Page 1

Газета виходить

17

з

1937

киітня

ВІ ВТО РОК,

·року

29

СІЧНЯ

РОКУ

1991

(812:З)

• • N2 16

Орrан &роварсьмоrо 8ІСЬН нам:w Номnарт1J Унраіни. м1сьної 1 раІонноі Рад народниz деnраТІв Ни 1 всьноІ обnасТІ

У

Весні на~устріч

ПолІІЩі

Новим

tІІоzоdні

давно

у

госпу кий». ни

рад­

ре

<< Нрасилівсь­

Іх

Судіть самі.

відправили

говельну тонни рів ,

ся

попрацюваJШ

овочівники

мережу

огірків ,

капусти.

Во­

у

.'5004

помідо­

буряків, моркви та ін­ шої городини. Це більше, як передбача­ лося

договірними

родню

весни

(Фотохроніка ТАРС­ УНРІНФОРМ).

і

овочівнини

'11 tІІІІІІИІІН·ІІІІ" І.ІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІМ4UІІІІНІІІІІІІІn І ІІІ ~ІИ·ІІІІІІІІІІІІІППІ . . . . . . . . . . . . . ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ U іІІІUІІІ81111111'

зібрали 751 тон­

До

овочівники

надходити

зини

Щоб

зібрати більше овочів, ніж торік, бригади,

і

у

Хто

Тро­

«Нового

хи пізніше вирощува­ тимуть розсаду помі­

куються

дорів.

вір»

каnусти

та

подій

сів

-

«Я

ін­

життя>> такі

публі­

щук,

заклали

ту.

<<протИ>> А. Левченка, << Щоб розум переміг ... >> М. Синільника. Люди ви­

цях

солом'яна-гнойові

Важко працювати овочівникам. Майже

з приводу Сою з ного дого­

ПОДУШНИ .

у

городніх

тепли­

В!f.РОСТИЛИ

культур

відкритого

грун­

словили

свою

точку

помідорів

но­

все · · доводиться

робити

вору, подій у Литві .

вих

радгосnу

ви­

вручну,

ж

чайно, не всі дум_ають так,

для

соноврожайних сортів. Тепер трудівниЦі nі­ кірують

розсаду

· вищились

у

виготовляють

са­

мі. А це сприяє зни­ женню собівартості ви­ робництва продукції. Як показав досвід,

лять

вирощування

кою

її

не

прискорює

дозрівання,

ціни

все.

них.

під·

на

при­

залежне

щоб

якомога і

таким

способом

того

родній газ для обігрі­ вання теплиць. Однак вони не страйкують­ нема коли. Долаючи труднощі , люди роб­

торфо-перегнійні і по­ ліетиленові горщини. які

до

тим

від

більше

самим

мірою

овочів

хоч

дея­

були

а й гарантує вагому прибанку врожаю. РобітниЦі турбують-

порожнІми

ці.

А.

такій

переоцінила

вості

напри­

ГАВРИЛЕНКО.

на

свої

Щодо

ліки

ос­

на

Н.

респу б­

Прунскене ,

пішла

у

тому, що сіла не

,те

сани ,

поміркува­

то во­

відставку

нові свого світосприйман­ ня, аналізу. Втім, давай­ спробуємо

етапі.

к о л и ш н ь о г о

можу

на

можли­

даному

прем ' єр-міністра

лише

-

справі

погарячкувала,

клад. до подій у Литві. Я там ніколи не був, тож

як

не

у свої

стверджує

М. Синільник з Літак, а від безсилля боротися з центром. Хіба ми знаємо, яка розмова відбулась у неї з Президентом? Наві­ що ж тоді робити такі

па­

За ножною республі­ кою, як відомо, зберіга­ ється ПраВО ВіЛЬНОГО ВИ­ ходу з СРСР (згідно з

поли­

поспішати у

непростій

От і в мене своє розумін­

судити

против­

вихід із Союзу було б помилково. Литва. на мій

радності.

зменшенню дефщиту овочів. щоб не такими

тільки

Звичайно,

броварчани Я!\ названі

погляди,

неза ­

на прикладі Литви, а й України, інших республік.

Зви­

ти разом, без емоцій і

посnрияти

море

погляд,

свої

не що

на

ників. Це видно не тільки

автори. Та це й природно. ня,

виростити

право

:з 'являється

зору

розсаду

як

змінили його вигляД.

зокрема

вулиці

житловий

лувато

будинон.

динну,

Ос­

приступили до роботи н·априкінщ грудня (чекали баш­ товий кран).

Встигли освоїти з більш як мільйонного

кошторису б.тrизько

100

тисяч карбованців. Але основ­

ні труднощі попереду. Зараз ми маємо договори з по­ стачальниками лише

на половину

матеріалів . Що далі

-

потрібних нам

буд·

не відомо ...

Не забула я розпитати Мамеда Ромазановича і про якість

робіт. на сусідніх,

зауважив.

що

трудиться

рервного - циклу,

роблять

обжитих

иолектив

відразу

по

за

будинках. методом

слідах

свою справу маляри-штунатури

Ніни Іванівни лою

тому

вже

Олефіренна та теслі

Федоровичем

Яиушком.

В

Він

безпе­

монтажників

із

бригади

tJa чолі з Мико­

иолективах

вистачає

у

який зводила бригада І.

Н.

хто

сидить у своєму

дей,

гументів,

досвіду

перші

-

силу і зброю.

До того ж невідомого

прохання

Номітету

будинни.

може

похвалитися

досвідченими,

дають

ні

вивіреними

к!стян будь-якого

кажуть. справа наживна. ки

набуватимуть

перетворяться

своїми

традиціями,

кадрами.

колективу .

тими

завжди

снла­

Та це

вже,

як

З _ роками сьогоднішні новач­

професіоналізму.

новосілля

що

ні

у

справжню

І

тоді ,

можливо,

радість для тих,

хто одержить квартири у нових будинках Броварсьно­ го ДБК

~~а

це

мову.

і

поважають.

Разом з ним живуть біло ­ руси. росіяни. чуваші. Живуть нормально ирацюють

·

ми .

нарівні

Тож

не

з

латиша­

треба

нувачувати у

всіх

з ви­ смерт -

них гріхах прибалтійців.

І

ніякої міжнаціональної конфронтації я там не ба­ чив (у Латвії). То все .ви­

гадування людей. яким на руку

тані

висловлювання .

нагнітання обс:тановtш . То ід~ бор о тьба з а владу.

І.

МИR_ОЛАЄННО.

напівзабуте

гестапо,

загинув,

скорився

зрадив

своїх

Після нарису

16 ... >>

але

не

ворогам,

не

товаришів.

опублікування група колишніх

партизанів

звернулася

Старобасанської

до

Ради

напевне,

лиць

нашим

запам'ятався

читачам.

надісланий

Він

на

«Лі~опис

Перемоги>>

року.

на

та

Марія

на

літній

своїх

бойових

добилися

вості

і

де

він

Нещодавно прийняли

вул.

пере­

Набереж­

вул.

імені

Ім'я

славного

Григо­

ляка,

тих

мешкають

Незважаючи підтримкою

друзів,

во­

справедли­ одно·

ну

депутати

рішення

йменувати

що

загону

ли, де також новлено

Иого у

пі­ шко­

буде

вста­

меморіальну

викарбуване Слави

зем­

смертю

присвоєно

онерському

дошку.

Миколи

загинув

хоробрих,

на

навчався.

у

Юхимів­

повернуJЩ

школі,

встановити

дошку

Зуба.

вік і хвороби,

заручившись

та

по­

свідки

подій,

Броварах.

села

меморіальну

і

га­

автори,

Михайло

Ткаченки,

грізних

у

Иого

партизани

дружжя:

рович

63

квітня мину­

20

колишнІ

був

конкурс

надрукований у .J'(q

ни

И . ЧЕМЕРИЧЕНRО.

його

латиську

теж)

Нарис про юного · пар­ тизана-зв'язківця вагону ім. Щорса Миколу Зуба,

лого

не

росій с ьну

народних депутатів Боб­ ровицького району Чер­ нігівської області з кло­ потанням присвоїти ім'я Миколи Зуба одній з ву­

марку

колективу.

