЛЕОІJІД ХАРЧ EIJKO:

приблизно чам

ніде шому

містІі

і

сотні

районних

сятки

Леов нам1сь.ких

установ,

де­

представництв

об­

JІаюних та республікан­ ських органі•зацій. З від­ криттям · двох офісів у районному будинку культури та у будинку

культури· заводу

-

маш~

«Торг­

кількість

Ух

зросла. Скажіть, будь лас­ на, ви впевнеНі, що . поя­ ва

представництв

зацій,

які ви

єте

якось

органі­

n:редста:вля­ вплине

на

жи;тя нашого міста? -

Я в цьому не сум­ ніваюсь. Бjроварські від­ ділення інвестиційного Фонду <<Приватна опра­ ва~ та Реапубл~tкансмюго центру

приватизації

розвИ'Т'Ку

приватної

ності ти

покликані

цілКом

-

да:ння

мадянам захистити никами вони

конК!реmе

зав­ гро­

їх

та

гроші

'Від

чаС'РКИ

майна,

мають

дер­

на

повне

Давайте

-

та райоНу

стати. влас­

тієї

жавного

ІВ'ИКона­

допомогти

міста

.інфляції·

і

влас­

по

яку

як

я

збереження

-

інфляції

і

ос.­

кільки за прогнозами на­ ших спеЦіалістів диві­ денди

заоновашк-ів

коштLв

ак­

влаонос­

розумію,

різні

лем. з

менше

трьох

при:ват•них

цент!JВ

річних.

Це

Н'іж ди,

значно

і'Нші

товарИІства,

не

чи вже банки.

про

Так,

·-

про­

них

більше.

обіцяють

кажу­

комерЦійні

з

процентів.

плата

там

рити

А

будь-якого

громадська

ор­

ганізація.

хочете

словами,

населення,

ви­

дійсно надійні і захищені

лучип.! їх ·з обороту і ра­ зом

з

вільними

•коштами

держпідприємств інвесту­ ватИ ·в прИІВаrІ1НИЙ секwр економіки,

цію

в

ІІІРИватиза­

держпідприємств.

шими

словами.

ційний

Фонд

справа»

Ін­

інвести­

«Приватна

вt.рішує

відразу

декілька завдань. Перше і головне розширення

Будь·-яю::й

легко

згадає,

ро~в

тor.w

як

гроші,

що

зберігалися н.а ощадкниж­ ках

і

збиралися

важК!Ої

лись

праці,

в

ро.к:ами

перетвори­

папір.

Ніхто

за

це так і н'е відповів. Та

й

сьогодні·

-

наче б

підвищуються

то

зарплати,

приватизації

.

забезпечи­

--

гrрЕ'ВаТИ­

тут мабуть

згадати

про

створе-

рОЗІВитку

прива·тнаї власності. Є тільки один шлях змуси· ТИ

<<ПраЦЮВаТИ»

J:(аТ

створення

риств

покупці-в.

това­

в

теж

БроІfа-

єднують

свої

можуть

ство Потім

сертифіка­

за

викупити

цю

акціс,нерне

найняти

пу

дає

роботу

гру­

спеціалістів, •к001рим управління

приватним

і

для

яка

того,

загальної

підприєм­

кожному

України

ккй до

прЕва·тних пІдпри­ України. і:ИІВести­ Фонд <<Приватна

справа>~

прямо

приємстІВ,

ще

оДНІієї

народ

ПОІВJНої

ших

стку

ДерЖаJВНОГО

батьків.

Звичайно

ж,

це

як

вважають

ЧИІНОВНИКИ.

ТіСТЬ

кв. м

1 100-170

ДОJІІІ'­

від

року.

Інтерв'ю

П.

Хмел•uІЬІ.6-

Завершення

При

(за

Оудівнвцтва

укладенні

договору

домовленістю)

-

попередни

час

курсу долара

будівництво

населених

США.

житлових

пунктах

будників

в

ін­

області

та

за

Киівської

(294) 5-05-22,

5-68-70, 5-68-62.

зш.·д­

майбутнє

Бориспілr.,

МАЛЕ

не-

БУДІВЕЛЬНЕ

нує послуги по інших споруд -

ПІДПРИЄМСТВО

~сщо­

будівництву котеджів, гаражі!! та як із своїх матеріалів, 1 з

матеріалів замовника.

на­

Адреса: м. Бровари, вул. Київська, фон: 5-15-62 (з 8.00 до 17.00).

взяв

І

Олександр ВОЄВУЦЬКИ:П

1\ол.ектив СШ

N'•

тельці ЄНТІ\ОВ Ій її матері.

7

Те.же­

280.

виеловлює глибоке СІІІІівчуття в'ІІІ·І

Га-лиІfі

-

Миколаївні

з

-

nриводу

смерtі

.