ім'я патріота, нагадали про його подвиг: хлопець переніс пекельні муки

<<Иому

зети за

Н~ ~аЛЬ, НаЙМОЛОДШе ПіДПрИЄМСТВО МіСТа ПОКИ ЩО'

прибу­

Він украї­

вивчив

сельчаиам

було

порятунку

її про х ання

нець,

національного

....

ма­

до своїх обов'язків кожного робітника. І починається воно з гордостІ за престиж своєї професії, за високу рідного

застосувати

на

Сипчу , познайоми­

тут

ян

на

ли. ображали.

виникли не тому, що

до вподоби політика суве­ ренної республіки, не з найшлося вагоміших ар ­

лю­

Але ніколи я не чув ві ; t нього, щоб його проганя ­

кріс­

хтось сів не у свої сани. що ціни підвищились , хо ­ ча це й погано. Просто у противників демонратії (консерваторів), яким не

що за

(це тримаєть-

дуть десантники. аби при­ боркати н е угодних? .. Багато років живе у Латвії мій старший fірат .

не

лі , а хто ні . Дивлячись :з якого боку підійти ... Трагічні події у Литві, які :засудили мільйони шо­

Жінка з маленькою дів­

коли заселялися

що

в ньому

ся в таємниці). Виходить. будь-яка організація мож е назвати себе комітетом і

у свої сани сів прем'єр-мі­

хлопців-мон­

споруджувані Ниївським домобудівним комбінатом, по­ дібних скарг просто не мог:Ло бути. Зрозуміло, там відлагоджений роками механізм взаємодії виробнични­ ків, автотранспортників і будівельників. Все це, без­ УІ'4Овно, відіграє величезну роль. Але. мабуть, не менше залежить і від совісного . сумлінного ставлення

не доводиться. -- Забивати палі на-

Ми ж

що

С:ПТУ-4,

ска з ати ,

Ми й до цього

знаємо,

національного

ністр В. Павлов , на адре· су якого було висловлено немало критики, а інші Б. Єльцин. І у нас в місті та районі теж будуть різ­ ні Думки з приводу того ,

...•

Пам'ятаю,

про надбудову тут ще одного , десятого поверху (та· кий досвід броварські будівельники вже мають). І тоді черговики одержать на 36 квартир більше.

Ші колеги із Білої ЦерJ{ВИ розпочали в жовтні.

xifia

..

Резонанс

чинною скаржилася на негодящу сантехніку, відсут­ ність вентилядії у ванній німнаті, недбало зроблену лінолеумну підлогу. Ії підтримав сусід, у квартирі якого також чимало недоробок.

'

Хвалитися нам, щоправда, говорить виконроб М. Р. Ісаєв,

от

випускників

лася з двома меШканцями.

215-

Зараз комплексна бригада Івана Ностянтиновича Сипчу розпочала монтаж 143-квартирного кооператив­ ного будинку << НадіЯ>>. Можливо. вирішиться питання

--

робітнинів.

недавніх

м ожуть

Я недарма поцікавилася цим питанням. У дворі бу­

Нороленка.

Нілька багатоповерхівок вже прийняли новоселів. таннім, напередодні Нового року, був зданий

квартирний

тажників,

ди

сани?

ні

rІрчинкою нваліфі~;ованих

часу не

висновки? З таким же успіхом од­

.... Ниївські будівельн\!ки, з легкої руки яких більше десяти років тому розпочався 34-й мінрорайон, пере­ д~ч естафету броварчанам . Домобудівний комбінат, його третій потін за останні рік-півтора невnізнанно

порятунку .

зору

СВОЇ

у

лежність . Щоправда. ли­ ше на папері , бо коли до ­ ходить до діла. то відразу

дого­

ших

для

інше.

І . Гнидюка. << За» чи

якими керують М. М. Онашно та В. Г. По-11і·

точна

Нонституцією), а це

матеріали :

за Союзний

Литві:

у

не

Добре, що на сторінках

мага­

петрушка.

товкучці в Тут можна

поторгуватнсь.

огірків.

не

врожаю

Иде жвава торгівля

на міській Ельблонгу.

радгоспу збирають у теплицях зелену цибу­ лю, а незабаром поч­

го­ ро­

року.

8

чотирьох

минулої

Зараз

бітники успішно розгортають підготовку до

нинішнього

огірки.

господарства і реалізували

зроста­

вирощування

щоб доб-

на

влітку

ну

на

З'явились і біржі пра­ ці. З раннього ранку тут чекають на роботу і на допомогу (на знімку лі­ воруч).

вирощуватимуть

речі,

зо­

продукЦію,

те.

зародили

майже

запов­

прилавІЩ.

ються».

гектарах. Пі.д них ро­ бітнниці нині теж за­ кладають · солом'яна­ гнойові подушки . До

тор­

столових

бов'язаннями. Враховуючи ючу потребу

і про

стали

товарами

магазинів. Але покупок поляки роблять не так багато все є, але ду­ же дорого, ціни <<куса­

:К:J..КОJІИ Добре

яке

спостерігалось

Польщі,

нені

Страйвувати торік

яввщем,

не

Ім'я на

рідному

буде

обеліску селі

та

занесено до Книги Пам'я­ тІ .


стор.

2

січня

8 29

1991

сновЕ

р.

ДАЙТЕ

Читачі б~ють тривогу

15

ЦЕй тривожний лист заніс до редакції сіль­ ський депутат (по вули­ ці Ноцюбинського) з По­ гребів В. Боришполець. Він невеликий, тому пуб· лікуємо його повністю.

С В І Т Л А! • •

«Із

західного

боку

·

ховання піДростаючого по­

ментальному

дослідженні

освітлення

школах

в

мі­

коління визначається ство­

ста

ренням здорових, гігієніч­

тину:

но повноцінних умов побу­

середній школі Ng 1 із усіх обстежених приміщень 90 процентів

ту, навчання,

відпочинку

із

літків.

.здоров'я

дітей залежить

наших

не

них

не

вимогам

освітленню;

лише

у

Ng 2

як від­

почивають, як харчуються,

школі Ng 5 тів, школі

але

нав­

процентів;

чаються. А треба сказати,

в школі

вони

що

в яких

проживають, і

в

яких

всі

умовах

школи

цюють

в

міста

умовах

пра­

переван­

таження, тобто майже по­ ловина школярів міста навчається в другу зміну.

·діти ж груп подовженого дня взагалі з

ранку і до

вечора перебувають в шко­

нq.

зазначу,

половині

У школах з двозмінним

санітарно жим

ня,

порушується

- гіГієнічний

ре­

(режим провітрюван­

БОЛОГОГО

прибираННЯ,

використання класах та

меблів у кабінетах

і т. ін.). У цьому році, як ніколи, в незадовільно!)Іу стані система штучного ос­ вітлення майже в усіх школах

міста,

що

стало

процентів

-

ос­

вимогам

В середній школі

4, Ng 7. Ng З ос­

лабораторно обстеже­ них кабінетах і класах(!?). Така або майже така картина і в школах .NQ 4 і .NQ 7. То чи не пора звернути

сто

навчаються діти? Вирі­ шення цієї проблеми не терпить зволщань. Адже йдеться про здоров'я ді­ тей. Не бракувало, щоб на­

така

картина

світильники

з

там.

де

люмінес­

центними лампами). Або ж

100

лампи повинні

стернях

відповіДає

са­

нітарним вимогам.

При лабораторно-інстру.

ТАН. З ЧОТИРНАД­

ЦЯТИ

сіл і двох

район­

них центрів мають виїха­ ти З370 сімей, або 15 ти­ сяч чоловік. І звичайно ж. це людські життя прожите

долі, це і те, що

тільки починається, це мо­ лоді сім'ї і одинока рість, це традиції,

ста­ що

складались віками, і звич­

ки кожної окремої ни

люди­

.•. -

Одне слово, як я зро­ зуміла вас, Вікторе Воло­ димировичу, це болісний для людей процес. І не знати. що більше б.,_лить їм у цю мить ус~дом­ лення

того,

що

живеш

у

зоні забруднення і щомиті свердлить

може що

думка,

чим

усе

скінчитись,

чи

те,

доведеться

залишити

обжиті місця й усе почина­ ти заново. - 1 Саме так. Тому й хо­ тілося б поглянути на проблему дещо з іншого !)оку. Найперше пси­

хологічного. Треба одразу зазначити, що побоювання людей щодо нових місць проживання мають під

со­

бою грунт. Це можна пояс­ нити і науково, й чисто по-людськи. Переселення відбувається з північної частини України По­ лісся. Це своєрідний край, що приваблює людину своєю чарівною природою,

створює ви

для

їй

особливt

умо­

проживання.

Взяти хоча б таний феномен, як ліс. Він лю­ дину годує, гріє, задоволь-

питання і

цюють

батьки

поряд

Без

будь-яких

21

базові

.. Отже,' із сказаного ви­ пливає,

няє її естетичні потреби, по-своєму формує її сві­ тосприйняття. Він уві­ йшов у її життя таким же необхідним елементом, як

точніше

упорядник

дій

лісу у

тій місцевості ходити не треба, що перш ніж зби­ рати там гриби, ягоди і трави, їх необхідно пере-

ється

не

у та

не одна) просто

17

під·

ордер

Ng 25

так,

а

чи

дерева,

попід

от

ростуть

города­

оголювати

ву лицю

шкідливого

вуглекислого

газу,

щонайменше

пилу,

велика

варського,

чинка

лісо­

чи

варта

ов­

На

це

вичинки.

пі,сля

усі яких

документ

·

сказав:

селу.

то

ди­

відвоював,

бо

все

можна

переграти. Це--треба зр118и­ ти через сільську Раду. А чому ж не можна бу ло порадитись :з людь­ ми до того? · І. БАБЕНКО.

радгоспна

Проект на є, однаи

давно

і

бу­

- він його

переглядати.

до

виданого

ордера,

то

тут явне порушення з бо­ ну

інженера-упорядника

району М. В. Як можна було такий документ,

Нолодія. видавати коли rце не вибрано ділянку під за­ будову (цим має зайняти­ акт

і

повідальність

боту);

свою

зроблено

від­ ро­

ви-

Остання служба старого

...

добре знають. Це допо­ мог ло б уникнути бага­ тьох складностей. З орга­ нізаційної точки зору важливо своєчасно подба­

перестали

ти

Хотілоёя

б

ті

не

несе

за

людяність мають перемог­

-

«Дерева

підписує

ти. Звичайно, свою пози­ цію тут мають зайняти місцеві Ради, їх активісти. Останнім часом ми якось

лю­

відповів:

невеликими

знати,

винятками,

так і робиться.

-

яких?

Проблему переселен­

- Наведу випадок, що трапився у Житомирській

ня,

як

не

ускладнювати

області. Одне із сіл Наро­

на обставина

на

мене,

не

може

ще

-

од­

як при­

дицького району мало бу­

булі <<зживуться» зі свої-

ти

ми новими

переселеним

до

села

Березова Гать Червоноар-

u

хотіла

сусідами? Я б

помилитись

...

острахом

·И

ластей. У цієї проблеми є кілька аспек тів, але чи не найболючІший медачний. Це й стало приводом до бесіди кореспондента Укрінфор.му з начальником управління організації медичноі допомоги і оздоровлення Державного Комітету УРСР по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, кандидатом медичних наук В. В. МЕЛЬНИКОМ.

місця.

ллєтесь.

своїми умова-

проблема

Це

проблема,

і

куди серйозні-

вості

соціальний аспекти.

ється від того, який люди залишать. Виявилось, міс-

креслит·и,

цевість ця розташована на

мало чИм

відрізня-

радонових·- пластах.

Ви-

Одні

переїздять з побоюванням і надією, інші зустрі­

·

чають з

настороженістю.

По-житейськи це теж маж­

ходить- з вогню та в по-

на зрозуміти,

вами має бути максималь-

лум'я. На щастя. в<;е з'я-

прибуття нових людей там

но наближеним

сувалося вчасно. Тож звід-

існує досить своїх

си урок

-екологічне об-

стеження нового місця проживання має бути npo-

сновків

до радіозабрудненості, а й за всіма параметрами. За

Тож як спеціаліст-медик вважав би за потрібне під-

зазначу, що уряд республіни так і вчинив, взявши

перелічив

ся сnеЦіальна комісія, яка

вага не буде порушеною.

І

я

вимоги,

Безперечно, на власній землі має бути і свій господар. Тільки такий, який робить діло не на шкоду природі. А от що­

Бро­

ша, ніж може здатися з першого погляду. Вона вбирає в себе і медичний і

залишають.

необхідно

помилка.

ми. І майже в останню мить з'ясовується, що рівень радіації у цій місце-

вони

розпоряджатися.

Ниївська

але

все-таки

зроблений

які від

Я запитав у І. А.

на ви­

що

екології де­

взяти

їх

ж

територія. дівництво

і

опинись вони в степу чи біля моря немає гарантії, що їх душевна рівно-

яке

нею

набутого у цій справі. То­ му вважаю, було б най­

за

до того,

гослос

медичним обслуговуван­ ням, забезпеченістю дітей школами й дитсадками. Що тут сказати? Надія на одне: здоровий глузд,

Полісся,

своїми умо-

це

Це завжди зробити. А

певною мірою село, захищають осокори

1990

розселяти

близькі

за

належить

дарству, тож він має пра­

ведене завчасно і найре­ тельніше. І не тільки що­

принцип

жить:

від аварії

Згідно з заявою. Лі­

сосму,га

Ці землі під тепли­ хотіла

ректор

Адже

що

сказав,

зору

овочева фабрика,

заважати­

людськими

ми, чи ні. встигнеться

дей в основному ~ своїх областях. Хоча й у цьому випадку не обходиться без несподіванок.

поліщуки все одно йдуть,

місце

-:-

На якій підставі ви­ ордер радгоспу?

за

бо то їх рідна стихія.

потерпілих

Ці

вирощу­

зробити?

господарства

Нусий

точки

-

ніби й хо­ збільшиться

можна

В.

рева потрібно зберегти. Він також повідомив:

з

ІИІІНІІІІІU'"-НІНІІІUІІІUШ,ІІІІІІІІІІІІJНІtіНІІІІІІІJІІІІІІІ·tfІВІІ11111111ІІН88ІІІНfІІІІІJ вірити на радіоактивність, мійського. Все, як і нале- На жаль, ви не ломи-

нове

Но­

службами

Спливають роки, а наслідки чорнобильськоі аварії все більше й більше даються взнаки. В ході їх ліквідації перед нами постають вс·е нові проблеми. Одна з них; яка вбирає в себе, можливо, весь комплекс складностей, переселення людей із зони радіаційно забруднених земел•. Це в основиому 14 сіл і два районних центри (по одному в кожній) Київськоі та Житомирської об-

що

В.

нікому не потрібні. А жи-

НаДІЄЮ

проживання

М.

він

А

з

метою.

які

муть

імені

садазахисної

виріза­

коли ще' тільки плануєть·

Ноло­

грудня

М.

вати в теплицях, риба бу-. де своя. Плани, що й казати, чудові. Але на­ віщо вирубувати 476 осо­ корів. (691 кубометр),

фак·

видав ·радгоспу

інженер

лісо·

нас кількість огірків помідорів, інших ово­

чів,

листі.

В.

захисна

Задумано роше дшо:

інженер-земле­

М.

у

смуги площею 0,6 гекта­ ра. Дійсний цей ордер до

з рідними,

близькими, д р у з я м и. Скільки б ми не вели мо­

певною

Справді. бригада на 'чо­

рубку

СЕС.

смуга

щось

року

no

що

відомо,

у

дався

ди

ся

Юрова

лікар гігієні дітей та підлітків Броварської

з

Запитую лодія:

Якщо люди протес­ тують. якщо · дійсно ви­ рубка дерев завдасть шно­

зJІи­

приводу

зи.

-

не

з

ва­

відсут­

Ній техпаспорт (архітек­ тура робить); не проведе­ но екологічної експерти­

го

дерево•.

наведених

проекту;

місЦі;

на парубку. Михайло ВолодимировиЧ після цьо­

ра туру.

Тепер

ріанту

цьому

можна видавати

nередав у районну проку·

тів,

остаточного

ще

Тоді

Такий же Лист депута'!