О&ЩЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ сЧАСТНОЕ· ДЕЛО• УКРАИНСКОГО ИНІЕСТИЦИОНИОrО ФОНДА·

••оо о&ОООООоОООО00ОО0. ·~

'"-LOO••o

о о

•ЧАСТНОЕ ДЕЛО• АНКЕТА-ЗАJІВЛЕНИЕ

n,.., ......... СІІеДуІОІІUС

М0ІІІІ 8 ~ nокуnатемА «Ч.СТНОС JIC,IIOIO. CocJ&uю О

cc6cJ

• ......,:

державні

РИНКОВа

вар­

прива,тизаційного

серт~фінату

Вартість

складає

Чабани.

розоренІНя,

-

МайНа,

не один мільйон п'ятде­ сят тисяч . к,арбованців,

укла­

фізиЧІІИІІВ

чотирикімиатиих

Телефони для довідок в Броварах:

націона­

дітей.

ча­

і задеся­ його його

дво-,

і

П межами.

дискредитації.

Захищаємо

Бровари,

часткова

Можливе

розширюваJВся

повного

громадяm.:ну

яка належить йому роблялась протягом тиліть ним самим, батьнами. батьками

•Біяоцерківбуд•

юридичними

квартир

цього

або

даикй

зацікдд!Ле­

лізації. Захищаючи себе, ми захищаємо Україну

влас­

ту

ДUМОБУДІВ-

безготівкова плата в карбованцях по існуючому ва

приватний сектор еконо­ міки. Ми, прr:ватНІі під­ приємщі-виробники, не хо­ чемо

м.

та селищі кінця

повна

ні в тому, щоб росла кількість приватних під­

допомог­

отримати

з

будівництво

площі

ташовані в

с'РВорена

щоб

АПБО

онуки.

рів США (в залежності від поверху). Будиики ~"

Спілка ємців ційний

щих

зяті,

ОРЕНДНИ:П

договори

на

тебе!

доЧкИ,

найнижчими на Україні цінами.

вже

Але якщо ви за свої послуги не берете з населення гроші, то який сенс вам цим займатись? Самий п;рямий.

наш

кародження

квартир !І багатоповерхових житяових будииках за

ством.

від

ювілеєм

КОМБІНАТ прямі

особамн

Т'ОіВаІриство,

на

доручити

ц~.:м

НИИ

без посередників. перетворитись в

некомерційна

-

з

БРОВАРСЬКИ:П

суму

держпідприем-

Цілком справедли­ ЦеНІтр приватизації приватної

всі

Чоловік,

...

струк~у;ра, ти

влас-

якого

вітаємо

ІншИІМи

словами, будь-яка кіль­ кість громадян, Я'Кі об'­ ти.

вітаємо з днем

будь у щасті, ,здоров'ї і не знай ти журби. Уклін тоSіі, рідна матусю-лебідко,

серТІ~і­

від

приватної

філія

ності

·

є

і

ВІТАННІ

спасибі, що ти нас з любDІВ'ю рост,ила. І сонце, і зорі, ·і даль журавш~ІНУ усі твої рідні дарують тобі. І ІВ осінь. і в зиму, весною і влітку

Центру

роз-витку

розвит'КУ

.

і

роботи

нів, ідеї націана.льноУ залежності України

во.

. ;ЧИТаJЧ кільна

робимо

суму?

ний Спілкою приватних пJ.дприємст.в України Центр п;рива•тизації і

рах

аJІЩіУ <<Приватної СПраВИ»

наjрОд;.

·

ми

відкривається

що

від різного роду неприєм­

грошl

.Ось

пості,

І•нвестиційний Фонд них ВИПСІJДКО'ВОСТеЙ ... <<Приватна справа~ Давайте згадаємо, фіна:ноово - гоопода р с ь- 1 ск.ілью: разів' держава иий меха'Н'ізм, завдання я.кого зв'язати «гаря­ nросто обдурювала наш чі>>

підпри­

справедливу

сенс

органі­

·сказати,

ці

що

засновни-

то

процес

-

діJІа, там, як правило, не­

ви

поки

зацію.

зація 'Праці краща, і та­ кr,ІХ, що тиняються без

Іншими

приватизова­

~кошп:

головне

ти

підприємства

і

і

сьогодні

все длf! того, щоб приско­

Зрозумі­

вища,

в,кладенням?

Але

спектив,

і колеКІТив, і

к~рівництво

у

проб­

ків. До речі, засн:QВни1\ом Фонду <<Приватна справа>> є будь-нкий гро­ мадянин У·країни, котрий придбав хоч би ОДН!У ак­ цію. Що стGсуєтьс.я пер­

СЬОГОДН1Ї роо­ прИІВаmих

Л<~ чому -

в.ини~tне

підприємств

юють

підприємст.в, які вхюдять в структури ФоНІЦУ <<При­ ватна справа>~>.- близько

6000

...