яких

в

нема

дорога.

Вибачте, а що -'- ·хі­ ба дорогу не можна · на кілька метрів убік відсу­ нути і тим самим збе­ регти насадження? Зви­ чайно, можна. Головний

колишнього

дівництва

ті

прожива.

по-варварському

щено

наших

до

місці

прокладе­

пожежниками,

зв'язківцями. :газівни~* ми) про доцільність бу­

Ця лісосмуга уже не ви­ конує захисних функцій, які вона мала раніше (ко­ ли був сад).

спиляні дерева в невідомому на­

які

ють.

В. ТОВСТОНОГ,

ву про те, що

на

на

станцією,

во

осокори.

став

школярів.

і спілкування

жатимуть? - Там бу де

мов­

а

цього

кабінетах. май­

не

лісосмугу,

ні

ЗОО Вт. Ось чому освіт­ лення на робочих місцях

в класах,

всю

підприємства, на яких пра­

на

попід городами, чим зава­

ро­

бути

розжарюванніt),

з

ви

дали допомогу у вирішен­

60-

Вт (в евітильииках :j

коли згідно

що

проектІ:Jм

лампи

потужності,

лампами

де­

лІ з І. А. Броварським зрізала 21 дерево. Щодо підстав, то вони були у лісор)'Ібів: райвиконком,

використовуються

малої

в

говорити,

дям,

40

умови,

валити

братися, оскільки завда­ во шкоди і природі, і лю­

однією із причин погіР­ шення гостроти зорУ. у дітей. . При перевірці шкіл встановлено. що в світиль­ никах лампи перегоріли і їх немає чим замінити (ча­

на

почала

прямку, і ніхто за це не відповів. Просимо негайно розі­

вітлення не відповідає са­ нітарним вимогам в усіх

увагу

вона

Ор;нак зІіНКJІн

становище

в школах .NQ З, .NQ

де­ ко­

Виконроб пояснює, що недалекому майб~тньо­

му

Після цього був. напи­ саний лист до голови рай­ вИконкому Є. Ф. Томіна за підписом 40 чоловік.

освітлення, в СПТУ-4 процентів, міжшкіль­ ний учбовий комбінат 75 процентів. Але особливе хвилюван­ викликало

різати вони

саду будуть теплиЦі (12 гектарів), а поряд ставок, де можна буде розводити і ловити рибу.

тц

не

щодо

85

ня

запитання:

«Навіщо було рева? Невже

свою чергу не дали пиля­

60

приміщень

відповідає

за лісосмугою». Припускаю. що дві невеличкі лісосмуги бу­ ду.ть заважати будівни­ ЦТІ~у. А ті дерева, що

-

мусь заважають ?•

45-50

ляв, на це у НЬЩ'О є рі­ шення райвиконкому. На другий денЬ він ра­ зом з головою сільради Г. М. Паламарчуком при­ їздив і показував це рі­ шення, але в руки ніко­ му не ,;ав. А люди в

не ви­

NQ 9-

NQ 10

виникають

СПОКіЙНО

жити

порушень

радгоспу імені Кірова І. А .. Броварський привіз бригаду з бензопилками

ти

вітлення нижче мінімаль­ них санітарних норм;

в школі

такий

проти,

зручно,

бите? А Броварський від­ повідає, що будемо валя­

освітлення

приміщень

видано то

в

ли

могам;

в

коли

виступають

ЇМ

· Жителі вулиці почули мро цю біду і пішли на місце вирубки. Вони ста­

по

об'єктив­

в середній школі

бо

рева.

60 процентів, - 75 процен­ Ng 6 - 66

Ng 8,

приблизно

телі

років. Під кінець грудня минулого рОКу внконроб

і

школі

тільки в учительській відповідає санітарним

лі. навчанням

яку кар·

відповідають

санітарним

умовах

від того,

ось

в

та харчування дітей і під­ Отже,

виявлено

віком

нинішнього

закону з боку радгоспу і виконавців нема. Проте

шої вулиці посаджена за­ хисна лісосмуга осокорів,

Вирі~рення проблеми· ви­

березня

документ,

на­

.N! 16 (8123)

'..//./'////////////////////////f///f////////////////////////////////.

року.

А

життя~

адже і без

рішених питань

-

неви-

почи-

наючи від працевлашту­ вання і кінчаючи житлом,

ВіДПОВіДНИМИ

осокора

(.санепідем-

вживати

словосполучення,

як

таке ви­

Фото С. Майстера.

краще, коли б разом з\ своїми пацієнтамн пересе­ лялясь і медики, які їх

про

укомплектування

лікарень і поліклінік та­ кими фахівцями, як ендо­

ховна робота. А без неї не обійтись. Не останнє ело

кринологи, гематологи,

во тут

і за інтелігенЦією,

кологи. Адже це, в сукуп­

особливо сільською, вчителями й лікарями на­ самперед. Не з доброї

ності з досконалою апара­ турою, допомогло б на­

волі люди :залишають об­ житі місця, з тяжкими по· чуттями від пережитого

ку захворювань,

переїздять на нові. Вони заслуговують на увагу й співчуття. Саме на спів­ чуття, а не жалість. А ще - на щирий прояв нашо­ го милосердя. Ті, хто їх прийм~тиме, повинні зна· ти, що жодної загрози здо·

ров'ю

оточуючих

спілку­

он­

лагодити ранню діагности­ НИХ

пов·JІ6:

"-ЩИТОВИДНОЮ

зало­

ЗОЮ, самої залози, інших, які медицина може прог­

нозувати. Важливо також, щоб ретельно виконува­ лася

постанова

уряду

рес­

публіки про диспансериза­ цію цієї категорії насе­ лення.

Принагідно

слід

зазна­

чити, що і зміцнення ющ­

вання з ними не становить.

рами, і обладнання сучас­

На жаль, є випадки, коли саме того бояться, навіть

ним

не дозволяють дітям гра­

тися

один

з

Володимировичу, ласка, бодай корот­

ко зупиніться

на особли­

востях медичного обслуго­ вування

аварії АЕС,

потерпі.цих

устаткуванням

закладів

медич­

у районах

переселення позитивно по­

значаться на рівні обслу­

одаим.

На закінчения, Вік­ торе будь

них

від

на Чорнобильській зокрема тих, що

переселяються.

- Тут треба nрагнути насамперед до того, щоб не розгубити досвіду, уже

говування

всього

ня тої чи іншої району. села.

населен­

області,

Одне слово, треба бути відповідальним і уважним. Бо· вже сьогодні постають

проблеми другого етапу переселення. А це 67 населених пунктів Жито­ жирської, Ниївської, Чер­

нігівської,

Ровенської об­

ластей, у яких проживає тридцять тисяч чоловік.


«Н О В Е

Ж И Т Т Я» 8 29 січня 1991 р. менко

та

Усе

стимули

п1д

силу

якщо

меться

він

за

рук,

явить

·вить

не

їх.

можна

За

по

молока.

можна було лише мрія ­ ти. Бо не ладилось діло у тваринників. Зрештою. доярки надоїли на 934 центнери молока більше

і

ви­

випра­

цих

умов на

успіх у роботі.

завдання.

таким

nішли

завдання

Хоча ще в жовтні про це

розраховувати

Саме

планове

виробництву

пра­

і

якщо вчасно

недоліки

нали

візь­

поклада­

справу

цюватиме, ючи

колекти­

вміло

шляхом

робітники

Добре

ферми

рік

попрацювали то­

оператори

машинного

радгоспу <<Бобриць­ Наприкінці минуло­

доїння М. Г. Лисенко, Л. М. Струн, К П. Гук,

го року вони зробили від­

М. А. Стовбуха, Р. І. Богданович, Г. А. Яре-

N2 1

.КИЙ>> .

чайдушний

ривок

і

вико-

продуктивній

роботі сприяли і стиму­ ли. Це премії за валовий надІй молока, його жир­ нІсть, збереження молод­ няка тощо. Дояркам бу­

Незважаючи ву.

ло

виділено

по

1-2

в

тринадцята також

кінЦі

телят.

зарплата,

а

концкорми.

Однак,

незважаючи

стимули,

жаль,

не

в

на

зжили ще.

колеІ<'Тиві

на

такі

ганебні явища, як кра­ діжки сіна та концкормів, недисциплінованість ремих працівнинІв,

ок­ Гине

1

никам, радгоспу,

самим

8

За видІленими фондами радгосп Імені

Кірова

в

нулого

році

1991

одержить втричі менше,

бензину ніж ми­

радгоспі •Красилівсь­ кий•, бажаюччх пра­ цювати

на

тракторах

важких практично

нема.

Куликова ось

уже

-

шанована

маАже

три

в

колективі

десятиліття

вироб­

працює

на

трикотажкіА фабриці. За цей час опанувала всі наавн/ машини. І нині може виконати будь- яку швейну операцію. В . І. Куликова постійно виконує змінні завдання на І 10115 відсотків. За nідсумками минулого року ііі присвоєно звання • ВІІІ.мІнник якості•. На знімку: _в'язальницн четвертого розряІJ.у В. І . КУЛИКО· ВА піІІ. час обслуговуванни в'язальноJ машини. Текст І фото І. ДОЦИНА.

<<ФАТ АЛЬНИИ>>МАРШРУТ? тися, а де ні? І що з дри­ воду

цього

думає

якому я вже скаржи­

лася у ~воєму

надаю

17

часто-густо

досвіді

-

зупиняють­

ся на «Авто школі•. І щоб встигнути,

доводиться

до­

биратися на <<пекарню>> там

вже

чекати

і

примхли­

вого водія.

~ому прнмхливоrо?

Бо

на моїй зупинці чітко вка­ зано,

що

тут

повинен

пинятися автобус

зу­

.N.! 327.

Але ж я свідок непоодино­ кнх випадків,

коли

брига­

дир водіїв В. П. Зубко по­ переджає пасажирів, що там - -не зупиниться. Якщо ж хтось не знає його су­

на

О. ІВАНИЦЬКА.

перевагу «експресу•. Про­ те, на жаль, його водії не

листі

свавілля його підлеглих?

ці, коли треба вчасно ді­ статися на роботу,

дирек­

тор АТП-13209 Р. Ф. Лок­ тєв,

наша

на власному

читачка

має

.. що

рацtю.

Водій автобуса N2 327 <<експрес>> (.NQ 68-28 НХР) на зупинці <<Пекар­ ня» повідомив: <<Наступна зупинка метро «Піонер­ ська». І хоча із розмови з Оленою Євгенівною вже знала про «вибрики» окре­ мих водіїв цього маршру­ ту, все ж таки розгубила­ ся: менІ якраз треба було

двері

і

«:Автошколі». на передні

почала

здивовано

з'ясовувати. чому на за­ конній зупинЦі я не зможу вийти . Пасилалася при

ворої натури, стережися! Завезе з Києва аж на •пекарню•, а з Броварів -до «Піонерської•. Спере­

цьому на авторитет шанов­

чатися

ного Романа

з

ним-марна річ,

а от просити, прниижуючи

при цьому

власну гідність,

Локтєва,

Федотовича

який в телефон­

будь ласка, спробуйте. Може і вдасться. В уся­

ній

кому разі мені,

паний,. 'всі водії будуть зу­

-

коли за­

бираю дитину із дитсадка на Червоноткацькій, ліпше

розмові

люб'язно

за­

певнив, що інцидент вичер­

пинятися усюди, де потріб­

зачекати якийсь інший ав­ тобус, аніж їхати на

но . І ось на тобі...

.М 30-91 КХР, який для багатьох перетворився у

Нашновал)

вив: «Нехай Локтєв доба­

якийсь фатальний номер.

вить

В чому тут справа? Чо­ му водії на власний роз­ суд вирішують, де зупини-

На це

водій (ним виявився І. П.

нам

резонно

зарплату

зая­ і

дає

пальне, тоді й будемо зу­ пинятися,

де

ворнцькнй• дуже ма­ ло сільгоспмаШин і запчастин. Якбіt зараз хлібороби господарст­ ва розпочали посівні

роботи, то в полі пра­ цювала б лише трети­ на необхідної для цьо­ го

техніки.

Господарства ра­ недодають кож­ ного ДНЯ 23 ТОННИ МО·

йову

лока,

а

дуктів перед

значить

з

і

нього,

про­

насам-

вершкового

мас­

ла.

друкованому

у

«Новому

житті1> 19 січня «Поліп­ шення чекати не доводить­ ся», Р. Ф. Локтєв пояснив нинішні труднощі у робо­

ті керованого ним автопід­ приємства. Але чому окре­

заВГОДНО».

В своєму інтерв'ю,

на-

ки і за рахунон пасажирів економити власний час і пальне. я так і не зрозумі­ ла.

Дещо прояснив заступ­ ник директора В. Г. Гон­ чаренко. Виявляється, са­ ме цей маршрут полюбля­ ють київські дачники, що буквально· окуповують ав­ тобус N2 327 і їдуть ним ДО «АВТОШКОЛИ» З ТИМ,

1906 1903

року

року

ності для

(Незруч­

пасажирів при

цьому просто не беруться

до уваги) .

Але

ж, коли

їхати навпаки, у Ниїв, зу­ пинка

залишається!

вдруге

один

мене

Так

запевнив

компетентний

ще

керів­

ник . Проте, як бачимо, во­

дії увійшли у смак і самі вирішують. де їм зупиня­

тися, а де обминати паса­ жирів з дітьми, нуть

що мерз­

в очінуванні

тран­

спорту.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Микола

ЧАС

Миронович.

1909

українець.

загинув 1у бою, вересень

1944

безвісти, жовтень

року.

рядовий,

року.

БІЛОУС Павло Миронович. 1898 року народЖЕ:ННЯ, українець, рядовий, пропав безвісти. червень 1944 року. БІЛОУС Яків Гордійович, 1903 року народження , українець. рядовий, пропав

1943

БЕЗЛЮДА Михайло 1910 року народження. довий, пропав безвісти.

Олександрович, українець, ря­ жовтень 1943

року.

1907

року

народження.

українtщь,

ря­

1944

ро­

народження, українець, рядовий, пропав

ку.

безвісти, липень 1944 року. БАБИЧ Грнгорій Павлович,

БОРИСЕНІШ Іван Пилипович, 1903 роІіу народження. українець. рядовий. пр!)nай безвісти. гру день 1943 року . БОРИСЕННО Семен Пилипович. 1906 року народження, українець. рядовий, пропав безвісти, rе 1 шень 1941 ,юку.

ро­ .ку народження, українець, рядовий, про­ пав безвісти, травень 1944 року. БАБИЧ Іван Антонович, 1~23- року

1910

пав безвісти, серпень

БАБИЧ

Іван

1943

року.

Архипович,

1914

року

БОРИСПОЛЕЦЬ Павло !:J.ІЗ.С')JШЧ, року народження. українець. ря­

1905

народження, українець, рядовий, пропав

довий, пропав безвісти.

безвісти, червень 1944 року. БАБИЧ Іван Володимирович, 1917 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року. БАБИЧ Іван Якимович, 1925 рОІ\у на­ родження, українець. рядовий, nропав оезвісти. червень 1944 року. БАБИЧ Нарпо Тихонович, 1906 року

року.

народження, українець, рядовий, пропав

безвісти, червень 1944 року. БАБИЧ Максим Петрович,

1914

року

народження, унраїнець,

рядовий, пропав

безвісти, травень

року.

1943

БАБИЧ Михайло

Омелькович,

1901

року народження, українець. рядовий, загинув у бою, листопад 1944 року.

Григорович,

1922

року народження, україющь, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року.

БАБИЧ Микола Васильович, 1925 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, квітень 1945 року. • БАБИЧ Павло Власович, 1910 рону народження, українець, рядовий, загинув

у бою, жовтень

1943

року.

БАБИЧ Павло Гордійович,

1915

року

н·ародженн~. українець, рядовий, заги­ нув у бою, жовтень 1943 року. БАБИЧ Павло Якимович, 1!Н5 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року.

БАБИЧ Павло Савкович,

1926

народження, українець, рядовий, нув у бою, лютий 1945 року.