ємства (сюди входять і фермерські господарства) поки · що по.внJстю засво-

удахуванням інфляЦії це цілком реальний про­

цент .. Вже табелЬІНІіСТЬ

їх

·небагато.

фон­

але все ж

не

Дійсно,

має.

~ Так. І об'єднує їх Спілка приватних підпри­ ємців України •Всеук­

чи

<<Приватної справи>>

ціонерів <<Приватної· спра­ ви» будуть С1\Ладати не пюяч

наро­

знижується

сенс:

приватизації

А я:ка номінальна вартість однієї акЦії «Прива•тної справи>>? Всього 50.000 крб. Приватних підпри­ ємете в У~аїщі не так уже й багато. Із збільшенням маси зібраmJХ

від

громадян,

стрімко

Щиро і сердечно

.Ni 16 (8497)

БОРОВИК Лідію Іванівну. Ма,тусю рід;ненька, матінк::> мила,

Це і складає го.ло.tЗ­

ний

виnлати,

життя

астраномічну

-

-

примноження

заощаджень

·соціальні

мо,

8

CDHI'IHI

Але як же ж пере­ творити Ці 1 млн. 50 тис. крб. в таку, скажемо пря­

-

насправді

ду

працюють набагато ефек­ тивніше державних. І зар­

організаЦії?

раїнсь·ка

Третє

а

порЯд­

Іwвест~.ційний Фонд с:праJВа>> і Центр прИІВатизації і роз­ ті,

пенсії,

еко­

приванюго

ку.

приватної

сектора

пра~ю.

<' Приват&а

витку

приватного

номіки за рахунок дер­ жавного. Друге зни­ ження темПів інфляції, оскільки гроші вилуча­ ються з обороту ·і вкла­ даються у виробництво.

тися­ дола­

рів.

"Ми захищаємо майбутнє дітей" Шановнwй ПетроВич~.

десяти

америк.ансь'КИХ

ЖИТТЯ:.

~орівнює

а. Ф.и.о.

z. n.,.,.......

s.

МCCТOpchQelllt8

N!

l1acnapr: cepltll

IWJDI}

-

... JlllonМcP - uPOCY

І. 'fueфoнw:

ЦЕ

6.

Унікаn~tна можnивіст~t стати аnасннком nрибуткових nідnриємств!

AON;N!

СоІtиUWІІІ•

pa6.N!

rw-

/JitrP, С"АУ*·· ~,...,.............. '· Место работw

За nporнo38M~ ексnертів, у "ПРИВАТНІИ СПРАВІ"

АеІСМОІІер. сrу,ІІМТ• • • • • • • •,

/y'ffi!JSw/

8.

Желаема• с:фсре UOI8e8tiOI с:рuста с ари•nсащионаюrо

9.

Дpynte С8СДСІІМ И І'ІО*U8НИІІ

cocra

НАЙВИЩИЙ ДИВІДЕНД В УКРАіНІ! Внесин ~асновншdв nрмймаІОтІІtс•

------------------------------------------------------'

З:оортайтесь за а.цресао: Бровз.ри~ вул·~киtвсша,235 ,Р.§:йонн.ий. будЩ!оR

rfY льтури

бу диноR •МО8! .мn... р~Іо-1

Р..

- . . ..,...,...,r . - · _......, &JІІ~ ..,.._, ".

881IQ&IIIIZ .ІІ8У1'ИІ8.

...__

1 -... - ......,.• ltic.... і Jll81e- Ра•• 11811Da11Іnt ,..,..,... Pua.I'OII А. uxo••'"'

ГаИ'І'а

Д8і

3 •••~у:

·~=-~·~::::::~:'"~-=-~r·~--------~~-=-=-=-=~-----nrgpanw~c~·----------J

або: ву л~Краоовсьt\огоїІ4 ,~ Rультури з-;пу"Торгмаnr·

семаа.

1~7

еуfм8.

.~Д·Р'ЕСА РІ!ДА.КЦІІ: 206020, K•facІoU о6.uст~о. т~-=

:aarn. ,.....llf;

ВОJІОШИ.НВЩО.

11 -~

.

lfiiCif.

Редuтор А.

,.,.•..,.,.. -

4 111-11;

~..

4-04-81; •І.а-ІJІ~...оrа СНри&JМІ ар•-••""сті

1

cou.iu"..x

ІІІІТ&8Іо,

4-2144; 8\ul.al8: Ш.а....0 ..._,..... -

-

иr.ТІ-

PQio~-.ur

11. &роаар•. 8J.І. Kalaa.u, 114. ,.,..aNP•. flt.uJa7 . . - .. . .--.-е

-

І

мас:овеf

5-ІJ-ІІ.

po6ent

-

444-11;

ІІі~

ВОЛОШИНЕНКО. Іuеи

11280.

дР3'К • - d . 06ur кований

аркуш.

Тираж

nримі.рники. .:>змовлення

No · 871.

#16 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you