року

заги­

БАБИЧ Сергій Митрофанович,

1913

року народження. українець, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року.

БАБИЧ Федір Нузьмович,

1920

року

народження,

українець,

рядовий,

БАБИЧ ~ків Андрійович.

року

пропав

1909

року

'fародження, українець, лейтенант, заги­ нув у бою, січень 1942 року. БІЛОУС Андрій Наленикович, 1905 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року.

БІЛОУС року

Дмитро

народження,

Антонович, українець,

жант. пропав безвісти, травень

1908

мол.

1944

сер­

ро­

ку .

БІЛОУС Мусій Романович. 1905 року народження, українець, рядовий, пропав. безвісти, червень 1944 року,

1943

ВЕЛІДЧЕННО Антон Степанович. року народження. українець. ря­

1922

довий, пропав безвісти, лютий

1945

ро­

ку.

ВЕЛІДЧЕННО Дмитро Демидович. року народження , українець, · рядо­

1920

вий, пропав безвісти. червень

1944

ро­

ку.

ВЕЛІДЧЕННО Іван Маркович, року народження.

унраїнець.

пропав безвісти. червень ВЕЛІДЧЕННО

Опанас

190~0

рядовии,

року.

1944

Федорови·.;,

1895 року народження, українець. pr~;;o ­ . вий, пропав безвісти, вересень 1941 ро­ ну.

ГАНЖА Макар Пилипович.

1905 ро­

ку народження. українець. рядовий. :Jа­ гинув у бою, січень

року.

1945

ГАНЖА Федір Давидович. 1921 року народження, українець, рядовий, пропав

безвісти. червень

1944

року.

г АЦЕННО Федір Пр?.копович.

року

народження.

украшець.

189~6

рядовии,

пропав безвісти. березень 1945 року. ГОЛЕЦЬ Василь Демидович. 1890 ро-

ку народження, українець. рядовий. пропав безвісти, червень 1944 року. ГОЛЕЦЬ

ку

1921

ВЄ!Іj)есень

БУРЯН Ничипір Архипович. 1897 року народження, українець, рядовий , пропав безвісти. вересень 1943 року. БУЗІОН Лука Михайлович. 1902 ро­ ку народження, росіянин, рядовий, про­ пав безвісти. червень 1944 року. БУЯЛО Микола Юхимович. 1919 року народження. українець. рядовий, про­ пав безвісти. червень 1944 року.

народження, українець, рядовий, загинув

безвісти, вересень 1941 року. БАБИЧ Тимофій Юхимович, 1918 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1944 року. БАБИЧ Трохим Харитонович, 1915 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, вересень 1941 року. БАБИЧ Дмитро Якимович, 1919 року народження. українець, рядовий, пропав безвіри, червень 1'944 року. БАБИЧ Яків Петр_9.в.,ич, 1910 року на­ родження. українець. рядовий, пропав безвісти, вересень 1943 рону.

збирається.

ЯКІ ЗАГИНУ ЛИ ПІД ВПШИ 1941-1945 Р.Р.

довий, пропав безвісти. червень

року.

лишаються в дурнях. Са· ме тому і відмінили зупин­

не

R

безвісти, травень 1944 року. БАБИЧ Василь Нузьмович,

1944

у бою, листопад 1943 року . БАБИЧ ФеДір Юхимович,

вже не дачний сезон, від­ міняти це рішення ніхто

0

народження, українець, рядовий, пропав

безвістй, червень

щоб потім добиратися у Нняжичі. А жителі району <<Торгмаш1> при цьому за­

ку <<Автошкола» (по хо­ ду із Ниєва). І хоча зараз

с

БЕЗЛЮДА Минала Степанович, 1922 року народження, українець. рядовий, загинув у бою. квітень 1945 року. БЕЗЛЮДА Сергій Ігнатович, 1894 року народження. українець, рядовий, пропав безвісти, липень 1944 року. БЕЗЛЮДА Тимофій Олександрович,

БАБИЧ Михайло

мі водії прагнуть будь-що

Ввечері

переконалася

вийти на Пробралася

«За­

встановлювати свої поряд­

Від редакції. січня я

радгоспі

8

~

Я мешкаю поблизу ко­ лишнього військкомату, нині це зупинка «Авто­ школа•. А працюю в ор­ ганізації, що неподалік кінцевої зупинки марш­ рутів .N.! 331 та .N.! 327 «експрес•. ( «Аеропорт• -Ред.). Звичайно ж, вран­

У

-------------------

року наро.дження

народження, українець. ст. сержант, про­

·8

.

БІЛОУС

12).

БАБИЧ Антон Митрофанович, 1911 року народження, українець, рядовий, загинув у бою, січень 1944 року. БАБИЧ Андрій Юхи)І1ович, 1905 ро­ ку наро_qження, українець. рядовий, про­ пав безвісти, червень 1944 року. БАБИЧ Андрій Петрович, 1912 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти. вересень 1941 року. БАБИЧ Андрій Якимович, 1910 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1944 року. БАБИЧ Василь Макарович, 1907 року народження, українець, рядовий, пропав

БАБИЧ Василь Павлович,

чималі надбавки до щоденного зарdбітку у

вона

(Продовження. Початок у .N2.N2 8, 9,

року.

8 НезважаJрчн на безплатне хар-;уваиня,

Іванівна

ЖИТЕЛІВ СЕЛА ТРЕБУХОВА, ВЕЛИКОІ ВІТЧИЗНЯНОІ

тваринникам.

п. КУДІН.

и

п

чимало телят на фермі. З цим , безперечно, треба боротися усім: і керів­

факти

Віра

Всесоюзна Книга пам'яті

року

так звана

TidLRИ

ничниця:

Це потрібно ж:иви.м

інші.

Звичайно,

на

8 .N!! 16 (8123)

З стор.

Іван

народження.

Юхимович,

українець.

гинув у бою. травень 1944 року. ГОЛЕЦЬ Михайло' Денисович.

року

народження,

унраїнець.

пропав безвісти, червень

ГОЛЕЦЬ

Микола

ро­

1923

сержант.

1944

за­

1918

рядовий.

року .

Минович.

1924

року народження, унраїнець, рядовий, пропав безві·сти, червень 1944 рон у.

ГОЛЕЦЬ Микола Іванович. 1923 року народження, українець. рядовий, пропав безвісти,

травень

року.

1944

ГОЛЕЦЬ Микита Андрійович . 1908 рону народження, українець. рядnвий, умер від ран, січень

ку

року.

1944

ГОЛЕЦЬ Петро Семенович,

народження.

пропав безвісти.

українець.

червень

1944

1919

ро-

рядовий, року.

ГОЛЕЦЬ Степан Митрофанович. 1913

року народження, унраїнець. рядовий, загинув у бою, листопад 1943 року.

ГОЛЕЦЬ Степан Денисович, 1912 року народження, українець. рядовий, пропав безвісти. червень 1944 року. ГОЛЕЦЬ Федір Трохимович. 1895 }JOJ\Y народження, у,країнець, рядовий, nрооав безвісти, травень 1944 року.

f

'!

(Продовження

на

4-й

стор.).


4

8

стор.

січня

29

сН О В Е

р._

1991

ВСЕСОІО3НА КНИrІ ІАМ'ІТІ (Початок на 3-ій стор.).

ГРІНЧЕНКО Антон Федорович, року

народження,

загинув

у бою.

українець.

жовтень·

1910

рядовий,

року.

1943

ГРІНЧЕНКО Олександр Степанович. l!:I05 року народження. українець. ря

довий, загинув у бою. серпень

.

ро­

1941

ку.

· ГРІНЧЕНКО Василь 1896 року народження,

Григорович,

українець. ря­ полоні в Німеччwні,

довий, помер у травень 1944 року.

ГРІНЧЕНКО Іван Антонович. 1902 року народження. українець, рядовий, пропав

безві·сти.

червень

ГРІНЧЕНКО

Іван

року.

1944

Федорович.

1903

року народження, українець, рядовий, .загинув у бою, жовтень 1943 року. ГРІНЧЕНКО Костянтин Павлович.

1920

довий,

року

народження.

пропав

українець.

безвісти,

червень

ря­

1941

року.

ГРІНЧЕНКО

1925

року

Михайло

народження.

Андрійович, українець.

довий. загинув у бою, квітень

ря­

1944

ро­

ку.

ГРІНЧЕНКО Павло Степанович, 1902 року народження. українець, ря­

довий,

пропав

безві~ти,

червень

1944

року.

ГРІНЧЕНКО Федір 1912 року народження.

довий,

пропав

Харитонович, українець, ря­

безві·СТИ,

грудень

1944

року.

ДІДУСЬ Омелько Леонтійович, 19~1 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти. травень 1944 року. ДЯДЕЧКО Яким Федорович. 1904 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, липень 1941 року.

ДЯДЕЧКО Давид Васильович. 1906 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, серпень 1941 року. ДЕМ'ЯНЕНКО Максим Григорович,

1913

року

довий,

народження,

пролав

українець.

безвісти,

травень

ря­

1944

року.

дElvf'ЯHEHHO Федір Григорович, 1912 року народження. українець. ря­ довий, пропав безвісти, липень 1941 року.

.

ДУХНО Сергій Маркович, 1911 року народження. українець, рядовий, про­ лав безвісти, червень 1944 року. ДУХНО Петро Маркович. 1919 року народження, українець, рядовий, про­ пав безвісти, сі·чень 1944 року.

ДУБРОВЕНКО

1903

ГриГорій

року народження,

довий.

пропав

Іванович,

українець,

безвісти,

січень

ря­

1944

року.

ДУБІН Панталій Антонович. 1908 року t~ародження, українець, рядовий, пропав безвісти. жовтень 1943 року. ЖЕРЕБЕЦЬ Олександр Євтухович, 1893 року народження, українець, ря­ довий, пропав· безвісти, березень 1944 року.

ЖЕРЕБЕЦЬ Василь Оленсандрович, 1920 рону народження, українець, ря­ довий, помер у по;тоні в Німеччині, тра­ вень 1942 рону. ЖЕРЕБЕЦЬ Іван Платонович. 1922 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року. ЖЕРЕБЕЦЬ Юхим Панталійович, 1914 року народження, українець, ря· довий, загинув у бою. лютий 1944 ро· ну.

ЖЕРЕБЕЦЬ

·

Ігор

року народження. помер у полоні в

Іванович,

українець, Німеччині,

1918

рядовий, листопад

року. ЖЕРЕБЕЦЬ Мирон Гордійович, 1895 року 1-!::Jродження. українець, ря­ довий.. пропав безві•сти, червень 1944

1942

року.

·

українець,

року

народження,

-українець,

року

Терешио

народження,

Дем'янович,

українець.

190~5

рядовии,

народження,

українець.

рядовий,

загинув у бою, жовтень 1943 року.

ЗІН ЧЬ:ННО Василь Опанасович. 1906 року народження, українець. рядовий, пропав безвісти, липень 1~44 року ЗІНЧЕНКО Лазор Трохимович, 1897 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, червень- 1944 року. ІГНАТЕНКО Андрій Ігнатович, 1900 року народження. українець, рядовий, пропав безвісти. червень 1944 року. ІГНАТЕНКО Андрій Корнійович,

1910

року

лейтенант,

народження, пропав

українець,

безвісти.

ст.

безвісти,

червень

1~44

_

року.

Il'HATEHHO Григорій Семенович, 1925 року народження. українець, ря­

довий,

пропав

безвісти,

червень

1~44

ІГНАТЕНКО

1899

року

Дмитро

українець,

довий, загинув у бою, жовтень

~овиіі,

цропаа

Р<Жу.

Ж~РЕБЕЦЬ

рQку

безвісти.

Федір

tІародження,

загинув

у

бою,

Євдокимович, українець,

червень

Лотович,

українець,

січень

1944

народження.

українець,

1944 1907

рядовий,

року.

ЖИТИНА Григорій Гаврилович, року

ри­

1925

Слід дяки

_'::! наша

'·•

сказати,

що

зусиллям

подруго,

щасливого

здоров'ї,

ській повазі.

зав­

міського

клубу футбол у місті ста-

до

ПІДСУМНІВ

фут6ольиоrо білізувався, почали

більше уваги

звертати

на

адміністративні

нього

органн

та профспілкові комітет;., серйозніше команди,

форма,

фінансуютьсЯ закупляється

інвентар,

у біль-

сеаои.у

шості команд ведеться на­ вчально-тренувальна

матчів. Протягом змагань було тісно в турнірній: таблиці і призерам, і аут­

ро­

бота. Все це дає позитив­ ні

результати.

Так, торік у чемпіонаті на кубок міста брало участь 19 колеІtтнвів фіз­ ку льтурн,

Думається,

що

чемпіонат

вдавс~.

O.g.

подивіться

198

проведено

сайдерам.

турнірну

Команди

Кількість

в

н

п

ігор

«Будівельник» тресту <<БроварJ:!ПРОМЖ\іТЛобуд>> <<Торгмаш>> заводу <<Т6ргмаш>о> «Авангард», БЗАБН

18 18 18 18 18 18 18

«Аеропорт>> «Динамо>> Броварського

УВС <<Ватра>>, світлотехніЧІіИЙ з-д <<Металург" заводу порошкової

3 2

<<Факею>. експериментальний з-д, Княжичі <<Старт>>, виробничо-торговельне трикотажне об'єднання «Моноліт, домобудівний комбінат

м'ячі

11

пропав

безвісти,

серпень

6

3 4 4 3 4

64:18 32:13 34:18 50:32 36:28 40:35 32:40

45 44 41 40 40 37 34

4 5 6 7

18

4

9

39:39

32

8

18

4

2

12

26:33

28

9

1

17

14:86

17

10

2

1 2 5 5

44

1 2

18

18

безвісти,

червень

Ащ~рій

«Сільбуд>>

1918 року народження,- українець, ря­ пропав безвісти, травень 1944

довий, року.

КАЛЕНЧЕННО Василь Титович, 1920 року народження, українець, ря­

довий,

пропав

безвісти,

<rервень

1944

року.

КАЛЕНЧЕННО Володимир Степано­ вич, 1922 року народження. українець,

рядовий, nропав безвісти, травень

1944

року.

КАЛЕНЧЕННО Іван Андрійович, 1925 ро1-:у народження, українець, ря­ довий, загинув у бою, листопад 1943 року.

КАЛЕНЧЕННО

1921

року

Іван

народження.

довий. проиав безвісти,

Сергійович. українець,

жовтень

ря­

1!j44

року.

1919

НАЛЕНЧЕННО Микита йосипович, 1904 року народження, українець, nропав безвісти, травень 1944 року.

НОВБАСА Яким Артемович, 1894 року ~радження, українець, рядовий,

пропавУ'безвісти, червень 1944 року. НОВАЛЬ

Василь Якович,

і!ародження,

українець,

1921

року

рядовий,

про-

~есту

ХОРОШИХ успіХів

сnортивних

домоглися

коман­

ди: <<Будівельник» трес· ту «Броварипромжитло­ буд», заводу торговельно­ го машинобудування, <<Авангард>> (заводу алю­ мінієвих будівельних ІЮН­ струкцій), <<Аеропорт>>, «Динамо>>, «Ватра>> світ­ лотехнічного заводу, «Ге­ олог>>, «Стріла» кранобу­

дівного (заводу

заводу, <<ХіміК>> пластмас).

Футбольний хороші ганнях

ше

клуб

показники нагородив

місце

за

у

зма­

за

пер­

иоманду

«Буді­

вельник>> кубком, грамо­ тою і грошовою премією 300 иарбованців, КОМііНДу <<ТоргмаШ>> -

<<Авангард» карбованців та інші.

200,

100 За

підготовку команд відзна­ чені преміями і грамота­

ми

тренери

липчук,

дзигун, Іюв,

Пи­

Володимир

По­

Дмитро

кращі

Вазьянов, чик,

Василь

Сапожни­

гравці

Валерій

Олександр

Ігор

Шев­ Макси­

пав безвісти, червень 1944 року. І менко, Віталій Миронен­ НОВАЛЬ Володимир Антонович, ІЮ. Відзначені і нагора· 1912 року народження, українець, ря- с джені Кjращі судді Воло­ Соиов, Микола довий, загинув у бою, січень 1944 року ..~ димир НОВБАСА Іван Терешкович, 1910 І Московка, Акдрій Звєрєв, року народження, украІнець, рядовий, nропав безвісти, травень 1944 року.

рядовий,

(Далі буде).

..Новая жизнь~ орган Броварскоrо РОродске•о комитета Коммунистической партии УкраиньІ, город· ского и р; йонного Советов народньІх депутатов Киев· •жо•> области. (На украинском язьІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета вЬІходит с 17 апреля І9З7 года. Дни вьІход~· .~торtІ/11\, j;реда, nятница, суббота.

Віюва(І, сІІХІ

констр.

жодного

тор

Матвєєв,

Валерій

2

14

1:72

Це

вперше

у

нашому

фонд та інше.

монту. лише

немає.

відданість

З року в рік ми збираємося щось

робити. У найгіршому стані поле ПІКоли олімпій­ сь.иого

резерву.

Не краще

воно і на стадіоні «Спар­ таК>>. У парку Перемо­ •ги футбольне поле буду­ ється уже п'ять рон\в. Де ж грати командам у 1991 році? Як приймати гостей на першість Київ­ ської області? Дуже прикро, що збір­ на команда міста, яка ви­

ступає на першість ської області, уже

Ниїв­ впро­

довж кількох років не піднімається вище 12-

13

місця.

І· причина

ві­

дома. Для команди немає грошей. Футбол став до­ рогим. Тільки для того, щоб грати в чемпіонаті

змаган-

«,..їв..хоРО оGJІІасвоrо уn(Іаміввя у ОО;Jавах видавництв, поліграфії і КRЮІІІковеі ~<tCa .J!;>У~<JІрн<: Kai~м.lfl\ .ела<>ть, м. Бwвари, в~·л. Кvїаська 154.

торгівлі .

9

Це

ти­

20

Ось

тому-то

ми

па•семо задніх. В усіх містах і районах Київсь­ кої області ця проблема уже вирішена.

Отже, шукаємо рів. Звертаємося

спонсо­ до ад­

міністрації заводів і під­ приємств. керівників коо­ перативів

з

підтримати

розвиток

болу

Наш

у

проханням

нашому

фvf· містІ.

розраJСунковий

нок М ському

раху­

в Б])'Jвар· в'дділенні АгрQ­

700934

промбаниу.

М.

ДУБРОВСЬКИИ, футбольного

голова

клубу. 7/////////////////////Л ЗАПРОШУЄМО

НА

Середня школа .Н. своіх

випускників

стріч,

який

ЗУСТРІЧ!

8

запрошує

на

вечір-зу­

відбудеться

2

лю­

і

дІ'У

того.

Початок о

Заст. редактора

РЕДАІКЦІІ: 255820, Київська о6ласт~. м. Бро1арм, 1ул. І(ківсьаа, 154• редактоора 4-03-76; заступника редактора, ві.t..І.і~у на(ІтІІвого JНІття - 4-04-111: відповідального секретаря 4-21·34; .відділів сільського господарства - 4-23-26; промисловостІ і соціальних питань - 4-02-92; листів і масовоТ роботи 4-04-81; ~Ідділу радіо­ інформації 5-13-91.

7 8

сяч карбованців на рік. Таких грошей у клубі

футболу.

Окремо хочеться сказа· ти про спортивні споруди. Футбольні поля давно по­ требують капітального ре­

3 4 5 6

мати транспорт, форму, інвентар, преміальний

місті так високо відзна· чені команди, гравці, тре­ нери, судді і ветерани спорту за їхню

43 37 37 35 29 28 20

області.' необхідно внести 1500 карбованців, а ще

'Г\1·

му нь.

Телефони:

·

6

8 9 13

1

ня. Це-Тарас Швед, Вік­

A,Itf'ECA

..,...ХІ(ІВІІ

1

3 2 2

71:13 66:21 44:27 44:17 39:19 24:50 23:61 3:62

2 1

16

ветерани спорту, якlІм уже ІІа 40, а 'вони не про­ пустили

13 12 10 10 9 5 5 1

16 16 16 16 16 16" 16

«Броварисільбуд>>

«Бетонник>> з-ду будівельних «Дружба>> меблевої фабрики «Каштан» тресту <<Теплицятехмонтаж»

1944

Іванович,

16

кранабудівного з-ду

«Хімію> з-ду пластмас «ХВИЛЯ>> «АвтомЬбіліст» АТП вант.

1943

року.

НАЛЕНЧЕННО

1 2 3

група

«ГеОЛОГ>>

«Стріла>>

hАЛЕНЧЕННО Андрій Титович, 1912 року народження, українець,· ря­

пропав

місr{е

/КИ

ро­

року.

довий,

J

3 4 5 5 5 7 8

12 12 10 9 9 8

металургії

ІГНАТЕНКО Яків Опанасович, 1916 року народження, українець, рядовий. загинув у бою, жовтень 1~43 року. IВUHhO Сергій Якимович, 1~97 ро­ ку народження, українець, ст. лейте­

нант,

підсrмкову

таблицю:

І група

ря­

1943

життя

у радості,

благополуччі, мирі, злагоді, в люд­

тренерів,

-

суддів.

ку.

року.

ЖЕРЕБЕЦЬ Сергій 19ЩJ рок:у народжеюm,

гравців,

· при доброму

Норнійович,

нарсщження,

роиу.

українець. ря­ червень 1944

•, '

року.

року.

року народження. довий. пропав безвісти,

збори

року. ІГНАТ!:!;ННО Василь · Микитович, 1899 року народження, українець. ря­

пропав

дальшого

розвнтку футболу у на­ шому місті. Саме цим пИ­ танням і були присвячені

1944

довий,

·-'

І'7 Інанівиу з ювілейним днем народ-/ _.1 <'''і ження. Щиро бажаємо тобі, дорога

тн висновки і думати про

червень

НАЛЕНЧЕННО Микола Степанович, року народження, українець, ря­ довий, пропав безвісти, червень 1944

1911

·

загинув у бою, жовтень 1943 роху. ЗІН 4ЕННО Андрій Омелькович, 1900

року

С'--~-~--.:бібліотекаря ОПЛАЧКО Зінаїду

Зараз настав час роби­ перспективи

рядовии,

ЖЕРЕБЕЦЬ Микола Олександрович, року народження, українець, ря­ довий, пропав безвісти, червень 1944

ЖЕРЕБЕЦЬ Павло Якович, 1907 року народження. українець, рядовий,

.

загинув у бою, березень 1945 року. ЗАt;Ць Юхим Єфремович, 19UO року народження, українець. лейтенант, про­ пав безвісти, лютий 1943 року. ЗАЄЦЬ Омелько Кирилович, 1891 року народження. українець, рядовий, пропав безвісти, червень 1944 року. ЗАЄЦЬ Петро Іванович. 1909 року народження, українець, рядовий, заги­ нув у бою. листопад 1943 року. 3АЄЦЬ Петро Матвійович, 1902 року народження, українець, рядовий, пропав безвісти, травень 1942 року.

ЗАЄЦЬ

Хоровий колектив Красилівсько-

.. '; ''/

---=-~,:J}"{" --ГО сільського клубу гаряче вітає

рядовий.~­

загинув у бою. червень 1944 року. · ЗАt;ЦЬ Антон Якович. 1905 року народження. українець. рядовий, про­ пав безвісти, червень 1944 року. ЗАЄЦЬ Олександр Давидович, 1925 рону народження, українець, рядовий, пропав безвіr:ти, червень 1944 року. ЗАЄЦЬ Григорій Федорович. 191~6

1913

пропав безвісти, жовтень 1943 року. ЖЕРЕБЕЦЬ Панталій Гордійович.

·

народженнн,

.N2 16 ( 8123)

СОНЯЧНІ

пропав безвісти. червень 1944 року. ЗАЄЦЬ Олексій Мусійович, 1914

року

Ж И Т Т Я» е

І.

17.00.

НЕБРАТ. Іnдекс

111%85.

Друк

офсет,.•А.

Обсяг

новани і\

а~куш.

Тираж

nримірників.

Замовлення. N•

418.

18.141

#16 1991  
#16 1991  
Advertisement